verkar för att göra flygresandet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verkar för att göra flygresandet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 1(8) Namn: Adress: Vasagatan 46, SE Gothenburg Sweden Webb: Orgnr: PG: BG: Projekt Limitless Sammanfattning Idag avstår många personer med funktionsnedsättning från att resa med flyg då det är förknippat med ett antal hinder och osäkerhetsfaktorer. Att bli nekad att resa med det flyg du har bokat, att få sina vitala hjälpmedel förstörda eller borttappade, att frukta överflyttningen mellan rullstol och flygplanssäte, att undvika mat och dryck för att det inte finns en tillgänglig toalett, det är verkligheten för funktionsnedsatta idag! Tack vare ett långsiktigt arbete från myndigheter, intresseorganisationer, flygplatser och företag har Sverige bra förutsättningar att ta nästa steg! (i fortsättningen benämnt: Stiftelsen Limitless) verkar för att göra flygresandet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Stiftelsen skall uppnå sitt syfte genom att utveckla processer, regelverk och redskap som flygindustrin sedan kan adaptera. Med de nya verktygen kommer de funktionsnedsatta inte ses som ett problem utan som en outnyttjad kundgrupp som kan nås med ekonomiskt försvarbara justeringar av befintlig produktionsapparat. För att driva denna utveckling skall Stiftelsen utveckla en egen flygverksamhet vilken skall fungera som utvecklingsplattform. Flygverksamheten skall utföra faktiska flygningar i samarbete med de kommersiella reseaktörerna. Stiftelsen kommer inte att sälja resor till slutkund utan kommer att utgöra en produktionsenhet som hyr ut flygplan med besättning till reseaktörer som hanterar kontakten med slutkund. Limitless fokusområde är knytet till vad som händer i och kring flygplanet. För att de här processerna skall bli effektiva krävs att interfacen mot andra aktörer standardiseras. För att lyckas krävs samarbete med intresseorganisationer, myndigheter, flygplatser, researangörer, hjälpmedelstillverkare m.fl. Först när alla processer i resekedjan är anpassade till varandra kan vi leverera ett tillgängligt resande för vår målgrupp! Orgnr: (8)

2 2(8) Projektbeskrivning För att effektivt uppnå vårt syfte kommer uppstarten av vår flygverksamhet att drivas som ett projekt med tydliga och konkreta mål (i fortsättningen benämnt: Projekt Limitless). Det första projektet riktar sig generellt mot personer med funktionsnedsättning 1 men har ett specifikt fokus på gruppen rörelsehindrade 2 (Flygbolagsterm PRM 3 och WCHC 4 ) Projektet Limitless startar med en projektuppbyggnad samt en analysfas där tidigare antaganden skall stämmas av och justeras. Efter det kommer fem delprojekt att löpa parallellt: 1. Uppbyggnad av flygverksamhet. 2. Ombyggnad av flygplan. 3. Utveckling av tekniska hjälpmedel. 4. Processutveckling. 5. Kommunikation. 1. Uppbyggnad av flygverksamhet innebär en organisation enligt myndighetskrav. Den verksamheten kommer att ha egen organisation fristående från insamlingsstiftelsen. Flygverksamhetens organisation är i detalj styrd och övervakad av myndigheterna vilket är ett krav för att kunna erhålla ett drifttillstånd (AOC). Organisationen består av en verksamhetschef (AM) som styr över ett antal definierade post holders samt tillhörande organisation. Stiftelsen kan välja att sätta upp en egen organisation eller att dela kostnaden med annan aktör. Syftet med egen flygverksamhet är att ha kontroll på verksamheten, juridisk form är av underordnad betydelse. 2. Ombyggnad av flygplan kommer att innebära installation av en toalett med syfte att öka tillgängligheten. Flygplanets säten skall väljas och monteras så att lyft förenklas. Framtagandet av den slutliga utformningen är en del av projektet, vi utgår från behovet och kommer att nyttja möjligheten med vår testplattform för att utveckla kostnadseffektiv teknik. 3. Tekniska hjälpmedlen omfattar exempelvis utrustning som förenklar flytt mellan stolar. Vi skall lyhört ta in information från målgruppen samt nyttja projektperioden till att pröva olika lösningar. Vi avser upprätta samarbete med kommersiella företagspartners. 4. Processutveckling kommer dels att inriktas på att optimera användandet av den nya tekniska utrustningen dels att förbättra nyttjandet av idag tillgängliga medel. Här finns allt från enkla checklistor till utbildning av personal och standardiseringsförslag. Här är vi beroende av samarbete. Först när aktörer i hela resekedjan koordinerar gränsytorna når vi full effekt! 5. Kommunikation För att uppnå våra mål krävs ett aktivt kommunikationsarbete. Det är viktigt att vi syns och hörs. Vi vill uppmärksammas så att vi kan få ut vårt budskap samt få in värdefulla synpunkter. Vi skall även aktivt förmedla vår förvärvade kunskap till aktörerna i branschen. Orgnr: (8)

3 3(8) Projektet avslutas med en utvärdering- och standardiseringsfas. Utvärdering och dokumentation är avgörande för att värdet av projektet skall bibehållas. Standardiseringen innebär ett fastställande av hur hjälpmedel bör vara utformade för att de skall fungera i helhetsprocessen. Processarbetet ligger sedan som grund för frivillig branschstandard och som underlag för myndigheter att utveckla till regelverk. Det strategiska valet att projektet Limitless skall ha full kontroll över flygorganisation och flygplan istället för att försöka påverka flygindustrin görs för att säkerställa kontroll över processen. För att minska administrationen kommer stiftelsen att i möjligaste mån söka underleverantörer och kommersiella partners som kan leverera enligt våra krav. Projektet strävar efter en referensgrupp som består av representanter från intresseorganisationer, flygplatser, myndigheter, reseaktörer och företag. Samverkan är nyckelordet för att lyckas! Det är självklart en förutsättning att målgruppen har stor påverkan på hur researrangörers insatser skall utformas för att möta deras behov av komfort och tillgänglighet. Limitless fokusområde är knytet till vad som händer i och kring flygplanet. För att de här processerna skall bli effektiva krävs att gränsytor mot andra aktörer standardiseras. För att lyckas krävs samarbete med intresseorganisationer, myndigheter, flygplatser, researangörer, hjälpmedelstillverkare m.fl. Vår roll i ett samarbete är att representera kunskapen kring processerna i och kring flygplanet! Först när alla processer i resekedjan är anpassade till varandra kan vi leverera ett tillgängligt resande för vår målgrupp! Orgnr: (8)

4 4(8) Mål Syftet är att verka för att göra flygresandet mer tillgängligt för rörelsehindrade. För att nå ditt sätter vi upp mål som innebär att vi skall utveckla processer och redskap som flygindustrin sedan kan adaptera för att förbättra hanterandet av personer med funktionsnedsättning i samband med flygresa. Med de här nya verktygen kommer personer med rörelsehinder inte att ses som ett problem utan som en outnyttjad kundgrupp som kan nås med ekonomiskt försvarbara justeringar av befintlig produktionsapparat. Genom att ge flygindustrin bättre processer hjälper vi vår målgrupp! För att driva den här utvecklingen skall Stiftelsen Limitless, genom projektet Limitless; Utveckla en egen flygverksamhet vilken skall fungera som en utvecklingsplattform. Utföra faktiska flygningar i samarbete med de kommersiella reseaktörerna. För att effektivt uppnå vårt syfte kommer uppstarten av vår flygverksamhet att drivas som ett projekt med tydliga och konkreta mål. Vi skall eliminera eller minska de hinder som finns för rörelsehindrade i samband med flygresande genom att: Installera en tillgänglig toalett för funktionsnedsatta ombord på flygplanet. Utveckla tekniska hjälpmedel för att underlätta överflyttning mellan stolar. Utbilda personal. Utveckla processer. Påverka standardisering av utrustning. Tillföra processkunskap för att påverka regelverk. Projekttiden är satt till 24 månader, 6 månader för uppstart, 12 månader för provdrift som inleds med testflygningar och avslutas med full produktion, 6 månader för utvärdering och standardisering. Under provdriftsperioden skall rörliga flygkostnader täckas av rörliga intäkter i form av uthyrning av tjänsten till kommersiella aktörer. Stiftelsen Limitless skall huvudsakligen fungera som underleverantör till researrangörer och flygbolag som i sin tur erbjuder produkten till slutkund. Orgnr: (8)

5 5(8) Delprojekten Uppbyggnad av flygverksamhet och Ombyggnad av flygplan kan endast startas då medel till full finansiering är på plats. Delprojekten Utveckling av tekniska hjälpmedel, Processutveckling samt Kommunikation kan startas delfinansierade. Till skillnad från Stiftelsen Limitless arbete är Projektet Limitless begränsat i tid och uppgift! Även om projektet Limitless har en handlingsplan skall syfte och mål vara vägledande i det dagliga arbetet. Det innebär även att beslut kan omvärderas på resans gång. Vi har kunskap, kompetens och motivation! Fotnot 1. Funktionsnedsättning: Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga Funktionshinder: Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen Källa, Socialstyrelsen, Fotnot 2. Rörelsehindrade: Behöver hjälp eller hjälpmedel för att förflytta sig utomhus eller inomhus. Källa: SCB aspx Fotnot 3. Persons with reduced mobility (PRMs): refers to any individual who might require special assistance or provision to make air travel accessible. This includes people with physical or learning disabilities which may be the result of a long-term disability, illness or age, or which may be temporary, for example resulting from an accident. Källa: CAA Fotnot 4. WCHC: Kategorin omfattar passagerare som inte alls kan röra sig utan rullstol eller annat hjälpmedel. Som behöver ständig assistans hela vägen från ankomsten till flygplatsen tills de intar sin plats inne i flygplanet Källa: Transportstyrelsen Orgnr: (8)

6 6(8) Bakgrund EU Kommissionen antog 2010 en omfattande strategi för att skapa ett Europa fritt från barriärer för människor med funktionsnedsättning senast år 2020 (IP/10/1505). I strategin anges hur EU och medlemsländerna kan ge vår målgrupp de redskap som behövs för att kunna utnyttja sina rättigheter. Flygbranschen är idag hårt ekonomiskt pressad vilket minskar viljan att investera i teknik och processutveckling för att underlätta för den här målgruppen. Tack vare ett mångårigt arbete från myndigheter och flygplatser har Sverige en bra position att ta nästa steg! Fortfarande avstår många personer med funktionsnedsättning från att resa med flyg då det är förknippat med ett antal hinder och osäkerhetsfaktorer. Exempel på problem som personer med funktionsnedsättning utsätts för idag: Blir indirekt eller direkt nekade att flyga p.g.a. att aktörer har kunskapsbrister eller systematiskt använder luckor i regelverk som förevändning till nekande! Stor risk att vitala hjälpmedel blir skadade, försenade eller förlorade i samband med transporten. Lyften mellan olika stolar (egenstol, lånestol, överflyttningsstol, flygplansstol) innebär obehag och skaderisk. Stor osäkerhet om vilken service flygplatserna erbjuder avseende kapacitet, kunskap och utrustningsnivå. Att undvika att äta och dricka för att det inte finns en tillgänglig toalett. Kundnytta De stora vinnarna efter det här projektet är personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Även resebranschen kommer att bli vinnare då framtagna processer leder till att minska kostnaderna och därmed möjligöra erbjudanden till en större kundgrupp. När något som är en självklar möjlighet för många samtidigt är ett stort hinder för andra finns det incitament för vår verksamhet. Mervärde Socioekonomi Att satsa på målgruppens resande kommer att innebära nya möjligheter för företagsetablering som ett led i att erbjuda specialanpassad service till målgruppen som t.ex. hotell, transporter och designade artiklar. Alla kommuner i Sverige, som satsar aktivt med skattemedel i projektet, kommer att få stor återbäring! Orgnr: (8)

7 7(8) Tidsplan Projekttiden är satt till 24 månader. Månad 1-6, avsatt för uppstart. Månad 7-18, utgörs av faktisk flygverksamhet. Månad 19-24, utgörs av utvärdering. Tidsplan LIMITLESS AIR TRAVEL första 24 månaderna 1 Webb 2 Informations mtr 3 Upprätta referensgrupp 4 Säkerställa inriktning vs behov 5 Kommersiella partner 6 Fastställa flygorganisation 7 Driftklart flygorganisation 8 Provdrift ombyggt flygplan 9 Passagerar flygningar 10 Avslut provdrift 11 Prototyp hjälpmedel ed1 12 Prototyp ed2 13 Processer ed1 14 Processer ed2 15 Förslag på standards 16 Utvärdering Månad Organisation Styrelsen Stiftelsen Limitless styrelse är projektägare av projektet Limitless. Styrelsen är samansatt för att, säkerställa projektägarens kunskapsbredd inom följande kompetensområden: Researrangemang, flygoperationer, jämställdhetsarbete, tillgänglighetsarbete, målgruppskunskap, vårdkompetens, entreprenörskap och internationellt arbete. Projektledningen Projektledningen är sammansatt för att säkerställa kunskapsbredd inom följande kompetensområden: Flygoperationer, tillgänglighetsarbete, målgruppskunskap, vårdkompetens, entreprenörskap och innovationsutveckling. Ekonomi Effekten kommer att bli påtaglig både i ett kort och i ett långt perspektiv. Ekonomiska samhällsvinster kommer att erhållas både i mjuka och konkreta värden genom t.ex. anställningar i en målgrupp som har stora svårigheter att nå fotfäste på arbetsmarknaden. Projekt Limitless modell kommer att bli eftertraktad och applicerbar i kommuner som har flygplatser. Intäkter Projektledningen är övertygad om att det finns kommersiella krafter som vill medverka men ledningen är strikt vid att endast samverka med välrenommerade företag/organisationer, stiftelser och övriga bidragsgivare. Stiftelsen söker i första hand samarbete med kommersiella aktörer som har naturliga beröringspunkter till verksamheten. Orgnr: (8)

8 8(8) Projektledningen avser: Uppvakta bidragsgivare (stiftelser och fonder) med en sammanställning av projektet och målgruppens möjlighet till ett värdigt resande på samma villkor som alla andra. Uppvakta politiker för att söka acceptans vilket underlättar fortsatt myndighetskontakt. Information/kunskapsspridning i företagsnätverk i syfte att nå sponsring och riskkapital. Projektledningen avser nu att erbjuda utvalda bidragsgivare en möjlighet att medverka från början. Projektet är troligen tvunget att gå ut till flera bidragsgivare för säkerställande av projektets ekonomi. Budget Total budget omfattar hela projekttiden som är satt till 24 månader, 6 månader för uppstart, 12 månader för provdrift av flygverksamhet samt 6 månader utvärdering. Uppstarten inleds med testflygningar och avslutas med full produktion. Under provdriftsperioden skall rörliga flygkostnader täckas av rörliga intäkter i form av uthyrning av tjänsten till kommersiella aktörer. Underlaget till budgeten är framtaget av projektgruppen, styrelseledamöter samt aktörer med gedigen erfarenhet från flygdrift och flygunderhålls branschen. ESS AIR TRAVEL första 18 månaderna Budget LIMITLESS med 1 fpl AIR TRAVEL första 18 månaderna med 1 fpl Månad AOC Månad AOC Initial SEK Drift SEK/år tot 18 mån Initial 1SEK 2 3 Drift 4 SEK/år tot mån AM Versamhetschef Flyg org. 1 AM Versamhetschef Operativa manualer 2 Operativa manualer Flygoperativ organisation Ground OPS/ Security 3 Flygoperativ organisation Ground OPS/ 000 Security OP/ Flight Planning/ Crew avveckling 4 OP/ Flight Planning/ Crew avveckling Försäkring 5 Försäkring FDM flight data monitoring 6 FDM flight data monitoring AOC årsavgift 7 AOC årsavgift AOC granskning (avg myndighet baserad på tid)) 8 AOC granskning 500 (avg 000 myndighet baserad på tid)) OL tillsynsavgift 9 OL tillsynsavgift OL 10 OL Security tillstånd 11 Security tillstånd Initial training per crew (Lön, simulator,uniformer, 12 etc) Initial training 2 per 450 crew 000 (Lön, simulator,uniformer, etc) Kostnad per Crew 3,5/fpl 13 Kostnad per Crew 3,5/fpl Route manualer, etc 14 Route manualer, etc Tekniska manualer, CAME, AMP, procedures, etc. 15 Tekniska manualer, CAME, AMP, procedures, etc Teknisk chef (50%) 16 Teknisk chef (50%) Q-Manualer, etc. 17 Q-Manualer, etc QM/SM 18 QM/SM CAMO approval 19 CAMO approval CAMO tillsyn 20 CAMO tillsyn Airbus flygoperativa och Tekniska manualer 21 Airbus flygoperativa och Tekniska manualer Rekrytering av crew samt leverantör org/alt PH 22 Rekrytering av crew samt leverantör org/alt PH NAV Database 23 NAV Database Engineering, LOI/Contract inspections/import/maint Flygplan: 24 Engineering, Rep. LOI/Contract inspections/import/maint 870 Rep Rörliga kostnader provdrift 25 Rörliga kostnader 900 provdrift Scheduled/unscheduld maintenance 2,7BH 0,6FH26 Scheduled/unscheduld maintenance ,7BH 000 0,6FH Flygplan Lease per flygmaskin 27 Flygplan Lease 3 per 600 flygmaskin Maintenance Reservs 4400/BH 28 Maintenance Reservs /BH Space Flex mod. Per flygmaskin 8,5 milj 29 Space Flex mod Per 000 flygmaskin 8,5 milj Recaro stolar per flygmaskin 0,5 milj 30 Recaro stolar per 500 flygmaskin 000 0,5 milj LOPA 31 LOPA Arbetskostnad för mod per flygmaskin 0,7 milj 32 Arbetskostnad för 700 mod 000 per flygmaskin 0,7 milj FPL registrering per flygmaskin FPL registrering per flygmaskin C of A per flygmaskin C of A per flygmaskin ARC per flygmaskin ARC per flygmaskin Hjälpmedel & Prototyputv. hjälpmedel, ide, Processer: principskiss, prototyp 36 Prototyputv. hjälpmedel, ide, principskiss, prototyp Test och utveckling i miljö, ed2 37 Test och utveckling i miljö, ed Teknikutveckling med sluttillverkare 38 Teknikutveckling 400 med 000sluttillverkare Process och hjälpmedelutvecklare 39 Process och hjälpmedelutvecklare Utbildning av crew avseende hjälpmedel processer 40 Utbildning av crew avseende hjälpmedel processer Kommunikation, media, annons, Kommunikation: texter, webb 41 Kommunikation, 100 media, 000 annons, texter, webb Kontor samt hjälpmedel 24 mån Övrigt 0-24mån: 42 Kontor samt hjälpmedel 24 mån Resor 24 mån 43 Resor 24 mån Referensgrupp, Kickoff, resor, arvoden 24 mån 44 Referensgrupp, 100 Kickoff, 000 resor, arvoden mån Process stöd 24 mån 45 Process stöd 24 mån Sammarbete med högskola 24 mån 46 Sammarbete med högskola 24 mån Projektledning 24 mån 47 Projektledning 24 mån Utvärdering (kostnader inkl post Utvärdering 42-47) 48 Utvärdering (kostnader inkl post 42-47) 49 Framtagning av standards (kostnader inkl post 42-47) 49 Framtagning av standards (kostnader inkl post 42-47) 50 Dokumentera processer (kostnader inkl post 42-47) 50 Dokumentera processer (kostnader inkl post 42-47) Total Orgnr: (8)

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Syfte: Arbetet med tillgänglighet har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket

Läs mer

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Planering av Flygtrafik Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Varför växer flygtrafiken? Ökad levnadsstandard Fler har råd att flyga, och att betala för flygfrakt Ökad säkerhet Fler vågar använda

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

+46 (0)70 798 66 87 e-post: stefan.eng@stefaneng.com (För första kontakt) Amadeus Scandinavia Reservationssystem för resebyråer

+46 (0)70 798 66 87 e-post: stefan.eng@stefaneng.com (För första kontakt) Amadeus Scandinavia Reservationssystem för resebyråer Curriculum Vitae Kontaktuppgifter mobil e-post Stefan Eng +46 (0)70 798 66 87 e-post: stefan.eng@stefaneng.com (För första kontakt) Profil Analytisk och talför entreprenör som letar förbättringsmöjligheter.

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 september 2007 Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats Stockholm-Arlanda Airport ska utrustas med levande laboratorier för att flygplatsens närmare 18 miljoner

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT)

Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling (KRUT) Tillväxt, miljö och regionplanering Kompetensutveckling för rekrytering till en organisation i utveckling OpenEye Innovation AB Information Tomas Erlandsson Gunnar Backman Telefon 0708-59 79 09 0708-59

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Dina rättigheter som tågresenär inom EU

Dina rättigheter som tågresenär inom EU Tågresenär inom EU Dina rättigheter som tågresenär inom EU I Europa reser miljoner människor med tåg varje dag. Ibland uppstår problem på grund av inställda resor, försenade avgångar och krångliga biljettköp.

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Flygtrafik och flygtransporter. Fö 4: Flygbolag 2 Resursplanering

Flygtrafik och flygtransporter. Fö 4: Flygbolag 2 Resursplanering Fö 4: Flygbolag 2 Resursplanering Källa: Abdelghany & Abdelghany (2) 25-9-7 Tobias Andersson Granberg 2 SAS Scandinavian Airlines Koncernens resultaträkning 25-9-7 Tobias Andersson Granberg 3 Fleet Planning

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT En kortfattad vägledning kring arbete och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI UTREDNINGSTJÄNSTEN Anders Linnhag Tfn: 08-786 4956 PM 2013-02-26 Dnr 2012:1161 Komplettering EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI 1) Hur skulle en flygskatt påverka flygresandet och svensk

Läs mer

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT DENNA BLANKETT KAN ANVÄNDAS FÖR REKLAMATIONER TILL FLYGBOLAG ELLER NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning, nedgradering

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Bakgrund Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem men den senaste tidens utveckling

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan Tillgänglighet

Handlingsplan Tillgänglighet Handlingsplan Tillgänglighet Projekt På väg till jobbet Andersson Marita 2012-04-23 Bakgrund Projekt på väg till jobbet är ett av ESF (Europeiska socialfonden) delfinansierat samverkansprojekt mellan Avesta

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Sammanfattning av argument 2013-03-11 1. Siljan AirPark är designat för och har flexibiliteten att utgöra hela eller delar av ett nationellt civilt flygmuseum. Som tidigare presenterat erbjuder vi en dellösning

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Har flyget en framtid Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Inledning Hur kommer det gåg för r flyget i framtiden? Hur tacklar myndigheter och flygbolag problemet? Hur fungerar

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826 Adressat Norwegian Air Shuttle ASA, NO 965920358 MVA Saken Information om passagerare gntverket KONSU MENTOMBUDSMANNEN INK. 2013-08-

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world.

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world. On a mile of higway, you can drive a mile On a mile of railway, you can travel a mile With a mile of runway, you have the whole world. Ed Bolen Ljungbyhed-ESTL Lite historia Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen+

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Checklista för köp av tjänster mellan företag

Checklista för köp av tjänster mellan företag Checklista för köp av tjänster mellan företag Vilka behov har ditt företag? Vad ligger bakom ditt beslut att söka hjälp? Vilka leverantörer finns att välja på? Det finns några saker att ha i minnet när

Läs mer

Samtrafikens trafikstörningskonferens 23-24 april 2015. Star Alliance Samverkan inom flyget. Kim Möller, SAS

Samtrafikens trafikstörningskonferens 23-24 april 2015. Star Alliance Samverkan inom flyget. Kim Möller, SAS Samtrafikens trafikstörningskonferens 23-24 april 2015 Star Alliance Samverkan inom flyget Kim Möller, SAS Bakgrund 1997: Skapandet av Star Alliance, världens första globala flygbolagsallians var ett visionärt

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

MODULHUS. Fritidshus samt Mobila stugor

MODULHUS. Fritidshus samt Mobila stugor MODULHUS Fritidshus samt Mobila stugor Kiwilinehouses Fastigheter AB (publ) Strandvägen 57, 115 23 Stockholm www.kiwilinehouses.com info@kiwilinehouses.com 1 Kiwilinehouses säljer Fritidshus, Mobila stugor

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Older Women in Learning and Enterprise 50+

Older Women in Learning and Enterprise 50+ Older Women in Learning and Enterprise 50+ This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE KONSUMENTVERKET 013-07-04 KONSUMENTOMBUDSMANNEN IF 2013:16 Dnr 2012/1836 INK 2a13-0 M- 01 Dnr... fe Oee....!MOM.... rfflt.nr 60 Turkish, irlines Inc., 1E905433 Saken

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Brygghuset finn. -Från skolprojekt till verklighet. Petter Lindholm

Brygghuset finn. -Från skolprojekt till verklighet. Petter Lindholm Brygghuset finn -Från skolprojekt till verklighet Petter Lindholm Agenda Kort om mig och Brygghuset Finn Fakta mikrobryggerier Uppstartsstrategi Utfall av uppstartsstrategi Finansiering och finansieringsmetoder

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

ANMÄLAN. Om du har frågor ring 08 663 33 49 eller maila till info@enrichedlife.se

ANMÄLAN. Om du har frågor ring 08 663 33 49 eller maila till info@enrichedlife.se ANMÄLAN Är denna anmälan defintiv (åker oavsett Försäkringskassan beslut) Denna anmälan är preliminär (avvaktar beslutet från Försäkringskassan) Namn Födelsedatum Gatuadress Postnummer och postadress Mail

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden De fyra ESI-fonderna I Sverige finns fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder - ESI-fonder: Europeiska jordbruksfonden för land sbygdsutveckling ( EJFLU ) Eu ropeiska havs- och fi skerifonden (E

Läs mer

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Praktisk yrkesinriktad OS integration Projektbeskrivning 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Huvudmål 4 Delmål 5 Indikatorer 5 Genomförande

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Ramavtal - möjligheter och begränsningar

Ramavtal - möjligheter och begränsningar Ramavtal - möjligheter och begränsningar 4 oktober 2012 Advokat Carl Bokwall i samarbete med Upphandling24 Aktuella rättsliga frågor om ramavtal 1. Alternativa avropsmetoder 2. Avropsberättigade myndigheter

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Hösten 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 18/8-14 11/1-15 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 21/12-14 5/4-15 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development Projekt Green Flights LG Stridsman ANS / Development Syfte & Mål med Green Flights Samordna miljörelaterade projekt inom ATM området som påverkar genomförandet av en flygning i Svenskt luftrum. Genom ökad

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

DIF Samhällsekonomiskt bidrag. April 2014

DIF Samhällsekonomiskt bidrag. April 2014 DIF Samhällsekonomiskt bidrag April 214 Bakgrund, definitioner och avgränsningar Det samhällsekonomiska bidraget är definierat som de ökade arbetstillfällen samt skatteintäkter som genereras av DIF Hockeys

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

UPPLEVD TILLGÄNGLIGHET TILL

UPPLEVD TILLGÄNGLIGHET TILL UPPLEVD TILLGÄNGLIGHET TILL TRANSPORTSYSTEMET FÖR PERSONER MED RÖRELSEHINDER Rapport till transportmyndigheterna 2010-01-22 Definitioner m m Begreppet tillgänglighet vidgas: Inte bara den funktionshindrades

Läs mer

4. Flygtrafiksystemets aktörer och medarbetare (flygbolag, flygplatser, etc. & medarbetare och deras företrädare)

4. Flygtrafiksystemets aktörer och medarbetare (flygbolag, flygplatser, etc. & medarbetare och deras företrädare) 1. Kartläggning av aktörer i Sverige och utomlands som är av vikt för projektet Nedanstående är ett försök att på ett ordnat sätt förteckna de aktörer1 såväl som de intressenter2som i dagsläget är av vikt

Läs mer