CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen"

Transkript

1 CSR corporate social responsibility inom inekogruppen

2 maj 2014 CSR INOM inekogruppen 1 CSR corporate social responsibility inom inekogruppen Det är vår fasta övertygelse att ansvarsfullt företagande gagnar vår affärsverksamhet. För oss innebär ansvarsfullt företagande bland annat att vi agerar utifrån ett helhetsperspektiv och att vi prioriterar arbetet med hållbarhet, kvalitet och miljö. Vårt hållbarhetsarbete innefattar en långsiktig och ambitiös syn på våra affärer och genomsyras av en hög kvalitet, social omtanke, god affärsmoral och omtanke om miljön. Vi följer gällande lagstiftning och relevanta standarder men inspireras även av internationella riktlinjer som FN Global Compacts 10 principer, ILO conventions och Transparency International. För företagen inom Ineko Group är det viktigt att se till att vi själva, våra samarbetspartners och våra underleverantörer agerar inom ramarna för internationella och nationella lagar, regelverk och standarder, särskilt inom områdena affärspraxis, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och hållbarhet. Vårt arbete med att långsiktigt utveckla vår verksamhet sker i enlighet med vår verksamhetspolicy vilken omfattar hela vårt hållbarhetsarbete avseende kvalitet, miljö och etik. Samtidigt som vi strävar efter att utveckla vårt erbjudande till våra kunder och växa företaget, ska verksamheten ge ett så litet avtryck som möjligt på vår miljö. Ineko Group ska stå för innovation och hållbarhet på samma gång. För Ineko Group finns ett antal övergripande gemensamma kvalitetsmål. Dessa kompletteras för respektive bolag med lokala kvalitetsmål och uppföljning av dem sker löpande. Samtliga bolag i gruppen är certifierade enligt ISO 9001 och ISO Vi har också licenser för Certifierad Grafisk produktion, Svanen och FSC. CGP Kvalitetssystem Miljöledningssystem Svanenlicens FSC Nr 005 no no no no Ineko Group Ineko ABStockholm Göteborg ISO 9001 Cert nr 005 ISO (Sthlm) (Gbg) SCS-COC Strålins Falun ISO 9001 Cert nr 005 ISO OnTime Nacka ISO 9001 ISO 14001

3 2 CSR INOM inekogruppen maj 2014 Verksamhetspolicy Vår Verksamhetspolicy omfattar vår kvalitetspolicy, etikpolicy och miljöpolicy och beskriver hur vi möter de åtaganden vi har gentemot våra intressenter på dessa områden. Fastställt av Inekos Ledningsgrupp Våra kunders förväntningar ska uppfyllas i varje kunduppdrag och balanseras väl med avseende på leveranstid, prestationskvalitet och kostnad. Genom en ständig utveckling av vårt breda tjänsteutbud kan vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda tjänster som kan förenkla kundens egna processer. I våra processer strävar vi efter att så tidigt som möjligt identifiera risker och vidta åtgärder för att våra kunder ska känna trygghet i att lägga sina uppdrag hos oss. Våra åtaganden ska präglas av en hög affärsmoral och vi ska iaktta god affärssed. Det innebär att vi bara åtar oss sådant som vi vet att vi kan genomföra och aldrig utnyttjar känslig information från kunder eller partners för egen vinning. All verksamhet skall bygga på demokratiska värderingar, öppenhet, jämställdhet och strävan efter hög kvalitet. Koncernbolag, partners och leverantörer ska agera inom ramarna för de internationella och nationella lagar, regelverk och standarder som rör vår verksamhet. Vi ska säkerställa en miljöanpassad produktionsprocess till exempel genom att välja mindre miljöbelastande kemikalier, färger och material där två likvärdiga alternativ finns. Varje medarbetare ska arbeta för att ständigt utveckla och förbättra våra processer genom optimering av arbetsmetoder, utrustningar, kompetens samt val av råvaror. Affärsprinciper Våra åtaganden ska präglas av en hög affärsmoral och vi ska iaktta god affärssed. Det innebär att vi bara åtar oss sådant som vi vet att vi kan genomföra och aldrig utnyttjar känslig information från kunder eller partners för egen vinning. Vi ska uppträda på ett ansvarfullt sätt och uppfylla de konkurrens- och marknadslagar som gäller på de marknader vi agerar. Alla kunder behandlas med respekt och professionalitet. Vi tillmötesgår våra kunders intressen på bästa möjliga sätt inom de etiska riktlinjer vi satt upp för vår verksamhet. Utförande av handlingar åt våra kunder som kommer i konflikt med våra riktlinjer ska inte förekomma. Korruption Ineko har nolltolerans mot korruption. Korruption definieras av Transparency International som missbruk av anförtrodd makt för privat vinning. Det inkluderar mutor, underlättande betalningar, gåvor och andra bidrag i syfte att uppnå en otillbörlig fördel. Det är strängt förbjudet för anställda att erbjuda eller ta emot bidrag som kan komma i konflikt med denna bestämmelse. Sekretess Alla våra kunder ska känna sig trygga i de budskap och den information som hanteras hos oss. Det innebär att vi åtar oss att aldrig utnyttja information från kunder eller partners för egen vinning. Vi har särskilda sekretessrutiner som avtalas med de kunder som önskar detta.

4 maj 2014 CSR INOM inekogruppen 3 Underleverantörer För vissa produktionsområden använder vi underleverantörer för att komplettera vårt erbjudande. De underleverantörer vi godkänt i vårt nätverk, förutsetts ge samma grad av service som vi vill erbjuda våra kunder och det ska råda ett sunt affärsförhållande mellan parterna. Våra bedömningsgrunder för val av underleverantörer omfattar utöver kvalitets- och marknadsmässiga krav även uppfyllande av miljökriterier och socialt ansvar. Mänskliga rättigheter Ineko Group stödjer och respekterar skydd av mänskliga rättigheter där vi har möjlighet att påverka detta. Detta gäller självklart internt men även i relationerna med våra underleverantörer. Arbetsvillkor Inom Ineko Group råder föreningsfrihet vi erkänner rätten till kollektiva förhandlingar. Det gäller såväl våra egna anställda som inhyrd extrapersonal. Ineko Group betalar lön och ersättningar till medarbetare regelbundet och i tid enligt överenskommelse. Ineko och Strålins är medlemmar i Grafiska företagens förbund och har därigenom avtal med GS (Visbyavtalet och Civilavtalet) samt SIF. OnTime (lager och logistik) har via medlemskap i Almega, avtal med Handels-anställdas förbund (lagerpersonal) och HTF (tjänstemän). Vi uppmuntrar alla våra medarbetare till friskvårdsaktiviteter och bidrar till dessa och erbjuder även företagshälsovård. Allas rätt till lika bemötande All verksamhet inom Ineko Group skall bygga på demokratiska värderingar, öppenhet, jämställdhet och strävan efter hög kvalitet. Vi ska aktivt verka för mångfald och jämställdhet och visa respekt för medarbetares integritet genom att kontinuerligt arbeta för att skapa en balans mellan arbete och fritid. Alla medarbetare ska ha lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran samt utveckling i arbetet oberoende av kön, etnisk bakgrund och sexuell läggning. Inekos arbetsplats, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållanden i övrigt ska ordnas så att de lämpar sig både för kvinnor och män. Ineko Group skall underlätta för både kvinnliga och manliga medarbetare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Vi ska aktivt motverka alla tendenser till sexuella trakasserier inom företaget. Du som medarbetare skall inte behöva känna dig kränkt, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning. Det är alltid den som utsätts som avgör om handlingen är ovälkommen och det är aldrig den trakasserade som orsakar trakasserierna. Ett nej ska alltid respekteras som ett nej. Företaget ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete. Ineko Group ska förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män och ska regelbundet bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Meddelarskydd Medarbetare som upptäcker överträdelser mot våra riktlinjer och rutiner, har både en rättighet och skyldighet att rapportera till sin närmaste chef. Om det är känsligt att rapportera till sin överordnade, kan man varsko skyddsombudet i organisationen. Den som rapporterar har rätt att bli respekterad och trodd och ska inte behöva frukta konsekvenser av rapporteringen.

5 4 CSR INOM inekogruppen maj 2014 Hållbarhet Vi har identifierat de områden där vår verksamhet kan påverka miljön och har med utgångspunkt från dessa fastställt ett antal mål och rutiner som styr vårt miljöarbete. Varje process har miljörutiner baserade på processens miljöpåverkan. Våra miljörutiner beskrivs inom ramen för vårt verksamhetssystem. Miljörutiner och ansvar Miljöledningsarbetet följs upp lokalt vid respektive dotterbolag enligt rutiner som baseras på kraven i ISO Varje enhet har en miljösamordnare som ansvarar för att rutinerna följs och som fungerar som kontaktperson i miljöfrågor. Inom koncernen görs en gemensam årlig uppföljning av ett antal miljönyckeltal som hämtas ur respektive bolags journaler över inköpta insatsvaror. Våra övergripande miljömål redovisas årligen i en kvalitets- och miljösammanställning. Miljömärkning Miljömärkning med Svanen är ett sätt att poängsätta den grafiska produktionen efter vilken miljöpåverkan de olika momenten har. Genom att vi har licens för Svanen kan vi också uppvisa att produkten uppfyller miljökraven för Svanen. FSC-certifiering Vi kan producera trycksaker som uppfyller kraven för FSC-certifiering. FSC-certifiering innebär att merparten av det papper som används för en produkt består av FSC-kontrollerad fiberråvara från välskötta skogar. Klimatpåverkan De CO 2 -utsläpp som vår produktion bidrar till beräknas utifrån vår årliga energiförbrukning kompletterat med andra CO 2 -källor. Det ger oss genomsnittliga nyckeltal för CO 2 per ton förbrukat papper. När vi beräknar CO 2 - avtrycket från en produktion, eller en serie produktioner, räknas avtrycket ut i relation till mängden använt papper. Till detta adderas avtrycket från ingående komponenter som t ex offsetplåter och det papper som använts. På begäran kan vi presentera beräknad CO 2 -påverkan per produktion, eller för en period, t ex månadsvis eller årligen. I de fall våra kunder önskar hjälp med klimatkompensation, kan vi köpa utsläppsrätter från Svenska Naturskyddsföreningen. Journal för inköp och restprodukter Bolagens respektive avdelningschefer ansvarar för att alla nya produkter miljöprövas och registreras i produktregistret innan de börjar köpas in och tas i bruk. Avdelningschefen ansvarar även för att varuinformationspärmar uppdateras. Alla inköp av produkter som miljöprövats samt alla restprodukter av dessa ska journalföras. Register finns hos respektive dotterbolag enligt lokala rutiner. Uppföljning av lagkrav Varje dotterbolags miljösamordnare är ansvarig för att lagkrav identifieras. Bevakning av förändringar i lagkrav sker via medlemskap i Grafiska Företagens Förbund samt genom diskussioner med lokala myndigheter. Aktuella lagar och de rutiner som berörs, bedöms regelbundet. Vårt medlemskap i Grafiska Företagens Förbund gör också att vi uppfyller kraven på återvinning genom ett kollektivt medlemskap i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

6 Ineko är Nordens ledande kommunikationsproducent. Vi levererar från den första tanken till den färdiga produkten, inom våra erbjudanden creative, production och instore. Ineko Byängsgränd 14 Box 90134, Stockholm Tel

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Bravidas uppförandekod

Bravidas uppförandekod Bravidas uppförandekod Bravidas värdeord Bravidas uppförandekod har tagits fram för att förtydliga vad våra värderingar betyder i det dagliga arbetet och för att stödja varje enskild medarbetare i sin

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna

Läs mer