produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "produkt Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format Information om kondenserande gaspannor"

Transkript

1 produkt Information om kondenserande gaspannor Kondenserande gaspanna WTC-GB 90 till 1200 kw Effekt i kompakt format

2 Det är hela lösningen som räknas Kondenserande gaspanna WTC-GB med hydrauliska komponenter (utan värmeisolering) Den golvstående kondenserande gaspannan Weishaupt Thermo Condens WTC-GB är särskilt framtagen för värmeförsörjning i större byggnader. Förutom dess höga effektivitet och funktion - alitet, utmärker den sig med sin kompakta form och enkla design. Tillsammans med väl beprövade regler- och hydraulikkompon - enter som noggrant har testats med varandra, liksom ett brett spektrum av avgastillbehör, erbjuder Weishaupt en konsekvent systemlösning. Alla delar är kompatibla med varandra och allt kommer från Weishaupt en princip som resulterar i följande: fördelar för fastighetsskötaren, som kan förlita sig på maximal säkerhet och funktionalitet, fördelar för installatörer och konsulter vilka, tack vare det omfattande systemutbudet, hittar all samlad kompetens hos en och samma tillverkare. WTC-GB 90 WTC-GB 120 WTC-GB 170 WTC-GB 210 WTC-GB 250 WTC-GB ,2 till 90,0 kw 25,0 till 121,9 kw 29,4 till 170,0 kw 47,9 till 210,0 kw 52,3 till 251,0 kw 57,7 till 290,0 kw Pannpanel med manöverenhet 2

3 3

4 Kompromisslös kvalitet in i minsta detalj Detaljerad närbild på värmeväxlaren med en optimerad ytstruktur Premix-strålbrännare tillverkad av en metallegering som tål höga påfrestningar Perfektion och kvalitet är två begrepp som utgör en helhet för Weishaupt. Förutom produkternas funktionssäkerhet, tillförlitlighet och långa livslängd räknas även vår serv ice och våra medarbetare in i detta. Gaspannor från Weishaupt är rustade för framtiden. Hög värmekomfort, låga emissioner Gaspannan WTC-GB uppfyller inte bara kraven på en god värmeförsörj - ning, utan ser även lika tillförlitligt till att alla relevanta krav på emissions gräns - värd en uppfylls. Detta visar sig fungera lika bra i praktiken som i forsknings - labbet. Värmeväxlaren Kärnan i gaspannan WTC-GB är värme växlaren i aluminium. Materialet Al/Si uppvisar en erkänt hög åldrings - beständighet, det har visat sig vara en enastående värmeledare och passar följ aktligen alldeles utmärkt att använd - as i Weishaupts pannsystem. Tack vare ett särskilt gjutningsförfarande får värme växlaren för WTC-GB hög ef fekt - iva konturer för värmeöverföring, vilka sörjer för en ypperlig omvandling av till - förd energi till värme. Kompromisslös kvalitet En betydande förutsättning för värmeväxlarens kontinuerliga funktionsduglighet är dess homogena materialegenskaper. Därför tillverkar Weishaupt även på bygg nads delarna, såsom kondensat - behållaren och fram- och returledningssamlaren, konsekvent i aluminium. Premix-strålbrännare Den innovativa strålbrännaren för WTC-GB tillverkas av en metallegering som tål en termiskt hög belastning. Strålbrännaren är en garanti för den opti mala förbränningen av den homogent blandade luftgasblandningen. Dessutom ger dess cylinderform och dess särskilda vävliknande ytstruktur extra låga emissioner av skadliga ämnen. Förbränn ingen övervakas ständ igt med en joniseringselektrod. Brännaren im pon erar med en exeption - ellt bra och enkel tillgänglighet, vilket underlättar vid olika servicearbeten på pannan. 109 %* nominell verkningsgrad Den perfekta avstämningen mellan värme växlare, brännare och reglering är grunden för den högeffektiva värme - pro duktionen, där reglerområdet för t.ex. WTC-GB 170 uppgår till ca 1:6 vid en fram- resp. returledningstemperatur på 50/30 C. Gaspannor från Weishaupt har en nominell verkningsgrad på mer än 109 %*, vilket gör att de hör till det absoluta toppskiktet bland marknadens olika gaspannor. Extra tillbehör utan pristillägg Den integrerade ljuddämparen för WTC-GB som ingår i standardutför - andet tillåter endast minimala drift- och startljud och sörjer för en ökad värme - komfort. Till standardutrustningen hör även ett speciellt vattenlås för uppsamling och avledande av kondensat från värmeväxlaren och avgasledningarna. * H i = 109,3 % / H s = 98,5 bei WTC-GB 170 4

5 Panndisplay Framledningssamlare med luftavskiljare Manöverenhet Förblandningsbrännare Värmeväxlare i aluminium Weishaupt Condensmanager El.anslutningsbox Weishaupt Thermo Condens WTC-GB 120 till 210 kw (WTC-GB 90, 250, 300 med effektberoende anpassning av konstruktionen) 5

6 Driftsäkerhet Tryckvakter för avgas och luft gör driften säker Systemsäkerhet och en tillförlitlig värme försörjning är högsta prioritet för Weishaupt. Därför har WTC-GB försetts med en förstklassig säkerhetsutrustning. Varje gaspanna för - inställs och varmprovas redan i fabr iken. Förutom att testa pannans täthet och förbränningskvalitet kont rolleras även dess syst em - säker het och funktionalitet. Dynamisk systemövervakning som standard Regulatorn övervakar värmehushåll - ning en genom givare placerade i framoch returledningsamlarna samt i avgas - styrningen. Pannan skyddas därmed från en oönskad temperaturhöjning. Som standard ingår även en vatten - bristsäkring. Avgastryckövervakning som standard Om avgasmotståndet stiger otillåtet en gång på grund av extern påverkan stängs pannan av. Därmed ser anord - ningen på ett säkert sätt till att avgaser inte strömmar ut via vattenlåset. Gastryckvakt som standard Den integrerade gastryckvakten startar om pannan automatiskt då gastill - förseln avbryts en gång. Det borgar för en kontinuerligt hög värme komfort, även vid de tillfällen då fastighetsskötaren inte alltid finns tillgänglig. Förebyggande åtgärder mot EMV-påverkan Hög- och lågspänningsledningarna är alltid separat dragna i WTC-GB. Den konsekventa uppdelningen av ledning - arna är en viktig förebyggande åtgärd mot eventuella elektromagnetiska stör - ningar. Diagnossystem som standard Weishaupts diagnossystem är ett o um - bär ligt hjälpmedel för en servicetekn - iker. Vid eventuella störningar i värme pro dukt ionen möjliggör den elektr-oniska registreringen att orsaken till störning en kan fastställas korrekt. På så sätt kan felinställningar i regulatorn snabbt identifieras och korrigeras. Diagnossystemet bidrar väsentligt till minskade kostnader och många nöjda kunder. 6

7 Montagesäkerhet Praktiska bärverktyg underlättar då pannan skall lyftas och transporteras Den serietillverkade stödkonsolen ger en enkel montering av avgaskanalen (WTC-GB ) Värmeväxlaren kan enkelt nås via flera stora inspektionsöppningar, vilket underlättar vid service Våra ingenjörers önskan var att skapa en panna med professinella förutsättningar för montörer och servicetekniker. Därför skiljer sig konstruktionen av WTC-GB väsentligt från andra produkter. Installationsvänlig konstruktion Den kondenserande gaspannan lever - eras färdig för installation till anlägg - ning en. På grund av sin låga vikt och sitt kompakta format är den enkel att transportera. Transportmuffar På pannramen finns fastsvetsade transportmuffar för bärverktygen, vilket underlättar då pannan skall ställas på plats och då den måste bäras uppför trappor. Lättillgänglighet Anslutningarna för gas, hydraulik, kondensat och avgas är alla samlade på pannans baksida. De är mycket lätt - åtkomligt och montagevänligt plac er - ade för serviceteknikern. Avgasanslutning Tack vare stödkonsolen för avgasledningen behövs inga ytterligare fästpunkter i pannrummet, och den ingår dessutom som standard. Därmed är det mycket enkelt att koppla ihop panna och avgassystem med varandra. Inspektionsöppningar De lättåtkomliga inspektionsöppning - arna i värmeväxlaren respektive vid kondensatbehållaren gör det enkelt att inspektera samt rengöra pannan vid behov. Reglerutrustning som standard I den omfångsrika standardutrust ning - en ingår bland annat ett gränssnitt för upp koppling mot byggnadsautomation, flex ibla och instickningsbara in- och ut - gång ar för styrning av pumpar, ventiler, av gas spjäll osv. Dessutom finns det även en styrning av hydrauliska växlar som kan erhållas utan pristillägg. 7

8 Systemteknik från en och samma tillverkare Weishaupts systemteknik för avgasstyrning och anläggningshydraulik I Weishaupts sortiment ingår både anläggningens grundläggande delar, såsom gaspanna och ac - kumulator, och nöd vändiga kom - ponenter för en efter kopp lad hydr - aulik och avgasstyrning. Denna mångfald av separata komponenter har inte enbart utvecklats utifrån deras respektive an vänd - nings område; de är även utvecklade som en del i ett gemensamt, större system, där alla delar är samordnade och fungerar tillsammans med varandra. Hydrauliska komponenter Weishaupts hydrauliska komponenter är funktionella anslutningsdelar mellan gaspannan och den efterkopplade anläggningshydrauliken. De är universellt användbara och täcker alla krav. Alla delar är noggrant utvalda. De har genomgått praktiska tester och är av högsta kvalitet. Komponentgrupperna är redan förmonterade och deras funktioner och täthet har kontrollerats i fabrik. Energisparpump som standard Basanslutningsgrupper såväl som värme krets grupper från och med DN 40 är utrustade med en Grundfospump av typen Magna. Inköpspriset på denna varv tals styrda pump ligger förvisso något högre än för pumpen som ingår i stand ard utförandet, men det är en in - vest er ing som lönar sig snabbt. Värmeisolering enligt EnEV-standard Alla fördelare, växlar, Twinbloc och pump- respektive blandningsgrupper har ett särskilt skydd mot värmestrålning. Isoleringen uppfyller de stränga kraven i EnEv-standarden (den tyska energinormstandarden). Avgassystemet WAL-PP Avgasledningar i syntetiskt material har visat sig vara alldeles utmärkta till - samm ans med kondenserande gas - pannor. Weishaupt använder därför ett särskilt halvgenomskinligt material. Rör och formstycken i plast är lätta och enkla att hantera. Montören kan visuellt kontrollera den exakta passform en för tätningarna och på så sätt und vika onödigt felmontage, vilket eventuellt skulle kunna leda till framtida driftstörningar. 8

9 Kaskadanläggning för större tekniska och ekonomiska fördelar De krav som ställs på värmeförsörjningen står i direkt proportion till byggnadsstorleken. Det är inte ovanligt att en peri od med höga värmekrav snabbt kan övergå i en fas med ett lågt värme behov, t. ex. i skolor eller i kombinerade kontorsoch bostads hus. Utmaningen som detta innebär för en värmeanläggning är ingen match för Weishaupts fler panne anläggningar! Stort moduleringsområde, hög energibesparing En enskild kondenserande gaspanna från Weishaupt besitter redan i sig själv ett imponerande moduleringsområde. Genom att kaskadkoppla flera pannor i en och samma anläggning kan dock ett ännu större modul er ings område uppnås. Exempelvis kan fyra stycken WTC- GB på 300 kw vardera ge ett mod ul er - ingsområde från 58 kw ända upp till 1200 kw. Det är just på grund av detta stora ef - fekt område som just exakt den värme - mängd som behövs för stunden alltid kan finnas tillgänglig, vilket effektiv - iserar energiförbrukningen och reduc - erar utsläppsmängden avsevärt. Driftsäkerhet Om en gaspanna i Weishaupts kaskadanläggning skulle stanna under drift fortsätter de övriga pannorna att upprätthålla värme försörjningen, vilket maximerar drift säkerheten. Kaskadprocessor Flerpanneanläggningen regleras och styrs av en kaskadprocessor. Den styr det systematiska driftsättet och ser till att alla pannor håller i stort sett ident - iska gångtider, vilket ger ideala förutsättningar för en lång och trygg drift. Kaskadprocessorn ser även till att alla pannor som är i drift alltid körs med samma moduleringsgrad. Weishaupts systemteknik för kaskadanläggning med två till fyra WTC-GB Den interna kommunikationen mellan samtliga pannstyrningar, manöver en - heter och tilläggsmoduler sker via en ebus-anslutning. Menystrukturerna i kaskadprocessorn, manöverenheten och pannstyrningen är identisk för att handhavandet skall vara så enkel och säker som möjligt. Hydraulik- och avgastillbehör från Weishaupt en komplett lösning Med sitt omfattande sortiment är Weishaupt även en kompetent lever ant - ör av avgasanläggningar och hydrauliksystem. Särskilda fram- och returledningssaml - are med påbyggd hudraulisk växel eller systemdelning har utvecklats för den hydrauliska förbindningen i flerpanneanläggningen. För att dessa samlare skall kunna anslutas, finns basanslutningsgrupper utrustade med energi - sparpumpar och Genibusmoduler för varvtalsregleringen. Dessutom finns ett stort urval av fördelare samt pump- och blandningsgrupper på upp till DN 50 bland systemtillbehören. Avgaskaskad I ett och samma pannrum kan upp till fyra kondens erande gaspannor kopplas ihop med varandra på avgassidan. Varje panna har en egen elektriskt driven ventil som säkerställer att avgasen uteslutande leds via de därför monterade avgasledningarna. 9

10 Det modulbaserade reglersystemet WCM ebus Manöverenhet WCM-FS Varmvattenberedare och energimagasin Värmekrets 1 (tillval) ebus Manöverenhet WCM-FS Tilläggsmodul WCM-EM Upp till 8 värmekretsar (tillval) Manöverenhet WCM-KA Kaskad med upp till 4 pannor Reglersystemet WCM är uppbyggt av moduler Weishaupt Condens Manager (WCM) är ett reglersystem som tagits fram speciellt för kondenserande gas - system och är uppbyggt med en plattformsstruktur. Systemets olika moduler kan användas helt utifrån respektive behov för reglering av flera olika värmekretsar, varmvattenberedare o.s.v. Ett modulbaserat system Regler systemet WCM innebär flera fördelar för både slutkunden och värme - installatören. För det första görs ett noggrannt för - arbete redan vid planeringsstadiet av anläggningen. På så sätt används endast komponenter anpassade för det aktuella projektet. Tack vare de stora kombinat - ionsmöjligheterna är systemet mycket flexibelt och har intressanta kostnads - fördelar eftersom reglerutrustning som inte behövs kan undvikas. Varje användningsområde har en egen, särskilt anpassad modul som kommunicerar med övriga moduler via ebus, vilket ger en behovsanpassad och komfortabel värmeförsörjning: WCM-CPU WCM-CPU är centralenheten som styr förbränningen och kontrollerar säker - heten. Dess diagnostikfunktion möjliggör att eventuella störningsorsaker snabbt kan identifieras. Som standard ingår dessutom följande: Tre utgångar för styrning av pumpar, spjäll etc. Två ingångar som kan användas efter eget önskemål, t. ex. för en spärr på värmepannan eller reglering av specialtemperaturnivåer. En växelreglering för att öka värmeanläggningens effektivitet. En ackumulatorreglering för hant er - ing av t. ex. solvärme. En ingång på 4-20 ma, alternativt 2-10 Volt, för temperaturstyrning av värmepannan med ett överordnat styr syst em. WCM-FS Manöverenheten kan antingen mont - eras vid pannan eller i bostaden. Det enkla och intuitiva handhavandet med funktionsknapparna underlättas i och med den stora och upplysta displayen. WCM-EM I en värmeanläggning finns det plats för upp till sju stycken tilläggsmoduler. De reglerar en extra värmekrets eller ac - kumul ator vardera. 10

11 Kommunikationsmodul WCM-COM WCM-COM ebus USB-kabel/nätverkskabel Värmesystem M-Bus/puls Mätare (t. ex. värmemängd, gasförbrukning) Kopplingskontakter för t. ex. larman - ordning, garagedörr, belysning, jalusier SIM förmonterat SIM från nätleverantör Nätverkskabel Router Brandvägg WLAN eller nätverkskabel Internet Mobilnät GPRSåtkomst Portallogin Avgiftsbelagd tilläggstjänst Husteknik Antennanslutning (SMA) Mobiloperatör Kommunikationsmodulen WCM-COM är det centrala gränssnittet för all kommunikation med Weishaupts värmesystem Modulen WCM-COM finns i ut för - and ena home för privatpersoner och expert för användning i kommersiella och professionella syften. WCM-COM home Modulen gör det möjligt för Weishaupts värmesystem att kommunicera med en dator via internet. Om en störning skulle uppstå i systemet informeras använd ar - en via ett mejl. Inga extra kostnader för internettrafik tillkommer om det redan finns en internetanslutning i bostaden. WCM-COM expert Med WCM-COM expert får pro fess ion - ella användare som t. ex. installatörer, byggfirmor och fastighetsskötare ett idealiskt instrument att kunna övervaka och optimera sina kunders mätare direkt när det behövs. Om det skulle uppstå ett fel i värme - driften skickas en rapport direkt via mejl eller SMS. På så sätt kan störningar avhjälpas omgående, långt innan den drabbade lägenhetsinnehavaren märker av det. Därför är kommunikations - modulen en viktig beståndsdel i den höga driftsäkerheten. Även andra komponenter i hustekniken kan bevakas med hjälp av WCM-COM expert, t. ex. avhärdnings- eller upp - fordr ings an ordn ingar och mycket mer. Via en integrerad M-Bus kan mätar - ställ ningar läsas av och vidarebefordras regelbundet som mejl. Kommunikationsmodulen kan även kommunicera via mobilnätet, utöver de vanliga kommunikationsvägarna via en direkt uppkoppling eller via internet. Weishaupt mobile control Oavsett vilket utförande av WCM-COM som används, finns alltid möjligheten att styra de viktigaste uppvärmningsfunkt - ionerna med hjälp av en app i mobilen eller surfplattan. 11

12 För det stora värmebehovet: Weishaupt solfångarsystem WTS-F2 Kompensatorer utjämnar mellan temperatur - beroende materialtöjningar En-verktygs-strategi för ett säkert och snabbt montage Stabila aluminiumprofiler håller kollektorerna ordentligt på plats Den nyutvecklade generationen solfångare, WTS-F2, kompletterar Weishaupts systemutbud för stora solfångarytor. För det stora värmebehovet Typserien WTS-F2 passar perfekt för objekt med ett högre varmvattenbehov, som t. ex. hotell, idrottsanläggningar, flerfamiljshus, ålderdomshem etc. samt att användas som värmeunderstöd. Fördelar med enkelt montage De integrerade hydrauliska samlingsledningarna gör att upp till tio kol lekt - orer kan seriekopplas hydrauliskt: Tack vare kortare montagetider och mindre materialanvändning behövs inga extra rörstycken, isoleringsmat - erial etc. vilket minskar systemkost - naderna beydligt. Kollektorerna är enkelt och snabbt anslutna. Eftersom komponenterna är metalliskt tätande är de även kontinuerligt täta. Endast ett verktyg behövs för att fästa kollektorerna. Alla bärande delar till kollektorerna, såsom skenor, takkrokar och mont - age ställningar, är tillverkade i alum ini - um och är därför lätta att hantera. Skenorna kan nivåjusteras och tak - krokarna kan ställas in i höjd, vilk et gör att solfångarytan kan an pass as till olika typer av underlag, tak former och tegelformat. Kompensatorer för en lång och säker drift Under sommarmånaderna kan relativt höga systemtemperaturer uppstå i fram för allt stora kollektoranläggningar. Därför finns särskilda kompensatorer monterade i Weishaupts kollektor an - slut ningar som jämnar ut de temper at - ur beroende töjningar som kan uppstå i mat erialet. Det är en viktig komponent för en lång och säker drift. Hög solenergiproduktion För att kunna uppnå en så hög produkt - ion som möjligt under hela året, skydd - as kollektorns inre delar mot in trängande väta och kvarstående imma i sol - fångarglaset: Solfångarglaset fästs i aluminium - ramen med ett högvärdigt tvåkom - pon ents klister som inte förlorar sin elasticitet. Den är helt väderbeständ - ig och har en mycket lång hållbarhet. Dessutom ser ett väl utarbetat påfyllnings- och tömningssystem till att det alltid är ett optimalt klimat inuti kollektorn. Absorbatorytan är belagd med Miro - therm, ett ytskikt som gör det möjligt att även kunna dra nytta av den indirekta solinstrålningen, inte bara den vanliga direkta. En dubbel lasersvetsfog binder ihop de tättslingrande kopparrören med den heltäckande absorbatorytan. På så sätt säkerställs en optimal värme - överföring. Cirkulationen i kopparrören gör att systemet fungerar lika bra vid High Flow-drift som vid Low Flow-drift. Samtidigt ger den här tekniken de bästa möjliga avluftningsegenskaperna och förhindrar stagnation (skyddar mot överhettning under sommarmånaderna). Systemteknik Förutom solfångare kan Weishaupt erbjuda en omfattande systemteknik t. ex: Högeffektiva isolerade hydraulik - grupp er. Systemledningar med dubbla rör och flera förbindningsdelar som kan användas i många olika variationer. Bivalenta solenergiberedare och energi magasin i många olika effekt - storlekar. Ett effektstarkt färskvattensystem för en hög komfort. Innovativ solenergiregulator för näst - an alla användningsområden. 12

13 13

14 Varmvattenberedare och energimagasin: mått och tekniska uppgifter Aqua Tower WAT Aqua Standard WAS Aqua Sol WASol Aqua Sol WAS Sol Energimagasin WES Typer Volym, liter Höjd / Vikt kg Max. drifttryck, bar Max. drifttemperatur, C Kontinuerlig effekt Dricks- Bruks- diameter Dricks- Bruks- Dricks- Bruks- 80/10/60 C -3,0 m 3 /h vatten vatten i mm vatten vatten vatten vatten WAT ,4 1763/ kw 560 l/h WAS ,3 1049/ kw 370 l/h WAS ,0 1309/ kw 490 l/h WAS ,4 1754/ kw 650 l/h WAS ,2 1727/ kw 870 l/h WAS ,9 1935/ kw 1370 l/h WAS ,7 1982/ kw 1015 l/h WAS ,6 2328/ kw 1255 l/h WAS / kw 1187 l/h WAS / kw 1324 l/h WASol ,4 1344/ kw 400 l/h WASol ,7 1726/ kw 590 l/h WASol ,5 1935/ kw 710 l/h WAS 800 Sol ,5 1982/ kw 499 l/h WAS 1000 Sol ,4 2328/ kw 499 l/h WAS 1500 Sol / kw 653 l/h WAS 2000 Sol / kw 739 l/h WES 660 C* / kw 1310 l/h** WES 660 S* / WES 660 W / kw 1310 l/h** WES 660 H / WES 910 C* / kw 1310 l/h** WES 910 S* / WES 910 W / kw 1310 l/h** WES 910 H / * Solvärmeväxlare för upp till 20 m 2 kollektoryta ** Kontinuerlig effekt 75/10/60 C, 2 m 3 /h, med dellast 14

15 Mått och tekniska uppgifter WTC-GB 120/170/210/250/ (WTC-GB 120/170) 1205 (WTC-GB 210/250/300) (WTC-GB 120/170) 1215 (WTC-GB 210/250/300) WTC-GB ca Typ WTC-GB 90 WTC-GB 120 WTC-GB 170 WTC-GB 210 WTC-GB 250 WTC-GB 300 Effektstorlek Min-/nominell last Min-/nominell last Min-/nominell last Min-/nominell last Min-/nominell last Min-/nominell last Brännareffekt (Q C ) kw 17 / 86,5 23,0 / 115,9 27,0 / 161,0 44,0 / 200,0 48,0 / 239,0 53,0 / 276,0 enligt SS-EN 483 Värmeeffekt vid 80/60 C kw 16,5 / 84,3 22,4 / 114,0 26,3 / 158,4 42,9 / 196,8 46,8 / 235,2 51,6 / 271,6 Värmeeffekt vid 50/30 C kw 18,2 / 90,0 25,0 / 121,9 29,4 / 170,0 47,9 / 210,0 52,3 / 251,0 57,7 / 290,0 Kondensatmängd vid naturgas kg/h 2,2 / 6,4 3,1 / 7,9 3,7 / 12,3 4,8 / 14,1 6,2 / 17,4 5,6 / 20,0 Vikt kg Kategori (DE, AT, CH) II2ELL3P, II2H3P I2ELL, I2H Installationstyp B23, B23P, B33, C13, C33, C 43, C53, C 63, C83 CE -nr BS 3948 SVGW-reg.-nr Nom. verkningsgrad vid 40/30 C H i 110,1 109,4 109,3 109,7 110,3 110,2 Nom. emissionsfaktor vid 40/30 C CO mg/kwh NO x mg/kwh Bruksvattenkvalitet Fyll- och kompletteringsvatten måste uppfylla kraven i den tyska VDI-riktlinjen 2035 eller jämförbara nationella eller regionala föreskrifter. 15

16 Weishaupt Svenska AB Box 601 (Enhagsvägen 10) TÄBY Telefon Telefax Tryck-nr , augusti 2013 Tryckt i Tyskland. Ändringar förbehålles, eftertryck förbjudes. Här finns vi när ni behöver oss Ett starkt servicenät ger lugn och ro Weishaupt har ett stort försäljningsoch servicenät till våra kunders hjälp. Genom detta kan vi garantera snabba leveranser av brännare, tillbehör och reservdelar samt serviceåtgärder. Vi på Weishaupt finns även tillgängliga vid akuta situationer. Serviceavdel - ningen kan alltid nås dygnet runt, året om. Ert närmaste Weishauptkontor kan svara på alla era frågor rörande Weishaupt-brännare och värme. Weishaupt filialer och service Helsingborg Tel Fax Umeå Tel Fax Serviceberedskap Tel

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Weishaupt Thermo Condens: ekonomisk och framtidssäker På grund av ett ökat miljöintresse

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

produkt Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Information om Weishaupt automatikskåp

produkt Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Information om Weishaupt automatikskåp produkt Information om Weishaupt automatikskåp Mätning Styrning Reglering Weishaupt automatikskåp för eldningsteknik Lösningar för integral automatisering Till alla brännare kan Weishaupt tillverka ett

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Golvstående gaspanna. Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett

Golvstående gaspanna. Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett Golvstående gaspanna Intelligent värmelösning komplett och sofistikerad enhet - gaspanna och varmvattenberedare - allt i ett ecocompact aurocompact Spar på plats och energi med en intelligent och kompakt

Läs mer

info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter

info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter info Information om Weishaupts produkter Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation 2 Weishaupts produktprogram Tillförlitlighet Från Zugspitze, via luxuösa

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Effektivitet & tillförlitlighet

Effektivitet & tillförlitlighet Tigex Dragluckor Effektivitet & tillförlitlighet Tigex viktig för brännarens stabilitet och verkningsgrad Värmeinstallationens uppbyggnad har stor betydelse för dess tillförlitlighet, effekt och miljöpåverkan.

Läs mer

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna 170 011 61 05-05 Installations- och skötselanvisning Parca 300 Kökspanna 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatonsbevis... 4, 5, 6 01. Innan ni börjar elda...7 02. Eldning... 7 med ved med koks med olja eller

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

Generalagent i Sverige: Milton Sverige AB Lastgatan 13 254 64 Helsingborg www.milton.se Tel: 042 25 28 40 Fax: 042 15 86 21 E-mail: info@milton.

Generalagent i Sverige: Milton Sverige AB Lastgatan 13 254 64 Helsingborg www.milton.se Tel: 042 25 28 40 Fax: 042 15 86 21 E-mail: info@milton. Generalagent i Sverige: Milton Sverige AB Lastgatan 13 254 64 Helsingborg www.milton.se Tel: 042 25 28 40 Fax: 042 15 86 21 E-mail: info@milton.se [ Luft ] [ Vatten ] Kondenserande pannor Logano plus 43

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Varmvattenberedare och ackumulatortankar

Varmvattenberedare och ackumulatortankar 6. Varmvattenberedare och ackumulatortankar Flamcos utbud av högkvalitativa ackumulatortankar och varmvattenberedare för dricksvatten, luftkonditionering och värmesystem har blivit större! Varmvattenberedarna

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

EXPERTER FÖREDRAR BEPRÖVADE PRODUKTER

EXPERTER FÖREDRAR BEPRÖVADE PRODUKTER POLO-KAL INOMHUSAVLOPP EXPERTER FÖREDRAR BEPRÖVADE PRODUKTER POLO-KAL ORIGINALET Med vårt förstklassiga varumärke POLO-KAL har vi sedan 1957 satt standarden för inomhusavlopp. Det gör att vi kan erbjuda

Läs mer

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg?

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg? ENERGI Nyfiken på varför vi har specialiserat oss på problemlösning för energibolag? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom värme, kyla och process. Av naturliga skäl är det därför

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

Uppvärmning med ved. BioControl. Lambda

Uppvärmning med ved. BioControl. Lambda Uppvärmning med ved BioControl 18-40 Lambda 18-40 Kompetens är vår framgång Fakta om HERZ: 22 företag Koncernens huvudkontor finns i Österrike. Forskning & utveckling i Österrikiskt. Österrikiska ägare

Läs mer

Luft/vatten värmepumpar. Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus

Luft/vatten värmepumpar. Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus Luft/vatten värmepumpar Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att optimalt utnyttja naturens Tankar om intelligent värmekomfort

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering

GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering GRUNDFOS VARVTALSREGLERING Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering 2 Användargränssnitt Frekvensomformare Programvara Styrenhet Standardmotor Givare Pump Grundfos koncept för varvtalsreglering

Läs mer

En ny standard för skog och väg

En ny standard för skog och väg En ny standard för skog och väg i samarbete med Alucar, Kilafors och MST Nu spränger vi hållbarhetsgränsen för timmerekipage! Jag heter Bosse Hjelm. Många i åkeribranschen känner säkert till mig sedan

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Framtidens energicenter

Framtidens energicenter EC Svensk Framtidens energicenter ECOScience Systemtank ECOScience Bufferttank ECOScience sätter ny standard för energihantering i ditt hem. Detta uppnås genom effektiv energiförvaring och optimal användning

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Vår erfarenhet är din trygghet

Vår erfarenhet är din trygghet ENERGI FRÅN SOLEN. Solvärme i våra hushåll blir allt vanligare, det är bra för miljön och för ekonomin. Det sägs att solens strålar som träffar jorden under 5,5 minuter motsvarar jordens samlade energianvändning

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc.

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. 800 2200 W Elvärme 8 modeller Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. Användningsområden EZ200 är avsedd för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI Prislista Solenergilösningar 2015 JANUARI Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och ren naturresurs. Nyttjande av solenergi i form av uppvärmt vatten eller elektricitet ökar energieffektiviteten.

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

Biogas. byggprodukterna för din anläggning

Biogas. byggprodukterna för din anläggning Biogas byggprodukterna för din anläggning Abetong din kompletta leverantör av byggsystem i betong Komplett sortiment Abetong har under mer än 60 års tid byggt upp ett komplett sortiment av prefabricerade

Läs mer

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt

NODA Smart Heat Building. Hur funkar det? - En teknisk översikt NODA Smart Heat Building Hur funkar det? - En teknisk översikt Vad är NODA? NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap,

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

nya generationens skopa

nya generationens skopa More care. Built in. VOLVO KOMPAKTA GRÄVMASKINER nya generationens skopa Öka effektiviteten på platsen, gräv upp vinsten Den nya generationens Volvo-skopor hjälper dig att få ut bästa möjliga gräv- och

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget-/jorden levererar energin Idéer

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology Armatecs prefabriceradecentraler för fjärrvärme och fjärrkyla solutions for flow technology PREFABRICERADE CENTRALER 2-STEGS- OCH PARALLELLKOPPLAD AT8472 2-stegskopplad fjärrvärmecentral med öppet expansionskärl

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer