Hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang"

Transkript

1 Hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang Foto: John Bärj.

2 Inledning Denna bilaga till Verksamhetsberättelse 2013 är en hållbarhetsredovisning för den svenska delen av Fonus-koncernen fastslog ett strategimöte att Fonus ska utveckla engagemanget i omvärlden genom att på ett än mer tydligt och hållbart sätt bedriva ett ansvarsfullt företagande. Det är vår övertygelse att varje affärsdrivande verksamhet målmedvetet ska arbeta för en hållbar utveckling. Särskilt viktigt tycker vi att det är för en ekonomisk förening, som Fonus, som styrs av andra värderingar än enskilt vinstintresse. Genom hållbarhetsarbetet tar vi ansvar gentemot kunder, anställda och ägande organisationers medlemmar. Vårt engagemang i samhället och vår omvärld återspeglas i hållbarhetsarbetets tre ansvarsområden: socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Inför 2014 är vi mycket inspirerade av att i sann kooperativ anda arbeta vidare med våra hjärtefrågor, för en på flera plan hållbar verksamhet präglad av äkta samhällsengagemang. Mats Liste Koncernchef och vd i Fonus, ekonomisk förening Stockholm i februari

3 Socialt ansvar Samhällsengagemang = Fonus värdegrund Samhällsengagemang är Fonus bärande värdegrund sedan bildandet I dagens omvärld, då hållbarhetsfrågor står högt upp på företags agendor, känns det viktigare än någonsin att framhålla att Fonus bildades just i syfte att ta ett socialt ansvar. Under efterkrigstiden ansågs begravningsbranschen utnyttja folkets utsatta situation vid dödsfall genom oreglerade priser på begravningstjänster. Som motkraft startade därför organisationer inom svensk folkrörelse ett medlemsägt alternativ till de privata begravningsbyråerna. Kooperativa begravningsföreningar bildades över hela landet, som några decennier senare gick samman i Fonus ekonomisk förening, idag moderförening i Fonus-koncernen. Ett socialt ansvarstagande för prisvärda begravningar är själva grundbulten i Fonus verksamhet och uppdraget från medlemmarna är att verka prisåterhållande på den svenska begravningsmarknaden. Detta är möjligt genom Fonus ömsesidiga ägarmodell, där den medlemsägda föreningen drivs helt utan enskilt vinstintresse. I stället står verksamhetens bästa i centrum och eventuella överskott återinvesteras. Att denna modell fungerar stöds av den prisundersökning av begravningstjänster i sex nordeuropeiska länder som Oxford Research gjorde 2012, i vilken Sverige och England med sina starka begravningskooperationer uppvisar en lägre prisnivå i jämförelse med övriga fyra länder; Norge, Tyskland, Holland och Irland. Prisundersökning begravningstjänster. Etisk grundsyn Begravningsbyråbranschen har genom sin karaktär en särställning i allmänhetens och samhällets ögon och har genom åren utifrån etiska utgångspunkter granskats av olika myndigheter, organisationer och media. Att vara ett kooperativt företag och dessutom det största företaget i branschen förpliktigar. Det ställer stora krav på öppenhet, en väl genomtänkt etisk grundsyn och klart uttalade etiska regler. För alla Fonus intressenter är det viktigt att veta att verksamheten är ärlig och sund och bedrivs på ett etiskt försvarbart sätt. Koncernens etiska ställningstaganden har till syfte att stärka kundernas och allmänhetens förtroende för Fonus. De ska även vara vägledande för hur medarbetare och förtroendevalda ska agera när etiska dilemman uppstår och fungera som ett rättesnöre i allt beslutsfattande och i allt agerande. Mer information om Fonus etiska ställningstaganden finns publicerad på koncernens hemsida. 3

4 Fortsätt med detta, jättebra! Det är behjärtansvärt! Minnesblad Vi-skogen. Mycket bra, känns som att det ger liv på något sätt! Mycket bra, blev överraskad och glad! Fonus skänker pengar till Vi-skogen för att plantera träd i Kenya. Vad tycker du om det initiativet? Väldigt bra, trevligt att veta att det växer ett träd där borta i våra anhörigas namn. Hoppas de tar sig och blir stora träd! Spontant tänker jag trevligt initiativ och även omtänksamt! Bra för naturen och regnskogen, för att slippa öken! Gränsöverskridande ansvar Inför Kooperationens År 2012 beslutade Fonus att för varje arrangerad begravning donera tjugo kronor till Vi-skogen, som är en del av We Effect. Att Fonus valde att stödja Vi-skogen beror på att genom plantering av träd uppstår ett symboliskt samband mellan liv och död. Fonus begravningskunder erhåller ett dokument som styrker att Fonus till minne av den avlidne har planterat ett träd i länderna kring Victoriasjön i Afrika. Undersökningar visar att stödet till Vi-skogen, utan undantag, har mottagits positivt av kunder. Anhöriga har i vissa fall uttalat att de valt Fonus som en direkt följd av insatsen i Afrika. Även medarbetare upplever detta stöd som positivt, vilket stärker Fonus som arbetsgivare. Under 2013 bidrog Fonus med 20 kronor för varje begravningsuppdrag, vilket ledde till nyplantering av träd som ytmässigt motsvarar ca 165 fotbollsplaner. Sammantaget innebär satsningen på Vi-skogen att Fonus sedan 2012 har bidragit till nyplantering av fler än träd. Fonus har beslutat att fortsätta donera motsvarande ett träd per begravningsuppdrag till Vi-skogen under kommande år. Utöver denna uppdragsrelaterade utfästelse har Fonus sedan 2013 ett treårigt avtal om klimatkompensation genom trädplantering som kompensation för koncernens transporter. Om detta berättar vi mer under rubriken Miljöansvar. 4

5 Bidrag till Vi-skogen kr kr. Film om Vi-skogens arbete i Afrika med Ola Skinnarmo Tackfilm från Vi-skogen. Tusen tankar om träd är en antologi med illustrationer och berättelser om träd, skrivna av författare från hela landet. Fonus fick äran att bidra med en personlig text, vilken skrevs av Mats Liste. 5

6 Kundsamtalet i en försäljningssituation Service och bemötande Mångfalden viktig för Sverige Familjens jurist deltog på årets Pridefestival i Stockholm under temat Familjerätt eller fel. Inne på Pride Park-området på Östermalms IP var ett stort tält uppställt där besökare kunde få information om vad som gäller juridiskt för olika par- och familjekonstellationer samt få vägledning i familjerättsliga frågor. Samtidigt medverkade Fonus i ett välbesökt seminarium arrangerat av RFSL för att prata om hbtq-frågor vid livets slut. Bland annat diskuterades de problem som eventuellt kan dyka upp i samband med begravningar av hbtq-personer, och hur dessa kan undvikas. Helena Stavling från Familjens jurist svarade på Pride-besökarnas frågor. Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare Ett av Fonus visionsmål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2012 påbörjades därför en satsning för att förbättra attraktionskraften hos potentiella medarbetare, öka stoltheten internt och skapa ett större medarbetarengagemang. Denna satsning har fortsatt under En viktig del i arbetet har varit framtagandet av ett unikt introduktionsprogram för nyanställda, som även uppmärksammats utanför Fonus-koncernen som ett framgångsexempel. Attraktiva personalförmåner är en annan viktig del. Anställda inom Fonus-koncernen erbjuds till exempel förskottssemester, olycksfall- och krisförsäkring för både arbetstid och fritid, samt sjukförsäkring som ger ekonomiskt bidrag till den som blir långtidssjuk. Dessutom ersätts patientavgifter upp till högkostnadsskyddet och förutom ett friskvårdsbidrag på kronor per år anordnas varje år en friskvårdsaktivitet var aktiviteten en stegtävling. Fonus medarbetare gick tillsammans motsvarande 1,3 varv runt jorden. Lärarna är särskilt utvalda specialister inom Fonus-koncernen, men även externa experter inom olika ämnesområden anlitas. Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper inom olika delar som ingår i yrket. Respekt för de avlidna samt hänsyn och omtanke om de efterlevande är den grund som utbildningen vilar på. Programmet består bland annat av begravningskunskap, psykologi, etik, livsåskådning, lagar och förordningar, kundsamtalets olika delar samt service och bemötande. Syftet är att den ökade kunskapen hos medarbetarna ska resultera i ännu fler nöjda kunder och att kunskap, tillsammans med kundernas uppskattning, ska skapa stolta medarbetare. Katrin Johansson För genomgången utbildning till Certifierad Begravningsentreprenör Avklarade moment: Begravningskunskap Psykologi Etik Livsåskådning Lagar och förordningar Ergonomi Certifierad Begravningsentreprenör Då det för närvarande inte finns någon yrkesutbildning för begravningsentreprenörer har Fonus tagit fram ett eget utbildningsprogram för anställda. Första gruppen började sin utbildning i januari 2013 och certifierades i december efter ett års utbildningsprogram som omfattar 120 utbildningstimmar. Mats Liste delar ut certifikat till Katrin Johansson från Karlshamn. Fonus produkter och tjänster Ekonomi Marknadsföring Team 1, 28 januari december 2013 Utbildningens omfattning: 120 timmar Mats Liste Vd/Koncernchef Stockholm 10 december

7 2012 Kvinnor 37,5 % 2013 Kvinnor 37,5 % Män 62,5 % Fonus koncernledning Män 62,5 % Fonus 2012 Män 40 % Kvinnor 60 % 2012 Fonus 14,5 % 2013 Män 44 % Kvinnor 56 % ,5 % Familjens jurist 2012 Män 17 % Kvinnor 83 % 2012 Familjens jurist 16,1 % 2013 Män 18 % Kvinnor 82 % ,1 % personalsammansättning personalomsättning Jämställdhet I Fonus bedrivs jämställdhetsarbetet inom ramen för den ordinarie verksamheten och integreras vid till exempel rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och lönefrågor. Chefer på alla nivåer har ett särskilt ansvar för att aktivt följa upp dessa frågor, då det gynnar verksamheten och dess utveckling både ur ett kund- och medarbetarperspektiv. Fonus-koncernen har tydliga jämställdhetsmål. Till exempel ska arbetet utformas så att det underlättar för både kvinnor och män att förena arbetet med att vara förälder. Dessutom ska det vara en jämn könsfördelning och lika förutsättningar för både kvinnor och män på alla nivåer och i alla arbetsgrupper. Medarbetarna ska uppleva att både män och kvinnor uppmuntras till vidareutveckling i lika hög grad. Ett annat viktigt mål är att rekrytera så att en jämnare könsfördelning inom koncernen kan uppnås. Givetvis ska alla medarbetare i koncernen kunna uppleva trivsel och trygghet på sin arbetsplats och inte behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning. Fonus gör varje år en lönekartläggning som ligger till grund för den årliga lönerevisionen. Oskäliga löneskillnader får inte förekomma. I senaste lönekartläggningen visade det sig att löner för kvinnliga anställda i relation till manliga anställdas löner ligger på mellan % beroende på yrkeskategori. Diskrimineringsombudsmannen har under året granskat 471 arbetsgivares lönekartläggningar, analyser och handlingsplaner för jämställda löner med syftet att säkerställa att arbetsgivarna arbetar aktivt för jämställda löner. Fonus var en av de arbetsgivare som granskades utan anmärkning. 7

8 Krav på underleverantörer För samtliga leverantörsavtal kräver Fonus att koncernens klimatkompenserar sjötransporterna genom köp av outnytt- inköpspolicy med tydliga leverantörskrav är en del av avtalet. jade utsläppsrätter via Naturskyddsföreningen. Avtalet med I denna fastslås att leverantörens producenter och dess Edurus är skarpt formulerat och Fonus följer på olika sätt, bland arbetstagare ska ha goda arbetsförhållanden som innebär en annat genom kontinuerlig personlig tillsyn, att avtalet följs och hälsosam och säker miljö. Dessutom ska kollektivavtal finnas kan, med omedelbar verkan, avsluta samarbetet om brister tecknat mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle uppdagas. och barnkonventionens regler ska följas. Fonus erbjuder som ett alternativ till svenska stenhuggerier 2013 presenterade Fonus en världsnyhet inom segmentet gravsten, VitaStenar, vars produkter är av stenkompositmate- även högkvalitativa gravstensprodukter från Edurus AB, ett rialet Corian. Detta material har många fördelar jämfört med svenskt företag som etablerat gravstensproduktion i Kina. I av- vanlig sten. VitaStenar väger mindre eftersom produkterna inte talet med Fonus garanterar Edurus att arbetsmiljön motsvarar är massivt gjutna utan ihåliga. Dessutom kan de göras vita de högt ställda svenska krav som finns, att inget barnarbete utan att bli smutsiga eftersom materialet saknar porer och det förekommer och en rad andra socialt och etiskt viktiga faktorer. är enkelt att trycka färgfoton och avancerade symbolbilder på Edurus fraktar all gravsten med containerfartyg till Sverige och den här typen av gravsten. Ovan: Bilder från produktionen i Kina och den mycket speciella Änglastenen. VitaStenar är gjorda i ett nytt material som innebär unik design, enkel skötsel och säkrare kyrkogårdar. 8

9 Miljöansvar Minskning av energikonsumtionen Förutom kisttillverkningen, som är miljöcertifierad, så har Fonus identifierat transporter och energianvändning i kontorsmiljö som två områden där verksamheten har negativ påverkan på miljön men där också bäst förutsättningar finns för att göra förändringar. Fonus totala elenergiförbrukning i Sverige för 2013 var kwh, varav 37,2 procent inom de två fastigheter som Fonus äger, där den resurskrävande industriella produktionen och dataservrarna finns. Nästan två tredjedelar förbrukades alltså ute på koncernens fler än 200 hyrda begravnings- och juridikkontor landet runt. Målet är att senast 2015 ha sänkt den totala energiförbrukningen med minst 10 procent för jämförbara enheter, dels genom ökad resursmedvetenhet och dels genom investeringar i de fastigheter och hyresobjekt där så är möjligt. Ett konkret exempel på investeringsområde är att Fonus successivt kommer att byta ut all fasadskyltning med lysrör till nya skyltar med lysdioder. Dessa investeringar ska vägas mot de energibesparingar som därmed kan göras. Under 2013 har de första försöken med ny skyltning gjorts och ska ligga till grund för hur en fortsatt satsning bäst kan planeras för kommande år. Ett omskyltat kontors energibesparing är olika stor beroende på lokala förutsättningar, men i genomsnitt ser vi en sparpotential på ca 1800 kwh per kontor och år. Antagandet baseras på stickprov och förutsatt att dessa stämmer skulle enbart ny skyltning på 200 kontor innebära ungefär sparade kwh per år. Från och med 2013 försörjs hela Fonus svenska verksamhet med vindkraftsproducerad el, vilket i sig ger en minskning av koldioxidutsläppen med ca 600 ton per år baserat på 2012 års förbrukning ton ton Ansvar för miljöpåverkan Vid ingången av 2013 hade GPS-utrustning monterats i ungefär tre fjärdedelar av de drygt 200 begravningsbilar och transportfordon som används i Fonus verksamhet. Detta ger föraren ett verktyg att köra kortaste sträckan och skapar medvetenhet, samtidigt som Fonus får en bättre överblick av transportbehovet över hela landet. Dessutom ersätts årligen en tiondel av vagnparken med nya mer bränsleeffektiva fordon. Under 2013 har 18 begravningsbilar bytts ut. Fonus har som mål att minska transporternas relativa koldioxidutsläpp med minst 10 procent från 2011 till För 2013 är den totala minskningen hela 48 ton koldioxid motsvarande 4,9 procent jämfört med ton Begravningsbilarnas totala koldioxidutsläpp

10 Trots effektiviseringen av transporterna så har de en negativ miljöpåverkan. För att i möjligaste mån gottgöra denna, har Fonus ingått ett klimatkompensationsavtal med Vi-skogen avseende trädplantering enligt Plan Vivo-metoden, som är ett certifieringssystem för att beräkna och säkerställa en bestämd kolbindning. Trädplantering ger en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för såväl bondefamiljer som för miljön. För varje ton koldioxid våra fordon släpper ut, bekostar Fonus planteringen av ca sex nya syresättande träd i ett klimatkompensationsprojekt i Tanzania. För 2013 har vi kompenserat för 936 ton koldioxid, vilket i sig gett ca nya syregivande träd för en bättre omvärld. Under 2013 antogs en uppdaterad resepolicy i koncernen. Denna reglerar att anställda i första hand ska välja tåg som färdmedel för tjänsteärenden och anger tydligt vid vilka resmönster som tåget behovsrelaterat kan ersättas av flyg eller egen bil. Under 2012 godkändes totalt km tjänsteresor med bil i Fonus och Familjens jurist. För 2013 är motsvarande siffra km fördelat på km i Fonus och km i Familjens jurist. Detta motsvarar en minskad bilkörning för tjänsteresor utöver begravningsrelaterade transporter med 5,7 procent mellan åren. Produktionen är miljöcertifierad Fonus träindustri i Falköping, som tillverkar kistor, är anmälningspliktig i enlighet med miljöbalken och miljöcertifierad enligt ISO Certifieringen omfattar produktion av kistor och urnor och distribution av kistor, urnor och övriga produkter för begravningsverksamhet. Genom certifieringsprocessen har en rad förbättringar genomförts och miljöarbetet fortgår löpande med årliga miljörevisioner. Som goda exempel kan nämnas miljöeffektiviserade transporter där kistor levereras i returemballage för att minska avfall, att kistor levereras med delvis monterade ben vilket ger plats för fler kistor per lastbil och därmed minskar antalet transporter, samt att fabriken värms med träspill från tillverkningen och att överskott av värme levereras som fjärrvärme för att värma kommunala fastigheter. Under 2013 sparade vi genom km tågburna tjänsteresor ca 74 ton i koldioxidutsläpp, jämfört med om dessa skett med bil. 10

11 Ekonomiskt ansvar Fonus är en ekonomisk förening utan enskilt vinstintresse som ska tillvarata sina ägarorganisationers många medlemmars samt övriga kunders intressen genom att på ett förtroendefullt sätt erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster inom begravning och juridik. Strategin för att säkerställa verksamheten på lång sikt är att genom resurseffektivitet skapa ett årligt överskott som kan återinvesteras i verksamheten, samtidigt som koncernens goda soliditet och likviditet tryggas. Fonus-koncernen tillämpar en transparent ekonomisk redovisning som även visar hållbarhetsarbetets effekter. Det verksamhetsrelaterade ekonomiska utfallet finns redovisat under rubriken Förvaltningsberättelse i Verksamhetsberättelse Fokus på verksamhetsrelaterade transporter och annan energiförbrukning avspeglar sig i sänkta kostnader, vilka till stor del återinvesteras i klimatkompenserande insatser. Förvaltningsberättelsen beskriver hur intäkter och rörelsekostnader, varav ersättning till anställda, miljöinsatser och gåvor till hjälporganisationer är en väsentlig del, har utvecklats under det gångna året. Fonus, ekonomisk förening har 2013 genom verksamheten bidragit med mer än 100 miljoner kronor bara genom följande ekonomiskt relaterade samhällsinvesteringar: Av anställda betald inkomstskatt: 49,7 miljoner kronor. Omsättningsrelaterad skatt: 129,3 miljoner kronor, varav netto 52,4 miljoner kronor. Skatt på årets resultat: 2,0 miljoner kronor. Totalt bidrag till We Effect och Vi-skogen: kronor Fonus-koncernen redovisar för 2013 ett resultat före skatt på drygt 23 miljoner kronor och ökar därmed balansräkningens eget kapital till 283 miljoner kronor, varav 155 miljoner kronor i fritt eget kapital, efter fem år i rad med ekonomiskt överskott. Koncernens starka ekonomiska ställning säkerställer god betalningsförmåga på såväl kort som lång sikt. Fonus drivs inte av enskilt vinstintresse, men att ett betydande eget kapital har byggts upp av egen kraft är mycket viktigt då möjligheterna till betydande ägartillskott i svåra situationer är små. Framförallt är det avgörande för att såväl strategiskt som operativt kunna fortsätta bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet i vilken trygghet och utveckling sätts före kortsiktiga lösningar. Sammanfattningsvis kan vi med stolthet konstatera att Fonus är en samhällsnyttig verksamhet som tar socialt ansvar, miljöansvar och ekonomiskt ansvar. Mats Liste Koncernchef och vd i Fonus, ekonomisk förening Stockholm i februari

12 MILJÖMÄRKT lic nr Artikelnr: 1004 npp-reklam.se Ingår som bilaga i Fonus verksamhetsberättelse Till Fonus föreningsstämma 2014

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad 2011 Vivida Assistans årsredovisning Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad B VIVIDA ASSISTANS ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen till vår årsredovisning för 2011 Trevlig läsning!

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg,

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre Hållbarhetsredovisning 2013 Tänk längre Rik på idéer? Så bra. För den som är kund i Skandia har en unik chans att påverka. Skandia är nämligen ett ömsesidigt eller kundstyrt bolag. Det gör att vi kan satsa

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer