Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE 1 (5) DATUM: statfanstorps kommun SEKRETERARE: Vesna Casitovski Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Klockan Plats: Ordförande: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Yvonne Nilsson (C) Övrig information Handlingarna till sammanträdet finns att hämta vid medborgarkontoret i Rådhuset. Kommunfullmäktiges sammanträde kan följas direkt via webb-tv. Information om detta finns på Staffanstorps kommuns hemsida, Dagordning l. Upprop 2. Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet 3. Godkännande av föredragningslista Ekonomiärenden m.m.: KS-572 Tillägg till av plan- och bygglovstaxan avseende e-tjänst Föredragande: Kl Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 10, 2015 Tjänsteskrivelse Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 160, KS-570 Verksamhetsområde för kommunens va-anläggning 2015 Föredragande: H andlingar: Kommunstyrelsens beslut 11, 2015 Tjänsteskrivelse

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2(5) KUNGÖRELSE DATUM: Staff a n s torps kommun Tekniska nämndens beslut 62, 2014 Bilaga 1, gällande va-verksamhetsområde Bilaga 2, förslag till nytt vaverksamhetsområde Kartor KS-6 Försäljning av del av Stanstorp 6:8 Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 12, 2015 Tjänsteskrivelse Förslag till köpekontrakt Karta KS-13 Lokalt partistöd i Staffanstorps kommun för år 2015 Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 7, 2015 Tjänsteskrivelse ink! bilaga l Författning 5.3, kommunalt partistöd i Staffanstorps kommun KS-12 Redovisning av väckta och obesvarade motioner och medborgarförslag Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 8, 2015 Tjänsteskrivelse Förteckning obesvarade motioner och medborgarförslag Förteckning besvarade motioner och medborgarförslag 2014 Sammanställning Svar på motioner: 2013-KS-148 Motion om förändring av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen i Staffanstorps kommun Föredragande: Kl Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 17, 2015 Tjänsteskrivelse Socialnämndens beslut 110, 2014 Kartläggning av kostavgift i särskilt boende

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE 3(5) KUNGÖRELSE DATUM: statfanstorps kommun Kommunfullmäktiges beslut 46, 2014 Kommunstyrelsens beslut 18, 2014 Motion KS-117 Motion om gratis bussresor för pensionärer i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 18, 2015 Tjänsteskrivelse Bilaga l Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut 163, 2014 Motion KS-329 Motion om bussförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 19, 2015 Tjänsteskrivelse Bilaga 1 Bilaga 2 Motion KS-522 Motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun Föredragande: Handlinga r: Kommunstyrelsens beslut 20, 2015 Tjänsteskrivelse Motion 13. Valärenden/ avsägelser: 2014-KS-547 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden Föredragande: Handlingar: Kommunfullmäktiges beslut 190, 2014 Kl KS Val av 1 revisor samt 1 revisorersättare i samordningsförbundet - FINSAM Föredragande: Handlingar:

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE 4(5) KUNGÖRELSE DATUM: statfanstorps kommun KS-547 Val av borgerliga begravningsofficianter Föredragande: Handlingar: Kommunfullmäktiges beslut 220, KS-547 Val av 1 ersättare och 1lekmannarevisorersättare i styrelsen för Sysav Föredragande: Handlingar: Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från Lars Nordström (SPI) Föredragande: Handlingar: Avsägelse Inkomna medborgarförslag: 2014-KS-580 Beslut om handläggning av medborgarförslag om utegym i Hjärup Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Med borgarförslag Kl KS-5 Beslut om handläggning av medborgarförslag om hundrastgård i anslutning till Sockerbruksparken i Staffanstorp Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Medborgarförslag Remittering av motioner: KS-36 Motion om riktlinjer för konstnärlig utsmyckning Föredragande: Handlingar: M otion Anmälningar: KS-509 Anmälningar Föredragande: Handlingar: Sammanställning a-f

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE 5(5) DATUM: statfanstorps kommun 22. Övrigt Föredragande:

6 27(35) STAFFANSTORPS [(0MMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dt~TUM: Svar på motion om gratis bussresor för penseonärer i ~f-:~~ff">li'i~tfl>vn~e> k~l'flm 11n ~~g ~ IJ &~~~ ~ fl? id e ~ a llllb'illl & K()mmUi~$ tyreis~n beslutar föt esiå kommunfuiimäktige be~ iuta au med hänvisning till utvecklingschefens tjänsteskrivelse daterad samt kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på Gunnar Lindelis (SPI) motion om gratis bussresor för pensionärer. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 november 2014, 163 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en förnyad utredning om möjligheterna att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar för sådant erbjudande såsom kostnader rn.m. Utvecklingschefen Bo Gertsson har i tjänsteskrivelse daterad redovisat en förnyad utredning enligt kommunfullmäktiges lämnade direktiv. Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till utvecklingschefens tjänsteskrivelse daterad samt kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad anse motionen besvarad. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kornmunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Utvecklingschefens tjänsteskrivelse Kommundirektörens tjänsteskrivelse Kornmunfullmäktiges beslut 163, 2014 Motion Ordförandens signatur Justerandes signatur Uid ragsbestyrka n~ C)

7 KANSLI 1 (2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-117 DATUM: VÅR REFERENS: Bo Gertsson Motion om gratis bussresor för pensionärer Förslag till beslut Kommunstyrelsens ordförande beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till nedan redovisade samt kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad , anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Ärendet har tidigare redovisats vid kommunfullmäktige som beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förnyad utredning om möjligheterna till att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar för sådant erbjudande såsom kostnader m.m. Vid förnyade diskussioner framför Skånetrafiken att man för närvarande fortfarande inte tillhandahåller s. k. Seniorkort som innehåller annan omfattning än resande inom resp. hemkommun. Alternativet med resor från Staffanstorps kommun till Malmö resp. Lund finns för närvarande alltså inte. (Se bilaga l) Bakgrund SPI Välfärden har i en motion föreslagit fria resor för pensionärer mellan staffantorp och Lund resp. Malmö samt att detta gäller alla dagar kl Vid diskussioner framför Skånetrafiken att man för närvarande inte tillhandahåller s.k. Seniorkort som innehåller annan omfattning än resande inom resp. hemkommun. (Med två olika koncept, dels utan tidsbegränsning under dygnet och en variant med sådana begränsningar). Alternativet med resor från Staffanstorps kommun till Malmö resp. Lund finns för närvarande alltså inte. Ärendet redovisades vid kommunfullmäktige som beslutade

8 KANSLI 2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-11 7 DATUM: {yyyy-mm-dd} att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förnyad utredning om möjligheterna till att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar för sådant erbjudande såsom kostnader m.m. Tidigare handläggning SPI Välfärdens motion, Skånetrafikens synpunkter samt andra särskilda överenskommelser i Skåne redovisades i tjänsteskrivelse skånetrafikens "uppdaterade" synpunkter I förnyade tjänstemannakontakter med Skånetrafiken har frågan diskuterats. Skånetrafiken har redovisat att inga förändringar skett i skånetrafikens utbud i detta avseende sedan i höstas. Se bilaga l. Beslutsunderlag Kornmunfullmäktige , 163 Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Bilaga l Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till Handläggaren

9 10 1 ~1 - k"s -! l l- Bo Gertsson Från: Sklckat: Till: Ämne: Richard Ohlson den 19 januari :22 Bo Gertsson SV: Utomkommunala seniorresor i statfanstorps kommun Hej Bo, Vi har fortfarande de två konce pt som tidiga re beskrivits och inget av dessa innehåller resor över kommungränserna. Se niorresor över kommungräns tillhan dahålls inte i dagsläget och är ingenting vi har pratat om att titta vidare på. Mvh Richard Ohlson Verksamhetsutveckla re Avdelning Försälj ning s kånetrafiken Postadress : Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon: Direkt : E-post: r Från: Bo Gertsson Skickat: den 19 januari :53 Till: Richard Ohlson Ämne: Utomkommunala sen iorresor i Slaffanstorps kommun Hej Rickard, Med hänvisning till vår tidigare korrespondens och telefonsamtal behöver jag/vi i Slaffanstorps kommun en ytterligare, dokumenterad, bekräftelse på rådande förutsättningar för sen iorer/pensionärer att resa med sk Jojo seniorkort l ett tidigare mail ( } uttryckte du dig på följande sätt: "Generellt kan man säga att vi har två koncept inom Jojo senior vilka båda enbart innefattar resor inom kommunen. Vi har i dagsläget inga seniorkortskunder som kan åka utanför sin egen kommun med Jojo Senior. " Jag vill gärna att du som direkt svar på detta mail bekräftar att dessa förutsättningar fortfarande gäller. Och huruvida lösning med seniorresor utanför resp kommuns gräns överhuvudtaget tillhandahålls. Hälsninga r Bo Geri sson Utvecklingschef Slaffanstorps kommun Rådhuset Slaffanstorp Tel

10 KANSLI 1(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄR ENDENR: 2014-KS-117 DATUM: VAR REFERENS: Motion om gratis bussresor för pensionärer Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tjänsteskrivelse från kommundirektören, avslå motionärens förslag. Ärendebeskrivning SPI Välfärden har i en motion föreslagi t fria resor för pensionärer mellan Staffantorp och Lund resp. Malmö samt att detta gäller alla dagar kl Vid diskussioner framför Skånetrafiken att man för närvarande inte tillhandahåller s.k. Seniorkort som innehåller annan omfattning än resande inom resp. hemkommun. Alternativet med resor från Staffanstorps kommun till Malmö resp. Lund finns för närvarande alltså inte. SPI Välfärdens motion SPI Välfärden har i en motion , åter motionerat och yrkat att "S taffanstorps kommun utreder möjligheten tillsammans med Skånetrafiken att gen omfora gratis bussresor får alla pensionärer 75 plus i Staffanstorp kommun tur och retur Malmö respektive Lund alla dagar mellan klockan 9:00 och 15:00." Motionens förslag anger följande förutsättningar: l. Gratis (retur-) resor för 2. pensionärer mellan Staffanstorp och Lund resp. Staffanstorp och Malmö samt 4. att det gäller alla dagar mellan kl skånetrafikens synpunkter I tjänstemannakontakter med Skånetrafiken har frågan diskuterats. Skånetrafiken har redovisats hur sådan verksamhet ser ut i andra kommuner.

11 KANSLI 2(2) STAFFANSTO RPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDE NR: 2014-KS-117 DATUM: {yyyy-mm-dd} Andra särskilda överenskommelser i Skåne Överenskommelser mellan s kånetrafi ken har träffats med vissa enskilda kommuner i Skåne, gällande fria resor för vissa pensionärer. Detta gäller för närvarande Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Kristianstad, Lund, Osby, Ängelholm och Örkelljunga kommuner. Följande förutsättningar gäller för dessa åtta kommuner: Målgruppen har inte generellt varit "pensionärer" utan i fem kommuner avser det personer som är 75+ år och i tre kommuner (Hässleholm, Osby och Örkelljunga) 70+ år. I samtliga d essa åtta kommuner gäller det fria resandet inom resp. kommun, inte i något fall utanför kommunen. I två av kommunerna (Helsingborg och Lund) gäller seniorkortet för resa under vardagar mellan kl 9-15 och På lördagar, söndagar och helgd agar samt midsommar-, jul- och nyårsafton gäller kortet hela dagen. I övriga sex kommuner gäller seniorkortet dygnet och veckan runt. skånetrafikens slutsatser Vid diskussioner med Skånetrafiken framförs att man inte tillhandahåller s.k. Seniorkort som innehåller annan omfattning än resande inom resp. hemkommun. Alternativet med resor från Staffanstorps kommun till Malmö resp. Lund finns för närvarande alltså inte. Beslutsunderlag SPI Välfärdens motion Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till motionären

12 K ommunfullmäktige 27(44) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Besvarande av motion om gratis bussresor för pensionärer 2014-KS-117 Kommunfullmäktige beslutar att åte rremittera ärende t till kommunstyrelsen för förnyad u tredning o m möjligheterna till a tt erbjuda kort för fria resor för p ens ionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar för såd ant erbjudande såsom kostnader m.m. Ärendebeskrivning Gunnar Lindell (SPI) har inlämnat en motion om gra ti s bussresor för pensio närer. Motionä ren föreslår fria resor för pensionärer mellan Staffans torp och Lund respektive Malmö samt att de fria resorna ska gälla samtliga d agar mellan klockan Kommundirektören har i tjänsteskrivelse d aterad yttrat sig över motionen. Yrkanden Maths Johansson (SPI) yrkar, med instämmande av Christian Sonessen (M), Pierre Sjöströn1 (S) och Cecilia Cavallin (MP), att kommunfullmäktige ska besluta å terremittera ä rendet till kommunstyrelsen fö r fö rnyad utredning om möjligheterna til l att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, tillsammans med red ovisning av övriga förutsättningar fö r sådant e rbjudande såsom kostnader m.m. Beslutsgång Ord föranden konstaterar att d et endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige har beslutat i en lighet med detta. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 128,2014 Tjänsteskri ve l se da te rad 2o-t Arbets uts ko ttets beslut 92, 2014 Mo tio n Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande rj/) (;V

13 s:.- V ä L fä vol ev\; Motion Olarlenr Gratis resor för pensionärer Vi har tidigare lagt en motion om detta, närmare bestämt den 18 mars Genom vissa missförstånd avslogs motionen. Nu gör vi ett nytt försök med en del justeringar. Det är uppenbart att de allmänna bussarna i vår region till och från Malmö respektive Lund går nästan tomma alla dagar mellan klockan 9 och 15. Eftersom det idag är betydligt billigare för två pensionärer att ta bilen till Malmö eller Lund än att åka kollektivt, skulle gratis bussresor minska biltrafiken och därmed minska miljöpåverkan, vilket alla önskar. Dessutom är bilträngseln stor i städerna och man vill därför ha så få bilar som möjligt inne i städerna. För att få pensionärer 75+ att åka kollektivt, bör de få åka gratis tur och retur Malmö respektive Lund mellan klockan 9:00 och 15:00. Det finns redan gratisresor för pensionärer i flera kommuner. För de pensionärer som sitter mycket ensamma i sina bostäder, kan det bli en impuls att komma ut och röra på sig och träffa andra personer, vilket är ett argument för god och bättre hälsa. Det finns idag ett system för gymnasieelever, så det bör gå att använda motsvarande för pensionärer. Kostnaden bör inte bli så stor, eftersom merkostnaden för skånetrafiken är liten. SPI yrlmr därför att Staffanstorps kommun utreder möjligheten tillsammans med skånetrafiken att genomföra gratis bussresor för alla pensionärer 75 plus i Staffanstorp kommun tur och retur Mabnö respektive Lund alla dagar mellan klockan 9:00 och 15:00. Staffanstorp den 7 mars 2014

14 Kommunsty fi'elsefll 28(35) STAFFANSTORPS I(OMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Svar på motion om bu~sförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp 2014 =KS ~329 Kommunstyreisen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på Rolf Linds(--) motion om bussförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp. Motionären föreslår bland annat att en fast förbindelse mellan Hjärup och Staffanstorps tätort kommer till stånd med minst tre returresor per dag. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad yttrat sig över motionen. Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad anse motionen besvarad. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Kommundirektörens tjänsteskrivelse Bilaga 1 Bilaga 2 Motion )rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

15 KANSLI 1(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-329 DATUM: VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg Ingalill. Motion om bussförbindelse mellan Hjärup och statfanstorp Förslag till beslut Kommunstyrelsens ordförande föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar Att med det i tjänsteskrivelsen redovisade anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Rolf Lind (- -) har i motion yrkat att en fast bussförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorps tätorter kommer till stånd, med minst tre returresor per dag samt att turlistan förlängs under skolornas sommaruppehåll med att även gå till och från badstranden i Lomma. Det finns idag (i huvudsak) två sätt att kollektivt transportera sig mellan Hjärup och Staffanstorp. Ett är att använda kompletteringstrafiken med linje 102 som Rolf Lind berör i sin motion och ett annat är med regionbuss och då med byte vid hållplatsen Lund södra. Linje 102, Slaffanstorp- Hjärup Varje år erbjuder Skånetrafiken alla skånska kommuner att köpa till trafik inom linjetrafik, eftertrågestyrd linjetrafik och närtrafik om man önskar ett större utbud än det som Skånetrafiken avser att erbjuda. Staffanstorps kommun köper till efterfrågestyrd trafik för linje 101, 102 och 127. Linje 102 är en fast linje mellan Staffanstorp och Hjärup som trafikeras genom beställningstrafik med taxi. Beställning av trafiken görs via telefon minst två timmar innan planerad resa, men det går även att ha en stående beställning för en viss avgångstid. Under sommarmånaderna förlängs linjen till Lomma och fungerar då även som badbuss. Vintertid trafikeras linjen måndag-fredag med åtta turer Hjärup-Staffanstorp och sex turer Staffanstorp-Hjärup. Sommartid trafikeras linjen måndag-fredag med åtta turer Lomma-Hjärup-Staffanstorp och nio turer Staffanstorp-Hjärup-Lomma. Se tidtabell i bilaga l. Staffanstorps kommun ersätter Skånetrafiken för varje genomförd resa. Varje resa innebär en kostnad för kommunen om ca 140 kr. Under 2014 genomfördes 620 resor med 624 resande på linje 102.

16 KANSLI 2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-329 DATUM: {yyyy-mm-dd} Regionbuss med byte vid hållplats "Lunds södra" Med regionbuss - byte vid hållplats "Lunds södra" - kan man vardagar välja på 69 olika avgångstider från Hjärup till stahanstorp och 70 avgångar i motsatt riktning. På lördagar är antalet 28 respektive 32 avgångar och söndagar 15 respektive 27 avgångar. Medräknade resor har en restid som med få undantag överstiger 30 minuter (kortast 19 minuter och längst 38 minuter). I bilaga 2 till tjänsteskrivelse redovisas turerna och med detta kan konstateras att under de tider som arbetspendling är som mest frekvent finns en turtäthet på 10 minuter. Även kvällstid måndag - lördag finns möjligheten att med stor regelbundenhet använda bussförbindelse via regionbussarna. Undantaget är söndag kväll då kollektivtrafiken från Hjärup till StaHanstorp inte finns och är gles för omvända hållet. Sammataget bedöms kollektivtrafiken med regionbussar kompletterat med beställningstrafik vara god. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilaga l och 2 Beslutet skickas till

17 Bi laga l 2014-KS-329. Linjesträckning för linje 102 med hållplatslägen 102 ;)J Hjärup-Staffanstorp m åndag fredag Lomma Brohus Hjarup Hjarupslundsskolan Hjärups station Hjarup Skånebyn Uppåkra Bergströmshusen Siarranstorp Rådhuset Slaffanstorp Lundavägen ~ ~!.!! v~ s ~ S l,!l V (,!l v ~ S l,!l V I,!! s ~ ~ TECKENFÖRKLARING 1!1 Turen kers med taxi och måste bestallas på!el: minst!vå timmar l rervag. För mer information se skanetrafiken.se s Turen går 14 juni - 15 augusti V Turen går ej 14 junl - 15 augusti ;)J Staffanstorp-Hjärup l l m åndag fre dag Slaffanstorp Lunda'lägen Slaffanstorp Rådhuset Uppåkra Bergströmshusen Hjarup Skånebyn Hjarups station Hjarup Hjarupslundsskolan Lomma Brohus !.!! s ~ s ~ s ~ VI.!! Sl.!l ~ ~ ~ ~

18 Bilaga KS-329 Hjärup -Skånebyn till Hjärup -Skånebyn till Hjärup -Skånebyn till Staffanstorp- Storgatan Staffanstorp- Storgatan Staffanstorp- Storgatan Vardag l ördag Söndag Av g An k Restid Av g An k Restid Av g An k Restid 05:47 06:15 00:28 06:23 06:43 00:20 10:03 10:31 00:28 06:18 06:46 00:28 07:03 07:31 00:28 11:03 11:31 00:28 06:35 07:01 00:26 08:03 08:33 00:30 11:33 12:01 00:28 06:55 07:16 00:21 08:23 09:01 00:38 12:03 12:31 00:28 07:05 07:31 00:26 09:03 09:33 00:30 12:33 13 :01 00:28 07:25 07:46 00:21 09:23 10:01 00:38 13: :31 00:28 07:35 07:56 00:21 10:03 10:33 00:30 13:33 14:01 00:28 07:45 08:06 00:21 10:23 11:01 00:38 14:03 14:31 00:28 07:55 08:16 00:21 11:03 11:31 00:28 14:33 15:01 00: 28 08:05 08:26 00:21 11:23 12:01 00:38 15:03 15:31 00:28 08:15 08:36 00:21 12:03 12:33 00:30 15:33 16:01 00:28 08:25 08:46 00:21 12:23 13:01 00:38 16:03 16:31 00:28 08:45 09:06 00:21 13:03 13:31 00:28 16:33 17:01 00:28 08:55 09:16 00:21 13:23 14:01 00:38 17 :03 17:33 00:30 09:05 09:33 00:28 14:04 14:31 00:27 18:03 18:33 00:30 09:25 09:48 00:23 14:23 15:01 00:38 09:36 10:03 00:27 15:03 15:31 00:28 09:51 10:18 00: 27 15:33 16:01 00:28 10:06 10:33 00:27 16:03 16:31 00:28 10:21 10:48 00:27 16:33 17:01 00:28 10:36 11 :03 00:27 17:03 17:31 00:28 10:51 11:18 00:27 17:33 18:01 00:28 11:06 11:33 00:27 18:03 18:31 00:28 11:2 1 11:48 00:27 18:33 19:01 00:28 11:36 12:03 00:27 19:03 19:31 00:28 11:51 12:18 00:27 20:03 20:31 00:28 12:06 12:33 00:27 21:03 21:31 00:28 12:21 12:48 00:27 22:03 22:31 00:28 12:36 13:03 00:27 12:51 13:18 00:27 13:06 13:33 00:27 13:21 13:48 00:27 13:36 14:03 00:27 13:51 14:18 00:27 14:06 14:33 00:27 14:21 14:50 00:29 14:46 15:10 00:24 15:06 15:25 00:19 15:16 15:40 00:24 15:26 15:50 00:24 15:36 16:00 00:24 15:46 16:10 00:24 15:56 16:20 00:24 16:06 16:30 00:24

19 16:16 16:40 00:24 16:26 16:50 00:24 16:36 17:00 00:24 16:46 17:10 00:24 16:56 17:20 00:24 17:06 17:30 00:24 17:16 17:40 00:24 17:26 17:50 00:24 17:36 18:00 00:24 17:46 18:10 00:24 17:56 18:20 00:24 18:06 18:30 00:24 18:16 18:40 00:24 18:25 18:46 00:21 18:35 19:01 00:26 18:50 19:16 00:26 19:05 19:30 00:25 19:20 19:46 00:26 19:35 20:01 00:26 20:05 20:30 00:25 20:33 21:00 00:27 21:03 21:30 00:27 21:33 22:00 00:27 22:03 22:30 00:27 22:33 23:30 00:57 23:33 00:30 00:57

20 statfanstorp - Storgatan t ill st atfanstorp - Storgatan till st atfanstorp- Storgatan till Hjä rup - Skånebyn Hjärup - Skånebyn Hjärup - Skånebyn Vardag Lördag Söndag Av g An k Restid Avg An k Rest id Av g A nk Restid 05:31 05:56 00:25 00:50 01:11 00:21 00:50 01:12 00:22 06:01 06:22 00:21 01:50 02:11 00:21 01:50 02:12 00:22 06:16 06:42 00:26 05:50 06:22 00:32 05:50 06:12 00:22 06:31 06:52 00:21 06:50 07:22 00:32 06:50 07 :12 00:22 06:46 07:12 00:26 07:50 08:22 00:32 07:50 08:12 00:22 07:01 07:22 00:21 08:20 08:42 00:22 08:50 09:12 00:22 07:11 07:32 00:21 08:50 09:22 00:32 09:50 10:12 00:22 07:21 07:42 00:21 09:20 09:42 00:22 10:20 10:42 00:22 07:3 1 07:52 00:21 09:50 10:22 00:32 10:50 11:12 00:22 07:41 08:02 00:21 10:20 10:42 00:22 11:20 11:42 00:22 07:51 08:12 00:21 10:50 11:22 00:32 11:50 12:12 00:22 08:01 08:22 00:21 11:20 11:42 00:22 12:20 12:42 00:22 08:11 08:32 00:21 11:50 12:22 00:32 12:50 13:12 00:22 08:21 08:42 00:21 12:20 12:42 00:22 13:20 13:42 00:22 08:31 08:52 00:21 12:50 13:22 00:32 13:50 14:12 00:22 08:41 09:02 00:21 13:20 13:42 00:22 14:20 14:42 00:22 08:50 09:12 00:22 13:50 14:22 00:32 14:50 15:12 00:22 09:05 09:27 00:22 14:20 14:42 00:22 15:20 15:42 00:22 09:20 09: 42 00:22 14:50 15:12 00:22 15:50 16:12 00:22 09:35 09:57 00:22 15:20 15:42 00:22 16:50 17:1 2 00:22 09:50 10:12 00:22 15:50 16:12 00:2 2 17:50 18:12 00:22 10:05 10:27 00:22 16:20 16:42 00:22 18:50 19:12 00:22 10:20 10:42 00:2 2 16:50 17:12 00:22 19:50 20:12 00:22 10:35 10:57 00:22 17:20 17:42 00:22 20:50 21:12 00:22 10:50 11:12 00:22 17:50 18:12 00:22 21:50 22:12 00:22 11:05 11:27 00:22 18:20 18:42 00:22 22 :50 23:12 00:22 11 :20 11:42 00:22 18:50 19:12 00:22 23:50 00:12 00:22 11:35 11:57 00:22 19:50 20:12 00:22 11:50 12:12 00:22 20:50 21 :12 00:22 12:05 12:27 00:22 21:50 22:12 00:22 12:20 12:42 00:22 22:50 23:12 00:22 12:35 12:57 00:2 2 23:50 00:12 00:22 12:50 13:12 00:22 13:05 13:27 00:22 13:20 13:42 00:22 13:35 13:57 00:22 13:50 14:12 00:22 14:03 14:22 00:19 14:18 14:42 00:24 14:33 14:52 00:19 14:53 15:12 00:19 15:03 15:22 00:19 15:13 15:3 2 00:19 15:23 15:42 00:19 15:33 15:52 00:19 15:43 16:02 00:19

21 15:53 16:12 00:19 16:03 16:22 00:19 16:13 16:32 00:19 16:23 16:42 00:19 16:33 16:52 00:19 16:43 17:02 00:19 16:53 17:12 00:19 17:03 17:22 00:19 17:13 17:32 00:19 17:23 17:42 00:19 17:33 17:52 00:19 17:43 18:02 00:19 17:53 18:11 00:18 18:03 18:26 00:23 18:23 18:41 00:18 18:38 18:56 00:18 18:53 19:11 00:18 19:23 19:41 00:18 19:50 20:11 00:21 20:20 20:41 00:21 20:50 21:11 00:21 21:20 21:41 00:21 21:50 22:11 00:21

22 Hjärupspartiet: Staffanstorp MOTION STAFFANSTORPS KOMMUN Olaria nr '1 Kommunfullmäktige Staffanstorps kommun Ärende: Bussforbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp. I ett utskick inför valet 2006 till oss i Hjärup utlovade man från moderaterna bland många andra vallöften följande; Bussforbindelserna mellan Hjärup oclt Slaffanstorp måste forbättras.! Vi Hjärupsbor instämde till fullo! Men vi kan i dag, åtta år senare, konstatera att inget hänt med vallöftet fi ån 2006! Vi måste fortfarande ringa och beställa resa senast två timmar innan utifrån en "tunn, smal och svårtolkad turlista". Detta är ett problem som måste få en bättre lösning snarast! Om inte skånetrafiken vill medverka så måste kommunen införskaffa en mindre buss att trafikera mellan orterna. En tjänst som bussförare bör enkelt kunna samordnas med andra uppgifter inom kommunen. Finansiering kan lösas till exempel genom att halvera tjänsten för oppositionsrådet eller stryka ett antal vänorter. På somrarna tror vi att det finns ett stmt intresse från såväl centralorten som Hjärupsborna om att utöka bussens turer även till badstranden i Lomma. Vi i Hjärup yrkar att: En fast forbindelsemellan Hjärup och Staffanstorps tätort kommer till stånd med minst tre returresor per dag. Att: turlisfan förlängs under skolornas sommaruppehåll med att även gå till och från badstranden i Lomma För alla Hjärupsbor. Hjärup _Q --~~----~ = RolfLind Johannas vaa 10, Hjarup, Tel: Ledamot, Kommunfullmäktige. Ledamot, Miljö o samhällsbyggnadsnämnden Ersättare, kb1nmunstyrelsen

23 STAFFANSTORPS l( OM MUN ~<ommu nsty re l sen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(35) DATUM: Svar på motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun Kommunstyreisen beslutar föres lå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till gällande styrsystem för Staffanstorps kommun, vilket redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad , avslå motionen. Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på Werner Ungers (S) motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utarbeta en kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad yttrat sig över motionen. Yrkanden Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till gällande styrsystem för Staffanstorps kommun, vilket redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad , avslå motionen. Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Eric Tabichs (M) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. Den som bifaller Eric Tabichs (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. ) rdförandens signatur Justerandes signatur m Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Sammanträde i kommunfullmäktige

Sammanträde i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunfullmäktige Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 november 2014, kl. 19.00 B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer