SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) SOCIALNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena Israelsson (S) Linnea Jonzon (S) Arne Tärnblom (V) 36-50, Bodil Rosengren (-) 36-50, Edith R Kihlman (M) tjänstgörande ersättare för Madeleine Selling- Axelsson (FP) Ene Kraner (C) tjänstgörande ersättare för Mikael Larsson (C) Övriga närvarande Therese Åhlander, sekreterare Annelie Kjellin, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Mia Svanborg, enhetschef Ekbacka 2 och 4 37 Linda Andreen, ekonom Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Mats Edström, verksamhetschef HSV Anna Hasselbom Trofast, verksamhetschef ÄO Utses att justera Justeringens plats och tid Edith R Kihlman Socialkontoret i Borgholm, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Therese Åhlander Eva Karlström Edith R Kihlman PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN / SIGN

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 36 Anmälan om jäv Eva Wahlgren (C) anmäler jäv på 43,44,51 Arne Tärnblom (V) anmäler jäv på 51 Bodil Rosengren (-) anmäler jäv på Besök av Mia Svanborg, enhetschef Ekbacka 2 och 4 Mia Svanborg, enhetschef Ekbacka 2 och 4 informerar om arbetet med brukarinverkan. 38 Aktuell information - Tjänsten som vik. MAS 30% under 9 månader är tillsatt med Monika Selldén. Diskussioner kommer att föras om gemensam MAS för Öland. - Centrala ledningsgruppen har haft möte med KSAU för att diskutera framtida samarbete med BEAB. - Från 1 april arbetar nu Päivi Krigsman 3 dagar/veckan på socialkontoret som utvecklingsledare. - Tidigare drogvaneenkät genom FOKUS kommer inte att genomföras. Förslag finns på att den ska ersättas från organisationen CAN. Borgholms kommun har idag inte tackat ja till att ingå i länets samverkan runt enkäten. - 80% pooltjänst som sjuksköterska är internannonserad. Kommer att innebära tjänstgöring måndag-fredag, för att täcka vikariebehoven inom HSV. Tjänsten kommer att tillhöra bemanningspoolen. - Lex Sarah på Soldalen är avslutad. - Lex Sarah på Åkerbohemmet utreds och beräknas vara klar i slutet av april. - En inspirationsbok Hemlagat trycks upp för att vara till hjälp inom

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (18) hemtjänsten då matlagning ska ske hemma hos brukarna. Utbildningar pågår på Halltorp för personal och enhetschefer. - Kalmar kommun har varit behjälpliga med vårdtyngdsmätningar inom HSV. Mätningarna kommer att göras inom Procapita. - Ölandsbladet är intresserad av att göra ett reportage om en brukare på Äpplerums dagliga verksamhet. 39 Dnr 2014/ SN Politikerbesök i verksamheten Eva Karlström (M) informerar om sitt besök på Cikorian och Ölandslego, bilaga Dnr 2014/ SN Budgetuppföljning mars Linda Andreen, ekonom, informerar att det sammanlagda resultatet till och med mars månad är -3,1 mkr. Underskottet beror på många timanställda, utbetalningar av sjuklön samt överbeläggning med en plats i särskilt boende. Den ekonomiska sammanställningen för teknisk service visar ett överskott på 0,2 mkr. För verksamhetsområdena visar intäkterna ett underskott av 0,5 mkr, driftkostnaderna har ett underskott på 0,3 mkr och personalkostnaderna visar ett underskott av 2,0 mkr. Kostnaden för försörjningsstöd ligger för mars månad på 496 tkr. Antalet ärenden under månaden var 150 st vilket är något lägre än februari. Ungdomsboendet: Det bor fem asylpojkar och två pojkar på utsluss Ekbacka. Fyra pojkar bor i lägenhet på Muraregatan. En asylpojke bor i familjehem och en asylpojke är institutionsplacerad. Ungdomsboendet har efter tre månader ett resultat på 0,6 mkr. Personalkostnaderna har för perioden uppgått till 1,6 mkr, kostnaderna för driften ligger på 0,7 mkr och intäkterna redovisade 2,7 mkr. I mars måste hänsyn tas till att det endast är 28 dagar i februari och nivåerna mellan månaderna är i stort sett samma på det viset. Vårdtiden ökar jämfört med januari men de beslutade timmarna är lägre i mars jämfört med februari. Dubbelbemanningen var högre i februari. Antalet personer har ökat sta-

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (18) digt dom tre första månaderna och är nu i samma nivå som Personer med över 100 timmar i månaden har ökat under mars, likaså beläggningsgraden. Under vecka 14 redovisas en överbeläggning i särskilt boende. På Ekbacka 4 korttiden är det fullt och det är fem personer där som väntar på särskilt boende. Övertiden för perioden har varit hög, lägre än januari 2013 men högre jämfört med februari Totalt utbetald övertid i mars är 146 tkr. Föregående år var utbetalningarna samma period 90 tkr. Antalet arbetade timmar var i februari , det är1 400 timmar mer än februari Antalet sjukdagar var för februari 322 stycken och antalet tillfällen 77 stycken. Det är lägre jämfört med Inga investeringar har gjorts hittills under Budgeten är idag utfördelad på samma sätt som år 2013 vad gäller personalkostnader. Det har visat sig att det har blivit en felfördelning vilket innebär att det finns för lite budget i början på året medan det finns mer i slutet. En omfördelning ska göras för att få ett mer rättvisande resultat vid uppföljningarna. Omfördelningen innebär ett resultat som är ca 1,5 mkr bättre för kvartal 1. Detta skulle alltså ge socialförvaltningen ett underskott för perioden om ca 1,5 mkr. Informationen läggs till handlingarna. 41 Dnr 2014/ SN Uppföljning balanserat styrkort. Anna Hasselbom Trofast, verksamhetschef ÄO, redovisar en uppföljning gällande äldreomsorgen, bilaga Dnr 2013/ SN Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Åkerbohemmet Bakgrund IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde 4-6 november 2013 ett föranmält tillsynsbesök i LSS-verksamheterna på Trädgårdsvägen och Ranstadvägen samt på Åkerbohemmet i Löttorp. Återföringen ägde rum

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (18) den 19 december Vid tillsynsbesöket på Åkerbohemmet rapporteras verksamheten fungera mycket väl. Ledare och medarbetare arbetar för att utveckla verksamheten och har god kvalitet i äldreomsorgen. Flertalet medarbetare på Åkerbohemmet bedöms ha god kompetens och ambition att ge stöd, vård och omsorg på bästa sätt till de brukare som vistas där. Ytterliga synpunkter från IVO kan läsas i handling, Dnr /2013 Åkerbohemmet bemannas av två medarbetare nattetid. De ansvarar för omsorgen till 35 boende om alla platser är belagda. Vid tillfällen med hög arbetsbelastning finns möjlighet till planerad extra resurs. Vad gäller nattbemanningen har IVO lämnat synpunkter i sin rapport då demensenheten kan lämnas obemannad vid händelse som kräver två medarbetare hjälps åt på annan avdelning. Med nuvarande bemanning kan beskrivna situation uppstå och åtgärder för att minimera risker har vidtagits. Tekniska hjälpmedel finns såsom dörrlarm och rörelselarm. Larmen uppmärksammar personalen på om någon av brukarna stiger upp ur sängen. Förutom arbetsuppgifterna nattetid på Åkerbohemmet har medarbetarna ansvar för tillsynsbesök på Trädgårdsvägen. Tillsynsbesöken fungerar så att personal som jobbar natt på Åkerbohemmet tittar in på Trädgårdsvägen. Om någon av de tre brukarna har behov av insatser ska den som är sovande jour på Trädgårdsvägen väckas. Lokalerna ligger vägg i vägg och dörren mellan demensenheten och Trädgårdsvägen kan lämnas på glänt den korta stunden personalen gör besök där. Bedömning Enligt IVOs beslut framgår följande: Socialnämnden ska vidta följande åtgärder: Säkerställa att samtliga boendeenheter vid äldreboendet Åkerbohemmet där personer med demenssjukdom befinner sig är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. Säkerställa att den enskilde som av något skäl inte kan öppna dörren till enheten vid behov och utan dröjsmål får hjälp med detta eller annat stöd den enskilde behöver. Nattbemanningen i norr är fortfarande under diskussion inför ett förslag om ev förändring. Vissa förändringar har gjorts för att förbättra samarbete och samverkan inom personalresursen i norr nattetid. Samtliga medarbetare i tjänst nattetid utgår från Åkerbohemmet och alla som arbetar natt har tjänstgöring både ute och inne. Detta syftar till att samtliga som arbetar nattetid ska ha kännedom om verksamhetens karaktär i samtliga delar. Vid ett par samlingar under februari och mars har bemanningsbehovet i norr diskuterats utifrån IVO:s rapport. Vi ser nödvändigheten i att bättre undersöka hur bemanningen på demensboende fungerar nattetid.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (18) Mätning pågår för att kunna bedöma eventuella risker nattetid. Mätningen ska utgöra underlag för fortsatt diskussion. Den tid då demensboendet eventuellt är obemannat behöver beskrivas inför fortsatta åtgärder och beslut. Ökat samarbete med Trädgårdsvägen kan vara en möjlig lösning. Ytterligare kartläggning och analys måste göras av verksamhetens behov, bemanning nattetid, samarbete över verksamhetsgränser samt rörelselarm som ett komplement. Socialchef Ewa Ekman ansvarar och ber att få återkomma med bättre underlag för beslut i september Beslut Socialnämnden beslutar a t t ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och att den skickas som ett svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 43 Dnr 2013/ SN Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Ranstad Bakgrund 4-6 november 2013, IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde ett föranmält tillsynsbesök i LSS-verksamheterna på Trädgårdsvägen och Ranstadvägen samt på Åkerbohemmet i Löttorp. Vid tillsynsbesöket observerades brister och missförhållanden av mycket allvarlig karaktär. 19 december 2013 återföringen av tillsynsbesöket. 19 december 2013 vidtogs omedelbart en mängd åtgärder, bland annat initierades en internutredning. 15 januari 2014, extrainsatt nämndssammanträde. 17 januari 2014 skickades yttranden till IVO. 21 februari2014 meddelade IVO sina beslut vid ett möte i Borgholm. Bedömning Utvecklingsarbete och kvalitetssäkring har påbörjats inom berörda verksamheter och på ett flertal områden är förbättringar genomförda. En kvalitetskartläggning i hela omsorgen pågår och omfattar i steg 1 samtliga gruppbostäder med särskild service. Bilaga 1: Delrapport av uppdrag, frågeställningar och metod: IVO meddelade följande i samband med sitt besök 21 februari 2014: Nämnden ska vidta följande åtgärder och inkomma med redovisningar till IVO senast 25 april 2014: 1. Tillse att den person som har ledarskapsfunktion i gruppbostaden har en kunskapsnivå som korresponderar med de krav som ställs i föreskriften SOSFS 2002:9

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (18) Ny enhetschef är tillsatt. From 1 april 2014 finns även en resurs (tre dagar i veckan) med särskilt fokus på kvalitet och utveckling inom omsorgen, en utvecklingsledare för OFN. Kompetensen på enhetschefsnivå vad gäller ovanstående föreskrift är tillräcklig. Ledarkompetensen behöver stärkas och en plan för detta är klar att presenteras i maj då den pågående kvalitetskartläggningen inom omsorgen är klar. Direkt påbörjades förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning. Ranstadvägen har också fått ta del av den utvecklingsresurs som tillsatts. Dessutom har en medarbetare, som är genomförandeplansombud på Ranstadvägen, tagit extra ansvar för dokumentationen. 2. Redogör för hur brister i dokumentationen har åtgärdats så att de uppfyller lagstiftningens krav. Samtliga medarbetare har fått en repetitionsutbildning i social dokumentation och genomförandeplaner. Genomförandeplanerna är färdigställda. Daglig social dokumentation sker enligt upprättad rutin. 3. Åtgärda utemiljön så att det inte förekommer otillåten begränsning av enskildas rörelsefrihet. Vid tillsynsbesöket i november fanns en grind som var låst, den har öppnats. 4. Tillse att all personal i all berörd verksamhet får utbildningsinsatser avseende Lex Sarah. Medarbetarna har fått en repetitionsutbildning om hur man avvikelserapporterar. Riktlinjer finns sedan länge och samtliga chefer i förvaltningen har informerats samt involverats i ett arbete där riktlinjerna uppdateras och förtydligas. Det arbetet är snart klart. Bilaga 2 och 3: Riktlinjer för avvikelser. Avvikelserapportering ska ske till närmaste chef, hen gör i sin tur en bedömning. Vid risk för brister i kvalitet eller misstanke om missförhållanden informeras verksamhetschefen/sas som fattar beslut om ev Lex Sarah utredning och anmälan. Lex Sarah och dess innebörd har medarbetarna nu kunskap om, de har fått en genomgång i samband med den pågående kartläggningen. Ytterligare kompetensinsatser kommer att ske efter kvalitetskartläggningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och SAS, socialt ansvarig samordnare, är ansvariga för upplägg och planering. 5. Nämnden ska dessutom inkomma med de genomförandeplaner som nu upprättats samt den sociala dokumentationen avseende de boende fr.o.m. den l januari 2014 och till sista anteckningen. Samtliga brukare har genomförandeplaner och social dokumentation sker. Kopior på dokumentationen bifogas. Övrigt av särskild betydelse Under april månad har en extern utredare från PwC, Christel Eriksson, arbetat på kommunstyrelsens uppdrag. Slutsatserna finns redovisade i en

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (18) rådgivningsrapport. Bilaga 4: Rådgivningsrapport PwC. Samtliga förslag på åtgärder är väl överensstämmande med det arbete som är påbörjat. Särskilt fokus ligger i nuläget på: - Kvalitetskartläggningen som pågår och som ska leda till ett fortsatt arbete med organisationsutveckling inom OFN. Kvalitetskartläggningen är snart klar, intervjuer på ett boende kvarstår. Kartläggningen genomförs av Yvonne Berneke, SAS, som besöker gruppbostaden och intervjuar samtliga medarbetare som arbetar där. - Kvalitetsledningssystem och implementering av riktlinjer för avvikelserapportering, riskbedömning och egenkontroll. Plan för egenkontroll har tagits fram. Årshjul för uppföljning och återföring till nämnden likaså. Varje verksamhetsområde inom förvaltningen återför kvalitet och nyckeltal halvårsvis enligt årsplaneringen. Bilaga 5: Årshjul för återrapportering till nämnden. - Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse är klar för 2013, den presenteras för nämnden 24 april. Bilaga 6: Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Beslut Socialnämnden beslutar a t t ställa sig bakom de åtgärder som beskrivits samt de bilagor som hänvisas till. 44 Dnr 2013/ SN Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Trädgårdsvägen Bakgrund 4-6 november 2013, IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde ett föranmält tillsynsbesök i LSS-verksamheterna på Trädgårdsvägen och Ranstadvägen samt på Åkerbohemmet i Löttorp. Vid tillsynsbesöket på Trädgårdsvägen observerades en mängd brister och missförhållanden av mycket allvarlig karaktär. 19 december 2013 återföringen av tillsynsbesöket. 19 december 2013 vidtogs omedelbart en mängd åtgärder, bland annat initierades en internutredning. Under utredningen gjordes ytterligare avvikelser som föranledde Lex Sarah-anmälningar/utredningar. 15 januari 2014, extrainsatt nämndssammanträde. 17 januari 2014 skickades yttranden till IVO. 21 februari2014 meddelade IVO sina beslut vid ett möte i Borgholm. Bedömning En kvalitetskartläggning pågår och omfattar i steg 1 samtliga gruppbostä-

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (18) der med särskild service. Bilaga 1 Delrapport kvalitetskartläggningen inom OFN. Utvecklingsarbete har påbörjats och på ett flertal områden är förbättringar genomförda. IVO meddelade följande: Nämnden ska vidta följande åtgärder och inkomma med redovisningar till IVO senast 25 april 2014: 1. Redogöra för hur nämnden säkerställer att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens kvalitet i enlighet med SOSFS 2011:9. Uppföljning av verksamheterna har planerats och ett årshjul för egenkontroll och uppföljning/rapportering till nämnden har tagit form. Beslut om upplägg på socialnämndens sammanträde i mars. Samtliga verksamheter ansvarar för att återföra information om kvalitet och nyckeltalen presenteras halvårsvis för varje verksamhetsdel. Bilaga 5 Årshjul för återföring till nämnden. 2. Tillse att den person som har ledarskapsfunktion i gruppbostaden har en kunskapsnivå som korresponderar med de krav som ställs i föreskriften SOSFS 2002:9 samt att personalen har den kompetens som behövs för att ett gott stöd och god service och omvårdnad ska kunna ges de boende. Ny enhetschef är tillsatt. From 1 april 2014 finns även en resurs (tre dagar i veckan) med särskilt fokus på kvalitet och utveckling inom omsorgen, en utvecklingsledare inom OFN. Kompetensen på enhetschefsnivå vad gäller ovanstående föreskrift är tillräcklig. Ledarkompetensen behöver stärkas och en plan för detta är klar att presenteras i mitten på maj då den pågående kvalitetskartläggningen inom omsorgen är klar. Ledning och styrning på Trädgårdsvägen har stärkts genom ökad närvaro av handledare i verksamheten. Direkt påbörjades förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning. 3. Tillse att boendet har tillräcklig bemanning över hela dygnet så att de boendes behov tillgodoses. Bemanningen är anpassad efter brukarnas behov, måltidsuppehåll har ersatts med raster på övervägande delen av schematurerna. Den fackliga organisationen och arbetsgivarsidan har förhandlat klart under mars Åtgärda utemiljön så att det inte förekommer otillåten begränsning åv enskildas rörelsefrihet. Det staket som fanns har sänkts och flyttats för att inrama ett större område. Grillplats och sittmöbler har ordnats. 5. Tillse att all personal i all berörd verksamhet får utbildningsinsatser

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (18) avseende Lex Sarah. Medarbetarna har fått en repetitionsutbildning om hur man avvikelserapporterar. Riktlinjer finns sedan länge och samtliga chefer i förvaltningen har informerats samt involverats i ett arbete där riktlinjerna uppdateras och förtydligas, det arbetet är snart klart. Bilaga 2 och 3: Riktlinjer för avvikelser. Avvikelserapportering ska ske till närmaste chef, hen gör i sin tur en bedömning. Vid risk för brister i kvalitet eller misstanke om missförhållanden informeras verksamhetschef/sas som fattar beslut om ev Lex Sarah utredning/anmälan. Lex Sarah och dess innebörd har medarbetarna kunskap om, de har fått en individuell genomgång i samband med den pågående kartläggningen. Ytterligare kompetensinsatser kommer att ske efter kvalitetskartläggningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och SAS, socialt ansvarig samordnare, är ansvariga för upplägg och planering. 6. Tillse att dokumentationen i verkställigheten tillgodoser den enskildes rättssäkerhet samt överensstämmer med lagstiftningens krav. Samtliga medarbetare har fått en repetitionsutbildning i social dokumentation och genomförandeplaner. Genomförandeplanerna är färdigställda. Daglig social dokumentation sker enligt upprättad rutin. Ovanstående åtgärder ska redovisas i en handlingsplan av vilken även framgår tidsplan och vem som ansvarar för genomförandet. Se Bilaga 7: Handlingsplan. Nämnden ska dessutom inkomma med de genomförandeplaner som nu upprättats samt den sociala dokumentationen avseende de boende fr.o.m. l januari och till sista anteckningen. Samtliga dokument bifogas. Beslut Socialnämnden beslutar a t t ställa sig bakom de åtgärder som beskrivits samt de bilagor som hänvisas till. 45 Dnr 2013/ SN Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, HSV Bakgrund 4-6 november 2013, IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde ett föranmält tillsynsbesök i LSS-verksamheterna på Trädgårdsvägen och Ranstadvägen samt på Åkerbohemmet i Löttorp. Vid tillsynsbesöket ob-

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (18) serverades brister och missförhållanden av mycket allvarlig karaktär. 19 december 2013 återföringen av tillsynsbesöket. 19 december 2013 vidtogs omedelbart en mängd åtgärder, bland annat initierades en internutredning. 15 januari 2014, extrainsatt nämndssammanträde. 17 januari 2014 skickades yttranden till IVO 21 februari2014 meddelade IVO sina beslut vid ett möte i Borgholm. Bedömning Följande åtgärder ska vidtas enligt IVO:s beslut: - Säkerställa ledning, styrning, och uppföljning av hälso-och sjukvården inom verksamheten - Säkerställa en patientsäker läkemedelshantering - Säkerställa att all personal i berörd verksamhet får utbildningsinsatser om rapporteringsskyldigheten enligt Lex Maria Utvecklingsarbete och kvalitetssäkring har påbörjats inom berörda verksamheter och på ett flertal områden är förbättringar genomförda. En kvalitetskartläggning i hela omsorgen pågår och omfattar i steg 1 samtliga gruppbostäder med särskild service. Bilaga 1: Delrapport av uppdrag, frågeställningar och metod I hälso- och sjukvårdsverksamheten finns en sjuksköterska med särskilt ansvar för omsorgen i norr. Sköterskan har sedan ansvarat för tätare tillsynsbesök och har haft genomgång med samtliga medarbetare gällande läkemedel och läkemedelshantering. Initialt gjordes besök dagligen i verksamheten men succesivt har besöken glesats ut till att i nuläget ske en till två gånger i veckan. Tillsyn har rapporterats utan allvarlig anmärkning till verksamhetschef och socialchef. Samtliga delegeringar har kontrollerats. Medicinska ansvarig sjuksköterska har säkerställt att medarbetarna har den kompetens som krävs för en säker läkemedelshantering. Skriftliga riktlinjer finns, de har aktualiserats och repeterats i personalgrupperna. Läkemedelsgenomgång med berörd läkare har ägt rum. Den legitimerade personalen har bedömts ha tillräcklig kunskap kring avvikelserapportering och anmälan enligt Lex Sarah och Lex Maria. Riktlinjerna för avvikelserapportering har uppdaterades och samtliga enhetschefer har fått en repetition. Bilaga 2 och 3. De nya riktlinjerna lägger stor vikt vid att medarbetarna skriver avvikelser vid risk eller kvalitetsbrist och skickar den till sin närmaste chef. Sedan är det enhetschefernas ansvar att föra informationen vidare till verksamhetschef/socialchef/mas/sas för bedömning och eventuell anmälan och utredning enligt Lex Sarah eller Lex Maria. Den personal som intervjuats i samband med kartläggningen har fått en individuell information om avvikelserapporteringen och dess betydelse för verksamhetens systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (18) Beslut Socialnämnden beslutar a t t ställa sig bakom de åtgärder som beskrivits. 46 Dnr 2014/ SN Stimulansbidrag för att förbereda eller vidareutveckla valfrihetssystemet enligt LOV Bakgrund: Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att även under 2014 besluta om och fördela stimulansmedel till kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem eller vidareutveckla redan införda valfrihetssystem, i enlighet med lagen (2008:962), om valfrihetssystem, förkortad LOV. Målet är att stimulera utvecklingen av valfrihetssystem inom kommunens insatser enligt Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och till personer med funktionsnedsättning. Borgholms kommun sökte stimulansmedel för 2012 och 2013 och beviljades totalt kr. Av dessa medel återstår i april kr. Delar av förberedelsearbetet enligt ansökan har genomförts tillfredsställande men andra delar återstår att genomföra. En del av de kostnader som kan uppkomma vid ett eventuellt införande av LOV i Borgholms kommun kan finansieras av stimulansbidraget. I regeringens utredning Framtidens valfrihetssystem, SOU 2014:2, föreslås en ändring i Socialtjänstlagen från , som innebär att kommunen ska skapa förutsättningar för enskilda att välja utförare av tjänster som ingår i stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Ansökan avser: Socialstyrelsen anger i sitt informationsbrev att man för 2014 bland annat kommer att prioritera ansökningar som fokuserar på kvalitetsaspekter, t.ex. genom att förstärka upphandlingskompetens och/eller uppföljningsrutiner. Borgholms kommuns ansökan för stimulansbidrag 2014 riktar sig mot att utveckla kvalitetsaspekterna i arbetet med LOV, kopplats till förvaltningens pågående arbete med kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Kommunen förbinder sig inte att införa LOV genom att ansöka om stimulansmedel 2014, men om medel erhålls kan dessa användas för att förbereda ett eventuellt införande och samtidigt kopplas till förvaltningens kvalitetsarbete. Ej förbrukade stimulansmedel vid årets slut 2014 återbetalas till Socialstyrelsen. Planerade insatser enligt ansökan 2014 är:

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (18) - Ta fram rutiner för kommunens eget kvalitetsledningssystem när det gäller krav och uppföljning av utförarnas verksamhet - Ta fram rutiner för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utförarnas verksamhet, som motsvarar de tjänster som ska levereras - Ta fram system för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utförarnas verksamhet och utbildning av personal - Utbilda personal om valfrihetssystem enligt LOV - Ta fram ett förfrågningsunderlag, för att följa upp och säkerställa kvaliteten på utförarnas verksamhet, enligt SOSFS 2011:9, - Ta fram rutiner för hur man informerar kommuninvånare och utförare om valfrihetssystemet - Ta fram system och rutiner för ansökningsförfarande och annonsering. Förslag till beslut är att godkänna ansökan om stimulansbidrag för 2014 för att fortsätta och utveckla arbetet med att förbereda valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Eva-Lena Israelsson (S), Arne Tärnblom (V), Bodil Rosengren (-) och Linnea Jonzon (S) föreslår att inte ansöka om stimulansbidrag för 2014 för att fortsätta och utveckla arbetet med att förbereda valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att förslag till beslut ska vara att godkänna ansökan om stimulansbidrag. Votering begärs. JA = Godkänna ansökan NEJ= Avslå ansökan Resultat av votering: JA NEJ Eva Karlström (M) Eva-Lena Israelsson (S) Björn Andreen (M) Linnea Jonzon (S) Edith R Khilman (M) Arne Tärnblom (V) Eva Wahlgren (C) Bodil Rosengren (-) Ene Kraner (C) Elisabeth Svensson (C)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (18) Beslut Socialnämnden beslutar a t t godkänna ansökan om stimulansbidrag för 2014 för att fortsätta och utveckla arbetet med att förbereda valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Eva-Lena Israelsson (S), Arne Tärnblom (V), Bodil Rosengren (-) och Linnea Jonzon (S) reserverar sig mot beslutet, bilaga Dnr 2014/ SN Rekvisition av stadsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. Hillevi Österbo informerar att ett av socialtjänstens svåraste uppdrag är arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och deras familjer. I propositionen Stärkt stöd till barn och unga (prop. 2012/13:10) bedömer regeringen att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. Kompetensutveckling för personalen är ett område som lyfts fram. I maj 2013 överlämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag om krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Där framhålls socialnämndens ansvar för att handläggare som självständigt utför sådana uppgifter har tillräcklig erfarenhet för uppgiften. Personalens kompetens är väsentlig för att kunna uppnå rättssäkerhet och upprätthålla en god kvalitet i arbetet. Statsbidrag Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommunerna för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården under Statsbidraget ska stärka kommunernas arbete med att utveckla kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården för att säkra en trygg och säker vård. Under 2013 rekvirerade Borgholms kommun statsbidrag för att inventera kompetens inom området samt för kompetensutvecklingsinsatser. Statsbidraget som Borgholms kommun kan rekvirera för 2014 är kr, avsett att användas för lokala utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Borgholms kommun avser att använda 2014 års statsbidrag, tillsammans med resterande medel av 2013 års statsbidrag, för att genomföra utbildning inom området anknytning och anknytningsteori. Utbildningen kommer att upphandlas och genomföras tillsammans med Emmaboda kommun. Kommunerna ska rekvirera statsbidraget utan ansökningsförfarande och rekvisitionen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 april 2014.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (18) Beslut Socialnämnden beslutar a t t bifalla ansökan om statsbidrag enligt rekvisitionen. 48 Dnr 2014/ SN Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län. Strategi och handlingsplan Inkommit från Regionförbundet i Kalmar Län och Landstinget i Kalmar Län strategi och handlingsplan gällande Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar Län. Bakgrund Ledningskraft är ett nationellt förbättringsprogram för chefer inom vårdoch omsorg som syftar till att stärka chefers kompetens i förbättringsarbetet kring målgruppen De mest sjuka äldre. Under 2012 och 2013 har samordningen utifrån överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre skett i Ledningskraftgruppen och Äldreprocessgruppen. Förutom chefer och medarbetare från kommuner och landstinget har utvecklingsledarna från Regionförbundet deltagit i dessa grupper. Ledningskraft avslutas 2104 och dessa två grupper avvecklas och ersättas av en länsgemensam äldregrupp för att säkerställa det långsiktiga arbetet för De mest sjuka äldre som utgår från strategi och handlingsplan Bedömning I Kalmar län finns det ett länsteam med representanter från både kommun och landsting, geografiskt spritt och med olika kompetenser. Det lokala arbetet, i landsting och kommuner, utgår från de samverkansgrupper som finns i det norra, mellersta och södra området av länet. Dessa träffas regelbundet. Utvecklingsledarna i länet, inom äldreområdet ingår i länsgemensamma äldregruppen och i Ledningskraft under Ledarna ska fungera som stöd i kommunernas och landstingets kunskapsoch förbättringsarbete utifrån den föreslagna gemensamma handlingsplanen. De ska stödja förbättringsarbetet som bedrivs i linjen utifrån resultat och analys från kvalitetsregister mm. I strategi- och handlingsplan tydliggörs de gemensamma satsningsområdena: - God vård i livets slut - Preventivt arbetssätt - God vård vid demenssjukdom

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (18) - God läkemedelsbehandling för äldre - Sammanhållen vård och omsorg - Struktur för ledning och styrning i samverkan (bildades 2013) I planen framgår mål och nyckeltal för respektive område. Beslut Socialnämnden beslutar a t t ställa sig bakom strategi och handlingsplan gällande Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar Län. 49 Dnr 2013/ SN Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), socialnämndens rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet gällande socialnämndens rapportskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Informationen läggs till handlingarna. 50 Dnr 2014/ SN Kvalitetsberättelser 2013 Yvonne Berneke, Socialt ansvarig samordnare (SAS) redovisar kvalitetsberättelse inklusive patientsäkerhetsberättelse för år Informationen läggs till handlingarna. 51 Dnr 2014/ SN Remiss; Demokratiberedningens förslag gällande den politiska organisationen. Eva Karlström informerar att följande synpunkter lämnats in:

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (18) Socialdemokraterna: Vi, Socialdemokrater i Socialnämnden, vill hänvisa till det remissvar som vår partigrupp lämnar till demokratiberedningen. Mikael Larsson (C) Jag funderar på detta med samma ledamöter i utskotten AU och individ. Eftersom det är skilda frågor som behandlas så bör ju möjligheten att ha olika ledamöter vara kvar, för det handlar ju om kunskap och intresse för dessa frågor. Eva Karlström (M) Välkomnar förslaget med lika sammansättning av ledamöter i AU och Individutskott. Många gånger handlar det om akuta möten och då arbetsutskottet är samlat fler tillfällen går det att lösa på ett bra sätt. I annat fall får ledamot kallas in extra för endast en kort stund. Bra att arvode och ersättningar är baserade procentuellt. Har dock en synpunkt när det gäller ersättningen för jourtelefon. Ersättningen kr bör delas lika direkt mellan ordförande och den ledamot som blir särskilt förordnat att i ordförandes ställe underteckna akuta händelser (är inte per automatik vice ordförande). Ordförande och den förordnade ska sedan schemalägga jourtelefonen lika fördelat mellan sig. Beslut Socialnämnden beslutar a t t ställa sig bakom Eva Karlströms förslag till remissvar och skicka till demokratiberedningen. 52 Dnr 2013/ SN Extern utredning av PwC Den av kommunstyrelsen beställda externutredningen redovisades till alla berörda genom att Christel Eriksson från PwC lämnade över en Rådgivningsrapport. Rapporten har beaktats i det svar till handlingsplan som skickas till Inspektionen för vård och omsorg. 53 Informationspärmen - Delegationsbeslut, IFO och LSS, Dnr 2014/ SN

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18 (18) - Delegationsbeslut VoO, Dnr 2014/ SN - Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet, revidering - Arbetsmarknadssatsning resursjobb enligt Sigtunamodellen, Dnr 2017/ SN Kvartalsrapport 1, ej verkställda beslut SoL, IFO, Dnr 2014/ SN

Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom 86-89

Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom 86-89 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.00 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) Eva-Lena Israelsson (S) Sofie Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (11) SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (11) SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (11) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-14.30 ande Eva Karlström (M) Eva Wahlgren (C) 72-75, 77, 79-85 Sofie Gustavsson Fohlin (S) 72-77, 80-85 Linnea Jonzon (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Information om socialnämndens verksamheter

Information om socialnämndens verksamheter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 25 Information om socialnämndens verksamheter Hillevi Österbo, verksamhetschef och Erika Betelid, socialsekreterare informerar om BBIC och Förebyggande teamet. 26 Dnr 2015/21-792

Läs mer

11 Dnr 2013/13-792 SN. Evelina informerar om budgetläget för förvaltningen efter januari månads utgång:

11 Dnr 2013/13-792 SN. Evelina informerar om budgetläget för förvaltningen efter januari månads utgång: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 11 Dnr 2013/13-792 SN Budgetuppföljning januari 2013. Evelina informerar om budgetläget för förvaltningen efter januari månads utgång: Intäkter för januari månad: 1 886

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer

76 Dnr 2013/108-730 SN. Redovisning av insatsen utevistelse inom äldreomsorgen

76 Dnr 2013/108-730 SN. Redovisning av insatsen utevistelse inom äldreomsorgen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 76 Dnr 2013/108-730 SN Redovisning av insatsen utevistelse inom äldreomsorgen Anna Hasselbom Trofast, verksamhetschef ÄO informerar att alla i ordinärt boende som har beslutet

Läs mer

105 Dnr 2012/71-792 SN. Evelina Karlsson, ekonom informerar att socialförvaltningen fram till september månad har ett resultat på 7 151 tkr.

105 Dnr 2012/71-792 SN. Evelina Karlsson, ekonom informerar att socialförvaltningen fram till september månad har ett resultat på 7 151 tkr. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 105 Dnr 2012/71-792 SN Budgetuppföljning september månad. Evelina Karlsson, ekonom informerar att socialförvaltningen fram till september månad har ett resultat på 7 151

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/108-700 SN Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

Margareta Alexandersson

Margareta Alexandersson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset; sammanträdesrum Torsö kl. 09.45-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-07-12 Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av verksamheterna Trädgårdsvägen, Ranstadvägen och Åkerbohemmet,

BESLUT. Tillsyn av verksamheterna Trädgårdsvägen, Ranstadvägen och Åkerbohemmet, /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-02-21 Dnr 8.5-3705/2014 1(9) Avdelning sydöst Monika Jönsson monika.j onsson@i v o.se Borgholms kommun Socialnämnden Box 52 387 21 BORGHOLM Ärendet Tillsyn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

- Klockargården har öppet hus den 18 oktober mellan 13-16 för att fira sitt 30-års jubileum.

- Klockargården har öppet hus den 18 oktober mellan 13-16 för att fira sitt 30-års jubileum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 90 Anmälan om jäv Eva Wahlgren anmäler jäv på 100. 91 Aktuell information - Klockargården har öppet hus den 18 oktober mellan 13-16 för att fira sitt 30-års jubileum. -

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117

Socialnämnden. Övriga deltagande Rune Eriksson (MAP) Ersättare Anita Ahl (M) Ersättare. Margareta Alexandersson. Sekreterare... Paragrafer 111-117 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl 13:00-14:20 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

Jane Hagman vik föreståndare för Ungdomsboendet på Ekbacka informerar om verksamheten.

Jane Hagman vik föreståndare för Ungdomsboendet på Ekbacka informerar om verksamheten. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (13) 37 Besök av Jane Hagman Jane Hagman vik föreståndare för Ungdomsboendet på Ekbacka informerar om verksamheten. 38 Aktuell information - Sparbetinget - mycket på gång, fem

Läs mer

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 november 2009, kl 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Socialnämndens systematiska kvalitetsledning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Politikern, stadshuset kl

Politikern, stadshuset kl 1(18) Plats och tid Räddningstjänstens sammanträdesrum kl 8.00-12.00 Politikern, stadshuset kl 13.00-14.30 ande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Karl-Erik Törner (S), tjg ersättare för Anne-Lie

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

- Förvaltningen har tilldelats en prestationsersättning för Bättre liv för sjuka äldre, 1 491 016 kr.

- Förvaltningen har tilldelats en prestationsersättning för Bättre liv för sjuka äldre, 1 491 016 kr. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 130 Aktuell information - Förvaltningen har tilldelats en prestationsersättning för Bättre liv för sjuka äldre, 1 491 016 kr. - Socialstyrelsen har publicerat resultaten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet kl:

Lilla sammanträdesrummet kl: Omsorgsnämnden 2012-04-18 1 (10) Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet kl:14.00-15.30 Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Ann Brodin Thorsson (KD) Karl-Gustav Lindbäck

Läs mer

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30.

Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid ande Christian Kruse Torsdagen den 17 mars 2016 klockan 08:00 10:30. Kristina Cavetoft (S), 1:e vice ordförande Bengt Hedlund (SPI), 2:e vice ordförande Matilda

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-12-15 2 SN 157 Dnr 20.10 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen - Delegation under verksamhetschefen för IFO:s ledigheter Socialnämnden 2010-12-15 3 SN 158

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Eva Svedberg, s Conny Daag, m Britt Wireland Sorpola, s Jonny Bengtsson, s Lizette

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Kan man vara trygg om natten?

Kan man vara trygg om natten? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Kan man vara trygg om natten? Nattlig tillsyn av särskilda boenden för äldre i Kalmar län Meddelande 2004:15 Utgiven av: Kan man vara trygg om natten? Meddelande 2004:15

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Socialnämnden Dnr SN/2016:65-700 2017-01-0 1/2 Internkontrollplan 2017 för socialnämnden Socialnämnden beslutar att 1. anta internkontrollplan

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (14) Datum 2016-01-27 Tid 18:30 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset Ordförande Sekreterare Andreas Jonsson Anita Lindbohm Dagordning 1 Muntlig information om Nestor - FoU center

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer