Pressmeddelande från ÅF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande från ÅF"

Transkript

1 Pressmeddelande från ÅF 1(10) För fri publicering: För mer information: VD Jonas Wiström / Informationschef Viktor Svensson / Delårsrapport januari-mars 2005 God tillväxt och resultatförbättring Nettoomsättningen uppgick till 583 (542) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 24,5 (18,5) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 16,7 (19,7) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 2:83 (3:33) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström ÅFs resultat och vinstmarginal har förbättrats, jämfört med både föregående kvartal och motsvarande kvartal Bakom resultatet ligger en fortsatt svag uppgång på teknikkonsultmarknaden, samtidigt som ÅFs strukturella omvandling börjar ge resultat. Vi får generellt sett större uppdragsförfrågningar och interna synergier tas bättre tillvara både på kostnads- och intäktssidan. Debiteringsgraden steg med 4,5 procentenheter, jämfört med samma kvartal i fjol. Vi har kommit en bit på vägen mot att skapa ett tydligt och mer sammanhållet ÅF. Sammantaget är bedömningen att det finns goda förutsättningar för fortsatt resultatförbättring, även om hård konkurrens i kombination med tuffare leverantörskrav håller tillbaka prisutvecklingen. Det uppsatta målet - att bryta förlusttrenden i division System i det första kvartalet infriades. Detta möjliggjordes av engagerade medarbetare, fortsatt nöjda kunder och kraftigt sänkta kostnader. Målsättningen är fortsatt resultatförbättring kvartal för kvartal. Johan Olsson, med nära 25 års erfarenhet av IT och telekombranschen, är utsedd till ny divisionschef. ÅFs finansiella ställning är stark, vilket möjliggör ett deltagande i konsolideringen av den tekniska konsultbranschen. Vår strategi att satsa internationellt ligger fast. Huvuddelen av våra kunder ingår i globala koncerner. I första kvartalet kom drygt 15 (8) procent av omsättningen från ÅF-kontor utanför Sverige. AB Ångpanneföreningen (publikt) Fleminggatan 7, Box 8133, Stockholm. Telefon Fax Org.nr Säte i Stockholm.

2 Väsentliga händelser under första kvartalet ÅF har av Banverket fått i uppdrag att projektera de järnvägsspecifika systemen för tunneln genom Hallandsåsen. Projekteringen avser främst el, signal och tele. ÅF har fått i uppdrag av Scania att projektera delar av Scanias uppgradering av motorutvecklingsavdelningen i Södertälje. Projekteringen avser flertalet olika kompetenser såsom bygg/konstruktion, luftbehandling, processmedia och elkraft. ÅF har fått i uppdrag av Myllykoski Group, Finland, att utföra projekteringen vid ombyggnationen av två av gruppens pappersbruk i Tyskland. Johan Olsson är utsedd till ny chef för division System. Han tillträder befattningen senast den 7 juni Johan Olsson, född 1956, civ ing. KTH, kommer närmast från HiQ. Johan började på HiQ 1995 och har ingått i koncernledningen sedan Dessförinnan, , arbetade Johan inom Ericsson. Svenska företag gav ÅF högst helhetsbetyg i branschkategori Tekniska Konsulter samt i branschkategori IT-konsulter - i den årliga Kunskapsföretagsbarometern, ISI Wissing. Kunskapsföretagsbarometern har som syfte att kartlägga hur ledande befattningshavare i företag med fler än 50 anställda upplever kunskapsföretag. Förvärv av bolag ÅF förvärvade återstående 11 procent av aktierna i CTS Engineering Oy och blev därmed 100%-ig ägare. Aktierna betalades dels kontant med 4 MSEK, dels i form av 5 MSEK i nyemitterade aktier utav serie B i AB Ångpanneföreningen. Den del av köpeskillingen som översteg CTS egna kapital har redovisats som goodwill. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 583,4 (541,8) MSEK. Rörelseresultatet var 25,8 (19,7) MSEK. Rörelsemarginalen var 4,4 (3,6) procent. Resultatet 2005 har påverkats negativt av nedskrivning av goodwill på 2,0 MSEK. Resultatet 2004 påverkades positivt av en reavinst om 21,5 MSEK från försäljningen av fastigheten Härolden 1, samt negativt av strukturåtgärder om -25,4 MSEK hänförliga till åtgärder inom divisionerna Process och System. Debiteringsgraden uppgick till 71,5 (67,0) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 24,5 (18,5) MSEK. Vinstmarginalen var 4,2 (3,4) procent. Vinst per aktie uppgick till 2:83 (3:33) kronor.

3 Status i divisionerna Infrastruktur Rörelsemarginal 3 mån: 8,3% (6,6%) Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var fortsatt stark i första kvartalet. Divisionen främjades av stora investeringar i vägar och järnvägar ett område där ÅF tar marknadsandelar. Divisionen gynnades samtidigt av en måttlig men tydlig uppgång på bygg- och fastighetsmarknaden i Sverige, där ÅF är marknadsledande på installationstekniska lösningar. Process Rörelsemarginal 3 mån: 5,6% (0,0%) Marknaden för konsulttjänster för massa- och pappersindustrin och energiintensiv industri var fortsatt god. Engineering-verksamheten (projektering, projektledning, genomförande samt driftsättning) hade en relativt hög debiteringsgrad till följd av stora pågående projekt. Consulting & Process (rådgivning i tidiga projektskeden) visade en stigande debiteringsgrad mot slutet av kvartalet. Geografiskt var Sverige den mest lönsamma marknaden i kvartalet. Också Finland, Tyskland, Spanien gav positiva resultatbidrag medan rörelsen i Frankrike belastade resultatet negativt. Kontroll Rörelsemarginal 3 mån: 3,7% (2,0%) Marknaden för Kontrolls samtliga verksamhetsgrenar - Besiktning, Provning och Certifiering är säsongsmässigt svag det första kvartalet. Det var först mot slutet av perioden som efterfrågan ökade och särskilt efterfrågan på provningsrelaterade tjänster. Ett antal större projekt igångsattes i mars, exempelvis gentemot Scanraffs raffinaderi i Lysekil. I månadsskiftet mars/april ingick Kontroll ett stort avtal med EuroMaint. System Rörelsemarginal 3 mån: 2,6 (-12,3%) Föregående års kraftigt negativa resultat för division System har under det första kvartalet vänts till ett svagt positivt resultat. Orsaken är en något ökad efterfrågan på tjänster inom områdena Embedded Systems och Mechanical Engineering, men även kostnadssänkningar genom personalminskningar och minskade omkostnader i övrigt bidrog till förbättringen. Orderstocken präglas dock till stor del av relativt korta kunduppdrag. Lönsamhetsproblem förekommer på vissa lokalkontor.

4 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställts i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. I bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2004 presenterades en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som påverkades av övergången till IFRS. För beskrivning av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpar i kvartalsrapporten för första kvartalet 2005, se avsnittet Ändrade redovisningsprinciper 2005 i årsredovisningen för Där framgår att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas från och med år 2005, och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser I och med övergången till IAS39 från och med 2005 tillämpas säkringsredovisning enligt kassaflödesmodellen. Övergång till IFRS 2005: Effekterna på resultaträkningar, balansräkning och eget kapital framgår av bilaga till denna delårsrapport. Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 12,3 (7,3) MSEK för perioden januari-mars Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till -68 (21) MSEK. Före amortering av lån uppgick kassaflödet till -15 (28) MSEK. Kassaflödet för det första kvartalet 2004 påverkades positivt med 45 MSEK av fastighetsförsäljning. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 107 (114) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 69 kronor. Soliditeten var 34 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 66 kronor och soliditeten 30 procent. Fastighetsförvaltningen Styrelsen tog under våren 2003 beslut om att sälja koncernens fastigheter. Sju av koncernens åtta fastigheter avyttrades Den fastighet som är kvar i ÅFs ägo är Härolden 44 ( m 2 ), ÅFs HK på Fleminggatan i Stockholm, som är till försäljning och har bokförts som omsättningstillgång. Fastigheten, som är bokförd till 130 MSEK, värderades till 225 (220) MSEK vid årsskiftet 2004/2005, utav Forum Fastighetsekonomi AB.

5 Aktien Aktiekursen för ÅF B var 143 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 8,3 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsens breda Sax-index steg med 5,5 procent under samma tidsperiod. Nästa rapporttillfälle ÅFs delårsrapport för perioden januari-juni 2005 offentliggörs den 19 augusti Stockholm den 28 april 2005 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsens intäkter 583,4 541, ,8 Personalkostnader -384,0-370, ,7 Övriga kostnader -162,1-140,4-639,1 Avskrivningar -11,4-12,7-46,7 Nedskrivning av goodwill -2,0 0,0 0,0 Andel i intresseföretags resultat 1,8 1,7 5,9 Rörelseresultat 25,8 19,7 38,2 Finansnetto -1,3-1,2-5,2 Resultat efter finansnetto 24,5 18,5 33,0 Skatt -7,3 1,4 4,7 Skatt intresseföretagsandel -0,5-0,2-1,7 Resultat efter skatt 16,7 19,7 36,0 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 16,8 19,2 36,0 Minoritetsintresse -0,1 0,6 0,0 Resultat efter skatt 16,7 19,7 36,0 Rörelsemarginal, % 4,4 3,6 1,8 Vinstmarginal, % 4,2 3,4 1,5 Debiteringsgrad, % 71,5 67,0 68,5 Vinst per aktie före och efter utspädning, kr*) 2,83 3,33 6,13 Antal utestående aktier Antal utestående aktier i genomsnitt *) Efter full konvertering uppgår antalet aktier till (2004/2005). Med börskurs per 31 mars 2005 är utspädning ej aktuell. KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) 31-mar 31-mar 31-dec Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 118,5 87,7 107,6 Materiella tillgångar 95,4 96,8 94,6 Finansiella tillgångar 43,0 23,2 35,7 Summa Anläggningstillgångar 257,0 207,7 237,9 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 700,2 759,8 757,3 Likvida medel och kortfristiga placeringar 107,3 113,5 175,1 Tillgångar som innehas för försäljning 129,8 216,2 131,5 Summa Omsättningstillgångar 937, , ,9 Summa Tillgångar 1 194, , ,7 Eget kapital och Skulder Eget Kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare 409,7 386,1 386,8 Hänförligt till minoriteten 2,5 6,0 4,1 Summa Eget Kapital 412,2 392,1 390,9 Långfristiga skulder Avsättningar 84,2 88,1 84,4 Långfristiga skulder 110,1 109,1 109,8 Summa Långfristiga skulder 194,4 197,2 194,1 Kortfristiga skulder 587,7 708,0 716,7 Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 1) 1 194, , ,7 1) varav räntebärande avsättningar och skulder 258,2 317,0 313,5 Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser är väsentligen de samma som vid årsbokslutet 2004

7 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 25,4 28,5 112,4 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -13,5-50,8-73,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -27,3 50,4 69,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -52,4-7,2-26,3 Periodens kassaflöde -67,8 20,9 82,5 FÖRÄNRDRINGAR I EGET KAPITAL (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Eget kapital vid periodens ingång 390,9 343,4 343,4 Effekt av byte av redovisningsprincip 1,4 0,6 0,6 Justerad ingående balans 392,3 344,0 344,0 Omräkningsdifferenser 0,7 0,0-0,1 Kassaflödessäkringar -1,1 0,0 0,0 Förändringar i minoriteten -1,4 6,0 4,0 Nyemission 5,0 22,3 22,3 Lämnad utdelning 0,0 0,0-15,4 Periodens resultat 16,7 19,7 36,0 Eget kapital vid periodens slut 412,2 392,1 390,9 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 409,7 386,1 386,8 Minoritetsintresse 2,5 6,0 4,1 Totalt 412,2 392,1 390,9 NYCKELTAL Jan-mars Jan-mars Helår Avkastning på eget kapital, % (helår) 16,6 21,5 9,8 Avkastning på sysselsatt kapital, % (helår) 18,2 16,1 7,9 Soliditet, % 34,5 30,2 30,0 Eget kapital per aktie, kr Antal årsanställda exklusive intresseföretag Antal årsanställda inklusive intresseföretag DEFINITIONER Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital inklusive minoritetsintresse. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto med återläggning av kostnadsräntor i förhållande till genomsnittlig balansomslutning reducerad med kortfristiga skulder och nettot av uppskjutna skatter. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i förhållande till balansomslutningen. Eget kapital per aktie Eget kapital inklusive minoritetsintresse i förhållande till antal utestående aktier. Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer

8 Ekonomisk information per division (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsens intäkter *) 2004 *) Infrastruktur 194,1 168,0 698,0 Process 289,9 235, ,0 System 78,3 110,0 342,0 Kontroll 45,3 40,0 176,0 Övrigt / Elimineringar -24,2-11,2-148,2 Summa intäkter 583,4 541, ,8 Jan-mars Jan-mars Helår Rörelseresultat *) 2004 *) Infrastruktur 16,1 11,1 42,9 Process 16,4 0,0 21,9 System 2,0-13,5-45,7 Kontroll 1,7 0,8 13,5 Övrigt / Elimineringar -10,4 21,3 5,6 Summa 25,8 19,7 38,2 Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsemarginal *) 2004 *) Infrastruktur 8,3% 6,6% 6,1% Process 5,6% 0,0% 2,0% System 2,6% -12,3% -13,4% Kontroll 3,7% 2,0% 7,7% Övrigt / Elimineringar Summa 4,4% 3,6% 1,8% *) Siffrorna för 2004 är pro forma

9 ÖVERGÅNG TILL IFRS Nedan visas hur jämförelsesiffror och nyckeltal omräknats från de tidigare gällande redovisningsprinciperna. Effekterna som redovisas är preliminära och baseras på nu gällande standarder. IFRS är föremål för fortlöpande översyn, varför förändringar fortfarande kan ske. Införande av IFRS 5 innebär att ÅF's fastigheter - som är till försäljning - i ingångsbalansräkningen per flyttas från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Efter omklassificeringen görs ej avskrivningar på fastigheter. Effekter på eget kapital (MSEK) Effekt på eget kapital 1 januari 2004 Eget kapital 1 januari 2004 enligt tidigare principer 343,4 Justerat för minoritetens andel 0,6 Eget kapital 1 januari 2004 enligt IFRS 344,0 Effekt på eget kapital 31 mars 2004 Eget kapital 31mars 2004 enligt tidigare principer 382,6 Justerat för minoritetens andel 6,0 Återföring goodwillavskrivnigar 1,7 Återföring goodwillavskrivnigar, intressebolag 0,4 Återföring avskrivningar, anläggningstillgångar under försäljning 1,3 Eget kapital 31mars 2004 enligt IFRS 392,1 Effekt på eget kapital 31 december 2004 och 1 januari 2005 Eget kapital 31 december 2004 enligt tidigare principer 380,9 Justerat för minoritetens andel 4,1 Återföring goodwillavskrivningar 13,2 Återföring goodwillavskrivnigar, intressebolag 1,7 Återföring avskrivningar, anläggningstillångar under försäljning 3,7 Justerat för avskrivningar immateriella tillgångar -0,6 Justerat för reavinst försäljning fastigheter -0,5 Justerat för förvärvsanalys, omstruktureringsreserv -17,1 Justerat för skatteeffekt omstruktureringsreserv 5,6 Eget kapital 31 december 2004 enligt IFRS 390,9 Effekt av införande av IAS 39 1 januari ,4 Eget kapital 1 januari 2005 enligt IFRS 392,3

10 Resultateffekter (MSEK) Enligt IFRS Enligt tidigare principer Rörelsens intäkter 541,8 541, ,8-0, ,2 Personalkostnader -370,8-370, ,7-13, ,3 Övriga kostnader -140,4-140,4-639,1-3,8-635,3 Avskrivningar -12,7 3,0-15,7-46,7 16,3-63,0 Andel i intresseföretags resultat 1,7 0,4 1,3 5,9 1,7 4,2 Rörelseresultat 19,7 3,5 16,2 38,2 0,4 37,8 Finansnetto -1,2-1,2-5,2-5,2 Resultat efter finansnetto 18,5 3,5 15,1 33,0 0,4 32,6 Skatt 1,4 1,6 4,7 5,6-0,9 Skatt intresseföretagsandel -0,2-0,2-1,7-1,7 Minoritetens andel av resultatet 0,6-0,6-0,0 0,0 Resultat efter skatt 19,7 4,1 15,7 36,0 6,0 30,1 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 19,2 36,0 Minoritetsintresse 0,6 0,0 Rörelsemarginal, % 3,6 0,6 3,0 1,8 0,02 1,7 Vinstmarginal, % 3,4 0,6 2,8 1,5 0,02 1,5 Vinst per aktie, kr 3,33 0,60 2,73 6,13 1,01 5,11 Antal utestående aktier Antal utestående aktier i genomsnitt Effekter på balansräkningen (MSEK) Enligt IFRS Jan-mar 2004 Helår 2004 Övergångseffekt Enligt tidigare principer Enligt IFRS Övergångseffekt 31 mar dec 2004 Övergångseffekt Enligt tidigare principer Enligt IFRS Övergångseffekt Enligt tidigare principer Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 87,7-7,3 95,0 107,6 1,1 106,5 Materiella tillgångar 96,8-215,4 312,2 94,6-128,3 222,9 Finansiella tillgångar 23,2 0,4 22,8 35,7 1,7 34,0 Summa Anläggningstillgångar 207,7-222,3 430,0 237,9-125,5 363,4 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 759,8-0,1 760,0 757,3 757,3 Likvida medel och kortfristiga placeringar 113,5 113,5 175,1 175,1 Tillgångar som innehas för försäljning 216,2 216,2 131,5 131,5 Summa Omsättningstillgångar 1 089,5 216,1 873, ,9 131,5 932,4 Summa Tillgångar 1 297,3-6, , ,7 6, ,8 Eget kapital och Skulder Eget Kapital Kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 386,1 3,5 382,6 386,8 6,0 380,9 Minoritetens andel 6,0 6,0 4,1 4,1 Summa Eget Kapital 392,1 3,5 388,7 390,9 6,0 384,9 Långfristiga skulder Avsättningar 88,1-11,8 99,8 84,4 84,4 Långfristiga skulder 109,1 109,1 109,8 109,8 Summa Långfristiga skulder 197,2-11,8 208,9 194,1 0,0 194,1 Kortfristiga skulder 708,0 2,1 705,9 716,7 716,7 Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder 1 297,3-6, , ,7 6, ,8

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 T 2 Fortsatt uppåt för Teracomkoncernen FÖRSTA KVARTALET 2005 I SAMMANDRAG Intäkter 613 (460) MSEK Rörelseresultat 65 (26)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet.

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet. NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007 NetOnNet förbättrar resultatet. Kvarvarande verksamhet; Andra kvartalet Försäljningen uppgick

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer