produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor"

Transkript

1 produkt Information om kondenserande gaspannor Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format

2 Det är hela lösningen som räknas Kondenserande gaspanna WTC-GB med hydrauliska komponenter (utan värmeisolering) Den golvstående kondenserande gaspannan Weishaupt Thermo Condens WTC-GB är särskilt framtagen för värmeförsörjning i större byggnader. Förutom dess höga effektivitet och funktion - alitet, utmärker den sig med sin kompakta form och enkla design. Tillsammans med väl beprövade regler- och hydraulikkompon - enter som noggrant har testats med varandra, liksom ett brett spektrum av avgastillbehör, erbjuder Weishaupt en konsekvent systemlösning. Alla delar är kompatibla med varandra och allt kommer från Weishaupt en princip som resulterar i följande: fördelar för fastighetsskötaren, som kan förlita sig på maximal säkerhet och funktionalitet, fördelar för installatörer och konsulter vilka, tack vare det omfattande systemutbudet, hittar all samlad kompetens hos en och samma tillverkare. WTC-GB 90 WTC-GB 120 WTC-GB 170 WTC-GB 210 WTC-GB 250 WTC-GB ,2 till 90,0 kw 25,0 till 121,9 kw 29,4 till 170,0 kw 47,9 till 210,0 kw 52,3 till 251,0 kw 57,7 till 290,0 kw Pannpanel med manöverenhet 2

3 3

4 Kompromisslös kvalitet in i minsta detalj Detaljerad närbild på värmeväxlaren med en optimerad ytstruktur Premix-strålbrännare tillverkad av en metallegering som tål höga påfrestningar Perfektion och kvalitet är två begrepp som utgör en helhet för Weishaupt. Förutom produkternas funktionssäkerhet, tillförlitlighet och långa livslängd räknas även vår serv ice och våra medarbetare in i detta. Gaspannor från Weishaupt är rustade för framtiden. Hög värmekomfort, låga emissioner Gaspannan WTC-GB uppfyller inte bara kraven på en god värmeförsörj - ning, utan ser även lika tillförlitligt till att alla relevanta krav på emissions gräns - värd en uppfylls. Detta visar sig fungera lika bra i praktiken som i forsknings - labbet. Värmeväxlaren Kärnan i gaspannan WTC-GB är värme växlaren i aluminium. Materialet Al/Si uppvisar en erkänt hög åldrings - beständighet, det har visat sig vara en enastående värmeledare och passar följ aktligen alldeles utmärkt att använd - as i Weishaupts pannsystem. Tack vare ett särskilt gjutningsförfarande får värme växlaren för WTC-GB hög ef fekt - iva konturer för värmeöverföring, vilka sörjer för en ypperlig omvandling av till - förd energi till värme. Kompromisslös kvalitet En betydande förutsättning för värmeväxlarens kontinuerliga funktionsduglighet är dess homogena materialegenskaper. Därför tillverkar Weishaupt även på bygg nads delarna, såsom kondensat - behållaren och fram- och returledningssamlaren, konsekvent i aluminium. Premix-strålbrännare Den innovativa strålbrännaren för WTC-GB tillverkas av en metallegering som tål en termiskt hög belastning. Strålbrännaren är en garanti för den opti mala förbränningen av den homogent blandade luftgasblandningen. Dessutom ger dess cylinderform och dess särskilda vävliknande ytstruktur extra låga emissioner av skadliga ämnen. Förbränn ingen övervakas ständ igt med en joniseringselektrod. Brännaren im pon erar med en exeption - ellt bra och enkel tillgänglighet, vilket underlättar vid olika servicearbeten på pannan. 109 %* nominell verkningsgrad Den perfekta avstämningen mellan värme växlare, brännare och reglering är grunden för den högeffektiva värme - pro duktionen, där reglerområdet för t.ex. WTC-GB 170 uppgår till ca 1:6 vid en fram- resp. returledningstemperatur på 50/30 C. Gaspannor från Weishaupt har en nominell verkningsgrad på mer än 109 %*, vilket gör att de hör till det absoluta toppskiktet bland marknadens olika gaspannor. Extra tillbehör utan pristillägg Den integrerade ljuddämparen för WTC-GB som ingår i standardutför - andet tillåter endast minimala drift- och startljud och sörjer för en ökad värme - komfort. Till standardutrustningen hör även ett speciellt vattenlås för uppsamling och avledande av kondensat från värmeväxlaren och avgasledningarna. * H i = 109,3 % / H s = 98,5 bei WTC-GB 170 4

5 Panndisplay Framledningssamlare med luftavskiljare Manöverenhet Förblandningsbrännare Värmeväxlare i aluminium Weishaupt Condensmanager El.anslutningsbox Weishaupt Thermo Condens WTC-GB 120 till 210 kw (WTC-GB 90, 250, 300 med effektberoende anpassning av konstruktionen) 5

6 Driftsäkerhet Tryckvakter för avgas och luft gör driften säker Systemsäkerhet och en tillförlitlig värme försörjning är högsta prioritet för Weishaupt. Därför har WTC-GB försetts med en förstklassig säkerhetsutrustning. Varje gaspanna för - inställs och varmprovas redan i fabr iken. Förutom att testa pannans täthet och förbränningskvalitet kont rolleras även dess syst em - säker het och funktionalitet. Dynamisk systemövervakning som standard Regulatorn övervakar värmehushåll - ning en genom givare placerade i framoch returledningsamlarna samt i avgas - styrningen. Pannan skyddas därmed från en oönskad temperaturhöjning. Som standard ingår även en vatten - bristsäkring. Avgastryckövervakning som standard Om avgasmotståndet stiger otillåtet en gång på grund av extern påverkan stängs pannan av. Därmed ser anord - ningen på ett säkert sätt till att avgaser inte strömmar ut via vattenlåset. Gastryckvakt som standard Den integrerade gastryckvakten startar om pannan automatiskt då gastill - förseln avbryts en gång. Det borgar för en kontinuerligt hög värme komfort, även vid de tillfällen då fastighetsskötaren inte alltid finns tillgänglig. Förebyggande åtgärder mot EMV-påverkan Hög- och lågspänningsledningarna är alltid separat dragna i WTC-GB. Den konsekventa uppdelningen av ledning - arna är en viktig förebyggande åtgärd mot eventuella elektromagnetiska stör - ningar. Diagnossystem som standard Weishaupts diagnossystem är ett o um - bär ligt hjälpmedel för en servicetekn - iker. Vid eventuella störningar i värme pro dukt ionen möjliggör den elektr-oniska registreringen att orsaken till störning en kan fastställas korrekt. På så sätt kan felinställningar i regulatorn snabbt identifieras och korrigeras. Diagnossystemet bidrar väsentligt till minskade kostnader och många nöjda kunder. 6

7 Montagesäkerhet Praktiska bärverktyg underlättar då pannan skall lyftas och transporteras Den serietillverkade stödkonsolen ger en enkel montering av avgaskanalen (WTC-GB ) Värmeväxlaren kan enkelt nås via flera stora inspektionsöppningar, vilket underlättar vid service Våra ingenjörers önskan var att skapa en panna med professinella förutsättningar för montörer och servicetekniker. Därför skiljer sig konstruktionen av WTC-GB väsentligt från andra produkter. Installationsvänlig konstruktion Den kondenserande gaspannan lever - eras färdig för installation till anlägg - ning en. På grund av sin låga vikt och sitt kompakta format är den enkel att transportera. Transportmuffar På pannramen finns fastsvetsade transportmuffar för bärverktygen, vilket underlättar då pannan skall ställas på plats och då den måste bäras uppför trappor. Lättillgänglighet Anslutningarna för gas, hydraulik, kondensat och avgas är alla samlade på pannans baksida. De är mycket lätt - åtkomligt och montagevänligt plac er - ade för serviceteknikern. Avgasanslutning Tack vare stödkonsolen för avgasledningen behövs inga ytterligare fästpunkter i pannrummet, och den ingår dessutom som standard. Därmed är det mycket enkelt att koppla ihop panna och avgassystem med varandra. Inspektionsöppningar De lättåtkomliga inspektionsöppning - arna i värmeväxlaren respektive vid kondensatbehållaren gör det enkelt att inspektera samt rengöra pannan vid behov. Reglerutrustning som standard I den omfångsrika standardutrust ning - en ingår bland annat ett gränssnitt för upp koppling mot byggnadsautomation, flex ibla och instickningsbara in- och ut - gång ar för styrning av pumpar, ventiler, av gas spjäll osv. Dessutom finns det även en styrning av hydrauliska växlar som kan erhållas utan pristillägg. 7

8 Systemteknik från en och samma tillverkare Weishaupts systemteknik för avgasstyrning och anläggningshydraulik I Weishaupts sortiment ingår både anläggningens grundläggande delar, såsom gaspanna och ac - kumulator, och nöd vändiga kom - ponenter för en efter kopp lad hydr - aulik och avgasstyrning. Denna mångfald av separata komponenter har inte enbart utvecklats utifrån deras respektive an vänd - nings område; de är även utvecklade som en del i ett gemensamt, större system, där alla delar är samordnade och fungerar tillsammans med varandra. Hydrauliska komponenter Weishaupts hydrauliska komponenter är funktionella anslutningsdelar mellan gaspannan och den efterkopplade anläggningshydrauliken. De är universellt användbara och täcker alla krav. Alla delar är noggrant utvalda. De har genomgått praktiska tester och är av högsta kvalitet. Komponentgrupperna är redan förmonterade och deras funktioner och täthet har kontrollerats i fabrik. Energisparpump som standard Basanslutningsgrupper såväl som värme krets grupper från och med DN 40 är utrustade med en Grundfospump av typen Magna. Inköpspriset på denna varv tals styrda pump ligger förvisso något högre än för pumpen som ingår i stand ard utförandet, men det är en in - vest er ing som lönar sig snabbt. Värmeisolering enligt EnEV-standard Alla fördelare, växlar, Twinbloc och pump- respektive blandningsgrupper har ett särskilt skydd mot värmestrålning. Isoleringen uppfyller de stränga kraven i EnEv-standarden (den tyska energinormstandarden). Avgassystemet WAL-PP Avgasledningar i syntetiskt material har visat sig vara alldeles utmärkta till - samm ans med kondenserande gas - pannor. Weishaupt använder därför ett särskilt halvgenomskinligt material. Rör och formstycken i plast är lätta och enkla att hantera. Montören kan visuellt kontrollera den exakta passform en för tätningarna och på så sätt und vika onödigt felmontage, vilket eventuellt skulle kunna leda till framtida driftstörningar. 8

9 Kaskadanläggning för större tekniska och ekonomiska fördelar De krav som ställs på värmeförsörjningen står i direkt proportion till byggnadsstorleken. Det är inte ovanligt att en peri od med höga värmekrav snabbt kan övergå i en fas med ett lågt värme behov, t. ex. i skolor eller i kombinerade kontorsoch bostads hus. Utmaningen som detta innebär för en värmeanläggning är ingen match för Weishaupts fler panne anläggningar! Stort moduleringsområde, hög energibesparing En enskild kondenserande gaspanna från Weishaupt besitter redan i sig själv ett imponerande moduleringsområde. Genom att kaskadkoppla flera pannor i en och samma anläggning kan dock ett ännu större modul er ings område uppnås. Exempelvis kan fyra stycken WTC- GB på 300 kw vardera ge ett mod ul er - ingsområde från 58 kw ända upp till 1200 kw. Det är just på grund av detta stora ef - fekt område som just exakt den värme - mängd som behövs för stunden alltid kan finnas tillgänglig, vilket effektiv - iserar energiförbrukningen och reduc - erar utsläppsmängden avsevärt. Driftsäkerhet Om en gaspanna i Weishaupts kaskadanläggning skulle stanna under drift fortsätter de övriga pannorna att upprätthålla värme försörjningen, vilket maximerar drift säkerheten. Kaskadprocessor Flerpanneanläggningen regleras och styrs av en kaskadprocessor. Den styr det systematiska driftsättet och ser till att alla pannor håller i stort sett ident - iska gångtider, vilket ger ideala förutsättningar för en lång och trygg drift. Kaskadprocessorn ser även till att alla pannor som är i drift alltid körs med samma moduleringsgrad. Weishaupts systemteknik för kaskadanläggning med två till fyra WTC-GB Den interna kommunikationen mellan samtliga pannstyrningar, manöver en - heter och tilläggsmoduler sker via en ebus-anslutning. Menystrukturerna i kaskadprocessorn, manöverenheten och pannstyrningen är identisk för att handhavandet skall vara så enkel och säker som möjligt. Hydraulik- och avgastillbehör från Weishaupt en komplett lösning Med sitt omfattande sortiment är Weishaupt även en kompetent lever ant - ör av avgasanläggningar och hydrauliksystem. Särskilda fram- och returledningssaml - are med påbyggd hudraulisk växel eller systemdelning har utvecklats för den hydrauliska förbindningen i flerpanneanläggningen. För att dessa samlare skall kunna anslutas, finns basanslutningsgrupper utrustade med energi - sparpumpar och Genibusmoduler för varvtalsregleringen. Dessutom finns ett stort urval av fördelare samt pump- och blandningsgrupper på upp till DN 50 bland systemtillbehören. Avgaskaskad I ett och samma pannrum kan upp till fyra kondens erande gaspannor kopplas ihop med varandra på avgassidan. Varje panna har en egen elektriskt driven ventil som säkerställer att avgasen uteslutande leds via de därför monterade avgasledningarna. 9

10 Det modulbaserade reglersystemet WCM ebus Manöverenhet WCM-FS Varmvattenberedare och energimagasin Värmekrets 1 (tillval) ebus Manöverenhet WCM-FS Tilläggsmodul WCM-EM Upp till 8 värmekretsar (tillval) Manöverenhet WCM-KA Kaskad med upp till 4 pannor Reglersystemet WCM är uppbyggt av moduler Weishaupt Condens Manager (WCM) är ett reglersystem som tagits fram speciellt för kondenserande gas - system och är uppbyggt med en plattformsstruktur. Systemets olika moduler kan användas helt utifrån respektive behov för reglering av flera olika värmekretsar, varmvattenberedare o.s.v. Ett modulbaserat system Regler systemet WCM innebär flera fördelar för både slutkunden och värme - installatören. För det första görs ett noggrannt för - arbete redan vid planeringsstadiet av anläggningen. På så sätt används endast komponenter anpassade för det aktuella projektet. Tack vare de stora kombinat - ionsmöjligheterna är systemet mycket flexibelt och har intressanta kostnads - fördelar eftersom reglerutrustning som inte behövs kan undvikas. Varje användningsområde har en egen, särskilt anpassad modul som kommunicerar med övriga moduler via ebus, vilket ger en behovsanpassad och komfortabel värmeförsörjning: WCM-CPU WCM-CPU är centralenheten som styr förbränningen och kontrollerar säker - heten. Dess diagnostikfunktion möjliggör att eventuella störningsorsaker snabbt kan identifieras. Som standard ingår dessutom följande: Tre utgångar för styrning av pumpar, spjäll etc. Två ingångar som kan användas efter eget önskemål, t. ex. för en spärr på värmepannan eller reglering av specialtemperaturnivåer. En växelreglering för att öka värmeanläggningens effektivitet. En ackumulatorreglering för hant er - ing av t. ex. solvärme. En ingång på 4-20 ma, alternativt 2-10 Volt, för temperaturstyrning av värmepannan med ett överordnat styr syst em. WCM-FS Manöverenheten kan antingen mont - eras vid pannan eller i bostaden. Det enkla och intuitiva handhavandet med funktionsknapparna underlättas i och med den stora och upplysta displayen. WCM-EM I en värmeanläggning finns det plats för upp till sju stycken tilläggsmoduler. De reglerar en extra värmekrets eller ac - kumul ator vardera. 10

11 Kommunikationsmodul WCM-COM WCM-COM ebus USB-kabel/nätverkskabel Värmesystem M-Bus/puls Mätare (t. ex. värmemängd, gasförbrukning) Kopplingskontakter för t. ex. larman - ordning, garagedörr, belysning, jalusier SIM förmonterat SIM från nätleverantör Nätverkskabel Router Brandvägg WLAN eller nätverkskabel Internet Mobilnät GPRSåtkomst Portallogin Avgiftsbelagd tilläggstjänst Husteknik Antennanslutning (SMA) Mobiloperatör Kommunikationsmodulen WCM-COM är det centrala gränssnittet för all kommunikation med Weishaupts värmesystem Modulen WCM-COM finns i ut för - and ena home för privatpersoner och expert för användning i kommersiella och professionella syften. WCM-COM home Modulen gör det möjligt för Weishaupts värmesystem att kommunicera med en dator via internet. Om en störning skulle uppstå i systemet informeras använd ar - en via ett mejl. Inga extra kostnader för internettrafik tillkommer om det redan finns en internetanslutning i bostaden. WCM-COM expert Med WCM-COM expert får pro fess ion - ella användare som t. ex. installatörer, byggfirmor och fastighetsskötare ett idealiskt instrument att kunna övervaka och optimera sina kunders mätare direkt när det behövs. Om det skulle uppstå ett fel i värme - driften skickas en rapport direkt via mejl eller SMS. På så sätt kan störningar avhjälpas omgående, långt innan den drabbade lägenhetsinnehavaren märker av det. Därför är kommunikations - modulen en viktig beståndsdel i den höga driftsäkerheten. Även andra komponenter i hustekniken kan bevakas med hjälp av WCM-COM expert, t. ex. avhärdnings- eller upp - fordr ings an ordn ingar och mycket mer. Via en integrerad M-Bus kan mätar - ställ ningar läsas av och vidarebefordras regelbundet som mejl. Kommunikationsmodulen kan även kommunicera via mobilnätet, utöver de vanliga kommunikationsvägarna via en direkt uppkoppling eller via internet. Weishaupt mobile control Oavsett vilket utförande av WCM-COM som används, finns alltid möjligheten att styra de viktigaste uppvärmningsfunkt - ionerna med hjälp av en app i mobilen eller surfplattan. 11

12 För det stora värmebehovet: Weishaupt solfångarsystem WTS-F2 Kompensatorer utjämnar mellan temperatur - beroende materialtöjningar En-verktygs-strategi för ett säkert och snabbt montage Stabila aluminiumprofiler håller kollektorerna ordentligt på plats Den nyutvecklade generationen solfångare, WTS-F2, kompletterar Weishaupts systemutbud för stora solfångarytor. För det stora värmebehovet Typserien WTS-F2 passar perfekt för objekt med ett högre varmvattenbehov, som t. ex. hotell, idrottsanläggningar, flerfamiljshus, ålderdomshem etc. samt att användas som värmeunderstöd. Fördelar med enkelt montage De integrerade hydrauliska samlingsledningarna gör att upp till tio kol lekt - orer kan seriekopplas hydrauliskt: Tack vare kortare montagetider och mindre materialanvändning behövs inga extra rörstycken, isoleringsmat - erial etc. vilket minskar systemkost - naderna beydligt. Kollektorerna är enkelt och snabbt anslutna. Eftersom komponenterna är metalliskt tätande är de även kontinuerligt täta. Endast ett verktyg behövs för att fästa kollektorerna. Alla bärande delar till kollektorerna, såsom skenor, takkrokar och mont - age ställningar, är tillverkade i alum ini - um och är därför lätta att hantera. Skenorna kan nivåjusteras och tak - krokarna kan ställas in i höjd, vilk et gör att solfångarytan kan an pass as till olika typer av underlag, tak former och tegelformat. Kompensatorer för en lång och säker drift Under sommarmånaderna kan relativt höga systemtemperaturer uppstå i fram för allt stora kollektoranläggningar. Därför finns särskilda kompensatorer monterade i Weishaupts kollektor an - slut ningar som jämnar ut de temper at - ur beroende töjningar som kan uppstå i mat erialet. Det är en viktig komponent för en lång och säker drift. Hög solenergiproduktion För att kunna uppnå en så hög produkt - ion som möjligt under hela året, skydd - as kollektorns inre delar mot in trängande väta och kvarstående imma i sol - fångarglaset: Solfångarglaset fästs i aluminium - ramen med ett högvärdigt tvåkom - pon ents klister som inte förlorar sin elasticitet. Den är helt väderbeständ - ig och har en mycket lång hållbarhet. Dessutom ser ett väl utarbetat påfyllnings- och tömningssystem till att det alltid är ett optimalt klimat inuti kollektorn. Absorbatorytan är belagd med Miro - therm, ett ytskikt som gör det möjligt att även kunna dra nytta av den indirekta solinstrålningen, inte bara den vanliga direkta. En dubbel lasersvetsfog binder ihop de tättslingrande kopparrören med den heltäckande absorbatorytan. På så sätt säkerställs en optimal värme - överföring. Cirkulationen i kopparrören gör att systemet fungerar lika bra vid High Flow-drift som vid Low Flow-drift. Samtidigt ger den här tekniken de bästa möjliga avluftningsegenskaperna och förhindrar stagnation (skyddar mot överhettning under sommarmånaderna). Systemteknik Förutom solfångare kan Weishaupt erbjuda en omfattande systemteknik t. ex: Högeffektiva isolerade hydraulik - grupp er. Systemledningar med dubbla rör och flera förbindningsdelar som kan användas i många olika variationer. Bivalenta solenergiberedare och energi magasin i många olika effekt - storlekar. Ett effektstarkt färskvattensystem för en hög komfort. Innovativ solenergiregulator för näst - an alla användningsområden. 12

13 13

14 Varmvattenberedare och energimagasin: mått och tekniska uppgifter Aqua Tower WAT Aqua Standard WAS Aqua Sol WASol Aqua Sol WAS Sol Energimagasin WES Typer Volym, liter Höjd / Vikt kg Max. drifttryck, bar Max. drifttemperatur, C Kontinuerlig effekt Dricks- Bruks- diameter Dricks- Bruks- Dricks- Bruks- 80/10/60 C -3,0 m 3 /h vatten vatten i mm vatten vatten vatten vatten WAT ,4 1763/ kw 560 l/h WAS ,3 1049/ kw 370 l/h WAS ,0 1309/ kw 490 l/h WAS ,4 1754/ kw 650 l/h WAS ,2 1727/ kw 870 l/h WAS ,9 1935/ kw 1370 l/h WAS ,7 1982/ kw 1015 l/h WAS ,6 2328/ kw 1255 l/h WAS / kw 1187 l/h WAS / kw 1324 l/h WASol ,4 1344/ kw 400 l/h WASol ,7 1726/ kw 590 l/h WASol ,5 1935/ kw 710 l/h WAS 800 Sol ,5 1982/ kw 499 l/h WAS 1000 Sol ,4 2328/ kw 499 l/h WAS 1500 Sol / kw 653 l/h WAS 2000 Sol / kw 739 l/h WES 660 C* / kw 1310 l/h** WES 660 S* / WES 660 W / kw 1310 l/h** WES 660 H / WES 910 C* / kw 1310 l/h** WES 910 S* / WES 910 W / kw 1310 l/h** WES 910 H / * Solvärmeväxlare för upp till 20 m 2 kollektoryta ** Kontinuerlig effekt 75/10/60 C, 2 m 3 /h, med dellast 14

15 Mått och tekniska uppgifter WTC-GB 120/170/210/250/ (WTC-GB 120/170) 1205 (WTC-GB 210/250/300) (WTC-GB 120/170) 1215 (WTC-GB 210/250/300) WTC-GB ca Typ WTC-GB 90 WTC-GB 120 WTC-GB 170 WTC-GB 210 WTC-GB 250 WTC-GB 300 Effektstorlek Min-/nominell last Min-/nominell last Min-/nominell last Min-/nominell last Min-/nominell last Min-/nominell last Brännareffekt (Q C ) kw 17 / 86,5 23,0 / 115,9 27,0 / 161,0 44,0 / 200,0 48,0 / 239,0 53,0 / 276,0 enligt SS-EN 483 Värmeeffekt vid 80/60 C kw 16,5 / 84,3 22,4 / 114,0 26,3 / 158,4 42,9 / 196,8 46,8 / 235,2 51,6 / 271,6 Värmeeffekt vid 50/30 C kw 18,2 / 90,0 25,0 / 121,9 29,4 / 170,0 47,9 / 210,0 52,3 / 251,0 57,7 / 290,0 Kondensatmängd vid naturgas kg/h 2,2 / 6,4 3,1 / 7,9 3,7 / 12,3 4,8 / 14,1 6,2 / 17,4 5,6 / 20,0 Vikt kg Kategori (DE, AT, CH) II2ELL3P, II2H3P I2ELL, I2H Installationstyp B23, B23P, B33, C13, C33, C 43, C53, C 63, C83 CE -nr BS 3948 SVGW-reg.-nr Nom. verkningsgrad vid 40/30 C H i 110,1 109,4 109,3 109,7 110,3 110,2 Nom. emissionsfaktor vid 40/30 C CO mg/kwh NO x mg/kwh Bruksvattenkvalitet Fyll- och kompletteringsvatten måste uppfylla kraven i den tyska VDI-riktlinjen 2035 eller jämförbara nationella eller regionala föreskrifter. 15

16 Weishaupt Svenska AB Box 601 (Enhagsvägen 10) TÄBY Telefon Telefax Tryck-nr , augusti 2013 Tryckt i Tyskland. Ändringar förbehålles, eftertryck förbjudes. Här finns vi när ni behöver oss Ett starkt servicenät ger lugn och ro Weishaupt har ett stort försäljningsoch servicenät till våra kunders hjälp. Genom detta kan vi garantera snabba leveranser av brännare, tillbehör och reservdelar samt serviceåtgärder. Vi på Weishaupt finns även tillgängliga vid akuta situationer. Serviceavdel - ningen kan alltid nås dygnet runt, året om. Ert närmaste Weishauptkontor kan svara på alla era frågor rörande Weishaupt-brännare och värme. Weishaupt filialer och service Helsingborg Tel Fax Umeå Tel Fax Serviceberedskap Tel

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07 83247642 1/2013-07 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A, WTC 32-A

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning Systematisering, analys och sammanvägning av relevant kunskap för småskalig biobränsleanvändning ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

Quicke dimension. There s no limit

Quicke dimension. There s no limit Quicke dimension There s no limit se Quicke Dimension ARBETAR SOM INGEN ANNAN Hur lämnar man konkurrenterna långt bakom sig? Tillverka en lastarserie som är smartare. Ge användare innovativa tekniska lösningar.

Läs mer

Energieffektivitet med KNX

Energieffektivitet med KNX Innehållsförteckning KNX är grön teknik 4 Studie: Högskolan i Bremen (Tyskland) KNX-standarden har möjliggjort avsevärda energibesparingar 5 Nya SciTec-centret på Oundle-skolan i Peterborough (Storbritannien)

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept!

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! B RANGE Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Energieffektivitet är huvudingrediensen Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Förhållandet

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T. Hjullastare som lyfter mot framtiden. Perfekt både inne och ute.

2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T. Hjullastare som lyfter mot framtiden. Perfekt både inne och ute. 070 2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T Hjullastare som lyfter mot framtiden. Perfekt både inne och ute. Prestanda på hög nivå. 2070 JOKER. Kompakt, lättmanövrerad, stark och i Tele-version med en

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

Nya Atego. för bygg- och anläggningstrafik 7,5 16 ton

Nya Atego. för bygg- och anläggningstrafik 7,5 16 ton Nya Atego för bygg- och anläggningstrafik 7,5 16 ton Nya Atego är ett proffs på bygget Innehåll Värde 6 7 Uppdrag 8 15 Förarhytt, utrustning 10 11 Motorer, växellådor 12 13 Körkomfort, anpassning 14

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

ANVÄND ALLTID DET BÄSTA VEIT

ANVÄND ALLTID DET BÄSTA VEIT VEIT-Quality Made in Germany ANVÄND ALLTID DET BÄSTA VEIT DIN PARTNER I TEXTILVÅRD OCH HYGIEN VEIT HP 2003 HÖGTRYCKSJÄRN Denna modell i VEITs 2000-serie, som har blivit en försäljningssuccé över hela världen,

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM FJÄRRVÄRME FVF 2000:03 AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM ISSN 1401-9264 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM DEL 1 FÖRORD

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer