Hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang"

Transkript

1 Hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang Foto: John Bärj.

2 Inledning Denna bilaga till Verksamhetsberättelse 2013 är en hållbarhetsredovisning för den svenska delen av Fonus-koncernen fastslog ett strategimöte att Fonus ska utveckla engagemanget i omvärlden genom att på ett än mer tydligt och hållbart sätt bedriva ett ansvarsfullt företagande. Det är vår övertygelse att varje affärsdrivande verksamhet målmedvetet ska arbeta för en hållbar utveckling. Särskilt viktigt tycker vi att det är för en ekonomisk förening, som Fonus, som styrs av andra värderingar än enskilt vinstintresse. Genom hållbarhetsarbetet tar vi ansvar gentemot kunder, anställda och ägande organisationers medlemmar. Vårt engagemang i samhället och vår omvärld återspeglas i hållbarhetsarbetets tre ansvarsområden: socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Inför 2014 är vi mycket inspirerade av att i sann kooperativ anda arbeta vidare med våra hjärtefrågor, för en på flera plan hållbar verksamhet präglad av äkta samhällsengagemang. Mats Liste Koncernchef och vd i Fonus, ekonomisk förening Stockholm i februari

3 Socialt ansvar Samhällsengagemang = Fonus värdegrund Samhällsengagemang är Fonus bärande värdegrund sedan bildandet I dagens omvärld, då hållbarhetsfrågor står högt upp på företags agendor, känns det viktigare än någonsin att framhålla att Fonus bildades just i syfte att ta ett socialt ansvar. Under efterkrigstiden ansågs begravningsbranschen utnyttja folkets utsatta situation vid dödsfall genom oreglerade priser på begravningstjänster. Som motkraft startade därför organisationer inom svensk folkrörelse ett medlemsägt alternativ till de privata begravningsbyråerna. Kooperativa begravningsföreningar bildades över hela landet, som några decennier senare gick samman i Fonus ekonomisk förening, idag moderförening i Fonus-koncernen. Ett socialt ansvarstagande för prisvärda begravningar är själva grundbulten i Fonus verksamhet och uppdraget från medlemmarna är att verka prisåterhållande på den svenska begravningsmarknaden. Detta är möjligt genom Fonus ömsesidiga ägarmodell, där den medlemsägda föreningen drivs helt utan enskilt vinstintresse. I stället står verksamhetens bästa i centrum och eventuella överskott återinvesteras. Att denna modell fungerar stöds av den prisundersökning av begravningstjänster i sex nordeuropeiska länder som Oxford Research gjorde 2012, i vilken Sverige och England med sina starka begravningskooperationer uppvisar en lägre prisnivå i jämförelse med övriga fyra länder; Norge, Tyskland, Holland och Irland. Prisundersökning begravningstjänster. Etisk grundsyn Begravningsbyråbranschen har genom sin karaktär en särställning i allmänhetens och samhällets ögon och har genom åren utifrån etiska utgångspunkter granskats av olika myndigheter, organisationer och media. Att vara ett kooperativt företag och dessutom det största företaget i branschen förpliktigar. Det ställer stora krav på öppenhet, en väl genomtänkt etisk grundsyn och klart uttalade etiska regler. För alla Fonus intressenter är det viktigt att veta att verksamheten är ärlig och sund och bedrivs på ett etiskt försvarbart sätt. Koncernens etiska ställningstaganden har till syfte att stärka kundernas och allmänhetens förtroende för Fonus. De ska även vara vägledande för hur medarbetare och förtroendevalda ska agera när etiska dilemman uppstår och fungera som ett rättesnöre i allt beslutsfattande och i allt agerande. Mer information om Fonus etiska ställningstaganden finns publicerad på koncernens hemsida. 3

4 Fortsätt med detta, jättebra! Det är behjärtansvärt! Minnesblad Vi-skogen. Mycket bra, känns som att det ger liv på något sätt! Mycket bra, blev överraskad och glad! Fonus skänker pengar till Vi-skogen för att plantera träd i Kenya. Vad tycker du om det initiativet? Väldigt bra, trevligt att veta att det växer ett träd där borta i våra anhörigas namn. Hoppas de tar sig och blir stora träd! Spontant tänker jag trevligt initiativ och även omtänksamt! Bra för naturen och regnskogen, för att slippa öken! Gränsöverskridande ansvar Inför Kooperationens År 2012 beslutade Fonus att för varje arrangerad begravning donera tjugo kronor till Vi-skogen, som är en del av We Effect. Att Fonus valde att stödja Vi-skogen beror på att genom plantering av träd uppstår ett symboliskt samband mellan liv och död. Fonus begravningskunder erhåller ett dokument som styrker att Fonus till minne av den avlidne har planterat ett träd i länderna kring Victoriasjön i Afrika. Undersökningar visar att stödet till Vi-skogen, utan undantag, har mottagits positivt av kunder. Anhöriga har i vissa fall uttalat att de valt Fonus som en direkt följd av insatsen i Afrika. Även medarbetare upplever detta stöd som positivt, vilket stärker Fonus som arbetsgivare. Under 2013 bidrog Fonus med 20 kronor för varje begravningsuppdrag, vilket ledde till nyplantering av träd som ytmässigt motsvarar ca 165 fotbollsplaner. Sammantaget innebär satsningen på Vi-skogen att Fonus sedan 2012 har bidragit till nyplantering av fler än träd. Fonus har beslutat att fortsätta donera motsvarande ett träd per begravningsuppdrag till Vi-skogen under kommande år. Utöver denna uppdragsrelaterade utfästelse har Fonus sedan 2013 ett treårigt avtal om klimatkompensation genom trädplantering som kompensation för koncernens transporter. Om detta berättar vi mer under rubriken Miljöansvar. 4

5 Bidrag till Vi-skogen kr kr. Film om Vi-skogens arbete i Afrika med Ola Skinnarmo Tackfilm från Vi-skogen. Tusen tankar om träd är en antologi med illustrationer och berättelser om träd, skrivna av författare från hela landet. Fonus fick äran att bidra med en personlig text, vilken skrevs av Mats Liste. 5

6 Kundsamtalet i en försäljningssituation Service och bemötande Mångfalden viktig för Sverige Familjens jurist deltog på årets Pridefestival i Stockholm under temat Familjerätt eller fel. Inne på Pride Park-området på Östermalms IP var ett stort tält uppställt där besökare kunde få information om vad som gäller juridiskt för olika par- och familjekonstellationer samt få vägledning i familjerättsliga frågor. Samtidigt medverkade Fonus i ett välbesökt seminarium arrangerat av RFSL för att prata om hbtq-frågor vid livets slut. Bland annat diskuterades de problem som eventuellt kan dyka upp i samband med begravningar av hbtq-personer, och hur dessa kan undvikas. Helena Stavling från Familjens jurist svarade på Pride-besökarnas frågor. Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare Ett av Fonus visionsmål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2012 påbörjades därför en satsning för att förbättra attraktionskraften hos potentiella medarbetare, öka stoltheten internt och skapa ett större medarbetarengagemang. Denna satsning har fortsatt under En viktig del i arbetet har varit framtagandet av ett unikt introduktionsprogram för nyanställda, som även uppmärksammats utanför Fonus-koncernen som ett framgångsexempel. Attraktiva personalförmåner är en annan viktig del. Anställda inom Fonus-koncernen erbjuds till exempel förskottssemester, olycksfall- och krisförsäkring för både arbetstid och fritid, samt sjukförsäkring som ger ekonomiskt bidrag till den som blir långtidssjuk. Dessutom ersätts patientavgifter upp till högkostnadsskyddet och förutom ett friskvårdsbidrag på kronor per år anordnas varje år en friskvårdsaktivitet var aktiviteten en stegtävling. Fonus medarbetare gick tillsammans motsvarande 1,3 varv runt jorden. Lärarna är särskilt utvalda specialister inom Fonus-koncernen, men även externa experter inom olika ämnesområden anlitas. Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper inom olika delar som ingår i yrket. Respekt för de avlidna samt hänsyn och omtanke om de efterlevande är den grund som utbildningen vilar på. Programmet består bland annat av begravningskunskap, psykologi, etik, livsåskådning, lagar och förordningar, kundsamtalets olika delar samt service och bemötande. Syftet är att den ökade kunskapen hos medarbetarna ska resultera i ännu fler nöjda kunder och att kunskap, tillsammans med kundernas uppskattning, ska skapa stolta medarbetare. Katrin Johansson För genomgången utbildning till Certifierad Begravningsentreprenör Avklarade moment: Begravningskunskap Psykologi Etik Livsåskådning Lagar och förordningar Ergonomi Certifierad Begravningsentreprenör Då det för närvarande inte finns någon yrkesutbildning för begravningsentreprenörer har Fonus tagit fram ett eget utbildningsprogram för anställda. Första gruppen började sin utbildning i januari 2013 och certifierades i december efter ett års utbildningsprogram som omfattar 120 utbildningstimmar. Mats Liste delar ut certifikat till Katrin Johansson från Karlshamn. Fonus produkter och tjänster Ekonomi Marknadsföring Team 1, 28 januari december 2013 Utbildningens omfattning: 120 timmar Mats Liste Vd/Koncernchef Stockholm 10 december

7 2012 Kvinnor 37,5 % 2013 Kvinnor 37,5 % Män 62,5 % Fonus koncernledning Män 62,5 % Fonus 2012 Män 40 % Kvinnor 60 % 2012 Fonus 14,5 % 2013 Män 44 % Kvinnor 56 % ,5 % Familjens jurist 2012 Män 17 % Kvinnor 83 % 2012 Familjens jurist 16,1 % 2013 Män 18 % Kvinnor 82 % ,1 % personalsammansättning personalomsättning Jämställdhet I Fonus bedrivs jämställdhetsarbetet inom ramen för den ordinarie verksamheten och integreras vid till exempel rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och lönefrågor. Chefer på alla nivåer har ett särskilt ansvar för att aktivt följa upp dessa frågor, då det gynnar verksamheten och dess utveckling både ur ett kund- och medarbetarperspektiv. Fonus-koncernen har tydliga jämställdhetsmål. Till exempel ska arbetet utformas så att det underlättar för både kvinnor och män att förena arbetet med att vara förälder. Dessutom ska det vara en jämn könsfördelning och lika förutsättningar för både kvinnor och män på alla nivåer och i alla arbetsgrupper. Medarbetarna ska uppleva att både män och kvinnor uppmuntras till vidareutveckling i lika hög grad. Ett annat viktigt mål är att rekrytera så att en jämnare könsfördelning inom koncernen kan uppnås. Givetvis ska alla medarbetare i koncernen kunna uppleva trivsel och trygghet på sin arbetsplats och inte behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning. Fonus gör varje år en lönekartläggning som ligger till grund för den årliga lönerevisionen. Oskäliga löneskillnader får inte förekomma. I senaste lönekartläggningen visade det sig att löner för kvinnliga anställda i relation till manliga anställdas löner ligger på mellan % beroende på yrkeskategori. Diskrimineringsombudsmannen har under året granskat 471 arbetsgivares lönekartläggningar, analyser och handlingsplaner för jämställda löner med syftet att säkerställa att arbetsgivarna arbetar aktivt för jämställda löner. Fonus var en av de arbetsgivare som granskades utan anmärkning. 7

8 Krav på underleverantörer För samtliga leverantörsavtal kräver Fonus att koncernens klimatkompenserar sjötransporterna genom köp av outnytt- inköpspolicy med tydliga leverantörskrav är en del av avtalet. jade utsläppsrätter via Naturskyddsföreningen. Avtalet med I denna fastslås att leverantörens producenter och dess Edurus är skarpt formulerat och Fonus följer på olika sätt, bland arbetstagare ska ha goda arbetsförhållanden som innebär en annat genom kontinuerlig personlig tillsyn, att avtalet följs och hälsosam och säker miljö. Dessutom ska kollektivavtal finnas kan, med omedelbar verkan, avsluta samarbetet om brister tecknat mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle uppdagas. och barnkonventionens regler ska följas. Fonus erbjuder som ett alternativ till svenska stenhuggerier 2013 presenterade Fonus en världsnyhet inom segmentet gravsten, VitaStenar, vars produkter är av stenkompositmate- även högkvalitativa gravstensprodukter från Edurus AB, ett rialet Corian. Detta material har många fördelar jämfört med svenskt företag som etablerat gravstensproduktion i Kina. I av- vanlig sten. VitaStenar väger mindre eftersom produkterna inte talet med Fonus garanterar Edurus att arbetsmiljön motsvarar är massivt gjutna utan ihåliga. Dessutom kan de göras vita de högt ställda svenska krav som finns, att inget barnarbete utan att bli smutsiga eftersom materialet saknar porer och det förekommer och en rad andra socialt och etiskt viktiga faktorer. är enkelt att trycka färgfoton och avancerade symbolbilder på Edurus fraktar all gravsten med containerfartyg till Sverige och den här typen av gravsten. Ovan: Bilder från produktionen i Kina och den mycket speciella Änglastenen. VitaStenar är gjorda i ett nytt material som innebär unik design, enkel skötsel och säkrare kyrkogårdar. 8

9 Miljöansvar Minskning av energikonsumtionen Förutom kisttillverkningen, som är miljöcertifierad, så har Fonus identifierat transporter och energianvändning i kontorsmiljö som två områden där verksamheten har negativ påverkan på miljön men där också bäst förutsättningar finns för att göra förändringar. Fonus totala elenergiförbrukning i Sverige för 2013 var kwh, varav 37,2 procent inom de två fastigheter som Fonus äger, där den resurskrävande industriella produktionen och dataservrarna finns. Nästan två tredjedelar förbrukades alltså ute på koncernens fler än 200 hyrda begravnings- och juridikkontor landet runt. Målet är att senast 2015 ha sänkt den totala energiförbrukningen med minst 10 procent för jämförbara enheter, dels genom ökad resursmedvetenhet och dels genom investeringar i de fastigheter och hyresobjekt där så är möjligt. Ett konkret exempel på investeringsområde är att Fonus successivt kommer att byta ut all fasadskyltning med lysrör till nya skyltar med lysdioder. Dessa investeringar ska vägas mot de energibesparingar som därmed kan göras. Under 2013 har de första försöken med ny skyltning gjorts och ska ligga till grund för hur en fortsatt satsning bäst kan planeras för kommande år. Ett omskyltat kontors energibesparing är olika stor beroende på lokala förutsättningar, men i genomsnitt ser vi en sparpotential på ca 1800 kwh per kontor och år. Antagandet baseras på stickprov och förutsatt att dessa stämmer skulle enbart ny skyltning på 200 kontor innebära ungefär sparade kwh per år. Från och med 2013 försörjs hela Fonus svenska verksamhet med vindkraftsproducerad el, vilket i sig ger en minskning av koldioxidutsläppen med ca 600 ton per år baserat på 2012 års förbrukning ton ton Ansvar för miljöpåverkan Vid ingången av 2013 hade GPS-utrustning monterats i ungefär tre fjärdedelar av de drygt 200 begravningsbilar och transportfordon som används i Fonus verksamhet. Detta ger föraren ett verktyg att köra kortaste sträckan och skapar medvetenhet, samtidigt som Fonus får en bättre överblick av transportbehovet över hela landet. Dessutom ersätts årligen en tiondel av vagnparken med nya mer bränsleeffektiva fordon. Under 2013 har 18 begravningsbilar bytts ut. Fonus har som mål att minska transporternas relativa koldioxidutsläpp med minst 10 procent från 2011 till För 2013 är den totala minskningen hela 48 ton koldioxid motsvarande 4,9 procent jämfört med ton Begravningsbilarnas totala koldioxidutsläpp

10 Trots effektiviseringen av transporterna så har de en negativ miljöpåverkan. För att i möjligaste mån gottgöra denna, har Fonus ingått ett klimatkompensationsavtal med Vi-skogen avseende trädplantering enligt Plan Vivo-metoden, som är ett certifieringssystem för att beräkna och säkerställa en bestämd kolbindning. Trädplantering ger en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för såväl bondefamiljer som för miljön. För varje ton koldioxid våra fordon släpper ut, bekostar Fonus planteringen av ca sex nya syresättande träd i ett klimatkompensationsprojekt i Tanzania. För 2013 har vi kompenserat för 936 ton koldioxid, vilket i sig gett ca nya syregivande träd för en bättre omvärld. Under 2013 antogs en uppdaterad resepolicy i koncernen. Denna reglerar att anställda i första hand ska välja tåg som färdmedel för tjänsteärenden och anger tydligt vid vilka resmönster som tåget behovsrelaterat kan ersättas av flyg eller egen bil. Under 2012 godkändes totalt km tjänsteresor med bil i Fonus och Familjens jurist. För 2013 är motsvarande siffra km fördelat på km i Fonus och km i Familjens jurist. Detta motsvarar en minskad bilkörning för tjänsteresor utöver begravningsrelaterade transporter med 5,7 procent mellan åren. Produktionen är miljöcertifierad Fonus träindustri i Falköping, som tillverkar kistor, är anmälningspliktig i enlighet med miljöbalken och miljöcertifierad enligt ISO Certifieringen omfattar produktion av kistor och urnor och distribution av kistor, urnor och övriga produkter för begravningsverksamhet. Genom certifieringsprocessen har en rad förbättringar genomförts och miljöarbetet fortgår löpande med årliga miljörevisioner. Som goda exempel kan nämnas miljöeffektiviserade transporter där kistor levereras i returemballage för att minska avfall, att kistor levereras med delvis monterade ben vilket ger plats för fler kistor per lastbil och därmed minskar antalet transporter, samt att fabriken värms med träspill från tillverkningen och att överskott av värme levereras som fjärrvärme för att värma kommunala fastigheter. Under 2013 sparade vi genom km tågburna tjänsteresor ca 74 ton i koldioxidutsläpp, jämfört med om dessa skett med bil. 10

11 Ekonomiskt ansvar Fonus är en ekonomisk förening utan enskilt vinstintresse som ska tillvarata sina ägarorganisationers många medlemmars samt övriga kunders intressen genom att på ett förtroendefullt sätt erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster inom begravning och juridik. Strategin för att säkerställa verksamheten på lång sikt är att genom resurseffektivitet skapa ett årligt överskott som kan återinvesteras i verksamheten, samtidigt som koncernens goda soliditet och likviditet tryggas. Fonus-koncernen tillämpar en transparent ekonomisk redovisning som även visar hållbarhetsarbetets effekter. Det verksamhetsrelaterade ekonomiska utfallet finns redovisat under rubriken Förvaltningsberättelse i Verksamhetsberättelse Fokus på verksamhetsrelaterade transporter och annan energiförbrukning avspeglar sig i sänkta kostnader, vilka till stor del återinvesteras i klimatkompenserande insatser. Förvaltningsberättelsen beskriver hur intäkter och rörelsekostnader, varav ersättning till anställda, miljöinsatser och gåvor till hjälporganisationer är en väsentlig del, har utvecklats under det gångna året. Fonus, ekonomisk förening har 2013 genom verksamheten bidragit med mer än 100 miljoner kronor bara genom följande ekonomiskt relaterade samhällsinvesteringar: Av anställda betald inkomstskatt: 49,7 miljoner kronor. Omsättningsrelaterad skatt: 129,3 miljoner kronor, varav netto 52,4 miljoner kronor. Skatt på årets resultat: 2,0 miljoner kronor. Totalt bidrag till We Effect och Vi-skogen: kronor Fonus-koncernen redovisar för 2013 ett resultat före skatt på drygt 23 miljoner kronor och ökar därmed balansräkningens eget kapital till 283 miljoner kronor, varav 155 miljoner kronor i fritt eget kapital, efter fem år i rad med ekonomiskt överskott. Koncernens starka ekonomiska ställning säkerställer god betalningsförmåga på såväl kort som lång sikt. Fonus drivs inte av enskilt vinstintresse, men att ett betydande eget kapital har byggts upp av egen kraft är mycket viktigt då möjligheterna till betydande ägartillskott i svåra situationer är små. Framförallt är det avgörande för att såväl strategiskt som operativt kunna fortsätta bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet i vilken trygghet och utveckling sätts före kortsiktiga lösningar. Sammanfattningsvis kan vi med stolthet konstatera att Fonus är en samhällsnyttig verksamhet som tar socialt ansvar, miljöansvar och ekonomiskt ansvar. Mats Liste Koncernchef och vd i Fonus, ekonomisk förening Stockholm i februari

12 MILJÖMÄRKT lic nr Artikelnr: 1004 npp-reklam.se Ingår som bilaga i Fonus verksamhetsberättelse Till Fonus föreningsstämma 2014

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan För medarbetare i Trollhättans Stad 2016 2018 Gärdhemsvägen 9 46183 Trollhättan Tfn: 0520-49 50 00 Mejl: trollhattans.stad@trollhattan.se CSK Innehållsförteckning Jämställdhets-

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/361 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling vid Gemensamma förvaltningen Beslutsfattare Gäller för Universitetsdirektör, Jörgen Tholin Gemensamma förvaltningen Beslutsdatum

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Fördjupning värderingar

Fördjupning värderingar PM Till Styrelsen Från Etikrådet Datum 2011-05-03 Angående Värderingar Styrande dokument Fördjupning värderingar Vårdföretagarnas etik är baserad på fyra grundläggande värden: omtanke, tillförlitlighet,

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Rökfri arbetstid Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Policy om rökfri arbetstid Riksdagen har antagit fyra etappmål för den nationella folkhälsopolitiken som innefattar: en tobaksfri livsstart från

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer