Detta är Utvecklingsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är Utvecklingsrådet"

Transkript

1

2 Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN PÅ VÄG ATT AVSLUTAS Arbeta utan stress...10 Ålder och arbetsliv...12 AVSLUTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Öppenhet på statliga arbetsplatser...14 Samverkan för utveckling...16 Växtkraft Mål Jämställdhet...18 ÅRSREDOVISNINGEN Förvaltningsberättelse...20 Resultaträkningar...22 Balansräkningar...23 Bokslutskommentarer...24 Revisionsberättelse...29 Styrelse, partsgrupper och anställda...30 Detta är Utvecklingsrådet Utvecklingsrådet för den statliga sektorn är en ideell förening där Arbetsgivarverket, OFR, SACO-S och SEKO är medlemmar. Myndigheterna avsätter medel till Utvecklingsrådet i den omfattning parterna sluter kollektivavtal om detta. Rådets verksamhet syftar till att främja utvecklingen av den statliga sektorn genom att stödja det utvecklingsarbete som de lokala parterna bedriver på myndigheterna. Insatser kan också göras för att stärka och utveckla det centrala partsarbetet. Parterna bestämmer tillsammans vilka frågor som rådet ska arbeta med. Verksamheten riktar sig främst till de lokala parterna på myndigheterna. De kan dels söka ekonomiskt bidrag till egna lokala utvecklingsprojekt, dels ta del av eller medverka i det utvecklingsarbete som drivs av Utvecklingsrådet. Verksamheten leds av en styrelse som består av sex företrädare för medlemmarna. Arbetsgivarverket utser tre ledamöter varav en är ordförande. OFR, SACO-S och SEKO utser varsin ledamot. De fackliga organisationerna utser vice ordförande. Styrelsen fattar alla beslut i konsensus. Parterna tar initiativ till utvecklingsinsatser och sköter beredningsarbetet före beslut. Inför varje år fastställer styrelsen en verksamhetsplan och hur mycket medel som ska avsättas. Därefter leds arbetet av styrgrupper med ledamöter från parterna. I princip gäller att arbetet i utvecklingsområdena utförs av ledamöterna i gruppen och/eller av en anställd projektledare. Kansliets resurser i övrigt anpassas efter vad som krävs för det administrativa arbetet.

3 Möjligheter uppträder gärna som problem Utveckling börjar ofta i utbytet av idéer mellan individer och fortsätter i lyckliga fall som ett projekt med uttalade mål. Då det gäller arbetslivets utveckling är projektet oftast knutet till arbetsplatsen. Inte sällan är det ett problem som pockar på sin lösning eller en idé som känns utvecklingsbar. Därför finns Utvecklingsrådet. Vår uppgift är att stödja och inspirera utvecklingsarbetet på statliga myndigheter. Vår övertygelse är också att förnyelse och utveckling i arbetslivet förutsätter samverkan. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, på den lokala arbetsplatsen men också mellan de centrala parterna. I denna exposé över Utvecklingsrådets verksamhet och ekonomiska omslutning 2003 ges exempel från en rad olika områden. Några av dem innebär avslutningen på fleråriga satsningar arbetet för ökad jämställdhet, öppenhet i staten och stödet till införandet av lokala samverkansavtal, för att nämna några. Hur vi ska minska den ökande stressen på arbetsplatserna, ta hänsyn till olika åldrars förutsättningar, förbättra arbetsmiljön och utveckla organisation och ledning är exempel på andra områden som lever vidare, om än i nya former. Parternas omfattande program Satsa friskt blir under kommande år den dominerande satsningen för Utvecklingsrådet. De här och var förekommande bristerna i arbetsmiljön, organisationsproblem och bristande delaktighet har bidragit till att frågan lyfts i de centrala avtalen. Men nu lämnar vi eländesbeskrivningarna och koncentrationen på problem för att istället fokusera på det som är utvecklingsbart. Målsättningen är att i ökad utsträckning bidra till utvecklingen mot hälsosamma, hållbara och effektiva organisationer i den statliga verksamheten. Viktiga mål. Mål som rymmer möjligheter värda att arbeta för. Birgitta Isaksson Pérez ordförande Folke K Larsson kanslichef

4 Lokalt utvecklingsarbete med stöd från Utvecklingsrådet Myndigheter kan få ekonomiskt stöd från Lokalt utvecklingsarbete. Det kan handla om att bli effektivare eller kanske om att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Kravet är att förändringsarbetet ska vara lokalt och partsgemensamt, alltså ske i samarbete mellan arbetsgivare och lokala fackliga parter.

5 Under året har 19 arbetsplatser beviljats sammanlagt cirka 18 miljoner kronor i stöd för sitt utvecklingsarbete. Ett 20-tal utvecklingsprojekt har slutrapporterats och dessa rapporter finns att läsa på Utvecklingsrådets kansli. Ett urval av rapporterna har sammanfattats på Utvecklingsrådets hemsida, under rubriken Lokalt utvecklingsarbete. Här finns också kort information om de senaste årens beslutade bidrag. Stressprojekt i tre delar på AMS Arbetsmarknadsverket är en av de myndigheter som fått stöd från Utvecklingsrådet under Arbetsförmedlingarna och dess centrala myndighet AMS har varit hårt arbetsbelastade under många år. För att bryta den negativa trenden startade AMS vid årsskiftet 2001/2002 ett omfattande Stressprogram med tre olika delprojekt finansierade av Utvecklingsrådet. Syftet med programmet var bland annat att skapa en positiv arbetsmiljö som gynnar medarbetarnas hälsa och engagemang, och därmed effektiviteten i arbetet. Därtill skulle cheferna stärkas i sin roll som ledare. Nu är programmet avslutat och erfarenheterna kan summeras. Projekt Kontoret tog fram åtgärdsprogram för arbetsförmedlingar med systematiska uppföljningar och har framför allt förbättrat tydlighet i fråga om mål, arbetsmetoder, gruppgemenskap och samverkan. Projekt Chefen fördjupade sig i personalfrågor och tidskrävande rehabiliteringsärenden och har påvisat nyttan av god handledning, tydlighet i ledarrollen och en styrka i att hantera personalfrågor. Projekt Individen, slutligen, prövade effekterna av ett systematiskt friskvårdsarbete på individnivå och har ökat medvetenheten om stress och en hälsofrämjande livsstil. Tillsammans deltog cirka 600 medarbetare och 20 arbetsförmedlingar.»det är rejäla resultatförbättringar i positiv riktning inom alla tre delprojekten. Medarbetare och chefer vid de deltagande arbetsförmedlingarna ger uppskattande betyg.«det är rejäla resultatförbättringar i positiv riktning inom alla tre delprojekten. Medarbetare och chefer vid de deltagande arbetsförmedlingarna ger uppskattande betyg, säger Ingela Thylefors, forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och knuten till stressprojektet. Ingela Thylefors hävdar att Stressprogrammet visar att de gamla hederliga idéerna om en skandinavisk organisationsmodell fortfarande gäller, med ledord som samverkan, arbetsplatsdemokrati och ett systematiskt arbete. Kunskapen finns om hur det ska gå till, och det finns heller ingen genväg för att nå framgång. Det är ett hårt arbete, säger hon. Rolf Strömberg, projektledare för stressprogrammet på AMS, anser att trots noggrann planering tar projekten betydligt mycket mer tid än beräknat. Ett så här omfattande projekt kräver ett aktivt stöd från högsta ledningen under hela projekttiden. Det är viktigt att organisationen nu tar tillvara resultaten från de genomförda projekten, säger han. På under rubriken Lokalt utvecklingsarbete, finns fler exempel på projekt som fått stöd från Utvecklingsrådet. Positiv utvärdering Vilka effekter har det arbete myndigheterna lagt ner med stöd av Utvecklingsrådet gett? Kan processen kring bidragshanteringen på något vis förbättras? En utvärdering med syfte att titta närmare på dessa frågor initierades av Utvecklingsrådet våren Underlaget för under-

6 sökningen var ett femtiotal projekt som beviljats stöd och slutrapporterats mellan åren 1997 och Många av de myndigheter som drivit projekten menar att de starkt bidragit till att kvaliteten höjts i verksamheten men också till bättre samverkan och effektivitet. Undersökningen visar att Utvecklingsrådet fungerar som en viktig inspirationskälla för myndigheterna i deras utvecklingsarbete. I många fall har arbetet fortsatt även efter att projektet avslutats och blivit till en del i vardagen på myndigheten. Både myndigheter och lokala parter uppskattar möjligheten att få stöd för sitt utvecklingsarbete och anser att rutinerna kring bidraget fungerar bra. Ambitionen är att genom samtal tillsammans arbeta fram en slutlig ansökan. Ett bra arbetssätt, om än ganska arbetskrävande. Det visar sig också att de flesta projekt behöver en eller flera eldsjälar som driver projektet på myndigheten. För att ett utvecklingsprojekt ska lyckas behövs alltså personer som kan axla det ansvaret. En viktig roll för Utvecklingsrådet är att stödja dessa, till exempel genom att erbjuda utbyte med personer i samma situation på andra myndigheter. Utvecklingsrådet sitter på en guldgruva av goda exempel och underlag för verksamhetsutveckling i form av bättre kvalitet, ökad delaktighet och arbetstillfredsställelse. Det måste nyttjas som ett led i ett ökat erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, säger Bo Oscarsson, som genomfört utvärderingen.»utvecklingsrådet sitter på en guldgruva av goda exempel och underlag för verksamhetsutveckling i form av bättre kvalitet, ökad delaktighet och arbetstillfredsställelse. Det måste nyttjas som ett led i ett ökat erfarenhetsutbyte mellan myndigheter.«att leda olikheter Inom Länsstyrelsen i Stockholm har man en längre tid arbetat med att utveckla sina chefer. Sedan en tid har man också aktivt strävat efter att främja mångfalden inom organisationen. Projektet, som fick stöd av Utvecklingsrådet, avslutades 2002 och utifrån arbetet har skriften Att leda olikheter tagits fram. Regeringen har gett alla statliga myndigheter i uppdrag att aktivt främja etnisk mångfald. Men hur leder man bäst en organisation som präglas av mångfald? För den som inte passar in på den stereotypa bilden av svensk statstjänsteman, kan organisationsstrukturer och arbetsformer utgöra stora hinder. På Länsstyrelsen i Stockholm vill man riva dessa hinder genom ett arbete med mångfald och ledarskap. Cheferna på Länsstyrelsen i Stockholm berättar vad de tycker om insatserna och hur det har påverkat dem. Materialet är gratis för dig i statlig sektor. Beställ skriften via fax: eller e-post:

7 Nystartade utvecklingsområden Satsa friskt Trots genomsnittligt låga sjukfrånvaronivåer i staten finns det områden där sjuktalen är oacceptabelt höga. Satsa friskt vill ändra på det. Efter överenskommelse mellan parterna på den statliga delen av arbetsmarknaden frigörs 150 miljoner kronor från Stiftelsen Statshälsan för det nya utvecklingsområdet Satsa friskt. Programmet, som startade sommaren 2003, ska arbeta för bätttre arbetsmiljö och sänkta sjuktal inom staten och beräknas pågå i minst tre år. Utvecklingsrådet står för övergripande projektledning och administration samt för förberedande arbete inför start av utvecklingsprojekten. Inledningsvis har verksamheten inom Satsa friskt inriktats på information och diskussioner med myndigheter inom olika sektorer och delar av landet. Insatserna inom Satsa friskt avser följande områden: Organisation, ledning och delaktighet Människa - IT Hot och våld Företagshälsovård Fysiska arbetsmiljöproblem Rehabilitering Friskvård Läs mer på under rubriken Satsa friskt. 7

8 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN 8

9 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Olikhet som tillgång Vi tenderar ofta att dela upp människor i kategorier. Gör man det går man miste om mycket av den potential som finns bland anställda och arbetssökande. Att rekrytera, behålla och utveckla kvalificerad kompetens blir en allt viktigare fråga och då är det viktigt att inte ha en begränsande syn på kompetens. Utvecklingsrådets nystartade område Olikhet som tillgång ska stödja myndigheternas arbete med att se och ta till vara alla anställdas kompetens och resurser. I december 2003 startade området där individen sätts i fokus. Ytterst är det här ett arbete som skapar attraktiva arbetsplatser och underlättar myndigheternas kompetensförsörjning. Till en början kommer några myndigheter att få särskilt stöd från Utvecklingsrådet. Det lokala utvecklingsarbetet kommer att handla om frågor som kommunikation, etnisk mångfald, jämställdhet, feedback, men också ledning, styrning och delaktighet. Resultaten följs upp och utifrån erfarenheterna ska metoder och arbetssätt utvecklas och spridas till en vidare krets av myndigheter. Läs mer på under rubriken Olikhet som tillgång. Lika möjligheter för kvinnor och män i staten Utvecklingsrådets nya område Lika möjligheter för kvinnor och män i staten ska verka för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och förutsättningar. Det gäller karriär- och kompetensutveckling, arbetsuppgifter, anställningsförhållanden och anställningsvillkor. Området startade i mars Arbetet är inriktat på metodutvecklingsprojekt för verksamhetsintegrering av jämställdhet och metodutveckling för karriär- och kompetensutveckling. Utvecklingsrådet kommer att sammanställa en kunskapsöversikt över relevant forskning. Läs mer på under rubriken Lika möjligheter för kvinnor och män.

10 Utvecklingsområden på väg att avslutas Arbeta utan stress Arbeta utan stress har stött myndigheter i deras arbete mot negativ stress. Nu integreras området i Satsa friskt. För att motarbeta arbetsbetingad ohälsa startade Utvecklingsrådet hösten 2001 utvecklingsområdet Arbeta utan stress. Området har stött och stimulerat lokala initiativ som syftar till att motverka negativ stress och stressrelaterad ohälsa på de statliga arbetsplatserna. Målet var att parterna ute på myndigheterna skulle utveckla metoder för att minska uppkomsten av stressrelaterad ohälsa, till exempel vid utformningen av arbetsorganisationen. Det finns två nätverk för idé- och erfarenhetsutbyte som stöd för det lokala utvecklingsarbetet inom området. Det första nätverket startade i november 2002 och består av Internationella Programkontoret, Räddningsverkets skola i Rosersberg, Statens ljud- och bildarkiv samt Åklagarkammaren i Uppsala. Samtliga av dessa har också ansökt om bidrag för konsultstöd i den interna processen som myndigheterna själva driver. I maj 2003 startades det andra nätverket bestående av Länsstyrelsen i Stockholms län, Mitthögskolan, Lantmäteriet, Kronofogdemyndigheten i Stockholm och Göteborg samt Mälar-

11 UTVECKLINGSOMRÅDEN PÅ VÄG ATT AVSLUTAS dalens högskola. Deltagande i nätverken har stimulerat till ansökningar om stöd för lokalt utvecklingsarbete. Ett fåtal myndigheter har hittills sökt och beviljats stöd av större omfattning. På mindre myndigheter har relativt begränsade bidrag gett god utdelning och även skapat möjligheter till lärande för andra verksamheter med liknande planeringsförutsättningar. Begränsade planeringsbidrag har visat sig vara till stor nytta även för större myndigheter som då kunnat påbörja den långsiktiga process som krävs för att komma tillrätta med sina arbetsrelaterade stressproblem. I flera fall har myndigheter återkommit för att få fortsatt stöd. Totalt har efterfrågan på stöd för att motverka stress i arbetet ökat markant under året. Arbeta utan stress har under året beviljat bidrag till nio myndigheter till ett samlat belopp om cirka 9 miljoner kronor. Utveklingsområdet kommer under 2004 att integreras i det nya området Satsa friskt. Förbättring av arbetsprocesser på Räddningsverket i Rosersberg Våren 2003 minskades personalstyrkan kraftigt vid Räddningsverket Centrum för risk- och säkerhetsutbildning i Rosersberg. Samtidigt införde man en ny organisationsstruktur som bland annat innebar en övergång till ett processinriktat arbetssätt. Det är två anledningar till att man startat ett utvecklingsprogram för att förankra den nya organisationen bland medarbetarna och samtidigt förbättra arbetsprocesserna.» Stress handlar ofta bland annat om brist på delaktighet och inflytande.«en tidigare genomförd arbetsmiljöundersökning visade att det inte var hög arbetsbelastning som var den främsta stressfaktorn utan att organisationsfrågor var av större betydelse. Nu kartlägger särskilda team de olika arbetsprocesserna och föreslår förbättringar utifrån resultatet. Styrkan i det här projektet är att alla anställda är involverade. Det gör det lite svårare och tar lite längre tid än om man till exempel tillsätter en grupp som gör allt arbete. Men vi tycker det är viktigt med delaktighet. Stress handlar ofta bland annat om brist på delaktighet och inflytande. Själva arbetssättet kan i sig minska stressfaktorerna, säger Karin Jonsson, personalhandläggare på Räddningsverket. Frisknärvaro på Kronofogdemyndigheten i Göteborg Under perioden ökade sjukskrivningarna på myndigheten med 20 procent varje år. En klimatundersökning visade också att en stor del av personalen upplevde att de hade en mycket stressig arbetssituation. Med projektet Frisknärvaro vill man nu ta ett helhetsgrepp och starta en utvecklingsprocess som involverar såväl medarbetare som chefer. Projektet syftar till att identifiera de faktorer som orsakar stressen och till att i olika arbetsgrupper hitta lösningar. Ett par delmål var att vid slutet av år 2003 skulle den upplevda stresssen vara mindre än 2001 och sjuktalet vara högst på samma nivå som Sjuktalet har gått ner mer än förväntat, däremot ligger den upplevda stressen i princip kvar på samma nivå. Men när vi analyserade orsakerna till detta, tycker vi ändå att vi kan vara nöjda. Under det senaste året har kontor stängts, personal har blivit uppsagd, har det varit flera chefsbyten och har ekonomin varit ansträngd. Detta är typiska faktorer som skulle kunna bidra till en klart förhöjd stressnivå, säger Ann-Marie Korpe, personalhandläggare på Kronofogdemyndigheten. På under rubriken Arbeta utan stress, finns fler exempel på projekt som fått stöd från Utvecklingsrådet.

12 Ålder och arbetsliv Tanken har varit att bidra till diskussionen om statens kompetensförsörjning. Fokus har legat på initiering av och stöd till lokala utvecklingsprojekt som ska stärka individens förmåga och vilja att arbeta fram till normal pensionsålder. Ambitionen har även varit att stödja överföring av kompetens och förmågan att attrahera ung arbetskraft. 12

13 UTVECKLINGSOMRÅDEN PÅ VÄG ATT AVSLUTAS Under 2003 har utvecklingsområdet gått igenom kunskapsläget inom området Ålder och arbetsliv. En sammanställning presenteras på Utvecklingsrådets hemsida. Ålder och arbetsliv har särskilt studerat erfarenheterna från övriga nordiska länder. Dialog med myndigheterna För att stimulera myndigheterna att börja arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen ur ett generationsväxlingsperspektiv har Ålder och arbetsliv inbjudit myndigheterna till dialogseminarier. Seminarierna har fungerat som inspirationsövningar och resulterat i fortsatta dialoger med enskilda myndigheter. Totalt har sju dialogseminarier genomförts på olika orter i landet, med cirka 200 deltagare från ett 60-tal myndigheter. En utvärdering av seminarierna visar att myndigheternas intresse och engagemang för åldersfrågan har ökat och att deltagarna från olika myndigheter har fått idéer till lokalt utvecklingsarbete. Området Ålder och arbetsliv avvecklas som särskilt område på Utvecklingsrådet från och med april 2004, men möjligheterna att söka bidrag för åldersrelaterade lokala utvecklingsprojekt finns kvar. Senioravdelning på häktet i Göteborg. Häktet i Göteborg har fått stöd från Utvecklingsrådet för att förbättra arbetsmiljön och anpassa arbetsuppgifterna för den äldre personalen. Detta sker samtidigt som nya former för kompetensöverföring i organisationen utvecklas. I en pilotverksamhet görs försök med en speciell senioravdelning där äldre intagna vårdas av seniora kriminalvårdare. Kompetensöverföringen sker genom att yngre, mindre erfaren personal som behöver stärkas i sin yrkesroll får arbeta parallellt med seniorer. Efter en försöksverksamhet på tre år räknar man med att kunna visa att merkostnaderna för verksamheten betalas genom minskad sjukskrivning. I Oslo har ett liknande försök visat på en drastisk minskning av sjukfrånvaron. På under rubriken Ålder och arbetsliv, finns fler exempel på projekt som fått stöd från Utvecklingsrådet. Ett dialogbaserat analysverktyg Frågan om ålder och arbetsliv är komplex och myndigheterna kan behöva stöd och hjälp i processen kring generationsväxlingen. För att tillgodose detta behov påbörjade Ålder och arbetsliv under året arbetet med att ta fram ett dialogbaserat analysverktyg som myndigheterna ska kunna använda i sitt interna utvecklings- och planeringsarbete för långsiktig kompetensförsörjning. Materialet är gratis för dig i statlig sektor. Beställ materialet via fax: eller e-post: 13

14 AVSLUTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Öppenhet på statliga arbetsplatser Syftet med utvecklingsområdet Öppenhet på statliga arbetsplatser har varit att bidra till att skapa en öppen och konstruktiv dialog på statliga arbetsplatser. Tanken har också varit att ge chefer och medarbetare bättre kännedom om innebörden i offentlighetsprincipen och yttrande- och meddelarfriheten. Arbetet inom området har följt två spår: Regelspåret har förmedlat kunskap till statliga chefer och medarbetare om offentlighetsprincipen samt yttrande- och meddelarfriheten. Metodspåret har erbjudit myndigheter stöd för att öka öppenheten på arbetsplatserna genom att förbättra dialogen mellan medarbetare och chef samt medarbetare emellan. Regelspåret förmedlar kunskap I maj 2003 deltog ett trettiotal personer från olika statliga myndigheter i ett heldagsseminarium om reglerna för yttrandefrihet och öppenhet. Den partsgemensamma skriften Bara vi har tydliga regler så mötte fortsatt stor efterfrågan även under år Hittills har den spridits i totalt tryckta exemplar. Skriften är gratis för statligt anställda och går även att ladda ner från Metodspåret erbjuder stöd Interaktivt drama För att ge myndigheterna ytterligare stöd och stimulans att ta steget till konkret arbete med öppenhet på den egna arbetsplatsen skapades ett IT-baserat verktyg i form av ett fiktivt drama i tre delar. Dramat skildrar hur en ny arbetsuppgift på Kommunikationsverket snabbt ställer vissa frågor om öppenhet på sin spets. Dramats första del bygger bland annat på de frågor som väcktes på öppenhetsseminariet år De fortsatta delarna bygger även in reaktioner som kommit från myndigheterna via e-post eller dramats interaktiva hemsida. Metodseminarier Under året genomfördes fyra inspirationsseminarier: Heldagsseminariet Att leda olikhet kräver öppenhet handlade om förändring, ökande komplexitet och det kommunikativa ledarskapet. Föreställningen Etik inom rättsväsendet om bemötande, medmänsklighet och etiska dilemmman hade målet att skapa en medvetenhet kring den dolda etiken på arbetsplatserna. Etik och trovärdighet i ledarskapet var ett ledarskapsseminarium liksom På spaning efter kunskapens ledarskap ett seminarium om att leda osynliga kunskapsprocesser. Lokala aktiviteter Under året fortsatte arbetet med stöd till olika aktiviteter på myndigheterna. Elsäkerhetsverket genomförde under hösten ett program med dialogträning för samtliga anställda. Hela arbetsmarknadsstyrelsens resultatenhet Arbetslivstjänster, cirka 250 personer, samt en enhet på Jordbruksverket använder sig på initiativ från Utvecklingsrådet av Open Space-metoden vid sitt interna 14

15 utvecklingsarbete. Cheferna vid Skattemyndigheten i Malmö fick stöd vid införandet av en ny medarbetarpolicy som metod/arbetssätt använde de sig av det så kallade dialogcaféet. Tullverket tog hjälp av Utvecklingsrådet för att integrera öppenhetsfrågor i sitt chefs- och ledarprogram. Läs mer om detta i rapporten Får jag lov?. På under rubriken Öppenhet, finns en presentation av kunskaper och metoder för öppenhet. Ett cd-romkort ger direkt tillgång till materialet och en beskrivande folder lockar till besök. Kortet har spridits i cirka exemplar inom statsförvaltningen. Öppenhet på statliga arbetsplatser avslutades vid årsskiftet En uppföljning av området blir klar i början av år Får jag lov? - Om öppenhet och Tullverket. Erfarenheter från en försöksverksamhet. Det finns inga enkla kriterier för öppenhetsarbete, det måste baseras på medarbetarnas individuella förutsättningar, organisationens mål och värderingar samt rådande arbetsklimat. Arbetet bör fortgå kontinuerligt eftersom förutsättningarna och omvärlden ständigt förändras. Det är ett arbete som ständigt måste försvaras, förnyas och utvecklas. I rapporten Får jag lov? beskrivs ett försök att starta en process för ökad öppenhet som har bedrivits i anslutning till det chefs- och ledarprogram Tullverket genomförde under åren 2002 och Materialet är gratis för dig i statlig sektor. Beställ skriften via fax: eller e-post: 15

16 Samverkan för utveckling Utvecklingsområdet Samverkan för utveckling skapades i samband med att det centrala avtalet med samma namn* slöts Huvuduppgiften var först att informera lokala parter om innehåll och intentioner med avtalet. Under året har utvecklingsområdet haft möjlighet att direkt stödja utvecklingsinsatser på myndigheterna. Under året har parter och verksamhetsansvariga på universitet och högskolor diskuterta möjligheter att införa och vidareutveckla samverkansarbetet. Det har skett i seminarieform och seminarierna har följts upp med personliga kontakter. Kontakter har också knutits mellan högskolorna genom att utvecklingsområdet gett direkt stöd till besök för att på så sätt sprida värdefulla erfarenheter. Ett exempel på en högskola som kommit långt i sitt samverkansarbete är Mitthögskolan. Andra exempel på organisationer med ett väl utvecklat arbete för samverkan är länsstyrelsen i Västra Götaland, några länsarbetsnämnder, Försvaret och Banverket. När det gäller affärsdri-

17 AVSLUTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN vande verk är en framgångsfaktor det ekonomiska intresset att det finns ett slags nödvändighet i att hitta lösningar som gynnar effektivitet och produktivitet. Utvecklingsområdet avslutades den sista juni Informationsinsatser och spridning av intentioner med avtalet bedöms avslutade. Det fortsattta arbetet för lokal samverkan stöds av andra utvecklingsområden inom Utvecklingsrådet. *Avtalet Samverkan för utveckling Avtalet syftar till att samverkan ska vara grunden i det lokala utvecklingsarbetet, såväl i vardagsfrågor som i den långsiktiga utvecklingen. Samverkan utvecklas mellan ledningen, de anställda och deras fackliga organisationer och tar sin utgångspunkt i verksamhetens krav och förutsättningar. Samverkanstanken bärs upp av begrepp som delaktighet, decentralisering, delegering och gemensamt intresse samt förutsätter en tydlig ansvarsfördelning. Växtkraft Mål 3 Sedan statliga myndigheter år 2000 fick samma möjligheter som privata företag att söka pengar ur den europeiska socialfondens program för kompetensutveckling, Växtkraft Mål 3, har Utvecklingsrådet arbetat med att informera om och hjälpa myndigheter att ta del av dessa möjligheter. Arbetet under 2003 har till stor del bestått av att diskutera och följa upp intervjuer med projektledare på myndigheterna. Målet var att presentera framgångsfaktorer vid kompetensutvecklingsarbete med stöd av Växtkraft Mål 3. Resultatet blev skriften Mål 3 inom statsförvaltningen lite men gott. Utvecklingsområdets aktiviteter är avslutade, men området finns kvar vilande för att följa utvecklingen i EU-programmet fram till och med Flera gemensamma nämnare för arbetsplatser med lyckade Mål 3-satsningar har hittats. Ett par av de viktigaste faktorerna är ledningens aktiva stöd, och ett uttalat mål att skapa en attraktiv arbetsplats. Viktigt är också viljan att öka delegering och bredda kompetensen. Fokus på verksamhetsutveckling med målet att bli bättre rustad att klara förändringar, liksom satsningar på att förbättra sin service är centralt. Slutligen är det också viktigt att ha en inriktning på så kallad kompetensväxling för att anställda ska klara förändrade arbetsuppgifter och få tid för reflektion i grupp. Totalt hade 442 statliga projekt fått stöd från programmet till och med 30 november Mål 3 inom statsförvaltningen Lite men gott Rapporten är en uppföljning av hur myndigheterna nyttjat Växtkraft Mål 3. Ser man till prestationer och resultat på de statliga arbetsplatser som engagerat sig i Växtkraft Mål 3 så handlar det om succé. Ser man istället till hur många statliga arbetsplatser som hittills medverkat i Mål 3-programmet så är antalet på tok för litet. Statlig sektor har inte sökt Mål 3-medel i proportion till sin andel sysselsatta av den totala arbetsmarknaden. Materialet är gratis för dig i statlig sektor. Beställ skriften via fax: eller e-post:

18 AVSLUTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Jämställdhet Utvecklingsagenter var ett projekt som gick djupt under ytan på jämställdheten. Arton personer, hälften kvinnor, hälften män startade utbildningen hösten 2000 och fjorton fullföljde den fram till vårvintern Utbildningen skulle förena personliga insikter med nyvunna kunskaper om de medvetna och omedvetna mekanismer som skapar ett arbetsliv i obalans. Agenterna gick tillbaka till sina arbetsplatser och drev lokala förändringsprojekt. Projektet ingick i det större programmet Maj ( myndighetsanpassat jämställdhetsprogram ), som också producerade konferenser och en liten bokserie. I december 2003 avslutades utvecklingsområdet Jämställdhet. Verksamheten under året har huvudsakligen bestått i stöd till Utvecklingsagenternas projekt på deras arbetsplatser. Vitsordssystemet avskaffades hos Stockholmspolisen Bo Isaksson vid Stockholmspolisen satte igång en översyn av det system för vitsord som låg till grund för uttagningar till utbildningar och användes vid rekrytering. Översynen visade att kvinnor systematiskt missgynnades av systemet. Det var nästan alltid en man som satte vitsord. Det gjorde att mäns värderingar slog igenom, nämligen att kvinnor inte är lika bra som män, säger Bo Isaksson. Resultatet av granskningen blev att vitsordssystemet avskaffades. Kartläggning medförde ändrade rutiner på Migrationsverket Bo Petersson vid Migrationsverket i Norrköping genomförde en kartläggning som gav upphov till förslag om bättre rutiner vid rekrytering, fördjupad analys av löneskillnader, en dialog om arbetsmiljön för att få ner sjuktalen samt att underlätta kombinationen arbete och föräldraskap. Resultaten har blivit att långtidssjukskrivningarna har planat ut. Även de totala sjuktalen har gått ner något. Andelen män på kvinnodominerade områden har ökat och fler kvinnor har blivit chefer. Dessutom har löneskillnaderna melllan kvinnor och män minskat. Jämställdhetsgrupper har bildats i alla delar av organisationen. Men när det gäller mäns uttag av dagar för vård av barn så är det fortfarande dåligt. Det viktigaste vi agenter gjorde var att sprida medvetenheten om vikten av jämställdhet i organisationen, säger Bo Petersson. Fler exempel på lokala utvecklingsprojekt som agenterna drivit med stöd från Utvecklingsrådet finns i rapporten, UtvecklingsAgenterna Rapport om ett jämställdhetsprojekt. Projekt Utvecklingsagenter, utbildningen och stödet till en rad lokala projekt som agenterna initierade efter utbildningen, kostade totalt cirka nio miljoner kronor. UtvecklingsAgenterna Rapport om ett jämställdhetsprojekt I rapporten, UtvecklingsAgenterna Rapport om ett jämställdhetsprojekt, redovisas erfarenheterna från Maj-projektet konkreta förändringar till det bättre på en rad svenska arbetsplatser och idéer om metoder för att arbeta med jämställdhet. Rapporten är gratis för dig i statlig sektor och kan beställas via fax: eller e-post:

19

20 Förvaltningsberättelse ALLMÄNT Utvecklingsrådet för den statliga sektorn är en ideell förening där Arbetsgivarverket, OFR, SACO-S och SEKO är medlemmar. Tillsammans bestämmer parterna vilka frågor rådet skall arbeta med. Utvecklingsrådets verksamhet 2003 har finansierats genom avgifter från de statliga myndigheterna baserade på deras lönesummor. Avgifterna fastställs genom centrala kollektivavtal mellan parterna. Under året har myndighetsavgifterna uppgått till 35,1 mkr (33,0 mkr). Utöver avgifterna disponerar Utvecklingsrådet för sin verksamhet det från tidigare år balanserade kapitalet och avkastningen på detta. Verksamhetens kostnader uppgår till 45,9 mkr (36,7 mkr). Av kostnaderna avser 18,4 mkr (11,9 mkr) finansiering av lokalt utvecklingsarbete, och 18,2 mkr (10,9 mkr) övrig verksamhet inom de olika utvecklingsområdena. För en mer detaljerad information hänvisas till Not 2. Kostnadsutvecklingen speglar den förnyelse av särskilda program och insatser som skett under året. Ett antal områden är under avveckling, med minskande kostnader som följd, samtidigt som uppbyggnad sker inom nya, för parterna aktuella verksamhetsfält. Förvaltningskostnader inklusive avskrivningar på anläggningstillgångar uppgår till 9,4 mkr (13,9 mkr). I föregående års förvaltningskostnader ingick omställningskostnader med 4,5 mkr hänförliga till den omorganisation som inleddes i slutet av år Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till 114,4 mkr (103,9 mkr). Därutöver har avsättningar till obeskattade reserver i form av periodiseringsfonder gjorts med sammantaget 18,5 mkr (20,1 mkr). MYNDIGHETSAVGIFTER Under såväl 2002 som 2003 har avgifterna till Utvecklingsrådet utgjort 0,055 % av samtliga statliga myndigheters lönesumma. Avgiftsbeloppen fastställs och insamlas till Utvecklingsrådet med administrativt stöd av SPV. Enligt avtal mellan parterna har Utvecklingsrådet i uppdrag att också ta in de avgifter som myndigheterna har att inbetala till Trygghetsstiftelsen. Parterna har beslutat att under åren 2004 och 2005 inte tillföra Utvecklingsrådet några myndighetsavgifter, men uttalat att detta inte avses påverka omfattningen av rådets verksamhet. 20

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

UtvecklingsAgenterna. rapport om ett jämställdhetsprojekt. Utvecklingsrådet för den statliga sektorn

UtvecklingsAgenterna. rapport om ett jämställdhetsprojekt. Utvecklingsrådet för den statliga sektorn UtvecklingsAgenterna rapport om ett jämställdhetsprojekt Utvecklingsrådet för den statliga sektorn UtvecklingsAgenterna Rapport om ett jämställdhetsprojekt Utvecklingsrådet för den statliga sektorn 2004

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2007 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN innehåll RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEÄRENDEN 4 BROTTSOFFERFONDEN 8 KUNSKAPSCENTRUM 11 ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 2 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2013 INNEHÅLL 3 Året i korthet 5 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Förvaltningberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport 12 Fem

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Fy vad jag retar mig på den där nya chefen. Årsredovisning I 07. Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro

Fy vad jag retar mig på den där nya chefen. Årsredovisning I 07. Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro Fy vad jag retar mig på den där nya chefen Årsredovisning I 07 Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro Inbjudan till årsstämma Anmälan om deltagande i årsstämman skall

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn

Läs mer

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006]

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] [2006] Årsredovisning Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] Om Fora Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer