Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi"

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse 10 s resultaträkning 11 s balansräkning 13 s kassaflödesanalys 14 s resultaträkning 15 s balansräkning 17 s kassaflödesanalys 18 Tilläggsupplysningar 19 Notanteckningar 28 Revisionsberättelse 29 Styrelsen och ledande befattningshavare Affärsidé Fotoquicks affärsidé är att utveckla och leverera produkter och tjänster för digitala bilder till konsumenter via Internet, egna butiker och detaljhandelspartners. Historia Hasselblads fotografiska AB etablerar en kedja av fotobutiker, Hasselblads Foto. Hasselblads fotografiska hade då också generalagenturen för Eastman Kodak i Sverige När Kodak på mitten av 1960-talet övertog agenturen för sina produkter i Sverige från Hasselblad, förvärvade man också kedjan av fotobutiker Den första 1-timmes framkallningskedjan i Sverige, Fotoquick, grundades av Orvar Olsson från Göteborg Kodak byter namn på butikerna från Hasselblads Foto till Kodak Image Center. Kedjan hade vid denna tidpunkt cirka 20 Fotoquickbutiker Digital Image SA köper 50 procent av Fotoquickkedjan av Orvar Olsson. Vid denna tidpunkt fanns cirka 30 Fotoquickbutiker Digital Image SA köpte 100 procent av Kodak Image Center från Kodak, med 26 butiker. Samma år köper Digital Image SA via Kodak Image Center resterande delen av Fotoquickkedjan. Kodak Image Center och Fotoquick konsolideras och övertar namnet Fotoquick. Fotobranschen befinner sig i en enorm utvecklingsfas, där Fotoquick är en av de drivande aktörerna i Europa. Företaget ska fortsätta ta vara på de affärsmöjligheter som skapas av den pågående konsolideringen inom fotobranschen Fotoquicks fokus är digital fotografering och framkallning med distribuering via fotobutiker, Internet och andra detaljhandelspartners. Fotoquickkoncernen består av följande delar: Svenska detaljhandelsrörelsen Fotoquick, vilket är en sammanslagning mellan Fotoquickbutikerna och fd Kodak Image Center. Önskefoto, som förvärvades Företaget är beläget i Sölvesborg och är en ledande leverantör inom tryckta digitala bildprodukter såsom kalendrar och fotoböcker. Verksamheten är koncentrerad till den svenska och norska marknaden. Foto Sport, som förvärvades 2005 av amerikanska fotokoncernen Kodak. Foto Sport är den ledande fotokedjan i Portugal. I februari 2006 förvärvades Eiri Oy, vilket är det ledande fotofinishingföretaget i Finland. Huvudkontoret är beläget i Solna, utanför Stockholm, och bolagets aktie är noterad på Nya Marknaden sedan juni Affärsstrategi Strategiska mål Fotobranschen befinner sig i en kraftig förändringsfas, som drivs framåt av teknisk utveckling och kundernas efterfrågan på nya digitala produkter och tjänster. Fotoquicks ambition är att fortsätta att vara en drivande aktör i denna process. I ett långsiktigt perspektiv bedömer företaget utsikterna som positiva, med stora möjligheter att ta marknadsandelar och driva konsolideringen i branschen på europanivå. Under 2006 förväntas Fotoquick att presentera ytterligare förvärv i enlighet med företagets affärsstrategi Digitaliseringsprocessen påbörjas på allvar med nya digitala minilabb och tillhörande mjukvara från Kodak vilka kopplas i ett nätverk mellan butikerna. En ny webbtjänst på utvecklas Fotoquick aktien noteras på Nya Marknaden. Förvärv av Önskefoto och expansion i Europa genom förvärv av portugisiska fotokedjan Foto Sport. Fotoquick ska fortsätta driva utvecklingen av den digitala fotomarknaden. Fotoquick ska genom produktutveckling och utveckling av nya och existerande distributionsformer möta konsumenternas efterfrågan på nya produkter och distribution. Fotoquick ska förvalta de synergieffekter som uppstår i takt med att företaget växer genom förvärv. Kortsiktigt fokuserar Fotoquick på att konsolidera de under 2005 förvärvade verksamheterna och samtidigt utveckla nya attraktiva produkter. Fotoquick ska delta i den pågående konsolideringen av den europeiska fotomarknaden. 1

3 VD och Styrelseordförande har ordet År 2005 blev ett händelserikt år för Fotoquick. Företaget genomförde flera strategiskt viktiga förvärv, bolagsstrukturen ändrades och allt fler kunder började framkalla sina digitala bilder. Dessutom noterades bolagets aktie på Nya Marknaden. Styrelseordförande Göran Nordlund och VD Gustaf Öhrn hur ser ni på fotomarknaden och den förändring som har präglat branschen de senaste åren? GN: Fotobranschen genomgår en enorm förvandlingsprocess, som knappast kan liknas vid något annat. Men även om övergången till digital teknik har medfört att marknaden har minskat kraftigt, så är jag övertygad att det även innebär positiva affärsmöjligheter för oss framöver. GÖ: Även om jag är relativt ny som VD så ligger spänningen och möjligheten i branschens stora förändring. Ur tekniska förändringar, i det här fallet digitaliseringen, brukar det skapas möjligheter för nya affärsmodeller, konsolideringar och skapandet av nya stora aktörer. Men jag har även respekt för att fotobranschen är en bransch i kris där många aktörer kommer att försvinna. En tungt vägande anledning till att jag tog detta jobb är att jag tror på den digitala bilden. Jag är övertygad om att framtidens konsument inte kommer att nöja sig med att se bilder enbart på digitala medium, utan att dom vill se sina bilder även i verkligheten. Hur ser ni på år 2005 och framtiden? GN: Generellt ser jag positivt på framtiden, även om inte krisen för fotobranschen är över. Det är en lång väg kvar. Men vi ger inte några detaljerade prognoser eftersom marknaden fortfarande befinner sig i en stor förändringsprocess. GÖ: För mig med ett lite nyare perspektiv är det oerhört glädjande att Fotoquick i handling visade att man vill vara en del av den europeiska konsolideringen med förvärven av Önskefoto och Foto Sport. Strategiskt innebär detta en enorm förändring av Fotoquick från en svensk butikskedja till en europeisk bildaktör. Att vi dessutom slutfört förvärvet av finska Eirikuva i inledningen av 2006 förstärker givetvis detta ytterligare. Det sker även en strukturell förändring om man tittar på distributionskanaler. Hur ser ni på framtiden för fotobutikerna inom fotobranschen? GN: Fotoquick har sina rötter fotobutikerna, men det är viktigt att hela tiden möta kundernas efterfrågan via nya distributionsvägar. Inom detta område har till exempel Internet skapat helt nya förutsättningar för både kunder och branschen. GÖ: Min bedömning är att konsolideringen och minskningen av intäkter från framkallning kommer att fortsätta ytterligare en tid. Det innebär att samtliga aktörer inklusive Fotoquick i Sverige och Foto Sport i Portugal kommer att fortsätta att utvärdera butiksbestånden. Troligtvis kommer detta att innebära ytterligare minskning av antalet butiker i framtiden. Jag tror också att vi kommer att se en mängd nya former av distribution av fotoprodukter via detaljhandelspartners. Ni säger att ni ska växa kraftigt framöver. Hur ska det gå till? GN: En bransch som präglas av kraftiga förändringar ger automatiskt möjligheter till konsolidering. Vi har sagt att vi ska vara en aktiv del i den pågående konsolideringen, vilket vi är och det vill vi kommunicera till våra aktieägare. Styrelseordförande Göran Nordlund GÖ: I dagens marknad förutsätter vårt tillväxtmål ytterligare förvärv, vilket är såväl ambitionen som strategin. Under 2005 genomfördes ett par strategiskt viktiga förvärv och vi hoppas att vi under 2006 ska kunna presentera ytterligare genomförda förvärv som stärker vår position på marknaden. Vilka är Fotoquicks utmaningar 2006? GN: Vi jobbar parallellt med två perspektiv ett långsiktigt och ett kortsiktigt. I den dagliga verksamheten jobbar vi aktivt med att integrera de verksamheter som vi har förvärvat under 2005 för att kunna ta tillvara på de affärsmöjligheter som finns. I det längre perspektivet handlar det om att ta ytterligare marknadsandelar och bygga en starkare grund för företaget. GÖ: På en mer detaljerad nivå kommer fokus vara att finna de bildprodukter och distributionslösningar som morgondagens konsument av digitala bilder söker. Utöver detta ska vi sträva efter att förbättra vår lönsamhet och hitta synergier avseende såväl produkter som kostnadsbesparingar mellan våra olika bolag i koncernen. Ger ni någon prognos för 2006? När kommer företaget att bli lönsamt? GN: Med tanke på den förändring som har präglat både marknaden och företaget så är det inte relevant att ge en detaljerad prognos i dagsläget. GÖ: I en starkt föränderlig marknad med tre nya förvärv är det svårt att ge en tillförlitlig prognos, varför styrelsen har valt att avstå från att göra det för Vi arbetar hårt för att förbättra vår lönsamhet, dock vill vi fortsätta utnyttja möjligheten för tillväxt genom förvärv vilket på kortsikt kan påverka lönsamheten negativt i koncernen. Hur ser ni på kundernas beteende? När får vi se genomslag i antal framkallade digitala bilder? GN: Det som är lite unikt för fotobranschens kraftiga förändring är att den är kunddriven. Vad gäller framkallning så såg vi ett trendbrott under 2005 då ett flertal butiker framkallade fler digitala bilder än analoga i slutet av året. GÖ: Det finns tydliga tendenser på att totalt antal framkallade bilder (analogt + digitalt) ökar igen efter att ha minskat stadigt under många år. Dessutom visar flera undersökningar att andelen printade bilder som görs i hemmen minskar, fler och fler upptäcker att det är smidigare och även billigare att köpa denna service. VD Gustaf Öhrn Ni ska ju satsa på produktutveckling. Vilken typ av produkter kommer marknaden efterfråga i framtiden? GN: Produktutveckling tar tid och det gäller att vara uthållig. För att kunna skapa rätt produkter måste vi satsa på att förstå kunderna och de produkter som de vill ha i framtiden som vilken annan bransch som helst. GÖ: Vi jobbar parallellt med två scenarion eftersom både branschen och konsumenten befinner sig i en förändringsprocess. Vi behöver ha de produkter som konsumenten efterfrågar idag, samtidigt som vi parallellt måste utveckla morgondagens produkter. Generellt tror jag på nya bildprodukter som fotoboken, fotokalendern, förstoringar av olika typer och på olika material men även på personaliserade produkter som fototapeter och liknande. Hur ser ni på prisbilden på marknaden? Långsiktigt? Kortsiktigt? GN: Det känns som om prisbilden har stabiliserats under Vi såg till och med en svag ökning av priset per framkallad digital bild under sista kvartalet Vi tror dock att det även kommer vara andra parametrar som är drivande på marknaden som kvalitet och tillgänglighet. GÖ: Priset på framkallning av digitala bilder kommer nog att pressas ytterligare, dock tycker vi oss se tendenser på att priset har stabiliserats något på nuvarande nivå. Men däremot tror jag att den digitala tekniken ger möjligheter till personaliserade premiumprodukter som exempelvis det exklusiva fotobröllopsalbumet, där konsumenten är beredd att betala ett högre pris med högre marginaler. Fotograf: Peter Knutson 2 3

4 Verksamheten Ni har genomfört två förvärv under 2005? Hur går integrationen av Önskefoto och Foto Sport? Och vilka synergieffekter ser ni mellan bolagen? GN: Vi är mycket nöjda med förvärven. Att föra ihop olika bolag tar alltid tid, men vi har kommit en god bit på väg. Vi ska ta vara på de affärsmöjligheter som finns och fortsätta arbetet under Fotoquick fortsätter att vara aktivt i den pågående konsolideringen av den europeiska fotobranschen. Ett flertal viktiga och strategiska förvärv har genomförts under året. De förvärvade enheterna ska samarbeta inom framförallt utveckling av nya och attraktiva digitala fotoprodukter. GÖ: Integrationen av Önskefoto går bra och vi har skapat en del gemensamma intäkts- och kostnadsfördelar. Exempelvis görs Fotoquicks internetproduktion hos Önskefoto och Fotoquick säljer Önskefotos kalendrar i sina butiker. Vi har även centraliserat vår gemensamma kundtjänst till Önskefoto. Avseende Foto Sport har vi av naturliga skäl inte kommit lika långt. Vi konsoliderade Foto Sport den 1 dec 2005 och det finns flera samordningsmöjligheter, till exempel att Önskefoto kan producera fotokalendrar och liknande. Det säljs numera fler digitalkameror i mobiltelefoner än rena digitalkameror. Vad innebär det för Fotoquick? GN: Självklart skapar detta möjligheter för oss på många sätt. Både på produktsidan och vad gäller nya spännande samarbeten i distributionskedjan. Efter teknikskiftet från analogt till digitalt fotograferande är konvergensen mellan mobilkameran och digitalkameran den viktigaste trenden för fotobranschen i framtiden. Vi tror att det finns stora möjligheter för fotobranschen att hitta nya intäktskällor i bilder tagna med mobiltelefoner. GÖ: Enorma möjligheter. När merparten av de mobiler som säljs har över 3 megapixlar, zoom och autofokus så är det för många konsumenter den nya kompaktkameran. Kameror kommer att finnas överallt och vi kommer alltid att ha dom med oss, det kommer att tas enorma mängder bilder och även om andelen bilder som printas kommer att sjunka så kommer den totala mängden bilder som faktiskt printas att öka. Vidare kommer detta att skapa samarbetsmöjligheter med operatörerna som kommer att vilja ha en del av intäkterna från dessa framkallningar, vilket jag tror kommer att öppna dörren för nya distributionslösningar och samarbeten. Jag vill dock poängtera att det handlar om såväl ny teknik som skall implementeras och beteenden som skall förändras, vilket kommer att ta tid. Hur ser den svenska marknaden ut jämfört med övriga Europa? GN: Svenska konsumenter har en tradition av att vara tidiga med att ta till sig ny teknik. Därför ligger vi lite före i utvecklingen och penetrationen av digitalkameror. Dessa lärdomar är något vi har stor nytta av när vi driver vår verksamhet i Portugal. GÖ: Vi är något före avseende penetrationen av digitalkameror och digtal printning i norra Europa, men det kommer att gå fort även i de södra delarna av Europa. I södra Europa ser vi även tecken på att delar av konsumenterna kommer att hoppa över den digitala kompaktkameran och gå direkt på mobilkameran, exempelvis har vi en större andel bilder framkallade från mobilkameror i Portugal jämfört med verksamheten i Sverige. Har ni något ytterligare att tillägga till aktieägarna? GN: Att det tar tid att genomföra förändringar och att det gäller att vara uthållig. Men att fotobranschen genomgår en intressant fas som vi hoppas att alla aktieägare vill vara med på. Vi är fast beslutsamma att vi ska lyckas med att nå vår vision och bli marknadsledande i Europa. GÖ: Tack för förtroendet! Vi tycker att det är kul att ni delar vår tro på att det finns en mängd spännande möjligheter kring den digitala bilden. Framtiden ser spännande ut! Fotoquicks svenska butiksnät År 2005 har inneburit en strukturell förändring för Fotoquicks svenska butiksnät. Antal butiker har minskat från 52 till 36 stycken. I den vikande marknaden har många olönsamma butiker avvecklats genom försäljning av hyresavtal. Under 2006 kommer existerande butiksverksamhet att kontinuerligt utvärderas och ytterligare förändringar i butiksnätet förväntas att ske. Vidare är det möjligt att Fotoquicks närvaro i detaljhandelsledet även kan ta andra former i framtiden. Antal framkallade bilder fortsätter att öka kontinuerligt. Under det sista kvartalet skedde även ett trendbrott där intäkterna från framkallningen ökade med en procent jämfört med det fjärde kvartalet Detta är den första bekräftelsen på en reell ökning även i omsättningen. Under 2005 stod framkallning via Internet för 10 procent under det första kvartalet, 15 procent under det andra kvartalet, 16 procent under det tredje kvartalet och andelen ökade till 20 procent under det fjärde kvartalet. Internet förväntas bli en allt viktigare distributionskanal för Fotoquicks fotoprodukter. Önskefoto I juli 2005 förvärvades Önskefoto, med verksamhet i Sölvesborg. Önskefoto är Sveriges ledande fotoföretag inom individuella personliga fotokalendrar som kan hängas på väggen. Verksamheten med fotokalendrar är koncentrerad till kunder i Sverige och Norge. Konsolideringen av bolaget har gått enligt plan. Förvärvet har resulterat i att Fotoquick har fått tillgång till den produktionsteknik som krävs för att möta kundernas efterfrågan på moderna digitala bildprodukter. Under fjärde kvartalet lanserades ett flertal nya produkter i Fotoquicks butiksnät och företaget fortsätter att satsa på produktutveckling och förväntas lansera ytterligare nyheter under Foto Sport Fotoquick förvärvade den portugisiska fotokedjan Foto Sport av amerikanska Eastman Kodak i oktober Bolaget konsoliderades från den 1 december Foto Sport har 87 fotobutiker och 2 centrallab belägna i Lissabon och Porto. Dessutom erbjuder bolaget framkallning vid ytterligare 20 serviceställen på portugisiska stormarknader. Foto Sport är det mest välkända varumärket inom fotobranschen i Portugal. Eiri Oy I februari 2006 förvärvade Fotoquick verksamheten och tillgångarna i finska Eiri Oy konkursbo, vilket inkluderar Eirikuva som är ett av Finlands starkaste varumärken inom fotobranschen. Verksamheten är inriktad på fotofinishing, dvs framkallning av bilder och produktion av andra bildprodukter genom detaljhandelspartners. 4 5

5 Marknaden Aktien Den globala fotomarknaden har genomgått kraftiga förändringar. Främsta drivkraften är den digitala teknikens intåg, som har medfört förändrade förutsättningar för hela branschen. Försäljningen av digitalkameror fortsätter att stiga och digitalkameran har nu blivit en massmarknadsprodukt på flera håll i världen. Hushållspenetrationen överstiger nu 50 procent i ett flertal europeiska länder, inklusive Sverige. Samtidigt har stora strukturella förändringar skett inom fotobranschen i hela världen. Aktörer har gått samman, nya samarbeten har slutits och fotohandlarna har blivit allt färre. Denna konsolidering beräknas att fortsätta under Den digitala revolutionen har medfört att konsumenternas beteendemönster har förändrats. Det gäller både tidpunkten för när man fotograferar och även när och hur man väljer att framkalla sina bilder. Med den tekniska utvecklingen skapas helt nya affärsmöjligheter på produktsidan. Efterhand som kunderna har lärt sig att fotografera digitalt ökar behovet av att framkalla bilder på papper. En del kunder väljer att framkalla bilder själva, men fler och fler ser också fördelarna med att framkalla sina bilder via Internet, i fotobutikerna eller hos detaljhandelspartners. Det är inte bara kvaliteten som kan vara bättre, utan butikerna har även oftast ett snabbare, enklare och billigare erbjudande. Under de närmaste åren kommer det att bli ännu smidigare för konsumenterna att framkalla sina bilder, via nya och enklare distributionskanaler. Om ett par år beräknas den europeiska marknaden för framkallning att återigen börja växa efter ett par års nedgång. Svenska hushåll är traditionellt tidiga med att ta till sig ny teknik, och redan nu finns tydliga tecken på att allt fler väljer att framkalla sina digitala bilder. Det säljs numera fler digitalkameror i mobiltelefoner än rena digitalkameror. Analysföretaget InfoTrends beräknar att antal sålda mobiltelefoner med inbyggda digitalkameror kommer att öka från 233 miljoner år 2004 till 903 miljoner år 2010 på den globala marknaden. År 2010 kommer kameramobiler stå för 87 procent av totalt antal sålda mobiltelefoner. Främsta drivkraften bakom den kraftigt förväntade försäljningsökningen av kameramobiler är bättre kvalitet, samt enklare funktionalitet som gör det smidigare att framkalla bilder från mobilen. Den snabba tillväxten av kameramobiler på marknaden beräknas skapa stora möjligheter även för nya framkallningstjänster. Värdet av den totala marknaden för framkallning från kameramobiler är beräknad till 7 miljarder dollar år 2010 varav cirka 60 procent förväntas ske i hushållet, resten via andra kanaler såsom fotobutiker eller Internet Fotoquicks aktie noterades på Nya Marknaden i juni En börspost utgörs av 200 aktier. Total omsättningen under året var aktier till ett värde av kr. Börsvärdet per den 31 december 2005 var kr. Högsta kurs som noterades under året var 25,50 kr och lägsta kurs som noterades var 16,90 kr. Noterad köpkurs vid verksamhetsårets slut var 17,20 kr. Aktiekapitalet uppgår till kr fördelat på aktier, med ett kvotvärde på 4 kr per aktie. Kvotvärdet Utdelningspolitik Styrelsen har som avsikt att dela ut 50 procent av bolagets vinst efter skatt per år. Utdelning sker dock endast om soliditeten inte understiger 30 procent efter utdelning. För räkenskapsåret 2005 föreslås ingen utdelning. uppgår till aktiekapitalet dividerat med antal aktier. Aktiefördelning de tio största ägarna Namn Antal röster & Kapital (aktier) (%) Digital Image SA ,32 Interactive Telecom Solutions Ltd ,19 Dexia Bil Customer Account ,53 Friends Provident Int Ltd ,18 Collector AB ,08 Friends Provident Int Ltd ,78 Mangold Fondkommission AB ,67 Akelius Insurance ,27 EFG Investment Bank AB ,10 Kaupthing Bank Luxembourg SA ,07 Summa de tio största ägarna ,19 Summa övriga ägare ,81 Summa 31 december ,00 Aktieägarstruktur Innehav Antal aktieägare Antal Innehav Röster Marknadsvärde (aktier) (%) (%) (kkr) ,00 1, ,14 1, ,19 2, ,99 1, ,79 0, ,80 0, ,09 92, Summa ,00 100,

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fotoquick AB får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för tiden Bokslutsåret 2005 Nettoomsättningen för koncernen uppgick till kkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till kkr. Rörelseresultatet uppgick till kkr. Resultatet efter skatt uppgick till kkr. Resultatet per aktie uppgick till -1,94 kr Kassaflödet uppgick till kkr. Butiksförsäljningar ingår i övriga intäkter och uppgick till cirka kkr. Fusion av Fotoquick i Göteborg AB med moderbolaget. Notering på Nya Marknaden den 16 juni. Förvärv av Önskefoto den 16 juli. Riktad nyemssion till ITS den 26 augusti. Förvärv av Foto Sport den 2 oktober. Händelser efter rapporttidens utgång Finska Eiri Oy har förvärvats. Riktad nyemission om aktier för framtida tillväxt och finansiering av förvärv av Eiri Oy. Gustaf Öhrn har tillträtt som ny verkställande direktör. Verksamheten under bokslutsåret Fotoquick har under året genomgått stora förändringar. Bland annat har bolaget noteras på Nya Marknaden, fått en ny ägarbild samt genomfört två väsentliga förvärv av Önskefoto i Sölvesborg och Foto Sport i Portugal. Fotoquickkoncernen uppstod ursprungligen som ett resultat av att Fotoquick AB slogs samman med Kodak Image Center. bildades i slutet av 2003 då moderbolaget Kodak Image Center AB förvärvade hela Fotoquick AB och koncernen tog namnet Fotoquick. Det tidigare bolaget Fotoquick bytte namn till Fotoquick i Göteborg AB. I september 2005 fusionerade Fotoquick i Göteborg AB med moderbolaget Fotoquick AB (publ). Vid årsskiftet 2005/2006 bestod koncernen utöver ovan nämnda bolag även av Önskefoto AB samt Foto Sport Digital Imaging Lda. Den 16 juni noterades Fotoquick aktien på Nya Marknaden och aktier fulltecknades, vilket motsvarande 44,9 procent av totalt antal aktier och röster i Fotoquick. Efter genomförd nyemission uppgick antal aktier i Fotoquick till om vardera nominellt värde om 4 kronor. Teckningskursen var 25 kronor. Nyemissionen tillförde bolaget 32,4 mkr före emissionskostnader. Anslutningen till Nya Marknaden var en del av affärsstrategin för att ytterligare stärka Fotoquicks ledande marknadsposition utveckla det digitiala fotoerbjudandet samt möjliggöra förvärvsstrategin. Önskefoto AB förvärvades i juli 2005 som ett led i Fotoquicks affärsstrategi. Företaget konsoliderades den 1 augusti Önskefoto är Sveriges ledande fotoföretag inom individuella personliga fotokalendrar och andra fotoprodukter såsom förstoringar, studentplakat, etc. Önskefoto omsatte 44 mkr år 2005 och har 23 heltidsanställda. Fotobranschen präglas av stora säsongsvariationer och under högsäsongen tillförs Önskefoto 22 visstidsanställda motsvarande totalt 29 årsverk. Förvärvet skapade produktionssynergier där Önskefoto har kunnat ta över produktionen av internetbeställningar samt affischer från Fotoquick. Dessutom har Fotoquick kunnat sälja Önskefotos sortiment i samtliga Fotoquicks butiker. Fotoquick fick genom förvärvet även tillgång till den produktionsteknik som krävs för att möta kundernas efterfrågan på moderna digitala bildprodukter. I augusti 2005 tecknades ett avtal med Interactive Telecom Solutions Ltd (I.T.S) om en riktad nyemission av aktier till ett värde av 27,9 mkr. I.T.S. är ett privatägt företag baserat i Europa som äger och driver ett antal ledande företag inom mobil telekommunikation. I.T.S. har verksamhet i ett flertal europeiska länder och även i Nordafrika. Genom påbörjade samarbeten med I.T.S. andra innehav hoppas Fotoquick att skapa ytterligare affärmöjligheter när marknaden för digital fotografering och mobilkommunikation smälter samman. Laboratorios Kodak Lda, ett företag inom Kodakkoncernen, förvärvades i oktober och konsoliderades den 1 december. Genom affären med Laboratorios Kodak Lda förvärvades den portugisiska fotokedjan Foto Sport, vilket är det mest välkända varumärket på den portugisiska fotomarknaden. Foto Sport har 87 fotobutiker och två fotoframkallningslab i Lissabon och Porto. Foto Sport erbjuder även fotoframkallningsservice vid ytterligare 20 serviceställen på portugisiska supermarknader. Förvärvet kommer att innebär flera positiva affärsmöjligheter för Fotoquick. Laboratorios Kodak omsatte 34 M EUR år Företaget har 472 anställda, varav 409 är heltidsanställda och 63 deltidsanställda. Av dessa är 356 anställda i Foto Sports butiker. Under året har Fotoquick minskat antal butiker i Sverige till 36. Vissa butiker har betingat så höga värden att det inte varit försvarbart att behålla dem i koncernen då de inte genererat tillräcklig avkastning, andra har varit olönsamma. Totalt har butiksförsäljningarna givit 18 miljoner kronor under Omsättningen i Fotoquick i jämförbara butiker har minskat under 2005, vilket framför allt beror på en fortsatt sjunkande marknad för analog framkallning. Utöver detta har omsättningen minskat genom den genomförda strukturomvandlingen med reducering av antalet butiker. År 2005 omsatte Fotoquick i den svenska butiksverksamheten 127 mkr, Önskefoto 44 mkr och Foto Sport 277 mkr. Resultatet före avskrivningar uppgick till kkr (-8 605). Resultatet för Fotoquick inkluderar både kostnader för strukturomvandlingen i det svenska butiksnätet som bedöms till 11 miljoner kronor och intäkter från butiksförsäljningarna på 18 miljoner kronor. Konsolideringen har i bokslutet skett från den 1 augusti för Önskefoto och från den 1 december för Foto Sport, vilket försäljnings- och resultatmässigt är högsäsongsmånader. Resultatet före avskrivningar för Önskefoto och Foto Sport är 10,9 miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till kkr ( kkr). Avskrivningarna uppgår till 9,2 miljoner kronor varav goodwill utgörs av 3,9 miljoner kronor. Upplösning av negativ goodwill uppgår till 484 kkr. Vid förvärvet av Foto Sport uppkom en negativ goodwill på 3,6 M EUR. Denna kommer att lösas upp med 1,2 M EUR mot planerade förluster i ursprunglig förvärvad verksamhet under 2006/07 och resterande kommer att lösas upp under den genomsnittliga kvarvarande nyttjandetiden för de materiella anläggningstillgångarna i Foto Sport. Denna tid har beräknats till fyra år, vilket innebär en månatlig upplösning med 50 T EUR. Investeringar i materiella anläggningstillgångar, exklusive förvärv genom dotterföretag, uppgår till kkr för 2005 och till kkr för det fjärde kvartalet. Under det fjärde kvartalet skedde investeringar i två stycken digitala minilabb till Önskefoto. Likvida medel uppgick per den 31 december till 51 miljoner kronor och soliditeten uppgick till 21,7 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till kkr, varav -762 kkr från rörelsen och kkr i förändrad rörelsekapitalbidning. Årets kassaflöde uppgick till kkr. Fotoquickkoncernen har sammanlagt 733 anställda motsvarande cirka 550 årsarbeten. Av dessa arbetar 241 anställda i moderbolaget Fotoquick, vilket motsvarar 165 årsarbeten. Det finns 45 anställda vid Önskefoto motsvarande 29 årsarbeten och 447 på Foto Sport i Portugal motsvarande cirka 350 årsarbeten. Under år 2005 har antalet anställda i moderbolaget reducerats från 321 till 241 medarbetare beroende på färre antal butiker samt mindre bemanning i butikerna och på huvudkontoret. Styrelsen har varit bemyndigad att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av sammanlagt aktier med ett nominellt belopp om fyra (4) kronor per aktie. Under räkenskapsåret har styrelsen beslutat att nyttja , varav var i samband med noteringen på Nya Marknaden och i en riktad nyemission till Interactive Telecom Solutions Ltd (I.T.S). Vid räkenskapsårets utgång återstår att nyttja för emission. Efter räkenskapsårets utgång har styrelsen beslutat att nyttja aktier i en riktad nyemisson. Förslag till behandling av förlust Fritt eget kapital i koncernen uppgår till kkr, varav årets resultat är kkr. Någon avsättning till bundna fonder föreslås ej. (belopp i kkr) Till bolagsstämmans förfogande står Fritt eget kapital Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att mot överkursfonden avräknas Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningar. 8 9

7 s resultaträkning s balansräkning Belopp i kkr Not Belopp i kkr Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivning immateriella anläggningstillgångar Upplösning av negativ goodwill Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ÅRETS RESULTAT Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 s balansräkning s kassaflödesanalys Belopp i kkr Not Belopp i kkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Negativ goodwill Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit (limit kkr) Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Upplösning negativ goodwill Avskrivningar Återföring av nedskrivning Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Förvärv i dotterbolag* Kassaflöde från den investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emissionskostnader Nettoförändring av långfristiga skulder Ökning av kortfristig finansiell skuld Kassaflöde från den finansieringsverksamheten SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * Posten avser köpeskillingen med avdrag för likvida medel i förvärvade enheter

9 s resultaträkning s balansräkning Belopp i kkr Not Belopp i kkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning goodwill Avskrivningar och nedskrivningar samt återföringar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa Rörelseresultat TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Andelar i koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Förändring av avskrivningar utöver plan Lämnade koncernbidrag Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 s balansräkning s kassaflödesanalys Belopp i kkr Not Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit (limit kkr) Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till koncernbolag Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Nedskrivning av varulager Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar dotterbolag Kassaflöde från den investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Tillskott likvida medel vid fusion Emissionskostnader Amorteringar/upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Tilläggsupplysningar Notanteckningar Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens anvisningar och uttalanden, om annat ej framgår nedan. Bolaget arbetar med att införa IFRS. Under tiden tills detta är genomfört kommer bolaget att redovisa enligt tidigare principer. Koncernredovisning s resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen å annat sätt har ett bestämmande inflytande och en betydande andel av resultatet av deras verksamhet. Foto Sport har under de senaste åren haft orena revisionsrapporter på grund av problem med en affärssystemsimplementation. Vid förvärvet har Foto Sport installerat ett nytt affärssystem och säkerställt att framtida liknande problem skall kunna undvikas. Tidigare problem gör dock att Foto Sport även under 2005 har en oren revisionsrapport. Styrelsen anser att ingen extra avsättning är nödvändig på grund av detta. Konsoliderat resultat och balansposter per den siste december 2005 påverkas inte signifikant. Förvärvsmetoden Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag har redovisats enligt förvärvsmetoden. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Vid försäljning av fotoabonnemang innefattande både kamera och rätt till framtida framkallning intäktsförs ersättningen på ett sådant sätt att den genomsittligt beräknade täckningsgraden blir samma på kameran och framtida framkallningsintäkter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har ej redovisats som tillgång. Outnyttjat underskottsavdrag under 2005 är 51,2 mkr i moderbolaget. Immateriella anläggningstillgångar Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Goodwill som uppkommit i samband med förvärv av dotterbolag skrivs av under 10 år medan goodwill som uppkommit i samband med förvärv av enskilda butiker skrivs av på 5 år. Vid förvärvet av Foto Sport uppkom en negativ goodwill på 3,6 M EUR. Denna kommer att lösas upp mot 1,2 M EUR mot planerade förluster i ursprunglig förvärvad verksamhet under 2006/07 och resterande kommer att lösas upp under den genomsnittliga kvarvarande nyttjandetiden för de materialla anläggningstillgångarna i Foto Sport. Denna tid har beräknats till fyra år, vilket innebär en månatlig upplösning på 50 T EUR. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 5 år. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt beräknade återvinningsvärde. Varulager Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen tillämpats. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Information om framtida leasingåtaganden, not 5. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Ägarförhållande Bolaget är ett publikt bolag som är noterat på Nya Marknaden. Bolaget har per årsskiftet 304 st aktieägare. Not 1 Övriga intäkter Försäljning av hyresrätter Erhållna bidrag 880 Marknadsföringsbidrag Andra intäkter Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer (Belopp i kkr) Revisionsuppdrag Acrevi Revision AB Andra uppdrag Acrevi Revision AB Revisionsuppdrag BDO Nordic Sydost AB 359 Andra uppdrag BDO Nordic Sydost AB 61 Revisionsuppdrag Price Waterhouse Coopers Revisionsuppdrag Andra uppdrag Dotterbolagen Önskefoto AB och Foto Sport Digital Imaging Lda är inkluderat med totala årskostnaden till revisorer. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Utöver ovanstående sammanställning finns en utgift på 100 kkr avseende konsultationer i samband med förvärv av dotterbolaget Foto Sport Digital Imaging Lda, vilken är bokad mot anskaffningsvärdet på aktierna. Not 3 Personal Medelantalet anställda Sverige: Kvinnor Män Portugal: Kvinnor 20 Män Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelsen Pensionskostnader för övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal I personalsiffrorna finns även Önskefoto AB inkluderat från augusti och Foto Sport Digital Imaging Lda sedan december. Styrelseordförande Göran Nordlund har under året fakturerat 280 kkr på grund av speciella insatser. Ersättningen är godkänd genom styrelsebeslut

12 Notanteckningar Notanteckningar Belopp i kkr Not 3 fortsättning Personal Not 4 Goodwill Medelantalet anställda Kvinnor Män Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Löner och andra ersättningar (Belopp i kkr) Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Sociala kostnader (Belopp i kkr) Pensionskostnader för verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Verkställande direktören har rätt till sex månadslöner vid uppsägning. Könsfördelning i styrelse och bland ledande befattningshavare Antal Varav män Antal Varav män Styrelseledamöter 6 83% 4 75% Verkställande direktörer 1 100% 1 100% Styrelseledamöter 4 75% 4 75% Verkställande direktör 1 100% 1 100% Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 8% 10% långtidssjukfrånvaro 47% 77% sjukfrånvaro för män 3% 8% sjukfrånvaro för kvinnor 14% 14% anställda -29 år 4% 3% anställda år 10% 10% anställda 50 år- 14% 24% Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivning Utgående planenligt restvärde Ingående anskaffningsvärde Goodwill uppkommen vid fusion med dotterbolag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Övertagna ackumulerade avskrivningar vid fusion Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivning Utgående planenligt restvärde

13 Notanteckningar Notanteckningar Belopp i kkr Belopp i kkr Not 5 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde 0 Genom förvärv av dotterföretag Årets inköp 103 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 5 fortsättning Inventarier och verktyg Ingående anskaffningsvärde Överfört vid fusion med dotterbolag Årets inköp Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan 0 Genom förvärv av dotterföretag Årets avskrivningar enligt plan 132 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Ingående avskrivningar enligt plan Justering för avskrivningar på sålda och utrangerade inventarier Överfört vid fusion med dotterbolag Nedskrivning av inventarier Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Fastighetsbeteckningen Fotografen 1. Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Utgående planenligt restvärde Under 2005 har det tidigare dotterbolaget Fotoquick i Göteborg AB uppgått i Fotoquick AB genom fusion och ackumulerade anskaffningsvärden och avskrivningar överförs till moderbolaget. Inventarier och verktyg Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Genom förvärv av dotterföretag Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Genom förvärv av dotterföretag Justering för avskrivningar på sålda och utrangerade inventarier Nedskrivningar inventarier Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Fördelningsstruktur LEASING 2005 < 1 år 1-5 år > 5 år Kontraktsenliga åtaganden Kontraktsenliga åtaganden Utgående planenligt restvärde

14 Notanteckningar Notanteckningar Belopp i kkr Belopp i kkr Not 6 Skatt på årets resultat Not 9 Förändring av eget kapital Förändring av uppskjuten skatt Verklig skatt och moderbolaget Som framgår av redovisningsprinciperna tar bolaget ej upp värdet av framtida underskottsavdrag som tillgång. Not 7 Aktier och andelar i dotterföretag Namn Labokontroll AB Önskefoto AB Foto Sport Digital imaging lda Org nr Säte Stockholm Sölvesborg Lissabon Eget kapital Årets resultat Kapitalandel 100% 100% 100% Antal Bokfört värde Under året har Önskefoto och Foto Sport förvärvats. Bundet eget kapital Enligt balansräkningen föregående år Överföring till fritt eget kapital Nyemission Enligt balansräkningen innevarande år Fritt eget kapital Enligt balansräkningen föregående år Överföring från bundet eget kapital Emissionskostnader Årets resultat Enligt balansräkningen innevarande år Bundet eget kapital Enligt balansräkningen föregående år Överföring till fritt eget kapital Nyemission Enligt balansräkningen innevarande år Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Fritt eget kapital Enligt balansräkningen föregående år Överföring från bundet eget kapital Lämnat aktieägartillskott Emissionskostnader Fusionsförlust Årets resultat Enligt balansräkningen innevarande år Förändring av aktiekapitalet Antal aktier Aktiekapital Ingående aktier/aktiekapital Nyemission Nyemission Utgående aktier/aktiekapital Aktiekapitalet består av st A-aktier á 4 kr

15 Notanteckningar Belopp i kkr Solna den 20 april 2006 Not 10 Negativ Goodwill Vid förvärvet av Foto Sport uppkom en negativ goodwill på 34 Mkr. Denna kommer att lösas upp mot 11,2 Mkr mot planerade förluster i ursprunglig förvärvad verksamhet under 2006/07 och resterande kommer att lösas upp under den genomsnittliga kvarvarande nyttjandetiden för de materiella anläggningstillgångarna i Foto Sport. Denna tid har beräknats till fyra år, vilket innebär en månatlig upplösning på 50 T EUR. Göran Nordlund Styrelsens ordförande Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna lönerelaterade kostnader Övriga poster Katarina Wådell Styrelseledamot Upplupna lönerelaterade kostnader Övriga poster Peter Westring Styrelseledamot Not 12 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Företagsinteckningar Aktier i dotterbolag Långfristig fordran Inventarier med äganderättsförbehåll För egna avsättningar och skulder Företagsinteckningar Långfristig fordran Aktier i dotterbolag Inventarier med äganderättsförbehåll Ansvarsförbindelse Garantiansvar dotterbolag Fotoquick har i samband med förvärvet av Foto Sport åtagit sig att ta över moderbolagsgarantier från Kodak. Garantierna är främst hänförliga till hyresvärdar. Uppskattad maximal exponering i garantierna är 850 t. EUR. Christian Haeger Styrelseledamot Gustaf Öhrn Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 24 april 2006 Gunnar Johansson Auktoriserad revisor 26 27

16 Revisionsberättelse Styrelsen Till årsstämman i Fotoquick Aktiebolag (publ) Org nr Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Fotoquick Aktiebolag (publ) för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göran Nordlund Född 1958 Styrelseordförande Ingår i styrelsen sedan: 2003 Övriga uppdrag: styrelseordförande i Opus Prodox AB, styrelseledamot i Pressinfo Holding AB, verkställande direktör och ägare i Fore C Investment AB, verkställande direktör och huvudägare i Fore C Fund Management AB. Aktieinnehav i Fotoquick: Peter Westring Född 1942 Styrelseledamot Ingår i styrelsen sedan: 2004 Övriga uppdrag: styrelseledamot i Euroflorist AB, Saltå Kvarn AB och SAS Holding/Glitter AB, samt verkställande direktör SAS Bijouterier AB (Detaljhandelskoncernen Glitter). Aktieinnehav i Fotoquick: Katarina Wådell Född 1943 Styrelseledamot Ingår i styrelsen sedan: 2004 Övriga uppdrag: styrelseledamot i Wådell Invest AB. Aktieinnehav i Fotoquick: Christian Haeger Född 1962 Styrelseledamot Ingår i styrelsen sedan: 2003 Aktieinnehav i Fotoquick: Göteborg Ledande befattningshavare Gunnar Johansson Auktoriserad revisor Gustaf Öhrn Född 1967 Verkställande Direktör Anställd sedan: 2006 Aktieinnehav i Fotoquick: 0 Eva Rising Född 1961 Ekonomichef Anställd sedan: 2005 Aktieinnehav i Fotoquick: 0 Joakim Lundvall Född 1965 Chef Drift och IT Anställd sedan: 2004 Aktieinnehav i Fotoquick: 200 Ronny Fredriksson Född 1958 Försäljningschef Anställd sedan: 1995 Aktieinnehav i Fotoquick: 0 Fotograf: Peter Knutson 28 29

17 Fotoquick AB (publ) Bibliotekstorget 8, Solna. Tel , Fax

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB ORG. NR 556470-2065 Årsredovisning 2013 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Aktien 6 Förvaltningsberättelse 7

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007

Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007 Innehåll 2 Bolagsstämma och sammandrag av koncernens utveckling 3 5 VDs kommentarer 6 7 Branschutveckling 8 Ägarförhållande, styrelse, ledande befattningshavare samt bolagsordning och avtal 9 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer