Slutrapport för projektet. Den goda maten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet. Den goda maten"

Transkript

1 Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte och målgrupp Projektets mål Genomförandeplan och tidsplan Spridning av projektets resultat Projektets finansiering Projektets arbetssätt Slutsats och rekommendationer Kontaktpersoner...15 Bilagor: Bilaga 1: Enkät till upphandlare Bilaga 2: Protokoll för dokumentation av mat Bilaga 3: Protokoll för dokumentation av rum Bilaga 4: Protokoll för dokumentation av möte Bilaga 5: Bedömningsgrunder för protokoll Bilaga 6: Schema för provsmakningar Bilaga 7: Delrapport: Näringsberäkningar Bilaga 8: Folder Den goda maten Bilaga 9: Inbjudan till samarbete, seminarium offentliga måltider och upphandling Bilaga 10: Seminarieprogram Lund Bilaga 11: Seminarieprogram Göteborg Bilaga 12: Seminarieprogram Halmstad Bilaga 13: Seminarieprogram Visby Bilaga 14: Seminarieprogram Umeå Bilaga 15: Inbjudan till branschseminariet i Stockholm Bilaga 16: Seminarieprogram Stockholm Bilaga 17: Referat från seminariet i Stockholm Bilaga 18: Power Point presentation Den goda maten 2

3 1. Sammanfattning Den goda maten var ett samarbetsprojekt med Sveriges Konsumenter och flera andra organisationer. Utöver medfinansiärerna Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), medverkade föreningen Aktiva Konsumenter i Halmstad, Föreningen Medvetna Matval och Riksförbundet Hem och Samhälle. Med projektet har vi lagt en grund för fortsatt satsning för frågorna kring den offentliga maten inom Sveriges Konsumenter och dess medlemsorganisationer. Det finns ett stort intresse och engagemang för frågan. Projektet är också underlag för ett manifest, om offentliga måltider, som ska lanseras i december Projektets aktiviteter (provsmakningar, intervjuer och seminarier), genomfördes i sex olika regioner. Projektet fick därmed både geografisk spridning och regional anknytning. Flera personer från de medverkande organisationerna i varje region bidrog aktivt till och deltog i projektets aktiviter. De viktigaset resultaten är: Projektet uppmärksammar flera faktorer som är viktiga för att de utsatta konsumentgrupperna, sjuka och äldre på sjukhus och inom äldreomsorgen, ska få bättre måltidsupplevelser. Sådana faktorer är till exempel närlagad mat, mer valfrihet samt möjlighet att påverka det som serveras. Projektet visar tydligt vikten av se den offentliga måltiden som en helhet, där flera olika faktorer så som näring, måltidsmiljö, bemötande, råvarornas kvalité och ursprung spelar in. Projektet visar hur betydelsefullt samarbetet och fungerande kommunikation mellan yrkesgrupperna verksamma inom vård, kök, måltidsverksamhet samt upphandling är. Metoder som projektet använt sig av (t ex smakpaneler och de protokoll som användes för bedömning av måltider) har väckt intresse, och kan bidra till att liknande metoder kommer att användas inom olika intresseorganisationer, vid studiecirklar och även inom vårdverksamheternas interna kvalitetsarbete. Projektet har fått uppmärksamhet i media. Därmed har de slutsatser som vi kommit fram till fått mycket större spridning än bara bland de personer och organisationer som projektet kommit i direkt kontakt med. Projektets seminarier, och framför allt slutseminariet i Stockholm, uppskattades av de som deltog. Deltagare har berättat att de blev inspirerade till att fortsatta arbeta för fler bättre offentliga måltider. Vårdpersonal och köks- och måltidspersonal har uppskattat att vi lyft fram det positiva som görs inom verksamheterna. Projektet har kunnat bidra med en motbild till allt det negativa som ofta uppmärksammas av media, och på detta sätt kunnat uppmuntra personal som arbetar seriöst och engagerat med maten. Det stora intresse och engagemang som projektet mötts av visar hur aktuell frågan är och hur viktigt det är att arbeta vidare med den. Projektet har ökat kunskaperna och engagemanget inom Sveriges Konsumenter och våra medlemsorganisationer och har utgjort grund för de ståndpunkter om offentliga måltider som är under utformning. 3

4 Utifrån smakpanelernas bedömning och intervjuerna med personalen framkom det tydligt att matsalsmiljön och bemötandet är minst lika viktiga delar för måltidsupplevelsen som själva maten. De flesta personer (vård- och kökspersonal, kostchefer och enhetschefer inom sjukvård och äldreomsorg) som intervjuades sade att de ville, eller tyckte att det är bäst, att maten och måltiderna lagas nära den plats där den konsumeras. Ytterligare faktorer som framhävdes som viktiga var doften på maten, minimeringen av halvfabrikat, tät kontakt mellan köket och vården, att patienter och boende får komma till tals, att det finns aktiva kostombud, att det finns tillräckligt med personal, att cheferna inom vården engagerar sig i maten och måltiderna samt att det vid upphandling finns representanter för både kök och vård med. Genomförandet av projektet har som alltid gett lärdomar om vad som hade kunnat göras annorlunda. Det hade exempelvis varit önskvärt att kunna förankra projektet och dess ambition att genomföra provsmakningar på sjukhus och äldreboenden, hos berörda landsting och kommunala förvaltningar redan innan projektets start. Nu var detta inte möjligt på grund av de korta tidsintervallerna som fanns mellan ansökan, beslut och projektstart, samt förseningar på grund av tillståndssökningar hos landsting och kommuner för att kunna genomföra projektets aktiviteter. Det hade också varit bättre med begränsningar till färre än sex regioner i undersökningen, eller enbart inom antingen sjukvården eller äldreomsorgen. Slutligen: Det krävs fortfarande krafttag från många olika håll och många olika aktörers medverkan, för att det självklara ska bli norm: god mat och bra måltidsupplevelser för alla konsumenter av offentliga måltider. Flera yrkesgrupper behöver förstå och ta sitt ansvar i den komplexa verkligheten där de offentliga måltiderna skapas. 4

5 2. Bakgrund Vad vi äter påverkar oss på många sätt. Det påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande genom näringsinnehåll och upplevelse. Det påverkar vår omgivning och vår natur beroende på hur maten framställts och hur den transporterats. Måltiden är också en kulturell och social upplevelse. Vår upplevelse av maten består inte bara av rena smakupplevelser utan av en mängd sensoriska intryck. Hur den är serverad, hur den luktar och i vilken miljö den serveras är också viktiga faktorer. Möjligheten att själv välja vad, hur mycket och när måltiden ska intas är en viktig del för självkänslan och en självklar tanke för de flesta. Det finns dock perioder i vårt liv då vi är mer beroende av att andra ordnar med maten. Vi kan bli sjuka och behöva vistas på sjukhus, vi blir äldre och kan behöva omvårdnad. I dessa situationer minskar ofta våra möjligheter att själva få välja. Det finns då en stor risk att vår matglädje minskar, trots att behovet av rätt näring och glädjen i att äta kanske är extra viktig i just dessa sammanhang. De måltider som serveras i offentlig sektor är också viktiga ur ett annat maktperspektiv. Ofta upphandlas stora volymer till mycket stora summor pengar. Genom att styra kraven på en upphandling kan en aktör också bidra till en mer hållbar produktion som värnar ekologiska värden samtidigt som kvalitén på maten bibehålls eller förbättras. Sveriges Konsumenter ville därför tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Pensionärernas riksorganisation (PRO) och Arbetarnas bildningsförbund (ABF) genomföra ett projekt som skulle leda till att matupplevelsen för patienter i sjukvård och boende i äldreomsorg förbättras. Detta skulle ske genom att de som är ansvariga för upphandlingarna får en ökad kunskap om vad som krävs för bättre måltider för de sjuka och äldre konsumenterna. 3. Syfte och målgrupp Projektets övergripande syfte har varit att förbättra matupplevelsen inom sjukvården och äldreomsorgen och att detta ska öka matglädjen hos äldre och sjuka. Projektet skulle ta fram kunskap och goda exempel kring smak, ekologiska råvaror och transport av mat samt andra betydelsefulla aspekter kring måltiden, och med den utgångspunkten utbilda projektets tilltänkta målgrupp: upphandlare av livsmedel och offentliga måltider i kommuner och landsting, samt den personal som serverar maten till patienter och äldre. Förutom de ovan nämnda, direkta målgrupperna, avsåg projektet att nå politiker, representanter för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), forskare inom näring, media, allmänheten, och personer som ligger på sjukhus eller bor inom äldreomsorgen och som äter de måltider som projektet undersökte och ämnar att förbättra. Utfall: Projektet har genom besök, provsmakningar och intervjuer med bland annat kost- och vårdchefer och köks- och vårdpersonal kunnat identifiera och lyfta upp många goda exempel, arbetssätt och aspekter som är viktiga för god mat och lyckade måltider på sjukhus och på särskilda boenden. 5

6 Representanter från alla de ovannämnda målgrupperna har nåtts via projektets seminarier, och spridningen av projektets resultat kommer att fortsätta genom den rapport där projektets arbetssätt och resultat redovisas i detalj. Projektet har väckt också stort intresse bland ett flertal intresseorganisationer som har beröringspunkter med vård, omsorg och mat. Då projektets övergripande syfte är omfattande, är det svårt att bedöma till vilken grad det har blivit fyllt. Förhoppningen är att projektets målgrupper har blivit inspirerade att börja, eller fortsätta, med det förbättringsarbete som krävs för att fler sjuka och äldre får goda måltider. 4. Projektets mål Projektet strävade efter att ha en nationell spridning och relevans. Vi valde därför att fokusera på sex olika områden. Dessa var Skåne, Västra Götaland, Halland, Gotland, Stockholm och Västerbotten. Projektet kunde delas in i sex steg. Varje fas hade sina egna mål för att det övergripande syftet med projektet skulle uppnås. Faserna var i viss mån överlappande men i huvudsak följde varandra. Steg 1, Projektet etableras : Målet är att projektet ska ha en bred delaktighet och ha byggt upp en engagerad grupp i var och en av de sex regionerna. Måluppfyllelse: I varje region bildades det en aktiv grupp, bestående av representanter för några av Sveriges Konsumenters medlemsorganisationer. I Umeå, Göteborg, Gotland, Halmstad och Lund medverkade representanter för de lokala PRO-föreningarna. I Halmstad medverkade även Riksförbundet Hem och Samhälle samt Aktiva Konsumenter i Halmstad, och på Gotland Föreningen Medvetna Matval. Utan de lokala kontakt- och resurspersonerna hade projektet inte kunnat genomföras. Projektledningen har behövt ha deras lokalkännedom, och de har bidragit till planering och med arbetskraft vid såväl provsmakningar som seminarier, samt kommit med värdefulla tips och råd. Steg 2, Kunskapsöversikt: Målet är att projektet ska ha en bred och kompetent bas att utgå från i själva arbetet med att bedöma maten som testas, och i utbildningen av dem som genomför upphandlingarna. Måluppfyllelse: Insamling av kunskap kring upphandling och måltider har pågått under hela projekttiden. Kunskap har inhämtats via litteratur, media, intervjuer, enkät till livsmedels- och måltidsupphandlare i de regioner och kommuner som ingick i projektet, vid seminarier och vid andra möten med de personer som projektet kommit i kontakt med. Steg 3, Analys av maten: Målet är att få en inblick i hur matsituationen ser ut i dag. Både med avseende på eventuella brister och för att finna goda exempel. Måluppfyllelse: Projektet dokumenterade måltidsmiljöer och provsmakade lunchmat från sammalagt 24 olika ställen, varav sju var sjukhus och 17 särskilda boenden (äldreboenden eller servicehus). Den provsmakade maten näringsberäknades utifrån recept. Av praktiska skäl skiftade projektets huvudfokus från att jämföra matens och måltidernas kvalité mellan olika verksamheter, och belysa eventuella brister, till att hitta och lyfta fram goda exempel på mat och måltider inom sjukvård och äldreomsorg. Detta eftersom projektet inte hade möjlighet att genomföra någon övergripande och rättvist jämförande granskning av mat- och måltidssituationen i 6

7 de sex berörda regionerna. Vi kunde inte genomföra överraskningsbesök, utan vi var tvungna att söka tillstånd för att få besöka landstingsägda sjukhus och kommunala särskilda boenden. Steg 4, Sammanställning av resultat : Målet är att tydliggöra vad projektet kommit fram till och att skapa vägar för att sprida dessa resultat. Måluppfyllelse: Utifrån provsmakningarna, intervjuerna, näringsberäkningarna och enkäterna ska rapporten Den goda maten goda exempel på offentliga måltider inom sjukvård och äldreomsorg tas fram. Vi har också tagit fram en informationsbroschyr där projektets syfte och upplägg framgår. Broschyren har används bland annat för att uppmärksamma det pågående projektet, och för att väcka målgruppernas intresse för de slutsatser som projektet kommer med. Steg 5, Spridning av resultaten: Målet med seminarierna är att öka kunskapen, bidra till utvecklingen inom området och att sprida resultaten från projektet genom att engagera och inspirera. Måluppfyllelse: Projektet arrangerade seminarier i Lund, Göteborg, Halmstad, Visby, Umeå och Stockholm. Vid seminarierna har projektets resultat och slutsatser kunnat spridas. Smakpanelsdeltare har fått berätta om sina erfarenheter och några av de vårdverksamheterna som deltagit i projektet har fått berätta om de arbetssätt som de anser fungerar bra, och som andra verksamheter borde ta efter. Även publiken har varit aktiv vid seminarierna och kommit med frågor och synpunkter. Både seminariedeltagare och medverkande i projeketet har uppgett att de blivit inspirerade av att diskutera och driva frågorna vidare i sina organisationer och nätverk. Steg 6, Avslut och uppföljning: Målet är att projektet ska får en bredare spridning även efter projektets avslut samt att metoden ska kunna implementeras som en ordinarie verksamhet. Måluppfyllelse: Rapporten Den goda maten - goda exempel på offentliga måltider inom sjukvård och äldreomsorg, som planeras till december, kan användas för ett fördjupat arbete inom de organisationer och i verksamheter som deltagit och vill genomföra något liknande. Innehållet i rapporten kan användas som studiematerial vid studiecirklar, som diskussionsunderlag vid seminarier och vid diskussion med ansvariga politiker och tjänstemän, samt som bas för spridningen av projektets resultat. Ett antal föreningar har redan uttryckt sina planer om att fortsätta med projektets metod, och att genomföra undersökningar av måltidernas kvalité på flera sjukhus och särskilda boenden. 5. Genomförandeplan och tidsplan Nedan redovisas projektets ursprungliga tidsplan under de sex olika steg med planerade och genomförda aktiviteter, samt eventuella avvikelser från tidsplanen. Steg ett: projektet etableras mars maj Projektledare rekryterades, och påbörjade sin anställning den 1 maj. Referensgrupp bildades. Ett förberedande referensgruppsmöte hölls i april. Det första ordinarie mötet hölls i maj, då projektledaren hade börjat sitt arbete. Smakpaneler samt andra medverkande från medlemsorganisationer i de sex berörda regionerna engagerades i projektet. 7

8 Steg två: kunskapsöversikt, april juni Informationsinsamling: Intervjuer med representanter för andra organisationer, förvaltningar och myndigheter som arbetar med livsmedel-, kost- och äldrefrågor genomfördes. En enkät (se Bilaga 1) togs fram och skickades till upphandlare av livsmedel och/eller måltider i de regioner och kommuner som ingick i projektet Avvikelse: Informationsinsamlingen pågick parallellt med andra projektets aktiviteter under hela projekttiden. På grund av att projektledaren påbörjade sin anställning först i maj, blev exempelvis utskicket av enkät till upphandlare något försenat. På grund av de begynnande semestertiderna var tidpunkten för utskicket inte optimal. Påminnelser skickades ut vid ett flertal gånger. Vi erhöll sammanlagt tio svar; de första svaren kom i juni och det sista i september. Sju av svaren kom från kommuner, två från regioner och ett från en kommunal stiftelse. Av alla tio svaren avsåg tre stycken upphandling av måltider och sju stycken upphandling av livsmedel. Steg tre: analys av maten, juni augusti Vårdinrättningar och ansvarig personal lokaliserades och engagerades. Först skulle vi söka tillstånd hos landsting och kommuner, vilket tog tid men så småningom lyckades. Det gick bra att få besöka ett antal sjukhus och äldreboenden i de tillfrågade regionerna och kommunerna, men att få kontakt med de ansvariga personerna, samt att få ett besked, tog i många fall flera veckor. Våra besök var därmed föranmälda. Vi tog fram protokoll (se Bilagorna 2, 3 och 4), samt ett dokument med bedömningsgrunder (Bilaga 5), som smakpanelerna sedan använde på sjukhus och särskilda boenden vid bedömning av måltiderna i avseende på mat, rum (måltidsmiljö) och möte (bemötande). Protokollens utformning baserades på modellen FAMM, Five Aspects Meal Model, framtagen av forskarna (Gustafsson et al, 2006) vid Restauranghögskolan Grythyttan vid Örebros universitet. Innan utformandet av våra protokoll intervjuades också en av forskarna bakom modellen. Under perioden juni augusti dokumenterades måltider och lunchmat provsmakades på sammanlagd 24 olika ställen, varav sju var sjukhus och 17 särskilda boenden. För datum för alla provsmakningar, samt medverkande i smakpanelerna, se Bilaga 6. På Gotland, i Västra Götaland, Skåne, Halland och Västerbotten besökte projektledaren och de regionala smakpanelerna sjukhus och särskilda boenden och provsmakade lunchmaten på plats. Innan det första provsmakningsbesöket i respektive region ordnades ett förberedande möte där projektledaren bland annat informerade panelmedlemmarna hur protokollen skulle fyllas i. Vid provsmakningsbesöken intervjuades köks- och vårdpersonal, kostchefer och enhetschefer inom vården. Vilka yrkeskategorier som var tillgängliga för intervjuer varierade från ställe till ställe. På många av ställena fick vi dock möjlighet att prata med flera olika personer. Vi ställde frågor om vad som är bra med deras mat och vad som fungerar bra med måltiderna, men även vilka önskemål och utmaningar som finns. I Stockholm var upplägget annorlunda. Vi ordnade ett provsmakningstillfälle då lunchmat från sju olika ställen (två sjukhus och fem särskilda boenden) smakades av och bedömdes av en expertpanel. Här ingick det kockar, kostekonom, docent i måltidskunskap m fl. För att dokumentera måltidsmiljöer 8

9 och intervjua personal, besökte projektledaren även alla medverkande sjukhus och särskilda boenden i Stockholm. Alla verksamheter som bidrog med mat till provsmakning, tillfrågades om de kunde tillhandahålla recept, och om möjligt näringsberäknat sådant, på den provsmakade maten. Detta gjordes för att ta reda på hur näringsriktig den serverade maten var. Vi erhöll recept, med eller utan näringsberäkningar, från 20 av de 24 medverkande ställen. Steg fyra: sammanställning av resultat, augusti september. Sammanställning av rådata från protokollen som användes vid provsmakningarna, ljudfiler och anteckningar från intervjuer, upphandlarenkät samt näringsberäkningar påbörjades i slutet av augusti. Avvikelse: Flera av projektets aktiviteter, smakpanelsbesök och intervjuer med personalen, genomfördes först i slutet av augusti, och i vissa fall i början av september, vilket bidrog till att sammanställningen av alla resultat inte kunde färdigställas under september. Även den omfattande mängden råmaterial, samt förberedelser inför projektets slutseminarier i Lund, Göteborg, Halmstad, Visby, Umeå och Stockholm försenade sammanställningen av all data. Rapporten Den goda maten goda exempel på offentliga måltider inom sjukvård och äldreomsorg planeras bli färdig under december. Projektets slutsatser blev dock klara och färdigformulerade under september och oktober, och har kunnat vidareförmedlas vid projektets seminarier, vid möten och vid intervjuer med media. För näringsberäkning av den provsmakade maten anlitades en konsult, en kostekonom, som sammanställde recepten och näringsberäkningarna. I många fall fick man näringsberäknade recept direkt från verksamheterna, men i de fall då recept utan näringsberäkning erhölls, gjorde konsulten beräkningarna. Konsultens beräkningar samt analys kommer att finnas i rapporten Den goda maten goda exempel på offentliga måltider inom sjukvård och äldreomsorgen men bifogas även som delrapport här som Bilaga 7. I början av september hölls projektets andra ordinarie referensgruppsmöte. Gruppen diskuterade bland annat de resultat som framkommit på undersökningen, samt de kommande seminarierna. Steg fem: spridning av resultatet, oktober november För att skapa intresse för projektet och för att förbereda spridning av resultatet har vi hela tiden arbetat aktivt för att uppmärksamma projektet. Därför tog vi redan under juni månad fram en folder (Bilaga 8) där projektets syfte och upplägg presenterades. Denna folder har delats ut i 1300 exemplar. De medverkande organisationerna har hjälpt till att sprida foldern. Projektets fyra första smakpanelsbesök genomfördes under Almedalsveckan på Gotland. Detta eftersom Sveriges Konsumenter då tillsammans med några av medlemsorganisationerna arrangerade ett seminarium med temat offentliga måltider och upphandling (Bilaga 9). Vid detta seminarium uppmärksammades Sveriges Konsumenters satsning på offentliga måltider och seminariedeltagarna upplystes om det pågående projektet. Seminariet var en kickoff för fältarbetet i projektet Den goda maten. 60 personer deltog vid seminariet. 9

10 Under november arrangerade vi sex stycken seminarier där projektets metod och slutsatser presenterades. I Lund, Göteborg, Halmstad, Visby och Umeå arrangerades seminarier med regional prägel (för seminarieprogram se Bilagorna 10, 11, 12, 13 och 14). Dessa tvåtimmarsseminarier var öppna för allmänheten och annonserades i lokala tidningar. De medverkande på seminarierna var, förutom projektledaren och de samarbetande organisationerna PRO, ABF, Aktiva Konsumenter i Halmstad, Föreningen Medvetna Matval och Riksförbundet Hem och Samhälle, representanter för verksamheter som projektets smakpaneler besökt, samt lokalpolitiker. Den 7 november, Lund, antal deltagare: 60 personer. Den 9 november, Göteborg, antal deltagare: 35 personer. Den 10 november, Halmstad, antal deltagare: 105 personer. Den 15 november, Visby, antal deltagare: 40 personer. Den 17 november, Umeå, antal deltagare: 25 personer. Seminariet i Göteborg filmades av ABF för dokumentation. I Stockholm arrangerades ett nationellt branschseminarium den 23 november (för inbjudan se Bilaga 15 och för Program Bilaga 16). Förmiddagen innehöll föreläsningar om bland annat vad som styr våra matupplevelser samt exempel på goda förebilder ur projektets studie. På eftermiddagen delades seminariepubliken i tre workshopgrupper i vilka deltagarna tillsammans fick utforma idéer och förutsättningar för att fler goda och hållbara offentliga måltider inom sjukvård och äldreomsorg ska kunna serveras. Frågor som workshopdeltagarna skulle ta ställning till var: - Vad ska vara den lägsta acceptabla nivån på offentliga måltider? - Hur kan vi med gemensamma krafter förbättra maten och måltiderna för de äldre och sjuka? - Hur kan den verksamhet som jag representerar bidra till fler bättre måltider? Till slutseminariet inbjöds det personer som arbetar med och påverkar de offentliga måltiderna: politiker, ansvariga tjänstemän, producenter och leverantörer, representanter för de olika verksamheter som deltagit i projektet, intresseorganisationer som är verksamma inom området samt media. Antal deltagare var 80 personer. Seminariets föreläsningsdel filmades av ABF för att läggas på ABF Play. En anlitad konsult skrev ett referat om seminariet och dess innehåll (Bilaga 17). Föreläsarnas Power Point-presentationer mejlades ut till alla seminariedeltagare efter seminariet. Dokumentet lades också på Sveriges Konsumenters webbplats För projektledarens Power Point-presentation vid seminariet, se Bilaga 18. På Sveriges Konsumenters webbplats har man under projekttiden kunnat läsa om projektet och dess upplägg. Information och inbjudningar till projektets alla sex seminarier lades upp på webbplatsen, samt i vårt elektroniska nyhetsbrev KonsumentMakt. Hänvisning till seminarierna fanns också på Sveriges Konsumenters facebooksida. Alla de medverkande organisationerna spred inbjudningarna och information via sina kanaler: webbplatser, nyhetsbrev och andra utskick, samt vid möten. 10

11 Sveriges Konsumenters tidning Råd och Rön skrev i nr 2011/09 en artikel om projektet. Med utgångspunkt från projektets resultat, skrev Sveriges Konsumenter under novembermånad en debattartikel om de offentliga måltiderna. Denna artikel är inte publicerad i skrivande stund. I början av november var projektledaren inbjuden som gästföreläsare på ett seminarium som föreningen BraVå arrangerade. Projektledaren höll ett föredrag om Den goda maten och de slutsatser som projektet kommit fram till. Efter seminariet lades projektledarens Power Pointpresentation på BraVå:s webbplats https://vardforbundet.se/bravard/aktuellt/. Steg sex: avslut och uppföljning, december Då rapport och all övrig redovisning till Jordbruksverket skulle ske redan senast den 1 december, har flera av denna periods aktiviteter blivit tidigarelagda. Aktiviteter som dock kommer att genomföras under denna period är: Färdigställande av rapporten Den goda maten goda exempel på offentliga måltider inom sjukvård och äldreomsorg samt spridning av denna till de verksamheter och organisationer som medverkat och deltagit i projektet, samt till andra som anmält intresse för den. Det sista referensgruppsmötet, planerat till den 8 december. De deltagande kommer att bland annat diskutera och utvärdera projektet och dess resultat, samt diskutera olika möjligheter för fortsatt arbete inom området. Att undersöka vilka medel och möjligheter det finns för fortsatt arbete inom offentliga måltider. Initiera och undersöka vilka möjligheter som finns hos studieförbunden och andra intresserade, för att arbeta med projektets metod med smakpaneler. 6. Spridning av projektets resultat Projektets resultat och erfarenheter kommer att leva vidare bland annat genom att man på Sveriges Konsumenters webbplats kan läsa om projektet samt ladda ner rapporten som redovisar projektets resultat i detalj. Även de medverkande organisationerna kommer att lägga upp rapporten på sina webbplatser. Många personer och organisationer har visat intresse för rapporten Den goda maten goda exempel på offentliga måltider inom sjukvård och äldreomsorg. Rapporten trycks i 500 exemplar, och delas ut till de verksamheter som medverkat i projektet samt till andra som har anmält intresse. Rapporten kommer att delas ut och användas som referens vid Sveriges Konsumenters fortsatta arbete inom området offentliga måltider. Projektets resultat presenterades och diskuterades vid sex stycken seminarier som arrangerades i november (se även kapitel 5. Genomförandeplan och tidsplan/steg fem: spridning av resultatet). Seminariet i Stockholm filmades av ABF för att läggas upp på ABF-play Därmed når seminariets kunskapsdel även för den bredare allmänheten, och inte bara för dem som deltog i seminariet. Länken till filmen läggs även upp på Sveriges Konsumenters och de medverkande organisationernas webbsidor. 11

12 Organisationer som medverkat i projektet kommer att sprida projektets resultat inom sina verksamheter och i sina nätverk. Det har t ex visats intresse för att använda det framtagna materialet (protokoll för bedömning av måltider, samt rapporten), som diskussionsunderlag och referens, samt som material i studiecirklar och vid organisationers egna undersökningar. Bland annat har lokala PRO-föreningar samt Aktiva Konsumenter i Halmstad och Riksförbundet Hem och Samhälle planer på att fortsätta med provsmakningar på deras lokala vårdinrättningar. Projektledaren har under hösten tagit emot förfrågningar om att medverka som föreläsare på seminarier som handlar framför allt om mat och måltider inom äldreomsorgen, samt att skriva artiklar om offentliga måltider. Lokala medier har visat intresse, framför allt vid seminarierna, för projektets resultat. Projektledaren och några av medlemmarna i smakpanelerna har intervjuats bland annat på lokalradio (P4 Malmöhus och P4 Gotland) och lokaltidningar (Hallandsposten och Västerbottens-Kuriren). Samma dag som projektets slutseminarium tog plats, gjorde SVT:s ABCredaktion ett inslag om ett av de äldreboenden som deltog och lyftes upp som ett gott exempel i projektet. Inslaget finns på 7. Projektets finansiering Projektets totala kostnad under projektperioden har varit kronor. Jordbruksverkets stöd var 50 % av den totala kostnadsbudgeten. Övriga 50 % stod Sveriges Konsumenter tillsammans med medfinansiärerna PRO, LRF och ABF för. Mer detaljerade uppgifter om ekonomin framgår i en separat redovisning. 8. Projektets arbetssätt Projektet utfördes inom ramen för Sveriges Konsumenters projektarbete och leddes av Sveriges Konsumenter. Projektledarens arbetsplats var Sveriges Konsumenters kansli. Projektet genomfördes i samarbete med medfinansiärerna ABF, LRF och PRO. Sveriges Konsumenters medlemsorganisationer Aktiva Konsumenter i Halmstad, Föreningen Medvetna Matval samt Riksförbundet Hem och Samhälle deltog aktivt i projektarbetet. I projektledarens ansvar ingick kommunikation med samarbetsparterna och med de olika kommuner, landsting och vårdinrättningar som inkluderades i projektet, samt sammanställning av rapport och övrigt material och koordinering av seminarierna. Sveriges Konsumenters kommunikatör höll i kontakterna med media, bidrog till stor del i projektets övriga externa kommunikation, organiserade informationssatsningar, seminarier och tog fram informationsmaterial. PRO, Aktiva Konsumenter i Halmstad, Föreningen Medvetna Matval och Riksförbundet Hem och Samhälle arbetade i projektet framför allt med att sätta samman smakpaneler, delta i provsmakningar och förbereda seminarierna i Lund, Göteborg, Halmstad, Visby och Umeå. ABF var särskilt aktiva i spridningen av projektet, förberedelser av seminarierna samt filmning av föreläsningarna. 12

13 Projektets referensgrupp hade regelbundna möten under projekttiden. I gruppen ingick: Harriet Gillberg, Riksförbundet Hem och Samhälle Lars Hellander, Biodynamiska Föreningen Anders Holmestig, LRF Marianne Jarl, Astma- och Allergiförbundet Guy Lööv, PRO Tiina Rantanen, Sveriges Konsumenter Camilla Sparring, Camillas Matuppror Louise Ekström, Sveriges Konsumenter Projektet anlitade ett antal konsulter för att genomföra arbetsuppgifter som layout och näringsberäkningar. Föreläsare på de olika seminarierna stod för större delen av den kunskapsbildning som projektet syftade till att uppnå. Vid seminarierna i Lund, Göteborg, Halmstad, Visby och Umeå medverkade förutom projektledaren, representanter (kostchefer och vårdpersonal) från sjukhus och särskilda boenden som medverkat i projektet, Miljöstyrningsrådet samt lokala politiker. Vid branschseminariet i Stockholm kom föreläsarna från Sveriges Konsumenter, Socialstyrelsen, Brommagårdens äldreboende, Örebro universitet, äldreboendet Tre Stiftelser, Miljöstyrningsrådet, Sveriges Kommuner och Landsting, Livsmedelsverket och Upphandlarsverige.se. Projektet hade flera beröringspunkter med Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets uppdrag för att hitta goda exempel på sjukhusmat. Likaså utlyste branschföreningen Kost och Näring goda exempel då de under hösten 2011 utnämner årets bästa sjukhusmat. Socialstyrelsen bjöd till ett flertal möten för att effektivisera kommunikationen och för att samordna sökandet efter de goda exemplen på sjukhusmat. Representanter för Socialstyrelsen och för Livsmedelsverket medverkade också som workshopgruppledare vid slutseminariet för Den goda maten i Stockholm. En representant för Kost och Näring deltog i en provsmakning av sjukhusmat i Halmstad. I projektets övriga aktivteter, så som provsmakning av lunchmat från sjukhus och äldreboenden i Stockholm, har personer med specialkunskaper i kost och matlagning, måltidskunskap och ekologi medverkat. 9. Slutsats och rekommendationer Projektet har klargjort ett antal viktiga aspekter och synpunkter angående offentliga måltider inom sjukvård och äldreomsorg. Vi har hittat goda exempel på måltider i verkligheten och uppmärksammat dessa. Projektets smakpaneler gav höga betyg bland annat för hemlagat, goda matdofter vid servering, möjlighet att välja mellan olika rätter, bra kryddning, ombonad matsalsmiljö, rätta tillbehör, möjlighet att påverka portionsstorleken, engagerad och positiv personal och omsorgsfull dukning. Lägre betyg gavs till exempel om det serverades konserver till efterrätt, att det var för mycket mat eller sås på tallriken, om maten inte var tillräckligt kryddad och om man inte själv hade möjlighet att salta eller peppra maten, eller om panelen upplevde att man borde ha satsat mer på matsalsmiljön. 13

14 De flesta personer (vård- och kökspersonal, kostchefer och enhetschefer inom sjukvård och äldreomsorg) som projektet intervjuade sade att de ville, eller tyckte att det är bäst, att maten och måltiderna lagas nära den plats där den konsumeras. Önskvärt är alltså att köket finns nära vårdinrättningen och att maten inte ska transporteras långa sträckor. Flera personer nämnde att doften av nylagad mat är viktigt för aptiten. Ytterligare aspekter som de intervjuade personerna framhöll som betydelsefulla var bland annat att man lagar så mycket mat som möjligt från grunden; dvs. man minimerar användandet av halvfabrikat. det finns tät kontakt mellan köket och vården. Att både positiv och negativ feedback kommer fram snabbt och smidigt. patienter och boende får komma till tals och påverka maten och menyn, till exempel via nöjdhetsundersökningar eller kostråd. det finns aktiva kostombud med utrymme att agera kring maten. det finns tillräckligt med personal, både inom kök och vård. cheferna inom vården engagerar sig i maten och måltiderna. serveringspersonalen är positiv till maten och gör det där lilla extra. det vid upphandling finns representanter för både kök och vård med. Utifrån smakpanelernas bedömning och intervjuerna med personalen framkom det tydligt att matsalsmiljön och bemötandet är minst lika viktiga delar för måltidsupplevelsen som själva maten. Vid besök och intervjuer fick panelen en mängd praktiska tips på hur verksamheterna som besöktes hade förbättrat sina måltider. Mer detaljerad beskrivning om vad de besökta verksamheterna ville framhäva kommer att beskrivas i rapporten Den goda maten goda exempel på offentliga måltider inom sjukvård och äldreomsorg som färdigställs under projektets slutfas i december. Seminarierna som projektet anordnade var uppskattade. Framför allt efter slutseminariet i Stockholm fick vi mycket positiv feedback från seminariedeltagarna. Vi har också via e-post skickat utvärderingsfrågor till seminariedeltagarna. Vi har dock inte hunnit erhålla alla svar ännu. Projektets lärdomar har kunnat vidareförmedlas via seminarier och andra medier till de olika målgrupperna. Målgruppen livsmedels- och måltidsupphandlare har dock visat oväntat litet intresse för projektets resultat. Detta kan delvis bero på att alla upphandlare inte ser att det finns någon tydlig koppling mellan deras arbete och smakligheten på den mat och de måltider som serveras på sjukhus och äldreboenden. Några av svaren som erhölls i enkäten, som genomfördes inom projektet, indikerar detta. Några livsmedelsupphandlare visste till exempel inte om deras kommun eller region har kontrollsystem för måltidernas smaklighet. En av frågorna i enkäten handlade om vilka yrkeskategorier som deltog vid den senaste livsmedelseller måltidsupphandlingen. Alla som svarade angav att personer med kostkompetens (kostekonomer, kockar, näringsdietister m fl.) var delaktiga. Däremot ansågs det inte lika självklart att serveringspersonal eller personer med miljökompetens var nödvändiga. 14

15 Det hade behövts fler riktade insatser för att nå målgruppen upphandlare. Det hade varit önskvärt att fler upphandlare hade deltagit i projektets slutseminarium där det gavs ett tillfälle för att diskutera vilken roll de har i att skapa goda måltider inom sjukvård och äldreomsorg. De andra målgrupperna, framför allt personer som arbetar inom vård och omsorg eller med kost och måltider, har visat betydligt större intresse för projektets resultat. På detta tyder bland annat intresset för att delta i projektets seminarier. Projektet har blivit positivt emottaget av många personer som arbetar inom vården, i kök och i måltidsverksamheterna. Många har uttryckt att de uppskattar att man för en gångs skull får annan än negativ uppmärksamhet. De som under projekttiden har fått tillfällen att berätta om sina verksamheter, vad de gör bra och visar goda exempel på, berättar att deinspirerats att fortsätta med förbättringsarbetet med mat och måltider. I efterhand kan vi konstatera anse att vi borde ha satsat på en undersökning över färre regioner. Den korta projekttiden har gjort det svårt att hinna med uppföljning av vissa av projektets aktiviteter. Vid några tillfällen, bland annat vid diskussionerna vid seminarierna, har projektet bemötts av undran om inte dess slutsatser kan anses vara alltför enkla, till och med självklara. Men trots att slutsatserna kan framstå som enkla, är de med all säkerhet inte givna i hela landet. Det krävs fortfarande krafttag från många olika håll och många olika aktörers medverkan, för att det självklara ska bli norm: god mat och bra måltidsupplevelser för alla konsumenter av offentliga måltider. Flera yrkesgrupper än idag behöver inse och ta sitt ansvar i den komplexa verkligheten där de offentliga måltiderna skapas. Att diskutera mat och måltider engagerar dock många. Många verksamheter som bedriver vård och omsorg, politiker och andra intressenter vill och är beredda på att satsa mer på de offentliga måltiderna. Flera personer som projektet kommit i kontakt med, bland annat deltagare i projektets referensgrupp samt lokalpolitiker, har framfört att det vore önskvärt att Sveriges Konsumenter även ska uppmärksamma maten som serveras inom hemtjänsten, eftersom det påtalats att där finns ett stort behov för förbättringsarbete. Det behövs definitivt fortsatt arbete, bland annat fler och långsiktiga projekt, kring offentliga måltider. 10. Kontaktpersoner Tiina Rantanen, projektledare för Den goda maten, Sveriges Konsumenter, tel , e-post: Louise Ekström, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter, tel , e-post: Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter, tel , e-post: 15

på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg

på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg Den goda maten på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg Sveriges Konsumenters projekt Den goda maten uppmärksammar den offentliga måltiden inom sjukvård och äldreomsorg. Vi lyfter upp goda

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

SkolmatSverige på väg mot det nya skolmatlandet

SkolmatSverige på väg mot det nya skolmatlandet Slutrapport för projektet Dnr. 19-1152/11 SkolmatSverige på väg mot det nya skolmatlandet 30 november 2011 1 1. Sammanfattning Positiva effekter av projektet: Projektet har skapat uppmärksamhet kring skolmåltiden

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Socialt innehåll i dagen för äldre

Socialt innehåll i dagen för äldre Nestor FoU-centers Skriftserie nr 01/07 Socialt innehåll i dagen för äldre Tio förbättringsarbeten inom äldreomsorgen Maria Söderberg Nestor FoU-centers Skriftserie nr 01/07 Socialt innehåll i dagen för

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport Projektet Liv & Rörelse slutrapport Pernilla Isaksson, projektledare April 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. BAKGRUND TILL PROJEKTSTARTEN... 3 1.1. LÄROPLANENS MÅL... 4 1.1.1. Läroplan för

Läs mer