VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet under läsåret 13/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet under läsåret 13/14"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet under läsåret 13/14

2 INNEHÅLL Förord 3 Den ojämlika skolan 4 Vision & värderingar 5 Vårt koncept 6 Partnerskap 7 Våra partners om Läxhjälpen 8 Våra elever om Läxhjälpen 10 Våra läxhjälpare om Läxhjälpen 11 Rektorer & lärare om Läxhjälpen 12 Samarbetsskolor 13 Betygsresultat 14 Elevutvärdering 15 Det kom ett brev Skicka vidare! 17 Genomförda utbildningar 19 Press 21 Det här gjorde vi också 23 Ekonomi 26 Årsredovisning 27 Ledning 33 Styrelse 34 Tack till våra samarbetspartners 35 Finansiärer & sponsring 36

3 FÖRORD Jag vill börja med att tacka våra samarbetspartners för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi ger med hjälp av näringslivet samt avlönade universitets och högskolestudenter gratis läxhjälp till högstadieelever i socioekonomiskt utsatta områden i syfte att fler ska nå godkända betyg och komma närmare sina drömmar. Sedan förra året har vi ökat antalet läxhjälpsplatser ytterligare och gav under läsåret 700 elever med behov regelbunden läxhjälp. Behovet av hjälp för att klara skolan är större än någonsin och för varje år som går ser vi att eleverna som börjar på Läxhjälpen ligger längre och längre ifrån att nå målen. Något som är märkbart och som innebär mycket kämpande för såväl elever som läxhjälpare. Vi har växt sakta men säkert och har lyckats bibehålla den goda kvaliteten, vilket visar sig i fortsatt fina och höjda betygsresultat samt positiva utvärderingar. Jag vill avsluta med ett citat från en flicka i åk 8 som deltagit i Läxhjälpen i en termin. Hennes ord sammanfattar vilken viktig förändring, på kort tid, vi med Läxhjälpen skapar; ökad glädje till att lära, mer kunskap, höjda betyg och ökade framtidsmöjligheter. Först när jag började på läxhjälpen så tyckte jag att det var riktigt jobbigt och tråkigt men senare så tyckte jag att det var jättebra. Läxhjälparna var jättesnälla och sen kände jag att det är roligt att plugga tack vare dem och innan jag började på Läxhjälpen hade jag 8 F och nu har jag noll. (F = underkänd) Maria Arneng, verksamhetschef I den här verksamhetsberättelsen kan ni läsa om hur det gått under läsåret 2013/14 för eleverna som har gått på Läxhjälpen. Vi ger en omfattande beskrivning av vårt arbete, betygsresultat, utvärderingar samt allt spännande som skett under läsåret. FÖRORD 3

4 DEN OJÄMLIKA SKOLAN VÅR TIDS UTMANING Idag finns det skolor där endast 3 av 10 elever tar sig vidare till gymnasiet och Skolverket rapporterar om kraftigt ökade skillnader mellan skolor. Skolor i socioekonomiskt utsatta områden får sämre resultat än andra år efter år. Sverige håller på att slösa bort en ansenlig del av en hel ungdomsgeneration och detta begåvningsslöseri får följder som utanförskap, stor ungdomsarbetslöshet, bilbränder och kriminella gäng. Beräkningar visar att en person som inte klarar skolan kan kosta samhället 12 miljoner kronor under sin livstid ungdomar går varje år ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är ett enormt slöseri när så många så tidigt riskerar utanförskap och arbetslöshet, och en stor kostnad för samhället. Skolan, och därmed samhället, har ett kompensatoriskt uppdrag, och ska se till att alla barn får en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. I Sverige har vi länge varit stolta över att vi klarar detta uppdrag bra, att vi får med oss alla på skoltåget. Men tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I större svenska städer kan man se mycket stora skillnader i avgångselevernas måluppfyllelse, särskilt i matematik och svenska, beroende på skolans socioekonomiska upptagningsområde. Den senaste PISA-rapporten från 2012 visar att Sverige har den sämsta utvecklingen av alla OECD-länder, med försämrade resultat i alla tre kunskapsområden - matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Dessutom har likvärdigheten försämrats - föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar stor roll för barnets resultat, och skillnader mellan olika skolors resultat har ökat. Mot den bakgrunden arbetar Stiftelsen Läxhjälpen med stöd från näringslivet, för att få fler unga att klara skolan att höja sina betyg, sin studiemotivation, sitt självförtroende och öka sina möjligheter till fortsatta studier och framtida jobb. Att investera i Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtida arbetskraft. Läxhjälpen bidrar även till att minska klyftorna i samhället då vi endast verkar i socioekonomiskt utsatta områden. Platser där unga utan fullständig skolgång lätt hamnar i ett svårbrutet utanförskap. Läxhjälpen höjer inte bara betyg, utan bidrar också till ökad integration och att färre ungdomar hamnar utanför arbetslivet. Dessutom bidrar vi till motiverande möten mellan eleverna och universitets- och hög skolestudenterna som resulterar i förebilder, samt bygger broar mellan unga och näringslivet. Till sammans skapar vi en ljusare framtid för Sveriges unga! INFO FRÅN SKOLVERKET Endast 55,5% av elever med föräldrar som har förgymnasial utbildning är behöriga till ett högskoleförberedande gymnasieprogram, jämfört med ca 93 % av elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. DEN OJÄMLIKA SKOLAN VÅR TIDS UTMANING 4

5 VISION & VÄRDERINGAR Läxhjälpen bedriver regelbunden, resultatfokuserad och personlig läxhjälp med syfte att högstadie elever ska höja sina betyg, öka studiemotivation och självkänsla, gå vidare till gymnasiet, öka sina framtidsmöjligheter och komma närmare sina drömmar. Med engagemang och struktur som våra främsta verktyg skapar Läxhjälpen positiv förändring på individ- och samhällsnivå, på både kort och lång sikt. Verksamhetsbeskrivning: Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis resultatfokuserad läxhjälp för att hjälpa högstadieelever att nå godkända betyg och ta sig vidare till gymnasiet. Kärnideologi: Positiv förändring på individoch samhällsnivå (motivation, långsiktighet, innanförskap). Vision: Läxhjälpens vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential. VISION & VÄRDERINGAR 5

6 VÅRT KONCEPT Så jobbar vi: Läxhjälpens verksamhet startar i skolor vars resultat ligger långt under rikssnittet. Läxhjälpen är gratis, regelbunden och riktar sig till elever som saknar godkänt i ett eller flera kärnämnen. Läxhjälparna är avlönade universitets- och högskolestudenter som följer sina elever och jobbar målinriktat för höjda betyg. Läxhjälpskontrakt och studieplan skrivs mellan läxhjälpare och elev. Betygsresultat mäts. Verksamheten finansieras av partnerföretag som valt att investera i Sveriges framtid. Genom vårt arbetssätt når vi en målgrupp som ligger i riskzonen att tidigt i livet hamna i ett svårbrutet utanförskap på grund av ett skolmisslyckande. När eleverna börjar på läxhjälpen är de underkända i ett eller flera kärn ämnen och har valts ut av sina lärare, som gjort bedömningen att eleven inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd. Eleverna går på Läxhjälpen två gånger i veckan efter skoltid, tre timmar per läxhjälpstillfälle. Det är inget öppet hus med drop-in, utan bestämda tider. Eleven skriver i starten på ett kontrakt tillsammans med sin läx hjälpare, samt utformar sin egna studieplan med tydliga, konkreta mål. Efter skrivet kontrakt har man sin plats på Läxhjälpen men om överenskommelsen bryts delas varningar ut och eleven riskerar avstängning. Om eleven till exempel missar ett pass så ringer läxhjälparen och frågar var hen är - vi följer upp och ger oss inte. Läxhjälparna är universitets- och högskolestudenter och hjälper eleverna att stärka resultaten i alla aktuella ämnen, med fokus på kärnämnena: matematik, svenska och engelska. Läxhjälparna erhåller timlön för sitt extrajobb, vilket gör att vi kan ställa höga krav på kontinuitet, kvalitet och resultat. Samma läxhjälpare och samma elever följs åt under läsåret, de lär känna varandra och läxhjälparen kan enklare ha förväntningar, hjälpa, motivera och ställa krav på eleven. En grupp består av i snitt 15 elever, där varje läxhjälpare har särskilt ansvar för max fem elever. Läxhjälparnas viktigaste uppgift är att ge kontinuerligt stöd och hjälp till sina elever, med målet att höja betyg och självförtroende. Flera elever har sociala problem och dålig skolnärvaro, och lärarna har i många fall sänkt sina förväntningar och krav på eleverna. På Läxhjälpen är tydliga krav på deltagande, uppföljning och höga förväntningar viktiga framgångsfaktorer. Vi lägger även stor vikt vid att ha blandade grupper, man ska inte kunna säga att det är en viss typ av elev som Läxhjälparnas viktigaste uppgift är att ge kontinuerligt stöd och hjälp till sina elever, med målet att höja betyg och självförtroende. går på Läxhjälpen. Gemensamt för deltagarna är att de saknar godkänt betyg i minst ett kärnämne, men orsakerna till att de behöver hjälp varierar. På så sätt skapar vi en stolthet snarare än ett stigma kring att läsa läxor med oss två kvällar i veckan. Grupperna är små och slutna, läxhjälparna är unga och engagerade mentorer och förebilder, och Läxhjälpen blir något så unikt som en plats där det är roligt att plugga, med lugn och ro och ett tydligt sammanhang, även för de som är studie ovana, skoltrötta eller som tappat tron på sig själva. Varje månad rapporterar läxhjälparen till projektledningen, vad gäller de enskilda elevernas närvaro, resultat och framsteg. I slutet av varje termin samlar vi in läxhjälpselevernas betyg och går igenom resultaten, samt jämför dem med föregående termin/ läsår. Idag får över 700 elever vår läxhjälp och vi ser varenda en av dem. VÅRT KONCEPT 6

7 PARTNERSKAP Stiftelsen Läxhjälpen är helt beroende av insamlade medel från företag, fonder, stiftelser och privatpersoner. Som samarbetspartner finansierar man läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för just sina elever, hur bidragen använts, antal läxhjälpstimmar, betygsresultat och elevutvärdering. Bidragen kan vara stora eller små. Ett partnersamarbete med Läxhjälpen kan se olika ut beroende på önskemål och förutsättningar. Vanligast är att ett företag finansierar ett antal läxhjälpstimmar för elever på en viss skola eller plats under minst ett läsår. Ett bidrag till Läxhjälpen behöver inte vara ekonomiskt utan kan också innebära att bistå med tjänster eller resurser. Vinsterna enligt våra partners är både kort- och långsiktiga, på såväl individ- som samhällsnivå. Elever deltar på Läxhjälpen istället för att hänga i centrum. Andelen elever som klarar skolan och går vidare till gymnasiet ökar i området. - Minskad skadegörelse och ökad trygghet i området. Skapar extrajobb åt hundratals universitet- och högskolestudenter. Läxhjälpen syns och skapar nätverk med företag & studenter. - Inspirerande middagar! - Socialt engagemang, direkt och indirekt. - Bidragen används där det behövs som mest. Läxhjälpen vet precis vart pengarna går och vilken effekt det ger! Med stöd från näringslivet bedriver stiftelsen resultat inriktad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Landskrona och Västerås. Platser där unga utan fullständig skolgång lätt hamnar i ett svårbrutet utanförskap. En person som inte klarar skolan kan kosta samhället 12 miljoner kronor* under sin livstid. Vår strukturerade läxhjälp kostar kronor under ett år. Ett år som garanterar höjda betyg och stärkt motivation. Att investera i Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtida arbetskraft. Vi och våra partners ser detta som en enorm samhällsvinst. Källa: PARTNERSKAP/SAMARBETSPARTNERS 7

8 VÅRA PARTNERS OM LÄXHJÄLPEN: Jag är stolt över att Riksbyggen sponsrar Läxhjälpens mycket angelägna verksamhet, med kostnadsfri, strukturerad studiehjälp för högstadieelever. För mig är det viktigt att vi tar samhällsansvar. Leif Linde, vd Riksbyggen Samsung har alltid haft som mål att ge tillbaka till de samhällen där vi verkar. Vi vill bidra till att fler ska få chansen att klara sig igenom grundskolan och ha möjlighet att studera vidare. Malin Rönnmark, Samsung Att känna självförtroende i skolan är första steget till självförtroende i samhället. Jag hoppas att mitt bidrag hjälper ett till barn att känna att jag kan, jag är värdefull! Sarah McPhee, vd SPP VÅRA PARTNERS OM LÄXHJÄLPEN 8

9 REKTORER & LÄRARE OM LÄXHJÄLPEN: Stiftelsen Läxhjälpen har hjälpt många att hitta sin begåvning. Man har också fått många studerande från universitet & högskola att känna betydelsen av att väcka barns studielust och bidra till deras framtid. Joakim Larsson, Äldre- och ytterstadsborgarråd, Stockholm När elever på bara några månader lyckas höja sina betyg och kommer vidare till gymnasiet är det en vinst inte bara för dem själva, utan för hela samhället. Alexandra Pascalidou, styrelseledamot Stiftelsen Läxhjälpen Det finns skolor där bara 30 procent av eleverna är behöriga till gymnasiet, vilket är alldeles förskräckligt. Läxhjälpen gör ett fantastiskt jobb och hjälper ungdomar att inse sin potential. I dag studerar många vidare för att bli jurister, ingenjörer eller läkare tack vare Läxhjälpen. Göran Johansson, VD Incit VÅRA PARTNERS OM LÄXHJÄLPEN 9

10 VÅRA ELEVER OM LÄXHJÄLPEN: Förut var jag skoltrött och fick massor av varningar. Efter att jag började med det här har jag höjt mig i 10 ämnen, nu gillar jag att plugga Tack vare läxhjälparna har jag fått lust att plugga vidare ( universitetet). De har fått mig att tänka och hur viktigt det är att ha en bra utbildning. Läxhjälpen har varit till mycket hjälp för mig själv. Jag älskar att ha känslan av när man får en svår hemläxa eller inte förstått på lektionen så kan man komma till läxhjälpen och få allt fixat. Det är det bästa med läxhjälpen, och så mina trevliga läxhjälpare! VÅRA ELEVER OM LÄXHJÄLPEN 10

11 VÅRA LÄXHJÄLPARE OM LÄXHJÄLPEN: Att man känner att man faktiskt gör riktig nytta, att man har ett meningsfullt extrajobb. Att man inte är en person som bara pratar om hur dåligt samhället är i vissa aspekter utan faktiskt gör något handgripligen för att förbättra. Dra sitt strå till stacken osv. :) Känna att man hjälper andra människor. Det bästa med arbetet som läxhjälpare är när eleverna kommer in i ett flyt och man märker hur de verkligen förstår någonting riktigt ordentligt. Det är kul att se när de blir trygga med t ex en viss mattemetod och glädjen som sipprar ut lite försiktig när det har kommit över detta hinder. Det bästa är att se eleverna utvecklas. Det som gör mig mest glad är att se en utveckling på elevernas personlighet. Se dem höja självförtroendet och lära sig att visa respekt är jätteviktigt. VÅRA LÄXHJÄLPARE OM LÄXHJÄLPEN 11

12 REKTORER & LÄRARE OM LÄXHJÄLPEN: Stiftelsen Läxhjälpen fyller en mycket viktig funktion, särskilt i utsatta områden där de dels kan visa på ett alternativ till utanförskap och bidrar till att ungdomarna lyckas. Mika Laine, lärare Sätraskolan, Stockholm Hela skolan vet att Läxhjälpen är bra! Cilla Dalén, bibliotekarie Hjulstaskolan, Stockholm Många elever har höjt sina betyg markant med hjälp av Läxhjälpen. Lennart Östman, bitr.rektor Bredängsskolan, Stockholm Verksamheten har en mycket positiv effekt på elevernas studiesituation. Elever som har haft svårt med struktur och studieteknik har med hjälp av Läxhjälpen i en lugn miljö fått en mycket bättre insyn i sin egen studieprocess. Mycket bra! Wail Rabi, bitr.rektor Östra skolan, Malmö REKTORER & LÄRARE OM LÄXHJÄLPEN 12

13 SAMARBETSSKOLOR Läxhjälpen vänder sig till högstadieskolor där andelen avgångselever som når gymnasiebehörighet ligger långt under rikssnittet. Sam arbetet är enkelt och kostar inget för skolan. Här finns vi läsåret 13/14: A. GÖTEBORG Gårdstensskolan Lövgärdesskolan Nytorpsskolan Hjällboskolan Bergsjöskolan Sannaskolan Ryaskolan B. MALMÖ Värner Rydénskolan Östra Skolan Apelgårdsskolan Johannesskolan A. C. C. STOCKHOLM/ SÖDERTÄLJE Hjulsta grundskola Kvickentorpsskolan Rinkebyskolan Skarpatorpsskolan Sätraskolan Söderbymalmsskolan Smedshagsskolan Bredängsskolan Husbygårdsskolan Ross Tensta gymnasium Hovsjöskolan (Södertälje) B. SAMARBETSSKOLOR 13

14 BETYGSRESULTAT % av Läxhjälpens nior nådde behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Majoriteten av de som inte klarar behörighet läser vidare på något av gymnasiets introduktionsprogram för att där läsa upp sina betyg. 99% av våra elever har höjt sina betyg i minst ett ämne under läsåret. 4,5 betyg per läxhjälpselev höjdes i snitt under det senaste läsåret Våra elever i åk 9 höjde sitt meritvärde med i snitt 33 poäng per elev under läsåret. 17 ämnen höjdes som mest per elev. Godkänt i alla 16 ämnen motsvarar 160 poäng, högsta möjliga är eventuellt meritpoäng för ett modernt språk. Snittet för nior i Sverige läsåret 2013 var 211 poäng. Årets åttor hade 127 poäng när de började på Läxhjälpen. NOTERA: Vi startar Läxhjälpen i skolor där i snitt bara 50 % av avgångseleverna når gymnasiebehörighet. Rikssnittet är 87 %. När eleverna börjar på läxhjälpen är de underkända i ett eller flera kärnämnen och har valts ut av sina lärare, som gjort bedömningen att eleven inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd. BETYGSRESULTAT 14

15 ELEVUTVÄRDERING Hur nöjd är du med bemötandet och kontakten med läxhjälparna? 8,7 Hur nöjd är du med hur läxhjälparna har hjälpt dig i dina studier? 8,7 Hur nöjd är du med din egen insats? 8,3 Tycker du att det är lugn och ro på Läxhjälpen så att du kan koncentrera dig på läxorna? 7,8 Hur nöjd är du med Läxhjälpen i sin helhet? 8,7 När du slutar på Läxhjälpen, skulle du tipsa någon du känner att börja? 8, ELEVUTVÄRDERING 15

16 DET KOM ETT BREV... Blerta var en av våra elever på Läxhjälpen i Malmö som skickade detta brev till sina läxhjälpare när hon slutade nian. DET KOM ETT BREV 16

17 SKICKA VIDARE! SÅ FUNKAR DET: Ett antal läxhjälpselever i årskurs 9 väljs ut för att bli läxkompisar. Läxkompisarna som har visat på en positiv utveckling i sina studier och har vilja och tid att bli läxkompis. Läxhjälpen Skicka vidare är en vidareutveckling av Stiftelsen Läxhjälpens nuvarande läxhjälp till unga, och finansieras helt av Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor. Inom programmet Läxhjälpen - Skicka vidare får högstadieelever som idag tar del av vår läxhjälp chansen att själva bli läxhjälpare och goda förebilder, så kallade läxkompisar, till yngre elever. På så sätt kan vi nå en yngre målgrupp och få ännu fler barn att inse att skolan är viktig och att de kan om de vill! På Läxhjälpen Skicka vidare anpassar vi läxhjälpen till elever i årskurs 5 och 6, och lyfter upp utvalda läxhjälpselever i årskurs 9 som har visat på en positiv utveckling i sina egna studier. De äldre eleverna blir läxkompisar - goda exempel inför yngre barn från samma skola/område som tampas med liknande utmaningar i skolan. De yngre eleverna är tjejer och killar som lärarna bedömer behöver extra stöd i skolan och/ eller har sociala utmaningar som innebär ökad risk för att hamna i ett utanförskap. De yngre eleverna i årskurs 5 och 6 väljs ut av lärare på skolan utifrån behov och intresse. Vi matchar ihop varje elev med en läxkompisutifrån personlighet, intressen och behov av studiehjälp. Läxkompisar och elever ses en gång i veckan på skolans område i anslutning till skoldagen. En vuxen läxhjälpare finns alltid på plats. Läxkompisen hjälper eleven att planera passet utifrån aktuella läxor. Sedan läser man läxor till sammans i 1,5 h inklusive fikapaus. Liksom på den vanliga läxhjälpen förväntas del tagarna närvara varje gång eller meddela om de får förhinder. Vid bruten överenskommelse eller vid dåligt uppförande kontaktas målsman och eleven riskerar att förlora sin plats. Under läsåret genomförs ett antal utbildnings tillfällen för läxkompisarna, inom t.ex. studie teknik, ledarskap och motivation. Vid särskilda tillfällen, såsom lov, jul- och sommaravslutningar, anordnas utflykter eller andra aktiviteter för hela gruppen. Efter slutfört program får alla deltagare ett intyg om sin medverkan samt ett diplom. SKICKA VIDARE! 17

18 LÄXKOMPISAR OM SKICKA VIDARE: Bäst har varit att hjälpa andra och att vara en förebild, jag har alltid önskat att ha en förebild som kan hjälpa mig med läxor. Om tio år kommer jag sitta bakom mitt kontor och vara stolt över att jag tog skolan på allvar. Det som har varit bra med Läxhjälpen - Skicka vidare är framförallt att vi kan hjälpa de yngre barnen och att vi kan typ vara där för dem personligen. De typ pratar om deras vardag också medan vi gör läxorna och det är kul och se hur de har det. SKICKA VIDARE! 18

19 GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR UNDER LÄSÅRET 2013/2014 INTRODUKTIONSKURSER Vid anställning hos Stiftelsen Läxhjälpen genomgår alla läxhjälpare en introduktionskurs på 2,5 timmar. Kursen innefattar genomgång och diskussioner kring Läxhjälpens värderingar, arbetssätt och förhållningsregler. Varje läxhjälpare erhåller även en handbok med handledning för läxhjälpsrollen. I ntroduktionskurserna hålls av regionansvariga i början av varje ny termin, samt löpande under läsåret i anslutning till nyanställningar. Under läsåret 2013/2014 hölls elva introduktionskurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Introkurser Göteborg 4 september december mars 2014 Introkurser Malmö 12 september november april 2014 Introkurser Stockholm 9 september september januari april maj 2014 GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR UNDER ÅRET 19

20 BRIS Läxhjälpen har under läsåret 2013/2014 samarbetat med Bris region Väst i Göteborg och Bris region Syd i Malmö. Under hösten genomfördes en halvdagsutbildning hos Wallenstam i Göteborg, och under våren genomfördes en kvällsutbildning på Elite Park Hotel i Malmö. Båda utbildningstillfällena utgick ifrån Bris-materialet Samtal med barn och handlade om mötet med barn i olika situationer, hur vi som vuxna bättre kan förstå barn och se till deras bästa. Fokus låg på de samtal som läxhjälparna har med eleverna i sitt jobb, hur viktiga de är och att se dem utifrån ett barns perspektiv. Båda utbildningarna fick mycket höga betyg i efterföljande utvärderingar och läxhjälparna kände sig stärkta och bättre förberedda inför de situationer som kan uppstå i mötet med ungdomarna på Läxhjälpen. Malmö: 25 februari 2014, två timmar med Michel Devillaz. Göteborg: 29 november 2014, halvdag med Fredrik Löfgren, Karin Johansson och Henrik Orrbeck. FÖRELÄSNING OM STUDIETEKNIK OCH INLÄRNING MED ANNA TEBELIUS BODIN, 19 FEBRUARI 2014 Stiftelsen har sedan våren 2012 samarbetat med specialläraren Anna Tebelius Bodin, både när det gäller externa föreläsningar samt visst material. Anna är en populär föreläsare för både elever, föräldrar och lärare och utbildad inom inlärningspsykologi på Harvard. I februari 2014 genomfördes en mycket uppskattad föreläsning med Anna Tebelius Bodin på Googles huvudkontor i Stockholm. Deltagare var läxhjälpare samt tio stycken läxkompisar inom projektet Läxhjälpen - Skicka vidare. Föreläsningens syfte var att öka läxhjälparnas och läxkompisarnas medvetenhet kring inlärning samt att bidra med konkreta verktyg som går att förmedla och använda på Läxhjälpen. Under en 90-minuters föreläsning gick Anna igenom bland annat hur hjärnan bearbetar information, vikten av att tänka aktivt, hur man kan jobba med motivation, samt olika studietekniker. GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR UNDER ÅRET 20

21 PRESS REPORTAGE I TIDNINGEN FAMILJÄR OM LÄXHJÄLPEN I RÅGSVED, JUNI MOTIVATION OCH STUDIETEKNIK LÄXHJÄLPEN GÖR SKILLNAD LEDAREN I KVÄLLSPOSTEN - JAN OLOF BENGTSSON, OKTOBER 2013 REJÄL BAKLÄXA FÖR SKOLORNA Om ökade utbildningsklyftor och Malmös dåliga skolresultat. Stiftelsen Läxhjälpen beskrivs mycket positivt som en av lösningarna, och som med små medel gör enastående stora saker. HEMMA I HSB NR 3, JANUARI 2014 LÄXHJÄLPEN - FÅ ORDNING PÅ BETYGEN Läxhjälparen Lilly Abraham berättar om arbetet i Rinkeby. PRESS 21

22 DAGENS INDUSTRI - SUSANNE BARK, DECEMBER 2013 MÖNSTERELEVEN SLÅSS FÖR HÖGRE BETYG Verksamhetsledare Maria Arneng intervjuas om Läxhjälpens viktiga arbete i Dagens Industri. SVENSK DAMTIDNING - AGNETA NISBETH, JANUARI 2014 LÄXHJÄLPEN FICK BESÖK AV VICTORIA OCH DANIEL Läxhjälpen fi ck besök av kronprinsessan Victoria och prins Daniel, som stöder Läxhjälpen genom sin egen stiftelse. I VÅRA KVARTER (BOSTADSBOLAGET POSEIDON), OKTOBER 2013 HJÄLPEN EN LÄXA FÖR LIVET Artikel om Roza i Hjällbo som bl.a. gick från F till A i matematik efter tre terminer på Läxhjälpen, och som kom in på sitt drömprogram på gymnasiet med hjälp av läxhjälpen. SVENSK DAMTIDNING, APRIL 2014 Artikel om Prins Daniels medverkan på Nationella Läxhjälpsdagen, då fl ertalet elever fi ck läsa läxor på Kungliga slottet, 30 april PRESS 22

23 DET HÄR GJORDE VI OCKSÅ UNDER LÄSÅRET! KICKOFFER LÄXHJÄLPARE HÖSTTERMINEN 2013 Vi startade läsåret med kickoff för våra läxhjälpare på följande platser i följande städer: Stockholm Fryshuset Göteborg Wallenstam Malmö Elite Hotel Residens KICKOFF MED LÄXHJÄLPEN SKICKA VIDARE PÅ FRYSHUSET 13 SEPTEMBER 2013 I fredags samlades alla 9:or som deltar i Skicka vidare utvecklingsprogram, för att hämta inspiration till att bli bra läxkompisar och förebilder. Eventet hölls på Fryshuset och bjöd på föreläsning av Raisa Lång Velazco, mumsig mat, intervju med f.d. läxhjälpseleven Abdulla Al Ghadban och work shops inom pedagogik och handledning med Sara Hellbom. JULBÖCKER TILL ALLA ELEVER 2013 För tredje året i rad såg vår partner Bonnierförlagen till att alla våra elever fick en julgåva i form av en ungdomsbok. KICKOFFER LÄXHJÄLPARE VÅRTERMINEN 2014 Vi startade vårterminen med kickoff för våra läxhjälpare på följande platser i följande städer: Stockholm Riksbyggen Göteborg Fastighetsägarna GFR Malmö Östra skolan KUNGLIGT BESÖK 16 JANUARI 2014 Läxhjälpskontoret i Stockholm fick kungligt besök av Kronprinsessparet. Deras stiftelse stödjer vår verksamhet sedan hösten 2013 och är imponerade av resultaten. Det blev ett lyckat möte med tedrickande, många frågor, personliga berättelser från båda håll, skratt, allvar och stort engagemang. Under förmiddagen presenterades verksamheten av stiftelsens grundare Harald Ullman och verksamhetsledare Maria Arneng. Kronprinsessparet fick också höra Emil Godonou, som studerar farkostteknik på KTH, berätta om sitt arbete som läxhjälpare. Hans före detta elev Diana Mamendi sa att Läxhjälpen bland annat hjälpt henne att höja sina betyg i alla ämnen och att nå målet att komma in på ekonomiprogrammet på Östra Real. Modou Bojang, som går i årskurs 8, talade om den frustration han kände över sina dåliga skolresultat och den glädje han känner över att nu äntligen lyckats vända dem. Det var i höstas som Modou och läxhjälpare Amy Axelsson, som studerar till socionom vid Stockholms universitet, började träffas två gånger i veckan i Läxhjälpens regi. Läs mer om besöket på Kungahuset.se PROJEKT UNDER ÅRET 23

24 RIDDARHUSET - ABRAHAMS BARN PRIS 13 MARS 2014 Vi blev tilldelade Abrahams barns pris på plats i vackra Riddarhuset! Stiftelsen Läxhjälpen får priset 2014 för vårt verklighetsnära arbete att stödja skolelever i socioekonomiskt utsatta områden, ofta präglade av kulturell och religiös mångfald. Abrahams barns pris delas ut varje år till personer eller organisationer som är förebilder när det gäller att aktivt verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle. Med oss för att ta emot priset var åttondeklassaren Modou och läxhjälparen Aisha. Båda imponerade stort på oss och de nära 150 åskådarna med sina berättelser om vad Läxhjälpen betytt för dem. Modou som går på Läxhjälpen idag och kämpar och har lyckats höja sina betyg avsevärt på en termin, och Aisha som själv gick i en av våra första läxhjälpsgrupper när vi startade 2007, och som nu är läxhjälpare och snart färdig sjuksköterska. Läs mer på PARTNERMIDDAG I GÖTEBORG 31 MARS 2014 Varmt tack till Wallenstam som bjöd på den fina middagen, till modiga eleverna Oveis och Yonis som berättade vad Läxhjälpen betyder för dem, till deras brinnande läxhjälpare Mohammed och Souzan och till alla kvällens gäster som kom och bjöd på sig själva. CHALMERSDAGEN 16 APRIL 2014 Klockan på en påsklovsdag samlades ett 60-tal elever och läxhjälpare från Läxhjälpen för att delta på Chalmersdagen i Göteborg, en inspirationsdag för läxhjälpseleverna med föreläsning, rundvandring och tid för det egna skapandet. Vad har egentligen ett gem och en satellit gemensamt? Det var en fråga som Läxhjälpens förväntansfulla elever fick fundera över under Chalmersdagen. På plats fanns programrektor, studievägledare och Chalmers-studenter, redo att svara på ungdomarnas frågor. Eleverna fick testa på alltifrån 3D-skrivare till att skissa och bygga sina egna katapulter. Dagen avslutades med en tävling i Vem kan slunga iväg en barkis längst?. Dagen arrangerades av läxhjälparen Mohammed Mahmoud, student i Maskinteknik, som fått stipendium från Chalmers för att arrangera dagen och förhoppningsvis få fler unga att bli nyfikna på ingenjörsyrket. NATIONELLA LÄXHJÄLPSDAGEN 29 APRIL Den 29 april 2014 genomfördes den allra första Nationella Läxhjälpsdagen av Stiftelsen Läxhjälpen - en årligen återkommande dag för att uppmärksamma den efterfrågan på läxhjälp som finns bland Sveriges barn, inte minst bland dem som inte kan köpa hjälpen. En dag att uppmärksamma hur ett möte med arbetslivet och en engagerad vuxen kan motivera och hjälpa unga att klara skolan och drömma större. Vi vet att mötet med fler vuxna är givande för unga och att få besöka en arbetsplats och höra någon berätta personligt om sitt jobb och få ställa frågor ser vi betyder mycket för vägval, drömmar och möjligheter. Under dagen pratades det arbete, framtidsdrömmar, räknades matte inför nationella prov, fikades och byttes erfarenheter. Eleverna var på hemvägen supernöjda och inspirerade! Detta elevcitat får sammanfatta dagen: Varför säger så många vuxna att det är så tråkigt att jobba, det verkar ju fett kul!. Deltagande partners var Kronprinsessparets stiftelse med Prins Daniel, BDO, Riksbyggen och Garbergs i Stockholm, och Cellmark i Göteborg. I Malmö gjordes besök till Malmö högskola. PROJEKT UNDER ÅRET 24

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 Varmt tack för ert stöd! Hej partner! Jag vill börja med att tacka för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi har ökat antalet

Läs mer

ALLMÄN RAPPORT STIFTELSEN LÄXHJÄLPEN LÄSÅRET 2011/2012

ALLMÄN RAPPORT STIFTELSEN LÄXHJÄLPEN LÄSÅRET 2011/2012 ALLMÄN RAPPORT STIFTELSEN LÄXHJÄLPEN LÄSÅRET 2011/2012 Läxhjälparen Maria hjälper niondeklassaren Ayat med läxorna i Hjulsta. Foto: Johannes Liljeson 1 VARMASTE TACK! Vi vill börja med att rikta ett stort

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

STIFTELSEN LÄXHJÄLPEN ÅTERRAPPORT

STIFTELSEN LÄXHJÄLPEN ÅTERRAPPORT STIFTELSEN LÄXHJÄLPEN ÅTERRAPPORT 1 Alla våra läxhjälpsgrupper LÄSÅRET 12/13 VARMT TACK! Jag vill börja med att tacka alla er partners för ett mycket fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Org nr 769621-5784 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborg Beachvolley Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

org.nr Fastställelseintyg

org.nr Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad extern firmatecknare för Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British-Swedish Chamber of Commerce Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer