ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 10, II-2010 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS. TEMA HEALTH LAW Det nya fokusområdet för vårt nätverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 10, II-2010 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS. TEMA HEALTH LAW Det nya fokusområdet för vårt nätverk"

Transkript

1 ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 10, II-2010 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA HEALTH LAW Det nya fokusområdet för vårt nätverk ELSA Delegation till WIPO av ANNIKA KOPP Nyanställd på en internationell byrå intervju med ÓLAFUR STEINDÓRSSON Cigarettens sista strid? av ERIK THILÉN Vad säger lagen om en säker och bra arbetsmiljö? en artikel av Arbetsmiljöverket

2 ELSIUS Vill du också ha 136 NUMMER 10 II-2010 års erfarenhet? Health Law Bli en del av vår expansion i Stockholm. Vi söker alltid efter talangfulla biträdande jurister. Kilpatrick Stockton är en amerikansk advokatbyrå som etablerades i Atlanta Vårt kontor i Stockholm öppnade 2001 och har 40 anställda. Besök eller ring oss på Vi ger dig erfarenhet. REDAKTION 04 Maureen och Rose - redaktörer 05 ELSA Swedens styrelse 14 Events Calender Kalender för både nationella och internationella aktiviteter 32 Om ELSA TEMA - SKRIBENTER 06 God arbetsmiljö Arbetsmiljöverket berättar om sin verksamhet och lagstiftningen på området 08 ELSA Delegation - WIPO Annika Kopp skriver om hur det är att delta som delegat 10 Intervju med Ólafur Steindórsson 30 Cigarettens sista strid? ELSA NATIONELLT OCH LOKALT 14 ELSA Sweden President Niousha Nademi 16 ELSA Göteborg Ny partner 18 ELSA Lund JiA, Juristen i Arbete 20 ELSA Umeå ECPAT-dagen 22 ELSA Stockholm Artikel av Erik Thilén Världen för våra fötter 24 ELSA Uppsala Studiebesök på HD 26 ELSA Örebro Studiebesök på Kumla 38 International Council Meeting - Alanya 2010 Tre lokalgruppers syn på the ELSA Spirit ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DUBAI NEW YORK OAKLAND RALEIGH STOCKHOLM WASHINGTON WINSTON-SALEM 3

3 REDAKTÖR Redaktörerna har ordet Välkomna kära läsare till den tionde upplagan av medlemstidningen ELSIUS. Bakom detta nummer ligger många månaders arbete, dagar av intensivt planerande, en hel del kaffe samt sömnlösa nätter! Vid början av vårt verksamhetsvår bestod vår styrelse av fyra ledamöte och vi saknade bl.a. en viktig nyckelperson för utformandet av tidningen, Vice President Marketing. Vilket har inneburit att samtliga av oss i styrelsen har gjort vår bästa för att få ihop detta nummer.vi redaktörer har blivit mer kunniga inom den tekniska biten under denna resa. Den här upplagan kommer att beröra Health Law, vilket är hela ELSA nätverkets nya internationella fokusområde tre år framöver. Vi anser att tidningen kan vara en bra inkörsport för vad Health Law är. Arbetsmiljöverkets jurist har författat en artikel om vad en bra och säker arbetsmiljö är samt om sin tillsyn för att normen följs. Ni kommer att få följa med hur det är att åka som delegat med ELSA till WIPO genom Annika Kopps artikel - Delegaten Rapporterar. För några av oss var detta första gången att delta på ett ICM (International Council Meeting). Syftet med årsmötet är att samla ihop hela nätverket på en ort i en vecka för att växla idéer samt knyta nya kontakter. För oss blev det en engeriboost inte minst då vi fick äran att vara sekreterare under våra Workshops. Hur the ELSA Spirit omsveper en får ni taga del av på sidan 28 där tre lokalgrupper kommer att ge sin syn på ICM:et, som hölls i Alanya, Turkiet. Höstens NCM(national Council Meeting) hölls i Stockholm, som blev väldigt lyckat, en stor eloge till ELSA Stockholm för ett fantastiskt jobb. Helgen förde även med sig att vi blev en fulltalig styrelse då de tre vakanta posterna blev tillsatta. Ett stort grattis till våra nya styrelseledamöter. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat i tidningen, våra skribenter och våra lokalgrupper, utan er skulle den inte finnas. Vi vill även tacka vår Senior Partner Kilpatrick Stockton för ett gott samarbete. Sist men inte minst tack till vår styrelse! Önskar Er en njutningsfull läsning Maureen Odum och Rose Lindell ELSA Sweden Lukas Granlund ELSA Swedens styrelse för verksamhetsåret 2010/2011 Maureen Odum Rose Lindell Niousha Nademi ELSIUS ELSA Sweden producerar och är ansvarig utgivare för ELSIUS. Artiklarna är dels bidrag från medlemmar i ELSA:s nätverk runtom i Europa och dels skrivna av, till upplagans tema passande skribenter. ELSIUS finns på webben på /index.php?id=4&p=7 Distribution ELSIUS publiceras i två upplagor per år, ett höstnummer och ett vårnummer. Tidningen distribueras till ELSA:s medlemmar runtom i Sverige samt till utvalda organisationer och företag. Annonsering & prisfrågor E-post: Redaktör samt layoutansvarig Maureen Odum & Rose Lindell E-post: Tel: , ELSA Sweden Bagarfruvägen 91 SE Stockholm Sweden E-post: Hemsida: Senior Partner Niousha Nademi President Rose Lindell Vice President Academic Activities Lukas Granlund Secretary General Maureen Odum Vice President Seminars & Conferences Nyinvalda till styrelsen under tidningens utformning. Erik Thilén Vice President Student Trainee Exchange Programme Elisabeth Lindqvist Treasurer Victor Björklund Vice President Marketing 4

4 HEALTH LAW VAD SÄGER LAGEN OM EN SÄKER OCH BRA ARBETSMILJÖ? Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverket har med stöd av regler i arbetsmiljöförordningen utfärdat ett antal föreskrifter, AFS, i olika ämnesområden. Föreskrifterna är tvingande. Vissa av dem är direkt straffsanktionerade d.v.s den som bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter. De flesta föreskrifter är dock inte straffsanktionerade. Men om arbetsgivare bryter mot dessa kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande att vidta åtgärdar eller förbud att använda viss utrustning eller lokal m.m. Föreläggande och förbud kan förenas med vite Arbetsmiljöverkets tillsyn 2009 gjordes ca inspektionsbesök på ca arbetsställen. I av dessa gjordes påpekanden med krav på åtgärder i inspektionsmeddelanden. Ett inspektionsmeddelande är ett icke juridiskt bindande dokument. Om arbetsgivaren inte åtgärdar de brister som påpekades i inspektionsmeddelandet kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud. I 900 fall beslutade verket om föreläggande eller förbud. Arbetsmiljöverket polisanmälde överträdelser av direkt straffsanktierade regler i föreskrifter eller lagar (främst arbetsmiljölagen) i knappt 300 fall. Av Anders Hörberg, Arbetsmiljöverket Syftet med kraven i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets regler är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär. Sådana tillstånd kan leda till sjukdom. Styrkan i upplevelserna, varaktigheten och förmågan att fungera som tidigare avgör om ohälsa föreligger. Olycksfall innebär fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig händelse. Ett olycksfall kan leda till såväl en lindrig skada som till dödsfall. En tillfredsställande arbetsmiljö utmärks av till exempel möjlighet till inflytande, handlingsfrihet och utveckling, till variation, samarbete och sociala kontakter. Arbetsgivarens ansvar (3 kap 2 Arbetsmiljölagen AML) Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl. Arbetsmiljölagen är en ramlag Arbetsmiljölagen är en ramlag med övergripande regler för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I kapitel sex betonas vikten av samverkan med arbetstagarna och beskrivs skyddsombudens rättigheter att företräda de anställda i frågor som rör arbetsmiljön. 1. Lagens ändamål och tillämpningsområde 2. Arbetsmiljöns beskaffenhet 3. Allmänna skyldigheter 4. Bemyndiganden 5. Minderåriga 6.Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 7.Tillsyn 8.Påföljder 9.Överklagande 6 7

5 HEALTH LAW DELEGATEN RAPPORTERAR Från vänster: Julien och Tiffany från Belgien, Oleksander och Olya från Ukraina, Theodorus från Grekland, Annika och Oliver från Sverige Ordet pirat har väl aldrig använts i så många olika sammanhang som idag. Idag laddas 90 till 95 procent av all uppladdad information ned illegalt av det moderna samhällets pirater. Det går samtidigt att konstatera att skaparens inkomster och möjlighet att planera sin verksamhet behöver förbättras för ett hållbart digitalt och globalt system. Det ska gå att leva på att driva en liten verksamhet som att vara en stor aktör på marknaden. Det finns idag en social styrka i kollektiva organisationer och förvaltningar världen över som skyddar en svag enskild skapare. Vissa samhällen njuter trots allt en dominerande ställning som enligt vissa organisationer och individer missbrukas. Även föreningar för kollektiva förvaltning av licenser kan i vissa situationer ibland missbruka sin dominanta ställning. I flera utvecklingsländer är enda sättet för att få tag på utbildningsmaterial, att ladda ner materialet illegalt. Frågan om konkurrens och licensiering av musik togs upp på WIPO s (World Intellectual Property Organisation) möte om utvecklingen av immateriella rättigheter inom den digitala världen. Det framgick tydligt att ett stort behov fanns att utveckla territoriella licenser anpassade efter varje lands ekonomiska situation. Föremål för ämnet var även skapandet av programvara, där Microsoft framhöll medvetenheten om behovet av tillgång till fri programvara. Den skulle vara helt fri eller bestå utav fria licenser. En fri programvara så som Open Office har i de allra flesta fall mycket svårt att konkurrera med en illegalt nedladdad produkt av Microsoft trots att den fria är gratis och har samma funktionalitet. WIPO har under en tid granskat möjligheten att bygga upp digitala plattformar för att underlätta forskning och utbildning globalt. I flera utvecklingsländer är enda sättet för att få tag på utbildningsmaterial, att ladda ner materialet illegalt. För en framgångsrik politik för detta i framförallt utvecklingsländerna, ligger ett behov att skapa tillräckligt funktionella affärsmodeller för bokförlagen. En möjlig lösning skulle vara att öka användningen av Creative Commons med licenser från olika utbildningsinstitutioner. Det är en allmän medvetenhet att behovet finns och kunskapsinhämtning är också nyckeln till framgång för all politik. WHO var positiva till idén och talade om samverkan i försök att lösa rättsliga och tekniska hinder för licensiering genom statliga organisationer. Alternativen till licensiering är både obligatoriska och frivilliga. Tillgång till kunskap är utan tvekan i allmänhetens intresse och kunskap ska därför vara fritt tillgänglig. Idag är detta ett globalt problem. För en fungerande marknad kan bland de bästa alternativen vara att sätta användaren och skaparen i direkt kontakt med varandra och ta bort mellanhänder. Det är nödvändigt att arbeten registreras och registrering är en del av den framtida lösningen. Fingeravtrycksteknik har idag kommit långt för en fungerande registreringsprocess. Tillgång till kunskap ligger på ett djupare fundamentalt plan än upphovsrätt. Myndigheternas roll är att skydda rättighetshavare och bekämpa piratkopiering. Dessutom måste åtkomst till information på nternet göras laglig. WIPO s roll är att främja skapandet av fördrag om vilka regler som gäller på Internet. Utvecklingsländerna behöver i mellantiden råd om hur lagstiftningen bör se ut kring rätten till egendom. I dagsläget finns ingen motsvarighet i vissa länder till upphovsrätt, mönsterrätt och andra immaterialrättsliga skydd. WHO var positiva till idén och talade om samverkan i försök att lösa rättsliga och tekniska hinder för licensiering genom statliga organisationer. Därför måste licensieringen fungera som en standard och verktyg för dessa länder. WIPO kan på så vis skräddarsy ett system för att underlätta arbetet att ta fram kollektivavtal för licensieringstillstånd. Licensieringsplattformen bör omfatta både nationella som internationella verk. Det behövs en praxis för upprätthållande av copyright runt om i världen, med fri och enkel tillgång för användarna. Det är i detta en fråga om balans mellan tillsyn och fri tillgång som besannas. En globalt tillgängligt register av upphovsrättsinnehavare har varit under debatt sedan spänningarna mellan upphovsrätt och konkurrenspolitik blev alltför markanta. Vad som satte hinder i vägen för en snabb utveckling av denna var en saga om ändlösa problem och tekniska problem. En global databas måste stödjas av alla medlemsländer för att den ska fungera. WIPO har en roll i att förverkliga detta. Databasen ska även omfattas av ett system för tvistlösning av global karaktär, som idag kontrasterar den som finns inom Europeiska Unionen. av ANNIKA KOPP F.d. President ELSA Lund 8 9

6 HEALTH LAW Intervju med Ólafur Steindórsson Kilpatrick Stockton är en amerikansk advokatbyrå som etablerades De har åtta kontor i USA, ett i Dubai och ett i Stockholm. Stockholmskontoret öppnade 2001 och tillhandahåller rådgivning samt affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden. Hos Kilpatrick Stockton arbetar för närvarande cirka 40 personer, varav 30 är jurister. Vi träffade Ólafur Steindórsson som är relativt nyanställd hos Kilpatrick Stockton och passade på att ställa några frågor till honom. 1. Varför valde du Kilpatrick Stockton? När jag bytte arbetsgivare sökte jag en byrå där jag kunde utveckla min kompetens ytterligare. Där framstod Kilpatrick Stockton som ett konkurrenskraftigt alternativ med en väl utarbetad utbildningsplan och varierade ärenden. Jag drogs också till kombinationen av att byrån inte var för stor men att det pågår en expansion och därmed en möjlighet att växa tillsammans med byrån. 2. Vad är det roligaste med ditt jobb? Det roligaste just nu är att känna att jag utvecklas, får mer ansvar och kan tillgodogöra mig flera nya rättsområden. Jag känner att jag har ett bra stöd från mina kolleger och att det alltid finns hjälp att få när det behövs vilket gör att alla utmaningar blir positiva upplevelser. Vid närmare eftertanke är nog svaret på frågan, mina kolleger och den goda stämningen som finns på kontoret, det är folk som håller mig om ryggen och det är roligt bara att få komma hit varje dag och träffa alla. Här känner jag aldrig att min familj är en belastning, snarare är den en självklarhet och något jag uppmanas prioritera. 4. På vilket sätt märks det att ni är en internationell advokatbyrå? Det jag upplever som mest påtagligt är vårt secondment-program som håller på att utvidgas. För närvarande får t.ex. en av våra sommartraineer göra halva traineetjänsten på vårt huvudkontor i Atlanta och själv hoppas jag på att få möjligheten att prova på att arbeta utomlands i framtiden. 5. Ni befinner er mitt i en expansionsfas. Berätta mer om denna! Vid etableringen i Stockholm 2001 arbetade vi främst inom fastighets- och entreprenadrätt. Idag arbetar vi inom de flesta rättsområden men målet är att bredda vår verksamhet ytterligare. etta medför att vi löpande kommer behöva ny kompetens under de närmaste åren. Även i USA expanderar vi, exempelvis fick vi vårt första kontor i Kalifornien för några veckor sedan och det finns planer på fler kontor. 3. Hur fungerar det att kombinera arbetslivet med familjeliv? av NIOUSHA NADEMI President ELSA Sweden När jag sökte mig hit var jag tvungen att ta hänsyn till min roll som nybliven förälder. Att Kilpatrick Stockton kunde erbjuda mig en balans mellan privata engagemang och professionell utveckling var en viktig anledning till att jag valde just Kilpatrick Stockton

7 ELSA Sweden Att halka in i världens bästa nätverk! ELSA Swedens årliga event Baltic Sea Exchange tillsammans med ELSA Finland Niousha Nademi President, ELSA Sweden Under den första månaden på juristprogrammet skulle en vän till mig på ELSA:s lokala årsmöte. Jag visste knappt vad ELSA var, men då jag inte hade något bättre för mig följde jag med. Detta var hösten Redan från start ville jag engagera mig då jag inte är typen som sitter passiv, utan mer aktivt vill styra min utbildning och min personliga utveckling. Trots att jag har varit engagerad i ELSA sedan dess har mitt intresse, min fascination, och det vi inom nätverket benämner ELSA spirit inte upphört. Snarare tvärtom! Det du håller i din hand är en av våra mest konkreta kanaler för att nå ut till er juriststudenter. Vilka är då vi? Och vad är ELSA? Det är en fråga som jag har fått höra både en och två gånger. ELSA är, hur klichéartat det än låter ett möjligheternas nätverk där du som student står i centrum. ELSA är precis vad du vill att det ska vara. Och ju mer du ger, desto mer får du tillbaks. Oavsett om du vill besöka EU-kommissionen i Bryssel, praktisera på en advokatfirma i Berlin, delta på en så kallad Summer Law School i Lissabon eller delta i en världsomspännande rättegångstävling i WTO-rätt så har du alla möjligheter genom ELSA. Eller har du alltid drömt om att besöka Rom, och vill ha ett juridiskt inslag i denna resa? Inga problem! Dra ihop ett gäng vänner, kontakta din lokalgrupp så sköter de, och lokalgruppen i Italien resten!. Det som särskiljer oss från andra föreningar för juriststudenter är just bokstaven E i ELSA. Och det är även det som har fascinerat mig så otroligt. Gränslösa samarbeten och utbyten med andra länder, både vad gäller studiebesök och praktikplatser är en sådan fantastisk idé! Vi har detta internationella fokus då vi med våra medlemmar finns i numera 42 länder vid över 200 universitet. Och vid de 6 svenska lokalgrupperna, nämligen i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro så arbetar vi såväl som i de andra lokalgrupperna runt om i Europa för att bidra till juridisk utbildning, främja ömsesidig förståelse och verka för socialt ansvar, allt för att närma oss vår vision a just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity. Många av oss vill ha en spännande internationell karriär, men både konkurrensen och osäkerhetsmomenten är stora, så mitt tips till er alla är att utnyttja ELSA till att få en inblick i vad denna karriär kan innefatta, och börja bygga upp era internationella kontaktnät. Ta steget med ELSA och bli morgondagens jurist! Den 4/10 var det dags för ELSA Sweden att möta upp ett gäng glada och entusiastiska juriststudenter från ELSA Finland på Stadsgårdskajen. Innan vårt akademiska program började tog vi en sightseeing genom Gamla Stan. Agenda för dagen innehöll bl.a. en lunchföreläsning om Mergers and Acquisitions hos vår Senior Partner Kilpatrick Stockton, följt av en fikapaus med kanelbullar. Det var trots allt kanelbullens dag. Efteråt fick vi nyttja Kilpatrick Stocktons konferensrum för att lyssna till en intressant föreläsning om barnsexhandel av ECPAT. Alla som deltog var väldigt nöjda med föreläsningarna. Sedan var det dags för oss att bege oss ner mot hamnen inte bara för att ELSA Finland skulle åka hem, utan för att vi skulle borda båten med dem och styra kosan mot Helsingfors. Trots bra tidsplanering var vi nog bland de sista som kom ombord. Väl ombord avnjöt vi en god middag på fartygets buffé och därefter blev det mingel och dans. Här kan tilläggas att höstvädret förde med sig en hel del vågor, så båten gungade rejält. Nåväl, följande morgon, klev vi av båten, och tog spårvagnen (eller skall jag säga ratikkan ) in till stan. ELSA Finland hade planerat in ett besök på Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA), vilket var välpassande för ELSA:s nya Health Law-tema. Det var både spännande och givande att besöka denna myndighet och att få höra hur mycket olika kemikalier vi utsätts för varje dag. Det är ett otroligt viktigt arbete som utförs på Kemikaliemyndigheten, då den reglerar bestämmelser som rör kemikalier som tillverkas i, eller importeras till EU. Detta för att skapa ett mer enhetligt Europa samt för att ha en kontrollmekanism för vad olika preparat innehåller. Följden är att andra länder som är stora tillverkare av olika kemikalier följer ECHA:s regelverk för registrering, testning o.s.v. eftersom EU är en stor marknad. Efter besöket på ECHA begav vi oss till advokatbyrån Castrén och Snellman där vi fick lite lättare tilltugg, med kaffe och Fazers blåa choklad till efterrätt. Vi blev varmt välkomnade av fem jurister, som berättade lite kort om sina roller på byrån, följt av en föreläsning angående den förändrade Patientdatalagen och om Patentregistreringar. I Finland kommer Patientdatasystemet och personuppgiftslagen att ändras fr.o.m således att istället för som det är i nuläget att patientens medgivande behövs för att andra läkare och sjukhus skall kunna ta del av sjukjournalen, så ges i den förändrade versionen medgivande endast en gångett mer generellt medgivande som gäller utifall annat inte förespråkas. Man har dock som patient kvar att begränsa ett sådant medgivande. Man har således svängt om systemet kan man säga, från att förut behöva medgivande för varje enskild sak, till att endast ha ett medgivande som senare kan komma att ändras på begäran av patienten. Dock måste läkaren eller vederbörande som har möjlighet att komma åt patientdata ha legitima skäl för att öppna någons journal. Efter dessa intressanta besök, följde några av ELSA Finland oss ner mot hamnen för att vinka farväl och önska oss en trevlig och lugn sjöresa tillbaka till Stockholm. På vägen mot hamnen korsade vi Senatstorget i centrala Helsingfors och mötte en hel värld av målade träbjörnar. Nästan alla världens länder hade sin egen björnrepresentant på plats. På bilden nedan ser ni Sveriges björn. Ta chansen och åk med båten nästa gång! av ROSE LINDELL Vice President Academic Activities ELSA Sweden 12 13

8 ELSA Events Calendar 2010/2011 Urval av ELSA-aktiviteter inom lokalgrupperna Urval av internationella aktiviteter Studiebesök på Kumla Datum: 19 oktober 2010 Plats: Örebro Språk som används: Svenska Kontaktinformation: Majid Stifo Hemsida: Nordic Presidents Meeting Datum: januari 2011 Plats: Stockholm Språk som används: Engelska Kontaktinformation: Niousha Nademi Hemsida: Law as Unifying Factor of Europe Datum: november 2010 Plats: Bratislava, Slovakia Språk som används: Engelska Kontaktinformation: Daniela Cickanova Hemsida: LIX International Council Meeting Datum: 27 mars - 3 april 2011 Plats: Poznan, Poland Språk som används: Engelska Kontaktinformation: Malwyna Grzybowska Hemsida: Föreläsning med ECPAT Datum: 10 november 2010 Plats: Umeå Språk som används: Svenska Kontaktinformation: Odeta Barkauskaite Hemsida: ELSA Sweden National Council Meeting Datum: november 2010 Plats: Stockholm Språk som används: Svenska och Engelska Kontaktinformation: Lukas Granlund Hemsida: Studiebesök på Rochier Advokatbyrå Datum: 29 november 2010 Plats: Stockholm Språk som används: Svenska Kontaktinformation: Amanda Granqvist Hemsida: Konferens Mänskliga Rättigheter - Rätten till liv Datum: 8-10 april 2011 Plats: Stockholm Språk som används: Engelska Kontaktinformation: Maureen Odum Hemsida: ELSA Sweden National Council Meeting Datum: 6-8 maj 2011 Plats: Uppsala Språk som används: Svenska Kontaktinformation: Lukas Granlund Hemsida: För fler aktiviteter, se Reproductive Rights focused on Bioethics Datum: februari 2011 Plats: Hamburg, Tyskland Språk som används: Engelska Kontaktinformation: Arne Jnasen Hemsida: International Focus Programme Opening Conference on Health Law Datum: februari 2011 Plats: Prague, Czech Republic Språk som används: Engelska Kontaktinformation: Soifa Kallio Hemsida: Consumer Protection and Carrier Liability in Air Transport Datum: 29 april - 1 maj 2011 Plats: Warsaw, Poland Språk som används: Engelska Kontaktinformation: Kinga Kolasa Hemsida: Conference on Media and Policies Datum: 6-8 maj 2011 Plats: Veliko Tarnovo, Bulgaria Språk som används: Engelska Kontaktinformation: Elitsa Vasilvera Hemsida: För fler aktiviteter, se

9 ELSA Göteborg Anton Dahlquist President, ELSA Göteborg Kära Medlemmar! Förutsättningarna kunde inte ha varit bättre. Med en engagerad styrelse i spetsen har ELSA Göteborg ett kanonår framför sig med många inplanerade events och ett nyligen inlett partnerskap med advokatbyrån Lindahl. Under ELSA Göteborgs årsmöte i slutet av september valde stora delar av förra årets solida styrelse att inte kandidera för det kommande året. Som nyvald styrelse befarade vi att det radikala skiftet skulle leda till problem, men vi kunde inte misstagit oss mer. ELSA Göteborg var absolut inget sjunkande skepp utan snarare en otroligt välskött och strukturerad lokalförening. Många dörrar står öppna för oss under det kommande året och jag är övertygad om att nya styrelsen inte bara kommer förvalta utan också utveckla ELSA Göteborg. Personligen ser jag fram emot att få sitta på ordförandeposten under det kommande året. Som tidigare nämnt kunde inte förutsättningarna varit bättre. Det ska nämnas att jag är särskilt nöjd med konstellationen i den nyvalda styrelsen. Under årsmötet valdes tre av ELSA:s medlemmar från T1, tre från T3 och en från T5 in i styrelsen. Vi har på så vis insikt i alla klassers aktiviteter och kan planera vår verksamhet därefter. Hittills är tre arrangemang spikade för november och december. För mig har ELSA Göteborg fungerat som ett bekvämt och trevligt engagemang vid sidan av studierna. Trots att många av ELSA:s aktiviteter på ett eller annat sätt är kopplade till just juridiken, sker dessa under mer avslappnade former och berör områden som juristprogrammet inte alltid kommer åt. Det kommande året ser ljust ut och vi i Göteborg har förhoppningar om att leverera till våra medlemmar en verksamhet som tillsammans med juristprogrammet verkar i synergi med varandra. Lindahl är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med kontor på sex orter. Hos oss arbetar närmare 330 medarbetare, varav drygt 210 är jurister. I Göteborg är cirka 40 jurister verksamma. Vi har ett väl utvecklat internationellt kontaktnät och vår expertis spänner över affärsjuridikens alla centrala områden. Mycket tack vare en konsekvent satsning på våra yngre medarbetare är Lindahl en byrå med höga rankingar och tunga utmärkelser inom ett flertal branscher och rättsområden. Vi har en spännande framtid i siktet och vi ser fram emot att, såsom partner, få vara en del av ELSA Göteborgs verksamhet under det kommande året. av KAJSA PERSSON OCH MOA WIDJER Advokatfirman Lindahl KB i Göteborg ELSA Göteborgs styrelse är samlad och finklädda. Från vänster: Anton, Malin, Jenny, Isabel och Emil ELSA Göteborg får en ny partner Så här i början på vårt verksamhetsår 2010/2011 är ELSA Göteborg stolta att presentera Advokatfirman Lindahl som vår nya partner. Våra medlemmar kommer att få bekanta sig med vår nya partner under en kickoffkväll på byråns kontor här i Göteborg. Lindahl har visat ett genuint intresse för vår organisation och kommer vara deltagande aktivt så väl som passivt i våra aktiviteter. Byråns breda kompetens och internationella erfarenhet gör dem till en utomordentlig partner för ELSA. Jag, för min del, ser fram emot ett spännande och givande år för både ELSA Göteborg och Lindahl. av EMIL NYQUVIST Vice President MARKETING ELSA Göteborg Nytt tema, nya friska tag! Sommaren är numera ett minne blott, alltmedan höstrusket är ett faktum. Solbrännan bleknar lite mer för varje dag, medan förkylningen är högst påtaglig. I ett svagt ögonblick kanske man skulle komma sig för att klaga, men det tycker jag att vi låter bli! För höstens intåg innebär början på ett nytt verksamhetsår för ELSA och denna gång även ett nytt tema! Vi i ELSA Göteborg ser väldigt mycket fram emot att ta oss an det nya temat Health Law. För vad är väl mer angeläget än frågor om hälsa? Och har frågor om hälsa i det globala perspektivet någonsin tett sig mer aktuella än i nuläget, med tanke på senare tids allt mer frekvent förekommande epidemier? Vi önskar således att fördjupa våra kunskaper inom detta ämnesområde på så väl det nationella som det internationella planet. Hur arbetar vi i Sverige för att tillgodose alla medborgares behov av hälsovård? Hur ser motsvarande regleringar ut i andra länder? I vilken utsträckning pågår det samarbete mellan länder i förebyggande syfte respektive i krissituationer? För att finna svar på alla dessa frågor och många fler hoppas vi på att kunna anordna många temaspecifika aktiviteter. Verksamhetsårets första aktivitet kommer dock inte ha någon direkt anknytning till temat men när nog! På schemat står nämligen en utbildning om de mänskliga rättigheterna - rättigheter som i sin skrivna form inte upptar någon rätt till hälsa, men som kanske borde göra det. För även fast man självklart inte kan lagstifta bort sjukdomar så borde det vara en rättighet för var och en att kunna utkräva skälig hälsovård. Huruvida denna diskussion kommer att behandlas eller ej återstår att se, men vi ser hur som helst fram emot föreläsningen, vilken kommer att hållas av representanter från Röda Korset och ha sin utgångspunkt i den jubileumsföreläsning som utformades med anledning av organisationens 150- årsjubileum förra året. Till verksamhetsårets andra aktivitet har vi sedan bjudit in en representant från ett företag som heter Gryning Vård AB och som erbjuder ett vårdutbud för barn, ungdomar och familjer i kris. Till oss kommer de för att tala om sitt arbete med att anordna skyddat boende och annan hjälp för kvinnor och barn som utsatts för hedersrelaterat våld. Inte heller detta är något lagstiftad rättighet, men som tur är finns det alltså eldsjälar som slår vakt om dessa personers så väl fysiska som psykiska hälsa. Det ska bli fantastiskt inspirerande och intressant att höra om deras arbete! Om fler personer och företag skulle engagera sig lika mycket i andras välmående så skulle vi med största sannolikhet kunna komma väldigt långt. Så för att inspirera våra medlemmar ytterligare hoppas vi på att till våren kunna bjuda in många fler intressanta föreläsare som söker slå vakt om allas vår hälsa. av MALIN AXELSSON Vice President Seminars and Conferances ELSA Göteborg 16 17

10 ELSA Lund Hej alla ELSA medlemmar, Mitt namn är Emma Damgaard och jag är ordförande i ELSA Lund. Jag är 24 år och läser på termin 5 på juristprogrammet i Lund. Styrelsen i Lund är helt ny och jag hade inte varit med i ELSA så länge när jag blev nominerad till styrelsen. Det jag inte insåg var att dessa aktiviteter kan ge oss, alla ELSA medlemmar, så mycket. Mina kontaktperson hos våra sponsorer sa till mig på vårt möte Varför är inte alla juriststudenter med i ELSA? Ni verkar ha så mycket att erbjuda. Det undrar jag också. Study Visit med ELSA Plzen Trots det trodde jag som nyvald ordförande, och särskilt när jag sedan tillträdde, att jag hade ganska bra koll på ELSA och vad vi skulle syssla med. Det var inte förrän för några veckor sedan, när jag satt på ett möte och försökte förklara för lokalgruppens sponsorer vad ELSA är, som jag insåg hur mycket jag har lärt mig under denna höst som ordförande i ELSA Lund. Emma Damgaard President, ELSA Lund Innan jag tillträdde som ordföranden visste jag att ELSA anordnar föreläsningar och seminarier, jag visste att det fanns något som kallades STEP, och jag visste att man kunde läsa Legal English. ELSA Lund på arbetsmarknadsmässa Vi i Lund ska åka till Tjeckien och se hur det är att vara juriststudent där vilket kommer att bli en väldigt rolig upplevelse och vi har dessutom medlemmar i lokalgruppen som ska åka som delegater till ett globalt WIPO-möte. På hemmaplan ordnar vi dessutom intressanta föreläsningar och vi kommer bland annat att anordna studiebesök till svenska ambassaden i Köpenhamn. ELSA har så mycket att erbjuda, så övertyga dina kursare att bli medlemmar. ALLA borde vara med! Vid verksamhetsårets start visste jag inte så mycket om vad det innebar att vara med i ELSA Lunds styrelse eller vad ELSA faktiskt stod för, vilka möjligheter det finns om man utnyttjar de verktyg ELSA ger. Men arbetet startade abrupt och jag och min andra hälft på VPSC-posten fick sätta igång att arrangera en studieresa till Plzen i Tjeckien, vilken kommer att gå av stapeln november. Under dessa första hektiska veckor har jag lärt mig enormt mycket; allt från hur jag ska bete mig för att skriva ut en poster, till hur det är att organisera en resa för fler än bara mig själv. I Lund anordnar juridiska föreningen varje år en arbetsmarknadsmässa, JiA, Juristen i Arbete. Självklart ville ELSA vara där och synas bland både gamla och nya medlemmar. Förberedelserna började långt i förväg med att styrelsen diskuterade hur vi skulle marknadsföra ELSA. Skall vi ha roll-ups, ELSA-tröjor, fina give-aways, eller vad ska vi göra för att få folk att se hur bra ELSA är. Det slutade med att vi bestämde oss för att göra som vanligt och dela ut material från ELSA Swedens senior partners Kilpatrick Stockton, dela ut flyers och framförallt berätta om ELSA. När dagen för JiA kom var vi nervösa. Hur skulle det gå? Vill juriststudenterna i Lund veta mer om ELSA? Svaret visade sig vara ja. Många studenter vågade sig fram till bordet på egen hand, men de flesta jag pratade med drogs in till bordet genom frågan, känner du till ELSA? Det vanligaste svaret var utan tvekan: Hmm, jag har hört talat om er, men vad gör ni egentligen. Mitt svar var en uppräkning av vad vi planerar ha på vårt kalendarium till våren och självklart ett omnämnande av STEP. Nästan varje student jag pratade med om ELSA hittade något de tyckte var intressant. För att få en chans att återigen träffa alla trevliga människor vi pratade med på JiA anordnade vi en fika på ELSA kontoret där de skulle kunna bli medlemmar och få veta mer om ELSA. Att anordna en fika på ELSA kontoret, är för styrelsen i Lund, ett sätt att få medlemmarna att se att kontoret inte bara är för styrelsen, utan att vi finns där för dem. Det är okej att komma in och ta en fika med oss då och då. Efter JiA och fikan på kontoret kan ELSA Lund nu stoltsera med 20 nya medlemmar. Vi hälsar dem välkomna och hoppas att det snart blir fler! av EMMA DAMGAARD President ELSA Lund Så här i backspegeln skulle jag önskat att vi hade lyckats bättre med vår marknadsföring, men trots det så har vi rott hem projektet. Vi är nu sex medlemmar som ser fram emot en spännande helg full av, för oss, nya aktiviteter; vi har inte enbart fått möjligheten att träffa juriststudenter från Plzen, utan från hela Tjeckien då det är deras NCM under samma helg. Vad Plzen-gruppen har planerat och vad som faktiskt kommer att hända återstår att se, men en sak är säker: vi har blivit lovade en oförglömlig helg, och det kommer vi se till att vi får! av SOFIA GEHLIN Vice President Seminars & Conferences ELSA Lund ELSA Lunds partner 18 19

11 ELSA Umeå Nu när vinterkylan kryper allt närmare här uppe i Umeå har ELSA Umeås styrelse för det här verksamhetsåret styrt den norrländska skutan i drygt 3 månader. De nya studenterna har anlänt och slagit sig till ro, de mest omfattande marknadsföringsplanerna har gått i lås och vi ser fram emot den stundande ECPATdagen liknande man ser fram emot en kall dryck i solen under Brysselresan. På tal om Brysselresan är planerna i full gång och inom kort tar arbetsgruppen form för att matcha eller kanske till och med överträffa förra årets succéresa. Intresset förväntas bli minst lika stort och stämningen minst lika bra. Personligen tycker jag att Brysselresan är en fantastisk möjlighet att visa framförallt de nya medlemmarna men även de gamla vad ELSA står för och hur omfattande och underbar vår verksamhet faktiskt är. Christoffer Nystedt President, ELSA Umeå Hösten har präglats av marknadsförande evenemang såsom den klassiska och ständigt återkommande korvgrillningen under terminens uppstart. Korvgrillningen bjöd inte bara på utmärkt väder i form av sol utan också på otroligt uppslutning bland både nya och gamla studenter. Nu när vi och alla andra lokalgrupper samt ELSA Sweden tittar framåt inför höstens rådande NCM i Stockholm inser jag betydelsen av att kunna besvara den absolut vanligaste frågan som ställts till mig under uppstarten av denna termin. Vad är ELSA? Mitt svar är detsamma varje gång. ELSA är vad precis vad man själv gör det till, det är människorna inom och runt organisationen och det är intresset och glöden som alla dessa personer åstadkommer och förmedlar. In the end, it s not the years in you life that count. It s the life in your years. Abraham Lincoln Utbildningsdag om barnsexhandel Den 10 november är det dags för en utbildningsdag om barnsexhandel för medlemmarna i ELSA Umeå. Dagen anordnas i samarbete med organisationen ECPAT Sverige, en del av den internationella organisationen som arbetar för barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Under dagen ges flera föreläsningar med olika perspektiv och utgångspunkter samt tid för diskussion och eftertanke. Dagens höjdpunkt är nog för många en föreläsning av professor Susan Kreston, expert på barns rättigheter och sexhandel med barn. Hon är verksam som rådgivare åt organisationer och regeringar världen över, bland andra USA, Sydafrika och Thailand samtidigt som hon forskar kring barns rättigheter, Internet och straffrätt med fokus på utredningar samt åtal av brott mot barn Ett tillfälle som detta, att få lyssna och lära av en föreläsare med Susan Krestons erfarenhet och kunskap är en ovanlig möjlighet för studenter på Sveriges nordligaste juristutbildning. Svenska politiker och författare tar sig ofta tid att resa längre norrut än Stockholm men internationella gäster hör inte till det vanliga. Att vara en del av en organisation som ELSA, med samarbetspartners som kan ge sina medlemmar tillfälle att lyssna på föreläsare i världsklass, är enligt mig värt de kronor ett medlemskap kostar! av DENISE YSTRÖM Vice President Student Trainee Exchange Programme ELSA Umeå Medlemsvärvning, version ELSA Umeå Snygga affischer och läcker design i all ära, men vad är egentligen tricket för att värva medlemmar till ELSA? Vi i ELSA Umeå har hittat ett ganska bra recept I slutet av augusti satt ett hundratal förväntansfulla, blivande jurisstudenter i en hörsal på Umeå universitet. Nervositeten var påtaglig och alla skruvade på sig för att få en skymt av sina blivande klasskamrater. Samtidigt som studenterna började sin väg mot att bli jurister, började vi i ELSA Umeå jobba på att öka vårt för stunden ganska låga medlemsantal. I sedvanlig ordning började vi terminen med att bjuda alla nya studenter på barbeque eller, om sanningen ska fram, en grillad med bröd. Tanken var att presentera oss under lättsamma förhållanden och samtidigt passa på att informera lite om vilka vi är och vad vi gör. Vi fick även celebert besök i form av förra årets president Isak samt Micke och Emmie, styrelseledamöter i ELSA Sweden under fjolåret. Vi är minst sagt bortskämda med kompetenta ELSAiter här uppe i norr. Efter ytterligare lite mingel i sensommarsolen kunde vi konstatera att vi genomfört ett lyckat event med mycket bra uppslutning och ett flertal intresserade studenter. Att värva medlemmar hos sugna förstaårsstudenter är trots allt ingen match mot att försöka återväcka intresset i de över terminerna. Vi har märkt en trend i ELSA Umeå att det är vanligt förekommande att man blir medlem första året som student och därefter svalnar intresset. Då vi raggat upp de nya studenterna med ett billigt (!) korvtrick började funderingarna kring resterande studenter. För att få en chans att informera om vår verksamhet, kommande (nu genomförd) ECPAT-dag och väcka intresset för ELSA i allmänhet bjöd vi därför in alla juriststudenter till EPP (Efter Plugg- Pub). Vi hyste in oss i ett eget rum på en av campus krogar, berättade lite om vad vi gör, väckte lite nyfikenheter och hade allmänt trevligt. Uppslutningen kunde varit bättre, men då vi fick in flertal anmälningar till ECPAT och fångade fleras intresse om brysselresan summerar vi ändå eventet som väldigt lyckat. Här i Umeå har vi valt att jobba nära studenterna för på så sätt väcka ett starkare intresse. Vår plan är även att engagera några medlemmar för medhjälp vid kommande brysselresa och legal english-kurs. Något vi kan dra fördel av här uppe i norr är att vi är en ganska liten institution, vilket gör att vi har bra kontakt med samtliga terminsstudenter. Det i sin tur gör det lättare att nå ut till fler studenter. När jag som blivande VP Marketing för ELSA Umeå, deltog på NCM i Göteborg förra våren pratades det mycket om medlemsaktiviteter. Det är visserligen inte någon dum idé, men om tar det ett steg längre till att innefatta även blivande medlemmar tror jag att man kommit långt i processen att värva nya medlemmar till ELSA. av ANDERS LILJEBERG Vice President Marketing ELSA Umeå 20 21

12 ELSA Stockholm Mirjam Waltré President, ELSA Stockholm ELSA, vem är det egentligen? Ni hänger ju hela tiden! utbrast min kompis häromdagen. Och det stämmer ju förstås, jag och ELSA kommer mycket bra överens. Vi Vi delar samma passion för för mänskliga rättigheter och vi vi har båda ett intresse av att av göra att göra något något praktiskt till till skillnad från att från bara att sitta bara med sitta med böckerna böckerna i biblioteket. i Vi biblioteket. gillar att få Vi kontakt gillar att med få kontakt arbetslivet med och sätta arbetslivet kunskapen och vi sätta lär oss kunskapen i undervisningen lär i en oss kontext. i undervisningen Och framförallt i en kontext. gillar vi Och båda människor. framförallt gillar vi båda människor. Jag har under min tid med ELSA lärt känna otroligt fantastiska människor över hela världen. Närmast till hands förstås mina fantastiska kollegor i styrelsen men även alla medlemmar i Stockholm som går på evenemang och som är sugna på vårens Legal English. Men det fina med ELSA är att hon liksom jag gillar att blicka utåt! I helgen anordnades i Stockholm en konferens för alla ELSAs styrelser i Sverige och jag fick chansen att träffa juriststudenter från alla lärosäten vilket gav mig fantastiska diskussioner och roliga kvällar. Men ELSA nöjer sig inte med Sverige så jag har även vidgat mina vyer i Turkiet på ELSAs internationella konferens. Om min upplevelse där kan ni läsa mer om i tidningen. Det står klart att jag och ELSA kommer hänga ett tag till, och vi ser gärna att du är med! Har de pluggat något mer än juridik? Har de behövt komplettera något efter examen? Vilka krav ställs på språkkunskaper? Vad skulle de rekommendera till någon som vill ut i världen och jobba, eller i alla fall hålla alla dörrar öppna för möjligheten? Spelar uppsatsämnet någon roll? Hur är det med valbara kurser? Allt som man går och tänker på ska vi försöka få svar på genom detta.det är mitt mål för det här året, att försöka riva dessa hinder, eller åtminstone att tillhanda en karta som förhoppningsvis visar hur man kan gå runt, under eller över dem. AMANDA GRANQVIST Vice President Academic Activities ELSA Stockholm Världen för våra fötter! Innan jag tillträdde posten som vice president för Academic Activities gick jag länge och funderade på vad jag skulle ha för mål med mitt år i styrelsen. Jag kände att jag ville göra något som jag själv kände starkt för, men som självklart också skulle intressera merparten av medlemmarna i ELSA. Insikten nådde mig när jag efter en föreläsning satt och hörde några kursare nedstämt prata om hur begränsad man är till Sverige efter att man har tagit sin jur. kand. Jag vägrar personligen att se mig själv som låst till Sverige i mitt framtida yrkesliv men har även själv känt mig uppgiven över det faktum att utbildningen inte ger en samma möjligheter som många andra utbildningar att arbeta utomlands. Jag ska därför försöka motbevisa dem, och mig själv för den delen, genom att visa att det inte är svårt att jobba utomlands om man så vill. Detta har jag tänkt göra genom ett antal föreläsningar av människor som arbetar eller har arbetat utomlands eller internationellt med juridik samt studiebesök på företag som erbjuder möjlighet till arbete utanför Sveriges gränser. Hösten inleder vi därför med ett studiebesök hos Amnesty International där juristen Madelaine Seidlitz kommer att berätta om sitt arbete med migration, flyktingfrågor och folkrätt. Strax efter detta ska vi till Roschier advokatbyrå som har kontor i både Sverige och Finland där det är väldigt vanligt att juristerna åker på utbyten kontoren emellan. Där kommer vi att få lyssna på en föreläsning om legal due diligence, en arbetsprocess som tillämpas vid företagsförvärv och andra strategiska förändringar. Till våren sedan har jag en vision som jag hoppas kunna förverkliga. Liksom många andra juridikstuderande ogillar jag att höra att saker inte går att genomföra, att man helt enkelt får acceptera sina begränsningar. Ibland är det dock lätt att bli pessimistisk inför framtiden när man från flera håll får höra att något är ogenomförbart. Det är därför otroligt viktigt med människor som inspirerar en att se möjligheter istället för begränsningar, människor som har trotsat fördomar och tagit sig över samma hinder som man nu själv ser framför sig. Min vision är därför att samla ihop olika jurister verksamma inom arbetslivet på olika områden utanför Sverige och ha ett seminarium/föreläsning om hur de har kommit dit de är idag. Svenska rättsystemet ur ett annat perspektiv På juristutbildningen i Stockholm, precis som på övriga juristutbildningar i Sverige har man möjligheten att åka utomlands och studera en eller två terminer. Motivet är att studenter ska få inblick i andra rättsystem än det svenska. Jag åkte till Universitet i Edinburgh, Skottland ett år. Jag fick läsa grundkurser i det Skotska rättsystemet; som till exempel statsrätt, familjerätt och avtalsrätt. Skottland tillhör Storbritannien men de har ett eget rättssystem som alltså är skilt från det svenska. Vidare är det grundat på ett så kallat common law system vilket betyder att den främsta rättskällan är prejudicerande rättsfall. Många områden saknar lagstiftning helt. I den rådande lagen går det bland annat att finna bibelreferenser och rättfärdigad barnaga. Statsrätten bygger på en oskriven konstitution och där den yttersta makten, i teorin, ligger hos monarkin. Olikheterna i den skotska och svenska lagen fann jag förvånansvärt drastiska med tanke på att det är mindre än 200 mil mellan länderna och att de ingår i samma demokratiska union. Att lära sig om ett annat rättsystem är en erfarenhet som jag tror det som jurist är bra att ha med sig. Det är också intressant att få ett perspektiv på det svenska systemet i världen. TOVE NYBERG Vice President Marketing ELSA Stockholms partner ELSA Stocholm 22 23

13 ELSA Uppsala Matilda Magnusson President, ELSA Uppsala Oj, vad tiden går fort! Halva verksamhetsåret har redan hunnit passera och arbetet i Uppsala har redan hunnit blomma ut denna termin. ELSA har sedan tidigare varit lite av en doldis i förhållande till JF och andra föreningar men idag skulle jag vilja påstå att allt fler vet vilka vi är och vad vi gör. En stor anledning till detta är att vi har jobbat mycket med vårt varumärke. En av våra medlemmar sa till mig för inte så länge sedan att varenda T1:a vet ju vad ELSA är eftersom alla sett er jäkla flagga överallt. Så ett tips till er som inte har skaffat er en egen ELSAflagga gör det! Ni kan lägga den på marken och bilda en ring av människor kring den, ni kan hänga den på väggen för att uppmärksamma om att en ELSA aktivitet pågår och ni kan ha den som duk i en monter. Användningsområdena är oändliga! En flagga i all ära men det är ju faktiskt personerna i organisationen som ska ha störst eloge för att föreningen har vuxit sig så stark på sistone. Deras engagemang smittar ständigt av sig vilket gör att ELSAs anda sprids bland juriststudenterna i Uppsala. Vi har fått igång ett väl fungerande arbete och skapat en god gemenskap i nätverket. ELSA Uppsala är en stor organisation bestående av en sjumannastyrelse, fyra directors, två arbetsgrupper och fyra representanter i Kontaktdagen AB samt Alumnistiftelsen. Det var därför mycket viktigt att alla fick lära känna varandra för att kunna dela med sig av erfarenheter och skapa samarbeten. Terminen sparkades därför igång med en härlig kick-off i äkta nationsanda, med en middag samt ett trevligt inslag av vår eminenta styrelse på nationell nivå. Hälften gått, hälften kvar det kommer bli en blomstrande vår i Uppsala nästa år! Studiebesök hos HD Studiebesök på HD Nova 100 Det varit en intensiv och rolig hösttermin för oss i Uppsala, och tiden har gått väldigt fort! Med många idéer, viljor och energi blev resultatet en intensiv och spännande höst, som ännu inte har tagit slut, men som vi vill ta chansen att få berätta mer om. Brännbollskväll Vi började hösten med en Kick-off, en möjlighet för oss som ny styrelse att träffas och även kunna bjuda in existerande och framtida medlemmar. Det var ett bra tillfälle för de som var nyfikna på ELSA, att komma och träffa oss och få möjligheten att ställa sina frågor under mer avslappnade former. Späckad höst i Uppsala Det resulterade i en väldigt rolig Brännbollskväll med ett deltagande högt över förväntan. Ett femtiotal glada studenter, lokala såväl som utbytesstudenter kom för att spela lite brännboll, äta korv och ha en trevlig kväll tillsammans. Föreläsning i Rättsmedicin Efter en mjukstart kickade vi på riktigt igång verksamhetsåret med en intressant föreläsning med inriktning på temat Health Law. En professor i rättsmedicin vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala kom och höll en populär och omtalad föreläsning under parollen medicin i rättsväsendets tjänst. Kvällen var inritad på gränslandet mellan medicin respektive juridik, och all problematik som finns där. Studiebesök på HD Den 22a oktober besökte vi Högsta Domstolen. Vi välkomnades av nytillträdda justitierådet Agneta Bäcklund som berättade om domstolens verksamhet. Därefter tog Göran Lambertz över visade oss runt i domstolens lokaler, svarade på alla frågor och delgav flertalet roliga anekdoter. Studiebesöket blev väldigt uppskattat, med mycket humor och intressant information allt tack vare de två justitierådens oerhört ödmjuka och informella karaktär Nästa event som gick av stapeln blev ett samarbete med Kontaktdagen AB, i samband med Kontaktdagen på Uppsala Slott. En Mingel- föreläsning, uppdelad i föreläsningsdel och praktiskt minglande lockade många studenter som ville ha lite insider tips om allt ifrån triggers till hur man ska göra för att bli ihågkommen och sticka ut bland hundratals andra studenter. Kontaktdagen på Uppsala Slott I årets upplaga av Kontaktdagen på Uppsala Slott hade ELSA en egen monter. Det blev en toppendag på alla sätt! Vi hade förberett en tävling där studenterna fick svara på några lätta frågor om ELSA och slutligen komma med förslag på olika projekt/ föreläsningar/studiebesök de skulle vilja att vi och ELSA försöker genomföra. Priset i tävlingen, till det bästa förslaget, blev en garanterad plats till årets Brysselresa och som även innebär en förmånlig subvention på resekostnaden. Montern var välbesökt och vi i styrelsen sitter nu med den roliga uppgiften att utse vinnare. Tävlingen har gett oss många kreativa och roliga uppslag och vi ser med glädje fram emot att ta oss an nya projekt till våren. Kommande events Vi är oerhört nöjda med evenemangen hittills, men ännu är hösten inte slut Vi har ett studiebesök planerat på Grönberg Advokatbyrå där Bodil Stein kommer att föreläsa och svara på frågor inom området Bank & Finans, vilket med stor sannolikhet kommer resultera i en lärorik och intressant kväll. ELSA Uppsalas partner KARIN EBERSTÅL Vice President Seminars & Conferences ELSA Uppsala STEPHANIE SALEHIAN Vice President Academic Activities ELSA Uppsala 24 25

14 ELSA Örebro Sofia Espegren President, ELSA Örebro Ännu ett år att se fram emot med ELSA! Mitt namn är Sofia Espegren och jag är president för ELSA Örebro. Mitt engagemang i ELSA började för drygt ett och ett halvt år sedan som Secretary General, men intresset fanns redan innan när jag deltog i Legal English. Agendan inför detta år är fullproppad med allt från studiebesök och föreläsningar till sociala aktiviteter. Något som känns riktigt roligt är det stora intresset för ELSA här i Örebro, vi har många engagerade medlemmar och en hel del som är intresserade av styrelsearbete. Detta har resulterat i ett extra årsmöte som kommer att äga rum nu i början av november (vi har för tillfället två vakanta ordinarie poster som behöver fyllas, så vi ser verkligen fram emot att få en förhoppningsvis fulltalig styrelse). Ett studiebesök med årets tema health law har vi klarat av redan. Det var ett mycket uppskattat studiebesök till Kumla anstalten (Majid skriver mer om detta här intill). I övrigt har vi satsat på att synas och nå ut till alla nya studenter både jurister och rättsvetare här på universitetet. I och med det stora intresset för vår styrelse kan jag nog säga att vi har lyckats bra, nu gäller det bara att ge alla medlemmar ett givande ELSA-år. Planerade aktiviteter 2010/2011 I början av december är det dags för julfirande för våra medlemmar då vi anordnar en julmiddag tillsammans med Jusek och Juridiska Föreningen från Örebro Universitet. Det är i år tredje gången eventet genomförs och vi hoppas att samarbetet med de andra två föreningarna kan fortsätta och leda till fler samordnade aktiviteter (en pubkväll, i samarbete med JF, med Clarence Crafoord och Centrum för Rättvisa är redan planerad nu i november). Den populära kursen Legal English förväntas dra igång igen till våren. Två directors (Lina och Majid, våra alldeles egna Secretary General och VP Seminars & Conferences) är redan tillsatta och fler är på gång för att få till ett riktigt bra upplägg. Studiebesök till UD och den nya myndigheten Transportstyrelsen är andra planerade aktiviteter. I skrivandets stund sitter jag i höstmörkret med en kopp te och är lite smått avundsjuk på Lina och de övriga som är i Alanya på ICM. Men tanken på det spännande året som ligger framför mig är värmande. Som president växer man inte bara som individ utan även tillsammans med styrelsen och organisationen. Det är erfarenhet för livet! ELSA Örebros styrelse. Övre raden: Pernilla, Sofia och Lina Nedre raden: Fanny och Majid ELSA Örebro på Kumlaanstalten V ägen till Kumla Den 19 oktober anordnades ett studiebesök på Kumla anstalten för Elsa-medlemmar. Det var en trevlig grupp om 15 medlemmar som åkte från Örebro Universitet till anstalten. För att få komma in på anstalten behövde vi sammanställa en lista på alla de medlemmar som skulle närvara för en säkerhetskontroll. Väl framme på anstalten gick vi igenom två säkerhetsportar för att ta del av en föreläsning i den delen av anstalten som klienterna inte kommer i kontakt med. På Kumla Föreläsningen hölls av en kriminalvårdare och en handläggare, handläggaren var utbildad rättsvetare från Örebro Universitet vilket gjorde att en del ställde frågor om hur han fått tjänsten. Vi fick en hel del ny kunskap om kriminalvården. Något som chockade många var att hela 93 % av de som idag är frihetsberövade i Sverige är män, återstående 7 % är kvinnor. Något som är speciellt för Kumla är att alla män som döms till minst 4 års fängelse automatiskt placeras på Kumla, där gör man en riskbedömning och utefter resultaten placeras klienter ut på de olika anstalterna runt om i landet. Omdöme Medlemmarna var nöjda med studiebesöket. Det beskrevs som intresseväckande och tyckte att vi fick information som man inte kan läsa sig till, till exempel hur det dagliga livet ser ut för en klient på Kumla. av MAJID STIFO Vice President Seminars & Conferences ELSA Örebro 26 27

15 Marketing brainstorming Marketingworkshop, ICM Alanya 2010 Foto av Amanda Hummel, VP Marketing, ELSA Uppsala Secretary General:s paus från Workshop, ICM Alanya 2010, Foto av Lina Olsson, Secretary General, ELSA Örebro Du och jag är delaktiga i ett internationellt nätverk! Klockan är efter midnatt den 24e oktober och jag sitter på Arlanda och väntar på att boarda planet som ska ta mig och den svenska delegationen till ICM Alanya. Fjärilarna kittlar i magen av all nervositet och jag tänker: Herregud vad har jag gett mig in på!?! Väl framme i Alanya möts vi av glada miner från otroligt inspirerande och kunniga människor från hela Europa och jag känner hur glädjen sprids i hela kroppen. Det är här jag hör hemma, det är här i detta underbara nätverk jag vill vara! ELSA är helt rätt! Jag heter Lina och är Secretary General i ELSA Örebro. Jag hade privilegiet att följa med ELSA Sweden på höstens ICM som hölls i Alanya. Jag valde att följa med till ICM:et för att lära mig mer om ELSA om internationellt nätverk och om min post som Secreatary General samt för att träffa nya intressanta människor med samma intresse som jag själv. Den här veckan har verkligen överträffat mina förväntningar och jag rekommenderar verkligen alla, styrelsemedlemmar såväl som medlemmar, att åka på nästa ICM. Förutom värdefull kunskap från otroligt givande och intressanta workshops, roliga fester, gala-bal och nya internationella kontakter var detta ett mycket bra tillfälle att lära känna Sverige styrelsen och styrelsemedlemmar från andra lokalgrupper i Sverige. På mina workshops har jag insett hur viktig kommunikationen och samarbetet är och vilket värde det har för ELSA som nätverk. ELSA som internationellt nätverk har för mig känts väldigt avlägset och lång borta, men nu var det plötsligt verkligt och jag fann mig sittandes mitt i det! Och vet du vad det bästa är? Jag insåg även att jag inte behöver sitta på workshop på ett ICM för att vara det, jag är det hela tiden! ELSA är alltid ett internationellt nätverk, varför det är viktigt att komma ihåg att vårt arbete även på lokalnivå spelar en viktig roll. I ELSA arbetar vi ständigt med människor från många olika länder och för att samarbetet ska fungera på bästa sätt måste vi förstå och hjälpa varandra. På ICM:et lärde jag mig om NSS (Network Support System) som innebär att de nationella styrelserna har möjligheten att hjälpa varandra att förbättras, jag ser ingen anledning till att inte hålla på detta även på lokalnivå. Ett ökat samarbete mellan lokalgrupperna skulle stärka oss i vårt arbete som ELSA, för är det någonting som jag särskilt tagit med mig från denna vecka i Alanya, så är det att: Med ELSA kan vi hjälpa varandra att hjälpa världen, och det tycker jag är fantastiskt! av LINA OLSSON Secretary General ELSA Örebro Tre anledningar till att åka på ICM! Ensam på flygbussen med sömnen stickandes i ögonen och skatterättsboken brännande i mitt knä började jag nästan omvärdera mitt beslut. Hade jag egentligen tid? Eller råd? Och jag kände ju ingen, tänk om jag skulle få dela rum med en komplett idiot? Jag oroade mig i onödan. Här har ni tre punkter varför ni bör trotsa plånbok och pluggstress och uppleva ett ICM. Det är lärorikt! Vare sig du är ELSA-veteran eller en fresher som jag kan alla lära sig något. Dagarna är fulla med trainings och workshops där vi lär oss mer om såväl organisationen som hur vi ska utveckla oss själva. Inspiration och kunskap flödar! Det är internationellt! Det är lätt att bli fast i samma sätt att tänka, på ett ICM träffar du hundratals personer från olika länder vilket innebär kulturella utbyten och nya perspektiv. Det är kul! På kvällarna åker partyhatten på och medlemmar från hela Europa samlas för att gå på maskerad, spexa och gå på bal. Du utvidgar ditt nätverk och skaffar vänner för livet! Listan kan göras lång, men en sak är säker du har inte upplevt äkta ELSA-spirit om du inte upplevt ett ICM. av AMANDA HUMMEL Vice President Marketing ELSA Uppsala 28 29

16 ICM bugg En dator är ju inte livet. Det är bara det att livet utan datorn blir rätt komplicerat. När jag skulle åka på ELSA:s internationella konferens i Turkiet, ICM Alanya, tajmade min vita in en krash. Det fick bli penna och papper för hela slanten, eller för en ganska liten slant turkisk lire. Och veckan blev ju helt fantastisk ändå! Jag har imponerats av att studenter kan upprätthålla en sådan hög nivå på möten. Cigarettens sista strid? I slutet av oktober månad fick ett gäng lyckliga ELSA-medlemmar möjligheten att lämna den svenska höstens dimgrå tristess för att bege sig till det soldränkta Alanya i Turkiet och International Council Meeting (ICM). Bland dessa fanns undertecknad, som för första gången skulle få erfara denna upplevelse utöver det vanliga, med spännande workshops, eminenta festligheter och många möten med fullkomligt fantastiska människor. Då andra från vår svenska delegation redan gjort ett ypperligt jobb med att förmedla våra upplevelser och den I diskussioner om viktiga ämnen fick hela Europa komma till tals eftersom styrelser från alla ELSA:s länder fanns närvarande. Det väcker liv i frågor när Rumänien och Nederländerna tillsammans ska försöka enas om något. Under röstningsprocedurerna begärdes efter dessa intensiva debatter hemlig röstning. LOKALGRUPPERNA TILLSAMMANS MED ELSA SWEDEN. Från vänster: Lukas, Erik, Maureen, Niousha, Mirjam, Rose och Lina där speciella känslan som genomsyrar ett ICM tänkte jag ta tillfället i akt att behandla den konferens vi hade under veckan där ELSA-nätverkets nuvarande ämne inom International Focus Programme (IFP) behandlades. IFP är ett ämne som väljs för tre år i taget i syfte att ge medlemmarna i nätverket ett hett juridiskt område att fokusera närmare på. Inom IFP arbetar ELSAmedlemmar på internationell, nationell och lokal nivå tillsammans med företag och organisationer för att informera och utbilda på området, anordna konferenser, seminarier, praktikplatser Jag har också blivit imponerad av alla människor som brinner för mänskliga rättigheter och ELSA, alla som tagit sig tid att åka och den totala avsaknaden av konkurrens eller hetsig stämning. Alla var där och spred the Elsa Spirit- glädje! The Council of Europe fanns på plats och berättade om deras arbete samt om deras samarbete med ELSA. The London School of English höll i crosscultural training som var väldigt lärorik! Efter en vecka av intensiv inlärning åkte jag hem och köpte uppdatering av operativsystemet till min dator för att kunna återgå till det vanliga livet. Väl hemma insåg jag att även mitt personliga operativsystem fått sig en uppdatering under den gångna veckan. och mycket annat. av MIRJAM WALTRÉ President ELSA Stockholm Det nuvarande IFP, som valdes under ICM på Malta våren 2010, är Health Law. Konferensen fokuserade på ett inom Health Law ständigt aktuellt ämne, nämligen rökning. Inledningsvis gavs en mycket intressant presentation av Dr. Elif Vatanoğlu från institutionen för deontologi och medicinsk etik vid Yeditepe universitets medicinska fakultet.hon presenterade världshälsoorganisationens Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC), som har förhandlats fram till följd av the globalization of the tobacco epidemic. I konventionen slås fast att stater ska verka för att skydda människor från att utsättas för cigarettrök i kollektivtrafiken, på arbetsplatser och offentliga platser inomhus och, då lämpligt, på andra offentliga platser. Konventionen har 171 parter och är således en av FN:s mer framgångsrika traktater. Valet av ämne för konferensen tedde sig ganska naturligt då värdlandet Turkiet under 2008 förbjöd rökning på allmän plats inomhus samt på arbetsplatser och under 2009 förbjöd rökning på barer, kaféer och restauranger. Under presentationen citerades studier där passiv rökning har kopplats till bland annat lungsjukdomar, astma och plötslig spädbarnsdöd. Man har vidare funnit samband mellan införande av rökförbud och lägre incidens av hjärtinfarkter. Även om dessa effekter för många vid det här laget ter sig som självklarheter får debatten om förbudens förtjänster anses i högsta grad levande. Argument mot ett rökförbud som, med hänvisning till relevanta studier och uppsatser, togs upp under presentationen var bland annat rätten till självbestämmande och farorna med big government. Med hänvisning till John Locke nämndes tre inskränkningar av medborgerlig frihet som rökförbud innebär som går tvärt emot det syfte staten i egenskap av medborgarnas tjänare ska verka för. Först och främst hindrar ett rökförbud en näringsidkare från att bestämma hur han eller hon vill driva sin rörelse. Vidare begränsas näringsidkarens möjligheter att välja sin målgrupp och sist men inte minst begränsas konsumenters möjligheter att välja hur de vill uppleva exempelvis sin måltid eller utekväll. De höga dödssiffrorna gällande passiv rökning har vidare av vissa studier ifrågasatts. Enligt en alldeles färsk studie, som utförts på uppdrag av WHO och som publiceras i tidningen Lancet samma dag som jag skriver denna artikel, skördar emellertid passiv rökning sanslösa liv om året, varav barn. De flesta dör av olika hjärtåkommor. Dödssiffrorna i fattiga länder är betydligt större än i rika länder. Det har dock påståtts att rökförbud av det slag som här är aktuellt inte får någon större effekt på folkhälsan eftersom sjukdomar snarare är en följd av passiv rökning i hemmiljö under längre perioder än kortvarig exponering på krogen. Enligt en alldeles färsk studie [...] skördar emellertid passiv rökning sanslösa liv om året, varav barn. Ett enligt artikelförfattarens mening aningen lustigare argument som förts fram mot ett förbud är att det skulle förstöra den bohemiska kulturen eftersom rökning är en så central del av barmiljön. Diskussionen som följde på presentationen handlade i mångt och mycket om var gränsen för lagstiftningen bör gå. Trots att som ovan nämnt indikationer finns att passiv rökning främst drabbar människor i hemmiljö ansåg de flesta att ett förbud mot rökning i hemmet skulle vara ett alltför långtgående intrång i den rätt till privatliv som slås fast i exempelvis Europakonventionen. Förslag på rökförbud i hemmet och i bilen då barn är närvarande har dock förts fram bland annat i Storbritannien. Ett förbud mot rökning i lägenhetsbyggnader har faktiskt införts av staden Belmont i Kalifornien. Av stort intresse är här hur olika rökförbud förhåller sig till olika länders konstitutioner och till internationella traktater. Motsättningen kan exemplifieras genom Turkiets konstitution där det inte endast garanteras en rätt till personlig frihet, utan även en rätt till en hälsosam miljö. Som utgångspunkt här hänvisade Dr. Vatanoğlu under sin presentation bland annat till Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, ett dokument som härstammar från franska revolutionens dagar och som inspirerat många demokratier världen över. Där anges i art. 4 att the right of a person s exercise of their natural rights is restricted by the boundaries that allow other members of the society to exercise the same right.. I och med att det enligt Turkiets konstitution går att begränsa fundamentala rättigheter för att tillgodose intressen i konstitutionen innebär rätten till hälsa, enligt Dr. Vatanoğlu, att rökaren inte kan anses ha en absolut rätt att röka var han eller hon vill. Innebär således utvecklingen på detta område att framtidens rökare är dömda att likt tjuvrökande skolungdomar smussla med sitt skamliga missbruk i skumma gränder och i största hemlighet? Den som inte blir utsatt för alltför mycket passiv rökning får se. av ERIK THILÉN Vice President Student Trainee Exchange Programme ELSA Sweden 30 31

17 Om ELSA ELSA, The European Law Students Association, är en liberal, politiskt oberoende och ideell internationell organisation som drivs av och för både juridikstudenter och unga jurister. ELSA grundades 1981 av juridikstudenter från Österrike, Ungern, Polen och Västtyskland, och är idag världens största självständiga juridikstudentorganisation. ELSA har över medlemmar, av vilka alla är juridikstudenter eller unga jurister, och de finns fördelade på 200 universitet i 42 olika länder runtom i Europa. ELSA är uppbyggt på tre nivåer - lokalnivåer med lokala styrelser, nationella med nationella styrelser och på internationell nivå med den internationella styrelsen som har sitt säte i Bryssel, Belgien. Så här fungerar ELSA ELSA:s ryggrad är alla lokala grupper på de olika universiteten runtom i Europa. I Sverige finns sex lokala grupper; Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Det är de lokala grupperna som ansvarar för att administrera och organisera medlemmar samt anordnar aktiviteter. För att samordna de lokala grupperna finns den nationella styrelsen som i sin tur har kontakt med den internationella styrelsen i Bryssel. Detta gör att den enskilda medlemen får tillgång till ett stort internationellt nätverk. ELSA:s verksamhet baseras på tre grundläggande områden: Academic Activities (AA), Seminars and Conferences (S&C) samt Student Trainee Exchange Programme (STEP). Aktiviteterna inom AA innefattar föreläsningar, studiebesök och rättegångsspel. S&C inriktar sig på seminarier och konferenser både nationellt och internationellt. Det anordnas årligen mängder av olika arrangemang som kan kan pågå alltifrån en dag till en vecka samt internationella studiebesök. STEP ger möjligheten till att studera och praktisera utomlands. Bästa sättet att få reda på alla fantastiska möjligheterna som öppnas genom medlemskap i ELSA är att kontakta din lokala ELSA-grupp eller besöka vår hemsida. ELSA:s medlemsländer är Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kazakstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike ELSA Sweden Den nationella styrelsen i Sverige består av medlemmar från hela landet. ELSA Sweden anordnar National Council Meeting (NCM) två gånger per år. Platsen för NCM växlar mellan de sex medlemsorterna i Sverige. ELSA Swedens styrelse för verksamhetsåret 2010/2011 består av: Rose Lindell VP Academic Activities Maureen Odum VP Seminars and Conferences Erik Thilén VP Student Trainee Exchange Programme Niousha Nademi President Lukas Granlund Secretary General Elisabeth Lindqvist Treasurer Victor Björklund VP Marketing ELSA Sweden Bagarfruvägen 91 SE Stockholm Sweden Hemsida: ELSA Swedens Senior Partner

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR ELSA GÖTEBORG ANORDNAR HÖSTEN 2008: LEGAL ENGLISH EN FÖRELÄSNINGSSERIE I JURIDISK ENGELSKA INFORMATIONSBROSCHYR LEGAL ENGLISH SPONSRAS AV: JURIDIK ÖVER NATIONERS GRÄNSER I dagens samhälle bedrivs alltfler

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble White & Case Young Professionals Weekend Project Bubble Mälargården, 18-20 november 2011 Äntligen är förra årets succéhelg tillbaka. Hur ser dina framtidsplaner ut? Den 18 20 november åker vi med Sveriges

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare

När pedagogiken blir verklig är alla vinnare När pedagogiken blir verklig är alla vinnare Ett spännande sätt att både ta ansvar och stimulera teknikintresse och nyfikenhet. En skola mitt i verkligheten Johan Drott, forskningschef på Gambro Gränslösa

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING Frihetsförmedlingens föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1 FRF 2015:1 Föreskrifter för

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG Tobias Krantz Svenskt Näringsliv tidigare forskningsminister - en av dagen huvudtalare SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG 6 mars - Mötesindustrins Tillväxtdag Möten för tillväxt Så heter det

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill hjärtligen inte bara gratulera dig som blivit antagen till Sveriges bästa juristutbildning, utan även välkomna Dig till landets bästa studentstad. Innan du slängs

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Publicerad Linköping, Sverige Copyright Linköpingsjuristerna All rights reserved.

Publicerad Linköping, Sverige Copyright Linköpingsjuristerna All rights reserved. Terminsrapport - VT 2016 1 Publicerad 2016-09-02 Linköping, Sverige Copyright Linköpingsjuristerna All rights reserved. 2 VERKSAMHETEN I KORTHET Linköpingsjuristerna är en ideell organisation som har varit

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN 3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2015 Sedan starten 1994 har Gothia Innebandy Cup varit ett årligen återkommande evenemang i

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer