Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor"

Transkript

1 Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

2 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning Inledning Revisionsfråga Revisionskriterier Avgränsning och metod Granskningsresultat Riktlinjer och övriga anvisningar Uppföljning av riktlinjer/anvisningarna Rollfördelning vid hantering av leverantörsfakturor Hantering av behörigheter Stickprov Utbetalning av leverantörsfakturor Bilaga Kalmar kommun

3 1. Revisionell bedömning Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll avseende system och hantering av leverantörsfakturor i stort sett är tillfredsställande, men att den kan förbättras i några avseenden. Det baserar vi på att det finns riktlinjer och anvisningar för hanteringen av leverantörsfakturor, men att uppföljning av riktlinjerna/anvisningarna inte fungerar som avsett. Enligt reglementet ska uppföljning och utvärdering ske årsvis inom ramen för arbetet med intern kontroll. Vi bedömer att rollfördelningen vid hanteringen av leverantörsfakturor är tydliggjord och att den i stort sett är ändamålsenlig. Det saknas i dagsläget en systematisk uppföljning/kontroll av känsliga uppgifter. Vi bedömer att hanteringen av behörigheter sker enligt en fastställd rutin och vi bedömer att rutinen är tillfredsställande. Vi bedömer att fakturorna uppfyller kraven på en fullständig verifikation, men det är inte tillfredsställande att uppgift om syfte och deltagare saknas för vissa kostnader som representation och resor. Det är inte heller tillfredsställande att vissa representationskostnader har bokförts på felaktiga baskonton till exempel livsmedel eller måltider. Vi bedömer att utbetalningen av leverantörsfakturor sker utifrån tillräckliga underlag och av behörig person. Det baserar vi på att systemet endast tar med fakturor som är klarmarkerade för betalning och att betalningar endast kan utföras med tillräcklig behörighet. För att stärka den interna kontrollen rekommenderar vi att: Styrelsen och samtliga nämnder tar fram internkontrollplaner och resultatet från uppföljning av planerna återrapporteras till nämnd och därefter vidare till kommunstyrelsen och de förtroendevalda revisorerna i enlighet med gällande reglemente. Systematiska kontroller av känsliga uppgifter exempelvis ändring i behörighetsregistret och leverantörsregistret införs. Det bör även ske en systematisk kontroll av loggar för anställda med höga behörigheter. Information om krav på uppgift om syfte och deltagare för vissa kostnader bör förtydligas och aktualiseras. Uppföljning bör göras att baskontoplanen följs. Kalmar kommun 1 av 12

4 2. Inledning Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder och styrelse ska ha kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns säkra rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Rutiner och system för hantering av leverantörsfakturor och utbetalningen av dessa utgör ett väsentligt riskområde. Att ha väl fungerade rutiner och system är således viktigt för att upprätthålla en säker hantering. Revisorerna har i sin riskanalys identifierat behov av att granska om den interna kontrollen avseende hanteringen av leverantörsfakturor är tillräcklig. Granskningen har utförts av Cecilia Fehling, Malin Kronmar och Caroline Liljebjörn från Revisionsfråga Granskningen ska svara på följande revisionsfråga: Är styrelsens och nämndernas interna kontroll tillfredsställande avseende system och hantering av leverantörsfakturor? Revisionskriterier Genom att besvara följande revisionskriterier ska ett svar på revisionsfrågan erhållas. Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av leverantörsfakturor? Finns rutiner för systematisk uppföljning av riktlinjerna/anvisningarna? Är rollfördelningen vid hantering av leverantörsfakturor tydliggjord och är den ändamålsenlig? Finns det en aktuell förteckning över attestanter? Finns det en samlad dokumentation över vilka som har behörighet i systemet och som visar vilken behörighet de har? Sker tilldelning av nya behörigheter och förändringar i befintliga behörigheter i systemet utifrån tillräckliga underlag och av behörig person? Uppfyller fakturorna kraven på en fullständig verifikation? Sker utbetalning av leverantörsfakturor utifrån tillräckliga underlag, av behörig och under kontrollerade former? Kalmar kommun 2 av 12

5 2.2. Avgränsning och metod Granskningen inriktar sig på att identifiera kommunens egna kontroller och att verifiera om identifierade kontroller är effektiva och om de utförs regelbundet. Granskningen avgränsas till att omfatta den kommunala förvaltningen. Intervjuer har genomförts med redovisningschef Anna Johansson och ekonomiadministratör Ann-Marie Ekblad på kommunledningskontoret. Vi har tagit del av följande dokument: reglemente för kontroll av verifikationer inklusive tillämpningsanvisningar (KF 219/2005), utdrag ur kommungemensam verksamhetshandbok avseende Aditro Window/IoF FAQ (instruktioner för hantering av leverantörsfakturor), kodplan avseende baskonto och motpart (utdrag ur kommungemensam verksamhetshandbok) samt förteckning över beslutade attestanter för år Vi har granskat slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor, främst från följande kontogrupper: 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, 70 Transporter och resor 71 Representation 74 övriga främmande tjänster Kalmar kommun 3 av 12

6 3. Granskningsresultat Avsnittet visar granskningsresultatet utifrån uppsatta kontrollmål. I granskningen har Kalmar kommuns ekonomisystem Aditro Affärslösning varit centralt, med fokus på modulen Inköp och Faktura samt Redovisning och Reskontror (benämnt ekonomisystemet i denna rapport) Riktlinjer och övriga anvisningar Kontrollmål: Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hanteringen av leverantörsfakturor? Iakttagelser Kalmar kommun har ett reglemente för kontroll av verifikationer, vilket har antagits av kommunfullmäktige (KF 219/2005). Reglementet beskriver rollfördelningen mellan nämnd, förvaltningschef och attestant. Nämnderna ansvarar för att antagna regler och tillämpningsanvisningar till reglementet följs. Uppföljning och utvärdering ska ske årsvis i enlighet med fastställt reglemente för intern kontroll. Nämnden svarar för att upprätta aktuella förteckningar över utsedda attestanter samt ersättare. Förvaltningschefen ansvarar för att vid behov aktualisera beslut om beslutattestant och ersättare samt för att handläggande personal är informerade om reglerna. Attestantens uppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt att rapportera eventuella brister till närmast överordnad chef eller enligt annan fastställd rutin. Kontrollrutiner ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig. Följande krav ska, till exempel, beaktas: Ansvarfördelningen ska vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en transaktion från början till slut. Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha nödvändig kompetens för uppgiften. Den som utför kontroll av en annan person, särskilt av beslut, ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Det samma gäller utgifter av personlig karaktär. Kalmar kommun 4 av 12

7 Kommunstyrelsen har utfärdat tillämpningsanvisningar till reglementet. I den kommungemensamma verksamhetsboken finns instruktioner för hantering av leverantörsfakturor, en kontoplan med tillämpningsanvisningar och riktlinjer för representation. I riktlinjerna för representation anges att vid representation ska anteckning göras där det framgår vilka som deltagit samt syftet med representationen. Bedömning Vi bedömer att det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hanteringen av leverantörsfakturor. Den kommungemensamma verksamhetshandboken finns på kommunens intranät, uppdelad i flera olika dokument. Vi rekommenderar att sökmöjligheterna i verksamhetshandboken bör förbättras Uppföljning av riktlinjer/anvisningarna Kontrollmål: Finns rutiner för systematisk uppföljning av riktlinjerna/anvisningarna? Iakttagelser Enligt reglementet ska uppföljning och utvärdering ske årsvis inom ramen för arbetet med intern kontroll. Det är respektive nämnd som ansvarar för att organisera och följa upp den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde (KL 6 kap 7 ). Under våren har en förstudie genomförts av hur styrelsen och nämnderna arbetar med intern kontroll. Nämnden ska senast i samband med upprättandet av årsredovisningen rapportera från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer (Reglemente för intern kontroll 256/2000). Förstudien visar att internkontrollplaner finns för flertalet nämnder, men att endast fyra nämnder ger en återkoppling till respektive nämnd. Vidare sker ingen rapportering till kommunstyrelsen och revisorerna enligt gällande reglemente. Det pågår ett förbättringsarbete som bland annat syftar till att förtydliga hur uppföljningen av internkontrollplaner ska rapporteras vidare till kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret kommer fortsättningsvis att få en rapport som visar resultatet av nämndernas intern kontrollarbete inom ekonomiområdet. Bedömning Vi bedömer att det finns rutiner för uppföljning av riktlinjerna/anvisningarna, men att dessa inte fungerar som avsett för närvarande. Vi rekommenderar att samtliga nämnder tar fram internkontrollplaner och att resultatet från uppföljning återrapporteras till nämnd och därefter vidare till kommunstyrelsen och de förtroendevalda revisorerna i enlighet med gällande reglemente. Kalmar kommun 5 av 12

8 3.3. Rollfördelning vid hantering av leverantörsfakturor Kontrollmål: Är rollfördelningen vid hanteringen av leverantörsfakturor tydliggjord och är den ändamålsenlig? Finns det en aktuell förteckning över attestanter? Iakttagelser Leverantörsfakturor som ankommer i pappersform skickas till Östersund där de scannas dagen efter ankomst. Fakturan ankomstregistreras och via ett referensnummer, som ska finnas på fakturan, identifieras mottagningsattestanten. Ekonomiavdelningen åtgärdar fakturor som saknar referensnummer. Det blir ca fakturor dagligen. En mindre del av fakturorna scannas i Kalmar, men hanteringen är densamma. Leverantörsfakturor kan även ankomma elektroniskt. Fakturor som återkommer regelbundet med ungefär samma belopp kan hanteras som flödesfaktura. Det innebär att mottagnings- och beslutsattest endast görs initialt. Så länge beloppet varierar inom ett förbestämt intervall konteras och attesteras fakturan med automatik. Fakturan måste vara elektronisk och kunna kopplas till ett unikt mätarnummer för till exempel en elmätare eller en vattenmätare. Inom socialförvaltningen hanteras klientrelaterade fakturor i försystemet Procapita. Hanteringen är manuell, men följer tillämpningsanvisningarnas krav på att minst två personer ska attestera en faktura. I tillämpningsanvisningarna till reglementet beskrivs tre olika kontrollnivåer, mottagningsattest, granskningsattest/momsattest och beslutsattest. Systemet kräver att en leverantörsfaktura attesteras av minst två olika personer. Mottagningsattest innebär kontroll av att leverans har mottagits eller att prestation har fullgjorts. Gransknings/momsattest innefattar kontroll vid exempelvis inköp av varor mot beställning, pris och betalningsvillkor. Beslutsattesten godkänner utgiften. I beslutsattesten ingår även ansvar för kontering, kontroll av att övriga formella beslut som krävs är fattade samt kontroll av att mottagningsattest och/eller granskning/momsattest är utförda. Efter attesten måste fakturan klarmarkeras för att bli aktuell för betalning. Attestanter utses av respektive nämnd och beslutet skickas till ekonomiavdelningen i enlighet med riktlinjerna i tillämpningsanvisningarna. Vi har tagit del av förteckningar över beslutsattestanter för år 2014 från styrelsen och samtliga nämnder. Förteckningarna innehåller personnamn för beslutsattestant och ersättare. Vid registrering av en ny leverantör eller ändring av en befintlig leverantör i leverantörsregistret krävs en särskild systembehörighet. Denna behörighet har hela ekonomiavdelningen vilken består av åtta personer. Behörighetsnivån, vilken är den högsta, medger även att ändra behörigheter samt att utföra leverantörsbetalningar. Kalmar kommun 6 av 12

9 Hälften av personalen på ekonomiavdelningen har beslutsattest vid hantering av leverantörsfakturor. Det finns möjlighet att ta ut en logglista över genomförda förändringar och upplägg i systemet, men den kontrolleras inte. Bedömning Vi bedömer att rollfördelningen vid hanteringen av leverantörsfakturor är tydliggjord och att den i stort sett är ändamålsenlig. Förekomsten av enskilda användare som har höga behörigheter inom flera delar i hanteringen av leverantörsfakturor kan vara befogat ur effektivitetshänseende, men ökar risken för medvetet såväl som omedvetet orsakade felaktigheter. I vår granskning har vi endast noterat höga behörigheter på ekonomiavdelningen. Genom att den anställde inte innehar båda attestmomenten (granskningsattest såväl som beslutsattest) minskar denna risk. En avsaknad av uppföljning/kontroll till exempel av genomförda ändringar i leverantörsregistret ökar risken för att felaktiga leverantörsuppgifter registreras utan att upptäckas. Vi rekommenderar att systematiska kontroller av känsliga uppgifter såsom ändring i behörighetsregistret och leverantörsregistret utförs. Det bör även ske en systematisk kontroll av loggar för anställda med höga behörigheter. Vi bedömer att det finns en förteckning över aktuella attestanter vilket även utförda stickprov, som beskrivs nedan, bekräftar Hantering av behörigheter Kontrollmål: Finns det en samlad dokumentation över vilka som har behörighet i systemet och som visar vilken behörighet de har? Sker tilldelning av nya behörigheter och förändringar i befintliga behörigheter i systemet utifrån tillräckliga underlag och av behörig person? Iakttagelser I programmet för hantering av leverantörsfakturor Aditro IoF finns en samlad dokumentation över vilka som har behörighet i systemet och som visar vilken behörighet de har. En behörighet kan avse beslut eller beställning och begränsas till belopp, tidsperiod, ansvar och baskonto. Behörigheter administreras av ekonomiavdelningen. Vid uppläggning eller förändring av behörigheter krävs meddelande från ansvarig chef. Meddelande lämnas oftast via mejl, som sparas. Administratören har en egen lista över upplagda behörigheter. Vid varje behörighet finns en hänvisning till det mejl som innehåller godkännandet. Kalmar kommun 7 av 12

10 I ekonomisystemet RoR (Redovisning och reskontra) finns en överskådlig dokumentation som visar vilka som har behörighet i de olika delsystemen. Rutinen kring behörigheter överensstämmer med den som beskrivits ovan. Bedömning Vi bedömer att det finns en samlad dokumentation över vilka som har behörighet i systemet för leverantörsfakturor Aditro IoF samt i ekonomisystemet RoR och som visar vilken behörighet de har. Granskningen visar att det finns en rutin för tilldelning av nya behörigheter och förändringar i befintliga behörigheter och vi bedömer att rutinen är tillfredsställande Stickprov Kontrollmål: Uppfyller fakturorna kraven på en fullständig verifikation? Iakttagelser Kraven på vilken information en verifikation ska innehålla finns i Lagen om kommunal redovisning 2 kap 4 andra stycket: Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innefatta upplysningar om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga. Även skatteverket ställer krav på vilka uppgifter som ska finnas med på fakturan. Se vidare bilaga 1. Vi har granskat slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor, främst från följande kontogrupper: 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, 70 Transporter och resor 71 Representation 74 övriga främmande tjänster Vi har gjort följande kontroller: att uppgifterna överensstämmer med kraven på verifikation från KRL och kraven på fakturor från Skatteverket att syfte och deltagare anges vid kostnader för personalutbildning, personalrepresentation samt extern representation att beslutsattestant finns med på aktuell lista över attestanter Kalmar kommun 8 av 12

11 att beslutattestanten inte har godkänt utgifter av personlig karaktär att konteringen av fakturan överensstämmer med KommunBas 13 Vi har gjort följande iakttagelser med anledning av stickproven: I nio av stickproven saknas uppgift om syfte och/eller deltagare vid kostnader i samband med kurser, konferenser och representation. I sju av stickproven används fel baskonto. I vissa fall undviker attestanten kravet att lämna upplysningar genom att använda ett annat baskonto än representation till exempel livsmedel eller måltider. I samtliga stickprov kan beslutsattesten härledas till de förteckningar över aktuella attestanter som vi fått ta del av. I övrigt överensstämmer uppgifterna på fakturorna med kraven från KRL och Skatteverket. Det är vanligt att kvitton scannas in som bilaga till fakturor för att tydliggöra vad inköpen avser. Bedömning Vi bedömer att fakturorna uppfyller kraven på en fullständig verifikation, men det är inte tillfredsställande att uppgift om syfte och deltagare saknas för vissa kostnader som representation och resor. Vi bedömer att informationen om att det krävs uppgift om syfte och deltagare för vissa kostnader bör förtydligas och aktualiseras. Uppföljning bör göras att baskontoplanen följs Utbetalning av leverantörsfakturor Kontrollmål: Sker utbetalningar av leverantörsfakturor utifrån tillräckliga underlag, av behörig och under kontrollerade former? Iakttagelser Betalningsfilen skickas normalt sett kl. 14 varje dag av en assistent på ekonomiavdelningen. Som beskrivits tidigare i rapporten har alla anställda på ekonomiavdelningen behörighet att skicka betalningsfilen. Systemet söker upp alla betalningsattesterade fakturor till och med efterföljande dag och sammanställer dessa i en betalningsfil. Kreditnotor bevakas så att det finns en debetfaktura som de kan regleras mot, men i övrigt utförs inga kontroller vid betalningen. Det går inte att lägga till ytterligare fakturor i betalningsrutinen eller ändra betalningsfilen på annat sätt än att fördröja regleringen av kreditfakturor. Ekonomiavdelningen har anlitat företaget Inyett för kontroll av leverantörsfakturor. Företaget kontrollerar posterna i betalningsfilen med avseende på höga belopp och Kalmar kommun 9 av 12

12 dubbelbetalningar samt varnar för bluffakturor, betalningsanmärkningar och avsaknad av F-skatt. Fakturorna som hanteras i Procapita har hittills inte kunnat kontrolleras av företaget. Banken kommer från och med 1 januari 2015 kräva att betalningssumman godkänns av ytterligare en person innan beloppet regleras från kommunens konto. Bedömning Vi bedömer att utbetalningen av leverantörsfakturor sker utifrån tillräckliga underlag och av behörig person. Det baserar vi på att systemet endast tar med fakturor som är klarmarkerade för betalning och att betalningar endast kan utföras med tillräcklig behörighet. Kalmar kommun 10 av 12

13 4. Bilaga 1 Skatteverkets krav på innehållet i en faktura: Fakturadatum Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier Säljarens momsregistreringsnummer Säljarens och köparens namn och adress Varornas eller tjänsternas omfattning och art Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes Vid betalning i förskott eller a conto: betalningsdatum om det kan fastsällas och är något annat än fakturadatumet Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset Den aktuella skattesatsen Vilken moms som ska betalas om det inte är momsfri försäljning Ytterligare upplysningar vid omvänd skattskyldighet d.v.s. köparen betalar medvärdesskatten. Kalmar kommun 11 av 12

14 Caroline Liljebjörn Projektledare Pär Sturesson Uppdragsledare Kalmar kommun 12 av 12

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Granskning av hantering av leverantörsfakturor

Granskning av hantering av leverantörsfakturor Revisionsrapport Nicklas Samuelsson Madeleine Grubbström Sandra Volter Granskning av hantering av leverantörsfakturor Region Gotland 2013-12-11 Granskning av hantering av leverantörsfakturor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI - OCH LOKALAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-11-19 ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST OMFATTNING OCH DEFINITION I Regler för ekonomisk

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Gemensamma tillämpningsanvisningar för kommunstyrelsens verksamheter

Gemensamma tillämpningsanvisningar för kommunstyrelsens verksamheter Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Kontroll av verifikationer Gemensamma tillämpningsanvisningar för kommunstyrelsens verksamheter ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04,

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.1.1 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 424/2006/003 2007-01-01 Kf 2006/11-27 166 2016/37 2016-03-21 Kf 2016-03-21 19 rev av 5 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar

Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Merja Axberg Telefon: 08-508 35 515 Till Arbetsmarknadsnämnden den 27 augusti 2013 Ärende 10 Anvisningar för

Läs mer

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar www.pwc.se Revisionsrapport Ebba Lind Simon Löwenthal Rebecka Hansson, Certifierad kommunal revisor, Auktoriserad revisor Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer