Trafik- och verksamhetsbeställning för år 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafik- och verksamhetsbeställning för år 2016"

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Dnr: TSN Anders Lennartsson Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och verksamhetsbeställning för år 2016 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) fastställer årligen en trafikoch verksamhetsbeställning som anger omfattning och innehåll för uppdraget till ÖstgötaTrafiken under det kommande kalenderåret. Mot bakgrund av att ÖstgötaTrafikens operatörsavtal för en stor del av trafiken på landsbygden, samt viss tätortstrafik, upphör i juni 2016 genomför ÖstgötaTrafiken under innevarande år en ny upphandling av trafikoperatörer. Inför upphandlingen, och som en följd av ÖstgötaTrafikens uppdrag att kontinuerligt se över den lågeffektiva trafiken, föreslog bolaget i mars 2015, Underlag för trafik- och verksamhetsbeställning (TSN 2015/123), mer omfattande trafikförändringar än vad som varit fallet de senaste åren. Mot bakgrund av omfattningen på föreslagna förändringar har underlaget till trafikbeställning därefter presenterats och diskuterats i olika forum under våren Under april månad genomförde ÖstgötaTrafiken enskilda dialogmöten med var och en av de kommuner där trafik föreslås förändras. Vid dessa möten gavs kommunerna möjlighet att i detalj få information om och diskutera de förändringar som föreslås inom aktuell kommun. Region Östergötland har inom ramen för fastställd samrådsstruktur mellan regionen och länets kommuner behandlat trafikförändringarna på sakområdessamråd och information har även lämnats på strategiskt samråd. Förslagen till trafikförändringar har dessutom diskuterats på de av TSN under våren genomförda medborgardialogerna med företrädare för olika byalag i länets kommuner. Som framgår av bifogade anteckningar från ÖstgötaTrafikens dialogmöten är kommunerna i första hand oroade över hur föreslagna trafikförändringar kommer att påverka gymnasieelevernas resmöjligheter till/från skolan. Från regionens sida finns förståelse för dessa synpunkter, men konsekvenserna bedöms inte vara av sådan omfattning att regionen funnit anledning till förändringar i föreslagen trafikbeställning. Efter genomförda dialoger och samråd har dock ÖstgötaTrafiken vid en förnyad bedömning av trafiken på linje 670, Ödeshög Tranås, bedömt att trafiken bör kvarstå varför trafikbeställningen kompletteras med fortsatt trafikering av denna linje. Kommun som ser möjligheter till samordning av gymnasieelevernas resor med till exempel av kommunen särskilt upphandlad skolskjutstrafik, har vid sakområdessamrådet uppmanats ta kontakt med ÖstgötaTrafiken för diskussion om lösningar. I den del av ÖstgötaTrafikens underlag till trafikbeställning som behandlar struktur för den framtida regiontrafiken ingår införandet av ett nytt trafikkoncept, Närtrafik, som från och med juni 2016 avses ersätta dagens kompletteringstrafik. Närtrafiken är i detta första utvecklingssteg

2 BESLUTSUNDERLAG 2/2 Ledningsstaben Dnr: TSN Anders Lennartsson utformad med syftet att till boende på landsbygden erbjuda resmöjligheter för service- och fritidsresor. Då kostnadsberäkningarna för Närtrafiken till stor del bygger på merutnyttjande av för andra trafikuppgifter upphandlade fordon kommer Närtrafiken inte att kunna köras på tider som gör det möjligt att nyttja Närtrafiken för mer kontinuerlig arbetspendling. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden föreslås BESLUTA a t t a t t a t t fastställa att trafikbeställningen för år 2016 skall omfatta de av ÖstgötaTrafiken föreslagna utökningarna av trafiken, fastställa de trafikförändringar i övrigt, med undantag av föreslagen nedläggning av linje 670, Ödeshög Tranås, som framgår av ÖstgötaTrafikens förslag till underlag för trafikbeställningen, samt godkänna att nuvarande kompletteringstrafik ersätts med trafikkonceptet Närtrafik i enlighet med intentionerna som framgår av ÖstgötaTrafikens underlag till trafikbeställning. Mats Uddin T.f. Regiondirektör Paul Håkansson Verkställande direktör Beslutet expedieras till: AB Östgötatrafiken

3 /25 Anteckningar från dialogmöten avseende förslag till trafikförändringar 2016 I enlighet med uppdraget från Regionen har ÖstgötaTrafiken inför arbetet med treårsbudget för perioden genomfört analyser av den lågeffektiva trafiken i länets allmänna kollektivtrafik. Lågeffektiv trafik definieras som trafik med en kostnadstäckningsgrad under 20 procent. Analyserna har utförts i enlighet med de av den tidigare Trafiknämnden beslutade Riktlinjer för översyn av den lågeffektiva trafiken. De förslag till åtgärder som analyserna resulterat i har inarbetats i ÖstgötaTrafikens förslag till budget och underlag till Regionens trafikbeställning för år Under april månad 2015 genomförde ÖstgötaTrafiken dialogmöten med samtliga kommuner som berörs av föreslagna trafikförändringar. Syftet med dialogerna var dels att presentera förslagen samtidigt som kommunerna gavs möjlighet att ställa kompletterande frågor och framföra åsikter avseende förslagen. Denna redogörelse upptar förutom minnesanteckningar från genomförda dialogmöten även de skriftliga yttranden som inkommit från en del av kommunerna samt noteringar från samtal med Jönköpings Länstrafik i egenskap av företrädare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings län. Minnesanteckningarna från kommundialogerna upptar endast mer konkreta synpunkter från kommunerna och speglar inte de diskussioner avseende möjliga åtgärder för att mildra effekterna av föreslagna förändringar o dyl. som fördes under mötena. Anders Lennartsson Chef Strategisk utveckling AB Östgötatrafiken

4 2/25 Innehåll Kommundialog Vadstena kommun 3 Kommundialog Kinda kommun 5 Kommundialog Söderköpings kommun 7 Kommundialog Mjölby kommun 9 Kommundialog Valdemarsviks kommun 10 Kommundialog Ödeshögs kommun 12 Kommundialog Norrköpings kommun 14 Kommundialog Finspångs kommun 16 Kommundialog Åtvidabergs kommun 18 Kommundialog Motala kommun 20 Kommundialog Linköpings kommun 22 Noteringar från samtal med Jönköpings Länstrafik 24 Bilagor i form av skriftliga synpunkter från Mjölby kommun Åtvidabergs kommun Ödeshögs kommun

5 3/25 Kommundialog Vadstena kommun Tid: Torsdagen den 9 april kl Plats: ÖstgötaTrafikens kontor, Kungsgatan 39 B, Linköping Deltagare: Leif Gustafsson, Vadstena kommun Bo Gäfvert, Vadstena kommun Magnus Gustafsson, Vadstena kommun Anders Lennartsson, ÖstgötaTrafiken Johan Wilander, ÖstgötaTrafiken Per Karlsson, ÖstgötaTrafiken Sofi Falenius, ÖstgötaTrafiken Niklas Ebermark, ÖstgötaTrafiken 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram AnLe beskriver kortfattat process och tidplan för arbetet med framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. Kommunen informeras om att ÖstgötaTrafiken avser bjuda in kommunföreträdare till tidiga dialoger om förutsättningarna för, och innehållet i, kommande RTP. 2. Trafikkoncept AnLe redogör kortfattat för det arbete som pågår inom ÖstgötaTrafiken med att se över och definiera framtidens kollektivtrafiksystem och trafikkoncepten för de i systemet ingående trafiktyperna. 3. Process översyn lågeffektiv trafik AnLe redogör kortfattat för det arbete ÖstgötaTrafiken genomfört med översyn av den lågeffektiva trafiken. På grund av resursbrist har översynsarbetet i första hand genomförts för sådan trafik som under 2015 skall upphandlas med trafikstart i juni Föreslagna trafikförändringar NiEb och SoFa redogör kortfattat för de förslag till trafikförändringar som berör Vadstena kommun. Kommunen framför följande synpunkter: Det stora problemet är hur de gymnasieelever som idag nyttjar kompletteringstrafiken och trafiken på de linjer som föreslås läggas ner i framtiden ska kunna resa till skolan. Kommunen undrar om det är möjligt att lägga

6 4/25 trafikeringstiderna för Närtrafiken så att gymnasieeleverna kan nyttja den trafiken för sina resor. Kommunen ser det som viktigare att gymnasieeleverna erbjuds resmöjligheter än att resmöjligheter erbjuds till Närtrafikens övriga presumtiva kunder. Går det att förlänga linje 612 så att trafiken utgår från Borghamn? Trots att tätortslinjen 390 klassas som lågeffektiv har trafiken inte analyserats då den utförs inom ramen för avtal som inte skall upphandlas med trafikstart i juni Utifrån en generell frågeställning avseende den typ av servicetrafik i tätorterna som linje 390 kan sägas vara ett exempel på togs ändå en kortare diskussion om trafiken. Från kommunens sida finns förståelse för att åtgärder måste vidtas med trafik som har så låg kostnadstäckning. Utan att vara bundna av nuvarande åsikt i framtiden ser kommunen idag det som viktigare att gymnasieeleverna erbjuds resmöjligheter än att servicetrafiken i tätorten behålls.

7 5/25 Kommundialog Kinda kommun Tid: Måndagen den 13 april kl Plats: ÖstgötaTrafikens kontor, Kungsgatan 39 B, Linköping Deltagare: Anita Silfver, Kinda kommun Björn Hoflund, Kinda kommun Jimmy Bexell, Kinda kommun Anders Lennartsson, ÖstgötaTrafiken Johan Wilander, ÖstgötaTrafiken Per Karlsson, ÖstgötaTrafiken Sofi Falenius, ÖstgötaTrafiken Niklas Ebermark, ÖstgötaTrafiken 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram AnLe beskriver kortfattat process och tidplan för arbetet med framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. Kommunen informeras om att ÖstgötaTrafiken avser bjuda in kommunföreträdare till tidiga dialoger om förutsättningarna för, och innehållet i, kommande RTP. 2. Trafikkoncept AnLe redogör kortfattat för det arbete som pågår inom ÖstgötaTrafiken med att se över och definiera framtidens kollektivtrafiksystem och trafikkoncepten för de i systemet ingående trafiktyperna. Kommunen vill framhålla Stångådalsbanans stora betydelse och ser denna som viktig även för lokalt resande. 3. Process översyn lågeffektiv trafik AnLe redogör kortfattat för det arbete ÖstgötaTrafiken genomfört med översyn av den lågeffektiva trafiken. På grund av resursbrist har översynsarbetet i första hand genomförts för sådan trafik som under 2015 skall upphandlas med trafikstart i juni Föreslagna trafikförändringar NiEb och SoFa redogör kortfattat för de förslag till trafikförändringar som berör Kinda kommun. Kommunen framför följande synpunkter:

8 6/25 Generellt anser kommunen att de föreslagna förändringarna ställer till stora problem för kommunen. I första hand är det att skolelevernas resmöjligheter försämras, eller helt förvinner, som är problemet. På linjerna 547 och 548 reser både grundskole- och gymnasieelever idag. Kommunen ser ingen möjlighet att till hösten 2016 hinna med att ställa om sin egen upphandlade trafik så att den även kan hantera de elever som idag reser med linjetrafiken. Framförallt är det att inom ramen för det nyligen upphandlade avtalet ordna fler fordon som är problemet men även de ökade kostnaderna för kommunen ses som ett problem. Nedläggningen av linje 580 innebär att de gymnasieelever som studerar i Vimmerby kommer att bli tvungna att åka med KLT s busslinje 581 som trafikerar sträckan Kisa-Vimmerby. Gymnasieeleverna från Horn/Hycklinge (i snitt 5 per dag) kommer dock inte kunna erbjudas någon resmöjlighet. Enligt kommunen riskerar försämringarna att påverka hur många elever från Kinda kommun som väljer att studera i Vimmerby. Detta är i så fall inget nytt som helt kan härledas till trafikförändringarna eftersom utvecklingen har varit sådan de senaste åren även med dagens resmöjligheter. Utifrån en generell frågeställning avseende den typ av servicetrafik i tätorterna som linje 290 kan sägas vara ett exempel på, och trots det faktum att linjen har en kostnadstäckningsgrad på mer än 20 procent, togs en kortare diskussion om trafiken. Från kommunens sida vill man ha kvar trafiken som man anser fyller en stor roll i möjligheterna för främst äldre personer att förflytta sig i det kuperade Kisa.

9 7/25 Kommundialog Söderköpings kommun Tid: Måndagen den 20 april kl Plats: ÖstgötaTrafikens kontor, Kungsgatan 39 B, Linköping Deltagare: Johan Cöster, Söderköpings kommun Mikael Appelberg, Söderköpings kommun Anders Lennartsson, ÖstgötaTrafiken Johan Wilander, ÖstgötaTrafiken Per Karlsson, ÖstgötaTrafiken Sofi Falenius, ÖstgötaTrafiken Niklas Ebermark, ÖstgötaTrafiken 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram AnLe beskriver kortfattat process och tidplan för arbetet med framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. Kommunen informeras om att ÖstgötaTrafiken avser bjuda in kommunföreträdare till tidiga dialoger om förutsättningarna för, och innehållet i, kommande RTP. 2. Trafikkoncept AnLe redogör kortfattat för det arbete som pågår inom ÖstgötaTrafiken med att se över och definiera framtidens kollektivtrafiksystem och trafikkoncepten för de i systemet ingående trafiktyperna. 3. Process översyn lågeffektiv trafik AnLe redogör kortfattat för det arbete ÖstgötaTrafiken genomfört med översyn av den lågeffektiva trafiken. På grund av resursbrist har översynsarbetet i första hand genomförts för sådan trafik som under 2015 skall upphandlas med trafikstart i juni Föreslagna trafikförändringar NiEb och SoFa redogör kortfattat för de förslag till trafikförändringar som berör Söderköpings kommun. Kommunen framför följande synpunkter: Även om kommunen håller med om att resandet på framförallt linje 453 till största delen består av grundskoleelever och att redovisad ekonomi för linjerna 452 och 453 inte når upp till uppställda krav anser kommunen det olyckligt om linje 453 läggs ner. Trots allt är kommunen dock glada att linje 452 föreslås behållas.

10 8/25 Kommunen vill framhålla vikten av att precis som utredningen kommit fram till behålla linje 471. Kommunen ser linjen som viktig företrädesvis ur ett gymnasiependlingsperspektiv. Som input inför tidtabellsarbetet informerar kommunen att skolan i Västra Husby kommer att starta undervisningen 30 minuter tidigare på morgonen jämfört med idag. Justeringen görs för att skolans skall kunna utöka tiden för matematikundervisningen. Ny starttid blir kl Kommunen vill även passa på att informera om utbyggnadsplanerna för Snövelstorp som på sikt kommer att innebära ett förbättrat resandeunderlag.

11 9/25 Kommundialog Mjölby kommun Tid: Måndagen den 20 april kl Plats: ÖstgötaTrafikens kontor, Kungsgatan 39 B, Linköping Deltagare: Matz Hasselbom, Mjölby kommun Maria Karlsson, Mjölby kommun Suzanne Norberg, Mjölby kommun Anders Lennartsson, ÖstgötaTrafiken Johan Wilander, ÖstgötaTrafiken Per Karlsson, ÖstgötaTrafiken Sofi Falenius, ÖstgötaTrafiken Niklas Ebermark, ÖstgötaTrafiken 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram AnLe beskriver kortfattat process och tidplan för arbetet med framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. Kommunen informeras om att ÖstgötaTrafiken avser bjuda in kommunföreträdare till tidiga dialoger om förutsättningarna för, och innehållet i, kommande RTP. 2. Trafikkoncept AnLe redogör kortfattat för det arbete som pågår inom ÖstgötaTrafiken med att se över och definiera framtidens kollektivtrafiksystem och trafikkoncepten för de i systemet ingående trafiktyperna. 3. Process översyn lågeffektiv trafik AnLe redogör kortfattat för det arbete ÖstgötaTrafiken genomfört med översyn av den lågeffektiva trafiken. På grund av resursbrist har översynsarbetet i första hand genomförts för sådan trafik som under 2015 skall upphandlas med trafikstart i juni Föreslagna trafikförändringar NiEb och SoFa redogör kortfattat för de förslag till trafikförändringar som berör Mjölby kommun. Kommunen framför följande synpunkter: Kommunen har inte hunnit med att i detalj studera effekterna av föreslagna förändringar men är generellt oroade över konsekvenserna för de skolelever som idag reser med de linjer som föreslås läggas ner.

12 10/25 Efter analys av förslagen till trafikförändringar avser kommunen återkomma med skriftliga synpunkter på förändringarna och de effekter de för med sig för kommunen och kommunens invånare.

13 11/25 Kommundialog Valdemarsviks kommun Tid: Tisdagen den 21 april kl Plats: ÖstgötaTrafikens kontor, Kungsgatan 39 B, Linköping Deltagare: Thomas Örnberg, Valdemarsviks kommun Sten Ovinder, Valdemarsviks kommun Anders Lennartsson, ÖstgötaTrafiken Johan Wilander, ÖstgötaTrafiken Per Karlsson, ÖstgötaTrafiken Sofi Falenius, ÖstgötaTrafiken Niklas Ebermark, ÖstgötaTrafiken 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram AnLe beskriver kortfattat process och tidplan för arbetet med framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. Kommunen informeras om att ÖstgötaTrafiken avser bjuda in kommunföreträdare till tidiga dialoger om förutsättningarna för, och innehållet i, kommande RTP. 2. Trafikkoncept AnLe redogör kortfattat för det arbete som pågår inom ÖstgötaTrafiken med att se över och definiera framtidens kollektivtrafiksystem och trafikkoncepten för de i systemet ingående trafiktyperna. 3. Process översyn lågeffektiv trafik AnLe redogör kortfattat för det arbete ÖstgötaTrafiken genomfört med översyn av den lågeffektiva trafiken. På grund av resursbrist har översynsarbetet i första hand genomförts för sådan trafik som under 2015 skall upphandlas med trafikstart i juni Föreslagna trafikförändringar NiEb och SoFa redogör kortfattat för de förslag till trafikförändringar som berör Valdemarsviks kommun. Kommunen framför följande synpunkter: Kommunen har redan tidigare i samtal med ÖstgötaTrafiken diskuterat frågan om linje 535 framtid. Liksom vid de tidigare diskussionerna ser kommunen inte att resandeunderlaget är sådant att det motiverar fortsatt trafik. På fråga från

14 12/25 kommunen svarar ÖstgötaTrafiken att någon kontakt ej tagits med friskolan i Tryserum angående de föreslagna förändringarna. Grundskoleelever i kommunens skolor ingår i den upphandling av skolskjutstrafik som ÖstgötaTrafiken på kommunens uppdrag genomför under Inför det fortsatta arbetet med utvecklingen av trafikkonceptet Närtrafik vill kommunen göra ÖstgötaTrafiken uppmärksam på att Valdemarsviks kommun är en kommun med en stor andel fritidsresande. Utformningen av trafikkonceptet bör möjliggöra att dessa resor kan genomföras i Närtrafiken. Kommunen har beslutat att i samband med vårterminens avslutning innevarande år 2015 lägga ner Gryts skola. Kommuner understryker vikten av att skärgårdstrafiken behålls i minst nuvarande omfattning och helst utvecklas ytterligare. Enligt kommunen är skärgårdstrafiken bra för besöksnäringen i hela regionen. Kommunen känner ett behov av att tidigt påbörja en dialog avseende hur trafiken på stråket Valdemarsvik Söderköping Norrköping skall utformas efter det att förbifart Söderköping är byggd.

15 13/25 Kommundialog Ödeshögs kommun Tid: Torsdagen den 23 april kl Plats: ÖstgötaTrafikens kontor, Kungsgatan 39 B, Linköping Deltagare: Annici Oscarsson, Ödeshögs kommun Jonas Andersson, Ödeshögs kommun Anders Karlsson, Ödeshögs kommun Torbjörn Gustafsson, Ödeshögs kommun Henrik Hendeby, Ödeshögs kommun Anders Lennartsson, ÖstgötaTrafiken Johan Wilander, ÖstgötaTrafiken Per Karlsson, ÖstgötaTrafiken Sofi Falenius, ÖstgötaTrafiken Niklas Ebermark, ÖstgötaTrafiken 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram AnLe beskriver kortfattat process och tidplan för arbetet med framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. Kommunen informeras om att ÖstgötaTrafiken avser bjuda in kommunföreträdare till tidiga dialoger om förutsättningarna för, och innehållet i, kommande RTP. 2. Trafikkoncept AnLe redogör kortfattat för det arbete som pågår inom ÖstgötaTrafiken med att se över och definiera framtidens kollektivtrafiksystem och trafikkoncepten för de i systemet ingående trafiktyperna. 3. Process översyn lågeffektiv trafik AnLe redogör kortfattat för det arbete ÖstgötaTrafiken genomfört med översyn av den lågeffektiva trafiken. På grund av resursbrist har översynsarbetet i första hand genomförts för sådan trafik som under 2015 skall upphandlas med trafikstart i juni Föreslagna trafikförändringar NiEb och SoFa redogör kortfattat för de förslag till trafikförändringar som berör Ödeshögs kommun. Kommunen framför följande synpunkter:

16 14/25 Ödeshögs kommun har idag kollektivtrafik till fyra angränsande kommuner. Med de trafikförändringar som föreslås kommer trafik endast att finnas kvar i relationen Ödeshög Mjölby. Kommunen anser inte att det är en acceptabel utveckling. Motvilligt men ändå med viss förståelse medger kommunen att nedläggningen av linje 610 mot Vadstena kan vara motiverad utifrån nuvarande låga resande. För övriga linjer, 670 mot Tranås och 671 mot Gränna, anser kommunen att det behövs trafik även fortsättningsvis för i första hand gymnasieelevernas resor men även för den arbetspendling som förekommer på relationerna. Kommunen köper enligt egen uppgift skolkort till 35 gymnasieelever som reser med linje 670 mot Tranås. Kommunens kostnad för dessa skolkort uppgår till ett belopp som är betydligt högre än den intäkt som finns redovisad i linjeanalysen för aktuell linje. ÖstgötaTrafikens förklaring är att intäkterna från de olika biljettyperna sker utifrån i vilken trafik biljetterna används. I Ödeshögs fall är skolkorten av modell Årsbiljett som är giltiga i hela länet, årets alla dagar och används uppenbarligen även för andra resor än enbart resor till/från skolan. Nedläggning av linje 670 mot Tranås innebär, förutom att elever bosatta i Ödeshögs tätort tvingas åka via Mjölby om de skulle vilja studera i Tranås, att de gymnasieelever som bor på sträckan Ödeshög Tranås inte kan ta sig med kollektivtrafik vare sig till Tranås eller till Ödeshög för vidare resa till Mjölby. Kommunen påpekar i detta sammanhang att Tranås gymnasieskola ingår i regionens samverkansöverenskommelse avseende gymnasieskolor. Nedläggning av linje 671 mot Gränna innebär att de gymnasieelever som valt att studera i Gränna eller Jönköping inte kan nyttja kollektivtrafiken för sina resor till/från skolan. I Vida Vättern har under hösten 2014 etablerats ett asylboende för upp emot 60 personer. Nedläggning av trafiken på linje 671 innebär att dessa inte kan nyttja någon kollektivtrafik för sina resbehov.

17 15/25 Kommundialog Norrköpings kommun Tid: Fredagen den 24 april kl Plats: ÖstgötaTrafikens kontor, Kungsgatan 39 B, Linköping Deltagare: Karin Jonsson, Norrköpings kommun Maryam Zeitooni Dicker, Norrköpings kommun Martin Schmidt, Norrköpings kommun Ingela Granqvist, Norrköpings kommun Ulf Arumskog, Norrköpings kommun Ylva Persson, Norrköpings kommun Kristian Berthelsen, Norrköpings kommun Anders Lennartsson, ÖstgötaTrafiken Johan Wilander, ÖstgötaTrafiken Per Karlsson, ÖstgötaTrafiken Sofi Falenius, ÖstgötaTrafiken Niklas Ebermark, ÖstgötaTrafiken 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram AnLe beskriver kortfattat process och tidplan för arbetet med framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. Kommunen informeras om att ÖstgötaTrafiken avser bjuda in kommunföreträdare till tidiga dialoger om förutsättningarna för, och innehållet i, kommande RTP. 2. Trafikkoncept AnLe redogör kortfattat för det arbete som pågår inom ÖstgötaTrafiken med att se över och definiera framtidens kollektivtrafiksystem och trafikkoncepten för de i systemet ingående trafiktyperna. Kommunen är positiva till tankarna kring trafikkonceptet Närtrafik men vill understryka vikten av enkla regler som är lätta att kommunicera till kommunens invånare. Kommunen ser det som positivt om Närtrafikens tidsfönster även omfattar de tider då gymnasieeleverna gör sina resor till/från skolan. Om det erfordras fysiska åtgärder på bytespunkter mellan Närtrafik och linjelagd trafik måste kommunen, i de fall bytespunkten ligger på väg för vilken kommunen ansvar, få information i god tid så att erforderliga åtgärder hinner utföras. 3. Process översyn lågeffektiv trafik

18 16/25 AnLe redogör kortfattat för det arbete ÖstgötaTrafiken genomfört med översyn av den lågeffektiva trafiken. På grund av resursbrist har översynsarbetet i första hand genomförts för sådan trafik som under 2015 skall upphandlas med trafikstart i juni Föreslagna trafikförändringar NiEb och SoFa redogör kortfattat för de förslag till trafikförändringar som berör Norrköpings kommun. Kommunen framför följande synpunkter: Kommunen är generellt oroliga för vilka effekter föreslagna förändringar får för gymnasieelevernas möjligheter att nyttja kollektivtrafiken för resor till studier. I de områden som trafikeras av linjer som föreslår läggas ner finns ett flertal elever som om förslagen genomförs inte kommer att ha någon möjlighet att nyttja den allmänna kollektivtrafiken för sina resor till/från skolan. Även om kommunen kan förstå att det är svårt att motivera att behålla trafik med alltför låg kostnadstäckningsgrad anser kommunen att effekterna av nedläggning av landsbygdslinjer måste beaktas särskilt. Risken finns att levnadsvillkoren för de som bor på landsbygden försämras i alltför hög grad om en stor del av landsbygdstrafiken tas bort. Kommunen ställer frågan vilka kriterier som ÖstgötaTrafiken haft som utgångspunkt vid utformningen av prissystemets zonkarta och speciellt då varför närområdesgränserna dragits där de ligger idag. Kommunens uppfattning är att t ex. Vånga, som idag ligger i Finspångs närområde, bör flyttas och ingå i Norrköpings närområde.

19 17/25 Kommundialog Finspångs kommun Tid: Fredagen den 24 april kl Plats: ÖstgötaTrafikens kontor, Kungsgatan 39 B, Linköping Deltagare: Anders Härnbro, Finspångs kommun Herman Vinterhjärta, Finspångs kommun Jan-Erik Heintze, Finspångs kommun Helena Wastesson, Finspångs kommun Anders Lennartsson, ÖstgötaTrafiken Johan Wilander, ÖstgötaTrafiken Per Karlsson, ÖstgötaTrafiken Sofi Falenius, ÖstgötaTrafiken Niklas Ebermark, ÖstgötaTrafiken 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram AnLe beskriver kortfattat process och tidplan för arbetet med framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. Kommunen informeras om att ÖstgötaTrafiken avser bjuda in kommunföreträdare till tidiga dialoger om förutsättningarna för, och innehållet i, kommande RTP. 2. Trafikkoncept AnLe redogör kortfattat för det arbete som pågår inom ÖstgötaTrafiken med att se över och definiera framtidens kollektivtrafiksystem och trafikkoncepten för de i systemet ingående trafiktyperna. Bland annat från området kring Igelfors åker många idag norrut mot Vingåker och Sörmland. Kommunen vill understryka vikten av att trafikkonceptet för Närtrafiken utformas så att möjligheten till den typen av resor finns kvar. 3. Process översyn lågeffektiv trafik AnLe redogör kortfattat för det arbete ÖstgötaTrafiken genomfört med översyn av den lågeffektiva trafiken. På grund av resursbrist har översynsarbetet i första hand genomförts för sådan trafik som under 2015 skall upphandlas med trafikstart i juni Föreslagna trafikförändringar NiEb och SoFa redogör kortfattat för de förslag till trafikförändringar som berör Finspångs kommun.

20 18/25 Kommunen framför följande synpunkter: Nedläggningen av linje 418 inverkar på såväl grundskole- som gymnasieelevers möjligheter att nyttja kollektivtrafik för sina resor till/från skolan. Kommunen är införstådd med att antalet elever som drabbas kan tyckas litet men trots allt är det ett antal elever som om förslaget genomförs måste erbjudas skolskjuts på något annat sätt. Diskussion förs om bakgrunden till att linje 418, som har en kostnadstäckningsgrad på nästan 49 procent, ändå föreslås läggas ner. Linjen körs idag genom merutnyttjande av ett fordon där de fasta kostnaderna bärs av servicetrafiken i Finspångs tätort. Förstärkningsbehov på andra linjer inom kommunen med betydligt större resandeunderlag medför att detta fordon inte längre kan nyttjas på linje 418. Om nytt fordon skall anskaffas kommer de fasta kostnaderna för sådant nytt fordon att till fullo belasta linje 418 som då hamnar under en kostnadstäckning på 20 procent. Fordon i den trafik som nu förslås läggas ner används även för viss övrig skoltrafik. Vilka effekter föreslagna trafikförändringar får för denna trafik behöver utredas vidare.

21 19/25 Kommundialog Åtvidabergs kommun Tid: Måndagen den 27 april kl Plats: ÖstgötaTrafikens kontor, Kungsgatan 39 B, Linköping Deltagare: Lars-Åke Bergstrand, Åtvidabergs kommun Kristina Andersson, Åtvidabergs kommun Anders Lennartsson, ÖstgötaTrafiken Johan Wilander, ÖstgötaTrafiken Per Karlsson, ÖstgötaTrafiken Sofi Falenius, ÖstgötaTrafiken Niklas Ebermark, ÖstgötaTrafiken 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram AnLe beskriver kortfattat process och tidplan för arbetet med framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. Kommunen informeras om att ÖstgötaTrafiken avser bjuda in kommunföreträdare till tidiga dialoger om förutsättningarna för, och innehållet i, kommande RTP. 2. Trafikkoncept AnLe redogör kortfattat för det arbete som pågår inom ÖstgötaTrafiken med att se över och definiera framtidens kollektivtrafiksystem och trafikkoncepten för de i systemet ingående trafiktyperna. 3. Process översyn lågeffektiv trafik AnLe redogör kortfattat för det arbete ÖstgötaTrafiken genomfört med översyn av den lågeffektiva trafiken. På grund av resursbrist har översynsarbetet i första hand genomförts för sådan trafik som under 2015 skall upphandlas med trafikstart i juni Föreslagna trafikförändringar NiEb och SoFa redogör kortfattat för de förslag till trafikförändringar som berör Åtvidabergs kommun. Kommunen framför följande synpunkter: Nedläggningen av linje 535 på sträckan Falerum Valdemarsvik riskerar att få till följd att elever som bor i Kvarnvik inte längre kan gå i friskolan i Tryserum. Aktuella elever får i så fall åka i upphandlad skoltrafik till skolor i Åtvidaberg.

22 20/25 För tätortstrafiken i Åtvidaberg avses den anropsstyrda servicelinjen läggas ner. Som en följd av detta behöver yttäckningen för den linjelagda servicelinjen ses över. I sammanhanget informerar kommunen om att det finns planer på flytt av vårdcentralen in till centrala Åtvidaberg någon gång under år 2018.

23 21/25 Kommundialog Motala kommun Tid: Tisdagen den 28 april kl Plats: ÖstgötaTrafikens kontor, Kungsgatan 39 B, Linköping Deltagare: Caroline Unéus, Motala kommun Kjell Fransson, Motala kommun Anders Bengtsson, Motala kommun Mats Demerlöv, Motala kommun Anders Lennartsson, ÖstgötaTrafiken Johan Wilander, ÖstgötaTrafiken Per Karlsson, ÖstgötaTrafiken Sofi Falenius, ÖstgötaTrafiken Niklas Ebermark, ÖstgötaTrafiken 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram AnLe beskriver kortfattat process och tidplan för arbetet med framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. Kommunen informeras om att ÖstgötaTrafiken avser bjuda in kommunföreträdare till tidiga dialoger om förutsättningarna för, och innehållet i, kommande RTP. 2. Trafikkoncept AnLe redogör kortfattat för det arbete som pågår inom ÖstgötaTrafiken med att se över och definiera framtidens kollektivtrafiksystem och trafikkoncepten för de i systemet ingående trafiktyperna. I de norra delarna av kommunen nyttjas idag kompletteringstrafiken för gymnasieelevernas resbehov. Med föreslagna tidsfönster för Närtrafiken blir det inte möjligt att i framtiden nyttja Närtrafiken för den typen av resor. 3. Process översyn lågeffektiv trafik AnLe redogör kortfattat för det arbete ÖstgötaTrafiken genomfört med översyn av den lågeffektiva trafiken. På grund av resursbrist har översynsarbetet i första hand genomförts för sådan trafik som under 2015 skall upphandlas med trafikstart i juni Föreslagna trafikförändringar NiEb och SoFa redogör kortfattat för de förslag till trafikförändringar som berör Motala kommun.

24 22/25 Kommunen framför följande synpunkter: Kommunen tycker att det känns konstigt att kollektivtrafikförsörjningen mellan Motala och Askersund bryts vilket blir resultatet av föreslagen förändring för linje 629. Från och med höstterminen 2015 kommer skolstart för Hällaskolan att tidigareläggas till kl denna förändring medför att skolskjutsfordon kommer att kunna nyttjas för att köra de elever som idag åker med trafiken på linjerna 622, 624 och 625. Kommunen upplever att det finns ett behov av att se över synkningen avseende landsbygdstrafikens ankomst- och avgångstider i Motala. På fråga från kommunen svarar ÖstgötaTrafiken att en stor del av de elever som drabbas av föreslagna trafikförändringar kan, genom effektivare planering, beredas plats i befintlig skolskjutstrafik.

25 23/25 Kommundialog Linköpings kommun Tid: Onsdagen den 29 april kl Plats: ÖstgötaTrafikens kontor, Kungsgatan 39 B, Linköping Deltagare: Nils Hillerbrand, Linköpings kommun Gunnar Lönn, Linköpings kommun Ann-Louise Holmgren, Linköpings kommun Anders Lennartsson, ÖstgötaTrafiken Johan Wilander, ÖstgötaTrafiken Per Karlsson, ÖstgötaTrafiken Sofi Falenius, ÖstgötaTrafiken Niklas Ebermark, ÖstgötaTrafiken 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram AnLe beskriver kortfattat process och tidplan för arbetet med framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, RTP. Kommunen informeras om att ÖstgötaTrafiken avser bjuda in kommunföreträdare till tidiga dialoger om förutsättningarna för, och innehållet i, kommande RTP. 2. Trafikkoncept AnLe redogör kortfattat för det arbete som pågår inom ÖstgötaTrafiken med att se över och definiera framtidens kollektivtrafiksystem och trafikkoncepten för de i systemet ingående trafiktyperna. 3. Process översyn lågeffektiv trafik AnLe redogör kortfattat för det arbete ÖstgötaTrafiken genomfört med översyn av den lågeffektiva trafiken. På grund av resursbrist har översynsarbetet i första hand genomförts för sådan trafik som under 2015 skall upphandlas med trafikstart i juni Föreslagna trafikförändringar NiEb och SoFa redogör kortfattat för de förslag till trafikförändringar som berör Linköpings kommun. Kommunen framför följande synpunkter: Kommunen anser att dokumentationen från genomförda linjeanalyser är ett bra underlag som ger en god bild av aktuell trafik.

26 24/25 På fråga från kommunen huruvida någon beräkning genomförts avseende de ekonomiska konsekvenserna för kommunen om föreslagna förändringar genomförs svarar ÖstgötaTrafiken att sådan beräkning ej varit möjlig då ÖstgötaTrafiken inte förfogar över skolskjutsplaneringen i kommunen. Kommunen har som målsättning att det även ute på landsbygden skall erbjudas en kollektivtrafik som ger de boende där en reell möjlighet att nyttja kollektivtrafiken för sina resor i stället för att resorna företas med egen bil. Nedläggning av landsbygdslinjer riskerar att få till följd att kommunens målsättning inte nås.

27 25/25 Noteringar från samtal med Jönköpings Länstrafik, JLT, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Jönköpings län Deltagare: Erik Andersson, Jönköpings Länstrafik Anders Lennartsson, ÖstgötaTrafiken De trafikförändringar som berör Jönköpings län är föreslagna nedläggningar av linjerna 670, Ödeshög Tranås samt 671, Ödeshög Gränna. Tranås kommun har till JLT framfört önskemål att JLT i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet skall bevaka vad som händer i ärendet och om möjligt försöka påverka Östergötland att inte genomföra föreslagna förändringar av trafiken på linje 670. Tranås kommuns intresse i trafiken är i första hand att säkerställa resmöjligheterna för de gymnasieelever från Ödeshögs kommun som studerar vid Holavedsgymnasiet i Tranås. JLT är positiva till att även fortsättningsvis vara med och finansiera trafiken i nuvarande omfattning.

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-08-05 TSN 2015-211 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommunstyrelsen i träffade

Läs mer

Ärende 9. Mer kollektivtrafik i Degerfors och Karlskoga kommun - genomförande och medfinansiering

Ärende 9. Mer kollektivtrafik i Degerfors och Karlskoga kommun - genomförande och medfinansiering Ärende 9 Mer kollektivtrafik i Degerfors och Karlskoga kommun - genomförande och medfinansiering Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-12-14 KS 2015.0036 Handläggare Hans Bergh-Nilsson Kommunstyrelsen Mer kollektivtrafik

Läs mer

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter TJÄNSTEUTLÅTANDE KS 18:1 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:289-014 2015-05-08 1/3 Trafikbeställning inför 2016 års tidtabell samt redovisning av synpunkter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Beslutande ledamöter Åtvidabergs bibliotek, kl.13.30-16.10 Lars-Åke Bergstrand (S), ordförande Björn Moum (M), vice ordförande Anki Sjöö-Törner (S) Fredrik

Läs mer

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen

Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Beslutande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL 2006-03-28 Tid kl 18.00 19.15 Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning 1-10 ande Steve Sjögren (s) ordförande Birgitta Elfström (s) kommunstyrelsen Rolf

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017

Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2016-09-15 TSN 2016-145 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Läs mer

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030 RTP>2030 dnr TSN 2015 289 Synpunkter Biljettsystem Teknisk biljettsamverkan Med teknisk biljettsamverkan så avses möjligheten att använda samma typ av reskort oavsett vilken länstaxa som används. Inte

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Regionala ägarrådet och Västtrafik

Regionala ägarrådet och Västtrafik Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2007-09-28 Minnesanteckningar Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafik Torsdagen den 13 september kl (09.00) 10.00 13.30 i Skövde Närvarande: Regionala

Läs mer

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Fr.o.m. läsåret 11/12 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2007-08-23 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-18 Reviderad

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott fredag den 13 juni 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott fredag den 13 juni 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott fredag den 13 juni 2014 Ärende 2 Dnr 2014/000001 Aktuella kommundirektörsfrågor Föredragande: Jan Lagerqvist, kommundirektör Under ärendet informeras

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31 Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31 Nämnden för hälsa och omsorg Beställningscentral och organisation av resor

Läs mer

Antal Trafikuppdrag/avtal

Antal Trafikuppdrag/avtal Medlemmar Svensk Kollektivtrafik Upphandlingsplan för Trafikupphandlingar 2015 Upphandling av avtal år 2015 Planerad tilldelning Antal bussar/tåg/taxi Trafikstart Blekingetrafiken Resanderäkning tågtrafik

Läs mer

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik yy Strategisk trafikplanering Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Grundat 1905 Medlemmar 21 Länstrafikbolag 7 primärkommunala + 80 Associerade

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 2: Linjebeskrivning Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars 2012 Linjebeskrivning för buss I det följande ges varje busslinje en kort beskrivning utifrån

Läs mer

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 Sida 1 (5) UTKAST 2015-12-08 Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 1 Parter och avtalets syfte Detta avtal har upprättats mellan Helsingborgs kommun (nedan benämnt Staden) och Region

Läs mer

Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik

Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Handläggare Magnus Höög 023-77 70 54 magnus.hoog@regiondalarna.se Datum 2015-06-01 Arbetsutskottet Diarienummer RD 2015/40 Justering av förslag till Samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunal Kollektiv Trafikplan

Kommunal Kollektiv Trafikplan Kommunal Kollektiv Trafikplan Åsele kommun 2016 Antagen av kommunstyrelsen 2016 02-09 1 Innehållsförteckning Trafikpolitiska ambitioner 3 Kommunens ambitioner och trafikpolitiska målsättning 3 Kollektivtrafikmyndigheten

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187)

Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187) Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187) I Region Östergötland har vi sedan 2012 en regional kollektivtrafikmyndighet, Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 10 Datum 2014-02-07 Diarienr 13/00 Marika Bystedt, 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Utvärdering av Nynäshamn

Utvärdering av Nynäshamn 1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen),

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00-09:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Laila Borger

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26

Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26 Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26 Tid: 9.00-12.00 Plats: Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås Närvarande: Nils-Gunnar Ernstson (ordf) Dan Gustafsson Leif

Läs mer

Övergripande synpunkter och ställningstaganden

Övergripande synpunkter och ställningstaganden YTTRANDE 1 (6) MILJÖENHETEN Ann-Charlotte Duvkär Telefon 010-224 94 41 ann-charlotte.duvkar@lansstyrelsen.se m.registrator@regeringskansliet.se kopia till niclas.damm@regeringskansliet.se Yttrande över

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Reviderad 2013-03 Versionsnummer 1 Innehåll 1.0 Skolskjuts i Finspångs kommun 2 1.1 Elever i grundskola och grundsärskola 2 1.2 Elever i gymnasieskolan

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum och tid 24-04-, 19:00-21:15 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Alebackens cafeteria, Alafors Erik Karlsson, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson,

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003)

Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003) Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003) Köp av fastigheterna Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 juli 2003

Läs mer

Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021

Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 Planeringsavdelningen Joel Engström,0550-88549 joel.engstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-01-11 Ks/2015:218 013 Trafikfrågor Sida 1(2) Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Skolskjutsregler Skolskjutsregler 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 januari 2006, reviderat den 18 augusti 2011 Tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

Trafikinformation från Kalmar Länstrafik

Trafikinformation från Kalmar Länstrafik 2017-10-25 Mats Reimbertsson Trafikinformation från Kalmar Länstrafik Mats Reimbertsson, Trafikplanerare Jobbar på kontoret i Högsby Lite punkter Fyra grundbultar i trafiken Trafikupphandlingen 2017 Starten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd 2014-05-14 1 (17) Plats och tid Komunkontoret samanträdesrum A, onsdag 14 maj 2014, klockan 09:00 10:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP)

Läs mer

Regionala ägarrådet och Västtrafiks styrelse

Regionala ägarrådet och Västtrafiks styrelse Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2006-10-25 Minnesanteckningar Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafiks styrelse Torsdagen den 12 oktober 2006, kl. 09.30 13.00 i Skövde Närvarande: Regionala

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 kl. 09.30-12.30 Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Joakim Svärdström Johan

Läs mer

Jill Stor UF Lisa Lindgren Balthazar Annica Hansson Walldén Dalenium. Sekreterare Paragrafer 83-92

Jill Stor UF Lisa Lindgren Balthazar Annica Hansson Walldén Dalenium. Sekreterare Paragrafer 83-92 SIDAN 1 AV 5 SIDAN 1 AV 5 SKOL- O C H U T B I L D N I N G S C H E F E R PROTOKOLL Tid och plats Fredag den 18 december, i Skövde på Gothia Science Park lokal Vänern/Vättern Beslutande Yvonne Kjell, Gullspång

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 6 OKTOBER 2008.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 6 OKTOBER 2008. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 6 OKTOBER 2008. Datum: 2008-10-06 Tid: 19.00 21.00 Plats: Allhuset Deltagare: 44 personer. Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2011-10-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2011-10-13 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 KF:s HANDLING NR 64 2011 25 (44) 199 Motion om gratis buss i Sala kommun Dnr 2010/141 INLEDNING Motion från Erik Åberg (MP)

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014 Datum: 2014-05-05 Tid: 19.02 20.35 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 25 personer Kommunalrådet Pia Tingvall hälsade välkommen

Läs mer

Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland

Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland Missiv: Dialogunderlag inför revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 23 juni 2015 Till kollektivtrafikråden i Västra Götaland Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt

Beslut om allmän trafikplikt PM 1 (5) Handläggare Anders Lennartsson Beslut om allmän trafikplikt Sammanfattning ÖstgötaTrafiken har, i sin roll som stöd till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, genomfört trafikpliktsutredning

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD. För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD. För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13 VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Geografisk avgränsning...3 1.2 Syfte...4 2. Deltagare...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) 2014-10-20 Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Regionrådsmöte Umeåregionen

Regionrådsmöte Umeåregionen Regionrådsmöte regionen Dag Fredag 10 juni 2011 Tid 09.00 15.00 Plats ENS, samverkanshuset, universitet. Bottenvåningen, TrippelHelix. Närvarande Ingemar Nyman, Bjurholm Kurt-Allan Egelby, Bjurholm Lars

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer för skolskjuts Reviderade riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Upplands-Bro kommun. Fastställda av Utbildningsnämnden 2014-06-03 Un 32 kommun@upplands-bro.se 08-581 690 00 Skolskjuts enlig

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR 1(5)

MINNESANTECKNINGAR 1(5) MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum och tid 2015-04-01, 19:00-21:00 Plats Presidium Hålanda bygdegård, Hålanda Anders Rollings, ordförande Lars Kopp, 1:e vice ordförande Örjan Claesson, 2:e vice ordförande Sekreterare

Läs mer

106 Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda. 108 Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år

106 Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda. 108 Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 102 Riktlinjer för löneöversyn 2016 103 Revidering av trafikförsörjningsstrategi 104 Svar på Medborgarförslag - Avvakta med gå vidare med styrgruppen för ett nytt kommunhus

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30)

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30) Deltog: Helena Bengtsson, Mjölby Marie Eriksson, Söderköping Anne Hederén, Länsbiblioteket Karin Hermansson, Ödeshög Inger Hollström Flis, Motala Tommy Jansson, Norrköping Anja Leiding, Åtvidaberg Sten

Läs mer

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN Sida 1 av 5 RESENÄREN OCH MEDBORGAREN 1. Vad vill man uppnå med den här upphandlingen? Upphandlingen syftar till att säkerställa transporter och för att tillgodose medborgarnas behov av trygga och säkra

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Anteckningar för Kommunberedningen den 27 augusti, Halmstad

Anteckningar för Kommunberedningen den 27 augusti, Halmstad Anteckningar för Kommunberedningen den 27 augusti, Halmstad Närvarande: Gösta Bergenheim, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Jörgen Warborn, Eva Borg, Mats Eriksson, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Möte med beredningsgrupp för den Regionala överenskommelsen torsdagen den 20 november 2014

Möte med beredningsgrupp för den Regionala överenskommelsen torsdagen den 20 november 2014 MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2014-11-20 Dnr 851-4736-2014 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen 010-224 16 46 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte med beredningsgrupp för den Regionala överenskommelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.05 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S), ersättare för Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

17 Föregående protokoll Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2015 02 02 har justerats.

17 Föregående protokoll Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2015 02 02 har justerats. PROTOKOLL 5 Organ Plats Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås Tidpunkt Måndagen den 30 mars 2015 klockan 09.00 11.30 Ledamöter Ersättare Övriga Tommy Levinsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 31 januari 2012 kl 09:30-11:00 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ingela Melchersson (S), ersättare för Ove Bäck (C) Maria

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-25 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Ny kollektivtrafiklag Enligt

Läs mer

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20

2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 KNIVSTA KOMMUN SKOLSKJUTSREGLEMENTE Beslut i kommunfullmäktige FÖR FÖRSKOLEKLASS OCH 2003-01-23 ( 21) GRUNDSKOLA Reviderat i kommunstyrelsen 2003-04-14, samt i Utbildningsnämnden 2012-06-20 SKOLSKJUTSREGLER

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Söderköpings kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Söderköpings kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-01-12 TSN 2015-18 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommuner som så önskar kan enligt

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379 OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Avser: Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, kommunresor/ kommuntransporter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

Handlingar som delades ut på sammanträdet 2012-02-01

Handlingar som delades ut på sammanträdet 2012-02-01 1 (1) 2012-02-21 SKOLFÖRVALTNINGEN Benny Wetterberg Handlingar som delades ut på sammanträdet 2012-02-01 Här följder de handlingar som delades ut på sammanträdet. Det gäller dels - information om skolskjutsarjsamhällsbetalda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (7) Plats och tid Strömsvik tisdag den 22 april kl 08,00 Beslutande Helen J Kokkonen (S) ordf Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) Marie Lindh Eriksson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare

Läs mer

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor Kommunstyrelsen Datum 1 (7) Kommunledningskontoret Rådet för funktionshinderfrågor Anna-Maarit Tirkkonen Tfn. 016-710 24 28 Mobil: 073-950 65 89 Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 december 2013 KLAGANDE AA MOTPART Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 december

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal

Förhandlingsprotokoll Sågverk. Förbundsförhandling. Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen. Tid: den 12 december 2011. Alternativt löneavtal Förhandlingsprotokoll Sågverk Art: Parter: Förbundsförhandling Föreningen Sveriges Skogsindustrier Unionen Tid: den 12 december 2011 Plats: Ärende: Närvarande: Stockholm Alternativt löneavtal Föreningen

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 2015-06-18 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 Förvaltningens

Läs mer

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola REGLER 1(16) 2015-04-01 BOU 2015/134 nr 2015.1496 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Björn Tideman, Handläggare 0171-526 32 bjorn.tideman@bildning.habo.se Dokumentansvarig:

Läs mer

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland 1/6 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland Bakgrund och syfte Utökat

Läs mer

Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommunöversyn Strängnäs. Slutrapport, 2011-05-10

Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommunöversyn Strängnäs. Slutrapport, 2011-05-10 Framtida kollektivtrafik i Sörmland Kommunöversyn Strängnäs Slutrapport, 2011-05-10 Förord Kollektivtrafikfrågan står under betydande påverkan. En ny lagstiftning är på väg in, en lagstiftning vars intention

Läs mer

Mailis Carlsvärd och Liselotte Johansson har varit av bystämman utsedda revisorer för 2014 med Anita Larsson som ersättare.

Mailis Carlsvärd och Liselotte Johansson har varit av bystämman utsedda revisorer för 2014 med Anita Larsson som ersättare. Klockrike byråd Verksamhetsberättelse 2014 Om Klockrike byråd Klockrike byråd bildades 14 mars 2001. Klockrike byråd är ett partipolitiskt och religiöst neutralt nätverk för föreningar, verksamheter och

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Biogas

Minnesanteckningar workshop Biogas MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP BIOGAS Dnr 2014-456-404 1(7) Miljöverksamheten Elvira Laneborg, 0485-477 33 elvira.laneborg@morbylanga.se Tid och plats: Kommunhuset Mörbylånga, 25 juni 2014, 8.30 till 12.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa sammanträdesrum Ängen klockan 10.00 12.00 Beslutande: Hans Måhagen (S), ordförande Conny Forsberg (S) Sari Kunnari (S) Björn Hoflund

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen i grundskolan vara kostnadsfri. Det innebär att om vissa krav uppfylls har eleven rätt till skolskjuts som bekostas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Strömsvik måndag den 14 januari kl 10,30-14,30 Närvarande ersättare Beslutande Jonas Andersson (V) Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) vice ordförande Marie Lindh Eriksson

Läs mer

Yttrande över förslag till ändrade avgifter för kommunala fritidsbåtplatser.

Yttrande över förslag till ändrade avgifter för kommunala fritidsbåtplatser. Båtsam 2013-10-04 Tekniska nämnden Karlskrona kommun Yttrande över förslag till ändrade avgifter för kommunala fritidsbåtplatser. Tekniska förvaltningen har översänt förslag till förändrad taxa för kommunala

Läs mer