De företag som inte fyllde i alla svar tog Swedwatch kontakt med per telefon och e-post.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De företag som inte fyllde i alla svar tog Swedwatch kontakt med per telefon och e-post."

Transkript

1

2 Inledning Swedwatch har på uppdrag av Folksam undersökt de företag som listas i Byggmiljöguiden, utifrån deras arbete med socialt ansvar i produktions- och leverantörsledet. Uppdraget har varit att till Folksam leverera en tabell och en analys av hur och i vilken utsträckning byggföretagen arbetar med att minimera riskerna för brott mot mänskliga rättigheter och arbetsrätt i produktionen av de varor som marknadsförs i Byggmiljöguiden. Undersökningen innefattar också hur företagen följer upp miljömässiga krav i produktionen. Av: Kristina Areskog Bjurling och Jerker Thorsell Ansvarig utgivare: Viveka Risberg Maj

3 Sammanfattning Produktionen av varor och tjänster blir allt mer globaliserad. Produktionskedjan är ofta komplex och underleverantörer och insatsvaror finns över hela världen. Både lättare och tyngre industriproduktion sker allt oftare i så kallade låglöneländer, det gäller inte minst byggbranschen. De varor som marknadsförs i Byggmiljöguiden har inte sällan sina rötter i låglöneländer i Asien. Produktion eller underleverantörer i låglöneländer innebär stora möjligheter för både köpare och säljare. Men det innebär också risker. I många länder och regioner med låga produktionskostnader är det vanligt att bryta mot såväl nationella arbetsrättslagar som FN:s konventioner. Det finns även stora brister i hanteringen av produktionens miljöeffekter i många av dessa länder. I bifogad tabell (bilaga 1) analyseras de företag som finns med i Byggmiljöguiden utifrån hur de jobbar för att minimera riskerna för brott mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring i produktionen av de varor som säljs. Undersökningen baseras på att alla företag har fått svara på en enkätundersökning. 60 procent av de undersökta företagen svarade att de inte säljer några varor med ursprung i låglöneländer. Det är troligen en sanning med modifikation. Flera företag köper via grossister i Europa och har bristande kunskaper om huruvida dessa i sin tur köper insats- eller råvaror från låglöneländer. Åtta företag valde att inte svara alls. Detta har Swedwatch tolkat som att de ännu inte påbörjat något socialt eller miljömässigt ansvarsarbete i låglöneländer. De 24 företag som svarade att de säljer varor som helt eller delvis har sitt ursprung i låglöneländer fick svara på fem följdfrågor om hur de hanterar de risker det innebär. Det handlar om huruvida de känner till var produktionen sker, om de gjort någon riskanalys, om de ställer krav på miljö och etik, samt om de följer upp kraven. Svaren har bedömts från grönt, via gult till rött där grönt står för bäst och rött för sämst. Flera bolag som handlar med låglöneländer har ännu inte påbörjat något etiskt inköpsarbete. Samtidigt är det glädjande att notera att flera företag, under arbetet med denna undersökning, verkar ha tagit intryck av frågorna och sagt sig påbörja ett mer aktivt inköpsarbete kring dessa frågor. Det visar att Folksam kan påverka byggvarubranschen till att ta ett ökat socialt och miljörelaterat ansvar. 3

4 Metod Information om företagen har inhämtats med hjälp av en enkätundersökning som skickats till de kontakter Swedwatch fått av Folksam. Swedwatchs bedömning är att EU-länder och andra höginkomstekonomier som USA, Kanada och Australien inte definieras som riskländer. Den första frågeställningen rörde därför huruvida företaget säljer någon eller några varor med ursprung i låglöneländer 1. Frågan gällde hela eller delar av produktionen och både egen och inköpt produktion. De företag som svarade nej på den frågeställningen bedömdes i den här undersökningen inte utifrån ett riskperspektiv. De företag som svarade att de säljer varor med ursprung i låglöneländer fick svara på fem övergripande frågor om huruvida de har information om var produktionen sker, om de har gjort någon riskanalys, om de ställer några krav på produktionsenheter och underleverantörer, samt om det finns rutiner för att följa upp de sociala och miljömässiga krav som ställs (se bilaga 3). Till varje huvudfråga ställdes även cirka två följdfrågor. Syftet med frågorna var att få en bild av om, och i så fall hur, företagen jobbar med att hantera de risker som finns i länder där de har produktion, underleverantörer eller varifrån de importerar viktiga råvaror. Med hjälp av påminnelser, uppföljande telefonsamtal och i några fall nya adressuppgifter fick samtliga företag information om enkäten. Sammanlagt 79 företag tillfrågades. Åtta av dessa valde att inte svara på frågorna, trots påminnelse per e-post och telefon. 24 av företagen svarade att de säljer någon eller några varor med ursprung i låglöneländer. 47 svarade att de inte gör det. Resultatet redogörs i bilaga 1 och 2. Swedwatch utformade en bedömningsmall utifrån frågorna som låg till grund för analysen (se bilaga 4). Eftersom den stora majoriteten respondenter gav begränsad information om varje delfråga valde vi att göra en färgkodning per huvudfråga. Svaren bedömdes från grönt, via gult till rött där grönt står för bäst och rött för sämst. Om respondenten svarar ja och kan redogöra för detaljer ges grönt, om företaget svarar delvis eller ja men ger ofullständig information och inte svarar på någon följdfråga ges gult och om företaget svarar nej eller inte alls ges rött. De företag som inte fyllde i alla svar tog Swedwatch kontakt med per telefon och e-post. Alla företag som har bedömts har delgetts resultatet, samt information om hur bedömningen gjorts. De fick sedan möjlighet att komplettera information om de ansåg att de blivit felbedömda, något som flera företag också gjorde. 1 Låglöneländer definieras här utifrån Världsbankens klassificering av inkomstnivåer. De länder som inkluderas är Upper-middle-income economies (46), Lower-middle-income economies (55), och Lowincome economies (43). Undantag görs dock för länder som är medlemmar i EU. Se vidare: 50~piPK: ~theSitePK:239419,00.html 4

5 Resultat Resultatet av undersökningen är bland annat att tretton av företagen får röd markering, vilket betyder att de till övervägande del inte har påbörjat något etiskt inköpsarbete 2. Flera av företagen kände inte ens till exakt var någonstans produktionen är förlagd, något som är avgörande för att kunna ha kontroll över miljö och sociala förhållanden vid produktionen. Ett av de första stegen företag bör vidta för att påbörja ett etiskt inköpsarbete är att genomföra en analys av vilka risker det finns för miljö och/eller sociala problem i produktionen. Anmärkningsvärt nog är det bara två av företagen som genomfört en fullgod riskanalys. Några av företagen svarade att de hade genomfört en riskanalys, men utan att kunna redogöra detaljerat för vad detta innebar. När det gäller att ställa krav på villkoren i produktionen var det förvånande nog fler företag som ställde sociala krav än miljökrav. Nio av 32 svarade att man ställde sociala krav, till exempel i form av en uppförandekod, och kunde referera till dessa krav. Endast fyra företag hade motsvarande miljökrav på produktionen i låglöneländer. Även om företagen uppgav att man ställde miljökrav var det få som kunde redovisa dessa krav. Endast tre av 31 företag bedöms ha fullgoda rutiner för att följa upp de sociala och miljökraven. I övrigt svarade 15 företag att man har vissa rutiner, men utan att kunna redogöra för dessa. Av de 24 företag som sade sig köpa in varor från lågkostnadsländer var det två företag som varken hade information om var produktionen sker, hade genomfört någon riskanalys eller inkluderade några sociala eller miljömässiga krav i inköpen. Bland de positiva resultaten kan Swedwatch konstatera att fyra företag (Kährs, ESSVE, Jotun och Weber) får godkänt (det vill säga grönt slutresultat). Dessa företag vet var produktionen är förlagd, ställer sociala och miljömässiga krav samt har rutiner för uppföljning. Tretton företag har inga röda markeringar, vilket betyder att de påbörjat arbete inom samtliga frågeområden. Analys En global trend är att en allt större del av olika former av produktion flyttas till låglöneländer. Det gäller i hög grad våra vanligaste konsumtionsvaror som kläder, hemtextilier, elektronik, skor och leksaker. Men det gäller även en hel del varor som förbrukas inom byggbranschen. Här finns byggskivor, färg, penslar, isolering och insatsvaror till golvbeläggning. Miljömässiga och sociala risker i produktionen av byggmaterial i lågkostnadsländer kan till exempel vara förekomst av barnarbete, diskriminering mot fackligt aktiva, brist på vattenrening i produktionen i leverantörsledet vilket leder till utsläpp och problem för lokalbefolkning eller inköp av träslag från utrotningshotad tropisk skog. Ökad global handel ger en ökad chans för fattiga länder att nå högre välstånd. Men för att handeln verkligen ska leda till en hållbar utveckling krävs att vissa grundläggande villkor är uppfyllda. De som arbetar ska åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. Förutom nationell lagstiftning 2 Här räknas även de åtta företag in som inte har svarat. 5

6 betyder det att man ska följa International Labour Organisations kärnkonventioner som bland annat handlar om rätten till organisering, icke barn- eller slavarbete, icke-diskriminering, rimliga arbetstider och en hälsosam arbetsmiljö. Förutom att arbetsrätten måste säkras ska miljöhänsyn tas genom till exempel rening av utsläpp, bortval av farliga kemikalier med mera. Eftersom många låglöneländer har en bristande uppföljning av arbetsrätts- och miljölagstiftning är det avgörande om importerande företag har ett aktivt etiskt inköpsarbete. Av samma skäl kan avsaknad av etiska krav medföra en stor risk för att företag direkt eller indirekt blir skyldiga till miljöförstöring och/eller kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. 60 procent av de undersökta företagen svarade att de inte säljer några varor med ursprung i låglöneländer. En rimlig gissning är dock att flera företag köper via grossister i Europa och därmed inte känner till om dessa i sin tur köper in insats- eller råvaror från låglöneländer. En del av dessa varor har med stor sannolikhet delvis sitt ursprung i låglöneländer. Inom segmentet färg och lim verkar det generellt som att produktionen fortfarande till stor del finns i EU, medan hjälpmedel som penslar och rollers med mera görs i Asien och mestadels Kina. Här finns fortfarande inte något uppföljningsarbete för att säkerställa bra arbetsvillkor. Inom golv och byggskivor finns problematiken med inköp av tropiskt trä där företag riskerar att köpa in illegalt avverkat regnskogsträ. Flera företag i den branschen har dock påbörjat ett ambitiöst inköpsarbete för att minimera dessa risker. Vi kan konstatera att flera bolag som handlar med låglöneländer inte har påbörjat något etiskt inköpsarbete. Det är också tydligt att många företag ännu inte vill kännas vid ett utökat ansvar för sin leverantörskedja. Allting tyder på att kraven på ansvarstagande kommer att öka, därför krävs det att byggvarubranschen i sin helhet intensifierar sina ansträngningar inom detta område. Flera företag som Swedwatch har varit i kontakt med under arbetet med denna undersökning verkar ha tagit intryck av frågorna och sagt sig påbörja ett mer aktivt inköpsarbete kring dessa frågor, vilket är mycket positivt. Det visar att Folksam kan påverka byggvarubranschen till ett ökat socialt och miljörelaterat ansvarsarbete. 6

7 Har ej svarat Produktion i låglöneländer 3 Info om produktionen Riskanalys Sociala krav Miljökrav Rutiner Resultat Bilaga 1) Nr Företag 1 Alcro-beckers Ja 2 Armstrong World Industries AB Ja 3 3M Svenska AB 4 AB Gustaf Kähr Ja 5 Akzo Nobel Decorative Coatings AB Ja 6 Bona Kemi AB Ja 7 Caparol AB Ja 8 Casco 4 Ja 9 DalaFloda Group AB 10 Ecofix AB 11 Engwall o. Claesson AB 12 ESSVE Produkter AB Ja 13 Flügger AB Ja 14 Forbo Flooring AB Ja 15 Färgmakeri G Ottosson Ja 16 Föllinge Golv AB 17 Golvabia AB Ja 18 Gysinge Centrum för byggnadsvård AB 19 Höganäshuset AB Ja 20 Jotun Ja 21 Junckers Industrier AS Ja 22 Karl Ljungberg & Co AB/DLH Sverige Ja 23 Kärnsund Wood Link AB Ja 24 Liwell Kemi AB 25 Weber Ja 26 Nordsjö 5 Ja 27 Ovolin AB Ja 28 Rappgo AB 29 Pergo AB Ja 30 Siljan Wood Products AB Ja 31 Tarkett Sverige AB Ja 32 TM Progress AB Ja Frågan gäller även inköp av varor genom grossist, agent eller leverantör samt gäller även inköp av insatsvaror och/eller råvaror. 4 Ägs av Akzo Nobel och har samma inköpsrutiner som Akzo Nobel Decorative Coatings AB. 5 Nordsjö är ett varumärke under Akzo Nobel Decorative Coatings AB och har samma inköpsrutiner. 7

8 Bilaga 2) Nummer Företag Produktion i låglöneländer 6 1 Alloc AB Nej 2 Ardex-Arki AB Nej 3 Berg & Berg AB Nej 4 Bostik Findley AB Nej 5 Byggelit AB Nej 6 Byggmästaren AB Nej 7 CC Höganäs Byggkeramik AB Nej 8 Combimix AB Nej 9 Englund-Gruppen AB Nej 10 Finja Betong AB Nej 11 Gyproc AB Nej 12 Hagmans Kemi AB Nej 13 Hempel Färg AB Nej 14 Hunton Fiber AB Nej 15 Huntonit AB Nej 16 Ivarsson Sverige AB Nej 17 Kasthall Mattor & Golv AB Nej 18 Kiilto AB Nej 19 Knauf Danogips GmbH Nej 20 Kulturhantverkarna Nej 21 Leif Arvidsson AB Nej 22 Lip Sverige Nej 23 Masonite AB Nej 24 Moelven Töreboda Limträ AB Nej 25 Nanosol AB Nej 26 Nordingrå Trä AB Nej 27 Nordiska Ekofiber NEF AB Nej 28 Paroc AB Nej 29 Pittsburgh Corning Scandinavia AB Nej 30 Rescon Mapei AB Nej 31 Roxull AB Nej 32 Saint-Gobain Isover AB Nej 33 Scanox Nej 34 Scanspac & Co KB Nej 35 Schaumann Wood AB Nej 36 Sika Sverige AB Nej 37 Stombergs Massiva Trägolv AB Nej 38 St Kopparbergs Bergsl AB Falu Rödfärg Nej 39 Swedspan AB Nej 40 Teknos Tranemo AB Nej 41 Svenska Termoträ AB Nej 42 Tepro Byggmaterial AB Nej 6 Frågan gäller även inköp av varor genom grossist, agent eller leverantör samt gäller även inköp av insatsvaror och/eller råvaror. 8

9 43 Träullit AB Nej 44 Welin & Co AB Nej 45 Vänerply AB Nej 46 Wibo Färg AB Nej 47 Österbymo Trävaru AB Nej 9

10 Bilaga 3) Frågor etikguiden 1. Har Ert företag alltid information om var produktionen sker i låglöneländer? Om ja: Vilka produkter tillverkas var? (vänligen ge så detaljerade uppgifter som möjligt om plats och produkt) Hur långt ner i produktionsledet känner ni till var produktionen sker (egen produktion/leverantörer/underleverantörer)? Om delvis: Uppskatta hur stor del av produktionen i låglöneländer som ni idag inte känner till var och hur den produceras. Vilken produktion känner ni till respektive vilken känner ni inte till? 2. Har någon form av riskanalys av miljömässiga och/eller sociala risker i denna produktion genomförts? Om ja: Vilka miljömässiga och sociala risker identifierades? När och hur genomfördes riskanalysen? Om delvis: På vilken del har en riskanalys gjort? Uppskatta hur stor del av produktionen från låglöneländer där det genomförts en analys av riskerna? Vilka miljömässiga och sociala risker identifierades? 10

11 3. Ställer ni etiska krav på produktionen i låglöneländer (t ex i en uppförandekod)? Om ja: Vilka krav ställer ni? (vänligen redovisa den dokumentation som är offentlig) Hänvisar ni till några internationellt antagna konventioner? Om ja, vilka? Beskriv vilka som omfattas av dessa krav? (egen produktion/leverantörer/ev underleverantörer?) Om delvis: På vilken del av produktionen ställs etiska krav? Hur stor del av den totala produktionen i låglöneländer utgör detta? 4. Ställer ni miljökrav på er produktion i låglöneländer? (även produktion i leverantörsled eller utlagd produktion) Om ja: Vilka krav ställer ni? (vänligen redovisa den dokumentation som är offentlig) Beskriv vilka som omfattas av dessa krav? (egen produktion/leverantörer/ev underleverantörer) Om delvis: På vilken del av produktionen ställs miljökrav? Hur stor del av den totala produktionen i låglöneländer utgör detta? 11

12 Om ja: 5. Finns det rutiner för att följa upp de etiska- och miljökraven i produktionskedjan? Beskriv dessa rutiner (hur följs kraven upp?) Hur har kraven kommunicerats till leverantörerna? (har kraven översatts till andra språk) Om delvis: Vilka av kraven följs upp? Beskriv hur. Hur stor del av den totala produktionen i låglöneländer berörs av ert uppföljningsarbete av miljökraven? Hur stor del av den totala produktionen i låglöneländer berörs av ert uppföljningsarbete av de etiska kraven? 12

13 Bilaga 4) Bedömningsmall etikguiden Följande principer har legat till grund för vår bedömning: 1. Har Ert företag alltid information om var produktionen sker i låglöneländer? OM FÖRETAGET SVARAR JA OCH KAN REDOGÖRA FÖR VAR PRODUKTIONEN SKER OM FÖRETAGET SVARAR DELVIS ELLER JA MEN GER OFULLSTÄNDIG INFO / INTE SVARAR PÅ NÅGON UNDERFRÅGA OM FÖRETAGET SVARAR NEJ / INTE SVARAR ALLS GRÖNT GULT RÖTT 2. Har någon form av riskanalys av miljömässiga och/eller sociala risker i denna produktion genomförts? OM FÖRETAGET SVARAR JA OCH KAN REDOGÖRA FÖR NÅGOT KRING HUR DETTA GJORTS OM FÖRETAGET SVARAR DELVIS ELLER JA MEN GER OFULLSTÄNDIG INFO / INTE SVARAR PÅ NÅGON UNDERFRÅGA OM FÖRETAGET SVARAR NEJ / INTE SVARAR ALLS GRÖNT GULT RÖTT 3. Ställer ni etiska krav på produktionen i låglöneländer (t ex i en uppförandekod)? OM FÖRETAGET SVARAR JA OCH KAN REDOGÖRA FÖR VILKA KRAV OM FÖRETAGET SVARAR DELVIS ELLER JA MEN GER OFULLSTÄNDIG INFO / INTE SVARAR PÅ NÅGON UNDERFRÅGA OM FÖRETAGET SVARAR NEJ / INTE SVARAR ALLS GRÖNT GULT RÖTT 13

14 4. Ställer ni miljökrav på er produktion i låglöneländer? (även produktion i leverantörsled eller utlagd produktion) OM FÖRETAGET SVARAR JA OCH KAN REDOGÖRA FÖR VILKA KRAV OM FÖRETAGET SVARAR DELVIS ELLER JA MEN GER OFULLSTÄNDIG INFO / INTE SVARAR PÅ NÅGON UNDERFRÅGA OM FÖRETAGET SVARAR NEJ / INTE SVARAR ALLS GRÖNT GULT RÖTT 5. Finns det rutiner för att följa upp de etiska- och miljökraven i produktionskedjan? OM FÖRETAGET SVARAR JA OCH KAN REDOGÖRA FÖR NÅGOT KRING HUR DETTA GJORTS OM FÖRETAGET SVARAR DELVIS ELLER JA MEN GER OFULLSTÄNDIG INFO / INTE SVARAR PÅ NÅGON UNDERFRÅGA OM FÖRETAGET SVARAR NEJ / INTE SVARAR ALLS GRÖNT GULT RÖTT 14

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA

MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA Anvisningar för utvärdering och jämförelse av svaren i det frågeformulär som används för uppföljning av uppförandekod. Centrala utgångspunkter Frågorna gäller

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Nyckel som hjälper dig att tolka tabellerna. Innehåll

Nyckel som hjälper dig att tolka tabellerna. Innehåll Innehåll Välkommen till sjunde versionen av Folksams byggmiljöguide 1 Golvbeläggningar 7 Lim 11 Avjämningsmassor och spackel 15 Byggskivor 19 Isolering 23 Färg 27 Fogmassor 33 Fäst- och fogmassa samt tätskikt

Läs mer

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina Rapport nr 14 Bristande miljö- och etikkontroll i Kina En rapport om Clas Ohlsons och Biltemas inköp SwedWatch SwedWatch Bristande miljö- och etikkontroll i Kina 1 Sammanfattning Hemmafixarbranschen går

Läs mer

Byggmiljöguide. Folksam 2010

Byggmiljöguide. Folksam 2010 Byggmiljöguide Folksam 2010 Välkommen till åttonde versionen av Folksams byggmiljöguide... 1 Bygg och renovera grönt... 3 Golvbeläggningar... 7 Lim... 11 Avjämningsmassor och spackel... 15 Byggskivor...

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Göteborgs Upphandlingsbolag är ett kommunägt företag. Företagets huvuduppgift

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

BILAGA T ILL BRANDTÄTN INGAR Byggnadsstyrelsens informationer T:149 TILLVERKARE OCH/ELLER LEVERANTÖRER AV OLIKA BRANDTÄTNINGAR OCH BRANDFOGAR

BILAGA T ILL BRANDTÄTN INGAR Byggnadsstyrelsens informationer T:149 TILLVERKARE OCH/ELLER LEVERANTÖRER AV OLIKA BRANDTÄTNINGAR OCH BRANDFOGAR BILAGA T ILL BRANDTÄTN INGAR Byggnadsstyrelsens informationer T:149 TILLVERKARE OCH/ELLER LEVERANTÖRER AV OLIKA BRANDTÄTNINGAR OCH BRANDFOGAR w INNEHÅLL FÖRTECKNING ÖVER TILLVERKARE/LEVERANTÖRER Skivor

Läs mer

Byggmiljöguide Folksam 2012

Byggmiljöguide Folksam 2012 Byggmiljöguide Folksam 2012 Byggmiljöguid Folksam 2012R 0436 12-05 1 Innehåll Vad tycker Naturskyddsföreningen om Byggmiljöguiden? Välkommen till nionde versionen av Folksams byggmiljöguide... 4 Bygg och

Läs mer

en strategisk fråga för företagen?

en strategisk fråga för företagen? Vattensmart produktion Vattensmart produktion en strategisk fråga för företagen? Ansvarsfullt och hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: Mänskliga rättigheter Miljö Ekonomi Indiskas

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor

Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor December 2014 HUI Research på uppdrag av Svensk Handel Innehåll Avsnitt Sida Om undersökningen 3 Importindikatorn 3 Hållbar konsumtion och CSR-frågor

Läs mer

Schyssta leksaker på önskelistan

Schyssta leksaker på önskelistan Schyssta leksaker på önskelistan Om leksaksföretagens sociala ansvar Denna skrift är en kortversion av SwedWatchs rapport Reviewing Santa s workshop och Fair Trade Centers En rapport om leksaker svårt

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Wedins Code of Conduct

Wedins Code of Conduct Wedins Code of Conduct Ett sunt företag och en god förebild 2 Wedins Code of Conduct 3 Socialt ansvar 6 Hälsa och säkerhet 8 Miljö 10 Djuromsorg 12 Genomförande och kontroll 14 Ett sunt företag och en

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering Sälja till Bygghandeln Nya kompetens- och organisationskrav Jakob Rehme Dr. Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Linköping University Lime AB Situation

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Miljöprogram 2010. Sammanfattning av remissvar. Remissutskick 2005-12-20. Inkomna remissvar

Miljöprogram 2010. Sammanfattning av remissvar. Remissutskick 2005-12-20. Inkomna remissvar Miljöprogram 2010 Förslag till Handbok med mall och anvisningar för att upprätta byggvarudeklarationer Sammanfattning av remissvar Rev 06-06-20 Remissutskick 2005-12-20 Sändlista för remissen, se bilaga

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Ethical Trading Initiative (ETI)

Ethical Trading Initiative (ETI) INITIATIV Sammanfattning Fair Wear Foundation (FWF) för textilindustrin med fokus på arbetsvillkor i. Fair Labor Association (FLA) verifieringssystem som arbetar för förbättring av arbetsvillkoren bland

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete i Lilla barnets fond Insamlingsarbete Lilla

Läs mer

Socialt ansvarstagande i tillverkningen vid landstingens upphandling av IT - vem ansvarar för att ta ansvar?

Socialt ansvarstagande i tillverkningen vid landstingens upphandling av IT - vem ansvarar för att ta ansvar? Socialt ansvarstagande i tillverkningen vid landstingens upphandling av IT - vem ansvarar för att ta ansvar? Rapport från TCO Development, september, 2015. Innehåll Om undersökningen...3 Undersökningen

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD Handledning för aktion och diskussion 1 Innehåll Jobbigt med julklappstressen? 4 Aktionstips: Vad kan jag göra? 6 Våga fråga 6 Agera 7 Studiecirklar/lokalgrupper 8 Skolan

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER-

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta möjliga etiska nivå. Vi har antagit denna Uppförandekod

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga

Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga rättigheter kopplat till turism och resande. Ideell förening

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

September 2003. Frågor och svar om Byggmaterialindustrierna. Allmänt:

September 2003. Frågor och svar om Byggmaterialindustrierna. Allmänt: Frågor och svar om Byggmaterialindustrierna Allmänt: Vad är byggmaterialindustrierna? Byggmaterialindustrierna består av 3300 företag i femtontalet olika branscher som levererar allt från betong, trä och

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör:

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör: Jeansens pris Deltagare: 3-15 personer Tid: Ca 20 min Jeansens pris är en övning som vidareutvecklats från inspirationsövningen Jeansen vad är de värda? som finns i Fairtrade Sverige och Rena Kläders bok

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Brf Högåsen 82 Högåsvägen 103, 105 & 113 741 41 Knivsta

Brf Högåsen 82 Högåsvägen 103, 105 & 113 741 41 Knivsta Uppdrag nr. 50504 Datum 2007-10-23 Brf Högåsen 82 Högåsvägen 103, 105 & 113 741 41 Knivsta Skadeutredning www.bjerking.se SKADEUTREDNING Uppdrag nr. 50504 Brf Högåsen 82 Sida 1(4) Allmänna uppgifter Datum

Läs mer