produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor"

Transkript

1 produkt Information om kondenserande gaspannor Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format

2 Det är hela lösningen som räknas Kondenserande gaspanna WTC-GB med hydrauliska komponenter (utan värmeisolering) Den golvstående kondenserande gaspannan Weishaupt Thermo Condens WTC-GB är särskilt framtagen för värmeförsörjning i större byggnader. Förutom dess höga effektivitet och funktion - alitet, utmärker den sig med sin kompakta form och enkla design. Tillsammans med väl beprövade regler- och hydraulikkompon - enter som noggrant har testats med varandra, liksom ett brett spektrum av avgastillbehör, erbjuder Weishaupt en konsekvent systemlösning. Alla delar är kompatibla med varandra och allt kommer från Weishaupt en princip som resulterar i följande: fördelar för fastighetsskötaren, som kan förlita sig på maximal säkerhet och funktionalitet, fördelar för installatörer och konsulter vilka, tack vare det omfattande systemutbudet, hittar all samlad kompetens hos en och samma tillverkare. WTC-GB 90 WTC-GB 120 WTC-GB 170 WTC-GB 210 WTC-GB 250 WTC-GB ,2 till 90,0 kw 25,0 till 121,9 kw 29,4 till 170,0 kw 47,9 till 210,0 kw 52,3 till 251,0 kw 57,7 till 290,0 kw Pannpanel med manöverenhet 2

3 3

4 Kompromisslös kvalitet in i minsta detalj Detaljerad närbild på värmeväxlaren med en optimerad ytstruktur Premix-strålbrännare tillverkad av en metallegering som tål höga påfrestningar Perfektion och kvalitet är två begrepp som utgör en helhet för Weishaupt. Förutom produkternas funktionssäkerhet, tillförlitlighet och långa livslängd räknas även vår serv ice och våra medarbetare in i detta. Gaspannor från Weishaupt är rustade för framtiden. Hög värmekomfort, låga emissioner Gaspannan WTC-GB uppfyller inte bara kraven på en god värmeförsörj - ning, utan ser även lika tillförlitligt till att alla relevanta krav på emissions gräns - värd en uppfylls. Detta visar sig fungera lika bra i praktiken som i forsknings - labbet. Värmeväxlaren Kärnan i gaspannan WTC-GB är värme växlaren i aluminium. Materialet Al/Si uppvisar en erkänt hög åldrings - beständighet, det har visat sig vara en enastående värmeledare och passar följ aktligen alldeles utmärkt att använd - as i Weishaupts pannsystem. Tack vare ett särskilt gjutningsförfarande får värme växlaren för WTC-GB hög ef fekt - iva konturer för värmeöverföring, vilka sörjer för en ypperlig omvandling av till - förd energi till värme. Kompromisslös kvalitet En betydande förutsättning för värmeväxlarens kontinuerliga funktionsduglighet är dess homogena materialegenskaper. Därför tillverkar Weishaupt även på bygg nads delarna, såsom kondensat - behållaren och fram- och returledningssamlaren, konsekvent i aluminium. Premix-strålbrännare Den innovativa strålbrännaren för WTC-GB tillverkas av en metallegering som tål en termiskt hög belastning. Strålbrännaren är en garanti för den opti mala förbränningen av den homogent blandade luftgasblandningen. Dessutom ger dess cylinderform och dess särskilda vävliknande ytstruktur extra låga emissioner av skadliga ämnen. Förbränn ingen övervakas ständ igt med en joniseringselektrod. Brännaren im pon erar med en exeption - ellt bra och enkel tillgänglighet, vilket underlättar vid olika servicearbeten på pannan. 109 %* nominell verkningsgrad Den perfekta avstämningen mellan värme växlare, brännare och reglering är grunden för den högeffektiva värme - pro duktionen, där reglerområdet för t.ex. WTC-GB 170 uppgår till ca 1:6 vid en fram- resp. returledningstemperatur på 50/30 C. Gaspannor från Weishaupt har en nominell verkningsgrad på mer än 109 %*, vilket gör att de hör till det absoluta toppskiktet bland marknadens olika gaspannor. Extra tillbehör utan pristillägg Den integrerade ljuddämparen för WTC-GB som ingår i standardutför - andet tillåter endast minimala drift- och startljud och sörjer för en ökad värme - komfort. Till standardutrustningen hör även ett speciellt vattenlås för uppsamling och avledande av kondensat från värmeväxlaren och avgasledningarna. * H i = 109,3 % / H s = 98,5 bei WTC-GB 170 4

5 Panndisplay Framledningssamlare med luftavskiljare Manöverenhet Förblandningsbrännare Värmeväxlare i aluminium Weishaupt Condensmanager El.anslutningsbox Weishaupt Thermo Condens WTC-GB 120 till 210 kw (WTC-GB 90, 250, 300 med effektberoende anpassning av konstruktionen) 5

6 Driftsäkerhet Tryckvakter för avgas och luft gör driften säker Systemsäkerhet och en tillförlitlig värme försörjning är högsta prioritet för Weishaupt. Därför har WTC-GB försetts med en förstklassig säkerhetsutrustning. Varje gaspanna för - inställs och varmprovas redan i fabr iken. Förutom att testa pannans täthet och förbränningskvalitet kont rolleras även dess syst em - säker het och funktionalitet. Dynamisk systemövervakning som standard Regulatorn övervakar värmehushåll - ning en genom givare placerade i framoch returledningsamlarna samt i avgas - styrningen. Pannan skyddas därmed från en oönskad temperaturhöjning. Som standard ingår även en vatten - bristsäkring. Avgastryckövervakning som standard Om avgasmotståndet stiger otillåtet en gång på grund av extern påverkan stängs pannan av. Därmed ser anord - ningen på ett säkert sätt till att avgaser inte strömmar ut via vattenlåset. Gastryckvakt som standard Den integrerade gastryckvakten startar om pannan automatiskt då gastill - förseln avbryts en gång. Det borgar för en kontinuerligt hög värme komfort, även vid de tillfällen då fastighetsskötaren inte alltid finns tillgänglig. Förebyggande åtgärder mot EMV-påverkan Hög- och lågspänningsledningarna är alltid separat dragna i WTC-GB. Den konsekventa uppdelningen av ledning - arna är en viktig förebyggande åtgärd mot eventuella elektromagnetiska stör - ningar. Diagnossystem som standard Weishaupts diagnossystem är ett o um - bär ligt hjälpmedel för en servicetekn - iker. Vid eventuella störningar i värme pro dukt ionen möjliggör den elektr-oniska registreringen att orsaken till störning en kan fastställas korrekt. På så sätt kan felinställningar i regulatorn snabbt identifieras och korrigeras. Diagnossystemet bidrar väsentligt till minskade kostnader och många nöjda kunder. 6

7 Montagesäkerhet Praktiska bärverktyg underlättar då pannan skall lyftas och transporteras Den serietillverkade stödkonsolen ger en enkel montering av avgaskanalen (WTC-GB ) Värmeväxlaren kan enkelt nås via flera stora inspektionsöppningar, vilket underlättar vid service Våra ingenjörers önskan var att skapa en panna med professinella förutsättningar för montörer och servicetekniker. Därför skiljer sig konstruktionen av WTC-GB väsentligt från andra produkter. Installationsvänlig konstruktion Den kondenserande gaspannan lever - eras färdig för installation till anlägg - ning en. På grund av sin låga vikt och sitt kompakta format är den enkel att transportera. Transportmuffar På pannramen finns fastsvetsade transportmuffar för bärverktygen, vilket underlättar då pannan skall ställas på plats och då den måste bäras uppför trappor. Lättillgänglighet Anslutningarna för gas, hydraulik, kondensat och avgas är alla samlade på pannans baksida. De är mycket lätt - åtkomligt och montagevänligt plac er - ade för serviceteknikern. Avgasanslutning Tack vare stödkonsolen för avgasledningen behövs inga ytterligare fästpunkter i pannrummet, och den ingår dessutom som standard. Därmed är det mycket enkelt att koppla ihop panna och avgassystem med varandra. Inspektionsöppningar De lättåtkomliga inspektionsöppning - arna i värmeväxlaren respektive vid kondensatbehållaren gör det enkelt att inspektera samt rengöra pannan vid behov. Reglerutrustning som standard I den omfångsrika standardutrust ning - en ingår bland annat ett gränssnitt för upp koppling mot byggnadsautomation, flex ibla och instickningsbara in- och ut - gång ar för styrning av pumpar, ventiler, av gas spjäll osv. Dessutom finns det även en styrning av hydrauliska växlar som kan erhållas utan pristillägg. 7

8 Systemteknik från en och samma tillverkare Weishaupts systemteknik för avgasstyrning och anläggningshydraulik I Weishaupts sortiment ingår både anläggningens grundläggande delar, såsom gaspanna och ac - kumulator, och nöd vändiga kom - ponenter för en efter kopp lad hydr - aulik och avgasstyrning. Denna mångfald av separata komponenter har inte enbart utvecklats utifrån deras respektive an vänd - nings område; de är även utvecklade som en del i ett gemensamt, större system, där alla delar är samordnade och fungerar tillsammans med varandra. Hydrauliska komponenter Weishaupts hydrauliska komponenter är funktionella anslutningsdelar mellan gaspannan och den efterkopplade anläggningshydrauliken. De är universellt användbara och täcker alla krav. Alla delar är noggrant utvalda. De har genomgått praktiska tester och är av högsta kvalitet. Komponentgrupperna är redan förmonterade och deras funktioner och täthet har kontrollerats i fabrik. Energisparpump som standard Basanslutningsgrupper såväl som värme krets grupper från och med DN 40 är utrustade med en Grundfospump av typen Magna. Inköpspriset på denna varv tals styrda pump ligger förvisso något högre än för pumpen som ingår i stand ard utförandet, men det är en in - vest er ing som lönar sig snabbt. Värmeisolering enligt EnEV-standard Alla fördelare, växlar, Twinbloc och pump- respektive blandningsgrupper har ett särskilt skydd mot värmestrålning. Isoleringen uppfyller de stränga kraven i EnEv-standarden (den tyska energinormstandarden). Avgassystemet WAL-PP Avgasledningar i syntetiskt material har visat sig vara alldeles utmärkta till - samm ans med kondenserande gas - pannor. Weishaupt använder därför ett särskilt halvgenomskinligt material. Rör och formstycken i plast är lätta och enkla att hantera. Montören kan visuellt kontrollera den exakta passform en för tätningarna och på så sätt und vika onödigt felmontage, vilket eventuellt skulle kunna leda till framtida driftstörningar. 8

9 Kaskadanläggning för större tekniska och ekonomiska fördelar De krav som ställs på värmeförsörjningen står i direkt proportion till byggnadsstorleken. Det är inte ovanligt att en peri od med höga värmekrav snabbt kan övergå i en fas med ett lågt värme behov, t. ex. i skolor eller i kombinerade kontorsoch bostads hus. Utmaningen som detta innebär för en värmeanläggning är ingen match för Weishaupts fler panne anläggningar! Stort moduleringsområde, hög energibesparing En enskild kondenserande gaspanna från Weishaupt besitter redan i sig själv ett imponerande moduleringsområde. Genom att kaskadkoppla flera pannor i en och samma anläggning kan dock ett ännu större modul er ings område uppnås. Exempelvis kan fyra stycken WTC- GB på 300 kw vardera ge ett mod ul er - ingsområde från 58 kw ända upp till 1200 kw. Det är just på grund av detta stora ef - fekt område som just exakt den värme - mängd som behövs för stunden alltid kan finnas tillgänglig, vilket effektiv - iserar energiförbrukningen och reduc - erar utsläppsmängden avsevärt. Driftsäkerhet Om en gaspanna i Weishaupts kaskadanläggning skulle stanna under drift fortsätter de övriga pannorna att upprätthålla värme försörjningen, vilket maximerar drift säkerheten. Kaskadprocessor Flerpanneanläggningen regleras och styrs av en kaskadprocessor. Den styr det systematiska driftsättet och ser till att alla pannor håller i stort sett ident - iska gångtider, vilket ger ideala förutsättningar för en lång och trygg drift. Kaskadprocessorn ser även till att alla pannor som är i drift alltid körs med samma moduleringsgrad. Weishaupts systemteknik för kaskadanläggning med två till fyra WTC-GB Den interna kommunikationen mellan samtliga pannstyrningar, manöver en - heter och tilläggsmoduler sker via en ebus-anslutning. Menystrukturerna i kaskadprocessorn, manöverenheten och pannstyrningen är identisk för att handhavandet skall vara så enkel och säker som möjligt. Hydraulik- och avgastillbehör från Weishaupt en komplett lösning Med sitt omfattande sortiment är Weishaupt även en kompetent lever ant - ör av avgasanläggningar och hydrauliksystem. Särskilda fram- och returledningssaml - are med påbyggd hudraulisk växel eller systemdelning har utvecklats för den hydrauliska förbindningen i flerpanneanläggningen. För att dessa samlare skall kunna anslutas, finns basanslutningsgrupper utrustade med energi - sparpumpar och Genibusmoduler för varvtalsregleringen. Dessutom finns ett stort urval av fördelare samt pump- och blandningsgrupper på upp till DN 50 bland systemtillbehören. Avgaskaskad I ett och samma pannrum kan upp till fyra kondens erande gaspannor kopplas ihop med varandra på avgassidan. Varje panna har en egen elektriskt driven ventil som säkerställer att avgasen uteslutande leds via de därför monterade avgasledningarna. 9

10 Det modulbaserade reglersystemet WCM ebus Manöverenhet WCM-FS Varmvattenberedare och energimagasin Värmekrets 1 (tillval) ebus Manöverenhet WCM-FS Tilläggsmodul WCM-EM Upp till 8 värmekretsar (tillval) Manöverenhet WCM-KA Kaskad med upp till 4 pannor Reglersystemet WCM är uppbyggt av moduler Weishaupt Condens Manager (WCM) är ett reglersystem som tagits fram speciellt för kondenserande gas - system och är uppbyggt med en plattformsstruktur. Systemets olika moduler kan användas helt utifrån respektive behov för reglering av flera olika värmekretsar, varmvattenberedare o.s.v. Ett modulbaserat system Regler systemet WCM innebär flera fördelar för både slutkunden och värme - installatören. För det första görs ett noggrannt för - arbete redan vid planeringsstadiet av anläggningen. På så sätt används endast komponenter anpassade för det aktuella projektet. Tack vare de stora kombinat - ionsmöjligheterna är systemet mycket flexibelt och har intressanta kostnads - fördelar eftersom reglerutrustning som inte behövs kan undvikas. Varje användningsområde har en egen, särskilt anpassad modul som kommunicerar med övriga moduler via ebus, vilket ger en behovsanpassad och komfortabel värmeförsörjning: WCM-CPU WCM-CPU är centralenheten som styr förbränningen och kontrollerar säker - heten. Dess diagnostikfunktion möjliggör att eventuella störningsorsaker snabbt kan identifieras. Som standard ingår dessutom följande: Tre utgångar för styrning av pumpar, spjäll etc. Två ingångar som kan användas efter eget önskemål, t. ex. för en spärr på värmepannan eller reglering av specialtemperaturnivåer. En växelreglering för att öka värmeanläggningens effektivitet. En ackumulatorreglering för hant er - ing av t. ex. solvärme. En ingång på 4-20 ma, alternativt 2-10 Volt, för temperaturstyrning av värmepannan med ett överordnat styr syst em. WCM-FS Manöverenheten kan antingen mont - eras vid pannan eller i bostaden. Det enkla och intuitiva handhavandet med funktionsknapparna underlättas i och med den stora och upplysta displayen. WCM-EM I en värmeanläggning finns det plats för upp till sju stycken tilläggsmoduler. De reglerar en extra värmekrets eller ac - kumul ator vardera. 10

11 Kommunikationsmodul WCM-COM WCM-COM ebus USB-kabel/nätverkskabel Värmesystem M-Bus/puls Mätare (t. ex. värmemängd, gasförbrukning) Kopplingskontakter för t. ex. larman - ordning, garagedörr, belysning, jalusier SIM förmonterat SIM från nätleverantör Nätverkskabel Router Brandvägg WLAN eller nätverkskabel Internet Mobilnät GPRSåtkomst Portallogin Avgiftsbelagd tilläggstjänst Husteknik Antennanslutning (SMA) Mobiloperatör Kommunikationsmodulen WCM-COM är det centrala gränssnittet för all kommunikation med Weishaupts värmesystem Modulen WCM-COM finns i ut för - and ena home för privatpersoner och expert för användning i kommersiella och professionella syften. WCM-COM home Modulen gör det möjligt för Weishaupts värmesystem att kommunicera med en dator via internet. Om en störning skulle uppstå i systemet informeras använd ar - en via ett mejl. Inga extra kostnader för internettrafik tillkommer om det redan finns en internetanslutning i bostaden. WCM-COM expert Med WCM-COM expert får pro fess ion - ella användare som t. ex. installatörer, byggfirmor och fastighetsskötare ett idealiskt instrument att kunna övervaka och optimera sina kunders mätare direkt när det behövs. Om det skulle uppstå ett fel i värme - driften skickas en rapport direkt via mejl eller SMS. På så sätt kan störningar avhjälpas omgående, långt innan den drabbade lägenhetsinnehavaren märker av det. Därför är kommunikations - modulen en viktig beståndsdel i den höga driftsäkerheten. Även andra komponenter i hustekniken kan bevakas med hjälp av WCM-COM expert, t. ex. avhärdnings- eller upp - fordr ings an ordn ingar och mycket mer. Via en integrerad M-Bus kan mätar - ställ ningar läsas av och vidarebefordras regelbundet som mejl. Kommunikationsmodulen kan även kommunicera via mobilnätet, utöver de vanliga kommunikationsvägarna via en direkt uppkoppling eller via internet. Weishaupt mobile control Oavsett vilket utförande av WCM-COM som används, finns alltid möjligheten att styra de viktigaste uppvärmningsfunkt - ionerna med hjälp av en app i mobilen eller surfplattan. 11

12 För det stora värmebehovet: Weishaupt solfångarsystem WTS-F2 Kompensatorer utjämnar mellan temperatur - beroende materialtöjningar En-verktygs-strategi för ett säkert och snabbt montage Stabila aluminiumprofiler håller kollektorerna ordentligt på plats Den nyutvecklade generationen solfångare, WTS-F2, kompletterar Weishaupts systemutbud för stora solfångarytor. För det stora värmebehovet Typserien WTS-F2 passar perfekt för objekt med ett högre varmvattenbehov, som t. ex. hotell, idrottsanläggningar, flerfamiljshus, ålderdomshem etc. samt att användas som värmeunderstöd. Fördelar med enkelt montage De integrerade hydrauliska samlingsledningarna gör att upp till tio kol lekt - orer kan seriekopplas hydrauliskt: Tack vare kortare montagetider och mindre materialanvändning behövs inga extra rörstycken, isoleringsmat - erial etc. vilket minskar systemkost - naderna beydligt. Kollektorerna är enkelt och snabbt anslutna. Eftersom komponenterna är metalliskt tätande är de även kontinuerligt täta. Endast ett verktyg behövs för att fästa kollektorerna. Alla bärande delar till kollektorerna, såsom skenor, takkrokar och mont - age ställningar, är tillverkade i alum ini - um och är därför lätta att hantera. Skenorna kan nivåjusteras och tak - krokarna kan ställas in i höjd, vilk et gör att solfångarytan kan an pass as till olika typer av underlag, tak former och tegelformat. Kompensatorer för en lång och säker drift Under sommarmånaderna kan relativt höga systemtemperaturer uppstå i fram för allt stora kollektoranläggningar. Därför finns särskilda kompensatorer monterade i Weishaupts kollektor an - slut ningar som jämnar ut de temper at - ur beroende töjningar som kan uppstå i mat erialet. Det är en viktig komponent för en lång och säker drift. Hög solenergiproduktion För att kunna uppnå en så hög produkt - ion som möjligt under hela året, skydd - as kollektorns inre delar mot in trängande väta och kvarstående imma i sol - fångarglaset: Solfångarglaset fästs i aluminium - ramen med ett högvärdigt tvåkom - pon ents klister som inte förlorar sin elasticitet. Den är helt väderbeständ - ig och har en mycket lång hållbarhet. Dessutom ser ett väl utarbetat påfyllnings- och tömningssystem till att det alltid är ett optimalt klimat inuti kollektorn. Absorbatorytan är belagd med Miro - therm, ett ytskikt som gör det möjligt att även kunna dra nytta av den indirekta solinstrålningen, inte bara den vanliga direkta. En dubbel lasersvetsfog binder ihop de tättslingrande kopparrören med den heltäckande absorbatorytan. På så sätt säkerställs en optimal värme - överföring. Cirkulationen i kopparrören gör att systemet fungerar lika bra vid High Flow-drift som vid Low Flow-drift. Samtidigt ger den här tekniken de bästa möjliga avluftningsegenskaperna och förhindrar stagnation (skyddar mot överhettning under sommarmånaderna). Systemteknik Förutom solfångare kan Weishaupt erbjuda en omfattande systemteknik t. ex: Högeffektiva isolerade hydraulik - grupp er. Systemledningar med dubbla rör och flera förbindningsdelar som kan användas i många olika variationer. Bivalenta solenergiberedare och energi magasin i många olika effekt - storlekar. Ett effektstarkt färskvattensystem för en hög komfort. Innovativ solenergiregulator för näst - an alla användningsområden. 12

13 13

14 Varmvattenberedare och energimagasin: mått och tekniska uppgifter Aqua Tower WAT Aqua Standard WAS Aqua Sol WASol Aqua Sol WAS Sol Energimagasin WES Typer Volym, liter Höjd / Vikt kg Max. drifttryck, bar Max. drifttemperatur, C Kontinuerlig effekt Dricks- Bruks- diameter Dricks- Bruks- Dricks- Bruks- 80/10/60 C -3,0 m 3 /h vatten vatten i mm vatten vatten vatten vatten WAT ,4 1763/ kw 560 l/h WAS ,3 1049/ kw 370 l/h WAS ,0 1309/ kw 490 l/h WAS ,4 1754/ kw 650 l/h WAS ,2 1727/ kw 870 l/h WAS ,9 1935/ kw 1370 l/h WAS ,7 1982/ kw 1015 l/h WAS ,6 2328/ kw 1255 l/h WAS / kw 1187 l/h WAS / kw 1324 l/h WASol ,4 1344/ kw 400 l/h WASol ,7 1726/ kw 590 l/h WASol ,5 1935/ kw 710 l/h WAS 800 Sol ,5 1982/ kw 499 l/h WAS 1000 Sol ,4 2328/ kw 499 l/h WAS 1500 Sol / kw 653 l/h WAS 2000 Sol / kw 739 l/h WES 660 C* / kw 1310 l/h** WES 660 S* / WES 660 W / kw 1310 l/h** WES 660 H / WES 910 C* / kw 1310 l/h** WES 910 S* / WES 910 W / kw 1310 l/h** WES 910 H / * Solvärmeväxlare för upp till 20 m 2 kollektoryta ** Kontinuerlig effekt 75/10/60 C, 2 m 3 /h, med dellast 14

15 Mått och tekniska uppgifter WTC-GB 120/170/210/250/ (WTC-GB 120/170) 1205 (WTC-GB 210/250/300) (WTC-GB 120/170) 1215 (WTC-GB 210/250/300) WTC-GB ca Typ WTC-GB 90 WTC-GB 120 WTC-GB 170 WTC-GB 210 WTC-GB 250 WTC-GB 300 Effektstorlek Min-/nominell last Min-/nominell last Min-/nominell last Min-/nominell last Min-/nominell last Min-/nominell last Brännareffekt (Q C ) kw 17 / 86,5 23,0 / 115,9 27,0 / 161,0 44,0 / 200,0 48,0 / 239,0 53,0 / 276,0 enligt SS-EN 483 Värmeeffekt vid 80/60 C kw 16,5 / 84,3 22,4 / 114,0 26,3 / 158,4 42,9 / 196,8 46,8 / 235,2 51,6 / 271,6 Värmeeffekt vid 50/30 C kw 18,2 / 90,0 25,0 / 121,9 29,4 / 170,0 47,9 / 210,0 52,3 / 251,0 57,7 / 290,0 Kondensatmängd vid naturgas kg/h 2,2 / 6,4 3,1 / 7,9 3,7 / 12,3 4,8 / 14,1 6,2 / 17,4 5,6 / 20,0 Vikt kg Kategori (DE, AT, CH) II2ELL3P, II2H3P I2ELL, I2H Installationstyp B23, B23P, B33, C13, C33, C 43, C53, C 63, C83 CE -nr BS 3948 SVGW-reg.-nr Nom. verkningsgrad vid 40/30 C H i 110,1 109,4 109,3 109,7 110,3 110,2 Nom. emissionsfaktor vid 40/30 C CO mg/kwh NO x mg/kwh Bruksvattenkvalitet Fyll- och kompletteringsvatten måste uppfylla kraven i den tyska VDI-riktlinjen 2035 eller jämförbara nationella eller regionala föreskrifter. 15

16 Weishaupt Svenska AB Box 601 (Enhagsvägen 10) TÄBY Telefon Telefax Tryck-nr , augusti 2013 Tryckt i Tyskland. Ändringar förbehålles, eftertryck förbjudes. Här finns vi när ni behöver oss Ett starkt servicenät ger lugn och ro Weishaupt har ett stort försäljningsoch servicenät till våra kunders hjälp. Genom detta kan vi garantera snabba leveranser av brännare, tillbehör och reservdelar samt serviceåtgärder. Vi på Weishaupt finns även tillgängliga vid akuta situationer. Serviceavdel - ningen kan alltid nås dygnet runt, året om. Ert närmaste Weishauptkontor kan svara på alla era frågor rörande Weishaupt-brännare och värme. Weishaupt filialer och service Helsingborg Tel Fax Umeå Tel Fax Serviceberedskap Tel

produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor

produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Det är hela lösningen som räknas Kondenserande gaspanna WTC-GB med hydrauliska komponenter

Läs mer

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Weishaupt Thermo Condens: ekonomisk och framtidssäker På grund av ett ökat miljöintresse

Läs mer

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Weishaupt Thermo Condens 15/25/32-A Framtidens kondenseringsteknik Weishaupt

Läs mer

produkt Den tillförlitliga värmekällan Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 240 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Den tillförlitliga värmekällan Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 240 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Den tillförlitliga värmekällan Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 240 kw Weishaupt Thermo Condens: ekonomisk och framtidssäker Med hänsyn

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

produkt Solen som energikälla Weishaupt solfångarsystem WTS-F1 Information om solfångarsystem

produkt Solen som energikälla Weishaupt solfångarsystem WTS-F1 Information om solfångarsystem produkt Information om solfångarsystem Solen som energikälla Weishaupt solfångarsystem WTS-F1 Utnyttja solens kraft Solvärme finns till gratis förfogande året runt. I kombination med ett modernt och sparsamt

Läs mer

Kortfattad montageanvisning. Solfångarsystem WTS-F2 takpåbyggd vertikal 83266342 1/2014-04

Kortfattad montageanvisning. Solfångarsystem WTS-F2 takpåbyggd vertikal 83266342 1/2014-04 83266342 1/2014-04 1 Användaranvisningar... 3 2 Mått... 4 2.1 Utrymmesbehov... 4 2.2 Mått för kollektorrad från sidan... 5... 6 3.1 Förutsättningar och översikter... 6 3.2 Montera sparrankare... 10 3.2.1

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Gaspanna för de stora behoven Maximal värmekomfort och effektivitet

Gaspanna för de stora behoven Maximal värmekomfort och effektivitet Vägghängd gaspanna Gaspanna för de stora behoven Maximal värmekomfort och effektivitet ecotec plus Skräddarsydda lösningar med ecotec plus från 80 till 720 kw Stort urval - många möjligheter Maximal värmekomfort

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Hydrauliksystem WHB-GB-K-... och WHT-GB 83251942 2/2008-06

Montage- och driftanvisning. Hydrauliksystem WHB-GB-K-... och WHT-GB 83251942 2/2008-06 83251942 2/2008-06 1 Användaranvisningar... 4 1.1 Användaranvisning... 4 1.1.1 Symboler... 4 1.1.2 Målgrupp... 4 1.2 Garanti och ansvar... 5 2 Säkerhet... 6 2.1 Ändamålsenligt användande... 6 2.2 Säkerhetsåtgärder...

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

Från en förstklassig leverantör

Från en förstklassig leverantör www.froeling.com Från en förstklassig leverantör Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Få en skön värme - även vid stora behov

Få en skön värme - även vid stora behov Vägghängd gaspanna Få en skön värme - även vid stora behov ecotec exclusive Energivänlig effektivitet på hög nivå Som specialist inom kondensationsteknologi presenterar Vaillant med ecotec exclusive den

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

enkel och solid Enkel och solid design med KAVANI fi nns inga kompromisser,

enkel och solid Enkel och solid design med KAVANI fi nns inga kompromisser, Stålskorstenar 1 enkel och solid En skorsten i superligan skorstenen är den absolut viktigaste delen i ett eldningssystem. Det är här som rökgaserna leds bort från förbränningen och här ska man definitivt

Läs mer

produkt Den tillförlitliga värmekällan Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 240 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Den tillförlitliga värmekällan Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 240 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Den tillförlitliga värmekällan Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 20 kw Weishaupt Thermo Condens 5/60-A Framtidens kondenseringsteknik

Läs mer

Användningsbroschyr. Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer.

Användningsbroschyr. Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer. Användningsbroschyr Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer. 0000002449.indd 1 18.11.2015 10:04:34 02 Löftet Wilo Pioneering for You.

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Weishaupt Thermo Condens: ekonomisk och framtidssäker Med hänsyn till ständigt

Läs mer

tryckhållning expansion spädmatning avgasning Tryckhållningssystem med avgasning utveckling som tradition - försprång som förpliktigar

tryckhållning expansion spädmatning avgasning Tryckhållningssystem med avgasning utveckling som tradition - försprång som förpliktigar tryckhållning expansion spädmatning avgasning Tryckhållningssystem med avgasning utveckling som tradition - försprång som förpliktigar ver.02/2015-se tryckhållning expansion spädmatning avgasning Historik...

Läs mer

Automatiska slagdörröppnare

Automatiska slagdörröppnare Automatiska slagdörröppnare Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX slagdörrslösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

produkt Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Information om Weishaupt automatikskåp

produkt Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Information om Weishaupt automatikskåp produkt Information om Weishaupt automatikskåp Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Lösningar för integral automatisering Till alla brännare kan Weishaupt tillverka ett

Läs mer

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet PALIFT Lastväxlare Kundernas behov är vår prioritet TELESCOPIC T 17 T 20 T 22 Den kraftiga allväxlaren Våra lastväxlare är kända för optimal balans mellan vikt och lyftkapacitet såväl som för det utmärka

Läs mer

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserande gaspanna 400 till 620 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserande gaspanna 400 till 620 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserande gaspanna 400 till 620 kw Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCROSSAL 200 Typ CM2 Kondenserande gaspanna för naturgas E och LL samt gasol P Med modulerande

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR. alira. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi!

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR. alira. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR alira www.ait.se Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! Mångsidig Dubbla luft/vattenvärmepumpar LWD 5 9 kw Stillfull Luft/vattenvärmepumpar LWA 7 31 kw Frekvensreglerad LW

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

Prextherm RSW. Effektiva stålpannor

Prextherm RSW. Effektiva stålpannor Oktober 2012 Prextherm RSW Effektiva stålpannor Prextherm RSW är en serie säckeldade pannor. De görs av en av de största pannproducenterna i Europa. I de små storlekarna från 92 kw till 1890 kw har pannan

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

SKÄRMASKINER. Översikt Skärmaskiner

SKÄRMASKINER. Översikt Skärmaskiner SKÄRMASKINER Översikt Skärmaskiner Modellöversikt Skärmaskin 1133 1142 1134 1135 1046 IDEAL 1133 IDEAL 1142 IDEAL 1134 IDEAL 1135 IDEAL 1046 Skärlängd, mm 340 430 350 350 460 Skärkapacitet ark (70 g/m²)

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE

HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1 Huvudkontor Danska vägen 87 521 32 Falköping, Tel 0515-777 640, Fax 0515-801 88 Friggeråkers Verkstäder sedan

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem THERMOTECH Solvärmesystem Upptäck vårt eget solsystem Välkommen Till Thermotechs värld Användarvänlighet, design och miljö. Det har varit ledstjärnor när vi skapat vårt solvärmesystem. Resultatet är kompletta

Läs mer

Skorstene og aftræk. Mikael Näslund mna@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. DGF Gastekniske Dage, 11. 12.

Skorstene og aftræk. Mikael Näslund mna@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. DGF Gastekniske Dage, 11. 12. Skorstene og aftræk Mikael Näslund mna@dgc.dk Bakgrund Byggvarudirektivet kräver CE-märkning av delarna i avgaskanalen CE-märkta produkter kan säljas i hela EU Nationella regler Nya DGC vägledningar Tidigare

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Golvstående gaspanna. Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett

Golvstående gaspanna. Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett Golvstående gaspanna Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett ecocompact aurocompact Spar på plats och energi med en intelligent och kompakt

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

...rätt lösning på större projekt. är år. BioFire 500-1000. Fjärrvärme / Närvärme Hotellanläggningar Bostadsprojekt

...rätt lösning på större projekt. är år. BioFire 500-1000. Fjärrvärme / Närvärme Hotellanläggningar Bostadsprojekt ...rätt lösning på större projekt En pålitlig partner Mer är 110 år på marknaden BioFire 500-1000 Fjärrvärme / Närvärme Hotellanläggningar Bostadsprojekt 2 En pålitlig partner Fakta om Herz: 35 Företag

Läs mer

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

BRINE/VATTENVÄRMEPUMPAR PROFESSIONELL. alterra pro. Ett bättre sätt att utnyttja jordens energi!

BRINE/VATTENVÄRMEPUMPAR PROFESSIONELL. alterra pro. Ett bättre sätt att utnyttja jordens energi! BRINE/VATTENVÄRMEPUMPAR PROFESSIONELL alterra pro www.ait.se Ett bättre sätt att utnyttja jordens energi! Effektstark alterra pro SWP/SWP-H Storlek 1 upp till 69 kw SWP/SWP-H Storlek 2 upp till 162 kw

Läs mer

Rittal Värmeelement för apparatskåp

Rittal Värmeelement för apparatskåp Rittal Värmeelement för apparatskåp Skönt klimat för din elektronik Effektivitet genom design Energieffektiv PTC-teknologi och optimerad design genom en Computational Fluid Dynamics (CFD)-baserad konstruktion

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer.

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer. NEWTON HÖGSTA PRESTANDA FÖR DE MEST KRÄVANDE LÖSNINGARNA NEWTON-serien är direktdrivna kompressorer för optimering av energiförbrukning. Låga varvtal och låg arbetstemperatur ger bästa prestanda och förlänger

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy!

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy! Roth Solvärme Produktsortiment... living full of energy! 1 Roth Solfångare Roth Heliostar plan solfångare Absorbator med högselektiv ytbehandling, 4 mm prismaslipat säkerhetsglas, svartfärgat hölje av

Läs mer

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR DUAL. alira LWD. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi!

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR DUAL. alira LWD. Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR DUAL alira www.ait.se Ett bättre sätt att utnyttja luftens energi! Mångsidig alira -serien 5 9 kw Uppvärmning, kylning och varmvattenberedning efter behov. Dubbla luft/vattenvärmepumpar

Läs mer

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dubbelsträngläggare för sido- och mittsträng 97+027.13.0813 Dubbelsträngläggare för varje användning PÖTTINGER har nu ett brett utbud av nya dubbelsträngläggare för sido- och mittsträngar.

Läs mer

PRIVATA OCH MINDRE KOMMERSIELLA UPPVÄRMNINGSANLÄGGNINGAR FRÅN BIO MOBITEK BIO HEATING TECHNOLOGY. BMT PowerCont 150 999 KW. www.biomobitek.

PRIVATA OCH MINDRE KOMMERSIELLA UPPVÄRMNINGSANLÄGGNINGAR FRÅN BIO MOBITEK BIO HEATING TECHNOLOGY. BMT PowerCont 150 999 KW. www.biomobitek. PRIVATA OCH MINDRE KOMMERSIELLA UPPVÄRMNINGSANLÄGGNINGAR FRÅN BIO MOBITEK BIO HEATING TECHNOLOGY BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont KOMPONENTER I SYSTEMET Skorsten Rökgasfläkt BMT

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Milton TopLine - kondenserande pannor. Milton TopLine. GASPANNOR 15/25/35/45, Combi och Combi Plus

Milton TopLine - kondenserande pannor. Milton TopLine. GASPANNOR 15/25/35/45, Combi och Combi Plus Milton TopLine - kondenserande pannor Milton TopLine GSPNNOR 15/25/35/45, Combi och Combi Plus Den absoluta säkerheten frå Längsta erfarenheten och högsta kvaliteten Den holländska producenten Nefit introducerade

Läs mer

produkt WM-S10 för specialbränslen monarch -brännare WM-S10 (100 1120 kw) För särskilda insatsområden Information om oljebrännare

produkt WM-S10 för specialbränslen monarch -brännare WM-S10 (100 1120 kw) För särskilda insatsområden Information om oljebrännare produkt Information om oljebrännare WM-S10 för specialbränslen monarch -brännare WM-S10 (100 1120 kw) För särskilda insatsområden Av tradition, steget före: Den nya monarch -brännaren Varumärket monarch

Läs mer

Den bästa lösningen. blockväggar vikväggar glasvikväggar specialdörrar

Den bästa lösningen. blockväggar vikväggar glasvikväggar specialdörrar Den bästa lösningen blockväggar vikväggar glasvikväggar specialdörrar SWG920 Funktionella lösningar för rumsindelning Att effektivt utnyttja dyra kvadratmeter har alltid varit en utmaning för byggbranschen.

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Tvättmaskiner och torktumlare med 8 kg kapacitet

Tvättmaskiner och torktumlare med 8 kg kapacitet Tvättmaskiner och torktumlare med 8 kg kapacitet Tvättmaskiner och torktumlare Value Added Den nya 8 kg-klassen Tvättmaskiner och torktumlare med en kapacitet på 8 kg tvätt är ofta den idealiska storleken,

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Uppvärmning med pellets. 10-60 kw

Uppvärmning med pellets. 10-60 kw Uppvärmning med pellets 10-60 kw Kompetens är vår framgång Fakta om HERZ: 22 Bolag Koncernens huvudkontor finns i Österrike. Forskning & utveckling i Österrikiskt. Österrikiska ägare 1600 anställda i mer

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter.

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. IVT Solvärme Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. Solenergisystem för fastigheter. Innehåll Solen vår starkaste energikälla. 4 Energibesparing och hållbarhet. 6 Om solfångare. 8 Solfångare

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserande gaspanna 87 till 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserande gaspanna 87 till 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserande gaspanna 87 till 142 kw Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCROSSAL 300 Typ CM3 Kondenserande gaspanna för naturgas Med modulerande MatriX-strålningsbrännare

Läs mer

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. Produktfakta

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. Produktfakta Elztrip 00 Elztrip 00 Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. 3 modeller 3 600 1500 W Användningsområden 00 används för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras i miljöer, såsom

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Fläktar med utdragbar skärm. Nyheter 2012

Fläktar med utdragbar skärm. Nyheter 2012 Fläktar med utdragbar skärm Nyheter 2012 Fläktar med utdragbar skärm Kvalitet och design Sedan numera 112 år har vi varit trogna vår företagsfilosofi immer besser. Det är tyska och betyder alltid bättre,

Läs mer

GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING

GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING www.variotherm.at GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING VÄRMNING. KYLNING. MÅ BRA. Den supertunna VarioComp. VIDEO GOLVVÄRME FÖR FLYRANDE MONTERING Ditt golv kan vara mer än golv. Den behagliga värmen från

Läs mer

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy!

Roth Solvärme. Produktsortiment.... living full of energy! Roth Solvärme Produktsortiment... living full of energy! 200 Roth Boken 2012-2013 Roth Solfångare Roth Heliostar S4 plan solfångare Absorbator med högselektiv ytbehandling, 4 mm prismaslipat säkerhetsglas,

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka SES Fatvärmare Till standard 200 l fat. Mobil, svep värmaren runt fatet Inga uppvärmda utrymmen. Lätt att hantera. Inga värmeytor, säker även vid känsliga material. Exakt temperaturreglering. SES MANTEL/200

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Potatissättare i GL B-serien Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Utformad för växande framgång: GL B-serien Perfekt för potatisodling med kvalitet: när den -radiga potatissättaren

Läs mer

Företaget finns representerat i...

Företaget finns representerat i... Vår kundservice... I samarbete med HERZ Armaturen GmbH, med filialer i alla Europas länder, med våra samarbetspartners och företasrepresentation kan vi alltid ta hand om våra kunder på ett optimalt och

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE

HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1 Manufacturer: Danska vägen 87, SE-521 32 Falköping, Sweden Phone +46 515 777 640, Telefax +46 515 801 88 www.friggeraker.se

Läs mer

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Med globalt erkända OMEGA-PROFILEN Kapacitet 0,5 till 74 m³/min övertryck upp till 1 000 mbar, vakuum ner till 500 mbar COMPACT-blåsmaskiner Ett vägvisande

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

GEIGER-SoftPlusWireless

GEIGER-SoftPlusWireless Produktdatablad GEIGER-SoftPlusWireless radiomotorn som är skonsam mot duken i kassettmarkisen Innehåll Problem och lösning...1 Utformning och särskilda egenskaper...2 Funktioner...5 Kortfattad instruktion

Läs mer