Bakgrund. Metod. arter som. Vattenmiljöerna som. dammen bedömde inte heller. Tyréns AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund. Metod. arter som. Vattenmiljöerna som. dammen bedömde inte heller. Tyréns AB."

Transkript

1 Inventering av Alnarpsån och Stations sdammen i Åkarp med avseendee på skyddsvärda arterr i vattenmiljöer. Marika Stenberg, Pia Hertonsson och Per Nyström, På uppdrag av Tyréns AB, augusti 2011

2

3 Bakgrund Södra stambanan ska byggas ut mellan Lund och Malmö. I samband med utbyggnaden kommer några naturområden att beröras. Vi har fåttt i uppdrag att inventeraa och kontrollera vattenmiljöerna i dessa områden för att se om det kan finnas någraa rödlistade och/eller fridlysta arter som kräver dispens vid utbyggnaden. Vattenmiljöerna som berördes var Stationsdammen i Åkarp samt Alnarpsån A (uppströms och nedströms dammen, Figur 1). Figur 1. Karta över inventeradee vattenmiljöer. Kartan tillhandahållen av Tyréns AB. Metod Elfiske (LUGAB-aggregat, Figur framsida) utfördes uppströms och nedströms dammen för f att söka efter rödlistade fiskar. På lokalen l uppströms fiskades en sträcka av ca 50 m. Vi fiskade bara en gång eftersom lokalen var lättfiskad ochh syftet var inte att få något kvantitativ mått på mängden fisk utan enbart en uppfattning avv vilka arterr som fanns i ån. På lokalen nedströms dammen utfördes endast elfiskee på några punkter, eftersom bottenn var för dyig för att gå på. Vi bedömde inte heller att lokalen skulle vara någon bra biotop för fisk.

4 Vi utförde kicksampling samt håvning på lokalerna uppströms ochh nedströmss dammen i Alnarpsån för att söka efter rödlistade småkryp. I Stationsdammenn håvade vi i den sparsamma vegetationen längs kanterna tillss inga nya arter påträffades. I samband med håvningen noterades även våtmarksfåglarr och fiskförekomst i Stationsdammen när vi gick runt helaa dammen. Arter av småkryp som inte kunde bestämmas i fält fixerades i sprit och artbestämdes sedan med hjälp av preparermikroskop. I samband med fältbesöket mättes även vattentemperatur, syrgasmättnad och ph. Resultat Alnarpsån uppströms Stationsdammen Lokalen som fiskades var beskuggad av träd (Figur 2). Botten var hård h och bestod av sand, grus och en del sten. Precis norr om lokalen låg ån öppet och var nästan igenvuxenn av dunörtt och vass. På lokalen fann vi 45 stycken årsyngell (ca 7-10 cm) av öring (Salmo trutta) samt observerade en ål (Anguilla anguilla; ca 40 cm). Vid håvningen av småkryp fann vi sju arter (Tabell 1) samt tomma skal av två snäckor (oval dammsnäcka och fjädergälsnäcka) och ett tomt hus från en sandhusbyggande nattslända. De tomma skalen och huset kan ha kommit k medd strömmen från någonstans uppströms och det är inte säkert att de lever på lokalen. Ingen av arterna är rödlistade eller fridlysta. Vattentemperaturen var 19,3 C, syrgasmättnaden 899 % och ph H 8,1. Figur 2. Alnarpsån norrr uppströms Stationsdammen. Foto taget mot söder. Tabell 1. Funna arter av småkryp uppströms Stationsdammen. Svenskt namn Latinskt namn dykare Laccophilus minutus allmän ryggsimmare Notonecta glauca sötvattensgråsugga Asellus aquaticus vanlig sötvattensmärla Gammarus pulex stor åslända Baetis rhodani hundigel Erpobdella octoculata slammask Tubifex tubifex

5 Stationsdammen Bortsettt från enstaka starrplantor vid ena strandkantenn (Figur 3) fanns det ingen vegetation längs kanternaa på dammen. Vid håvningen av småkryp fann vi åtta arterr (Tabell 2) men ingen av arterna är rödlistade eller fridlysta. Vi observerade gräsänder och häckande h rörhöna samt hybridänder (troligen en blandning mellan tamänder och gräsänder). Vi håvade upp en liten benlöja (Alburnus alburnus) och en man som stod och fiskade i dammen hade fångat en gädda. Enligt honom fanns det även abborre, ål och någon karpfisk i dammen. Vi observerade inga groddjurr i dammen (varken salamandrar, paddor eller grodor). Men vi kan naturligtvis inte helt utesluta att det kan finnas vanlig padda i dammen, vilken trivs medd fisk. Paddan leker på våren och det är då man kan höra den, alternativtt leta efter romsträngar. Vi såg dockk inga små paddor (årsyngel) runt dammen, vilket vi borde gjort om det fanns myckett padda i dammen. Övriga groddjurr som kan finnas i området (ätlig groda, vanlig groda, åkergroda och mindre vattensalamander) borde inte trivas i dammen och de mest hänsynskrävande (större vattensalamander) finns myckett sällan i vatten med fisk. Vattentemperaturen var 18,1 C, syrgasmättnaden 92 % och ph 7,8. Figur 3. Stationsdammen i Åkarp. Tabell 2. Funna arter av småkryp i Stationsdammen. Svenskt namn Latinskt namn blågrön mosaiktrollslända Aeshna cyanea allmän kustflickslända Ischnura elegans buksimmare Corixaa sp. sötvattensgråsugga Asellus aquaticus broskigel Glossiphonia sp. hundigel Erpobdella octoculata slammask Tubifex tubifex flat kamgälsnäcka Valvata cristata

6 Alnarpsån nedströms Stationsdammen Lokalen liknade ett dike intill banvallen (Figur 4). Den var delvis beskuggad b avv buskar och träd. Vattnet var grumligt och nästann helt stillastående. Vegetationen (som var sparsam) bestod av lånke och någon sorts nateväxt. Ingen fisk fångades. Vi hittade elva arter av småkryp (Tabell 3), men ingen av arterna är rödlistade eller fridlysta. Vattentemperaturen var 18,7 C, syrgasmättnaden 85 % och ph 8,0. Figur 3. Alnarpsån nedströms Stationsdammen. Tabell 3. Funna arter av småkryp nedströms Stationsdammen. Svenskt namn Latinskt namn stor åslända Baetis rhodani gul dammslända Cloeonn dipterum buksimmare Corixaa sp. allmän ryggsimmare Notonecta glauca sötvattensgråsugga Asellus aquaticus knottlarv Simulium sp. fjädermygga (grön) Chrironomidae fjädermygga (röd) Chrironomidae broskigel Glossiphonia sp. slammask Tubifex tubifex flikmantlad snäcka Physa fontinalis f Slutsatser Vi fann inga rödlistade eller fridlysta arter, förutom ål, i Alnarpsånn och Stationsdammen. Världspopulationenn av ål anses ha minskat med över 95 % sedan 1980-talet 1 och ålen är listad som Akut hotad både på den svenska och på den internationella (IUCN) rödlistan.. Ål vandrar och ska, om den hittar, till Sargassohavet för att reproducera sig. Av de lokaler som vi undersöktt är lokalen uppströms Stationsdam mmen mest värdefull ur ekologisk synvinkel, eftersom här finns reproduktion av öring samt ål. Tätheten av årsyngel av öring var ca 50st/100 m 2. Om man jämför med andra elfisken i Skåne fram till 2010 på liknande

7 lokaler (mindre än 3 m breda) var det enligt fiskeriverkets databas i medeltal ca 65 årsyngel/100 m 2. Öringenn som vi fann kan vara havsvandran nde öring. Det som talarr för det är att vi inte fick någon större öring. Vi fick enbart årsungar av öring, men dessa har ännu inte fått denn typiska täckningen som man kan se hos stationär fisk, f så vi kann inte veta helt säkert. StationsdammS mmen i Åkarp kan vara ett vandringshinder för öring. Det finns ett dämme (Figur 4), men vid högflöde är detta inget hinder för större fisk. Det finnss också gädda i dammen, vilka kan äta ä upp en del vandrande fisk (ytterligare hinder). I denna undersökning har vi inte tittat på om det d kan finnas något vandringshinder längre nedströms. Figur 4. Dämme vid utloppet i Stationsdammen i Åkarp.

Stångån genom Linköping inventering och naturvärdesbedömning

Stångån genom Linköping inventering och naturvärdesbedömning NATUR I LINKÖPING 5:1 Stångån genom Linköping inventering och naturvärdesbedömning Stångån genom Linköping Inventering och naturvärdesbedömning Linköpings kommun 5 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 1-. BAKGRUND...

Läs mer

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Administrativa uppgifter Biotopkartering av Snärjebäcken inom Kalmar kommun utfördes under 2014, totalt 22 km. Den karterade

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

Några vanliga växter och djur i Östersjön

Några vanliga växter och djur i Östersjön Några vanliga växter och djur i Östersjön 1 Naturväktarna - Några vanliga växter och djur i Östersjön Vilka olika musslor hittar ni? Hur mycket har blåstången vuxit i år? Ser ni spår av olja? Luktar vattnet

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Fiskevårdsplan för Hofors kommun

Fiskevårdsplan för Hofors kommun Fiskevårdsplan för Hofors kommun Resultat av inventeringar Beskrivning av vattendrag och sjöar Föreslag till fiskevårdande åtgärder och utvecklande av fisketurism Jens Andersson 4 Förord Under senare

Läs mer

Exkursion med floraväktarna till Ven lördagen den 30:e augusti 2014

Exkursion med floraväktarna till Ven lördagen den 30:e augusti 2014 Exkursion med floraväktarna till Ven lördagen den 30:e augusti 2014 Vi var 18 floraväktare som samlats vid färjeläget i Landskrona för utfärd till Ven. Av floraväktare på Ven deltog Magnus Magnusson, som

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

5.11 ETABLERING AV LEKOMRÅDEN FÖR STRÖMLEKANDE FISK

5.11 ETABLERING AV LEKOMRÅDEN FÖR STRÖMLEKANDE FISK 1 5.11 ETABLERING AV LEKOMRÅDEN FÖR STRÖMLEKANDE FISK Erik Degerman 5.11.1 Naturlig förekomst och funktion av lekbottnar Laxfiskars lekbäddar, dvs bottnar där rommen deponeras, ska skydda rommen under

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

DET NYA LANDET En övning om mänskliga rättigheter

DET NYA LANDET En övning om mänskliga rättigheter VAD? I övningen Det nya landet får eleverna reflektera kring de principer som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna. Övningen går ut på att eleverna får ett scenario där de har blivit strandsatta

Läs mer

Restaurering av flodpärlmusselvatten

Restaurering av flodpärlmusselvatten Restaurering av flodpärlmusselvatten Världsnaturfonden WWF restaurering av flodpärlmusselvatten 1 2 restaurering av flodpärlmusselvatten Världsnaturfonden WWF Projektledarna för WWFs LIFE-projekt, Sofi

Läs mer

Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen?

Urgammal regnskog. En lång historia. Den biologiska mångfalden. Var finns regnskogen? Urgammal regnskog I de tropiska regnskogarna finns många växter och djur. Men under årens lopp har en tredjedel av regnskogen gått förlorad och avskogningen fortsätter på många håll i tropikerna. Mer än

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Storån, Söderköping Foto: Amanda Landstedt. MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND INNEHÅLL BAKGRUND... 8 METODIK... 11 RESULTAT... 2 LUFTTEMPERATUR OCH NEDERBÖRD... 2 VATTENFÖRING... 21 ANALYSRESULTAT... 23

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

FISKERIVERKET INFORMERAR

FISKERIVERKET INFORMERAR 2001:6 FISKERIVERKET INFORMERAR SkyddsrIdåer Längs VAttendrag (SILVA) SILVA-projektet har genom ett tvärvetenskapligt arbete under 1995-2000 studerat hur skogsbruk bör bedrivas utmed vattendrag för att

Läs mer

Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen

Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen Hösten 2014 1 (5) Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen För andra året i rad har konsultbyrån 2050 Consulting gjort en

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Myggor. och myggbesvär 2013.02.06. En kort rapport från Wittsjö Golfklubb, sommaren 2012

Myggor. och myggbesvär 2013.02.06. En kort rapport från Wittsjö Golfklubb, sommaren 2012 Myggor och myggbesvär En kort rapport från Wittsjö Golfklubb, sommaren 2012 2013.02.06 När man sysslar med myggor och försöker förstå dem, har jag en känsla av att myggor, sedan årtusenden, vet mycket

Läs mer