Dokument: Definition av hållbarhetsbegreppet inom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokument: Definition av hållbarhetsbegreppet inom"

Transkript

1 Sid 1 (6) Dokument: av hållbarhetsbegreppet inom Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) Begreppsanvändningen är dynamisk och kan revideras över tiden. Hållbarhetsbegreppet inom USBE har sin utgångspunkt i Brundtlandsdefinitionen och innefattar alla tre dimensionerna; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Miljömässig hållbarhet är relaterat till ekosystemen och jordens naturgivna förutsättningar och hur dessa påverkas av mänsklig ekonomisk aktivitet. Det inkluderar också miljöpolitik samt finansiella och samhälliga aspekter samt verktyg och styrmedel för miljömässig hållbarhet. Social och ekonomisk hållbarhet är relaterat till sådana strukturer som vi människor har skapat för att organisera våra samhällen. Social och ekonomisk hållbarhet innefattar bland annat frågor om fördelningspolitik, etik och socialt ansvar på individ- organisations- och samhällsnivå. Det inkluderar även stabiliteten i grundläggande samhällsstrukturer såsom hos ekonomiska och finansiella system samt frågor om demografi, hälsa och välfärd men även socialt ansvarstagande i näringsliv och samhälle, mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor ur ett globalt och lokalt perspektiv. Marknadsföring Hållbar marknadsföring (Sustainable marketing) är marknadsföring som är ekologiskt orienterad, etisk, tekniskt och ekonomiskt bärkraftig, samt relationsbaserad: Ekologiskt orienterad tar hänsyn till/studerar/problematiserar de ekologiska gränserna och söker att tillfredsställa grundläggande mänskliga behov till minimal resursförbrukning och tar hänsyn till ekosystemets långsiktiga hälsa samt dess förmåga att fortsätta leverera ekosystemtjänster i framtiden för människor och natur. Etisk eftersträvar större social rättvisa och jämställdhet både mellan människor geografiskt och över generationer, eller försöker åtminstone undvika att de rådande mönstren permanentas eller förvärras. Tekniskt och ekonomisk bärkraftighet utgår från lagstiftning som en miniminivå vid konkurrenshänsyn på marknader samt inom lagens gränser gällande teknik och ekonomi. Relationsbaserad rör sig från ett transaktionssynsätt där varje transaktion ses som överordnad och fokuserar istället på långsiktigt hållbara relationer mellan företag/organisationer, deras kunder och intressenter. Hållbar marknadsföring handlar därutöver om att undervisa/samverka/studera både hållbara och ohållbara fenomen och processer för att öka förståelsen kring problem, möjligheter och lösningar som är långsiktigt hållbara. I detta ryms studier av t ex (o)hållbara konsumtionsmönster/beteenden och marknadsföring, grön marknadsföring, kommunikation/greenwash, företags (o)ansvarstagande, CSR, samt samhällsorienterad marknadsföring såsom social marketing. Finansområdet

2 Sid 2 (6) Inom finansområdet är hållbarhetsfrågor i naturligt fokus inom ramen för bolagsstyrning (Corporate Governance). Frågor som berör företagets ansvar gentemot samhälle och miljö är centrala inom området, likväl som styrning gentemot hållbara lösningar inom alla delar av företaget. Ett centralt begrepp inom området är CSR (Corporate Social Responsibility) där företagets samhällsansvar inkluderar ekonomiskt (lönsamhet och avkastning till aktieägare), miljömässigt (t.ex. gällande resursanvändning, transporter, miljövänliga produkter och klimatkompensation), socialt (t.ex. gällande företagets samhällsengagemang, välbefinnande hos medarbetare, mångfald och jämställdhet) och etiskt ansvarstagande (t.ex. gällande uppförandekoder och värderingar). För finansiella institutioner återspeglas i växande grad hållbarhetskonceptet genom tillämpning av globala standards för miljö och social riskhantering samt i utveckling av hållbara finansiella produkter. Hållbarhetsarbetet speglas främst genom ett ökat fokus på utvärdering av miljömässiga och sociala risker förknippade med låne- och investeringsverksamhet, samt genom ett fokus på att identifiera och ta tillvara på möjligheter för nya finansiella produkter som stödjer kommersiella verksamheter riktade mot hållbarhetsområdet. Ur ett investerarperspektiv har hållbara investeringsstrategier fått ett allt större fokus. Hållbara investeringsstrategier integrerar finansiella mål med social, etisk och miljömässig hänsyn. Redovisning Riskerna och hoten för vår gemensamma hållbarhet är stora och kräver att åtgärder vidtas. Samtidigt har vi fler alternativ och möjligheter att hantera situationen idag. Detta gör att transparens beträffande ekonomisk, miljömässig och social påverkan blir grundläggande för effektiva relationer till intressenter, investeringsbeslut och andra marknadsförhållanden. Ett viktigt steg mot ökad transparens är hållbarhetsredovisning som innebär att företag och organisationer kommunicerar hållbarhetsfrågor ut till intressenter. Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning är en bred term för att beskriva redovisning av ekonomisk, miljömässig och social påverkan. Det ekonomiska ansvarstagandet innebär att företaget har ett ansvar att driva sin verksamhet så lönsamt som möjligt för att säkerställa företagets fortsatta verksamhet samt sina aktieägares avkastning på investeringar. Det miljömässiga ansvarstagandet handlar i sin tur om att företagen måste se till att minimera den påverkan de har på miljön. Till sist har även företagen ett socialt ansvarstagande vilket syftar på ett hänsynstagande för de personer som har kontakt med företaget, antingen som anställd eller som konsument. Områden som omfattas är ofta ekonomi, miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar. En hållbarhetsredovisning är frivillig och syftar till att ge en balanserad och rimlig bild av den redovisande organisationens resultat inom hållbarhet, både det som är positivt och det som är negativt. En viktig distinktion är att hållbarhetsredovisningen kan hålla hög kvalitet och ge god information till intressenterna utan att detta nödvändigtvis innebär att verksamheten är hållbar. Global Reporting Initiative (GRI) är en internationell organisation som utvecklar globala riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Det finns emellertid fortfarande stor variation i utformning av

3 Sid 3 (6) hållbarhetsredovisning både nationellt och internationellt. Enligt en studie gjord av KPMG 2011 hållbarhetsredovisade 72 procent av de 100 största företagen i Sverige år Management Management är ett brett fält som behandlar olika organisationsteoretiska aspekter såsom exempelvis organisering, strategi, affärsetik, mänskligt beteende, och ledarskap. Forskningen inom managementsektionen är omfattande och livlig. De huvudsakliga forskningsområdena är projekt och temporära organisationer, nutida organisering och organisationsformer, samt etik och företagsansvar. Ett hållbarhetsperspektiv inom management tangerar flera av ovan nämnda områden och kan kopplas till: - kritiska perspektiv som fokuserar på det förgivettagna, minoritets- och alternativa perspektiv där vardagliga eller till synes små händelser, som ändå kan ha omfattande inverkan, ställs i centrum. - sociala och etiska aspekter i förhållande till mänskliga relationer och organisering vilket innefattar både arbetsmiljöfrågor, social- och ekonomisk rättvisa men även ledarskap och organisationers relationer både inom, men också mellan organisationer i olika affärsrelationer. - hållbar organisering vilket handlar om hur olika strategier för långsiktighet kan genomsyra organisationer och företag samtidigt som miljöpåverkan och konsekvenser för samhällets intressenter beaktas. Entreprenörskap Att entreprenörskapsområdet lägger stor vikt vid förmågan att identifiera möjligheter ger en naturlig koppling till hållbarhetsfrågor. På denna grund kan entreprenörskap handla om utveckling och omställning mot mer hållbara lösningar inom produktion och konsumtion, där hållbara kan syfta på såväl minskad miljöbelastning som ökad basbehovstillfredsställelse eller rättvisare resursfördelning. Entreprenörskap kan även driva fram nya hållbara lösningar av institutionell eller strukturell typ, från den organisatoriska nivån till regionala och globala nivåer för utbyten och reglering. Till begrepp som är relevanta för att studera och undervisa om dessa typer av förändring hör bl.a. ekoentreprenörskap, miljöteknik, gröna innovationer, socialt entreprenörskap och institutionellt entreprenörskap. Entreprenörskapsområdets vikt vid individen, men också vid samspel och beroenden, är andra grunder för att väva in hållbarhet i utbildning och forskning med entreprenörskapsstämpel. Genom att betrakta entreprenören och entreprenörskapet blir bl.a. drivkrafter och ansvar för omställning mot hållbarhet viktiga studieområden. Samtidigt är entreprenörens relation till andra, t.ex. i nätverk eller kluster, avgörande för utkomsten av entreprenörskapet. Entreprenörskapets processer i sådana samspel och beroenden är väsentliga studieområden för att förstå hur hållbar utveckling kan se ut och nå framgång. Därmed tangeras även frågor om hinder mot hållbart entreprenörskap samt mer strukturella frågor. Här är bl.a. finansiella och juridiska förutsättningar för hållbart entreprenörskap intressanta. Exempel kan vara frågor om tillgången till mikrofinans för småskaliga sociala projekt, som kvinnligt företagande i utvecklingsländer, eller hur skatter och subventioner kan hindra eller stimulera miljövänliga produkter och processer.

4 Sid 4 (6) Inom Handelshögskolans entreprenörskapssektion bedrivs bland annat forskning om förändring mot hållbarhet inom livsmedelssektorn genom perspektivet institutionellt entreprenörskap. Tillsammans med University of Dar es Salaam Business School bedrivs forskning om entreprenörskapsrelaterade frågor av betydelse i utvecklingsländer; i första hand genom ett forskarutbildningssamarbete. Som ytterligare ett exempel genomförs, utifrån ett agentskapsperspektiv, fallstudier av förutsättningar för utveckling av nya ekologiskt hållbara affärsmodeller. Fokus ligger på spänningarna mellan entreprenörens miljöengagemang och rådande institutionella regler och normer. Nationalekonomi Inom ämnet nationalekonomi används hållbarhetsbegreppet i en vid mening, med utgångspunkt i den tidigare nämnda Brundtlandsrapportens definition. Det finns idag en omfattande nationalekonomisk litteratur som handlar om hållbar utveckling och hur sådan utveckling kan mätas. Centralt vad gäller den nationalekonomiska analysen av hållbarhet är begreppet marknadsmisslyckande att marknaden kan misslyckas med uppgiften att åstadkomma en effektiv resursfördelning. Marknadsmisslyckanden skapar en kil mellan privatekonomisk och samhällsekonomisk effektivitet. Viktiga marknadsmisslyckanden som påverkar hållbarhetsfrågor är ofullständiga marknader, externa effekter, icke-exkluderbart nyttjande, kollektiva nyttigheter, och ofullständig konkurrens. Inom nationalekonomi är hållbarhetsfrågor, och relaterade insikter och färdigheter, centrala inslag i våra utbildningar. Det är också viktigt att påpeka att hållbarhetsrelaterade moment i lika hög grad som andra moment i våra utbildningar skall vila på vetenskaplig grund och ha en stark anknytning till aktuell forskning. Vid nationalekonomi i Umeå idag bedrivs forskning främst inom: Arbetsmarknadsekonomi Ekonometri Miljö- och naturresursekonomi samt Offentlig ekonomi Viss forskning bedrivs även inom hälsoekonomi, u-landsekonomi, tidsallokering inom hushållssektorn och finansiell ekonomi. Inom forskningsområdet miljö- och naturresursekonomi är hållbarhetsfrågor helt centrala, främst givetvis hållbarhetsdimensionen ekologisk hållbarhet, och påverkar bland annat: Sociala räkenskapsfrågor, dvs. teorier kring välfärdsmått och välfärdsmåttens koppling till nationalräkenskaperna (välfärdsteorier). Detta kan inkludera att mäta välfärd givet olika marknadsmisslyckanden (som kan kopplas till t ex miljöproblem). Det kan också handla om steget från traditionella välfärdsmått i nyttometrik till motsvarande mått i penningmetrik. Miljö- och klimatpolitik. Här kan det bland annat handla om ekonomisk-teoretiska studier kring optimal beskattning i ekonomier där miljöresurser spelar en viktig roll i

5 Sid 5 (6) det ekonomiska systemet, liksom teoribildning kring samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. Ett annat exempel utgörs av empirisk forskning om hur miljöpolitik påverkar enskilda företag eller industrier; till exempel hur utbudet av varor eller efterfrågan på produktionsfaktorer påverkas av miljömotiverade skatter. Ytterligare en inriktning kan benämnas internationell miljöpolitik; till exempel frågor kring internationell policykoordinering. Naturresursekonomi, dvs. studiet av förnyelsebara respektive icke-förnyelsebara resurser. Exempel på det första är studier kring viltförvaltning och skogsekonomi; till exempel i termer produktionsproblem och effekter av ekonomisk politik. Exempel på det andra kan handla om optimal extraktion av en icke-förnyelsebar resurs som exempelvis olja Inom Centrum för miljö- och naturresursekonomi (ett forskningscenter som drivs gemensamt av UMU och SLU) bedrivs ständigt flera olika forskningsprojekt som inkluderar olika aspekter av hållbar utveckling. Exempel på några pågående projekt (våren 2014) är: Energi- och miljöpolitikens inverkan på hållbar utveckling och konkurrenskraft i svensk industri, Konflikter över naturresursförvaltning: rennäring och skogsbruk ur ett ekonomiskt perspektiv, Tillväxtens gränser i ett hållbart samhälle, Energikonsumtion och arealbehov i det tidigmoderna Sverige och Koldioxidkonvergens: drivkrafter och politiska implikationer. Även inom området offentlig ekonomi spelar begreppet hållbar utveckling en viktig roll. Den offentliga sektorn omfördelar inkomster (både mellan individer i samma generation och mellan olika generationer) och tillhandahåller dessutom såväl kollektiva varor som vissa privata varor/tjänster. Inom detta område kan hållbarhetsfrågor bland annat kopplas till forskning kring: Optimal beskattning och tillhandahållande av kollektiva varor. Detta handlar i grunden om hur kort- och långsiktiga fördelningsmål kan uppnås (eller en given skatteintäkt genereras) på ett så effektivt sätt som möjligt. Vid Umeå universitet har forskningen om optimal beskattning en tydlig koppling till området beteendeekonomi. Det handlar till exempel om vilken roll beskattning och offentliga utgifter kan spela i ekonomier där konsumenterna försöker signalera status via sitt konsumtionsbeteende, eller när de har självkontrollproblem och därför inte är fullständigt rationella. Ett annat exempel är studier av beskattning och offentliga utgifter i ekonomiska federationer, där olika nivåer i den offentliga sektorn fattar mer eller mindre självständiga inkomst- och utgiftsbeslut. Den forskningen är dels motiverad av den nivåstruktur som den offentliga sektorn i ett enskilt land vanligen har, dels också av interaktion mellan överstatliga beslutsorgan som EU och dess medlemsländers regeringar. Ytterligare exempel är forskning kring hur skattesystemets roll i ekonomier med jämviktsarbetslöshet respektive miljöproblem. Kopplingar mellan välfärdsmått och det ekonomiska systemets funktionssätt. Det här forskningsområdet handlar om att hitta välfärdsindikatorer i dynamiska ekonomier. Ett exempel är hur välfärdsmått som den gröna nettonationalprodukten måste modifieras till följd av ofullständig konkurrens, externa effekter eller snedvridningar till följd av att beskattningen inte är utformad på bästa tänkbara sätt. Ett annat är den offentliga sektorns bidrag till den här typen av välfärdsmått liksom till mått på genuint sparande (som är en

6 Sid 6 (6) indikator på hållbar utveckling inom ett litet tidsintervall). Ett relaterat forskningsområde är cost benefit analys i dynamiska ekonomier, till exempel för att utvärdera effekter av ekonomisk-politiska reformer. Ekonomisk tillväxt och ekonomisk politik. Här kan nämnas studier av ekonomisk tillväxt på regional och lokal nivå i Sverige, och hur skillnader i tillväxt och befolkningsmobilitet mellan olika delar av landet är relaterade till ekonomisk politik på lokal respektive central nivå. Även den forskning som bedrivs inom arbetsmarknadsekonomi, hälsoekonomi och u-landsekonomi vid nationalekonomi i Umeå kan kopplas till hållbar utveckling, främst hållbarhetsdimensionen social hållbarhet. Statistik Statistiskt arbete kan delas upp i teoretiska och tillämpade delar. De teoretiska delarna handlar mycket om att undersöka, utveckla och skapa olika statistiska tillvägagångssätt för att analysera data på. Dessa tekniker är i sig svåra att koppla till hållbarhetsbegreppet då de bara är matematiska formler och algoritmer som senare kan nyttjas i statistiska analyser. Eftersom statistik är ett ämne som det efterfrågas kompetens i från många olika ämnesområden, är det naturligt att det statistiska arbetet även innehåller tillämpade delar. I och med att statistikern i sitt arbete är beroende av samarbete över ämnesgränserna, blir mycket av hållbarhetsarbetet i samråd med de experter från andra fält som är involverade. Här har statistikern en viktig roll i sitt arbete att se till att de utförda analyserna är korrekta. Inom enheten för Statistik vid Handelshögskolan i Umeå bedrivs en hel del forskning kring kausal inferens. Sådan forskning har tillämpningsområden i vitt spridda fält, exempelvis inom medicinsk forskning, som har klara kopplingar till hållbarhetsbegreppet.

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092 Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Förord Avregleringar, införandet av Teckal-kriterier och förändringar i upphandlings-

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS Över de senaste 50 åren har människan förändrat ekosystemen mer drastiskt än under någon annan tidsperiod i planetens historia. Mestadels för att möta det stigande

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. i svensk detaljhandel. Roll, relevans och nytta

Hållbarhetsredovisning. i svensk detaljhandel. Roll, relevans och nytta Hållbarhetsredovisning i svensk detaljhandel Roll, relevans och nytta Magnus Frostenson och Sven Helin, Örebro universitet Johan Sandström, Luleå tekniska universitet 2013:2, Hållbarhets redovisning i

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk plattform

Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk plattform Stockholm, 2014-02-10 Ert Dnr: UF 2014/4543/USTYR Helena Eduards USTYR Utrikesdepartementet 10339, Stockholm ud-plattformen@gov.se Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk

Läs mer

Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder

Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder Insights. Delivered. Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och 19 december 2014 Proj no: 5469970 19 december 2014 2 Sammanfattning Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive energi, utgör

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer