Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011

2 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget Westkust vid kaj i Mollösund Fotograf Anneli Fredrikson

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Kommunalrådet har ordet 4 Kommunens organisation 5 Förvaltningsberättelse Om Orust 7 Personalredovisning 10 Ekonomi i sammandrag 12 Budgetanalys 16 Avstämning av god ekonomisk hushållning 18 Resultaträkning 19 Finansieringsanalys 21 Balansräkning 23 Noter kommunen 26 Redovisningsmodell 28 Redovisningsprinciper 29 Driftsredovisning och investeringsredovisning kommunen 30 Årsberättelser Kommunstaben 32 Lärande 34 Omsorg 38 Samhällsutveckling 41 Miljö- och byggnadsnämnden 45 Överförmyndarnämnden 48 Affärsdrivande verksamheter Kommunstyrelsen/Vatten- och avloppsverk 49 Kommunstyrelsen/Renhållningsverk 51 Kommunstyrelsen/Fjärrvärmeverket 53 Revisionsberättelse 56

4 Kommunalrådet har ordet 2011 var första året på den nya mandatperioden. Det var även första året med en ny organisation både politiskt och på tjänstemannanivå. Nya politiska arbetsutskott och beredningar infördes och det blev färre förvaltningar i syfte att bland annat skapa mer helhetssyn och samarbete. Under början av 2012 förändrades majoriteten i Kommunfullmäktige. Det innebär att jag som kommunalråd sammanfattar ett år som bedrevs av en annan majoritet. Trots de senaste årens ekonomiska oro visar kommunen för tredje året i rad ett positivt resultat. Bokslut för 2011 visar ett överskott på 30,3 miljoner kronor. Det är 14,2 miljoner bättre än det budgeterade resultatet. Totalt investerades 112 miljoner kronor Under året invigdes nya skolan i Henån och färjeterminalen i Tuvesvik tar alltmer form inför 2013 då den ska vara klar. Hösten 2011 startade en förskoleavdelning i Ellös och ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn invigdes i Mollösund. Bland miljösatsningarna fanns införandet av sugtömningsstationer i flera gästhamnar. För andra året i rad svepte en lång och hård vinter in över Sverige. Denna gång klarade vår kommunala organisation påfrestningarna bra, störningarna var färre och kanske berodde det på att vi var lite mer vana vid mycket snö och kyla från året innan. de nystartade företagen. I Varekil finns nya industritomter till försäljning. Arbetet pågår för att ordna industritomter även i Ellös. Orust blev uppmärksammat i landet då kommunen och Orusts Sparbank för första gången delade ut Orust Stora Evert Taubepris. Priset delas ut till en lyriker som skriver i Taubes anda. Priset fick stor uppmärksamhet i media. Uppmärksamheten blev inte mindre då första stipendiet gick till Ulf Lundell som tog emot det på Taubespelen i juli och framåt blir viktiga år i kommunens utveckling. Det är många projekt som pågår eller startar. Bland annat ska arbetet med att utveckla Marknadsplatsen från Vikingatiden fortsätta. Till sommaren 2013 öppnar Tuvesvik och en viktig turistpunkt skapas tillsammans med Käringön och Gullholmen/ Härmanö. Ingrid Cassel Kommunalråd Befolkningen den 31 december var personer vilket var 92 färre invånare än året innan. Det föds fortfarande få barn men året innebar även ett underskott då fler flyttade ut. Nya tomter och bostäder behövs och planeras för att locka nya kommuninvånare. Påverkan av ekonomin i Europa och börsoro gjorde att konjunkturerna bromsade in. Detta har bland annat påverkat båtbranschen med både varsel och konkurs. Glädjande nog var arbetslösheten låg jämfört med riket och det startade hela 116 nya företag vilket var bland de bättre kommunerna i Sverige. Det är viktigt att mark för verksamhet finns som kan erbjudas till både etablerade företagare och alla 4 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

5 Kommunens organisation Politikens organisation Beställare Politikens (de förtroendevaldas) uppgift är att fatta övergripande och långsiktiga beslut i kommunen och att därefter ge förvaltningarna (tjänstemännen) de uppdrag och de resurser som krävs för ett genomförande. Man brukar därför tala om politiken som Beställare och förvaltningarna som Utförare. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ska besluta i stora och principiellt viktiga ärenden för kommunen. Kommunfullmäktiges beredningar Kommunfullmäktige har beredningar med uppgift att arbeta med kommunens långsiktiga mål- och visionsarbete som är grund för kommande mål och budget. Kommunfullmäktige politisk fördelning Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 9 Folkpartiet 5 Centerpartiet 5 Folkviljan på Orust 5 Miljöpartiet 3 Kristdemokraterna 1 Vänsterpartiet 1 Orustpartiet 1 Sverigedemokraterna* (1) Totalt 40 * Sverigedemokraterna har tagit en plats, men har inte valda personer att kunna besätta sin plats med. Det finns tre fasta beredningar med nio ledamöter i vardera. Det är: Beredning för lärande och omsorg Beredning för samhällsutveckling Beredning för ekonomi och intern planering Beredningarna arbete leds av en beredningsledare som väljs ur kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är verksamhetsnämnd och ansvarar för att verksamheterna bedrivs efter mål och budget. Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen organiseras med arbetsutskott och tre verksamhetsutskott: Utskott för samhällsutveckling Utskott för lärande Utskott för omsorg Varje utskott ska ha tre ledamöter med tre ersättare. Arbetsutskottet ansvarar bland annat för kommunstaben. Miljö och byggnadsnämnden Miljö- och Byggnämnden svarar för myndighetsbeslut som av laglighetsskäl inte kan fattas av Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 2011 Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Hans Pernevik (FPO) Bengt Torstensson (S) Birgit Strömberg (M) Kommunstyrelsen 2011 Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Roger Hansson (S) Gunilla Josefsson (S) Ingrid Cassel (M) ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 5

6 Förvaltningarnas organisation Utförare Det finns två förvaltningar i kommunen, dels kommunstyrelseförvaltningen, som lyder under kommunstyrelsen, och dels miljö- och byggnadsförvaltningen, som lyder under miljö- och byggnadsnämnden. Organisationschema Kommunstyrelseförvaltningen består av tre delar Verksamheten för Lärande Verksamheten för Omsorg Verksamheten för Samhällsutveckling Kommunchef Någon kommunchef i traditionell mening finns inte. Verksamhetscheferna delar på detta uppdrag och fungerar som kommunchef under var sin del av året. Beredning för omsorg och lärande Valberedningsnämnd Kommunfullmäktige Beredning för ekonomi och intern planering Revisorer Beredning för samhällsutveckling Miljö- och byggnadsnämnd Kommunstyrelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Utskott för lärande Utskott för omsorg Utskott för samhällsutveckling Valnämnd Överförmyndarnämnd Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Verksamheten för lärande Skola, fritidshem, skolskjuts Förskola Vuxenutbildning, gymnasium Verksamheten för omsorg Medicinsk ansvarig sjuksköterska MAS Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Vård och omsorg Flyktingmottagning Arbetsmarknadsenhet Verksamheten för samhällsutveckling Räddningstjänst Kost och lokalvård Bibliotek, kultur, föreningstöd, musikskola Fritidsgårdar VA/renhållning Fastighet Plan/mark exploatering Näringsliv och turism Upphandling Kollektivtrafik Kommunstyrelseförvaltningens stab Ekonomi, Personal, kansli, IT, information, ANDT-samordnare, folkhälsa 6 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

7 Om Orust Befolkningen var den 31 december personer vilket var 92 färre invånare än året innan. Det föds få barn men den här gången ökade även underskottet eftersom fler flyttade ut från kommunen. Miljöarbetet är omfattande med många olika projekt. Båten M/S Latrina var ett regionprojekt där Orust var en av de drivande krafterna. Båten turnerade under några sommarveckor i Bohusläns skärgård för att både tömma båtars latrin och uppmuntra båtägare att tömma latrin i hamnarnas sugtömningsstationer. Flera av kommunens gästhamnar installerade sugtömningsstationer. Fjärrvärmeverket i Ellös är en annan satsning för miljö och energieffektiv uppvärmning. Turismen var som vanligt stor under sommaren även om sommarvädret inte var det bästa. Även den kalla vintern lockade turister till oss för att åka långfärdskridsko på ett fruset hav. Turismen är en växande industri för Orust. I september invigdes den nya skolan i Henån. Andra stora projekt är färjeläget i Tuvesvik, diskussionerna för en ombyggnad av väg 160 tog fart igen och inte minst startade den nya politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Som avslutning på året fick kommunen ta emot två miljoner kronor från Orusts Sparbank för att utveckla IT-satsningarna inom grundskolan. Näringsliv och arbetsmarknad Arbetsmarknaden har blivit kärvare ju längre året gått även om siffror visar att Orust klarar sig förhållandevis bra. Anledningen är bl.a. stora arbetsplatser i närområdet som är motorer plus småskaligheten, nyföretagande och variationen på näringslivet. Orust hade den första december 5.1 % arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram (ålder år). För hela Sverige var siffran 8.6 %. För ungdomar i åldern år var 10.9 % arbetslösa (inkl personer i program) och i riket 19.1 %. Samtliga siffror för Orust var lägre 2011 jämfört med Påverkan av ekonomin i Europa och börsoro gjorde att konjunkturerna bromsade in. Detta har bland annat påverkat båtbranschen med både varsel och konkurs. Glädjande nog startar det många företag i kommunen och här är Orust bland de bättre i Sverige. Det finns en stor entreprenörsanda på Orust. Detta märks inte minst i att det startade hela 116 nya företag i Orust kommun Svenskt Näringsliv presenterade under våren sin årliga ranking av företagsklimatet och Orust hoppade upp över 30 placeringar även om det är en bra bit kvar till toppen. Vi arbetar med flera olika förbättringsområden och förhoppningsvis ska detta göra att Orust fortsätter klättringen uppåt. Ett forum för att diskutera förbättringar är Näringslivsrådet som hade fyra sammanträden under året. Rådet fyller en viktig funktion utifrån samarbete kommun-näringsliv och fångar upp idéer och synpunkter. Bilden av Orust Kommunen har deltagit i flera olika mässor och events för att presentera Orust som en bra plats att bo och verka på, eller att besöka för få njutbara upplevelser. Framförallt är det på våren och sommaren som mässorna är flest. För tredje året i rad fanns kommunen med som utställare på TUR-mässan i Göteborg. I Bohusläns monter delade kommunen och Orustkonferens plats tillsammans med turistnäringen och Södra Bohuslän Turism AB. Andra evenemang under året var rekryteringsmässor och energimässa och BO-mässa. Under något år har kommunen tillsammans med Orusts Sparbank och Taubespelen diskuterat hur Evert Taubes liv och visdiktning om Orust ska uppmärksammas. På TUR-mässan presenterades Orust ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 7

8 Stora Evert Taubepris. Ett pris på kronor som delas ut till en lyriker som skriver i Taubes anda. Priset fick stor uppmärksamhet i media. Uppmärksamheten blev inte mindre då pristagaren presenterades den 17 juni. Det allra första stipendiet gick till Ulf Lundell som i på Taubespelen den 10 juli tog emot priset. P4 Radio Göteborgs morgonprogram introducerade i juli Kommuncupen, ett inslag där sändningsområdets kommuner fick tävla i konsten att marknadsföra sin kommun. Laget från Orust bestod proven bra genom att vinna både kvartsfinal, semifinal och stod den 8 augusti som slutsegrare i hela tävlingen. Priset var ett 15 minuter långt inslag om Orust i morgonprogrammet. I en omröstning gjord av Göteborgspostens läsare valdes Gullholmens gästhamn till Västkustens bästa gästhamn. Ett prestigefullt pris att få och ett erkännande till hamnvärdarna och deras goda arbete. Turism En arbetsgrupp bildades för att utreda förutsättningarna för ett fritidsbåtsmuseum på Orust. Under våren startade ett samarbete med Bohusläns museum och Lysekils kommun som har liknande projekt. Kommunen deltar i många olika turistprojekt som Framtidskuster, Pilgrimsleden och Skepp o Hoj. Dessa projekt handlar om uthållig turism, vandringar och cykelleder. Badplatsernas ö är ett projekt som bättre ska kunna ta tillvara på de fina möjligheter det finns till att bada på Orust. Först ut var Ellös badplats som bland annat via Landsbygdsstöd och kommunala stöd byggdes om under året. Ulf Lundell fick 2011 Orusts stora Evert Taubepris. Här tillsammans med Birgitta Pettersson och Roger Hansson. 8 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

9 Orust i siffror 2011 Folkmängd (15 221) Antal bygglov för småhus 58 (92) Medelink/inv 2010 Orust Invånare/km 2 39 Antal bygglov för flerbostadshus 1(14) Medelink/inv 2010 riket Födda 109 (143) Antal bygglov för fritidshus 17 (47) Antal företag (1 751) Döda 143 (164) Sålda kommunala bostadstomter 13 (9) Antal arbetställe (2 249) Inflyttning 774 (748) Inpendling år Antal gästnätter i hamnar Utflyttning 830 (786) Utpendling år Källa: SCB, Södra Bohusläns Turism AB, Orust kommun, Bolagsverket. Siffror inom parentes avser föregående år. För en lyckad turism krävs mycket planering, kunskap och kommunikation Kommunen har ett nära samarbete med Södra Bohusläns Turism AB. Framtid Nya tomter och bostäder behövs och planeras för att locka nya kommuninvånare. Inflyttning innebär också ett ökat behov av barnomsorg. Ombyggnad av Väg 160 är fortsatt en viktig fråga. Byggande av ny färjeterminal i Tuvesvik, gång- och cykelleder, nya busslinjer m m är också frågor som påverkar kommunens infrastruktur. Planeringen är igång för ombyggnad av skollokalerna i Svanesund. Konjunkturläget ser tyvärr sämre ut inför Oron på finansmarknaderna och för enskilda länders ekonomier påverkar hela världen och så även Orust. Men trots konjunkturerna med mera är det fortfarande lika viktigt att det finns till exempel industrimark att erbjuda till både etablerade företagare och alla de nystartade företagen. En annan viktig infrastrukturfråga är de digitala motorvägarna. Staten anger att 90 % av alla hushåll ska ha tillgång till 100 mb/sek bredbandsuppkoppling senaste Statliga medel finns att söka och detta är en viktig fråga att arbeta med under För att öka turismen är det viktigt att det finns anläggningar för boende eftersom detta är en förutsättning för våra gäster att stanna mer än över dagen. Kommunen samarbete med Södra Bohuslän Turism AB är viktigt och att synas på strategiska events är allt mer viktigt. Flera mässor planeras för 2012 och projekt som Framtidskuster, Badplatsernas ö och ställplatser är viktiga för utvecklingen av turismen. Antal företag i Orust kommun Antal invånare i Orust kommun Källa: SCB och Bolagsverket. Den stora förändringen av antal företag 2008 beror på att Bolagsverkets tagit bort inaktiva företag från statistiken. ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 9

10 Personalredovisning Våra medarbetare Vid årsskiftet arbetade 1105 (1120) tillsvidareanställda i kommunen. Av de anställda var 87 % kvinnor, av vilka 50 % arbetade deltid. Männen utgjorde således 13 procent av personalen, men av männen arbetade endast 19 % deltid. Andelen anställda över 60 år var 15,8 % eller 175 personer (175). Dessa kan komma att pensioneras inom en 5-års period. Medelåldern för tillsvidareanställda minskade något från föregående år och uppgick till 48 år. Ledarutveckling Kompetensutvecklingen för anställda och chefer har som tidigare huvudsakligen skett inom respektive förvaltnings verksamhetsplaner. I den kommunövergripande kompetensutvecklingen satsades mycket i den nya organisationen som togs i bruk under 2011, där året startades med en stor kickoff, där tonvikten lades på värderingar och ledord för cheferna. Ledardagarna har utvecklats till så kallade chefsdagar där samtliga chefer träffas och redovisar olika uppgifter som man arbetat med, samt också tar tillfälle att informera och kommunicera frågeställningar i chefsrollerna. Ett större insats gjordes också på utvecklandet av en ny lönesamtalsmodell (verksamhetsutvecklande lönesättning) där vi införde ett nytt sätt att sätta och kommunicera individuell lönesättning för alla chefer, medarbetare samt fackliga organisationer. Rekrytering Arbetsmarknaden var, på liknande sätt som föregående år svag. Detta innebar att rekryteringssituationen generellt var god, genom att vi fick fler sökanden på respektive vakans. Dock har vi, som tidigare, problem med att rekrytera specialutbildad personal. Personalomsättningen var låg. Antal personer 31/ Kommunstyrelseförvaltningens stab 45 Verksamheten för samhällsutveckling 159 Verksamheten för omsorg 515 Verksamheten för lärande 375 Miljö och byggnadsförvaltningen 13 Totalt 2011 Totalt Tillsvidareanställda Kön Medelålder Kvinnor 47,8 (47,9) Män 49,6 (50,3) Totalt 48 (48,3) Medelålder fördelade efter kön 2011 och (2010) Ålder Kvinnor % Män % Totalt % ,1 4,7 6, , , ,1 25,3 27, , ,8 Åldersstruktur 2011 för tillsvidareanställda fördelat på ålder, och kön. Hälsa Den totala sjukfrånvaron för 2011 uppgick till 5,8% samtliga personalkategorier och anställningsformer inräknade. Sjukfrånvaron har således ökat något (0,4%) jämfört med 2010 och är historiskt på mycket låga nivåer. Långtidssjukskrivningar (omfattar 60 dagar eller mer) har ökat och uppgick 2011 till 46,3% (43,3%) av den totala sjukfrånvaron. Orsakerna härtill är förvånande med tanke på stramare sjukregler mm. För att ge en annan bild av sjukfrekvens så blir det allt mer vanligt att arbetsgivare redovisar frisknärvaro, dvs. hur många anställda som inte har någon sjukdag. I Orust var det 40,7%, som inte hade en enda sjukdag, vilket är en marginell minskning jämfört med 2010 (41,8%) 10 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

11 Friskvårdinsatserna för 2011 har som många andra områden varit föremål för budgetsanering, vilken inneburit att vi kraftigt minskat budeterade medel för friskvården. Vi har använt resurserna till marknadsföring om våra Hälsospår, samt viss subvention på gymkort. En utbildning genomfördes för kommunens 75 friskvårdsombud. Vi har också arbetat mycket förebyggande tillsammans med vår Företagshälsovård och folkhälsorådet. Ur tabellen Sjukdomsrelaterad frånvaro per kön framgår, liksom tidigare år, att kvinnor är sjukskrivna i högre utsträckning än män, även om sjuktalen minskat något för kvinnor och ökat något för män (förklaringen torde inte vara att män erhållit en större arbetsbörda i arbetsliv och privatliv, det stöds i vart fall inte av forskningen) En av många förklaringar till att kvinnor har en högre sjukfrekvens än män kan vara att kvinnor i allmänhet bär en tyngre arbetsbörda, både i arbetsliv och privatliv. Sjukdomsrelaterad frånvaro för samtliga anställda (totalt) 2011 Ålder Tillgänglig arbetstid i Sjukfrånvaro av avtalad arbetstid i Sjukfrånvaro i % av tillgänglig Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro Ttimmar Ttimmar arbetstid Ttimmar Procent ,1 (4,7) ,1 (5,3) ,9 (5,7) 57,6 46,3 Totalt 2131(2080) 124 (113) 5,8 (5,4) 57,6 (49,3) 46,3 (43,3) Sjukdomsrelaterad frånvaro per kön (totalt) 2011 Kön Tillgänglig arbetstid i Ttimmar Sjukfrånvaro av avtalad arbetstid i Ttimmar Sjukfrånvaro % av tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro Ttimmar Procent Kvinna ,1 (5,7) Man ,3 (4,1) Totalt 2131 (2080) 124 (113) 5,8 (5,4) 57,6 (43,9) 46,3 (43,3) Lönebildning/löneadministration 2011 förhandlades löner mellan Kommunen och 17 olika fackliga organisationer för 1285 månadsavlönade och 1189 timavlönade. Orust kommun tillämpar två olika förhandlingsmodeller (fastställs vid överläggningar med respektive facklig organisation). Under 2011 såg fördelningen ut på följande sätt: Traditionell förhandling: Kommunal, Lärarnas Riksförbund samt SSR. Chef/medarbetar modell: Sveriges ingenjörer, Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, DIK, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision, SSR, Vårdförbundet, Naturvetarna, Ledarna, FSA, Sveriges Psykologförbund, JUSEK, Sveriges Arkitekter och Civilekonomerna. Löneöversyn 2011 var det sista året i det nuvarande centrala avtalet för de flesta förbund. Från och med april 2012 skall parterna teckna nya centrala avtal. Kvinnor % Män % Totalt % 2,02 2,17 2,15 Utfallet för löneöversyn 2011 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 11

12 Ekonomi i sammandrag Kommunens resultat Kommunens resultat 2011 uppgick till 30,3 mkr (föregående år 39,8 mkr). Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar, ökade med 11,6 mkr eller 1,8% (19,8 eller 3,1%). Intäkterna från skatter samt generella statsbidrag ökade med 11,8 mkr (25,9 mkr) eller med 1,7 % (3,8 %). Resultatet försämras av ökade finansiella nettokostnader med 9,7 mkr (-0,8 mkr), vilket är en konsekvens av att genomsnittsräntan under 2011, till följd av den högre räntenivån på utstående anläggningslån ökat till 2,97% (1,90%). Dessutom tillkom ytterligare finansiell ränta på grund av att diskonteringsräntan för pensioner sänktes med 0,75%, som innebär en ytterligare ökning av finansiella kostnader med 3,4 mkr. Det något sämre resultatet jämfört med 2010 medför att kommunens soliditet, enligt balansräkningen, minskar från 31,1 % till 30,7 %. Investeringarna uppgick 2011 till 112,0 mkr (125,3 mkr). Årets resultat minus affärsdrivande verksamhetsresultat ger ökat resultat inklusive ekonomisk hushållning. Följande två diagram, där det första visar resultatutvecklingen från år 2002 och nästa visar utvecklingen av kommunens nettokostnader sedan år Resultatutveckling Resultat Resultat inkl god ekonomisk hushållning *Med god ekonomisk hushållning avses resultatet exklusive reavinster och affärsverksamhet. 12 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

13 Nettokostnader ,0 2, ,0 mkr ,0-1,0-2,0-3,0-4, ,0 Sa nettokostn inkl affärsdrivande verksamhet Resultat affärsdrivande verksamhet Skatteintäkter % % Taxeringsår 2011 förändr 2010 förändr 2009 Taxerat skatteunderlag, riket (mkr) ,2% ,3% Antal invånare, riket (31/12 resp år) ,8% ,9% Rikets skatteunderlag/invånare (kr) ,3% ,4% Taxerat skatteunderlag, kommunen (mkr) ,4% ,4% Antal invånare, kommunen (31/12 resp år) ,6% ,8% Kommunens skatteunderlag/invånare (kr) ,0% ,2% Kommunens skatteunderlag/rikets skatteunderlag, 99,1% 99,5% 97,8% per invånare (%) Kommunens skatteunderlag för taxeringsåren och jämförelse med utvecklingen i riket. I ovanstående tabell redovisas kommunens skatteunderlag för taxeringsåren och jämförelse görs med utvecklingen i riket. Kommunens taxerade skatteunderlag (d.v.s. invånarnas taxerade inkomster till kommunal beskattning) ökade 2011 med 0,4 %. (1,4 %), vilket kan jämföras med ökningen i riket som var 1,3 % (0,4 %). Antalet invånare i kommunen minskade med -0,7% (-0,6%), medan den ökade med 0,8% i riket. Eftersom kommunen är garanterad 115 % av medelskattekraften i riket så försvinner dock merparten av ovan nämnda försämring i ökat statligt inkomstutjämningsbidrag, men en viss positiv effekt skulle ändå kunna uppnås med ett förbättrat kommunalt skatteunderlag (upp till 115 %). ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 13

14 Generella statsbidrag och utjämning I det generella statsbidraget för kommuner ingår bl.a. ett särskilt kostnadsutjämningssystem som syftar till att utjämna sådana kostnadsskillnader som den enskilda kommunen inte anses kunna påverka i någon större utsträckning, som t.ex. demografiska faktorer (antal invånare i olika åldersklasser) samt vissa geografiska och socioekonomiska förutsättningar. I detta system får kommuner med en relativt sett lägre kostnadsnivå (enligt utjämningssystemet) betala till de kommuner som har en högre kostnadsnivå. Orust kommun anses i detta sammanhang höra till de kommuner som har en relativt sett lägre kostnadsnivå och får därför betala en kostnadsutjämningsavgift. Denna avgift har höjts från 24,9 mkr år 2009 till 32,6 mkr år Den huvudsakliga anledningen härtill är det minskande antalet invånare under 18 år vilket, enligt systemet, anses kunna minska kommunens kostnader för barnomsorg och undervisning. Kommentar: Denna utveckling kan förmodas fortsätta även under närmast kommande år. Å andra sidan ökar antalet invånare som är 65+, vilket kommer att öka systemets ersättning till kommunen (men förmodligen även kostnaderna för äldreomsorgen). Finansiella kostnader Räntekostnaderna för kommunens långfristiga lån ökade från 7,7 till 14,5 mkr, dessutom tillkom ytterligare finansiell ränta på grund av att diskonteringsräntan för pensioner sänktes med 0,75%, som innebär en ytterligare ökning av finansiella kostnader med 3,4 mkr (totalt 17,9 mkr år 2011). Genomsnittsräntan har under 2011 ökat till 2,97% (1,9%). Kommentar: Andelen lån med rörlig ränta uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till 47 % (59 %). Investeringar Kommunens investeringar uppgick under året till 113,6 mkr (125,3 mkr). Resultatnivån medförde att självfinansieringsgraden för 2011 uppgick till 21% (21%). Koncernen I kommunkoncernen ingår Stiftelsen Orustbostäder, som under 2011 redovisat ett resultat på +0,0 mkr (0,8 mkr). Stiftelsens ekonomiska utveckling är givetvis av största vikt, särskilt som kommunen har tecknat borgen för stiftelsens lån med totalt 400,6 mkr (368,0 mkr). Kommunen har under 2011 vare sig erhållit utdelning eller utbetalat något bidrag till stiftelsen Kommentar: För borgen till stiftelsen har fullmäktige beviljat en ram som vid 2011 års utgång uppgick till 412,2 mkr. Denna ram har således utnyttjats till 97,1 %. 14 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

15 Onsdagen den 21 september 2011 invigdes Henåns nya skola. ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 15

16 Budgetanalys Drifts- och resultatbudget I förhållande till den ursprungliga budgeten för Orust kommun som visade på ett resultat om +16,1 mkr hamnade det slutliga resultatet för året 2011 på 30,3 mkr. Kommunen har under året påverkats av en stor omorganisation och förändring av kapitalkostnadernas redovisning. Extra medel tillfördes utskottet för Lärande under våren och även till utskottet för Omsorg, mot bakgrund av den demografiska förändringen. Resultatbudgetutfall Årets resultat på 30,3 mkr är en avvikelse med +14,2 mkr i relation till den budget som togs fram i mars Finansiella poster står för -3,3 mkr. Där de finansiella intäkternas utfall blev enligt budget, medan de finansiella kostnadernas utfall blev 13,3, 0,7 mkr lägre än budget trots att räntan ökat med cirka 1%. Budgeterat belopp för investeringar var högre än vad som realiserats under året, vilket bidragit till budgetavvikelsen. Finansiella kostnader avseende pensioner visar en budgetavvikelse på -0,6 mkr. Sänkt diskonteringsränta för pensioner har medfört en negativ budgetavvikelse på -3,4 mkr. Avvikelsen avseende skatteintäkter och generella statsbidrag blev +7 mkr. Driftsbudgetutfall Verksamhetens nettokostnad visar en budgetavvikelse på + 10,5 mkr, varav avskrivningar avviker med +4,3 jämfört med budget. Återbetalning av AGS-KL avtalsgruppsjukförsäkring +1,7 mkr Pensionskostnader och förändring pensionsavsättning -1,7 mkr Budgetavvikelse verksamheter och utskott Sammanfattningsvis kan större delen av budgetavvikelserna för de olika verksamheterna förklaras av beslutet att föra över kapitalkostnaderna till respektive verksamhet/utskott istället för en central post. Arbetet med att decentralisera kapitalkostnader har tagit tid och varit komplicerat, vilket påverkar utfallet jämfört med budget, som inte inledningsvis innehållit kapitalkostnader. Den politiska verksamheten visar en budgetavvikelse på -0,7 mkr, vilket beror på fel uppskattning av arvoden och bilersättningar i budget Kommunstyrelsens stab har en budgetavvikelse på -1,8 mkr, som beror på hyreskostnader för kopiering-/utskriftsmaskiner som inte varit med i ursprungsbudgeten, men som under året tagits av staben samt konsultkostnader bl a i samband med omorganisationen samt utveckling av e-tjänster och e-tjänstutveckling. Samhällsutveckling har en budgetavvikelse på -2,9 mkr, som främst kan hänföras till omorganistionen. Verksamheten för plan, mark & exploatering har en budgetavvikelse på +4,0 mkr, där försålda tomter inom avslutade exploateringsområden ger ett överskott på 4,7 mkr. Övriga större poster som påverkar de positiva budgetavvikelsen är: Moduler i Henåns skola +1,2 mkr Förändring av semesterlöneskuld / personalomkostnadspåslag + 2,3 mkr Avgiftsbestämd ålderspension+ 4,7 mkr Lärande visar en budgetavvikelse på -4,0 mkr, vilket främst beror på att resursenheten/elevhälsa visar avvikelse mot budget med -3,6 mkr och det underskottet är knutet till särskilda undervisningsgruppen på Henåns skola. Dessutom visar grundskolan en budgetavvikelse på -1,4 mkr som till största delen är 16 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

17 kopplat till särskilda insatser utöver ram beroende på elev alternativt grupper av elever som behöver extra stöd för att nå sina mål. Utskottet för Lärande tillfördes under våren extra medel, men har trots en stor kostnadsmedvetenhet och ett målmedvetet arbete inte lyckats i sin helhet nå ett positivt resultat under Budgetavvikelsen för Omsorg är positiv och ligger på +4,8 mkr. Utskottet för omsorg tilldelades en utökad budgetram i början av Detta för att den demografiska förändringen under de senaste åren medfört ökat antal äldre i behov av insatser och därmed högre kostnader. Anslag för utökning av verksamhet på Fyrklöverns äldreboende har inte blivit verkställd, vilket också påverkat till den positiva budgetavvikelsen. Miljö- och byggnadsnämnden visar en positiv budgetavvikelse på 0,7 mkr., som främst kan hänvisas till ett positivt intäktsutfall för bygglovs- och miljöintäkterna, +0,5 mkr resp +0,2 mkr. En tjänst som bygghandläggare, som ingår i budget, har inte tillsatts under året, vilket också bidragit till den positiva avvikelsen. ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 17

18 Avstämning av god ekonomisk hushållning Resultatanalys Enligt kommunens ekonomireglemente, ska kommunens resultat, exklusive affärsverksamhet och extraordinära poster, uppgå till mellan 2 och 4 % av verksamhetens nettokostnader. Eftersom resultatet (enligt denna definition) uppgår till 5,2% har således detta mål uppfyllts. Enligt balanskravet i kommunallagen (8 kap 5a ) skall kommunernas resultat vara positivt. Vissa poster avräknas dock före avstämning mot detta balanskrav, se nedanstående sammanställning. Resultatanalys 2011 Mkr Resultat (enligt resultaträkningen) 30,3 Diskonteringsränta pensioner 3,4 VA/Renhållning/Fjärrvärme 4,4 Realisationsvinst 0,0 Balanskravsresultat ,1 Resultatanalys Oreglerat balanskrav från ,0 Resultatet 2011 innebär att kommunen åter visar ett resultat som överstiger den gräns i ekonomireglementet där Kommunfullmäktige fastställt att kommunens årsresultat (Resultat 3) skall, exklusive extraordinära poster och affärsverksamhet, vara positivt och uppgå till 2-4 % av Verksamhetens nettokostnader (Resultat 1). Soliditet Ett av de finansiella målen i ekonomireglementet är att om kommunens soliditet, räknat från , har minskat (inklusive pensionsskuld som uppstått före 1998), skall denna minskning under givna förutsättningar, återställas inom en treårsperiod. Detta mål är uppfyllt eftersom soliditeten under året ökat från -5,4% till -5,1% inklusive pensionsskuld. Det är dock nödvändigt att bibehålla en resultatnivå vid den övre gränsen av ekonomireglementets intervall, d v s 4% varaktigt, för att soliditetsutvecklingen ska stabiliseras och värdet på det egna kapitalet värdesäkras fullt ut. Detta kommer att kräva konsekventa finansiella ställningstaganden och en strikt budgetföljsamhet för att skapa finansiellt utrymme att amortera på låneskulden när investeringspuckeln är passerad. Avstämning verksamhetsmål Stort arbete och engagemang har lagts ner under 2011 för att bryta ner de övergripande målen inom Orust kommun till mätbara verksamhetsmål. De olika verksamheterna har under 2011 hunnit olika långt avseende måluppfyllelser. Uppföljningen kommer att förbättras för 2012, då organisationsförändringen och de olika verksamhetsmålen hunnit etablera sig mer i verksamheterna/utskotten. Dessutom planeras det att under 2012 starta en politiskt styrd ekonomikommitté. Som ska se över styrmodeller i Orust kommun, vilket bör resultera i ökad kunskap, bättre kontroll av budget och mer spridd information om ekonomin inom Orust kommun. Att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling Under 2008 lade kommunen om sin ekonomiska strategi för att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Hittills har ett antal beslut fattats för att åstadkomma en kursändring av den ekonomiska politiken som medger såväl en satsning på verksamhetens kvalitet som på en förändrad infrastruktur som stödjer framtidens serviceproduktion och ger en möjlighet till utveckling och modernisering av det offentliga rummet. I januari 2009 reviderades Ekonomireglementet av Kommunfullmäktige. En av förändringarna är att resultatmålet för kommunen fr.o.m höjs från 1 % till intervallet 2-4 % (av Verksamhetens nettokostnader). För att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och stärka kommunens finansiella situation, bl.a. inför det omfattande investeringsprogram som ska genomföras under de närmaste åren, höjdes kommunalskatten fr.o.m. år 2009 höjts med 0,5 procentenheter till 22,39 %. 18 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

19 Resultaträkning Koncern Koncern Koncern Mkr Verksamhetens intäkter not 1 176,4 171,7 171,9 218,3 212,1 212,2 Jämförelsestörande post not 2 0,0-4,1-6,2 0,0-4,1-6,2 Verksamhetens kostnader not 3-808,1-790,7-769,5-834,0-814,4-790,3 Avskrivningar -31,7-28,7-28,2-34,8-33,8-33,8 Verksamhetens nettokostnader -663,4-651,8-632,0-650,5-640,2-618,1 Skatteintäkter not 4 620,6 599,0 586,5 620,6 599,0 586,5 Generella statsbidrag och utjämning not 4 90,0 99,8 86,4 90,0 99,8 86,4 Finansiella intäkter not 5 1,0 0,5 1,5 1,8 1,3 1,9 Finansiella kostnader not 5-14,5-7,7-8,5-28,2-19,3-21,7 Jämförelsestörande finansiell post not 5-3,4 0,0 0,0-3,4 0,0 0,0 Resultat före extraordinära poster 30,3 39,8 33,9 30,3 40,6 35,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 30,3 39,8 33,9 30,3 40,6 35,0 Verksamhetens Intäkter Koncernens intäkter ökade jämfört med föregående år med 6,2 mkr eller med 2,9 % (-0,1 %). Kommunens intäkter ökade med 4,7 mkr eller 2,7% (-0,1 %). Se även not 1. Verksamhetens Kostnader Koncernens kostnader ökade jämfört med föregående år med 19,6 mkr eller med 2,4 % (3,0 %). Kommunens kostnader ökade med 17,4 mkr eller 2,2 % (2,8 %). Den största posten Kostnader för arbetskraft ökade med 21,4 mkr eller 4,5 % (0,1 %). Se även not 3. Avskrivningar Koncernens avskrivningar ökade jämfört med föregående år med 1,0 mkr (2,9 %). Kommunens avskrivningar ökade med 3,0 mkr eller 9,5 % (0,2 %). Verksamhetens nettokostnader Koncernens nettokostnader ökade jämfört med föregående år med 10,3 mkr (22,1 mkr) eller med 1,6% (3,5 % ). Kommunens nettokostnader ökade med 11,6 mkr eller 1,8 % (3,1 %). Ett mått på kommunens ekonomiska bärkraft är nettokostnadernas andel, inklusive avskrivningar och finansnetto, av skatteintäkter och generella statsbidrag, den s.k. nettokostnadsandelen. Denna andel bör understiga 98 % för att skapa utrymme för oförutsett och göra det möjligt att uppnå de finansiella målen. Nettokostnadsandelen uppgick under året till 93,4 % (87,0%), exklusive jämförelsestörande poster. Självfinansieringsgraden (Verksamhetens intäkter/ Verksamhetens kostnader + Avskrivningar) var under året 21 % (21 %), exklusive jämförelsestörande poster. ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 19

20 Skatteintäkter Skatteintäkterna ökade jämfört med föregående år med 21,6 mkr eller med 3,6 % (2,1 %). Skatteintäkterna beror på kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster och på kommunskattens storlek. I Orust kommun var utdebiteringen 22,39 %. Se även not 4. Generella statsbidrag och utjämning Avgiften till kostnadsutjämningen ökade från 30,1 mkr till 32,6 mkr eller med 9,2 %. Kostnadsutjämningen innebär en utjämning av strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner. Detta för att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar att sköta den verksamhet som de är ålagda att bedriva. Utjämning sker dock inte av kostnadsskillnader som beror på vald servicenivå, effektivitet, kvalitet och avgiftssättning. Den fr.o.m införda kommunala fastighetsavgiften ingår här med 31,3 mkr. Finansiella intäkter och kostnader Koncernens totala finansiella nettokostnader ökade jämfört med föregående år med 11,8 mkr. Kommunens finansiella nettokostnader ökade från 7,7 till 14,5 mkr, dessutom tillkom ytterligare finansiell ränta på grund av att diskonteringsräntan för pensioner sänktes med 0,75%, som innebär en ytterligare ökning av finansiella kostnader med 3,4 mkr (totalt 17,9 mkr år 2011). Genomsnittsräntan har under 2011 ökat till 2,97% (1,9%). Finansnettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till 2,4 % (1,0%). Andelen lån med rörlig ränta uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 47 % (59 %). Se även not 5. Kommunens kostnader Tjänster, avgifter och bidrag 6% Förbruknings - och underhållsmaterial 4% Hyror, energi, fastighetsservice m m 7% Entreprenad och köp av verksamhet 20% Arbetskraft, pensionsutbet 63% Kommunens intäkter Avgifter och ersättningar 53% Bidrag m m 38% Hyror och arrenden 9% 20 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning 2012. Förvaltning Kommunstyrelsen. Dokumenttyp Årsredovisning. Ämnesområde Ekonomi och verksamhetsstyrning.

Årsredovisning 2012. Förvaltning Kommunstyrelsen. Dokumenttyp Årsredovisning. Ämnesområde Ekonomi och verksamhetsstyrning. Dokumenttyp Årsredovisning Ämnesområde Ekonomi och verksamhetsstyrning Förvaltning Kommunstyrelsen Ägare/ansvarig Antagen av /Dnr Antagningsdatum Revisions datum Giltig t.o.m. Innehåll Förvaltningsberättelse...

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson Preliminärt bokslut 2010 Foto Jan Magnusson En tillbakablick på året 2010 I juni 2009 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2010-2012. Resultatnivåerna budgeterades till 31,5 mnkr för 2010, 11,5 mnkr

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2006

Rapport över granskning av bokslut 2006 Rapport över granskning av bokslut 2006 KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 2 5. Förenlighet med kommunfullmäktiges mål 3 5.1 Finansiella mål 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer