Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE 1 (5) DATUM: statfanstorps kommun SEKRETERARE: Vesna Casitovski Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Klockan Plats: Ordförande: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Yvonne Nilsson (C) Övrig information Handlingarna till sammanträdet finns att hämta vid medborgarkontoret i Rådhuset. Kommunfullmäktiges sammanträde kan följas direkt via webb-tv. Information om detta finns på Staffanstorps kommuns hemsida, Dagordning l. Upprop 2. Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet 3. Godkännande av föredragningslista Ekonomiärenden m.m.: KS-572 Tillägg till av plan- och bygglovstaxan avseende e-tjänst Föredragande: Kl Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 10, 2015 Tjänsteskrivelse Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 160, KS-570 Verksamhetsområde för kommunens va-anläggning 2015 Föredragande: H andlingar: Kommunstyrelsens beslut 11, 2015 Tjänsteskrivelse

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2(5) KUNGÖRELSE DATUM: Staff a n s torps kommun Tekniska nämndens beslut 62, 2014 Bilaga 1, gällande va-verksamhetsområde Bilaga 2, förslag till nytt vaverksamhetsområde Kartor KS-6 Försäljning av del av Stanstorp 6:8 Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 12, 2015 Tjänsteskrivelse Förslag till köpekontrakt Karta KS-13 Lokalt partistöd i Staffanstorps kommun för år 2015 Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 7, 2015 Tjänsteskrivelse ink! bilaga l Författning 5.3, kommunalt partistöd i Staffanstorps kommun KS-12 Redovisning av väckta och obesvarade motioner och medborgarförslag Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 8, 2015 Tjänsteskrivelse Förteckning obesvarade motioner och medborgarförslag Förteckning besvarade motioner och medborgarförslag 2014 Sammanställning Svar på motioner: 2013-KS-148 Motion om förändring av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen i Staffanstorps kommun Föredragande: Kl Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 17, 2015 Tjänsteskrivelse Socialnämndens beslut 110, 2014 Kartläggning av kostavgift i särskilt boende

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE 3(5) KUNGÖRELSE DATUM: statfanstorps kommun Kommunfullmäktiges beslut 46, 2014 Kommunstyrelsens beslut 18, 2014 Motion KS-117 Motion om gratis bussresor för pensionärer i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 18, 2015 Tjänsteskrivelse Bilaga l Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut 163, 2014 Motion KS-329 Motion om bussförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 19, 2015 Tjänsteskrivelse Bilaga 1 Bilaga 2 Motion KS-522 Motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun Föredragande: Handlinga r: Kommunstyrelsens beslut 20, 2015 Tjänsteskrivelse Motion 13. Valärenden/ avsägelser: 2014-KS-547 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden Föredragande: Handlingar: Kommunfullmäktiges beslut 190, 2014 Kl KS Val av 1 revisor samt 1 revisorersättare i samordningsförbundet - FINSAM Föredragande: Handlingar:

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE 4(5) KUNGÖRELSE DATUM: statfanstorps kommun KS-547 Val av borgerliga begravningsofficianter Föredragande: Handlingar: Kommunfullmäktiges beslut 220, KS-547 Val av 1 ersättare och 1lekmannarevisorersättare i styrelsen för Sysav Föredragande: Handlingar: Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från Lars Nordström (SPI) Föredragande: Handlingar: Avsägelse Inkomna medborgarförslag: 2014-KS-580 Beslut om handläggning av medborgarförslag om utegym i Hjärup Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Med borgarförslag Kl KS-5 Beslut om handläggning av medborgarförslag om hundrastgård i anslutning till Sockerbruksparken i Staffanstorp Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Medborgarförslag Remittering av motioner: KS-36 Motion om riktlinjer för konstnärlig utsmyckning Föredragande: Handlingar: M otion Anmälningar: KS-509 Anmälningar Föredragande: Handlingar: Sammanställning a-f

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE 5(5) DATUM: statfanstorps kommun 22. Övrigt Föredragande:

6 27(35) STAFFANSTORPS [(0MMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dt~TUM: Svar på motion om gratis bussresor för penseonärer i ~f-:~~ff">li'i~tfl>vn~e> k~l'flm 11n ~~g ~ IJ &~~~ ~ fl? id e ~ a llllb'illl & K()mmUi~$ tyreis~n beslutar föt esiå kommunfuiimäktige be~ iuta au med hänvisning till utvecklingschefens tjänsteskrivelse daterad samt kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på Gunnar Lindelis (SPI) motion om gratis bussresor för pensionärer. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 november 2014, 163 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en förnyad utredning om möjligheterna att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar för sådant erbjudande såsom kostnader rn.m. Utvecklingschefen Bo Gertsson har i tjänsteskrivelse daterad redovisat en förnyad utredning enligt kommunfullmäktiges lämnade direktiv. Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till utvecklingschefens tjänsteskrivelse daterad samt kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad anse motionen besvarad. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kornmunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Utvecklingschefens tjänsteskrivelse Kommundirektörens tjänsteskrivelse Kornmunfullmäktiges beslut 163, 2014 Motion Ordförandens signatur Justerandes signatur Uid ragsbestyrka n~ C)

7 KANSLI 1 (2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-117 DATUM: VÅR REFERENS: Bo Gertsson Motion om gratis bussresor för pensionärer Förslag till beslut Kommunstyrelsens ordförande beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till nedan redovisade samt kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad , anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Ärendet har tidigare redovisats vid kommunfullmäktige som beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förnyad utredning om möjligheterna till att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar för sådant erbjudande såsom kostnader m.m. Vid förnyade diskussioner framför Skånetrafiken att man för närvarande fortfarande inte tillhandahåller s. k. Seniorkort som innehåller annan omfattning än resande inom resp. hemkommun. Alternativet med resor från Staffanstorps kommun till Malmö resp. Lund finns för närvarande alltså inte. (Se bilaga l) Bakgrund SPI Välfärden har i en motion föreslagit fria resor för pensionärer mellan staffantorp och Lund resp. Malmö samt att detta gäller alla dagar kl Vid diskussioner framför Skånetrafiken att man för närvarande inte tillhandahåller s.k. Seniorkort som innehåller annan omfattning än resande inom resp. hemkommun. (Med två olika koncept, dels utan tidsbegränsning under dygnet och en variant med sådana begränsningar). Alternativet med resor från Staffanstorps kommun till Malmö resp. Lund finns för närvarande alltså inte. Ärendet redovisades vid kommunfullmäktige som beslutade

8 KANSLI 2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-11 7 DATUM: {yyyy-mm-dd} att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förnyad utredning om möjligheterna till att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar för sådant erbjudande såsom kostnader m.m. Tidigare handläggning SPI Välfärdens motion, Skånetrafikens synpunkter samt andra särskilda överenskommelser i Skåne redovisades i tjänsteskrivelse skånetrafikens "uppdaterade" synpunkter I förnyade tjänstemannakontakter med Skånetrafiken har frågan diskuterats. Skånetrafiken har redovisat att inga förändringar skett i skånetrafikens utbud i detta avseende sedan i höstas. Se bilaga l. Beslutsunderlag Kornmunfullmäktige , 163 Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Bilaga l Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till Handläggaren

9 10 1 ~1 - k"s -! l l- Bo Gertsson Från: Sklckat: Till: Ämne: Richard Ohlson den 19 januari :22 Bo Gertsson SV: Utomkommunala seniorresor i statfanstorps kommun Hej Bo, Vi har fortfarande de två konce pt som tidiga re beskrivits och inget av dessa innehåller resor över kommungränserna. Se niorresor över kommungräns tillhan dahålls inte i dagsläget och är ingenting vi har pratat om att titta vidare på. Mvh Richard Ohlson Verksamhetsutveckla re Avdelning Försälj ning s kånetrafiken Postadress : Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon: Direkt : E-post: r Från: Bo Gertsson Skickat: den 19 januari :53 Till: Richard Ohlson Ämne: Utomkommunala sen iorresor i Slaffanstorps kommun Hej Rickard, Med hänvisning till vår tidigare korrespondens och telefonsamtal behöver jag/vi i Slaffanstorps kommun en ytterligare, dokumenterad, bekräftelse på rådande förutsättningar för sen iorer/pensionärer att resa med sk Jojo seniorkort l ett tidigare mail ( } uttryckte du dig på följande sätt: "Generellt kan man säga att vi har två koncept inom Jojo senior vilka båda enbart innefattar resor inom kommunen. Vi har i dagsläget inga seniorkortskunder som kan åka utanför sin egen kommun med Jojo Senior. " Jag vill gärna att du som direkt svar på detta mail bekräftar att dessa förutsättningar fortfarande gäller. Och huruvida lösning med seniorresor utanför resp kommuns gräns överhuvudtaget tillhandahålls. Hälsninga r Bo Geri sson Utvecklingschef Slaffanstorps kommun Rådhuset Slaffanstorp Tel

10 KANSLI 1(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄR ENDENR: 2014-KS-117 DATUM: VAR REFERENS: Motion om gratis bussresor för pensionärer Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tjänsteskrivelse från kommundirektören, avslå motionärens förslag. Ärendebeskrivning SPI Välfärden har i en motion föreslagi t fria resor för pensionärer mellan Staffantorp och Lund resp. Malmö samt att detta gäller alla dagar kl Vid diskussioner framför Skånetrafiken att man för närvarande inte tillhandahåller s.k. Seniorkort som innehåller annan omfattning än resande inom resp. hemkommun. Alternativet med resor från Staffanstorps kommun till Malmö resp. Lund finns för närvarande alltså inte. SPI Välfärdens motion SPI Välfärden har i en motion , åter motionerat och yrkat att "S taffanstorps kommun utreder möjligheten tillsammans med Skånetrafiken att gen omfora gratis bussresor får alla pensionärer 75 plus i Staffanstorp kommun tur och retur Malmö respektive Lund alla dagar mellan klockan 9:00 och 15:00." Motionens förslag anger följande förutsättningar: l. Gratis (retur-) resor för 2. pensionärer mellan Staffanstorp och Lund resp. Staffanstorp och Malmö samt 4. att det gäller alla dagar mellan kl skånetrafikens synpunkter I tjänstemannakontakter med Skånetrafiken har frågan diskuterats. Skånetrafiken har redovisats hur sådan verksamhet ser ut i andra kommuner.

11 KANSLI 2(2) STAFFANSTO RPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDE NR: 2014-KS-117 DATUM: {yyyy-mm-dd} Andra särskilda överenskommelser i Skåne Överenskommelser mellan s kånetrafi ken har träffats med vissa enskilda kommuner i Skåne, gällande fria resor för vissa pensionärer. Detta gäller för närvarande Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Kristianstad, Lund, Osby, Ängelholm och Örkelljunga kommuner. Följande förutsättningar gäller för dessa åtta kommuner: Målgruppen har inte generellt varit "pensionärer" utan i fem kommuner avser det personer som är 75+ år och i tre kommuner (Hässleholm, Osby och Örkelljunga) 70+ år. I samtliga d essa åtta kommuner gäller det fria resandet inom resp. kommun, inte i något fall utanför kommunen. I två av kommunerna (Helsingborg och Lund) gäller seniorkortet för resa under vardagar mellan kl 9-15 och På lördagar, söndagar och helgd agar samt midsommar-, jul- och nyårsafton gäller kortet hela dagen. I övriga sex kommuner gäller seniorkortet dygnet och veckan runt. skånetrafikens slutsatser Vid diskussioner med Skånetrafiken framförs att man inte tillhandahåller s.k. Seniorkort som innehåller annan omfattning än resande inom resp. hemkommun. Alternativet med resor från Staffanstorps kommun till Malmö resp. Lund finns för närvarande alltså inte. Beslutsunderlag SPI Välfärdens motion Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till motionären

12 K ommunfullmäktige 27(44) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Besvarande av motion om gratis bussresor för pensionärer 2014-KS-117 Kommunfullmäktige beslutar att åte rremittera ärende t till kommunstyrelsen för förnyad u tredning o m möjligheterna till a tt erbjuda kort för fria resor för p ens ionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar för såd ant erbjudande såsom kostnader m.m. Ärendebeskrivning Gunnar Lindell (SPI) har inlämnat en motion om gra ti s bussresor för pensio närer. Motionä ren föreslår fria resor för pensionärer mellan Staffans torp och Lund respektive Malmö samt att de fria resorna ska gälla samtliga d agar mellan klockan Kommundirektören har i tjänsteskrivelse d aterad yttrat sig över motionen. Yrkanden Maths Johansson (SPI) yrkar, med instämmande av Christian Sonessen (M), Pierre Sjöströn1 (S) och Cecilia Cavallin (MP), att kommunfullmäktige ska besluta å terremittera ä rendet till kommunstyrelsen fö r fö rnyad utredning om möjligheterna til l att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, tillsammans med red ovisning av övriga förutsättningar fö r sådant e rbjudande såsom kostnader m.m. Beslutsgång Ord föranden konstaterar att d et endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige har beslutat i en lighet med detta. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 128,2014 Tjänsteskri ve l se da te rad 2o-t Arbets uts ko ttets beslut 92, 2014 Mo tio n Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande rj/) (;V

13 s:.- V ä L fä vol ev\; Motion Olarlenr Gratis resor för pensionärer Vi har tidigare lagt en motion om detta, närmare bestämt den 18 mars Genom vissa missförstånd avslogs motionen. Nu gör vi ett nytt försök med en del justeringar. Det är uppenbart att de allmänna bussarna i vår region till och från Malmö respektive Lund går nästan tomma alla dagar mellan klockan 9 och 15. Eftersom det idag är betydligt billigare för två pensionärer att ta bilen till Malmö eller Lund än att åka kollektivt, skulle gratis bussresor minska biltrafiken och därmed minska miljöpåverkan, vilket alla önskar. Dessutom är bilträngseln stor i städerna och man vill därför ha så få bilar som möjligt inne i städerna. För att få pensionärer 75+ att åka kollektivt, bör de få åka gratis tur och retur Malmö respektive Lund mellan klockan 9:00 och 15:00. Det finns redan gratisresor för pensionärer i flera kommuner. För de pensionärer som sitter mycket ensamma i sina bostäder, kan det bli en impuls att komma ut och röra på sig och träffa andra personer, vilket är ett argument för god och bättre hälsa. Det finns idag ett system för gymnasieelever, så det bör gå att använda motsvarande för pensionärer. Kostnaden bör inte bli så stor, eftersom merkostnaden för skånetrafiken är liten. SPI yrlmr därför att Staffanstorps kommun utreder möjligheten tillsammans med skånetrafiken att genomföra gratis bussresor för alla pensionärer 75 plus i Staffanstorp kommun tur och retur Mabnö respektive Lund alla dagar mellan klockan 9:00 och 15:00. Staffanstorp den 7 mars 2014

14 Kommunsty fi'elsefll 28(35) STAFFANSTORPS I(OMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Svar på motion om bu~sförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp 2014 =KS ~329 Kommunstyreisen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på Rolf Linds(--) motion om bussförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp. Motionären föreslår bland annat att en fast förbindelse mellan Hjärup och Staffanstorps tätort kommer till stånd med minst tre returresor per dag. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad yttrat sig över motionen. Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad anse motionen besvarad. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Kommundirektörens tjänsteskrivelse Bilaga 1 Bilaga 2 Motion )rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

15 KANSLI 1(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-329 DATUM: VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg Ingalill. Motion om bussförbindelse mellan Hjärup och statfanstorp Förslag till beslut Kommunstyrelsens ordförande föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar Att med det i tjänsteskrivelsen redovisade anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Rolf Lind (- -) har i motion yrkat att en fast bussförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorps tätorter kommer till stånd, med minst tre returresor per dag samt att turlistan förlängs under skolornas sommaruppehåll med att även gå till och från badstranden i Lomma. Det finns idag (i huvudsak) två sätt att kollektivt transportera sig mellan Hjärup och Staffanstorp. Ett är att använda kompletteringstrafiken med linje 102 som Rolf Lind berör i sin motion och ett annat är med regionbuss och då med byte vid hållplatsen Lund södra. Linje 102, Slaffanstorp- Hjärup Varje år erbjuder Skånetrafiken alla skånska kommuner att köpa till trafik inom linjetrafik, eftertrågestyrd linjetrafik och närtrafik om man önskar ett större utbud än det som Skånetrafiken avser att erbjuda. Staffanstorps kommun köper till efterfrågestyrd trafik för linje 101, 102 och 127. Linje 102 är en fast linje mellan Staffanstorp och Hjärup som trafikeras genom beställningstrafik med taxi. Beställning av trafiken görs via telefon minst två timmar innan planerad resa, men det går även att ha en stående beställning för en viss avgångstid. Under sommarmånaderna förlängs linjen till Lomma och fungerar då även som badbuss. Vintertid trafikeras linjen måndag-fredag med åtta turer Hjärup-Staffanstorp och sex turer Staffanstorp-Hjärup. Sommartid trafikeras linjen måndag-fredag med åtta turer Lomma-Hjärup-Staffanstorp och nio turer Staffanstorp-Hjärup-Lomma. Se tidtabell i bilaga l. Staffanstorps kommun ersätter Skånetrafiken för varje genomförd resa. Varje resa innebär en kostnad för kommunen om ca 140 kr. Under 2014 genomfördes 620 resor med 624 resande på linje 102.

16 KANSLI 2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-329 DATUM: {yyyy-mm-dd} Regionbuss med byte vid hållplats "Lunds södra" Med regionbuss - byte vid hållplats "Lunds södra" - kan man vardagar välja på 69 olika avgångstider från Hjärup till stahanstorp och 70 avgångar i motsatt riktning. På lördagar är antalet 28 respektive 32 avgångar och söndagar 15 respektive 27 avgångar. Medräknade resor har en restid som med få undantag överstiger 30 minuter (kortast 19 minuter och längst 38 minuter). I bilaga 2 till tjänsteskrivelse redovisas turerna och med detta kan konstateras att under de tider som arbetspendling är som mest frekvent finns en turtäthet på 10 minuter. Även kvällstid måndag - lördag finns möjligheten att med stor regelbundenhet använda bussförbindelse via regionbussarna. Undantaget är söndag kväll då kollektivtrafiken från Hjärup till StaHanstorp inte finns och är gles för omvända hållet. Sammataget bedöms kollektivtrafiken med regionbussar kompletterat med beställningstrafik vara god. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilaga l och 2 Beslutet skickas till

17 Bi laga l 2014-KS-329. Linjesträckning för linje 102 med hållplatslägen 102 ;)J Hjärup-Staffanstorp m åndag fredag Lomma Brohus Hjarup Hjarupslundsskolan Hjärups station Hjarup Skånebyn Uppåkra Bergströmshusen Siarranstorp Rådhuset Slaffanstorp Lundavägen ~ ~!.!! v~ s ~ S l,!l V (,!l v ~ S l,!l V I,!! s ~ ~ TECKENFÖRKLARING 1!1 Turen kers med taxi och måste bestallas på!el: minst!vå timmar l rervag. För mer information se skanetrafiken.se s Turen går 14 juni - 15 augusti V Turen går ej 14 junl - 15 augusti ;)J Staffanstorp-Hjärup l l m åndag fre dag Slaffanstorp Lunda'lägen Slaffanstorp Rådhuset Uppåkra Bergströmshusen Hjarup Skånebyn Hjarups station Hjarup Hjarupslundsskolan Lomma Brohus !.!! s ~ s ~ s ~ VI.!! Sl.!l ~ ~ ~ ~

18 Bilaga KS-329 Hjärup -Skånebyn till Hjärup -Skånebyn till Hjärup -Skånebyn till Staffanstorp- Storgatan Staffanstorp- Storgatan Staffanstorp- Storgatan Vardag l ördag Söndag Av g An k Restid Av g An k Restid Av g An k Restid 05:47 06:15 00:28 06:23 06:43 00:20 10:03 10:31 00:28 06:18 06:46 00:28 07:03 07:31 00:28 11:03 11:31 00:28 06:35 07:01 00:26 08:03 08:33 00:30 11:33 12:01 00:28 06:55 07:16 00:21 08:23 09:01 00:38 12:03 12:31 00:28 07:05 07:31 00:26 09:03 09:33 00:30 12:33 13 :01 00:28 07:25 07:46 00:21 09:23 10:01 00:38 13: :31 00:28 07:35 07:56 00:21 10:03 10:33 00:30 13:33 14:01 00:28 07:45 08:06 00:21 10:23 11:01 00:38 14:03 14:31 00:28 07:55 08:16 00:21 11:03 11:31 00:28 14:33 15:01 00: 28 08:05 08:26 00:21 11:23 12:01 00:38 15:03 15:31 00:28 08:15 08:36 00:21 12:03 12:33 00:30 15:33 16:01 00:28 08:25 08:46 00:21 12:23 13:01 00:38 16:03 16:31 00:28 08:45 09:06 00:21 13:03 13:31 00:28 16:33 17:01 00:28 08:55 09:16 00:21 13:23 14:01 00:38 17 :03 17:33 00:30 09:05 09:33 00:28 14:04 14:31 00:27 18:03 18:33 00:30 09:25 09:48 00:23 14:23 15:01 00:38 09:36 10:03 00:27 15:03 15:31 00:28 09:51 10:18 00: 27 15:33 16:01 00:28 10:06 10:33 00:27 16:03 16:31 00:28 10:21 10:48 00:27 16:33 17:01 00:28 10:36 11 :03 00:27 17:03 17:31 00:28 10:51 11:18 00:27 17:33 18:01 00:28 11:06 11:33 00:27 18:03 18:31 00:28 11:2 1 11:48 00:27 18:33 19:01 00:28 11:36 12:03 00:27 19:03 19:31 00:28 11:51 12:18 00:27 20:03 20:31 00:28 12:06 12:33 00:27 21:03 21:31 00:28 12:21 12:48 00:27 22:03 22:31 00:28 12:36 13:03 00:27 12:51 13:18 00:27 13:06 13:33 00:27 13:21 13:48 00:27 13:36 14:03 00:27 13:51 14:18 00:27 14:06 14:33 00:27 14:21 14:50 00:29 14:46 15:10 00:24 15:06 15:25 00:19 15:16 15:40 00:24 15:26 15:50 00:24 15:36 16:00 00:24 15:46 16:10 00:24 15:56 16:20 00:24 16:06 16:30 00:24

19 16:16 16:40 00:24 16:26 16:50 00:24 16:36 17:00 00:24 16:46 17:10 00:24 16:56 17:20 00:24 17:06 17:30 00:24 17:16 17:40 00:24 17:26 17:50 00:24 17:36 18:00 00:24 17:46 18:10 00:24 17:56 18:20 00:24 18:06 18:30 00:24 18:16 18:40 00:24 18:25 18:46 00:21 18:35 19:01 00:26 18:50 19:16 00:26 19:05 19:30 00:25 19:20 19:46 00:26 19:35 20:01 00:26 20:05 20:30 00:25 20:33 21:00 00:27 21:03 21:30 00:27 21:33 22:00 00:27 22:03 22:30 00:27 22:33 23:30 00:57 23:33 00:30 00:57

20 statfanstorp - Storgatan t ill st atfanstorp - Storgatan till st atfanstorp- Storgatan till Hjä rup - Skånebyn Hjärup - Skånebyn Hjärup - Skånebyn Vardag Lördag Söndag Av g An k Restid Avg An k Rest id Av g A nk Restid 05:31 05:56 00:25 00:50 01:11 00:21 00:50 01:12 00:22 06:01 06:22 00:21 01:50 02:11 00:21 01:50 02:12 00:22 06:16 06:42 00:26 05:50 06:22 00:32 05:50 06:12 00:22 06:31 06:52 00:21 06:50 07:22 00:32 06:50 07 :12 00:22 06:46 07:12 00:26 07:50 08:22 00:32 07:50 08:12 00:22 07:01 07:22 00:21 08:20 08:42 00:22 08:50 09:12 00:22 07:11 07:32 00:21 08:50 09:22 00:32 09:50 10:12 00:22 07:21 07:42 00:21 09:20 09:42 00:22 10:20 10:42 00:22 07:3 1 07:52 00:21 09:50 10:22 00:32 10:50 11:12 00:22 07:41 08:02 00:21 10:20 10:42 00:22 11:20 11:42 00:22 07:51 08:12 00:21 10:50 11:22 00:32 11:50 12:12 00:22 08:01 08:22 00:21 11:20 11:42 00:22 12:20 12:42 00:22 08:11 08:32 00:21 11:50 12:22 00:32 12:50 13:12 00:22 08:21 08:42 00:21 12:20 12:42 00:22 13:20 13:42 00:22 08:31 08:52 00:21 12:50 13:22 00:32 13:50 14:12 00:22 08:41 09:02 00:21 13:20 13:42 00:22 14:20 14:42 00:22 08:50 09:12 00:22 13:50 14:22 00:32 14:50 15:12 00:22 09:05 09:27 00:22 14:20 14:42 00:22 15:20 15:42 00:22 09:20 09: 42 00:22 14:50 15:12 00:22 15:50 16:12 00:22 09:35 09:57 00:22 15:20 15:42 00:22 16:50 17:1 2 00:22 09:50 10:12 00:22 15:50 16:12 00:2 2 17:50 18:12 00:22 10:05 10:27 00:22 16:20 16:42 00:22 18:50 19:12 00:22 10:20 10:42 00:2 2 16:50 17:12 00:22 19:50 20:12 00:22 10:35 10:57 00:22 17:20 17:42 00:22 20:50 21:12 00:22 10:50 11:12 00:22 17:50 18:12 00:22 21:50 22:12 00:22 11:05 11:27 00:22 18:20 18:42 00:22 22 :50 23:12 00:22 11 :20 11:42 00:22 18:50 19:12 00:22 23:50 00:12 00:22 11:35 11:57 00:22 19:50 20:12 00:22 11:50 12:12 00:22 20:50 21 :12 00:22 12:05 12:27 00:22 21:50 22:12 00:22 12:20 12:42 00:22 22:50 23:12 00:22 12:35 12:57 00:2 2 23:50 00:12 00:22 12:50 13:12 00:22 13:05 13:27 00:22 13:20 13:42 00:22 13:35 13:57 00:22 13:50 14:12 00:22 14:03 14:22 00:19 14:18 14:42 00:24 14:33 14:52 00:19 14:53 15:12 00:19 15:03 15:22 00:19 15:13 15:3 2 00:19 15:23 15:42 00:19 15:33 15:52 00:19 15:43 16:02 00:19

21 15:53 16:12 00:19 16:03 16:22 00:19 16:13 16:32 00:19 16:23 16:42 00:19 16:33 16:52 00:19 16:43 17:02 00:19 16:53 17:12 00:19 17:03 17:22 00:19 17:13 17:32 00:19 17:23 17:42 00:19 17:33 17:52 00:19 17:43 18:02 00:19 17:53 18:11 00:18 18:03 18:26 00:23 18:23 18:41 00:18 18:38 18:56 00:18 18:53 19:11 00:18 19:23 19:41 00:18 19:50 20:11 00:21 20:20 20:41 00:21 20:50 21:11 00:21 21:20 21:41 00:21 21:50 22:11 00:21

22 Hjärupspartiet: Staffanstorp MOTION STAFFANSTORPS KOMMUN Olaria nr '1 Kommunfullmäktige Staffanstorps kommun Ärende: Bussforbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp. I ett utskick inför valet 2006 till oss i Hjärup utlovade man från moderaterna bland många andra vallöften följande; Bussforbindelserna mellan Hjärup oclt Slaffanstorp måste forbättras.! Vi Hjärupsbor instämde till fullo! Men vi kan i dag, åtta år senare, konstatera att inget hänt med vallöftet fi ån 2006! Vi måste fortfarande ringa och beställa resa senast två timmar innan utifrån en "tunn, smal och svårtolkad turlista". Detta är ett problem som måste få en bättre lösning snarast! Om inte skånetrafiken vill medverka så måste kommunen införskaffa en mindre buss att trafikera mellan orterna. En tjänst som bussförare bör enkelt kunna samordnas med andra uppgifter inom kommunen. Finansiering kan lösas till exempel genom att halvera tjänsten för oppositionsrådet eller stryka ett antal vänorter. På somrarna tror vi att det finns ett stmt intresse från såväl centralorten som Hjärupsborna om att utöka bussens turer även till badstranden i Lomma. Vi i Hjärup yrkar att: En fast forbindelsemellan Hjärup och Staffanstorps tätort kommer till stånd med minst tre returresor per dag. Att: turlisfan förlängs under skolornas sommaruppehåll med att även gå till och från badstranden i Lomma För alla Hjärupsbor. Hjärup _Q --~~----~ = RolfLind Johannas vaa 10, Hjarup, Tel: Ledamot, Kommunfullmäktige. Ledamot, Miljö o samhällsbyggnadsnämnden Ersättare, kb1nmunstyrelsen

23 STAFFANSTORPS l( OM MUN ~<ommu nsty re l sen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(35) DATUM: Svar på motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun Kommunstyreisen beslutar föres lå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till gällande styrsystem för Staffanstorps kommun, vilket redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad , avslå motionen. Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på Werner Ungers (S) motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utarbeta en kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad yttrat sig över motionen. Yrkanden Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till gällande styrsystem för Staffanstorps kommun, vilket redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad , avslå motionen. Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Eric Tabichs (M) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. Den som bifaller Eric Tabichs (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. ) rdförandens signatur Justerandes signatur m Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ( 11) Sammanträde Sammanträdesdatum: 2014-10-20 Samman trädestid: Klockan 18.00-18.25 Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer: 147-153 Ordinarie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klockan , a journering Rådhuset, Bjällerup A + B 151. Ordinarie ledamöter:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klockan , a journering Rådhuset, Bjällerup A + B 151. Ordinarie ledamöter: Kommunfullmäktige 1(28) statfanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-12-1 4 Klockan 15.00-18.10, a journering 17.10-17.25 Rådhuset, Bjällerup

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

Stadgar för Sydvästra Skånes Vattenråd

Stadgar för Sydvästra Skånes Vattenråd Stadgar för Sydvästra Skånes Vattenråd 1. ÄNDAMÅL Sydvästra Skånes vattenråd, i det följande även kallat rådet, utgör en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer

Läs mer

2014-KS-528 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Föredragande:

2014-KS-528 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Föredragande: KOMMUNSTYRELSEN 1(6) NÄMNDSEKRETERARE: Vesna Casitovski 046-25 12 78 Vesna.casitovski@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: 2015-02-09 Sammanträdestid: Klockan 17.00 Plats: Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00 KUNGÖRELSE 1(5) 2011-10-10 KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18.00 Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att föregås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-01-27 18:00-19:00 Sammanträdesrum, Bjällerup A l- 10 Beslutande: Pierre Lindberg (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Björn Stigborg (S) Törbic}rn L bvenctahl ANSLAG/BEVIS

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Björn Stigborg (S) Törbic}rn L bvenctahl ANSLAG/BEVIS h ^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(15) 2012-09-10 ^^^w^ STAFFAN STO RPS Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset/ sammantradesrum Uppåkra/ måndagen den 10 september 2012 klockan 18.00-18.10 Beslutande Christian

Läs mer

Observera att nedan angivna tider endast är en uppskattning.

Observera att nedan angivna tider endast är en uppskattning. KOMMUNF ULLMÄKTIGE 1(6) NAMNDSEKRETERARE: Vesna Casitovski 046-25 12 78 Vesna.casitovski@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information: 2016-04-25

Läs mer

KUNGÖRELSE DATUM: Sammanträde. Dagordning. 1. Upprop

KUNGÖRELSE DATUM: Sammanträde. Dagordning. 1. Upprop KOMMUNFULLMÄKTI GE 1 (7) statfanstorps NAMNDSEKRETERARE: Vesna Casitovski Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information: 2016-06-13 Klockan 09.00 OBS! Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

KUNGÖRELSE DATUM:

KUNGÖRELSE DATUM: KOMMUNFULLMÄKTIGE 1(5) statfanstorps NÄMNDSEKRETERARE: Vesna Casitovski 046-25 12 78 Vesna.casitovski@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdescia tum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information:

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1(8) statfanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-03-25 18.00-18.20 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 29-32 Beslutande:

Läs mer

att utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor

att utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor Förslag till stadgar inför extrastämma höst 2015 Reviderat 2015-09-01 1. Ändamål Vegeåns vattenråd utgör en sammanslutning av kommuner, industrier, dikningsföretag och övriga, vilka är beroende eller intresserade

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Sammanträde Sammanträdesdatum: 2014-03-10 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.20-19.45-20.50 Plats: Sammanh ädesrum Bjällerup Paragrafer: 40-45, 47-64, 66-69

Läs mer

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 19.10-19.20 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Fredrik

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2016-0)-15 18.00-19.30 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 1-16. Margareta Pauli (M), ordföranden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2016-0)-15 18.00-19.30 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 1-16. Margareta Pauli (M), ordföranden 1(19) Staffanstorps Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2016-0)-15 18.00-19.30 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 1-16 Margareta Pauli (M), ordföranden Richard

Läs mer

Stadgar för Kävlingeåns Vattenråd

Stadgar för Kävlingeåns Vattenråd Stadgar för Kävlingeåns Vattenråd Antagna av årsstämma 2013-05-22 och extrastämma 2013-06-12 att gälla fr.o.m. 2013-06-12 1. ÄNDAMÅL Kävlingeåns vattenråd utgör en frivillig sammanslutning av kommuner,

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Stadgar för Ringsjöns vattenråd

Stadgar för Ringsjöns vattenråd Stadgar för Ringsjöns vattenråd 1. Firma Föreningens firma är Ringsjöns vattenråd ideell förening. 2. Ändamål och verksamhet Ringsjöns vattenråd, nedan också Vattenrådet eller rådet, utgör en ideell förening

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m.

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-17 1 (10) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2011-02-28 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup A, lokal Bjällerup A, måndagen den 28 februari 2011 klockan 18.30 20.25. Nino Vidovic

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, tisdagen den 26 april 2011, klockan 18.00

Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, tisdagen den 26 april 2011, klockan 18.00 KUNGÖRELSE 1(5) 2011-04-11 KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats/tid Rådhuset i Staffanstorp, sammanträdesrum Bjällerup, tisdagen den 26 april 2011, klockan 18.00 Sammanträdet kommer att inledas med en presentation

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Regionstyrelsen 1-21

Regionstyrelsen 1-21 Regionstyrelsen 1-21 Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45 Plats: Regionens Hus, sal A 7 Motion Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga Diarienummer: RJL 2016/1287

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 28 september 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och lid Bohusläns museum, kl. 12:30 måndagen den 28 september 2015 Ordförande sekreterare Föredragningslista Föredragande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2014-10-06 Klockan 18.00-18.15 Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 118-131 Christian

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-01-17 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

ORDFÖRANDENs SKRIVELSE. Beslut om handläggning av medborgarförslag om uppsättning av fotbollsmål

ORDFÖRANDENs SKRIVELSE. Beslut om handläggning av medborgarförslag om uppsättning av fotbollsmål KANSLI 1(1) STAFFANSTO RPS ORDFÖRANDENs SKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-425 DATUM: 2014-10-09 VAR REFERENS: 046-25 11 00 Beslut om handläggning av medborgarförslag om uppsättning av fotbollsmål Förslag till

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer