CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång med CSR-arbete kan företag anlita konsulthjälp. Fördelen med det är att det kan bli lättare att bolla fram idéer som leder till bättre affärsmöjligheter, berättar CSR-konsulten Christina Båge. FOKUS HAR FLYTTATS FRÅN MILJÖ TILL SOCIALA FRÅGOR I Sverige har vi länge fokuserat på miljöfrågorna. Vi var tidigt ute vad det gäller miljömedvetenheten och konsumenterna tar numera för givet att företagen arbetar med miljöfrågor. SOCIAL INITIATIVE HJÄLPER FÖRETAG ATT GÅ FRÅN AMBITION TILL HANDLING - Vi ville skapa ett effektivt sätt att använda näringslivets arbetssätt och erfarenheter för att stödja och hjälpa utsatta människor, berättar Caroline Cederlöf, på Social Initiative. GLOBALT ANSVAR NAVET SOM FÖR SAMMAN INTRESSEN Antalet svenska företag med kopplingar till utvecklingsländer har ökat under de senaste tio åren. Därmed har även kunskapsbehovet ökat. KORRUPTION VANLIGT PROBLEM FÖR FÖRETAG SOM ETABLERAR SIG UTOMLANDS Relativt sett är Sverige ett oskyldigt hörn av världen, men för svenska företag som etablerar sig utomlands är korruption många gånger ett vanligt problem. Läs mer på sidan 4 Läs mer på sidan 7 Läs mer på sidan 10 Läs mer på sidan 13 Läs mer på sidan 14 ANNONS ANNONS

2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL FOKUS HAR FLYTTATS FRÅN MILJÖ SOCIAL INITIATIVE HJÄLPER FÖRETAG GLOBALT ANSVAR NAVET SOM KORRUPTION VANLIGT PROBLEM PRAKTISKT GENOMFÖRANDE TILL SOCIALA FRÅGOR ATT GÅ FRÅN AMBITION TILL HANDLING FÖR SAMMAN INTRESSEN FÖR FÖRETAG SOM ETABLERAR SIG För att komma igång med CSR-arbete I Sverige har vi länge fokuserat på - Vi ville skapa ett effektivt sätt att Antalet svenska företag med kopplingar till utvecklingsländer har ökat Relativt sett är Sverige ett oskyldigt UTOMLANDS kan företag anlita konsulthjälp. miljöfrågorna. Vi var tidigt ute vad använda näringslivets arbetssätt och Fördelen med det är att det kan bli det gäller miljömedvetenheten och erfarenheter för att stödja och hjälpa under de senaste tio åren. Därmed har hörn av världen, men för svenska lättare att bolla fram idéer som leder konsumenterna tar numera för givet utsatta människor, berättar Caroline även kunskapsbehovet ökat. företag som etablerar sig utomlands till bättre affärsmöjligheter, berättar att företagen arbetar med miljöfrågor. Cederlöf, på Social Initiative. är korruption många gånger ett CSR-konsulten Christina Båge. vanligt problem. Läs mer på sidan 4 Läs mer på sidan 8 Läs mer på sidan 10 Läs mer på sidan 13 Läs mer på sidan 14 ANNONS 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Ansvarstagande företag är konkurrenskraftiga företag EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG Svenska företag måste ta tillvara de affärsmöjligheter som utländska marknader erbjuder. Detta är en överlevnadsfråga för både företagen och Sverige. Global produktion och försäljning ställer dock krav på företagen att ta ansvar för sitt agerande på nya sätt. Tematidningen Corporate Social Responsibility är en titel från Mediaplanet.Tidningens syfte är att informera läsarna om hur företagen arbetar med samhällsansvar och samhällsengagemang. FOTO :PAWEL FLATO Sverige är ett av världens mest globaliserade länder. Sveriges ekonomi är starkt beroende av internationell handel. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Förra året exporterade Sverige varor och tjänster till ett värde av 1183 miljarder kronor. Globaliseringen är en positiv kraft, men den innebär också utmaningar. De måste mötas med engagemang för goda social villkor och för miljö så att de negativa effekterna begränsas. Här har alla samhällets aktörer, inklusive företagen, ett stort ansvar. Ansvarsfullt företagande innebär att företagens verksamhet måste bidra positivt till hållbar utveckling för både människor och miljö. Detta är särskilt viktigt i de länder som står inför stora sociala och miljömässiga utmaningar ofta utan grundläggande regelverk eller resurser för att tillämpa de regler som finns. Många svenska företag intresserade sig tidigt för att ta ansvar för social utveckling och miljöfrågor. Flera svenska företag utgör i dag internationella förebilder i dessa frågor. Alla bedöms vi i ökad utsträckning efter hur vi förhåller oss till mänskliga rättigheter, miljö och korruption. Företags sociala ansvar är därför inte bara en skyldighet utan även en konkurrensfördel. Varje organisation och varje sektor har sina utmaningar, men företagens sociala ansvar är i högsta grad en global fråga. Arbetet måste därför vila på globala normer och principer för exempelvis arbetsvillkor och bekämpning av korruption. Dessa finns formulerade i principerna i FN:s Global Compact och i OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Ytterligare vägledning för hur dessa riktlinjer kan omsättas i praktiken kommer den kommmande vägledningsstandarden ISO att bidra med. Att tillämpa riktlinjer och principer om företagens sociala ansvar är en betydande utmaning. Långsiktigt engagemang och samarbete mellan olika aktörer krävs. Regeringen arbetar aktivt för att öka medvetenheten och erfarenhetsutbytet om vad socialt och miljömässigt ansvar kan betyda i praktiken. Sekretariatet Globalt Ansvar på Utrikesdepartementet samlar information och erfarenheter för att effektivt kunna stödja företag i deras ansträngningar (www.ud.se/ga). Det är självklart för allt fler att ta ökat ansvar för medmänniskors levnadsvillkor och miljön. De långsiktiga vinsterna överträffar vida de kortsiktiga kostnaderna. Att aktivt stimulera svenska företags sociala och miljömässiga ansvar är därför en prioriterad fråga för regeringen. Ansvarstagande företag är konkurrenskraftiga företag. NÄRINGSMINISTER THOMAS ÖSTROS INNEHÅLL: Från pappersprodukt till praktiskt genomförande sid 4 Engagemang i nätverk sid 6 Fokus har flyttats från miljö till sociala frågor sid 7 Ökad lönsamhet för företag som ägnar sig åt CSR sid 8-9 Social Initiative hjälper företag att gå från ambition till handling sid 10 Navet som för samman intressen sid 13 Korruption vanligt problem för företag som etablerar sig utomlands sid 14 MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET. Projektledare: Joséphine d Otrante,Mediaplanet: Redaktionsansvarig: Thomas Forsgren, Produktion: Andreas Lundin,Mediaplanet Repro:Ordbild, Tryck:Svenska Tryckcentralen. Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress. För mer info kontakta Thomas Forsgren,Mediaplanet: Distribueras med Dagens Industri april 2006.Synpunkter på våra Vi tackar våra sponsorer som genom detta deltagande stödjer CSR-frågor:

3 Näringslivet spelar en viktig roll i kampen mot fattigdomen Kan ett företag göra något åt att mer än en miljard människor lever på mindre än en amerikansk dollar per dag? Eller åt det faktum att mer än 800 miljoner människor inte har mat nog för dagen, och att mer än en fjärdedel av alla barn i världen är undernärda? Vi är övertygade om att företagen spelar en viktig roll i det intensiva arbete som pågår för en rättvis och hållbar global utveckling. Ett fungerande näringsliv är grunden för ekonomisk tillväxt och därmed avgörande för bekämpningen av fattigdom. Samtidigt vet vi att många utvecklingsländer saknar fungerande lagar och regler för hur näringslivet ska ta hänsyn till miljö och arbetsförhållanden. Det finns inget rakt likhetstecken mellan tillväxt och fattigdomsbekämpning. Därför är företagens ansvarstagande eller bristande ansvarstagande avgörande för många människors livsvillkor i utvecklingsländerna. Genom att ta socialt och miljömässigt ansvar kan det enskilda företaget medverka till en hållbar utveckling bort från fattigdomen. Att tydligt ta ansvar är naturligtvis också en långsiktig investering för varumärket. Sida bedriver ett aktivt arbete tillsammans med andra biståndsorgan för att stimulera företagens sociala ansvarstagande i utvecklingsländer, till exempel genom program som bekämpar korruption inom näringslivet. Vi ger också stöd till organisationer som bevakar hur företag agerar i utvecklingsländer, och bidrar till framtagandet av en internationell standard för socialt ansvarstagande. Besök gärna Där kan du läsa mer om vårt arbete för en rättvis och hållbar global utveckling.

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Från pappersprodukt till praktiskt genomförande Ett företags CSR-arbete måste organiseras utifrån de egna förutsättningarna, men det finns en uppsättning parametrar att utgå från: miljömässiga, sociala och etiska. För att lättare komma igång kan man anlita konsulthjälp. Fördelen med det är att det blir lättare att bolla fram idéer som kan leda till bättre affärsmöjligheter. TEXT: CAROLINE EDGREN Diskussioner i styrelsen för FNs utvecklingsprogram, UNDP, New York, FOTO:CHRISTINA BÅGE CSR International är ett konsultföretag som grundats av människorättsexperten Christina Båge. Hennes erfarenhet från utvecklingsländer och utvecklingsarbete utnyttjas när CSR International hjälper företag att se sina möjligheter och få ett bättre internationellt perspektiv. Kännetecknande för CSR Internationals kunder är att de är stora och börsnoterade och därmed väldigt utsatta. Konsulten kan bli ett bollplank För att genomföra lyckade CSRprogram finns metoder och system som underlättar och vägleder i processen. Ofta är dock glappet mellan näringslivet och de som har erfarenhet Ensamt barn i UNHCRs flyktingmottagning i Muyinga, Burundi FOTO:CHRISTINA BÅGE av att bo och verka i utvecklingsländerna stort. Fördelen med att använda sig av CSR International, eller annan konsulthjälp, är just att företaget får möjligheten att addera erfarenhet till processen, och dessutom att ta den ett steg längre genom att identifiera nya affärsmöjligheter. Konsulten blir helt enkelt ett kunnigt bollplank. I första hand gäller detta för företag som har förlagt produktionen utomlands. - Det finns win-win-situationer överallt, det gäller bara att hitta dem, säger Christina Båge. Det gälller även för mindre företag. Vad som behövs är ofta kunskapen om länderna, till exempel hur pengaflöden och beteendemönster ser ut. Det är här de erfarna konsulterna kommer in i bilden. För företag som däremot enbart har leverantörer i utvecklingsländer finns olika system för granskning. Det främsta är dock att åka dit och prata, inspektera och se till att man känner sig informerad. Det viktiga är att ha en analytisk blick, att försöka se riskerna och ta reda på om allt som sägs och visas verkligen stämmer. Utbildning av personalen viktig Konsulterna bidrar även med fungerande metoder och system för att genomföra lyckade CSR-program. Det handlar ofta om en ganska lång process som inleds med en kartläggning av företagets intressenter, risker och möjliga problemområden, och sedan övergår till ett mer praktiskt genomförande med utveckling och genomförande av policy och handlingsplan. Tonvikt måste också ligga på utbildning av personalen och uppföljning av policyn. - Faran är att fastna i styrdokument och policys. Men går ett företag in för det här måste det göras ordentligt. Det är enkelt att skriva en policy, det finns vissa basala saker som ska in, men policyn måste också genomföras på ett effektivt sätt. Och det kräver att all personal utbildas. Det går inte att ha inköpare som sitter ute i landet som inte vet vad som gäller när de ska göra affärer med högriskländer. Det kan leda till att hela företagets trovärdighet riskeras, berättar Christina Båge. Ett CSR-program innebär att företaget faktiskt åtagit sig något. Det handlar bland annat om juridiskt bindande internationell folkrätt, omvandlat i nationell lagstiftning, som måste efterlevas. För statliga bolag är folkrätten dessutom direkt bindande. Annars är risken att någon av de svenska granskningsinstanserna eller frivilligorganisationerna genomlyser företaget, och även påpekar deras fel offentligt. När problem uppstått gäller det också för företagen att hantera frågan korrekt. Det är viktigt att inte försöka dölja problemet och att svara uppriktigt på de frågor som ställs. Dessutom gäller det att se till att problemet löses på ett konstruktivt sätt. Exempelvis i fall med barnarbete kan företaget inte gärna slänga ut barnen på gatan, där de mycket väl kan gå ett värre öde till mötes. Företagen måste istället försöka finna lösningar som är långsiktiga och bra för alla parter. Samhällsengagemang nästa steg Det finns dock exempel på företag som lyft CSR-arbetet till nästa nivå från det grundläggande samhällsansvaret till ett samhällsengagemang. Det kan till exempel handla om företag som verkar i ett land som har stor andel AIDS-sjuka och bestämmer sig för att dela ut bromsmediciner som en löneförmån, företag som tillåter kaffeodlare att organisera sig kolllektivt för att marken ska kunna ligga i träda och därmed bli bördigare, eller företag som ställer lokaler till förfogande för fackligt organiserande. Allt detta handlar om ett engagemang som går utöver de basala regler som gäller. Bidrag till samhällsutvecklingen kan löna sig Företag kan även gå ytterligare ett steg och bidra till landets utveckling. De företag som gör detta idag är inte många, med det finns fler och fler exempel, enligt Christina Båge. - Det här är också något som kan leda till ökad lönsamhet för företaget. Ett exempel är ABB som är verksamt i Tanzania och har bidragit till utvecklingen genom att elektrifiera ett antal byar, vilket ökade levnadsstandarden och gav den inhemska ekonomin och entreprenörsandan en skjuts. Eftersom invånarna i byarna också betalade för sin ström fick ABB tillbaka på sin investering, samtidigt som man har bidragit starkt till utvecklingen i landet. Och fördelen med att använda sig av konsulter är just att kunna bolla fram den här typen av idéer. Tillsammans kan man hitta möjligheterna. Välj konsult med omsorg Christina Båge poängterar att det är vikigt för företag att välja sin CSRkonsult med omsorg: - I miljöfrågor väljer företagen miljökonsulter, i förhållande till vilka miljörisker företaget anser sig ha till exempel transporter, utsläpp eller kemiska processer. Vad det gäller socialt ansvarstagande måste företagen tänka likadant, och välja en konsult som är tekniskt kompetent inom det område företaget anser sig vara mest riskutsatt. Det kan vara fråga om en människorättsexpert eller en PR/kommunikationsexpert, vilka ju har väldigt olika inriktning och kompetens, och vilket i sin tur påverkar företaget och resultatet av CSR-arbetet. Som ung står man inför svåra val. Att under uppväxten ha bra relationer med vuxna, stärker oddsen för att valen blir de rätta. Mentor är en ideell organisation som arbetar för att unga ska välja bort droger. Det gör vi genom att stärka relationer mellan unga och vuxna. Tillsammans med näringslivet genomför vi mentorskaps- och föräldraprogram. Förutom att företagen bidrar ekonomiskt är företagens medarbetare mentorer till högstadieelever. Dessutom kan medarbetarna gå Mentors föräldrakurs. AstraZeneca, EF, H&M, JM, Posten, SEB och TetraLaval stödjer redan vårt drogförebyggande arbete bland unga. Nu söker vi fler företag som vill engagera sig. Besök eller ring så berättar vi hur ditt företag kan bidra.

5 Vattenfall företaget där ansvarstagandet är en del av vardagen Tänk dig en värld utan el det är en värld utan lampor, kylskåp, element, fläktar och datorer. Elektrifiering är en viktig förutsättning för utveckling och ökad livskvalitet. Att vara energileverantör innebär med andra ord ett stort ansvarstagande. CSR har alltid varit en integrerad del av Vattenfalls verksamhet, även om själva uttrycket inte fanns etablerat när verksamheten grundades år Som energiföretag balanserar man ständigt mellan två perspektiv det globala och det lokala. I det globala ligger fokus på långsiktiga lösningar, växthuseffekten, ett ansvarsfullt utnyttjande av naturresurserna och ett ansvarstagande mot kommande generationer. I det lokala lokala handlar det om att tillhandahålla ljus, energi och värme som bidrar till en ökad livskvalitet och skapar effektiva lösningar. Tyvärr är energiproduktion utan någon form av miljöpåverkan en omöjlighet. För att bidra till en hållbar samhällsutveckling måste en ansvarsfull avvägning mellan dessa två perspektiv det globala och det lokala, det långsiktiga och det kortsiktiga göras. Att hantera en sådan avvägning korrekt är aldrig enkelt - Vattenfall ser det som sin uppgift och sitt ansvar att bidra till att utveckla energilösningar som passar in i en hållbar samhällsutveckling. Det räcker inte att se till varje energilösnings enskilda miljöegenskaper ett energisystem måste stödja en hållbar utveckling inte bara ur ett miljöperspektiv utan även ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Det måste kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra för kommande generationer att tillgodose sina. Vattenfalls verksamhet bygger på ett långsiktigt miljötänkande. Energiföretaget vill uppfattas som ett föredöme genom att vara nummer ett för ekonomin, miljön och kunden och tar därför hela tiden målmedvetna steg i riktning mot framtidens energisystem. Verksamheten vilar på öppenhet, ansvar och effektivitet och ambitionen är att vara ledande inom varje energikälla och produktionsteknik. Samtidigt måste man ha stor respekt för att det inte finns några enkla lösningar som kan förändra allt inom några få år - hållbarhet kan bara byggas sten för sten. I Vattenfalls verksamhet handlar det till stor del om att göra många små förändringar som stegvis ökar effektiviteten och minskar miljöpåverkan. Målinriktat arbete utförs inom forskning och utveckling för att skapa större valfrihet för kunder och samhälle. Omsatt i praktiken innebär det att Vattenfall: Strävar efter att välja effektiv teknik med liten miljöpåverkan och för att uppnå balans mellan ekonomi och miljö när investeringar görs - dvs. investeringarna ska vara hållbara. Arbetar för att öka användningen av energikällor med små eller inga utsläpp, bla. genom att satsa på många olika typer av förnybar energi, med tonvikt på biobränslen, vattenkraft och vindkraft. Investerar i forskning och utveckling för att öka effektiviteten i kraftverken och för att minska koldioxidutsläppen från de fossilbaserade anläggningarna. Bland annat kommer en pilotanläggning för ett koldioxidfritt kolkraftverk att byggas i Tyskland. Arbetar med att skapa förutsättningar för att företagets kunder skall kunna använda produkterna, dvs. el och värme, på ett effektivt sätt. Vattenfalls hållbarhetsarbete har tre utgångspunkter. 1 Verka som en god kraft i samhället. Vattenfall arbetar aktivt för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning utifrån lokala förutsättningar i de länder där verksamheten finns. Företaget arbetar också uthålligt och långsiktigt med att ta fram ny teknik för framtidens energiförsörjning och har dessutom engagerat sig djupt i klimatfrågan, bla. genom att föreslå en modell för hur världens utsläpp kan fördelas för att minska på ett rättvist sätt. Mer information om klimatmodellen finns på Vattenfalls hemsida. 2 Tydliggöra det etiska förhållningssättet. Vattenfalls ambition är att i en öppen dialog med omvärlden diskutera de intressekonflikter som verksamhet inom energiförsörjning och infrastruktur för med sig. Mer information finns ivattenfalls Code of Conduct och miljöpolicy. 3Tydligt redovisa verksamheten. Vattenfall publicerar årligen en Hållbarhetsredovisning som ger en samlad bild av arbetet med miljö-, samhälls- och ekonomifrågor. Rapporten tar sin utgångspunkt i intressenternas förväntningar på företaget. Redovisningen följer GRI Global Reporting Initaive - som är dagens mest allmänt accepterade ramverk för hållbarhetsredovisning och används av ca 700 företag världen över, varav ett femtontal i Sverige. Hållbarhetsredovisningen finns på Vattenfalls hemsida. Vattenfalls verksamhet bygger på ett långsiktigt miljötänkande dagens energibehov måste kunna tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter äventyras. Läs mer i Vattenfalls hållbarhetsredovisning som går att beställa på eller genom att skicka ett till Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se där du bla. hittar vår Hållbarhetsredovisning, miljöpolicy och förslag till klimatmodell.

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Engagemang i nätverk CSR är inte den kortlivade fluga som många trodde för ett par år sedan. Istället har socialt ansvar hos företagen blivit något substantiellt, som i förlängningen genererar vinst för företagen. TEXT: CAROLINE EDGREN - Det ska lysa CSR-lampor i alla fönster, på alla företag, säger Marianne Bogle, projektansvarig för CSR Sweden som är ett företagsdrivet nätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. som arbetar för att främja nyföretagandet, samt nätverken runt varje NyföretagarCentrum i hela Sverige. Det är just det här myllret av nätverk som är styrkan, och det som gör CSR Sweden unikt, berättar Marianne Bogle. Partnerskap i CSR Sweden baseras på företagets önskan att kontinuerligt utveckla sitt engagemang inom CSR, och viljan att dela med sig av sina erfarenheter inom området. - Vad man gör inom området ska inte vara affärshemligheter. Delad glädje är dubbel glädje, säger Marianne Bogle. Nätverket CSR Sweden har i dag tolv medlemmar och växer kontinuerligt. Den främsta uppgiften är att stimulera företagen till att låta CSR vara en naturlig del i företagets dagliga arbete, och att inspirera till skilda aktiviteter som stärker tillväxt och långsiktig lönsamhet. Vittförgrenat och kompetent nätverk CSR Sweden är inte bara ett nationellt nätverk, utan även ett europeiskt. Det finns dörrar att öppna till en mängd andra företag, först och främst via huvudorganisationen CSR Europe med ett 60-tal stora medlemsföretag som CSR Sweden är kopplat till via Stiftelsen Svenska Jobs and Society. - CSR Sweden har 22 systerorganisationer runt om i Europa. Dessutom finns kopplingen till Jobs and Societys nätverk, som består av cirka 40 stora, svenska företag Varför CSR? CSR har kommit för att stanna, men än så länge är många företag ganska ovana att hantera frågan. Dock har flera företag gått från Vad är CSR? till att fråga sig Hur gör vi?. CSR har också gått från att vara en social fråga till att vara en näringslivsfråga. Dessutom är både konsumenter och arbetstagare idag medvetna om respektive företags insatser, eller brist på insatser: konsumenterna väljer i allt högre utsträckning produkter och tjänster från engagerade företag, och anställda i synnerhet yngre är kräsnare med var de vill arbeta. De företag som utvecklar sina medarbetare och är goda samhällsmedborgare ser helt enkelt ut att dra ifrån sina konkurrenter. - Det är sund affärsutveckling som handlar om att behålla och stärka varumärket. CSR Sweden välkomnar förstås fler företag att delta i detta arbete, säger Marianne Bogle. MER OM : CSR Sweden och nätverkets aktiviteter finns att läsa på: - Vad man gör inom området ska inte vara en affärshemligheter. Delad glädje är dubbel glädje, säger Marianne Bogle, projektansvarig hos CSR Sweden. FOTO:PRIVAT Familjehus i Benin resultat av Lillys donationer till SOS-Barnbyar En ledstjärna för läkemedelsföretaget Eli Lilly Sweden AB är innovativa lösningar för både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Det innovativa draget återfinns även i det långsiktiga samarbetet med SOS-Barnbyar, som hitintills resulterat i ett familjehus i Benin. Lilly är ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Sverige och tillhandahåller läkemedel mot bland annat cancer, diabetes, depression och ADHD. SOS-Barnbyar ger föräldralösa barn ett hem och trygg uppväxtmiljö För att kunna medverka till utvecklingen i fattigare delar av världen bidrar Lilly med sin kompetens till behandling av multiresistent TBC i flera u-länder. Dessutom finns sedan 2004 ett samarbete med SOS-Barnbyar, vars verksamhet går ut på att ge barn som saknar föräldrar permanenta hem och stabil uppväxtmiljö. - SOS-Barnbyar bjöds in för att presentera sitt arbete för ledningsgruppen, och de övertygade oss om att vi verkligen skulle kunna göra en skillnad tillsammans med dem. Det handlar om något mer än ett bidrag. Det är också något som engagerar medarbetarna och skapar en gemensam värdegrund något att samlas kring, berättar Lillys svenske VD Patrik Jönsson. SOS-Barnbyar erbjuder de sponsrande företagen konkreta projekt. På så vis kan företagen verkligen se vilken insats de gör. Och för Lillys del har donationerna hitintills genererat ett familjehus i Benin i Västafrika. Samarbetet leder till ökad stolthet och tillfredsställelse för de anställda Under hösten 2005 fick två medarbetare chansen att se detta familjehus i verkligheten, resan bekostades av Lilly. Efter en intern urvalsprocess, där medarbetarna fick motivera sin önskan att åka, reste de två utvalda ner till Benin för en veckas vistelse, och fick sedan återge sina upplevelser för kollegorna vid hemkomsten. I höst planerar företaget att göra samma sak en gång till. Barnbymamma med barn i Benin. Men vilken typ av resultat ger den här typen av samarbete? Är det något som kan skapa lönsamhet i företaget? - Inte konkret, men jag tycker att det ger en tydlig signal om vilka värderingar vi har på Lilly. Jag tror också att samarbetet leder till en större stolthet över företaget, och en ökad tillfredställelse i jobbet. Förhoppningsvis presterar man bättre där man trivs, avslutar Patrik Jönsson. FOTO: LEIF HANSSON

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 I Sverige har vi länge fokuserat på miljöfågor. På senare år har fokus dock mer och mer förflyttats till de sociala frågorna. Fokus har flyttats från miljö till sociala frågor Förutsättningen för ett sunt näringsliv är ett hållbart samhälle. Samhället måste bidra med förutsättningar genom lagstiftning, utbildning och kontrollerande åtgärder för att företagen ska kunna utvecklas långsiktigt och generera vinst. Men lika mycket faller det på företagens lott att arbeta för utvecklingen av det hållbara samhället. TEXT: CAROLINE EDGREN Trycket att lägga kraft på CSRarbete finns numera på de stora, globala företagen med produktion i länder där problem kan uppstå. Snedstegen kan nämligen leda till enorm medieuppmärksamhet, med stora skador på varumärket som följd. Detta har börjat sprida sig även till de mindre företagen, i och med att även deras produktion tenderar att flytta längre och längre österut. Sverige är miljörutinerat I Sverige har vi länge fokuserat på miljöfrågorna. Vi var tidigt ute vad det gäller miljömedvetenheten och konsumenterna tar numera för givet att företagen arbetar med miljöfrågor. På senare år har fokus dock mer och mer förflyttats till de sociala frågorna, vilket även syns i undersökningar som handlar om ungas attityder. Petra Michélsen på Yggdrasil Miljömanagement AB hoppas att detta inte bara är en modefluga: - På de stora företagen och myndigheterna pratas det mycket om sociala frågor för tillfället; det är ett hett område. När den nya ISOstandarden kommer om ett par år kommer den förhoppningsvis att hjälpa företagen, och utgöra ett tryck att arbeta med den här typen av frågor. Det kan så att säga bli ett sätt att bibehålla drivet för hållbar utvecklingen. Miljöfrågorna i skymundan? Det finns dock en risk med att engagera sig för mycket i en fråga i taget, eftersom det kan ta kraft från andra, viktiga områden. Därför finns det, enligt Petra Michélsen, ett visst mått av oro i det att man just nu fokuserar väldigt mycket på de sociala frågorna, eftersom det kan innebära att miljöfrågorna kommer i skymundan. Yggdrasil Miljömanagement arbetar med samtliga delar inom området för hållbar utveckling. Företagets affärsidé är att hjälpa sina kunder med att utveckla och effektivisera sitt arbete med miljö, arbetsmiljö, kvalitet och sociala frågor, för att öka verksamhetsnyttan och lönsamheten. Uppdragsgivarna är företag av varierande storlek som tillhör en rad olika branscher, samt landsting och kommuner. Se risker respektive affärsnytta viktigt Yggdrasil erbjuder bland annat identifiering av risker, eftersom det är viktigt att man på företaget har kartlagt vad som kan hända om man inte har ägnat sig åt frågor inom området för hållbar utveckling. Att beskriva affärsnyttan vilken nytta man konkret kan dra av sitt engagemang för miljö- och sociala frågor är aktuellt när det kommer till samarbetet med företag. - Men i kontakten med offentlig verksamhet är detta inte lika viktigt, eftersom det många gånger finns ett definierat uppdrag att arbeta med hållbar utveckling, berättar Sven Josefsson som också arbetar på Yggdrasil Miljömanagement. Ledningen måste ha bestämt sig För att ett företag ska lyckas med sitt arbete med hållbar utveckling är det viktigt att ledningen är med i arbetet att man verkligen bestämt sig för att jobba med frågorna. - Det handlar om att se möjligheterna. Tyvärr kan själva ordet CSR ibland leda fel i tanken. Det händer att människor tror att det bara handlar om personalvård. Eller att det är något nytt och kostsamt. Det kan ta ett tag innan man ser att man inte måste ta alla steg på en gång, säger Petra Michélsen. FÖR MER INFORMATION : CSR Sweden och nätverkets aktiviteter finns att läsa på: V&S satsar på ansvarsfrågor V&S Group VD Bengt Baron. FOTO : MATS LUNDQVIST Som företag har V&S Group ett självklart ansvar för hur man agerar, både gentemot omvärlden generellt och gentemot sina ägare, kunder, leverantörer och medarbetare. Och i egenskap av en av världens tio största aktörer på marknaden för alkoholhaltiga drycker harv&s ett särskilt ansvar. Alkoholkonsumtion är socialt accepterad i vår kultur. Men även om de flesta associerar den här typen av produkter med njutning och trevligt umgänge, går det inte att bortse från att det även finns en baksida med alkohol. Den kan missbrukas, vilket kan få konsekvenser både för enskilda individer och för samhället i stort. Därför har V&S Group ambitionen att föra fram budskapet om ansvarsfull konsumtion av alkoholhaltiga drycker. - Det är viktigt att vi i alkoholbranschen uppträder så att vi förtjänar förtroende och uppskattning från vår omvärld. I praktiken betyder det att vi förespråkar ansvarsfull alkoholkonsumtion, att vi undviker att marknadsföra oss mot vissa grupper, till exempel unga människor, och att vi utformar vår marknadsföring med försiktighet, berättar företagets VD Bengt Baron. Har en heltäckande uppförandekod V&S Group har en väl utarbetad och heltäckande uppförandekod som, förutom en tydlig policy vad det gäller alkoholfrågan, även omfattar miljö, hälsa, etik och den egna personalen. - Vi har arbetat intensivt med att förankra vår etiska uppförandekod och de flesta av våra medarbetare har deltagit i utbildning i ansvarsfrågor, säger Bengt Baron. Sedan länge handlar företaget i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och konventionen om barns rättigheter samt ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet. Och alla samarbetspartners runt om i världen förväntas göra detsamma. Kärnvärden en naturlig del av verksamheten Till grund för visionen, att vara ett lönsamt företag i världsklass, ligger kärnvärdena-långsiktighet, kvalitet, innovation och ansvar. Dessa kärnvärden är en naturlig del av den dagliga verksamheten för alla medarbetare, och något som ska bidra till att alla ska känna sig stolta över sin arbetsplats. - Vi vill vara ett företag i världsklass. Då gäller det inte bara att ha de bästa produkterna, utan också att vi arbetar på ett ansvarsfullt sätt gentemot omvärlden, säger Bengt Baron. Mer om V&S arbete med CSR finns i V&S Groups Ansvarsredovisning, samt i den affärsetiska uppförande koden: The V&S Way on Responsibility. Besök:

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Ökad lönsamhet för företag som ägnar sig åt CSR I ett antal olika undersökningar har det konstaterats att företag som ägnar sig åt CSR-frågor på ett seriöst vis är mer ekonomiskt framgångsrika. Enligt Dow Jones Sustainability Index rör det sig om hela tolv procents större lönsamhet. Den ökade lönsamhet leder naturligtvis i sin tur till nöjda aktieägare, vilket genererar bättre börskurs och därmed ett högre värde på bolaget. TEXT: CAROLINE EDGREN CSR-engagemang innebär också att det blir lättare att attrahera kompetent personal, framför allt när det kommer till de yngre generationerna som är mer känsliga och kräver engagemang från företagens sida. Många unga anser det vara roligare och bättre att jobba för ett så kallat gott företag, än att jobba för ett företag som enbart tänker kapitalistiskt. Ett bidrag till hållbar utveckling Inom CSR skiljer man mellan samhällsansvar, det vill säga det Att ta sitt moraliska och sociala ansvar är inte en kostnad utan en investering. juridiska ansvaret i och med direkt eller indirekt bindande reglerna som måste efterlevas, exempelvis grundläggande internationella mänskliga rättigheter, och samhällsengagemang och bidrag till samhällsutveckling. Det finns ingen helt vedertagen definition av CSR, vilket delvis beror på att termen tolkas olika av olika företag, regeringar och organisationer. Enkelt kan det dock beskrivas som ett bidrag från näringslivet till hållbar utveckling och affärsutveckling. Dels handlar det om ett bidrag till företagen själva och till den egna affärsutvecklingen, dels är det ett bidrag till världsutvecklingen. På många sätt går dessa två linjer hand i hand. Företag som driver sitt CSR-arbete effektivt får erfarenheter, och därmed bättre förutsättningar vid till exempel etablering i ett nytt land eller ytterligare riskanalyser. Därmed blir standarden högre och riskerna mindre för varje steg som tas. Ju hårdare frågorna drivs, desto bättre träning. Och ju bättre utveckling i ett land, desto högre Enkelt uttryckt kan man beskriva CSR som ett bidrag från näringslivet till hållbar utveckling och i förläng konkurrensfördelar och större vinter. blir utvecklingsnivån och desto större blir till exempel möjligheterna till adekvata rättsprocesser. CSR stärker varumärket I dagens samhälle, med den enorma konkurrens som finns, är attacker på varumärket förödande. Effektivt CSRarbete är ett sätt att minimera risken för att begå misstag som får negativ publicitet med skador på varumärket som följd. Många gånger är det just de känsliga företagen som har de mest utvecklade CSR-programmen. Det handlar också om varumärkesbyggande och marknadsföring. Engagemang av den här typen ger positiv uppmärksamhet och ökar på så vis affärsnyttan. Benetton och Body Shop är exempel på företag som gått ett steg längre och till och med byggt sin verksamhet kring ett socialt engagemang och medvetande. - Man kan bygga väldigt mycket kring det här både själva företagandet och hela kampanjer. I och med att den yngre generationen är väldigt känslig för etik och gott Investera i det viktigaste som finns. Liv. Om ditt företag vill göra en garanterat lönsam investering, stöd Cancerfonden. Vårt mål är att besegra cancer och medlet heter kunskap. Vi har redan kommit en bit på väg och finansierar årligen över 400 svenska cancerforskningsprojekt. Med ditt företags stöd kan vi utöka forskningen och tillsammans ge ännu fler människor en morgondag. Hjälp oss besegra cancer! cancerfonden.se/foretag

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 NYTTIGT OM CSR Vad är CSR? CSR står för Corporate Social Responsibility och kan på svenska förklaras som företagens sociala samhällsansvar. Europeiska kommissionen använder sig av definitionen ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet och i sina affärskontakter på frivillig väg.viktiga parametrar i det sociala ansvarstagandet är god affärsetik,respekt för individen och dess mänskliga rättigheter,miljöhänsyn,hälsa,anti-korruptionsåtgärder,jämställdhet mellan könen och samhällsengagemang. CSR bygger inte på tvång,skyldigheter eller regler,utan kretsar kring riktlinjer och möjligheter,i den bemärkelsen att ett företag kan öka sitt värde genom att ta större hänsyn till sociala och miljörelaterade aspekter i verksamheten. Ett företag som engagerar sig i CSR månar om att minimera tänkbara negativa följder dess verksamhet har på omgivningen. CSR:s historia Under det tidiga 1990-talet uppstod i USA en förändring av företagens förhållningssätt gentemot omvärlden,med betoning på ökat ansvar och engagemang.orsakerna var bl a ett paradigmskifte i den ekonomiska roll staten spelade,liksom ett ändrat förhållningssätt till transnationella företag och utländska investerare. Amerikanska företag började snart att införa s k uppförandekoder (codes of conduct),och i mitten av 1990-talet spreds fenomenet till Europa. Tillsammans med aktörer i näringslivet har en rad internationella organisationer, fackföreningar,ngo:s (non-governmental organizations) spelat roll för utformandet av de uppförandekoder som gäller för internationell handel. KÄLLA:CSR INTERNATIONAL ningen till världsutveckling. Samtidigt handlar det för företagen om varumärkesbyggande och marknadsföring vilket i sin tur genererar Fördelar med CSR Företagets varumärke skyddas och stärks,bl a genom att trovärdigheten ökar och risker minimeras. Risken för negativ publicitet minskar. Lönsamhet ökar,vilket leder till nöjdare aktieägare och därmed ett högre värde på bolaget. Medarbetarnas lojalitet ökar och personalomsättningen minskar. Nöjdheten hos företagets intressenter,t ex kunder,ägare och anställda,ökar. Det blir lättare att attrahera kompetent arbetskraft. Det blir lättare att behålla befintliga kunder och att attrahera nya. Risken för bojkotter och juridiska processer minskar. Företagets riskmedvetenhet ökar. De affärsmässiga vinsterna ökar vid nyetableringar genom de erfarenheter man dragit. uppförande, globalisering, fattigdom och så vidare, är det idag lättare att sticka ut som ett gott företag. Fler aktörer kommer att dyka upp inom området, i takt med att intresset ökar, berättar Christina Båge, grundare av CSR International, ett konsultföretag inom området. ISO-standard på väg Christina Båge deltar just nu i den svenska processen att definiera en internationell ISO-standard för CSR: ISO Arbetet beräknas vara klart 2008 och leds av SIS och utrikesdepartementet. Arbetet med skrivningar har just påbörjats och det är därför svårt att säga var standarden kommer att landa efter internationella förhandlingar. Det moraliska och sociala ansvaret håller idag även på att inarbetas i rättspraxis i common law-systemet i USA och därmed bli rättsligt bindande. Det är därför mycket möjligt att det så småningom blir på detta sätt även i Europa. Ett möjligt hinder för att ägna sig åt CSR-frågor är naturligtvis kostnaderna. Men de upplevda kostnaderna står i kontrast till de siffror, bland annat från Dow Jones Sustainability Index, som visar att CSRengagemang faktiskt leder till ökad lönsamhet. Och det tycks självklart att det är effektivare att arbeta preventivt för att undvika problem, istället för reaktivt och reparera skador som redan uppstått, många gånger med ett ovärderligt varumärke på spel. Exempel på CSR-engagerade företag i Sverige ICA The Body Shop Folksam H&M OMX ITT Flygt Vattenfall KPA Banco V&S Group Lernia Apoteket Sveaskog SJ Akademiska Hus Posten AB Löfbergs Lila AB IBM GE dobase AB SAAB Mc Donalds ABB Johnson & Johnson TeliaSonera SAS KÄLLA:GLOBALT ANSVAR OCH CSR SWEDEN Corporate Social Responsibility i verkligheten hur fungerar uppförandekoder egentligen? I den nya studien Den globala fabriken, granskar svenska ideella organisationer statusen på dagens CSR-engagemang. Vad saknas och vad behövs i framtiden för att bedriva ett framgångsrikt arbete med socialt ansvar? Utgiven av Forum Syd. Beställ på Forum Syd organisationer i samverkan för global rättvisa

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Social Initiative hjälper företag att gå från ambition till handling Social Initiative har gift ihop näringslivserfarenhet med kunskap om bistånds- och utvecklingsfrågor för att kunna stödja och hjälpa utsatta människor, och samtidigt ge de hjälpande företagen egna projekt med tydliga resultatmätningar som också väcker stort engagemang hos medarbetarna. Det gör dem till en unik organisation i Sverige idag. TEXT: CAROLINE EDGREN Företag som skänker pengar till bistånd och välgörenhet får sällan reda på hur pengarna används. Inte heller vilka resultat som faktiskt uppnås. För att erbjuda ett alternativt till detta startade Caroline Cederlöf och Pernilla Bard Social Initiative Vi ville skapa ett effektivt sätt att använda näringslivets arbetssätt och erfarenheter för att stödja och hjälpa utsatta människor, men också väcka ett intresse för de här frågorna bland medarbetare på de stora företagen i Sverige, säger Caroline Cederlöf. Tog olika vägar efter Handelshögskolan Hon och Pernilla Bard pluggade ihop på Handelshögskolan. De gick ut i början av 90-talet och tog olika vägar. Caroline Cederlöf började jobba med bistånds- och utvecklingsfrågor, bland annat i Afrika, Latinamerika och Asien. Under denna tid stötte hon på många små, lokala organisationer som gjorde ett bra arbete på ett snabbfotat sätt. Många gånger hade de dock svårt att fortsätta driva sina projekt, eftersom finansiering ofta saknades för att driva dem vidare. Tanken att söka upp, effektiva, inhemska organisationer och hjälpa dem så att de kunde löpa på väcktes. Pernilla Bard valde istället näringslivet, och arbetade senast som managementkonsult på Boston Consulting Group och dessförinnan med marknadsföring på multinationella företag, bland annat i Asien. Efter dotcomcrashen såg hon att många svenska företag ville göra något mer konkret inom CSRområdet, men många tyckte att de existerande välgörenhetsorganisationerna inte uppfyllde näringslivets krav. Dels var det svårt att få siffror på vart pengarna tog vägen. Dels saknades ofta en koppling till företagets egen verksamhet. Från ambition till handling Båda hade alltså upptäckt behov inom sitt segment. Därmed även en möjlighet att starta något. - Vi öppnade möjligheten för företag att kunna vara konkreta och omvandla tankar och idéer till något handfast. Social Initiative handlar om att gå från ambition till handling, konstaterar Caroline Cederlöf. Social Initiative skiljer sig från andra organisationer, i och med att varje företag får egna projekt med en tydlig koppling till verksamheten, och att näringslivets tänk förs in i och med resultatmätningar, vilket gör att man tydligare ser effektiviteten. Resultatmätningen bidrar även med kunskap till de organisationer som stöds. Detta gör det enklare för dem att visa på konkreta resultat och därför att få finansiering från annat håll. Dessutom lägger man kraft på att involvera medarbetarna på företagen och skapa en närhet till projekten. Den röda tråden definieras Deras erbjudande är att ta reda på vad företaget vill stödja istället för att erbjuda detsamma som alla andra får. För varje företag definieras den röda tråden. Med hjälp av ett antal partners kan de hitta lämpliga projekt, som sedan noggrant analyseras och utvärderas på plats innan de rekommenderas till företaget. Hur mycket företagen sedan vill engagera medarbetarna varierar. - För oss gäller det att hela tiden motivera och engagera, berättar Pernilla Bard. Det är alltid frivilligt för de anställda att engagera sig, och det kräver att vi arbetar på ganska många fronter. Folk är upptagna idag. Hon exemplifierar med Carnegie där kontoren i Sverige, Finland, Norge, Danmark, England och Luxemburg involverats: - I det fallet har vi jobbat med en intranätslösning som medarbetarna kan ta del av. Dessutom har vi använt oss av nyhetsbrev, film och fotoutställningar. Vi har också bjudit upp eldsjälarna bakom projekten som kommit hit och berättat. En annan effektiv metod vi använt oss av är ambassadörer, eller språkrör, som har lite mer kunskap och som kan prata med sina kollegor och berätta. Jobbar med företag som har gedigna engagemang De företag som Social Initiative arbetar tillsammans med vill ha gedigna engagemang. Kravet är att det ska finnas ett starkt intresse för och långsiktighet i det sociala engagemanget. Än så länge handlar CSR-arbetet i Sverige om att skaffa sig konkurrrensfördelar och visa i konkret handling de värderingar man står för både internt och externt. - Men i de bästa av världar blir det i framtiden en hygienfaktor: något som alla jobbar med, säger Caroline Cederlöf. Social Initiative samarbetar idag med Carnegie, Balticgruppen, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers och Linklaters. Bombays skyline i morgondis. DOOR STEP SCHOOL I BOMBAYS SLUM Projektet valdes ut för Carnegies medarbetare,med anledning av deras fokus på att investera i barn och ungas framtid.projektet startades 1988 i ett slumområde i Bombay av en pragmatisk eldsjäl med ett långsiktigt perspektiv.skolorna i slummen är nämligen undermåliga,och hela 48 procent är analfabeter.många barn börjar jobba redan i 6-årsåldern.Projektet har således gått ut på att förlägga skolundervisning till tider då barnen inte jobbar.lokalerna är väldigt enkla,men finns nära barnen. Undervisningen sker i grundläggande läs-,skriv- och mattekunskaper. Inom projektet finns en buss som kör runt till olika marknadsplatser,vilket gör att de barn som arbetar på marknaden kan få undervisning.dessutom finns ett datorcenter,och förskolor som startats för att förbereda barnen och få in dem i den statliga skolan. Idag undervisas barn inom ramen för Door Step School varje år. FOTO:SOCIAL INITIATIVE Bli sponsor. Du visar miljöengagemang samtidigt som du profilerar det egna företaget. MID 06 Svenska Naturskyddsföreningen är Sveriges största natur- och miljöorganisation. Vi skapar opinion och sätter press på makthavare och politiker. Vår styrka kommer ur kunskap och många medlemmars stora engagemang. Tillsammans är vi Med din hjälp blir vi starkare. Bli Svenska Naturskyddsföreningens sponsor Som Sponsor stöttar ditt företag Svenska Naturskyddsföreningens viktiga arbete för natur och miljö. Bidraget går direkt till ett eller flera av SNF:s konkreta miljö- och naturvårdsprojekt. Samtidigt kan du kan dra nytta av miljöengagemanget när du marknadsför det egna företaget. Du kan välja mellan att bli Brons-, Silver-, Guld- eller Platinasponsor. Läs mer på eller ring Miljöprofilera företaget, det lönar sig. Vi har kraft att förändra. Tel Fax

11 Johnson & Johnsons enande grundfilosofi Staffan Ternström, VD för Johnson & Johnson i den nordiska och baltiska regionen. Johnson & Johnson känns kanske mest igen som ett varumärke inom konsumentsektorn, med märken som OB, Johnson s Baby, Acuvue, Piz Buin och RoC. Konsumentprodukterna är dock den minsta delen av bolagets försäljning. Istället är det medicinsk teknik och läkemedel som tillsammans utgör cirka 80 procent av omsättningen. Företaget grundandes i USA på 1880-talet. Idag räknas det som ett av världens största inom hälso- och sjukvård med totalt över anställda. Ansvaret gentemot intressenterna Det nordiska huvudkontoret för Johnson & Johnson är beläget i Sollentuna. Därifrån leds verksamheten via lokalkontor i samtliga nordiska och baltiska huvudstäder. Staffan Ternström, VD för Johnson & Johnson i regionen, berättar att trots det decentraliserade ansvaret, vilket innebär att varje affärsenhet arbetar självständigt, finns det en enande grundfilosofi som genomsyrar allt som sker: Our Credo. Daterat redan 1943! Credot sammanfattar företagets ansvar att vara rättvist och ärligt, trovärdigt och respektfullt i sin relation till alla intressenter: kunderna, de anställda, samhället och aktieägarna. För hälso- och sjukvårdsjätten Johnson & Johnson betyder Corporate Social Responsibility att leva efter Our Credo, som är den värderingsgrund som genomsyrar i princip alla beslut som fattas, hur affärerna sköts och de över anställdas vardag. För medarbetarnas del gäller att alla skall bli rättvis behandlade och respekterade som individer och ha samma möjligheter till utveckling. Familjelivet ska underlättas så mycket som möjligt. Rent konkret betyder det till exempel att ge möjligheter att köpa in hemnära tjänster. Safe Fleet värnar om de anställda Företaget värnar om samtliga grupper av anställda, men har de senaste åren fokuserat på säljare som tillbringar mycket tid på vägarna. Som en del av detta har ett program inrättats som fokuserar på deras arbetsplats bilen för att göra den säker. - Programmet kallas Safe Fleet och är på sätt och vis guidat av Credot, eftersom säkerhet är viktigt för Johnson & Johnson. Rent konkret handlar det bland annat om att träna säljarna i körteknik så att färre olyckor inträffar, berättar Staffan Ternström. Långsiktigt perspektiv på program i Baltikum En viktig princip för Johnson & Johnson är långsiktigt tänkande. Att ta sitt ansvar gentemot samhället så som det beskrivs i Credot, handlar inte bara om finansiella bidrag till olika projekt, utan framför allt engagemang, att medverka till samhällets och sjukvårdens utveckling på lång sikt. Företagets fokusområden för CSR är alla relaterade till detta: tillgång till vård, bättre kunskaper och utbildning, bekämpandet av HIV/Aids, frågor som rör kvinnors och barns hälsa, och engagemang i närsamhället. Ett exempel är Baltikum, där det pågår omvälvande reformer inom många områden, bland annat hälso- och sjukvård. Här försöker Johnson & Johnson bidra till utvecklingen genom att erbjuda utbildning i ledarskap. Sedan fyra år tillbaka drivs ett projekt som går ut på att utbilda cirka 500 ledare inom den baltiska sjukvården i hur förändring ska drivas effektivt. Utbildningen har planerats och genomförs i samarbete med lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter, utbildningsinstitutioner i Estland, Lettland och Litauen samt ledande amerikanska universitet, som specialiserat sig i folkhälsofrågor. De nyaste kunskaperna i förändringsledarskap tillämpas i verkliga projekt och ska leda till konkret utveckling. Johnson & Johnsons Human Resource Director, Kristiina Pollari understryker dock att CSR för dem inte handlar om program eller projekt, utan ett sätt att arbeta, att företaget och de anställda som individer lever efter Credot i vardagen. Själv ser hon det idag som sin viktigaste uppgift att föra Credot och dess budskap vidare till nästa generation. - Vårt Credo är kittet som håller ihop oss, och möjliggör decentralisering. Det styr oss hela tiden i affärerna och i besluten vi fattar. Credot beskriver inte bara vad vi gör, utan vilka vi är. Läs Johnson & Johnsons Our Credo på

12 Tetra Paks modell för integrerade projekt leder till fattigdomsbekämpning Ulla Holm, Global Director Tetra Pak Food for Development Office. FOTO: SWEDFUND /VICTOR BROTT Genom Tetra Paks Food for Development Office bidrar företaget till att utveckla den privata sektorn i världens fattiga länder genom att skapa arbetstillfällen, vilket på sikt minskar biståndsbehovet. De miljoner fattiga barn som varje dag får mjölk, eller någon annan näringsrik dryck, bland annat tack vare Tetra Pak, presterar bättre i skolan och får således större möjligheter till ett drägligt liv. Tetra Pak har utvecklat en modell där lantbruksutveckling integreras med utveckling av den privata sektorn och insatser för livsmedelssäkerhet och nutrition till skolbarn i utvecklingsländer. Modellen baseras på att privata och offentliga aktörer samarbetar och utvecklar en hel näringskedja till exempel från ko till konsument. Genom integration och samarbete skapas förutsättningar för en hållbar social och ekonomisk utveckling Det som driver oss är att vi får nya marknader, genom att hela tiden arbeta långsiktigt. Hela Tetra Paks affärsidé bygger på långsiktighet, och vi upplever att vi har ett ansvar för hela kedjan. Det berättar Ulla Holm, som är Global Director för Tetra Paks avdelning för hållbar utveckling Food for Development Office. Kunskapscenter som är spritt över världen Initiativet till att starta Food for Development Office kom 2000 från en person i Tetra Paks ledning, och stödet visade sig finnas hos många. Tanken var att skapa ett kunskapscenter bestående av medarbetare med lång erfarenhet inom olika relevanta områden. Själva kontoret är idag spritt över världen. Genom att arbeta i partnerskap med regeringar, myndigheter, utvecklingsorganisationer och NGO:s kan de integrerade projekten som Food for Development Office är med och startar få mesta möjliga effekt. Och många gånger fungerar dessa projekt som en katalysator för att skapa jordbruksutveckling och ekonomiskt hållbar utveckling. Arbetet stämmer också väl överens med Tetra Paks vision: We commit to making food safe and available, everywhere FOTO: DELAVAL/BJÖRN QVARFORDT Från ko till konsument Modellen man arbetar efter kallas Från ko till konsument, men appliceras även på andra jordbruksprodukter som till exempel soja, majs och kassava. Den innebär att Tetra Pak och systerbolaget DeLaval, i samarbete med regeringar, biståndsorganisationer och NGO:er, hanterar hela kedjan från utbildning av den enskilda bonden, via hjälp till lokala entreprenörer att starta mejerier och stöd i marknadsutvecklingen till återförsäljare och distributörer, till utbildning av allmänheten i livsmedelssäkerhet och nutritionslära och skolmjölksprogram som innebär ökade chanser för miljontals fattiga barn världen över. För utbildningsinsatser till bönder, återförsäljare och distributörer, och för att finansiera skollunch- och nutritionsprogram till barn i fattiga länder krävs ofta biståndsfinansierade insatser. Mejeriet, som fungerar som motorn i värdekedjan, skall drivas på kommersiella villkor och Tetra Pak hjälper de lokala entreprenörerna med affärsplaner, utrustningsfinansiering på kommersiella villkor och tillgång till externt riskkapital. Det finns olika studier som visar många positiva effekter av denna typ av projekt. Mjölken (eller annan näringsrik dryck) bidrar till barnens ökade hälsa och inlärningsförmåga, vilket gör föräldrarna mer benägna att skicka sina barn till skolan. Dessutom ökar efterfrågan på den lokalt producerade mjölken, sojan, majsen, kassavan, frukten etc. Kina utvecklade sin mejerisektor genom skolmjölksprogram Ulla Holm berättar att det finns många exempel som visar att ett skolmjölksprogram som har finansierats av myndigheterna i ett land, har lett till en rad positiva effekterna som kan bidra till utveckling av landet. Som exempel tar hon Kina, där jordbruksministeriet i augusti 2000 beslöt att initiera ett skolmjölksprogram för att utveckla landets mejerisektor och skapa arbetstillfällen på landsbygden. Därför skulle det vara hållbar mjölk som producerats lokalt. - Mellan 2000 och 2002 ökade antalet kor i Kina och mjölkkonsumtionen per invånare enormt. De direkta jobben inom sektorn fördubblades. Inom projektet var det bara två miljoner skolbarn som fick mjölk varje dag, vilket är en relativt liten del av Kinas befolkning, men det fungerade som en katalysator intresset för att investera i sektorn ökade. Idag är mejerisektorn i Kina mycket utvecklad. 27 miljoner barn ska få näringsdryck i Nigeria Nyligen har också ett skolmåltidsprogram i Nigeria startats, som stöttas av Nigerias president och vars avsikt är att utveckla både jordbruks- och mejerisektorn. I slutet på förra året fick barn en näringsdryck, baserad på soja, majs och en mycket stor del av det dagliga behovet av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen, importerad från Sydafrika, varje dag. Tetra Pak utbildar även lärarna i nutrition och ser till att mätverktyg för utvärdering tillhandahålls. Presidentens mål är att 27 miljoner barn i Nigeria ska få ta del av detta nutritionsprogram. - Men projektet är inte hållbart om importen fortsätter, och nu utvecklas en liknande näringsdryck, baserad på lokalt producerad kassava. De första testerna har gjorts och det smakade väldigt bra. FOTO: DELAVAL/BJÖRN QVARFORDT Nu ska vi hjälpa lokala producenter att komma igång och fortsätta att implementera det här programmet i Nigerias övriga stater, berättar Ulla Holm. Pågående projekt finns även i Guatemala, Indonesien, Vietnam, Bangladesh, Bhutan, Egypten och Kazakstan, för att bara nämna några exempel. Lång tradition av CSR-arbete Att Tetra Pak har en lång tradition av CSR-arbete beror, enligt Ulla Holm, på att redan företagets grundare, Ruben Rausing, hade en vision om att hitta lösningar för att minska världens fattigdom, och att detta sedan genomsyrat företagets arbete. Hon efterfrågar bättre verktyg för samverkan mellan den privata och den offentliga sektorn, och tror också att andra företag skulle kunna lära sig något av Tetra Pak. - Just nu försöker många företag att hitta de här modellerna som bidrar både till hållbar utveckling och till ökad lönsamhet. Den modell vi använder oss av skulle självklart gå att tillämpa på andra branscher.

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 Globalt Ansvar Navet som för samman intressen Antalet svenska företag med kopplingar till utvecklingsländer har ökat under de senaste tio åren. Därmed har även kunskapsbehovet ökat. Sedan tre år tillbaka är Globalt Ansvar plattformen där kunskapen finns tillhands för de företag som behöver. TEXT: CAROLINE EDGREN Elenore Kanter och Elisabeth Dahlin från Globalt Ansvar. FOTO:UD Projektet Globalt Ansvar initierades av statsminister Göran Persson tillsammans med utrikesminister Anna Lindh, handelsminister Leif Pagrotsky och bistånds- och migrationsministern Jan O. Karlsson. Syftet var att främja svenska företags arbete för mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, bekämpande av korruption och bättre miljö. - Det finns många aktörer inom området för socialt och miljömässsigt ansvar CSR. Globalt Ansvar vill vara navet som för samman de olika intressena. Det handlar om att kunna bistå med information om hur saker och ting fungerar i olika länder, och ge företagen enkla verktyg för att bedriva handel på ett ansvarstagande sätt, berättar chefen för Globalt Ansvar, ambassadör Elisabeth Dahlin. Politiska fundament främjas av Globalt Ansvar Inom svensk politik är aktiv handelspolitik för ökad öppenhet och friare handel och utrikes- och utvecklingspolitik med fokus på mänskliga rättigheter och hållbar utveckling grundläggande. Dessa två fundament binds samman och främjas i Globalt Ansvar. - Vad det gäller handelspolitik finns en stor enighet i det svenska samhället, säger Elisabeth Dahlin, och när är det gäller CSR är inte längre frågan om företagen ska arbeta med CSR, utan hur. Det sker väldigt mycket positivt i det svenska näringslivet, och det finns en ömsesidig respekt mellan politiken och näringslivet. Nu har det dessutom börjat dyka upp forskning som visar att det är just det långsiktiga företagandet som är bra både för samhället, liksom för det egna företaget. Those who cares, wins, som Elisabeth Dahlin uttrycker det. - Det finns helt klart ekonomiska incitament även för mindre företag i att arbeta med CSR. Det visar erfarenheter från företagens leverantörskedjor, säger departementssekreterare Elenore Kanter. Produktiviteten och kvaliteten ökar om man tar hand om de som är delaktiga i den. Det kan handla om grundlägggande saker, såsom att se till att de som arbetar i fabriken inte sitter där 16 timmar i sträck, utan tillräcklig vila och skyddsutrustning. Elenore understryker att det alltså inte handlar så mycket om att göra nya saker, utan om sättet man bedriver sin vanliga verksamhet på. Projektet blev integrerad del i UD:s verksamhet Globalt Ansvar startades som ett projekt, men eftersom intresset för, och behovet av, samlingsplatsen blivit så starkt har det fattats beslut om att det istället ska fungera som en integrerad del i UD:s verksamhet genom ett eget sekretariat. Tillgången till kompetens och kunskap är god, i och med närheten till de olika departementen och ambassader runt om i världen. Dessutom har Globalt Ansvar kopplingar till FN-systemet och ett nära samarbete med andra aktörer t ex Exportrådet, fackliga organisationer och forskare. För att lyfta frågor och stimulera till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte anordnas bland annat seminarieserier där experter inom skilda områden bjuds in. Vänder sig till en bred målgrupp Hitintills har 17 företag anslutit sig till Globalt Ansvar. Det rör sig om allt från internationella jättar till statliga bolag. Men många av de företag som vi arbetar tillsammans med står inte med på listan, men kommer förhoppningsvis dit så småningom, tror Elisabeth Dahlin. Globalt Ansvar kommer under våren att presentera att nytt arbetsprogram Mycket har hänt inom området sedan starten. - Vi behöver bli ännu bättre på att nå ut: att fungera som ett nav med lättillgänglig information dit företag, organisationer och myndigheter kan vända sig. På sikt tror jag vi kan hitta ytterligare mervärden, avslutar Elisabeth Dahlin. Syftet med Globalt Ansvar är att främja svenska företags arbete för mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, bekämpande av korruption och bättre miljö. Konsten att göra en god gärning länge Det är helt avgörande att komma rätt in i ett CSR-projekt, och det måste vara förankrat i ledningen innan man sätter igång. Det menar Britta Sjöström, CSR-konsult på LTS Kommunikation AB. Det är förarbetet som till stor del avgör hur lyckad en CSRinsats blir. Med en genomarbetad vision och målgruppsanalys är det enklare att välja rätt partner, som matchar den egna verksamheten. CSR-ansvar är inget man gör för kortsiktig goodwill, det är istället ett långsiktigt ansvar som under ett antal år ska leva tillsammans med företaget. Det ska finnas en klar tanke bakom valet av partner som dessutom måste kunna kommuniceras tydligt, såväl internt Britta Sjöström, CSR-konsult på LTS Kommunikation. som externt. Lyckas man med detta gör man inte bara en god gärning utan stärker både företagskulturen och bolagets anseende utåt, konstaterar Britta Sjöström. Det är dessutom fantastiskt givande och inspirerande att arbeta med ideella organisationer helt utanför den marknad man själv befinner sig på! LTS Kommunikation AB är en av Göteborgs ledande kommunikationsbyråer och har under ett par års tid arbetat med CSR-projekt för sina kunder. Att tänka på inför en CSR-satsning Byrån arbetar med såväl B2B- som konsumentvarumärken och har flera internationella uppdrag som omfattar kommunikation med media, kunder och andra målgrupper på utländska marknader. 1. Det måste finnas engagemang på ledningsnivå. 2. Formulera tidigt en vision, med tydliga mål och målgrupper. 3. Välj CSR-projekt med omsorg det ska leva med er organisation under lång tid. 4. Gör en riskanalys utifrån valt projekt. 5. Kommunicera alltid allt CSRarbete internt, innan (om) ni berättar det externt.

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Korruption vanligt problem för företag som etablerar sig utomlands Relativt sett är Sverige ett ganska oskyldigt hörn av världen, men för svenska företag som etablerar sig utomlands är korruption många gånger ett vanligt problem. För att i mesta möjliga mån undvika detta är det viktigt att visa att man har en tydlig, etisk policy. Det minskar benägenheten hos andra att försöka skaffa sig förmåner genom korruption. Örjan Berner, Styrelseordförande för Transparency International Sverige TEXT: CAROLINE EDGREN På senare år har korruptionen ökat i många länder. Korruption kan bl a. beteckna mutor, favorisering, utpressning och förskingring. Trots de mutskandaler som avslöjats under de senaste åren ligger korruptionen i just vårt land på en låg nivå, internationellt sett. På Transparency Internationals Korruptionsindex för 2005 kommer på Sverige sjätte plats. Det beror bland annat på att vår offentliga förvaltning både är oberoende och välfungerande och att kontrollen är effektiv tack var offentlighetsprincipen och meddelarskyddet. I allmänhet känner också svenskar motvilja mot korrruption, vilket förstås försvårar för den som vill hitta någon att genomföra korrupta transaktioner med. På senare år har dock korruptionen ökat i många länder. Detta har även inneburit att ämnet fått större uppmärksamhet och att det internationella samarbetet kring frågorna stärkts presenterade OECD en konvention mot mutor till offentliga tjänstemän och i december 2003 undertecknade cirka 100 länder FN:s konvention mot korruption, för att bara nämna ett par exempel. Mångtydigt begrepp Grunden för korruption utgår från det faktum att en person utnyttjar sin ställning i en verksamhet för att skaffa sig egen vinning. Själva begreppet är mångtydigt. Det kan bland annat beteckna mutor, favorisering, utpressning och förskingring. Man brukar också gradera korruption enligt hur allvarlig den är: småskalig eller så kallad byråkratisk korruption, storskalig eller politisk korruption, och korruption som påverkar hela statsskicket. Utbrett där staten är svag och outvecklad Svenska företag som etablerar sig utomlands stöter ofta på korruption i olika former. Faktum är att det anses vara ett av största problemen som företag som expanderar internationellt står inför. Exakt hur vanligt förekommande det är beror naturligtvis på vilket land det rör sig om. Det finns en handfull länder som är kända för att vara korrumperade, bland annat några afrikanska länder, Kina, Indien och Ryssland. Gemensamt för de mest korrumperade länderna är att rättssystemet, massmedia och den statliga förvaltningen är relativt svag och mindre utvecklad. Örjan Berner, som är styrelseordförande för Transparency International Sverige, berättar att korruption även förekommer i Europa: - Vi har ett samarbete med Lettland och Litauen, och där anses korruption vara ett betydande problem. Men det finns naturligtvis grader i helvetet. Transparency Internationals korruptionsindex som grundar sig på perception, det vill säga det intryck affärsmän har av handeln i olika länder, ger en bra bild av läget i olika delar av världen. Vanligare inom reglerade sektorer Örjan Berner betonar också att det är olika för olika branscher. Ju mer reglerad en sektor är, med licensgivning, tillstånd och kontroller av offentliga myndigheter, desto vanligare är korruption. Men hur ska svenska företag med utlandsverksamhet göra för att undvika att drabbas av korruption? En tydlig policy inom företaget är viktigt, vilket flertalet stora företag numera har. - Om man klart deklarerar från början att man har en etisk policy, till exempel att man är medlem i Transparency International, kan man därigenom visa att man har en renlighetsideologi inom företaget. Detta tror jag är väldigt viktigt, eftersom det minskar benägenheten hos andra att försöka skaffa sig förmåner genom korruption, säger Örjan Berner. - Man kan också försöka att gå ihop med andra företag i samma bransch och skapa en öppen dialog om hur korruptionen kan minska. Banker, aktiefonder och andra finansiella institutioner kan också påverka genom en tydlig antikorruptionspolitik. rojekt Föräldratelefonen: Kostnad kr. ning: Kostnad kr. Projekt Gängvåld: Kostnad kr. Projekt Unga Röster: Kostnad kr. Projekt Kvinnlig könsstympning: Kostnad Projekt Ellen: Kostnad kr. Projekt Barnmisshandel: Kostnad kr. Projekt Åldersbestämning av barn: Kostnad Alla är vi barn i början kr. Projekt Funktions Egentligen arbetar Rädda Barnen som vilket företag som helst. Först identifierar vi en brist, detvillsägaenmöjlighettillförbättring. Därefter samlar vi kompetens och kunskap. Sätteruppsyftenochmål.Bildararbetsgrupper. Utserprojektledare.Skaparinformationsflöden. Ochsjösätterprojekt.Sedanföljerviuppoch analyserar. Känns det igen? Skillnaden ligger i verksamhetsidén. Hos oss handlardetombarn.omderasrollisamhället. Omderasrättigheter.Visökerständigtnya möjligheterattstödjabarnsombefinnersigi utsattasituationer.detärvårtuppdrag. Utmaningen ligger i finansieringen. Projekt kostar. Ochdetärhärsomduochdittföretagkommerin. Vihoppasattdudelarvårinställningochvillhjälpa oss. Det kan bli ett spännande arbete tillsammans. Frittfrånvinstvarningarochproduktionsstopp. Fylltavhoppochlivsglädje. PRISVÄRT 2006 Alla är vi barn i början. Ta första steget mot ett seriöstcsr-arbete.fördittföretag.ochbarnen. Besök rb.se/foretag och läs om våra projekt. Ditt företag kan göra skillnad.

15 De här frågorna stämmer med våra värderingar När Santa Maria beslöt att starta upp sitt CSR-arbete för ett par år sedan hade frågan diskuterats under en tid. Vi hade länge velat göra en insats med barn i fokus. När vi väl bestämde oss kändes det helt rätt att börja jobba med de här frågorna. Det stämmer med våra värderingar och företagskultur att vi är engagerade i den värld vi lever och arbetar i. Det menar Henrik Billger, marknadsdirektör på Santa Maria. Santa Maria upplever stark respons på hur man valt att arbeta med CSR Första steget på vägen mot CSR-engagemanget var att formulera en vision för arbetet. Redan från början stod det klart att man ville stödja en organisation för barn, men vilket skulle man välja, och varför? Vi valde Rädda Barnen för att de alltid och i alla sammanhang sätter barnens rättigheter i fokus, oavsett var de bor eller varifrån de är. Deras verksamhet kan göra skillnad på liv och död för många barn, även för barn i västvärlden, säger Henrik Billger. Hittills har samarbetet bland annat resulterat i samannonsering, och under året planeras ett antal gemensamma kampanjer där Santa Maria kan erbjuda Rädda Barnen sina konsumentkontakter när de söker givare. Samtidigt som Santa Maria startade samarbetet med Rädda Barnen gick man Henrik Billger, marknadsdirektör. Sandra Flodström, kvalitetschef. in som partnerföretag till Cancerfonden. Här var målgruppen främst intern, där man långsiktigt vill stödja personalen i frågor om cancer och hälsa. Cancer är ett laddat ord och en laddad sjukdom. Det kan vara nog så svårt att drabbas själv men kanske lika svårt om en anhörig eller arbetskamrat blir sjuk. Vi vill medverka till att avdramatisera sjukdomen och arbeta för ett friskare liv, säger Henrik Billger. Som tredje del i Santa Marias långsiktiga engagemang finns RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil ett internationellt miljöprojekt som arbetar för uthållig produktion av palmolja. Projektet är initierat av WWF. Palmolja är en viktig råvara för oss. Den är också en viktig exportvara för producentländerna. Men vi vet också att den ökade efterfrågan på palmolja medfört att stora delar av Asiens värdefulla regnskogsområden ödelagts. Därför är det angeläget för alla parter att hitta ett sätt att säkra en hållbar produktion, säger Sandra Flodström, kvalitetschef på Santa Maria. I alla våra kontakter, såväl med anställda som distributörer eller leverantörer runt om i världen, upplever vi en stark respons på vårt sociala engagemang. Personligen är jag mycket stolt över att arbeta i ett företag med ett så stort hjärta, säger kvalitetschef Sandra Flodström. För mer information kontakta gärna Sandra Flodström, tel , eller Henrik Billger, tel Santa Maria AB är Nordens ledande smaksättningsföretag. Affärsidén är att utveckla och driva mattrender inom två verksamhetsområden: Konsument och Food Service. Under varumärket Santa Maria finns varugrupperna Kryddor, Färska Örter, Mexikanskt, Thai, India och BBQ. Huvudkontoret finns i Mölndal. Santa Maria har 950 anställda, och omsatte 2,7 miljarder kronor Därför stödjer Santa Maria Rädda Barnen, Cancerfonden och RSPO Rädda Barnen För att de oegennyttigt hjälper barn över hela världen oavsett nationalitet, kön eller ålder. Cancerfonden För att de ihärdigt arbetar för friskvård och att lösa cancerns gåta, samtidigt som de stödjer dem som drabbats. Palmoljeprojektet (RSPO) För att de konkret arbetar för en mer uthållig produktion av palmolja. De senaste decennierna har Santa Maria vuxit kraftigt. Från att ha varit ett svenskt kryddföretag är vi nu ett internationellt företag med fokus på spännande smaker och etnisk mat, säger Henrik Billger, marknadsdirektör på Santa Maria. Vi har alltid varit intresserade och nyfikna på vår omvärld, vilket är ett av skälen till att vi hittat nya vägar att växa. Santa Maria vill vara en aktiv del av det samhälle vi verkar i. Det är ett grundskäl till att vi engagerar oss i ett antal CSR-projekt. För oss handlar det om ett etiskt förhållningssätt som ska genomsyra hela företaget och dess relationer till sin omvärld. Santa Maria har ingått långsiktigt partnerskap med tre organisationer som stödjer de områden som Santa Maria värnar särskilt om: barn, hälsa och miljö.

16 I Ngarambe är det kraft från en dieselgenerator som lyser upp skolan, apoteket, det lokala regeringskontoret, moskén, mindre affärer vid huvudgatan och ett antal hem. Ljusen i Ngarambe en del av vårt bidrag till en hållbarare utveckling Gunnel Wisén-Persson För ABB betyder hållbarhet en strävan efter balans mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättringar och socialt ansvar. En central del i vårt synsätt på företagande är behovet av ett ansvarsfullt agerande i förhållande till alla intressenter, från aktieägare och kunder till medarbetare och de samhällen vi verkar i, säger Gunnel Wisén-Persson, chef för hållbar utveckling inom ABB Sverige. Produkter som spar både energi och minskar utsläpp Ett av de främsta bidragen till hållbarhet är hög miljöprestanda hos ABB:s produkter över hela deras livscykel. Genom att tillämpa livscykelanalyser levererar vi produkter som kräver mindre material, har högre verkningsgrad och använder mindre energi, vilket betyder mindre skadliga utsläpp i synnerhet för produkter med lång livslängd. Men hållbarhet är inbyggt i verksamheten på många olika sätt. Vi överför också vårt tekniska kunnande inom koncernen, inte minst till utvecklingsländer och vi medverkar i multilaterala satsningar för att höja levnadsstandarden runt om i världen. ABB är därför engagerat i ett stort antal utvecklingsprojekt i samarbete med andra företag och frivilliga organisationer. Flera finns i Afrika där vi bidrar med expertis för elektrifiering av landsbygden. Strömmen öppnar en ny värld Drygt 1,6 miljarder människor saknar el idag. Men i centrala Afrika kan allt fler glödlampor tändas. Därmed öppnas vägen till ett ljusare liv tack vare ABB. ABB:s program Access to Electricity, avsett att stödja hållbar ekonomi, miljö och social utveckling i fattiga samhällen, ger nu konkreta resultat. Ett exempel finns i en avlägsen by i södra Tanzania. Genom programmet har byn Ngarambe med invånare, som ligger vid kanten av Selous Nationalpark, fått elektricitet. Förändringarna och förbättringarna inom sådana områden som affärer, utbildning och hälsovård är redan märkbara. Exempelvis kan skolan hålla lektioner efter det att solen gått ner. Läkaren kan nu också behandla sina patienter på kvällstid och installera ett kylskåp för sina mediciner. Att leverera elektricitet till utvecklingsländer är inget nytt för ABB det nya med Access to Electricity är att det är projekt i microformat lågkostnadslösningar med enkel teknik. Dessutom samarbetar vi nu i större utsträckning med bistånds- och miljöorganisationer, till exempel Världsnaturfonden. En del av FN:s Global Compact Programmet Access to Electricity är ABB:s svar på FN:s Global Compact som manade företag och organisationer att ge större bistånd till de minst utvecklade länderna. ABB var ett av de första internationella företagen att engagera sig i Global Compact, efter det att FN:s generalsekreterare Kofi Annan lanserade projektet 2002.

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Samuel brygger rättvisemärkt SID 10 I FOKUS: DRIVKRAFTERNA BAKOM CSR SID 6 TREND: VOLONTÄRVÅGEN SID 21 UTBLICK: SOS BARNBYAR I UKRAINA SID 22

Samuel brygger rättvisemärkt SID 10 I FOKUS: DRIVKRAFTERNA BAKOM CSR SID 6 TREND: VOLONTÄRVÅGEN SID 21 UTBLICK: SOS BARNBYAR I UKRAINA SID 22 SOS #1-14 BUSINESS MAG. I FOKUS: DRIVKRAFTERNA BAKOM CSR SID 6 TREND: VOLONTÄRVÅGEN SID 21 UTBLICK: SOS BARNBYAR I UKRAINA SID 22 SVERIGES HETASTE KAFFEVAGN: Samuel brygger rättvisemärkt SID 10 Ledare

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Vad kostar din tröja?

Vad kostar din tröja? Vad kostar din tröja? - En studie om hur textilföretag kan styra och kontrollera sina leverantörer i etiska frågor. Nivå Ämne Författare Examinator Handledare Kandidatuppsats 15hp Ekonomistyrning Diana

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad 2011 Vivida Assistans årsredovisning Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad B VIVIDA ASSISTANS ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen till vår årsredovisning för 2011 Trevlig läsning!

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer