VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet under läsåret 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet under läsåret 13/14"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet under läsåret 13/14

2 INNEHÅLL Förord 3 Den ojämlika skolan 4 Vision & värderingar 5 Vårt koncept 6 Partnerskap 7 Våra partners om Läxhjälpen 8 Våra elever om Läxhjälpen 10 Våra läxhjälpare om Läxhjälpen 11 Rektorer & lärare om Läxhjälpen 12 Samarbetsskolor 13 Betygsresultat 14 Elevutvärdering 15 Det kom ett brev Skicka vidare! 17 Genomförda utbildningar 19 Press 21 Det här gjorde vi också 23 Ekonomi 26 Årsredovisning 27 Ledning 33 Styrelse 34 Tack till våra samarbetspartners 35 Finansiärer & sponsring 36

3 FÖRORD Jag vill börja med att tacka våra samarbetspartners för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi ger med hjälp av näringslivet samt avlönade universitets och högskolestudenter gratis läxhjälp till högstadieelever i socioekonomiskt utsatta områden i syfte att fler ska nå godkända betyg och komma närmare sina drömmar. Sedan förra året har vi ökat antalet läxhjälpsplatser ytterligare och gav under läsåret 700 elever med behov regelbunden läxhjälp. Behovet av hjälp för att klara skolan är större än någonsin och för varje år som går ser vi att eleverna som börjar på Läxhjälpen ligger längre och längre ifrån att nå målen. Något som är märkbart och som innebär mycket kämpande för såväl elever som läxhjälpare. Vi har växt sakta men säkert och har lyckats bibehålla den goda kvaliteten, vilket visar sig i fortsatt fina och höjda betygsresultat samt positiva utvärderingar. Jag vill avsluta med ett citat från en flicka i åk 8 som deltagit i Läxhjälpen i en termin. Hennes ord sammanfattar vilken viktig förändring, på kort tid, vi med Läxhjälpen skapar; ökad glädje till att lära, mer kunskap, höjda betyg och ökade framtidsmöjligheter. Först när jag började på läxhjälpen så tyckte jag att det var riktigt jobbigt och tråkigt men senare så tyckte jag att det var jättebra. Läxhjälparna var jättesnälla och sen kände jag att det är roligt att plugga tack vare dem och innan jag började på Läxhjälpen hade jag 8 F och nu har jag noll. (F = underkänd) Maria Arneng, verksamhetschef I den här verksamhetsberättelsen kan ni läsa om hur det gått under läsåret 2013/14 för eleverna som har gått på Läxhjälpen. Vi ger en omfattande beskrivning av vårt arbete, betygsresultat, utvärderingar samt allt spännande som skett under läsåret. FÖRORD 3

4 DEN OJÄMLIKA SKOLAN VÅR TIDS UTMANING Idag finns det skolor där endast 3 av 10 elever tar sig vidare till gymnasiet och Skolverket rapporterar om kraftigt ökade skillnader mellan skolor. Skolor i socioekonomiskt utsatta områden får sämre resultat än andra år efter år. Sverige håller på att slösa bort en ansenlig del av en hel ungdomsgeneration och detta begåvningsslöseri får följder som utanförskap, stor ungdomsarbetslöshet, bilbränder och kriminella gäng. Beräkningar visar att en person som inte klarar skolan kan kosta samhället 12 miljoner kronor under sin livstid ungdomar går varje år ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är ett enormt slöseri när så många så tidigt riskerar utanförskap och arbetslöshet, och en stor kostnad för samhället. Skolan, och därmed samhället, har ett kompensatoriskt uppdrag, och ska se till att alla barn får en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. I Sverige har vi länge varit stolta över att vi klarar detta uppdrag bra, att vi får med oss alla på skoltåget. Men tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I större svenska städer kan man se mycket stora skillnader i avgångselevernas måluppfyllelse, särskilt i matematik och svenska, beroende på skolans socioekonomiska upptagningsområde. Den senaste PISA-rapporten från 2012 visar att Sverige har den sämsta utvecklingen av alla OECD-länder, med försämrade resultat i alla tre kunskapsområden - matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Dessutom har likvärdigheten försämrats - föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar stor roll för barnets resultat, och skillnader mellan olika skolors resultat har ökat. Mot den bakgrunden arbetar Stiftelsen Läxhjälpen med stöd från näringslivet, för att få fler unga att klara skolan att höja sina betyg, sin studiemotivation, sitt självförtroende och öka sina möjligheter till fortsatta studier och framtida jobb. Att investera i Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtida arbetskraft. Läxhjälpen bidrar även till att minska klyftorna i samhället då vi endast verkar i socioekonomiskt utsatta områden. Platser där unga utan fullständig skolgång lätt hamnar i ett svårbrutet utanförskap. Läxhjälpen höjer inte bara betyg, utan bidrar också till ökad integration och att färre ungdomar hamnar utanför arbetslivet. Dessutom bidrar vi till motiverande möten mellan eleverna och universitets- och hög skolestudenterna som resulterar i förebilder, samt bygger broar mellan unga och näringslivet. Till sammans skapar vi en ljusare framtid för Sveriges unga! INFO FRÅN SKOLVERKET Endast 55,5% av elever med föräldrar som har förgymnasial utbildning är behöriga till ett högskoleförberedande gymnasieprogram, jämfört med ca 93 % av elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. DEN OJÄMLIKA SKOLAN VÅR TIDS UTMANING 4

5 VISION & VÄRDERINGAR Läxhjälpen bedriver regelbunden, resultatfokuserad och personlig läxhjälp med syfte att högstadie elever ska höja sina betyg, öka studiemotivation och självkänsla, gå vidare till gymnasiet, öka sina framtidsmöjligheter och komma närmare sina drömmar. Med engagemang och struktur som våra främsta verktyg skapar Läxhjälpen positiv förändring på individ- och samhällsnivå, på både kort och lång sikt. Verksamhetsbeskrivning: Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis resultatfokuserad läxhjälp för att hjälpa högstadieelever att nå godkända betyg och ta sig vidare till gymnasiet. Kärnideologi: Positiv förändring på individoch samhällsnivå (motivation, långsiktighet, innanförskap). Vision: Läxhjälpens vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential. VISION & VÄRDERINGAR 5

6 VÅRT KONCEPT Så jobbar vi: Läxhjälpens verksamhet startar i skolor vars resultat ligger långt under rikssnittet. Läxhjälpen är gratis, regelbunden och riktar sig till elever som saknar godkänt i ett eller flera kärnämnen. Läxhjälparna är avlönade universitets- och högskolestudenter som följer sina elever och jobbar målinriktat för höjda betyg. Läxhjälpskontrakt och studieplan skrivs mellan läxhjälpare och elev. Betygsresultat mäts. Verksamheten finansieras av partnerföretag som valt att investera i Sveriges framtid. Genom vårt arbetssätt når vi en målgrupp som ligger i riskzonen att tidigt i livet hamna i ett svårbrutet utanförskap på grund av ett skolmisslyckande. När eleverna börjar på läxhjälpen är de underkända i ett eller flera kärn ämnen och har valts ut av sina lärare, som gjort bedömningen att eleven inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd. Eleverna går på Läxhjälpen två gånger i veckan efter skoltid, tre timmar per läxhjälpstillfälle. Det är inget öppet hus med drop-in, utan bestämda tider. Eleven skriver i starten på ett kontrakt tillsammans med sin läx hjälpare, samt utformar sin egna studieplan med tydliga, konkreta mål. Efter skrivet kontrakt har man sin plats på Läxhjälpen men om överenskommelsen bryts delas varningar ut och eleven riskerar avstängning. Om eleven till exempel missar ett pass så ringer läxhjälparen och frågar var hen är - vi följer upp och ger oss inte. Läxhjälparna är universitets- och högskolestudenter och hjälper eleverna att stärka resultaten i alla aktuella ämnen, med fokus på kärnämnena: matematik, svenska och engelska. Läxhjälparna erhåller timlön för sitt extrajobb, vilket gör att vi kan ställa höga krav på kontinuitet, kvalitet och resultat. Samma läxhjälpare och samma elever följs åt under läsåret, de lär känna varandra och läxhjälparen kan enklare ha förväntningar, hjälpa, motivera och ställa krav på eleven. En grupp består av i snitt 15 elever, där varje läxhjälpare har särskilt ansvar för max fem elever. Läxhjälparnas viktigaste uppgift är att ge kontinuerligt stöd och hjälp till sina elever, med målet att höja betyg och självförtroende. Flera elever har sociala problem och dålig skolnärvaro, och lärarna har i många fall sänkt sina förväntningar och krav på eleverna. På Läxhjälpen är tydliga krav på deltagande, uppföljning och höga förväntningar viktiga framgångsfaktorer. Vi lägger även stor vikt vid att ha blandade grupper, man ska inte kunna säga att det är en viss typ av elev som Läxhjälparnas viktigaste uppgift är att ge kontinuerligt stöd och hjälp till sina elever, med målet att höja betyg och självförtroende. går på Läxhjälpen. Gemensamt för deltagarna är att de saknar godkänt betyg i minst ett kärnämne, men orsakerna till att de behöver hjälp varierar. På så sätt skapar vi en stolthet snarare än ett stigma kring att läsa läxor med oss två kvällar i veckan. Grupperna är små och slutna, läxhjälparna är unga och engagerade mentorer och förebilder, och Läxhjälpen blir något så unikt som en plats där det är roligt att plugga, med lugn och ro och ett tydligt sammanhang, även för de som är studie ovana, skoltrötta eller som tappat tron på sig själva. Varje månad rapporterar läxhjälparen till projektledningen, vad gäller de enskilda elevernas närvaro, resultat och framsteg. I slutet av varje termin samlar vi in läxhjälpselevernas betyg och går igenom resultaten, samt jämför dem med föregående termin/ läsår. Idag får över 700 elever vår läxhjälp och vi ser varenda en av dem. VÅRT KONCEPT 6

7 PARTNERSKAP Stiftelsen Läxhjälpen är helt beroende av insamlade medel från företag, fonder, stiftelser och privatpersoner. Som samarbetspartner finansierar man läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för just sina elever, hur bidragen använts, antal läxhjälpstimmar, betygsresultat och elevutvärdering. Bidragen kan vara stora eller små. Ett partnersamarbete med Läxhjälpen kan se olika ut beroende på önskemål och förutsättningar. Vanligast är att ett företag finansierar ett antal läxhjälpstimmar för elever på en viss skola eller plats under minst ett läsår. Ett bidrag till Läxhjälpen behöver inte vara ekonomiskt utan kan också innebära att bistå med tjänster eller resurser. Vinsterna enligt våra partners är både kort- och långsiktiga, på såväl individ- som samhällsnivå. Elever deltar på Läxhjälpen istället för att hänga i centrum. Andelen elever som klarar skolan och går vidare till gymnasiet ökar i området. - Minskad skadegörelse och ökad trygghet i området. Skapar extrajobb åt hundratals universitet- och högskolestudenter. Läxhjälpen syns och skapar nätverk med företag & studenter. - Inspirerande middagar! - Socialt engagemang, direkt och indirekt. - Bidragen används där det behövs som mest. Läxhjälpen vet precis vart pengarna går och vilken effekt det ger! Med stöd från näringslivet bedriver stiftelsen resultat inriktad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Landskrona och Västerås. Platser där unga utan fullständig skolgång lätt hamnar i ett svårbrutet utanförskap. En person som inte klarar skolan kan kosta samhället 12 miljoner kronor* under sin livstid. Vår strukturerade läxhjälp kostar kronor under ett år. Ett år som garanterar höjda betyg och stärkt motivation. Att investera i Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtida arbetskraft. Vi och våra partners ser detta som en enorm samhällsvinst. Källa: PARTNERSKAP/SAMARBETSPARTNERS 7

8 VÅRA PARTNERS OM LÄXHJÄLPEN: Jag är stolt över att Riksbyggen sponsrar Läxhjälpens mycket angelägna verksamhet, med kostnadsfri, strukturerad studiehjälp för högstadieelever. För mig är det viktigt att vi tar samhällsansvar. Leif Linde, vd Riksbyggen Samsung har alltid haft som mål att ge tillbaka till de samhällen där vi verkar. Vi vill bidra till att fler ska få chansen att klara sig igenom grundskolan och ha möjlighet att studera vidare. Malin Rönnmark, Samsung Att känna självförtroende i skolan är första steget till självförtroende i samhället. Jag hoppas att mitt bidrag hjälper ett till barn att känna att jag kan, jag är värdefull! Sarah McPhee, vd SPP VÅRA PARTNERS OM LÄXHJÄLPEN 8

9 REKTORER & LÄRARE OM LÄXHJÄLPEN: Stiftelsen Läxhjälpen har hjälpt många att hitta sin begåvning. Man har också fått många studerande från universitet & högskola att känna betydelsen av att väcka barns studielust och bidra till deras framtid. Joakim Larsson, Äldre- och ytterstadsborgarråd, Stockholm När elever på bara några månader lyckas höja sina betyg och kommer vidare till gymnasiet är det en vinst inte bara för dem själva, utan för hela samhället. Alexandra Pascalidou, styrelseledamot Stiftelsen Läxhjälpen Det finns skolor där bara 30 procent av eleverna är behöriga till gymnasiet, vilket är alldeles förskräckligt. Läxhjälpen gör ett fantastiskt jobb och hjälper ungdomar att inse sin potential. I dag studerar många vidare för att bli jurister, ingenjörer eller läkare tack vare Läxhjälpen. Göran Johansson, VD Incit VÅRA PARTNERS OM LÄXHJÄLPEN 9

10 VÅRA ELEVER OM LÄXHJÄLPEN: Förut var jag skoltrött och fick massor av varningar. Efter att jag började med det här har jag höjt mig i 10 ämnen, nu gillar jag att plugga Tack vare läxhjälparna har jag fått lust att plugga vidare ( universitetet). De har fått mig att tänka och hur viktigt det är att ha en bra utbildning. Läxhjälpen har varit till mycket hjälp för mig själv. Jag älskar att ha känslan av när man får en svår hemläxa eller inte förstått på lektionen så kan man komma till läxhjälpen och få allt fixat. Det är det bästa med läxhjälpen, och så mina trevliga läxhjälpare! VÅRA ELEVER OM LÄXHJÄLPEN 10

11 VÅRA LÄXHJÄLPARE OM LÄXHJÄLPEN: Att man känner att man faktiskt gör riktig nytta, att man har ett meningsfullt extrajobb. Att man inte är en person som bara pratar om hur dåligt samhället är i vissa aspekter utan faktiskt gör något handgripligen för att förbättra. Dra sitt strå till stacken osv. :) Känna att man hjälper andra människor. Det bästa med arbetet som läxhjälpare är när eleverna kommer in i ett flyt och man märker hur de verkligen förstår någonting riktigt ordentligt. Det är kul att se när de blir trygga med t ex en viss mattemetod och glädjen som sipprar ut lite försiktig när det har kommit över detta hinder. Det bästa är att se eleverna utvecklas. Det som gör mig mest glad är att se en utveckling på elevernas personlighet. Se dem höja självförtroendet och lära sig att visa respekt är jätteviktigt. VÅRA LÄXHJÄLPARE OM LÄXHJÄLPEN 11

12 REKTORER & LÄRARE OM LÄXHJÄLPEN: Stiftelsen Läxhjälpen fyller en mycket viktig funktion, särskilt i utsatta områden där de dels kan visa på ett alternativ till utanförskap och bidrar till att ungdomarna lyckas. Mika Laine, lärare Sätraskolan, Stockholm Hela skolan vet att Läxhjälpen är bra! Cilla Dalén, bibliotekarie Hjulstaskolan, Stockholm Många elever har höjt sina betyg markant med hjälp av Läxhjälpen. Lennart Östman, bitr.rektor Bredängsskolan, Stockholm Verksamheten har en mycket positiv effekt på elevernas studiesituation. Elever som har haft svårt med struktur och studieteknik har med hjälp av Läxhjälpen i en lugn miljö fått en mycket bättre insyn i sin egen studieprocess. Mycket bra! Wail Rabi, bitr.rektor Östra skolan, Malmö REKTORER & LÄRARE OM LÄXHJÄLPEN 12

13 SAMARBETSSKOLOR Läxhjälpen vänder sig till högstadieskolor där andelen avgångselever som når gymnasiebehörighet ligger långt under rikssnittet. Sam arbetet är enkelt och kostar inget för skolan. Här finns vi läsåret 13/14: A. GÖTEBORG Gårdstensskolan Lövgärdesskolan Nytorpsskolan Hjällboskolan Bergsjöskolan Sannaskolan Ryaskolan B. MALMÖ Värner Rydénskolan Östra Skolan Apelgårdsskolan Johannesskolan A. C. C. STOCKHOLM/ SÖDERTÄLJE Hjulsta grundskola Kvickentorpsskolan Rinkebyskolan Skarpatorpsskolan Sätraskolan Söderbymalmsskolan Smedshagsskolan Bredängsskolan Husbygårdsskolan Ross Tensta gymnasium Hovsjöskolan (Södertälje) B. SAMARBETSSKOLOR 13

14 BETYGSRESULTAT % av Läxhjälpens nior nådde behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Majoriteten av de som inte klarar behörighet läser vidare på något av gymnasiets introduktionsprogram för att där läsa upp sina betyg. 99% av våra elever har höjt sina betyg i minst ett ämne under läsåret. 4,5 betyg per läxhjälpselev höjdes i snitt under det senaste läsåret Våra elever i åk 9 höjde sitt meritvärde med i snitt 33 poäng per elev under läsåret. 17 ämnen höjdes som mest per elev. Godkänt i alla 16 ämnen motsvarar 160 poäng, högsta möjliga är eventuellt meritpoäng för ett modernt språk. Snittet för nior i Sverige läsåret 2013 var 211 poäng. Årets åttor hade 127 poäng när de började på Läxhjälpen. NOTERA: Vi startar Läxhjälpen i skolor där i snitt bara 50 % av avgångseleverna når gymnasiebehörighet. Rikssnittet är 87 %. När eleverna börjar på läxhjälpen är de underkända i ett eller flera kärnämnen och har valts ut av sina lärare, som gjort bedömningen att eleven inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd. BETYGSRESULTAT 14

15 ELEVUTVÄRDERING Hur nöjd är du med bemötandet och kontakten med läxhjälparna? 8,7 Hur nöjd är du med hur läxhjälparna har hjälpt dig i dina studier? 8,7 Hur nöjd är du med din egen insats? 8,3 Tycker du att det är lugn och ro på Läxhjälpen så att du kan koncentrera dig på läxorna? 7,8 Hur nöjd är du med Läxhjälpen i sin helhet? 8,7 När du slutar på Läxhjälpen, skulle du tipsa någon du känner att börja? 8, ELEVUTVÄRDERING 15

16 DET KOM ETT BREV... Blerta var en av våra elever på Läxhjälpen i Malmö som skickade detta brev till sina läxhjälpare när hon slutade nian. DET KOM ETT BREV 16

17 SKICKA VIDARE! SÅ FUNKAR DET: Ett antal läxhjälpselever i årskurs 9 väljs ut för att bli läxkompisar. Läxkompisarna som har visat på en positiv utveckling i sina studier och har vilja och tid att bli läxkompis. Läxhjälpen Skicka vidare är en vidareutveckling av Stiftelsen Läxhjälpens nuvarande läxhjälp till unga, och finansieras helt av Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor. Inom programmet Läxhjälpen - Skicka vidare får högstadieelever som idag tar del av vår läxhjälp chansen att själva bli läxhjälpare och goda förebilder, så kallade läxkompisar, till yngre elever. På så sätt kan vi nå en yngre målgrupp och få ännu fler barn att inse att skolan är viktig och att de kan om de vill! På Läxhjälpen Skicka vidare anpassar vi läxhjälpen till elever i årskurs 5 och 6, och lyfter upp utvalda läxhjälpselever i årskurs 9 som har visat på en positiv utveckling i sina egna studier. De äldre eleverna blir läxkompisar - goda exempel inför yngre barn från samma skola/område som tampas med liknande utmaningar i skolan. De yngre eleverna är tjejer och killar som lärarna bedömer behöver extra stöd i skolan och/ eller har sociala utmaningar som innebär ökad risk för att hamna i ett utanförskap. De yngre eleverna i årskurs 5 och 6 väljs ut av lärare på skolan utifrån behov och intresse. Vi matchar ihop varje elev med en läxkompisutifrån personlighet, intressen och behov av studiehjälp. Läxkompisar och elever ses en gång i veckan på skolans område i anslutning till skoldagen. En vuxen läxhjälpare finns alltid på plats. Läxkompisen hjälper eleven att planera passet utifrån aktuella läxor. Sedan läser man läxor till sammans i 1,5 h inklusive fikapaus. Liksom på den vanliga läxhjälpen förväntas del tagarna närvara varje gång eller meddela om de får förhinder. Vid bruten överenskommelse eller vid dåligt uppförande kontaktas målsman och eleven riskerar att förlora sin plats. Under läsåret genomförs ett antal utbildnings tillfällen för läxkompisarna, inom t.ex. studie teknik, ledarskap och motivation. Vid särskilda tillfällen, såsom lov, jul- och sommaravslutningar, anordnas utflykter eller andra aktiviteter för hela gruppen. Efter slutfört program får alla deltagare ett intyg om sin medverkan samt ett diplom. SKICKA VIDARE! 17

18 LÄXKOMPISAR OM SKICKA VIDARE: Bäst har varit att hjälpa andra och att vara en förebild, jag har alltid önskat att ha en förebild som kan hjälpa mig med läxor. Om tio år kommer jag sitta bakom mitt kontor och vara stolt över att jag tog skolan på allvar. Det som har varit bra med Läxhjälpen - Skicka vidare är framförallt att vi kan hjälpa de yngre barnen och att vi kan typ vara där för dem personligen. De typ pratar om deras vardag också medan vi gör läxorna och det är kul och se hur de har det. SKICKA VIDARE! 18

19 GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR UNDER LÄSÅRET 2013/2014 INTRODUKTIONSKURSER Vid anställning hos Stiftelsen Läxhjälpen genomgår alla läxhjälpare en introduktionskurs på 2,5 timmar. Kursen innefattar genomgång och diskussioner kring Läxhjälpens värderingar, arbetssätt och förhållningsregler. Varje läxhjälpare erhåller även en handbok med handledning för läxhjälpsrollen. I ntroduktionskurserna hålls av regionansvariga i början av varje ny termin, samt löpande under läsåret i anslutning till nyanställningar. Under läsåret 2013/2014 hölls elva introduktionskurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Introkurser Göteborg 4 september december mars 2014 Introkurser Malmö 12 september november april 2014 Introkurser Stockholm 9 september september januari april maj 2014 GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR UNDER ÅRET 19

20 BRIS Läxhjälpen har under läsåret 2013/2014 samarbetat med Bris region Väst i Göteborg och Bris region Syd i Malmö. Under hösten genomfördes en halvdagsutbildning hos Wallenstam i Göteborg, och under våren genomfördes en kvällsutbildning på Elite Park Hotel i Malmö. Båda utbildningstillfällena utgick ifrån Bris-materialet Samtal med barn och handlade om mötet med barn i olika situationer, hur vi som vuxna bättre kan förstå barn och se till deras bästa. Fokus låg på de samtal som läxhjälparna har med eleverna i sitt jobb, hur viktiga de är och att se dem utifrån ett barns perspektiv. Båda utbildningarna fick mycket höga betyg i efterföljande utvärderingar och läxhjälparna kände sig stärkta och bättre förberedda inför de situationer som kan uppstå i mötet med ungdomarna på Läxhjälpen. Malmö: 25 februari 2014, två timmar med Michel Devillaz. Göteborg: 29 november 2014, halvdag med Fredrik Löfgren, Karin Johansson och Henrik Orrbeck. FÖRELÄSNING OM STUDIETEKNIK OCH INLÄRNING MED ANNA TEBELIUS BODIN, 19 FEBRUARI 2014 Stiftelsen har sedan våren 2012 samarbetat med specialläraren Anna Tebelius Bodin, både när det gäller externa föreläsningar samt visst material. Anna är en populär föreläsare för både elever, föräldrar och lärare och utbildad inom inlärningspsykologi på Harvard. I februari 2014 genomfördes en mycket uppskattad föreläsning med Anna Tebelius Bodin på Googles huvudkontor i Stockholm. Deltagare var läxhjälpare samt tio stycken läxkompisar inom projektet Läxhjälpen - Skicka vidare. Föreläsningens syfte var att öka läxhjälparnas och läxkompisarnas medvetenhet kring inlärning samt att bidra med konkreta verktyg som går att förmedla och använda på Läxhjälpen. Under en 90-minuters föreläsning gick Anna igenom bland annat hur hjärnan bearbetar information, vikten av att tänka aktivt, hur man kan jobba med motivation, samt olika studietekniker. GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR UNDER ÅRET 20

21 PRESS REPORTAGE I TIDNINGEN FAMILJÄR OM LÄXHJÄLPEN I RÅGSVED, JUNI MOTIVATION OCH STUDIETEKNIK LÄXHJÄLPEN GÖR SKILLNAD LEDAREN I KVÄLLSPOSTEN - JAN OLOF BENGTSSON, OKTOBER 2013 REJÄL BAKLÄXA FÖR SKOLORNA Om ökade utbildningsklyftor och Malmös dåliga skolresultat. Stiftelsen Läxhjälpen beskrivs mycket positivt som en av lösningarna, och som med små medel gör enastående stora saker. HEMMA I HSB NR 3, JANUARI 2014 LÄXHJÄLPEN - FÅ ORDNING PÅ BETYGEN Läxhjälparen Lilly Abraham berättar om arbetet i Rinkeby. PRESS 21

22 DAGENS INDUSTRI - SUSANNE BARK, DECEMBER 2013 MÖNSTERELEVEN SLÅSS FÖR HÖGRE BETYG Verksamhetsledare Maria Arneng intervjuas om Läxhjälpens viktiga arbete i Dagens Industri. SVENSK DAMTIDNING - AGNETA NISBETH, JANUARI 2014 LÄXHJÄLPEN FICK BESÖK AV VICTORIA OCH DANIEL Läxhjälpen fi ck besök av kronprinsessan Victoria och prins Daniel, som stöder Läxhjälpen genom sin egen stiftelse. I VÅRA KVARTER (BOSTADSBOLAGET POSEIDON), OKTOBER 2013 HJÄLPEN EN LÄXA FÖR LIVET Artikel om Roza i Hjällbo som bl.a. gick från F till A i matematik efter tre terminer på Läxhjälpen, och som kom in på sitt drömprogram på gymnasiet med hjälp av läxhjälpen. SVENSK DAMTIDNING, APRIL 2014 Artikel om Prins Daniels medverkan på Nationella Läxhjälpsdagen, då fl ertalet elever fi ck läsa läxor på Kungliga slottet, 30 april PRESS 22

23 DET HÄR GJORDE VI OCKSÅ UNDER LÄSÅRET! KICKOFFER LÄXHJÄLPARE HÖSTTERMINEN 2013 Vi startade läsåret med kickoff för våra läxhjälpare på följande platser i följande städer: Stockholm Fryshuset Göteborg Wallenstam Malmö Elite Hotel Residens KICKOFF MED LÄXHJÄLPEN SKICKA VIDARE PÅ FRYSHUSET 13 SEPTEMBER 2013 I fredags samlades alla 9:or som deltar i Skicka vidare utvecklingsprogram, för att hämta inspiration till att bli bra läxkompisar och förebilder. Eventet hölls på Fryshuset och bjöd på föreläsning av Raisa Lång Velazco, mumsig mat, intervju med f.d. läxhjälpseleven Abdulla Al Ghadban och work shops inom pedagogik och handledning med Sara Hellbom. JULBÖCKER TILL ALLA ELEVER 2013 För tredje året i rad såg vår partner Bonnierförlagen till att alla våra elever fick en julgåva i form av en ungdomsbok. KICKOFFER LÄXHJÄLPARE VÅRTERMINEN 2014 Vi startade vårterminen med kickoff för våra läxhjälpare på följande platser i följande städer: Stockholm Riksbyggen Göteborg Fastighetsägarna GFR Malmö Östra skolan KUNGLIGT BESÖK 16 JANUARI 2014 Läxhjälpskontoret i Stockholm fick kungligt besök av Kronprinsessparet. Deras stiftelse stödjer vår verksamhet sedan hösten 2013 och är imponerade av resultaten. Det blev ett lyckat möte med tedrickande, många frågor, personliga berättelser från båda håll, skratt, allvar och stort engagemang. Under förmiddagen presenterades verksamheten av stiftelsens grundare Harald Ullman och verksamhetsledare Maria Arneng. Kronprinsessparet fick också höra Emil Godonou, som studerar farkostteknik på KTH, berätta om sitt arbete som läxhjälpare. Hans före detta elev Diana Mamendi sa att Läxhjälpen bland annat hjälpt henne att höja sina betyg i alla ämnen och att nå målet att komma in på ekonomiprogrammet på Östra Real. Modou Bojang, som går i årskurs 8, talade om den frustration han kände över sina dåliga skolresultat och den glädje han känner över att nu äntligen lyckats vända dem. Det var i höstas som Modou och läxhjälpare Amy Axelsson, som studerar till socionom vid Stockholms universitet, började träffas två gånger i veckan i Läxhjälpens regi. Läs mer om besöket på Kungahuset.se PROJEKT UNDER ÅRET 23

24 RIDDARHUSET - ABRAHAMS BARN PRIS 13 MARS 2014 Vi blev tilldelade Abrahams barns pris på plats i vackra Riddarhuset! Stiftelsen Läxhjälpen får priset 2014 för vårt verklighetsnära arbete att stödja skolelever i socioekonomiskt utsatta områden, ofta präglade av kulturell och religiös mångfald. Abrahams barns pris delas ut varje år till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle. Med oss för att ta emot priset var åttondeklassaren Modou och läxhjälparen Aisha. Båda imponerade stort på oss och de nära 150 åskådarna med sina berättelser om vad Läxhjälpen betytt för dem. Modou som går på Läxhjälpen idag och kämpar och har lyckats höja sina betyg avsevärt på en termin, och Aisha som själv gick i en av våra första läxhjälpsgrupper när vi startade 2007, och som nu är läxhjälpare och snart färdig sjuksköterska. Läs mer på PARTNERMIDDAG I GÖTEBORG 31 MARS 2014 Varmt tack till Wallenstam som bjöd på den fina middagen, till modiga eleverna Oveis och Yonis som berättade vad Läxhjälpen betyder för dem, till deras brinnande läxhjälpare Mohammed och Souzan och till alla kvällens gäster som kom och bjöd på sig själva. CHALMERSDAGEN 16 APRIL 2014 Klockan på en påsklovsdag samlades ett 60-tal elever och läxhjälpare från Läxhjälpen för att delta på Chalmersdagen i Göteborg, en inspirationsdag för läxhjälpseleverna med föreläsning, rundvandring och tid för det egna skapandet. Vad har egentligen ett gem och en satellit gemensamt? Det var en fråga som Läxhjälpens förväntansfulla elever fick fundera över under Chalmersdagen. På plats fanns programrektor, studievägledare och Chalmers-studenter, redo att svara på ungdomarnas frågor. Eleverna fick testa på alltifrån 3D-skrivare till att skissa och bygga sina egna katapulter. Dagen avslutades med en tävling i Vem kan slunga iväg en barkis längst?. Dagen arrangerades av läxhjälparen Mohammed Mahmoud, student i Maskinteknik, som fått stipendium från Chalmers för att arrangera dagen och förhoppningsvis få fler unga att bli nyfikna på ingenjörsyrket. NATIONELLA LÄXHJÄLPSDAGEN 29 APRIL Den 29 april 2014 genomfördes den allra första Nationella Läxhjälpsdagen av Stiftelsen Läxhjälpen - en årligen återkommande dag för att uppmärksamma den efterfrågan på läxhjälp som finns bland Sveriges barn, inte minst bland dem som inte kan köpa hjälpen. En dag att uppmärksamma hur ett möte med arbetslivet och en engagerad vuxen kan motivera och hjälpa unga att klara skolan och drömma större. Vi vet att mötet med fler vuxna är givande för unga och att få besöka en arbetsplats och höra någon berätta personligt om sitt jobb och få ställa frågor ser vi betyder mycket för vägval, drömmar och möjligheter. Under dagen pratades det arbete, framtidsdrömmar, räknades matte inför nationella prov, fikades och byttes erfarenheter. Eleverna var på hemvägen supernöjda och inspirerade! Detta elevcitat får sammanfatta dagen: Varför säger så många vuxna att det är så tråkigt att jobba, det verkar ju fett kul!. Deltagande partners var Kronprinsessparets stiftelse med Prins Daniel, BDO, Riksbyggen och Garbergs i Stockholm, och Cellmark i Göteborg. I Malmö gjordes besök till Malmö högskola. PROJEKT UNDER ÅRET 24

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

Tack! Vi vill rikta ett stort tack till vår huvudfinansiär Allmänna Arvsfonden, som möjliggjort Förorten i Centrums sociala förändringsarbete.

Tack! Vi vill rikta ett stort tack till vår huvudfinansiär Allmänna Arvsfonden, som möjliggjort Förorten i Centrums sociala förändringsarbete. ÅRSREDOVISNING 2013 We have a dream, that one day, the world will be a place where people will not be juged by the colour of their skin, the way they talk, their ethnicity or the place they live in, but

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 förord Som ung kille hade jag inga som helst planer på att läsa vidare efter

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som

»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som Årsredovisning 2013 2»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som möjligt ska vara deltagande i och bidragande

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer