Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013

2 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag 20 Lantbruk Finansiell rapportering 24 Förvaltningsberättelse 33 Femårsöversikt 34 Resultaträkning 36 Resultatanalys 37 Balansräkning 40 Förändring i eget kapital 41 Kassaflödesanalys 42 Noter 74 Revisionsberättelse och granskningsrapport Bolagsstyrning 77 Bolagsstyrningsrapport 80 Styrelse och Ledning 82 Fullmäktige 83 Orförande har ordet kort om länsförsäkringar Halland Länsförsäkringar Halland är ett kundägt bolag. Ambitionen är att våra kunder, som också är våra ägare, alltid ska vara branschens mest nöjda, vilket flera undersökningar också visar att de är. Sedan 1889 har Länsförsäkringar Halland varit hallänningarnas försäkringsbolag. Verksamheten föddes ur behovet att försäkra sig mot bränder. Sedan dess har bolaget utvecklats och breddats i takt med människors förändrade levnadssätt. Visionen är Ett tryggt Halland att leva och bo i. Idag erbjuder bolaget inte bara sakförsäkringar, utan även liv- och pensionsförsäkringar, banktjänster samt fastighetsförmedling. Fyra sinsemellan samverkande affärsområden under ett och samma tak, vilket är en styrka i sig. En annan styrka är att Länsförsäkringar Halland är ett av 23 lokala och självständiga bolag som ingår i länsförsäkringsgruppen. Det ger det lilla bolagets närhet och det stora bolagets finansiella muskler. Bolaget är verksamt över hela Halland, med kontor i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. z År 2013 blev året då Länsförsäkringar Halland drabbades av ovanligt många skador. Ett större antal omfattande brandskador inträffade och under hösten passerade två kraftiga stormar Halland som orsakade cirka skador hos bolagets kunder. z Bolagets försäkringstekniska resultat uppgick till 16 Mkr vilket är sämre än föregående år. Börsens gynnsamma utveckling under året och en väl balanserad placeringsportfölj skapade ett överskott i kapitalförvaltningen på 184 Mkr vilket gjorde att totalresultatet före skatt blev bättre än z Bolagets framgångsrika satsning på sparandemarknaden har fortsatt under året och en placeringsgrupp har bildats som erbjuder såväl småsparare som kapitalstarkare kunder rådgivning för mer avancerade behov. z Länsförsäkringar AB fattade beslut om nyemission om 500 Mkr. Länsförsäkringar Halland deltog i nyemissionen med ett kapitaltillskott om 24 Mkr, vilket är något högre än bolagets ägarandel före emissionen. z Som ett led i strategin att effektivisera verksamheten har bolaget under året anslutit sig till Länsförsäkringar Banks Backoffice-enhet i Helsingborg. Detta har frigjort tid för bolagets rådgivare som används till nyförsäljning och kundvård. z Länsförsäkringar Liv stärkte sitt kunderbjudande genom lansering av Nya Trad, som innebär en villkorsändring där kunderna frivilligt sänker garantin i försäkringen i utbyte mot lägre avgift och möjlighet till högre avkastning. Nya Trad har för närvarande en återbäringsränta på fem procent. z Årets kundnöjdhetsmätning från Svensk Kvalitetsindex (SKI) visade att Länsförsäkringar även 2013 har de mest nöjda kunderna inom både sakförsäkring privat och sakförsäkring företag. z Lennart Vänerö utsågs till ny Kundombudsman och börjar sitt uppdrag den 1 januari Lennart har lång erfarenhet av skadeverksamhet, bland annat som processchef för skador och gruppchef för motorskador. Han har tidigare också arbetat med både överprövningsärenden och kundklagomål. z I samband med bolagsstämman i mars 2014 verkställs valet av 30 fullmäktigeledamöter av totalt 61 för de närmaste fyra åren. Ledamöterna valdes av respektive valdistrikt vid valmöten i november Sju nya ledamöter invaldes och 23 omvaldes. ÅRET I SIFFROR Nyckeltal Resultat före dispositioner och skatt, Mkr Balansomslutning, Mkr Konsolideringsgrad, % Totalavkastning kapitalförvaltning, % 8,2 5,7 Medelantal anställda Sakförsäkring Premieinkomst, brutto, Mkr Tekniskt resultat, Mkr Totalkostnadsprocent Antal kunder Bank Inlåning, Mkr Utlåning, Mkr Utlåning Hypotek, Mkr Antal kunder Spara produkter (marknadsvärde), Mkr Livförsäkring Premieinkomst, Mkr Totalt försäkringskapital, Mkr Antal kunder Foton: Richard Andrehn, Göte Karlsson Foto, Jari Välitalo, Hallandsposten

3 VD har ordet Kunderna fortsätter att välja oss. Det råder fortsatt försiktighet på marknaderna och konjunkturen har svårt att bestämma sig för om den är på väg upp eller ner. Vi verkar lokalt i Halland men påverkas naturligtvis av vad som sker i omvärlden. När hallänningarna har arbete och är trygga innebär det för oss som ömsesidigt bolag att också vi mår bra. Omvänt ligger det i vårt intresse att göra det vi kan för att bidra till att vårt län blir tryggt, utvecklas hållbart och att våra kunder får hjälp med sina bank- och försäkringsaffärer med lokalt engagemang. Jag kan stolt och ödmjukt konstatera att vi fortsättera attrahera kunder på både bank- och försäkringssidan. Vår bank är den största efter de fyra storbankerna och våra försäkringskunder är även i år nöjdast av alla i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga branschmätning. Det visar att vår affärsidé ligger i tiden och fortsätter skörda framgångar kundnära tjänster, personligt engagemang och lokal närvaro! Det gör mig trygg i förvissningen om att vi har framtiden för oss och att våra kunder även framöver kommer att välja oss för sin vardagsekonomi och sina försäkringar. Vår fastighetsförmedling fortsätter även den att attrahera nya kunder. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är den snabbast växande fastighetsförmedlingen i Sverige. Det är glädjande och stärker ytterligare vårt helhetserbjudande. Året har inneburit att vi fått bekänna färg i vår skadehantering och vårt kundbemötande när många försäkringskunder behövt vår hjälp till följd av ovanligt många skador. Dels har ett stort antal bränder drabbat oss, dels drog stormarna Simone och Sven in under hösten och innebar i ett slag tusentals skadeanmälningar. Samtidigt som bränder och oväder drabbar våra kunder hårt är det för sådana tillfällen vi finns till. Våra medarbetare har gjort ett mycket gott jobb med att snabbt ta emot samtal från drabbade kunder, tidigt vara på plats för att reglera skador och varit noga med att återkoppla och följa upp alla anmälningar. Min övertygelse är att vår återkommande förstaplats i SKI:s undersökning till stor del beror just på att vi är bäst när det gäller! Vår bank fortsätter att växa och allt fler kunder upptäcker det breda spann av tjänster vi kan erbjuda. Det gäller glädjande nog för både småsparare och kunder med större tillgångar. Satsningen på ökat sparande fortsätter att ge mycket goda resultat och förflyttningen från traditionellt pensionssparande till mer aktiva sparformer fortsätter. I en föränderlig värld där alltfler fö- retag och banker centraliserar och minskar sin lokala närvaro gör vi tvärtom. Att kunna erbjuda allt under samma tak och kombinera det personliga mötet med moderna tekniska lösningar tror jag är nyckeln till vår framgång. De produkter vi erbjuder är i grunden desamma bra försäkringar och banktjänster men kundmötet breddas. Det ska alltid vara våra kunder som bestämmer hur de vill möta oss. Vår uppgift är att finnas nära oavsett om det är via personlig rådgivning på våra kontor, per telefon, i internetbanken, eller på vår prisbelönta app till mobilen och surfplattan. Tack till alla medarbetare, styrelsen och inte minst alla våra kunder för ett gott Med hopp om ett bra 2014! Christian Bille, VD 4 VD har ordet Vd har ordet 5

4 kom närmare Samverkan som stärker Länsförsäkringar Halland Länsförsäkringar halland äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala - Länsförsäkringar Halland har alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom till exempel liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring, djurförsäkring och hälsaförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Halland äger 3,7 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringars Halland konsolideringskapital. Styrkan i varumärket Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Under 2013 visade återigen Anseendebarometern, som görs i 30 länder, att Länsförsäkringar har det högsta anseendet bland finansiella varumärken i Sverige. Länsförsäkringar har också länge legat med i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag. Länsförsäkringar arbetar i alla kanaler och i alla kundmöten med ett varumärkeslöfte som bygger på närhet. Upplevelsen av en ökad närhet och ett minskat avstånd i relationen med Länsförsäkringar ska vara vägledande för allt som görs från produktutvecklingen till det personliga kundmötet. Liv- och pensionsförsäkring Länsförsäkringars fondutbud består av 30 fonder med eget varumärke och cirka 45 externa fonder. Fonderna under eget varumärke finns inom Länsförsäkringars eget fondbolag och förvaltas av noga utvalda externa förvaltare. De externa fonderna ger ytterligare bredd och djup åt utbudet. Länsförsäkringar Liv bedriver traditionell livförsäkring fördelad på tre bestånd; Nya Trad, Gamla Trad och Nya Världen. I traditionell förvaltning sker placeringarna normalt i noterade aktier och räntebärande värdepapper samt i fastigheter och alternativa investeringar. För Länsförsäkringar Liv har marknadsutvecklingen inneburit att placeringsportföljen i Gamla Trad viktats om till förmån för räntebärande placeringar, för att säkerställa bolagets nyckeltal och spararnas pengar. I slutet av maj skickades ett första erbjudande till kunderna om att villkorsändra till Nya Trad. Möjligheten att ändra i villkoren i sina traditionella försäkringar innebär kortfattat att sänkta garantinivåer i kombination med lägre avgifter möjliggör en förändrad placeringsmix med högre förväntad avkastning och förbättrade möjligheter till framtida värdeökning på sparat kapital. Bankverksamhet Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en bred lönsam tillväxt, god kreditkvalitet och mycket nöjda kunder. Banken erbjuder privatpersoner, lantbrukare och småföretagare ett brett utbud av banktjänster. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, Länsförsäkringars starka varumärke och kundägandets principer. Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB. I bankkoncernen ingår förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på 58 procent. Agria är ett renodlat specialistbolag för djurförsäkring och nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer. Verksamheten växer sig även allt starkare på marknader utanför Sverige idag Storbritannien, Norge och Danmark. Hälsa Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar AB driver produkt- och affärsutvecklingen inom det växande sjukvårds- och gruppförsäkringsområdet. Länsförsäkringar är marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring. Sjuktalen har ökat under 2013 och företagarna oroar sig både för att bli sjuka själva och för att deras medarbetare ska bli sjuka. Länsförsäkringar försäkrar mer än vart tredje företag i Sverige och har utvecklat en helt ny sjukvårdsförsäkring som ger företagen och deras medarbetare tillgång till ett antal förebyggande hälsotjänster. På så sätt hoppas vi kunna bidra till bättre hälsa. Stabil återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har bolagen en naturlig möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Halland betalar årligen in en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbehållet kan jämföras med den självrisk som privatpersoner och företag betalar inom skadeförsäkring. Genom gemensam upphand- lokala Kundägda nära 6 Kom närmare kom närmare 7

5 ling och intern återförsäkring behålls den största delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Hallands kunder. Övrig samverkan Förutom den samverkan som sker genom Länsförsäkringar AB så direktäger de 23 länsförsäkringsbolagen, tillsammans med berörda affärsenheter inom Länsförsäkringar AB, även Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Mäklarservice. I dessa båda bolag deltar Länsförsäkringar Halland med ägarandelarna 3,7 respektive 4 procent. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling utgör en viktig säljkanal för Länsförsäkringar Halland och Länsförsäkringar Mäklarservice samordnar erbjudandet gentemot försäkringsförmedlarna. Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete för att stärka länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft. Arbetet bedrivs utifrån de fokusområden som arbetats fram tillsammans med länsförsäkringsbolagen. Fokusområdena hanterar förändringar inom kundmötet, internet, mobilitet och digitalisering, produkter och erbjudanden, beslutsstöd och segmentering, regleringar, ny teknik och riskreducering. Under 2013 levererades gemensam utveckling för över en halv miljard kronor. Under året skedde en kraftsamling inom området Effektivare kundmöte. Här investerade länsförsäkringsbolagen sam- manlagt nära 100 miljoner kronor för att starta och genomföra ett antal strategiska projekt inom privat-, företag- och lantbrukssegmentet. Förutom leveranser inom området Effektivare kundmöten kunde länsförsäkringsbolagen ta emot leveranser från ett 30-tal projekt under året. Här följer några exempel: Inom området mobila tjänster kom det leveranser av bland annat tjänster för företagskunder, möjlighet att göra fondbyten och att kunna se sitt pensionssparande. Under 2013 startade ett större utvecklingsarbete för effektivisering genom mer gemensam hantering av sakförsäkringsaffären. Arbete med att digitalisera kundhandlingar fortsatte under året med leveranser som möjliggör för kunderna använda e-faktura som betalningssätt samt välja att få sina kundhandlingar distribuerade digitalt, och sedan på ett enkelt sätt hitta sina dokument i inloggat möte på internet. Inom ramen för satsningen på tjänstepensionsmarknaden levererades bland annat ett nytt systemstöd som ska förenkla vid nyteckning av tjänstepensionsplaner. För företagsaffären kom viktiga leveranser från arbetet med att ta fram en modern tariff för företagsförsäkring Sak som ökar konkurrenskraften och förbättrar lönsamheten. Under året kom leveransen av ett samlat erbjudande till de lantbrukskunder som under de närmaste åren står i begrepp att sälja eller överlåta sin fastighet. Länsförsäkringsbolagens gemensamma projekt för Solvens II-förberedelser har under året slutfört merparten av leveranserna. 8 kom närmare Kom närmare 9

6 siv Samarbete som frigör lokala resurser samverkan i väst fortskrider i högt tempo med ett flertal projekt under utveckling, några som just håller på att implementeras och ytterligare andra som redan är på plats och fungerar bra. Bland årets händelser märks främst att avdelningen för Marknadskommunikation är igång och att arbetet med Yrkesmässig Trafik nu sker gemensamt i SIV-bolagen. Vårt samverkansprojekt mellan Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Länsförsäkringar Halland och Länsförsäkringar Älvsborg har nu börjat sätta sig och hitta sina former. Det innebär att vi alltmer går in i ett skede av förvaltande och förädlande snarare än av förnyande. Nu går det också att tydligare börja se vilka ekonomiska vinster som går att göra genom att samordna vissa delar av arbetet inom SIV-bolagen. Några av de områden där tydliga fördelar finns med gemensamma lösningar är riskurval och villkor. Här är arbetet redan en bra bit på väg och arbetet fortsätter för att hitta optimala samverkansmodeller och rutiner. Kunderna i fokus SIV-samarbetet bygger i grunden på kundfokus. Människor som bor i våra tre upptagningsområden Halland, Göteborg och Bohuslän och Älvsborg rör sig mycket över våra länsgränser. Att bo i Alingsås, jobba i Göteborg och ha fritidshus i Halland är ett av många tänkbara exempel. För kunden ska vår bolagsindelning inte innebära onödig förvirring. Så långt som möjligt ska våra villkor och erbjudanden vara desamma inom SIV-området. Med högre grad av bolagöverskridande lösningar finns goda skäl att också samarbeta mellan bolagen, i allt från skadeförebyggande arbete till marknadsföring. Våra kunder ska känna igen sig hos Länsförsäkringar, helt enkelt. Rätt insatser på rätt plats Samtidigt är det viktigt att påminna om att SIV inte på något sätt försvagar eller förminskar vårt lokala engagemang. Tvärtom är tanken med SIV att frigöra tid och resurser för att även i framtiden kunna vara nära våra kunder på det lokala planet på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Vissa saker kan göras kostnadseffektivt och med bra samverkanseffekter på regional nivå, medan andra passar bättre att göra lokalt eller nationellt. Kort sagt, samarbetet är här för att stanna, det viktiga framöver är att vinna fördelar genom att göra rätt saker på rätt nivå i bolagen. Samlat grepp kring Yrkesmässig Trafik Genom SIV-samarbetet möter vi marknaden för Yrkesmässig Trafik med en samsyn kring sådant som villkor, premiesättning och kampanjer. Vi har under året påbörjat ett arbete med genomlysning av samtliga avtal. Detta skapar en långsiktighet som är gynnsam för våra kunder samtidigt som det ger oss en bra bas för att utveckla affären. Marknadskommunikation är igång Under året har den nya avdelningen för Marknadskommunikation kommit på plats och arbetar nu fullt ut för alla tre bolagens räkning. Den gemensamma kommunikationen är en förändring som inneburit nya rutiner för beställningar och uppföljning. Under 2014 får vi bättre möjligheter att utvärdera samarbetet kring kommunikationen då avdelningen går in i sitt andra verksamhetsår och det första årets aktiviteter kan sammanställas. Gemensamt system för telefoni Det gemensamma telefonisystemet TRIO är nu också på plats och kommer att börja användas inom alla tre bolagen från och med i vår. Tankar om kommande SIV-satsningar Ett naturligt steg i SIV-samarbetet framöver är att gemensamt arbeta med frågor som rör samhällsengagemang och miljöarbete. Dels finns mycket att vinna på att dela med sig av bolagsunika arbeten med dessa frågor, dels finns här möjligheter att tillsammans komma med förslag som kan genomföras i alla tre bolagen. Implementeringen av vår nya back office-funktion för banken är igång och kommer fortsätta under Det är en konkret förbättring som innebär billigare och bättre hantering av gemensamma system. Vid större händelser i något av SIVbolagen, som ställer höga krav på skadehantering, ska kapaciteten tillfälligt kunna ökas via samarbeten. Exempelvis vid en större storm eller annan väderrelaterad händelse som drabbar många av våra kunder kan skadehandläggare från två eller alla tre bolagen hjälpas åt att hantera ärenden. Ett samordnat arbetssätt växer fram kring skaderegleringen, som ska vara på plats och igång under samverkan i väst samverkan i väst 11

7 miljö & CSR Fina utmärkelser för vårt samhällsengagemang I ett bolag som funnits sedan 1800-talet är det naturligt att tänka långsiktigt. Det är så vi har klarat alla omställningar och omvärldsförändringar så här långt. Genom att bygga vidare på vår trygga erfarenhet och samtidigt vara lyhörda för samtidens och framtidens utmaningar står Länsförsäkringar Halland starkt och har en given plats i många hallänningars vardag. Idag är det andra utmaningar att hantera än för tio, femtio eller hundra år sedan. Det är naturligt för oss att bidra med konkreta insatser för en tryggare vardag och en bättre miljö. Inom ramen för vårt samhällsengagemang hanterar vi frågor som är grundläggande och viktiga för både oss och våra kunder för att vårt Halland ska fortsätta utvecklas på ett positivt och hållbart sätt. Prisat arbete med Grannsamverkan Vårt fleråriga engagemang i dessa frågor blev rikligt belönat under förra året då vi bland annat uppmärksammades för vårt arbete med Grannsamverkan mot brott, såväl i Sverige som internationellt. Projektet Grannsamverkan mot brott i flerfamiljshus fick pris av Brottsförebyggande Rådet som Sveriges bästa brottsförebyggande projekt 2012 och hamnade på en silverplats bland brottsförebyggande projekt i Europa. Länsförsäkringar Halland utsågs också av Centre for Sustainability and Excellence, med säte i Bryssel, till ett av tio företag världen över som bäst lyckats kombinera företagsnytta med samhällsnytta. Grannsamverkan har fortsatt sitt segertåg under 2013 och dragit fulla hus i hela länet, med stor nytta för både våra kunder och oss som resultat. Förutom att minska inbrotten och skadegörelsen bidrar Grannsamverkan till ökad trygghet och sammanhållning i de bostadsområden som deltar. Miljö- och samhällsengagemang År 2013 har handlat om att fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare spetsa till det förebyggande arbetet. Vi har integrerat miljöarbetet med samhällsengagemanget för att få bättre överblick och effektivare arbetsmetoder och knutit det närmare vår kärnverksamhet inom bank och försäkring. Flertalet av medarbetarna har vidareutbildats inom miljöfrågor och en ny miljösamordnare har utsetts och utbildats i miljöledning vid Lunds Universitet. Vi har också haft flera studenter hos oss under året som gjort olika arbeten på området. Många projekt under året Vi har anordnat akutinsatsutbildningar i hela länet i syfte att öka tryggheten för våra kunder om olyckan är framme. Deltagarna har fått lära sig hur de ska agera i väntan på ambulans om ett akut sjuk- eller olycksfall inträffar. Uppslutningen har varit mycket god med fullsatta lokaler på samtliga platser. På internationella kvinnodagen deltog vi i projektet Women in Red som arrangeras varje år för att sätta fokus på kvinnors hälsa. Det är ett arrangemang som lyfter viktiga frågor, exempelvis förebyggande åtgärder för att minska kvinnors hjärtsjukdomar, samtidigt som inramningen är festlig och positiv med modevisning och mingel. Tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet har vi stöttat flytvästdepåerna med nya flytvästar som finns till gratis utlåning runt om i Halland. En flytväst kan vara skillnaden mellan liv och död om man trillar i vattnet ute till havs eller i våra sjöar. Flytvästarna finns till utlåning för både stora och små. Ljus i mörker räddar liv. Vår årliga reflexmorgon fortsätter att ge fantastisk respons. Årets reflexutdelning vid skolor, arbetsplatser, tågstationer och andra knutpunkter i länet innebar som vanligt en konkret skadeförebyggande aktivitet. Resultatet blev utdelade reflexer till hallänningar i alla åldrar, inspirerande samtal och vardaglig omsorg. Vi har medverkat till finansieringen av en deltidsbrandbil som rullar på landsbygden i Laholms kommun. Den kan begränsa konsekvenserna av en skada eller olycka genom att den ofta når fram till olycksplatsen snabbare än den ordinarie räddningskåren. Svart kung är namnet på en film om ungdomars utanförskap och dess konsekvenser som producerats och spelats in i Falkenberg under året. Länsförsäkringar Halland är en av flera medfinansiärer till projektet. Vårt hållbarhetsarbete, det vill säga både vårt samhällsengagemang och miljöarbete, fortsätter att vara en viktig del av vår verksamhet även framöver. För ett ömsesidigt och lokalt bolag som vårt är det inte en pliktskyldig fasad, utan ett ärligt engagemang och en naturlig del som främjar vår vision: Ett tryggt Halland att leva och bo i. 12 Miljö & CSR Miljö & CSR 13

8 14 Starka naturkrafter med Simone och Sven. I slutet av oktober och början av december drog stormarna Simone respektive Sven in över Halland. De lyckades knäcka stora träd och vålla mycket bekymmer. Länsförsäkringar Halland stod dock pall och svarade upp mot kundernas behov. 15 Foto: Jari Välitalo, Hallandsposten

9 Privat Fortsatt positiv utveckling på privatmarknaden Ett år präglat av många bränder och stormarna Simone och Sven på skadesidan, fortsatta framgångar för vår satsning på sparande och ökning av affärsvolymen på banksidan. Så kan 2013 sammanfattas för affärsområde Privat. Börje Gunnesson, Chef Privat och Liv lag lokalt engagemang, närhet till våra kunder och trygg hjälp när något händer. Många bränder Under året har vi råkat ut för ett ovanligt stort antal bränder i samtliga kommuner i vårt län. Under hösten drog också två Våra kunder är basen för allt vi gör. Som ömsesidigt bolag är det särskilt roligt att vi återigen har Sveriges nöjdaste försäkringskunder, enligt den årliga oberoende branschmätningen från Svenskt Kvalitetsindex. Det sporrar oss att arbeta vidare med det som kännetecknar vårt bokraftiga stormar, Simone och Sven, in över vårt län med ett mycket stort antal skador som följd. Det är under sådana omständigheter vi prövas och med facit i hand kan konstateras att vi är bäst när det gäller. Snabba beslut, lokal skadereglering och personligt engagemang från samtliga inblandade medarbetare är sådant som gör våra kunder trygga och lojala! Bra år för motoraffären Försäljningen inom sakförsäkring har överlag legat på normal nivå och när det gäller resultaten kan vi konstatera att motoraffären sticker ut med ett mycket bra resultat. Ett nytt avtal med ett flertal bilhandlare tecknades under året, vilket innebär att nyblivna bilägare erbjuds prova-påförsäkring hos Länsförsäkringar Halland. Ett systemstöd för effektiv hantering av dessa kunder har också införts för att göra övergången lättare om och när en fortsatt försäkring sedan tecknas. Bankmarknad i hård konkurrens Inom banken har vi stått inför många tuffa utmaningar. Konkurrensen är stenhård, prispressen inom bolån fortsätter och nya regelverk och kapitaltäckningskrav gör att marginalerna krymper. Efter att under flera år ha vuxit i snabb takt stod vi under början av året dessutom inför det ovana faktum att vi tappade kunder och volym. Det är en naturlig följd av flera års kraftig tillväxt. Under slutet av året vände trenden uppåt och vi fick åter en tillströmning av nya kunder. Framöver är målet att fokusera på förädling av och fördjupade relationer med de kunder vi redan har. Värt att notera är att vår framgångs- rika sparandesatsning fortsätter att bära frukt. En medveten strategi att erbjuda såväl småsparare som kapitalstarkare kunder riktigt bra spar- och investeringsprodukter har resulterat i ännu ett starkt år för bankens affärsvolym. På några få år har volymen på privatsidan ökat nästan fyra gånger. Nu gäller det att hitta rätt balans mellan in- och utlåning och etablera vår bankverksamhet på sin nya, högre nivå. Tar nya andelar Den osäkra konjunkturen har försvagat bostadsmarknaden något under året. Det har även påverkat Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som har haft färre antal mäklade bostäder än föregående år. Samtidigt ökar fastighetsförmedlingen i marknadsandelar, vilket är starkt med tanke på de senare årens snabba tillväxt. När konjunkturen vänder uppåt har vi alltså mycket goda förutsättningar att öka antalet affärer inom fastighetsförmedlingen. Under året har ett nytt koncept också utvecklats för att öka överlappningen mellan Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och bank- och försäkringssidan. Detta borgar för att ännu fler kunder ska upptäcka fördelarna med att samla alla sina engagemang inom boende, vardagsekonomi och försäkringar hos oss. Tankar inför 2014 Under kommande år fortlöper sparandesatsningen och vårt mål är att också påskynda förflyttningen av traditionellt sparande inom liv- och pension till mer aktiva långsiktiga sparformer. Inte minst är detta viktigt eftersom det individuella sparandet får allt större vikt för framtida pensioner. Vi kommer också att fortsätta erbjuda våra bankkunder kreditkortet som alternativ och komplement till bankkortet. Under 2014 genomförs premiejusteringar på vår marknadsledande Villahemförsäkring, där vi hoppas fortsätta växa men framförallt riktar in oss på att öka lönsamheten. Vi har en mycket attraktiv försäkring som kommer att stå sig starkt i konkurrensen även fortsättningsvis. Affärsområde Privat Förändring i % Sakförsäkring Premieinkomst, brutto, Mkr ,0 Skadekostnader efter återförsäkring, Mkr ,8 Totalkostnadsprocent 92,7 92,6 Antal kunder ,8 Bank Inlåning inkl Spara, Mkr ,8 Utlåning, Mkr ,9 Utlåning Hypotek, Mkr ,4 Antal kunder ,5 16 privat privat 17

10 företag Starkt år i hård konkurrens År 2013 innebar för Länsförsäkringar Halland fortsatt premievolymsökning för sak- och motorförsäkringar, där vi ökar i takt med uppsatta budgetmål. Bland annat bidrar två större affärer av våra egna säljare, varav en på över en miljon kronor, till det goda försäljningsresultatet. Resultatmässigt startade året med mycket skador på motorsidan, där en snörik vinter med halt väglag innebar många skador för den tunga trafiken. Höstens stormar och några bränder innebar att sommarens återhämtning i resultatet försvann i november och december. Guldkund Företag växer vidare Konceptet för våra nyckelkunder, Guldkund, fortsätter att utvecklas och erbjuda företagskunderna förmånliga helhetslösningar. Årets Guldkundsevent anordnades inom ramen för SIV på Lorensbergsteatern i Göteborg och blev ett mycket lyckat och uppskattat evenemang. Deltagande företagskunder fick möjlighet att utbyta erfarenheter och lyssna på intressanta föredrag, bland annat av förre statsministern Göran Persson. livservice, där vi utvecklat en välfungerande bolagsöverskridande tjänst. Tankar inför 2014 Vi vill fortsätta att utveckla och förstärka sparandet för våra företagskunder i fondbaserade sparformer. Detta är viktigt både för att hitta rätt balans i vår bankaffär och för att hjälpa våra kunder till ett mer aktivt långsiktigt sparande. Inte minst inom livaffären kommer det egna sparandet att vara viktigt under kommande år. Utmaningen framåt ligger i att befästa vår position inom företagsbank genom att förädla våra befintliga kunder och att även nå nya företagskunder med vårt goda utbud av bastjänster. Vi arbetar också med att förbättra våra tekniska system för att lättare kunna hjälpa kunder att flytta sina engagemang till oss. Jan-Olof Ivarsson, Chef Företag och Lantbruk (tf) Effektivare kundmöte Tillsammans med övriga bolag inom SIV har arbetet med Effektivare Kundmöten påbörjats och delvis börjat praktiseras med positiva resultat. Syftet är att effektivisera varje kundmöte genom att fokusera på största möjliga kundnytta i varje affär. Vassare verktyg, renodling av produkter och tjänster samt synkronisering av arbetssätt inom bolagen är några av de viktiga delarna mot ett effektivare kundmöte. Livaffären omvandlas till det bättre Livaffären har fokuserat på kundvård och utvecklats i riktning mot mer fondbaserade produkter. Våra säljare har medvetet styrt in kunderna mot aktivare sparformer och har lyckats bra med god försäljning. Länsförsäkringar Halland hjälper också fem andra bolag i Länsförsäkringar med Affärsområde Företag Förändring i % Sakförsäkring Premieinkomst, brutto, Mkr ,6 Skadekostnader efter återförsäkring, Mkr ,7 Totalkostnadsprocent 103,0 99,2 Antal kunder ,6 Bank Inlåning, Mkr ,6 Utlåning, Mkr ,4 Utlåning Hypotek, Mkr ,8 Antal kunder ,4 Livförsäkring Premieinkomst, Mkr ,2 Totalt försäkringskapital, Mkr ,8 Antal kunder ,2 18 företag företag 19

11 Lantbruk Ett år fyllt av kundmöten och uppskattade aktiviteter När 2013 summeras är det främst ett ovanligt stort antal bränder samt höststormarna Simone och Sven som sticker ut och som dragit ner resultatet. Tack vare vår lokala och nära skadereglering har vi trots stark press kunnat hjälpa våra kunder på ett mycket tillfredsställande sätt. Det visas inte minst genom vårt höga förtroende bland kunderna och en stark nyförsäljning. Skadeutvecklingen har under året fortsatt uppåt, med både fler småskador och storskador. Många av skadorna härrör från ett ökat antal bränder. Det är svårt att hitta någon identifierbar orsak till ökningen. Brandorsakerna är skilda och bränder har förekommit i samtliga kommuner i vårt län. Storskador har slagit hårt Sammantaget har tre av de större skadorna varit så omfattande att vårt återförsäkringsprogram trätt in. Den flerårigt stigande nettotillväxten tillsammans med premiejusteringar har gjort att budgeten kunnat hållas och vi ser en långsiktigt positiv trend i både tillväxt och resultat. Med en kundtäckning på ungefär 80 procent gäller det att balansera urval och riskfaktorer för att försöka undvika att enskilda skador kraftigt tynger ner resultatet. Investeringsviljan, och därmed efterfrågan på krediter, är fortsatt låg inom lantbruket. Detta ger en hård konkurrenssituation inom lantbruksbank som i sin tur leder till små marginaler. Under året har vi dessutom tvingats hantera ett antal större kreditförluster som påverkat resultatet negativt. Kundnära möten skapar förtroende När våra kunder under året drabbats hårt av skador har det också inneburit att vår skadereglering och våra medarbetare satts på prov. Därför känns det extra skönt att vi kunnat hantera våra kunders ärenden tryggt, med snabba besked och personligt engagemang, även under extrema toppar som vid stormarna Simone och Sven. Det återspeglas också i att våra sakförsäkringskunder ännu en gång är landets mest nöjda, enligt SKI:s årliga branschundersökning. Våra duktiga medarbetare på lantbrukssidan genomför över tusen fysiska möten varje år, varav merparten sker ute hos kunderna. Detta är en viktig del av arbetet då det kundnära mötet dels bygger förtroende och kunskap om varje kund, dels gör det lättare att hitta rätt värderingar och erbjuda rätt försäkringar. Många välbesökta kundarrangemang Under året har vi som vanligt genomfört en lång rad aktiviteter tillsammans med våra kunder. Det är glädjande att se att intresset för våra arrangemang är så stort och att många av dem snabbt blir fulltecknade. Som exempel kan nämnas den temadag vi ordnade under hösten, Lantbruksdagen. Över 100 besökare tog del av vårt program på Strandbaden i Falkenberg där vi lyfte frågor och teman kring lantbruksnäringen genom opinionsbildning, föredrag och nätverkande. LRF och LRF Konsult deltog också i detta framåtblickande arrangemang under vår ledning. Tankar inför 2014 Skogsförsäkringen Skogsmer övergår i Skogsmax och i den nya försäkringen finns inget tak i antal hektar som kan försäkras. Detta är en förbättring för våra skogsägande kunder som gör det möjligt att försäkra även riktigt stora skogsbestånd. Vår miljöfrämjande Återvinningsförsäkring blir från och med 2014 Återvinningstjänst och tillhandahålls i samarbete med JRAB. Genom att sköta hämtning av miljöfarligt avfall och skrot och återvinna det så långt det är möjligt är Återvinningstjänst både en avlastande tjänst för våra kunder och en miljöinsats i vår strävan att bidra till ett hållbart samhälle. I övrigt planerar vi att inleda en ny, spännande kundvårdsaktivitet för våra sakförsäkringskunder, fortsätter arbetet med att vikta riskerna rätt i våra försäkringar och vässar vårt skadeförebyggande arbete med ytterligare insatser. Affärsområde lantbruk Förändring i % Sakförsäkring Premieinkomst, brutto, Mkr ,9 Skadekostnader efter återförsäkring, Mkr 49,2 30,1 63,5 Totalkostnadsprocent 122,6 97,3 Antal kunder ,9 Bank Inlåning, Mkr ,9 Utlåning, Mkr ,0 Bottenlån Lantbruk, Mkr ,1 Antal kunder ,3 20 Lantbruk Lantbruk 21

12 Vi har skapat trygghet i Halland i 125 år. Under 2014 fyller Länsförsäkringar Halland 125 år. Vi har funnits och verkat i vårt område sedan 1889 och har en naturlig plats i hallänningarnas vardag

13 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Halland avger härmed årsredovisning för år 2013, bolagets 125:e verksamhetsår. Verksamhet Länsförsäkringar Halland är ett ömsesidigt försäkringsbolag, som har sitt verksamhetsområde i Hallands län. Bolaget erbjuder ekonomisk trygghet till privatpersoner, lantbruk och övriga företag genom ett heltäckande försäkringsskydd i form av sak- och livförsäkringar samt spar- och låneprodukter. Mäklartjänster för fastigheter och bostadsrätter inom konceptet Länsförsäkringar Fastighetsförmedling erbjuds via franchisetagare. Bolaget är marknadsledande på ett flertal områden och försäkrar nära 40 procent av hushållen, 80 procent av lantbruken och var fjärde företag i Hallands län Länsförsäkringar Halland ingår som ett av 23 lokala och kundägda bolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger dessa bolag Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Hallands andel är 3,7 procent. Länsförsäkringar Halland är självständigt och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att det är sakförsäkringskunderna i Halland som äger bolaget. Ägarna har inflytande på verksamheten genom rätten att delta i valet av 61 fullmäktigeledamöter, som sedan företräder dem på bolagsstämman. Bolagsstämman utser bolagets styrelse, som består av åtta ledamöter. Därutöver ingår verkställande direktören och två personalrepresentanter i styrelsen. Verksamheten inom sakförsäkringsrörelsen bedrivs med egen koncession, medan livförsäkring förmedlas till Länsförsäkringar Fondliv, banktjänster och fondsparande till Länsförsäkringar Bank samt djur- och grödaförsäkring till Agria. Samtliga dessa bolag ingår i en koncern med Länsförsäkringar AB som moderbolag. Länsförsäkringar Halland deltar i länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringssystem, inkluderande såväl avgiven som mottagen återförsäkring. Länsförsäkringar Halland äger dotterbolagen Länsförsäkringar Halland Förvaltningsaktiebolag ( ) vars verksamhet består i att förvalta fastighetstillgångar och Halmstad Hörnan 2 AB ( ) som är ett vilande bolag. Under året har dotterbolagen Länsförsäkringar Halland Fastigheter i Ullared AB ( ) och Halmstad Bågen 22 AB ( ) avyttrats. Dessa dotterbolags verksamheter bestod i att förvalta fastighetstillgångar. I koncernen ingår även intressebolaget Försäkringsmäklarna Väst Tommy Andersson AB ( ) med en ägarandel om 48 procent. Väsentliga händelser under året SIV-bolagens (länsförsäkringsbolagen i Älvsborg, Halland och Göteborg och Bohuslän) gemensamma enhet för marknadskommunikation startade i mars med syfte att minska sårbarheten, bredda marknadsföringen och minska kostnaderna. Enheten är placerad i Borås och ska ge service med enhetliga budskap till de tre bolagen. SIV-bolagens (länsförsäkringsbolagen i Älvsborg, Halland och Göteborg och Bohuslän) gemensamma enhet för hantering av försäkringar inom området Motor Yrkesmässig Trafik startade i januari med syfte att få en enhetlig hantering, öka kompetensen inom området och få ett större fokus på lönsamheten. Enheten är placerad i Göteborg. Styrelsen beslutade att tre av bolagets fastigheter ska läggas ut till försäljning. Försäljning av fastigheten Ullared 1:73 skedde i maj och fastigheten Bågen 22 såldes i juni. Försäljningen av fastigheten Hörnan 2 i Halmstad slutförs under våren Den svenska lagstiftningen ändrades utifrån EU-kommissionens riktlinjer och från den 21 december 2012 får inte kön användas som premieargument. Detta påverkar priset på bil- och motorcykelförsäkringar för privatkunder samt nya privata pensionsförsäkringar, riskförsäkringar och kapitalförsäkringar. Könsneutrala premier innebär också förändrade pensionsbelopp för framtidens pensionärer, eftersom kvinnor inte längre förutsätts leva längre än män. Bolagets framgångsrika satsning på sparandemarknaden fortsatte under året och en placeringsgrupp bildades som erbjuder såväl småsparare som kapitalstarkare kunder bra sparandeprodukter. Di.se/Din karriär utsåg Länsförsäkringar till ett av 100 karriärsföretag Juryns motivering lyder: Di.se/Din karriär uppmärksammar årligen de hundra mest spännande företagen att göra karriär på. Ett karriärföretag arbetar engagerat för att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuder unika utmaningar och extra intressanta karriärsmöjligheter. Vid Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings årliga kickoff korades Årets Bobutik. I konkurrens med 150 Bobutiker runt om i landet tog Halmstad hem priset. Som motiv för utmärkelsen Årets Bobutik angavs hög kvalite, en positiv utveckling av marknadsandelar, 95 procent nöjda kunder och bra affärsmässigt samarbete med Länsförsäkringar Halland. Stormen Simone drabbade Hallands södra delar med full kraft kvällen 28 oktober och orsakade en mängd skador hos våra kunder. Tusentals strömlösa hushåll, nedblåst skog och mängder med förstörda byggnader lämnade Simone bakom sig. Antalet registrerade skador uppgår till och kostnaden beräknas bli 60 Mkr. Skadekostnaderna har varit höga under året, framförallt beroende på ett stort antal omfattande skador. Den största inträffade i slutet på oktober, då en av bolagets lantbrukskunder utanför Eldsberga drabbades av en brand. Börje Gunnesson, tidigare chef Affärsområde Privat, utsåg under hösten till chef för Affärsområde Företag/Lantbruk med tillträde 1 januari Han efterträdde Gunnar Jämbring som avgick med pension under juni månad Under övergångsperioden har Jan-Olof Ivarsson varit tillförordnad chef Affärsområde Företag/Lantbruk. Länsförsäkringar AB fattade beslut om nyemission om 500 Mkr. Länsförsäkringar Halland deltog i nyemissionen med ett kapitaltillskott om 24 Mkr, vilket är något högre än bolagets ägarandel före emissionen. Ytterligare en storm drabbade Halland. Den 5 december drog Sven in över länet, antalet registrerade skador uppgår till 600 med en beräknad skadekostnad på 25 Mkr. Med en bra organisation lyckades bolaget väl med att ta emot och hantera det ökade antalet skadeanmälningar. Reaktionerna från kunderna har varit mycket positiva, de har snabbt kunnat få kontakt med en handläggare, anmäla skadan och få ett bekräftelsebrev. Tillsammans med andra banker lanserades Swish en säker tjänst som enkelt överför pengar mellan privatpersoner via mobilen. Betalningslösningen blev på kort tid en succé. Som ett led i strategin att effektivisera verksamheten har bolaget under året anslutit sig till Länsförsäkringar Banks Backoffice-enhet i Helsingborg. Detta beslut har frigjort tid för bolagets rådgivare som används till nyförsäljning och kundvård. Länsförsäkringar Liv förstärker sitt kunderbjudande genom lansering av Nya Trad, som innebär en villkorsändring där kunderna frivilligt sänker garantin i försäkringen i utbyte mot lägre avgift och möjlighet till högre avkastning. Nya Trad 24 förvaltningsberättelse förvaltningsberättelse 25

14 Förvaltningsberättelse har en återbäringsränta på, för närvarande, fem procent. Årets kundnöjdhetsmätning från Svensk Kvalitetsindex (SKI) visar att Länsförsäkringar även 2013 har de mest nöjda kunderna inom både sakförsäkring privat och sakförsäkring företag. Ett nytt och för länsbolagen gemensamt sätt att redovisa befarade kreditförluster infördes under 2013 vilket inneburit en extra resultatpåverkan för bankresultatet i Halland. För andra året i rad anordnade SIV-bolagen en gemensam Guldkundskväll för sina företagskunder med underhållning, mat och mingel på Lorensbergsteatern i Göteborg. Ett av kvällens dragplåster var före detta statsministern Göran Persson. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut Under våren 2014 kommer bolagets bankomater att överlåtas till Bankomat AB. Kunder i Älvsborgs län med fritidshus i Halland kommer från och med 1 januari 2014 att få Länsförsäkringar Halland som försäkringsgivare. Den tidigare överenskommelsen mellan Länsförsäkringar Älvsborg och Länsförsäkringar Halland upphör därmed. Ny chef Affärsområde Privat, Carl Sande, tillträder sin tjänst under april månad Carl har en lång och gedigen erfarenhet av arbete inom bank. Han började 1986 på Föreningsbanken i Malmö och fortsatte i banken efter avslutad civilekonomutbildning. Carl har sedan 1996 haft ett antal chefspositioner inom Swedbank, sedan 2004 i Halmstad där han varit kontorschef för privatmarknaden på tre av bankens kontor. Sedan 2012 har Carl varit företagschef samt chef för de rådgivare som arbetat med bankens finansiellt aktiva privatkunder. Under januari månad tar vi steget ut på Facebook. Syftet med vår närvaro på Facebook är att skapa ytterligare en väg för kommunikation med våra kunder. Facebooksidorna ska i första hand vara en mötesplats inte en marknadsplats. Från och med den 1 januari återinförs förmånen att slippa självrisken (200 kr) för de kunder som reparerar sin bilruta hos auktoriserade glasmästare istället för att byta rutan. Lennart Vänerö har utsetts till ny gemensam Kundombudsman för SIVbolagen och börjar sitt uppdrag den 1 januari Lennart har lång erfarenhet av skadeverksamhet, bland annat som processchef för skador och gruppchef för motorskador. Han har tidigare också arbetat med både överprövningsärenden och kundklagomål. I samband med bolagsstämman i mars 2014 verkställs valet av 30 fullmäktigeledamöter av totalt 61 för de närmaste fyra åren. Ledamöterna valdes av respektive valdistrikt vid valmöten i november Sju nya ledamöter invaldes och 23 omvaldes. Den 30 december uppmärksammade Lennart Vänerö tidningen Dagens Industri vår mobilapp. Länsförsäkringar är den enda aktören som kan samla både bank och försäkring i samma app. Utvecklingen fortsätter och i mars 2014 kommer kunderna att kunna se sina aktiedepåer och investeringssparkonto och senare i vår möjliggörs värdepappershandel i mobil eller surfplatta. För andra året i rad vann vi utmärkelsen Web Service Award för bästa mobilapp Det är kundnöjdhet som väger tyngst och användarna utser vinnaren. I kategorin bästa webbplats var lansforsakringar.se en av fyra nominerade. Bolaget har i många år förmedlat affär till Agria avseende Hästförsäkringar, denna förmedling avslutas 2014 och affären hanteras framöver direkt av Agria. Marknadsutveckling och premieintäkter sakförsäkring Premieinkomsten före återförsäkring ökade under året med fem procent till 615 (588) Mkr. Ökningen är främst hänförbar till segmentet Privatförsäkring. Antalsmässigt ökade försäkringsbeståndet med försäkringar till totalt Kostnaden för premier för bolagets återförsäkringsskydd uppgick till 58 (61) Mkr. Premieinkomst Premieinkomst sakförsäkring (Mkr) Privat 127,0 118,1 Olycksfall 17,7 16,7 Företag och fastighet 108,4 103,5 Kommun 5,8 9,0 Lantbruk 58,0 52,0 Motorfordon och trafik 258,0 249,6 Mottagen återförsäkring 39,8 39,3 Summa premieinkomst 614,7 588,2 Trots en hård konkurrens har Länsförsäkringar Halland en stark ställning som ledande sakförsäkringsbolag inom verksamhetsområdet och variationerna mellan åren är marginella. Marknadsandelarna i Halland framgår av tabellen nedan. Marknadsandelar % 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 55,1 Lastbil Företag Lantbruk 25,6 80,0 31,1 38,9 Personbil Villahem Hem 33,0 Skadekostnader Skadekostnaden efter erhållen ersättning från återförsäkraren uppgick till 457,5 (402,8) Mkr Skadekostnaden reduceras med återförsäkrarens andel i de fall där skadekostnaden i enskild skada överstiger bolagets valda självbehåll som för 2013 uppgick till 8,5 Mkr. Skadeåret 2013 har varit tungt för bolaget. Ett antal större brandskador har drabbat bolagets kunder främst inom Lantbruk och Villahem. Utöver detta har två höststormar drabbat länet och dess invånare, först Simone i oktober och sedan Sven i december. Stormarna har sammanlagt orsakat skador tillhörande bolagets kunder med en sammanlagd beräknad skadekostnad på 85 Mkr. Skadekostnaderna, efter erhållen ersättning från återförsäkraren, uppgick till 84 (76) procent av premieintäkten. Antalet anmälda skador under 2013 uppgick till (24 434). Antal skador Skadekostnad fer Skadekostnader (efter återförsäkrares andel) sakförsäkring (Mkr) Privat 117,6 98,5 Olycksfall 11,0 15,4 Företag och fastighet 69,1 49,5 Kommun 4,7 7,6 Lantbruk 51,9 26,4 Motorfordon och trafik 151,2 170,9 Mottagen återförsäkring 52,0 34,5 Summa premieinkomst 457,5 402,8 Bank Affärsvolymen ökade med 4,2 (6,6) procent eller 505 Mkr till (11 900) Mkr. Privatvolymerna ökade med 5,1 (5,9) procent till Mkr, lantbruksvolymerna med 0,7 (5,4) procent till Mkr och företag med 8,1 (19,4) procent till 907 Mkr. Tillväxttakten var totalt sett något lägre än föregående år. Antalet kunder ökade med 1,1 procent eller 380 kunder till (33 493). Bolagets satsning inom sparande och placering har även under 2013 gett resultat. Sparavolymen (som ingår i Privatvolymen ovan) uppgick vid årsskiftet till 540 (342) Mkr vilket ger en ökning med 58 procent. Resultatet före kreditförluster för Länsförsäkringar Bank i Halland uppgick till minus 18,3 (7,9) Mkr, en resultatförsämring jämfört med föregående år vilket till stor del beror på krympande marginaler beroende på extremt låga marknadsräntor. Ett nytt och för länsbolagen gemensamt sätt att redovisa befarade kreditförluster infördes under 2013 vilket inneburit en extra resultatpåverkan för bankresultatet i Halland med 18,8 Mkr. Merparten av kostnaden är hänförbar till Affärsområde Lantbruk. Definitiva kreditförluster uppgick till 20,2 (11,3) Mkr varav 15,1 Mkr reserverats tidigare år. Nyckeltal Bank i Halland (Mkr) Inlåning Utlåning Utlåning Hypotek Spara produkter (marknadsvärde) Affärsvolym totalt Antal kunder Livförsäkring Länsförsäkringar Hallands lösta nyförsäljning av pensions- och kapitalförsäkringar nådde upp till nivån 451 (426) Mkr. Stängningen av traditionell förvaltning i september 2011 innebar en nedgång i försäljningen som vi såg effekten av Länsförsäkringar Liv har vidtagit en rad åtgärder för att förstärka kunderbjudandet när det gäller förvaltningsalternativ 26 förvaltningsberättelse förvaltningsberättelse 27

15 Förvaltningsberättelse och under 2013 ser vi åter en uppgång i försäljningen. Premieinkomsten uppgick till 273 (291) Mkr. Resultatet för Livförsäkring i Halland uppgick till -0,3 (1,1) Mkr. Nyckeltal Livförsäkring (Mkr) Nyförsäljningsvärde Premieinkomst Förvaltat kapital Antal kunder Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Fastighetsförmedlingen bedrivs av franchisetagare via fem Bobutiker i länet. Sammanlagt arbetar idag 24 medarbetare Marknadsandelar % 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 7,0 Kungsbacka Falkenberg Laholm 5,9 6,5 26,8 Varberg Halmstad 22,7 inom fastighetsförmedlingen. Den första Bobutiken startade i Halland 2009 och utvecklingen har sedan starten varit mycket positiv. Antalet förmedlade bostadsaffärer uppgick till 564 (602). Marknadsandelarna framgår av diagrammet nedan till vänster. Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på moderbolagets placeringstillgångar ökade med 213 Mkr och uppgick vid årets slut till Mkr. Tillgångarna fördelar sig enligt tabellen nedan och följs löpande upp mot bolagets normalportfölj som fastställts av styrelsen i Riktlinjer för förvaltning av bolagets placeringstillgångar. Under året har tre fastighet sålts, en villa och ett flerbostadshus i Halmstad och en kommersiell fastighet i Ullared. Bolagets har deltagit i Länsförsäkringar ABs nyemission med 24 Mkr. Aktieportföljen har avkastat 13,4 (9,8) procent, den räntebärande portföljen 3,9 (5,5) procent, innehavet i Länsförsäkringar AB 5,0 (4,4) procent, innehavet i Humlegården 8,0 (7,2) procent och bolagets direktägda fastigheter 8,5 (0,3) procent. Totalavkastningen på förvaltade tillgångar uppgick till 8,2 (5,7) procent. Resultat Årets resultat före dispositioner och skatt uppgick till 128 (107) Mkr varav det för- Totalavkastningen på förvaltade tillgångar uppgick till 8,2 procent. IB Marknadsvärde Nettoplacering Värdeförändring UB marknadsvärde Direktavkastning Totalavkastning Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Räntebärande , , ,9 2 0,3 25 3,9 Likvida medel 16 0, ,0 27 1,1 1 4,7 1 1,8 Aktier , , ,6 5 0, ,4 LFAB , , ,2 0 0,0 26 5,0 Fastigheter direktägda , , ,7 4 1,3 27 8,5 Fastighetsbolag 177 7, , ,6 0 0,0 14 7,7 Totalt , , ,0 12 0, ,2 Definitioner Direktavkastning: Nettot av ränteintäkter, räntekostnader, utdelningar, överskott/underskott på fastigheter och driftskostnader. Totalavkastning: Summa direktavkastning, realiserade vinster och förluster samt orealiserade värdeförändringar. säkringstekniska resultatet svarade för 16 (51) Mkr. Skillnaden mellan åren när det gäller det försäkringstekniska resultatet förklaras av ett större antal omfattande brandskador och två höststormar. Börsens gynnsamma utveckling under året och en väl balanserad placeringsportfölj har skapat ett överskott i Länsförsäkringar Hallands kapitalförvaltningsresultat på 184 (121) Mkr vilket gör att årets totala resultat blir bättre än föregående år. Totalkostnaden, det vill säga skadeoch driftskostnader för egen räkning i förhållande till premieintäkt för egen räkning, uppgick till 102 (95) procent. Totalkostnadsprocent Personal Länsförsäkringar arbetar kontinuerligt med att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Det viktigaste skälet till att vi är så framgångsrika på marknaden är vår kompetens och vår förmåga att ge kunderna det kunderna vill ha. Genom att arbeta konsekvent med kompetensutveckling ökar vi konkurrenskraften och använder våra resurser på rätt sätt. Länsförsäkringar Halland erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och en bra arbetsmiljö med tydliga värderingar i ett framgångsrikt och kundägt företag. Vår målsättning är att vi ska vara Hallands bästa och friskaste arbetsplats och vi ska vara bland de tio attraktivaste företagen när Hallands studenter väljer arbetsgivare. Att Länsförsäkringar Halland är en attraktiv arbetsgivare syns tydligt på den låga personalomsättningen och det stora antalet sökande på utannonserade tjänster. En aktiv intern arbetsmarknad bidrar samtidigt till att behålla medarbetare som söker nya utmaningar. Vi deltar i olika aktiviteter på högskolan, erbjuder praktikplatser och möjligheter att utföra examensarbete. Vi har även sedan flera år ett samarbete med studentkåren. Medarbetarundersökning Bolaget genomför årligen en medarbetarundersökning, AGERUS Prestation, som undersöker och utvecklar villkor för prestation och andra viktiga förutsättningar som måste vara på plats för att man ska prestera på jobbet visar undersökningen det högsta resultatet och den högsta svarsfrekvensen sedan starten Den visar att det finns mycket goda förutsättningar för prestation i organisationen och att medarbetarna känner tillhörighet, blir bekräftade samt får bidra och utvecklas. Låg sjukfrånvaro Hälsoläget bland personalen i bolaget är fortsatt gott, vilket tar sig uttryck bland annat i låg sjukfrånvaro. Länsförsäkringar Halland erbjuder ett utbud av förmåner som syftar till att främja hälsa och välbefinnande. Förmånerna utnyttjas av merparten av personalen. Genom gruppsjukvårdsförsäkring får sjuka medarbetare ett snabbt och professionellt omhändertagande, vilket bidrar till ett snabbare tillfrisknande och tidigare återgång i arbete. Bolaget övervakar hälsoläget och sätter in rehabiliterande insatser så tidigt som möjligt. De regelbundna hälsoundersökningar som genomförs bekräftar bilden av en arbetsplats med hög andel upplevd god hälsa. Antalet anställda, löner, ersättningar och sociala avgifter framgår av not 34. Upplysning om Ersättningar till anställda och hur ersättningssystemet är uppbyggt redovisas i not 1. Miljö Länsförsäkringar Halland är sedan 2003 certifierat enligt ISO Certifieringen innebär bland annat att på ett strukturerat och uthålligt sätt arbeta med miljöfrågor, integrerat i den löpande verksamheten. Förebygga skador En viktig uppgift för Länsförsäkringar Halland är att förebygga skador då det vid varje skada uppträder en skadlig miljöpåverkan. För att eliminera skador i privatkundernas fastigheter görs vid nyteckning alltid en förbesiktning. En utbildad fackman går igenom husets skydd mot inbrott, brand och vattenskador. I samarbete med LRF har Länsförsäkringar Halland utbildning för bolagets lantbrukskunder i Säker Gård och Säker Hästverksamhet. Projektets målsättning är att öka kunskapen om de skaderisker som kan förekomma på ett lantbruk. Länsförsäkringar Hallands samhällsengagemang syftar i stora delar till att minska skador från exempelvis brott och olyckor och utgör därför en viktig del av bolagets miljöarbete. Krav på entreprenörer Vi ställer krav på att våra entreprenörer åtgärdar skador på ett kvalitets- och miljömedvetet sätt. Vid reparation av motorskador används till exempel begagnade delar i allt större utsträckning. I de administrativa rutiner som följer i spåren av verksamheten fokuseras på att utnyttja digitala kommunikationskanaler i så stor utsträckning som möjligt. Därmed minskar också pappersförbrukningen i företaget. Utdrag ur den nya Miljöpolicyn för Länsförsäkringar Halland Miljöarbetet är integrerat i verksamheten och ska leda till positiv miljöutveckling för oss, våra kunder och vår omvärld. Att förebygga skador är en viktig del av vårt miljöarbete. Vi tar vårt miljöansvar genom att hela tiden förbättra vårt eget agerande för att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att vi följer de miljölagar och andra krav som ställs på oss, vi minimerar våra egna utsläpp av miljöföroreningar och vi ser till att medarbetare inom Länsförsäkringar hela tiden ökar sin kunskap och förståelse om den miljöpåverkan som Länsförsäkringars verksamhet har på människa och natur. Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter 28 förvaltningsberättelse förvaltningsberättelse 29

16 Förvaltningsberättelse så att de tar största möjliga miljöhänsyn för att inte påverka miljön negativt. Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt. Genom att vi tar vårt miljöansvar och är en ansvarsfull samhällsaktör så blir vi en attraktiv affärspartner. Samhällsengagemang Länsförsäkringar Halland fortsätter att arbeta för visionen om ett tryggt Halland att leva och bo i. Det görs genom aktiva insatser och stöd till projekt och verksamheter som ökar tryggheten och/eller minskar risken att drabbas av brott, skador och olyckor. Exempel på verksamheter som Länsförsäkringar Halland deltagit i och stöttat under året som kombinerar företagsnytta med samhällsnytta: Grannsamverkan mot brott. Brottsligheten minskar i de bostadsområden som startar grannsamverkan. Varje måndagkväll, åtta månader om året håller vi ihop med polismyndigheten informationsträffar runt om i länet för att hjälpa områden att komma igång. I september anordnades en konferens för hundratalet engagerade hallänningar i syfte att utbyta erfarenheter av verksamheten som vuxit fram lite olika beroende på behov och förutsättningar i respektive område. Akutinsats. Elva utbildningstillfällen har anordnats jämnt fördelade över länet i hur man agerar om olyckan är framme för att minimera konsekvenserna av ett akut sjuk- eller olycksfall. FIP-bil till Våxtorp. I samarbete med Räddningstjänsten i Laholm har vi bidragit till att en deltidsbrandbil rullar på landsbygden i Våxtorp. Tanken är att den snabbt ska kunna vara på plats vid en olycka, brand eller annan händelse och minimiera skadorna. Woman in red. I samarbete med 1,6 & 2,6 miljonersklubben anordnades en temakväll i samband med internationella kvinnodagen kring kvinnors hälsa och välmående. Föreningsnattvandring i Kungsbacka. Idrottsföreningar hjälper till att skapa trygghet i ungdomsmiljöer ute i bostadsområden fredag- och lördagkvällar mot ett mindre bidrag till föreningens ungdomsverksamhet, så kallad villkorad sponsring. Sandlådorna. Cirka 300 sandlådor finns utplacerade i länet och är till för att förebygga halkolyckor. Projektet är ett samarbete med kommunerna och vägföreningarna i Halland, som sköter drift och underhåll. Ljus i mörker räddar liv under Reflexmorgon. Traditionsenligt möts hallänningarna av Länsförsäkringars personal en och samma morgon i oktober och får reflexer och/eller cykellampor i syfte att synas bättre i mörkret. Förutom bolagets egen personal deltog fullmäktigeledamöter, idrottsföreningar som vi sponsrar, NTF och Cykelfrämjandet. Arrangemanget sker också i samarbete med polisen som förlägger sina kontroller veckorna efter vår insats. Gratis flytvästar. Svenska Livräddningssällskapet har ett samarbete med Räddningstjänsterna i samtliga kommuner och Länsförsäkringar Halland i syfte att tillhandahålla gratis flytvästar till utlåning. Svart Kung, en film om ungdomars attityder, värderingar och beteenden. Hundratals ungdomar ifrån Falkenberg har varit med och bidragit till manus om hur det kan vara att växa upp som tonåring i dagens samhälle. Filmen ska utgöra diskussionsunderlag i skolorna om hur vi är mot varandra och hur vi skapar det samhälle vi vill ha. Nattvandring vid skolavslutning i Varberg. Sedan många år deltar Länsförsäkringar Hallands personal i nattvandringen för att bidra till en så lugn och trevlig skolavslutning som möjligt för alla. Kul på hjul i Hylte, Falkenberg, Kungsbacka och Laholm. Det är också en favorit i repris där Länsförsäkringar ihop med polisen och NTF anordnar cykelsäkerhetsdagar för åk 4-elever. Cityvärdar ökar tryggheten på resecentrum i Halmstad. I ett samverkansprojekt mellan Hallandstrafiken, Jernhusen, kommunen, polisen och Länsförsäkringar har fyra cityvärdar anställts för att öka tryggheten och servicen i och omkring stationen och i stan samt öka det kollektiva resandet. Förväntad framtida utveckling Länsförsäkringar Hallands förväntan är fortsatt kontrollerad tillväxt inom samtliga kärnaffärer - sak, liv och bank med fokus på lönsamhet och kostnadseffektivitet. Bolagets medarbetare strävar efter att ständigt göra saker lite bättre och lite effektivare. Beträffande sakförsäkringsrörelsen kommer fortsatt stora insatser att ägnas åt den skadeförebyggande verksamheten, vilket ska skapa förutsättningar för ett gynnsamt skadeutfall och en ökad konkurrenskraft. Ökningen av naturrelaterade skador är ett allvarligt hot som på sikt kan komma att påverka såväl premiesättning som försäkringsvillkor. Vidare är det viktigt för bolaget att kunderna även i framtiden är landets mest nöjda. Bolagets målsättning är att alla affärsområden ska generera ett långsiktigt positivt resultat och som ett led i detta arbete fokuseras på att öka antalet kunder som samlar sina bank- och försäkringslösningar och därmed blir bolagets Guldkunder. Väsentliga risker och osäkerheter som bolaget står inför Försäkringsrisker Bolagets sakförsäkringsrörelse innehåller riskmässigt ett välbalanserat bestånd, vilket skadeutfall och resultat under många år bekräftat, även om vissa enstaka år kan vara mer skadedrabbade. Riskerna är begränsade genom återförsäkring. Den högsta kostnad som drabbar bolaget vid skada på en enskild risk eller vid en händelse är 8,5 Mkr. För 2014 är denna kostnad förändrad till 9,0 Mkr. Den genomsnittliga skadeprocenten, efter erhållen ersättning från återförsäkrare, på 81,4 (77,8) procent under den senaste fem-årsperioden återspeglar försäkringsrisken. Skadekostnadsprocent Utöver detta finns återförsäkringsskydd i det fall skadekostnaden för bolagets samtliga skador under året överstiger 90 procent av premieintäkten (exklusive trafik och olycksfall) för egen räkning. Skyddet täcker mellan 90 och 110 procent av premieintäkterna (exklusive trafik och olycksfall) för egen räkning. Högsta risk i mottagen affär bedöms vara Länsförsäkringar Hallands deltagande i Nordisk Kärnförsäkringspool. Maximal ansvarighet per skadehändelse är dock för bolagets del begränsad till 1,5 miljon Euro. I kapitalförvaltningen har bolaget identifierat marknadsrisker bestående av aktiekurs-, valuta-, fastighets- samt ränterisk. I not 2 lämnas mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Förslag till resultatdisposition Till bolagsstämmans förfogande står: - balanserat resultat kr - årets resultat kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att sammanlagt tkr balanseras i ny räkning. Inga avsättningar till bundna reserver ska göras i koncernen. 30 förvaltningsberättelse förvaltningsberättelse 31

17 Femårsöversikt Resultat, koncernen, Mkr Premieintäkt, f.e.r. 543,0 526,9 497,5 480,9 488,9 Premieinkomst, f.e.r. P 556,9 527,5 524,0 491,0 481,8 Kapitalavkastning 27,2 24,6 24,1 46,2 47,0 Försäkringsersättningar, f.e.r. -457,5-402,8-442,9-405,5-355,2 Driftskostnader f.e.r. -96,7-98,1-98,5-96,9-108,4 Återbäring och rabatter 0,0 0,0-23,7-18,1-14,6 Övriga tekniska intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 16,0 50,6-43,5 6,6 57,7 Kapitalförvaltningens resultat 157,2 97,0-88,1 122,6 143,5 Delägarbonus 0,0 0,0 0,0 0,0-20,0 Övriga intäkter och kostnader -45,0-41,1 3,0-17,5-15,3 Resultat före dispositioner och skatt 128,2 106,5-128,6 111,7 165,9 Årets redovisade resultat 105,2 125,4-90,8 83,3 123,1 Ekonomisk ställning, koncernen Placeringstillgångar, verkligt värde 2 476, , , , ,7 Försäkringstekniska avsättningar f.e.r. A 926,0 866,1 866,2 774,4 780,0 Konsolideringskapital Beskattat eget kapital 1 313, , , , ,5 Uppskjuten skatt 253,5 230,5 249,6 286,0 245,3 Summa konsolideringskapital K 1 567, , , , ,8 Kapitalbas * 1 506, , , , ,7 Erforderlig solvensmarginal * 109,3 105,8 99,2 94,4 96,0 Nyckeltal försäkringsrörelsen, % Skadeprocent f.e.r Driftskostnadsprocent f.e.r Totalkostnadsprocent f.e.r Konsolideringsgrad, % K/P Soliditet, % K/A Nyckeltal för kapitalförvaltning, % Direktavkastning * 0,5 0,8 1,8 1,3 1,8 Totalavkastning * 8,2 5,7-3,0 8,3 9,8 * värden avser moderbolaget 32 Femårsöversikt 33

18 Resultaträkning Resultaträkning för koncernen Resultaträkning för moderbolaget Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, Tkr Not Premieintäkt för egen räkning Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premie för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker - Före avgiven återförsäkring Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen Försäkringsersättningar för egen räkning Utbetalda försäkringsersättningar - Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador - Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader för egen räkning Skadeförsäkringsrörelsens resultat före återbäring och rabatter Återbäring och rabatter 0 0 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Kapitalförvaltningens intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalförvaltningens kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Andel i intresseföretags resultat Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, Tkr Not Premieintäkt för egen räkning Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premie för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker - Före avgiven återförsäkring Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen Försäkringsersättningar för egen räkning Utbetalda försäkringsersättningar - Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador - Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader för egen räkning Skadeförsäkringsrörelsens resultat före återbäring och rabatter Återbäring och rabatter 0 0 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Kapitalförvaltningens intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalförvaltningens kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Andel i intresseföretags resultat Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Förändring säkerhetsreserv Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Rapport över totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat 0 0 Poster som inte kan omföras till årets resultat 0 0 Årets övrigt totalresultat 0 0 Rapport över totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat 0 0 Poster som inte kan omföras till årets resultat 0 0 Årets övrigt totalresultat 0 0 Årets totalresultat Årets totalresultat Resultaträkning resultaträkning 35

19 Resultatanalys Balansräkning Resultatanalys för moderbolaget (Tkr) Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Totalt 2013 Sjuk- och olycksfall Hem, villa, fritidshus Företag, lantbruk, fastighet Motorfordon Trafik Summa direkt försäkring Mottagen återförsäkring Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring och rabatter Återbäring och rabatter Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat Avvecklingsresultat, brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f.e.r Försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Summa försäkringstekniska avsättningar för egen räkning Balansräkning för koncernen Tillgångar, Tkr Not Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Förvaltningsfastigheter Aktier i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar 17, Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18, Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Aktuell skattefordran Uppskjuten skattefordran Likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänande premier och kvardröjande risker Summa premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar (före avgiven återförsäkring) Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Resultaträkningens poster uppdelade på försäkringsklasser Totalt Sjuk- och olycksfall Motorfordon Egendom Ansvar Rättsskydd Summa direkt försäkring Mottagen återförsäkring Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premieintäkt före avgiven återförsäkring Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring Driftskostnader Resultat avgiven återförsäkring Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder, Tkr Not Eget kapital 28 Reservfond Balanserad vinst eller förlust inklusive årets resultat Försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättningar för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser Aktuell skatteskuld Uppskjuten skatteskuld Skulder Skulder avseende direkt försäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Upplysning om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 30 och Resultanalys Balansräkning 37

20 Balansräkning Balansräkning för moderbolaget Balansräkning för moderbolaget forts. Tillgångar, Tkr Not Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag Aktier i dotterföretag Aktier i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar 17, Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18, Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Fordringar koncernbolag Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Aktuell skattefordran Uppskjuten skattefordran Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder, Tkr Not Eget kapital 28 Reservfond Uppskrivningsfond Balanserat resultat Årets resultat Obeskattade reserver 10 Säkerhetsreserv Utjämningsfond Försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättningar för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Skulder Skulder avseende direkt försäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Ställda panter för egna skulder 30 För försäkringstekniska avsättningar (f.e.r.) registerförda tillgångar Eventualförpliktelser / Ansvarsförbindelser 31 Övriga eventualförpliktelser / ansvarsförbindelser Ansvarighet för Humlegården Fastigheter HB förbindelser som ägare av detta bolag med 2,6 procent. 38 balansräkning Balansräkning 39

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING

Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar AB 89,4% (genom 17 länsförsäkringsbolag) 96% 4% 10,6% Agria Djurförsäkring Wasa Försäkring Run-Off DE 24 LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGEN samverkar genom det gemensamt

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000.

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Egentligen är varenda årsredovisning ett självporträtt. Företagen gör en djupdykning i sina egna siffror, historieskrivningar och framtidsplaner och sätter

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

VD har ordet. - vi blickar framåt

VD har ordet. - vi blickar framåt Årsöversikt 2014 1 Innehåll VD har ordet 4 Bildbank för nyfikna 6 En bank med lokalt engagemang 7 Tro, Hopp & Klöver 8 Ung livsstil i Hedemora 9 Det handlar om kärlek 10 Grön Kraft 11 Utdrag ur förvaltningsberättelsen

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

MORA IGGESUND HYLTEBRUK DEGERFORS ÖREBRO TIERP HÖRBY RISTIANSTAD GÖTEBORG LIDKÖPING VÄRNAMO TRELLEBORG ÖVERTORNEÅ NORRKÖPING OSKARSHAMN BORLÄNGE

MORA IGGESUND HYLTEBRUK DEGERFORS ÖREBRO TIERP HÖRBY RISTIANSTAD GÖTEBORG LIDKÖPING VÄRNAMO TRELLEBORG ÖVERTORNEÅ NORRKÖPING OSKARSHAMN BORLÄNGE LESSEBO ÖPING SJÖBO RISTIANSTAD DEGERFORS IGGESUND TRELLEBORG SALA ÖSTERSUND ÄNGELHOLM LIDKÖPING HELSINGBORG VÄNERSBORG SÖLVESBORG ÖREBRO VÄRNAMO NORRKÖPING ÖVERTORNEÅ MORA STRÖMSUND Årsredovisning HÖRBY

Läs mer

166 (136) 16,3 (8,7) 5,6 (5,4)

166 (136) 16,3 (8,7) 5,6 (5,4) Nordnet årsredovisning 2014 Nordnet är en nordisk bank. Vi erbjuder privatpersoner och företag tjänster som gör det möjligt att ta kontroll över sin finansiella framtid. Vi vänder oss till medvetna sparare

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer