SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING"

Transkript

1 SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING 1. GEMENSAMMA SLUTSATSER EFTER STYRGRUPP Målgruppen...3 Resultat...3 Samverkan...4 Projektledning SLUTREFLEKTIONER...6 Reflektioner från Försäkringskassan...6 Reflektioner från Arbetsförmedlingen...7 SDF-Bergsjön...9 SDF-Lärjedalen...10 SDF-Kortedala STATISTIK...13

2 Följande rapport beskriver reflektioner och slutsatser ifrån projektet Team för personer med. Rapporten är indelade i tre avsnitt. Det första avsnittet sammanfattar de gemensamma slutsatser projektets inblandade gjort i projektet. Sammanfattningen utgår från gemensamt möte där personal och chefer från de samverkande parterna deltog. Andra avsnittet är reflektioner från de samverkande parterna. Alla har inte gjort egna reflektioner. Alla har ändå fört fram sina reflektioner genom det gemensamma mötet. Reflektionerna står för dem som skrivit dem och deras uppfattning. Sista avsnittet, statistik, beskriver den redovisning projektet gjort genom DIS (Deltagare i samverkan). BAKGRUND Projektet för personer med startade utifrån förändrade regler i sjukförsäkringen I processen identifierades personer med, utan anställning, vara en grupp som kunde komma att hamna i en situation där deras ersättning upphör och att individerna då skulle befinna sig i okunskap om vilka möjligheter som stod till buds. För att möta de här individerna beslutade Samordningsförbundet Göteborg Nordost att avsätta medel för ett projekt som kunde identifiera och möta dessa individer. Syftet var att informera personerna om de nya reglerna samt kunna ge råd och stöd till vidare rehabiliteringsinsatser. Projektet har bestått av en arbetsförmedlare, en handläggare från Försäkringskassan samt fyra handläggare från respektive stadsdel om 25%. Försäkringskassans personal utökades med 30% från september Det operativa arbetet startade efter nyåret Projktägare har varit Försäkringskassan. Projektet har också haft en styrgrupp bestående av den operativa personalens chefer. Projektet avslutas då nya regler i sjukförsäkring och den så kallade arbetslivsintroduktionen införts. Målgruppen anses då mötas genom Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion

3 1. GEMENSAMMA SLUTSATSER EFTER STYRGRUPP Styrgrupp och personal har träffats för att gemensamt gå igenom projektets lärdomar. Fyra olika områden lyftes speciellt upp. Dessa redogörs för nedan. Samordningsförbundets slutsatser presenteras efter styrelsebehandling. MÅLGRUPPEN Projektet har gått igenom 980 för att identifiera projektets målgrupp. Av de 980 ärendena har 134 individer bedömts vara i behov av kontakt med projektets handläggare för vidare planering. Främsta orsakerna till att så många inte varit i behov av kontakt med projektet är att de inte tillhört målgruppen. De har i huvudsak haft varaktig sjukersättning eller varit anställda. 20 av de 134 individerna har av läkare bedömts vara i behov av varaktig sjukersättning. 10 personer har tackat nej till fortsatt stöd efter första mötet. 38 individer har varit i behov av fortsatt medicinsk rehabilitering och 8 av social rehabilitering. 58 individer har kunnat ingå i en arbetslivsinriktad rehabilitering. De har då i huvudsak gått till samverkansteam på vårdcentral och handlingsplanesamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För att individerna ska komma till de insatser som projektets personal gjort möjligt har flera möten krävts med individen samt kontakter och påtryckningar för att individen ska erbjudas den rehabilitering som är nödvändig för att komma vidare. Slutsatsen av dessa uppgifter är att syftet med projektet, att informera och sedan stödja till lämpliga insatser, krävt en form av förrehabilitering. Kartläggning av sociala och medicinska förutsättningar tillsammans med motivationshöjande insatser innan planering av individens fortsatta rehabilitering har behövts i de flesta av de aktuella ärendena. En lärdom av projektet är därför att målgruppens rehabiliteringspotiential har varit lägre än väntat och att utredning och motivationshöjande insatser har varit nödvändigt för att ge individen förutsättningar för en fortsatt positiv arbetslivsinriktad rehabilitering. RESULTAT I projektbeskrivningen definierades syftet: Syftet med projektet är att de som har fått 18 månaders förlängning av sin tidsbegränsade sjukersättning ska få ett samordnat stöd i sin rehabilitering

4 Individens sociala situation, vad gäller sysselsättning och försörjning, kommer att bli förändrad. De ska veta vilka krav som ställs och vilket stöd som väntar dem i deras nya situation. Projektets syfte har varit att på ett effektivt sätt möta en målgrupp som identifierats och som kan hamna i en utsatt situation. Fokus på att utveckla samverkan och få fungerande samverkansförutsättningar har varit underordnat. Genom att gå igenom samtliga ärenden som beviljats en förlängning av sin sjukersättning, för att därefter kalla alla som tillhör målgruppen till möte för information, har projektet uppnått sitt syfte. Utöver att uppnå det primära syftet har handläggarna vid Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gett ytterligare stöd till målgruppen för att komma vidare i sin rehabilitering. Arbetet med individerna har visat att målgruppen inte endast kan mötas med information för att därefter gå in i en aktiv rehabilitering. Utredande samtal och kartläggning har varit nödvändigt för många av projektets individer. Projektet har dessutom utvecklat kontakter främst med vården för att säkerställa att den medicinska rehabilitering fortgår. Projektet har inneburit att 124 av 134 (10 har tackat nej till medverkan) har haft en fortsatt planering. Utav dessa har 38 individer behövt fortsatt medicinsk rehabilitering innan det kan bli dags för en arbetslivsinriktad rehabilitering. Projektet syfte har uppnåtts. Målgruppen har i stor utsträckning en problematik som kräver utredande samtal, kartläggning och kontakter med vården för att en arbetslivsinriktad rehabilitering ska kunna bli framgångsrik. SAMVERKAN Försäkringskassan har identifierat ärenden, möten med individen har skett tillsammans med både Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens handläggare. Arbetsförmedlingen har haft ett störe ansvar för de fortsatta kontakterna efter det gemensamma mötet. Syftet med socialtjänstens medverkan har varit att möta de individer som eventuellt skulle kunna komma att hamna utanför sjukförsäkringen och vara i behov av försörjningsstöd. Socialtjänsten skulle då i ett tidigt skede kunna informera och stödja individen kring socialtjänstens möjligheter och krav. I förhållande till socialtjänsten har samverkan varit mycket begränsad. Få ärenden har kommit till socialtjänsten. Få deltagare har haft kompletterande försörjningsstöd. Av de individer som kommit till möte med Försäkringkassan och - 4 -

5 Arbetsförmedlingen är det få som skrivit på samtycke till att samverka med socialtjänsten. Antalet träffar mellan handläggare har varit sex stycken. Vid träffarna har Arbetsförmedlingens handläggare träffat handläggarna från socialtjänsten. Vid mötena har diskussioner förts. Ärendena har då avidentifierats av sekretesskäl. Utöver handläggarträffar har sex stycken styrgruppsträffar ägt rum där personal och chefer träffats gemensamt. Då socialtjänstens roll inledningsvis var otydlig och att antalet individer som efterfrågat deras stöd varit begränsad har arbetsuppgifterna för socialtjänsten varit få. Träffar för att utveckla gemensamma metoder har varit begränsade och troligtvis bidragit till att socialtjänstens resurser inte tagits till vara fullt ut. För att samverkan ska fungera på ett positivt sätt krävs att alla parter möts och tillsammans utvecklar metoder för sitt arbete. Sekretessen mellan myndigheter är många gånger ett bekymmer för att kunna använda samtliga myndigheters kompetens kring en individ och skapa en helhet kring individen och vilka insatser som görs och har gjorts. PROJEKTLEDNING Projektet har letts av en styrgrupp bestående av personalens operativa chefer samt Af-chef i Angered. Sammankallande och projektledare för projektet har Försäkringskassan varit. Projektledare har vid två tillfällen bytts ut pga att de fått nya tjänster. Utöver det har Samordningsförbundet Göteborg Nordost bistått med administrativt stöd vid sammankomster samt uppföljning genom DIS. De områden som lyfts fram kring ledning är, bristande samverkan, samtidig information och dialogen kring hur projektets mål och syfte inledningsvis skulle tolkas. Det har efterfrågat en projektledning för samtliga som arbetar i projektet där den vardagliga dialogen kan föras och där informationen kommer ifrån. I projekt med samverkan finns alltid flera aktörer med olika ingång och i många fall jämbördiga relationer. För att tydliggöra ledarskapet krävs att de olika roller som finns i styrgrupp i förhållande till personal tydliggörs för samtliga parter i ett tidigt skede

6 2. SLUTREFLEKTIONER Samtliga samverkande parter har getts möjlighet att ge sin bild av projektet. Beskrivningarna beskriver respektive parts reflektioner och står för dem som skrivit dem. REFLEKTIONER FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN Linda Bertlin och Britt-Mari Axelsson handläggare Försäkringskassan Våra tankar kring projektet FK Det är alltid lite lurigt att starta upp ett projekt från grunden. Det vi haft att förhålla oss till har varit en projektbeskrivning och en målgrupp. Nu när vi skriver ned våra tankar vill vi att man har i åtanke att projektet har varat i tolv månader och vi anser att det går att dela upp tiden i tre delar; uppstart, fortlöpande arbete samt avslutningsfas i och med att projektet nu läggs ned. Försäkringskassans arbete har bestått av att identifiera ärenden, kalla in de försäkrade till samtal, informera om lagändringen samt försöka hitta en rehabiliteringspotential. Vårt identifieringsarbete har bestått i att vi sammanlagt har läst igenom omkring 1000 ärenden. Majoriteten av dessa har inte ingått i målgruppen på grund av att de har beviljats varaktig sjukersättning, har anställning eller har en pågående arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan med AF. En del i målgruppen har varit för sjuka för att kallas in för samtal. Identifieringsarbetet har varit svårarbetet på grund av vårt datasystem. Efter varje personligt möte har det funnits flera vägar att gå. Detta har tidigare beskrivits i verksamhetsberättelsen. Vid identifieringen har vi märkt att utifrån projektets målgrupp så är det just i de här ärendena som det saknats en bra planering från FK:s sida. Det tror vi beror på att dessa individer står långt ifrån arbete. Flertalet har aldrig varit inne i arbetslivet/arbetsmarknaden eller fått fungerande behandling från sjukvården (oftast psykisk ohälsa) och det saknas ett väl fungerande socialt skyddsnät. På så sätt har målgruppen varit i stort behov av samarbete mellan myndigheterna. Utifrån Försäkringskassans synvinkel har vi lyckats träffa väldigt många individer som dessvärre själva och från sjukvården sida inte ansetts vara i fas att påbörja någon form av åtgärd. Vi upplever att det är en väntan i dessa ärenden från alla instanser, att det förhoppningsvis ska ske en förbättring av den försäkrades hälsotillstånd längre fram i tid. Vi anser att det är här det stora problemet finns. I merparten av dessa ärenden tror vi inte att de försäkrade kommer att bli nämnvärt - 6 -

7 bättre eller sämre utan deras tillstånd känns i stället stationära, utan att de för den delen kan få rätt till varaktig sjukersättning enligt det nya regelverket. Där kan vi se att vi i projektet skulle ha kunnat möta individerna på ett annat sätt i stället för att informera och försöka slussa personer vidare till R-uppdraget. Vi anser att vi skulle ha jobbat aktivt för att dessa människor skulle kunna påbörja någon form av för-rehabilitering. Vi tycker att man måste samverka mycket mer med vården (dr/psykolog/kurator) för att lyckas med en så pass svår målgrupp. För att få dem gå till Hälsoteket, Aktiv eller Grön Rehab, hade de rent fysiskt ha behövt en person (ex. boendestödjare) som höll dem i handen. I vems uppdrag detta skulle ligga kan vi inte svara på, men projektet hade vunnit på om det funnits möjlighet till en sådan stöttning. En annan vinst skulle ha kunnat vara att vi haft en jobbcoach knuten till projektet, där denna person aktivt kunde leta efter lämpliga träningsplatser. Detta för att slippa den långa väntan innan uppstart sker inom R-uppdraget. I de ärenden där individerna varit i så gott skick har vi givetvis remitterat dem till R- uppdrag för fortsatta insatser i samverkan. I de ärenden där vi sett behov av stöttning gentemot sjukvården har vi suttit med vid flertalet avstämningsmöten. Eftersom vi under hösten fick reda på att projektet läggs ned till nyår har vi inte kunnat följa alla ärenden på det sätt som vi hade velat. Avslutningsvis anser vi oss nöjda med projektets insats med tanke på den korta tid vi verkat, där vi trots den svårarbetade målgruppen ändå lyckats hjälpa flertalet individer vidare samt fått majoriteten av dem att förstå den förändring de står inför. Vi upplever att våra trepartsamtal har varit i en positiv anda, där den försäkrade haft möjlighet att framföra sina synpunkter och varit delaktig. REFLEKTIONER FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN Mitra Moen, arbetsförmedlare Af Gamlestaden Vid projektets start fanns olika uppfattningar om vad projektets främsta syfte och mål var. Det rådde även oklarhet och oenighet om vad som var det viktigaste delen i det dagliga arbetet. Projektledningen och Samordningsförbundet påpekade att tyngdpunkten på vårt arbete skall ligga på att informera om regeländringar gällande tidsbegränsad SA och att det kvantitativa målet skall gå före kvalitativa. Vid mån av tid fick vi förtroendet att bära/följa de aktuella ärenden ett steg framåt för att direkt därefter lämna till ordinarie verksamhet

8 Dessa direktiv formade självfallet vårt dagliga arbete, både i den förberedande- och genomförande fasen. Under första månaderna fick vi träffa styrgruppen kontinuerligt. Även under dessa träffar fortsatte vi diskutera projektets mål, aktuella hinder, arbetssätt, delaktighet och visioner. Vid varje tillfälle lämnades en noggrann rapport om hur det dagliga arbetet fortlöpte och de grundläggande hinder som fanns för att kunna ändra inriktning mot ett mer vinna-vinna koncept för alla projektets intressenter. Målgruppen visade sig vara färre än det som uppgavs från början. Inom Fks ordinarie verksamhet arbetade man redan med en del av målgruppen. De individer som bedömdes kunna tillgodogöra sig insatser hade man redan etablerat kontakt med. Kvar blev det individer med tyngsta diagnoser och längsta frånvaro från arbetsmarknaden. Att arbeta med en sådan tung homogen grupp har varit både frustrerande, krävande och lärorikt. Detta har i högsta grad varit en bidragande orsak till vårt samarbete med specialist sjukvården såsom PMG, PNO, Kris- o trauma och diverse missbrukenheter m.m. Detta präglar självfallet även de resultat som vi har uppnått under projektets ramar. I verksamhetsberättelsen från juni månad påpekade vi att en majoritet av de individer som vi träffar saknar förutsättningar och motivation för att påbörja någon form av arbetslivsinriktad rehabilitering eller några övriga insatser överhuvudtaget. Egen försörjning är ett av de mål som nämns i projektbeskrivningen. För att kunna uppnå ett sådant resultat skulle det ha behövts justeringar och anpassningar av resurser, synsätt, arbetssätt, mål och uppdraget i sin helhet. Alltså ett uppdrag med fokus och mål på en långvarig lösning och genom en genuin äkta samverkan över gränserna. Vi har idag all anledning att vara stolta över det uppnådda resultatet och arbetet som är helt i linje med det mål och uppdrag vi fick. Följande utvecklingsområden finns enligt undertecknads uppfattning Mer aktiv projektledning med kreativ support som tydligt visar att man är allas projektledare. Bättre uppföljning från Samordningsförbundet med samtliga handläggare. Viktigt med att bejaka vinna -vinna situationen

9 SDF-BERGSJÖN Monica Fäldt, rehabkoordinator enheten för ekonomiskt bistånd SDF Bergsjön 1) Hur ser socialtjänsten på den del av samverkan i projektet som berör socialtjänsten? Förutsättningen för en god samverkan är att det finns ett ömsesidigt intresse av samverkan från alla parter och att alla involverade har likartade förutsättningar att agera och samverka med varandra. Detta projekt har inte haft detta upplägg och i praktiken har projekt varit i FK:s regi tillsammans med Af. Syftet har varit att informera de personer/målgruppen som finns/fanns försäkrade på FK enligt övergångsreglerna. Med ett annat fokus och ingångsläge kunde även socialtjänsten varit en mer aktiv samarbetspart och kunskapsbärande part. Utifrån handläggarnas erfarenheter definieras målgruppens behov och omfattning av verksamheten som kommer att vara aktuell för projektets fortsättning 2) Hur ser socialtjänsten på projektets betydelse för de individer som fått ta del av projektet? Vad som har nämnts i tidigare verksamhetsberättelser har få individer samtyckt till att medverka med Socialtjänsten. Hur frågan har ställs till målgruppen för att göra de uppmärksammade av den eventuellt kommande situationen kan vi från socialtjänsten inte svara på av förklarliga skäl. Vid efterkonstruktionen då socialtjänsten har haft möjlighet att själv plocka in de individer med tidsbegränsad sjukersättning med kompletterande försörjningsstöd så var de få eller ett ringa antal som tagit del av SA-projektets information. Vi får då förbehålla oss att de tidsmässigt inte var i fas att få ta del av denna information enligt SA-projektets upplägg. Samtidigt har antalet nya ärenden med tidigare sjukersättning ökat i våra mottagningsgrupper som tidigare har haft. - Har de tillhört målgruppen? Vi inom socialtjänsten har inte inom projektets ram fått någon ökad kunskap om målgruppen och det har inte heller uppstått någon vinna vinna situation mellan socialtjänstens och Försäkringskassan. Målgruppen har tydligen varit av tyngre art och många har tillhört specialistpsykiatrin ett område där alla parter har att vinna på ett utökat samarbete. Socialtjänsten har haft behållning av de individer som fått hjälp till förlängd eller permanent sjukersättning av de team som har arbetat i SA-projektet

10 3) Vilka lärdomar tycker socialtjänsten är viktigt att ta med sig från projektet? Det som har varit ett naturligt hinder i projektet är att socialtjänsten måste skilja på rätten till försörjning och behovet av rehabilitering hos den enskilde individen. Det finns inga gräddfiler in till att få försörjningsstöd; - om inte behoven kan tillgodoses på annat sätt. Men utan fokus på vilken sort av försörjning eller hemvist individen har i det initialt skede, skulle vi kunna samverka med öppna ögon och erbjuda individen ett samordnat stöd i sin rehabilitering. 4) Övriga reflektioner? Projektet har, med förklarliga skäl, haft två eller tre samordnare. Vid återkopplingsträffarna har vi ifrån socialtjänsten till största del bara träffat Afhandläggaren. Vi har saknat FK s närvaro. SDF-LÄRJEDALEN Nils Timan 1:e social sekreterare socialtjänsten Lärjedalen 1) Hur ser socialtjänsten på den del av samverkan i projektet som berör socialtjänsten? Att det fanns stor vilja och kunskap kring målgruppen som tyvärr inte kunde tas till vara på. Mycket på grund av olika sekretessregler som i detta fall inte var klienten till gagn. Klienterna gick miste om information samt möjligheter till att utreda sin arbetsförmåga. 2) Hur ser på socialtjänsten på projektets betydelse för de individer som fått ta del av projektet? Problemet var att individerna verkade vara i någon slags förnekelsefas där de inte tog till sig att de kunde bli av med sin ersättning från FK och därför inte vill ingå. Man kan fundera på om man skulle vara övertydlig från FK och trycka mer på hotet om avslag om man söker bistånd hos IFO? Sannolikt är det väl så att man efter en längre tid med sjukersättning har svårt att inse vilka situationer som kan uppstå

11 Ütifrån den senaste tidens utveckling så kanske detta är något som vi får fler levande exempel på efter årsskiftet. 3) Vilka lärdomar tycker socialtjänsten är viktigt att ta med sig från projektet? Det är viktigt att i ett initialskede göra klart ansvarsfördelningen för alla parterna i projektet. Socialtjänsten hamnade tyvärr lite brevid. Det är även viktigt att lyfta eventuella hinder mellan de olika myndigheter innan projektet börjar: sekretess, samtycke, vad händer om vi inte får in det? etc.etc. Det är dock en unik förändring som sker i lagstiftningen, där direktiven blev klara ganska sent. Därför kunde det ha varit en fördel med en större öppenhet och frikort för anpassning till utvecklingen. SDF-KORTEDALA Marie Hansson, enhetschef socialbidragsenheten i Kortedala 1)Hur ser socialtjänsten på den del av samverkan i projektet som berör socialtjänsten? Redan i projektets inledande fas framförde socialtjänstens representanter att de inte uppfattade sig delaktiga i projektet. Vi tolkade också att det inom projektets ram skulle finnas möjlighet till en anpassning av arbetssätt och metoder allt eftersom. Projektet har inte gett socialtjänsten förutsättningar att samverka och ingen förändring har skett i arbetssättet när sådana synpunkter lyftes fram. Eftersom parterna i princip aldrig träffades samtidigt skapades inga arenor för dialog. I det här projektet har vi varit tre samverkansparter. Det som har skilt detta projekt från andra projekt inom ramen för samordningsförbundet är att "Projektdeltagaren" endast varit aktuell hos en myndighet dvs FK. Bara den omständigheten borde ha gett oss anledning till större eftertanke när projektet förbereddes. FK är den myndighet som haft full legitimitet i förhållande till individen och därmed störst handlingsutrymme. AF gavs handlingsutrymme utifrån tidigare samverkan med FK, vilket också var det arbetssätt som projektet beskrev. Samtycke och sekretess angavs som skäl för att socialtjänsten hade svårt att delta. Denna svårighet borde i såfall också påverkat samverkan mellan AF och FK eftersom AF också som vi uppfattade saknade legitimitet i förhållande till projektdeltagaren på samma vis som för socialtjänsten

12 2) Hur ser på socialtjänsten på projektets betydelse för de individer som fått ta del av projektet? Eftersom vi inte skaffat oss några egna erfarenheter är det svårt att se. De som vi hört FK och AF lyfta fram är den hjälp de personer fått genom samarbetet med psykiatrin som bedeömt inte kunna komma tillbaka i arbete. Vi ser också svårigheten med att arbeta med en grupp personer som nyligen fått ett beslut på att de saknar arbetsförmåga och som alldeles uppenbart ser sig som sjuka och med beslut om sjukersättning också fått det bekräftat från FK. Vi har egen erfarenhet från liknande målgrupper och vet vilka långsiktiga strategier man måste ha för att nå en förändring hos individen. Sådant arbete kräver både tålamod och eftertänksamhet. 3) Vilka lärdomar tycker socialtjänsten är viktigt att ta med sig från projektet? Projekt inom ramen för samordningsförbundet borde i första hand fokusera på i vilken grad projektet leder till ökad samverkan och i andra hand till hur målgruppen fångades. Skapa tillräcklig tid för ett gott förarbete innan projektet är i full gång. Projektet blev allt för tidigt uppgiftsbaserat och man fokuserade i för hög utsträckning mot kvantiteter och information. I sådana här projekt är det särskilt viktigt att det finns utrymme för dialog

13 3. STATISTIK Statistiken nedan utgår från DIS. DIS är den statistiska uppföljning som Samordningsförbundet Göteborg Nordost gör för samtliga aktiviteter förbundet finansierar och där aktiviteten aktivt arbetar med deltagare. Totalt antal deltagare under perioden Årsrapport 2009 Tidsbegränsad sjukersättning Antal nya under perioden Antal deltagare vid periodens start Avslutade under perioden Antal deltagare vid periodens slut Stadsdel Gunnared 42 Lärjedalen 23 Bergsjön 37 Kortedala 32 Totalt 134 Bakgrundsfaktorer: Män Kvinnor Totalt -25 år år år Totalt

14 Tid i aktivitet Avslutade Totalt under perioden 0-3 mån mån mån mån mån mån 0 0 Summa Inkomst vid start i aktiviteten: Antal Andel, % Försörjningsstöd 0,0% Sjukpenning 0,0% Sjuk/aktivitetsersättning ,0% A-kassa/aktivitetsstöd 0,0% Studiestöd 0,0% Lön 0,0% Annan 0,0% Vet ej 0,0% Summa ,0% Sysselsättning vid start i aktivitet: Antal Andel, % Anställd/egenföretagare 1 0,7% Studerande 0,0% Arbetslös ,3% Annat 0,0% Vet ej 0,0% Summa ,0%

15 Inkomst vid start och avslut i aktivitet för avslutade deltagare: Start, Andel, % Avslut, antal Andel, % antal Försörjningsstöd 0,0% 0,0% Sjukpenning 0,0% 0,0% Sjuk/aktivitetsersättning ,0% ,0% A-kassa/Aktivitetsstöd 0,0% 0,0% Lön 0,0% 0,0% Studiestöd från CSN 0,0% 0,0% Annan 0,0% 0,0% Vet ej 0,0% 0,0% Summa ,0% % Sysselsättning vid avslut i aktivitet Antal Andel, % Ej rehabilitering i 39 29,1% dagsläget Fortsatt rehabilitering* 71 53,0% Utbildning 0,0% Arbetssökande 1 0,7% Arbete, halvtid eller 0,0% mer Arbete, mindre än 0,0% halvtid Ej känt, flyttat 1 0,7% *Arbetsförberedande rehab, 25 individer. Social rehab, 8 individer. Medicinsk rehab, 38 individer. Ej känt, avbrutit, ej 1 0,7% avhörd Annat* 21 15,7% *Vill ej gå in i aktivitet Summa ,0% Förbättring av arbetsförmåga: Antal Andel, % Ja 14 10,4% Nej 82 61,2% Svårbedömt 38 28,4% Summa ,0%

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland första halvåret 2011

Resultat från uppföljning i Västra Götaland första halvåret 2011 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Samordningsförbunden i Västra Götaland 2011-07-08 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland första halvåret 2011 Uppföljningssystemet DIS Deltagare

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

1. Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom/ohälsa. 3A. Behov finns troligen av samordning av rehabilitering mot arbete. Kontakta FK

1. Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom/ohälsa. 3A. Behov finns troligen av samordning av rehabilitering mot arbete. Kontakta FK pga mot arbete. Kontakta FK av en 8A. Hel eller 8B.Saknar pga 1: Nedsatt medicinskt pga. underlag. Socialsekreteraren (handläggaren) har kontakt med en individ som socialsekreteraren bedömer har sin nedsatt

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland

Resultat från uppföljning i Västra Götaland Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2010-07-06 1 (6) Resultat från uppföljning i Västra Götaland Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem som

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndigheter - Erfarenheter och resultat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år X-Fokus Augusti 2000

Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndigheter - Erfarenheter och resultat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år X-Fokus Augusti 2000 Sammanfattning av rapporten Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndigheter - Erfarenheter och resultat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år X-Fokus Augusti 2000 BORIS-projektet är ett

Läs mer

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan.

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Intensifierad samverkan unga 19-29 år med aktivitetsersättning beviljades i september 2013 300 000 kronor av styrelsen för Finsam Lekeberg

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Under 2015 hjälpte Personligt ombud 95 klienter det är en ökning jämfört med 2014 då Personligt ombud hjälpte 92 klienter. Dominerande ljuspunkter

Läs mer

Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering

Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering December 2015 Anna Hansdotter Sofia Karlsson Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Metod... 2 Resultat... 3 Definitioner...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun Projektplan Strängnäs 150702 Projektnamn RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Projektägare LSG Individ- och familjeomsorgen Datum 150702 Bakgrund Målgruppen för detta projekt är de klienter som söker ekonomiskt

Läs mer

VALTNINGEN SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTET UNGA VUXNA PÅ HÄRBÄRGE

VALTNINGEN SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTET UNGA VUXNA PÅ HÄRBÄRGE SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTET UNGA VUXNA PÅ HÄRBÄRGE 1. Sammanfattning Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har beviljats 1,1 mnkr från Länsstyrelsen i Stockholms län till projektet Unga vuxna på

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering

PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Skövde 2008-12-19 2008-00012 Mottagare Skövde kommun Arbetsmarknadsenheten PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering Insatser av generell art

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST 2011 Samordningsförbundet Göteborg Nordost UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Detta dokument utgör ett komplement till förbundets årsredovisning. Här presenteras

Läs mer

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 Sammanfattning Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Region Gävleborg

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

Samverkansteam för personer med PTSDliknande

Samverkansteam för personer med PTSDliknande SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Samverkansteam för personer med PTSDliknande symtom Vid Vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborg Delrapport I Tina Eriksson Sjöö 2014-01-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN

ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Tjänsteutlåtande Dnr 2005/13 Hisingen 2005-06-13 Sekretariatet, OA, CA Ärende nr 7 ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN Bakgrund

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Vägen in ett motivations och rehabiliterande projekt

Vägen in ett motivations och rehabiliterande projekt Projektledare Catrin Nilsson, 010-119 21 46 2011-06-09 Vägen in ett motivations och rehabiliterande projekt Delrapport juni 2011 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande projekt som vilar på

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

ANALYSERAR 2005:23. Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier

ANALYSERAR 2005:23. Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier ANALYSERAR 2005:23 Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för forskning och utveckling Pernilla Tollin

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28.

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. 1 Slutrapport för projektet personer som är sjuka och saknar en sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

SLUTRAPPORT FRÅN ENHETEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND, HALMSTAD PILOTPROJEKTET KRING NOLLPLACERADE 120101 130630

SLUTRAPPORT FRÅN ENHETEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND, HALMSTAD PILOTPROJEKTET KRING NOLLPLACERADE 120101 130630 UTBILDNINGS- & ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN SLUTRAPPORT FRÅN ENHETEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND, HALMSTAD PILOTPROJEKTET KRING NOLLPLACERADE 120101 130630 Pilotprojektet kring nollplacerade individer initierades

Läs mer

En förundersökning har legat till grund för arbetet.

En förundersökning har legat till grund för arbetet. Ansökan, KomHall har, i samarbete med en arbetsgrupp, utvald av FINSAM Kävlinge/Lomma, fått i uppdrag att skriva en ansökan, KomHall. Namnet KomHall ska betraktas som ett arbetsnamn och kan komma att ändras.

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN Personal Projektledare: Ingrid Selin, socionom och socialsekreterare Övriga coacher: Inger Burman, samordnare, FK:s interna grund-och vidareutbildning samt mångårig erfarenhet

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Några deltagares tankar om Enter

Några deltagares tankar om Enter Några deltagares tankar om Enter Ganska långt över mina förväntningar innan jag blev deltagare i projektet. Bra struktur, klara mål och individanpassade aktiviteter. Tummen upp för Enter och min handledare.

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning.

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning. Slutrapport Unga med funktionsnedsättning i Värmdö Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning Försäkringskassan Mona Eriksson, arbetsförmedlare och sius-konsulent Arbetsförmedlingen 2014-10-20

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna

Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna 1 (32) 2010-02-23 Rapport Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska inom ramen för en försöksverksamhet pröva Alternativa insatser

Läs mer

Målet var att förbättra romernas situation på arbetsmarknaden och i utbildningssektorn/skolan samt att minska ohälsan bland kvinnor och män.

Målet var att förbättra romernas situation på arbetsmarknaden och i utbildningssektorn/skolan samt att minska ohälsan bland kvinnor och män. PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR Datum: 2010-12-08 Dnr 2010/ Projektbenämning Team RIAS (Utveckling av metoder och teamarbete för att få fler vuxna romer i studier, arbete och självförsörjning) Projektledare

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Viva Arena. Projektförslag. Deltagande parter bakom projektförslag

Viva Arena. Projektförslag. Deltagande parter bakom projektförslag Utkast 2008 01 11 Viva Arena Projektförslag Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun Socialtjänsten Viva kompetenscentrum, Umeå kommun Sändlista: anita.berg@lanac.amv.se

Läs mer

Styrelsemöte Tid: 09.00-14.00 14 mars 2011 Diarienr 2011/ Plats: Gunnebo Slott, Mölndal

Styrelsemöte Tid: 09.00-14.00 14 mars 2011 Diarienr 2011/ Plats: Gunnebo Slott, Mölndal Styrelsemöte Tid: 09.00-14.00 14 mars 2011 Diarienr 2011/ Plats: Gunnebo Slott, Mölndal Närvarande: Ledamöter Övriga Ledamöter: Dagmar Callgard, Mölndals stad (Fp) Anna Strand, Partille kommun (C) Maria

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Tryggingastofnun om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Navigator Diarienummer: 2008-3070068 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2008 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås Pilotmodell: Samordningsteam Västerås Rapporten avser tidsperiod 4, d.v.s. 2015-07-01 2015-12-31 Bente Eriksson Hollås och Catrin Nilsson Sammanfattning Under perioden som projektet pågått har deltagarna

Läs mer

Sari Harju, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare

Sari Harju, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Laxå, kl 09.00 11.20 Beslutande Inger Trodell, Örebro läns landsting, ordförande Annelie Moilanen, Försäkringskassan Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Sammanställning av utvärdering, Samteamet, augusti 2008.

Sammanställning av utvärdering, Samteamet, augusti 2008. Sammanställning av utvärdering, Samteamet, september 28. 2 Sammanställning av utvärdering, Samteamet, augusti 28. Innehåll 1. Bakgrund.sid 2 2. Metod..sid 3 3. Resultat sid 3 4. Konklusion..sid 11 5. Bilaga

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - 2014-08-01 Återrapporteringen avser 2010-2013 och första halvåret 2014 Sida: 2 av 52 Sida: 3

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet Förprojektering Markera i vilken grad du upplever ett behov av att utveckla och stärka

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sjukersättning och aktivitetsersättning under tid med ersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning under tid med ersättning Sjukersättning och aktivitetsersättning under tid med ersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

Uppföljning av insatser med konsultläkare 2004

Uppföljning av insatser med konsultläkare 2004 PM Bilaga 2 Socialtjänstförvaltningen Ulla-Britt Fingal 2005-03-09 Uppföljning av insatser med konsultläkare 2004 Sammanfattning Inom ramen för stadens arbete med att bryta långvarigt bidragsberoende och

Läs mer

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering Ansökan ställd av : ÖREBRO KOMMUN, ÖREBRO LÄNS LANDSTING, LOKALT FÖRSÄKRINGSCENTER ÖREBRO, ARBETSFÖRMEDLINGEN ÖREBRO SAMT STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO 1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I

Läs mer

Förbättrad samverkan för arbetslös målgrupp i Torsås kommun

Förbättrad samverkan för arbetslös målgrupp i Torsås kommun Författare: Monica Gullin Slutrapport Förbättrad samverkan för arbetslös målgrupp i Torsås kommun Detta dokument är slutrapporten av projektet Förbättrad samverkan för arbetslös målgrupp i Torsås kommun

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Kommentarer om Årsberättelse 2008 och tertialrapport 3 från SAMS

Kommentarer om Årsberättelse 2008 och tertialrapport 3 från SAMS SAMS-utvärdering Harry Petersson Med kompletterande anteckningar från Joakim Tranquist 2009-02-05 Kommentarer om Årsberättelse 2008 och tertialrapport 3 från SAMS 1. Inledning Det var intressant att läsa

Läs mer

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer.

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar personer som har

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar Kartläggning utvecklingsbehov 2008 Markera i vilken grad du upplever ett behov av att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Beslutad av förbundsstyrelsen 2015-11-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. INRIKTNING...2 3. MÅL OCH PRIORITERADE OMRÅDEN

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 Projektperiod: 090201-111231 1. Sammanfattning Ungdomsprojektet Palladium är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms och Vingåkers

Läs mer

Rehabilitering. Specialist i medicinsk rehabilitering. Överläkare på rehabavd för individer med kombinerad smärt-och psykiatrisk problematik 2,5

Rehabilitering. Specialist i medicinsk rehabilitering. Överläkare på rehabavd för individer med kombinerad smärt-och psykiatrisk problematik 2,5 Diagnosfördelning för antalet pågående sjukfall juni 2006, respektive juni 2009 nationell nivå Antal sjukfall per 1000 st försäkrade, både män och kvinnor. Källa Försäkringskassan DOA-register 12 11 10,6

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Rapport 5 preliminär, version maj 2010 Fokusgrupper med coacher - En resultatsammanställning baserad på 2 fokusgrupper med sammanlagt 8 coacher. Bengt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen

Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen Utökad sammanfattning till Assistansersättningens utveckling (Socialförsäkringsrapport 2015:13) Lagändringar och rättspraxis bakom ökningen i assistansersättningen Förord År 1994 infördes personlig assistans

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé PATIENT- OCH NÄRSTÅENDEUTBILDNING MED HÖG DELAKTIGHET 1 Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet För

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer