Traditionellt har företag rekommenderats att registrera kund-och leverantörsfakturor genom att skriva in dem i var sin journal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Traditionellt har företag rekommenderats att registrera kund-och leverantörsfakturor genom att skriva in dem i var sin journal."

Transkript

1 Vad är journaler i DPR bokföring? Journaler är ett systematiskt verktyg för att registrera, skriva ut och hålla ordning på verifikationerna som avser kundfordringar, leverantörsskulder och löner. Just dessa tre områden av bokföringen är de som brukar innehålla de flesta felen. Det måste vara ordning på dessa tre delar, allt måste stämma. Traditionellt har företag rekommenderats att registrera kund-och leverantörsfakturor genom att skriva in dem i var sin journal. Det går självfallet att hoppa över journalskrivandet och i stället direkt registrera alla fakturor direkt. Nackdelarna med att hoppa över journalerna kan vara att man får sämre överblick samt att man inte har ett övergripande system för att skapa verifikat. Formulären i DPR journaler löser problemet hur man kan göra det arbetskrävande arbetet med att skriva och hålla ordning på kund- och leverantörsjournalerna. Med det system som här erbjuds kan du höja säkerheten i arbetet samtidigt som det går snabbare. Du slipper kopiera fakturor för att förvara i olika pärmar. Bokföringen av kund och leverantörsfakturor kan ske med olika teknik. I den bästa av världar sköter användaren faktureringen och även registreringen av kundinbetalningar i ett separat system som är sammankopplat med bokföringen, Ett sådant system finns i DPR, en del använder det, medan andra finner att detta känns alltför avancerat för att passa. Likaså sköts i den bästa av världar registreringen av leverantörsfakturorna i ett separat delsystem som är sammankopplat med bokföringen, liksom betalningen av fakturorna. Även detta system finns i DPR, och används av en del småföretagare men de flesta finner detta alltför avancerat (fast det egentligen är enkelt). En vanlig invändning mot att använda automatisk fakturabetalning via s k LB-giro är att likviditeten i företaget ibland inte räcker för att alltid på förfallodagen betala alla räkningar. Många småföretag betalar därför fakturorna via Internet, vilket medger att man kan slira på vissa fakturor om man inte har pengar på förfallodagen. Många är de metoder som rekommenderas för att hantera fakturorna. En del system kräver att man har tre exemplar av varje faktura (en till verfikatet, en till pärmen Leverantörsfakturor och en till pärmen obetalda, som sedan plockas ur för att vid betalningen sättas in i verifikationspärmen. Detta är et vanligt men ack så arbetsamt system. (samma princip används då för kundfakturorna) vilket innebär att SEX olika exemplar av en faktura skapas (fyra hos företaget som skriver fakturan varav en skickas till kunden och tre behålls, samt två hos kunden vilka skapas i fotokopiatorn). Med det system vi här beskriver räcker det med två ex: en skickas till kunden och en sätts in i pärmen kundfakturajournal. Hos kunden hamnar kundfakturan i pärmen leverantörsfakturajournal I samarbetet mellan redovisningsbyrå och klient är journalsystemet speciellt användbart. Vi ska här beskriva det: a) Klienten skickar sina papper till byrån. Verifikaten består av betalningar in av kundfakturor och betalningar ut av leverantörsskulder, löner samt utgifter som betalts med kort eller sedlar. Till detta fogas nya fakturor från leverantörer och nya kundfakturor. b) Byrån bokför betalningarna. Dessa matchas mot bokföringens minireskontra samt uppdateras efter bokföring av månaden i leverantörsjournalen resp kundfakturajournalen. c) Byrån registrerar leverantörsfakturorna och kundfakturorna i formuläret Journaler. När detta är klart skapas en eller flera verifikat som läggs in i bokföringen vid månadens slut. Kundjournal och leverantörsjournal för månaden skrivs ut i två ex: en blir ett verifikat i verif pärmen och ett sätts in i pärmen Kundfakturajournal resp Leverantörsfakturajournal jämte fakturorna. Bokföringens verifikat förses automatiskt med reskontrainformation, som gör att man vid månadens slut kan skriva ut en reskontra över kvarstående kundfordringar och leverantörsskulder. OBS att endast ett ex av fakturorna behövs, i verifikatpärmen finns endast två journaler. OBS vidare att man inte behöver bokföra dessa i separata verifikationsnummerserier.

2 Arbetsgång Kundfakturor När du väljer journaler får du välja mellan tre formulär: Kunder, Leverantörer och Personallöner. Välj Kunder Ett antal fakturor ska registreras. Tryck Alt+9 sedan markera alternativ Kunder Du kan se följande bild Kommentar: I listbox 1 (det stora vita fältet) visas de tidigare registrerade fakturorna. Dessa är sorterade i postnummerordning. Postnummer är här ett ordningsnummer från 1 och uppåt och har här inget med postutdelning att göra. Fakturanummer visas till höger om postnumret. Det är givetvis så att fakturanummer ska anges i löpnummerföljd, men det är inget hinder att man anger fakturorna i annan ordning (fast det är högst olämpligt) I registreringsfältet under listboxen registrerar du nya eller ändrar tidigare registrerade fakturor. Kolumner I ovanstående exempel kan du se att fakturorna löper över två räkenskapsår. Efter postnummer 59 (faktura nummer 159) börjar verifikationerna om från 1 vilket beror på att företaget har räkenskapsår per Post nr Fakturanummer: utan lucka Journal nummer En numrering från 1 till 9999 av posterna De fakturanummer som gäller. Det rekommenderas att dessa är i löpnummerföljd Fakturajournalsystemet numrerar de journaler som skapas i en nummerföljd från 1 och uppåt. Varje gång som man klickar på knappen Skapa bokföringspost fakturering tilldelas de fakturor som tidigare inte haft journalnummer ett Journalnummer och systemet utgår från att man väntar med att skapa ett bokföringsverifikat till dess att alla fakturor som skrivits ett visst datum är registrerade. De fakturor som registrerats skapar då ett verifikat och ingår i en fakturajournal, denna journal har ett journalnummer.

3 Kortnamn Kundens namn: Vid registreringen av fakturorna rekommenderas du att använda kortnamn för att skapa dels kundens namn, dels skapa förslag till det intäktskonto som brukar konteras för fakturor till kunden. Om fakturan till kunden ska konteras på fler intäktskonton än ett kan man registrera dessa på fält nr 2-5 i kolumnerna kontonr och belopp. Kortnamn kan bestå av kundnummer eller kan mestå av annat, 1-4 tecken. Kortnamnen med tillhörande kundnamn visas i listbox 3 till höger (mer om detta nedan) Kundnamn kan registreras manuellt eller skapas automatiskt från kortnamnregistret. Om du anger kortnamn kommer kundnamnet att skapas. En fördel med att registrera kortnamn är att i bokföringen kan du då textsöka på kundens namn på ett säkrare sätt (säkrare tack vare att kundnamnet alltid stavas lika) Fakturadatum: ÅÅÅMMDD t ex Med knappen Datum öka kan du ändra datum frmåt. Snabbkommando ALT+D Fakt ver nr: Kontonummer: Belopp Momskod Vitt fält: skapas av programmet när man klickar på knappen Skapa bokf post fakturering Det intäktskontonummer som ska faktureras Kontona i klass 3 visas i listbox till höger. Kontonummer kan skapas automatiskt om man anger kortnamn. Fakturabelopp totalt inkl moms, Detta måste anges för varje faktura Kod 1,2,3 eller 0 Momskod föreslås av systemet utgående från kontoplanens uppgifter Betald datum Betald ver nr Vitt fält. Skapas när du klickar på knappen Skapa bokf.post betalning. De belopp som skapas är de som hämtas från bokförda betalningar. Genom att registrera dessa kan man i journalen få synligt vilka fakturor som är betalda och som är obetalda. Vitt fält. Skapas samtidigt som betald datum Under Kontonummer- och beloppsfälten finns 4 rader med tilläggskontonummer och- belopp. Dessa är till för de fall (i regel sällsynta) då man ska kontera kundfakturan med mer än ett intäktskonto. Fält för att utföra korrigeringar och rensningar Fr o m post nr T o m post nr samt knapp Tag bort ver nr: I de fall det blivit fel i fältet Fakt ver nr, och man behöver göra om bokföringen av faktureringen kan man använda dessa fält. Resultatet är att fältet Fakt ver nr nollställs, detta gör i sin tur att det går att skapa nytt verifikat med fakturering. Om ex vis det skulle ha uppstått fel i registreringen av en eller flera fakturor. Fr o m post nr T o m post nr samt knapp Tag bort poster: I de fall det blivit fel i fältet Fakt ver nr, och man vill helt göra om registreringen av fakturor, samt om man vill rensa bort fakturor från ex vis tidigare år. Med tiden kommer journalen att svälla till omfånget, och då är det troligen ingen större nytta med att i datorn lagra gamla fakturor. OBS att detta är en mycket radikal åtgärd. Se till att ha säkerhetskopior innan du utför detta. Senaste kundfakturajournal har nr Detta fält medger att du kan styra numreringen av varje fakturajournal. För att öka säkerheten numreras varje gång som man skapar verifikat med kundfakturorna. Knappen Skapa bokf post fakturering Med denna knapp överför man registrerade fakturor så att ett verifikat bildas i bokföringen. De fakturor som skapas är alla som i kolumnen Fakt.ver nr har en nolla vilket ju innebär att de INTE har överförts till bokföringen. Man knappar på denna en gång per varje nytt datum som man har registrerat för fakturorna.

4 Ett exempel: I listboxen ser du följande fakturor. De6 nedersta (post nr med fakturanummer är inte överförda till bokföringen. Det kan du se på att de inte tilldelats ett journalnummer, inte heller ett fakturerings-ver nummer. De har alla fakturadatum Om du klickar på knappen Skapa bokf post fakturering kommer fältet fakt ver nr att fyllas med första lediga verifikationsnummer. Fältet Journalnummer kommer att fyllas i med nästa lediga fakturajournalnummer som är nr 28

5 Du får nu ovanstående meddelande och fråga. Du bör nu - skriva ut fakturajournal för senaste journal i två exemplar - placera fakturorna och journal ex nr 1 i journalpärmen - placera journal nr 2 i verifikationspärmen (OBS inga fakturakopior behövs ju nu) - Om du sedan backar ut ur formuläret genom att trycka på stäng-krysset eller trycka ESC-tangenten se du att ett verifikat har skapats enligt följande Det har skapats ett nytt verifikat. Intäktskontonas belopp har beräknats utifrån momskod och i Spec1 har ifyllts fakturanummer, i spec 2 har ifyllts kundens namn. Du kan se att i kundfordringskontot (1510) har registrerats fakturanumret. Och i Radtext har registrerats kundens namn samt fakturanumret. I verifikationstext har registrerats Kundfakturajournal samt journalnumret. Detta är mycket genomtänkt i syfte att det ska vara lätt att hitta i materialet och att leta rätt på fakturan i journalpärmen (OBS att tanken är att man ska slippa placera ett ex av fakturorna i verifikationspärmen) När du sedan bokför betalning av ex vis faktura 177 sker följande:

6 Vad som sker är att systemet hittar fakturaposten med nr 177, hittar kundnamnet och hittar fakturabeloppet, och sedan föreslår att kreditering sker av kundfordrings konto med fakturabeloppet. Du kan givetvis ändra beloppet om betalt belopp inte skulle vara exakt fakturans belopp men detta är som bekant sällsynt. Bokföringens reskontra uppdateras nu, så att du har tillgång till BÅDE bokföringens minireskontra och en separat reskontra i journalsystemet. Vidare har du självfallet huvudboken. Du kan nu se att post nr 177 (som visades som exempel på kundinbetalning ovan) har i journalen blivit registrerat, att inbetalning skett Om du nu klickar ALT+9 och öppnar kundfakturajournalen ser du följande

7 Utskrifter av kundjournaler Efter att du klickat på Utskrift ser du följande formulär: Utskriftsformuläret innehåller TRE huvudavdelningar, den första för kundfakturor, sedan en för lev.fakturor, slutligen en för löner. När du väljer utskrift från formuläret för kundfakturor kommer kryssrutorna flör leverantörsjournaler och lönejournaler att vara gråade så att du inte kan välja dem. Du förväntas after att ha skapat bokföringsposten skriva ut senaste journalen. Om utskrift sker på papper kommer utskrift att ske i två exemplar. Som tidigare beskrivits: ett ex till journalpärmen tillsammans med fakturakopiorna och ett ex till verifikationspärmen (utan fakturakopior) Tack vare att journalutskriften innehåller sökningsmöjligheter bl a i alfabetisk ordning per kund, kan man ändå mycket lätt hitta en viss faktura i pärmen. Utskrift i varianten senaste journalen ser ut så här

8 En mycket användbar variant är Per kund i bokstavsordning Utvecklingsmöjligheterna för denna lista är betydande; exempelvis kan man skapa en kundreskontra. Det går att skriva ut endast ett kundnummer. Därvid selekteras på kortnamn

9 Arbetsgång Leverantörsfakturor Ett antal fakturor ska registreras. Tryck Alt+9 sedan markera alternativ Leverantörer Du kan se följande bild Kommentar: Som synes ser bilden NÄSTAN likadan ut som för kundfakturor. Skillnader finns dock mot hur det ser ut. I listboxen (det vita fältet) visas de tidigare registrerade fakturorna. Dessa är sorterade i postnummerordning. I registreringsfältet under listboxen registrerar du nya eller ändrar tidigare registrerade fakturor. Kolumner Postnr Fakturanummer: Journ nr Kortnamn En numrering från 1 till 9999 av posterna De fakturanummer som gäller. Det rekommenderas att dessa är i löpnummerföljd utan lucka Nummer i leverantörsfakturajournalen. Detta nummer skapas när man klickar på knappen Skapa bokf.post lev.faktura Ett kortnamn är den beteckning på leverantören som man kan registrera vig registrering av resp leverantör Leverantörens namn: Spec 1 Fakturadatum: Registreras (obligatoriskt, till skillnad från i kundfakturorna) Skapas automatiskt så här: Spec skapas till sex tecken: de tre första består av leverantörens första tre tecken, de tre sista är fakturanumrets tre sista siffror. Exempel: Telia ab faktura ger spec Tel786. ÅÅÅMMDD t ex Med knappen Datum öka kan du ändra datum f ramåt med snabbkommando ALT+D

10 Fakt ver nr: Kontonummer: Vitt fält: skapas av programmet när man klickar på knappen Skapa bokf postlev faktura. Samtidigt skapas fältet Journal nr I regel leverantörsskulders konto. Åsätts /föreslås automatiskt, baserat på det kontonummer som registrerats för leverantören (om man användersig av funktionen kortnamn Under Kontonummer- och beloppsfälten finns 4 rader med tilläggskontonummer och belopp. Dessa är till för de fall då man ska kontera leverantörsfakturan med mer än ett kostnadskontokonto. OBS som kostnadskonto kan även gälla inköp av inventarier etc, t ex Om leverantörens faktura ska konteras på mer än ett inköpskonto fyller du i konteringarna i rad 1,2,3,4,5 Mer om detta nedan Belopp Fakturabelopp totalt inkl moms Momskod 1,2,3 eller 0 Momskod föreslås av systemet utgående från kontoplanens uppgifter Betald datum Betald ver nr Vitt fält. Skapas när du klickar på knappen Skapa bokf.post betalning. De belopp som skapas är de som hämtas från bokförda betalningar. När du bokför utbetalningarna i bokföringen kan du få dessa registrerade i journalen få synligt vilka fakturor som är betalda och som är obetalda. Vitt fält. Skapas samtidigt som betald datum Om Fakturan ska konteras på mer än ett inköpskonto De flesta leverantörsfakturor är enkla att kontera. En leverantör brukar alltid vara konterad på samma sätt exempelvis Telia vars fakturor brukar kostnadsföras på telefon Men det finns undantag. En del leverantörers fakturor kan innehålla både varor/tjänster för privat bruk och för företaget, eller har ett innehåll där man i samma faktura levererat varor som ska konteras på olika momsklasser m m. Exempel är lantbrukare som får fakturor från Lantmännen. Så här gör du: Fakturor som är multikonterade (konterade med fler än ett kostnadskonto) är listboxen markerade med en * till höger om beloppet. Detta gäller även vid utskrift. OBS Om en faktura ska multikonteras så ska du INTE ange momskod på rad 1 (oven den rad där kont 4020 använts) Fält för att utföra korrigeringar och rensningar Fr o m post nr T o m post nr samt knapp Tag bort ver nr: I de fall det blivit fel i fältet Fakt ver nr, och man behöver göra om bokföringen av faktureringen kan man använda dessa fält. Resultatet är att fältet Fakt ver nr nollställs, detta gör i sin tur att det går att skapa nytt verifikat med fakturering. Om ex vis det skulle ha uppstått fel i registreringen av en eller flera fakturor. Fr o m post nr T o m post nr samt knapp Tag bort poster: I de fall det blivit fel i fältet Fakt ver nr, och man vill helt göra om registreringen av fakturor, samt om man vill rensa bort fakturor från ex vis tidigare år.

11 Med tiden kommer journalen att svälla till omfånget, och då är det troligen ingen större nytta med att i datorn lagra gamla fakturor. OBS att detta är en mycket radikal åtgärd. Se till att ha säkerhetskopior innan du utför detta. Senaste leverantörsfakturajournal har nr Detta fält medger att du kan styra numreringen av varje fakturajournal. För att öka säkerheten numreras varje gång som man skapar verifikat med kundfakturorna. Knappen Skapa bokf post Lev. fakturor Med denna knapp överför man registrerade fakturor så att ett verifikat bildas i bokföringen. De fakturor som skapas är alla de som i kolumnen Fakt.ver nr har en nolla. Detta innebär att de INTE har överförts till bokföringen. Man knappar på denna en gång per varje nytt datum som man har registrerat för fakturorna.

12 Ett exempel: I listboxen ser du följande fakturor. De tre nedersta är inte överförda till bokföringen. Om du klickar på knappen Skapa bokf.post lev.faktura (snabbkommando ALT+S) kommer fältet fakt ver nr att fyllas med första lediga verifikationsnummer och jpournalnummer kommer att åsättas fakturorna med nästa lediga som är 17 Du får nu följande meddelande Du rekommenderas nu att skriva ut leverantörsfakturajournal Tryck på enter för YES Programmet går nu till utskrift. Välj att markera Senaste journalen

13 Nu skrivs senaste jpurnal ut i två exemplar. Placera fakturorna och ett av exemplaren i pärman Leverantörsfakturajournal och den andra placerar du i verifikationspärmen (du behöver inte där ha ett extra exemplar av lev.fakturan, det tar onödigt med plats och är onödigt). Om du backar ut ur formulären genom att trycka på stäng-krysset eller trycka ESC-tangenten tills du kommer på grundbokföringsformuläret se du följande

14 Det har skapats ett nytt verifikat. Kostnadskontonas belopp har beräknats utifrån momskod och i Spec1 har ifyllts speckoden (inte fakturanummer som i kundfakturajournalen) i spec 2 har ifyllts leverantörsnamnet plus fakturanumret När du sedan bokför betalning av ex vis faktura med speckod con474 sker följande: Vad som sker är att systemet hittar fakturaposten med nr con874, hittar leverantörsnamnet och hittar fakturabeloppet, och sedan föreslår att debitering sker av leverantörers konto med fakturabeloppet, fyller i specfältet med con874 och fyller i radtextfältet (spec2) med företagsnamn+fakturanummer+ betalning Du kan givetvis ändra beloppet om betalt belopp inte skulle vara exakt fakturans belopp men detta är som bekant sällsynt. Bokföringens reskontra uppdateras nu, så att du har tillgång till BÅDE bokföringens minireskontra och en separat reskontra i journalsystemet. Vidare har du självfallet huvudboken. Om du nu klickar ALT+9 och öppnar leverantörsfakturajournalen ser du följande Du kan se att verif nr 18 har blivit registrerat för posterna Om du nu klickar på knappen Skapa bokf.post betalning går systemet igenom bokföringens verifikat och fyller i de verifikationsdatum och de ver nummer där betalning bokförts. Därefter kommer de poster som registrerade som betalda i bokföringen att fyllas i med betalningsdatum och verif. nummer då betalningen bokfördes. Du ser nu efter att du tryckt på knappen Skapa bokf.post betalning :

15 OBS att alla spec-fälts bokstäver automatiskt i programmet omvandlas från stora bokstäver (versaler) till små bokstäver (gemener). Denna omvandling sker även i grundbokföringen. Detta beror på att man ska matcha specbegreppen. Datorn är ytterst snabb men oerhört dum. Den begriper inte att exempelvis AEG234 ska matchas mot aeg234 eller mot Aeg234, och för att alltid få matchning ändras inmatade tecken så att de alltid blir små bokstäver. Du behöver alltså inte tänka på att i spec-begreppet ange bokstäver på ett visst sätt, alltså även om du anger AEG kommer tecknen att översättas till aeg innan de registreras. I utskriften finns det stora möjligheter att ta ut infprmation för allehanda behov. Du kan exempelvis se vilka fakturor som i bokföringen är obetalda (bra att ha som bilaga i bokslutet), Vi har ännu inte lagt in en leverantörsreskontra som nyttjar alla möjligheter, det är nästa steg. Du kan skriva ut en lista sorterad per leverantör (bra att ha vid ex vis förhandlingar med leverantörer)

16 Journal för löner Det finns en tredje journal. Med lönejournalen löser företaget problemen som kan finnas med att hålla perfekt ordning på lönerna och källskatterna inför bl a kontrolluppgifterna. Eftersom journalsystemet byggs på oberoende av slutet på räkenskapsåret kan man alltid få ut de totaler m m som avser kalenderåret även om företaget har brutet räkenskapsår. Journal för löner fungerar mycket likt journalen för kundfordringar occh för leverantörsskulder. Det finns vissa skillnader som är naturliga eftersom man har andra informationsbehov men du känner igen dig direkt i hur formuläret ser ut och arbetar När du startar journalen fr lönerna kan du se exempelvis följande bild I bilden ser du att det finns fyra löner registrerade. I listboxarna till höger visas överst kontoplanen för lönerelaterade konton, under den visas an listbox som innehåller de registrerade anställda, I den senare boxen visas först kortnamnet som i detta fall valts är anställningsnumret. Om man vill kan man välja andra kortnamn t ex initialer för den anställde. Till höger därom visas de 22 första tecknen i namnet, till höger om detta visas det lönekonto som den anställde ska konteras på, och löngst till höger visas postnumret, som i detta fall blir lika med anställnignsnumret (men det är helt enkelt den ordning i vilken de anställda blivit registrerade) Registrera anställda Klicka på menyfliken registrera personal, nu visas registreringsrutan till höger.

17 Du kan bläddra bland de registrerade anställda. Ange ett kortnamn: t ex initialer eller anst.nummer Ange namnet, Ange personnumret. Personnumrets första två siffror anväds nu till att föreslå vilket konto den anställde ska ha. För personal kategori ej företagsledare ska kontot skilja sig år beroende på påersonens åldersgrupp För 2009 gäller, ifall konto0planetypen är E-bas Födelseår under 38: konto 7015 (ger 0% arbetsgivaravgift) Födelseår under onto 7014(ger 10.21% i arbetsgivaravgift) Födelseår under 44-82: konto 7010 (ger 31.42% arbetsgivaravgift) Födelseår under 83 och högre: konto 7013 (ger 15.28% arbetsgivaravgift) Om företagsledare: kontonummer ändras manuellt till 7225,7224,7220,7223. Om så förekommer anger du löneförmån / månad för bil eller annan förmån. När du är klar med nyregistrering: klicka på stäng Listboxen med anställda kommer nu att visa den nyregistrerade eller ändrade anställde. Om du nu kompletterat med alla löner för perioden så här: Nu kan du klicka på knappen Skapa bokf.post löner Du får nu på samma sätt som i de två andra journalenra ett meddelande: Utskrift ska nu göras av senaste journalpost som sätts in, tillsammans med kopiorna av lönebeskeden, i pärmen Lönejournal. Det andra exemplaret sätter du in i verifikationspärmen

18 P, du nu backar ut ur journalen så ser du i grundbokföringen att en bokföring har skett dels av lönerna, dels av arbetsgivaravgifterna för lönerna. Dessa är beräknade efter en kombination av de lönekonton som registrerats så att arbetsgiovaravgiften blir exakt. Eftersom i detta exempel det finns -en person med 10.21, -två med 31.24, -en med 0% och en med 15.28% så blir det precis så komplicerat som det kan bli. Men systemet räknar exakt och korrekt. Du kan kontrollera att systemet har bokfört arbetsgivaravgifternas kostnader exakt genom att skriva ut en skattedeklaration för lönerna

19 OBS att i detta exempel har lönerna INTE bokförts på år Skattedeklarationen skulle i detta exempel räkna en smula högra arbetsgivaravgifter eftersom avgifterna avspeglar I utskrifterna kan du även skriva ut sorterade per person, vilket givetvis är värt en hel del när det är dags att ta fram kontrolluppgifterna. Här er en sådan lista efter att två månaders löner blivit registrerade: Slutligen: Om du nu utbrister Vad ska detta vara bra för, det funkar ju bra som det är? är svaret: att även om det fungerar bra nu så kommer det att fungera ännu MYCKET bättre med den nya metoden. Systemet ger den struktur som behövs och möjliggör att man kan samla all relevant information om lönerna på ett ställe i lönereskontrapärmen. OBS att du automatiskt har kvar minireskontran, du har perfekt sökhjälp i huvudboken. Kontrollen blir ännu bättre och du kan bidra till att minska pappersåtgången, Om du gör detta för att rädda världen eller för att spara pengar är din ensak, men utan tvekan bidrar du till bäggedera effekterna.

DPR fakturering är ett mycket flexibelt program som du kan använda antingen integrerat med DPR bokföring eller helt fristående.

DPR fakturering är ett mycket flexibelt program som du kan använda antingen integrerat med DPR bokföring eller helt fristående. Sida 1 DPR fakturering är ett mycket flexibelt program som du kan använda antingen integrerat med DPR bokföring eller helt fristående. Programmet innehåller följande: - Fakturering med kundregister och

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Skattedeklaration - Momsrapport

Skattedeklaration - Momsrapport Sida 1 Skattedeklaration - Momsrapport Skattedeklarationens två delar kan skrivas ut separat eller var för sig. En total skattedeklaration kan även skrivas ut inklusive en total tablå, om man så önskar.

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Program Datafångst från Plusgirot?

Program Datafångst från Plusgirot? Program Datafångst från Plusgirot? Vad gör programmet? Programmet överför kontoutdragsinformation till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta gör det möjligt att automatisera stora delar

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida) Det trista arbetet med avstämning av bankkontona Har du någon gång när du är klar med bokföringen upptäckt att det är en differens mellan checkkontots saldo och kontoutdraget? Om du svarar nej på den frågan

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Manual DPR Leverantör

Manual DPR Leverantör Manual DPR Leverantör DPR Leverantör är ett program som ingår som en del av fyra i - DPR fakturering/kundreskontra - DPR leverantör - DPR tidredovisning - DPR redovisning De tre första programmen kallas

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Checklista Omvänd Moms

Checklista Omvänd Moms Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. 2. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. 3. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa?

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Programmet överför kontoutdragsinformation från Plusgirot och från Visa Business Card till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Registervård. Registervård

Registervård. Registervård Registervård Registervård I registervård underhåller du företagets och programmets register. Du väljer själv vilka åtgärder du vill utföra genom att markera dem och därefter klicka på knappen Utför. Gå

Läs mer

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna:

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna: Finesser i programmet I detta avsnitt kan du läsa hur du utnyttjar systemets finesser. Dessa är som du förstår ofta lita dolda i den meningen att det inte är självklar att du använder dem. LÄS DÄRFÖR NEDANSTÅENDE

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation DPR Anläggningsregister är ett PC-program avsett för små och medelstora företag. Programmet är ett komplett verktyg som klarar av att upprätthålla

Läs mer

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Kommandon i iscala Presented by: Scala Bruk Finansdag 2011-11-09 Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet Datum 1 (9) Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet I samband med att ett företag lägesrapporterar ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag för

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi.

Enklare samarbete med Visma eekonomi. Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Vi tar ditt företagande personligt 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden.

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Likviditetsanalys i Entré Windows

Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalysen i Entré Windows är ett verktyg för att kunna ställa upp en prognos för företagets betalningsströmmar. Likviditetsanalysen visar dag för dag vilket

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Periodisering i Rebus

Periodisering i Rebus Periodisering i Rebus INTÄKTER När man fakturerar order från resebyrå-modulen kan man välja att få avresedatumet som periodiseringssiffra på intäktskontot, antingen år+månad eller bara år. Inställningen

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet Datum 1 (9) Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet I samband med att ett företag lägesrapporterar ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag för

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar.

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Remissvar om "Bokförings nämndens vägledning om bokjföring" Synpunkt på skrivning på sid 15 av remissförslag Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Svaret koncentrerar sig på en mening på sid

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt

Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt Allmänt DPR Årsredovisning är ett avancerat men lättarbetat program som skapar kompletta årsredovisningar. Alla bokföringssystem kan användas till programmet genom att import av bokföringens saldon sker

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer