Vindenergi Väst AB Junogatan 1, Uddevalla Bokslutsåret , Finansiell information i sammandrag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindenergi Väst AB Junogatan 1, 451 42 Uddevalla 556387-8361 Bokslutsåret 060701-070630, Finansiell information i sammandrag."

Transkript

1 Bokslutsåret , Finansiell information i sammandrag Nedan presenteras Vindenergi Väst AB:s (publ) finansiella utveckling i sammandrag under åren 2000 fram till det senaste bokslutet för året Vindenergi Väst har fram till och med det senaste bokslutet upprättat sina finansiella räkenskaper enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. Revision och revisionsberättelse har upprättats av Tommy Olofsson, SEK Revision AB, Uddevalla. Om avvikelser förekommer framgår det av notanteckningarna enligt nedan. Hänvisning till årsredovisningar För hänvisning till årsredovisningar avseende åren 06/05, 05/04 samt 04/03, finns tillgängliga på bolagets hemsida eller kan beställas på bolagets adress Vindenergi Väst AB,. Resultaträkning Året Året Året Året Året Året Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Utdrag ur balansräkning Året Året Året Året Året Året Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Nyemission Fritt eget kapital Balanserat resultat Redovisat resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Överavskrivningar Långfristiga skulder Banklån Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skuld Ställda panter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Inga Inga Bokslut_06-07_A doc :29:57 1 av16

2 Investeringar Inga direkta investeringar har utförts under bokföringsåret. Under 2004 installerades i separat oljerening på verken Sophie och Molly. Totalt investeringsbelopp var på Sophie med kr och på Molly med kr. Under 2002 övertogs verket Gerda. Investeringskostnad kr. Notanteckningar Tilläggsupplysningar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de förväntas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not. 1 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan har verkställts på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde med 5 % på vindkraftverken och 20 % på övriga inventarier. Ytterliggare avskrivningar har utförts på vindkraftverkens maskindel. Denna skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan, så kallad överavskrivningar, har redovisats som bokslutsdisposition. Ackumulerade överavskrivningar har redovisats som obeskattad reserv. Not. 2 Ställda panter Av företagsinteckning på kr har kr utnyttjats för finansiering av vindkraftverket Gerda, som 5-årigt lån med fast ränta fram till mars Nyckeltal Året Året Året Året Året Året Antal anställda i medeltal Varav kvinnor Installerad effekt i kw (2 000) Total installerad area i m (5 120) 2388 Produktion i kwh/år Energifaktor kwh/m 2 år (522) 1013 Ersättning i kr/mwh ,7 587,6 658,0 636,0 495 Avkastning på eget kapital 1,6 % -0,0 % 8,7 % 17,1 % 13,0 % 12,2 % Avkastning på totalt kapital 0,5 % -1,2 % 4,3 % 8,0 % 6,8 % 11,6 % Genomsnittlig skuldränta 4,0 % 4,0 % 3,1 % 3,4 % 3,0 % 0,0 % Vinstmarginal 2,8 % - 6,4 % 20,1 % 42,2 % 43,5 % 58,6 % Kassalikviditet 1 507,7 % 617,9 % 570,9 % 936,1 % 219,3 % 2 633,5 % Soliditet 70,2 % 63,9 % 65,2 % 54,7 % 50,6 % 85 % Not. Året , Vindkraftverket Gerda installerades under oktober 2002 och tekniska värden för bokslutsåret är inte representativa för helår, därav värden inom parantes. Bokslut_06-07_A doc :29:57 2 av16

3 Kommentarer till Finansiell utveckling Allmänt Från starten 1993 och fram till början av 2000-talet har bolagets verksamhet präglats av arbete med att utverka tillstånd och få upp verk i bra vindlägen längs kusten. Under förändrades bolagets målsättning då beslut togs för att arbeta mer intensivt med att utverka tillstånd och uppföra verk. Styrelsen beslutade att utöka insatserna av internt arbete och projektarbete. Kostnader för lön till VD, administration och styrelsens insatser ökade, men var en medveten satsning för att satsa på framtiden. Under de senaste 2 3 åren har arbete och resurser lagts på att utveckla bolaget med rutiner, föreskrifter och förbereda bolaget för en framtida expansion. Bolagets strategi och plan är ju att bli en större aktör på marknaden. Detta återspeglas i resultatet under de senaste åren så till vida att mer resurser har förbrukats på att säkerställa markupplåtelse, förstudier av olika projekt, skapa rutiner för ekonomisk uppföljning etc. Under de senaste två åren har VD:s arbete till stor del inriktats på tillståndsarbete för de nya projekten. Detta har inneburit att omkostnader för personallöner, utredningar, markupplåtelse etc har ökat. Dessa ökade kostnader i kombination med perioder med dålig vind, reparation av verket Molly och reparation av verket Gerda, har inneburit att bolagets lönsamhet har varit sämre under de senaste åren än tidigare års. Kostnader för nyemission och pågående förprojekteringsinsatser är bokförda som pågående arbete. Intäkter Generellt sett varierar intäkter utifrån vindtillgång och ersättningar per kwh. Driftsäkerheten måste ses som hög med relativt sett få störningar. Intäkterna har inte utvecklats riktigt som förväntat efter övertagandet av det senaste verket Gerda. Det har visat sig att området där Gerda är placerat ger mycket turbulens och allmänt är ett vindsvagt område. Delvis kompenseras den lägre produktionen av högre ersättning är förväntat. Övriga två verk producerar bra, och efter underhållsåtgärder de senaste åren, bland annat installation av oljerening, reparation av växellåda på Molly etc, så får verken ses som i mycket god status med en förväntad hög driftsäkerhet under de närmsta åren. Vindarna var mycket svaga under bokföringsåret jämfört med tidigare år. Däremot har verken producerat mycket bra under slutet av 2006 och början av 2007, och under december 2006 producerade Molly kwh vilket är den hittills största registrerade produktionen för verket under en månad. För den intresserade kan vindtillgången utläsas i tabell med nyckeltal under rubriken Energifaktor. Denna energifaktor beskriver den faktiskt producerade energin per installerad kvadratmeter vingarea. Verket Gerda har varit utsatt för åsknedslag som har påverkat produktionen under bokslutsåret. Under våren stoppade verket och trots reparationsåtgärder var skador så stora att vi beslut bygga om hydrauliken till nytt utförande. Verket är åter i drift efter ett längre tids stopp. Skadan är rapporterad till försäkringsbolag och utredning pågår. Ersättning för skada och produktionsbortfall kommer att redovisas i nästa års bokslut. Internt finns ett projekt som kallas produktionssäkring. Häri ingår att definiera behov och åtgärder för att säkerställa framtida produktion. Med de åtgärder som har utförts under senare år återstår endast vissa kompletteringar att utföras under den närmsta tiden. Pågående arbeten Kostnader för pågående nyanläggningar är bokförda som anläggningstillgång och kostnader för pågående nyemission är bokförda som minskning av bundet eget kapital. Nyanläggningar omfattar projekt Lejdeberget som befinner sig i den kommunala beslutsprocessen. Beslut om bygglov förväntas under slutet I början av 2007 beslutades om nyemission som genomfördes våren/sommaren Nyemissionen förväntas vara avslutad och registrerad under september Omkostnader Huvudsakliga omkostnadsökningen under senare tid är relaterad till kostnader för markupplåtelse, tillståndsarbete och förprojektering av nya verk. Övrigt är relaterat till underhållsinsatser på verken. Kostnader för reparation av växellåda på Molly är bokförd som omkostnad under bokföringsåret Inga större ombyggnadsprojekt, planerade reparationer eller speciella behov är kända i dagsläget. Personalkostnader för produktion, administration etc väntas förbli på samma nivå som de senaste åren, dock har medel och personalresurser erfordrats för att genomföra nyemission och förprojektering av de nya verken. De nya projekten kommer att kräva externt arbete såsom projektering av markarbeten och vägar till etableringsområden, Bokslut_06-07_A doc :29:57 3 av16

4 geotekniska undersökningar av mark för tänkta placeringar av verken och beräkning/alternativt mätning av vinden på etableringsområdena. Kostnader för detta bokförs som pågående arbeten. Senare (i genomförandefasen) kommer dessa kostnader att belasta respektive projekt. Avskrivningar Bolaget har avskrivit verken Molly och Sophie enligt plan samt med överavskrivningar så långt möjligt. Dessa verk är bokförda i 0 kr idag. Under de senaste åren har tidigare överavskrivningar återförts och överavskrivning gjorts på verket Gerda så långt möjligt. För ytterliggare ett antal år finns utrymme för fortsatta överavskrivningar på verket Gerda. Finansiella resurser Bolagets kassa är god, ca kr per siste juni 2007, och förväntas väl räcka till för att upprätthålla drift och underhåll, interna som externa kostnader i samband med nyemission och projektering av nya verk. Bolaget förväntas generera betydande likvida medel under de närmsta kommande åren. Det genererade överskottet från verksamheten trots kostnader för projektering och markupplåtelsearrende är betydande, och medför att kassan tillförs betydande belopp under varje år. Under de senaste åren har skillnaden mellan intäkter och kostnader utfallit enligt följande belopp i kkr: Bokföringsår Intäkter Kostnader Till kassan före skatt och utdelning Under de senaste åren har genererade medel avsatts f ör nedamortering av låneskuld för inköp av verket Gerda år Bolagets låneskuld omfattas idag av ett villkorat lån på kr till fast ränta fram till mars Disponibla medel finns placerade på fonder och var per 30 juni 2007 följande: Robur Etik- och Miljöfonden, kr. Svenska Likviditetsfonden Lux, kr. Utvecklingen av dessa fonder har varit god sedan starten. Nyemissionskonto, kr. Inbetalning till konto från nyemissionen pågår. Kommande investeringar är planerade att finansieras med eget kapital från nyemission och resterande med lånade medel från bank. Bolaget har lånegaranti för projekt Lejdeberget från Swedbank för medel som krävs utöver eget kapital. I projektet är eget kapital beräknat till ca 20 30% av investeringen. Utbetalningar relaterade till projekt är oftast fördelade under flera år och de huvudsakliga utbetalningarna ligger längre fram i tiden, vilket ger möjlighet att under tiden generera egna medel och därigenom senarelägga lånebehovet. Transaktioner med närstående Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner som är eller var ovanliga avseende karaktär eller villkor, under nuvarande, föregående eller tidigare verksamhetsår. Inte heller har bolaget varit inblandat i affärstransaktioner med bolagets revisor eller lämnat lån, ställt garantier, eller ingått borgen för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i bolaget. Utdelningar Två utdelningar av vinstmedel har skett sedan bolaget grundades. Åren och beslutade stämman att utdela 10 kr per aktie för respektive år. För innevarande år är ingen utdelning planerad. Bokslut_06-07_A doc :29:57 4 av16

5 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapitalet Aktiekapitalet i bolaget före nyemissionen uppgår till kr och totalt aktier. Aktierna är fördelade på A-aktier med 1 röst per aktie, och B-aktier med 1 röst per 10 aktier. I bolagsordningen är statuerat att andelen aktier av serie A skall vara högst 4 500, aktier utöver dessa skall vara aktier av serie B. Enligt bolagsordningen ger en aktie av serie A eller B vid nyemission rätt till företräde att teckna nya aktier i förhållanden till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Bolagsstämman har rätt att besluta om nyemission utan förträde för befintliga aktieägare. Tidigare nominellt aktievärde har i den nya aktiebolagslagen tagits bort och ersatts av kvotvärde. Kvotvärde definieras som aktiekapital delat med antal aktier. Aktuellt kvotvärde är 100. I bolagsordningen är fastlagt att aktiekapitalet skall vara maximalt kr, därav följer ur aktiebolagslagen att minimalt aktiekapital skall vara minst kr. På bolagsstämman i oktober 2006 bemyndigades styrelsen att under kommande bokslutsår genomföra nyemission/er om maximalt nya aktier. Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen fastställa kvotvärde för nya aktier, dock får kvotvärde för nya aktier inte understiga nuvarande kvotvärde för befintliga aktier. Styrelsen har beslutat att kvotvärde för nya aktier skall vara 100. Pågående nyemission förväntas vara avslutad under september Emissionen tecknades till preliminärt nya aktier av serie B. Härav tillförs bolaget ca kr i kapital. ISIN-kod: Värdepapper noterade på VPC tilldelas ett eget "identifikationsnummer", en ISIN-kod. Bolagets aktier är inte noterade och har inte heller tilldelats någon ISIN-kod. Ägarförhållanden Bolagets befintliga (före pågående nyemission) totala antal aktier om st är registrerade på 328 personer eller företag enligt bolagets löpande uppföljning av aktieägareregister. Nedan följer i tabellform en uppräkning av de största aktieägarna, styrelsemedlemmar, VD och dessas innehav i aktier, del av aktiekapital samt röstvärde. Namn A- aktier B-aktier Antal aktier totalt % av aktiekapital Röstandel i % Erik Karlsson/styr ,2 % 14,7 % Gunnar Bejbro/styr ,0 % 12,3 % Anders Swedenfeldt/styr ,5 % 5,0 % Göran Berggren/styr ,2 % 4,6 % Magnus Karlsson ,4 % 5,2 % Helge Karlsson ,5 % 5,1 % Dan Wiktor ,2 % 4,6 % Karl-Olov Eriksson ,2 % 3,6 % Marianne Persson/styr ,2 % 0,8 % Christina Larsson/styr Anders Carlsson/styr Lars Haglund/VD ,4 % 1,5 % Övriga ,2 % 42,6 % Totalt % 100 % Bokslut_06-07_A doc :29:57 5 av16

6 Övriga upplysningar avseende styrelse och ledning Inga styrelseuppdrag är tidsbestämda på annat sätt än vad som följer av aktiebolagslagen. Det förekommer inga familjeband mellan styrelseledamöter eller bolagets revisor. Bolagets VD är systerson till en styrelseledamot. Det finns ingen uppgift från de senaste fem åren om att dessa personer har varit inblandad i någon konkurs, likvidation, konkursförvaltning eller bedrägerimål. Det finns inte någon anklagelse och/eller sanktion mot någon av dessa personer och ingen av dessa har förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, ledningseller kontrollorgan, eller inneha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag. Ingen styrelseledamot eller VD har något privat intresse som står i strid med bolagets. Att personer i styrelse och ledning har ekonomiska intressen i bolaget genom aktieinnehav framgår av uppräkningen ovan. Ersättningar till styrelse, VD eller tidigare personal/styrelsemedlemmar Ersättningar och förmåner till styrelse och ledning under bokföringsåret 1 juli juni På bolagsstämma beslutades att till styrelse under kommande styrelseperiod utge arvode på totalt kr att fördelas enligt styrelsens eget beslut. Till VD har utbetalats kr som lön. Inga andra ersättningar utöver direkta kostnader i samband med resa eller utlägg har utbetalats till styrelseordförande, ledamöter eller VD. Inga avtal fanns mellan bolaget och styrelsemedlem, VD eller tidigare personal/vd/styrelsemedlemmar utöver redovisats för styrelsearvode, löner eller andra ersättningar. Externa kostnader Till Lars Haglund Tjänst & Service har utbetalts totalt kr utöver lön som ersättning för nedlagt arbete och administrationskostnader i samband med projektering av nyanläggningar och nyemission. Bokslut_06-07_A doc :29:57 6 av16

7 Årsredovisning för Vindenergi Väst Aktiebolag (publ) Org.nr Räkenskapsåret Bokslut_06-07_A doc :29:57 7 av16

8 Styrelsen för Vindenergi Väst AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Bolaget bedriver el-energiproduktion genom egna vindkraftverk. Bolaget strävar därtill att projektera och söka bygglov och uppföra nya verk i huvudsak längs den Svenska västkusten. Bolaget har sitt säte i Uddevalla Kommun. Årsredovisningen avser bolagets sjuttonde verksamhetsår. Företagsledningen informerar Bolagets omsättning är intäkter från den el-produktion som genereras från egna verk. Produktionen under bokföringsåret var enligt prognos med svaga vindar under hösten 2006 men ändrades dramatiskt under vintern med rekordproduktion för flera av verken under några vintermånader. Verket Molly reparerades under början av bokföringsåret och har därefter fungerat tillfredsställande. Under hösten reparerades verket Gerda efter åskskada och producerade med bra tillgänglighet under vintern och förvåren. I april uppkom störningar igen och produktionen var mycket dålig under sommaren. Ganska stora reparationsåtgärder har utförts och vissa delar har bytts ut totalt. Orsaken till haveri är relaterat till åska, både kvarstående från tidigare och nya åskslag. Under året har det huvudsakliga arbetet varit att projektera och inlämna ansökningar för bygglov för nya verk inom Uddevalla Kommun, samt arbete med pågående nyemission med teckningsrätt under tiden 30 april till 18 juni. Totalt tecknades nya aktier av serie B, totalt kr som eget kapital. Registrering av emissionen kommer att ske under september 2007 hos bolagsverket och totala antalet aktier kommer därefter att uppgå till st och aktiekapitalet kommer därefter att uppgå till kr. Markupplåtelse för verk på Lejdeberget och Stale, Bokenäset, Uddevalla Kommun, har avtalats. Bygglovsansökan för uppförande av 4 verk på Lejdeberget på vardera 2 3 MW samt 3 verk på Stale på vardera 2-3 MW har inlämnats till kommunen. Flerårsstatistik Året Året Året Året Året Året Installerad effekt i kw (2 000) Produktion i kwh/år Nettoomsättning i kkr Ersättning i kr/mwh Avkastning på eget kapital 1,6 % -0,0 % 8,7 % 17,1 % 13,0 % 12,2 % Avkastning på totalt kapital 0,5 % -1,2 % 4,3 % 8,0 % 6,8 % 11,6 % Genomsnittlig skuldränta 4,0 % 4,0 % 3,1 % 3,4 % 3,0 % 0,0 % Vinstmarginal 2,8 % - 6,4 % 20,1 % 42,2 % 43,5 % 58,6 % Kassalikviditet 1 507,7 % 617,9 % 570,9 % 936,1 % 219,3 % 2 633,5 % Soliditet 70,2 % 63,9 % 65,2 % 54,7 % 50,6 % 85 % Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar. Bokslut_06-07_A doc :29:57 8 av16

9 RESULTATRÄKNING Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Nettoomsättning mm Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader not Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar not RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner not 3, Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Bokslut_06-07_A doc :29:57 9 av16

10 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar not 4 Pågående nyanläggning Övriga inventarier Vindkraftverk Molly Markanläggning Molly Vindkraftverk Sophie Markanläggning Sophie Vindkraftverk Gerda Maskin- och utr Molly Maskin- och utr Sophie Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Momsfordran Skattefordran Skattekonto 13 4 Förutbetalda försäkringar Upplupna räntor Övriga interimsfordringar Summa fordringar Kassa och bank Kassa och bank not Miljöfond not Svenska Likviditetsfonden not Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Bokslut_06-07_A doc :29:57 10 av16

11 BALANSRÄKNING forts EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULD Eget kapital Bundet Eget Kapital not 6 Aktiekapital Överkursfond Pågående nyemission Fritt Eget Kapital Balanserat resultat Redovisat resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Överavskrivningar not 3, Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Banklån not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till aktieägare Skatteskulder Momsskuld Personalens källskatt Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Övriga interimsskulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULD STÄLLDA PANTER Företagsinteckningar not ANSVARSFÖRBINDELSER INGA INGA Bokslut_06-07_A doc :29:57 11 av16

12 NOTANTECKNINGAR Tilläggsupplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not 1 Arvode och kostnadsersättningar Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är uppdrag för revision för fristående rådgivning 0 0 Externa kostnader Till Lars Haglund Tjänst & Service har utbetalts totalt kr utöver lön som ersättning för nedlagt arbete och administrationskostnader i samband med projektering av nyanläggningar och nyemission. Not 2 Anställda och personalkostnader Bolaget har haft en VD anställd under detta räkenskapsår. Fördelningen mellan män och kvinnor: Företagets styrelse: Män 5 4 Kvinnor 2 1 VD: Män 1 1 Kvinnor 0 0 Ersättningar har utgått med: - styrelse och VD övriga sociala avgifter Not 3 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan har verkställts på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde med 5 % på vindkraftverken och med 20 % på övriga inventarier. Ytterligare avskrivningar har utförts på vindkraftverkens maskindel. Denna skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan, s k överavskrivningar, har redovisats som bokslutsdisposition. Ackumulerade överavskrivningar har redovisats som obeskattad reserv. Not 4 Anläggningstillgångar Pågående nyanläggning Vindkraftverk Molly Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde Överavskrivningar (Maskindel) BOKFÖRT VÄRDE 0 0 Taxeringsvärde Bokslut_06-07_A doc :29:57 12 av16

13 NOTANTECKNINGAR forts Not 4 Anläggningstillgångar forts Vindkraftverk Sophie Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Avskrivning enligt plan Planenligt restvärde Överavskrivningar (Maskindel) BOKFÖRT VÄRDE 0 0 Taxeringsvärde Vindkraftverk Gerda Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Avskrivning enligt plan Planenligt restvärde Överavskrivningar BOKFÖRT VÄRDE Taxeringsvärde Markanläggning Molly Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan BOKFÖRT VÄRDE Markanläggning Sophie Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan BOKFÖRT VÄRDE Övriga inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan BOKFÖRT VÄRDE Maskin- och utrustningsinv. Molly Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde Överavskrivningar 0 0 BOKFÖRT VÄRDE Bokslut_06-07_A doc :29:57 13 av16

14 NOTANTECKNINGAR forts Maskin- och utrustningsinv. Sophie Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde Överavskrivningar 0 0 BOKFÖRT VÄRDE Not 5 Kassa och bank Ansk. Värde Kassa Bank Miljöfond Svenska Likviditetsfonden Svenska Likviditetsfonden Lux SUMMA KASSA OCH BANK Not 6 Förändring av eget aktiekapital Aktierna per bestod av 4500 A-aktier med 1 röst per aktie och B-aktier med 1 röst per 10 aktier. Kvotvärde per aktie är 100. Nyemission pågick vid bokslutsdagen. Aktiekapital Överkurs- Pågående Balanserat Årets fond nyemission resultat resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma Emissionskostnader Pågående nyemission Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 7 Långfristiga skulder Avser upptagna banklån för delfinansiering av vindkraftverk Gerda. Lånets löptid är 5 år. Not 8 Ställda panter Företagsinteckning om totalt , varav kr har utnyttjats till fast ränta fram till mars 2008, för delfinansiering av verket Gerda. Uddevalla den / 2007 Styrelsen och VD/Vindenergi Väst AB (publ) Göran Berggren Anders Carlsson Anders Swedenfeldt Christina Larsson Styrelseordförande Styrelsemedlem Styrelsemedlem Styrelsemedlem Marianne Persson Erik Karlsson Gunnar Bejbro Lars Haglund Styrelsemedlem Styrelsemedlem Styrelsemedlem VD Bokslut_06-07_A doc :29:57 14 av16

15 Revisorsintyg Inledning Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Uddevalla den / 2007 Tommy Olofsson Auktoriserad Revisor Christina Samuelsson Godkänd Revisor Bokslut_06-07_A doc :29:57 15 av16

16 Ordlista Tekniska termer Effekt Energi Vind kw (kilowatt) eller MW (megawatt) eller GW (gigawatt) där kw är lika med 1000 MW eller lika med 1 GW. kwh (kilowatt per timme) eller MWh (megawatt per timme) eller GWh (gigawatt per timme), där kwh är lika med MWh eller 1 GWh. I text refereras till medelvind som anger hur mycket det blåser på olika platser. Vind anges oftast i meter per sekund, och medelvind är en siffra som fås från centrala mätinstitut, i Sverige oftast från SMHI. Nätnyttan Som ersättning för den vinst som nätbolagen gör på grund av lokalt producerad energi transportkostnaden för el energin inom nätet minskar erhåller producenten en ersättning i öre per producerad kwh. El-handelsbolag/Nätbolag Genom avregleringen av elhandeln skall försäljning och distribution av el utföras av separata verksamheter. Ekonomiska termer Elpriser Ersättning för el redovisas oftast i öre/kwh eller i kr/mwh, där t ex 50 öre/kwh är lika med 500 kr/mwh. Elcertifikat Pay-off med ränta Nuvärde Internränta Totalt eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Kvotvärde Avkastning: på eget kapital i procent på totalt kapital i procent Producenter av grön el tilldelas en ersättning definierat som ett certfikat per producerad MWh. För befintliga verk erhålls dessa certifikat årligen fram till och med 2012, och för nya verk under de första 15 åren. Beslutet om elcertifikaten är gällande fram till år Priset för certifikaten har varierat mellan ca 150 och 250 kr/mwh. Beskriver en investerings återbetalningstid beräknat som nuvärde. Jämförelse mellan ut- och inbetalningar under projektets beräknade livstid med hänsyn tagen till kalkylränta och inflation. Investerings procentuella avkastning beräknad som internräntefot. Summan av bundet eget kapital och fritt eget kapital. Aktiekapital och motsvarande som inte får utdelas till aktieägarna. Får utdelas till aktieägarna. Skattad vinst t ex. Aktiekapital i kr per aktie. Resultat före finansiella intäkter och kostnader / ( Summa eget kapital + Summa obeskattade reserver * 72 %). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / Summa tillgångar. Genomsnittlig Räntekostnader / (Summa skulder+ Summa obeskattade reserver * 28 %). skuldränta i procent Vinstmarginal i procent Kassalikviditet i procent Soliditet i procent Resultat efter Finansiella intäkter och kostnader / Omsättning. (Summa omsättningstillgångar Varulager) / Summa kortfristiga skulder. (Summa eget kapital + Summa obeskattade reserver * 72 %) / Summa tillgångar. Bokslut_06-07_A doc :29:57 16 av16

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. Vindenergi Väst Aktiebolag (publ)

Delårsrapport. Vindenergi Väst Aktiebolag (publ) Delårsrapport Vindenergi Väst Aktiebolag (publ) Org. nr Delårsrapport för halvåret (090101-090630) Styrelsen för Vindenergi Väst AB får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2009, del

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer