Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet"

Transkript

1 Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/ Styrelserummet, Smedjan Kl Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl Val av sekreterare. Vedran Ismaili valdes till sekreterare..3 Val av justerare. Pedro Alves och Antonia Frey valdes till justerare..4 Justering av röstlängd..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Elise Winje.. Antonia Cruz Olsson.. Matilda Elf.. Cecilia Lindlöf.. Antonia Frey.. Cecilia Anslöv.. Pedro Alves.. Vedran Ismaili.. Mirja Höjdestrand..6 Godkännande av föredragningslista. Godkänd med tillägg: Doktorspromovering, säkerhet samt intyg. Förslag om att punkt 15 behandlas före punkt 14 antogs..7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg. Bordläggs..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll. Bordläggs..9 Incheckning..10 Avrapportering alla ansvarsområden. Vedran Ismaili: Haft möten med SBP gällande veckorna som kommer. Haft möten med Vielka samt internationella utskottet för att diskutera vad IU gör,

2 vilka projekt är aktuella, framtida strategi och förslag på förändring. Har även deltagit vid stormötet. Har bokat möte med Natalie vid Företagsekonomiska institutionen för vidare diskussion kring vårt samarbete. Möte med hemsidegruppen som arbetar med att ta fram en ny hemsida till föreningen. Deltagit på buddy-möte med SBP-koordinatorerna. Antonia Cruz Olsson: Haft två möten med UU som nu valt ordförande, deltagit vid hemsidegruppens möte, haft möte med Kicki. Haft möte med Susanne Wienberg gällande införandet av kursrepresentanter samt Eva Wittbom. Varit på på Rådsmöte samt deltagit vid MÄ-ddan. Var på stormötet, filmat ordförandeintervju, jobbat med att sätta upp nya medlemssystemet. Deltagit vid mini Meet&Greet samt presenterat föreningen för de nya studenterna på introduktionsdagen. Haft möte med Elise, Tommy och Leo. Deltagit vid Fadderiets sjukamp, presenterat livet som student vid SU för gymnasieelever, haft utvecklingssamtal med Elise, arbetat med fakultetsbidraget, Swedbank, DIBS och Membit. Pedro Alves: Utvecklingsmöte med Elise, varit i Portugal. Jobbat mycket med MU och hjälpt Fadderiet och med att uppdatera affischer. Antonia Frey: Budgetfrågor, förberett bilagan till beslutspunkten arvodering. Har arbetat med delegationsordning samt assisterat i tröjbeställningen till Fadderiet. Kontaktat juristerna angående ekonomiska frågor inför sittning med SBP. Cecilia Anslöv: Arbetat med att färdigställa projektplanen, haft möte med karriärcenter samt träffat projektledaren för välkomstdagen. Haft möte med hemsidegruppen, suttit på Rådsmöte, NU-möte samt haft möte med ordförande för NU och IU gällande Go-Global. Har varit i kontakt med kontaktpersonerna hos företagen. Varit på avtalsmöte med PwC. Skrivit protokoll, och haft möte med Ernst & Young, samt fört diskussion gällande policy för intyg. Cecilia Lindlöf: Jobbat med budgeten, mailat och fixat med löpande saker. Matilda Elf: Har haft LG-möte, varit på MÄ-ddan, jobbat med delegeringen samt deltagit vid stormötet. Har haft mycket med Fadderiet löpande och deltagit i Fadderiets sjukamp. Jobbat med frågan gällande medlemskap då det är viktigt att alla micronomer är medlemmar innan sittningarna börjar. Börjat se över intyg för engagemang samt hur utformningen av framtida intyg bör se ut. Har också haft mycket kring LG. Elise Winje: Haft möte med Pedro och Antonia, haft mycket löpande kontakt med Swedbank gällande avtal. Deltog vid MÄ-ddan, spelat in ordförandeintervju, varit på Rådsmöte. Gjort frallor inför samt deltagit vid stormötet samt deltagit på NU-möte. Haft möten med Leo och Tommy, samt ett möte med Kicki. Presenterat föreningen för de nya studenterna på introduktionsdagen, deltagit vid Fadderiets sjukamp, presenterat livet som student vid SU för gymnasieelever. Haft löpande kontakt med bygg- samt elarbetarna. Skrivit kontrakt för sittningslokalerna.

3 .11 Avrapportering L G. Matilda Elf: Första mötet, bra möte där det diskuterades utlägg, rapportering, LG-budget, LG-kickoff samt medlemskap. Man diskuterade även bokningsrutiner, vision och mål för LG. LG informerades även om situationen i smedjan samt om Stormötet..12 Anmälningsärenden. Inget anmälningsärende till detta möte..13 Beslutspunkt: Mall för projektplan. (Bilaga 1) Föredragande: Cecilia Anslöv och Antonia Frey Förslag: Beslut: styrelsen antar mallen för projektplanen. styrelsen antar mallen för projektplan med förslagna ändringar..14 Beslutspunkt: A rvodering. (Bilaga 2) Förslag: vi arvoderar ordföranden 3500 SEK exkl AGA per månad under förutsättning att nästa föreningsmöte accepterar detta i samband med att budgeten presenteras. Elise justerar ut sig och lämnar rummet. Antonia Cruz Olson tar över ordförandeklubban. Beslut: Förslag: vi arvoderar ordförande 3500 SEK exl AGA per månad under förutsättning att nästa föreningsmöte accepterar detta i samband med att budgeten presenteras. vi arvoderar vice ordföranden 3500 SEK exkl AGA per månad under förutsättning att nästa föreningsmöte accepterar detta i samband med att budgeten presenteras. Antonia justerar ut sig och lämnar rummet. Elise tar över ordförandeklubban. Beslut: Avslag..15 Diskussionspunkt: Preliminär budget. (Bilaga 3)

4 Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Diskussionspunkt: Kommande styrelsemöten. (Bilaga 4).17 Diskussionspunkt: Stormöte. (Bilaga 5) Givande stormöte med aktivt deltagande. Diskussion fördes om hur varumärket ska exponeras utåt. Vidare ansåg stormötet att initiativet om att arbeta fram en klarare kommunikationsstrategi var ett steg i rätt riktning samt se över möjligheten för en mer gemensam grafisk profil..18 Diskussionspunkt: Representation. (Bilaga 6) Föredragande: Matilda Elf.19 Informationspunkt: E konomiska läget. (Bilaga 7) Övergripande budgetanalys, utgifterna har granskats och en resultatrapport har framställts. Vidare konstaterades det att utgifterna är större i början av terminen än under sommaren och att ett bankmöte skall bokas inom snar framtid..20 Informationspunkt: Fakultetsbidrag. (Bilaga 8) Föredragande: Antonia Cruz Olsson.21 Informationspunkt: U9 Göteborg. (Bilaga 9).22 Övriga Punkter. Doktorspromovering: Intyg: Intyg ges till studenter vid ansökan om utbytesstudier. Matilda Elf kommer att presentera nya mallar och frågor gällande LG hänvisas till Matilda Elf. Säkerhet: Frågan kring vilka som har access till ytterdörren togs upp samt att larmet lättare kan utlösa vid ytterdörren då det saknas en säkerhetsanordning över låset.

5 .23 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden. Anses behandlad.24 Beslutslogg. Cecilia och Matilda skriver riktlinjer för projekt. Vedran, Elise och Pedro jobbar vidare med en strategi för Föreningen Ekonomernas varumärke..25 Nästa möte. Nästa möte är satt till den 18 september kl Mötets avslutande. Elise Winje förklarade mötet avslutat kl Vid protokollet: Vedran Ismaili Justerare: Justerare: Antonia Frey Pedro Alves

6 Bilaga 1 Beslutspunkt: Mall för projektplan. Föredragande: Cecilia Anslöv och Antonia Frey Information Se bifogad fil. Vi yrkar Styrelsen godkänner den föreslagna mallen för projektplaner. Bilaga 2 Beslutspunkt: A rvodering. Information Föreningsmötet har gett styrelsen möjlighet att arvodera Ordföranden och Vice ordföranden för att ge dessa poster möjlighet att lägga mer fokus på föreningen. Skall arvodering utgå ställs motkrav. Dessa innefattar att man ej får arbeta extra vid sidan om studier och föreningsarbete, man har ett högre ansvar och skyldighet att vara mer tillgänglig än resterande styrelseledamöter. Vi yrkar vi arvoderar ordföranden 3500 SEK exkl AGA per månad under förutsättning att nästa föreningsmöte accepterar detta i samband med att budgeten presenteras. vi arvoderar vice ordföranden 3500 SEK exkl AGA per månad under förutsättning att nästa föreningsmöte accepterar detta i samband med att budgeten presenteras. Bilaga 3 Diskussionspunkt: Preliminär budget. Bakgrund En första preliminär budget har presenterats. En del frågor har uppstått och delvis bearbetats. F rågor som bör diskuteras för att vi ska komma vidare: 1. Har det uppstått fler frågor än dem som tidigare lyfts? 2. Vilket datum ska budgeten ska vara klar? 3. Hur mycket är vi beredda att lägga på inredning med tanke på de resurser vi har? 4. Hur mycket är vi beredda att lägga på hemsidan med tanke på de resurser vi har? 5. Hur negativt resultat anser vi är motiverbart att budgetera för?

7 Bilaga 4 Diskussionspunkt: Kommande styrelsemöten. Bakgrund För att alla mötespunkter ska ges möjlighet att diskuteras igenom och nå consensus, oavsett plats i föredragningslistan, behöver styrelsen diskutera förberedelser inför mötena, mötestid samt hur ofta styrelsemöten bör hållas. F rågor att diskutera - Känner vi att nuvarande mötestid är tillräcklig för att hinna diskutera igenom de punkter som tas upp? Når vi consensus? - Vill vi ha möten oftare? Fler, färre? Längre, kortare? - Vill vi ha mer detaljerad bakgrund och information kring punkterna? Bilaga 5 Diskussionspunkt: Stormöte. Bakgrund Stormöte hölls med styrelsen och ledningsgruppen den 30 augusti. Frågor som diskuterades var; mål, vision, delegering, varumärke och hemsida. F rågor att diskutera - Hur upplevde styrelsen mötet? - Uppfyllde mötet de mål vi hade med Stormötet? - Hur går vi vidare framöver med respektive punkt som diskuterades? Bilaga 6 Diskussionspunkt: Representation. Föredragande: Matilda Elf Bakgrund Nu börjar terminen och vi måste bestämma vem av oss som ska representera på varje tillfälle. Diskussionsfråga - Vem/Vilka går på vilka tillfällen? Bilaga 7 Informationspunkt: E konomiska läget.

8 Information Information ges på plats. Bilaga 8 Informationspunkt: Fakultetsbidrag. Föredragande: Antonia Cruz Olsson Information Allmänna handlingar kring tidigare ansökningar om fakultetsbidrag har begärts ut. Se bifogade filer. Bilaga 9 Informationspunkt: U9 Göteborg. Information september hålls U9 i Göteborg. Under U9 konferenser utbyts erfarenheter och frågor tas upp föreningarna emellan. Har styrelsen frågor vi önskar ta upp och diskutera bör ordförande och vice ordförande ha denna information senast 16 september.

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students Association den 26 augusti 2013, klockan 18.00. Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala. Närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 13.30 i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare Ordförande

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer