verkar för att göra flygresandet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verkar för att göra flygresandet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 1(8) Namn: Adress: Vasagatan 46, SE Gothenburg Sweden Webb: Orgnr: PG: BG: Projekt Limitless Sammanfattning Idag avstår många personer med funktionsnedsättning från att resa med flyg då det är förknippat med ett antal hinder och osäkerhetsfaktorer. Att bli nekad att resa med det flyg du har bokat, att få sina vitala hjälpmedel förstörda eller borttappade, att frukta överflyttningen mellan rullstol och flygplanssäte, att undvika mat och dryck för att det inte finns en tillgänglig toalett, det är verkligheten för funktionsnedsatta idag! Tack vare ett långsiktigt arbete från myndigheter, intresseorganisationer, flygplatser och företag har Sverige bra förutsättningar att ta nästa steg! (i fortsättningen benämnt: Stiftelsen Limitless) verkar för att göra flygresandet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Stiftelsen skall uppnå sitt syfte genom att utveckla processer, regelverk och redskap som flygindustrin sedan kan adaptera. Med de nya verktygen kommer de funktionsnedsatta inte ses som ett problem utan som en outnyttjad kundgrupp som kan nås med ekonomiskt försvarbara justeringar av befintlig produktionsapparat. För att driva denna utveckling skall Stiftelsen utveckla en egen flygverksamhet vilken skall fungera som utvecklingsplattform. Flygverksamheten skall utföra faktiska flygningar i samarbete med de kommersiella reseaktörerna. Stiftelsen kommer inte att sälja resor till slutkund utan kommer att utgöra en produktionsenhet som hyr ut flygplan med besättning till reseaktörer som hanterar kontakten med slutkund. Limitless fokusområde är knytet till vad som händer i och kring flygplanet. För att de här processerna skall bli effektiva krävs att interfacen mot andra aktörer standardiseras. För att lyckas krävs samarbete med intresseorganisationer, myndigheter, flygplatser, researangörer, hjälpmedelstillverkare m.fl. Först när alla processer i resekedjan är anpassade till varandra kan vi leverera ett tillgängligt resande för vår målgrupp! Orgnr: (8)

2 2(8) Projektbeskrivning För att effektivt uppnå vårt syfte kommer uppstarten av vår flygverksamhet att drivas som ett projekt med tydliga och konkreta mål (i fortsättningen benämnt: Projekt Limitless). Det första projektet riktar sig generellt mot personer med funktionsnedsättning 1 men har ett specifikt fokus på gruppen rörelsehindrade 2 (Flygbolagsterm PRM 3 och WCHC 4 ) Projektet Limitless startar med en projektuppbyggnad samt en analysfas där tidigare antaganden skall stämmas av och justeras. Efter det kommer fem delprojekt att löpa parallellt: 1. Uppbyggnad av flygverksamhet. 2. Ombyggnad av flygplan. 3. Utveckling av tekniska hjälpmedel. 4. Processutveckling. 5. Kommunikation. 1. Uppbyggnad av flygverksamhet innebär en organisation enligt myndighetskrav. Den verksamheten kommer att ha egen organisation fristående från insamlingsstiftelsen. Flygverksamhetens organisation är i detalj styrd och övervakad av myndigheterna vilket är ett krav för att kunna erhålla ett drifttillstånd (AOC). Organisationen består av en verksamhetschef (AM) som styr över ett antal definierade post holders samt tillhörande organisation. Stiftelsen kan välja att sätta upp en egen organisation eller att dela kostnaden med annan aktör. Syftet med egen flygverksamhet är att ha kontroll på verksamheten, juridisk form är av underordnad betydelse. 2. Ombyggnad av flygplan kommer att innebära installation av en toalett med syfte att öka tillgängligheten. Flygplanets säten skall väljas och monteras så att lyft förenklas. Framtagandet av den slutliga utformningen är en del av projektet, vi utgår från behovet och kommer att nyttja möjligheten med vår testplattform för att utveckla kostnadseffektiv teknik. 3. Tekniska hjälpmedlen omfattar exempelvis utrustning som förenklar flytt mellan stolar. Vi skall lyhört ta in information från målgruppen samt nyttja projektperioden till att pröva olika lösningar. Vi avser upprätta samarbete med kommersiella företagspartners. 4. Processutveckling kommer dels att inriktas på att optimera användandet av den nya tekniska utrustningen dels att förbättra nyttjandet av idag tillgängliga medel. Här finns allt från enkla checklistor till utbildning av personal och standardiseringsförslag. Här är vi beroende av samarbete. Först när aktörer i hela resekedjan koordinerar gränsytorna når vi full effekt! 5. Kommunikation För att uppnå våra mål krävs ett aktivt kommunikationsarbete. Det är viktigt att vi syns och hörs. Vi vill uppmärksammas så att vi kan få ut vårt budskap samt få in värdefulla synpunkter. Vi skall även aktivt förmedla vår förvärvade kunskap till aktörerna i branschen. Orgnr: (8)

3 3(8) Projektet avslutas med en utvärdering- och standardiseringsfas. Utvärdering och dokumentation är avgörande för att värdet av projektet skall bibehållas. Standardiseringen innebär ett fastställande av hur hjälpmedel bör vara utformade för att de skall fungera i helhetsprocessen. Processarbetet ligger sedan som grund för frivillig branschstandard och som underlag för myndigheter att utveckla till regelverk. Det strategiska valet att projektet Limitless skall ha full kontroll över flygorganisation och flygplan istället för att försöka påverka flygindustrin görs för att säkerställa kontroll över processen. För att minska administrationen kommer stiftelsen att i möjligaste mån söka underleverantörer och kommersiella partners som kan leverera enligt våra krav. Projektet strävar efter en referensgrupp som består av representanter från intresseorganisationer, flygplatser, myndigheter, reseaktörer och företag. Samverkan är nyckelordet för att lyckas! Det är självklart en förutsättning att målgruppen har stor påverkan på hur researrangörers insatser skall utformas för att möta deras behov av komfort och tillgänglighet. Limitless fokusområde är knytet till vad som händer i och kring flygplanet. För att de här processerna skall bli effektiva krävs att gränsytor mot andra aktörer standardiseras. För att lyckas krävs samarbete med intresseorganisationer, myndigheter, flygplatser, researangörer, hjälpmedelstillverkare m.fl. Vår roll i ett samarbete är att representera kunskapen kring processerna i och kring flygplanet! Först när alla processer i resekedjan är anpassade till varandra kan vi leverera ett tillgängligt resande för vår målgrupp! Orgnr: (8)

4 4(8) Mål Syftet är att verka för att göra flygresandet mer tillgängligt för rörelsehindrade. För att nå ditt sätter vi upp mål som innebär att vi skall utveckla processer och redskap som flygindustrin sedan kan adaptera för att förbättra hanterandet av personer med funktionsnedsättning i samband med flygresa. Med de här nya verktygen kommer personer med rörelsehinder inte att ses som ett problem utan som en outnyttjad kundgrupp som kan nås med ekonomiskt försvarbara justeringar av befintlig produktionsapparat. Genom att ge flygindustrin bättre processer hjälper vi vår målgrupp! För att driva den här utvecklingen skall Stiftelsen Limitless, genom projektet Limitless; Utveckla en egen flygverksamhet vilken skall fungera som en utvecklingsplattform. Utföra faktiska flygningar i samarbete med de kommersiella reseaktörerna. För att effektivt uppnå vårt syfte kommer uppstarten av vår flygverksamhet att drivas som ett projekt med tydliga och konkreta mål. Vi skall eliminera eller minska de hinder som finns för rörelsehindrade i samband med flygresande genom att: Installera en tillgänglig toalett för funktionsnedsatta ombord på flygplanet. Utveckla tekniska hjälpmedel för att underlätta överflyttning mellan stolar. Utbilda personal. Utveckla processer. Påverka standardisering av utrustning. Tillföra processkunskap för att påverka regelverk. Projekttiden är satt till 24 månader, 6 månader för uppstart, 12 månader för provdrift som inleds med testflygningar och avslutas med full produktion, 6 månader för utvärdering och standardisering. Under provdriftsperioden skall rörliga flygkostnader täckas av rörliga intäkter i form av uthyrning av tjänsten till kommersiella aktörer. Stiftelsen Limitless skall huvudsakligen fungera som underleverantör till researrangörer och flygbolag som i sin tur erbjuder produkten till slutkund. Orgnr: (8)

5 5(8) Delprojekten Uppbyggnad av flygverksamhet och Ombyggnad av flygplan kan endast startas då medel till full finansiering är på plats. Delprojekten Utveckling av tekniska hjälpmedel, Processutveckling samt Kommunikation kan startas delfinansierade. Till skillnad från Stiftelsen Limitless arbete är Projektet Limitless begränsat i tid och uppgift! Även om projektet Limitless har en handlingsplan skall syfte och mål vara vägledande i det dagliga arbetet. Det innebär även att beslut kan omvärderas på resans gång. Vi har kunskap, kompetens och motivation! Fotnot 1. Funktionsnedsättning: Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga Funktionshinder: Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen Källa, Socialstyrelsen, Fotnot 2. Rörelsehindrade: Behöver hjälp eller hjälpmedel för att förflytta sig utomhus eller inomhus. Källa: SCB aspx Fotnot 3. Persons with reduced mobility (PRMs): refers to any individual who might require special assistance or provision to make air travel accessible. This includes people with physical or learning disabilities which may be the result of a long-term disability, illness or age, or which may be temporary, for example resulting from an accident. Källa: CAA Fotnot 4. WCHC: Kategorin omfattar passagerare som inte alls kan röra sig utan rullstol eller annat hjälpmedel. Som behöver ständig assistans hela vägen från ankomsten till flygplatsen tills de intar sin plats inne i flygplanet Källa: Transportstyrelsen Orgnr: (8)

6 6(8) Bakgrund EU Kommissionen antog 2010 en omfattande strategi för att skapa ett Europa fritt från barriärer för människor med funktionsnedsättning senast år 2020 (IP/10/1505). I strategin anges hur EU och medlemsländerna kan ge vår målgrupp de redskap som behövs för att kunna utnyttja sina rättigheter. Flygbranschen är idag hårt ekonomiskt pressad vilket minskar viljan att investera i teknik och processutveckling för att underlätta för den här målgruppen. Tack vare ett mångårigt arbete från myndigheter och flygplatser har Sverige en bra position att ta nästa steg! Fortfarande avstår många personer med funktionsnedsättning från att resa med flyg då det är förknippat med ett antal hinder och osäkerhetsfaktorer. Exempel på problem som personer med funktionsnedsättning utsätts för idag: Blir indirekt eller direkt nekade att flyga p.g.a. att aktörer har kunskapsbrister eller systematiskt använder luckor i regelverk som förevändning till nekande! Stor risk att vitala hjälpmedel blir skadade, försenade eller förlorade i samband med transporten. Lyften mellan olika stolar (egenstol, lånestol, överflyttningsstol, flygplansstol) innebär obehag och skaderisk. Stor osäkerhet om vilken service flygplatserna erbjuder avseende kapacitet, kunskap och utrustningsnivå. Att undvika att äta och dricka för att det inte finns en tillgänglig toalett. Kundnytta De stora vinnarna efter det här projektet är personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Även resebranschen kommer att bli vinnare då framtagna processer leder till att minska kostnaderna och därmed möjligöra erbjudanden till en större kundgrupp. När något som är en självklar möjlighet för många samtidigt är ett stort hinder för andra finns det incitament för vår verksamhet. Mervärde Socioekonomi Att satsa på målgruppens resande kommer att innebära nya möjligheter för företagsetablering som ett led i att erbjuda specialanpassad service till målgruppen som t.ex. hotell, transporter och designade artiklar. Alla kommuner i Sverige, som satsar aktivt med skattemedel i projektet, kommer att få stor återbäring! Orgnr: (8)

7 7(8) Tidsplan Projekttiden är satt till 24 månader. Månad 1-6, avsatt för uppstart. Månad 7-18, utgörs av faktisk flygverksamhet. Månad 19-24, utgörs av utvärdering. Tidsplan LIMITLESS AIR TRAVEL första 24 månaderna 1 Webb 2 Informations mtr 3 Upprätta referensgrupp 4 Säkerställa inriktning vs behov 5 Kommersiella partner 6 Fastställa flygorganisation 7 Driftklart flygorganisation 8 Provdrift ombyggt flygplan 9 Passagerar flygningar 10 Avslut provdrift 11 Prototyp hjälpmedel ed1 12 Prototyp ed2 13 Processer ed1 14 Processer ed2 15 Förslag på standards 16 Utvärdering Månad Organisation Styrelsen Stiftelsen Limitless styrelse är projektägare av projektet Limitless. Styrelsen är samansatt för att, säkerställa projektägarens kunskapsbredd inom följande kompetensområden: Researrangemang, flygoperationer, jämställdhetsarbete, tillgänglighetsarbete, målgruppskunskap, vårdkompetens, entreprenörskap och internationellt arbete. Projektledningen Projektledningen är sammansatt för att säkerställa kunskapsbredd inom följande kompetensområden: Flygoperationer, tillgänglighetsarbete, målgruppskunskap, vårdkompetens, entreprenörskap och innovationsutveckling. Ekonomi Effekten kommer att bli påtaglig både i ett kort och i ett långt perspektiv. Ekonomiska samhällsvinster kommer att erhållas både i mjuka och konkreta värden genom t.ex. anställningar i en målgrupp som har stora svårigheter att nå fotfäste på arbetsmarknaden. Projekt Limitless modell kommer att bli eftertraktad och applicerbar i kommuner som har flygplatser. Intäkter Projektledningen är övertygad om att det finns kommersiella krafter som vill medverka men ledningen är strikt vid att endast samverka med välrenommerade företag/organisationer, stiftelser och övriga bidragsgivare. Stiftelsen söker i första hand samarbete med kommersiella aktörer som har naturliga beröringspunkter till verksamheten. Orgnr: (8)

8 8(8) Projektledningen avser: Uppvakta bidragsgivare (stiftelser och fonder) med en sammanställning av projektet och målgruppens möjlighet till ett värdigt resande på samma villkor som alla andra. Uppvakta politiker för att söka acceptans vilket underlättar fortsatt myndighetskontakt. Information/kunskapsspridning i företagsnätverk i syfte att nå sponsring och riskkapital. Projektledningen avser nu att erbjuda utvalda bidragsgivare en möjlighet att medverka från början. Projektet är troligen tvunget att gå ut till flera bidragsgivare för säkerställande av projektets ekonomi. Budget Total budget omfattar hela projekttiden som är satt till 24 månader, 6 månader för uppstart, 12 månader för provdrift av flygverksamhet samt 6 månader utvärdering. Uppstarten inleds med testflygningar och avslutas med full produktion. Under provdriftsperioden skall rörliga flygkostnader täckas av rörliga intäkter i form av uthyrning av tjänsten till kommersiella aktörer. Underlaget till budgeten är framtaget av projektgruppen, styrelseledamöter samt aktörer med gedigen erfarenhet från flygdrift och flygunderhålls branschen. ESS AIR TRAVEL första 18 månaderna Budget LIMITLESS med 1 fpl AIR TRAVEL första 18 månaderna med 1 fpl Månad AOC Månad AOC Initial SEK Drift SEK/år tot 18 mån Initial 1SEK 2 3 Drift 4 SEK/år tot mån AM Versamhetschef Flyg org. 1 AM Versamhetschef Operativa manualer 2 Operativa manualer Flygoperativ organisation Ground OPS/ Security 3 Flygoperativ organisation Ground OPS/ 000 Security OP/ Flight Planning/ Crew avveckling 4 OP/ Flight Planning/ Crew avveckling Försäkring 5 Försäkring FDM flight data monitoring 6 FDM flight data monitoring AOC årsavgift 7 AOC årsavgift AOC granskning (avg myndighet baserad på tid)) 8 AOC granskning 500 (avg 000 myndighet baserad på tid)) OL tillsynsavgift 9 OL tillsynsavgift OL 10 OL Security tillstånd 11 Security tillstånd Initial training per crew (Lön, simulator,uniformer, 12 etc) Initial training 2 per 450 crew 000 (Lön, simulator,uniformer, etc) Kostnad per Crew 3,5/fpl 13 Kostnad per Crew 3,5/fpl Route manualer, etc 14 Route manualer, etc Tekniska manualer, CAME, AMP, procedures, etc. 15 Tekniska manualer, CAME, AMP, procedures, etc Teknisk chef (50%) 16 Teknisk chef (50%) Q-Manualer, etc. 17 Q-Manualer, etc QM/SM 18 QM/SM CAMO approval 19 CAMO approval CAMO tillsyn 20 CAMO tillsyn Airbus flygoperativa och Tekniska manualer 21 Airbus flygoperativa och Tekniska manualer Rekrytering av crew samt leverantör org/alt PH 22 Rekrytering av crew samt leverantör org/alt PH NAV Database 23 NAV Database Engineering, LOI/Contract inspections/import/maint Flygplan: 24 Engineering, Rep. LOI/Contract inspections/import/maint 870 Rep Rörliga kostnader provdrift 25 Rörliga kostnader 900 provdrift Scheduled/unscheduld maintenance 2,7BH 0,6FH26 Scheduled/unscheduld maintenance ,7BH 000 0,6FH Flygplan Lease per flygmaskin 27 Flygplan Lease 3 per 600 flygmaskin Maintenance Reservs 4400/BH 28 Maintenance Reservs /BH Space Flex mod. Per flygmaskin 8,5 milj 29 Space Flex mod Per 000 flygmaskin 8,5 milj Recaro stolar per flygmaskin 0,5 milj 30 Recaro stolar per 500 flygmaskin 000 0,5 milj LOPA 31 LOPA Arbetskostnad för mod per flygmaskin 0,7 milj 32 Arbetskostnad för 700 mod 000 per flygmaskin 0,7 milj FPL registrering per flygmaskin FPL registrering per flygmaskin C of A per flygmaskin C of A per flygmaskin ARC per flygmaskin ARC per flygmaskin Hjälpmedel & Prototyputv. hjälpmedel, ide, Processer: principskiss, prototyp 36 Prototyputv. hjälpmedel, ide, principskiss, prototyp Test och utveckling i miljö, ed2 37 Test och utveckling i miljö, ed Teknikutveckling med sluttillverkare 38 Teknikutveckling 400 med 000sluttillverkare Process och hjälpmedelutvecklare 39 Process och hjälpmedelutvecklare Utbildning av crew avseende hjälpmedel processer 40 Utbildning av crew avseende hjälpmedel processer Kommunikation, media, annons, Kommunikation: texter, webb 41 Kommunikation, 100 media, 000 annons, texter, webb Kontor samt hjälpmedel 24 mån Övrigt 0-24mån: 42 Kontor samt hjälpmedel 24 mån Resor 24 mån 43 Resor 24 mån Referensgrupp, Kickoff, resor, arvoden 24 mån 44 Referensgrupp, 100 Kickoff, 000 resor, arvoden mån Process stöd 24 mån 45 Process stöd 24 mån Sammarbete med högskola 24 mån 46 Sammarbete med högskola 24 mån Projektledning 24 mån 47 Projektledning 24 mån Utvärdering (kostnader inkl post Utvärdering 42-47) 48 Utvärdering (kostnader inkl post 42-47) 49 Framtagning av standards (kostnader inkl post 42-47) 49 Framtagning av standards (kostnader inkl post 42-47) 50 Dokumentera processer (kostnader inkl post 42-47) 50 Dokumentera processer (kostnader inkl post 42-47) Total Orgnr: (8)

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

PROJEKTPLAN (Elevstart i Sundsvall)

PROJEKTPLAN (Elevstart i Sundsvall) PROJEKTPLAN (Elevstart i Sundsvall) Huvudman: Sundsvalls Fallskärmsklubb Projektets namn: Elevstart i Sundsvall Projektansvarig: Jens Eklöf Nästa avstämning: den 6 Maj 2009 BAKGRUND Under 2008 satsade

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

Resultat av tillsyn flygoperativt

Resultat av tillsyn flygoperativt Resultat av tillsyn flygoperativt Presentatör Avdelningen för sjö- och luftfart Enheten för flygbolag och luftvärdighet Sektionen för flygbolag Introduktion flygoperativ del - resultat Syfte: Redovisa

Läs mer

Nya utmaningar inom flygjuridiken. 24 oktober 2011

Nya utmaningar inom flygjuridiken. 24 oktober 2011 1 Nya utmaningar inom flygjuridiken 24 oktober 2011 2 Setterwalls Advokatbyrå AB Grundades i Stockholm 1878 Kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö Rådgivning inom affärsjuridikens samtliga discipliner

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Syfte: Arbetet med tillgänglighet har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

Luftfartsavdelningens avgifter

Luftfartsavdelningens avgifter Luftfartsavdelningens avgifter Magnus Vik 1 Utgångspunkter för avgiftsarbetet inför 2013 - Myndighetens arbete ska vara avgifts- eller anslagsfinansierat beroende på uppgifternas karaktär. - Att gällande

Läs mer

Planering av flygtrafik

Planering av flygtrafik Fö 4: Flygbolag Taktiska frågeställningar - flygplan Tobias Andersson Granberg Källa: Abdelghany & Abdelghany (2010) 2015-09-08 Tobias Andersson Granberg 2 SAS Scandinavian Airlines Koncernens resultaträkning

Läs mer

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla!

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Hur tillgänglig är din kommun eller region? Mobilitet är en viktig komponent i våra liv vi är i regel rörliga varje dag. Vi går i skolan, besöker läkaren

Läs mer

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 1(7) Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Slutrapport Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 2(7) Innehåll

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT)

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT) Tillväxt, miljö och regionplanering Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling OpenEye Innovation AB Information Tomas Erlandsson Gunnar Backman Telefon 0708-59 79 09 0708-59

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

+46 (0)70 798 66 87 e-post: stefan.eng@stefaneng.com (För första kontakt) Amadeus Scandinavia Reservationssystem för resebyråer

+46 (0)70 798 66 87 e-post: stefan.eng@stefaneng.com (För första kontakt) Amadeus Scandinavia Reservationssystem för resebyråer Curriculum Vitae Kontaktuppgifter mobil e-post Stefan Eng +46 (0)70 798 66 87 e-post: stefan.eng@stefaneng.com (För första kontakt) Profil Analytisk och talför entreprenör som letar förbättringsmöjligheter.

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Supported employment -från en doktorands perspektiv

Supported employment -från en doktorands perspektiv Supported employment -från en doktorands perspektiv Vad har jag gjort under fem år Germundsson, P., Gustafsson, J. Lind, M. & Danermark, B. (2012). Disability and supported employment: impact on employment,

Läs mer

Sammanställning - handlingsplan

Sammanställning - handlingsplan Sammanställning - handlingsplan På seminariet om hälsosamt åldrande fick alla ni deltagare i uppdrag att skriva ett brev till er själva. Här kommer en sammanställning av det budskap ni tog med er från

Läs mer

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Har flyget en framtid Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Inledning Hur kommer det gåg för r flyget i framtiden? Hur tacklar myndigheter och flygbolag problemet? Hur fungerar

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Positiv särbehandling?

Positiv särbehandling? UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Fredrik Alm Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen Magisterexamen HT 2012 Positiv särbehandling? Next Time Jet (NextJet) Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser

Psykisk ohälsa och arbetslivet ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser Projektskiss Umeå den 25 mars 2010 Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum Region Västerbotten Urban Markström Psykisk ohälsa och arbetslivet ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande

Läs mer

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Stiftelsen Inova i Wermland är en företagsinkubator som stödjer utvecklingen av unika affärsidéer till växande aktiebolag. Inova är en del av

Läs mer

Distribuerade projekt

Distribuerade projekt Distribuerade projekt Sida 1 Distribuerade projekt kännetecknas av att projektmedlemmarna finns på geografiskt skilda platser. Studier visar att benägenheten till kommunikation mellan personer minskar

Läs mer

Rätt att. Resa. med nedsatt rörelseförmåga. Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem.

Rätt att. Resa. med nedsatt rörelseförmåga. Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem. Rätt att Resa med nedsatt rörelseförmåga Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem. Att försöka hålla koll på alla regler som gäller vid resande kan många gånger vara ett gissel. Förutom det

Läs mer

EPAS En del av vår vardag

EPAS En del av vår vardag EPAS 2017-2021 En del av vår vardag Presentatör Staffan Söderberg, Sektionschef Avdelningen för sjö- och luftfart Enheten för flygbolag och luftvärdighet Sektionen för flygbolag Introduktion flygoperativ

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Dina rättigheter som tågresenär inom EU

Dina rättigheter som tågresenär inom EU Tågresenär inom EU Dina rättigheter som tågresenär inom EU I Europa reser miljoner människor med tåg varje dag. Ibland uppstår problem på grund av inställda resor, försenade avgångar och krångliga biljettköp.

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Genuskompetens för konstchefer

Genuskompetens för konstchefer Projektbeskrivning Genuskompetens för konstchefer KRO/KIF Region Väst Ett samarbetsprojekt med Konstkonsulenterna Kultur i Väst, Konstenheten Skövde Kulturhus samt ABF Göteborg 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Ett dokument framtaget av IFS Centrala Stockholms Erfarenhetsgrupp.

Ett dokument framtaget av IFS Centrala Stockholms Erfarenhetsgrupp. Tillgänglighet Ett dokument framtaget av IFS Centrala Stockholms Erfarenhetsgrupp. 1 Detta dokument är framtaget av delar av IFS/CS styrelse, två av dem är representanter i funktionshindersråd, tillsammans

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI UTREDNINGSTJÄNSTEN Anders Linnhag Tfn: 08-786 4956 PM 2013-02-26 Dnr 2012:1161 Komplettering EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI 1) Hur skulle en flygskatt påverka flygresandet och svensk

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Planering av Flygtrafik Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Varför växer flygtrafiken? Ökad levnadsstandard Fler har råd att flyga, och att betala för flygfrakt Ökad säkerhet Fler vågar använda

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Bakgrund Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem men den senaste tidens utveckling

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

CARLSSONS RESOR DEL III

CARLSSONS RESOR DEL III DEL III HANDLINGSPLAN GENOMFÖRANDE/UPPFÖLJNING HANDLINGSPLAN Aktiviteter Tidplan Budget GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING 1 HANDLINGSPLAN Med slutsatser från situationsanalysen samt affärsidé, strategier och mål

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1.

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1. Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-13 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Standarder för tillgänglighet Cecilia Beskow

Standarder för tillgänglighet Cecilia Beskow Standarder för tillgänglighet Cecilia Beskow SIS i siffror 2014 Vad är ett direktiv? Rättsakt inom EU som riktar sig till medlemsstaterna. Dessa ska inom en angiven tid stifta lagar som uppfyller direktivets

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Flygtrafik och flygtransporter. Fö 4: Flygbolag 1 Generella frågeställningar

Flygtrafik och flygtransporter. Fö 4: Flygbolag 1 Generella frågeställningar Fö 4: Flygbolag 1 Generella frågeställningar Påverkan av försening Antag att tankningen på flight SK432 blir 30 minuter försenad. Vilka påverkas, och på vilket sätt? Skapa grupper om 5-6 pers. Illustrera

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Checklista för köp av tjänster mellan företag

Checklista för köp av tjänster mellan företag Checklista för köp av tjänster mellan företag Vilka behov har ditt företag? Vad ligger bakom ditt beslut att söka hjälp? Vilka leverantörer finns att välja på? Det finns några saker att ha i minnet när

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. På cirka 50 år har den ökat från under tio miljoner ton till över 400 miljoner ton per år.

Läs mer

Bilaga 10 - Innovationssamverkan

Bilaga 10 - Innovationssamverkan Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen INNOVATIONSSAMVERKAN 2014-11-24 1 (8) Bilaga 10 - Innovationssamverkan Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT En kortfattad vägledning kring arbete och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Att ställa sociala krav som ger resultat

Att ställa sociala krav som ger resultat Att ställa sociala krav som ger resultat Maja Ohlsson, projektledare, Upphandlingsbolaget Stina Johansson, rektor, Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsförvaltningen, Prioriterade mål i budget: Upphandling

Läs mer

Nya möjligheter för ELA1-luftfartyg

Nya möjligheter för ELA1-luftfartyg Nya möjligheter för ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet (EU) nr 2015/1088 om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller lättnader i underhållsförfaranden för luftfartyg inom

Läs mer

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Löparakademins tioveckorsprogram 2016 Om Löparakademin Löparakademin är en ideell organisation vars övergripande ändamål är att öka samhörighet och integration genom

Läs mer