Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner"

Transkript

1 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

2 Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Avgränsning Revisionskriterier Metod och genomförande Granskning av rutiner kring leverantörsfakturor Bokföring av faktura Kontering och periodiseringar Felregistreringar Uppbokning av moms Delegationsordning och attesträtt Attestkedja Behörighet för ändringar i Palett Behörigheter för inlägg av nya användare i Palett Fakturor som förfaller och arkivering Rutiner för kontroller av överföringar mellan leverantörsreskontra och huvudbok Stickprovskontroller hantering av leverantörsfakturor Bedömning och rekommendationer Granskning av rutiner kring representation, resekostnader och konferensdeltagande Granskning av rutiner och regelverk kring kontokortsanvändning Granskning av rutiner och regler kring reseräkningar Bedömning och rekommendation avseende rutiner för representation, resor och konferensdeltagande Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

3 1 Slutsats och sammanfattning Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsen inte fullt ut har en ändamålsenlig intern kontroll över ekonomiadministrativa rutiner och att kommunen måste utveckla regler, rutiner och dess efterlevnad inom områden med risk för förtroendeskadligt beteende och oegentligheter som representation, reseräkningar (resor/konferenser) samt gåva. Detta är till stor del en följd av valet av decentraliserad hantering av leverantörsfakturor, kontering och attestering. Systemet kräver en hög kunskapsnivå i attestkedjorna vilket idag till del saknas. Kommunen måste utforma kontroller som i högre grad förhindrar fel, varav vi förordar hindrande kontroller istället för de som utförs i efterhand. Vår bedömning är att rutinbeskrivning för leverantörsfakturor är väldokumenterad samt att kommunen har god inblick i över hur denna rutin fungerar. Kommunen har många användare i Palette. Alla användare har inte den baskunskap i redovisning som de behöver för att följa god redovisningssed. Därmed blir kvalitén på bokföringen lidande. Våra rekommendationer är bland annat att insatser görs för att höja kunskapsnivå samt att leverantörsreskontraguppen gör än mer riktade kontroller på kända problemområden. Genom leverantörsfakturasystemet Palette har Umeå kommun ett bra systemstöd för att upprätthålla attestreglementet. Vid granskning av inskannade leverantörsfakturor ser vi att beslutsattestanten i några enstaka fall inte är behörig att attestera den enskilda fakturan. Kommunen bör göra en uppföljning av angiven beställarreferens på känsliga typer av återkommande fakturor, exempelvis kreditkortsräkningar, för att förhindra obehörig attestering. Kommun betalar inte alltid sina fakturor i tid. Ca 5 % betalts försent och under 2011 var den totala räntekostnaden 96 tkr. Ur ett ekonomiskt perspektiv handlar det inte om några stora pengar i relation till det antal fakturor som passerar systemet. Dock bör kommunen föregå med gott exempel vad gäller betalningsvilja. Kommunen bör fortsätta följa upp de attestanter som frekvent är sena med beslutsattest. Reglerna kring representation baseras på de skatteregler som finns. Regelverket beskriver tydligt de grundläggande förutsättningarna på området. Stickprov visar dock på att regelverket inte efterlevs. Vi bedömer att det inte finns ändamålsenliga rutiner som säkerställer att regelverk efterlevs. Vår rekommendation är att öka personalens kännedom kring representationsregler samt förmedla varför frågan är viktig i aspekten om förtroendeskadligt beteende. Vad gäller kostnader för resor och konferens finns inga regler inom kommunen om att syfte eller ändamål ska anges. Likaså finns inga regler om att ange syfte och mottaggare för gåvor. Vår rekommendation är att utforma regler för detta samt Införa beloppsgränser för gåvor för att minimera risken för bestickningsanklagelser Ingående moms bokförs därför per default utifrån de uppgifter som står på fakturan. Den kontroll som finns är uppföljning av fakturor där ingående moms är över 25 %. Någon uppföljning av fakturor utan ingående moms är inte praktiskt genomförbar, eftersom att det finns flera anledningar till att ingående moms är noll. Systemstödet avseende ingående moms är bra men det medför även en falsk trygghet i att momsen på fakturan är den moms som kommunen har rätt att dra av. Vid vår granskning av leasingkostnader har vi identifiera att felaktigt lyft moms. Vidare kan vi, på grund av de brister som finns kring fakturor avseende representation, inte uttala oss om korrekt moms lyfts. Vår rekommendation är att fler specialriktade kontroller görs på sådana typer av fakturor och kostnadsställen där begränsningar i avdragsrätten föreligger. 3

4 2 Bakgrund Umeå kommun omsätter årligen ca fem miljarder kronor och i kommunens leverantörsfakturasystem hanterades 2011 ca fakturor per år vilket resulterade i utbetalningar om ca 2,8 miljarder. Det är av stor vikt att god internkontroll föreligger så att kontering, attestering och godkännande av kostnader hanteras rätt. Av kommunallagens 6 kap. 7 framgår att Den (styrelsen) skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta omfattar all verksamhet. Intern kontroll definieras vanligen som en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar föreskrifter, riktlinjer mm. Det är styrelsens ansvar att tillse att den interna kontrollen i verksamheten är tillräcklig. Det är förvaltningens ansvar att i sitt arbete integrera intern kontroll som en naturlig del av styrning och ledning. Av kommunallagens 9 kap. 9 framgår att revisorerna årligen prövar om den interna kontrollen som görs är tillräcklig. Prövningen är ett väsentligt inslag i revisorernas uppdrag att årligen granska all verksamhet. Med bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning angående risk för att den interna kontrollen inte är tillräcklig samt risken för ej rättvisande räkenskaper, har revisorerna beslutat att genomföra denna granskning. 2.1 Syfte och revisionsfrågor Granskningens övergripande syfte är att granska om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig intern kontroll över ekonomiadministrativa rutiner. Granskningen syftar även till att belysa och bedöma kommunens regler, rutiner och dess efterlevnad inom områden med risk för förtroendeskadligt beteende och oegentligheter som representation, reseräkningar (resor/konferenser) samt gåva. I granskningen besvaras revisionsfrågan om en ändamålsenlig internkontroll finns samt rutiner för kontroll som säkerställer hanteringen av: Fakturaflöde Attestkedjor för kostnader Räntekostnader kopplat till fakturor Rutiner för godkännande av kostnader i samband med representation Rutiner för godkännande av kostnader i samband med resor Rutiner för godkännande av kostnader i samband med konferens Hantering av ingående moms 4

5 2.2 Avgränsning Granskningen omfattar kommunens centrala hantering och kommer inte granska var verksamhetsgren som finns inom kommunen. 2.3 Revisionskriterier Kommunstyrelsens ansvar för intern kontroll regleras i kommunallagen 6 kap. 7, vilken utgör den norm/ kriterier som granskningens resultat värderas mot. Kommunen har även egna styrdokument, policys, rutinbeskrivningar och rutiner inom det administrativa området. Även dessa är underlag och utgångspunkt för bedömningen. 2.4 Metod och genomförande Granskningen baseras på intervjuer och genomgång av relevanta dokument. För vart och ett av kontrollområdena har även ett antal stickprov genomförts för att ge en bild av om rådande rutiner och regler efterlevs. Intervjuer har skett med redovisningschef, lönechef, ansvarig för leverantörsreskontran samt annan berörd personal inom ekonomienheten. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. Vad gäller de stickprov vi tagit har vi utgått från de leverantörsfakturor som skannats in i kommunens leverantörsfakturasystem Palette under Vi har valt ut de konton i huvudboken som varit aktuella för denna granskning. Ur Palette har vi fått fram samtliga fakturor som konterats på respektive konto vi valt ut för granskning. Därefter har vi slumpat fram vilka av fakturorna vi valt ut för granskning. 5

6 3 Granskning av rutiner kring leverantörsfakturor För att bedöma om Umeå kommun har en god intern kontroll och hanterar leverantörsfakturorna på ett riktigt sätt har vi granskat processbeskrivningar, kontering och periodisering av inköp, kontrollen för att förhindra felregistreringar av pris m.m. samt attesthantering och registrering av moms. Samtliga steg även viktiga för att fel inte skall uppstå i utbetalning och bokföring. Det finns inom Umeå kommun en väldokumenterad processbeskrivning för hantering av leverantörsfakturor som beskriver hur flödet sker. Den tydliggör även roller i hanteringen av fakturan samt vilka kontroller som de olika rollerna förväntas genomföra. Årlig revision av processbeskrivning kommer att genomföras av leverantörsreskontragruppen. 3.1 Bokföring av faktura Det är viktigt för den interna kontrollen och för att fel inte skall uppkomma att det endast bokförs fakturor som avser mottagna, godkända leveranser/utförda tjänster och godkända villkor samt att fakturan inte saknar viktig information, t.ex. om vad som levererats, av vem och när. Kommunens grundkrav, är de samma som bokföringslagen ställer, dvs. att fakturan ska vara utställd på Umeå kommun och att fakturan ska uppfylla momslagens krav. Kommunens leverantörsfakturagrupp ska vara grindvakt för fakturor som inte har en beställare. Vidare finns ett attestreglemente där det framgår vad de olika rollerna ska göra. Personen som tar emot varan ansvarar för att göra en mottagningsattest. Attesten görs elektroniskt i leverantörsfakturasystemet Palette. Den som gör en mottagningssattest garanterar genom sin signatur att varan överensstämmer med vad som beställts, att beloppet stämmer och är förenligt med de avtal som finns. För att fakturan ska kunna betalas måste den även signeras elektroniskt genom en beslutsattest. Beslutsattestant är ofta närmast överordnad till den som gjort mottagningsattesten. Den som gör en beslutsattest garanterar genom sin signatur att fakturan är rätt konterad, att utgiften är förenlig med verksamheten och att budgetmedel finns tillgängliga. I många fall rörande mindre inköp är det dock omöjligt för beslutsattestanten att följa om mottagningssattesten är helt korrekt. Enligt vad som framkommit vid de intervjuer vi gjort med beslutsattestanter handlar det ofta om att man förlitar sig på kontrollen som utförts genom mottagningsattestens godkännande Kontering och periodiseringar Det är viktigt att kommunen har rutiner för att säkerställa att inköp konteras rätt och att inköp bokförs i rätt period. Enligt de personer vi intervjuat förekommer en ojämn kvalité på konteringarnas korrekthet, den främsta orsaken anses vara att alla som konterar inte har full kunskap om felkonteringars effekt på redovisningen. Det finns exempelvis runt personer i kommunen med beställarbehörighet och en del har inte tillräcklig baskunskap rörande redovisning. Enligt de intervjuade på ekonomienheten håller de på att ta fram en handlingsplan för att förbättra konteringarnas kvalité. Bland annat tänker kommunen genomföra kortare kurser i bokföring och kommunens kontoplan till användare av Palette för att på så sätt nå förbättringar på området. Vad gäller periodiseringar finns en funktionalitet i leverantörsfakturasystemet för att kunna fördela utgiften på rätt period. Hjälpmedlet används inte av alla och det kräver en skärskild behörighet. Inom kommunen finns en plan på att förbättra baskunskaperna i ekonomi, genom att tillhandahålla grundläggande utbildning. De flesta balansräkningskonton är stängda för majoriteten av användarna medan de mesta i resultaträkningen är öppet. 6

7 3.1.2 Felregistreringar Som tidigare nämnts är det beslutsattestanten som formellt sett är ansvarig för att kontering och faktura är korrekt. Det ingår dock i många av kommunekonomernas arbete att göra uppföljningar på orimligheter och ta stickprov på konteringar som ofta blir fel. Det finns en arbetsbeskrivning för leverantörsfakturagruppen som säger att de på fakturor över 100 tkr ska granska att det är rätt belopp och rätt datum. Vad gäller attesten sköter systemet att rätt person attesterar rätt saker. Detta bygger dock i grund och botten på att fakturan skickats ut på rätt flöde. Flödet kan ses som olika fakturavägar och dessa är utformade utifrån ett underliggande organisationsträd. Det finns tusentals olika flöden, varför det är av stor vikt att alla beställningar görs med särskilda referensnummer, Så kallad beställarreferens som är definierad i en flödesmatris för leverantörsfakturor Uppbokning av moms Vid inläsning av en faktura in i Palett scannas tolv fält, däribland ingående moms. Ingående moms bokförs därför per default utifrån de uppgifter som står på fakturan. Den kontroll som finns är uppföljning av fakturor där ingående moms är över 25 %. Någon uppföljning av fakturor utan ingående moms är svårt vid stora volymer, eftersom att det finns flera anledningar till att ingående moms är noll. Systemstödet avseende ingående moms är bra men kan medföra en falsk trygghet för attestansvariga som utan djupare kunskap kan tro att momsen på fakturan är den moms som kommunen har rätt att dra av. Därför krävs att specialriktade kontroller görs på sådana typer av fakturor och kostnadsställen där begränsningar i avdragsrätten föreligger, något som idag inte görs inom Umeå kommun. Vid vår granskning av leasingkostnader, kunde vi ganska snabbt identifiera felaktigt lyft moms. Idag framgår momsreglerna tydligt via information på intranätet. Informationen tycks dock inte vara nog underlag för att de ansvariga i hanteringen skall göra rätt. 3.2 Delegationsordning och attesträtt Leverantörsfakturagruppen har uppdraget inom förvaltningen att säkerställa att den av nämnden beslutade delegationsordningen även läggas in i Palette. Alla beslut ska vara skriftiga. Enligt ansvarig för leverantörsfakturagruppen finns inga beslutade beloppsgränser i delegationsordningen men beslut om beloppsbegränsning kan fattas av respektive nämnd. Leverantörsfakturagruppen lägger dock ändå ibland in beloppsgränser på uppmaning av olika chefer. Alla fakturor över 100 tkr måste dock beslutsattesteras av minst två personer i Palette. En beslutsattestant kan delegera attesträtten till någon annan med ett specifikt belopp. Systemet förhindrar alltid möjligheten att ev. delegering skulle leda till att mottagningsattest och beslutsattest görs av samma person. Det är även leverantörsfakturagruppen som lägger upp tillfälliga delegationer. Önskemål om tillfällig delegation ska göras skriftligt. I och med att det går att komma åt Palette via Webben har behovet av tillfälliga delegationer minskat då många, under ledigheter etc. attesterar sina fakturor hemifrån Attestkedja Inom ekonomisystemet Palett styrs attesteringen av en attestkedja som består av minst två individer. Samtliga kedjor har ett särskilt referensnummer som beställaren ska ange och som skall finnas med som underlag på fakturan. Att rätt referensnummer anges är därför av stor vikt för att fakturan ska gå rätt väg redan från start. Alla användare kan styra om en faktura de erhållit till ett annat flöde. 7

8 Felaktiga eller saknade referensnummer leder till merarbete samt ökar risken för att fakturan förfaller innan rätt person attesterat den. Ett annat problem vi noterat med felaktiga flöden är att de kan resultera i att det inte är rätt person som gör beslutsattesten. 3.3 Behörighet för ändringar i Palett Av internkontrollskäl är det viktigt att säkerställa att alla ändringar i fasta leverantörsdata godkänds av behörig? Inte minst är det viktigt att kritisk data såsom mottagande konto inte kan ändras bara av en person. Detta så att inte fel person eller bolag får betalningar som skall gå till annan. Alla uppgifter rörande leverantörer läggs i Umeå kommun in i systemet VISMA. VISMA är det ekonomisystem som hanterar huvudboken. Eftersom att möjligheten att lägga upp nya kunder har decentraliserats är det idag ett hundratal personer som kan lägga upp nya leverantörer och ändra uppgifter om befintliga leverantörer utan att blanda in någon annan. Uppgifterna skickas därefter med automatik till ekonomisystemet Palette. Palette använder uppgifterna om leverantören vid inskanningen av inkommande leverantörsfakturor. Då sker en automatisk matchning mellan inskannat organisations- och kontonummer med det uppgifter som är registrerade i Palette. Om dessa inte stämmer går fakturan inte ut på attestrunda, utan hanteras av personalen på leverantörsreskontran. Efter att allt konterats och attesterats i Palette överförs uppgifterna till VISMA. Betalfilen skickas slutligen från VISMA till banken och därmed är det uppgifterna om leverantören som finns i VISMA som styr var betalningen går. Det finns idag en automatiska matchningskontroll av bank- och postgirokonton i Palette. Det går dock fortfarande för en person med uppsåt att styra om utbetalningar till eget konto genom att ändra gironummer på befintliga leverantörer precis innan betalfilen skickas till bank. Återrapportering från banken bör fånga upp eventuell avvikelse men vi ser hellre kontroller av förhindrande art än kontroller utformade för att upptäcka felaktiga betalningar i efterhand. Leverantörsgruppen säger att de undersöker möjligheten till att löpande kunna göra logguttag på gjorda ändringar. En sådan kontroll skulle stärka den interna kontrollen Behörigheter för inlägg av nya användare i Palett För den interna kontrollen och för att minska riskerna för bedrägeri är det viktigt att en person inte kan lägga upp nya användare som inte skall ha tillgång till systemet. Inom Umeå kommun måste förfrågan om ny användare göras skriftligen från ansvarig chef till leverantörsfakturagruppen. Därefter sätts en roll upp med den för användaren korrekta rättigheter. Den nya användaren skall inte få tillgång till Palette förrän personen deltagit i en tretimmars utbildning om systemet. Det finns idag ingen rutin inom kommunen för att följa upp inaktiva användare i Palette. Dock måste alla användare på kommunens nätverk byta lösenord var tredje månad. 3.4 Fakturor som förfaller och arkivering Det finns inom kommunen systemstöd för att upptäcka så kallade flaskhalsar och attestanten själv får automatiska påminnelser via mejl när det är fem dagar kvar till förfallodag. Leverantörsfakturagruppen brukar även skicka mejl till de chefer som har underordnad personal som återkommande är sena med beslutsattest. 8

9 För att få en bild av om kommunen kan anses ha problem med en stor andel betalningar efter förfallodag genomfördes stickprov på fakturor i systemet. Av dess var 816 sent betalda, dvs. 5,6 % av fakturorna. Analys gjorts på huruvida den bokförts efter förfallodag vilket därmed skulle indikera en försenad betalning. Den totala räntekostnaden under 2011 avseende sena leverantörsfakturabetalningar uppgick till 96 tkr. Det kan dock finnas ett stort mörkertal eftersom att alla inte konterar dröjsmålsräntan på separat konto. Ur ett ekonomiskt perspektiv handlar det således inte om några stora pengar i relation till det antal fakturor som passerar systemet. Dock bör kommunen föregå med gott exempel vad gäller betalningsvilja. För att bevaka att inkomna leverantörsfakturor arkiveras på ett betryggande sätt har Umeå kommun har köpt en arkiveringstjänst av bankgirocentralen (BGC). Allt grundmaterial lagras i BGCs bergrum och företaget skall säkerställa att reglerna i bokföringslagen kring arkivering efterlevs. 3.5 Rutiner för kontroller av överföringar mellan leverantörsreskontra och huvudbok För att minska risken för bedrägeri och fel är det viktigt att uppgifter inte kan ändras vid överföring från Palett till huvudboken (VISMA). När leverantörsfakturan fått både en mottagningsattest och en beslutsattest inom Umeå kommun är den klar för definitivbokning. Uppgifterna i Palette överförs automatiskt varannan timme via en fil till VISMA. Ingen kan komma åt filen utan allt sker med automatik. Väl i VISMA får transaktionen ett skärskilt löpnummer som inte går att ändra. Alla transaktioner som kommer till VISMA från Palette har även ett unikt serienummer (BZ). Därmed går det att vid betalning se vad som gått via Palette och följa upp det mot vad som dragits från kontot. Rutinen fungerar enligt de intervjuade bra och systemstödet ger förutsättningar att i huvudboken identifiera vilka bokningar som kommer från Palette. Avstämning mellan leverantörsreskontra och huvudbok görs månatligen och det är leverantörsfakturagruppen som ansvarar för avstämning och uppföljning av differenser. Det är även viktigt att en person i systemet inte kan ikläda sig en roll som administratör och därigenom få tillgång till andra personers identiteter utan att det i systemet framgår att det är en administratör som trätt in i en annan persons användare. De nio personer som inom Umeå kommun arbetar på leverantörsfakturagruppen är administratörer i Palette. En administratör kan ändra flöden och attestera andras fakturor. De lämnar dock unika spår efter sig vilket gör att det i Palette syns vilken administratör som attesterat en faktura. Den som är ansvarig för leverantörsfakturagruppen är den som tilldelar nya administratörsroller. Manuella utbetalningar av leverantörsfakturor förekommer. Vanligtvis handlar det om utländska fakturor som respektive förvaltning granskar och konterar. Därefter betalas fakturan av leverantörsfakturagruppen. Betalningen måste ske av två i förening. 3.6 Stickprovskontroller hantering av leverantörsfakturor För att granska om det inom kommunen tycks finnas problem med fakturahanteringen har vi genomfört 25 stickprov på samtliga inkomna leverantörsfakturor över 100 tkr under perioden till samt 184 fakturor på mindre summor. 9

10 Det som granskats är huruvida fakturan är rätt konterad, att rätt moms har lyfts, att kostnaden synes vara rörelsegill och att beslutsattesten gjorts av två personer. Vid de 25 stickprov som gjordes av fakturor över 100 tkr fann vi inga fel i hanteringen. Vid fakturor under 100 tkr fann vi flertalet fel, vilka vi återkommer till senare i rapporten. Leverantörsfakturagruppen genomför kontroll på samtliga fakturor över 100 tkr vilket ger effekt på hanteringens kvalité. I våra stickprov kan vi se en klar kvalitetsskillnad mellan fakturor över respektive under 100 tkr. När det gäller fakturor under 100 tkr är svårt för oss att uttala oss om de kontroller som görs är tillräckliga, då utförda kontroller inte dokumenteras. Det finns heller inga uttalade kontroller på vad som ska göras på fakturor under 100 tkr. De stickprov vi taget på leverantörsfakturor under 100 tkr visar på att det förekommer fel som relativt lätt kan upptäckas vid en översiktlig analys, exempelvis analys av lyft ingående moms på leasingfakturor. För att kontrollera om kommunen registrerar ingående moms på ett korrekt sätt har vi inom ramen för granskningen genomfört stickprov på alla kostnader över 5 tkr är under 2012 på inkomna leverantörsfakturor, vilket var st. Vi identifierade de fakturor med orimligt hög ingående moms. Fakturor med ingående moms > 25 % (totalt fem stycken) har granskats. Samtliga visade sig korrekta. Det är dock ingen garanti för att momsen är helt rätt då det finns begränsningar i avdragsrätten för moms. På grund av bristande underlag för vissa typer av fakturor (framförallt representation) kan vi inte uttala oss om begränsningarna i avdragsrätten efterlevs. Då vi från granskning av andra kommuner och organisationer vet att registrering av rätt moms vid fakturor för leasing ofta innebär fel gjordes även stickprov på dessa där fel upptäcktes i 7% av proven (64 av 959). Det ska dock påpekas att vi inte gått igenom faktura för faktura utan endast översiktligt identifierat antal leasingfakturor med en moms över 12,5%. Det förekommer rättningar på verifikaten vilket inte framgår av den översiktliga granskningen och ibland kan kommunen ha rätt till full avdragsrätt för ingående moms, varför den verkliga andelen fakturor med felaktig moms på leasing antagligen är något under 7 %. De fel vi i granskningen funnit på fakturorna avseende leasing, är att full moms har dragits trots att reglerna i de flesta fall endast ger avdragsrätt till halv moms. 3.7 Bedömning och rekommendationer Vår bedömning är att rutinbeskrivning för leverantörsfakturor är väldokumenterad samt att kommunen har god inblick i över hur denna rutin fungerar. Vår förhoppning är processbeskrivningen får bli ett levande dokument som uppdateras när förändringar sker. Genom leverantörsfakturasystemet Palette har Umeå kommun ett bra systemstöd för att upprätthålla attestreglementet. Systemet ser till att mottagningsattest och beslutsattest aldrig kan vara gjorda av samma person samt att attestreglementet ser till att inköpstransaktioner godkänns på ett lämpligt sätt. Därmed granskas alla leverantörsfakturor av minst två personer vilket vi anser vara ett grundkrav för att upprätthålla god intern kontroll. Det är bra att kommunen själv har identifierat kvalitetsbrist i konteringen av fakturor samt att det finns en handlingsplan för hur kvalitén skall förbättras. Vi anser dock att grundläggande utbildning i redovisning och baskontoplan borde vara en självklarhet innan en användare tillåts göra konteringar. Vad gäller öppna och stängda konton är det bra ur ett interkontrollperspektiv att så mycket som möjligt är stängt i balansräkningen. Därmed resulterar eventuella felkonteringar snarare i klassificeringsfel än resultatfel. Vi bedömer att det föreligger en god kontroll av hanteringen av fakturor över 100 tkr men att det är stor kvalitetsskillnad i hanteringen av fakturor under 100 tkr. Vi rekommenderar 10

11 kommunen att identifiera och utforma kontroller för fakturatyper som bör följas upp med en formaliserad kontroll. Inte minst är det viktigt inom riskområden där fel lätt kan uppkomma som en följd av t.ex. avdragsrätt för moms. Vad gäller upplägg av behörigheter i Palett synes rutinen fungera bra. Kravet på lösenordsbyte till nätverket innebär att inaktiva användarkonton i Palett inte är ett problem ur bedrägeriperspektiv. Det problem som uppstår är att flödena blir inaktuella och därmed kan en faktura fastna hos en person som slutat. Detta kan resultera i att fakturan blir för sent betald med tillkommande förseningsavgifter. Vidare innebär en inaktiv användare att kommunen betalar onödiga licensavgifter. Det är därför av stor vikt att inaktiva användare avslutas. Vi bedömer att de systemstöd som finns är fullt tillräckligt för att minimera risken för sena betalningar. Vår granskning av betaltider på fakturor visar dock på att det trots detta är många fakturor som betalas efter förfallodag med tillkommande kostnader som följd. Huruvida det handlar om en tidsbrist eller bristfällig attityd bland de personer som är notoriskt sena är svårt att avgöra. Sammanfattningsvis görs bedömningen att Umeå kommun har de rutiner, systemstöd och regelverk som krävs för en god intern kontroll av leverantörsfakturor. Huruvida attestreglementet efterlevs av alla är svårare att uttala sig om. Vi rekommenderar kommunen att: Säkerställa att alla som kan göra konteringar också får en grundläggande utbildning och redovisning och kommunens kontoplan samt vilka konsekvenser som felkontering kan leda till. Uppföljning av angiven beställarreferens på vissa känsliga typer av återkommande fakturor, exempelvis kreditkortsräkningar, för att därigenom förhindra att fakturorna går till flöden där beslutsattestanten är obehörig. Leverantörsfakturagruppen även gör mer riktade kontroller på kända problemområden i relation till moms och representation. Beloppsgränser för attest börjar användas i delegationsordningen. Se över rättigheterna för upplägg och förändring av leverantörsuppgifter och gör en mer strikt bedömning om hur många som egentligen behöver kunna ändra uppgifter. Förändring av gironummer bör inte kunna utföras obemärkt av en enskild person. En central rutin måste utformas för att hantera alla detaljer kring anställda som slutar. Rutinen ska bl.a. se till att behörigheter till program plockas bort. Fortsätt att följa upp de som är notoriskt sena samt fortsätta genomföra påtryckningar till personens chef. Upplys alla om storleken på kostnaderna som förseningarna innebär. 11

12 4 Granskning av rutiner kring representation, resekostnader och konferensdeltagande. För den interna kontrollen är det viktigt att det finns ändamålsenliga och i organisationen kända riktlinjer rörande tjänsteresor, konferensdeltagande, gåva och representation. Umeå kommun har policies avseende representation respektive tjänsteresor och regelverket finns att tillgå på kommunens intranät. Någon policy/riktlinje för konferensdeltagande finns inte. När det gäller gåva finns inga tydliga riktlinjer annat än beloppsgränser för hur mycket moms som får lyftas. Beloppsgränserna följer skattelagstiftningen. Kommunens regler kring redovisning av representation ingår i processbeskrivningen av fakturahanteringen. Enligt representationspolicyn finns krav på verifikationsmaterial vid representation. De uppgifter som krävs är namn på samtliga personer som har deltagit, vilken huvudman eller motsvarande som de representerar och slutligen syftet med representationen. För att granska om kommunens regelverk gällande tjänsteresor, konferensdeltagande, gåva och representation följs, har vi inom ramen för granskningen genomfört stickprov på leverantörsfakturor som konterats som resa, representation, gåva samt konferens. Vi har utgått från de leverantörsfakturor som skannats in i kommunens leverantörsfakturasystem Palette under första kvartalet Ur Palette har vi fått fram samtliga fakturor som konterats på respektive konto vi valt ut för granskning. Det totala urvalet handlar således om tusentals fakturor. Därefter har vi slumpat fram vilka av fakturorna vi valt ut för granskning. Konto 5811 Deltagaravg./kurser/ konferens Antal stickprov Antal med brist enligt regelverk Procent funna brister Kommentar % Finns inget i regelverket. Om kommunen hade ställt krav på redovisning av syfte med kostnaden, hade 12 haft brister Personalfester % Den höga felprocenten kommer delvis av att det finns felkonteringar (exempelvis matinköp på ICA). Vidare finns en del internfakturering. Avsaknad av uppgivet syftet är frekvent fel. Uppgifter om antal deltagare fanns på 8 fakturor. Då antal deltagare saknas kan vi inte uttala oss om momsen är korrekt Personalrepresentation övr % Även här är det främst syftet som saknas. 18 stickprov innehöll uppgifter om antal deltagare. Utan uppgifter på antal deltagare går det inte att göra 12

13 5891 Uppvaktningar % Det finns inget i regelverket som anger att syfte och antal gåvomottagare ska anges, hade det varit så hade 22 % haft brister. I två av stickproven saknades dessa uppgifter. Då antal mottagare saknas går det inte att uttala sig om avdragen moms är korrekt eller om gåvans storlek är så stor att det riskerar att utlösa förmånsbeskattning Resebiljetter % Det finns inget i regelverket som anger att syfte ska anges, hade det varit så hade 84 % haft brister. Positivt är att alla stickprov var beslutsattesterad av någon annan än resenären Extern Representation 7102 Representationsgåvor % Endast ett fåtal granskade fakturor uppfyllde alla krav. Framförallt är det förteckning över deltagare som saknas % Det finns inget i regelverket som anger att syfte och antal gåvomottagare ska anges, hade det varit så hade 90 % haft brister. Då uppgifter om antal mottagare sakna i 80 % av stickproven går det inte att uttala sig om avdragen moms är korrekt eller om gåvans storlek är så stor att det riskerar att utlösa förmånsbeskattning. Stickproven visade att regelverket sällan efterlevs när det kommer till representation. Utifrån våra stickprov kan det konstateras att det inte finns ändamålsenliga rutiner som säkerställer en god intern kontroll som anses kunna förhindra förtroendeskadligt beteende som uppenbart strider mot gällande regler på områdena tjänsteresor, konferensdeltagande, gåva och representation. Det ska dock påpekas att vi vid fakturagranskningen inte funnit något som vi bedömt som förtroendeskadligt beteende. 4.1 Granskning av rutiner och regelverk kring kontokortsanvändning I kommunen finns det idag 23 kontokort som är ställda till användaren med arbetsgivaren som betalningsansvarig. Rätten till kontokort styrs helt utefter behov och det finns ingen hierarkisk fördelning på vem som får rätten till ett kontokort. För att få ett kreditkorts där kommunen står som betalningsansvarig krävs ett nämndsbeslut. Numera är det väldigt ovanligt att det delas ut kreditkorts i kommunens namn utan kommunen eftersträvar istället personliga betalkort där användaren får inkomma med kvitton på de utlägg som gjort i tjänsten. Kommunen har en användarmanual för användandet av kontokort. Manualen är inte beslutad av styrelse eller nämnd vilket gör att den inte går att likställa som sanktionerat regelverk i likhet med en policy. Användarna har heller inte skrivit på att de läst och förstått användarmanualen. Fakturorna från kortföretaget scannas och läggs in i Palette. Kommunen har som krav att tillhörande kvitton eller andra underlag som styrker inköpet, ska lämnas in till den som är faktureringsansvarig. Således ligger ansvaret för den kontrollen på varje enskild inom 13

14 förvaltningen utifrån uppdrag från nämnd, eftersom att det är där avstämningen sker mellan kvitton och kortspecifikation. Något krav på att kvittona ska scannas in och läggas som bilaga till kortspecifikationen finns inte. Användarmanualen är tydlig och berör enligt vår bedömning alla viktiga händelser och situationer av vikt. Att det inte finns något krav på att bilägga kvittona innebär att det är mkt svårt att följa upp avstämningen mellan kortspecifikation och kvitton samt det även försvårar möjligheten att följa upp huruvida inköp är rörelsegilla. För att granska om kommunens regelverk gällande användning av kreditkort följs, har stickprov gjorts på under inkomna leverantörsfakturor från de två kreditkortsleverantörerna (Entercard Sverige AB och Nordea bank) till Umeå kommun. I tio av de fyrtio stickprov vi genomförde fann vi brister. I samtliga tio fall har beslutsattest gjorts av kortinnehavaren vilket inte är förenligt med regelverket. Totalt handlar det om fem unika personer som gjort detta återkommande. Enligt regelverket får kortet inte användas till privata inköp. Då kommens verksamhet är omfattande är det för oss mycket svårt att uttala oss om huruvida en kostnad kan eller borde tillhöra kommunen eller om den är privat. I sju fall har vi haft svårt att se den direkta kopplingen till kommunens verksamhet. I samtliga sju fall saknas all form av beskrivning om varför inköpet gjorts vilket försvårar vår bedömning. I flera fall har kostnaden konterats som uppvaktning varför det är omöjligt att bedöma rörelsegiltigheten. Endast i åtta av fyrtio stickprov fanns kvitton inskannade. Att vissa personer återkommande attesterar sina egna kortfakturor visar på att flödet inte är korrekt för alla kreditkortsfakturor. De interna kontroller som är kopplade till nyttjandet av kontokort är enbart manuella kontroller av upptäckande karaktär i form av att man i efterhand granskar transaktionerna. 4.2 Granskning av rutiner och regler kring reseräkningar I Umeå kommun gör de anställda årligen ett stort antal resor. Därmed skrivs årligen även ett stort antal reseräkningar, totalt under 2011 registrerades 3297 stycken reseräkningar och ca 3,2 mkr betalades ut i form av utläggsersättning, traktamente och kilometerersättning. Reseräkningar registreras i programmet Far & Flyg vilket är ett standardprogram för hantering av reseräkningar. Alla anställda är inte registrerade som användare i Far & Flyg. Dessa personer gör eventuella reseräkningar manuellt på blankett. Far & Flyg kommer inom en snar framtid att bytas ut och ersättas av en reseräkningsmodul i Heroma. Riktlinjer och regelverk angående resor, utlägg, gåva, representation och deltagande vid konferenser finns spridda i olika typer av regelverk inom kommunen. Det finns ett regelverk kring tjänsteresor som främst fokuserar på prioritetsordning vid val av färdsätt, hur resor ska bokas etc. Regelverket uppdaterades i slutet på 2011 och den främsta skillnaden är att egen bil numera endast får användas i undantagsfall. Vidare finns en användarmanual till Palette som tar upp reglerna kring representation. Far & flyg ställer krav på användaren att fylla i obligatoriska uppgifter såsom ändamål med resan. Vidare hjälper den till att räkna ut resetider och traktamenten mm. Stickprov på reseräkningar görs av löneenheten men huvudansvaret ligger hos den som attesterat reseräkningen. Löneenheten kan ses som ett extra skydd att reseräkningen blir rätt. Enligt löneenheten är kvalitén på reseräkningar överlag god. Programmet ger ett bra systemstöd, vilket förhindrar fel. När det gäller systemstöd för att styra användaren att lägga in obligatoriska uppgifter, finns dock ännu bättre program på 14

15 marknaden. Far & flyg kommer att bytas ut och ersättas med ett till Heroma integrerat system. Den extra kontroll som löneenheten gör är bra, men det vore ännu bättre om det fanns en uttalad beloppsgräns eller liknande för när en reseräkning måste granskas av löneenheten. Vidare ser vi gärna att alla börjar använda reseräkningsprogrammet. Attestordningen är i Far & Flyg densamma som i lönesystemet Heroma vilket innebär att det är samma person som attesterar den anställdes frånvaro i Heroma som attesterar den anställdes reseräkningar. Denna person är oftast den anställdes närmaste chef. När reseräkningen attesterats skickas den vidare till löneenheten för utbetalning. Alla reseräkningar lagras i dagsläget i 10 år och det handlar om kvitton. Reseräkningarna lagras på olika ställen varför löneenheten inte kan uttala sig om hur andra verksamheter sköter arkiveringen. Genom stickprov av fyrtio reseräkningar under 2011 och 2012 har vi velat kontrollera att kvitton stämmer med reseräkningen samt att övriga regler kring redovisningen efterlevs. Pga att lagringen av reseräkningar är spridda på olika verksamheter är det urval vi gjort inte representativt för hela Umeå kommun. Vi har granskat de reseräkningar som lagras vid löneenheten. Vid granskningen fann vi inga avvikelser. Vidare har vi översiktligt analyserat om de nya reglerna kring användning av egen bil efterlevs. Det vi kan konstatera är att utbetalningen av milersättning minskat kraftigt under årets första 3 månader i jämförelse med fjolåret. Under januari till mars 2012 begärdes ersättning för 738 körda mil vilket kan jämföras med 1253 mil Under 2011 betalade Umeå kommun ut 1,4 mkr i traktamenten, 920 tkr i utläggsersättning och betalade ersättning för 4600 körda mil med egen bil. Det vi kan konstatera är att kontrollerna synes vara bra och effektiv, då vi inte funnit några reseräkningar med brister. De nya resereglerna har påverkat resenärerna med efterlevs ännu inte fullt ut. 4.3 Bedömning och rekommendation avseende rutiner för representation, resor och konferensdeltagande Resepolicyn är saklig samtidigt och vi uppfattar den som lätt att förstå. I policyn står dock inget om att det ska framgå ändamål och skäl till resan. Indirekt kan man genom attestpolicyn härleda att egna kostnader för resor ska beslutsattesteras av någon annan än resenären. Reglerna kring representation baseras på de skatteregler som finns. Regelverket beskriver tydligt de grundläggande förutsättningarna på området. Det finns inga uttalade regler kring konferenser. Vad gäller resekostnader finns inga regler inom kommunen om att syfte eller ändamål ska anges. Det som finns är en uppmaning att till resenären att välja det reseupplägg från dörr till dörr som sammantaget bedöms som mest ekonomiskt, tidseffektivt, hållbart och säkert. Huruvida uppmaningen efterlevs är näst intill omöjlig att följa upp. Vi bedömer att det inte finns ändamålsenliga rutiner som säkerställer en god intern kontroll som anses kunna förhindra förtroendeskadligt beteende som uppenbart strider mot gällande regler på områdena tjänsteresor, konferensdeltagande, gåva och representation. Det ska dock påpekas att vi vid fakturagranskningen inte funnit något som vi bedömt som förtroendeskadligt beteende. Att vissa personer återkommande attesterar sina egna kortfakturor visar på att flödet inte är korrekt för alla kreditkortsfakturor. De interna kontroller som är kopplade till nyttjandet av 15

16 kontokort är enbart manuella kontroller av upptäckande karaktär anses inte vara ändamålsenliga. Vad gäller arkivering av kvitton och reseräkningar skulle vi gärna se en samlad centrallagring istället för som nu att arkiveringen är spridd på olika nämnder. Anledningen är svårigheten att överblicka huruvida de regler som bokföringslagen ställer på arkivering av räkenskapsmaterial efterlevs. Våra rekommendationer är: Tydliggöra regelverket för resor och representation samt utforma regler för konferens. Av regelverket bör tydligt framgå att syfte och namn på gåvomottagare ska framgå som underlag vid godkännande av kostnaden. Inför beloppsgränser för gåvor för att minimera risken för bestickningsanklagelser Öka personalens kännedom kring representationsregler samt förmedla varför frågan är viktig. Se över om det med hjälp av systemstöd går att i högre grad bygga in kontroller som tvingar användaren att följa regelverket. Användarmanualen för kreditkort bör istället antas som policy/riktlinje. Alla kortägare bör signera att de läst och förstått de regler kommunen har för kortanvändning. Det bör säkerställas att kortägaren inte attesterar sina egna kortfakturor. I möjligaste mån dra in kreditkort i kommunens namn och istället eftersträva att de ersätts av personliga kreditkort där kommunen betalar årlig kortavgift. Det bör vara ett krav på att alla kvitton skannas in och läggs som en bilaga till kreditkortsfakturan. Att alla reseräkningar och tillhörande kvitton arkiveras på ett och samma ställe inom kommunen. Umeå Jonas Wiberg Godkänd revisor 16

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Uppföljande granskning av resefakturor

Uppföljande granskning av resefakturor Uppföljande granskning av resefakturor PM april 2015 April 2015 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 19:2-2015 Innehåll SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND... 4 REVISIONSFRÅGOR... 4 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm Miljönämnden Miljöförvaltningen Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): 040-34 19 55 Hemsida:

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Attestreglementet år 2013

Attestreglementet år 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomienheten Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Attestreglementet år 2013 Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Attestordning vid Linköpings universitet

Attestordning vid Linköpings universitet me LINKÖPINGS UNIVERSITET 2017-03-21 1(7) Attestordning vid Linköpings universitet Detta beslut gäller från och med mars 2017 och ersätter tidigare beslut med diarienummer LiU-2016-02386. Beslutet ska

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas 1(1) 2016-09-19 : Dröjsmålsränta mån januari-augusti uppgår till 61 tkr. Till detta tillkommer ränta debiterad på nästa faktura från leverantör som i vissa fall konteras tillsammans med den vanliga kostnaden.

Läs mer

Riktlinjer för delegering av attesträtt

Riktlinjer för delegering av attesträtt UFV 2016/1022 Riktlinjer för delegering av attesträtt Attest- och utbetalningsregler Fastställd av rektor 2016-06-21 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Definition attest 3 2. Syfte med attest- och

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Carl-Gustaf Folkesson, Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Martin Möllerberg Projektledare Anna Thernfrid Projektmedarbetare Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar www.pwc.se Revisionsrapport Ebba Lind Simon Löwenthal Rebecka Hansson, Certifierad kommunal revisor, Auktoriserad revisor Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer