verkar för att göra flygresandet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verkar för att göra flygresandet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 1(8) Namn: Adress: Vasagatan 46, SE Gothenburg Sweden Webb: Orgnr: PG: BG: Projekt Limitless Sammanfattning Idag avstår många personer med funktionsnedsättning från att resa med flyg då det är förknippat med ett antal hinder och osäkerhetsfaktorer. Att bli nekad att resa med det flyg du har bokat, att få sina vitala hjälpmedel förstörda eller borttappade, att frukta överflyttningen mellan rullstol och flygplanssäte, att undvika mat och dryck för att det inte finns en tillgänglig toalett, det är verkligheten för funktionsnedsatta idag! Tack vare ett långsiktigt arbete från myndigheter, intresseorganisationer, flygplatser och företag har Sverige bra förutsättningar att ta nästa steg! (i fortsättningen benämnt: Stiftelsen Limitless) verkar för att göra flygresandet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Stiftelsen skall uppnå sitt syfte genom att utveckla processer, regelverk och redskap som flygindustrin sedan kan adaptera. Med de nya verktygen kommer de funktionsnedsatta inte ses som ett problem utan som en outnyttjad kundgrupp som kan nås med ekonomiskt försvarbara justeringar av befintlig produktionsapparat. För att driva denna utveckling skall Stiftelsen utveckla en egen flygverksamhet vilken skall fungera som utvecklingsplattform. Flygverksamheten skall utföra faktiska flygningar i samarbete med de kommersiella reseaktörerna. Stiftelsen kommer inte att sälja resor till slutkund utan kommer att utgöra en produktionsenhet som hyr ut flygplan med besättning till reseaktörer som hanterar kontakten med slutkund. Limitless fokusområde är knytet till vad som händer i och kring flygplanet. För att de här processerna skall bli effektiva krävs att interfacen mot andra aktörer standardiseras. För att lyckas krävs samarbete med intresseorganisationer, myndigheter, flygplatser, researangörer, hjälpmedelstillverkare m.fl. Först när alla processer i resekedjan är anpassade till varandra kan vi leverera ett tillgängligt resande för vår målgrupp! Orgnr: (8)

2 2(8) Projektbeskrivning För att effektivt uppnå vårt syfte kommer uppstarten av vår flygverksamhet att drivas som ett projekt med tydliga och konkreta mål (i fortsättningen benämnt: Projekt Limitless). Det första projektet riktar sig generellt mot personer med funktionsnedsättning 1 men har ett specifikt fokus på gruppen rörelsehindrade 2 (Flygbolagsterm PRM 3 och WCHC 4 ) Projektet Limitless startar med en projektuppbyggnad samt en analysfas där tidigare antaganden skall stämmas av och justeras. Efter det kommer fem delprojekt att löpa parallellt: 1. Uppbyggnad av flygverksamhet. 2. Ombyggnad av flygplan. 3. Utveckling av tekniska hjälpmedel. 4. Processutveckling. 5. Kommunikation. 1. Uppbyggnad av flygverksamhet innebär en organisation enligt myndighetskrav. Den verksamheten kommer att ha egen organisation fristående från insamlingsstiftelsen. Flygverksamhetens organisation är i detalj styrd och övervakad av myndigheterna vilket är ett krav för att kunna erhålla ett drifttillstånd (AOC). Organisationen består av en verksamhetschef (AM) som styr över ett antal definierade post holders samt tillhörande organisation. Stiftelsen kan välja att sätta upp en egen organisation eller att dela kostnaden med annan aktör. Syftet med egen flygverksamhet är att ha kontroll på verksamheten, juridisk form är av underordnad betydelse. 2. Ombyggnad av flygplan kommer att innebära installation av en toalett med syfte att öka tillgängligheten. Flygplanets säten skall väljas och monteras så att lyft förenklas. Framtagandet av den slutliga utformningen är en del av projektet, vi utgår från behovet och kommer att nyttja möjligheten med vår testplattform för att utveckla kostnadseffektiv teknik. 3. Tekniska hjälpmedlen omfattar exempelvis utrustning som förenklar flytt mellan stolar. Vi skall lyhört ta in information från målgruppen samt nyttja projektperioden till att pröva olika lösningar. Vi avser upprätta samarbete med kommersiella företagspartners. 4. Processutveckling kommer dels att inriktas på att optimera användandet av den nya tekniska utrustningen dels att förbättra nyttjandet av idag tillgängliga medel. Här finns allt från enkla checklistor till utbildning av personal och standardiseringsförslag. Här är vi beroende av samarbete. Först när aktörer i hela resekedjan koordinerar gränsytorna når vi full effekt! 5. Kommunikation För att uppnå våra mål krävs ett aktivt kommunikationsarbete. Det är viktigt att vi syns och hörs. Vi vill uppmärksammas så att vi kan få ut vårt budskap samt få in värdefulla synpunkter. Vi skall även aktivt förmedla vår förvärvade kunskap till aktörerna i branschen. Orgnr: (8)

3 3(8) Projektet avslutas med en utvärdering- och standardiseringsfas. Utvärdering och dokumentation är avgörande för att värdet av projektet skall bibehållas. Standardiseringen innebär ett fastställande av hur hjälpmedel bör vara utformade för att de skall fungera i helhetsprocessen. Processarbetet ligger sedan som grund för frivillig branschstandard och som underlag för myndigheter att utveckla till regelverk. Det strategiska valet att projektet Limitless skall ha full kontroll över flygorganisation och flygplan istället för att försöka påverka flygindustrin görs för att säkerställa kontroll över processen. För att minska administrationen kommer stiftelsen att i möjligaste mån söka underleverantörer och kommersiella partners som kan leverera enligt våra krav. Projektet strävar efter en referensgrupp som består av representanter från intresseorganisationer, flygplatser, myndigheter, reseaktörer och företag. Samverkan är nyckelordet för att lyckas! Det är självklart en förutsättning att målgruppen har stor påverkan på hur researrangörers insatser skall utformas för att möta deras behov av komfort och tillgänglighet. Limitless fokusområde är knytet till vad som händer i och kring flygplanet. För att de här processerna skall bli effektiva krävs att gränsytor mot andra aktörer standardiseras. För att lyckas krävs samarbete med intresseorganisationer, myndigheter, flygplatser, researangörer, hjälpmedelstillverkare m.fl. Vår roll i ett samarbete är att representera kunskapen kring processerna i och kring flygplanet! Först när alla processer i resekedjan är anpassade till varandra kan vi leverera ett tillgängligt resande för vår målgrupp! Orgnr: (8)

4 4(8) Mål Syftet är att verka för att göra flygresandet mer tillgängligt för rörelsehindrade. För att nå ditt sätter vi upp mål som innebär att vi skall utveckla processer och redskap som flygindustrin sedan kan adaptera för att förbättra hanterandet av personer med funktionsnedsättning i samband med flygresa. Med de här nya verktygen kommer personer med rörelsehinder inte att ses som ett problem utan som en outnyttjad kundgrupp som kan nås med ekonomiskt försvarbara justeringar av befintlig produktionsapparat. Genom att ge flygindustrin bättre processer hjälper vi vår målgrupp! För att driva den här utvecklingen skall Stiftelsen Limitless, genom projektet Limitless; Utveckla en egen flygverksamhet vilken skall fungera som en utvecklingsplattform. Utföra faktiska flygningar i samarbete med de kommersiella reseaktörerna. För att effektivt uppnå vårt syfte kommer uppstarten av vår flygverksamhet att drivas som ett projekt med tydliga och konkreta mål. Vi skall eliminera eller minska de hinder som finns för rörelsehindrade i samband med flygresande genom att: Installera en tillgänglig toalett för funktionsnedsatta ombord på flygplanet. Utveckla tekniska hjälpmedel för att underlätta överflyttning mellan stolar. Utbilda personal. Utveckla processer. Påverka standardisering av utrustning. Tillföra processkunskap för att påverka regelverk. Projekttiden är satt till 24 månader, 6 månader för uppstart, 12 månader för provdrift som inleds med testflygningar och avslutas med full produktion, 6 månader för utvärdering och standardisering. Under provdriftsperioden skall rörliga flygkostnader täckas av rörliga intäkter i form av uthyrning av tjänsten till kommersiella aktörer. Stiftelsen Limitless skall huvudsakligen fungera som underleverantör till researrangörer och flygbolag som i sin tur erbjuder produkten till slutkund. Orgnr: (8)

5 5(8) Delprojekten Uppbyggnad av flygverksamhet och Ombyggnad av flygplan kan endast startas då medel till full finansiering är på plats. Delprojekten Utveckling av tekniska hjälpmedel, Processutveckling samt Kommunikation kan startas delfinansierade. Till skillnad från Stiftelsen Limitless arbete är Projektet Limitless begränsat i tid och uppgift! Även om projektet Limitless har en handlingsplan skall syfte och mål vara vägledande i det dagliga arbetet. Det innebär även att beslut kan omvärderas på resans gång. Vi har kunskap, kompetens och motivation! Fotnot 1. Funktionsnedsättning: Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga Funktionshinder: Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen Källa, Socialstyrelsen, Fotnot 2. Rörelsehindrade: Behöver hjälp eller hjälpmedel för att förflytta sig utomhus eller inomhus. Källa: SCB aspx Fotnot 3. Persons with reduced mobility (PRMs): refers to any individual who might require special assistance or provision to make air travel accessible. This includes people with physical or learning disabilities which may be the result of a long-term disability, illness or age, or which may be temporary, for example resulting from an accident. Källa: CAA Fotnot 4. WCHC: Kategorin omfattar passagerare som inte alls kan röra sig utan rullstol eller annat hjälpmedel. Som behöver ständig assistans hela vägen från ankomsten till flygplatsen tills de intar sin plats inne i flygplanet Källa: Transportstyrelsen Orgnr: (8)

6 6(8) Bakgrund EU Kommissionen antog 2010 en omfattande strategi för att skapa ett Europa fritt från barriärer för människor med funktionsnedsättning senast år 2020 (IP/10/1505). I strategin anges hur EU och medlemsländerna kan ge vår målgrupp de redskap som behövs för att kunna utnyttja sina rättigheter. Flygbranschen är idag hårt ekonomiskt pressad vilket minskar viljan att investera i teknik och processutveckling för att underlätta för den här målgruppen. Tack vare ett mångårigt arbete från myndigheter och flygplatser har Sverige en bra position att ta nästa steg! Fortfarande avstår många personer med funktionsnedsättning från att resa med flyg då det är förknippat med ett antal hinder och osäkerhetsfaktorer. Exempel på problem som personer med funktionsnedsättning utsätts för idag: Blir indirekt eller direkt nekade att flyga p.g.a. att aktörer har kunskapsbrister eller systematiskt använder luckor i regelverk som förevändning till nekande! Stor risk att vitala hjälpmedel blir skadade, försenade eller förlorade i samband med transporten. Lyften mellan olika stolar (egenstol, lånestol, överflyttningsstol, flygplansstol) innebär obehag och skaderisk. Stor osäkerhet om vilken service flygplatserna erbjuder avseende kapacitet, kunskap och utrustningsnivå. Att undvika att äta och dricka för att det inte finns en tillgänglig toalett. Kundnytta De stora vinnarna efter det här projektet är personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Även resebranschen kommer att bli vinnare då framtagna processer leder till att minska kostnaderna och därmed möjligöra erbjudanden till en större kundgrupp. När något som är en självklar möjlighet för många samtidigt är ett stort hinder för andra finns det incitament för vår verksamhet. Mervärde Socioekonomi Att satsa på målgruppens resande kommer att innebära nya möjligheter för företagsetablering som ett led i att erbjuda specialanpassad service till målgruppen som t.ex. hotell, transporter och designade artiklar. Alla kommuner i Sverige, som satsar aktivt med skattemedel i projektet, kommer att få stor återbäring! Orgnr: (8)

7 7(8) Tidsplan Projekttiden är satt till 24 månader. Månad 1-6, avsatt för uppstart. Månad 7-18, utgörs av faktisk flygverksamhet. Månad 19-24, utgörs av utvärdering. Tidsplan LIMITLESS AIR TRAVEL första 24 månaderna 1 Webb 2 Informations mtr 3 Upprätta referensgrupp 4 Säkerställa inriktning vs behov 5 Kommersiella partner 6 Fastställa flygorganisation 7 Driftklart flygorganisation 8 Provdrift ombyggt flygplan 9 Passagerar flygningar 10 Avslut provdrift 11 Prototyp hjälpmedel ed1 12 Prototyp ed2 13 Processer ed1 14 Processer ed2 15 Förslag på standards 16 Utvärdering Månad Organisation Styrelsen Stiftelsen Limitless styrelse är projektägare av projektet Limitless. Styrelsen är samansatt för att, säkerställa projektägarens kunskapsbredd inom följande kompetensområden: Researrangemang, flygoperationer, jämställdhetsarbete, tillgänglighetsarbete, målgruppskunskap, vårdkompetens, entreprenörskap och internationellt arbete. Projektledningen Projektledningen är sammansatt för att säkerställa kunskapsbredd inom följande kompetensområden: Flygoperationer, tillgänglighetsarbete, målgruppskunskap, vårdkompetens, entreprenörskap och innovationsutveckling. Ekonomi Effekten kommer att bli påtaglig både i ett kort och i ett långt perspektiv. Ekonomiska samhällsvinster kommer att erhållas både i mjuka och konkreta värden genom t.ex. anställningar i en målgrupp som har stora svårigheter att nå fotfäste på arbetsmarknaden. Projekt Limitless modell kommer att bli eftertraktad och applicerbar i kommuner som har flygplatser. Intäkter Projektledningen är övertygad om att det finns kommersiella krafter som vill medverka men ledningen är strikt vid att endast samverka med välrenommerade företag/organisationer, stiftelser och övriga bidragsgivare. Stiftelsen söker i första hand samarbete med kommersiella aktörer som har naturliga beröringspunkter till verksamheten. Orgnr: (8)

8 8(8) Projektledningen avser: Uppvakta bidragsgivare (stiftelser och fonder) med en sammanställning av projektet och målgruppens möjlighet till ett värdigt resande på samma villkor som alla andra. Uppvakta politiker för att söka acceptans vilket underlättar fortsatt myndighetskontakt. Information/kunskapsspridning i företagsnätverk i syfte att nå sponsring och riskkapital. Projektledningen avser nu att erbjuda utvalda bidragsgivare en möjlighet att medverka från början. Projektet är troligen tvunget att gå ut till flera bidragsgivare för säkerställande av projektets ekonomi. Budget Total budget omfattar hela projekttiden som är satt till 24 månader, 6 månader för uppstart, 12 månader för provdrift av flygverksamhet samt 6 månader utvärdering. Uppstarten inleds med testflygningar och avslutas med full produktion. Under provdriftsperioden skall rörliga flygkostnader täckas av rörliga intäkter i form av uthyrning av tjänsten till kommersiella aktörer. Underlaget till budgeten är framtaget av projektgruppen, styrelseledamöter samt aktörer med gedigen erfarenhet från flygdrift och flygunderhålls branschen. ESS AIR TRAVEL första 18 månaderna Budget LIMITLESS med 1 fpl AIR TRAVEL första 18 månaderna med 1 fpl Månad AOC Månad AOC Initial SEK Drift SEK/år tot 18 mån Initial 1SEK 2 3 Drift 4 SEK/år tot mån AM Versamhetschef Flyg org. 1 AM Versamhetschef Operativa manualer 2 Operativa manualer Flygoperativ organisation Ground OPS/ Security 3 Flygoperativ organisation Ground OPS/ 000 Security OP/ Flight Planning/ Crew avveckling 4 OP/ Flight Planning/ Crew avveckling Försäkring 5 Försäkring FDM flight data monitoring 6 FDM flight data monitoring AOC årsavgift 7 AOC årsavgift AOC granskning (avg myndighet baserad på tid)) 8 AOC granskning 500 (avg 000 myndighet baserad på tid)) OL tillsynsavgift 9 OL tillsynsavgift OL 10 OL Security tillstånd 11 Security tillstånd Initial training per crew (Lön, simulator,uniformer, 12 etc) Initial training 2 per 450 crew 000 (Lön, simulator,uniformer, etc) Kostnad per Crew 3,5/fpl 13 Kostnad per Crew 3,5/fpl Route manualer, etc 14 Route manualer, etc Tekniska manualer, CAME, AMP, procedures, etc. 15 Tekniska manualer, CAME, AMP, procedures, etc Teknisk chef (50%) 16 Teknisk chef (50%) Q-Manualer, etc. 17 Q-Manualer, etc QM/SM 18 QM/SM CAMO approval 19 CAMO approval CAMO tillsyn 20 CAMO tillsyn Airbus flygoperativa och Tekniska manualer 21 Airbus flygoperativa och Tekniska manualer Rekrytering av crew samt leverantör org/alt PH 22 Rekrytering av crew samt leverantör org/alt PH NAV Database 23 NAV Database Engineering, LOI/Contract inspections/import/maint Flygplan: 24 Engineering, Rep. LOI/Contract inspections/import/maint 870 Rep Rörliga kostnader provdrift 25 Rörliga kostnader 900 provdrift Scheduled/unscheduld maintenance 2,7BH 0,6FH26 Scheduled/unscheduld maintenance ,7BH 000 0,6FH Flygplan Lease per flygmaskin 27 Flygplan Lease 3 per 600 flygmaskin Maintenance Reservs 4400/BH 28 Maintenance Reservs /BH Space Flex mod. Per flygmaskin 8,5 milj 29 Space Flex mod Per 000 flygmaskin 8,5 milj Recaro stolar per flygmaskin 0,5 milj 30 Recaro stolar per 500 flygmaskin 000 0,5 milj LOPA 31 LOPA Arbetskostnad för mod per flygmaskin 0,7 milj 32 Arbetskostnad för 700 mod 000 per flygmaskin 0,7 milj FPL registrering per flygmaskin FPL registrering per flygmaskin C of A per flygmaskin C of A per flygmaskin ARC per flygmaskin ARC per flygmaskin Hjälpmedel & Prototyputv. hjälpmedel, ide, Processer: principskiss, prototyp 36 Prototyputv. hjälpmedel, ide, principskiss, prototyp Test och utveckling i miljö, ed2 37 Test och utveckling i miljö, ed Teknikutveckling med sluttillverkare 38 Teknikutveckling 400 med 000sluttillverkare Process och hjälpmedelutvecklare 39 Process och hjälpmedelutvecklare Utbildning av crew avseende hjälpmedel processer 40 Utbildning av crew avseende hjälpmedel processer Kommunikation, media, annons, Kommunikation: texter, webb 41 Kommunikation, 100 media, 000 annons, texter, webb Kontor samt hjälpmedel 24 mån Övrigt 0-24mån: 42 Kontor samt hjälpmedel 24 mån Resor 24 mån 43 Resor 24 mån Referensgrupp, Kickoff, resor, arvoden 24 mån 44 Referensgrupp, 100 Kickoff, 000 resor, arvoden mån Process stöd 24 mån 45 Process stöd 24 mån Sammarbete med högskola 24 mån 46 Sammarbete med högskola 24 mån Projektledning 24 mån 47 Projektledning 24 mån Utvärdering (kostnader inkl post Utvärdering 42-47) 48 Utvärdering (kostnader inkl post 42-47) 49 Framtagning av standards (kostnader inkl post 42-47) 49 Framtagning av standards (kostnader inkl post 42-47) 50 Dokumentera processer (kostnader inkl post 42-47) 50 Dokumentera processer (kostnader inkl post 42-47) Total Orgnr: (8)

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2013/14:RFR5 Trafikutskottet Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ISSN 1653-0942 978-91-86673-65-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 Förord År 2009 beslutade

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Projektansökan Assistanstips Independent Living Institute

Projektansökan Assistanstips Independent Living Institute Projektansökan Assistanstips Independent Living Institute Sammanfattning Enligt Independent Living-rörelsen är personer med funktionsnedsättningar de bästa experterna på sina behov och bör därför lära

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Då känner man, det här är ju min flygplats

Då känner man, det här är ju min flygplats Då känner man, det här är ju min flygplats En undersökning av kundvärde på Umeå City Airport (LFV) Författare: Tobias Holmberg John Eriksson Handledare: Sofia Isberg Student Handelshögskolan Vårterminen

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer