INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ)"

Transkript

1 Sidan 1 INFORMATIONSMEMORANDUM Tingsryd 1609 AB (publ) Nyemission under tiden 26 april 25 maj 2011, efter principen först till kvarn gäller. Utgivit i april 2011, 4 sidor+ bilaga.

2 Sidan 2 DU blir ägare av Sveriges mest spännande aktie. DU blir delägare i 20-talet av Sveriges mest välstammade unghästar. Tingsryd 1609 AB publikt är ett bolag som kombinerar ett breddat hästägande och en elitsatsning inom travet. Du blir delägare i Sveriges mest lovande hästar med en liten egen insats utan stora risker. Vi satsar på inköp och träning av toppstammade unghästar för att ligga i toppen av svensk travsport. Urvalet av hästar sker bland de 150 mest välstammade i varje årskull. Det är en satsning som ger dig chansen till spännande upplevelser på elitnivå och chansen att med lite tur inblandat få god avkastning. Vår satsning är en 3-årig investeringsperiod och sedan skall vi skörda. Vi startade år 2010 med en emission som gav 800 aktieägare spridda över hela Sverige. Vi köpte 7 unghästar alla födda 2009 som noga valdes ut bland de bästa i årskullen. Dessa hästar är nu 2 år och tränas för att kunna göra sina första starter i år Det är fantastiskt fina hästar som lovar mycket. Se under rubriken Stallet på vår hemsida, så kan du se alla våra hästar. De flesta har redan gått sina premielopp. Nu fortsätter vår satsning med inköp av hästar födda 2010 som väljs bland de allra bästa i sin årskull. Dessa hästar är redan utvalda och bokade för vårt bolag: 1. hingst e. Pine Chip Sopran Sund, detta är en bror till den suveräne 3-årings dominanten Red Hot Dynamite tjänade 5 Mkr som 3-åring. 2. hingst e. Ken Warkentin Tricky Woo, detta är en bror till gulddivisionshästen Rakas. 3. hingst e. Donato Hanover Namarra Boko, far Donato Hanover 08,5 världens snabbaste 3-åring. 4. sto e. Chocolatier Radiant Lindy, far den i USA populäre Chocolatier och en vindsnabb mor med rekord 10,5. Avsikten är att köpa 6-8 hästar i år och Bolaget har utsett Travtränaren Per Nordström som tränare för stallets hästar. Per är 44 år och har varit professionell travtränare i 21 år och har de senaste 6 åren satsat enbart på catchdriving. Per har hittills i sin karriär vunnit cirka 850 segrar (varav cirka 800 i Sverige) och etablerar sig mer och mer i toppen av svensk travsport. NU erbjuder vi ytterligare fler att få chansen att bli delägare genom att köpa aktier i bolaget. Vi genomför en nyemission under tiden 26 april 25 maj Vi säljer 3000 aktier, pris per aktie 2 600:- som ger dig delägarskap i alla bolagets 20-tal välstammade unghästar. Tilldelning av aktier sker efter principen först till kvarn. Är du intresserad teckna aktier, då blir du aktieägare genom att fylla i teckningssedel och följa övriga anvisningar för inbetalning på vår hemsida Första möjliga teckningsdag är 26 april. OBS! Som delägare betalar du sedan endast en årlig service/administrativ avgift motsvarande min. 10:- och max. 30:- + moms per månad och aktie beroende på antalet aktier som tecknas. Denna serviceavgift täcker både träningsavgifter samt hästarnas försäkringar, avgifter till insatslopp, information om stallet och hästarna, bolagsinformation m.m. Alla som äger två eller fler aktier kommer tillhöra den grupp som det lottas ut hederspriser till vid hästarnas segrar och ett V5 alt. V65-system för 1600:- vid varje tävlingsdag på Tingsryds travet. DU är välkommen i gänget som satsar mot Toppen av svensk travsport gå till 26 april kan du börja teckna dina aktier.

3 Sidan 3 Inbjudan till förvärv av aktier i Tingsryd 1609 AB publikt. Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk materiell rätt. Detta erbjudande får inte distribueras till land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Bestämmelserna om prospekt återfinns i lagen om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande krävs inte, då det samlade värdet av de erbjudna aktierna ej uppgår till en miljon euro. Vi, såsom styrelsen i Tingsryd 1609 AB publikt, har upprättat detta erbjudande och, så vitt vi känner till, överensstämmer alla uppgifter med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka bilden av Tingsryd 1609 AB publikt. Sammanfattning av erbjudandet Härmed erbjuds aktier i Tingsryd 1609 AB publikt, pris per aktie kronor. Av dessa 3000 aktier, erbjuds aktier med företrädesrätt till de som är aktieägare i Tingsryd 1609 AB publikt på avstämningsdagen den 11 april Dessa aktieägare erbjuds att teckna 1 aktie för varje aktie man innehar. Aktier som tecknas med företrädesrätt erhåller en rabatt om 25% på priset per aktie. Av varje akties pris tillfaller kronor eget kapital och resterande kapital till en överkursfond. Första dag för teckning är den 26 april 2011 och sista dag för teckning är den 25 maj Handel med företrädesrätter samt teckning av aktier med företrädesrätter sker under tiden 26 april 13 maj Betalningsdag är senast 6 dagar efter teckningsdagen. För det fall samtliga aktier med teckningsrätter inte utnyttjas inom avsedd tid äger styrelsen rätt att inom ramen för emissionen erbjuda allmänheten dessa aktier. Bolagets verksamhet och syftet med erbjudandet Bolagets verksamhet skall vara att bedriva travsport på elitnivå. Målsättningen är att så många som möjligt ska kunna vara med och äga toppstammade travhästar. Utan att det för den skull krävs stort kapital i insats och risk för den enskilde. Bolaget skall kombinera ett brett ägande med en elitsatsning på välstammade unghästar med syftet att ge ägarna spännande upplevelser samt ökat värde på deras bolag. Det nu nyemitterade kapitalet skall användas till inköp av elitstammade unghästar under år 2011 och Villkor och anvisningar Sammanlagt erbjuds aktier i Tingsryd 1609 AB publikt. Minsta post är en aktie. Genom att göra teckning på och korrekt ange de uppgifter som behövs tecknar man sig för köp av aktier. Anmälan är bindande. Tilldelning av aktier sker efter anmälan och betalning. Meddelande om tilldelning kommer att ske genom bekräftelse via e-post eller postförsändelse. Betalning skall ske genom inbetalning på bankgiro senast 6 dagar efter teckningsdagen. Har betalning inte skett inom 6 dagar från teckningsdagen ogiltigförklaras köpet. Efter fullgjord betalning kommer överlåtelsen av aktier att ske, varefter aktieägaren omedelbart kommer att tas upp i Tingsryd 1609 AB publikts aktiebok. Notera att aktierna säljs löpande under perioden. Tilldelning av aktier sker alltså efter principen först till kvarn. Detta förhindrar att överteckning sker eftersom teckningen avbryts om aktier är tecknade och betalda. Fakta bolagsordning, årsavgift m.m. Revisor Revisor i Tingsryd 1609 AB publikt är Stig Löf vid Grant Thornton Sweden AB. Bolagets egna kapital Bolagets lägsta resp. högsta gräns för aktiekapitalets storlek är kronor respektive kronor kronor per aktie av det inbetalda kapitalet utgör aktiekapital, överskjutande kapital tillförs överkursfond. Aktierna Tingsryd 1609 AB publikt kommer endast att ha ett slag av aktier. Varje aktie i bolaget berättigar till en röst. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Aktierna är ej kontoförda hos VPC. Aktierna är ej heller noterade.

4 Sidan 4 Räkenskapsår Bolaget har kalenderår som räkenskapsår. Årsavgift Styrelsen i bolaget kommer årligen att fastställa en avgift som skall täcka del av hästarnas löpande kostnader samt kostnaden för, utlottade spelsystem, administration och informationsservice till aktieägarna. Aktieägarna förbinder sig att betala den av styrelsen fastställda årliga avgiften som motsvarar min. 10 kronor och max. 30 kronor+ moms per månad och aktie. År 2011 debiteras aktieägarna denna avgift att betala under juli/augusti månad. Fortsättningsvis skall denna årsavgift betalas under januari/februari månad. Budget och prognoser Se bilaga 1. OBS! framtida information om bolagets utveckling lämnas med elektroniska hjälpmedel. Riskfaktorer Potentiella köpare bör noggrant överväga risker innan beslut fattas om att investera i Tingsryd 1609 AB publikt aktie. Det finns inga garantier för att de hästar som bolaget förvärvar kommer att vinna några prispengar eller betinga ett högt pris vid ev. försäljning. Ytterligare faktorer inom eller utom bolagets kontroll kan påverka aktiens värde negativt och positivt. Vidare finns en risk att aktieägare vid likvidation kan komma att erhålla ett lägre belopp än det investerade eller i värsta fall förlora sitt investerade kapital. Aktieägare riskerar dock aldrig att förlora mer än det investerade beloppet. Skattekonsekvenser Denna sammanställning av skattekonsekvenser för investerare är baserad på aktuell svensk lagstiftning och är avsedd som allmän information. Den skattemässiga behandlingen av en enskild aktieägare är beroende på många faktorer. Särskilda skattekonsekvenser kan därför bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, t.ex. icke svenska medborgare eller den som inte är bosatt i Sverige. Varje aktieägare bör konsultera en skatterådgivare för information om de individuella skattekonsekvenser som förvärv av aktier i Tingsryd 1609 kan innebära t.ex. utländska skatteregler, dubbelbeskattningsregler m.m. Om aktieägare genom försäljning eller likvidation erhåller ett högre belopp än denne betalt för sina aktier, skall beloppet kapitalvinstbeskattas. Skattesatsen för fysiska personer 30 % av vinsten och 26,3% för juridiska personer. Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer, skattesats 30%. För juridiska personer är s.k. kapitalplaceringsaktiers utdelning skattepliktig inkomst med skattesats 26,3%. För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar åtnjuter skattefrihet i fråga om utdelning på onoterade s.k. näringsbetingade aktier. Välkommen som ägare i Tingsryd 1609 AB publikt. Styrelsen samt verkställande direktören i Tingsryd 1609 AB publikt april 2011 Olle Davidsson Styrelsens ordförande Karin Nilsson Claes Nydahl Hans Magnusson Roland Nordström Verkställande direktör

5 Sidan 5 Bil. 1. Resultatbudget 3000 aktier i nyemission Antal hästar Tusenkronor, Tkr Intäkter Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Prissumma, avgifter m.m Totalt intäkter Kostnader Träningsavg. provis,service m.m Avskrivningar Totalt kostnader Finansnetto RESULTAT Dispositioner RESULTAT f. skatt Skatt Årets resultat Balansbudget Hästar Inköp+del trän.avgift+ rättigh Avskrivningar Anlägg.tillgångar = hästar Kassa Oms.tillgångar Summa tillgångar Eget kapital inkl. överkursfond Utdelning till aktieägare Balans resultat Årets resultat S:a eget kapital Obeskattade reserver Skulder S:a eget kap o skulder Årsavgift (kr/månad) 25:- 20:- 15:- 10:- 0:- 0:- Statistik från 2008, insprungen prissumma under året i olika årskullar. 20 bästa 50 bästa alla startande Snitt snitt snitt 3-åringar: : : :- 4 åringar: : : :- De på pappret mest välstammade hästarna per årskull tar för sig mest av priskakan. Av de 20 bästa per årskull tillhör de bästa i gruppen på pappret de 150 mest välstammade hästarna. Övriga bland de 20 bästa (4-6) kommer från de övriga cirka 3500 hästarna i årskullen.

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Preferensaktier serie A Teckningsperiod 21 februari 2013 t.o.m. 19 april 2013 Sista likviddag den 26 april 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 48 600 000.

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 48 600 000. EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 48 600 000. ANMÄLNINGSPERIODER Anmälningsperiod 1: Till och med 1 mars 2013 Anmälningsperiod 2: 4 mars 12 april 2013 Anmälningsperiod

Läs mer

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med?

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? ScienceHouse Lund AB (publ) Org. nr.: 556848-9362 Emissionsmemorandum november 2011 Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? Sammanfattning INNEHÅLL Sammanfattning

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 50 000 000 TECKNINGSPERIOD 18 SEPTEMBER TILL 14 DECEMBER 2012

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 50 000 000 TECKNINGSPERIOD 18 SEPTEMBER TILL 14 DECEMBER 2012 EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 50 000 000 TECKNINGSPERIOD 18 SEPTEMBER TILL 14 DECEMBER 2012 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Units Teckningsperiod 10 oktober t.o.m. 29 november 2013 Sista likviddag den 6 december 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag (2005:551)

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Realfond Ryssland 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Teckningsperiod 12 november 2010 till 17 december 2010

Realfond Ryssland 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Teckningsperiod 12 november 2010 till 17 december 2010 Realfond Ryssland 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Teckningsperiod 12 november 2010 till 17 december 2010 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

RYSKA FASTIGHETSFONDEN I SVERIGE 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 8 FEBRUARI TILL 8 MARS 2013 INVESTMENT MEMORANDUM

RYSKA FASTIGHETSFONDEN I SVERIGE 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 8 FEBRUARI TILL 8 MARS 2013 INVESTMENT MEMORANDUM RYSKA FASTIGHETSFONDEN I SVERIGE 2 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 8 FEBRUARI TILL 8 MARS 2013 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer