Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011

2 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget Westkust vid kaj i Mollösund Fotograf Anneli Fredrikson

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Kommunalrådet har ordet 4 Kommunens organisation 5 Förvaltningsberättelse Om Orust 7 Personalredovisning 10 Ekonomi i sammandrag 12 Budgetanalys 16 Avstämning av god ekonomisk hushållning 18 Resultaträkning 19 Finansieringsanalys 21 Balansräkning 23 Noter kommunen 26 Redovisningsmodell 28 Redovisningsprinciper 29 Driftsredovisning och investeringsredovisning kommunen 30 Årsberättelser Kommunstaben 32 Lärande 34 Omsorg 38 Samhällsutveckling 41 Miljö- och byggnadsnämnden 45 Överförmyndarnämnden 48 Affärsdrivande verksamheter Kommunstyrelsen/Vatten- och avloppsverk 49 Kommunstyrelsen/Renhållningsverk 51 Kommunstyrelsen/Fjärrvärmeverket 53 Revisionsberättelse 56

4 Kommunalrådet har ordet 2011 var första året på den nya mandatperioden. Det var även första året med en ny organisation både politiskt och på tjänstemannanivå. Nya politiska arbetsutskott och beredningar infördes och det blev färre förvaltningar i syfte att bland annat skapa mer helhetssyn och samarbete. Under början av 2012 förändrades majoriteten i Kommunfullmäktige. Det innebär att jag som kommunalråd sammanfattar ett år som bedrevs av en annan majoritet. Trots de senaste årens ekonomiska oro visar kommunen för tredje året i rad ett positivt resultat. Bokslut för 2011 visar ett överskott på 30,3 miljoner kronor. Det är 14,2 miljoner bättre än det budgeterade resultatet. Totalt investerades 112 miljoner kronor Under året invigdes nya skolan i Henån och färjeterminalen i Tuvesvik tar alltmer form inför 2013 då den ska vara klar. Hösten 2011 startade en förskoleavdelning i Ellös och ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn invigdes i Mollösund. Bland miljösatsningarna fanns införandet av sugtömningsstationer i flera gästhamnar. För andra året i rad svepte en lång och hård vinter in över Sverige. Denna gång klarade vår kommunala organisation påfrestningarna bra, störningarna var färre och kanske berodde det på att vi var lite mer vana vid mycket snö och kyla från året innan. de nystartade företagen. I Varekil finns nya industritomter till försäljning. Arbetet pågår för att ordna industritomter även i Ellös. Orust blev uppmärksammat i landet då kommunen och Orusts Sparbank för första gången delade ut Orust Stora Evert Taubepris. Priset delas ut till en lyriker som skriver i Taubes anda. Priset fick stor uppmärksamhet i media. Uppmärksamheten blev inte mindre då första stipendiet gick till Ulf Lundell som tog emot det på Taubespelen i juli och framåt blir viktiga år i kommunens utveckling. Det är många projekt som pågår eller startar. Bland annat ska arbetet med att utveckla Marknadsplatsen från Vikingatiden fortsätta. Till sommaren 2013 öppnar Tuvesvik och en viktig turistpunkt skapas tillsammans med Käringön och Gullholmen/ Härmanö. Ingrid Cassel Kommunalråd Befolkningen den 31 december var personer vilket var 92 färre invånare än året innan. Det föds fortfarande få barn men året innebar även ett underskott då fler flyttade ut. Nya tomter och bostäder behövs och planeras för att locka nya kommuninvånare. Påverkan av ekonomin i Europa och börsoro gjorde att konjunkturerna bromsade in. Detta har bland annat påverkat båtbranschen med både varsel och konkurs. Glädjande nog var arbetslösheten låg jämfört med riket och det startade hela 116 nya företag vilket var bland de bättre kommunerna i Sverige. Det är viktigt att mark för verksamhet finns som kan erbjudas till både etablerade företagare och alla 4 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

5 Kommunens organisation Politikens organisation Beställare Politikens (de förtroendevaldas) uppgift är att fatta övergripande och långsiktiga beslut i kommunen och att därefter ge förvaltningarna (tjänstemännen) de uppdrag och de resurser som krävs för ett genomförande. Man brukar därför tala om politiken som Beställare och förvaltningarna som Utförare. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ska besluta i stora och principiellt viktiga ärenden för kommunen. Kommunfullmäktiges beredningar Kommunfullmäktige har beredningar med uppgift att arbeta med kommunens långsiktiga mål- och visionsarbete som är grund för kommande mål och budget. Kommunfullmäktige politisk fördelning Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 9 Folkpartiet 5 Centerpartiet 5 Folkviljan på Orust 5 Miljöpartiet 3 Kristdemokraterna 1 Vänsterpartiet 1 Orustpartiet 1 Sverigedemokraterna* (1) Totalt 40 * Sverigedemokraterna har tagit en plats, men har inte valda personer att kunna besätta sin plats med. Det finns tre fasta beredningar med nio ledamöter i vardera. Det är: Beredning för lärande och omsorg Beredning för samhällsutveckling Beredning för ekonomi och intern planering Beredningarna arbete leds av en beredningsledare som väljs ur kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är verksamhetsnämnd och ansvarar för att verksamheterna bedrivs efter mål och budget. Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen organiseras med arbetsutskott och tre verksamhetsutskott: Utskott för samhällsutveckling Utskott för lärande Utskott för omsorg Varje utskott ska ha tre ledamöter med tre ersättare. Arbetsutskottet ansvarar bland annat för kommunstaben. Miljö och byggnadsnämnden Miljö- och Byggnämnden svarar för myndighetsbeslut som av laglighetsskäl inte kan fattas av Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 2011 Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Hans Pernevik (FPO) Bengt Torstensson (S) Birgit Strömberg (M) Kommunstyrelsen 2011 Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Roger Hansson (S) Gunilla Josefsson (S) Ingrid Cassel (M) ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 5

6 Förvaltningarnas organisation Utförare Det finns två förvaltningar i kommunen, dels kommunstyrelseförvaltningen, som lyder under kommunstyrelsen, och dels miljö- och byggnadsförvaltningen, som lyder under miljö- och byggnadsnämnden. Organisationschema Kommunstyrelseförvaltningen består av tre delar Verksamheten för Lärande Verksamheten för Omsorg Verksamheten för Samhällsutveckling Kommunchef Någon kommunchef i traditionell mening finns inte. Verksamhetscheferna delar på detta uppdrag och fungerar som kommunchef under var sin del av året. Beredning för omsorg och lärande Valberedningsnämnd Kommunfullmäktige Beredning för ekonomi och intern planering Revisorer Beredning för samhällsutveckling Miljö- och byggnadsnämnd Kommunstyrelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Utskott för lärande Utskott för omsorg Utskott för samhällsutveckling Valnämnd Överförmyndarnämnd Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Verksamheten för lärande Skola, fritidshem, skolskjuts Förskola Vuxenutbildning, gymnasium Verksamheten för omsorg Medicinsk ansvarig sjuksköterska MAS Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Vård och omsorg Flyktingmottagning Arbetsmarknadsenhet Verksamheten för samhällsutveckling Räddningstjänst Kost och lokalvård Bibliotek, kultur, föreningstöd, musikskola Fritidsgårdar VA/renhållning Fastighet Plan/mark exploatering Näringsliv och turism Upphandling Kollektivtrafik Kommunstyrelseförvaltningens stab Ekonomi, Personal, kansli, IT, information, ANDT-samordnare, folkhälsa 6 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

7 Om Orust Befolkningen var den 31 december personer vilket var 92 färre invånare än året innan. Det föds få barn men den här gången ökade även underskottet eftersom fler flyttade ut från kommunen. Miljöarbetet är omfattande med många olika projekt. Båten M/S Latrina var ett regionprojekt där Orust var en av de drivande krafterna. Båten turnerade under några sommarveckor i Bohusläns skärgård för att både tömma båtars latrin och uppmuntra båtägare att tömma latrin i hamnarnas sugtömningsstationer. Flera av kommunens gästhamnar installerade sugtömningsstationer. Fjärrvärmeverket i Ellös är en annan satsning för miljö och energieffektiv uppvärmning. Turismen var som vanligt stor under sommaren även om sommarvädret inte var det bästa. Även den kalla vintern lockade turister till oss för att åka långfärdskridsko på ett fruset hav. Turismen är en växande industri för Orust. I september invigdes den nya skolan i Henån. Andra stora projekt är färjeläget i Tuvesvik, diskussionerna för en ombyggnad av väg 160 tog fart igen och inte minst startade den nya politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Som avslutning på året fick kommunen ta emot två miljoner kronor från Orusts Sparbank för att utveckla IT-satsningarna inom grundskolan. Näringsliv och arbetsmarknad Arbetsmarknaden har blivit kärvare ju längre året gått även om siffror visar att Orust klarar sig förhållandevis bra. Anledningen är bl.a. stora arbetsplatser i närområdet som är motorer plus småskaligheten, nyföretagande och variationen på näringslivet. Orust hade den första december 5.1 % arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram (ålder år). För hela Sverige var siffran 8.6 %. För ungdomar i åldern år var 10.9 % arbetslösa (inkl personer i program) och i riket 19.1 %. Samtliga siffror för Orust var lägre 2011 jämfört med Påverkan av ekonomin i Europa och börsoro gjorde att konjunkturerna bromsade in. Detta har bland annat påverkat båtbranschen med både varsel och konkurs. Glädjande nog startar det många företag i kommunen och här är Orust bland de bättre i Sverige. Det finns en stor entreprenörsanda på Orust. Detta märks inte minst i att det startade hela 116 nya företag i Orust kommun Svenskt Näringsliv presenterade under våren sin årliga ranking av företagsklimatet och Orust hoppade upp över 30 placeringar även om det är en bra bit kvar till toppen. Vi arbetar med flera olika förbättringsområden och förhoppningsvis ska detta göra att Orust fortsätter klättringen uppåt. Ett forum för att diskutera förbättringar är Näringslivsrådet som hade fyra sammanträden under året. Rådet fyller en viktig funktion utifrån samarbete kommun-näringsliv och fångar upp idéer och synpunkter. Bilden av Orust Kommunen har deltagit i flera olika mässor och events för att presentera Orust som en bra plats att bo och verka på, eller att besöka för få njutbara upplevelser. Framförallt är det på våren och sommaren som mässorna är flest. För tredje året i rad fanns kommunen med som utställare på TUR-mässan i Göteborg. I Bohusläns monter delade kommunen och Orustkonferens plats tillsammans med turistnäringen och Södra Bohuslän Turism AB. Andra evenemang under året var rekryteringsmässor och energimässa och BO-mässa. Under något år har kommunen tillsammans med Orusts Sparbank och Taubespelen diskuterat hur Evert Taubes liv och visdiktning om Orust ska uppmärksammas. På TUR-mässan presenterades Orust ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 7

8 Stora Evert Taubepris. Ett pris på kronor som delas ut till en lyriker som skriver i Taubes anda. Priset fick stor uppmärksamhet i media. Uppmärksamheten blev inte mindre då pristagaren presenterades den 17 juni. Det allra första stipendiet gick till Ulf Lundell som i på Taubespelen den 10 juli tog emot priset. P4 Radio Göteborgs morgonprogram introducerade i juli Kommuncupen, ett inslag där sändningsområdets kommuner fick tävla i konsten att marknadsföra sin kommun. Laget från Orust bestod proven bra genom att vinna både kvartsfinal, semifinal och stod den 8 augusti som slutsegrare i hela tävlingen. Priset var ett 15 minuter långt inslag om Orust i morgonprogrammet. I en omröstning gjord av Göteborgspostens läsare valdes Gullholmens gästhamn till Västkustens bästa gästhamn. Ett prestigefullt pris att få och ett erkännande till hamnvärdarna och deras goda arbete. Turism En arbetsgrupp bildades för att utreda förutsättningarna för ett fritidsbåtsmuseum på Orust. Under våren startade ett samarbete med Bohusläns museum och Lysekils kommun som har liknande projekt. Kommunen deltar i många olika turistprojekt som Framtidskuster, Pilgrimsleden och Skepp o Hoj. Dessa projekt handlar om uthållig turism, vandringar och cykelleder. Badplatsernas ö är ett projekt som bättre ska kunna ta tillvara på de fina möjligheter det finns till att bada på Orust. Först ut var Ellös badplats som bland annat via Landsbygdsstöd och kommunala stöd byggdes om under året. Ulf Lundell fick 2011 Orusts stora Evert Taubepris. Här tillsammans med Birgitta Pettersson och Roger Hansson. 8 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

9 Orust i siffror 2011 Folkmängd (15 221) Antal bygglov för småhus 58 (92) Medelink/inv 2010 Orust Invånare/km 2 39 Antal bygglov för flerbostadshus 1(14) Medelink/inv 2010 riket Födda 109 (143) Antal bygglov för fritidshus 17 (47) Antal företag (1 751) Döda 143 (164) Sålda kommunala bostadstomter 13 (9) Antal arbetställe (2 249) Inflyttning 774 (748) Inpendling år Antal gästnätter i hamnar Utflyttning 830 (786) Utpendling år Källa: SCB, Södra Bohusläns Turism AB, Orust kommun, Bolagsverket. Siffror inom parentes avser föregående år. För en lyckad turism krävs mycket planering, kunskap och kommunikation Kommunen har ett nära samarbete med Södra Bohusläns Turism AB. Framtid Nya tomter och bostäder behövs och planeras för att locka nya kommuninvånare. Inflyttning innebär också ett ökat behov av barnomsorg. Ombyggnad av Väg 160 är fortsatt en viktig fråga. Byggande av ny färjeterminal i Tuvesvik, gång- och cykelleder, nya busslinjer m m är också frågor som påverkar kommunens infrastruktur. Planeringen är igång för ombyggnad av skollokalerna i Svanesund. Konjunkturläget ser tyvärr sämre ut inför Oron på finansmarknaderna och för enskilda länders ekonomier påverkar hela världen och så även Orust. Men trots konjunkturerna med mera är det fortfarande lika viktigt att det finns till exempel industrimark att erbjuda till både etablerade företagare och alla de nystartade företagen. En annan viktig infrastrukturfråga är de digitala motorvägarna. Staten anger att 90 % av alla hushåll ska ha tillgång till 100 mb/sek bredbandsuppkoppling senaste Statliga medel finns att söka och detta är en viktig fråga att arbeta med under För att öka turismen är det viktigt att det finns anläggningar för boende eftersom detta är en förutsättning för våra gäster att stanna mer än över dagen. Kommunen samarbete med Södra Bohuslän Turism AB är viktigt och att synas på strategiska events är allt mer viktigt. Flera mässor planeras för 2012 och projekt som Framtidskuster, Badplatsernas ö och ställplatser är viktiga för utvecklingen av turismen. Antal företag i Orust kommun Antal invånare i Orust kommun Källa: SCB och Bolagsverket. Den stora förändringen av antal företag 2008 beror på att Bolagsverkets tagit bort inaktiva företag från statistiken. ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 9

10 Personalredovisning Våra medarbetare Vid årsskiftet arbetade 1105 (1120) tillsvidareanställda i kommunen. Av de anställda var 87 % kvinnor, av vilka 50 % arbetade deltid. Männen utgjorde således 13 procent av personalen, men av männen arbetade endast 19 % deltid. Andelen anställda över 60 år var 15,8 % eller 175 personer (175). Dessa kan komma att pensioneras inom en 5-års period. Medelåldern för tillsvidareanställda minskade något från föregående år och uppgick till 48 år. Ledarutveckling Kompetensutvecklingen för anställda och chefer har som tidigare huvudsakligen skett inom respektive förvaltnings verksamhetsplaner. I den kommunövergripande kompetensutvecklingen satsades mycket i den nya organisationen som togs i bruk under 2011, där året startades med en stor kickoff, där tonvikten lades på värderingar och ledord för cheferna. Ledardagarna har utvecklats till så kallade chefsdagar där samtliga chefer träffas och redovisar olika uppgifter som man arbetat med, samt också tar tillfälle att informera och kommunicera frågeställningar i chefsrollerna. Ett större insats gjordes också på utvecklandet av en ny lönesamtalsmodell (verksamhetsutvecklande lönesättning) där vi införde ett nytt sätt att sätta och kommunicera individuell lönesättning för alla chefer, medarbetare samt fackliga organisationer. Rekrytering Arbetsmarknaden var, på liknande sätt som föregående år svag. Detta innebar att rekryteringssituationen generellt var god, genom att vi fick fler sökanden på respektive vakans. Dock har vi, som tidigare, problem med att rekrytera specialutbildad personal. Personalomsättningen var låg. Antal personer 31/ Kommunstyrelseförvaltningens stab 45 Verksamheten för samhällsutveckling 159 Verksamheten för omsorg 515 Verksamheten för lärande 375 Miljö och byggnadsförvaltningen 13 Totalt 2011 Totalt Tillsvidareanställda Kön Medelålder Kvinnor 47,8 (47,9) Män 49,6 (50,3) Totalt 48 (48,3) Medelålder fördelade efter kön 2011 och (2010) Ålder Kvinnor % Män % Totalt % ,1 4,7 6, , , ,1 25,3 27, , ,8 Åldersstruktur 2011 för tillsvidareanställda fördelat på ålder, och kön. Hälsa Den totala sjukfrånvaron för 2011 uppgick till 5,8% samtliga personalkategorier och anställningsformer inräknade. Sjukfrånvaron har således ökat något (0,4%) jämfört med 2010 och är historiskt på mycket låga nivåer. Långtidssjukskrivningar (omfattar 60 dagar eller mer) har ökat och uppgick 2011 till 46,3% (43,3%) av den totala sjukfrånvaron. Orsakerna härtill är förvånande med tanke på stramare sjukregler mm. För att ge en annan bild av sjukfrekvens så blir det allt mer vanligt att arbetsgivare redovisar frisknärvaro, dvs. hur många anställda som inte har någon sjukdag. I Orust var det 40,7%, som inte hade en enda sjukdag, vilket är en marginell minskning jämfört med 2010 (41,8%) 10 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

11 Friskvårdinsatserna för 2011 har som många andra områden varit föremål för budgetsanering, vilken inneburit att vi kraftigt minskat budeterade medel för friskvården. Vi har använt resurserna till marknadsföring om våra Hälsospår, samt viss subvention på gymkort. En utbildning genomfördes för kommunens 75 friskvårdsombud. Vi har också arbetat mycket förebyggande tillsammans med vår Företagshälsovård och folkhälsorådet. Ur tabellen Sjukdomsrelaterad frånvaro per kön framgår, liksom tidigare år, att kvinnor är sjukskrivna i högre utsträckning än män, även om sjuktalen minskat något för kvinnor och ökat något för män (förklaringen torde inte vara att män erhållit en större arbetsbörda i arbetsliv och privatliv, det stöds i vart fall inte av forskningen) En av många förklaringar till att kvinnor har en högre sjukfrekvens än män kan vara att kvinnor i allmänhet bär en tyngre arbetsbörda, både i arbetsliv och privatliv. Sjukdomsrelaterad frånvaro för samtliga anställda (totalt) 2011 Ålder Tillgänglig arbetstid i Sjukfrånvaro av avtalad arbetstid i Sjukfrånvaro i % av tillgänglig Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro Ttimmar Ttimmar arbetstid Ttimmar Procent ,1 (4,7) ,1 (5,3) ,9 (5,7) 57,6 46,3 Totalt 2131(2080) 124 (113) 5,8 (5,4) 57,6 (49,3) 46,3 (43,3) Sjukdomsrelaterad frånvaro per kön (totalt) 2011 Kön Tillgänglig arbetstid i Ttimmar Sjukfrånvaro av avtalad arbetstid i Ttimmar Sjukfrånvaro % av tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro Ttimmar Procent Kvinna ,1 (5,7) Man ,3 (4,1) Totalt 2131 (2080) 124 (113) 5,8 (5,4) 57,6 (43,9) 46,3 (43,3) Lönebildning/löneadministration 2011 förhandlades löner mellan Kommunen och 17 olika fackliga organisationer för 1285 månadsavlönade och 1189 timavlönade. Orust kommun tillämpar två olika förhandlingsmodeller (fastställs vid överläggningar med respektive facklig organisation). Under 2011 såg fördelningen ut på följande sätt: Traditionell förhandling: Kommunal, Lärarnas Riksförbund samt SSR. Chef/medarbetar modell: Sveriges ingenjörer, Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, DIK, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision, SSR, Vårdförbundet, Naturvetarna, Ledarna, FSA, Sveriges Psykologförbund, JUSEK, Sveriges Arkitekter och Civilekonomerna. Löneöversyn 2011 var det sista året i det nuvarande centrala avtalet för de flesta förbund. Från och med april 2012 skall parterna teckna nya centrala avtal. Kvinnor % Män % Totalt % 2,02 2,17 2,15 Utfallet för löneöversyn 2011 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 11

12 Ekonomi i sammandrag Kommunens resultat Kommunens resultat 2011 uppgick till 30,3 mkr (föregående år 39,8 mkr). Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar, ökade med 11,6 mkr eller 1,8% (19,8 eller 3,1%). Intäkterna från skatter samt generella statsbidrag ökade med 11,8 mkr (25,9 mkr) eller med 1,7 % (3,8 %). Resultatet försämras av ökade finansiella nettokostnader med 9,7 mkr (-0,8 mkr), vilket är en konsekvens av att genomsnittsräntan under 2011, till följd av den högre räntenivån på utstående anläggningslån ökat till 2,97% (1,90%). Dessutom tillkom ytterligare finansiell ränta på grund av att diskonteringsräntan för pensioner sänktes med 0,75%, som innebär en ytterligare ökning av finansiella kostnader med 3,4 mkr. Det något sämre resultatet jämfört med 2010 medför att kommunens soliditet, enligt balansräkningen, minskar från 31,1 % till 30,7 %. Investeringarna uppgick 2011 till 112,0 mkr (125,3 mkr). Årets resultat minus affärsdrivande verksamhetsresultat ger ökat resultat inklusive ekonomisk hushållning. Följande två diagram, där det första visar resultatutvecklingen från år 2002 och nästa visar utvecklingen av kommunens nettokostnader sedan år Resultatutveckling Resultat Resultat inkl god ekonomisk hushållning *Med god ekonomisk hushållning avses resultatet exklusive reavinster och affärsverksamhet. 12 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

13 Nettokostnader ,0 2, ,0 mkr ,0-1,0-2,0-3,0-4, ,0 Sa nettokostn inkl affärsdrivande verksamhet Resultat affärsdrivande verksamhet Skatteintäkter % % Taxeringsår 2011 förändr 2010 förändr 2009 Taxerat skatteunderlag, riket (mkr) ,2% ,3% Antal invånare, riket (31/12 resp år) ,8% ,9% Rikets skatteunderlag/invånare (kr) ,3% ,4% Taxerat skatteunderlag, kommunen (mkr) ,4% ,4% Antal invånare, kommunen (31/12 resp år) ,6% ,8% Kommunens skatteunderlag/invånare (kr) ,0% ,2% Kommunens skatteunderlag/rikets skatteunderlag, 99,1% 99,5% 97,8% per invånare (%) Kommunens skatteunderlag för taxeringsåren och jämförelse med utvecklingen i riket. I ovanstående tabell redovisas kommunens skatteunderlag för taxeringsåren och jämförelse görs med utvecklingen i riket. Kommunens taxerade skatteunderlag (d.v.s. invånarnas taxerade inkomster till kommunal beskattning) ökade 2011 med 0,4 %. (1,4 %), vilket kan jämföras med ökningen i riket som var 1,3 % (0,4 %). Antalet invånare i kommunen minskade med -0,7% (-0,6%), medan den ökade med 0,8% i riket. Eftersom kommunen är garanterad 115 % av medelskattekraften i riket så försvinner dock merparten av ovan nämnda försämring i ökat statligt inkomstutjämningsbidrag, men en viss positiv effekt skulle ändå kunna uppnås med ett förbättrat kommunalt skatteunderlag (upp till 115 %). ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 13

14 Generella statsbidrag och utjämning I det generella statsbidraget för kommuner ingår bl.a. ett särskilt kostnadsutjämningssystem som syftar till att utjämna sådana kostnadsskillnader som den enskilda kommunen inte anses kunna påverka i någon större utsträckning, som t.ex. demografiska faktorer (antal invånare i olika åldersklasser) samt vissa geografiska och socioekonomiska förutsättningar. I detta system får kommuner med en relativt sett lägre kostnadsnivå (enligt utjämningssystemet) betala till de kommuner som har en högre kostnadsnivå. Orust kommun anses i detta sammanhang höra till de kommuner som har en relativt sett lägre kostnadsnivå och får därför betala en kostnadsutjämningsavgift. Denna avgift har höjts från 24,9 mkr år 2009 till 32,6 mkr år Den huvudsakliga anledningen härtill är det minskande antalet invånare under 18 år vilket, enligt systemet, anses kunna minska kommunens kostnader för barnomsorg och undervisning. Kommentar: Denna utveckling kan förmodas fortsätta även under närmast kommande år. Å andra sidan ökar antalet invånare som är 65+, vilket kommer att öka systemets ersättning till kommunen (men förmodligen även kostnaderna för äldreomsorgen). Finansiella kostnader Räntekostnaderna för kommunens långfristiga lån ökade från 7,7 till 14,5 mkr, dessutom tillkom ytterligare finansiell ränta på grund av att diskonteringsräntan för pensioner sänktes med 0,75%, som innebär en ytterligare ökning av finansiella kostnader med 3,4 mkr (totalt 17,9 mkr år 2011). Genomsnittsräntan har under 2011 ökat till 2,97% (1,9%). Kommentar: Andelen lån med rörlig ränta uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till 47 % (59 %). Investeringar Kommunens investeringar uppgick under året till 113,6 mkr (125,3 mkr). Resultatnivån medförde att självfinansieringsgraden för 2011 uppgick till 21% (21%). Koncernen I kommunkoncernen ingår Stiftelsen Orustbostäder, som under 2011 redovisat ett resultat på +0,0 mkr (0,8 mkr). Stiftelsens ekonomiska utveckling är givetvis av största vikt, särskilt som kommunen har tecknat borgen för stiftelsens lån med totalt 400,6 mkr (368,0 mkr). Kommunen har under 2011 vare sig erhållit utdelning eller utbetalat något bidrag till stiftelsen Kommentar: För borgen till stiftelsen har fullmäktige beviljat en ram som vid 2011 års utgång uppgick till 412,2 mkr. Denna ram har således utnyttjats till 97,1 %. 14 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

15 Onsdagen den 21 september 2011 invigdes Henåns nya skola. ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 15

16 Budgetanalys Drifts- och resultatbudget I förhållande till den ursprungliga budgeten för Orust kommun som visade på ett resultat om +16,1 mkr hamnade det slutliga resultatet för året 2011 på 30,3 mkr. Kommunen har under året påverkats av en stor omorganisation och förändring av kapitalkostnadernas redovisning. Extra medel tillfördes utskottet för Lärande under våren och även till utskottet för Omsorg, mot bakgrund av den demografiska förändringen. Resultatbudgetutfall Årets resultat på 30,3 mkr är en avvikelse med +14,2 mkr i relation till den budget som togs fram i mars Finansiella poster står för -3,3 mkr. Där de finansiella intäkternas utfall blev enligt budget, medan de finansiella kostnadernas utfall blev 13,3, 0,7 mkr lägre än budget trots att räntan ökat med cirka 1%. Budgeterat belopp för investeringar var högre än vad som realiserats under året, vilket bidragit till budgetavvikelsen. Finansiella kostnader avseende pensioner visar en budgetavvikelse på -0,6 mkr. Sänkt diskonteringsränta för pensioner har medfört en negativ budgetavvikelse på -3,4 mkr. Avvikelsen avseende skatteintäkter och generella statsbidrag blev +7 mkr. Driftsbudgetutfall Verksamhetens nettokostnad visar en budgetavvikelse på + 10,5 mkr, varav avskrivningar avviker med +4,3 jämfört med budget. Återbetalning av AGS-KL avtalsgruppsjukförsäkring +1,7 mkr Pensionskostnader och förändring pensionsavsättning -1,7 mkr Budgetavvikelse verksamheter och utskott Sammanfattningsvis kan större delen av budgetavvikelserna för de olika verksamheterna förklaras av beslutet att föra över kapitalkostnaderna till respektive verksamhet/utskott istället för en central post. Arbetet med att decentralisera kapitalkostnader har tagit tid och varit komplicerat, vilket påverkar utfallet jämfört med budget, som inte inledningsvis innehållit kapitalkostnader. Den politiska verksamheten visar en budgetavvikelse på -0,7 mkr, vilket beror på fel uppskattning av arvoden och bilersättningar i budget Kommunstyrelsens stab har en budgetavvikelse på -1,8 mkr, som beror på hyreskostnader för kopiering-/utskriftsmaskiner som inte varit med i ursprungsbudgeten, men som under året tagits av staben samt konsultkostnader bl a i samband med omorganisationen samt utveckling av e-tjänster och e-tjänstutveckling. Samhällsutveckling har en budgetavvikelse på -2,9 mkr, som främst kan hänföras till omorganistionen. Verksamheten för plan, mark & exploatering har en budgetavvikelse på +4,0 mkr, där försålda tomter inom avslutade exploateringsområden ger ett överskott på 4,7 mkr. Övriga större poster som påverkar de positiva budgetavvikelsen är: Moduler i Henåns skola +1,2 mkr Förändring av semesterlöneskuld / personalomkostnadspåslag + 2,3 mkr Avgiftsbestämd ålderspension+ 4,7 mkr Lärande visar en budgetavvikelse på -4,0 mkr, vilket främst beror på att resursenheten/elevhälsa visar avvikelse mot budget med -3,6 mkr och det underskottet är knutet till särskilda undervisningsgruppen på Henåns skola. Dessutom visar grundskolan en budgetavvikelse på -1,4 mkr som till största delen är 16 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

17 kopplat till särskilda insatser utöver ram beroende på elev alternativt grupper av elever som behöver extra stöd för att nå sina mål. Utskottet för Lärande tillfördes under våren extra medel, men har trots en stor kostnadsmedvetenhet och ett målmedvetet arbete inte lyckats i sin helhet nå ett positivt resultat under Budgetavvikelsen för Omsorg är positiv och ligger på +4,8 mkr. Utskottet för omsorg tilldelades en utökad budgetram i början av Detta för att den demografiska förändringen under de senaste åren medfört ökat antal äldre i behov av insatser och därmed högre kostnader. Anslag för utökning av verksamhet på Fyrklöverns äldreboende har inte blivit verkställd, vilket också påverkat till den positiva budgetavvikelsen. Miljö- och byggnadsnämnden visar en positiv budgetavvikelse på 0,7 mkr., som främst kan hänvisas till ett positivt intäktsutfall för bygglovs- och miljöintäkterna, +0,5 mkr resp +0,2 mkr. En tjänst som bygghandläggare, som ingår i budget, har inte tillsatts under året, vilket också bidragit till den positiva avvikelsen. ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 17

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer