Pressmeddelande från ÅF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande från ÅF"

Transkript

1 Pressmeddelande från ÅF 1(10) För fri publicering: För mer information: VD Jonas Wiström / Informationschef Viktor Svensson / Delårsrapport januari-mars 2005 God tillväxt och resultatförbättring Nettoomsättningen uppgick till 583 (542) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 24,5 (18,5) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 16,7 (19,7) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 2:83 (3:33) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström ÅFs resultat och vinstmarginal har förbättrats, jämfört med både föregående kvartal och motsvarande kvartal Bakom resultatet ligger en fortsatt svag uppgång på teknikkonsultmarknaden, samtidigt som ÅFs strukturella omvandling börjar ge resultat. Vi får generellt sett större uppdragsförfrågningar och interna synergier tas bättre tillvara både på kostnads- och intäktssidan. Debiteringsgraden steg med 4,5 procentenheter, jämfört med samma kvartal i fjol. Vi har kommit en bit på vägen mot att skapa ett tydligt och mer sammanhållet ÅF. Sammantaget är bedömningen att det finns goda förutsättningar för fortsatt resultatförbättring, även om hård konkurrens i kombination med tuffare leverantörskrav håller tillbaka prisutvecklingen. Det uppsatta målet - att bryta förlusttrenden i division System i det första kvartalet infriades. Detta möjliggjordes av engagerade medarbetare, fortsatt nöjda kunder och kraftigt sänkta kostnader. Målsättningen är fortsatt resultatförbättring kvartal för kvartal. Johan Olsson, med nära 25 års erfarenhet av IT och telekombranschen, är utsedd till ny divisionschef. ÅFs finansiella ställning är stark, vilket möjliggör ett deltagande i konsolideringen av den tekniska konsultbranschen. Vår strategi att satsa internationellt ligger fast. Huvuddelen av våra kunder ingår i globala koncerner. I första kvartalet kom drygt 15 (8) procent av omsättningen från ÅF-kontor utanför Sverige. AB Ångpanneföreningen (publikt) Fleminggatan 7, Box 8133, Stockholm. Telefon Fax Org.nr Säte i Stockholm.

2 Väsentliga händelser under första kvartalet ÅF har av Banverket fått i uppdrag att projektera de järnvägsspecifika systemen för tunneln genom Hallandsåsen. Projekteringen avser främst el, signal och tele. ÅF har fått i uppdrag av Scania att projektera delar av Scanias uppgradering av motorutvecklingsavdelningen i Södertälje. Projekteringen avser flertalet olika kompetenser såsom bygg/konstruktion, luftbehandling, processmedia och elkraft. ÅF har fått i uppdrag av Myllykoski Group, Finland, att utföra projekteringen vid ombyggnationen av två av gruppens pappersbruk i Tyskland. Johan Olsson är utsedd till ny chef för division System. Han tillträder befattningen senast den 7 juni Johan Olsson, född 1956, civ ing. KTH, kommer närmast från HiQ. Johan började på HiQ 1995 och har ingått i koncernledningen sedan Dessförinnan, , arbetade Johan inom Ericsson. Svenska företag gav ÅF högst helhetsbetyg i branschkategori Tekniska Konsulter samt i branschkategori IT-konsulter - i den årliga Kunskapsföretagsbarometern, ISI Wissing. Kunskapsföretagsbarometern har som syfte att kartlägga hur ledande befattningshavare i företag med fler än 50 anställda upplever kunskapsföretag. Förvärv av bolag ÅF förvärvade återstående 11 procent av aktierna i CTS Engineering Oy och blev därmed 100%-ig ägare. Aktierna betalades dels kontant med 4 MSEK, dels i form av 5 MSEK i nyemitterade aktier utav serie B i AB Ångpanneföreningen. Den del av köpeskillingen som översteg CTS egna kapital har redovisats som goodwill. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 583,4 (541,8) MSEK. Rörelseresultatet var 25,8 (19,7) MSEK. Rörelsemarginalen var 4,4 (3,6) procent. Resultatet 2005 har påverkats negativt av nedskrivning av goodwill på 2,0 MSEK. Resultatet 2004 påverkades positivt av en reavinst om 21,5 MSEK från försäljningen av fastigheten Härolden 1, samt negativt av strukturåtgärder om -25,4 MSEK hänförliga till åtgärder inom divisionerna Process och System. Debiteringsgraden uppgick till 71,5 (67,0) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 24,5 (18,5) MSEK. Vinstmarginalen var 4,2 (3,4) procent. Vinst per aktie uppgick till 2:83 (3:33) kronor.

3 Status i divisionerna Infrastruktur Rörelsemarginal 3 mån: 8,3% (6,6%) Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var fortsatt stark i första kvartalet. Divisionen främjades av stora investeringar i vägar och järnvägar ett område där ÅF tar marknadsandelar. Divisionen gynnades samtidigt av en måttlig men tydlig uppgång på bygg- och fastighetsmarknaden i Sverige, där ÅF är marknadsledande på installationstekniska lösningar. Process Rörelsemarginal 3 mån: 5,6% (0,0%) Marknaden för konsulttjänster för massa- och pappersindustrin och energiintensiv industri var fortsatt god. Engineering-verksamheten (projektering, projektledning, genomförande samt driftsättning) hade en relativt hög debiteringsgrad till följd av stora pågående projekt. Consulting & Process (rådgivning i tidiga projektskeden) visade en stigande debiteringsgrad mot slutet av kvartalet. Geografiskt var Sverige den mest lönsamma marknaden i kvartalet. Också Finland, Tyskland, Spanien gav positiva resultatbidrag medan rörelsen i Frankrike belastade resultatet negativt. Kontroll Rörelsemarginal 3 mån: 3,7% (2,0%) Marknaden för Kontrolls samtliga verksamhetsgrenar - Besiktning, Provning och Certifiering är säsongsmässigt svag det första kvartalet. Det var först mot slutet av perioden som efterfrågan ökade och särskilt efterfrågan på provningsrelaterade tjänster. Ett antal större projekt igångsattes i mars, exempelvis gentemot Scanraffs raffinaderi i Lysekil. I månadsskiftet mars/april ingick Kontroll ett stort avtal med EuroMaint. System Rörelsemarginal 3 mån: 2,6 (-12,3%) Föregående års kraftigt negativa resultat för division System har under det första kvartalet vänts till ett svagt positivt resultat. Orsaken är en något ökad efterfrågan på tjänster inom områdena Embedded Systems och Mechanical Engineering, men även kostnadssänkningar genom personalminskningar och minskade omkostnader i övrigt bidrog till förbättringen. Orderstocken präglas dock till stor del av relativt korta kunduppdrag. Lönsamhetsproblem förekommer på vissa lokalkontor.

4 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställts i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. I bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2004 presenterades en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som påverkades av övergången till IFRS. För beskrivning av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpar i kvartalsrapporten för första kvartalet 2005, se avsnittet Ändrade redovisningsprinciper 2005 i årsredovisningen för Där framgår att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas från och med år 2005, och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser I och med övergången till IAS39 från och med 2005 tillämpas säkringsredovisning enligt kassaflödesmodellen. Övergång till IFRS 2005: Effekterna på resultaträkningar, balansräkning och eget kapital framgår av bilaga till denna delårsrapport. Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 12,3 (7,3) MSEK för perioden januari-mars Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till -68 (21) MSEK. Före amortering av lån uppgick kassaflödet till -15 (28) MSEK. Kassaflödet för det första kvartalet 2004 påverkades positivt med 45 MSEK av fastighetsförsäljning. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 107 (114) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 69 kronor. Soliditeten var 34 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 66 kronor och soliditeten 30 procent. Fastighetsförvaltningen Styrelsen tog under våren 2003 beslut om att sälja koncernens fastigheter. Sju av koncernens åtta fastigheter avyttrades Den fastighet som är kvar i ÅFs ägo är Härolden 44 ( m 2 ), ÅFs HK på Fleminggatan i Stockholm, som är till försäljning och har bokförts som omsättningstillgång. Fastigheten, som är bokförd till 130 MSEK, värderades till 225 (220) MSEK vid årsskiftet 2004/2005, utav Forum Fastighetsekonomi AB.

5 Aktien Aktiekursen för ÅF B var 143 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 8,3 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsens breda Sax-index steg med 5,5 procent under samma tidsperiod. Nästa rapporttillfälle ÅFs delårsrapport för perioden januari-juni 2005 offentliggörs den 19 augusti Stockholm den 28 april 2005 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsens intäkter 583,4 541, ,8 Personalkostnader -384,0-370, ,7 Övriga kostnader -162,1-140,4-639,1 Avskrivningar -11,4-12,7-46,7 Nedskrivning av goodwill -2,0 0,0 0,0 Andel i intresseföretags resultat 1,8 1,7 5,9 Rörelseresultat 25,8 19,7 38,2 Finansnetto -1,3-1,2-5,2 Resultat efter finansnetto 24,5 18,5 33,0 Skatt -7,3 1,4 4,7 Skatt intresseföretagsandel -0,5-0,2-1,7 Resultat efter skatt 16,7 19,7 36,0 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 16,8 19,2 36,0 Minoritetsintresse -0,1 0,6 0,0 Resultat efter skatt 16,7 19,7 36,0 Rörelsemarginal, % 4,4 3,6 1,8 Vinstmarginal, % 4,2 3,4 1,5 Debiteringsgrad, % 71,5 67,0 68,5 Vinst per aktie före och efter utspädning, kr*) 2,83 3,33 6,13 Antal utestående aktier Antal utestående aktier i genomsnitt *) Efter full konvertering uppgår antalet aktier till (2004/2005). Med börskurs per 31 mars 2005 är utspädning ej aktuell. KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) 31-mar 31-mar 31-dec Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 118,5 87,7 107,6 Materiella tillgångar 95,4 96,8 94,6 Finansiella tillgångar 43,0 23,2 35,7 Summa Anläggningstillgångar 257,0 207,7 237,9 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 700,2 759,8 757,3 Likvida medel och kortfristiga placeringar 107,3 113,5 175,1 Tillgångar som innehas för försäljning 129,8 216,2 131,5 Summa Omsättningstillgångar 937, , ,9 Summa Tillgångar 1 194, , ,7 Eget kapital och Skulder Eget Kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare 409,7 386,1 386,8 Hänförligt till minoriteten 2,5 6,0 4,1 Summa Eget Kapital 412,2 392,1 390,9 Långfristiga skulder Avsättningar 84,2 88,1 84,4 Långfristiga skulder 110,1 109,1 109,8 Summa Långfristiga skulder 194,4 197,2 194,1 Kortfristiga skulder 587,7 708,0 716,7 Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 1) 1 194, , ,7 1) varav räntebärande avsättningar och skulder 258,2 317,0 313,5 Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser är väsentligen de samma som vid årsbokslutet 2004

7 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 25,4 28,5 112,4 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -13,5-50,8-73,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -27,3 50,4 69,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -52,4-7,2-26,3 Periodens kassaflöde -67,8 20,9 82,5 FÖRÄNRDRINGAR I EGET KAPITAL (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Eget kapital vid periodens ingång 390,9 343,4 343,4 Effekt av byte av redovisningsprincip 1,4 0,6 0,6 Justerad ingående balans 392,3 344,0 344,0 Omräkningsdifferenser 0,7 0,0-0,1 Kassaflödessäkringar -1,1 0,0 0,0 Förändringar i minoriteten -1,4 6,0 4,0 Nyemission 5,0 22,3 22,3 Lämnad utdelning 0,0 0,0-15,4 Periodens resultat 16,7 19,7 36,0 Eget kapital vid periodens slut 412,2 392,1 390,9 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 409,7 386,1 386,8 Minoritetsintresse 2,5 6,0 4,1 Totalt 412,2 392,1 390,9 NYCKELTAL Jan-mars Jan-mars Helår Avkastning på eget kapital, % (helår) 16,6 21,5 9,8 Avkastning på sysselsatt kapital, % (helår) 18,2 16,1 7,9 Soliditet, % 34,5 30,2 30,0 Eget kapital per aktie, kr Antal årsanställda exklusive intresseföretag Antal årsanställda inklusive intresseföretag DEFINITIONER Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital inklusive minoritetsintresse. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto med återläggning av kostnadsräntor i förhållande till genomsnittlig balansomslutning reducerad med kortfristiga skulder och nettot av uppskjutna skatter. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i förhållande till balansomslutningen. Eget kapital per aktie Eget kapital inklusive minoritetsintresse i förhållande till antal utestående aktier. Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer

8 Ekonomisk information per division (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsens intäkter *) 2004 *) Infrastruktur 194,1 168,0 698,0 Process 289,9 235, ,0 System 78,3 110,0 342,0 Kontroll 45,3 40,0 176,0 Övrigt / Elimineringar -24,2-11,2-148,2 Summa intäkter 583,4 541, ,8 Jan-mars Jan-mars Helår Rörelseresultat *) 2004 *) Infrastruktur 16,1 11,1 42,9 Process 16,4 0,0 21,9 System 2,0-13,5-45,7 Kontroll 1,7 0,8 13,5 Övrigt / Elimineringar -10,4 21,3 5,6 Summa 25,8 19,7 38,2 Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsemarginal *) 2004 *) Infrastruktur 8,3% 6,6% 6,1% Process 5,6% 0,0% 2,0% System 2,6% -12,3% -13,4% Kontroll 3,7% 2,0% 7,7% Övrigt / Elimineringar Summa 4,4% 3,6% 1,8% *) Siffrorna för 2004 är pro forma

9 ÖVERGÅNG TILL IFRS Nedan visas hur jämförelsesiffror och nyckeltal omräknats från de tidigare gällande redovisningsprinciperna. Effekterna som redovisas är preliminära och baseras på nu gällande standarder. IFRS är föremål för fortlöpande översyn, varför förändringar fortfarande kan ske. Införande av IFRS 5 innebär att ÅF's fastigheter - som är till försäljning - i ingångsbalansräkningen per flyttas från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Efter omklassificeringen görs ej avskrivningar på fastigheter. Effekter på eget kapital (MSEK) Effekt på eget kapital 1 januari 2004 Eget kapital 1 januari 2004 enligt tidigare principer 343,4 Justerat för minoritetens andel 0,6 Eget kapital 1 januari 2004 enligt IFRS 344,0 Effekt på eget kapital 31 mars 2004 Eget kapital 31mars 2004 enligt tidigare principer 382,6 Justerat för minoritetens andel 6,0 Återföring goodwillavskrivnigar 1,7 Återföring goodwillavskrivnigar, intressebolag 0,4 Återföring avskrivningar, anläggningstillgångar under försäljning 1,3 Eget kapital 31mars 2004 enligt IFRS 392,1 Effekt på eget kapital 31 december 2004 och 1 januari 2005 Eget kapital 31 december 2004 enligt tidigare principer 380,9 Justerat för minoritetens andel 4,1 Återföring goodwillavskrivningar 13,2 Återföring goodwillavskrivnigar, intressebolag 1,7 Återföring avskrivningar, anläggningstillångar under försäljning 3,7 Justerat för avskrivningar immateriella tillgångar -0,6 Justerat för reavinst försäljning fastigheter -0,5 Justerat för förvärvsanalys, omstruktureringsreserv -17,1 Justerat för skatteeffekt omstruktureringsreserv 5,6 Eget kapital 31 december 2004 enligt IFRS 390,9 Effekt av införande av IAS 39 1 januari ,4 Eget kapital 1 januari 2005 enligt IFRS 392,3

10 Resultateffekter (MSEK) Enligt IFRS Enligt tidigare principer Rörelsens intäkter 541,8 541, ,8-0, ,2 Personalkostnader -370,8-370, ,7-13, ,3 Övriga kostnader -140,4-140,4-639,1-3,8-635,3 Avskrivningar -12,7 3,0-15,7-46,7 16,3-63,0 Andel i intresseföretags resultat 1,7 0,4 1,3 5,9 1,7 4,2 Rörelseresultat 19,7 3,5 16,2 38,2 0,4 37,8 Finansnetto -1,2-1,2-5,2-5,2 Resultat efter finansnetto 18,5 3,5 15,1 33,0 0,4 32,6 Skatt 1,4 1,6 4,7 5,6-0,9 Skatt intresseföretagsandel -0,2-0,2-1,7-1,7 Minoritetens andel av resultatet 0,6-0,6-0,0 0,0 Resultat efter skatt 19,7 4,1 15,7 36,0 6,0 30,1 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 19,2 36,0 Minoritetsintresse 0,6 0,0 Rörelsemarginal, % 3,6 0,6 3,0 1,8 0,02 1,7 Vinstmarginal, % 3,4 0,6 2,8 1,5 0,02 1,5 Vinst per aktie, kr 3,33 0,60 2,73 6,13 1,01 5,11 Antal utestående aktier Antal utestående aktier i genomsnitt Effekter på balansräkningen (MSEK) Enligt IFRS Jan-mar 2004 Helår 2004 Övergångseffekt Enligt tidigare principer Enligt IFRS Övergångseffekt 31 mar dec 2004 Övergångseffekt Enligt tidigare principer Enligt IFRS Övergångseffekt Enligt tidigare principer Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 87,7-7,3 95,0 107,6 1,1 106,5 Materiella tillgångar 96,8-215,4 312,2 94,6-128,3 222,9 Finansiella tillgångar 23,2 0,4 22,8 35,7 1,7 34,0 Summa Anläggningstillgångar 207,7-222,3 430,0 237,9-125,5 363,4 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 759,8-0,1 760,0 757,3 757,3 Likvida medel och kortfristiga placeringar 113,5 113,5 175,1 175,1 Tillgångar som innehas för försäljning 216,2 216,2 131,5 131,5 Summa Omsättningstillgångar 1 089,5 216,1 873, ,9 131,5 932,4 Summa Tillgångar 1 297,3-6, , ,7 6, ,8 Eget kapital och Skulder Eget Kapital Kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 386,1 3,5 382,6 386,8 6,0 380,9 Minoritetens andel 6,0 6,0 4,1 4,1 Summa Eget Kapital 392,1 3,5 388,7 390,9 6,0 384,9 Långfristiga skulder Avsättningar 88,1-11,8 99,8 84,4 84,4 Långfristiga skulder 109,1 109,1 109,8 109,8 Summa Långfristiga skulder 197,2-11,8 208,9 194,1 0,0 194,1 Kortfristiga skulder 708,0 2,1 705,9 716,7 716,7 Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder 1 297,3-6, , ,7 6, ,8

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(13) För fri publicering: 2007-11-09 För mer information: VD Jonas Wiström 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 Delårsrapport januari-september 2007 Fortsatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 God orderingång, en ökning med 42 procent SAMMANFATTNING (Mkr) Rörelsens intäkter Rörelsekostnad Andel i intressebolags resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari mars 2010 29 april 2010 Ökat rekryteringsbehov i en förbättrad marknad Första kvartalet Omsättningen uppgick till 198,7 mkr (210) Rörelseresultatet blev

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer