Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa SÄL Examensarbete 10 poäng Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande Pre Schoolteachers Thoughts of Children and Responsibility Childrens Attempts to take Responsibility as Viewed by six Pre Schoolteachers Irene Hallberg Lärarexamen 140p Barndoms och ungdomsvetenskap Vårterminen 2006 Examinator: Ann-Christin Eklundh Handledare: Mats Olsson

2

3 Abstract Arbetets art: C-uppsats i Barndoms- och ungdomsvetenskap Sidantal: 47 Titel: Pedagogers syn på barn och ansvar en studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande.. Författare: Irène Hallberg Handledare: Mats Olsson Datum: Maj, 2006 Bakgrund: Något som jag ofta funderar över i det vardagliga livet på förskolan är hur pedagoger tänker och bemöter barn som kommer fram till den vuxne och säger att ett annat barn gör något som man inte bör göra. Hur svarar vi pedagoger barnen när de kommer till oss vuxna i dessa situationer. Upplever vi att barnen skvallrar, eller tar vi deras handlande på allvar? Syfte: Detta arbete syftar till att försöka beskriva hur pedagoger tänker om barns förmåga att ta ansvar, och hur de tänker och agerar på barns ansvar för sig själva och sina kamrater. Hur tänker och agerar pedagoger över barn som kommer och säger till att någon bråkar eller gör något som man inte får? Metod: Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer och har intervjuat sex pedagoger i förskolan. Jag har även utfört observationer på två av pedagogerna. Resultat: Det finns två olika synsätt bland pedagogerna åsikter. Den ena gruppen betonar barnens personliga ansvar. Dessa pedagoger har stor tilltro till barnens egen förmåga och tycker att barnen främst ska agera själva, i största möjliga mån försöka reda ut konflikterna utan den vuxnes ingripande och lära sig ta egna beslut. Den andra gruppen betonar barnens sociala ansvar. Dessa pedagoger tycker det är viktigt att barnen kan lyssna på varandra och visa medkänsla för sina kamrater. De har också tilltro till att barnen själva kan men tillåter inte barnen att försöka själva lika mycket. Dessa pedagoger är mer benägna att följa med det skvallrande barnet och hjälpa till att reda ut situationen. Nyckelord: Pedagog, barn, ansvar, kamrater, skvaller.

4

5 Förord Tack alla barn och fröknar som deltagit i min undersökning. Jag vill också tacka mina flickor, Alicia och Amelia, för all tid jag tagit från er. Tid som borde tillhört er de senaste tre åren. Min blomsteräng Framför mig nu ser jag en blomsteräng så fin Säg har du lust att höra om denna ängen min? Några blommor granna syns framför de andra Som verkar något blekare vi kan dem inte klandra Andra åter ganska små, de står där tyst bland gräsen Och aktar sig att synas och att göra något väsen En som står där rak och hög och verkar full av kraft Kan falla lätt vid minsta pust och mista alla sin saft De minsta sköra blomsterliv vi måste akta väl Ty alla blommor har förvisst en mycket sårbar själ Somliga har törnen ut mot håll och alla kanter I denna blomsteräng minsann finns alla varianter Ingen är den andra lik, det måste vi betänka De bär på gåtor var och en och kan oss glädje skänka De svaga kanske hjälpas kan att få sig mera saft Och tro sig kunna litet mer och stå av egen kraft Den som alltid kivas vill och sticker vitt och brett Har kanske sina goda skäl att samsas är ej lätt Vår uppgift är att sköta dem och bjuda riktigt till Så att de alla trivs ihop och allt det bästa vill Och lämna ingen utanför den trivs så illa där Gemenskap blommans innersta och stora önskan är Vi vuxna måste göra allt som står i vuxnas makt Att låta var och en av dem få blomma i sin takt (Sissel Holt)

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Kunskapsbakgrund Styrdokument för förskolan med etiska värden Teorier kring barns moraliska bedömningar Piagets teori om barns moraliska bedömningar Kritik mot Piagets teori om moralutveckling Perspektivskifte hos forskarna Det kompetenta barnet Ny syn på barns etiska förmåga Barn och ansvar Jesper Juuls definitioner av ansvar Pedagogens ansvar och förhållningssätt Centrala begrepp Problemprecisering Metod Kvalitativ ansats Metodbeskrivning och metodval Urval Genomförande Intervjuernas genomförande Observationernas genomförande Analysbeskrivning Forskningsetiska överväganden Resultat och analys Vilka tankar och associationer har pedagoger till begreppen: barns ansvar och pedagogens ansvar? Betydelsen av att barn tillåts att ta ansvar Vad menar pedagoger att förskolebarn kan ta ansvar över? Finns det skillnader både hur man tänker och hur man handlar ur ett genusperspektiv? Hur tolkar pedagoger barn när de berättar att någon bråkar? Poliser, skvallerbyttor eller ansvarstagande barn Observationer Sammanfattning Vilka tankar och associationer har pedagoger till begreppen barns ansvar och pedagogens ansvar? Vad menar pedagoger att förskolebarn kan ta ansvar över? Finns det skillnader både hur man tänker och hur man handlar ur ett genusperspektiv? Hur tolkar pedagoger barn när de berättar att någon bråkar? Slutsatser av mina observationer Egna tankar Kritisk granskning av min C-uppsats Referenser Bilaga A Bilaga B Bilaga C... 45

7 1 Inledning På den förskola där jag arbetar upplever mina kollegor och jag att barnen ofta kommer och påpekar när andra barn har gjort någonting de inte får. Jag har funderat mycket över hur vi som pedagoger svarar barnen i dessa situationer. Viftar vi bort deras påpekande för att vi upplever det som att dessa barn skvallrar, eller tar vi deras handlande på allvar? Enligt läroplanen för förskolan skall vi pedagoger sträva efter att barnen utvecklar bland annat ansvar vilket följande citat styrker: Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etniska bakgrund och respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö. (Utbildningsdeparementet, 2001,s11). Jag vill undersöka hur pedagoger tänker om barns förmåga att ta ansvar. Jag är också nyfiken på vad pedagogerna tycker att förskolebarn kan ta ansvar för och om de upplever att barnen tar ansvar för sig själva och sina kamrater. Hur tänker och agerar pedagoger när ett barn kommer och säger till att någon bråkar eller gör något som man inte får. Tycker pedagogerna att barnet visar ett ansvar eller upplever de att barnet skvallrar? Stödjer och uppmuntrar de vuxna barnen till att bry sig om den andres väl? Jag har även tänkt studera detta ur ett genusperspektiv.

8 2 Kunskapsbakgrund Jag har valt att dela in detta avsnitt i fem delar samt ett avsnitt som förklarar centrala begrepp. Jag anser att dessa fem delar är relevanta för att kunna tolka mina resultat och ställa dessa mot den forskning som redan finns. Jag tror att jag med hjälp av dessa avsnitt lättare kan dra slutsatser av min undersökning. Styrdokument för förskolan med etiska värden. Teorier kring barns moraliska bedömningar. Det kompetenta barnet Ny syn på barns etiska förmåga Pedagogens ansvar och förhållningssätt Centrala begrepp. 2.1 Styrdokument för förskolan med etiska värden Det finns dokument som ytterst styr och reglerar vilka etiska värden som ska genomsyra verksamheten i våra förskolor. Läroplanen för förskolan är ett sådant styrdokument och uttrycker därmed vilka krav staten ställer på verksamheten. Alla som verkar inom förskolan är ålagda att förmedla de etiska värden som dokumentet fastslår. I läroplanen för förskolan betonar man att verksamheten: skall präglas av grundläggande värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. Värdegrunden uttrycker ett etiskt förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Verksamheten skall dessutom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnet och därför är vuxna viktiga som förebilder. (Lärarförbundet, 2001, s.7). Ett annat styrdokument är Barnkonventionen som är ett juridiskt bindande dokument som nästan alla FN:s medlemsstater undertecknat och lovat att leva upp till. Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt som i vardagen i en barngrupp innebär att vara medveten om vad man själv står för, att vara inkännande och empatisk (Bäckström, 2003).

9 I Barnkonventionen står det att barn måste få kunskap om sina rättigheter och om sitt ansvar. Alla som arbetar med barn och ungdomar måste ha ett medvetet förhållningssätt i frågor som bl a rör solidaritet, fördomar och ansvar. Enligt barnkonventionen har barn rätt till att man lyssnar på dem och deras åsikter ska respekteras. Barn har också enligt konventionen rätt att vara delaktiga och ha medinflytande i frågor som rör deras eget liv. Barn har rätt till ett privatliv och deras personliga integritet är okränkbar (Bäcksröm, 2003). Pedagogisk synvinkel: Johansson (2003) betonar hur viktigt det är att pedagogerna funderar över viktiga begrepp som: Respekt Ansvar Vad som menas med att ta ansvar för andra? Vilket ansvar kan och skall barn ta för varandra på förskolan? Johansson (a.a) menar att barns etik handlar om det som barn upplever eller värderar som gott och ont samt rätt och fel i sina egna och andras handlingar. Men även de normer eller handlingsregler som barn lever efter och försvarar, dvs barns förhållningssätt till varandra. På förskolan hamnar ofta barnen i ett etiskt dilemma som handlar om att olika etiska värden står mot varandra och där lösningen måste ske på bekostnad av något värde. Johansson menar att valet inte alltid är så lätt, eftersom vi måste avstå från något vi värderar,. Därför måste pedagoger reflektera över vilka värden som barnen försvarar och hur vi vuxna ser på dessa värden (Johansson, 2003). 2.2 Teorier kring barns moraliska bedömningar Piagets teori om barns moraliska bedömningar Piaget har med sin forskning ett stort inflytande över synen på barns etiska förmåga. Han utgår från att all moral handlar om system av regler. Piagets teori utgår också från att små barn handlar av plikt, och att deras moral främst är styrd av vanor och regler som vuxna mer eller mindre ha påtvingat dem. Det goda blir då för små barn att följa dessa regler. Små barn kan, enligt Piaget, inte skapa sociala regler. Han menar att de små barnens oförmåga att ta någon annans perspektiv hänger samman med deras syn på rätt och fel. Först när barnet kan

10 frigöra sig från de vuxnas regler, och upplever sig jämlik den vuxne, kan deras moral bli självständig och logisk, och därmed inte styrd av andra (Evenshaug, 2001). Det finns två typer av moral som är viktiga i Piagets teori, den heteronoma moralen, som gör att barnen bedömer handlingen efter resultatet utan att ta hänsyn till motivet, det kallar Piaget för objektivt ansvar (Evenshaug, 2001). Denna typ av moral är enligt Piaget både kognitivt och motivationsmässigt bunden till en yttre auktoritet och består av vuxnas regler och restriktioner. Dessa regler uppfattas av barnen som absoluta, heliga och oföränderliga. Att vara snäll för barnet betyder att följa den vuxnes regler. En handling bedöms här som fel om den bestraffas. Negativa konsekvenser av en olyckhändelse kan därför uppfattas som ett straff. Enligt Piaget är den heteronoma moralen typisk för barn mellan fyra och åtta års ålder. Den andra typen av moral kallas den autonoma moralen, som innebär att barnen gör en självständig och oberoende bedömning av situationen och de regler som är tillämpliga i den och som leder från objektivt till subjektivt ansvar. I denna moraliska handling tar barnen också hänsyn till den avsikt som ligger bakom. Den som är mest olydig är den som hade som avsikt att göra något som var fel. Den här autonoma moralen växer, enligt Piaget, fram genom det sociala samspelet mellan jämnåriga. Förutsättningen för en rättfärdig, ömsesidig moral är det autonoma tänkandet som enligt Piaget utvecklas med barnets ålder, främst i samspel mellan barn. Enligt Piaget (Evenshaug, 2001) är den empatiska kapaciteten beroende av hur väl utvecklad barnets resonerande förmåga är. Hur väl barn kan särskilja känslor och tillstånd hos sig själva och andra och hur väl barnet kan anta den andres position är avgörande. Piaget menar att barnet under hela förskoleåldern utgår från sina egna behov och inte kan skilja mellan känslor och tillstånd hos sig själv och andra. Piaget menar att barn vid cirka ett och ett halvt år kan utföra en så kallad fördröjd imitation, vilket innebär att barnet i efterhand kan imitera något det sett en annan göra, men själv aldrig har gjort. (Evenshaug, 2001). Efter hand blir barnets bedömningar av rätt och fel mer oberoende av de vuxnas regler och barnen förväxlar sedan inte heller olyckshändelser med straff. Med tiden blir det också viktigare för barnen att den skyldige förstår vad han gjort och erkänner sin skuld istället för att man skall hämnas med stränga straff. (a.a 2001).

11 2.2.2 Kritik mot Piagets teori om moralutveckling Kritik som framförts mot Piagets teori om moralutveckling är att de senaste decenniernas forskning om moralisk utveckling visat att denna innebär något mer än att enbart skapa en vana att lyda föräldrarna i ett egofrämmande överjag. Den nya forskningen har framförallt visat att den moraliska utvecklingen handlar om självständigt tänkande och självständiga bedömningar. Detta menar Evanshaug/Hallen (2001) ger en öppning från ett infantilt måstesamvete till en mer mogen och personlig moral, ett bör-samvete som styrs av inre övertygelse. (Evenshaug, 2001). Johansson (2003) tycker också att Piagets slutsatser kan diskuteras, eftersom det i hans teorier inte nämns något om barns förmåga att vara lyhörda för andras väl som Johansson menar att hennes forskning visar. Hon menar att Piagets teori utesluter vissa delar av barns etik, eftersom hans tillvägagångssätt gör det omöjligt att finna uttryck för värdet hos andras väl hos barn. De senaste årens småbarnsforskning (Johansson, 2003), visar att Piagets teori inte gör de små barnens etik rättvisa. Små barn kan, även om de inte gör medvetna övervägande, ta andras perspektiv och förstå innebörd och mening i ett handlande samt visa empatiska reaktioner långt tidigare än vad man tidigare trott varit möjligt (Öhman, 2003). Motivet till att följa regler är enligt Piaget sammankopplat med straff (Evenshaug, 2001). Johansson (2003) finner däremot inget stöd för att barnens enda utgångspunkt för att följa normer är rädsla för vuxnas sanktioner Perspektivskifte hos forskarna I forskning kring barn och deras utveckling går det bland forskarna en skiljelinje som tog sin början vid 1960-talet. Ny kunskap från en lång rad empiriska undersökningar har medfört att teoriuppfattningarna ändrats betydligt, och lett till ett perspektivskifte i forskarnas grundläggande uppfattningar om vad barn är och hur deras utveckling skall förstås. Perspektivet före 1960-talet var att barnet kom till världen som en inkompetent varelse som skulle formas genom fostran. Stadieuppfattningen har ända fram till slutet av 1980-talet präglat den internationella barnpsykologin, och utvecklingsfaser sägs vara något som alla barn genomgår. Nu talar man istället om det kompetenta barnet som är utrustat med en rad kompetenser och kapacitet redan tidigt i livet (Sommer, 2005).

12 Brodin och Hylander (2005) menar att när något nytt presenteras, så ställs det lätt i motsats till något gammalt. Motsatsen till den nya synen på barn som tåliga och kompetenta blir då att se barn som ömtåliga och behövande. Det kan då bli risk för att den kompetenta sidan idag tar överhand om den tidigare bilden av barnet i förskolan dominerats av det behövande barnet. Brodin och Hylander skriver att genom forskning vet vi idag att barn kan mycket mer än vad tidigare utvecklingspsykologiska teorier hävdat. 2.3 Det kompetenta barnet Sommer (2005) menar att det lätt blir missuppfattningar när vi talar om barns kompetens. Det är lätt hänt att det kompetenta barnet plötsligt blir det självgående barnet som kan allt själv, men så är det inte! Det finns mycket som barn måste lära sig och det gör de inte ensamma och på egen hand. Sommer beskriver vad som händer när barnet skall föras in i den sociala världen. Då finns där en barnvärld, en barngrupp, där barn får erfara en lång rad förhållanden kring det sociala livet med andra barn. Men där finns också en vuxenvärld som barnen måste få ta del av en vuxenkultur som hela tiden förändras, men som barnen måste få ta del av. Enligt Sommer har de vuxna en grundläggande betydelse för barnen. Barnen utvecklar och utökar nya sociala och personliga kompetenser genom att samspela med personer som har mer erfarenhet än de själva. När vi därför talar om kompetens är det kompetens i relation till några särskilda förmågor som man kan ha eller inte ha. Sommer (2005) menar att förskolan idag har oerhört många fordringar på barnen. Det finns många normer och ideal på hur de ska uppföra sig och mängder av praktiska färdigheter som de ska klara av. Detta innebär att vi i förskolan fordrar, eller har önskemål om barns kompetensutveckling. Dessa fordringar är enligt Sommer bra för barnen. Det viktigaste är att vuxna i förskolan är inkännande och kompetenta och att de tar ansvar för att barnen lär sig något. För att uppnå kvalitet i förskolan krävs det empatiska, aktiva vuxna som finns där för barnen och tar hand om dem. De måste finnas där för att stötta och hjälpa barn när det uppstår problem. Detta visar, menar Sommer, att vuxnas speciella sätt gentemot barn i förskolan betyder mycket för hur barnen kommer att utvecklas. Pedagogernas uppgift i förskolan är därför att vara tillsammans med barnen samtidigt som de måste ligga steget före de kompetensbarn som de har ansvaret för (Sommer, 2005).

13 Bjerås ifrågasätter (Johansson och Pramling, 2003) vilken möjlig innebörd som kan läggas i begreppet det kompetenta barnet i förskolan. Hon skriver: Handlar det främst om att forma duktiga barn som växer upp till välutbildade vuxna för att garantera en fortsatt samhällsutveckling? Eller handlar det om något helt annat? Är barnet av naturen kompetent eller ska det utvecklas och bli kompetent? Är barnet alltid kompetent oavsett sammanhang eller är det så kompetent som just det sammanhanget tillåter? (a.a, 2003 s.55). Bjerås menar att det är viktigt att vi reflekterar över dessa frågor och vilka tänkbara konsekvenser våra svar får för verksamheten i förskolan. 2.4 Ny syn på barns etiska förmåga Johanssons undersökning (2003) visar att barn i vissa sammanhang är lyhörda för andra barns situation, önskningar och reaktioner. Barn visar intresse eller blir ledsna när de uppfattar att kamraterna blir utsatta för handlingar som bryter mot värden som de håller högt. Barnen visar ett ansvar, de förstår andra barns situation och agerar också för att underlätta för andra. Johansson menar att det inte handlar om ett reflekterat ansvarstagande för andra, utan ett levt engagemang för andras väl. Barnet stödjer eller försvarar den som behöver tröst eller skydd. De försvarar på så sätt värdet av andras väl. Värdet av omsorg är att ansvara för och medverka till den andres välbefinnande. Barns försvar av värdet av andras väl, är intressant att diskutera i relation till Piagets forskning, menar Johansson (a.a). Enligt Piaget har små barn inte förmåga att förstå andras perspektiv. Han anser att barn tar för givet att andra ser världen på samma sätt som de själva. Johansson (2003) menar att hennes forskning om små barns etik kan ifrågasätta Piagets teori. De små barnen i småbarnsgruppen visar och uttrycker på olika sätt och i olika sammanhang att de förstår andras situation och agerar för att förändra för andra. Johanssons (2003), visar även att de äldre småbarnen spontant tar ansvar för att hjälpa de riktigt små barnen, då de behöver hjälp eller skydd för att inte göra sig illa. Hon såg att barn visade en intuitiv förståelse för att vissa saker var för svåra för de små och att de äldre småbarnen då gav hjälp. Johanssons undersökning visar också att barn kan ta ansvar för sina kamrater, i sammanhang där andra barn gör förbjudna saker, genom att informera vuxna om situationen.

14 Sammanfattningsvis visar Johanssons avhandling (2003) att vi kan se att barn visar omsorg om andras väl. Att barn värnar om värdet av andras väl. Att de är lyhörda och engageras av andra barns upplevelser både positiva och negativa. Barnen i Johanssons undersökningsgrupp visar att de angår varandra, att de är delar i varandras liv. De engageras av andras sätt att vara i världen, av andras upplevelser, önskningar och behov. Barnens omsorg om andra gestaltar de i kropp och handling, snarare än i normer. Johansson menar att en viktig slutsats är att reflektera över hur vi vuxna kan uppmuntra och involvera barn i varandras väl och hur vi kan göra barns stödjande handlingar synliga för såväl dem själva som för andra. Johansson menar också att det krävs ett medvetet förhållningssätt till barns etik, så att inte vuxna i sin omsorg om barns väl tar över barns engagemang i andra. Barnen visar att de vet att vuxna är huvudansvariga för att ta hand om och skydda kamraterna. De vänder sig ofta till de vuxna i dessa sammanhang. Men trots det stödjer och försvarar barn andra spontant, och griper in och tar ansvar för kamraterna genom att berätta för de vuxna vad som pågår Barn och ansvar Enligt Johansson (2003) uppmärksammar barn situationer i förskolan som är förknippade med tydliga förbud och föreskrifter. Då barn ser att deras kamrater är på väg att hamna i dessa situationer, kan de barn som iakttar händelsen berätta för den vuxne vad som inträffat eller är på väg att hända. En del barn vet att vissa agerande är förbjudna, men de sätter inte händelsen i samband med konsekvenserna för den andra. Andra barn kan intressera sig för vad som kan ske med det aktuella barnet vilka negativa följder handlingen kan ha för det drabbade barnet. Att göra busiga och förbjudna saker väcker spänning och intresse. Johansson menar att barn kan ta ansvar för sina kamrater i dessa sammanhang genom att informera de vuxna om situationen. Men att vi vuxna ibland upplever detta som skvaller. Många gånger försöker vi vuxna kanske också att negligera skvallrarens berättelse istället för att se det som om det skvallrande barnet faktiskt tar ett ansvar och visar på en lyhördhet för sin kamrats situation. Johansson menar att det är de vuxna som måste göra barnets ansvarstagande synligt för barnen i dessa situationer genom att förtydliga det. Det handlar också om att den vuxne visar respekt och tar barns upplevelser på allvar (Johansson, 2003). Brodin och Hylander (2005) skriver att vi som vuxna lätt blir irriterade på barn som kommer till den vuxne och skvallrar, men att dessa barn ofta har goda avsikter och känner

15 medkänsla med sina utsatta kamrater. Följande citat som är hämtat från Brodin och Hylander (2005, s 108), visar att det är viktigt att involvera barnen i dessa situationer: Om den vuxne säger att man inte skall skvallra eller ingripa i andras konflikter och därigenom förmedlar att det endast är de som har uppgift att reda ut bråk, slutar kanske barnen att engagera sig i det som händer med deras kamrater Jesper Juuls definitioner av ansvar Jesper Juul (1995) tycker det är viktigt att skilja på två former av ansvar, socialt ansvar och personligt ansvar, eftersom de var för sig representerar vissa värden som är knutna till centrala aspekter i tillvaron. Han tycker dock att de två formerna av ansvarighet hänger samman. Enligt Juul (1995) kan man dela upp dessa former enligt följande: Det sociala ansvaret Det är det ansvar som vi har för varandra i familjen, gruppen, samhället och världen Det är den sortens ansvar som de flesta föräldrar och lärare försöker uppfostra oss till. Det sociala ansvaret är nödvändigt för att vi ska kunna fungera i grupper. Det personliga ansvaret Det är det ansvar som vi har för vårt eget liv, för vår livskvalitet. Det är det ansvar vi ha för vår fysiska, psykiska och andliga hälsa och utveckling. Det är det ansvar som de flesta av oss är uppfostrade till att inte ta, eftersom traditionell uppfostran och pedagogik lagt tyngden på det sociala ansvaret. Följande citat som är hämtat från Juul (1995, s 140) visar att det är viktigt att ta barnen på allvar om vi vill att de skall utveckla sin ansvarskänsla: Om man vill värna om sin egen och sina barns integritet, stödja utvecklingen av deras självkänsla och försäkra sig om att de utvecklar en hög grad av personlig och social ansvarighet (de tre begreppen: integritet, självkänsla och ansvarighet hänger dessutom olösligt samman) måste ett nytt begrepp introduceras i familjen: att ta på allvar, dvs att ta både sig själv och barnet på allvar. 2.5 Pedagogens ansvar och förhållningssätt Att arbeta med barn ger stora möjligheter att påverka andra och det medför ett stort ansvar. I mötet med barn förmedlar man alltid hur och vem jag är. Som pedagog måste man därför vara

16 medveten om sitt eget sätt att interagera med andra, både andra kollegor, barn och föräldrar. Öhman (2003) skriver i sin bok att det är viktigt att pedagogen dagligen reflekterar över sitt förhållnings- och handlingssätt, så att hon/han kan förmedla de centrala etiska värderingarna som läroplanen kräver. Om pedagogen inte medveten om vilka motiv som styr hennes/hans handlande, kan pedagogen inte heller förstå hur hon/han påverkar barnen (Öhman, 2003). Att som pedagog tillämpa och efterleva etiska regler för hur vi skall leva tillsammans i omsorg om varandra, främjar barnets grundläggande begreppsbildning kring samvete, moral och etisk hållning. Bara genom att konkretisera de abstrakta värdebegreppen kan barn utveckla sitt eget tänkande kring etiska frågor och sin förmåga att bedöma sitt handlande i dessa. Enkla och självklara regler som att tala sanning, hjälpa sina kamrater, inte tillfoga skada och visa respekt för varandra baseras på de grundläggande demokratiska värderingar som ska genomsyra verksamheten (Öhman, 2003). Öhman skriver vidare i sin bok (2003) att man i princip skall kunna bryta ner varje slags situation som kan uppstå under en dag och analysera på vilket sätt den skulle kunna främja utveckling av medkänsla och ansvar, och på vilket sätt pedagogen kan arbeta för att uppnå detta. Att ha ett arbetssätt som främjar empatin skall helst löpa som en röd tråd genom verksamheten. Den pedagogiska verksamheten ska vara väl genomtänkt och utgå från barnens behov. Johansson (2003) menar att de vuxna lätt kan ge barnen budskapet att de inte har ansvar för omsorgen om andra. Hon menar att barnen i hennes småbarnsgrupp tycks se det så att det är de vuxnas angelägenhet att ta ansvar för andras väl. Det bekräftar vad Hägglund och Örn (1992) kommit fram till i sin undersökning av äldre förskolebarns och de yngsta skolbarnens prosociala handlingar. De pekar på att handlingar som stöd, hjälp och dela med sig är sällsynta bland dessa barn. Forskarna menar att då vuxna stödjer barn avstår barn från att hjälpa och stödja sina kamrater. Prosociala handlingar är enligt Öhman (2003) handlingar där man handlar utifrån sin inlevelseförmåga och där man gör något för att förändra situationen för att hjälpa den andra. När man utvecklar sin empatiska förmåga kommer också prosocialt beteende, att agera och handla utifrån sin inkännande förmåga, denna förmåga är medfödd och utvecklas eller bromsas beroende på de vuxnas handlande i barnets omgivning.

17 Hägglund och Örn tolkar det så att vuxna signalerar med sitt förhållningssätt att barnen inte behöver handla. De menar att kanske det är så att dessa budskap om att vuxna tar ansvar för stödjande handlingar grundläggs redan hos de yngsta barnen i förskolan. Johansson menar att om barnen inte engageras av oss vuxna tillräckligt mycket, då andra barn är ledsna eller behöver stöd på andra sätt, så görs värdet av andra barns väl till vuxnas angelägenheter. Barnen måste därför engageras av oss vuxna i tillräcklig grad då andra barn är ledsna, så att vi vuxna inte riskerar att ta ifrån barnen det intresse de har av andras situation (Johansson 2001). Sommer (2005) betonar vissa aspekter som är viktiga för att pedagoger skall kunna möta barnen i en professionell relation. Han talar om en personlig aspekt, en kunskapsaspekt och en erfarenhetsaspekt. Det är viktigt att relationen mellan vuxna och barn inte är jämställd. Vuxna ska ha mer makt än barn, för de kan mer än vad barnet kan. Därmed är det också de vuxnas skyldighet att ta ansvar för barn. 2.6 Centrala begrepp Pedagoger med pedagoger menar jag både förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare. Prosocialt beteende är enligt Öhman (2003) handlingar där man handlar utifrån sin inlevelseförmåga och där man gör något för att förändra situationen för att hjälpa andra.

18 3 Problemprecisering Något som jag ofta funderar över i det vardagliga livet på förskolan är hur pedagoger tänker och bemöter barn som kommer fram till den vuxne och säger att någon gör si eller så. Man hör ibland de vuxna svara barnet med du behöver inte skvallra hela tiden eller du behöver inte vara polis. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98), skall alla som arbetar inom förskolan stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Jag var därför nyfiken på hur pedagoger tänker och bemöter barn som kommer till dem och säger ifrån om någon händelse. Syftet med min undersökning är att försöka ta reda på hur pedagoger tänker om barns förmåga att ta ansvar, och hur de tänker och agerar på barns ansvar för sig själv och sina kamrater. Mina frågeställningar: 1. Vilka tankar och associationer har pedagoger till begreppen: barns ansvar och pedagogens ansvar? 2. Vad menar pedagoger att förskolebarn kan ta ansvar över? 3. Finns det skillnader både hur man tänker och hur man handlar ur ett genusperspektiv? 4. Hur tolkar pedagoger barn när de berättar att någon bråkar?

19 4 Metod Jag kommer i detta avsnitt att såväl beskriva som motivera den ansats som jag valde, den kvalitativa ansatsen. Därefter beskriver jag vilka undersökningsmetoder jag använde mig av. Jag beskriver därefter mitt urval och hur jag gick tillväga i mitt genomförande, samt ett avsnitt med etiska överväganden. Jag avslutar med bearbetning och analys av det empiriska materialet. 4.1 Kvalitativ ansats Jag har valt den kvalitativa forskningen som metod för min undersökning, då jag anser den som mest lämplig med utgångspunkt från mina problemformuleringar. Eftersom den kvalitativa forskningen handlar om analyser och därmed tolkningar, passar den väl in på min undersökning. Jag kom mestadels att genomföra min studie på min arbetsplats. Repstad (1999) skriver att i den kvalitativa forskningen betonar man ett tätt och nära förhållande mellan forskaren och den miljö eller de personer som studeras. Det kan då vara en fördel att göra observationerna på den egna arbetsplatsen där man känner barn, personal och miljö. Samtidigt kan det vara svårt att forska objektivt i den egna verksamheten. Inom den kvalitativa forskningen kan man vara flexibel och göra ändringar under resans gång. 4.2 Metodbeskrivning och metodval För att få svar på mina problemformuleringar valde jag att göra kvalitativa intervjuer med pedagoger om deras tankar och funderingar kring barns förmåga att ta ansvar, samt observationer av barn och vuxna med fokus på hur pedagogerna agerar när barn kommer till den vuxne och talar om att någon bråkar eller gör något, som man inte får. Jag valde att använda mig av bandspelare när jag gjorde mina intervjuer. Repstad (1999) skriver att de flesta erfarna forskare använder sig av bandspelare vid förberedda, kvalitativa intervjuer. Han menar att man då slipper ägna tiden åt att skriva och istället kan koncentrera sig på vad personen säger.

20 Anledningen till att jag valde både intervjuer och observationer beror på att jag ville få en uppfattning av hur pedagogerna tänker och resonerar kring barn och ansvar, men även kunna undersöka om det överrensstämmer med hur de gör i praktiken. Case Jag använde mig även av ett case, en påhittad händelse i intervjuerna. Jag tänkte att det kunde vara ett annorlunda sätt att försöka få fram pedagogernas tankar och eventuella handlingsmönster.( Denna presenteras i bilaga C). 4.3 Urval I min studie har jag valt att göra intervjuer med två pedagoger på en förskola och fyra pedagoger på en annan förskola i en medelstor sydsvensk stad. På den ena förskolan arbetar jag själv och jag har mestadels genomfört min studie på min arbetsplats. Jag intervjuade fyra pedagoger och utförde observationer av två pedagoger på den förskola där jag själv arbetar. Vinsterna med att jag genomförde min studie på förskolan där jag själv arbetar, är att alla är kända för mig och jag för dem både pedagoger, barn och föräldrar. Jag valde även att göra intervjuer med pedagoger från en annan förskola där jag själv inte arbetar, för att få ett bredare perspektiv. På den ena förskolan, Ängens förskola, arbetar personalen efter montessoripedagogiken. Där arbetar Eva, Beata, Ulla och Liseott. På den andra förskolan, Havsbris arbetar Anna och Pia. Yrkesbenämningarna på pedagogerna är: barnskötare, förskollärare, och montessoripedagoger (alla namn är fingerade) och de har mellan 10 och 18 års yrkeserfarenhet. 4.4 Genomförande Jag valde att både göra intervjuer med pedagoger (och observationer av pedagoger och barn) med fokus på hur pedagoger agerar när ett barn kommer till den vuxne och talar om att någon bråkar eller gör något som man inte får.

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Empati i skolan

EXAMENSARBETE. Empati i skolan EXAMENSARBETE 2005:020 Empati i skolan En studie om hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati Miriam Isaksson Jenny Silveredh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Pedagogers syn på lärande

Pedagogers syn på lärande Institutionen för utbildning kultur och medier Institutionen för didaktik Examensarbete i utbildningsvetenskap Inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Ht-2010 Rapport:2010ht4730 Pedagogers syn på lärande

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Pedagogers tal om sin roll i leken

Pedagogers tal om sin roll i leken Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Pedagogers tal om sin roll i leken Handledare: Charlotte Tullgren Författare: Emma Svensson Linda Holmberg Pedagogers tal om sin roll i leken Abstract Det här

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan

Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan Akademin för utbildning och ekonomi Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan Benita Axelsson Maj 2010 Examensarbete, 15 hp Pedagogik Lärarprogrammet Handledare: Elisabeth Hedlund Examinator:

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Handledare:

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Elever med stort rörelsebehov

Elever med stort rörelsebehov Elever med stort rörelsebehov Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever Lärarutbildningen, ht 2009 Examensarbete, 15 hp Författare: Annika Carlsson, Suzana Kopilovic Handledare: Helena

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Ibland är vi så styrda här på förskolan på något vis Pedagogers medvetenhet om den styrning som de utövar i den fria leken

Ibland är vi så styrda här på förskolan på något vis Pedagogers medvetenhet om den styrning som de utövar i den fria leken EXAMENSARBETE Hösten 2010 Lärarutbildningen Ibland är vi så styrda här på förskolan på något vis Pedagogers medvetenhet om den styrning som de utövar i den fria leken Författare Madelen Ek Sara Möllerström

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer