Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011

2 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget Westkust vid kaj i Mollösund Fotograf Anneli Fredrikson

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Kommunalrådet har ordet 4 Kommunens organisation 5 Förvaltningsberättelse Om Orust 7 Personalredovisning 10 Ekonomi i sammandrag 12 Budgetanalys 16 Avstämning av god ekonomisk hushållning 18 Resultaträkning 19 Finansieringsanalys 21 Balansräkning 23 Noter kommunen 26 Redovisningsmodell 28 Redovisningsprinciper 29 Driftsredovisning och investeringsredovisning kommunen 30 Årsberättelser Kommunstaben 32 Lärande 34 Omsorg 38 Samhällsutveckling 41 Miljö- och byggnadsnämnden 45 Överförmyndarnämnden 48 Affärsdrivande verksamheter Kommunstyrelsen/Vatten- och avloppsverk 49 Kommunstyrelsen/Renhållningsverk 51 Kommunstyrelsen/Fjärrvärmeverket 53 Revisionsberättelse 56

4 Kommunalrådet har ordet 2011 var första året på den nya mandatperioden. Det var även första året med en ny organisation både politiskt och på tjänstemannanivå. Nya politiska arbetsutskott och beredningar infördes och det blev färre förvaltningar i syfte att bland annat skapa mer helhetssyn och samarbete. Under början av 2012 förändrades majoriteten i Kommunfullmäktige. Det innebär att jag som kommunalråd sammanfattar ett år som bedrevs av en annan majoritet. Trots de senaste årens ekonomiska oro visar kommunen för tredje året i rad ett positivt resultat. Bokslut för 2011 visar ett överskott på 30,3 miljoner kronor. Det är 14,2 miljoner bättre än det budgeterade resultatet. Totalt investerades 112 miljoner kronor Under året invigdes nya skolan i Henån och färjeterminalen i Tuvesvik tar alltmer form inför 2013 då den ska vara klar. Hösten 2011 startade en förskoleavdelning i Ellös och ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn invigdes i Mollösund. Bland miljösatsningarna fanns införandet av sugtömningsstationer i flera gästhamnar. För andra året i rad svepte en lång och hård vinter in över Sverige. Denna gång klarade vår kommunala organisation påfrestningarna bra, störningarna var färre och kanske berodde det på att vi var lite mer vana vid mycket snö och kyla från året innan. de nystartade företagen. I Varekil finns nya industritomter till försäljning. Arbetet pågår för att ordna industritomter även i Ellös. Orust blev uppmärksammat i landet då kommunen och Orusts Sparbank för första gången delade ut Orust Stora Evert Taubepris. Priset delas ut till en lyriker som skriver i Taubes anda. Priset fick stor uppmärksamhet i media. Uppmärksamheten blev inte mindre då första stipendiet gick till Ulf Lundell som tog emot det på Taubespelen i juli och framåt blir viktiga år i kommunens utveckling. Det är många projekt som pågår eller startar. Bland annat ska arbetet med att utveckla Marknadsplatsen från Vikingatiden fortsätta. Till sommaren 2013 öppnar Tuvesvik och en viktig turistpunkt skapas tillsammans med Käringön och Gullholmen/ Härmanö. Ingrid Cassel Kommunalråd Befolkningen den 31 december var personer vilket var 92 färre invånare än året innan. Det föds fortfarande få barn men året innebar även ett underskott då fler flyttade ut. Nya tomter och bostäder behövs och planeras för att locka nya kommuninvånare. Påverkan av ekonomin i Europa och börsoro gjorde att konjunkturerna bromsade in. Detta har bland annat påverkat båtbranschen med både varsel och konkurs. Glädjande nog var arbetslösheten låg jämfört med riket och det startade hela 116 nya företag vilket var bland de bättre kommunerna i Sverige. Det är viktigt att mark för verksamhet finns som kan erbjudas till både etablerade företagare och alla 4 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

5 Kommunens organisation Politikens organisation Beställare Politikens (de förtroendevaldas) uppgift är att fatta övergripande och långsiktiga beslut i kommunen och att därefter ge förvaltningarna (tjänstemännen) de uppdrag och de resurser som krävs för ett genomförande. Man brukar därför tala om politiken som Beställare och förvaltningarna som Utförare. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ska besluta i stora och principiellt viktiga ärenden för kommunen. Kommunfullmäktiges beredningar Kommunfullmäktige har beredningar med uppgift att arbeta med kommunens långsiktiga mål- och visionsarbete som är grund för kommande mål och budget. Kommunfullmäktige politisk fördelning Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 9 Folkpartiet 5 Centerpartiet 5 Folkviljan på Orust 5 Miljöpartiet 3 Kristdemokraterna 1 Vänsterpartiet 1 Orustpartiet 1 Sverigedemokraterna* (1) Totalt 40 * Sverigedemokraterna har tagit en plats, men har inte valda personer att kunna besätta sin plats med. Det finns tre fasta beredningar med nio ledamöter i vardera. Det är: Beredning för lärande och omsorg Beredning för samhällsutveckling Beredning för ekonomi och intern planering Beredningarna arbete leds av en beredningsledare som väljs ur kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är verksamhetsnämnd och ansvarar för att verksamheterna bedrivs efter mål och budget. Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen organiseras med arbetsutskott och tre verksamhetsutskott: Utskott för samhällsutveckling Utskott för lärande Utskott för omsorg Varje utskott ska ha tre ledamöter med tre ersättare. Arbetsutskottet ansvarar bland annat för kommunstaben. Miljö och byggnadsnämnden Miljö- och Byggnämnden svarar för myndighetsbeslut som av laglighetsskäl inte kan fattas av Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 2011 Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Hans Pernevik (FPO) Bengt Torstensson (S) Birgit Strömberg (M) Kommunstyrelsen 2011 Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Roger Hansson (S) Gunilla Josefsson (S) Ingrid Cassel (M) ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 5

6 Förvaltningarnas organisation Utförare Det finns två förvaltningar i kommunen, dels kommunstyrelseförvaltningen, som lyder under kommunstyrelsen, och dels miljö- och byggnadsförvaltningen, som lyder under miljö- och byggnadsnämnden. Organisationschema Kommunstyrelseförvaltningen består av tre delar Verksamheten för Lärande Verksamheten för Omsorg Verksamheten för Samhällsutveckling Kommunchef Någon kommunchef i traditionell mening finns inte. Verksamhetscheferna delar på detta uppdrag och fungerar som kommunchef under var sin del av året. Beredning för omsorg och lärande Valberedningsnämnd Kommunfullmäktige Beredning för ekonomi och intern planering Revisorer Beredning för samhällsutveckling Miljö- och byggnadsnämnd Kommunstyrelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Utskott för lärande Utskott för omsorg Utskott för samhällsutveckling Valnämnd Överförmyndarnämnd Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Verksamheten för lärande Skola, fritidshem, skolskjuts Förskola Vuxenutbildning, gymnasium Verksamheten för omsorg Medicinsk ansvarig sjuksköterska MAS Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Vård och omsorg Flyktingmottagning Arbetsmarknadsenhet Verksamheten för samhällsutveckling Räddningstjänst Kost och lokalvård Bibliotek, kultur, föreningstöd, musikskola Fritidsgårdar VA/renhållning Fastighet Plan/mark exploatering Näringsliv och turism Upphandling Kollektivtrafik Kommunstyrelseförvaltningens stab Ekonomi, Personal, kansli, IT, information, ANDT-samordnare, folkhälsa 6 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

7 Om Orust Befolkningen var den 31 december personer vilket var 92 färre invånare än året innan. Det föds få barn men den här gången ökade även underskottet eftersom fler flyttade ut från kommunen. Miljöarbetet är omfattande med många olika projekt. Båten M/S Latrina var ett regionprojekt där Orust var en av de drivande krafterna. Båten turnerade under några sommarveckor i Bohusläns skärgård för att både tömma båtars latrin och uppmuntra båtägare att tömma latrin i hamnarnas sugtömningsstationer. Flera av kommunens gästhamnar installerade sugtömningsstationer. Fjärrvärmeverket i Ellös är en annan satsning för miljö och energieffektiv uppvärmning. Turismen var som vanligt stor under sommaren även om sommarvädret inte var det bästa. Även den kalla vintern lockade turister till oss för att åka långfärdskridsko på ett fruset hav. Turismen är en växande industri för Orust. I september invigdes den nya skolan i Henån. Andra stora projekt är färjeläget i Tuvesvik, diskussionerna för en ombyggnad av väg 160 tog fart igen och inte minst startade den nya politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Som avslutning på året fick kommunen ta emot två miljoner kronor från Orusts Sparbank för att utveckla IT-satsningarna inom grundskolan. Näringsliv och arbetsmarknad Arbetsmarknaden har blivit kärvare ju längre året gått även om siffror visar att Orust klarar sig förhållandevis bra. Anledningen är bl.a. stora arbetsplatser i närområdet som är motorer plus småskaligheten, nyföretagande och variationen på näringslivet. Orust hade den första december 5.1 % arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram (ålder år). För hela Sverige var siffran 8.6 %. För ungdomar i åldern år var 10.9 % arbetslösa (inkl personer i program) och i riket 19.1 %. Samtliga siffror för Orust var lägre 2011 jämfört med Påverkan av ekonomin i Europa och börsoro gjorde att konjunkturerna bromsade in. Detta har bland annat påverkat båtbranschen med både varsel och konkurs. Glädjande nog startar det många företag i kommunen och här är Orust bland de bättre i Sverige. Det finns en stor entreprenörsanda på Orust. Detta märks inte minst i att det startade hela 116 nya företag i Orust kommun Svenskt Näringsliv presenterade under våren sin årliga ranking av företagsklimatet och Orust hoppade upp över 30 placeringar även om det är en bra bit kvar till toppen. Vi arbetar med flera olika förbättringsområden och förhoppningsvis ska detta göra att Orust fortsätter klättringen uppåt. Ett forum för att diskutera förbättringar är Näringslivsrådet som hade fyra sammanträden under året. Rådet fyller en viktig funktion utifrån samarbete kommun-näringsliv och fångar upp idéer och synpunkter. Bilden av Orust Kommunen har deltagit i flera olika mässor och events för att presentera Orust som en bra plats att bo och verka på, eller att besöka för få njutbara upplevelser. Framförallt är det på våren och sommaren som mässorna är flest. För tredje året i rad fanns kommunen med som utställare på TUR-mässan i Göteborg. I Bohusläns monter delade kommunen och Orustkonferens plats tillsammans med turistnäringen och Södra Bohuslän Turism AB. Andra evenemang under året var rekryteringsmässor och energimässa och BO-mässa. Under något år har kommunen tillsammans med Orusts Sparbank och Taubespelen diskuterat hur Evert Taubes liv och visdiktning om Orust ska uppmärksammas. På TUR-mässan presenterades Orust ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 7

8 Stora Evert Taubepris. Ett pris på kronor som delas ut till en lyriker som skriver i Taubes anda. Priset fick stor uppmärksamhet i media. Uppmärksamheten blev inte mindre då pristagaren presenterades den 17 juni. Det allra första stipendiet gick till Ulf Lundell som i på Taubespelen den 10 juli tog emot priset. P4 Radio Göteborgs morgonprogram introducerade i juli Kommuncupen, ett inslag där sändningsområdets kommuner fick tävla i konsten att marknadsföra sin kommun. Laget från Orust bestod proven bra genom att vinna både kvartsfinal, semifinal och stod den 8 augusti som slutsegrare i hela tävlingen. Priset var ett 15 minuter långt inslag om Orust i morgonprogrammet. I en omröstning gjord av Göteborgspostens läsare valdes Gullholmens gästhamn till Västkustens bästa gästhamn. Ett prestigefullt pris att få och ett erkännande till hamnvärdarna och deras goda arbete. Turism En arbetsgrupp bildades för att utreda förutsättningarna för ett fritidsbåtsmuseum på Orust. Under våren startade ett samarbete med Bohusläns museum och Lysekils kommun som har liknande projekt. Kommunen deltar i många olika turistprojekt som Framtidskuster, Pilgrimsleden och Skepp o Hoj. Dessa projekt handlar om uthållig turism, vandringar och cykelleder. Badplatsernas ö är ett projekt som bättre ska kunna ta tillvara på de fina möjligheter det finns till att bada på Orust. Först ut var Ellös badplats som bland annat via Landsbygdsstöd och kommunala stöd byggdes om under året. Ulf Lundell fick 2011 Orusts stora Evert Taubepris. Här tillsammans med Birgitta Pettersson och Roger Hansson. 8 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

9 Orust i siffror 2011 Folkmängd (15 221) Antal bygglov för småhus 58 (92) Medelink/inv 2010 Orust Invånare/km 2 39 Antal bygglov för flerbostadshus 1(14) Medelink/inv 2010 riket Födda 109 (143) Antal bygglov för fritidshus 17 (47) Antal företag (1 751) Döda 143 (164) Sålda kommunala bostadstomter 13 (9) Antal arbetställe (2 249) Inflyttning 774 (748) Inpendling år Antal gästnätter i hamnar Utflyttning 830 (786) Utpendling år Källa: SCB, Södra Bohusläns Turism AB, Orust kommun, Bolagsverket. Siffror inom parentes avser föregående år. För en lyckad turism krävs mycket planering, kunskap och kommunikation Kommunen har ett nära samarbete med Södra Bohusläns Turism AB. Framtid Nya tomter och bostäder behövs och planeras för att locka nya kommuninvånare. Inflyttning innebär också ett ökat behov av barnomsorg. Ombyggnad av Väg 160 är fortsatt en viktig fråga. Byggande av ny färjeterminal i Tuvesvik, gång- och cykelleder, nya busslinjer m m är också frågor som påverkar kommunens infrastruktur. Planeringen är igång för ombyggnad av skollokalerna i Svanesund. Konjunkturläget ser tyvärr sämre ut inför Oron på finansmarknaderna och för enskilda länders ekonomier påverkar hela världen och så även Orust. Men trots konjunkturerna med mera är det fortfarande lika viktigt att det finns till exempel industrimark att erbjuda till både etablerade företagare och alla de nystartade företagen. En annan viktig infrastrukturfråga är de digitala motorvägarna. Staten anger att 90 % av alla hushåll ska ha tillgång till 100 mb/sek bredbandsuppkoppling senaste Statliga medel finns att söka och detta är en viktig fråga att arbeta med under För att öka turismen är det viktigt att det finns anläggningar för boende eftersom detta är en förutsättning för våra gäster att stanna mer än över dagen. Kommunen samarbete med Södra Bohuslän Turism AB är viktigt och att synas på strategiska events är allt mer viktigt. Flera mässor planeras för 2012 och projekt som Framtidskuster, Badplatsernas ö och ställplatser är viktiga för utvecklingen av turismen. Antal företag i Orust kommun Antal invånare i Orust kommun Källa: SCB och Bolagsverket. Den stora förändringen av antal företag 2008 beror på att Bolagsverkets tagit bort inaktiva företag från statistiken. ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 9

10 Personalredovisning Våra medarbetare Vid årsskiftet arbetade 1105 (1120) tillsvidareanställda i kommunen. Av de anställda var 87 % kvinnor, av vilka 50 % arbetade deltid. Männen utgjorde således 13 procent av personalen, men av männen arbetade endast 19 % deltid. Andelen anställda över 60 år var 15,8 % eller 175 personer (175). Dessa kan komma att pensioneras inom en 5-års period. Medelåldern för tillsvidareanställda minskade något från föregående år och uppgick till 48 år. Ledarutveckling Kompetensutvecklingen för anställda och chefer har som tidigare huvudsakligen skett inom respektive förvaltnings verksamhetsplaner. I den kommunövergripande kompetensutvecklingen satsades mycket i den nya organisationen som togs i bruk under 2011, där året startades med en stor kickoff, där tonvikten lades på värderingar och ledord för cheferna. Ledardagarna har utvecklats till så kallade chefsdagar där samtliga chefer träffas och redovisar olika uppgifter som man arbetat med, samt också tar tillfälle att informera och kommunicera frågeställningar i chefsrollerna. Ett större insats gjordes också på utvecklandet av en ny lönesamtalsmodell (verksamhetsutvecklande lönesättning) där vi införde ett nytt sätt att sätta och kommunicera individuell lönesättning för alla chefer, medarbetare samt fackliga organisationer. Rekrytering Arbetsmarknaden var, på liknande sätt som föregående år svag. Detta innebar att rekryteringssituationen generellt var god, genom att vi fick fler sökanden på respektive vakans. Dock har vi, som tidigare, problem med att rekrytera specialutbildad personal. Personalomsättningen var låg. Antal personer 31/ Kommunstyrelseförvaltningens stab 45 Verksamheten för samhällsutveckling 159 Verksamheten för omsorg 515 Verksamheten för lärande 375 Miljö och byggnadsförvaltningen 13 Totalt 2011 Totalt Tillsvidareanställda Kön Medelålder Kvinnor 47,8 (47,9) Män 49,6 (50,3) Totalt 48 (48,3) Medelålder fördelade efter kön 2011 och (2010) Ålder Kvinnor % Män % Totalt % ,1 4,7 6, , , ,1 25,3 27, , ,8 Åldersstruktur 2011 för tillsvidareanställda fördelat på ålder, och kön. Hälsa Den totala sjukfrånvaron för 2011 uppgick till 5,8% samtliga personalkategorier och anställningsformer inräknade. Sjukfrånvaron har således ökat något (0,4%) jämfört med 2010 och är historiskt på mycket låga nivåer. Långtidssjukskrivningar (omfattar 60 dagar eller mer) har ökat och uppgick 2011 till 46,3% (43,3%) av den totala sjukfrånvaron. Orsakerna härtill är förvånande med tanke på stramare sjukregler mm. För att ge en annan bild av sjukfrekvens så blir det allt mer vanligt att arbetsgivare redovisar frisknärvaro, dvs. hur många anställda som inte har någon sjukdag. I Orust var det 40,7%, som inte hade en enda sjukdag, vilket är en marginell minskning jämfört med 2010 (41,8%) 10 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

11 Friskvårdinsatserna för 2011 har som många andra områden varit föremål för budgetsanering, vilken inneburit att vi kraftigt minskat budeterade medel för friskvården. Vi har använt resurserna till marknadsföring om våra Hälsospår, samt viss subvention på gymkort. En utbildning genomfördes för kommunens 75 friskvårdsombud. Vi har också arbetat mycket förebyggande tillsammans med vår Företagshälsovård och folkhälsorådet. Ur tabellen Sjukdomsrelaterad frånvaro per kön framgår, liksom tidigare år, att kvinnor är sjukskrivna i högre utsträckning än män, även om sjuktalen minskat något för kvinnor och ökat något för män (förklaringen torde inte vara att män erhållit en större arbetsbörda i arbetsliv och privatliv, det stöds i vart fall inte av forskningen) En av många förklaringar till att kvinnor har en högre sjukfrekvens än män kan vara att kvinnor i allmänhet bär en tyngre arbetsbörda, både i arbetsliv och privatliv. Sjukdomsrelaterad frånvaro för samtliga anställda (totalt) 2011 Ålder Tillgänglig arbetstid i Sjukfrånvaro av avtalad arbetstid i Sjukfrånvaro i % av tillgänglig Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro Ttimmar Ttimmar arbetstid Ttimmar Procent ,1 (4,7) ,1 (5,3) ,9 (5,7) 57,6 46,3 Totalt 2131(2080) 124 (113) 5,8 (5,4) 57,6 (49,3) 46,3 (43,3) Sjukdomsrelaterad frånvaro per kön (totalt) 2011 Kön Tillgänglig arbetstid i Ttimmar Sjukfrånvaro av avtalad arbetstid i Ttimmar Sjukfrånvaro % av tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro Ttimmar Procent Kvinna ,1 (5,7) Man ,3 (4,1) Totalt 2131 (2080) 124 (113) 5,8 (5,4) 57,6 (43,9) 46,3 (43,3) Lönebildning/löneadministration 2011 förhandlades löner mellan Kommunen och 17 olika fackliga organisationer för 1285 månadsavlönade och 1189 timavlönade. Orust kommun tillämpar två olika förhandlingsmodeller (fastställs vid överläggningar med respektive facklig organisation). Under 2011 såg fördelningen ut på följande sätt: Traditionell förhandling: Kommunal, Lärarnas Riksförbund samt SSR. Chef/medarbetar modell: Sveriges ingenjörer, Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, DIK, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision, SSR, Vårdförbundet, Naturvetarna, Ledarna, FSA, Sveriges Psykologförbund, JUSEK, Sveriges Arkitekter och Civilekonomerna. Löneöversyn 2011 var det sista året i det nuvarande centrala avtalet för de flesta förbund. Från och med april 2012 skall parterna teckna nya centrala avtal. Kvinnor % Män % Totalt % 2,02 2,17 2,15 Utfallet för löneöversyn 2011 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 11

12 Ekonomi i sammandrag Kommunens resultat Kommunens resultat 2011 uppgick till 30,3 mkr (föregående år 39,8 mkr). Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar, ökade med 11,6 mkr eller 1,8% (19,8 eller 3,1%). Intäkterna från skatter samt generella statsbidrag ökade med 11,8 mkr (25,9 mkr) eller med 1,7 % (3,8 %). Resultatet försämras av ökade finansiella nettokostnader med 9,7 mkr (-0,8 mkr), vilket är en konsekvens av att genomsnittsräntan under 2011, till följd av den högre räntenivån på utstående anläggningslån ökat till 2,97% (1,90%). Dessutom tillkom ytterligare finansiell ränta på grund av att diskonteringsräntan för pensioner sänktes med 0,75%, som innebär en ytterligare ökning av finansiella kostnader med 3,4 mkr. Det något sämre resultatet jämfört med 2010 medför att kommunens soliditet, enligt balansräkningen, minskar från 31,1 % till 30,7 %. Investeringarna uppgick 2011 till 112,0 mkr (125,3 mkr). Årets resultat minus affärsdrivande verksamhetsresultat ger ökat resultat inklusive ekonomisk hushållning. Följande två diagram, där det första visar resultatutvecklingen från år 2002 och nästa visar utvecklingen av kommunens nettokostnader sedan år Resultatutveckling Resultat Resultat inkl god ekonomisk hushållning *Med god ekonomisk hushållning avses resultatet exklusive reavinster och affärsverksamhet. 12 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

13 Nettokostnader ,0 2, ,0 mkr ,0-1,0-2,0-3,0-4, ,0 Sa nettokostn inkl affärsdrivande verksamhet Resultat affärsdrivande verksamhet Skatteintäkter % % Taxeringsår 2011 förändr 2010 förändr 2009 Taxerat skatteunderlag, riket (mkr) ,2% ,3% Antal invånare, riket (31/12 resp år) ,8% ,9% Rikets skatteunderlag/invånare (kr) ,3% ,4% Taxerat skatteunderlag, kommunen (mkr) ,4% ,4% Antal invånare, kommunen (31/12 resp år) ,6% ,8% Kommunens skatteunderlag/invånare (kr) ,0% ,2% Kommunens skatteunderlag/rikets skatteunderlag, 99,1% 99,5% 97,8% per invånare (%) Kommunens skatteunderlag för taxeringsåren och jämförelse med utvecklingen i riket. I ovanstående tabell redovisas kommunens skatteunderlag för taxeringsåren och jämförelse görs med utvecklingen i riket. Kommunens taxerade skatteunderlag (d.v.s. invånarnas taxerade inkomster till kommunal beskattning) ökade 2011 med 0,4 %. (1,4 %), vilket kan jämföras med ökningen i riket som var 1,3 % (0,4 %). Antalet invånare i kommunen minskade med -0,7% (-0,6%), medan den ökade med 0,8% i riket. Eftersom kommunen är garanterad 115 % av medelskattekraften i riket så försvinner dock merparten av ovan nämnda försämring i ökat statligt inkomstutjämningsbidrag, men en viss positiv effekt skulle ändå kunna uppnås med ett förbättrat kommunalt skatteunderlag (upp till 115 %). ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 13

14 Generella statsbidrag och utjämning I det generella statsbidraget för kommuner ingår bl.a. ett särskilt kostnadsutjämningssystem som syftar till att utjämna sådana kostnadsskillnader som den enskilda kommunen inte anses kunna påverka i någon större utsträckning, som t.ex. demografiska faktorer (antal invånare i olika åldersklasser) samt vissa geografiska och socioekonomiska förutsättningar. I detta system får kommuner med en relativt sett lägre kostnadsnivå (enligt utjämningssystemet) betala till de kommuner som har en högre kostnadsnivå. Orust kommun anses i detta sammanhang höra till de kommuner som har en relativt sett lägre kostnadsnivå och får därför betala en kostnadsutjämningsavgift. Denna avgift har höjts från 24,9 mkr år 2009 till 32,6 mkr år Den huvudsakliga anledningen härtill är det minskande antalet invånare under 18 år vilket, enligt systemet, anses kunna minska kommunens kostnader för barnomsorg och undervisning. Kommentar: Denna utveckling kan förmodas fortsätta även under närmast kommande år. Å andra sidan ökar antalet invånare som är 65+, vilket kommer att öka systemets ersättning till kommunen (men förmodligen även kostnaderna för äldreomsorgen). Finansiella kostnader Räntekostnaderna för kommunens långfristiga lån ökade från 7,7 till 14,5 mkr, dessutom tillkom ytterligare finansiell ränta på grund av att diskonteringsräntan för pensioner sänktes med 0,75%, som innebär en ytterligare ökning av finansiella kostnader med 3,4 mkr (totalt 17,9 mkr år 2011). Genomsnittsräntan har under 2011 ökat till 2,97% (1,9%). Kommentar: Andelen lån med rörlig ränta uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till 47 % (59 %). Investeringar Kommunens investeringar uppgick under året till 113,6 mkr (125,3 mkr). Resultatnivån medförde att självfinansieringsgraden för 2011 uppgick till 21% (21%). Koncernen I kommunkoncernen ingår Stiftelsen Orustbostäder, som under 2011 redovisat ett resultat på +0,0 mkr (0,8 mkr). Stiftelsens ekonomiska utveckling är givetvis av största vikt, särskilt som kommunen har tecknat borgen för stiftelsens lån med totalt 400,6 mkr (368,0 mkr). Kommunen har under 2011 vare sig erhållit utdelning eller utbetalat något bidrag till stiftelsen Kommentar: För borgen till stiftelsen har fullmäktige beviljat en ram som vid 2011 års utgång uppgick till 412,2 mkr. Denna ram har således utnyttjats till 97,1 %. 14 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

15 Onsdagen den 21 september 2011 invigdes Henåns nya skola. ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 15

16 Budgetanalys Drifts- och resultatbudget I förhållande till den ursprungliga budgeten för Orust kommun som visade på ett resultat om +16,1 mkr hamnade det slutliga resultatet för året 2011 på 30,3 mkr. Kommunen har under året påverkats av en stor omorganisation och förändring av kapitalkostnadernas redovisning. Extra medel tillfördes utskottet för Lärande under våren och även till utskottet för Omsorg, mot bakgrund av den demografiska förändringen. Resultatbudgetutfall Årets resultat på 30,3 mkr är en avvikelse med +14,2 mkr i relation till den budget som togs fram i mars Finansiella poster står för -3,3 mkr. Där de finansiella intäkternas utfall blev enligt budget, medan de finansiella kostnadernas utfall blev 13,3, 0,7 mkr lägre än budget trots att räntan ökat med cirka 1%. Budgeterat belopp för investeringar var högre än vad som realiserats under året, vilket bidragit till budgetavvikelsen. Finansiella kostnader avseende pensioner visar en budgetavvikelse på -0,6 mkr. Sänkt diskonteringsränta för pensioner har medfört en negativ budgetavvikelse på -3,4 mkr. Avvikelsen avseende skatteintäkter och generella statsbidrag blev +7 mkr. Driftsbudgetutfall Verksamhetens nettokostnad visar en budgetavvikelse på + 10,5 mkr, varav avskrivningar avviker med +4,3 jämfört med budget. Återbetalning av AGS-KL avtalsgruppsjukförsäkring +1,7 mkr Pensionskostnader och förändring pensionsavsättning -1,7 mkr Budgetavvikelse verksamheter och utskott Sammanfattningsvis kan större delen av budgetavvikelserna för de olika verksamheterna förklaras av beslutet att föra över kapitalkostnaderna till respektive verksamhet/utskott istället för en central post. Arbetet med att decentralisera kapitalkostnader har tagit tid och varit komplicerat, vilket påverkar utfallet jämfört med budget, som inte inledningsvis innehållit kapitalkostnader. Den politiska verksamheten visar en budgetavvikelse på -0,7 mkr, vilket beror på fel uppskattning av arvoden och bilersättningar i budget Kommunstyrelsens stab har en budgetavvikelse på -1,8 mkr, som beror på hyreskostnader för kopiering-/utskriftsmaskiner som inte varit med i ursprungsbudgeten, men som under året tagits av staben samt konsultkostnader bl a i samband med omorganisationen samt utveckling av e-tjänster och e-tjänstutveckling. Samhällsutveckling har en budgetavvikelse på -2,9 mkr, som främst kan hänföras till omorganistionen. Verksamheten för plan, mark & exploatering har en budgetavvikelse på +4,0 mkr, där försålda tomter inom avslutade exploateringsområden ger ett överskott på 4,7 mkr. Övriga större poster som påverkar de positiva budgetavvikelsen är: Moduler i Henåns skola +1,2 mkr Förändring av semesterlöneskuld / personalomkostnadspåslag + 2,3 mkr Avgiftsbestämd ålderspension+ 4,7 mkr Lärande visar en budgetavvikelse på -4,0 mkr, vilket främst beror på att resursenheten/elevhälsa visar avvikelse mot budget med -3,6 mkr och det underskottet är knutet till särskilda undervisningsgruppen på Henåns skola. Dessutom visar grundskolan en budgetavvikelse på -1,4 mkr som till största delen är 16 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

17 kopplat till särskilda insatser utöver ram beroende på elev alternativt grupper av elever som behöver extra stöd för att nå sina mål. Utskottet för Lärande tillfördes under våren extra medel, men har trots en stor kostnadsmedvetenhet och ett målmedvetet arbete inte lyckats i sin helhet nå ett positivt resultat under Budgetavvikelsen för Omsorg är positiv och ligger på +4,8 mkr. Utskottet för omsorg tilldelades en utökad budgetram i början av Detta för att den demografiska förändringen under de senaste åren medfört ökat antal äldre i behov av insatser och därmed högre kostnader. Anslag för utökning av verksamhet på Fyrklöverns äldreboende har inte blivit verkställd, vilket också påverkat till den positiva budgetavvikelsen. Miljö- och byggnadsnämnden visar en positiv budgetavvikelse på 0,7 mkr., som främst kan hänvisas till ett positivt intäktsutfall för bygglovs- och miljöintäkterna, +0,5 mkr resp +0,2 mkr. En tjänst som bygghandläggare, som ingår i budget, har inte tillsatts under året, vilket också bidragit till den positiva avvikelsen. ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 17

18 Avstämning av god ekonomisk hushållning Resultatanalys Enligt kommunens ekonomireglemente, ska kommunens resultat, exklusive affärsverksamhet och extraordinära poster, uppgå till mellan 2 och 4 % av verksamhetens nettokostnader. Eftersom resultatet (enligt denna definition) uppgår till 5,2% har således detta mål uppfyllts. Enligt balanskravet i kommunallagen (8 kap 5a ) skall kommunernas resultat vara positivt. Vissa poster avräknas dock före avstämning mot detta balanskrav, se nedanstående sammanställning. Resultatanalys 2011 Mkr Resultat (enligt resultaträkningen) 30,3 Diskonteringsränta pensioner 3,4 VA/Renhållning/Fjärrvärme 4,4 Realisationsvinst 0,0 Balanskravsresultat ,1 Resultatanalys Oreglerat balanskrav från ,0 Resultatet 2011 innebär att kommunen åter visar ett resultat som överstiger den gräns i ekonomireglementet där Kommunfullmäktige fastställt att kommunens årsresultat (Resultat 3) skall, exklusive extraordinära poster och affärsverksamhet, vara positivt och uppgå till 2-4 % av Verksamhetens nettokostnader (Resultat 1). Soliditet Ett av de finansiella målen i ekonomireglementet är att om kommunens soliditet, räknat från , har minskat (inklusive pensionsskuld som uppstått före 1998), skall denna minskning under givna förutsättningar, återställas inom en treårsperiod. Detta mål är uppfyllt eftersom soliditeten under året ökat från -5,4% till -5,1% inklusive pensionsskuld. Det är dock nödvändigt att bibehålla en resultatnivå vid den övre gränsen av ekonomireglementets intervall, d v s 4% varaktigt, för att soliditetsutvecklingen ska stabiliseras och värdet på det egna kapitalet värdesäkras fullt ut. Detta kommer att kräva konsekventa finansiella ställningstaganden och en strikt budgetföljsamhet för att skapa finansiellt utrymme att amortera på låneskulden när investeringspuckeln är passerad. Avstämning verksamhetsmål Stort arbete och engagemang har lagts ner under 2011 för att bryta ner de övergripande målen inom Orust kommun till mätbara verksamhetsmål. De olika verksamheterna har under 2011 hunnit olika långt avseende måluppfyllelser. Uppföljningen kommer att förbättras för 2012, då organisationsförändringen och de olika verksamhetsmålen hunnit etablera sig mer i verksamheterna/utskotten. Dessutom planeras det att under 2012 starta en politiskt styrd ekonomikommitté. Som ska se över styrmodeller i Orust kommun, vilket bör resultera i ökad kunskap, bättre kontroll av budget och mer spridd information om ekonomin inom Orust kommun. Att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling Under 2008 lade kommunen om sin ekonomiska strategi för att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Hittills har ett antal beslut fattats för att åstadkomma en kursändring av den ekonomiska politiken som medger såväl en satsning på verksamhetens kvalitet som på en förändrad infrastruktur som stödjer framtidens serviceproduktion och ger en möjlighet till utveckling och modernisering av det offentliga rummet. I januari 2009 reviderades Ekonomireglementet av Kommunfullmäktige. En av förändringarna är att resultatmålet för kommunen fr.o.m höjs från 1 % till intervallet 2-4 % (av Verksamhetens nettokostnader). För att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och stärka kommunens finansiella situation, bl.a. inför det omfattande investeringsprogram som ska genomföras under de närmaste åren, höjdes kommunalskatten fr.o.m. år 2009 höjts med 0,5 procentenheter till 22,39 %. 18 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

19 Resultaträkning Koncern Koncern Koncern Mkr Verksamhetens intäkter not 1 176,4 171,7 171,9 218,3 212,1 212,2 Jämförelsestörande post not 2 0,0-4,1-6,2 0,0-4,1-6,2 Verksamhetens kostnader not 3-808,1-790,7-769,5-834,0-814,4-790,3 Avskrivningar -31,7-28,7-28,2-34,8-33,8-33,8 Verksamhetens nettokostnader -663,4-651,8-632,0-650,5-640,2-618,1 Skatteintäkter not 4 620,6 599,0 586,5 620,6 599,0 586,5 Generella statsbidrag och utjämning not 4 90,0 99,8 86,4 90,0 99,8 86,4 Finansiella intäkter not 5 1,0 0,5 1,5 1,8 1,3 1,9 Finansiella kostnader not 5-14,5-7,7-8,5-28,2-19,3-21,7 Jämförelsestörande finansiell post not 5-3,4 0,0 0,0-3,4 0,0 0,0 Resultat före extraordinära poster 30,3 39,8 33,9 30,3 40,6 35,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 30,3 39,8 33,9 30,3 40,6 35,0 Verksamhetens Intäkter Koncernens intäkter ökade jämfört med föregående år med 6,2 mkr eller med 2,9 % (-0,1 %). Kommunens intäkter ökade med 4,7 mkr eller 2,7% (-0,1 %). Se även not 1. Verksamhetens Kostnader Koncernens kostnader ökade jämfört med föregående år med 19,6 mkr eller med 2,4 % (3,0 %). Kommunens kostnader ökade med 17,4 mkr eller 2,2 % (2,8 %). Den största posten Kostnader för arbetskraft ökade med 21,4 mkr eller 4,5 % (0,1 %). Se även not 3. Avskrivningar Koncernens avskrivningar ökade jämfört med föregående år med 1,0 mkr (2,9 %). Kommunens avskrivningar ökade med 3,0 mkr eller 9,5 % (0,2 %). Verksamhetens nettokostnader Koncernens nettokostnader ökade jämfört med föregående år med 10,3 mkr (22,1 mkr) eller med 1,6% (3,5 % ). Kommunens nettokostnader ökade med 11,6 mkr eller 1,8 % (3,1 %). Ett mått på kommunens ekonomiska bärkraft är nettokostnadernas andel, inklusive avskrivningar och finansnetto, av skatteintäkter och generella statsbidrag, den s.k. nettokostnadsandelen. Denna andel bör understiga 98 % för att skapa utrymme för oförutsett och göra det möjligt att uppnå de finansiella målen. Nettokostnadsandelen uppgick under året till 93,4 % (87,0%), exklusive jämförelsestörande poster. Självfinansieringsgraden (Verksamhetens intäkter/ Verksamhetens kostnader + Avskrivningar) var under året 21 % (21 %), exklusive jämförelsestörande poster. ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING 19

20 Skatteintäkter Skatteintäkterna ökade jämfört med föregående år med 21,6 mkr eller med 3,6 % (2,1 %). Skatteintäkterna beror på kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster och på kommunskattens storlek. I Orust kommun var utdebiteringen 22,39 %. Se även not 4. Generella statsbidrag och utjämning Avgiften till kostnadsutjämningen ökade från 30,1 mkr till 32,6 mkr eller med 9,2 %. Kostnadsutjämningen innebär en utjämning av strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner. Detta för att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar att sköta den verksamhet som de är ålagda att bedriva. Utjämning sker dock inte av kostnadsskillnader som beror på vald servicenivå, effektivitet, kvalitet och avgiftssättning. Den fr.o.m införda kommunala fastighetsavgiften ingår här med 31,3 mkr. Finansiella intäkter och kostnader Koncernens totala finansiella nettokostnader ökade jämfört med föregående år med 11,8 mkr. Kommunens finansiella nettokostnader ökade från 7,7 till 14,5 mkr, dessutom tillkom ytterligare finansiell ränta på grund av att diskonteringsräntan för pensioner sänktes med 0,75%, som innebär en ytterligare ökning av finansiella kostnader med 3,4 mkr (totalt 17,9 mkr år 2011). Genomsnittsräntan har under 2011 ökat till 2,97% (1,9%). Finansnettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till 2,4 % (1,0%). Andelen lån med rörlig ränta uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 47 % (59 %). Se även not 5. Kommunens kostnader Tjänster, avgifter och bidrag 6% Förbruknings - och underhållsmaterial 4% Hyror, energi, fastighetsservice m m 7% Entreprenad och köp av verksamhet 20% Arbetskraft, pensionsutbet 63% Kommunens intäkter Avgifter och ersättningar 53% Bidrag m m 38% Hyror och arrenden 9% 20 ORUST KOMMUN ÅRSREDOVISNING

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr RESULTATRÄKNING Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr Intäkter...not 1 73,6 83,0 9,4 Kostnader...not 1-261,5-278,8-7,5 Avskrivningar...not 6-10,3-9,0 0,9 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer