Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen SOFV Sammanfattning Stadsområdesnämnd Väster beslutade att lämna en ansökan till Kommunstyrelsen rörande medel till en satsning för hemlösa barnfamiljer. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ansökan i den del som rör samordningstjänst, uppföljning och utvärdering. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Väster föreslås besluta att hos Kommunstyrelsen ansöka om 2 miljoner kronor per år för att under 2016 och 2017 genomföra en satsning riktad mot hemlösa barnfamiljer att hos Kommunstyrelsen ansöka om 150 tusen kronor per år för att under 2016 och 2017 finansiera en del av samordningstjänsten för satsningen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse AU Komplettering till ansökann till kommunstyrelsen, socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer Protokollsutdrag från KS ang. återremittering Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott Stadsområdesnämnd Väster Ärendet Ansökan avseende medel till en särskild satsning på hemlösa barnfamiljer upprättades i samarbete mellan samtliga fem stadsområden, mot bakgrund av den ökande strukturella hemlösheten som drabbar många barnfamiljer i Malmö. Syftet med satsningen är att förkorta tiden i hemlöshet för dessa barnfamiljer, att förbättra levnadsvillkoren för familjerna och att stötta dem till att finna hållbara boendelösningar, för att på så sätt motverka att barn växer upp under otrygga boendeförhållanden. Hemlöshetsräkningen i oktober 2014 visade att antalet barn i hemlöshet ökar. För Malmö som helhet ökade antalet hemlösa barn från 329 (2013) till 467 barn Vid 2014 års hemlöshetsräkning var det i stadsområde Väster sammanlagt 17 barnfamiljer med totalt 43 barn hemlösa. Antalet hemlösa barn har fördubblats i stadsområdet jämfört med 2013 då det var 21 SIGNERAD

2 barn. Framförallt är det familjer som har många barn som har behov av boende. Merparten av de hemlösa barnfamiljerna är också ekonomiskt utsatta, med försörjningsstöd eller etableringsersättning som inkomst. 2 (2) Stadsområdesförvaltning Väster bedömer att mängden hemlösa barnfamiljer kommer att fortsätta öka, bland annat till följd av förändringar i omvärlden. Migrationsverket har aviserat en ökning i antalet flyktingar. En stor grupp är de ensamkommande flyktingbarnen som Malmö tar emot både på anvisade platser och genom så kallade EBO-placeringar. Migrationsverket arbetar för att förkorta sin handläggningstid för att utreda permanenta uppehållstillstånd. Detta innebär att stadsområdesförvaltningen behöver förbereda sig på att ta emot ett ökat antal ensamkommande barn som har permanent uppehållstillstånd och därmed möjlighet att återförenas med sina familjer. Dessa nyanlända barnfamiljer har mycket små möjligheter att lösa sin boendesituation på egen hand. Att växa upp under otrygga boendeförhållanden och att vara ekonomiskt utsatt utgör riskfaktorer som på ett betydande sätt ökar risken för att dessa barn i framtiden utvecklar en egen problematik. Det finns ett stort behov av metodutveckling för att öka kvaliteten och nå bättre resultat i arbetet med hemlösa barnfamiljer, för att bidra till en socialt hållbar utveckling i Malmö. Ur ett socialt investeringsperspektiv är det därför mycket angeläget för stadsområdena att satsningen riktad till hemlösa barnfamiljer kan genomföras. Samordning och uppföljning Den samordnare som enligt tidigare underlag behöver anställas för att hålla samman projektet, kommer organisatoriskt att vara placerad i stadsområde Öster. Tjänsten ska vara en projektanställning på två år och finansieras gemensamt av stadsområdena. Detta medför att de sökta medlen behöver utökas till 150 tkr per stadsområde och år. FOU-enheten inom Välfärdsavdelningen kommer att följa upp projektet. En detaljerad planering för uppföljningen kommer att upprättas i samarbete mellan FOU och stadsområdena då projektet påbörjas. Ansvariga Rickard Pettersson Socialbyråchef

3 Malmö stad Kommunstyrelsen 2014 den 1 oktober Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 1 oktober Närvarande: ledamöter: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (ordförande), Andreas Schönström (S) (1:e vice ordf.), Emil Eriksson (M) (tjänstgör för Anja Sonesson (M) (2:e vice ordf.)), Carina Nilsson (S) (tjänstgör för Kent Andersson (S)), Rose-Marie Carlsson (S), Jamal El-Haj (S), Lari Pitkä-Kangas (MP) (tjänstgör för Nils Karlsson (MP)), Carlos González (V), Håkan Fäldt (M), Mohammad Mohammad (M) (tjänstgör för Martina Jarnbring Palm (M)), Stefan Lindhe (M), Ewa Bertz (FP) och Magnus Olsson (SD), ersättare: Anders Rubin (S), Sofia Hedén (S), Adrian Kaba (S), Carina Svensson (S), Hanna Gedin (V), Fredrik Sjögren (FP), Sven Rosén (SPI) och Anders Olin (SD). Kommunalråd: Milan Obradovic (S) Anders Rubin (S) Karolina Skog (MP) Lari Pitkä-Kangas (MP) Hanna Thomé (V) Tjänstemän: Stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Chefsjurist Tomas Bärring Sekreterare Irenè San Martin Holmqvist (vid protokollet enligt nedan) Stadsjurist Claes-Inge Wennström Sekreterare Planeringsdirektör Jan Haak Ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson Kommunikationsdirektör Anders Mellberg HR-direktör Liselott Nilsson Finanschef Ola Nyberg Budgetchef Mats Hansson Avdelningschef för Välfärdsavdelningen Birgitta Vilén-Johansson Administrativ chef Ulla-Karin Holmberg Ledningsstrateg Karin Lindroth Kanslichef Karin Ringman-Ingvarsson Sekreterare Anna Gawrys D STK ANSÖKAN FRÅN STADSOMRÅDESNÄMND VÄSTER OM MEDEL FÖR ATT ARBETA MED HEMLÖSA BARNFAMILJER Från stadsområdesnämnd Väster föreligger skrivelse av den 30 juni 2014 med ansökan om medel för att under 2015 och 2016 genomföra en satsning riktad till hemlösa barnfamiljer (särskilt yttrande SD). Utdrag: Akten, Karin Andersson, Mats Hansson, Birgitta Vilén Johansson, SoN Väster

4 Från vård- och omsorgsberedningen föreligger skrivelse av den 10 september 2014 (särskilt yttrande M och FP), jämte förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget att hänskjuta stadsområdesnämnd Västers ansökan om medel för en satsning riktad till hemlösa barnfamiljer till beredning av budget 2015 och 2016, samt att återremittera ansökan i den del som rör samordningstjänst, uppföljning och utvärdering till nämnden för förtydligande enligt vad som angetts i ärendet. Enligt anmälan därom avges särskilt yttrande i ärendet reservation Emil Eriksson (M), Håkan Fäldt (M), Mohammad Mohammad (M), Stefan Lindhe (M) och Ewa Bertz (FP) med instämmande av Fredrik Sjögren (FP) bilaga 15. Enligt anmälan därom avges särskilt yttrande i ärendet av Magnus Olsson (SD) med instämmande av Anders Olin (SD) bilaga Vid protokollet: Irenè San Martin Holmqvist Justerat Katrin Stjernfeldt Jammeh Stefan Lindhe Anslaget Anslaget nedtaget Sammanträdet har pågått kl Rätt utdraget betygar. I tjänsten: Irenè San Martin Holmqvist

5 Bilaga: Ursprungsansökan Anso kan om medel fo r att arbeta med barnfamiljer Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer Bakgrund Sedan 2011 är ett av de politiska målen i Malmö stad att den socialt betingade hemlösheten ska minska var grupperna socialt och strukturellt hemlösa lika stora. Vad det gäller den socialt betingade hemlösheten har Malmö stad idag lyckats med målet och hemlösheten sjunker. Däremot ökar den strukturella hemlösheten ständigt. Med strukturellt hemlösa familjer avses familjer som på grund av bristande förankring är hemlösa. De har inga sociala problem som missbruk, kriminalitet mm. Malmö stads definition av hemlöshet grundar sig på Socialstyrelsens definition från I korta drag lyder denna Som hemlös räknas person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. I Malmö har befolkning ökat med ca 5000 personer per år sedan Då bostadsbyggandet inte ökat i samma takt har detta resulterat i en märkbar bostadsbrist. Bristen på bostäder har lett till en ökad trångboddhet och en ökning av personer som inte själva kan lösa sin boendesituation. Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver och bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar regleras i socialtjänstlagen 2 Kap. Ansvaret för att lösa bostadsbristen hamnar oftast hos socialtjänsten eftersom de personer som inte själv kan lösa sin boendesituation söker hjälp genom socialtjänsten. Svårigheterna med att finna bostad på egen hand bottnar i bristande förankring och ekonomiska förutsättningar oavsett social problematik eller ej. Enligt stadsområdena ökar antalet personer utan social problematik, som enbart behöver en bostad ständigt och många är barnfamiljer. hemlösa barnfamiljer bilaga Regeringen lade år 2006 fram en hemlöshetsstrategi om nolltolerans för vräkningar av barnfamiljer. Strategin avslutades 2011 och har bl.a. resulterat i att kronofogdemyndigheten numera för en statistik över utvecklingen av avhysningar i landet. Hemlösheten i Malmö beror inte på vräkningar och avhysningar. Det vräkningsförebyggande arbetet är utbrett och insatser för att rädda boendet kommer ofta igång i ett mycket tidigt skede, särskilt i hushåll med barn. Avhysningar av barnfamiljer utgör en mycket liten del i hemlöshetsproblematiken men det har varit mycket fokus på den frågan och problematiken i övrigt har inte belysts i någon större utsträckning och nationella mål för området saknas.

6 2 (10) I Malmö stad genomförs årligen en kartläggning/hemlöshetsräkning av hemlösa. Hemlöshetsräkningen visar på att antalet hemlösa hushåll med barn ständigt ökar fanns 29 hemlösa barn i Malmö stad. Redan 2006 ökade antalet hemlösa barn dramatiskt och de uppgick då till 115. Idag finns 329 hemlösa barn (enligt 2013 års kartläggning) varav 188 bor på hotell/i hotelliknande boende eller vandrarhem. Kartläggningen är en temperaturmätare och bygger på de personer som socialtjänsten har kännedom om. Utöver de personer som tagits upp i räkningen finns ett mörkertal som inte vänt sig till socialtjänsten utifrån sin boendesituation års kartläggning i korta drag: 720 personer, 1046 om man räknar med barnen, har enligt kartläggningen, enbart behov av en egen bostad. 136 personer har behov av bostad och någon form av stödinsatser i boendet 56 har behov av boende utan krav på drogfrihet 43 har behov av särskilda boendeformer som LSS, äldreboende osv 18 behöver någon form av kollektivt boende. Tio personer är uteliggare, den absolut lägsta siffran sedan kartläggningarna startade. Utvecklingen av hemlösheten skiljer sig i de olika stadsområdena. I stadsområde Öster är den strukturella hemlösheten särskilt påtaglig. Det är också detta stadsområde som har störst antal barn i hemlösa hushåll. I Öster är ca 95 % av de hemlösa barnfamiljerna är strukturellt hemlösa. Stadsområde Innerstaden har i stort sett lika stor social hemlöshet som strukturell. Utöver den årliga kartläggningen har det 2010 gjorts en mätning på årsbasis som visat att antalet barn i hemlösa hushåll är fler än den årliga kartläggningen pekar på. Under 2010 december november fanns det 583 barn i hemlösa hushåll. En utav de stora utmaningarna med strukturell hemlöshet är att familjer efter en längre tids hemlöshet ofta utvecklar en social problematik. En liten yta gör att barn ofta blir hänvisade till att träffa vänner utanför hemmet och föräldrar får svårare att följa barnens aktiviteter mm. Största gruppen hemlösa flyttar runt i olika tillfälliga lösningar eller bor på hotell/vandrarhem. I övrigt finns hemlösa t ex i så kallade dygnsboenden, hos frivilligorganisationer, på institution eller i kommunens akutboenden. Kommunen förfogar dessutom vid årsskiftet 2013/2014 över 1128 andrahandslägenheter gjordes i Malmö stad en inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning. Inventeringen visade att 140 personer med psykisk funktionsnedsättning har boende som bygger på någon form av socialt kontrakt. Därtill visar inventeringen att 351 av de 435 som ingått i kartläggningen lever med barn. Utifrån detta går det att anta att en del personer i de familjer som finns i socialtjänstens boende är i behov av stöd för psykiska funktionshinder. En längre tid i hemlöshet utgör större risk för psykisk ohälsa i

7 3 (10) stort. Att inte veta när eller var man kommer att få möjlighet till en egen bostad är psykiskt påfrestande för många. En viss ökning av psykisk ohälsa är dessutom påtaglig bland de hemlösa i Malmö stad. Såväl bland ensamstående som bland barnfamiljer. Socialstyrelsen gjorde 2012 en tillsyn i f.d. stadsdelsförvaltning Rosengård vilket utmynnade i indirekta kriterier för vad som anses som skälig boendestandard för barnfamiljer: Tillgång till kyl och möjlighet att laga mat, tvättmöjligheter, lekyta för barnen och möjlighet för familjen att dra sig undan till en egen plats. Hotell lever dåligt upp till dessa kriterier utan dessa uppfylls bäst genom lägenheter. Den tillsyn som gjordes i Rosengård föranledde IVO att genomföra en tillsyn i Malmö stad under 2013/2014. Resultatet av denna tillsyn är ännu inte presenterat. Barnombudsmannen besökte Malmö i december 2013 för att föra barnens talan och ha en dialog med tjänstemän och politiker. Barns röster kring boende i tillfälliga lösningar har i Barnombudsmannens arbete fått utrymme i form av intervjuer. 17 barn från Malmö och Stockholm som bor i tillfälliga boende har blivit intervjuade i syfte att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att gestalta och prata om sina erfarenheter och de uttrycker bl.a. en önskan om att få ha samma socialsekreterare så att man lär känna varandra, få information om hur länge de behöver bo i olika boende. Barnen känner ett behov av att bli sedda och hörda i arbetet med familjernas boendesituation. Den nationella kartläggningen Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden som Socialstyrelsen genomförde år 2011 konstaterade att hemlöshet fanns i bredare grupper av befolkningen än vid tidigare kartläggningar liksom att en lägre andel hade problem som traditionellt förknippas med hemlöshet som missbruk och psykisk ohälsa. Socialstyrelsens rapport lyfter fram att socialtjänsten tar ett stort ansvar som andrahandsuthyrare och tillhandahåller bostäder åt breda grupper av personer som av olika skäl inte godkänns på den ordinarie bostadsmarknaden. En stor del av dessa personer faller ifrån redan innan ett formellt godkännande blir aktuellt eftersom de inte uppfyller hyresvärdarnas krav. I budgettexten för år 2014 anges Hemlöshet är först och främst ett bostadsproblem och ska behandlas som ett sådant. En egen bostad är en förutsättning för att eventuella andra problem ska kunna åtgärdas. Därför är det viktigt att det inte ställs orimliga krav på drogfrihet eller inkomst. Det finns behov av olika former av bostäder för att minska hemlösheten. MKB ska i enlighet med sina ägardirektiv medverka till att förverkliga kommunens mål i övrigt. MKB, Malmö stads kommunala bostadsbolag kommer under ett år att tillhandahålla ca 100 lägenheter för Malmö stads räkning med start Bakgrunden till detta är MKBs remissvar till slutrapporten för sociala kommissionen. För att undvika att bygga nya bostäder utifrån social housing och för att förbättra förutsättningarna för hemlösa barnfamiljer i Malmö stad bistår MKB med lägenheter från det vanliga bostadsbeståndet. En kartläggning

8 4 (10) gjordes under 2013 i Malmö stad för att ta reda på hur många barnfamiljer som bodde i dyra boendelösningar. Det framkom att ca 100 lägenheter skulle innebära att tillfälliga lösningar i form av hotell och vandrarhemsboende skulle minimeras. MKB kommer därför med start i maj 2014 att tilldela 100 lägenheter till socialtjänsten. Tanken är att lägenheterna enbart ska fördelas till hemlösa barnfamiljer. Inte minst med anledning av barnens situation i hemlöshet är det angeläget att växla in antalet barnfamiljer som är boende på hotell och vandrarhem. Lägenheterna kommer att utformas som s.k. övergångslägenheter där familjerna får en möjlighet att överta kontraktet i första hand efter en tids prövning. Ett socialt hållbart Malmö Idag pågår ett arbete för att skapa social hållbarhet i Malmö stad. Målsättningen är att samtliga malmöbor ska inkluderas och integreras samt ta del av välfärden. Tanken är att få en socialt hållbar stad. Grunden till detta arbete utgår från den rapport som togs fram i mars 2013 Malmös väg mot en hållbar framtid, Hälsa, välfärd och rättvisa och det är bl.a. med utgångspunkt utifrån denna som stadsområdesnämnderna önskar ta fram en arbetsmetod med hemlösa som leder till att minska ojämlikheter i hälsa och välfärd, en angelägenhet för hela Malmö stad. Barns prestationer i skolan hänger bl.a. på möjlighet att göra läxor i lugn och ro. Detta tillåter oftast inte ett boende på hotell eller vandrarhem där familjen i stort är hänvisad till en liten gemensam yta. Andra saker som kommer fram är att barn i utsatta boendesituationer ofta har en relativt dålig hälsa över lag. De tar inte del av de vaccinationer som erbjuds eller allmänna hälsoundersökningar i särskilt stor utsträckning. En av de stora riskfaktorer som utredningen tydliggör är barn till föräldrar med ekonomiskt bistånd. En stor del av de hemlösa barnfamiljerna uppbär ekonomiskt bistånd. Enligt hemlöshetskartläggningen 2013 finns 201 hemlösa barnfamiljer och utav dessa har 95 ekonomiskt bistånd, 36 introduktionsersättning, 42 ersättning från försäkringskassan, 9 lönearbete, 19 övrig försörjning. Forskning Det saknas tydliga belägg för vilka insatser och strategier som på ett effektivt sätt motverkar hemlösheten i den svenska hemlöshetsforskningen. Forskning inom området har ofta en lokal förankring och är småskaliga vilket i sig innebär svårigheter att dra tydliga slutsatser. Forskningen om vilka effekter hemlösheten har på barnen i hemlösa familjer är också bristfällig. Det finns några få studier av hemlösa familjer och barns upplevelser av hemlöshet. Dessa studier visar dock på att barn upplever det vara en traumatisk händelse att bli utan bostad och att många känner skamkänslor inför sin situation. Forskningen visar att hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden alltmer är ett problem som finns i en bredare grupp av befolkningen och som är starkt förknippat med ekonomiska problem samt det faktum att individer

9 5 (10) saknar förankring på arbetsmarknaden. Detta faktum pekar bl.a. rapporten Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa på. Professor Ingrid Sahlins (2010) forskning belyser hur förändringar i den generella bostadspolitiken medverkat till utvecklingen av en sekundär bostadsmarknad i kommunerna och den svaga ställning medborgare som är förvisade till denna befinner sig i. Sahlin har också påvisat den starka inlåsningseffekt som den sekundära bostadsmarknaden skapar och därmed de svårigheter som följer med att ta steget över till att skaffa ett förstahandskontrakt. Med inlåsningseffekt menar Sahlin att individer på den sekundära bostadsmarknaden utsätts för både kontroll och integritetsintrång i bostaden, tvingas flytta ofta och måste göra ständiga uppbrott som leder till en ständig otrygghet, har svårigheter att bilda familj, rota sig och skapa ett riktigt hem. M.a.o. mycket små möjligheter till egna kontrakt. Marcus Knutagård (2012) fokuserar i en av Malmökommissionens underlagsrapporter på det faktum att barn som lever under fattiga förhållanden i allmänhet, och hemlösa barn i synnerhet, drabbas på ett flertal livsområden mycket negativt. När det gäller strategier för att motverka dessa omständigheter hänvisar Knutagård till tidiga och förebyggande insatser kombinerat med breda insatser på strukturell nivå. Översikt av liknande satsningar nationellt och internationellt Det finns få övergripande strategier och mål som rör hemlöshet. EU antog 2008 en förklaring om avskaffande av hemlöshet och 2011 antogs en resolution om en EU-strategi mot hemlöshet med avsikten att den ska stödjas av nationella och regionala strategier En modell för att avhjälpa hemlösheten som för närvarande prövas i flertalet kommuner runt om i landet är Bostad först, eller Housing first. Metoden går ut på att en egen bostad är en grundtrygghet som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina problem. Att man först tillgodoser den grundläggande rätten till egen bostad, vilket möjliggör att andra åtgärder ska lyckas. I Wien bedrivs sedan 2007 ett arbete utifrån Bostad först även riktat till barnfamiljer. Detta arbete har fallit väl ut och en del paralleller skulle kunna dras till svenska förhållanden även om bostadspolitiken skiljer sig mellan Sverige och Österrike. Hela familjen konceptet är ytterligare en modell som delvis skulle kunna liknas vid det arbete som vi syftar till i denna ansökan. Hela familjen konceptet har applicerats i Malmö främst på försörjningsstödsområdet, men bygger på tanken att hela familjen, som enhet och delar av en enhet, är viktig för att nå framgång och resultat. Nyckelbegreppen för dessa projekt är närhet och helhet. Hela familjen tanken är inspirerad av det brittiska Think Family där socialtjänsten och andra instanser samlas kring familjen. Think Family är en evidensbaserad metod som bygger på tanken att man i sitt stöd till en familj måste arbeta och lägga fokus kring de problem som är centrala och påverkar hela familjen och därtill koordinera insatserna med andra. Detta är det viktigaste för alla i familjen för att man ska kunna nå

10 6 (10) förändring. //www.education.gov.uk/publications/eorderingdownload/think-family.pdf Målgrupp och syfte Målgruppen för denna satsning är hemlösa barnfamiljer som är aktuella inom stadsområdena med anledning av sin boendesituation, boende i kommunens andrahandslägenheter eller som omfattas av hemlöshetsdefinitionen i Malmö stad. Syftet med satsningen är att stödja och förkorta tiden i hemlöshet för barnfamiljer på bred front. Detta innebär förbättrade levnadsvillkor för såväl vuxna som barn. Genom satsningen ska barnfamiljerna få stöd i att finna en hållbar lösning på sitt boendeproblem samt förutsättningar för en hållbar framtid. Satsningen till hemlösa barnfamiljer är en bred satsning för att motverka att barn växer upp i otrygga ostabila boendeförhållande. Satsningens krav på resurser, personal etc. Socionomer eller personer med likvärdig utbildning kommer att arbeta intensivt med att stödja de hem- och bostadslösa familjerna. Även förebyggande arbete kommer att bedrivas gentemot målgruppen, särskilt med de barn vars föräldrar uppbär försörjningsstöd. Detta kan förhoppningsvis leda till att fler barn med särskilda behov eller barn med en familjeproblematik uppmärksammas tidigt och att rätt insatser och stöd ges i samverkan för maximal effekt. Samtliga stadsområden har gjort en räkning på hur många familjer som skulle tänkas beröras av denna satsning. Varje stadsområde har räknat månadsvis sedan 1 juli 2013 (Malmö stads omorganisation) 28 februari 2014 och därefter har ett genomsnittligt antal barnfamiljer tagits fram för varje stadsområde enligt följande: Öster 170 barnfamiljer Innerstaden 134 barnfamiljer Norr 122 barnfamiljer Väster 69 barnfamiljer Söder 105 barnfamiljer I Malmö stad finns m.a.o. drygt 600 barnfamiljer som skulle beröras. Detta är en relativt konstant siffra räknat utifrån stadsområdesförvaltningarnas kartläggningar över tid. Familjernas storlek varierar, men de flesta hushållen består av fler barn än 2. Utifrån den erfarenhet som gjorts i Malmö stad från Bostad först beräknas varje stödjare kunna arbeta med 18 familjer i taget. Utgångspunkten är att en del familjer endast behöver lite stöd för att kunna förändra sin situation. Detta skulle innebära att totalt 30 tjänster skulle behöva tillsättas i det direkt stödjande arbetet. Fördelningen av tjänster till de olika stadsområdena ska stå i proportion till antalet barnfamiljer.

11 7 (10) Insatser Satsningen handlar om att ge socialt stöd i boendet, att ge stöd i att finna, och behålla en egen bostad samt att klara av att behålla eget boende och klara av att sköta sin lägenhet utan klagomål från hyresvärden. Genom ett intensivt arbete kommer barnfamiljer att lyckas finna boendealternativ som står utanför socialtjänstens boendelösningar. En kartläggning görs på varje familj när satsningen påbörjas där behov av stöd specificeras. Satsningen innebär att familjerna ges stöd i sin situation efter behov. Stödet ska innebära hjälp till självhjälp. Tydliga genomförandeplaner upprättas på alla familjemedlemmar. I de fall där familjer uppbär ekonomiskt bistånd kommer ett nära samarbete upprättas med enheten för ekonomiskt bistånd. En del av arbetet kommer att ske i samverkan med andra aktörer, t ex skola, fritidsverksamhet, Jobb Malmö, arbetsförmedling, Region Skåne m fl. Det kan handla om allt från att se till att hyresinbetalningarna görs i tid, till att få igång arbetsmarknadsinsatser, eller att initiera utredningar avseende misstänkta psykiska funktionshinder inom psykiatrin hos något av barnen eller någon av föräldrarna. En samordnare bör finnas i syfte att ha ansvar för att arbetet utvecklas under liknande förutsättningar i hela Malmö stad. Samordnaren ansvarar för att hålla samman och se till att stadsområdena får det stöd de behöver för att utveckla arbetet. I uppdraget ingår även att fungera som en länk mellan Malmö stad och universitetet/högskolan för att ta del av ny forskning. I samordnaruppdraget ingår även att ta fram en tydlig process på boendeärenden tillsammans med myndighetssidan i stadsområdena. Organisation För att underlätta implementeringen och för att undvika att satsningen får karaktären av ett tillfälligt projekt ska de olika tjänsterna förläggas ute i stadsområdena där tjänsterna kommer att tillhöra arbetsgrupper med likande uppdrag. Medarbetarna kommer att ha sin grund i den arbetsgrupp ute i stadsområdena som arbetar med hemlöshet och boendefrågor. Tanken är att utveckla en metod där det sociala arbetet tar nya former. Det handlar om att professionalisera arbetet med stöd till hemlösa barnfamiljer. Vilka verksamheter berörs Samtliga stadsområdesförvaltningar och Sociala Resursförvaltningen, skolor, vuxenpsykiatrin, BUP, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Lägenhetsenheten, MKB och andra hyresvärdar, Jobb Malmö, primärvården, Röda Korset, Rädda barnen m.fl. Tydliga samverkansavtal kan komma att behövas med en del verksamheter där det framgår hur samverkan ska ske kring hemlösa barnfamiljer.

12 8 (10) Modell för uppföljning och utvärdering Satsningen kommer att följas upp halvårsvis i form av rapporter som samordnaren ansvarar för. Beroende på vad som framkommer i utvärderingen kan satsningen komma att justeras framöver. Förväntade effekter Minskade kostnader för hyresskulder, minskad kostnad för dygnsboende, hotell och vandrarhem Ökad livskvalitet för både barn och vuxna Ökad psykisk hälsa Ansvarstagande vuxna Barn som kontinuerligt deltar i förskoleverksamhet och därmed förbättrade förutsättningar inför grundskola Förbättrade skolresultat (mindre kostnad för specialpedagoger och andra stödinsatser) Förbättrad tandhälsa och allmänhälsa hos barn Friskare familjer till följd av att man inte längre bor på små ytor Minskad kriminalitet och droganvändande hos unga fritidsaktiveter Minskat försörjningsstöd Familjer som går från utanförskap till innanförskap. En fast bostad är ett första steg Ett ökat intresse från privata fastighetsägare att ta ett socialt ansvar Tidplan och ekonomisk kalkyl För att satsningen ska få önskad verkan bör medel avsättas de två första åren för att sedan stämmas av mot resultatet av satsningen. Det bör även vägas mot hemlöshetens utveckling och barnfamiljernas möjlighet att få sina behov tillgodosedda. Uträkningen bygger på antagandet att en handläggare kan arbeta med 10 till 15 barnfamiljer beroende på vilken boendeform de har. Det vill säga att barnfamiljer i akutboende kräver en större insats än en familj i genomgångsboende. Kostnader för respektive stadsdelsområde under en ettårsperiod. Väster, 4,0 medarbetare, 2 m kr Innerstaden, 7,0 medarbetare, 3,5 m kr Öster, 7,0 medarbetare, 3,5 mkr Söder, 7,0 medarbetare, 3,5 m kr Norr, 5,5 medarbetare 2,8 m kr Samordnare 1,0 medarbetare 0,5 mkr Total 31,5 medarbetare 15,8 mkr

13 9 (10) Besparing En hemlös familj med två vuxna och två barn kostar ca kr per månad/ kr per år, i boendekostnader på hotell. Därtill kommer kostnader för tillsyn i boendet. Genomsnittskostnaden är ca kr/år i en lägenhet. Detta skulle innebära en besparing om kr/år. Lägenheter är alltså den bästa lösningen ur både ett humanistiskt och ekonomiskt perspektiv. Med utgångspunkt i att Malmö stad kommer att tilldelas 100 lägenheter från MKB under 2014 kan slutsatsen dras att Malmö stad kommer att göra en total besparing på minst kr utifrån att barnfamiljer placeras i lägenheter. Besparingen består av minskade hotellkostnader för 100 familjer samt en ökning av övertag av kontrakt i första hand utifrån satsningen. Detta innebär också en minskning av kostnader för tillsyn. Ju fler familjer som blir etablerade på bostadsmarknaden desto mindre behov av stöd. För att detta ska bli möjligt och för att lyckas få ett ökat antal lägenheter till barnfamiljer årligen, från såväl MKB som privata fastighetsägare, är det viktigt att ett särskilt stöd knyts till de boende. Kostnadsminskningen kommer att stå i förhållande till hemlöshetsbudgeten. Däremot kan denna satsning leda till en ökad kostnad på försörjningsstöd i form av kostnader för hyra. En del av familjerna kommer förmodligen att få bostadsbidrag därtill. Det är svårt att redovisa i exakta siffror hur stor kostnadsökningen blir inom försörjningsstöd. Utöver besparingen i form av lägenheter kommer det nya arbetssättet att totalt sett minska genomloppstiden på hotell och övriga dygnsboenden. Bara genom att minska antalet månader i kostsamma boendealternativ från sex månader till fyra månader sker en stor besparing i hemlöshetskostnaderna. En återbetalning skulle kunna ske utifrån en besparing på hemlöshetskostnaderna på hotell och vandrarhem samt utifrån minskade tillsynskostnader i boende (se bifogad fil för kalkyl). Utöver detta innebär satsningen även förkortad tid i tillfälliga boenden, d.v.s. en förkortad genomloppstid från hemlöshet till egen bostad, från 6 till 4 månader. De besparingar och den återbetalning som står sig att göras bygger på normalt inflöde av hemlösa barnfamiljer. Skulle omvärldsbilden förändras pga. krig eller andra oförutsedda händelser, är det svårt att avgöra hur återbetalningen skulle se ut. Övriga vinster Med ett fast boende och samordnade insatser ökar möjligheten för den enskilde att närma sig självförsörjning. Förvärvsarbete leder till skatteintäkter och därmed ett bidrag till den gemensamma välfärden. Då personal kommer att följa de boende tätare än tidigare kommer troligen kostnaderna för renovering och slitage i kommunens andrahandslägenheter att minska. Utifrån den utökade tillsynen i lägenheterna kommer även den årliga kvoten för tilldelning av lägenheter öka, vilket i sig innebär ytterligare sänkta

14 10 (10) kostnader för hotell och vandrarhem när det gäller barnfamiljer. Med andra ord innebär satsningen i sig att privata fastighetsägare vågar och vill ta ett socialt ansvar. Ett stadigt boende förbättrar familjers sociala position vilket i sin tur har inverkan på barns syn på sig själv och sin familj. Det innebär också möjlighet för barn att fullfölja sin skolgång och ha varaktiga sociala relationer med sin omvärld. En stabil skolgång borgar för att man som barn tar del av såväl vaccinationsprogram som hälsoundersökningar och regelbunden tandvård. Detsamma gäller för barn i förskolan. En särskild insats riktad mot barnfamiljer med boendeproblematik ger möjlighet att på ett reellt sätt arbeta med social hållbarhet. Det blir möjligt att samordna insatser för hela familjer i syfte att skapa förutsättningar för självförsörjning och påverka hälsans bestämningsfaktorer. Den fysiska och sociala miljön kan vara ett hot eller en tillgång för en hälsosam utveckling. I det avseendet får ett stadigt boende anses som en av de viktigaste faktorerna för att främja en hälsosam utveckling. Andra faktorer, som att kunna påverka sin tillvaro och att ha makt i vardagen, har visat sig vara betydelsefulla faktorer för hälsan och de är svåra att uppnå i hemlöshet. Utifrån satsningen finns det därtill ett flertal andra samhällsekonomiska vinster att göra på sikt som t.ex. minskade kostnader för missbruk och kriminalitet men även andra vinster som bättre allmänhälsa och delaktighet i samhället. Referenser Sahlin, Ingrid (2007) Den sekundära bostadsmarknadens följder och förändring. En kvantitativ studie. I trygghetens namn. Göteborg: Daidalos. ISBN: Bostadslös! Lokal politik och praktik (red. Cecilia Hansen Löfstrand & Marie Nordfeldt). s Malmö: Gleerups. ISBN: Socialstyrelsen (2011), Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (2013), Malmös väg mot en hållbar framtid, Hälsa, välfärd och rättvisa Knutagård, M. (2012), Hemlösa barn och ojämlikhet i hälsa - en redogörelse för forskningsläget i Köhler, M. Barn i Malmö. Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa. Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö. cation.gov.uk/publications/eorderingdownload/think-family.pdf Department for Children, Schools and Families Think Family Toolkit Improving Support for families at risk Strategic overview.

Tjänsteskrivelse. Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen. 2014-06-02 Handläggare

Tjänsteskrivelse. Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen. 2014-06-02 Handläggare Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-06-02 Handläggare Rickard Pettersson Socialbyråchef rickard.pettersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer,

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-03 Vår referens Åsa Olofsson Olsson Enhetschef Asa.OlofssonOlsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live SN-2015-1979

Läs mer

Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer

Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-28 Vår referens Sofi Kimfors Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer SOFN-2014-306 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster

Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-04-15 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Karin.Andersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-04 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Väster 1 (5) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Ledamöter Ersättare 2014-06-19, kl.17.00 Hålsjögatan 8, Sessionssalen Jamal El Haj (S) ordförande Carlos

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (3) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens

Läs mer

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN TRN 2017-0052-183 Från: Pernilla Mesch Till: TRF Funk Registrator Kopia: Kristina Olsson Ärende: Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad TRN 2017-0052 Datum: den 9 november 2017 16:26:09 Bilagor:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 013-11-9 Vår referens Kristina Nilsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 013, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-013-1086

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd

Hemställan från stadsområdesförvaltning Öster till Sociala investeringsfonden avseende Hemlösa med behov av särskilt stöd SIGNERAD 2014-10-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-29 Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jan.lanzownilsson@malmo.se Hemställan från stadsområdesförvaltning

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-17 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-10-31 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa SOFN-2014-485

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad EN STAD I FÖRÄNDRING En bättre och effektivare organisation för Malmö stad F R A M T I D S PA R T I E T I M A L M Ö Bakgrund och syfte Malmö stad Kommu nstyrelsens ordförande L }versyn av den kommunala

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (6) Sammanträdestid 2014-06-19, kl. 17.30 Plats Ledamöter Tegelsalen, Dicksons väg 3, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Marianne Norman (M) Lirije

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (5) Datum 150827 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning

Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för inköp av dator och internetanslutning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-02-05 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Motion från Sven Rosén (SPI) om bidrag till äldre för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(7) Katharina Olsson 046-359 99 75 Katharina.olsson@lund.se Socialnämnden i Lund Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds

Läs mer

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-29 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2015-04-09 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Regeringens hemlöshetssamordnare 2012 2013: ska ge kommunerna stöd i deras

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-02-16 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

2014 den 15 januari. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014.

2014 den 15 januari. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014. Närvarande: ledamöter: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (ordförande), Andreas Schönström (S) (1:e vice ordf.), Anja Sonesson (M)

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF

Motion STK Eva Bertz om motprestation för försörjningsstöd GYVF SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2014-09-05 Vår referens Sigrid Saveljeff Stabschef vuxenutbildning och arbetsmarknad sigrid.saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-08-13 2 (2) Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

Kommunstyrelsen 2014-08-13 2 (2) Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör SIGNERAD 2014-07-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-07-20 Vår referens Kristina Ågren Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse kristina.agren@malmo.se Handlingsplan för jämställdhet och mångfald

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa inom fastigheten Lugguden 7, Herrestadsgatan 4 i Malmö från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa inom fastigheten Lugguden 7, Herrestadsgatan 4 i Malmö från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande socialt boende i lägenhet för hemlösa

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-07 Vår referens Anto Tomic Utvecklingssamordnare anto.tomic@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa 2015

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Marika Persson Planeringssekreterare marika.persson80@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-10-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande usti

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Motverka långvarig hemlöshet

Motverka långvarig hemlöshet HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNINGEN BILAGA 3 PROJEKTANSÖKAN Sid 1 (7) Motverka långvarig hemlöshet Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 2 1.1 Beskrivning av projektet...

Läs mer

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-22 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.

Läs mer

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 mars 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste vice och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, My Gillberg, Birgit Hansson, Martina Skrak, Patrik Reslow, Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH BROMMA

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH BROMMA S HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH

Läs mer

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 stockholm.se Juli 2015 Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Carina Cronwall 3 (14) Sammanfattning I maj 2015

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2014-10-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering

Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-05-05 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Katerin Mendez avseende

Läs mer