FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496"

Transkript

1 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING SOLNAHUS Nr. 3 Hasselstigen SOLNA ÅRSREDOVISNING

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening, Solnahus Nr 3, får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning, verksamhetsåret 1 september augusti ************** STYRELSE och REVISORER Styrelse och Revisorer till och med föreningsstämman: Ordinarie Styrelseledamöter: Peter Gårdemo ordförande i tur att avgå Lars-Eric Forssén Lars-Göran Karlsson vice ordförande ledamot Paula Ahosmäki ledamot i tur att avgå Bo Mehler ledamot utsedd av Svenska Riksbyggen Styrelsesuppleanter: Johan Nylander Linda Lydén suppleant suppleant Annika Lennstam suppleant i tur att avgå Roger Jacobsson suppleant i tur att avgå Birgitta Forsmark suppleant utsedd av Svenska Riksbyggen Revisorer: Johan Ramstedt Margareta Oskarsson Extern revisor Från föreningen Revisorssuppleanter: Bert Edenström Margareta Thalén Extern revisor Från föreningen Under verksamhetsåret har 9 styrelsesammanträden hållits. *********************

3 VALBEREDNING Föreningsstämman 2013 utsåg ingen valberedning. FASTIGHETER ********************** Föreningen äger fastigheten Tickan 2 i Solna Stad. På fastigheten finns två hus uppförda, innehållande 60 st lägenheter med en total yta på 3 328,5 kvm och med följande indelning: 12 st lgh om 1 rum & kokvrå 24 st lgh om 3 rum & kök 19 st lgh om 2 rum & kök 5 st lgh om 4 rum & kök Samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. I fastigheten finns också: 6 st garage 2 st parkeringsplatser Byggnadsår: 1948 *********************** TAXERINGS- OCH BRANDFÖRSÄKRINGSVÄRDEN Taxeringsvärdet är tkr., varav byggnadsvärde tkr markvärde tkr tkr " tkr " tkr tkr " tkr " tkr tkr " tkr " tkr Fastighetsförsäkring (fullvärde) är fr o m 1 nov 2013 tecknad hos Folksam. ********************** TEKNISK OCH EKONOMISK FÖRVALTNING Teknisk förvaltning: Teknisk förvaltning kan enkelt beskrivas som hur vi förvaltar vår gemensamma egendom rent praktiskt: hur vi sköter vår fastighet. Det innebär daglig tillsyn, bedömning av åtgärder, beställning av service och reparationer från våra entreprenörer, insamling av lägenhetsnycklar och kontrollera att uppdragen utförts. Teknisk förvaltning innebär också att ta initiativ och på egen hand utföra tekniska åtgärder av enklare art och ibland göra insatser på tomt och i trädgård. I den tekniska förvaltningen ingår också att bistå styrelsen vid lägenhetsbesiktning och vid besiktning av allmänna utrymmen. Alla medlemmars uppdrag: Snöröjning, gräsklippning och trädgårdsarbete: I vår förening har vi gemensamt beslutat att det är alla medlemmars ansvar att skotta bort snön vid entréer och i källarnedgångar och på våra takterrasser; att sanda och salta vid behov ; samt att klippa gräs och utföra trädgårdsarbete. Det här är en grundplåt för föreningens ekonomi. Två gånger om året, på städdagar vår och höst, samlas alla medlemmar dessutom för att gemensamt hjälpas åt med mer omfattande trädgårdsarbete och städning och rengöring av allmänna utrymmen. Sedan 2007 tillämpar föreningen obligatorisk närvaro på städdagarna för samtliga bostadsrätter. Den som inte kan eller vill vara med får istället bidra med en ekonomisk prestation. Äldre och rörelsehindrade är undantagna från den obligatoriska närvaron, men får givetvis vara med i gemenskapen. Husvärdarnas uppdrag: Övrig teknisk förvaltning I vår förening sker den övriga tekniska förvaltningen huvudsakligen genom husvärdar. Husvärdar är ett antal medlemmar som frivilligt och utan ersättning tagit på sig rollen att ansvara för allmän tillsyn av våra hus och vår tomt. Alltsedan 1982 har det här sättet att vårda och utveckla vår egendom varit en framgångsfaktor som också sparat in dyra förvaltningskostnader. Även det här bygger upp vår ekonomi, som vi annars skulle behöva köpa ute på marknaden - med högre avgifter som följd. Det är till husvärdarna som medlemmarna kan vända sig vid frågor av teknisk natur och de kan nås med hjälp av namn och telefonnummer som finns anslagna i

4 portuppgångarna. Det finns också medlemmar som inte är husvärdar, men som ändå regelbundet och på eget initiativ aktivt bidrar till att vår gemensamma egendom underhålls och hålls fräsch och inbjudande på bästa möjliga sätt. Föreningen beslöt 1985 att styrelsen ska stimulera och uppmuntra de som frivilligt tar särskilt ansvar för föreningens bästa och vid överskott i räkenskaperna en gång om året dela ut mindre gåvor av symbolisk karaktär till de som utfört betydande arbetsinsatser för föreningen. Alla medlemmars frivilliga insatser är av stor vikt och mycket betydelsefulla för hela föreningen. Styrelsen vill här, för alla medlemmars räkning, rikta ett mycket stort och varmt tack till alla som utfört arbete för föreningen under det gångna året Ekonomisk förvaltning: Den ekonomiska och administrativa fastighetsförvaltningen sköts av en kontraktsanställd förvaltare. I detta uppdrag ingår bl a att utföra ekonomisk planering, bokföring, bokslut samt upprättande av årsredovisning. Åtagandet innefattar också förande av lägenhetsregister, handläggning av pantförskrivningar, tillhandahållande av statistik och faktauppgifter till myndigheter, mäklare och medlemmar, handläggning av löpande ärenden, anbudsinhämtningar, möten med leverantörer och myndigheter samt ansvar för avgiftsuppbörd och information till medlemmarna. Förvaltaren arbetar även fram beslutsunderlag och är föredragande i föreningens styrelse. PERSONAL ************************** Föreningen har en kontraktsanställd administrativ förvaltare. Räkenskapsårets löner och arvoden har utgjort: Personal, 98 tkr, Styrelsearvoden, 26 tkr och Revisorsarvoden 18 tkr. ************************* REPARATIONER, UNDERHÅLL och VERKSAMHETEN Underhållsarbeten under har förutom sedvanligt underhåll av inventarier och anläggningar enligt plan, samt serviceavgifter enligt avtal även omfattat ett antal mer betydelsefulla åtgärder. Kostnaderna för löpande reparationer och underhåll håller sig på en kontinuerligt låg nivå, som en följd av under det senaste decenniet, mycket stora investeringar i förebyggande åtgärder som föreningen vidtagit i enlighet med drift- och underhållsplanen = investeringsplan (se sid 17) I år har de löpande åtgärderna uppgått till 56 tkr. (2007: 71 tkr, 2008: 65 tkr, 2009: 58 tkr, 2010: 48 tkr, 2011: 34 tkr, 2012: 43 tkr) ). Drift och underhåll av hissar är den enskilt största posten och står för 33% av kostnaden och belastar i sin helhet föreningens reparationsfond. Hälften av det gångna årets investeringar har avsett byte av vatten- och avloppsstammar, som genomförs successivt i samband med att en medlem väljer att renovera sitt kök eller badrum. Tre kök och fem badrum har varit föremål för stambyte under året. Därav har en del varit belägna högst upp och längst ned i husen, vilket medfört ytterligare stambytesarbete och andra kringliggande åtgärder. Hur komplicerat ett stambyte kan bli går tyvärr aldrig att förutsäga. De rördragningar som gjordes när huset byggdes, följer sällan ritningarna, och kan variera stort från ett våningsplan till ett annat. Totalt är stammarna bytta i 41 badrum och 29 kök. Därtill är stammarna relinade i 12 kök. Föreningen råkade också under året ut för ett plötsligt läckage från en vattenstam. Tur i oturen, i en lägenhet på bottenvåningen, men som ändå krävde stora arbetsinsatser i återställandet av lägenheten och med arbeten i underliggande källarvåning. Förutom självrisken täcktes det mesta av skadorna av föreningens försäkring, medan det samtidigt genomförda stambytet blev en extra oförutsedd kostnad för föreningen. Årets andra stora investering har avsett utvändig målning av samtliga lägenhetsfönster, samt de fönster som föreningen har i tvättstuga, vid takterrasserna och i andra allmänna utrymmen. Det var 16 år sedan föregående målning vilket får bedömas som en normal tidsintervall mellan fönstermålning. De södervända fönsterpartierna har dock genomgått en kompletteringsmålning I samband med den utvändiga fönstermålningen som är föreningens ansvar fick medlemmarna möjlighet att beställa målning av de övriga delarna av fönstren som är medlemmens ansvar samt vid behov byta tätningslister. Arton medlemmar passade på med detta. Utvändig målning blir bäst om den utförs i varmt och torrt väder sommaren 2013 måste med fog säga uppfyllde båda kriterierna med råge så det finns därför goda förutsättningar för att årets stora investering får en lång livslängd. En av våra stora entréportar i ek har farit illa av väder och vind, och behövde därför ytrenoveras under året. Andra reparationer och underhåll, såsom t ex byte av styrventiler i radiatorsystemet samt vissa ytskiktsarbeten på fasaden, har fått prioriteras ned, eftersom de sammanlagda investeringarna under året ändå överskridit investeringsbudgeten med tjugo procent. Det är främst investeringarna i stambyten som av naturliga skäl är svårförutsägbara utifrån den utbytesprincip som föreningen har, och som gällt sedan stämmobeslutet 1985.

5 Två städdagar har genomförts en på hösten och en på våren. Vid dessa har trädgårdsarbete och städning inomhus och utomhus utförts både snabbt och effektivt. Städdagarna har också skapat tillfälle att träffas och lära känna nya och gamla medlemmar, äta korv med bröd, dricka kaffe samt diskutera en del föreningsangelägenheter. Självklart är det de unga och friska medlemmarna som utför städ- och trädgårdsarbetet. Mer än 90% deltar antingen på själva städdagen eller genom att utföra vissa arbetsuppgifter i förskott. De som inte deltar med arbete, bidrar istället ekonomiskt till skötseln av våra hus och tomter. De ekonomiska bidragen har öronmärkts för kostnadskontot för trädgård och yttre renhållning. I anslutning till städdagarna har föreningen hyrt in en större container som erbjudit medlemmarna möjlighet att göra sig av med grovsopor. Kostnaderna för grovsophämtning containern som vi hyr i samband med städdagarna uppgår till 15 tkr, och redovisas som en kostnad under posten "Trädgård, yttre renhållning". Föreningen har under året upphandlat balkonginglasning till de medlemmar som så önskat. Kostnaden för inglasning av balkonger är helt och hållet medlemmens, men det krävs bygglov som föreningen ansökt om och fått, och även kostnaden för bygglovet betalas av medlemmarna som väljer att glasa in sin balkong. I enlighet med bygglovet är utförandet på de nya inglasningarna likadan som de som utfördes vid de två tidigare tillfällen som föreningen samordnat detta (1993 och 2001). I enlighet med föreningens brandskyddspolicy inventeras förekomsten av och funktionen hos brandvarnare i lägenheterna i samband med att vi genomför lägenhetsbesiktningar. Som ett resultat av inventeringen vid besiktningen 2012, har föreningen köpt in nya brandvarnare och delat ut till alla medlemmar. I likhet med förra inköpet (2002) har brandvarnarna ett inbyggt tioårsbatteri. Det ska finnas minst en fungerande brandvarnare i alla lägenheter, och alla medlemmar är skyldiga att lämna kvar minst en när man flyttar. För att höja brandskyddet har föreningen detta år också investerat i brandvarnare på vindarna. På båda vindskontoren i båda husen sitter en brandvarnare som är sammankopplad med en brandvarnare i trappuppgången på plan 6, så att ett utlöst larm snabbt kan höras av många medlemmar. Föreningens reparationsfond har under året debiterats med 56 tkr (föreg. år 43tkr) varav hisskostnader utgör 18 tkr, tvättstugeutrustning 10 tkr, elektricitet o belysning 6 tkr och resterande 21 tkr fördelar sig på övrigt underhåll, varav renoveringen av 7:ans port utgör 19 tkr) Fonden för VA-underhåll har debiterats med 7 tkr (föreg. år 47 tkr) vilket avser löpande VA-underhåll med undantag för stambyten. Fonden för VA-underhåll avskaffades mot bakgrund av stämmobeslut 2013 i samband med bokslutet behållningen har överförts till föreningens reparationsfond (se vidare under "Fonder" nedan). Besiktning samt Drift- och Underhållsplan: Styrelsen besiktigar samtliga lägenheter respektive samtliga gemensamma utrymmen vartannat år. Under 2013 genomfördes besiktning av de gemensamma utrymmena. Resultatet av besiktningen har förts in i drift- och underhållsplanen. Drift- och underhållsplanen innehåller, förutom de investeringsbehov som redogörs för sist i denna årsredovisning, en mängd med små åtgärdsdetaljer i de allmänna utrymmena, samt förtecknar också föreliggande behov av åtgärder inne i vissa lägenheter, främst avseende radiatorer, balkonger och ventilation. Styrelsens uppdrag från föreningsstämman: Stämman gav styrelsen i uppdrag att upphandla höghastighetsbredband; att tjänsten skall tillhandahållas som en standardtjänst i samtliga lägenheter, och att kostnaden härför ska ingå i hyresavgiften. Styrelsen har genomfört upphandling och tecknat ett tre-årsavtal med Com Hem AB om leverans av höghatighetsbredband fr o m 1 september Till varje lägenhet hör till följd av detta, fr o m 1 september 2013, en trådlös router, som ska lämnas kvar i lägenheten vid avflytt. Kostnaden för bredbandsuppkopplingen ingår i hyresavgiften från samma datum. Stämman gav styrelsen i uppdrag att avskaffa va-fonden samt den särskilda kabel-tv-avgiften, som båda infördes Sedan 1 september 2013 har föreningen bara två fonder: föreningens respektive bostadsrättshavarnas reparationsfonder, och från samma datum ingår kostnaden för kabel-tv i hyresavgiften. Som en följd av detta har också alla medlemmar tillgång till hela det s k TV-basutbudet som levereras av Com Hem AB. EKONOMI ****************** Som planerat och presenterat i tidigare investeringsplan, och som framgått ovan, har det under året skett flera större investeringar på totalt 1,2 mkr. Mot bakgrund av de under flera år många och stora investeringarna har en mycket lång livstid, har vi därför i år valt att begränsa avskrivningarna. Förutom avskrivningar motsvarande gjorda amorteringar har därutöver avskrivningar skett med motsvarande 1,5 gånger gjorda amorteringar. Det har under året uppstått extra kostnader på grund av en vattenskada och dessutom var den gångna vintern mycket kall och lång, vilket medfört kraftigt ökade kostnader för uppvärmning. Ränteutfallet, på såväl kostnads

6 som intäktssidan har varit lägre än prognostiserat. I gengäld har vi varit återhållsamma med kostnader vi kunnat påverka direkt, t ex kostnader för fastighetsskötsel och administrativa sakkostnader. Avsättningar till fonder har skett med det vanliga beloppet 109 tkr, medan vi valt att inte genomföra den budgeterade ytterligare avsättningen på 25 tkr till föreningens reparationsfond. Vi bedömer att behållningen i fonden utgör en betryggande marginal för oförutsedda underhållsåtgärder. Föreningen har sammantaget en god ekonomi. Vi har samtidigt flera stora investeringar planerade i vår drift- och underhållsplan. Ännu återstår ca 20 badrumsrenoveringar och ett tiotal kök om vi följer planen med att relina även den komplicerade nordliga köksstammen i 7:an. Vi vet dock att detta är investeringar för framtiden. Ju fler stammar som byts desto större värde för hela fastigheten. Vi kan efter kommande genomförd inspektion - komma att behöva genomföra förbättringsarbeten på utanpåliggande balkonger. Stamventilerna till radiatorsystemet i 7:an är i behov av utbyte framförallt av värmeekonomiska skäl. Våra hissar fungerar och är driftsäkra, men de har fyllt 65 år och går inte att laga och lappa i evighet. Utifrån det räntemarknadsutvecklingsperspektiv som rådde för halvannat år sen, har föreningens ökat andelen av lånestocken som löper med bundna räntor. I december 2013 löper två av våra bundna lån ut. Ränteläget är, när detta skrivs, gynnsamt. Även om det kan vara lockande att öka andelen lån till dagsränta (Stibor 7) så är det också en mycket gynnsam tid för att binda lån. Ränteutveckling kan inte förutspås med säkerhet, men det finns en förväntan på en, om än blygsam, räntehöjning under andra tertialet Vi måste dock ha i beredskap att utöka lånebilden för att kunna finansiera här och på sista sidan beskrivna investeringar. Vår lånestock utgör idag 8 % av vår egendoms taxeringsvärde (ca 6% av marknadsvärdet). Vi har en förhållandevis hög amorteringstakt och den finansiella kostnaden är fortfarande lägre än summan av gjorda amorteringar. (se också nedan under "Föreningens lån") Till årsredovisningen bilagd budget speglar ett förhållningssätt med fortsatt lågt risktagande. Årsavgifterna: Årsavgifterna justerades 1 september 2013 med 9%, varav den absoluta merparten utgörs av kostnaden för tillgång till höghastighetsbredband en klar attraktiv och för fastigheten, föreningen och medlemmarna tydligt värdehöjande förändring. Samtidigt skedde också en omräkning av hela hyresavgiftsstrukturen som en följd av att dels VA-fonden avskaffats, dels att den särskilda debiteringsordningen för kabel-tv togs bort. Numer ingår hela kabel-tv-leverantörens basutbud i samtliga lägenheter. Lagd budget bygger på att medlemmarna fortsätter att frivilligt hjälpa till med fastighetsskötsel: - snöröjning och halkbekämpning vid entré- och källaringångar - gräsklippning och bevattning av trädgårdsanläggningar - deltagande vid städdagar Därutöver är insatserna från de frivilliga husvärdarna en ofrånkomlig del i ekonomin. Avgifterna för bostäder, inkl. värme, utgjorde i genomsnitt: 666 kr/kvm/år. Fonder: Föreningsstämman 2013 beslöt att avskaffa fonden för VA- och avloppsstamåtgärder, som en följd av att investeringarna i byte av stammar numer alltid redovisas som investeringar med relativt lång avskrivningstid. Behållningen i VA-fonden har i samband med bokslutet för detta år, i sin helhet överförts till föreningens reparationsfond. Avsättningen till föreningens reparationsfond beslutas av styrelsen. Styrelsen har detta år, och i enlighet med budget, beslutat att inte avsätta några ytterligare medel utöver de 109 tkr som enligt budget avsatts till VA-fonden. Avsättningen till bostadsrättshavarnas reparationsfond har beslutats av föreningens årsstämma Föreningens Bostadsrätts- VA-fonden reparations- havarnas reparafond tionsfond Ingående behållning , , ,25 Avsatt enligt budget 00, , ,00 Disponerat under året , , ,00- Överfört genom stämmobeslut , ,25- Utgående behållning , ,00 00,00

7 Föreningens lån: Föreningen har sex (6) lån, varav ett (1) med rörlig ränta (föregående år: ett) Lånen med rörliga räntor uppgår till 1,6 Mkr (31% av lånestocken) och de bundna lånen uppgår till 3,5 Mkr. Amorteringstakten är totalt kr/år som skrivs av mot investeringar och mot markvärde. Pantbrev motsvarande tkr har förskrivits som säkerhet för lånen. Under 2013 togs ett nytt lån om upp för att bl a finansiera fönstermålning samt stamrenoveringsarbeten. Ingående balans Ränta Bundet t o m Amorterat under året Utgående balans SEB ,20 % SEB ,74 % SEB R SEB ,90 % SEB ,58 % SEB ,81 % SEB 00 R ,nytt Värmekostnader: Vintern var genomsnittligen mycket kall. Speciellt december 2012 bjöd på sträng kyla hela månaden. Norrenergi AB höjde i vanlig ordning priset på fjärrvärme detta år med 2,5% Den genomsnittliga utomhustemperaturen för vårt område låg -0,7 grad under genomsnittsvärde (jfr period ), medan den låg +0,1grad över under föregående vinter. Värmekostnaderna har under året uppgått till 625 tkr, vilket motsvarar 188 kr/kvm/år. Jämförande kostnad för: 2008/09: 154 kr/kvm 2009/10: 169 kr/kvm 2010/11: 174 kr/kvm 2011/12: 166 kr/kvm Inventarier: Under året har föreningen anskaffat inventarier för 14 tkr. Avskrivningen på samtliga inventarier har under året uppgått till 10 tkr. Det oavskrivna restvärdet är : 19 tkr. Investeringar: Föreningen har under året investerat tkr se vidare ovan under "Reparationer och underhåll" samt not 6 i resultat- och balansräkningen. Avskrivningen på investeringar har under året uppgått till 267 tkr. Det oavskrivna restvärdet är : tkr ********************* MEDLEMMAR Lägenhetsomsättningen under de senaste 12 månaderna uppgått till 9 st (= 15 %) Under kalenderåret 2013 har vi haft glädjen att hälsa följande medlemmar välkomna till föreningen: Elin och Olof Björnsson lgh 02 Stefan Larsson lgh 15 Niklas Roos lgh 20 Richard Hartman lgh 26 Sara Hed och Johannes Näslund lgh 31 Lisen Söder lgh 32 Adam Landberg lgh 35 Birgitta Edin lgh 42 Johan Palmgren lgh 46 Samtidigt har följande medlemmar utträtt ur föreningen: Ulf Höglund, Charlotta Lindahl, Peter Lundwall, Fredrik och Gabriella Malmsten, Johan Nykvist, Karin Ögren Hjalmers, Cajsa Ågren och David Erixell, Niclas Frenning och Maria Luisa Botella. Under året har också en av våra medlemmar, Lilian Roos, som varit medlem i föreningen sedan den grundades 1948, lämnat oss i sorg och saknad, men i ljust minne bevarad. **************

8 RESULTATRÄKNING 2012/ Intäkter, fastighetsförvaltningen Årsavgifter inkl. stamrep.fond-avg., bränsle och kabel-tv not , ,00 Hyror, basradiostationer, garage- och p-platser , ,00 Övriga intäkter, avgifter etc not , ,00 Extra ordinarie intäkter 00,00 00,00 Summa, intäkter fastighetsförvaltningen , ,00 Kostnader, fastighetsförvaltningen Finansiella kostnader: Räntor not , ,00 Värdejustering, mark not , ,00 Avskrivning, inventarier not , ,00 Avskrivning, investeringar not , ,00 Summa, finansiella kostnader , ,00 Underhållskostnader: Avsatt till föreningens reparationsfond not 7 00,00 00,00 Avsatt till VA-fonden not , ,00 Summa, underhållskostnader , ,00 Driftkostnader: Fastighetsskötsel not 9 00,00 00,00 Förbrukningsmaterial 975, ,00 Värmekostnader not , ,00 Elavgifter not , ,00 Vattenavgifter , ,00 Renhållningsavgifter , ,00 Städning , ,00 Trädgård, yttre renhålln., vinterkostnader not , ,00 Linjer, tele, kabel-tv , ,00 Arvoden, styrelse och suppleanter , ,00 Arvoden, revisorer , ,00 Administrativ förvaltning , ,00 Sakkostnader, förvaltning , ,50 Sociala avgifter , ,00 Skatter not , ,00 Fastighetsförsäkringar , ,00 Diverse kostnader, övrigt not , ,00 Summa driftkostnader , ,50 Summa kostnader, fastighetsförvaltningen , ,50 Nettoresultat, fastighetsförvaltningen: , ,50- (överrskott) (underskott) (forts. på nästa sida)

9 (forts. från föreg. sida) Finansiella intäkter Ränteintäkter 5 914, ,93 Resultat efter finansiella intäkter , ,57- (Resultat före avsättningar) Avsättningar Avsättning till bostadsrättshavarnas rep.-fond not , ,00 Resultat efter avsättningar , ,57- Redovisat Årsresultat , ,57- (överskott) (underskott) *************************

10 BALANSRÄKNING 2012/2013 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Nordea , ,54 SEB , ,96 Kassa 5 000, ,00 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter not , ,00 Summa, omsättningstillgångar , ,50 Anläggningstillgångar Fastigheter, tomtmark , Värdejustering, tomtmark ,00- _ ,00- Nettovärde, tomtmark not , ,00 Nettovärde, byggnader 00,00 00,00 Inventarier not , ,36 Avskrivning, inventarier , ,36- Nettovärde, inventarier , ,00 Investeringar not , ,00 Avskrivning, investeringar , ,00- Nettovärde, investeringar , ,00 Summa anläggningstillgångar , ,00 SUMMA TILLGÅNGAR , ,50 SKULDER och EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Förskottsbetalda avgifter not , ,00 Skatteskulder not 13 00, ,00- Bostadsrättshavarnas reparationsfond , ,00 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter not , ,00 Summa, kortfristiga skulder , ,00 Långfristiga skulder Fastighetslån not , ,51 Summa, långfristiga skulder , ,51 Reservationer Föreningens reparationsfond , ,40 VA-fonden 00, ,25 Summa, reserverade medel , ,65 Summa, skulder , ,16 (forts. på nästa sida)

11 (forts. från föreg. sida) Eget kapital Grundavgifter , ,00 Balanserad förlust , ,09- Årets resultat , ,57- Summa, eget kapital , ,66- SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL , ,50 **************************************************************** Ställda panter Pantbrev i tomträtter, säkerhet för fastighetslån , ,00 **************************************************************** Årets Resultat Den ekonomiska redogörelsen visar att verksamheten givit ett överskott på ,63 kr. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att årets överskott, ,63 används primärt till att reducera det balanserade underskottet, samt till resterande del, ,97 överföras till föreningens reparationsfond.

12 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Not 1 Årsavgifterna för bostadsrättslägenheterna justerades i december 2011 med 2,5% för att täcka avgiftsbundna taxor. Not 2 Övriga intäkter/avgifter utgörs av inkomster från överlåtelseavgifter, pantförskrivningsavgifter, och förseningsavgifter. Städavgifter krediteras däremot direkt mot kontot för kostnader för trädgård o yttre renhållning. Not 3 Ränteutvecklingen under perioden har varit både stigande och fallande. Ett lån har slutbetalats och ett nytt har tecknats. Not 4 Värdejustering av markinvestering har skett med kr motsvarande amorteringar på de för ändamålet upptagna lånen. Not 5 Under året har inventarier anskaffats för 14 tkr. Avskrivning på inventarier har skett med 10 tkr, motsvarande värdeminskning på samtliga oavskrivna anläggningstillgångar. Not 6 Under året har föreningen investerat totalt tkr (föreg. år 988 tkr). Den största investeringen (597 tkr) utgörs av stambyten i kök och badrum i samband med ägarrenoveringar, samt i samband med vattenskada (151 tkr inkl. självrisk). Därtill har samtliga fönster i båda husen målats om (500 tkr). Avskrivningar på investeringar har under året skett med 267 tkr, motsvarande värdeminskning på oavskrivna investeringar. Not 7 Underhållskostnaderna har under året uppgått till 56 tkr (föregående år 43 tkr). Kostnaderna har belastat föreningens reparationsfond. Service och drift, hissar (ej el) kr (föreg. år ) Service och drift, tvättstuga (ej el) kr (föreg. år 1 095) Service och drift, el och kablage kr (föreg. år 1 263) Övrigt, löpande underhåll kr (föreg. år ) Den budgeterade avsättningen till reparationsfonden utgjorde 0kr/kvm. Den faktiska underhållskostnaden motsvarar 17 kr/kvm (föregående år: 13 kr/kvm). Se vidare under Reparationer och underhåll resp. Fonder i förvaltningsberättelsen. Not 8 Underhållskostnader för VA har under året uppgått till 7 tkr (föregående år 47 tkr). Kostnaden har belastat fonden för reparation av VA- och avloppsstammar. Utbyte av föreningens VA-stammar redovisas som investeringar. Avsättningen till VA-fonden är t o m detta år: 33 kr/kvm. Den faktiska underhållskostnaden har under året uppgått till 2kr/kvm (föreg. år: 14 kr/kvm). Fonden har genom beslut på årsstämman 2013 avskaffats och utgående behållning har förts över till föreningens reparationsfond. Se vidare under Reparationer och underhåll resp. Fonder i förvaltningsberättelsen.

13 Not 9 För 30:e året i följd finns inga särskilda kostnader för fastighetsskötsel. Den utförs av föreningens frivilliga husvärdar. Detta tillsammans med att alla ska hjälpas åt med snöröjning, halkbekämpning och gräsklippning och som därtill inklusive alla medlemmars gemensamma insatser på städdagarna säkerställer ett engagerat och kvalitativt underhåll av vår egendom. Alternativkostnaden, om tjänsterna (s k teknisk förvaltning) skulle köpas på marknaden, är ca kr/år. Not 10 Vi hade en synnerligen lång och kall vinter under säsongen 2012/13 som ökade vår förbrukning av värme med hela 11% i jämförelse med föregående säsongs i gengäld ovanligt milda vinter. Detta samtidigt som priset på fjärrvärme höjdes med 2,5%. Not 11 Vår el-förbrukning har minskat med 8%, sannolikt som en följd av investeringen i den relästyrda trappbelysningen. Samtidigt har kostnaderna för den ej konkurrensutsatta nät-delen stigit. Not 12 Kostnaderna för trädgård och yttre renhållning understiger budget i år. Det har samband med att vi inte köpt in några externa tjänster inom området och att vi i övrigt varit sparsamma med inköp. Kostnaderna för grovsophämtning (15 tkr) ingår i den här posten. Intäkter från städavgifter är öronmärkta att krediteras från den här posten. Not 13 Föreningens skattekostnad utgörs endast av den s k fastighetsavgiften, som för vår del är kr/lgh/år = kr. (2011, kr) (2012, kr). Fr o m 2012 debiteras skatten inte längre för kalenderår, utan utifrån vårt räkenskapsår. På grund av övergången till det nya betalningsterminsförfarandet ser föregående års skattekostnadsutfall betydligt lägre ut än den verkliga och betalade kostnaden. Not 14 Diverse kostnader utgörs huvudsakligen av årsmöteskostnader: lokal, förtäring och årsredovisningar. Not 15 Avsättningen till bostadsrättshavarnas reparationsfond är enligt stämmobeslut : kr. Not 16 Upplupna intäkter utgörs främst av försäkringsersättning, , avseende vattenskada i lgh 26, samt i övrigt av upplupna intäktsräntor 3035 kr samt styrelsearvoden för 2013 uttagna före , kr. Not 17 Förskottsbetalda avgifter för september 2013 som betalats under innevarande räkenskapsår utgör kr. Differens mot föregående års motsvarande förskottsbetalda avgifter utgör kr vilket bokförts som bokslutspost. Not 18 Upplupna kostnader utgörs av: Elförbrukningskostnader kr, vattenkostnader kr, värmekostnader kr, samt upplupna skuldräntor kr. Not 19 Under året har föreningen utökat lånestocken med kronor för att i enlighet med föreningens investeringsplan, täcka investeringar i stambyten och målning av samtliga fönster i båda husen.

14 Solna den Peter Gårdemo Lars-Eric Forssén Lars-Göran Karlsson Paula Ahosmäki Linda Lydén Johan Nylander Roger Jacobsson Annika Lennstam

15 1 (2) Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3 Org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3 för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3, Org.nr

16 2 (2) Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3 för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Täby den 21 januari 2014 Johan Ramstedt Margareta Oskarsson Godkänd revisor Internrevisor FAR Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3, Org.nr

17 BUDGET: UTFALL MOT BUDGET 12/13 BUDGET UTFALL AVVIKELSE 12/13 TKR 12/13 TKR TKR INTÄKTER FGH-FÖRVALTNING ÅRSAVGIFTER INKL FONDER, BRÄNSLE & KABEL-TV HYROR, BASRADIOSTN:R, GARAGE o P-PLATSER ÖVRIGA INTÄKTER FINANSIELLA INTÄKTER RÄNTEINTÄKTER EXTRA ORDINARIE INTÄKTER SUMMA INTÄKTER FINANSIELLA KOSTNADER RÄNTOR VÄRDEJUSTERING TOMTMARK AVSKRIVNING INVENTARIER AVSKRIVNING INVESTERINGAR UNDERHÅLLSKOSTNADER TILL FÖRENINGENS REPARATIONSFOND TILL FOND FÖR REP. AV VA-STAMMAR DRIFTKOSTNADER FÖRBRUKNINGSMATERIAL VÄRMEKOSTNADER ELAVGIFTER VATTENAVGIFTER RENHÅLLNINGSAVGIFTER STÄDNING FGH SKÖTSEL, TRÄDGÅRD, YTTRE RENH LINJER, TELE & KABEL-TV ARVODEN, STYRELS ARVODEN, REVISORER ADMINISTRATIV FÖRVALTNING SAKKOSTNADER, FÖRVALTNING SOCIALA AVGIFTER SKATTER FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR DIVERSE KOSTNADER, ÖVRIGT AVSÄTTNINGAR TILL BR-HAVARNAS REP.-FOND SUMMA KOSTNADER och AVSÄTTNINGAR BUDGETERAT RESULTAT

18 BUDGET: BUDGET FÖR 2013/2014 och 2014/2015 RESULTAT BUDGET BUDGET NOT 2012/13 TKR 2013/14 TKR 20014/15 TKR INTÄKTER FGH-FÖRVALTNING ÅRSAVGIFTER INKL FONDER, BRÄNSLE & KABEL-TV HYROR, BASRADIOSTN:R, GARAGE o P-PLATSER ÖVRIGA INTÄKTER FINANSIELLA INTÄKTER RÄNTEINTÄKTER EXTRA ORDINARIE INTÄKTER SUMMA INTÄKTER FINANSIELLA KOSTNADER RÄNTOR VÄRDEJUSTERING MARK AVSKRIVNING INVENTARIER AVSKRIVNING INVESTERINGAR UNDERHÅLLSKOSTNADER TILL FÖRENINGENS FONDER DRIFTKOSTNADER 5 FÖRBRUKNINGSMATERIAL VÄRMEKOSTNADER ELAVGIFTER VATTENAVGIFTER RENHÅLLNINGSAVGIFTER STÄDNING FGH SKÖTSEL, TRÄDGÅRD, YTTRE RENH BREDBAND & KABEL-TV ARVODEN, STYRELSE ARVODEN, REVISORER ADMINISTRATIV FÖRVALTNING SAKKOSTNADER, FÖRVALTNING SOCIALA AVGIFTER SKATTER FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR DIVERSE KOSTNADER, ÖVRIGT AVSÄTTNINGAR TILL BR-HAVARNAS REP.-FOND SUMMA KOSTNADER och AVSÄTTNINGAR BUDGETERAT RESULTAT

19 Noter till Budget för och Styrelsens budget bygger på att alla medlemmar aktivt medverkar i föreningens allmänna skötsel, såsom t ex: att gemensamt ta ansvar för gräsklippning, snöröjning vid entréer och i trappnedgångar, medverkan på städdagar samt att man följer trivselregler och övriga anvisningar så att inte onödiga kostnader uppstår. Dit räknas att hålla värmekostnaderna nere genom att ha värmeradiatorerna på högst läge "3" (av 4) eller "7" (av 10), att inte orsaka onödiga reparationer av hissar genom att varsamt stänga grindar och dörrar och genom att bl a tömma fickor före tvätt och använda tvättpåsar vid tvätt av BH. 1. Hyresavgifterna kommer att behöver höjas även per 1 september 2014 för att finansiera planerade investeringar och de allt fler stambyten som utförs. Höjningen kan begränsas till ca 4% under förutsättning att alla medlemmar medverkar aktivt i föreningens skötsel och iakttar värmekostnaderna! 2. Ränteintäkter och räntekostnaderna är budgeterade utifrån en ränteutveckling där ränteläget kommer att fortsätta vara relativt låg, men höjas under andra tertialet Styrelsen bedömer att fördelningen mellan lån med bunden respektive rörlig räntesats kommer att förändras något, men att det finns goda möjligheten till bra bundna räntor på de två lån som löper ut i dec Avskrivningarna avseende investeringar budgeteras utifrån värdeminskningen på anläggningstillgångar och andra investeringar sett i relation till genomförda investeringar, uppbokade investeringar samt föreningens investeringsplan för perioden (se nedan) 4. Behovet av löpande underhåll har kunnat hållas på låg nivå, till en del beroende på förebyggande investeringar. Avsättningen till föreningens reparationsfond kommer ändå att hållas konstant under de kommande åren, så att det finns reserverade medel för oförutsedda reparationer och underhåll. 5. För taxebundna och avtalsreglerade kostnader har i förekommande fall beräknats avtalsenliga avgifts- och lönehöjningar, samt för övriga ej avtalsreglerade poster, har utifrån förbrukningsgenomsnitt åren beräknats avgiftsökningar baserade på en sammanvägning av 70% sakkostnadsindex och 30% personalkostnadsindex baserat på indexutvecklingen I övrigt bygger de budgeterade värdena på kända eller förutspådda förändringar. 6. Värmekostnaderna är budgeterade efter Norrenergis nya taxor som gäller fr o m 1 jan 2014 och utifrån en s k "normalvinter". 7. Kostnaderna för bredband och kabel-tv är budgeterade utifrån det nya avtal som tecknades avseende höghastighetsbredband hösten 2013 och som gäller t o m augusti Investeringsplan ************************** 1. STAMRENOVERINGAR Uppbokade kostnader/investeringar Genomförandeår kr 2. RELINING AV VISSA AVLOPPSSTAMMAR PRIS I 2014 ÅRS PENNINGVÄRDE: Genomförandeår: 2015 (en stam) kr Genomförandeår: 2016 (en stam) kr 3. RENOVERING AV UTVÄNDIGA BALKONGER PRIS I 2013 ÅRS PENNINGVÄRDE Genomförandeår: 2017 (ett hus) Genomförandeår: 2018 (ett hus) 4. UTBYTE AV HISSAR Bedöms behöva genomföras före kr kr kr

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING HELSINGBORGSHUS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

1 (8) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WASA SIRIUS 1 Org nr 769600-2034

1 (8) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WASA SIRIUS 1 Org nr 769600-2034 1 (8) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WASA SIRIUS 1 Org nr 769600-2034 ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen avger härmed redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010, föreningens 15:e

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken 15 2010 Styrelsen for bostadsrattsfbrenmgen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2010-01-01 ~ 2010-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Föreningens verksamhet Fastigheter Under året har sammanlagt 4 lägenheter bytt ägare. Lägenheter och lokaler Föreningen består av en 24

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÅGET Org.nr

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÅGET Org.nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÅGET Org.nr 716422-0167 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tråget i Huddinge avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Förslag till Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand får härmed

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer