Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE 1 (5) DATUM: statfanstorps kommun SEKRETERARE: Vesna Casitovski Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Klockan Plats: Ordförande: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup Yvonne Nilsson (C) Övrig information Handlingarna till sammanträdet finns att hämta vid medborgarkontoret i Rådhuset. Kommunfullmäktiges sammanträde kan följas direkt via webb-tv. Information om detta finns på Staffanstorps kommuns hemsida, Dagordning l. Upprop 2. Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av protokollet 3. Godkännande av föredragningslista Ekonomiärenden m.m.: KS-572 Tillägg till av plan- och bygglovstaxan avseende e-tjänst Föredragande: Kl Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 10, 2015 Tjänsteskrivelse Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 160, KS-570 Verksamhetsområde för kommunens va-anläggning 2015 Föredragande: H andlingar: Kommunstyrelsens beslut 11, 2015 Tjänsteskrivelse

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2(5) KUNGÖRELSE DATUM: Staff a n s torps kommun Tekniska nämndens beslut 62, 2014 Bilaga 1, gällande va-verksamhetsområde Bilaga 2, förslag till nytt vaverksamhetsområde Kartor KS-6 Försäljning av del av Stanstorp 6:8 Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 12, 2015 Tjänsteskrivelse Förslag till köpekontrakt Karta KS-13 Lokalt partistöd i Staffanstorps kommun för år 2015 Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 7, 2015 Tjänsteskrivelse ink! bilaga l Författning 5.3, kommunalt partistöd i Staffanstorps kommun KS-12 Redovisning av väckta och obesvarade motioner och medborgarförslag Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 8, 2015 Tjänsteskrivelse Förteckning obesvarade motioner och medborgarförslag Förteckning besvarade motioner och medborgarförslag 2014 Sammanställning Svar på motioner: 2013-KS-148 Motion om förändring av nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen i Staffanstorps kommun Föredragande: Kl Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 17, 2015 Tjänsteskrivelse Socialnämndens beslut 110, 2014 Kartläggning av kostavgift i särskilt boende

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE 3(5) KUNGÖRELSE DATUM: statfanstorps kommun Kommunfullmäktiges beslut 46, 2014 Kommunstyrelsens beslut 18, 2014 Motion KS-117 Motion om gratis bussresor för pensionärer i Staffanstorps kommun Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 18, 2015 Tjänsteskrivelse Bilaga l Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut 163, 2014 Motion KS-329 Motion om bussförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp Föredragande: Handlingar: Kommunstyrelsens beslut 19, 2015 Tjänsteskrivelse Bilaga 1 Bilaga 2 Motion KS-522 Motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun Föredragande: Handlinga r: Kommunstyrelsens beslut 20, 2015 Tjänsteskrivelse Motion 13. Valärenden/ avsägelser: 2014-KS-547 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden Föredragande: Handlingar: Kommunfullmäktiges beslut 190, 2014 Kl KS Val av 1 revisor samt 1 revisorersättare i samordningsförbundet - FINSAM Föredragande: Handlingar:

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE 4(5) KUNGÖRELSE DATUM: statfanstorps kommun KS-547 Val av borgerliga begravningsofficianter Föredragande: Handlingar: Kommunfullmäktiges beslut 220, KS-547 Val av 1 ersättare och 1lekmannarevisorersättare i styrelsen för Sysav Föredragande: Handlingar: Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från Lars Nordström (SPI) Föredragande: Handlingar: Avsägelse Inkomna medborgarförslag: 2014-KS-580 Beslut om handläggning av medborgarförslag om utegym i Hjärup Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Med borgarförslag Kl KS-5 Beslut om handläggning av medborgarförslag om hundrastgård i anslutning till Sockerbruksparken i Staffanstorp Föredragande: Handlingar: Ordförandens skrivelse Medborgarförslag Remittering av motioner: KS-36 Motion om riktlinjer för konstnärlig utsmyckning Föredragande: Handlingar: M otion Anmälningar: KS-509 Anmälningar Föredragande: Handlingar: Sammanställning a-f

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE 5(5) DATUM: statfanstorps kommun 22. Övrigt Föredragande:

6 27(35) STAFFANSTORPS [(0MMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dt~TUM: Svar på motion om gratis bussresor för penseonärer i ~f-:~~ff">li'i~tfl>vn~e> k~l'flm 11n ~~g ~ IJ &~~~ ~ fl? id e ~ a llllb'illl & K()mmUi~$ tyreis~n beslutar föt esiå kommunfuiimäktige be~ iuta au med hänvisning till utvecklingschefens tjänsteskrivelse daterad samt kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på Gunnar Lindelis (SPI) motion om gratis bussresor för pensionärer. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 november 2014, 163 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en förnyad utredning om möjligheterna att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar för sådant erbjudande såsom kostnader rn.m. Utvecklingschefen Bo Gertsson har i tjänsteskrivelse daterad redovisat en förnyad utredning enligt kommunfullmäktiges lämnade direktiv. Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till utvecklingschefens tjänsteskrivelse daterad samt kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad anse motionen besvarad. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kornmunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Utvecklingschefens tjänsteskrivelse Kommundirektörens tjänsteskrivelse Kornmunfullmäktiges beslut 163, 2014 Motion Ordförandens signatur Justerandes signatur Uid ragsbestyrka n~ C)

7 KANSLI 1 (2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-117 DATUM: VÅR REFERENS: Bo Gertsson Motion om gratis bussresor för pensionärer Förslag till beslut Kommunstyrelsens ordförande beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till nedan redovisade samt kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad , anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Ärendet har tidigare redovisats vid kommunfullmäktige som beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förnyad utredning om möjligheterna till att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar för sådant erbjudande såsom kostnader m.m. Vid förnyade diskussioner framför Skånetrafiken att man för närvarande fortfarande inte tillhandahåller s. k. Seniorkort som innehåller annan omfattning än resande inom resp. hemkommun. Alternativet med resor från Staffanstorps kommun till Malmö resp. Lund finns för närvarande alltså inte. (Se bilaga l) Bakgrund SPI Välfärden har i en motion föreslagit fria resor för pensionärer mellan staffantorp och Lund resp. Malmö samt att detta gäller alla dagar kl Vid diskussioner framför Skånetrafiken att man för närvarande inte tillhandahåller s.k. Seniorkort som innehåller annan omfattning än resande inom resp. hemkommun. (Med två olika koncept, dels utan tidsbegränsning under dygnet och en variant med sådana begränsningar). Alternativet med resor från Staffanstorps kommun till Malmö resp. Lund finns för närvarande alltså inte. Ärendet redovisades vid kommunfullmäktige som beslutade

8 KANSLI 2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-11 7 DATUM: {yyyy-mm-dd} att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förnyad utredning om möjligheterna till att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar för sådant erbjudande såsom kostnader m.m. Tidigare handläggning SPI Välfärdens motion, Skånetrafikens synpunkter samt andra särskilda överenskommelser i Skåne redovisades i tjänsteskrivelse skånetrafikens "uppdaterade" synpunkter I förnyade tjänstemannakontakter med Skånetrafiken har frågan diskuterats. Skånetrafiken har redovisat att inga förändringar skett i skånetrafikens utbud i detta avseende sedan i höstas. Se bilaga l. Beslutsunderlag Kornmunfullmäktige , 163 Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Bilaga l Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till Handläggaren

9 10 1 ~1 - k"s -! l l- Bo Gertsson Från: Sklckat: Till: Ämne: Richard Ohlson den 19 januari :22 Bo Gertsson SV: Utomkommunala seniorresor i statfanstorps kommun Hej Bo, Vi har fortfarande de två konce pt som tidiga re beskrivits och inget av dessa innehåller resor över kommungränserna. Se niorresor över kommungräns tillhan dahålls inte i dagsläget och är ingenting vi har pratat om att titta vidare på. Mvh Richard Ohlson Verksamhetsutveckla re Avdelning Försälj ning s kånetrafiken Postadress : Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon: Direkt : E-post: r Från: Bo Gertsson Skickat: den 19 januari :53 Till: Richard Ohlson Ämne: Utomkommunala sen iorresor i Slaffanstorps kommun Hej Rickard, Med hänvisning till vår tidigare korrespondens och telefonsamtal behöver jag/vi i Slaffanstorps kommun en ytterligare, dokumenterad, bekräftelse på rådande förutsättningar för sen iorer/pensionärer att resa med sk Jojo seniorkort l ett tidigare mail ( } uttryckte du dig på följande sätt: "Generellt kan man säga att vi har två koncept inom Jojo senior vilka båda enbart innefattar resor inom kommunen. Vi har i dagsläget inga seniorkortskunder som kan åka utanför sin egen kommun med Jojo Senior. " Jag vill gärna att du som direkt svar på detta mail bekräftar att dessa förutsättningar fortfarande gäller. Och huruvida lösning med seniorresor utanför resp kommuns gräns överhuvudtaget tillhandahålls. Hälsninga r Bo Geri sson Utvecklingschef Slaffanstorps kommun Rådhuset Slaffanstorp Tel

10 KANSLI 1(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄR ENDENR: 2014-KS-117 DATUM: VAR REFERENS: Motion om gratis bussresor för pensionärer Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tjänsteskrivelse från kommundirektören, avslå motionärens förslag. Ärendebeskrivning SPI Välfärden har i en motion föreslagi t fria resor för pensionärer mellan Staffantorp och Lund resp. Malmö samt att detta gäller alla dagar kl Vid diskussioner framför Skånetrafiken att man för närvarande inte tillhandahåller s.k. Seniorkort som innehåller annan omfattning än resande inom resp. hemkommun. Alternativet med resor från Staffanstorps kommun till Malmö resp. Lund finns för närvarande alltså inte. SPI Välfärdens motion SPI Välfärden har i en motion , åter motionerat och yrkat att "S taffanstorps kommun utreder möjligheten tillsammans med Skånetrafiken att gen omfora gratis bussresor får alla pensionärer 75 plus i Staffanstorp kommun tur och retur Malmö respektive Lund alla dagar mellan klockan 9:00 och 15:00." Motionens förslag anger följande förutsättningar: l. Gratis (retur-) resor för 2. pensionärer mellan Staffanstorp och Lund resp. Staffanstorp och Malmö samt 4. att det gäller alla dagar mellan kl skånetrafikens synpunkter I tjänstemannakontakter med Skånetrafiken har frågan diskuterats. Skånetrafiken har redovisats hur sådan verksamhet ser ut i andra kommuner.

11 KANSLI 2(2) STAFFANSTO RPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDE NR: 2014-KS-117 DATUM: {yyyy-mm-dd} Andra särskilda överenskommelser i Skåne Överenskommelser mellan s kånetrafi ken har träffats med vissa enskilda kommuner i Skåne, gällande fria resor för vissa pensionärer. Detta gäller för närvarande Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Kristianstad, Lund, Osby, Ängelholm och Örkelljunga kommuner. Följande förutsättningar gäller för dessa åtta kommuner: Målgruppen har inte generellt varit "pensionärer" utan i fem kommuner avser det personer som är 75+ år och i tre kommuner (Hässleholm, Osby och Örkelljunga) 70+ år. I samtliga d essa åtta kommuner gäller det fria resandet inom resp. kommun, inte i något fall utanför kommunen. I två av kommunerna (Helsingborg och Lund) gäller seniorkortet för resa under vardagar mellan kl 9-15 och På lördagar, söndagar och helgd agar samt midsommar-, jul- och nyårsafton gäller kortet hela dagen. I övriga sex kommuner gäller seniorkortet dygnet och veckan runt. skånetrafikens slutsatser Vid diskussioner med Skånetrafiken framförs att man inte tillhandahåller s.k. Seniorkort som innehåller annan omfattning än resande inom resp. hemkommun. Alternativet med resor från Staffanstorps kommun till Malmö resp. Lund finns för närvarande alltså inte. Beslutsunderlag SPI Välfärdens motion Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till motionären

12 K ommunfullmäktige 27(44) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Besvarande av motion om gratis bussresor för pensionärer 2014-KS-117 Kommunfullmäktige beslutar att åte rremittera ärende t till kommunstyrelsen för förnyad u tredning o m möjligheterna till a tt erbjuda kort för fria resor för p ens ionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar för såd ant erbjudande såsom kostnader m.m. Ärendebeskrivning Gunnar Lindell (SPI) har inlämnat en motion om gra ti s bussresor för pensio närer. Motionä ren föreslår fria resor för pensionärer mellan Staffans torp och Lund respektive Malmö samt att de fria resorna ska gälla samtliga d agar mellan klockan Kommundirektören har i tjänsteskrivelse d aterad yttrat sig över motionen. Yrkanden Maths Johansson (SPI) yrkar, med instämmande av Christian Sonessen (M), Pierre Sjöströn1 (S) och Cecilia Cavallin (MP), att kommunfullmäktige ska besluta å terremittera ä rendet till kommunstyrelsen fö r fö rnyad utredning om möjligheterna til l att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, tillsammans med red ovisning av övriga förutsättningar fö r sådant e rbjudande såsom kostnader m.m. Beslutsgång Ord föranden konstaterar att d et endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige har beslutat i en lighet med detta. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 128,2014 Tjänsteskri ve l se da te rad 2o-t Arbets uts ko ttets beslut 92, 2014 Mo tio n Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande rj/) (;V

13 s:.- V ä L fä vol ev\; Motion Olarlenr Gratis resor för pensionärer Vi har tidigare lagt en motion om detta, närmare bestämt den 18 mars Genom vissa missförstånd avslogs motionen. Nu gör vi ett nytt försök med en del justeringar. Det är uppenbart att de allmänna bussarna i vår region till och från Malmö respektive Lund går nästan tomma alla dagar mellan klockan 9 och 15. Eftersom det idag är betydligt billigare för två pensionärer att ta bilen till Malmö eller Lund än att åka kollektivt, skulle gratis bussresor minska biltrafiken och därmed minska miljöpåverkan, vilket alla önskar. Dessutom är bilträngseln stor i städerna och man vill därför ha så få bilar som möjligt inne i städerna. För att få pensionärer 75+ att åka kollektivt, bör de få åka gratis tur och retur Malmö respektive Lund mellan klockan 9:00 och 15:00. Det finns redan gratisresor för pensionärer i flera kommuner. För de pensionärer som sitter mycket ensamma i sina bostäder, kan det bli en impuls att komma ut och röra på sig och träffa andra personer, vilket är ett argument för god och bättre hälsa. Det finns idag ett system för gymnasieelever, så det bör gå att använda motsvarande för pensionärer. Kostnaden bör inte bli så stor, eftersom merkostnaden för skånetrafiken är liten. SPI yrlmr därför att Staffanstorps kommun utreder möjligheten tillsammans med skånetrafiken att genomföra gratis bussresor för alla pensionärer 75 plus i Staffanstorp kommun tur och retur Mabnö respektive Lund alla dagar mellan klockan 9:00 och 15:00. Staffanstorp den 7 mars 2014

14 Kommunsty fi'elsefll 28(35) STAFFANSTORPS I(OMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Svar på motion om bu~sförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp 2014 =KS ~329 Kommunstyreisen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på Rolf Linds(--) motion om bussförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp. Motionären föreslår bland annat att en fast förbindelse mellan Hjärup och Staffanstorps tätort kommer till stånd med minst tre returresor per dag. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad yttrat sig över motionen. Yrkanden Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad anse motionen besvarad. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Kommundirektörens tjänsteskrivelse Bilaga 1 Bilaga 2 Motion )rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

15 KANSLI 1(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2014-KS-329 DATUM: VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg Ingalill. Motion om bussförbindelse mellan Hjärup och statfanstorp Förslag till beslut Kommunstyrelsens ordförande föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar Att med det i tjänsteskrivelsen redovisade anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Rolf Lind (- -) har i motion yrkat att en fast bussförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorps tätorter kommer till stånd, med minst tre returresor per dag samt att turlistan förlängs under skolornas sommaruppehåll med att även gå till och från badstranden i Lomma. Det finns idag (i huvudsak) två sätt att kollektivt transportera sig mellan Hjärup och Staffanstorp. Ett är att använda kompletteringstrafiken med linje 102 som Rolf Lind berör i sin motion och ett annat är med regionbuss och då med byte vid hållplatsen Lund södra. Linje 102, Slaffanstorp- Hjärup Varje år erbjuder Skånetrafiken alla skånska kommuner att köpa till trafik inom linjetrafik, eftertrågestyrd linjetrafik och närtrafik om man önskar ett större utbud än det som Skånetrafiken avser att erbjuda. Staffanstorps kommun köper till efterfrågestyrd trafik för linje 101, 102 och 127. Linje 102 är en fast linje mellan Staffanstorp och Hjärup som trafikeras genom beställningstrafik med taxi. Beställning av trafiken görs via telefon minst två timmar innan planerad resa, men det går även att ha en stående beställning för en viss avgångstid. Under sommarmånaderna förlängs linjen till Lomma och fungerar då även som badbuss. Vintertid trafikeras linjen måndag-fredag med åtta turer Hjärup-Staffanstorp och sex turer Staffanstorp-Hjärup. Sommartid trafikeras linjen måndag-fredag med åtta turer Lomma-Hjärup-Staffanstorp och nio turer Staffanstorp-Hjärup-Lomma. Se tidtabell i bilaga l. Staffanstorps kommun ersätter Skånetrafiken för varje genomförd resa. Varje resa innebär en kostnad för kommunen om ca 140 kr. Under 2014 genomfördes 620 resor med 624 resande på linje 102.

16 KANSLI 2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-329 DATUM: {yyyy-mm-dd} Regionbuss med byte vid hållplats "Lunds södra" Med regionbuss - byte vid hållplats "Lunds södra" - kan man vardagar välja på 69 olika avgångstider från Hjärup till stahanstorp och 70 avgångar i motsatt riktning. På lördagar är antalet 28 respektive 32 avgångar och söndagar 15 respektive 27 avgångar. Medräknade resor har en restid som med få undantag överstiger 30 minuter (kortast 19 minuter och längst 38 minuter). I bilaga 2 till tjänsteskrivelse redovisas turerna och med detta kan konstateras att under de tider som arbetspendling är som mest frekvent finns en turtäthet på 10 minuter. Även kvällstid måndag - lördag finns möjligheten att med stor regelbundenhet använda bussförbindelse via regionbussarna. Undantaget är söndag kväll då kollektivtrafiken från Hjärup till StaHanstorp inte finns och är gles för omvända hållet. Sammataget bedöms kollektivtrafiken med regionbussar kompletterat med beställningstrafik vara god. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilaga l och 2 Beslutet skickas till

17 Bi laga l 2014-KS-329. Linjesträckning för linje 102 med hållplatslägen 102 ;)J Hjärup-Staffanstorp m åndag fredag Lomma Brohus Hjarup Hjarupslundsskolan Hjärups station Hjarup Skånebyn Uppåkra Bergströmshusen Siarranstorp Rådhuset Slaffanstorp Lundavägen ~ ~!.!! v~ s ~ S l,!l V (,!l v ~ S l,!l V I,!! s ~ ~ TECKENFÖRKLARING 1!1 Turen kers med taxi och måste bestallas på!el: minst!vå timmar l rervag. För mer information se skanetrafiken.se s Turen går 14 juni - 15 augusti V Turen går ej 14 junl - 15 augusti ;)J Staffanstorp-Hjärup l l m åndag fre dag Slaffanstorp Lunda'lägen Slaffanstorp Rådhuset Uppåkra Bergströmshusen Hjarup Skånebyn Hjarups station Hjarup Hjarupslundsskolan Lomma Brohus !.!! s ~ s ~ s ~ VI.!! Sl.!l ~ ~ ~ ~

18 Bilaga KS-329 Hjärup -Skånebyn till Hjärup -Skånebyn till Hjärup -Skånebyn till Staffanstorp- Storgatan Staffanstorp- Storgatan Staffanstorp- Storgatan Vardag l ördag Söndag Av g An k Restid Av g An k Restid Av g An k Restid 05:47 06:15 00:28 06:23 06:43 00:20 10:03 10:31 00:28 06:18 06:46 00:28 07:03 07:31 00:28 11:03 11:31 00:28 06:35 07:01 00:26 08:03 08:33 00:30 11:33 12:01 00:28 06:55 07:16 00:21 08:23 09:01 00:38 12:03 12:31 00:28 07:05 07:31 00:26 09:03 09:33 00:30 12:33 13 :01 00:28 07:25 07:46 00:21 09:23 10:01 00:38 13: :31 00:28 07:35 07:56 00:21 10:03 10:33 00:30 13:33 14:01 00:28 07:45 08:06 00:21 10:23 11:01 00:38 14:03 14:31 00:28 07:55 08:16 00:21 11:03 11:31 00:28 14:33 15:01 00: 28 08:05 08:26 00:21 11:23 12:01 00:38 15:03 15:31 00:28 08:15 08:36 00:21 12:03 12:33 00:30 15:33 16:01 00:28 08:25 08:46 00:21 12:23 13:01 00:38 16:03 16:31 00:28 08:45 09:06 00:21 13:03 13:31 00:28 16:33 17:01 00:28 08:55 09:16 00:21 13:23 14:01 00:38 17 :03 17:33 00:30 09:05 09:33 00:28 14:04 14:31 00:27 18:03 18:33 00:30 09:25 09:48 00:23 14:23 15:01 00:38 09:36 10:03 00:27 15:03 15:31 00:28 09:51 10:18 00: 27 15:33 16:01 00:28 10:06 10:33 00:27 16:03 16:31 00:28 10:21 10:48 00:27 16:33 17:01 00:28 10:36 11 :03 00:27 17:03 17:31 00:28 10:51 11:18 00:27 17:33 18:01 00:28 11:06 11:33 00:27 18:03 18:31 00:28 11:2 1 11:48 00:27 18:33 19:01 00:28 11:36 12:03 00:27 19:03 19:31 00:28 11:51 12:18 00:27 20:03 20:31 00:28 12:06 12:33 00:27 21:03 21:31 00:28 12:21 12:48 00:27 22:03 22:31 00:28 12:36 13:03 00:27 12:51 13:18 00:27 13:06 13:33 00:27 13:21 13:48 00:27 13:36 14:03 00:27 13:51 14:18 00:27 14:06 14:33 00:27 14:21 14:50 00:29 14:46 15:10 00:24 15:06 15:25 00:19 15:16 15:40 00:24 15:26 15:50 00:24 15:36 16:00 00:24 15:46 16:10 00:24 15:56 16:20 00:24 16:06 16:30 00:24

19 16:16 16:40 00:24 16:26 16:50 00:24 16:36 17:00 00:24 16:46 17:10 00:24 16:56 17:20 00:24 17:06 17:30 00:24 17:16 17:40 00:24 17:26 17:50 00:24 17:36 18:00 00:24 17:46 18:10 00:24 17:56 18:20 00:24 18:06 18:30 00:24 18:16 18:40 00:24 18:25 18:46 00:21 18:35 19:01 00:26 18:50 19:16 00:26 19:05 19:30 00:25 19:20 19:46 00:26 19:35 20:01 00:26 20:05 20:30 00:25 20:33 21:00 00:27 21:03 21:30 00:27 21:33 22:00 00:27 22:03 22:30 00:27 22:33 23:30 00:57 23:33 00:30 00:57

20 statfanstorp - Storgatan t ill st atfanstorp - Storgatan till st atfanstorp- Storgatan till Hjä rup - Skånebyn Hjärup - Skånebyn Hjärup - Skånebyn Vardag Lördag Söndag Av g An k Restid Avg An k Rest id Av g A nk Restid 05:31 05:56 00:25 00:50 01:11 00:21 00:50 01:12 00:22 06:01 06:22 00:21 01:50 02:11 00:21 01:50 02:12 00:22 06:16 06:42 00:26 05:50 06:22 00:32 05:50 06:12 00:22 06:31 06:52 00:21 06:50 07:22 00:32 06:50 07 :12 00:22 06:46 07:12 00:26 07:50 08:22 00:32 07:50 08:12 00:22 07:01 07:22 00:21 08:20 08:42 00:22 08:50 09:12 00:22 07:11 07:32 00:21 08:50 09:22 00:32 09:50 10:12 00:22 07:21 07:42 00:21 09:20 09:42 00:22 10:20 10:42 00:22 07:3 1 07:52 00:21 09:50 10:22 00:32 10:50 11:12 00:22 07:41 08:02 00:21 10:20 10:42 00:22 11:20 11:42 00:22 07:51 08:12 00:21 10:50 11:22 00:32 11:50 12:12 00:22 08:01 08:22 00:21 11:20 11:42 00:22 12:20 12:42 00:22 08:11 08:32 00:21 11:50 12:22 00:32 12:50 13:12 00:22 08:21 08:42 00:21 12:20 12:42 00:22 13:20 13:42 00:22 08:31 08:52 00:21 12:50 13:22 00:32 13:50 14:12 00:22 08:41 09:02 00:21 13:20 13:42 00:22 14:20 14:42 00:22 08:50 09:12 00:22 13:50 14:22 00:32 14:50 15:12 00:22 09:05 09:27 00:22 14:20 14:42 00:22 15:20 15:42 00:22 09:20 09: 42 00:22 14:50 15:12 00:22 15:50 16:12 00:22 09:35 09:57 00:22 15:20 15:42 00:22 16:50 17:1 2 00:22 09:50 10:12 00:22 15:50 16:12 00:2 2 17:50 18:12 00:22 10:05 10:27 00:22 16:20 16:42 00:22 18:50 19:12 00:22 10:20 10:42 00:2 2 16:50 17:12 00:22 19:50 20:12 00:22 10:35 10:57 00:22 17:20 17:42 00:22 20:50 21:12 00:22 10:50 11:12 00:22 17:50 18:12 00:22 21:50 22:12 00:22 11:05 11:27 00:22 18:20 18:42 00:22 22 :50 23:12 00:22 11 :20 11:42 00:22 18:50 19:12 00:22 23:50 00:12 00:22 11:35 11:57 00:22 19:50 20:12 00:22 11:50 12:12 00:22 20:50 21 :12 00:22 12:05 12:27 00:22 21:50 22:12 00:22 12:20 12:42 00:22 22:50 23:12 00:22 12:35 12:57 00:2 2 23:50 00:12 00:22 12:50 13:12 00:22 13:05 13:27 00:22 13:20 13:42 00:22 13:35 13:57 00:22 13:50 14:12 00:22 14:03 14:22 00:19 14:18 14:42 00:24 14:33 14:52 00:19 14:53 15:12 00:19 15:03 15:22 00:19 15:13 15:3 2 00:19 15:23 15:42 00:19 15:33 15:52 00:19 15:43 16:02 00:19

21 15:53 16:12 00:19 16:03 16:22 00:19 16:13 16:32 00:19 16:23 16:42 00:19 16:33 16:52 00:19 16:43 17:02 00:19 16:53 17:12 00:19 17:03 17:22 00:19 17:13 17:32 00:19 17:23 17:42 00:19 17:33 17:52 00:19 17:43 18:02 00:19 17:53 18:11 00:18 18:03 18:26 00:23 18:23 18:41 00:18 18:38 18:56 00:18 18:53 19:11 00:18 19:23 19:41 00:18 19:50 20:11 00:21 20:20 20:41 00:21 20:50 21:11 00:21 21:20 21:41 00:21 21:50 22:11 00:21

22 Hjärupspartiet: Staffanstorp MOTION STAFFANSTORPS KOMMUN Olaria nr '1 Kommunfullmäktige Staffanstorps kommun Ärende: Bussforbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp. I ett utskick inför valet 2006 till oss i Hjärup utlovade man från moderaterna bland många andra vallöften följande; Bussforbindelserna mellan Hjärup oclt Slaffanstorp måste forbättras.! Vi Hjärupsbor instämde till fullo! Men vi kan i dag, åtta år senare, konstatera att inget hänt med vallöftet fi ån 2006! Vi måste fortfarande ringa och beställa resa senast två timmar innan utifrån en "tunn, smal och svårtolkad turlista". Detta är ett problem som måste få en bättre lösning snarast! Om inte skånetrafiken vill medverka så måste kommunen införskaffa en mindre buss att trafikera mellan orterna. En tjänst som bussförare bör enkelt kunna samordnas med andra uppgifter inom kommunen. Finansiering kan lösas till exempel genom att halvera tjänsten för oppositionsrådet eller stryka ett antal vänorter. På somrarna tror vi att det finns ett stmt intresse från såväl centralorten som Hjärupsborna om att utöka bussens turer även till badstranden i Lomma. Vi i Hjärup yrkar att: En fast forbindelsemellan Hjärup och Staffanstorps tätort kommer till stånd med minst tre returresor per dag. Att: turlisfan förlängs under skolornas sommaruppehåll med att även gå till och från badstranden i Lomma För alla Hjärupsbor. Hjärup _Q --~~----~ = RolfLind Johannas vaa 10, Hjarup, Tel: Ledamot, Kommunfullmäktige. Ledamot, Miljö o samhällsbyggnadsnämnden Ersättare, kb1nmunstyrelsen

23 STAFFANSTORPS l( OM MUN ~<ommu nsty re l sen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(35) DATUM: Svar på motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun Kommunstyreisen beslutar föres lå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till gällande styrsystem för Staffanstorps kommun, vilket redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad , avslå motionen. Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på Werner Ungers (S) motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utarbeta en kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad yttrat sig över motionen. Yrkanden Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till gällande styrsystem för Staffanstorps kommun, vilket redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad , avslå motionen. Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Eric Tabichs (M) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. Den som bifaller Eric Tabichs (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. ) rdförandens signatur Justerandes signatur m Utdragsbestyrkande

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1(49) ---- -- 'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-06-15 Sammanträdestid: Klockan 09.00-15.55, ajournering 10.20-10.45, 12.30-13.30, 13.55-14.00, 15.00-15.15 Plats:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer