Vindenergi Väst AB Junogatan 1, Uddevalla Bokslutsåret , Finansiell information i sammandrag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindenergi Väst AB Junogatan 1, 451 42 Uddevalla 556387-8361 Bokslutsåret 060701-070630, Finansiell information i sammandrag."

Transkript

1 Bokslutsåret , Finansiell information i sammandrag Nedan presenteras Vindenergi Väst AB:s (publ) finansiella utveckling i sammandrag under åren 2000 fram till det senaste bokslutet för året Vindenergi Väst har fram till och med det senaste bokslutet upprättat sina finansiella räkenskaper enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. Revision och revisionsberättelse har upprättats av Tommy Olofsson, SEK Revision AB, Uddevalla. Om avvikelser förekommer framgår det av notanteckningarna enligt nedan. Hänvisning till årsredovisningar För hänvisning till årsredovisningar avseende åren 06/05, 05/04 samt 04/03, finns tillgängliga på bolagets hemsida eller kan beställas på bolagets adress Vindenergi Väst AB,. Resultaträkning Året Året Året Året Året Året Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Utdrag ur balansräkning Året Året Året Året Året Året Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Nyemission Fritt eget kapital Balanserat resultat Redovisat resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Överavskrivningar Långfristiga skulder Banklån Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skuld Ställda panter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Inga Inga Bokslut_06-07_A doc :29:57 1 av16

2 Investeringar Inga direkta investeringar har utförts under bokföringsåret. Under 2004 installerades i separat oljerening på verken Sophie och Molly. Totalt investeringsbelopp var på Sophie med kr och på Molly med kr. Under 2002 övertogs verket Gerda. Investeringskostnad kr. Notanteckningar Tilläggsupplysningar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de förväntas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not. 1 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan har verkställts på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde med 5 % på vindkraftverken och 20 % på övriga inventarier. Ytterliggare avskrivningar har utförts på vindkraftverkens maskindel. Denna skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan, så kallad överavskrivningar, har redovisats som bokslutsdisposition. Ackumulerade överavskrivningar har redovisats som obeskattad reserv. Not. 2 Ställda panter Av företagsinteckning på kr har kr utnyttjats för finansiering av vindkraftverket Gerda, som 5-årigt lån med fast ränta fram till mars Nyckeltal Året Året Året Året Året Året Antal anställda i medeltal Varav kvinnor Installerad effekt i kw (2 000) Total installerad area i m (5 120) 2388 Produktion i kwh/år Energifaktor kwh/m 2 år (522) 1013 Ersättning i kr/mwh ,7 587,6 658,0 636,0 495 Avkastning på eget kapital 1,6 % -0,0 % 8,7 % 17,1 % 13,0 % 12,2 % Avkastning på totalt kapital 0,5 % -1,2 % 4,3 % 8,0 % 6,8 % 11,6 % Genomsnittlig skuldränta 4,0 % 4,0 % 3,1 % 3,4 % 3,0 % 0,0 % Vinstmarginal 2,8 % - 6,4 % 20,1 % 42,2 % 43,5 % 58,6 % Kassalikviditet 1 507,7 % 617,9 % 570,9 % 936,1 % 219,3 % 2 633,5 % Soliditet 70,2 % 63,9 % 65,2 % 54,7 % 50,6 % 85 % Not. Året , Vindkraftverket Gerda installerades under oktober 2002 och tekniska värden för bokslutsåret är inte representativa för helår, därav värden inom parantes. Bokslut_06-07_A doc :29:57 2 av16

3 Kommentarer till Finansiell utveckling Allmänt Från starten 1993 och fram till början av 2000-talet har bolagets verksamhet präglats av arbete med att utverka tillstånd och få upp verk i bra vindlägen längs kusten. Under förändrades bolagets målsättning då beslut togs för att arbeta mer intensivt med att utverka tillstånd och uppföra verk. Styrelsen beslutade att utöka insatserna av internt arbete och projektarbete. Kostnader för lön till VD, administration och styrelsens insatser ökade, men var en medveten satsning för att satsa på framtiden. Under de senaste 2 3 åren har arbete och resurser lagts på att utveckla bolaget med rutiner, föreskrifter och förbereda bolaget för en framtida expansion. Bolagets strategi och plan är ju att bli en större aktör på marknaden. Detta återspeglas i resultatet under de senaste åren så till vida att mer resurser har förbrukats på att säkerställa markupplåtelse, förstudier av olika projekt, skapa rutiner för ekonomisk uppföljning etc. Under de senaste två åren har VD:s arbete till stor del inriktats på tillståndsarbete för de nya projekten. Detta har inneburit att omkostnader för personallöner, utredningar, markupplåtelse etc har ökat. Dessa ökade kostnader i kombination med perioder med dålig vind, reparation av verket Molly och reparation av verket Gerda, har inneburit att bolagets lönsamhet har varit sämre under de senaste åren än tidigare års. Kostnader för nyemission och pågående förprojekteringsinsatser är bokförda som pågående arbete. Intäkter Generellt sett varierar intäkter utifrån vindtillgång och ersättningar per kwh. Driftsäkerheten måste ses som hög med relativt sett få störningar. Intäkterna har inte utvecklats riktigt som förväntat efter övertagandet av det senaste verket Gerda. Det har visat sig att området där Gerda är placerat ger mycket turbulens och allmänt är ett vindsvagt område. Delvis kompenseras den lägre produktionen av högre ersättning är förväntat. Övriga två verk producerar bra, och efter underhållsåtgärder de senaste åren, bland annat installation av oljerening, reparation av växellåda på Molly etc, så får verken ses som i mycket god status med en förväntad hög driftsäkerhet under de närmsta åren. Vindarna var mycket svaga under bokföringsåret jämfört med tidigare år. Däremot har verken producerat mycket bra under slutet av 2006 och början av 2007, och under december 2006 producerade Molly kwh vilket är den hittills största registrerade produktionen för verket under en månad. För den intresserade kan vindtillgången utläsas i tabell med nyckeltal under rubriken Energifaktor. Denna energifaktor beskriver den faktiskt producerade energin per installerad kvadratmeter vingarea. Verket Gerda har varit utsatt för åsknedslag som har påverkat produktionen under bokslutsåret. Under våren stoppade verket och trots reparationsåtgärder var skador så stora att vi beslut bygga om hydrauliken till nytt utförande. Verket är åter i drift efter ett längre tids stopp. Skadan är rapporterad till försäkringsbolag och utredning pågår. Ersättning för skada och produktionsbortfall kommer att redovisas i nästa års bokslut. Internt finns ett projekt som kallas produktionssäkring. Häri ingår att definiera behov och åtgärder för att säkerställa framtida produktion. Med de åtgärder som har utförts under senare år återstår endast vissa kompletteringar att utföras under den närmsta tiden. Pågående arbeten Kostnader för pågående nyanläggningar är bokförda som anläggningstillgång och kostnader för pågående nyemission är bokförda som minskning av bundet eget kapital. Nyanläggningar omfattar projekt Lejdeberget som befinner sig i den kommunala beslutsprocessen. Beslut om bygglov förväntas under slutet I början av 2007 beslutades om nyemission som genomfördes våren/sommaren Nyemissionen förväntas vara avslutad och registrerad under september Omkostnader Huvudsakliga omkostnadsökningen under senare tid är relaterad till kostnader för markupplåtelse, tillståndsarbete och förprojektering av nya verk. Övrigt är relaterat till underhållsinsatser på verken. Kostnader för reparation av växellåda på Molly är bokförd som omkostnad under bokföringsåret Inga större ombyggnadsprojekt, planerade reparationer eller speciella behov är kända i dagsläget. Personalkostnader för produktion, administration etc väntas förbli på samma nivå som de senaste åren, dock har medel och personalresurser erfordrats för att genomföra nyemission och förprojektering av de nya verken. De nya projekten kommer att kräva externt arbete såsom projektering av markarbeten och vägar till etableringsområden, Bokslut_06-07_A doc :29:57 3 av16

4 geotekniska undersökningar av mark för tänkta placeringar av verken och beräkning/alternativt mätning av vinden på etableringsområdena. Kostnader för detta bokförs som pågående arbeten. Senare (i genomförandefasen) kommer dessa kostnader att belasta respektive projekt. Avskrivningar Bolaget har avskrivit verken Molly och Sophie enligt plan samt med överavskrivningar så långt möjligt. Dessa verk är bokförda i 0 kr idag. Under de senaste åren har tidigare överavskrivningar återförts och överavskrivning gjorts på verket Gerda så långt möjligt. För ytterliggare ett antal år finns utrymme för fortsatta överavskrivningar på verket Gerda. Finansiella resurser Bolagets kassa är god, ca kr per siste juni 2007, och förväntas väl räcka till för att upprätthålla drift och underhåll, interna som externa kostnader i samband med nyemission och projektering av nya verk. Bolaget förväntas generera betydande likvida medel under de närmsta kommande åren. Det genererade överskottet från verksamheten trots kostnader för projektering och markupplåtelsearrende är betydande, och medför att kassan tillförs betydande belopp under varje år. Under de senaste åren har skillnaden mellan intäkter och kostnader utfallit enligt följande belopp i kkr: Bokföringsår Intäkter Kostnader Till kassan före skatt och utdelning Under de senaste åren har genererade medel avsatts f ör nedamortering av låneskuld för inköp av verket Gerda år Bolagets låneskuld omfattas idag av ett villkorat lån på kr till fast ränta fram till mars Disponibla medel finns placerade på fonder och var per 30 juni 2007 följande: Robur Etik- och Miljöfonden, kr. Svenska Likviditetsfonden Lux, kr. Utvecklingen av dessa fonder har varit god sedan starten. Nyemissionskonto, kr. Inbetalning till konto från nyemissionen pågår. Kommande investeringar är planerade att finansieras med eget kapital från nyemission och resterande med lånade medel från bank. Bolaget har lånegaranti för projekt Lejdeberget från Swedbank för medel som krävs utöver eget kapital. I projektet är eget kapital beräknat till ca 20 30% av investeringen. Utbetalningar relaterade till projekt är oftast fördelade under flera år och de huvudsakliga utbetalningarna ligger längre fram i tiden, vilket ger möjlighet att under tiden generera egna medel och därigenom senarelägga lånebehovet. Transaktioner med närstående Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner som är eller var ovanliga avseende karaktär eller villkor, under nuvarande, föregående eller tidigare verksamhetsår. Inte heller har bolaget varit inblandat i affärstransaktioner med bolagets revisor eller lämnat lån, ställt garantier, eller ingått borgen för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i bolaget. Utdelningar Två utdelningar av vinstmedel har skett sedan bolaget grundades. Åren och beslutade stämman att utdela 10 kr per aktie för respektive år. För innevarande år är ingen utdelning planerad. Bokslut_06-07_A doc :29:57 4 av16

5 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapitalet Aktiekapitalet i bolaget före nyemissionen uppgår till kr och totalt aktier. Aktierna är fördelade på A-aktier med 1 röst per aktie, och B-aktier med 1 röst per 10 aktier. I bolagsordningen är statuerat att andelen aktier av serie A skall vara högst 4 500, aktier utöver dessa skall vara aktier av serie B. Enligt bolagsordningen ger en aktie av serie A eller B vid nyemission rätt till företräde att teckna nya aktier i förhållanden till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Bolagsstämman har rätt att besluta om nyemission utan förträde för befintliga aktieägare. Tidigare nominellt aktievärde har i den nya aktiebolagslagen tagits bort och ersatts av kvotvärde. Kvotvärde definieras som aktiekapital delat med antal aktier. Aktuellt kvotvärde är 100. I bolagsordningen är fastlagt att aktiekapitalet skall vara maximalt kr, därav följer ur aktiebolagslagen att minimalt aktiekapital skall vara minst kr. På bolagsstämman i oktober 2006 bemyndigades styrelsen att under kommande bokslutsår genomföra nyemission/er om maximalt nya aktier. Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen fastställa kvotvärde för nya aktier, dock får kvotvärde för nya aktier inte understiga nuvarande kvotvärde för befintliga aktier. Styrelsen har beslutat att kvotvärde för nya aktier skall vara 100. Pågående nyemission förväntas vara avslutad under september Emissionen tecknades till preliminärt nya aktier av serie B. Härav tillförs bolaget ca kr i kapital. ISIN-kod: Värdepapper noterade på VPC tilldelas ett eget "identifikationsnummer", en ISIN-kod. Bolagets aktier är inte noterade och har inte heller tilldelats någon ISIN-kod. Ägarförhållanden Bolagets befintliga (före pågående nyemission) totala antal aktier om st är registrerade på 328 personer eller företag enligt bolagets löpande uppföljning av aktieägareregister. Nedan följer i tabellform en uppräkning av de största aktieägarna, styrelsemedlemmar, VD och dessas innehav i aktier, del av aktiekapital samt röstvärde. Namn A- aktier B-aktier Antal aktier totalt % av aktiekapital Röstandel i % Erik Karlsson/styr ,2 % 14,7 % Gunnar Bejbro/styr ,0 % 12,3 % Anders Swedenfeldt/styr ,5 % 5,0 % Göran Berggren/styr ,2 % 4,6 % Magnus Karlsson ,4 % 5,2 % Helge Karlsson ,5 % 5,1 % Dan Wiktor ,2 % 4,6 % Karl-Olov Eriksson ,2 % 3,6 % Marianne Persson/styr ,2 % 0,8 % Christina Larsson/styr Anders Carlsson/styr Lars Haglund/VD ,4 % 1,5 % Övriga ,2 % 42,6 % Totalt % 100 % Bokslut_06-07_A doc :29:57 5 av16

6 Övriga upplysningar avseende styrelse och ledning Inga styrelseuppdrag är tidsbestämda på annat sätt än vad som följer av aktiebolagslagen. Det förekommer inga familjeband mellan styrelseledamöter eller bolagets revisor. Bolagets VD är systerson till en styrelseledamot. Det finns ingen uppgift från de senaste fem åren om att dessa personer har varit inblandad i någon konkurs, likvidation, konkursförvaltning eller bedrägerimål. Det finns inte någon anklagelse och/eller sanktion mot någon av dessa personer och ingen av dessa har förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, ledningseller kontrollorgan, eller inneha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag. Ingen styrelseledamot eller VD har något privat intresse som står i strid med bolagets. Att personer i styrelse och ledning har ekonomiska intressen i bolaget genom aktieinnehav framgår av uppräkningen ovan. Ersättningar till styrelse, VD eller tidigare personal/styrelsemedlemmar Ersättningar och förmåner till styrelse och ledning under bokföringsåret 1 juli juni På bolagsstämma beslutades att till styrelse under kommande styrelseperiod utge arvode på totalt kr att fördelas enligt styrelsens eget beslut. Till VD har utbetalats kr som lön. Inga andra ersättningar utöver direkta kostnader i samband med resa eller utlägg har utbetalats till styrelseordförande, ledamöter eller VD. Inga avtal fanns mellan bolaget och styrelsemedlem, VD eller tidigare personal/vd/styrelsemedlemmar utöver redovisats för styrelsearvode, löner eller andra ersättningar. Externa kostnader Till Lars Haglund Tjänst & Service har utbetalts totalt kr utöver lön som ersättning för nedlagt arbete och administrationskostnader i samband med projektering av nyanläggningar och nyemission. Bokslut_06-07_A doc :29:57 6 av16

7 Årsredovisning för Vindenergi Väst Aktiebolag (publ) Org.nr Räkenskapsåret Bokslut_06-07_A doc :29:57 7 av16

8 Styrelsen för Vindenergi Väst AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Bolaget bedriver el-energiproduktion genom egna vindkraftverk. Bolaget strävar därtill att projektera och söka bygglov och uppföra nya verk i huvudsak längs den Svenska västkusten. Bolaget har sitt säte i Uddevalla Kommun. Årsredovisningen avser bolagets sjuttonde verksamhetsår. Företagsledningen informerar Bolagets omsättning är intäkter från den el-produktion som genereras från egna verk. Produktionen under bokföringsåret var enligt prognos med svaga vindar under hösten 2006 men ändrades dramatiskt under vintern med rekordproduktion för flera av verken under några vintermånader. Verket Molly reparerades under början av bokföringsåret och har därefter fungerat tillfredsställande. Under hösten reparerades verket Gerda efter åskskada och producerade med bra tillgänglighet under vintern och förvåren. I april uppkom störningar igen och produktionen var mycket dålig under sommaren. Ganska stora reparationsåtgärder har utförts och vissa delar har bytts ut totalt. Orsaken till haveri är relaterat till åska, både kvarstående från tidigare och nya åskslag. Under året har det huvudsakliga arbetet varit att projektera och inlämna ansökningar för bygglov för nya verk inom Uddevalla Kommun, samt arbete med pågående nyemission med teckningsrätt under tiden 30 april till 18 juni. Totalt tecknades nya aktier av serie B, totalt kr som eget kapital. Registrering av emissionen kommer att ske under september 2007 hos bolagsverket och totala antalet aktier kommer därefter att uppgå till st och aktiekapitalet kommer därefter att uppgå till kr. Markupplåtelse för verk på Lejdeberget och Stale, Bokenäset, Uddevalla Kommun, har avtalats. Bygglovsansökan för uppförande av 4 verk på Lejdeberget på vardera 2 3 MW samt 3 verk på Stale på vardera 2-3 MW har inlämnats till kommunen. Flerårsstatistik Året Året Året Året Året Året Installerad effekt i kw (2 000) Produktion i kwh/år Nettoomsättning i kkr Ersättning i kr/mwh Avkastning på eget kapital 1,6 % -0,0 % 8,7 % 17,1 % 13,0 % 12,2 % Avkastning på totalt kapital 0,5 % -1,2 % 4,3 % 8,0 % 6,8 % 11,6 % Genomsnittlig skuldränta 4,0 % 4,0 % 3,1 % 3,4 % 3,0 % 0,0 % Vinstmarginal 2,8 % - 6,4 % 20,1 % 42,2 % 43,5 % 58,6 % Kassalikviditet 1 507,7 % 617,9 % 570,9 % 936,1 % 219,3 % 2 633,5 % Soliditet 70,2 % 63,9 % 65,2 % 54,7 % 50,6 % 85 % Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar. Bokslut_06-07_A doc :29:57 8 av16

9 RESULTATRÄKNING Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Nettoomsättning mm Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader not Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar not RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner not 3, Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Bokslut_06-07_A doc :29:57 9 av16

10 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar not 4 Pågående nyanläggning Övriga inventarier Vindkraftverk Molly Markanläggning Molly Vindkraftverk Sophie Markanläggning Sophie Vindkraftverk Gerda Maskin- och utr Molly Maskin- och utr Sophie Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Momsfordran Skattefordran Skattekonto 13 4 Förutbetalda försäkringar Upplupna räntor Övriga interimsfordringar Summa fordringar Kassa och bank Kassa och bank not Miljöfond not Svenska Likviditetsfonden not Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Bokslut_06-07_A doc :29:57 10 av16

11 BALANSRÄKNING forts EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULD Eget kapital Bundet Eget Kapital not 6 Aktiekapital Överkursfond Pågående nyemission Fritt Eget Kapital Balanserat resultat Redovisat resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Överavskrivningar not 3, Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Banklån not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till aktieägare Skatteskulder Momsskuld Personalens källskatt Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Övriga interimsskulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULD STÄLLDA PANTER Företagsinteckningar not ANSVARSFÖRBINDELSER INGA INGA Bokslut_06-07_A doc :29:57 11 av16

12 NOTANTECKNINGAR Tilläggsupplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not 1 Arvode och kostnadsersättningar Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är uppdrag för revision för fristående rådgivning 0 0 Externa kostnader Till Lars Haglund Tjänst & Service har utbetalts totalt kr utöver lön som ersättning för nedlagt arbete och administrationskostnader i samband med projektering av nyanläggningar och nyemission. Not 2 Anställda och personalkostnader Bolaget har haft en VD anställd under detta räkenskapsår. Fördelningen mellan män och kvinnor: Företagets styrelse: Män 5 4 Kvinnor 2 1 VD: Män 1 1 Kvinnor 0 0 Ersättningar har utgått med: - styrelse och VD övriga sociala avgifter Not 3 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan har verkställts på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde med 5 % på vindkraftverken och med 20 % på övriga inventarier. Ytterligare avskrivningar har utförts på vindkraftverkens maskindel. Denna skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan, s k överavskrivningar, har redovisats som bokslutsdisposition. Ackumulerade överavskrivningar har redovisats som obeskattad reserv. Not 4 Anläggningstillgångar Pågående nyanläggning Vindkraftverk Molly Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde Överavskrivningar (Maskindel) BOKFÖRT VÄRDE 0 0 Taxeringsvärde Bokslut_06-07_A doc :29:57 12 av16

13 NOTANTECKNINGAR forts Not 4 Anläggningstillgångar forts Vindkraftverk Sophie Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Avskrivning enligt plan Planenligt restvärde Överavskrivningar (Maskindel) BOKFÖRT VÄRDE 0 0 Taxeringsvärde Vindkraftverk Gerda Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Avskrivning enligt plan Planenligt restvärde Överavskrivningar BOKFÖRT VÄRDE Taxeringsvärde Markanläggning Molly Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan BOKFÖRT VÄRDE Markanläggning Sophie Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan BOKFÖRT VÄRDE Övriga inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan BOKFÖRT VÄRDE Maskin- och utrustningsinv. Molly Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde Överavskrivningar 0 0 BOKFÖRT VÄRDE Bokslut_06-07_A doc :29:57 13 av16

14 NOTANTECKNINGAR forts Maskin- och utrustningsinv. Sophie Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde Överavskrivningar 0 0 BOKFÖRT VÄRDE Not 5 Kassa och bank Ansk. Värde Kassa Bank Miljöfond Svenska Likviditetsfonden Svenska Likviditetsfonden Lux SUMMA KASSA OCH BANK Not 6 Förändring av eget aktiekapital Aktierna per bestod av 4500 A-aktier med 1 röst per aktie och B-aktier med 1 röst per 10 aktier. Kvotvärde per aktie är 100. Nyemission pågick vid bokslutsdagen. Aktiekapital Överkurs- Pågående Balanserat Årets fond nyemission resultat resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma Emissionskostnader Pågående nyemission Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 7 Långfristiga skulder Avser upptagna banklån för delfinansiering av vindkraftverk Gerda. Lånets löptid är 5 år. Not 8 Ställda panter Företagsinteckning om totalt , varav kr har utnyttjats till fast ränta fram till mars 2008, för delfinansiering av verket Gerda. Uddevalla den / 2007 Styrelsen och VD/Vindenergi Väst AB (publ) Göran Berggren Anders Carlsson Anders Swedenfeldt Christina Larsson Styrelseordförande Styrelsemedlem Styrelsemedlem Styrelsemedlem Marianne Persson Erik Karlsson Gunnar Bejbro Lars Haglund Styrelsemedlem Styrelsemedlem Styrelsemedlem VD Bokslut_06-07_A doc :29:57 14 av16

15 Revisorsintyg Inledning Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Uddevalla den / 2007 Tommy Olofsson Auktoriserad Revisor Christina Samuelsson Godkänd Revisor Bokslut_06-07_A doc :29:57 15 av16

16 Ordlista Tekniska termer Effekt Energi Vind kw (kilowatt) eller MW (megawatt) eller GW (gigawatt) där kw är lika med 1000 MW eller lika med 1 GW. kwh (kilowatt per timme) eller MWh (megawatt per timme) eller GWh (gigawatt per timme), där kwh är lika med MWh eller 1 GWh. I text refereras till medelvind som anger hur mycket det blåser på olika platser. Vind anges oftast i meter per sekund, och medelvind är en siffra som fås från centrala mätinstitut, i Sverige oftast från SMHI. Nätnyttan Som ersättning för den vinst som nätbolagen gör på grund av lokalt producerad energi transportkostnaden för el energin inom nätet minskar erhåller producenten en ersättning i öre per producerad kwh. El-handelsbolag/Nätbolag Genom avregleringen av elhandeln skall försäljning och distribution av el utföras av separata verksamheter. Ekonomiska termer Elpriser Ersättning för el redovisas oftast i öre/kwh eller i kr/mwh, där t ex 50 öre/kwh är lika med 500 kr/mwh. Elcertifikat Pay-off med ränta Nuvärde Internränta Totalt eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Kvotvärde Avkastning: på eget kapital i procent på totalt kapital i procent Producenter av grön el tilldelas en ersättning definierat som ett certfikat per producerad MWh. För befintliga verk erhålls dessa certifikat årligen fram till och med 2012, och för nya verk under de första 15 åren. Beslutet om elcertifikaten är gällande fram till år Priset för certifikaten har varierat mellan ca 150 och 250 kr/mwh. Beskriver en investerings återbetalningstid beräknat som nuvärde. Jämförelse mellan ut- och inbetalningar under projektets beräknade livstid med hänsyn tagen till kalkylränta och inflation. Investerings procentuella avkastning beräknad som internräntefot. Summan av bundet eget kapital och fritt eget kapital. Aktiekapital och motsvarande som inte får utdelas till aktieägarna. Får utdelas till aktieägarna. Skattad vinst t ex. Aktiekapital i kr per aktie. Resultat före finansiella intäkter och kostnader / ( Summa eget kapital + Summa obeskattade reserver * 72 %). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / Summa tillgångar. Genomsnittlig Räntekostnader / (Summa skulder+ Summa obeskattade reserver * 28 %). skuldränta i procent Vinstmarginal i procent Kassalikviditet i procent Soliditet i procent Resultat efter Finansiella intäkter och kostnader / Omsättning. (Summa omsättningstillgångar Varulager) / Summa kortfristiga skulder. (Summa eget kapital + Summa obeskattade reserver * 72 %) / Summa tillgångar. Bokslut_06-07_A doc :29:57 16 av16

Delårsrapport. Vindenergi Väst Aktiebolag (publ)

Delårsrapport. Vindenergi Väst Aktiebolag (publ) Delårsrapport Vindenergi Väst Aktiebolag (publ) Org. nr Delårsrapport för halvåret (090101-090630) Styrelsen för Vindenergi Väst AB får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2009, del

Läs mer

Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning

Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Årsredovisning Kortversion.............. 3 VD har ordet......................... 5 Väsentliga händelser efter bokslutsdagen......

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamhet Bolagets

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ledsjö Vind AB (publ) Box 81, 533 21 Götene. Verksamhetsåret 20140101 20141231. Org.nr. 556436-7281

Årsredovisning 2014. Ledsjö Vind AB (publ) Box 81, 533 21 Götene. Verksamhetsåret 20140101 20141231. Org.nr. 556436-7281 Årsredovisning 2014 Ledsjö Vind AB (publ) Box 81, 533 21 Götene Org.nr. 556436-7281 Verksamhetsåret 20140101 20141231 INBJUDAN och KALLELSE Till årsstämma med Ledsjö Vind AB torsdagen den 23 april 2015

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig.

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig. JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2010, bolagets

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Årsredovisning 2012 GodEl

Årsredovisning 2012 GodEl Årsredovisning 2012 GodEl Innehållsförteckning VD-ord GodEl 2 Förvaltningsberättelse 3 Flerårsjämförelse 5 Förslag till vinstdisposition 5 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 6 Resultaträkning

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer