Pressmeddelande från ÅF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande från ÅF"

Transkript

1 Pressmeddelande från ÅF 1(10) För fri publicering: För mer information: VD Jonas Wiström / Informationschef Viktor Svensson / Delårsrapport januari-mars 2005 God tillväxt och resultatförbättring Nettoomsättningen uppgick till 583 (542) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 24,5 (18,5) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 16,7 (19,7) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 2:83 (3:33) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström ÅFs resultat och vinstmarginal har förbättrats, jämfört med både föregående kvartal och motsvarande kvartal Bakom resultatet ligger en fortsatt svag uppgång på teknikkonsultmarknaden, samtidigt som ÅFs strukturella omvandling börjar ge resultat. Vi får generellt sett större uppdragsförfrågningar och interna synergier tas bättre tillvara både på kostnads- och intäktssidan. Debiteringsgraden steg med 4,5 procentenheter, jämfört med samma kvartal i fjol. Vi har kommit en bit på vägen mot att skapa ett tydligt och mer sammanhållet ÅF. Sammantaget är bedömningen att det finns goda förutsättningar för fortsatt resultatförbättring, även om hård konkurrens i kombination med tuffare leverantörskrav håller tillbaka prisutvecklingen. Det uppsatta målet - att bryta förlusttrenden i division System i det första kvartalet infriades. Detta möjliggjordes av engagerade medarbetare, fortsatt nöjda kunder och kraftigt sänkta kostnader. Målsättningen är fortsatt resultatförbättring kvartal för kvartal. Johan Olsson, med nära 25 års erfarenhet av IT och telekombranschen, är utsedd till ny divisionschef. ÅFs finansiella ställning är stark, vilket möjliggör ett deltagande i konsolideringen av den tekniska konsultbranschen. Vår strategi att satsa internationellt ligger fast. Huvuddelen av våra kunder ingår i globala koncerner. I första kvartalet kom drygt 15 (8) procent av omsättningen från ÅF-kontor utanför Sverige. AB Ångpanneföreningen (publikt) Fleminggatan 7, Box 8133, Stockholm. Telefon Fax Org.nr Säte i Stockholm.

2 Väsentliga händelser under första kvartalet ÅF har av Banverket fått i uppdrag att projektera de järnvägsspecifika systemen för tunneln genom Hallandsåsen. Projekteringen avser främst el, signal och tele. ÅF har fått i uppdrag av Scania att projektera delar av Scanias uppgradering av motorutvecklingsavdelningen i Södertälje. Projekteringen avser flertalet olika kompetenser såsom bygg/konstruktion, luftbehandling, processmedia och elkraft. ÅF har fått i uppdrag av Myllykoski Group, Finland, att utföra projekteringen vid ombyggnationen av två av gruppens pappersbruk i Tyskland. Johan Olsson är utsedd till ny chef för division System. Han tillträder befattningen senast den 7 juni Johan Olsson, född 1956, civ ing. KTH, kommer närmast från HiQ. Johan började på HiQ 1995 och har ingått i koncernledningen sedan Dessförinnan, , arbetade Johan inom Ericsson. Svenska företag gav ÅF högst helhetsbetyg i branschkategori Tekniska Konsulter samt i branschkategori IT-konsulter - i den årliga Kunskapsföretagsbarometern, ISI Wissing. Kunskapsföretagsbarometern har som syfte att kartlägga hur ledande befattningshavare i företag med fler än 50 anställda upplever kunskapsföretag. Förvärv av bolag ÅF förvärvade återstående 11 procent av aktierna i CTS Engineering Oy och blev därmed 100%-ig ägare. Aktierna betalades dels kontant med 4 MSEK, dels i form av 5 MSEK i nyemitterade aktier utav serie B i AB Ångpanneföreningen. Den del av köpeskillingen som översteg CTS egna kapital har redovisats som goodwill. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 583,4 (541,8) MSEK. Rörelseresultatet var 25,8 (19,7) MSEK. Rörelsemarginalen var 4,4 (3,6) procent. Resultatet 2005 har påverkats negativt av nedskrivning av goodwill på 2,0 MSEK. Resultatet 2004 påverkades positivt av en reavinst om 21,5 MSEK från försäljningen av fastigheten Härolden 1, samt negativt av strukturåtgärder om -25,4 MSEK hänförliga till åtgärder inom divisionerna Process och System. Debiteringsgraden uppgick till 71,5 (67,0) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 24,5 (18,5) MSEK. Vinstmarginalen var 4,2 (3,4) procent. Vinst per aktie uppgick till 2:83 (3:33) kronor.

3 Status i divisionerna Infrastruktur Rörelsemarginal 3 mån: 8,3% (6,6%) Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var fortsatt stark i första kvartalet. Divisionen främjades av stora investeringar i vägar och järnvägar ett område där ÅF tar marknadsandelar. Divisionen gynnades samtidigt av en måttlig men tydlig uppgång på bygg- och fastighetsmarknaden i Sverige, där ÅF är marknadsledande på installationstekniska lösningar. Process Rörelsemarginal 3 mån: 5,6% (0,0%) Marknaden för konsulttjänster för massa- och pappersindustrin och energiintensiv industri var fortsatt god. Engineering-verksamheten (projektering, projektledning, genomförande samt driftsättning) hade en relativt hög debiteringsgrad till följd av stora pågående projekt. Consulting & Process (rådgivning i tidiga projektskeden) visade en stigande debiteringsgrad mot slutet av kvartalet. Geografiskt var Sverige den mest lönsamma marknaden i kvartalet. Också Finland, Tyskland, Spanien gav positiva resultatbidrag medan rörelsen i Frankrike belastade resultatet negativt. Kontroll Rörelsemarginal 3 mån: 3,7% (2,0%) Marknaden för Kontrolls samtliga verksamhetsgrenar - Besiktning, Provning och Certifiering är säsongsmässigt svag det första kvartalet. Det var först mot slutet av perioden som efterfrågan ökade och särskilt efterfrågan på provningsrelaterade tjänster. Ett antal större projekt igångsattes i mars, exempelvis gentemot Scanraffs raffinaderi i Lysekil. I månadsskiftet mars/april ingick Kontroll ett stort avtal med EuroMaint. System Rörelsemarginal 3 mån: 2,6 (-12,3%) Föregående års kraftigt negativa resultat för division System har under det första kvartalet vänts till ett svagt positivt resultat. Orsaken är en något ökad efterfrågan på tjänster inom områdena Embedded Systems och Mechanical Engineering, men även kostnadssänkningar genom personalminskningar och minskade omkostnader i övrigt bidrog till förbättringen. Orderstocken präglas dock till stor del av relativt korta kunduppdrag. Lönsamhetsproblem förekommer på vissa lokalkontor.

4 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställts i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. I bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2004 presenterades en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som påverkades av övergången till IFRS. För beskrivning av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpar i kvartalsrapporten för första kvartalet 2005, se avsnittet Ändrade redovisningsprinciper 2005 i årsredovisningen för Där framgår att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas från och med år 2005, och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser I och med övergången till IAS39 från och med 2005 tillämpas säkringsredovisning enligt kassaflödesmodellen. Övergång till IFRS 2005: Effekterna på resultaträkningar, balansräkning och eget kapital framgår av bilaga till denna delårsrapport. Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 12,3 (7,3) MSEK för perioden januari-mars Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till -68 (21) MSEK. Före amortering av lån uppgick kassaflödet till -15 (28) MSEK. Kassaflödet för det första kvartalet 2004 påverkades positivt med 45 MSEK av fastighetsförsäljning. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 107 (114) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 69 kronor. Soliditeten var 34 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 66 kronor och soliditeten 30 procent. Fastighetsförvaltningen Styrelsen tog under våren 2003 beslut om att sälja koncernens fastigheter. Sju av koncernens åtta fastigheter avyttrades Den fastighet som är kvar i ÅFs ägo är Härolden 44 ( m 2 ), ÅFs HK på Fleminggatan i Stockholm, som är till försäljning och har bokförts som omsättningstillgång. Fastigheten, som är bokförd till 130 MSEK, värderades till 225 (220) MSEK vid årsskiftet 2004/2005, utav Forum Fastighetsekonomi AB.

5 Aktien Aktiekursen för ÅF B var 143 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 8,3 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsens breda Sax-index steg med 5,5 procent under samma tidsperiod. Nästa rapporttillfälle ÅFs delårsrapport för perioden januari-juni 2005 offentliggörs den 19 augusti Stockholm den 28 april 2005 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsens intäkter 583,4 541, ,8 Personalkostnader -384,0-370, ,7 Övriga kostnader -162,1-140,4-639,1 Avskrivningar -11,4-12,7-46,7 Nedskrivning av goodwill -2,0 0,0 0,0 Andel i intresseföretags resultat 1,8 1,7 5,9 Rörelseresultat 25,8 19,7 38,2 Finansnetto -1,3-1,2-5,2 Resultat efter finansnetto 24,5 18,5 33,0 Skatt -7,3 1,4 4,7 Skatt intresseföretagsandel -0,5-0,2-1,7 Resultat efter skatt 16,7 19,7 36,0 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 16,8 19,2 36,0 Minoritetsintresse -0,1 0,6 0,0 Resultat efter skatt 16,7 19,7 36,0 Rörelsemarginal, % 4,4 3,6 1,8 Vinstmarginal, % 4,2 3,4 1,5 Debiteringsgrad, % 71,5 67,0 68,5 Vinst per aktie före och efter utspädning, kr*) 2,83 3,33 6,13 Antal utestående aktier Antal utestående aktier i genomsnitt *) Efter full konvertering uppgår antalet aktier till (2004/2005). Med börskurs per 31 mars 2005 är utspädning ej aktuell. KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) 31-mar 31-mar 31-dec Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 118,5 87,7 107,6 Materiella tillgångar 95,4 96,8 94,6 Finansiella tillgångar 43,0 23,2 35,7 Summa Anläggningstillgångar 257,0 207,7 237,9 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 700,2 759,8 757,3 Likvida medel och kortfristiga placeringar 107,3 113,5 175,1 Tillgångar som innehas för försäljning 129,8 216,2 131,5 Summa Omsättningstillgångar 937, , ,9 Summa Tillgångar 1 194, , ,7 Eget kapital och Skulder Eget Kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare 409,7 386,1 386,8 Hänförligt till minoriteten 2,5 6,0 4,1 Summa Eget Kapital 412,2 392,1 390,9 Långfristiga skulder Avsättningar 84,2 88,1 84,4 Långfristiga skulder 110,1 109,1 109,8 Summa Långfristiga skulder 194,4 197,2 194,1 Kortfristiga skulder 587,7 708,0 716,7 Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 1) 1 194, , ,7 1) varav räntebärande avsättningar och skulder 258,2 317,0 313,5 Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser är väsentligen de samma som vid årsbokslutet 2004

7 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 25,4 28,5 112,4 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -13,5-50,8-73,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten -27,3 50,4 69,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -52,4-7,2-26,3 Periodens kassaflöde -67,8 20,9 82,5 FÖRÄNRDRINGAR I EGET KAPITAL (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Eget kapital vid periodens ingång 390,9 343,4 343,4 Effekt av byte av redovisningsprincip 1,4 0,6 0,6 Justerad ingående balans 392,3 344,0 344,0 Omräkningsdifferenser 0,7 0,0-0,1 Kassaflödessäkringar -1,1 0,0 0,0 Förändringar i minoriteten -1,4 6,0 4,0 Nyemission 5,0 22,3 22,3 Lämnad utdelning 0,0 0,0-15,4 Periodens resultat 16,7 19,7 36,0 Eget kapital vid periodens slut 412,2 392,1 390,9 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 409,7 386,1 386,8 Minoritetsintresse 2,5 6,0 4,1 Totalt 412,2 392,1 390,9 NYCKELTAL Jan-mars Jan-mars Helår Avkastning på eget kapital, % (helår) 16,6 21,5 9,8 Avkastning på sysselsatt kapital, % (helår) 18,2 16,1 7,9 Soliditet, % 34,5 30,2 30,0 Eget kapital per aktie, kr Antal årsanställda exklusive intresseföretag Antal årsanställda inklusive intresseföretag DEFINITIONER Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital inklusive minoritetsintresse. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto med återläggning av kostnadsräntor i förhållande till genomsnittlig balansomslutning reducerad med kortfristiga skulder och nettot av uppskjutna skatter. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i förhållande till balansomslutningen. Eget kapital per aktie Eget kapital inklusive minoritetsintresse i förhållande till antal utestående aktier. Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer

8 Ekonomisk information per division (MSEK) Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsens intäkter *) 2004 *) Infrastruktur 194,1 168,0 698,0 Process 289,9 235, ,0 System 78,3 110,0 342,0 Kontroll 45,3 40,0 176,0 Övrigt / Elimineringar -24,2-11,2-148,2 Summa intäkter 583,4 541, ,8 Jan-mars Jan-mars Helår Rörelseresultat *) 2004 *) Infrastruktur 16,1 11,1 42,9 Process 16,4 0,0 21,9 System 2,0-13,5-45,7 Kontroll 1,7 0,8 13,5 Övrigt / Elimineringar -10,4 21,3 5,6 Summa 25,8 19,7 38,2 Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsemarginal *) 2004 *) Infrastruktur 8,3% 6,6% 6,1% Process 5,6% 0,0% 2,0% System 2,6% -12,3% -13,4% Kontroll 3,7% 2,0% 7,7% Övrigt / Elimineringar Summa 4,4% 3,6% 1,8% *) Siffrorna för 2004 är pro forma

9 ÖVERGÅNG TILL IFRS Nedan visas hur jämförelsesiffror och nyckeltal omräknats från de tidigare gällande redovisningsprinciperna. Effekterna som redovisas är preliminära och baseras på nu gällande standarder. IFRS är föremål för fortlöpande översyn, varför förändringar fortfarande kan ske. Införande av IFRS 5 innebär att ÅF's fastigheter - som är till försäljning - i ingångsbalansräkningen per flyttas från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Efter omklassificeringen görs ej avskrivningar på fastigheter. Effekter på eget kapital (MSEK) Effekt på eget kapital 1 januari 2004 Eget kapital 1 januari 2004 enligt tidigare principer 343,4 Justerat för minoritetens andel 0,6 Eget kapital 1 januari 2004 enligt IFRS 344,0 Effekt på eget kapital 31 mars 2004 Eget kapital 31mars 2004 enligt tidigare principer 382,6 Justerat för minoritetens andel 6,0 Återföring goodwillavskrivnigar 1,7 Återföring goodwillavskrivnigar, intressebolag 0,4 Återföring avskrivningar, anläggningstillgångar under försäljning 1,3 Eget kapital 31mars 2004 enligt IFRS 392,1 Effekt på eget kapital 31 december 2004 och 1 januari 2005 Eget kapital 31 december 2004 enligt tidigare principer 380,9 Justerat för minoritetens andel 4,1 Återföring goodwillavskrivningar 13,2 Återföring goodwillavskrivnigar, intressebolag 1,7 Återföring avskrivningar, anläggningstillångar under försäljning 3,7 Justerat för avskrivningar immateriella tillgångar -0,6 Justerat för reavinst försäljning fastigheter -0,5 Justerat för förvärvsanalys, omstruktureringsreserv -17,1 Justerat för skatteeffekt omstruktureringsreserv 5,6 Eget kapital 31 december 2004 enligt IFRS 390,9 Effekt av införande av IAS 39 1 januari ,4 Eget kapital 1 januari 2005 enligt IFRS 392,3

10 Resultateffekter (MSEK) Enligt IFRS Enligt tidigare principer Rörelsens intäkter 541,8 541, ,8-0, ,2 Personalkostnader -370,8-370, ,7-13, ,3 Övriga kostnader -140,4-140,4-639,1-3,8-635,3 Avskrivningar -12,7 3,0-15,7-46,7 16,3-63,0 Andel i intresseföretags resultat 1,7 0,4 1,3 5,9 1,7 4,2 Rörelseresultat 19,7 3,5 16,2 38,2 0,4 37,8 Finansnetto -1,2-1,2-5,2-5,2 Resultat efter finansnetto 18,5 3,5 15,1 33,0 0,4 32,6 Skatt 1,4 1,6 4,7 5,6-0,9 Skatt intresseföretagsandel -0,2-0,2-1,7-1,7 Minoritetens andel av resultatet 0,6-0,6-0,0 0,0 Resultat efter skatt 19,7 4,1 15,7 36,0 6,0 30,1 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 19,2 36,0 Minoritetsintresse 0,6 0,0 Rörelsemarginal, % 3,6 0,6 3,0 1,8 0,02 1,7 Vinstmarginal, % 3,4 0,6 2,8 1,5 0,02 1,5 Vinst per aktie, kr 3,33 0,60 2,73 6,13 1,01 5,11 Antal utestående aktier Antal utestående aktier i genomsnitt Effekter på balansräkningen (MSEK) Enligt IFRS Jan-mar 2004 Helår 2004 Övergångseffekt Enligt tidigare principer Enligt IFRS Övergångseffekt 31 mar dec 2004 Övergångseffekt Enligt tidigare principer Enligt IFRS Övergångseffekt Enligt tidigare principer Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 87,7-7,3 95,0 107,6 1,1 106,5 Materiella tillgångar 96,8-215,4 312,2 94,6-128,3 222,9 Finansiella tillgångar 23,2 0,4 22,8 35,7 1,7 34,0 Summa Anläggningstillgångar 207,7-222,3 430,0 237,9-125,5 363,4 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 759,8-0,1 760,0 757,3 757,3 Likvida medel och kortfristiga placeringar 113,5 113,5 175,1 175,1 Tillgångar som innehas för försäljning 216,2 216,2 131,5 131,5 Summa Omsättningstillgångar 1 089,5 216,1 873, ,9 131,5 932,4 Summa Tillgångar 1 297,3-6, , ,7 6, ,8 Eget kapital och Skulder Eget Kapital Kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 386,1 3,5 382,6 386,8 6,0 380,9 Minoritetens andel 6,0 6,0 4,1 4,1 Summa Eget Kapital 392,1 3,5 388,7 390,9 6,0 384,9 Långfristiga skulder Avsättningar 88,1-11,8 99,8 84,4 84,4 Långfristiga skulder 109,1 109,1 109,8 109,8 Summa Långfristiga skulder 197,2-11,8 208,9 194,1 0,0 194,1 Kortfristiga skulder 708,0 2,1 705,9 716,7 716,7 Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder 1 297,3-6, , ,7 6, ,8

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(8) För fri publicering: 20.08.2003 För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070 608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 1115/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/070-657 20 26 2003-05-07 Delårsrapport januari-mars 2003 ÅF ökar vinsten

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2005

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2005 BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2005 Fortsatt tillväxt i intäkter och resultat Nettoomsättningen har under första kvartalet ökat med 13 procent och uppgick till 57,9 (51,4) MSEK. Rensat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Nettoomsättningen uppgick till 114,4 (91,5) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 10,6 (7,0) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 (7,1) MSEK, skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(5) För mer information: VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 För fri publicering: 2002-04-29 Nr 15/2002 AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2005

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2005 BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2005 Stark tillväxt i omsättning och resultat Nettoomsättningen har under första halvåret ökat med 27 procent och uppgick till 137,5 (108,1) MSEK. Rensat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer