De företag som inte fyllde i alla svar tog Swedwatch kontakt med per telefon och e-post.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De företag som inte fyllde i alla svar tog Swedwatch kontakt med per telefon och e-post."

Transkript

1

2 Inledning Swedwatch har på uppdrag av Folksam undersökt de företag som listas i Byggmiljöguiden, utifrån deras arbete med socialt ansvar i produktions- och leverantörsledet. Uppdraget har varit att till Folksam leverera en tabell och en analys av hur och i vilken utsträckning byggföretagen arbetar med att minimera riskerna för brott mot mänskliga rättigheter och arbetsrätt i produktionen av de varor som marknadsförs i Byggmiljöguiden. Undersökningen innefattar också hur företagen följer upp miljömässiga krav i produktionen. Av: Kristina Areskog Bjurling och Jerker Thorsell Ansvarig utgivare: Viveka Risberg Maj

3 Sammanfattning Produktionen av varor och tjänster blir allt mer globaliserad. Produktionskedjan är ofta komplex och underleverantörer och insatsvaror finns över hela världen. Både lättare och tyngre industriproduktion sker allt oftare i så kallade låglöneländer, det gäller inte minst byggbranschen. De varor som marknadsförs i Byggmiljöguiden har inte sällan sina rötter i låglöneländer i Asien. Produktion eller underleverantörer i låglöneländer innebär stora möjligheter för både köpare och säljare. Men det innebär också risker. I många länder och regioner med låga produktionskostnader är det vanligt att bryta mot såväl nationella arbetsrättslagar som FN:s konventioner. Det finns även stora brister i hanteringen av produktionens miljöeffekter i många av dessa länder. I bifogad tabell (bilaga 1) analyseras de företag som finns med i Byggmiljöguiden utifrån hur de jobbar för att minimera riskerna för brott mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring i produktionen av de varor som säljs. Undersökningen baseras på att alla företag har fått svara på en enkätundersökning. 60 procent av de undersökta företagen svarade att de inte säljer några varor med ursprung i låglöneländer. Det är troligen en sanning med modifikation. Flera företag köper via grossister i Europa och har bristande kunskaper om huruvida dessa i sin tur köper insats- eller råvaror från låglöneländer. Åtta företag valde att inte svara alls. Detta har Swedwatch tolkat som att de ännu inte påbörjat något socialt eller miljömässigt ansvarsarbete i låglöneländer. De 24 företag som svarade att de säljer varor som helt eller delvis har sitt ursprung i låglöneländer fick svara på fem följdfrågor om hur de hanterar de risker det innebär. Det handlar om huruvida de känner till var produktionen sker, om de gjort någon riskanalys, om de ställer krav på miljö och etik, samt om de följer upp kraven. Svaren har bedömts från grönt, via gult till rött där grönt står för bäst och rött för sämst. Flera bolag som handlar med låglöneländer har ännu inte påbörjat något etiskt inköpsarbete. Samtidigt är det glädjande att notera att flera företag, under arbetet med denna undersökning, verkar ha tagit intryck av frågorna och sagt sig påbörja ett mer aktivt inköpsarbete kring dessa frågor. Det visar att Folksam kan påverka byggvarubranschen till att ta ett ökat socialt och miljörelaterat ansvar. 3

4 Metod Information om företagen har inhämtats med hjälp av en enkätundersökning som skickats till de kontakter Swedwatch fått av Folksam. Swedwatchs bedömning är att EU-länder och andra höginkomstekonomier som USA, Kanada och Australien inte definieras som riskländer. Den första frågeställningen rörde därför huruvida företaget säljer någon eller några varor med ursprung i låglöneländer 1. Frågan gällde hela eller delar av produktionen och både egen och inköpt produktion. De företag som svarade nej på den frågeställningen bedömdes i den här undersökningen inte utifrån ett riskperspektiv. De företag som svarade att de säljer varor med ursprung i låglöneländer fick svara på fem övergripande frågor om huruvida de har information om var produktionen sker, om de har gjort någon riskanalys, om de ställer några krav på produktionsenheter och underleverantörer, samt om det finns rutiner för att följa upp de sociala och miljömässiga krav som ställs (se bilaga 3). Till varje huvudfråga ställdes även cirka två följdfrågor. Syftet med frågorna var att få en bild av om, och i så fall hur, företagen jobbar med att hantera de risker som finns i länder där de har produktion, underleverantörer eller varifrån de importerar viktiga råvaror. Med hjälp av påminnelser, uppföljande telefonsamtal och i några fall nya adressuppgifter fick samtliga företag information om enkäten. Sammanlagt 79 företag tillfrågades. Åtta av dessa valde att inte svara på frågorna, trots påminnelse per e-post och telefon. 24 av företagen svarade att de säljer någon eller några varor med ursprung i låglöneländer. 47 svarade att de inte gör det. Resultatet redogörs i bilaga 1 och 2. Swedwatch utformade en bedömningsmall utifrån frågorna som låg till grund för analysen (se bilaga 4). Eftersom den stora majoriteten respondenter gav begränsad information om varje delfråga valde vi att göra en färgkodning per huvudfråga. Svaren bedömdes från grönt, via gult till rött där grönt står för bäst och rött för sämst. Om respondenten svarar ja och kan redogöra för detaljer ges grönt, om företaget svarar delvis eller ja men ger ofullständig information och inte svarar på någon följdfråga ges gult och om företaget svarar nej eller inte alls ges rött. De företag som inte fyllde i alla svar tog Swedwatch kontakt med per telefon och e-post. Alla företag som har bedömts har delgetts resultatet, samt information om hur bedömningen gjorts. De fick sedan möjlighet att komplettera information om de ansåg att de blivit felbedömda, något som flera företag också gjorde. 1 Låglöneländer definieras här utifrån Världsbankens klassificering av inkomstnivåer. De länder som inkluderas är Upper-middle-income economies (46), Lower-middle-income economies (55), och Lowincome economies (43). Undantag görs dock för länder som är medlemmar i EU. Se vidare: 50~piPK: ~theSitePK:239419,00.html 4

5 Resultat Resultatet av undersökningen är bland annat att tretton av företagen får röd markering, vilket betyder att de till övervägande del inte har påbörjat något etiskt inköpsarbete 2. Flera av företagen kände inte ens till exakt var någonstans produktionen är förlagd, något som är avgörande för att kunna ha kontroll över miljö och sociala förhållanden vid produktionen. Ett av de första stegen företag bör vidta för att påbörja ett etiskt inköpsarbete är att genomföra en analys av vilka risker det finns för miljö och/eller sociala problem i produktionen. Anmärkningsvärt nog är det bara två av företagen som genomfört en fullgod riskanalys. Några av företagen svarade att de hade genomfört en riskanalys, men utan att kunna redogöra detaljerat för vad detta innebar. När det gäller att ställa krav på villkoren i produktionen var det förvånande nog fler företag som ställde sociala krav än miljökrav. Nio av 32 svarade att man ställde sociala krav, till exempel i form av en uppförandekod, och kunde referera till dessa krav. Endast fyra företag hade motsvarande miljökrav på produktionen i låglöneländer. Även om företagen uppgav att man ställde miljökrav var det få som kunde redovisa dessa krav. Endast tre av 31 företag bedöms ha fullgoda rutiner för att följa upp de sociala och miljökraven. I övrigt svarade 15 företag att man har vissa rutiner, men utan att kunna redogöra för dessa. Av de 24 företag som sade sig köpa in varor från lågkostnadsländer var det två företag som varken hade information om var produktionen sker, hade genomfört någon riskanalys eller inkluderade några sociala eller miljömässiga krav i inköpen. Bland de positiva resultaten kan Swedwatch konstatera att fyra företag (Kährs, ESSVE, Jotun och Weber) får godkänt (det vill säga grönt slutresultat). Dessa företag vet var produktionen är förlagd, ställer sociala och miljömässiga krav samt har rutiner för uppföljning. Tretton företag har inga röda markeringar, vilket betyder att de påbörjat arbete inom samtliga frågeområden. Analys En global trend är att en allt större del av olika former av produktion flyttas till låglöneländer. Det gäller i hög grad våra vanligaste konsumtionsvaror som kläder, hemtextilier, elektronik, skor och leksaker. Men det gäller även en hel del varor som förbrukas inom byggbranschen. Här finns byggskivor, färg, penslar, isolering och insatsvaror till golvbeläggning. Miljömässiga och sociala risker i produktionen av byggmaterial i lågkostnadsländer kan till exempel vara förekomst av barnarbete, diskriminering mot fackligt aktiva, brist på vattenrening i produktionen i leverantörsledet vilket leder till utsläpp och problem för lokalbefolkning eller inköp av träslag från utrotningshotad tropisk skog. Ökad global handel ger en ökad chans för fattiga länder att nå högre välstånd. Men för att handeln verkligen ska leda till en hållbar utveckling krävs att vissa grundläggande villkor är uppfyllda. De som arbetar ska åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. Förutom nationell lagstiftning 2 Här räknas även de åtta företag in som inte har svarat. 5

6 betyder det att man ska följa International Labour Organisations kärnkonventioner som bland annat handlar om rätten till organisering, icke barn- eller slavarbete, icke-diskriminering, rimliga arbetstider och en hälsosam arbetsmiljö. Förutom att arbetsrätten måste säkras ska miljöhänsyn tas genom till exempel rening av utsläpp, bortval av farliga kemikalier med mera. Eftersom många låglöneländer har en bristande uppföljning av arbetsrätts- och miljölagstiftning är det avgörande om importerande företag har ett aktivt etiskt inköpsarbete. Av samma skäl kan avsaknad av etiska krav medföra en stor risk för att företag direkt eller indirekt blir skyldiga till miljöförstöring och/eller kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. 60 procent av de undersökta företagen svarade att de inte säljer några varor med ursprung i låglöneländer. En rimlig gissning är dock att flera företag köper via grossister i Europa och därmed inte känner till om dessa i sin tur köper in insats- eller råvaror från låglöneländer. En del av dessa varor har med stor sannolikhet delvis sitt ursprung i låglöneländer. Inom segmentet färg och lim verkar det generellt som att produktionen fortfarande till stor del finns i EU, medan hjälpmedel som penslar och rollers med mera görs i Asien och mestadels Kina. Här finns fortfarande inte något uppföljningsarbete för att säkerställa bra arbetsvillkor. Inom golv och byggskivor finns problematiken med inköp av tropiskt trä där företag riskerar att köpa in illegalt avverkat regnskogsträ. Flera företag i den branschen har dock påbörjat ett ambitiöst inköpsarbete för att minimera dessa risker. Vi kan konstatera att flera bolag som handlar med låglöneländer inte har påbörjat något etiskt inköpsarbete. Det är också tydligt att många företag ännu inte vill kännas vid ett utökat ansvar för sin leverantörskedja. Allting tyder på att kraven på ansvarstagande kommer att öka, därför krävs det att byggvarubranschen i sin helhet intensifierar sina ansträngningar inom detta område. Flera företag som Swedwatch har varit i kontakt med under arbetet med denna undersökning verkar ha tagit intryck av frågorna och sagt sig påbörja ett mer aktivt inköpsarbete kring dessa frågor, vilket är mycket positivt. Det visar att Folksam kan påverka byggvarubranschen till ett ökat socialt och miljörelaterat ansvarsarbete. 6

7 Har ej svarat Produktion i låglöneländer 3 Info om produktionen Riskanalys Sociala krav Miljökrav Rutiner Resultat Bilaga 1) Nr Företag 1 Alcro-beckers Ja 2 Armstrong World Industries AB Ja 3 3M Svenska AB 4 AB Gustaf Kähr Ja 5 Akzo Nobel Decorative Coatings AB Ja 6 Bona Kemi AB Ja 7 Caparol AB Ja 8 Casco 4 Ja 9 DalaFloda Group AB 10 Ecofix AB 11 Engwall o. Claesson AB 12 ESSVE Produkter AB Ja 13 Flügger AB Ja 14 Forbo Flooring AB Ja 15 Färgmakeri G Ottosson Ja 16 Föllinge Golv AB 17 Golvabia AB Ja 18 Gysinge Centrum för byggnadsvård AB 19 Höganäshuset AB Ja 20 Jotun Ja 21 Junckers Industrier AS Ja 22 Karl Ljungberg & Co AB/DLH Sverige Ja 23 Kärnsund Wood Link AB Ja 24 Liwell Kemi AB 25 Weber Ja 26 Nordsjö 5 Ja 27 Ovolin AB Ja 28 Rappgo AB 29 Pergo AB Ja 30 Siljan Wood Products AB Ja 31 Tarkett Sverige AB Ja 32 TM Progress AB Ja Frågan gäller även inköp av varor genom grossist, agent eller leverantör samt gäller även inköp av insatsvaror och/eller råvaror. 4 Ägs av Akzo Nobel och har samma inköpsrutiner som Akzo Nobel Decorative Coatings AB. 5 Nordsjö är ett varumärke under Akzo Nobel Decorative Coatings AB och har samma inköpsrutiner. 7

8 Bilaga 2) Nummer Företag Produktion i låglöneländer 6 1 Alloc AB Nej 2 Ardex-Arki AB Nej 3 Berg & Berg AB Nej 4 Bostik Findley AB Nej 5 Byggelit AB Nej 6 Byggmästaren AB Nej 7 CC Höganäs Byggkeramik AB Nej 8 Combimix AB Nej 9 Englund-Gruppen AB Nej 10 Finja Betong AB Nej 11 Gyproc AB Nej 12 Hagmans Kemi AB Nej 13 Hempel Färg AB Nej 14 Hunton Fiber AB Nej 15 Huntonit AB Nej 16 Ivarsson Sverige AB Nej 17 Kasthall Mattor & Golv AB Nej 18 Kiilto AB Nej 19 Knauf Danogips GmbH Nej 20 Kulturhantverkarna Nej 21 Leif Arvidsson AB Nej 22 Lip Sverige Nej 23 Masonite AB Nej 24 Moelven Töreboda Limträ AB Nej 25 Nanosol AB Nej 26 Nordingrå Trä AB Nej 27 Nordiska Ekofiber NEF AB Nej 28 Paroc AB Nej 29 Pittsburgh Corning Scandinavia AB Nej 30 Rescon Mapei AB Nej 31 Roxull AB Nej 32 Saint-Gobain Isover AB Nej 33 Scanox Nej 34 Scanspac & Co KB Nej 35 Schaumann Wood AB Nej 36 Sika Sverige AB Nej 37 Stombergs Massiva Trägolv AB Nej 38 St Kopparbergs Bergsl AB Falu Rödfärg Nej 39 Swedspan AB Nej 40 Teknos Tranemo AB Nej 41 Svenska Termoträ AB Nej 42 Tepro Byggmaterial AB Nej 6 Frågan gäller även inköp av varor genom grossist, agent eller leverantör samt gäller även inköp av insatsvaror och/eller råvaror. 8

9 43 Träullit AB Nej 44 Welin & Co AB Nej 45 Vänerply AB Nej 46 Wibo Färg AB Nej 47 Österbymo Trävaru AB Nej 9

10 Bilaga 3) Frågor etikguiden 1. Har Ert företag alltid information om var produktionen sker i låglöneländer? Om ja: Vilka produkter tillverkas var? (vänligen ge så detaljerade uppgifter som möjligt om plats och produkt) Hur långt ner i produktionsledet känner ni till var produktionen sker (egen produktion/leverantörer/underleverantörer)? Om delvis: Uppskatta hur stor del av produktionen i låglöneländer som ni idag inte känner till var och hur den produceras. Vilken produktion känner ni till respektive vilken känner ni inte till? 2. Har någon form av riskanalys av miljömässiga och/eller sociala risker i denna produktion genomförts? Om ja: Vilka miljömässiga och sociala risker identifierades? När och hur genomfördes riskanalysen? Om delvis: På vilken del har en riskanalys gjort? Uppskatta hur stor del av produktionen från låglöneländer där det genomförts en analys av riskerna? Vilka miljömässiga och sociala risker identifierades? 10

11 3. Ställer ni etiska krav på produktionen i låglöneländer (t ex i en uppförandekod)? Om ja: Vilka krav ställer ni? (vänligen redovisa den dokumentation som är offentlig) Hänvisar ni till några internationellt antagna konventioner? Om ja, vilka? Beskriv vilka som omfattas av dessa krav? (egen produktion/leverantörer/ev underleverantörer?) Om delvis: På vilken del av produktionen ställs etiska krav? Hur stor del av den totala produktionen i låglöneländer utgör detta? 4. Ställer ni miljökrav på er produktion i låglöneländer? (även produktion i leverantörsled eller utlagd produktion) Om ja: Vilka krav ställer ni? (vänligen redovisa den dokumentation som är offentlig) Beskriv vilka som omfattas av dessa krav? (egen produktion/leverantörer/ev underleverantörer) Om delvis: På vilken del av produktionen ställs miljökrav? Hur stor del av den totala produktionen i låglöneländer utgör detta? 11

12 Om ja: 5. Finns det rutiner för att följa upp de etiska- och miljökraven i produktionskedjan? Beskriv dessa rutiner (hur följs kraven upp?) Hur har kraven kommunicerats till leverantörerna? (har kraven översatts till andra språk) Om delvis: Vilka av kraven följs upp? Beskriv hur. Hur stor del av den totala produktionen i låglöneländer berörs av ert uppföljningsarbete av miljökraven? Hur stor del av den totala produktionen i låglöneländer berörs av ert uppföljningsarbete av de etiska kraven? 12

13 Bilaga 4) Bedömningsmall etikguiden Följande principer har legat till grund för vår bedömning: 1. Har Ert företag alltid information om var produktionen sker i låglöneländer? OM FÖRETAGET SVARAR JA OCH KAN REDOGÖRA FÖR VAR PRODUKTIONEN SKER OM FÖRETAGET SVARAR DELVIS ELLER JA MEN GER OFULLSTÄNDIG INFO / INTE SVARAR PÅ NÅGON UNDERFRÅGA OM FÖRETAGET SVARAR NEJ / INTE SVARAR ALLS GRÖNT GULT RÖTT 2. Har någon form av riskanalys av miljömässiga och/eller sociala risker i denna produktion genomförts? OM FÖRETAGET SVARAR JA OCH KAN REDOGÖRA FÖR NÅGOT KRING HUR DETTA GJORTS OM FÖRETAGET SVARAR DELVIS ELLER JA MEN GER OFULLSTÄNDIG INFO / INTE SVARAR PÅ NÅGON UNDERFRÅGA OM FÖRETAGET SVARAR NEJ / INTE SVARAR ALLS GRÖNT GULT RÖTT 3. Ställer ni etiska krav på produktionen i låglöneländer (t ex i en uppförandekod)? OM FÖRETAGET SVARAR JA OCH KAN REDOGÖRA FÖR VILKA KRAV OM FÖRETAGET SVARAR DELVIS ELLER JA MEN GER OFULLSTÄNDIG INFO / INTE SVARAR PÅ NÅGON UNDERFRÅGA OM FÖRETAGET SVARAR NEJ / INTE SVARAR ALLS GRÖNT GULT RÖTT 13

14 4. Ställer ni miljökrav på er produktion i låglöneländer? (även produktion i leverantörsled eller utlagd produktion) OM FÖRETAGET SVARAR JA OCH KAN REDOGÖRA FÖR VILKA KRAV OM FÖRETAGET SVARAR DELVIS ELLER JA MEN GER OFULLSTÄNDIG INFO / INTE SVARAR PÅ NÅGON UNDERFRÅGA OM FÖRETAGET SVARAR NEJ / INTE SVARAR ALLS GRÖNT GULT RÖTT 5. Finns det rutiner för att följa upp de etiska- och miljökraven i produktionskedjan? OM FÖRETAGET SVARAR JA OCH KAN REDOGÖRA FÖR NÅGOT KRING HUR DETTA GJORTS OM FÖRETAGET SVARAR DELVIS ELLER JA MEN GER OFULLSTÄNDIG INFO / INTE SVARAR PÅ NÅGON UNDERFRÅGA OM FÖRETAGET SVARAR NEJ / INTE SVARAR ALLS GRÖNT GULT RÖTT 14

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA

MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA Anvisningar för utvärdering och jämförelse av svaren i det frågeformulär som används för uppföljning av uppförandekod. Centrala utgångspunkter Frågorna gäller

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Nya EU-direktiven DIREKTIV 2014/24/EU (LOU) DIREKTIV 2014/25/EU (LUF) DIREKTIV 2014/23/EU (Koncessioner) Nya EU-direktiven Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som ett

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

För upphandlare: vägledning och bedömning vid avtalsuppföljning av socialt ansvarsfull produktion

För upphandlare: vägledning och bedömning vid avtalsuppföljning av socialt ansvarsfull produktion Bilaga: och bedömning socialt ansvarsfull produktion 1 [19] 2014-01-28 För upphandlare: vägledning och bedömning vid avtalsuppföljning av socialt ansvarsfull produktion 1. Känner ni till leverantörskedjan

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

Livscykelanalys av färg

Livscykelanalys av färg Livscykelanalys av färg Livscykelanalys av färg. Sammandrag av IVL Rapport B 1338-A. Färg påverkar miljön positivt genom att förlänga produkters livslängd, ge estetiskt tilltalande ytor och därigenom spara

Läs mer

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Utlåtande 2016:48 RI+RVI (Dnr 130-454/2016) Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Ansökan

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

TEXTILE SOLUTIONS. Leverantörsbedömning

TEXTILE SOLUTIONS. Leverantörsbedömning TEXTILE SOLUTIONS Företag Varumärke/Varumärken Ange samtliga varumärken som ni lämnar information om via det här formuläret. Kontaktperson (namn) Kontaktperson (e-post) Kontaktperson (telefon) 2 Inköp

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Lägesrapport från Folksam. Test av utomhusfärger, våren 2004.

Lägesrapport från Folksam. Test av utomhusfärger, våren 2004. Lägesrapport från Folksam. Test av utomhusfärger, våren 2004. Håller färgen färgen? Tusentals villaägare har de senaste åren blivit både besvikna och arga. Deras nyligen målade hus har drabbats av mögel.

Läs mer

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina Rapport nr 14 Bristande miljö- och etikkontroll i Kina En rapport om Clas Ohlsons och Biltemas inköp SwedWatch SwedWatch Bristande miljö- och etikkontroll i Kina 1 Sammanfattning Hemmafixarbranschen går

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

Nyckel som hjälper dig att tolka tabellerna. Innehåll

Nyckel som hjälper dig att tolka tabellerna. Innehåll Innehåll Välkommen till sjunde versionen av Folksams byggmiljöguide 1 Golvbeläggningar 7 Lim 11 Avjämningsmassor och spackel 15 Byggskivor 19 Isolering 23 Färg 27 Fogmassor 33 Fäst- och fogmassa samt tätskikt

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Betyg Namn Varumärke Grön Sylitol Bio-Innefärg, Caparol Grön Sylitol Bio-Innefärg,vit Caparol

Betyg Namn Varumärke Grön Sylitol Bio-Innefärg, Caparol Grön Sylitol Bio-Innefärg,vit Caparol Inomhusfärg, Golvolja, Golvlack Vattenburen Latexfärg Sampolymer vägg- och takfärg Grön Sylitol Bio-Innefärg, Caparol Grön Sylitol Bio-Innefärg,vit Caparol Akrylat snickerifärg Ådrings- och marmoreringsbas

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering Sälja till Bygghandeln Nya kompetens- och organisationskrav Jakob Rehme Dr. Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Linköping University Lime AB Situation

Läs mer

Byggmiljöguide. Folksam 2010

Byggmiljöguide. Folksam 2010 Byggmiljöguide Folksam 2010 Välkommen till åttonde versionen av Folksams byggmiljöguide... 1 Bygg och renovera grönt... 3 Golvbeläggningar... 7 Lim... 11 Avjämningsmassor och spackel... 15 Byggskivor...

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Göteborgs Upphandlingsbolag är ett kommunägt företag. Företagets huvuduppgift

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

CHANGE YOUR SHOES VEM TAR ANSVAR FÖR SKOARBETAREN? En undersökning av 23 europeiska skoföretags hållbarhetsarbete

CHANGE YOUR SHOES VEM TAR ANSVAR FÖR SKOARBETAREN? En undersökning av 23 europeiska skoföretags hållbarhetsarbete CHANGE YOUR SHOES VEM TAR ANSVAR FÖR SKOARBETAREN? En undersökning av 23 europeiska skoföretags hållbarhetsarbete INTRODUKTION Ungefär 24 miljarder par skor tillverkas varje år 1. Skomarknaden är dynamisk

Läs mer

Vision är en Fair Union

Vision är en Fair Union Vision är en Fair Union Vision är en Fair Union Vision vill ha ett schyst arbetsliv. För oss slutar arbetet för schysta villkor inte vid vår egen arbetsplats eller ens vid vårt lands gränser. Det är därför

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Tätskikt. Tester av tätskikt för keramisk konstruktion för våtrum Peter Bratt 15 november Tester tätskikt av folietyp.

Tätskikt. Tester av tätskikt för keramisk konstruktion för våtrum Peter Bratt 15 november Tester tätskikt av folietyp. Tätskikt Tester av tätskikt för keramisk konstruktion för våtrum Peter Bratt 15 november 2016. 1 2016-11-15 Bakgrund Bakgrund Många och dyra fuktskador i våtrum med keramiskt ytskikt. Tester 2014 visade

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Karlstads kommuns Livsmedelspolicy

Karlstads kommuns Livsmedelspolicy Karlstads kommuns Livsmedelspolicy Dnr KS-2011-256 Dpl 01 Postadress: Upphandlingsenhetn, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra Torggatan 26 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-186768 E-post: upphandling@karlstad.se

Läs mer

Hur står det till med kycklingarna P i Thailand?

Hur står det till med kycklingarna P i Thailand? Hur står det till med kycklingarna P i Thailand? Hållbarhetskollen Tjänsten vänder sig till SKI:s kunder, d.v.s. kommuner, landsting och dess bolag Samordnad uppföljning av: etiska och sociala krav djurskyddskrav

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:37)Svar på remiss

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:37)Svar på remiss 2012-01-20 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:37)Svar på remiss Akademikerförbundet SSR har av Saco beretts möjlighet att yttra sig över Upphandlingsutredningen 2010s delbetänkande På jakt efter

Läs mer

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp

Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp Samrådsmöte för Dalälven 19 februari 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten och rena sjöar

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor

Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor Importbarometern 2014:2 Tema: Hållbarhet och CSR-frågor December 2014 HUI Research på uppdrag av Svensk Handel Innehåll Avsnitt Sida Om undersökningen 3 Importindikatorn 3 Hållbar konsumtion och CSR-frågor

Läs mer

Ethical Trading Initiative (ETI)

Ethical Trading Initiative (ETI) INITIATIV Sammanfattning Fair Wear Foundation (FWF) för textilindustrin med fokus på arbetsvillkor i. Fair Labor Association (FLA) verifieringssystem som arbetar för förbättring av arbetsvillkoren bland

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Inköpspolicy Miljöledningssystemet

Inköpspolicy Miljöledningssystemet Utgivare: Joachim Lundberg Publiceringsdatum: 2016-02-03 Senast sparat: 2016-02-03 14:58 : Version: 1.0 Dokumentstatus: Godkänd SE-118 60 Stockholm, Sweden, Telefon: +46 (0)8 51 90 90 00 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör:

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör: Jeansens pris Deltagare: 3-15 personer Tid: Ca 20 min Jeansens pris är en övning som vidareutvecklats från inspirationsövningen Jeansen vad är de värda? som finns i Fairtrade Sverige och Rena Kläders bok

Läs mer

BILAGA T ILL BRANDTÄTN INGAR Byggnadsstyrelsens informationer T:149 TILLVERKARE OCH/ELLER LEVERANTÖRER AV OLIKA BRANDTÄTNINGAR OCH BRANDFOGAR

BILAGA T ILL BRANDTÄTN INGAR Byggnadsstyrelsens informationer T:149 TILLVERKARE OCH/ELLER LEVERANTÖRER AV OLIKA BRANDTÄTNINGAR OCH BRANDFOGAR BILAGA T ILL BRANDTÄTN INGAR Byggnadsstyrelsens informationer T:149 TILLVERKARE OCH/ELLER LEVERANTÖRER AV OLIKA BRANDTÄTNINGAR OCH BRANDFOGAR w INNEHÅLL FÖRTECKNING ÖVER TILLVERKARE/LEVERANTÖRER Skivor

Läs mer