FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER"

Transkript

1 FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer är i flera avseenden tillämpbara även för entreprenader. Kommunen har bl a till huvuduppgift att driva och förvalta den gemensamma infrastrukturen med gator och vägar, grönområden, byggnader m m samt vara ansvarig för kommunens avfallshantering, vatten och avlopp. Inom ramen för verksamheten utförs varje år många entreprenader av olika karaktär och omfattning. Dessa riktlinjer innehåller vägledning, metoder, råd och information för hur miljökrav och sociala villkor upprättas och används vid upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprenader. Riktlinjerna gäller för samtliga förvaltningar som berörs av upphandlingar av entreprenader. RIKTLINJER entreprenader.doc 1(24)

2 Utgångspunkter Miljöanpassning och socialt ansvarstagande är ett grundläggande villkor för kommunens samtliga entreprenörer Försiktighetsprincipen och Produktvalsprincipen tillämpas i största möjliga utsträckning Försiktighetsprincipen och Produktvalsprincipen tillämpas Vägledande nyckelord är hushållning med resurser, kretsloppsanpassning, bästa möjliga teknik (BAT = Best Available Tecnology), jämlikhet och socialt ansvarstagande Miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandling är ett sätt att medverka till att uppnå de nationella miljömålen och andra långsiktiga samhällspolitiska mål samt kommunens egna miljömål eller andra miljöprogram eller riktlinjer. Allmänt Metoder för upprättande av miljökrav och sociala villkor Miljökraven i detta dokument baseras i väsentliga delar på: Gemensamma upphandlingskrav för Stockholm, Göteborg och Malmö 1. Miljökrav och trafiksäkerhetskrav vid upphandlig av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår Vägverkets upphandlingspolicy 2. EKU Miljökravssystem (EKU-verktyget) 3 Utgångspunkter De entreprenörer som anlitas av kommunen ska sträva åt att minimera den miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till. Entreprenören har det fulla ansvaret för att uppställda miljökrav och sociala villkor uppfylls och förutsätts ha kännedom om och följa de lagar och föreskrifter som gäller enligt Miljöbalken, Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagstiftningen m fl. Miljökrav som ställs på entreprenörer anpassas så att de är förenliga med kommunens egna miljömål, miljöprogram och andra policys och riktlinjer. Miljökrav som ställs på entreprenörer anpassas så att de är möjliga att genomföra med hänsyn till kommunens förutsättningar beträffande infrastruktur, trafikplan, vattenplan, avfallslogistik, utbildningsresurser etc. Sociala villkor som ska vara gällande under entreprenörens kontraktstid kan omfatta krav på att leverantören ska följa den gällande arbetsrättsliga 1 Gemensamma upphandlingskrav för Stockholm, Göteborg och Malmö Miljökrav och trafiksäkerhetskrav vid upphandlig av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår. (trafikkontoret.goteborg.se/miljo) 2 105:an, Vägverkets Miljökrav vid upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader, publikation 2001:105 (vv.se/publ) 3 EKU Ekologisk Hållbar Upphandling. Miljökravssystem för hela offentliga sektorn, administreras av Miljöstyrningsrådet (eku.nu eller miljostyrning.se/eku) RIKTLINJER entreprenader.doc 2(24)

3 antidiskrimineringslagstiftningen 4. Dessa villkor ska vara förenliga med kommunens egen jämställdhetspolicy och/eller andra program för sociala åtgärder. A. Generella krav på entreprenören A.1 Projekt och utförande Entreprenören skall uppfylla de krav beställaren ställer i alla olika typer av förfrågningsunderlag. Projekt och utförandeplan skall upprättas när beställaren så kräver. Vad som skall redovisas, framgår av respektive beställning. Gällande lagstiftning och gällande kommunala planer skall beaktas, om beställaren ej föreskriver annat. Bifogade inventeringslistor, för företagets miljö och kvalitetsarbete, samt inventering av platschefs kunskaper om desamma, vilka ligger till grund för värdering av entreprenörens anbud, skall nöjaktigt ifyllas. (Alternativt kan entreprenör vid bokat möte med beställaren fylla i och underteckna bifogade inventeringslistor. Under förutsättning att likabehandling av alla deltagande garanteras.) Generellt gäller, att alla värderingsgrundande krav och aspekter i anbudsskedet, skall vara skall - krav i AF/förfrågningsunderlag. A.2 Miljöplan Ansvaret att upprätta miljöplan åvilar beställaren. Det är lämpligt att beställaren tillhandahåller mallar/skrivningar enligt AFS 1999:3. De specifika krav man ställer på fordon och maskiner passar bättre som skall - eller börkrav (utvärderingskriterium) i AF / förfrågningsunderlag. Där beskriver man också hur kontrollen skall gå till. Det finns ett par bra grundregler beställaren bör iaktta. En är att ställa krav med hänsyn till den befintliga miljöbelastning där entreprenaden utförs. För fordon och maskiner i tätort används skall-krav i AF /förfrågningsunderlaget. För motsvarande utanför tätort används börkrav. I båda fallen skall beställaren acceptera ett högre timpris/kostnad om skall- och börkrav anses uppfyllda. Kemikaliekraven omhändertas i särskilt, eller i handlingarna inarbetat miljöprogram. Bilagor: Inventering av företagets miljöarbete, Inventering av företagets kvalitetsarbete, Inventering av kunskap för platschef. A.3 Krav vid upphandling POLICY, som visar vilken vilja vi har med våra upphandlingar RIKTLINJER, som säger hur vi ska genomföra upphandlingar 4 jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. RIKTLINJER entreprenader.doc 3(24)

4 Riktlinjerna beskriver utgångspunkterna och strukturen för hur upphandlingen kan genomföras samt hur vi kan ställa krav på områdena miljö och sociala hänsyn. Kraven bör i första hand vara riktade mot entreprenaden eller varan men vid större upphandlingar bör även krav gentemot företagets totala arbetssätt vägas in. Riktlinjerna omfattar krav som ställs på beställaren vid upphandling och utförande av entreprenaden. Krav på beställaren 1. Hänsyn till styrande dokument 2. Relevanta krav 3. Kontrollera ställda krav 4. Informera intresserade om krav 5. Arbetsmiljöplan 1. Vid framtagande av förfrågningsunderlag ska hänsyn alltid tas till organisationens egna eller kommunens övergripande policydokument och övriga riktlinjer för miljö och socialt hänsynstagande. 2. Förfrågningsunderlaget ska vara noggrant utformat och kraven som ställs ska vara relevanta. Skall - krav utgör grunden i förfrågningsunderlaget och utgör lägsta nivå för att få utföra entreprenaden. Skall- kraven är den kravnivå som beställaren anser att dagens företag ska kunna leva upp till när det gäller miljö och socialt ansvar. Kraven måste vara uppfyllda för att anbudet ska utvärderas. Utvärderingskriterium (bör-krav) används när man som beställare vill föra utvecklingen inom arbetet med miljö och socialt ansvarstagande framåt. Kriterierna ska ingå i förfrågningsunderlaget. Utvärderingen av kriterierna poängbedömas av beställaren/upphandlande enhet. Beställaren kan ställa krav på utförandeplan och eventuellt särskild miljöplan där så är relevant. Beställaren ska i sådana fall även ställa krav på innehåll i dessa planer. Verktyg: Inventering av företagets miljöarbete, inventering av företagets kvalitetsarbete, inventering av kunskap för platschef 3. I förfrågningsunderlaget ska beställaren ange att man förbehåller sig rätten att genomföra stickprov för att kontrollera att entreprenören lever upp till ställda krav. Efter avslutad upphandling bör ett möte hållas med vald entreprenör där man fastställer en kontrollplan över ställda krav. Beställaren genomför kontroll av valda krav. 4. Det är beställarens uppgift att vara tillmötesgående mot framtida leverantörer av entreprenader. Detta innebär att frågor om vilka krav vi ställer eller kommer att ställa ska besvaras till intresserade entreprenörer. Exempelvis kan en entreprenör vara i färd att byta RIKTLINJER entreprenader.doc 4(24)

5 ut sin fordonspark och vill därför veta vilka krav vi ställer vid upphandlingar. 5. Beställaren är ansvarig för att arbetsmiljöplan tas fram. En arbetsmiljöplan upprättas vid varje enskild entreprenad i samarbete med entreprenör. Detta ansvar kan delegeras till entreprenör i de administrativa föreskrifterna i förfrågningsunderlaget. Arbetsmiljöplanen tas fram efter att upphandlingen är genomförd. Verktyg: Mall arbetsmiljöplan. Krav på entreprenaden 1. Följer förfrågningsunderlaget i anbudet 2. Tydligt anger vilka krav som inte kan uppfyllas 3. Följer beslutade utförande handlingar vid genomförandet 4. Verifierar och kommunicerar avsteg från ställda krav. 1. När entreprenören utformar sitt anbud ska förfrågningsunderlaget följas. 2. Om entreprenören inte kan leva upp till ställda krav ska detta tydligt anges i anbudet. Enligt inventeringsblanketterna kan entreprenör vid bokat möte med beställaren redogöra för hur man lever upp till ställda miljö, kvalitet och kunskapkrav i förfrågningsunderlaget. 3. När entreprenören utför entreprenaden ska beslutade utförandehandlingar (anbudshandlingar, produkthandlingar) följas. 4. Om det under entreprenaden uppstår behov av att göra avsteg från utförandehandlingar ska entreprenören verifiera att detta inte går emot ställda krav. Innan avsteg sker ska detta alltid kommuniceras med beställaren för godkännande. Exempelvis kan entreprenören behöva byta angett material/teknik/maskin/arbetssätt. Entreprenören skall i dessa fall verifiera att detta byte inte bryter mot ställda krav och detta ska kommuniceras med beställaren och godkännas innan det genomförs. Krav på företaget Krav kan ställas på företaget att redovisa sitt interna miljöarbete och arbete med sociala hänsyn. Vid större entreprenader kan beställaren även ställa krav på att företaget ska visa upp sitt eget arbete med miljö och sociala hänsyn. Anledningen till att ställa dessa krav är att driva på företagen mot ett mer aktivt arbete i dessa frågor. En annan anledning är att visa på att deras eget arbete ger positiv respons hos oss som beställare. Ett fungerande internt arbete med dessa frågor kan ses som ett verifikat på att beställarens krav kommer att uppfyllas. Specifika krav anger vilka enskilda krav vi kan/bör ställa vid olika upphandlingar. Kraven är inte statiska utan upphandlande enhet väljer vilka krav som är relevanta att tillämpa för den specifika upphandlingen. RIKTLINJER entreprenader.doc 5(24)

6 De specifika kraven som i dag anges i avsnitt B Specifika miljökrav på fordon och arbetsmaskiner lyfts ut och ingår i en särskild dokumentation med verktyg som ska uppdateras såsom specifika krav och checklistor. I denna dokumentation finns även länkar till Göteborgsdokumentet och Vägverkets miljökrav vid upphandling. Principen är att man anpassar kraven till varje enskild upphandling. Riktlinjerna ska ge vägledning om hur vi genomför en upphandling och inom vilka områden vi kan ställa krav. De specifika kraven säger sedan vilka krav vi kan ställa och hur hårda de kan vara. B. Specifika miljökrav på fordon och arbetsmaskiner I syfte att minska miljöstörningar i form av avgaser, andra föroreningar och buller gäller dessa anvisningar och krav för arbeten och inhyrning av maskiner med en varaktighet av minst 100 timmar per år. Fordon och maskiner som får anmärkning vid fältkontroll, trafiksäkerhetstest eller kvalitetskontroll ska vara åtgärdade alternativt vara utbytta till annan godkänd maskin/fordon inom 1 vecka. B.1 Dieselmotordrivna tunga lastbilar (över 3,5 ton) Tunga fordon ska minst uppfylla avgaskraven enligt EuroII (enligt EU-direktiv 91/542/EG och 96/1/EG) vilket innebär att fordon av ca 1996 års modell kan användas. Det kan även vara ett äldre fordon med en nyare motor (bästa tillgängliga miljöklass då motorbytet sker) eller monterad godkänd avgasreningsutrustning. Fordonet får i så fall användas ytterligare år enligt följande: motor med katalysator max 14 år motor med både katalysator och partikelfilter max 16 år motor med både katalysator och reducering av kväveoxider (NO X R) max 18 år. För reningsutrustning och motorer finns särskilda bestämmelser (se nedan B.5) B.1.1 Fordonet skall vara utrustat med elektrisk motorvärmare. B.2 Lätta lastbilar (under 3,5 ton) samt personbilar Grundkravet är att motorn skall vara godkänd enligt kraven i EU/USA steg 1 eller bättre och vara högst 8 år gammal. Motor som uppfyller minst EU/US steg 1 När motorn är över åtta år gammal ska den förses med katalysator. Följande maskiner även med partikelfilter om så är tekniskt möjligt: Hjullastare, hjultraktor, kompressor, sopmaskin, grävmaskin, mobilkran, vält, asfaltutläggare, grävlastare (traktorgrävare), bandtraktor, pålningsmaskin (pålkran),åkbar gräsklippare. RIKTLINJER entreprenader.doc 6(24)

7 Motor som inte uppfyller EU/USA steg 1 Motorn ska ha katalysator och i vissa fall även partikelfilter (samma motor som ovan). Motor som har katalysator får vara högst 14 år gammal. Motor med både katalysator och partikelfilter får vara högst 16 år gammal. Motor med både katalysator, partikelfilter och NO X - rening får vara högst 18 år gammal. Maskin med ny motor Den nya motorn ska minst uppfylla EU/USA steg 1. När motorn är över åtta år gammal ska den ha katalysator och i vissa fall även partikelfilter (samma maskiner som ovan ) och NO X -rening. Väghyvel och redskapsbärare Maskin ej lastbilsregistrerad, med motor som är försedd med katalysator och partikelfilter får vara högst 20 år gammal. Är motorn försedd med NO X - rening får den vara högst 25 år gammal. B.4 Bensinmotordrivna arbetsmaskiner Maskin som uppfyller USA steg 1 eller Kalifornien kraven (CARB) Inga ålderskrav för närvarande på dessa maskiner. Maskin som är miljömärkt alt. dokumenterat uppfyller kriterier för miljömärkning. Inga ålderskrav för närvarande på dessa maskiner. Maskin som inte uppfyller något av ovanstående Maskinen ska vara försedd med katalysator och får vara högst fem år gammal (handhållen maskin) högst tre år. B.5 Avgasreningsutrustning Avgasreningsutrustning ska vara godkänd ur emissionssynpunkt enligt följande: Intyg om att reningsutrustning uppfyller förekommande EU-direktivs samt eventuella dispenser ska finnas. Analyser och beräkning av utsläpp från dieseldrivna motorer med avgasreningsutrustning ska överensstämma med det som anges i EU-direktivet (91/542/EEC). Reningsutrustningen (ex viss katalysator, partikelfilter, NO X - rening) får inte strida mot motorns typgodkännande, EU-direktiv eller andra lagar och förordningar. B.6 Motorbyten Motorbyte kan endast ske till en motor som tillhör ett högre certifieringssteg. Motorn skall vara certifierad eller identisk med en sådan. Om utbytesmotorn uppfyller detta bedöms fordonet/maskinen efter den nya motorns tillverkningsår och motsvarande bestämmelser gäller för installation av reningsutrustning. RIKTLINJER entreprenader.doc 7(24)

8 B.7 Handverktyg/mindre arbetsmaskiner Handverktyg skall vara eldrivna där så är tekniskt möjligt. Verktyg/arbetsmaskiner som uppfyller tekniska kriterierna för nordisk miljömärkning Svanen av arbetsmaskiner ska eftersträvas. B.8 Drivmedel, oljor och smörjmedel Diesel och bensin ska vara av bästa tillgängliga miljöklass. Drivmedel med inblandning av minst 2 % förnyelsebart bränsle skall användas där så är tekniskt möjligt. Alkylatbensin skall användas på små bensinmotorer (<20kW, två- eller fyrtaktsmotorer). Oljor och smörjoljor som används i entreprenaden ska minst uppfylla svensk standard med miljökrav SS Användandet av produkter som uppfyller kriterierna för nordisk miljömärkning Svanen skall eftersträvas. B.9 Däck I största möjliga utsträckning ska slitbanan på däck till fordon och maskiner vara fria från cancerklassad och märkningspliktig HA-olja enligt EUs klassificerings- och märkningsdirektiv 67/548/EEC med tillägg. Detta skall verifieras genom att typen av slitbana kontrollerats och det totala innehållet av PCA (polycykliska aromater) i processoljan inte befunnits överstiga 3% vid mätning enligt IP 346. Mängden PCA i slitbanegummit (PCA/kg slitbanegummi) uppges i enlighet med mätmetoden IP 391 tillsammans med standarderna ISO 1407 och ISO Undantaget sommardäck till personbil, så länge tillgängligheten på miljöanpassade däck är låg, men ska eftersträvas. Mer information om däck utan HA- olja se Regummerade däck Regummerade däck skall uppfylla ECE-kraven för regummerade däck. Rullmotstånd och buller Lågt rullmotstånd och lågt buller skall eftersträvas. B.10 Buller från arbetsplatsen Entreprenören skall följa Naturvårdsverkets riktvärden, publikation (inomhusvärden) SOSFS 1996:7 samt SFS 2001:1084 och (inomhusvärden). 1975:5. Vid bedömningen skall hänsyn tas till bakgrundsnivån i det aktuella området. Om bakgrundsnivån är högre än gällande riktvärden skall bullret från den aktuella entreprenaden inte bidra till att ljudnivån i området ökar. Arbetstiderna skal förläggas så att omgivningen störs i så liten utsträckning som möjligt. Ljudisolering på fordon och maskiner ska regelbundet underhållas och vid behov ersättas. RIKTLINJER entreprenader.doc 8(24)

9 Plats för logotype MALL FÖR ARBETSMILJÖPLAN ENLIGT AFS 1999:3 ARBETSMILJÖPLAN Projekt: Beställare: Typ av arbete: Arbetsplatsens adress: Samordningsansvarig: Brandskyddsansvarig heta arbeten Skyddsombud: Nödsituation: Vid nödsituation ring 112 Första hjälpen utbildning har: Ordnings- och skyddsregler: Anslås i bodar ((bilaga 3.2)) Ort åååå- mm -dd Ort åååå-mm-dd Entreprenör Entreprenör Arbetschef Ombud Projektledare - Ombud Namnteckning Namnteckning 1. Allmänt Gemensamma ordnings- och skyddsregler för samtliga entreprenörer är upprättade av beställaren. Dessa bifogas arbetsmiljöplanen. Det åligger entreprenören att beakta arbete med särskild risk och vidtaga åtgärder för att eliminera olycks- eller dödsfall. Det åligger anställda samt inhyrs personal att: 9 (24)

10 aktivt medverka till att skapa en säker och sund arbetsmiljö delta i det gemensamma arbetsmiljöarbetet känna till och följa gällande myndighetsföreskrifter använda erforderlig skyddsutrustning När annan verksamhet kommer att pågå samtidigt, det vill säga när annan personal arbetar eller av annan orsak vistas på arbetsstället skall dessa informeras om arbetsmiljöplanens innehåll. Detta gäller också verksamhetens skyddsombud. 2. Organisation ((Entreprenören skall inom sin organisation namnge vem som är samordningsansvarig för arbetsmiljöarbetet. Samordningsansvarig får vara en person som tillhör entreprenörens administration. På arbetsplatsen skall entreprenören ha arbetsledning och skyddsombud. Entreprenören skall namnge vem som är maskin- respektive materialansvarig.)) Arbetschef Samordningsansvarig Brandskyddsansvarig "heta arbeten" Skyddsombud Maskinansvarig Produktionspersonal Materialansvarig 3. Ansvar och befogenheter ((Här beskrivs hur entreprenören kan organisera sitt arbetsmiljöarbete. Andra sätt att organisera arbetsmiljöarbetet kan innebära att arbetsuppgifterna fördelas på annat sätt. Alla arbetsuppgifterna måste även då utföras.)) 10 (24)

11 Arbetschefen ansvarar för: (Ange till exempel) att leda och kontrollera projektet på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen med därtill hörande föreskrifter som utfärdats av Arbetsmiljöverket att organisera möten med berörda med avsikt att informera om arbetarskyddsfrågor att upprätta arbetsmiljöplanen att samtliga inom projektet har kompetens för arbetsmiljöarbetet att delegera ovanstående ansvar till platschefen en ansvarar för: (ange till exempel) att sätta upp anslag om samordningsansvar, första hjälpen, larmtelefonnummer vidtagande av åtgärder om olycksfallrisk föreligger att skyddsronder utförs var 14: dag samt att de protokollförs och arkiveras. Om skyddsronden konstaterar att åtgärder måste vidtas skall dessa utföras snarast, dock senast till nästa skyddsrond. I protokoll anges vem som är ansvarig för åtgärd samt tidpunkt för åtgärd. att arbetsmiljöplanen efterlevs att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket efterlevs att allvarliga olycksfalltillbud omedelbart rapporteras till yrkesinspektionen, arbetschef och skyddsombud att samtliga som berörs av projektet är informerade och uppdaterade om regler för arbetsmiljön att arbetsskadeanmälan skickas till försäkringskassan Skyddsombudet ansvarar för: att bevaka arbetsmiljöfrågorna enligt arbetsmiljölagen att hålla sig informerad om gällande arbetsmiljöplan samt ha en god kommunikation med platschefen så att all information gällande arbetsmiljön når samtliga som utför arbete på arbetsplatsen Samordningsansvarig skall bland annat: se till att denna arbetsmiljöplan finns anslagen på arbetsplatsen och ansvara för att densamma efterlevs och uppdateras tillse att etableringsskylt (arbetsmiljö bodanslag) finns anslagen i personalbodar 11 (24)

12 tillse att kopia av förhandsanmälan till arbetsmiljöinspektionen upprättas, anslås och uppdateras - om totala antalet mandagar överstiger 500 dagar (bygg + UE) - vid arbete längre än 30 dagar med > 20 personer samtidigt sysselsatta organisera en gemensam skyddsverksamhet tillsammans med alla dem som driver verksamhet på arbetsstället ha överinseende över maskinansvarigs och materialansvarigs arbete tillse att aktuella arbetsmiljöregler finns tillgängliga vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde till byggplatsen medverka till att god ordning råder och att arbetsplatsen inte onödigtvis belamras med material, redskap, emballage, avfall och liknande. Regelbunden städning skall utföras ha god kännedom om förhållandena på det gemensamma arbetsstället. När den som utsetts inte finns tillgänglig där skall uppgift finnas om vart man kan vända sig. Maskinsansvarig ansvarar för: att kopia på besiktningsintyg för besiktningspliktiga fordon och maskiner finns att förare av fordon och maskiner har giltigt förarbevis respektive yrkesbevis. Materialansvarig ansvarar för: materialupplag gas och gasol farliga ämnen att det hos arbetsledaren finns varuinformationsblad och annan aktuell information om varor att om speciell hantering krävs skall detta framgå av arbetsmiljöplanen 4. Arbetsmiljöplanering samt information gällande arbetsmiljön ((Här beskrivs den planering och information som skall ske vid arbetets start respektive under pågående arbete.)) 4.1 Informationsmöte Mötet avser övergripande information om: arbetsmiljöplanen ordningsregler skyddsronder 12 (24)

13 vem som är skyddsombud vem som är samordningsansvarig internkontroll De som skall vara närvarande är arbetsledningen samt kollektivanställda. Om det pågår annan verksamhet på arbetsplatsen skall skyddsombud för denna verksamhet också närvara. 4.2 Arbetsledningens genomgång Vi varje möte inom arbetsledningsgruppen skall följande punkter gällande arbetsmiljö diskuteras: uppföljning av arbetsmiljöplanen föregående resultat av skyddsrond eventuella olycksfalltillbud information och synpunkter från skyddsombudet Samtliga som ingår i projektet skall träffas minst varannan vecka i avsikt att följa upp hur arbetsmiljöplanen efterlevs. 4.3 Skyddsronder Generella skyddsronder utförs var 14:e dag med start klockan Deltagarna är platschef, skyddsombud samt representanter från respektive sido- /underentreprenör. en har ansvar för att genomgången dokumenteras och arkiveras. 4.4 Byggmöte Vi varje byggmöte behandlas arbetsmiljöfrågorna och redovisas eventuella revideringar av arbetsmiljöplanen och eventuella uppdateringar av förhandsanmälan. Se punkt 7 Uppföljning. 5. Arbetsmiljökritiska moment 5.1 Arbete med särskild risk (Vid arbeten med särskild risk enligt bland annat AFS 1999:3 11, skall arbetsmiljöplanen innehålla en beskrivning av de särskilda åtgärder som skall vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön skall kunna uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och de AFS som Arbetsmiljöverket meddelat. Se exempel på hur detta kan beskrivas i bilaga 1.) 5.2 Övriga kritiska arbetsmoment För att undvika olycksfall skall vidare följande åtgärdsprogram följas vid arbetsmiljökritiska moment benämnt Risk enligt följande: Risk Åtgärd Ansvar Ordning på arbetsplatsen Det åligger varje arbetstagare att hålla ordning och reda på arbetsplatsen och städa upp under och efter avslutat arbete. Varje arbetstagare 13 (24)

14 Personlig skyddsutrustning Det åligger varje arbetstagare att använda personlig skyddsutrustning när så erfordras. Vidare åligger det varje arbetstagare att underhålla den personliga skyddsutrustningen och om fel eller skada uppkommer få den utbytt. Varje arbetstagare Skyddsanordningar Brandfara och brandredskap Utrymning Anordningar av betydelse för säkerheten skall regelbundet kontrolleras samt underhållas väl. Brister som kan medföra skada skall åtgärdas utan dröjsmål Brandsläckningsutrustning och alarmsystem skall kontrolleras regelbundet. Handsläckare kontrolleras innan de utlämnas. Alla arbetsplatser skall kunna utrymmas i händelse av brand. Utrymningsvägar och nödutgångar skall vara fria från hinder. Risk Åtgärd Ansvar Heta arbeten Gas och gasol Farliga ämnen Heta arbeten får inte utföras utan erforderlig utbildning och skriftligt tillstånd från brandskyddsansvarig. Tillstånd/kontrollista för tillfälliga arbeten skall alltid ifyllas av brandskyddsansvarig, då risk för brand kan föreligga. Samtliga på arbetsplatsen skall vara informerade om var brandsläckare finns. Uppdatering av kunskapen från kursen om Heta Arbeten skall utföras före start. Gas- och gasolflaskor skall förvaras i en varningsmärkt container, alternativt på godkänd kärra. Farliga ämnen får inte användas utan erforderliga instruktioner och skyddsutrustning. Hos arbetsledaren skall finnas varuinformationsblad och annan aktuell information gällande varor/produkter. Vid inköp av hälsofarliga ämnen skall Varuinformationsblad medfölja och arkiveras i pärm på platskontoret. Om speciell hantering krävs skall detta framgå av arbetsmiljöplanen under rubriken Arbete med särskild risk. Saknas arbetsmomentet skall arbetsmiljöplanen omgående revideras. Materialansvarig Materialansvarig Materialansvarig Materialansvarig Lösningsmedelsbaserade Om målning med lösningsmedelbaserade färger kommer Målnings- 14 (24)

15 färger att utföras, skall målningsentreprenör tillse att arbetstagarna är väl informerade om riskerna och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas. Tomburkar, färgrester, trasor m.m. samlas i tättslutande behållare för att inte utsätta arbetstagare och hyresgäster för onödiga luftföroreningar. Om blandning av färger med lösningsmedel måste ske, skall detta göras i välventilerad lokal och där ingen annan befinner sig vid blandningstillfället. Då material som innehåller asbest skall rivas, skall entreprenören följa Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift 1996:13 Asbest. Material som innehåller asbest kan till exempel vara fix och fog till kakel, plastmattor eller ventilationskanaler. entreprenör Risk Åtgärd Ansvar Tunga lyft Materialupplag Sophantering/ Källsortering Maskiner och fordon Drivmedel Entreprenören skall tillse att hälsofarliga eller onödiga tröttande fysiska belastningar förebyggs. (AFS 1998:1 Belastningsergonomi samt AFS 2000:1 Manuell hantering. Material skall förvaras på ett sådant sätt att det inte tar skada av fukt, värma, kyla eller kan kontamineras på annat sätt. Vid materialleveranser skall dessa aviseras till materialansvarig så att eventuell lossningshjälp kan förberedas och upplagsplats ordnas. Sopcontainers planeras i erforderlig omfattning. Maskiner och fordon som är besiktningspliktiga skall vara besiktade och godkända av behörig myndighet innan de tas i bruk på arbetsplatsen. Kopia på besiktningsintyg skall finnas hos maskinansvarig. Kontroll av att förare har giltigt förarbevis/yrkesbevis. Diesel till större maskiner skall i förekommande fall förvaras i maskinen/fordonet eller i så kallade farmartankar. Tankarna skall vara låsta och uppställda med betryggande säkerhet mot förorening av mark och vatten. Materialansvarig Den som äger maskiner/fordon Maskinansvarig Maskinansvarig Den som äger maskiner/fordon Installationer och Innan byggnads- eller anläggningsarbete påbörjas skall 15 (24)

16 ledningar för el, gas och vatten Elsäkerhet det undersökas om det finns installationer eller ledningar i marken eller i befintliga delar av byggnaden eller en anläggning som kan beröras av arbetena. Sådana installationer eller ledningar skall identifieras, kontrolleras och tydligt utmärkas så att de risker som är förbundna med dem nedbringas till ett minimum. Elinstallationer eller ingrepp i fasta installationer får endast utföras av behörig arbetstagare (elinstallatör). Samtliga elskåp skall vara låsta. Jordfelsbrytare skall användas. El-centraler skall vara utrustade med jordfelsbrytare. Elkablar skall hängas upp eller läggas i skyddsrör de skadas lätt. Container med el skall ha jordfelsbrytare. Risk Åtgärd Ansvar Bullrande verksamhet Vi arbete som medför höga ljudnivåer skall verksamhetspersonalen informeras innan arbetet påbörjas. Utförande av arbetsuppgifter som kan medföra hörselskada får inte utföras utan erforderligt hörselskydd. Varje arbetstagare Bilparkering Rivning Missbruk Fordon skall alltid parkeras på anvisad P-plats. Om bil måste framföras på tomtmark nära skolor, förskolor eller annan verksamhet där biltrafik ej förväntas förekomma får hastigheten ej överstiga 20 km/tim. Innan rivning eller utrivning påbörjas skall det utredas om hälsofarliga material eller ämnen ingår i huset eller anläggningen. Rivning och håltagning skall utföras så att hållfastheten och stabiliteten hos kvarvarande delar av byggnaden inte äventyras. Om risk för ras uppstår skall arbetsområdet omedelbart utrymmas och spärras av. Var uppmärksam på missbruk. vid missbruk skall den påverkade omedelbart hänvisas till hemmet. Om det är nödvändigt skall den påverkade transporteras till vårdcentral eller akutmottagning. Den som äger/framför fordon Belysning, väderskydd Belysning och väderskydd skall planeras vid behov. Kapmaskiner och liknande Informera om kapmaskinernas riskmoment. 16 (24)

17 6. Personlig skyddsutrustning ((Vid entreprenader skall entreprenören ombesörja att den egna personalen har erforderlig skyddsutrustning. Ange till exempel: Alla Besökande Skall bära skyddshjälm med hakrem och skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta, om det inte är uppenbart onödigt. Skall bära skyddshjälm Personal skall ha tillgång till följande skyddsutrustning: Elektriker Snickare Rörläggare Murare Målare Hörselskydd, portabel jordfelsbrytare, knäskydd, ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar, (isolerade verktyg), andningsskydd - lägst P2, förbandslåda. Hörselskydd, portabel jordfelsbrytare, knäskydd, ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar, andningsskydd - lägst P2, förbandslåda. Hörselskydd, portabel jordfelsbrytare, knäskydd, ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar, andningsskydd - lägst P2, förbandslåda. Hörselskydd, portabel jordfelsbrytare, knäskydd, ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar, andningsskydd - lägst P2, förbandslåda. Hörselskydd, portabel jordfelsbrytare, knäskydd, ögonskydd, skyddskläder, skyddshandskar, andningsskydd - lägst P2, förbandslåda.)) 17 (24)

18 7. Uppföljning 7.1 Revision av arbetsmiljöplanen Vid arbetsledningens genomgång, se punkt 4.2, förläs arbetsmiljöplanen upp vilket innebär att eventuella brister i arbetsmiljöplanen eller behov av förändringar identifieras. Om sådana upptäcks skall arbetsmiljöplanen revideras och ett nytt informationsmöte genomföras. 7.2 Byggmöte Vid varje byggmöte, se punkt 4.4, följer beställaren upp att arbetsmiljöplanen hålls uppdaterad och att samordningsansvarig fullgör sina uppgifter. 7.3 Uppföljning av olycksfall och allvarliga tillbud Om ett olycksfall inträffar skall blanketten Anmälan om arbetsskada fyllas i och skickas till försäkringskassan. Olycksfallet skall utredas internt och eventuellt vidta åtgärder för att förhindra att olyckan upprepas. Allvarliga tillbud skall anmälas till Arbetsmiljöverket. Allvarliga olyckor skall anmälas till polisen och Arbetsmiljöverket. 18 (24)

19 Plats för logotype Bilaga 1 till MALL FÖR ARBETSMILJÖPLAN ARBETEN MED SÄRSKILD RISK MARKARBETE Markarbete skall planeras och genomföras så att stabiliteten i marken blir tillräcklig med hänsyn till de belastningar den kan komma att utsättas för. Risken för ras, jordskred, bottenupptryckning, översvämning m.m. skall förebyggas. Då schaktningsarbetena för ledningar/kablar/kulvert/grundläggning/etc. utförs skall alltid speciell försiktighet iakttagas och skydd mot fall och ras upprättas. Där risk för fall eller nedstörtning föreligger skall öppna schakten avspärras med bockar och kinspel. Stödkonstruktioner och släntlutningar skall utföras så att säkerheten mot ras blir betryggande. Hänsyn till materialets rasvinkel skall tagas vid schaktning. Föreligger rasrisk skall geotekniker eller annan sakkunnig kontaktas som föreslår åtgärd. Innan schakt eller rivningsarbete påbörjas skall det undersökas om det finns hälsofarliga material, hälsofarliga ämnen, ledningar eller installationer i marken eller befintliga delar av en byggnad som berörs av arbetena. Ledningsmarkering utförs och varsamhet iakttages vid fri- och omläggning av befintliga kablar och ledningar. Schaktmassor, material och fordonstrafik skall hållas på avstånd från schaktgropen. Belysning i anslutning till större schakter skall även vara tänd nattetid. SPRÄNGÄMNEN Säkerhetsföreskrifter i samband med sprängning och förvaring av sprängmedel skall följas. ARBETE UNDER JORD, I VATTEN ELLER MED FÖRHÖJT TRYCK Om arbetet avser arbete i brunnar, tunnlar, anläggningsarbete under jord, arbete som medför drunkningsrisk eller arbete i kassun under förhöjt lufttryck skall separat arbetsskyddsdokumentation alltid upprättas innan arbetet får igångsättas. MONTERING AV TUNGA BYGGELEMENT I denna entreprenad hanteras bland annat tunga byggelement i form av filigranbjälklag, väggformar, takstolar, stora fönster, balkongelement, prefabricerade trappor och aluminiumpartier. 19 (24)

20 Vid arbete med montering/nedmontering av tunga byggelement skall speciellt beaktas Hur elementen skall hanteras Ordningsföljden vid montage Att godkända lyftdon och lyftredskap används Tillfällig stagning under montagetiden Eliminering av fallrisken (se fallrisk nedan) Avgränsning av arbetsområde/fria transportvägar över vilka lyft sker Användning av skyddshjälm med hakrem Att infästning av element sker enligt leverantörens anvisningar Betongarbeten Före bjälklagsgjutning skall kontrollberäkning av laster på stämp vara utförd och dokumenterad. Instruktioner till snickare som utför kvalificerad formbyggnad skall inhämtas av ansvarig platschef och skall vara dokumenterad på skiss, formritning eller motsvarande. Grundkontroll före gjutningsarbeten med avseende på stämp, placering, antal, stagning, anläggning, förankring m.m. skall vara utförd. Väggformar skall vara försedda med gjutbryggor och säkerhetsanordningar anpassade för väggformens system. FALLRISK ARBETE PÅ HÖG HÖJD På denna arbetsplats används systemställning av typ Haki ställning (bredd 1600 mm). Vi fasad- och takarbete skall ställning byggas. Ställning uppförs runt hela byggnaden och fungerar som fallskydd vid arbete på tak. Intagsbrygga av hakiställning samt bygghiss kompletterar ställningar. Tillträdesled utgörs av trappa eller trapptorn. Vid omfattande arbete på hög höjd över tio meter skall utöver trappor finnas tillgång till hiss. Används stege skall den vara fastsatt i övre änden. Vid montering av ställning, se checklista i arbetsmiljöpärmen. På arbetsplatsen kommer även att användas rörliga ställningar typ rullställning, saxlift, klätterställning (Tumac), skylift eller motsvarande. vid utnyttjande av rullställning se checklista. Vid bjälklagsarbeten skall fallskydd utgöras av ställning, platsbyggda räcken alternativt räcken typ Combisafe. Vid fallrisk med fallhöjd på 2 meter eller mer skall ställning utföras med tvåledig räcke (mellan och överledare) och fotlist och vara förankrad. 20 (24)

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Gymnasiesärskolan, Bromangymnasiet Hudiksvall Besöksadress till byggplatsen Gymnasievägen 4A, Hudiksvall Byggherrens namn Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, Fasighetsavdelningen

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27 Arbetsmiljöplan Projektnamn Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. Besöksadress till byggplatsen

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Exempel på arbetsmiljöplan Maj 2014 Innehållet är hämtat från www.ampguiden.net och därefter anpassats för läggning av stickspånstak Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter

Läs mer

Arbetsmiljöplan Bilaga 2

Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Ny kaj Husarö brygga 2009-10-09-2010-05-01 Besöksadress till byggplatsen Husarö Brygga Österåker kommun Byggherrens namn

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Polishus Tierp Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Polishus Tierp Besöksadress till byggplatsen Gävlevägen 25, 815 36 Tierp Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 Ackreditering All personal som arbetar på området ska vara ackrediterad i ackrediteringssystemet. Medtag giltig legitimation och anmäl dig i incheckningen

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Construction Sverige AB och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy är en viktig strategisk fråga för Takbolaget Roger Andersen AB. Syftet är genom god information möjliggöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Trehörna, exploateringsområde Ödeshögs kommun Gatuutbyggnad, VA m m Besöksadress till byggplatsen Trehörna Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn Uppgifter i denna AMP

Läs mer

101 Datum: Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras.

101 Datum: Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras. 101 Datum: Arbetsmiljöplan för Byggarbetsplats Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras. Alla som arbetar på arbetsplatsen skall

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg 1(7) Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten på Hässleholm Miljö AB, Värmeverket, PC 500, med tillhörande produktionsanläggningar i Hässleholm och Tyringe, (nedan kallat HMAB). Innan Ditt

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3

Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Version 1 Arbetsmiljöplan- Scharinsprojektet Fas 3 Projektnamn Scharins fas 3 Besöksadress till byggplatsen Ursviken Mekanvägen 34 Byggherrens namn Skellefteå kommun Upprättad av: 2012-12-06 Christer Svensson,

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Scharins fas 2. Ursviken Mekanvägen 34. Skellefteå kommun, kommunledningskontoret. Version 1. Projektnamn

Arbetsmiljöplan. Scharins fas 2. Ursviken Mekanvägen 34. Skellefteå kommun, kommunledningskontoret. Version 1. Projektnamn Version 1 Arbetsmiljöplan Projektnamn Scharins fas 2 Besöksadress till byggplatsen Ursviken Mekanvägen 34 Byggherrens namn Skellefteå kommun, kommunledningskontoret Fastställd av: 2009.-.. Lars Hedqvist

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Förstärkningsprojektering Sillviksvägarna 2014-11-21 2015-06-07 Besöksadress till byggplatsen Sillviksvägen 169 Byggherrens namn

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Projektnamn. Besöksadress till byggplatsen. Byggherrens namn. Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Projektnamn

Arbetsmiljöplan. Projektnamn. Besöksadress till byggplatsen. Byggherrens namn. Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Projektnamn Arbetsmiljöplan Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn 1 Revisionshistorik Version Datum Framtagen/kompletterad av Byggherregodkännande

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE Del 3. ROT-arbeten OBSERVERA! Del 1 är en grundläggande del och därför ska den fyllas i innan ni börjar använda Del 2 eller Del 3. SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12 Sida 1 av 11 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden STOPP 2015-21 Hörneborgsverket 2015-04-28 2015-06-12 Besöksadress till byggplatsen Treetexvägen 1, 892 50 Domsjö Byggherrens

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete med tigersåg 2 1

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI

CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med Ja eller Nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir underlag

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE Del 1. Allmän del OBSERVERA! Del 1 är en grundläggande del och därför ska den fyllas i innan ni börjar använda Del 2 eller Del 3. SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan

Läs mer

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten vid byggnadsoch anläggningsarbeten Skapad: 2002-12-05 Senast ändrad: 2015-06-30 R 16 Claes Magnusson Kerstin Paulson Karin Sjöndin 2002-12-05 2015-06-30 2015-06-30 2(16) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Riktlinje

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

MAS Miljö- Arbetsmiljö, och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi

MAS Miljö- Arbetsmiljö, och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Borlänge Energi Dokumentnamn: Dokument ID: Sida: MAS I 0259-6 1(9) Framtaget av: Godkänd av: Datum för giltighet: Bosse Wallström Bosse Wallström 2010/04/21 MAS Miljö- Arbetsmiljö, och Skyddsföreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Norra Härene, Hovby & Kartåsen FoA Jan 2011 Juni 2013 Besöksadress till byggplatsen Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Lidköping Byggherrens

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för Sundets avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Foto: Peter Retsmar 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Projektnamn Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn ev. uppdragstagares namn Ev. Uppdragstagares

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) ) på Bygg/Montageplats

HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) ) på Bygg/Montageplats Allmänna Arbetsmiljö-,, Miljö-,, Brand- och Säkerhetsregler Vårt arbete ska utföras under säkra förhållanden så att en god arbetsmiljö med minimal miljöbelastning upprätthålls. Samtliga som utför arbete

Läs mer

Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus

Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus 23 CEC.2112 Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus Schakt för och läggning av dräneringsledning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE (Ändringar införda t.o.m. 17 november 2009) BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning Exempel på formuleringar rörande arbetsmiljö (utifrån 5.8.4 i mallen): - På uppmaning av beställaren ska entreprenören delge denne den dokumentation

Läs mer

Riskmanagement vibrationer

Riskmanagement vibrationer Riskmanagement vibrationer Kontaktdag med Metalund 2011-03-22 Istvan Balogh Arbets- och miljömedicin DAGSLÄGET Trots många års krav lever företag inte upp till de stränga regler som finns! Fastän många

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter

Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter Diligentias säkerhetsföreskrifter Vid byggnads- och installationsarbeten som utförs i våra fastigheter Projekt och Teknik 2008-01-28 2 (8) Välkommen till Diligentias fastigheter! Läs den här broschyren

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Xxxxx. Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:26 Xxxxx Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter - Bygg 2014-09-10 1 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial (Idag

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer