Traditionellt har företag rekommenderats att registrera kund-och leverantörsfakturor genom att skriva in dem i var sin journal.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Traditionellt har företag rekommenderats att registrera kund-och leverantörsfakturor genom att skriva in dem i var sin journal."

Transkript

1 Vad är journaler i DPR bokföring? Journaler är ett systematiskt verktyg för att registrera, skriva ut och hålla ordning på verifikationerna som avser kundfordringar, leverantörsskulder och löner. Just dessa tre områden av bokföringen är de som brukar innehålla de flesta felen. Det måste vara ordning på dessa tre delar, allt måste stämma. Traditionellt har företag rekommenderats att registrera kund-och leverantörsfakturor genom att skriva in dem i var sin journal. Det går självfallet att hoppa över journalskrivandet och i stället direkt registrera alla fakturor direkt. Nackdelarna med att hoppa över journalerna kan vara att man får sämre överblick samt att man inte har ett övergripande system för att skapa verifikat. Formulären i DPR journaler löser problemet hur man kan göra det arbetskrävande arbetet med att skriva och hålla ordning på kund- och leverantörsjournalerna. Med det system som här erbjuds kan du höja säkerheten i arbetet samtidigt som det går snabbare. Du slipper kopiera fakturor för att förvara i olika pärmar. Bokföringen av kund och leverantörsfakturor kan ske med olika teknik. I den bästa av världar sköter användaren faktureringen och även registreringen av kundinbetalningar i ett separat system som är sammankopplat med bokföringen, Ett sådant system finns i DPR, en del använder det, medan andra finner att detta känns alltför avancerat för att passa. Likaså sköts i den bästa av världar registreringen av leverantörsfakturorna i ett separat delsystem som är sammankopplat med bokföringen, liksom betalningen av fakturorna. Även detta system finns i DPR, och används av en del småföretagare men de flesta finner detta alltför avancerat (fast det egentligen är enkelt). En vanlig invändning mot att använda automatisk fakturabetalning via s k LB-giro är att likviditeten i företaget ibland inte räcker för att alltid på förfallodagen betala alla räkningar. Många småföretag betalar därför fakturorna via Internet, vilket medger att man kan slira på vissa fakturor om man inte har pengar på förfallodagen. Många är de metoder som rekommenderas för att hantera fakturorna. En del system kräver att man har tre exemplar av varje faktura (en till verfikatet, en till pärmen Leverantörsfakturor och en till pärmen obetalda, som sedan plockas ur för att vid betalningen sättas in i verifikationspärmen. Detta är et vanligt men ack så arbetsamt system. (samma princip används då för kundfakturorna) vilket innebär att SEX olika exemplar av en faktura skapas (fyra hos företaget som skriver fakturan varav en skickas till kunden och tre behålls, samt två hos kunden vilka skapas i fotokopiatorn). Med det system vi här beskriver räcker det med två ex: en skickas till kunden och en sätts in i pärmen kundfakturajournal. Hos kunden hamnar kundfakturan i pärmen leverantörsfakturajournal I samarbetet mellan redovisningsbyrå och klient är journalsystemet speciellt användbart. Vi ska här beskriva det: a) Klienten skickar sina papper till byrån. Verifikaten består av betalningar in av kundfakturor och betalningar ut av leverantörsskulder, löner samt utgifter som betalts med kort eller sedlar. Till detta fogas nya fakturor från leverantörer och nya kundfakturor. b) Byrån bokför betalningarna. Dessa matchas mot bokföringens minireskontra samt uppdateras efter bokföring av månaden i leverantörsjournalen resp kundfakturajournalen. c) Byrån registrerar leverantörsfakturorna och kundfakturorna i formuläret Journaler. När detta är klart skapas en eller flera verifikat som läggs in i bokföringen vid månadens slut. Kundjournal och leverantörsjournal för månaden skrivs ut i två ex: en blir ett verifikat i verif pärmen och ett sätts in i pärmen Kundfakturajournal resp Leverantörsfakturajournal jämte fakturorna. Bokföringens verifikat förses automatiskt med reskontrainformation, som gör att man vid månadens slut kan skriva ut en reskontra över kvarstående kundfordringar och leverantörsskulder. OBS att endast ett ex av fakturorna behövs, i verifikatpärmen finns endast två journaler. OBS vidare att man inte behöver bokföra dessa i separata verifikationsnummerserier.

2 Arbetsgång Kundfakturor När du väljer journaler får du välja mellan tre formulär: Kunder, Leverantörer och Personallöner. Välj Kunder Ett antal fakturor ska registreras. Tryck Alt+9 sedan markera alternativ Kunder Du kan se följande bild Kommentar: I listbox 1 (det stora vita fältet) visas de tidigare registrerade fakturorna. Dessa är sorterade i postnummerordning. Postnummer är här ett ordningsnummer från 1 och uppåt och har här inget med postutdelning att göra. Fakturanummer visas till höger om postnumret. Det är givetvis så att fakturanummer ska anges i löpnummerföljd, men det är inget hinder att man anger fakturorna i annan ordning (fast det är högst olämpligt) I registreringsfältet under listboxen registrerar du nya eller ändrar tidigare registrerade fakturor. Kolumner I ovanstående exempel kan du se att fakturorna löper över två räkenskapsår. Efter postnummer 59 (faktura nummer 159) börjar verifikationerna om från 1 vilket beror på att företaget har räkenskapsår per Post nr Fakturanummer: utan lucka Journal nummer En numrering från 1 till 9999 av posterna De fakturanummer som gäller. Det rekommenderas att dessa är i löpnummerföljd Fakturajournalsystemet numrerar de journaler som skapas i en nummerföljd från 1 och uppåt. Varje gång som man klickar på knappen Skapa bokföringspost fakturering tilldelas de fakturor som tidigare inte haft journalnummer ett Journalnummer och systemet utgår från att man väntar med att skapa ett bokföringsverifikat till dess att alla fakturor som skrivits ett visst datum är registrerade. De fakturor som registrerats skapar då ett verifikat och ingår i en fakturajournal, denna journal har ett journalnummer.

3 Kortnamn Kundens namn: Vid registreringen av fakturorna rekommenderas du att använda kortnamn för att skapa dels kundens namn, dels skapa förslag till det intäktskonto som brukar konteras för fakturor till kunden. Om fakturan till kunden ska konteras på fler intäktskonton än ett kan man registrera dessa på fält nr 2-5 i kolumnerna kontonr och belopp. Kortnamn kan bestå av kundnummer eller kan mestå av annat, 1-4 tecken. Kortnamnen med tillhörande kundnamn visas i listbox 3 till höger (mer om detta nedan) Kundnamn kan registreras manuellt eller skapas automatiskt från kortnamnregistret. Om du anger kortnamn kommer kundnamnet att skapas. En fördel med att registrera kortnamn är att i bokföringen kan du då textsöka på kundens namn på ett säkrare sätt (säkrare tack vare att kundnamnet alltid stavas lika) Fakturadatum: ÅÅÅMMDD t ex Med knappen Datum öka kan du ändra datum frmåt. Snabbkommando ALT+D Fakt ver nr: Kontonummer: Belopp Momskod Vitt fält: skapas av programmet när man klickar på knappen Skapa bokf post fakturering Det intäktskontonummer som ska faktureras Kontona i klass 3 visas i listbox till höger. Kontonummer kan skapas automatiskt om man anger kortnamn. Fakturabelopp totalt inkl moms, Detta måste anges för varje faktura Kod 1,2,3 eller 0 Momskod föreslås av systemet utgående från kontoplanens uppgifter Betald datum Betald ver nr Vitt fält. Skapas när du klickar på knappen Skapa bokf.post betalning. De belopp som skapas är de som hämtas från bokförda betalningar. Genom att registrera dessa kan man i journalen få synligt vilka fakturor som är betalda och som är obetalda. Vitt fält. Skapas samtidigt som betald datum Under Kontonummer- och beloppsfälten finns 4 rader med tilläggskontonummer och- belopp. Dessa är till för de fall (i regel sällsynta) då man ska kontera kundfakturan med mer än ett intäktskonto. Fält för att utföra korrigeringar och rensningar Fr o m post nr T o m post nr samt knapp Tag bort ver nr: I de fall det blivit fel i fältet Fakt ver nr, och man behöver göra om bokföringen av faktureringen kan man använda dessa fält. Resultatet är att fältet Fakt ver nr nollställs, detta gör i sin tur att det går att skapa nytt verifikat med fakturering. Om ex vis det skulle ha uppstått fel i registreringen av en eller flera fakturor. Fr o m post nr T o m post nr samt knapp Tag bort poster: I de fall det blivit fel i fältet Fakt ver nr, och man vill helt göra om registreringen av fakturor, samt om man vill rensa bort fakturor från ex vis tidigare år. Med tiden kommer journalen att svälla till omfånget, och då är det troligen ingen större nytta med att i datorn lagra gamla fakturor. OBS att detta är en mycket radikal åtgärd. Se till att ha säkerhetskopior innan du utför detta. Senaste kundfakturajournal har nr Detta fält medger att du kan styra numreringen av varje fakturajournal. För att öka säkerheten numreras varje gång som man skapar verifikat med kundfakturorna. Knappen Skapa bokf post fakturering Med denna knapp överför man registrerade fakturor så att ett verifikat bildas i bokföringen. De fakturor som skapas är alla som i kolumnen Fakt.ver nr har en nolla vilket ju innebär att de INTE har överförts till bokföringen. Man knappar på denna en gång per varje nytt datum som man har registrerat för fakturorna.

4 Ett exempel: I listboxen ser du följande fakturor. De6 nedersta (post nr med fakturanummer är inte överförda till bokföringen. Det kan du se på att de inte tilldelats ett journalnummer, inte heller ett fakturerings-ver nummer. De har alla fakturadatum Om du klickar på knappen Skapa bokf post fakturering kommer fältet fakt ver nr att fyllas med första lediga verifikationsnummer. Fältet Journalnummer kommer att fyllas i med nästa lediga fakturajournalnummer som är nr 28

5 Du får nu ovanstående meddelande och fråga. Du bör nu - skriva ut fakturajournal för senaste journal i två exemplar - placera fakturorna och journal ex nr 1 i journalpärmen - placera journal nr 2 i verifikationspärmen (OBS inga fakturakopior behövs ju nu) - Om du sedan backar ut ur formuläret genom att trycka på stäng-krysset eller trycka ESC-tangenten se du att ett verifikat har skapats enligt följande Det har skapats ett nytt verifikat. Intäktskontonas belopp har beräknats utifrån momskod och i Spec1 har ifyllts fakturanummer, i spec 2 har ifyllts kundens namn. Du kan se att i kundfordringskontot (1510) har registrerats fakturanumret. Och i Radtext har registrerats kundens namn samt fakturanumret. I verifikationstext har registrerats Kundfakturajournal samt journalnumret. Detta är mycket genomtänkt i syfte att det ska vara lätt att hitta i materialet och att leta rätt på fakturan i journalpärmen (OBS att tanken är att man ska slippa placera ett ex av fakturorna i verifikationspärmen) När du sedan bokför betalning av ex vis faktura 177 sker följande:

6 Vad som sker är att systemet hittar fakturaposten med nr 177, hittar kundnamnet och hittar fakturabeloppet, och sedan föreslår att kreditering sker av kundfordrings konto med fakturabeloppet. Du kan givetvis ändra beloppet om betalt belopp inte skulle vara exakt fakturans belopp men detta är som bekant sällsynt. Bokföringens reskontra uppdateras nu, så att du har tillgång till BÅDE bokföringens minireskontra och en separat reskontra i journalsystemet. Vidare har du självfallet huvudboken. Du kan nu se att post nr 177 (som visades som exempel på kundinbetalning ovan) har i journalen blivit registrerat, att inbetalning skett Om du nu klickar ALT+9 och öppnar kundfakturajournalen ser du följande

7 Utskrifter av kundjournaler Efter att du klickat på Utskrift ser du följande formulär: Utskriftsformuläret innehåller TRE huvudavdelningar, den första för kundfakturor, sedan en för lev.fakturor, slutligen en för löner. När du väljer utskrift från formuläret för kundfakturor kommer kryssrutorna flör leverantörsjournaler och lönejournaler att vara gråade så att du inte kan välja dem. Du förväntas after att ha skapat bokföringsposten skriva ut senaste journalen. Om utskrift sker på papper kommer utskrift att ske i två exemplar. Som tidigare beskrivits: ett ex till journalpärmen tillsammans med fakturakopiorna och ett ex till verifikationspärmen (utan fakturakopior) Tack vare att journalutskriften innehåller sökningsmöjligheter bl a i alfabetisk ordning per kund, kan man ändå mycket lätt hitta en viss faktura i pärmen. Utskrift i varianten senaste journalen ser ut så här

8 En mycket användbar variant är Per kund i bokstavsordning Utvecklingsmöjligheterna för denna lista är betydande; exempelvis kan man skapa en kundreskontra. Det går att skriva ut endast ett kundnummer. Därvid selekteras på kortnamn

9 Arbetsgång Leverantörsfakturor Ett antal fakturor ska registreras. Tryck Alt+9 sedan markera alternativ Leverantörer Du kan se följande bild Kommentar: Som synes ser bilden NÄSTAN likadan ut som för kundfakturor. Skillnader finns dock mot hur det ser ut. I listboxen (det vita fältet) visas de tidigare registrerade fakturorna. Dessa är sorterade i postnummerordning. I registreringsfältet under listboxen registrerar du nya eller ändrar tidigare registrerade fakturor. Kolumner Postnr Fakturanummer: Journ nr Kortnamn En numrering från 1 till 9999 av posterna De fakturanummer som gäller. Det rekommenderas att dessa är i löpnummerföljd utan lucka Nummer i leverantörsfakturajournalen. Detta nummer skapas när man klickar på knappen Skapa bokf.post lev.faktura Ett kortnamn är den beteckning på leverantören som man kan registrera vig registrering av resp leverantör Leverantörens namn: Spec 1 Fakturadatum: Registreras (obligatoriskt, till skillnad från i kundfakturorna) Skapas automatiskt så här: Spec skapas till sex tecken: de tre första består av leverantörens första tre tecken, de tre sista är fakturanumrets tre sista siffror. Exempel: Telia ab faktura ger spec Tel786. ÅÅÅMMDD t ex Med knappen Datum öka kan du ändra datum f ramåt med snabbkommando ALT+D

10 Fakt ver nr: Kontonummer: Vitt fält: skapas av programmet när man klickar på knappen Skapa bokf postlev faktura. Samtidigt skapas fältet Journal nr I regel leverantörsskulders konto. Åsätts /föreslås automatiskt, baserat på det kontonummer som registrerats för leverantören (om man användersig av funktionen kortnamn Under Kontonummer- och beloppsfälten finns 4 rader med tilläggskontonummer och belopp. Dessa är till för de fall då man ska kontera leverantörsfakturan med mer än ett kostnadskontokonto. OBS som kostnadskonto kan även gälla inköp av inventarier etc, t ex Om leverantörens faktura ska konteras på mer än ett inköpskonto fyller du i konteringarna i rad 1,2,3,4,5 Mer om detta nedan Belopp Fakturabelopp totalt inkl moms Momskod 1,2,3 eller 0 Momskod föreslås av systemet utgående från kontoplanens uppgifter Betald datum Betald ver nr Vitt fält. Skapas när du klickar på knappen Skapa bokf.post betalning. De belopp som skapas är de som hämtas från bokförda betalningar. När du bokför utbetalningarna i bokföringen kan du få dessa registrerade i journalen få synligt vilka fakturor som är betalda och som är obetalda. Vitt fält. Skapas samtidigt som betald datum Om Fakturan ska konteras på mer än ett inköpskonto De flesta leverantörsfakturor är enkla att kontera. En leverantör brukar alltid vara konterad på samma sätt exempelvis Telia vars fakturor brukar kostnadsföras på telefon Men det finns undantag. En del leverantörers fakturor kan innehålla både varor/tjänster för privat bruk och för företaget, eller har ett innehåll där man i samma faktura levererat varor som ska konteras på olika momsklasser m m. Exempel är lantbrukare som får fakturor från Lantmännen. Så här gör du: Fakturor som är multikonterade (konterade med fler än ett kostnadskonto) är listboxen markerade med en * till höger om beloppet. Detta gäller även vid utskrift. OBS Om en faktura ska multikonteras så ska du INTE ange momskod på rad 1 (oven den rad där kont 4020 använts) Fält för att utföra korrigeringar och rensningar Fr o m post nr T o m post nr samt knapp Tag bort ver nr: I de fall det blivit fel i fältet Fakt ver nr, och man behöver göra om bokföringen av faktureringen kan man använda dessa fält. Resultatet är att fältet Fakt ver nr nollställs, detta gör i sin tur att det går att skapa nytt verifikat med fakturering. Om ex vis det skulle ha uppstått fel i registreringen av en eller flera fakturor. Fr o m post nr T o m post nr samt knapp Tag bort poster: I de fall det blivit fel i fältet Fakt ver nr, och man vill helt göra om registreringen av fakturor, samt om man vill rensa bort fakturor från ex vis tidigare år.

11 Med tiden kommer journalen att svälla till omfånget, och då är det troligen ingen större nytta med att i datorn lagra gamla fakturor. OBS att detta är en mycket radikal åtgärd. Se till att ha säkerhetskopior innan du utför detta. Senaste leverantörsfakturajournal har nr Detta fält medger att du kan styra numreringen av varje fakturajournal. För att öka säkerheten numreras varje gång som man skapar verifikat med kundfakturorna. Knappen Skapa bokf post Lev. fakturor Med denna knapp överför man registrerade fakturor så att ett verifikat bildas i bokföringen. De fakturor som skapas är alla de som i kolumnen Fakt.ver nr har en nolla. Detta innebär att de INTE har överförts till bokföringen. Man knappar på denna en gång per varje nytt datum som man har registrerat för fakturorna.

12 Ett exempel: I listboxen ser du följande fakturor. De tre nedersta är inte överförda till bokföringen. Om du klickar på knappen Skapa bokf.post lev.faktura (snabbkommando ALT+S) kommer fältet fakt ver nr att fyllas med första lediga verifikationsnummer och jpournalnummer kommer att åsättas fakturorna med nästa lediga som är 17 Du får nu följande meddelande Du rekommenderas nu att skriva ut leverantörsfakturajournal Tryck på enter för YES Programmet går nu till utskrift. Välj att markera Senaste journalen

13 Nu skrivs senaste jpurnal ut i två exemplar. Placera fakturorna och ett av exemplaren i pärman Leverantörsfakturajournal och den andra placerar du i verifikationspärmen (du behöver inte där ha ett extra exemplar av lev.fakturan, det tar onödigt med plats och är onödigt). Om du backar ut ur formulären genom att trycka på stäng-krysset eller trycka ESC-tangenten tills du kommer på grundbokföringsformuläret se du följande

14 Det har skapats ett nytt verifikat. Kostnadskontonas belopp har beräknats utifrån momskod och i Spec1 har ifyllts speckoden (inte fakturanummer som i kundfakturajournalen) i spec 2 har ifyllts leverantörsnamnet plus fakturanumret När du sedan bokför betalning av ex vis faktura med speckod con474 sker följande: Vad som sker är att systemet hittar fakturaposten med nr con874, hittar leverantörsnamnet och hittar fakturabeloppet, och sedan föreslår att debitering sker av leverantörers konto med fakturabeloppet, fyller i specfältet med con874 och fyller i radtextfältet (spec2) med företagsnamn+fakturanummer+ betalning Du kan givetvis ändra beloppet om betalt belopp inte skulle vara exakt fakturans belopp men detta är som bekant sällsynt. Bokföringens reskontra uppdateras nu, så att du har tillgång till BÅDE bokföringens minireskontra och en separat reskontra i journalsystemet. Vidare har du självfallet huvudboken. Om du nu klickar ALT+9 och öppnar leverantörsfakturajournalen ser du följande Du kan se att verif nr 18 har blivit registrerat för posterna Om du nu klickar på knappen Skapa bokf.post betalning går systemet igenom bokföringens verifikat och fyller i de verifikationsdatum och de ver nummer där betalning bokförts. Därefter kommer de poster som registrerade som betalda i bokföringen att fyllas i med betalningsdatum och verif. nummer då betalningen bokfördes. Du ser nu efter att du tryckt på knappen Skapa bokf.post betalning :

15 OBS att alla spec-fälts bokstäver automatiskt i programmet omvandlas från stora bokstäver (versaler) till små bokstäver (gemener). Denna omvandling sker även i grundbokföringen. Detta beror på att man ska matcha specbegreppen. Datorn är ytterst snabb men oerhört dum. Den begriper inte att exempelvis AEG234 ska matchas mot aeg234 eller mot Aeg234, och för att alltid få matchning ändras inmatade tecken så att de alltid blir små bokstäver. Du behöver alltså inte tänka på att i spec-begreppet ange bokstäver på ett visst sätt, alltså även om du anger AEG kommer tecknen att översättas till aeg innan de registreras. I utskriften finns det stora möjligheter att ta ut infprmation för allehanda behov. Du kan exempelvis se vilka fakturor som i bokföringen är obetalda (bra att ha som bilaga i bokslutet), Vi har ännu inte lagt in en leverantörsreskontra som nyttjar alla möjligheter, det är nästa steg. Du kan skriva ut en lista sorterad per leverantör (bra att ha vid ex vis förhandlingar med leverantörer)

16 Journal för löner Det finns en tredje journal. Med lönejournalen löser företaget problemen som kan finnas med att hålla perfekt ordning på lönerna och källskatterna inför bl a kontrolluppgifterna. Eftersom journalsystemet byggs på oberoende av slutet på räkenskapsåret kan man alltid få ut de totaler m m som avser kalenderåret även om företaget har brutet räkenskapsår. Journal för löner fungerar mycket likt journalen för kundfordringar occh för leverantörsskulder. Det finns vissa skillnader som är naturliga eftersom man har andra informationsbehov men du känner igen dig direkt i hur formuläret ser ut och arbetar När du startar journalen fr lönerna kan du se exempelvis följande bild I bilden ser du att det finns fyra löner registrerade. I listboxarna till höger visas överst kontoplanen för lönerelaterade konton, under den visas an listbox som innehåller de registrerade anställda, I den senare boxen visas först kortnamnet som i detta fall valts är anställningsnumret. Om man vill kan man välja andra kortnamn t ex initialer för den anställde. Till höger därom visas de 22 första tecknen i namnet, till höger om detta visas det lönekonto som den anställde ska konteras på, och löngst till höger visas postnumret, som i detta fall blir lika med anställnignsnumret (men det är helt enkelt den ordning i vilken de anställda blivit registrerade) Registrera anställda Klicka på menyfliken registrera personal, nu visas registreringsrutan till höger.

17 Du kan bläddra bland de registrerade anställda. Ange ett kortnamn: t ex initialer eller anst.nummer Ange namnet, Ange personnumret. Personnumrets första två siffror anväds nu till att föreslå vilket konto den anställde ska ha. För personal kategori ej företagsledare ska kontot skilja sig år beroende på påersonens åldersgrupp För 2009 gäller, ifall konto0planetypen är E-bas Födelseår under 38: konto 7015 (ger 0% arbetsgivaravgift) Födelseår under onto 7014(ger 10.21% i arbetsgivaravgift) Födelseår under 44-82: konto 7010 (ger 31.42% arbetsgivaravgift) Födelseår under 83 och högre: konto 7013 (ger 15.28% arbetsgivaravgift) Om företagsledare: kontonummer ändras manuellt till 7225,7224,7220,7223. Om så förekommer anger du löneförmån / månad för bil eller annan förmån. När du är klar med nyregistrering: klicka på stäng Listboxen med anställda kommer nu att visa den nyregistrerade eller ändrade anställde. Om du nu kompletterat med alla löner för perioden så här: Nu kan du klicka på knappen Skapa bokf.post löner Du får nu på samma sätt som i de två andra journalenra ett meddelande: Utskrift ska nu göras av senaste journalpost som sätts in, tillsammans med kopiorna av lönebeskeden, i pärmen Lönejournal. Det andra exemplaret sätter du in i verifikationspärmen

18 P, du nu backar ut ur journalen så ser du i grundbokföringen att en bokföring har skett dels av lönerna, dels av arbetsgivaravgifterna för lönerna. Dessa är beräknade efter en kombination av de lönekonton som registrerats så att arbetsgiovaravgiften blir exakt. Eftersom i detta exempel det finns -en person med 10.21, -två med 31.24, -en med 0% och en med 15.28% så blir det precis så komplicerat som det kan bli. Men systemet räknar exakt och korrekt. Du kan kontrollera att systemet har bokfört arbetsgivaravgifternas kostnader exakt genom att skriva ut en skattedeklaration för lönerna

19 OBS att i detta exempel har lönerna INTE bokförts på år Skattedeklarationen skulle i detta exempel räkna en smula högra arbetsgivaravgifter eftersom avgifterna avspeglar I utskrifterna kan du även skriva ut sorterade per person, vilket givetvis är värt en hel del när det är dags att ta fram kontrolluppgifterna. Här er en sådan lista efter att två månaders löner blivit registrerade: Slutligen: Om du nu utbrister Vad ska detta vara bra för, det funkar ju bra som det är? är svaret: att även om det fungerar bra nu så kommer det att fungera ännu MYCKET bättre med den nya metoden. Systemet ger den struktur som behövs och möjliggör att man kan samla all relevant information om lönerna på ett ställe i lönereskontrapärmen. OBS att du automatiskt har kvar minireskontran, du har perfekt sökhjälp i huvudboken. Kontrollen blir ännu bättre och du kan bidra till att minska pappersåtgången, Om du gör detta för att rädda världen eller för att spara pengar är din ensak, men utan tvekan bidrar du till bäggedera effekterna.

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna:

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna: Finesser i programmet I detta avsnitt kan du läsa hur du utnyttjar systemets finesser. Dessa är som du förstår ofta lita dolda i den meningen att det inte är självklar att du använder dem. LÄS DÄRFÖR NEDANSTÅENDE

Läs mer

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Funktioner Programmet kommer i slutversionen att omfatta följande funktioner - Register över kunder och leverantörer samt basuppgifter för användaren - Inläsning

Läs mer

I DPR kan du registrera 1 samt för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas.

I DPR kan du registrera 1 samt <enter> för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas. Jämförelse mellan två klientbokföringsprogram: DPR och XoR Compact Varför en funktionsjämförelse? Reklam och broschyrer om redovisningssystem får ditt företag i strida strömmar. Alla programföretag vill

Läs mer

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida) Det trista arbetet med avstämning av bankkontona Har du någon gång när du är klar med bokföringen upptäckt att det är en differens mellan checkkontots saldo och kontoutdraget? Om du svarar nej på den frågan

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Lite mer begreppsförklaring ger vi dig nu för att beskriva hur ett användargränssnitt fungerar

Lite mer begreppsförklaring ger vi dig nu för att beskriva hur ett användargränssnitt fungerar Menyraden Sida 1 Inledningsvis ett tips: Du kan söka i denna text efter önskat avsnitt med hjälp av fliken bokmärken i Acrobat Reader Om du i fliken Bokmärken klickar på ett avsnitt så bläddras blixtsnabbt

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera

DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt ett enklare sätt att deklarera DPR Skatt är ett skatte- och deklarationsprogram som främst är konstruerat för redovisningskonsulter. Men eftersom programmet är så enkelt använda går det bra att

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem.

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Ekonomi-, CRM- och e-handelslösningar för verksamheter med 1 50 anställda. Innehåll 3 Inledning 5 Så här kommer du igång 6 Verifikatsregistrering 8 Rätt

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

BOKHÅLLAREN 4. (för Windows 95/98, NT 4) Referensmanual

BOKHÅLLAREN 4. (för Windows 95/98, NT 4) Referensmanual BOKHÅLLAREN 4 (för Windows 95/98, NT 4) Referensmanual MSS Data AB 2000 Text: Mikael Söderström MSS Data AB Gamla Brogatan 23 D 111 20 STOCKHOLM Tel:... 08-21 71 21 Fax:... 08-21 32 66 E-post:... support@mssdata.se

Läs mer