Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé"

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Duvhöken Täby Näsbypark 2: Täby Ormvråken Täby Ormvråken Täby Fastigheterna är försäkrade via IF. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är el och olja som fr.o.m ersätts med bergvärme och el. Fastigheternas värdeår är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 827 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 120 lägenheter med bostadsrätt och 1 lokal med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2003 och sträcker sig fram till Sida 1 av 13

2 Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Genomförd åtgärd År Kommentar Stamrenovering Installation bergvärme 2011 Omläggning av tak 2006 Örnstigen 2,35,33 Omläggning av tak 1986 Örnstigen Nya entréportar 2005 Ommålning fönster 2005 Omputsning av fasad Renovering panncentral 2003 Skorstensrenovering 2003 Ny dränering 2002 Örnstigen2, Renovering tvättstugor 2000 Målning av trapphus 1999 Renovering av balkonger 1993 Balkongplattor Planerad åtgärd År Slutföra stamrenovering 2012 Ventilationsgenomgång 2013 Förvaltning Avtal Internetleverantör Internet uppkopplingstyp Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Serviceavtal bergvärme Leverantör Com Hem Bredband Brf Näsbyalle SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Climapac AB Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 120 st. Av föreningens medlemslägenheter har 15 överlåtits under året. Under året har styrelsen beviljat 6 andrahandsuthyrningar. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Nils Åke Dovärn Ordförande from maj 2011 Enikö Kaptalan-Nagy Vice ordförande Ordförande tom maj 2011 Nils-Gustav Svensson from maj 2011 Anders Rydén tom februari 2011 Oscar Wilhelmsson tom maj 2011 Daniel Christian Thuresson from maj 2011 Anna Emmeli Johansson Per Johan Valdemar Fellenius Christel Anneli Pedersen Eva Christina Blomberg from maj 2011 Jörgen Erik Theodor Bexelius from maj 2011 Styrelsen har under året avhållit 13 protokollförda sammanträden. Sida 2 av 13

3 Revisorer Per Lundfors Ordinarie Extern Grant Thornton Martin Rönnow Ordinarie Intern Micael Kerttu Suppleant Intern Valberedning Birgitta Grepe Kari Fredriksson Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Årets åtgärder har huvudsakligen varit inriktade på att verkställa stämmobeslutet från 2010 om stamrenovering. Kartläggning av samtliga lägenheter med avseende på badrum och kök. Ultraljudsundersökning av avloppsstammar. Policy för badrumsrenovering antagen av styrelsen. Projektgrupp bildad för stamrenoveringsprojektet bestående av projektledare, projektsekreterare, vicevärd och extern konsult. Extern konsult anlitad för framtagning av upphandlingsunderlag, leda upphandling samt att se till att entreprenaderna följer regler och avtal. Upphandling av stamrenovering genomfördes april - juli. Kontrakt om totalentreprenad för relining av avloppsstammar tecknades i augusti. Kontrakt om pilot-projekt i totalentreprenad för nya vattenledningar i nytt läge tecknades i juli (Örnstigen 2) och oktober (Örnstigen 35). Kontrakt om totalentreprenad för vattenledningar i nytt läge för Örnstigen tecknades i december. Föreningen har medverkat till att tillhandahålla en konkurrenskraftig offert för badrumsrenovering för de medlemmar som önskar genomföra detta. Stamrenoveringsprojektets status vid årsskiftet: Relining klart till 75%, Vatten i nytt läge klart till 25%, badrumsrenovering genomförd av fem badrum, totalt beräknas badrum komma att renoveras i medlemmarnas regi. Kontrakt om totalentreprenad för bergvärmeinstallation tecknades i augusti. Bergvärmeanläggningen driftsattes i december och beräknas medföra stora energibesparingar och miljövinster. Stamspolning av hälften av föreningens köksstammar genomfördes under sommaren, då två större vattenskador orsakats av problem med köksavloppsstammar. Föreningen har ny hemsida Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda möten. Utöver detta har ett antal arbetsmöten hållits inom tre huvudområden: stamrenovering, bergvärme och ekonomi/finansiering. Städdag genomfördes i december. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Bergvärmeanläggningen slutbesiktad och godkänd i januari. Nya serviceavtal för panncentral. Kostnad reducerad tack vare betydligt driftsäkrare anläggning. Enkät om elementstatus genomförd. Baserad på denna kommer spolning av vissa elementstammar att genomföras under året. Entreprenaderna för stamrenovering fortlöper och beräknas vara färdigställda enligt: Nya vattenledningar - september, Relining - april, badrumsrenovering - oktober. Policy fastställd av styrelsen för fördelning av låneamorteringar över kommande år. Sedan årsskiftet har styrelsen haft fyra protokollförda möten och ett antal arbetsmöten. Sida 3 av 13

4 Föreningens ekonomi Styrelsen gör bedömningen att medlemsavgifterna tills vidare kan behållas på nuvarande nivå. Förutsättningarna för denna bedömning är: avgiftshöjningen (20%) som genomfördes i april 2010 gav en stark avgiftsbas - cirka högre intäkter per år. att bergvärmeanläggningen innebär väsentligt sänkta energikostnader. Netto efter finansieringskostnader för anläggningen (ränta och amortering) beräknas denna spara upp till per år vid normalt väder. att räntan på föreningens lån ligger under 4%. I dagsläget är genomsnittlig ränta cirka 3.2%. att amorteringar av lån görs på 40 år för lån avseende vatten i nytt läge och 20 år avseende relining och bergvärmeanläggning. att kommande renoveringsprojekt under de närmaste åren bedöms ligga inom den låneram som gäller vid utgången av Sammanfattningsvis innebär detta att våra framtida avgifter framförallt är beroende av ränteläget och i viss mån av vädret och av den allmänna kostnadsutvecklingen. För att långsiktigt planera föreningens ekonomi upprättades 2012 en prognos som sträcker sig fram till och med Fördelning intäkter och kostnader: Intäktsfördelning 2011 Övriga intäkter 1% Hyror 5% Avskrivningar 16% Kostnadsfördelning 2011 Kapitalkostnader Reparationer 8% 7% Taxebundna kostnader 34% Årsavgifter 94% Övrig drift 31% Fastighetsavgift 4% Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, kvm bostäder och 827 kvm lokaler. Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Oljekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Kapitalkostnader/kvm totalyta Skatter och avgifter För flerbostadshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Skatteverket har återkallat sitt tidigare ställningstagande, daterat , angående ränteintäkter i privatbostadsföretag. Därav utgår ingen skatt på ränteinkomster som kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet från och med 2011 års taxering. Sida 4 av 13

5 Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande yttre fond summa ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 13

6 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT Sida 6 av 13

7 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Pågående byggnation Not Maskiner och inventarier Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 7 av 13

8 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 8 av 13

9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent alternativt år tillämpas AVSKRIVNINGAR Renovering lägenheter/lokaler 5,0% 5,0% Byggnader 1,74% 1,74% Fastighetsrenovering 5,0% 5,0% Värmeanläggning 4,0% 4,0% Stambyte 3,33% 3,33% Balkong/terrass 3,33% 3,33% Tak 3,33% 3,33% Markanläggning 5,0% 5,0% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enligt beställning Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställ Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Sotning Garage Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Sida 9 av 13

10 Not 2 fortsättning Reparationer Fastighet förbättringar Hyreslägenheter Brf Lägenheter Tvättstuga Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Vattenskada Periodiskt underhåll VVS Taxebundna kostnader El Olja Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Markhyra/vägavgift/avgäld Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Medlemsinformation Tele och datakommunikation Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids och Trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Anställda och personalkostnader Föreningen har haft anställd personal Sida 10 av 13

11 Not 2 fortsättning Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner vicevärd Löner projektledare och projektsekreterare, stamrenovering Kostnadsersättningar och naturaförmåner Sociala kostnader Avskrivningar Egna lägenheter och lokaler Byggnad Förbättringar Markanläggning TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Not PÅGÅENDE BYGGNATION Stamrenovering Bergvärme Sida 11 av 13

12 Not MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut 0 0 Not FÖRUTBETALDA KOSTNADER Fastighetsförsäkring Kabel-TV Not 7 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Not 8 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag SE-Banken BoLån 2,730 % SE-Banken BoLån 2,730 % SE-Banken BoLån 2,730 % SE-Banken BoLån 3,540 % SE-Banken BoLån 3,340 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Sida 12 av 13

13 Not UPPLUPNA KOSTNADER El Extern revisor Arvoden Sociala avgifter Ränta Sophämtning Snöröjning Täby den / 2012 Nils Åke Dovärn Ordförande Enikö Kaptalan-Nagy Vice ordförande Jörgen Erik Theodor Bexelius Eva Christina Blomberg Per Johan Valdemar Fellenius Anna Emmeli Johansson Christel Anneli Pedersen Daniel Christian Thuresson Nils-Gustav Svensson Min revisionsberättelse har lämnats den / 2012 Per Lundfors Extern revisor Min revisionsberättelse har lämnats den / 2012 Martin Rönnow Godkänd revisor Sida 13 av 13

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FEMKAMPSGATAN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok brt )rnus 788-1 479 Årsredovisning Bosta dsrättsfören i n g e n Sirius Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213 Förvaltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer