Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader"

Transkript

1 IP/98/305 Bryssel den 31 mars 1998 Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader Europeiska kommissionen har nu inlett ett omfattande initiativ för att främja utvecklingen av en stor alleuropeisk riskkapitalmarknad något som kan komma att spela en avgörande roll för att skapa sysselsättning i Europa. Som det nu är utgör Europas fragmenterade och dåligt utvecklade riskkapitalmarknader ett avsevärt hinder för att nya små och medelstora företag skall kunna bildas. Kommissionen publicerar i dag en rapport där man fastställer vilka hinder som bromsar utvecklingen av europeiska riskkapitalmarknader, med förslag till en omfattande åtgärdsplan för EU:s olika institutioner, nationella myndigheter och den privata sektorn. Åtgärdsplanen kan sammanfattas i sex punkter, där åtgärderna syftar till i) att främja en integration av Europas fragmenterade riskkapitalmarknader, ii) att undanröja institutionella och juridiska hinder för att riskkapitalmarknader utvecklas (omfattar även EG-lagstiftningen), iii) att förbättra skattesystemet när det gäller riskkapital, iv) att främja utvecklingen av högteknologiska små och medelstora företag, v) att ge de mänskliga resurserna fackkunskaper och företagaranda, och vi) att minska kulturellt betingade hinder för företagande. Kommissionens rapport kommer först att diskuteras av Ekofinrådet den 21 april. Efter att ha beaktat medlemsstaternas synpunkter kommer kommissionen därefter att lägga fram formella förslag under maj månad inför Europeiska rådets möte i Cardiff i juni. Denna rapport har titeln "Riskkapital: En nyckel till sysselsättning i Europeiska unionen" och är en följd av Europeiska rådets möte om sysselsättning (Luxemburg den november 1997), där kommissionen fick i uppdrag att lägga fram en rapport för Europeiska rådet i Cardiff om vad det är som hindrar framväxten av alleuropeiska riskkapitalmarknader inom EU. Riskkapital viktigt för att skapa sysselsättning Denna rapport har till syfte att inleda en diskussion om dessa frågor. I rapportens första del undersöker man vilka erfarenheter som hittills har gjorts. Kommissionen konstaterar att det finns övertygande belägg för att tillgången på riskkapital (här definierat i vid mening för att omfatta startkapital, utvecklingskapital allteftersom ett företag utvidgas osv.) har betydande positiva effekter när det gäller att skapa nya arbetstillfällen. Detta gäller för EU, men i ännu högre grad för USA. Tre faktorer är här av avgörande betydelse:

2 Vikten av att finansiera snabbt växande små och medelstora företag särskilt företag som expanderar i mycket snabb takt och samtidigt skapar många arbetstillfällen. Under perioden svarade 3 % av företagen i USA för 80 % av alla nya arbetstillfällen, vilket motsvarar mer än 6 miljoner jobb. En stor fondbörs med hög omsättning kan fungera som magnet och draghjälp för att stimulera snabbt växande nya företag att introduceras på aktiemarknaden. Denna roll har i USA spelats av NASDAQ, som expanderade mycket snabbt under 90-talet. NASDAQ-marknaden ger aktiekapital till ca företag som sammanlagt sysselsätter 9 miljoner personer. Under 1997 genererade NASDAQ sju gånger så mycket kapital som motsvarande europeiska marknader (EASDAQ, EURO NM och AIM) totalt. Investerarens krav dvs. att det finns ett utbud av lovande, nya spjutspetsföretag med idéer som är väl värda att satsa på. Till denna dynamik bidrar i hög grad företagsanhopningar ("clusters") dvs. en smältdegel av investerare, finansiärer, tekniska fackmän, jurister, patentexperter som alla förstår och deltar i processen. Svaga EU-marknader, trots positiva tecken på förändring Inom dessa områden är EU inte på långt när så stabilt som det borde vara vilket innebär att tillväxt, sysselsättning och teknisk utveckling bromsas. I detta sammanhang är det särskilt oroväckande att många av Europas ledande entreprenörers bästa idéer inte utvecklas och tillvaratas inom unionen. Det är därför av avgörande betydelse att EU och medlemsstaterna kan erbjuda de rätta finansiella, institutionella och skattemässiga villkoren för att detta skall ske inom Europeiska unionen. Man kan dock notera vissa positiva tecken på förändring, framför allt införandet av euron den 1 januari På sikt kommer detta att få följande effekter: Mer harmoniserade villkor på finansmarknaderna. Mer samarbete mellan europeiska fondbörser. Ökning av den europeiska finansmarknadens likviditet och storlek, såväl för de företag som emitterar som för investerare, till följd av att man slipper valutaavstämningen mellan tillgångar och skulder. Låga offentliga underskott, vilket frigör ytterligare kapital till den privata sektorn. Ett annat betydelsefullt tecken är att pensionsfonder och försäkringsfonder, som har bidragit till att utveckla och stimulera riskkapitalkedjan i USA, nu även växer inom EU. Utvecklingen av Internet och elektronisk handel kommer också att bidra till att minska kostnaderna för nya företag som gör sitt inträde på den inre marknaden. Trots alla dessa positiva signaler återstår det fortfarande ett antal hinder, som om de inte undanröjs kommer att bromsa utvecklingen av riskkapital i Europeiska unionen såväl som sysselsättningen. 2

3 Förutom dessa hinder finns det också vissa andra grundförutsättningar som måste vara uppfyllda: gemensamma regler för ägarstyrning, vikten av att det finns en öppen marknad och tillgång till statistik, tillräcklig likviditet för att investerare skall kunna "dra sig ur" om de så skulle önska. Slutligen måste det finnas en gemensam reserv av lockande investeringsmöjligheter. Åtgärdsplan sex prioriteringar för marknadsorienterade lösningar Kommissionen föreslår att man antar en samordnad åtgärdsplan för EU i syfte att optimera tillväxten av riskkapital inom unionen och på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för ny sysselsättning. Det gäller här framför allt att undanröja de hinder som gör att marknaderna har svårt att utvecklas. Åtgärdsplanen omfattar i huvudsak följande: I. Att integrera marknaderna fragmenteringen måste minska Före utgången av 1998 kommer kommissionen att anordna en rundabordskonferens för att undersöka vilka återverkningar fragmenteringen av marknaderna har för riskfinansieringen. I samarbete med industrin kommer kommissionen samtidigt att verka för att förbättra den statistik som finns tillgänglig och annan information om riskkapitalmarknaden i Europa. Kommissionen kommer särskilt att undersöka de europeiska företagens relativa kostnader för finansiering genom lån respektive eget kapital. II. Att undanröja institutionella och juridiska hinder Kommissionen avser att lägga fram förslag till EG-lagstiftning som gör det möjligt för riskkapitalfonder att skaffa kapital i hela unionen (och därmed upphäver nuvarande restriktioner för nationella marknader). Detta borde göra det lättare för fonderna att uppnå den kritiska massan av kapital för att verksamheten skall bli lönsam. Medlemsstaterna uppmanas att vidta åtgärder som gör det lättare för institutionella investerare som pensionsfonder, försäkringsbolag och fondföretag att investera i små och medelstora företag, antingen direkt eller genom riskkapitalbolag. Kommissionen avser att föreslå ändringar i befintlig EG-lagstiftning för att i synnerhet småföretag lättare skall kunna bli börsnoterade på marknader i flera olika medlemsstater. I rapporten är det särskilt två områden som lyfts fram: prospekt och redovisningsregler. I dag måste företagen ofta utarbeta olika prospekt och bokföring för att följa en rad olika nationella regler. För framtiden föreslår kommissionen en strategi som innebär att prospekt skall gälla som ett enda "pass" (handlingar som har utfärdats i en medlemsstat skall automatiskt godkännas i andra medlemsstater) och bättre harmonisering av bokföringsregler (t.ex. för latent skatt och pensionsavsättningar) i enlighet med internationella normer. Ökat samarbete mellan de övervakande myndigheterna. 3

4 III. Att förbättra skattesystemet när det gäller riskkapital En snabb granskning av de nationella skattesystemen visar att inkomster från skulder (ränteinkomster) ofta gynnas i förhållande till inkomster från aktiekapital (utdelning etc.). Medlemsstaterna uppmanas att se över sina skattesystem så att de ger rätt signaler till investerare som vill satsa på potentiella riskföretag med stora möjligheter att skapa ökad sysselsättning. Medlemsstaterna uppmanas också att se till att skatten på realisationsvinster inte missgynnar utvecklingen av riskkapital i Europa. Här bör man undersöka om särskilda regler för aktieoptioner kan hjälpa små högteknologiska företag med begränsat kapital att rekrytera och behålla välkvalificerad personal. Medlemsstaterna bör ge klara besked om beskattningen av riskkapitalfonder. IV. Att främja utvecklingen av högteknologiska små och medelstora företag Att utveckla nätverk mellan forskare, entreprenörer och investerare genom kontaktskapande och samverkan mellan universitet, forskningscentra, finansiella institut samt företags- och marknadsföringsexperter. Att inrätta en "klubb" av högteknologiska expansiva företag som kan fungera som förebild för efterföljande företag. Medlemsstaterna uppmanas att förenkla och förkorta de administrativa förfarandena för bildande av nya företag. Kommissionen kommer att bidra till detta arbete genom att göra en analys av bästa praxis inom EU på detta område. Kommissionen kommer att lägga fram förslag till omedelbara förändringar av EU:s patentsystem (i enlighet med grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa av den 25 juni 1997 (KOM(97)314 - IP/97/558). V. Att ge de mänskliga resurserna fackkunskaper och företagaranda Kommissionen kommer att undersöka utbildningsbehovet hos de europeiska riskkapitalbolagen och börsmäklarna för att dessa skall kunna upprätthålla en likvid sekundär marknad för aktierna i små högteknologiska företag. Kommissionen kommer även att undersöka fördelarna med betalning i andelar och personalrelaterad ägarstruktur. Erfarenheter från USA visar att sådana system kan stimulera framväxten av nya, dynamiska företag genom att främja en företagaranda och känsla av delaktighet hos de anställda. Medlemsstaterna uppmanas att se över utbildningssystemet för att säkerställa att företagande och innovation främjas. 4

5 I samarbete med medlemsstaterna kommer kommissionen att utveckla nätverk av "företagsänglar", enskilda privatpersoner som investerar direkt i nya och växande företag som ännu inte är börsnoterade. VI. Att minska kulturellt betingade hinder för företagande Medlemsstaterna uppmanas att se över insolvens- och konkurslagstiftning för att undvika överdriven bestraffning av misslyckanden, vilket i praktiken hindrar personer med lovande idéer från att få en andra chans. (I USA betraktas "rätten att misslyckas" som en del av affärsverksamhetens inlärningsprocess.) Kommissionen planerar att se över europeisk praxis för företagsledning (i syfte att öka investerarnas företroende). Nationella myndigheter, yrkesorganisationer och den privata sektorn uppmanas att verka för en omfattande informationsspridning om fördelarna med riskkapital och aktier samt att främja företagandets roll i samhället. 5

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Finansiella tjänster

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Finansiella tjänster EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 01.06.2001 KOM(2001) 286 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Finansiella tjänster Politiska utmaningar juni 2001 fjärde

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi En stor mängd övrig information om Europeiska unionen

Läs mer

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014 Inför det kommande riksdagsvalet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt sju frågor ur vår programförklaring till representerade riksdagspartier. Syftet med aktiviteten är att förse Svenska Uppfinnareföreningens

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Rapport av Jean-Claude Juncker i nära samarbete med Donald Tusk Jeroen Dijsselbloem Mario Draghi och Martin Schulz Innehållsförteckning 1. En djup,

Läs mer

SBA faktablad 2013 SVERIGE. GD Näringsliv. Faktabladet för Sverige i korthet. Om SBA faktablad 2

SBA faktablad 2013 SVERIGE. GD Näringsliv. Faktabladet för Sverige i korthet. Om SBA faktablad 2 SV GD Näringsliv SBA faktablad 2013 SVERIGE Faktabladet för Sverige i korthet Små och medelstora företag har spelat en allt viktigare roll i Sverige under de senaste två årtiondena. De står nu för 65 %

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final C7-0267/13 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer