SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) SOCIALNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena Israelsson (S) Linnea Jonzon (S) Arne Tärnblom (V) 36-50, Bodil Rosengren (-) 36-50, Edith R Kihlman (M) tjänstgörande ersättare för Madeleine Selling- Axelsson (FP) Ene Kraner (C) tjänstgörande ersättare för Mikael Larsson (C) Övriga närvarande Therese Åhlander, sekreterare Annelie Kjellin, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Mia Svanborg, enhetschef Ekbacka 2 och 4 37 Linda Andreen, ekonom Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Mats Edström, verksamhetschef HSV Anna Hasselbom Trofast, verksamhetschef ÄO Utses att justera Justeringens plats och tid Edith R Kihlman Socialkontoret i Borgholm, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Therese Åhlander Eva Karlström Edith R Kihlman PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN / SIGN

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 36 Anmälan om jäv Eva Wahlgren (C) anmäler jäv på 43,44,51 Arne Tärnblom (V) anmäler jäv på 51 Bodil Rosengren (-) anmäler jäv på Besök av Mia Svanborg, enhetschef Ekbacka 2 och 4 Mia Svanborg, enhetschef Ekbacka 2 och 4 informerar om arbetet med brukarinverkan. 38 Aktuell information - Tjänsten som vik. MAS 30% under 9 månader är tillsatt med Monika Selldén. Diskussioner kommer att föras om gemensam MAS för Öland. - Centrala ledningsgruppen har haft möte med KSAU för att diskutera framtida samarbete med BEAB. - Från 1 april arbetar nu Päivi Krigsman 3 dagar/veckan på socialkontoret som utvecklingsledare. - Tidigare drogvaneenkät genom FOKUS kommer inte att genomföras. Förslag finns på att den ska ersättas från organisationen CAN. Borgholms kommun har idag inte tackat ja till att ingå i länets samverkan runt enkäten. - 80% pooltjänst som sjuksköterska är internannonserad. Kommer att innebära tjänstgöring måndag-fredag, för att täcka vikariebehoven inom HSV. Tjänsten kommer att tillhöra bemanningspoolen. - Lex Sarah på Soldalen är avslutad. - Lex Sarah på Åkerbohemmet utreds och beräknas vara klar i slutet av april. - En inspirationsbok Hemlagat trycks upp för att vara till hjälp inom

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (18) hemtjänsten då matlagning ska ske hemma hos brukarna. Utbildningar pågår på Halltorp för personal och enhetschefer. - Kalmar kommun har varit behjälpliga med vårdtyngdsmätningar inom HSV. Mätningarna kommer att göras inom Procapita. - Ölandsbladet är intresserad av att göra ett reportage om en brukare på Äpplerums dagliga verksamhet. 39 Dnr 2014/ SN Politikerbesök i verksamheten Eva Karlström (M) informerar om sitt besök på Cikorian och Ölandslego, bilaga Dnr 2014/ SN Budgetuppföljning mars Linda Andreen, ekonom, informerar att det sammanlagda resultatet till och med mars månad är -3,1 mkr. Underskottet beror på många timanställda, utbetalningar av sjuklön samt överbeläggning med en plats i särskilt boende. Den ekonomiska sammanställningen för teknisk service visar ett överskott på 0,2 mkr. För verksamhetsområdena visar intäkterna ett underskott av 0,5 mkr, driftkostnaderna har ett underskott på 0,3 mkr och personalkostnaderna visar ett underskott av 2,0 mkr. Kostnaden för försörjningsstöd ligger för mars månad på 496 tkr. Antalet ärenden under månaden var 150 st vilket är något lägre än februari. Ungdomsboendet: Det bor fem asylpojkar och två pojkar på utsluss Ekbacka. Fyra pojkar bor i lägenhet på Muraregatan. En asylpojke bor i familjehem och en asylpojke är institutionsplacerad. Ungdomsboendet har efter tre månader ett resultat på 0,6 mkr. Personalkostnaderna har för perioden uppgått till 1,6 mkr, kostnaderna för driften ligger på 0,7 mkr och intäkterna redovisade 2,7 mkr. I mars måste hänsyn tas till att det endast är 28 dagar i februari och nivåerna mellan månaderna är i stort sett samma på det viset. Vårdtiden ökar jämfört med januari men de beslutade timmarna är lägre i mars jämfört med februari. Dubbelbemanningen var högre i februari. Antalet personer har ökat sta-

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (18) digt dom tre första månaderna och är nu i samma nivå som Personer med över 100 timmar i månaden har ökat under mars, likaså beläggningsgraden. Under vecka 14 redovisas en överbeläggning i särskilt boende. På Ekbacka 4 korttiden är det fullt och det är fem personer där som väntar på särskilt boende. Övertiden för perioden har varit hög, lägre än januari 2013 men högre jämfört med februari Totalt utbetald övertid i mars är 146 tkr. Föregående år var utbetalningarna samma period 90 tkr. Antalet arbetade timmar var i februari , det är1 400 timmar mer än februari Antalet sjukdagar var för februari 322 stycken och antalet tillfällen 77 stycken. Det är lägre jämfört med Inga investeringar har gjorts hittills under Budgeten är idag utfördelad på samma sätt som år 2013 vad gäller personalkostnader. Det har visat sig att det har blivit en felfördelning vilket innebär att det finns för lite budget i början på året medan det finns mer i slutet. En omfördelning ska göras för att få ett mer rättvisande resultat vid uppföljningarna. Omfördelningen innebär ett resultat som är ca 1,5 mkr bättre för kvartal 1. Detta skulle alltså ge socialförvaltningen ett underskott för perioden om ca 1,5 mkr. Informationen läggs till handlingarna. 41 Dnr 2014/ SN Uppföljning balanserat styrkort. Anna Hasselbom Trofast, verksamhetschef ÄO, redovisar en uppföljning gällande äldreomsorgen, bilaga Dnr 2013/ SN Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Åkerbohemmet Bakgrund IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde 4-6 november 2013 ett föranmält tillsynsbesök i LSS-verksamheterna på Trädgårdsvägen och Ranstadvägen samt på Åkerbohemmet i Löttorp. Återföringen ägde rum

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (18) den 19 december Vid tillsynsbesöket på Åkerbohemmet rapporteras verksamheten fungera mycket väl. Ledare och medarbetare arbetar för att utveckla verksamheten och har god kvalitet i äldreomsorgen. Flertalet medarbetare på Åkerbohemmet bedöms ha god kompetens och ambition att ge stöd, vård och omsorg på bästa sätt till de brukare som vistas där. Ytterliga synpunkter från IVO kan läsas i handling, Dnr /2013 Åkerbohemmet bemannas av två medarbetare nattetid. De ansvarar för omsorgen till 35 boende om alla platser är belagda. Vid tillfällen med hög arbetsbelastning finns möjlighet till planerad extra resurs. Vad gäller nattbemanningen har IVO lämnat synpunkter i sin rapport då demensenheten kan lämnas obemannad vid händelse som kräver två medarbetare hjälps åt på annan avdelning. Med nuvarande bemanning kan beskrivna situation uppstå och åtgärder för att minimera risker har vidtagits. Tekniska hjälpmedel finns såsom dörrlarm och rörelselarm. Larmen uppmärksammar personalen på om någon av brukarna stiger upp ur sängen. Förutom arbetsuppgifterna nattetid på Åkerbohemmet har medarbetarna ansvar för tillsynsbesök på Trädgårdsvägen. Tillsynsbesöken fungerar så att personal som jobbar natt på Åkerbohemmet tittar in på Trädgårdsvägen. Om någon av de tre brukarna har behov av insatser ska den som är sovande jour på Trädgårdsvägen väckas. Lokalerna ligger vägg i vägg och dörren mellan demensenheten och Trädgårdsvägen kan lämnas på glänt den korta stunden personalen gör besök där. Bedömning Enligt IVOs beslut framgår följande: Socialnämnden ska vidta följande åtgärder: Säkerställa att samtliga boendeenheter vid äldreboendet Åkerbohemmet där personer med demenssjukdom befinner sig är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. Säkerställa att den enskilde som av något skäl inte kan öppna dörren till enheten vid behov och utan dröjsmål får hjälp med detta eller annat stöd den enskilde behöver. Nattbemanningen i norr är fortfarande under diskussion inför ett förslag om ev förändring. Vissa förändringar har gjorts för att förbättra samarbete och samverkan inom personalresursen i norr nattetid. Samtliga medarbetare i tjänst nattetid utgår från Åkerbohemmet och alla som arbetar natt har tjänstgöring både ute och inne. Detta syftar till att samtliga som arbetar nattetid ska ha kännedom om verksamhetens karaktär i samtliga delar. Vid ett par samlingar under februari och mars har bemanningsbehovet i norr diskuterats utifrån IVO:s rapport. Vi ser nödvändigheten i att bättre undersöka hur bemanningen på demensboende fungerar nattetid.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (18) Mätning pågår för att kunna bedöma eventuella risker nattetid. Mätningen ska utgöra underlag för fortsatt diskussion. Den tid då demensboendet eventuellt är obemannat behöver beskrivas inför fortsatta åtgärder och beslut. Ökat samarbete med Trädgårdsvägen kan vara en möjlig lösning. Ytterligare kartläggning och analys måste göras av verksamhetens behov, bemanning nattetid, samarbete över verksamhetsgränser samt rörelselarm som ett komplement. Socialchef Ewa Ekman ansvarar och ber att få återkomma med bättre underlag för beslut i september Beslut Socialnämnden beslutar a t t ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och att den skickas som ett svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 43 Dnr 2013/ SN Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Ranstad Bakgrund 4-6 november 2013, IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde ett föranmält tillsynsbesök i LSS-verksamheterna på Trädgårdsvägen och Ranstadvägen samt på Åkerbohemmet i Löttorp. Vid tillsynsbesöket observerades brister och missförhållanden av mycket allvarlig karaktär. 19 december 2013 återföringen av tillsynsbesöket. 19 december 2013 vidtogs omedelbart en mängd åtgärder, bland annat initierades en internutredning. 15 januari 2014, extrainsatt nämndssammanträde. 17 januari 2014 skickades yttranden till IVO. 21 februari2014 meddelade IVO sina beslut vid ett möte i Borgholm. Bedömning Utvecklingsarbete och kvalitetssäkring har påbörjats inom berörda verksamheter och på ett flertal områden är förbättringar genomförda. En kvalitetskartläggning i hela omsorgen pågår och omfattar i steg 1 samtliga gruppbostäder med särskild service. Bilaga 1: Delrapport av uppdrag, frågeställningar och metod: IVO meddelade följande i samband med sitt besök 21 februari 2014: Nämnden ska vidta följande åtgärder och inkomma med redovisningar till IVO senast 25 april 2014: 1. Tillse att den person som har ledarskapsfunktion i gruppbostaden har en kunskapsnivå som korresponderar med de krav som ställs i föreskriften SOSFS 2002:9

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (18) Ny enhetschef är tillsatt. From 1 april 2014 finns även en resurs (tre dagar i veckan) med särskilt fokus på kvalitet och utveckling inom omsorgen, en utvecklingsledare för OFN. Kompetensen på enhetschefsnivå vad gäller ovanstående föreskrift är tillräcklig. Ledarkompetensen behöver stärkas och en plan för detta är klar att presenteras i maj då den pågående kvalitetskartläggningen inom omsorgen är klar. Direkt påbörjades förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning. Ranstadvägen har också fått ta del av den utvecklingsresurs som tillsatts. Dessutom har en medarbetare, som är genomförandeplansombud på Ranstadvägen, tagit extra ansvar för dokumentationen. 2. Redogör för hur brister i dokumentationen har åtgärdats så att de uppfyller lagstiftningens krav. Samtliga medarbetare har fått en repetitionsutbildning i social dokumentation och genomförandeplaner. Genomförandeplanerna är färdigställda. Daglig social dokumentation sker enligt upprättad rutin. 3. Åtgärda utemiljön så att det inte förekommer otillåten begränsning av enskildas rörelsefrihet. Vid tillsynsbesöket i november fanns en grind som var låst, den har öppnats. 4. Tillse att all personal i all berörd verksamhet får utbildningsinsatser avseende Lex Sarah. Medarbetarna har fått en repetitionsutbildning om hur man avvikelserapporterar. Riktlinjer finns sedan länge och samtliga chefer i förvaltningen har informerats samt involverats i ett arbete där riktlinjerna uppdateras och förtydligas. Det arbetet är snart klart. Bilaga 2 och 3: Riktlinjer för avvikelser. Avvikelserapportering ska ske till närmaste chef, hen gör i sin tur en bedömning. Vid risk för brister i kvalitet eller misstanke om missförhållanden informeras verksamhetschefen/sas som fattar beslut om ev Lex Sarah utredning och anmälan. Lex Sarah och dess innebörd har medarbetarna nu kunskap om, de har fått en genomgång i samband med den pågående kartläggningen. Ytterligare kompetensinsatser kommer att ske efter kvalitetskartläggningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och SAS, socialt ansvarig samordnare, är ansvariga för upplägg och planering. 5. Nämnden ska dessutom inkomma med de genomförandeplaner som nu upprättats samt den sociala dokumentationen avseende de boende fr.o.m. den l januari 2014 och till sista anteckningen. Samtliga brukare har genomförandeplaner och social dokumentation sker. Kopior på dokumentationen bifogas. Övrigt av särskild betydelse Under april månad har en extern utredare från PwC, Christel Eriksson, arbetat på kommunstyrelsens uppdrag. Slutsatserna finns redovisade i en

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (18) rådgivningsrapport. Bilaga 4: Rådgivningsrapport PwC. Samtliga förslag på åtgärder är väl överensstämmande med det arbete som är påbörjat. Särskilt fokus ligger i nuläget på: - Kvalitetskartläggningen som pågår och som ska leda till ett fortsatt arbete med organisationsutveckling inom OFN. Kvalitetskartläggningen är snart klar, intervjuer på ett boende kvarstår. Kartläggningen genomförs av Yvonne Berneke, SAS, som besöker gruppbostaden och intervjuar samtliga medarbetare som arbetar där. - Kvalitetsledningssystem och implementering av riktlinjer för avvikelserapportering, riskbedömning och egenkontroll. Plan för egenkontroll har tagits fram. Årshjul för uppföljning och återföring till nämnden likaså. Varje verksamhetsområde inom förvaltningen återför kvalitet och nyckeltal halvårsvis enligt årsplaneringen. Bilaga 5: Årshjul för återrapportering till nämnden. - Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse är klar för 2013, den presenteras för nämnden 24 april. Bilaga 6: Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Beslut Socialnämnden beslutar a t t ställa sig bakom de åtgärder som beskrivits samt de bilagor som hänvisas till. 44 Dnr 2013/ SN Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Trädgårdsvägen Bakgrund 4-6 november 2013, IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde ett föranmält tillsynsbesök i LSS-verksamheterna på Trädgårdsvägen och Ranstadvägen samt på Åkerbohemmet i Löttorp. Vid tillsynsbesöket på Trädgårdsvägen observerades en mängd brister och missförhållanden av mycket allvarlig karaktär. 19 december 2013 återföringen av tillsynsbesöket. 19 december 2013 vidtogs omedelbart en mängd åtgärder, bland annat initierades en internutredning. Under utredningen gjordes ytterligare avvikelser som föranledde Lex Sarah-anmälningar/utredningar. 15 januari 2014, extrainsatt nämndssammanträde. 17 januari 2014 skickades yttranden till IVO. 21 februari2014 meddelade IVO sina beslut vid ett möte i Borgholm. Bedömning En kvalitetskartläggning pågår och omfattar i steg 1 samtliga gruppbostä-

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (18) der med särskild service. Bilaga 1 Delrapport kvalitetskartläggningen inom OFN. Utvecklingsarbete har påbörjats och på ett flertal områden är förbättringar genomförda. IVO meddelade följande: Nämnden ska vidta följande åtgärder och inkomma med redovisningar till IVO senast 25 april 2014: 1. Redogöra för hur nämnden säkerställer att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens kvalitet i enlighet med SOSFS 2011:9. Uppföljning av verksamheterna har planerats och ett årshjul för egenkontroll och uppföljning/rapportering till nämnden har tagit form. Beslut om upplägg på socialnämndens sammanträde i mars. Samtliga verksamheter ansvarar för att återföra information om kvalitet och nyckeltalen presenteras halvårsvis för varje verksamhetsdel. Bilaga 5 Årshjul för återföring till nämnden. 2. Tillse att den person som har ledarskapsfunktion i gruppbostaden har en kunskapsnivå som korresponderar med de krav som ställs i föreskriften SOSFS 2002:9 samt att personalen har den kompetens som behövs för att ett gott stöd och god service och omvårdnad ska kunna ges de boende. Ny enhetschef är tillsatt. From 1 april 2014 finns även en resurs (tre dagar i veckan) med särskilt fokus på kvalitet och utveckling inom omsorgen, en utvecklingsledare inom OFN. Kompetensen på enhetschefsnivå vad gäller ovanstående föreskrift är tillräcklig. Ledarkompetensen behöver stärkas och en plan för detta är klar att presenteras i mitten på maj då den pågående kvalitetskartläggningen inom omsorgen är klar. Ledning och styrning på Trädgårdsvägen har stärkts genom ökad närvaro av handledare i verksamheten. Direkt påbörjades förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning. 3. Tillse att boendet har tillräcklig bemanning över hela dygnet så att de boendes behov tillgodoses. Bemanningen är anpassad efter brukarnas behov, måltidsuppehåll har ersatts med raster på övervägande delen av schematurerna. Den fackliga organisationen och arbetsgivarsidan har förhandlat klart under mars Åtgärda utemiljön så att det inte förekommer otillåten begränsning åv enskildas rörelsefrihet. Det staket som fanns har sänkts och flyttats för att inrama ett större område. Grillplats och sittmöbler har ordnats. 5. Tillse att all personal i all berörd verksamhet får utbildningsinsatser

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (18) avseende Lex Sarah. Medarbetarna har fått en repetitionsutbildning om hur man avvikelserapporterar. Riktlinjer finns sedan länge och samtliga chefer i förvaltningen har informerats samt involverats i ett arbete där riktlinjerna uppdateras och förtydligas, det arbetet är snart klart. Bilaga 2 och 3: Riktlinjer för avvikelser. Avvikelserapportering ska ske till närmaste chef, hen gör i sin tur en bedömning. Vid risk för brister i kvalitet eller misstanke om missförhållanden informeras verksamhetschef/sas som fattar beslut om ev Lex Sarah utredning/anmälan. Lex Sarah och dess innebörd har medarbetarna kunskap om, de har fått en individuell genomgång i samband med den pågående kartläggningen. Ytterligare kompetensinsatser kommer att ske efter kvalitetskartläggningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och SAS, socialt ansvarig samordnare, är ansvariga för upplägg och planering. 6. Tillse att dokumentationen i verkställigheten tillgodoser den enskildes rättssäkerhet samt överensstämmer med lagstiftningens krav. Samtliga medarbetare har fått en repetitionsutbildning i social dokumentation och genomförandeplaner. Genomförandeplanerna är färdigställda. Daglig social dokumentation sker enligt upprättad rutin. Ovanstående åtgärder ska redovisas i en handlingsplan av vilken även framgår tidsplan och vem som ansvarar för genomförandet. Se Bilaga 7: Handlingsplan. Nämnden ska dessutom inkomma med de genomförandeplaner som nu upprättats samt den sociala dokumentationen avseende de boende fr.o.m. l januari och till sista anteckningen. Samtliga dokument bifogas. Beslut Socialnämnden beslutar a t t ställa sig bakom de åtgärder som beskrivits samt de bilagor som hänvisas till. 45 Dnr 2013/ SN Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, HSV Bakgrund 4-6 november 2013, IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde ett föranmält tillsynsbesök i LSS-verksamheterna på Trädgårdsvägen och Ranstadvägen samt på Åkerbohemmet i Löttorp. Vid tillsynsbesöket ob-

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (18) serverades brister och missförhållanden av mycket allvarlig karaktär. 19 december 2013 återföringen av tillsynsbesöket. 19 december 2013 vidtogs omedelbart en mängd åtgärder, bland annat initierades en internutredning. 15 januari 2014, extrainsatt nämndssammanträde. 17 januari 2014 skickades yttranden till IVO 21 februari2014 meddelade IVO sina beslut vid ett möte i Borgholm. Bedömning Följande åtgärder ska vidtas enligt IVO:s beslut: - Säkerställa ledning, styrning, och uppföljning av hälso-och sjukvården inom verksamheten - Säkerställa en patientsäker läkemedelshantering - Säkerställa att all personal i berörd verksamhet får utbildningsinsatser om rapporteringsskyldigheten enligt Lex Maria Utvecklingsarbete och kvalitetssäkring har påbörjats inom berörda verksamheter och på ett flertal områden är förbättringar genomförda. En kvalitetskartläggning i hela omsorgen pågår och omfattar i steg 1 samtliga gruppbostäder med särskild service. Bilaga 1: Delrapport av uppdrag, frågeställningar och metod I hälso- och sjukvårdsverksamheten finns en sjuksköterska med särskilt ansvar för omsorgen i norr. Sköterskan har sedan ansvarat för tätare tillsynsbesök och har haft genomgång med samtliga medarbetare gällande läkemedel och läkemedelshantering. Initialt gjordes besök dagligen i verksamheten men succesivt har besöken glesats ut till att i nuläget ske en till två gånger i veckan. Tillsyn har rapporterats utan allvarlig anmärkning till verksamhetschef och socialchef. Samtliga delegeringar har kontrollerats. Medicinska ansvarig sjuksköterska har säkerställt att medarbetarna har den kompetens som krävs för en säker läkemedelshantering. Skriftliga riktlinjer finns, de har aktualiserats och repeterats i personalgrupperna. Läkemedelsgenomgång med berörd läkare har ägt rum. Den legitimerade personalen har bedömts ha tillräcklig kunskap kring avvikelserapportering och anmälan enligt Lex Sarah och Lex Maria. Riktlinjerna för avvikelserapportering har uppdaterades och samtliga enhetschefer har fått en repetition. Bilaga 2 och 3. De nya riktlinjerna lägger stor vikt vid att medarbetarna skriver avvikelser vid risk eller kvalitetsbrist och skickar den till sin närmaste chef. Sedan är det enhetschefernas ansvar att föra informationen vidare till verksamhetschef/socialchef/mas/sas för bedömning och eventuell anmälan och utredning enligt Lex Sarah eller Lex Maria. Den personal som intervjuats i samband med kartläggningen har fått en individuell information om avvikelserapporteringen och dess betydelse för verksamhetens systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (18) Beslut Socialnämnden beslutar a t t ställa sig bakom de åtgärder som beskrivits. 46 Dnr 2014/ SN Stimulansbidrag för att förbereda eller vidareutveckla valfrihetssystemet enligt LOV Bakgrund: Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att även under 2014 besluta om och fördela stimulansmedel till kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem eller vidareutveckla redan införda valfrihetssystem, i enlighet med lagen (2008:962), om valfrihetssystem, förkortad LOV. Målet är att stimulera utvecklingen av valfrihetssystem inom kommunens insatser enligt Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och till personer med funktionsnedsättning. Borgholms kommun sökte stimulansmedel för 2012 och 2013 och beviljades totalt kr. Av dessa medel återstår i april kr. Delar av förberedelsearbetet enligt ansökan har genomförts tillfredsställande men andra delar återstår att genomföra. En del av de kostnader som kan uppkomma vid ett eventuellt införande av LOV i Borgholms kommun kan finansieras av stimulansbidraget. I regeringens utredning Framtidens valfrihetssystem, SOU 2014:2, föreslås en ändring i Socialtjänstlagen från , som innebär att kommunen ska skapa förutsättningar för enskilda att välja utförare av tjänster som ingår i stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Ansökan avser: Socialstyrelsen anger i sitt informationsbrev att man för 2014 bland annat kommer att prioritera ansökningar som fokuserar på kvalitetsaspekter, t.ex. genom att förstärka upphandlingskompetens och/eller uppföljningsrutiner. Borgholms kommuns ansökan för stimulansbidrag 2014 riktar sig mot att utveckla kvalitetsaspekterna i arbetet med LOV, kopplats till förvaltningens pågående arbete med kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Kommunen förbinder sig inte att införa LOV genom att ansöka om stimulansmedel 2014, men om medel erhålls kan dessa användas för att förbereda ett eventuellt införande och samtidigt kopplas till förvaltningens kvalitetsarbete. Ej förbrukade stimulansmedel vid årets slut 2014 återbetalas till Socialstyrelsen. Planerade insatser enligt ansökan 2014 är:

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (18) - Ta fram rutiner för kommunens eget kvalitetsledningssystem när det gäller krav och uppföljning av utförarnas verksamhet - Ta fram rutiner för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utförarnas verksamhet, som motsvarar de tjänster som ska levereras - Ta fram system för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utförarnas verksamhet och utbildning av personal - Utbilda personal om valfrihetssystem enligt LOV - Ta fram ett förfrågningsunderlag, för att följa upp och säkerställa kvaliteten på utförarnas verksamhet, enligt SOSFS 2011:9, - Ta fram rutiner för hur man informerar kommuninvånare och utförare om valfrihetssystemet - Ta fram system och rutiner för ansökningsförfarande och annonsering. Förslag till beslut är att godkänna ansökan om stimulansbidrag för 2014 för att fortsätta och utveckla arbetet med att förbereda valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Eva-Lena Israelsson (S), Arne Tärnblom (V), Bodil Rosengren (-) och Linnea Jonzon (S) föreslår att inte ansöka om stimulansbidrag för 2014 för att fortsätta och utveckla arbetet med att förbereda valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att förslag till beslut ska vara att godkänna ansökan om stimulansbidrag. Votering begärs. JA = Godkänna ansökan NEJ= Avslå ansökan Resultat av votering: JA NEJ Eva Karlström (M) Eva-Lena Israelsson (S) Björn Andreen (M) Linnea Jonzon (S) Edith R Khilman (M) Arne Tärnblom (V) Eva Wahlgren (C) Bodil Rosengren (-) Ene Kraner (C) Elisabeth Svensson (C)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (18) Beslut Socialnämnden beslutar a t t godkänna ansökan om stimulansbidrag för 2014 för att fortsätta och utveckla arbetet med att förbereda valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Eva-Lena Israelsson (S), Arne Tärnblom (V), Bodil Rosengren (-) och Linnea Jonzon (S) reserverar sig mot beslutet, bilaga Dnr 2014/ SN Rekvisition av stadsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. Hillevi Österbo informerar att ett av socialtjänstens svåraste uppdrag är arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och deras familjer. I propositionen Stärkt stöd till barn och unga (prop. 2012/13:10) bedömer regeringen att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. Kompetensutveckling för personalen är ett område som lyfts fram. I maj 2013 överlämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag om krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Där framhålls socialnämndens ansvar för att handläggare som självständigt utför sådana uppgifter har tillräcklig erfarenhet för uppgiften. Personalens kompetens är väsentlig för att kunna uppnå rättssäkerhet och upprätthålla en god kvalitet i arbetet. Statsbidrag Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommunerna för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården under Statsbidraget ska stärka kommunernas arbete med att utveckla kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården för att säkra en trygg och säker vård. Under 2013 rekvirerade Borgholms kommun statsbidrag för att inventera kompetens inom området samt för kompetensutvecklingsinsatser. Statsbidraget som Borgholms kommun kan rekvirera för 2014 är kr, avsett att användas för lokala utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Borgholms kommun avser att använda 2014 års statsbidrag, tillsammans med resterande medel av 2013 års statsbidrag, för att genomföra utbildning inom området anknytning och anknytningsteori. Utbildningen kommer att upphandlas och genomföras tillsammans med Emmaboda kommun. Kommunerna ska rekvirera statsbidraget utan ansökningsförfarande och rekvisitionen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 april 2014.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (18) Beslut Socialnämnden beslutar a t t bifalla ansökan om statsbidrag enligt rekvisitionen. 48 Dnr 2014/ SN Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län. Strategi och handlingsplan Inkommit från Regionförbundet i Kalmar Län och Landstinget i Kalmar Län strategi och handlingsplan gällande Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar Län. Bakgrund Ledningskraft är ett nationellt förbättringsprogram för chefer inom vårdoch omsorg som syftar till att stärka chefers kompetens i förbättringsarbetet kring målgruppen De mest sjuka äldre. Under 2012 och 2013 har samordningen utifrån överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre skett i Ledningskraftgruppen och Äldreprocessgruppen. Förutom chefer och medarbetare från kommuner och landstinget har utvecklingsledarna från Regionförbundet deltagit i dessa grupper. Ledningskraft avslutas 2104 och dessa två grupper avvecklas och ersättas av en länsgemensam äldregrupp för att säkerställa det långsiktiga arbetet för De mest sjuka äldre som utgår från strategi och handlingsplan Bedömning I Kalmar län finns det ett länsteam med representanter från både kommun och landsting, geografiskt spritt och med olika kompetenser. Det lokala arbetet, i landsting och kommuner, utgår från de samverkansgrupper som finns i det norra, mellersta och södra området av länet. Dessa träffas regelbundet. Utvecklingsledarna i länet, inom äldreområdet ingår i länsgemensamma äldregruppen och i Ledningskraft under Ledarna ska fungera som stöd i kommunernas och landstingets kunskapsoch förbättringsarbete utifrån den föreslagna gemensamma handlingsplanen. De ska stödja förbättringsarbetet som bedrivs i linjen utifrån resultat och analys från kvalitetsregister mm. I strategi- och handlingsplan tydliggörs de gemensamma satsningsområdena: - God vård i livets slut - Preventivt arbetssätt - God vård vid demenssjukdom

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (18) - God läkemedelsbehandling för äldre - Sammanhållen vård och omsorg - Struktur för ledning och styrning i samverkan (bildades 2013) I planen framgår mål och nyckeltal för respektive område. Beslut Socialnämnden beslutar a t t ställa sig bakom strategi och handlingsplan gällande Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar Län. 49 Dnr 2013/ SN Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), socialnämndens rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet gällande socialnämndens rapportskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Informationen läggs till handlingarna. 50 Dnr 2014/ SN Kvalitetsberättelser 2013 Yvonne Berneke, Socialt ansvarig samordnare (SAS) redovisar kvalitetsberättelse inklusive patientsäkerhetsberättelse för år Informationen läggs till handlingarna. 51 Dnr 2014/ SN Remiss; Demokratiberedningens förslag gällande den politiska organisationen. Eva Karlström informerar att följande synpunkter lämnats in:

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (18) Socialdemokraterna: Vi, Socialdemokrater i Socialnämnden, vill hänvisa till det remissvar som vår partigrupp lämnar till demokratiberedningen. Mikael Larsson (C) Jag funderar på detta med samma ledamöter i utskotten AU och individ. Eftersom det är skilda frågor som behandlas så bör ju möjligheten att ha olika ledamöter vara kvar, för det handlar ju om kunskap och intresse för dessa frågor. Eva Karlström (M) Välkomnar förslaget med lika sammansättning av ledamöter i AU och Individutskott. Många gånger handlar det om akuta möten och då arbetsutskottet är samlat fler tillfällen går det att lösa på ett bra sätt. I annat fall får ledamot kallas in extra för endast en kort stund. Bra att arvode och ersättningar är baserade procentuellt. Har dock en synpunkt när det gäller ersättningen för jourtelefon. Ersättningen kr bör delas lika direkt mellan ordförande och den ledamot som blir särskilt förordnat att i ordförandes ställe underteckna akuta händelser (är inte per automatik vice ordförande). Ordförande och den förordnade ska sedan schemalägga jourtelefonen lika fördelat mellan sig. Beslut Socialnämnden beslutar a t t ställa sig bakom Eva Karlströms förslag till remissvar och skicka till demokratiberedningen. 52 Dnr 2013/ SN Extern utredning av PwC Den av kommunstyrelsen beställda externutredningen redovisades till alla berörda genom att Christel Eriksson från PwC lämnade över en Rådgivningsrapport. Rapporten har beaktats i det svar till handlingsplan som skickas till Inspektionen för vård och omsorg. 53 Informationspärmen - Delegationsbeslut, IFO och LSS, Dnr 2014/ SN

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18 (18) - Delegationsbeslut VoO, Dnr 2014/ SN - Policy för alternativ drift av kommunal verksamhet, revidering - Arbetsmarknadssatsning resursjobb enligt Sigtunamodellen, Dnr 2017/ SN Kvartalsrapport 1, ej verkställda beslut SoL, IFO, Dnr 2014/ SN

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer