KVALITETSUTVECKLING INOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSUTVECKLING INOM"

Transkript

1 KVALITETSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN OCH INFÖRANDET AV SAS SOCIALT ANSVARIG SAMORDNARE REGIONFÖRBUNDET I ÖREBRO DEN 17 OKTOBER Magisteruppsats i Socialt arbete, 2013 Författare: Anneli Harnegård Handledare: Evert Vedung, prof. emeritus i statsvetenskap

2 PRESENTATION AV MIG Mag. uppsats vid Linnéuniversitetet i Växjö 2013 Verksamhet och personalstrateg inom omsorgsförvaltningen i Alvesta kommun Projektledare för ESF projekt, kompetens- och arbetsorganisationsutveckling och för Ett bättre jobb SAS i 6 år, Arbetat med att implementera och arbeta utifrån den internationella kvalitetsstandarden IIP ff. Enhetschef inom omsorgen om äldre, för myndighetshandläggare och inom missbruk och beroende i över 20 år Engagerat mig i sociala frågor i hela mitt vuxna liv då jag brinner för att den enskilde rätt till ett värdigt och meningsfullt liv. Uppväxt med hemtjänst och privata erfarenheter inom SoL och LSS som anhörig 2

3 LITE KVALITETSUTVECKLINGSHISTORIA 1992 Ädelreformen 1994 Handikappreformen 1995 Psykiatrireformen 1996 förarbetena till nya lagändringen kvalitetsindikatorer 1998 infördes bestämmelser om kvalitet i SoL 1999 lex Sarah infördes i SoL äldreomsorgen efter larm om vanvård 1999 äldreskyddsombud - länsstyrelsen 2001 kvalitetsparagraf i SoL (3 kap 3 ) 2005 lex Sarah, LSS 2006 ledningssystem för kvalitetsarbete inom Socialtjänsten 2006 föreskrifter om krav på social dokumentation 2008 Socialtjänsten ska bygga på en evidensbaserad praktik (SOU 2008:18) 2009 LOV lagen om valfrihetssystem 2009 öppna jämförelser framgångsfaktorer, äldreomsorgen 2010 Socialstyrelsen ny tillsynsmyndighet för socialtjänsten 2011 lex Sarah hela socialtjänsten (SOSFS 2011:5) 2011 nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2011:9) 2011 Värdigt liv inom äldreomsorgen (5 kap 4 SoL) 2011 Socialstyrelsen definierar och lyfter fram uppdraget som SAS (20 år efter MAS) 2013 Inspektionen för vård och omsorg ny tillsynsmyndighet Alla riktade stimulansmedel under de senaste åren, kompetensstegen, kunskap till praktik, anhörigstöd, värdegrundsarbete, socialt innehåll och social dokumentation, LOV.. 3

4 KVALITETSPARAGRAFEN 3 KAP 3 SOL Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvalitén i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. God kvalitet för vem? Vem ska värdera kvalitén Vem är intressent? Brukare, personal, ledning och medborgare står i centrum för att kunna värdera kvalitén (prop. 1996/1997:124) 4

5 KVALITETSUTVECKLINGENS FOKUS Kvalitetsutveckling bör fokusera på alla delar av verksamheten. Det gäller såväl organisationsstrukturen, arbetsprocessen som resultatet man uppnår. Det innebär att kvalitetsbegreppet omfattar socialtjänstens verksamhet på alla nivåer (Thunved 2012) Framgår också av förarbetena till lagändring i SoL 5

6 MITT INTRESSE AV SAS-BEFATTNINGEN Tämligen nytt fenomen inom socialtjänsten i Sverige Befattningen kan göra skillnad på kvalitén - fokus på det sociala innehållet och uppdraget - balans mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård - betydelsen av att kvalitetsarbetet sätts på dagordningen - bevakar den enskildes rätt - någonstans att vända sig som brukare och anhörig - förebygga - en önskan om att påverka till att SAS lagstadgas 6

7 BAKOMLIGGANDE ORSAKER UTIFRÅN DENNA STUDIE Saknats en funktion som utvecklar, följer upp och dokumenterar kvalitén på en övergripande nivå inom socialtjänsten En funktion behövs för att implementera och driva socialt förändringsarbete (endast de med SAS som tjänstetitel som pekar på detta) Behov av en motsvarighet till MAS / MAR För att få en balans mellan socialt arbete och hälso- och sjukvård, HSV prioriterar sig själv Ökade kraven från socialstyrelsen, ex upprätta ledningssystem och utreda lex Sarah men också att kvalitetsutveckla och säkra socialtjänstens verksamhet Kritik vid tillsyn av socialstyrelsen 7

8 VARFÖR INFÖRDES SAS-BEFATTNINGEN EXEMPEL FRÅN ETT EMPIRISKT FALL Vända kulturen Från att tänka och arbeta utifrån hel, ren, torr och mätt (instrumentellt) till att se hela människans livssituation i sitt sammanhang salutogent arbetssätt Från omhändertagande perspektiv till stödjande Tillvarata den enskildes resurser Få redskap Att ge stöd Ökade kraven på kvalitet och systematik Balans mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård Viktigt symbolvärde Få upp kvalitetsfrågorna på agendan och prioritera 8

9 UPPSATSENS FOKUS OCH SYFTE Handlar om kvalitetsutveckling inom socialtjänsten med utgångspunkt från kommunernas praktiska tillämpning genom befattningen SAS Undersökt hur SAS-befattningen kan beskrivas utifrån ett kvalitetsperspektiv och vilket fokus SAS har i kvalitetsuppdraget Studien har kartlagt befattningens organisering och spridning i riket av de som deltagit i studien 9

10 FRÅGESTÄLLNINGAR Hur kan SAS-befattningen beskrivas och vilket huvudsakligt fokus har den i kvalitetsuppdraget? I vilka kommuner/organisationer finns SAS? När infördes befattningen? Vilka ansvarsområden omfattas SAS av? Finns en offentlig befattningsbeskrivning och kompetenskrav för uppdraget? 10

11 METOD Beskrivande studie Både kvalitativ och kvantitativ insamlingsmetod Dokumentmetoden Frågemetoden Definitioner, uppdrags- och befattningsbeskrivningar, dokument från arrangör av SAS-konferens, platsannonser, inhämtning av dokument från en kommun samt beskrivning av ett fall Enkäter och fokusgrupp Enkätens uppdelning: Del A Kartläggning Del B Beskrivning 11

12 EMPIRISKT INSAMLAT MATERIAL Enkäter/ kompletterande förfrågning Utlämnade enkäter: 45 Inkomna enkäter: 39 Bortfall av enkäter: 6 Kompletterande förfrågning: 9 Inkomna: 5 Bortfall: 4 Dokument Iakttagelser Gruppintervju Platsannonser Befattningsbeskrivningar. Definitioner hämtat från socialstyrelsen, SKL:s öppna jämförelser 2009 Litteratur Sammanställt material från konferensanordnarna. Iakttagelser och reflektioner som gjordes vid SASkonferens i september år 2012 Deltagare: 28 Deltagare: 5 Verksamma i tre olika kommuners socialtjänst Enhetschefer (2) SAS (1) Utvecklingsledar e (1) Förvaltningschef (1) 12

13 KARTLÄGGNING AV SAS-BEFATTNINGEN 39 respondenter som har svarat på enkäter Verkar främst inom kommunernas socialtjänst Har till uppgift att ansvara för kvalitetsarbetet med socialt innehåll utifrån SoL, LSS, LVM och LVU Kan ha ansvarsområden inom hela socialtjänsten Oftast organiserad direkt under FC/VC i stabsfunktion Två SAS finns inom privat omsorgsföretag Två tredjedelar har en befattningsbeskrivning och lika många beskriver att kompetenskrav finns Flera varianter av tjänstetitlar: SAS, TÖS och ÖVRIGA 13

14 FORTS.. RESULTAT UPPDRAGET SAS som tjänstetitel; Bedriva socialt förändringsarbete Vara sakkunnig Implementera nya rutiner, arbetssätt och metoder t ex utbilda i social dokumentation, kvalitet, i de lagändringar och föreskrifter som kommer Några respondenter beskriver att de utövar tillsyn och kontroll i såväl egna verksamheten som externa aktörer Uppföljning och utvärderingsarbete 14

15 FORTS.. RESULTAT UPPDRAGET TÖS som tjänstetitel; Utöva tillsyn Utreda Granska och kontrollera såväl interna som externa aktörer i huvudsak den sociala dokumentationen I platsannonser (2 st); verksamhetstillsyn, granskning av social dokumentation samt utreda missförhållande enligt lex Sarah. Fokus på dokumentationskompetens och vara väl insatt i lagstiftningen 15

16 FORTS.. RESULTAT UPPDRAGET Övriga kvalitetsbefattningar (olika tjänstetitlar) Olika uppdrag och arbetsuppgifter Ex utöva tillsyn, granska och utreda, administrativa uppdrag, systemansvarig, marknadsföring, delta i risk och händelsearbete, webbansvarig, 16

17 FORTS.. RESULTAT Gemensamt för befattningen - ta fram ledningssystem för kvalitet - utreda klagomål och lex Sarah - utbilda i social dokumentation - implementera metoder och förhållnings- och arbetssätt - stödjande funktion främst för chefer och handläggare - omvärldsbevaka 17

18 RESULTAT UPPDRAGET SOM SAS Det övergripande uppdraget omfattas av att bevaka, säkra och utveckla kvalitén inom socialtjänsten. Uppdraget omfattas i huvudsak av ett indirekt kvalitetsarbete i ledningsfunktion för att skapa förutsättningar att nå politiska mål och följa lagen Är en huvudsaklig resurs för ledningen och den kommunala politiken i att bevaka, utveckla och säkerställa god kvalitet Arbetar med stödprocesser för att ge förutsättningar för kärnprocesserna SAS är inte en homogen grupp även om många uppdrag är gemensamma. Uppdraget är utformat utifrån olika utgångspunkter och behov i den kontext den verka 18

19 VAR SAS-BEFATTNINGEN VERKAR I KVALITETSKEDJAN Kvalitet i process Kvalitet i slutprestation Kvalitet i utfall Kvalitet i eftergranskning Kvalitet i utvärdering återkoppling Kvalitet i metautvärdering SAS har uppdrag i flera delar av kvalitetskedjan vilket innebär att arbeta med kvalitet i process som leder fram till en insats, slutprestation själva insatsen och eftergranskning, dvs. resultatet av insatsen 19

20 UPPDRAGET Uppdraget som SAS innebär att skapa förutsättningar för att kvalitén upprätthålls och utvecklas genom processer som leder fram till en insats, själva insatsen samt resultatet av insatsen. Fokuset i kvalitetsuppdraget ser olika ut, resultatet visar tre olika varianter - Framåtblickande fokus förebyggande och utvecklande kvalitetsarbete - Tillbakablickande fokus tillsyn och efterkontrollerande kvalitetsarbete - Omfattas av båda 20

21 VILKA INTRESSENTER ÄR SAS ÄMNAD FÖR Brukare Medborgare Politiken Personal Ledning Huvudsakligt stöd för ledningen 21

22 VAR I KVALITETSKEDJAN SOM SAS HAR SITT HUVUDSAKLIGA UPPDRAG I FÖRHÅLLANDE TILL OLIKA INTRESSENTER För vem och var i kvalitetskedjan Brukare Personal Ledning Politiken Medborgare Process X X Slutprestation X X X Utfall Eftergransknin g Utvärdering Metautvärdering X X 22

23 UPPTÄCKTER Allt mer angeläget att formalisera kvalitetsarbetet genom en funktion De formella kompetenskraven som framkommer är entydiga social omsorg eller socionomprogrammet eller liknande Flera kommuner har inte ställt några kompetenskrav och det saknas tydlighet i omfattning och innehåll i uppdraget Utbildning på avancerad nivå efterfrågas inte Någon särskild utbildning för denna kvalitetsbefattning finns inte En enorm bredd i uppdrag, verkar nästan i hela kvalitetskedjan, är det ett möjligt uppdrag används den effektivt? Flera menar att den tenderar att bli en allt i allo tjänst, Oklart vad organisationen vill och behöver. 23

24 KRITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN Direkt underställd förvaltningschefen inom socialnämnden kan bli en fånge genom en samförståndskultur i ledningen, vem tjänar SAS då? Hur kritisk kan man vara om man tillhör etablissemanget? I huvudsak ett stöd för ledningen, är det tanken? Vilka eventuella effekter skulle det ha om SAS tillhörde kommunledningen och friställdes från socialnämnden? Det kan finnas ett värde att bestämma sig för vilket fokus befattningen ska ha för att på bästa sätt bevaka och utveckla kvaliteten inom socialtjänsten, ett framåtblickande eller ett tillbakablickande, var i kvalitetskedjan SAS ska verka. 24

25 VAD KAN FRAMTIDEN VISA Med de ökade kraven på kvalitet och systematik samt brukarinflytande tror jag att SAS är här för att stanna blir en lagstadgad skyldighet och uppdraget legitimeras Utifrån krav på evidensbaserad praktik kan befattningens prioriteringar omfattas av att söka efter bästa tillgängliga kunskap, implementera och utvärdera för att kunna kvalitetsutveckla och säkra socialtjänsten Med nya IVO kan SAS-befattningarna få arbeta i högre grad med intern tillsyn och kontroll - med ett tillbakablickande uppdrag kvalitet i eftergranskning 25

26 FORTSATT FORSKNING Utvärdera effekten av SAS-befattningen Vilka eventuella effekter av kvalitén som SAS kan ge ur ett brukarperspektiv På vilket sätt befattningen kan skapa empowerment Sociala arbetets effekter ur ett brukarperspektiv 26

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer