Sammandrag av Investment Memorandum. Nyemission

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag av Investment Memorandum. Nyemission"

Transkript

1 Sammandrag av Investment Memorandum Nyemission september 2008

2 Allmän information om emissionen Affärsidé Arkiv Digitals affärsidé är att med så hög kvalitet som möjligt, digitalisera historiskt källmaterial i original, med senast tillgängliga tekniska utrustning samt sälja de digitaliserade bilderna till släktforskare, föreningar, bibliotek och andra forskare. Kontaktuppgifter Med Arkiv Digital respektive bolaget avses i detta investment memorandum Arkiv Digital AD AB. Postadress: Organisationsnummer: Telefon: Hemsida: E-post: Säte: Grusmalenvägen FALKENBERG Falkenberg Verksamhet Arkiv Digital digitaliserar genom nyfotografering historiskt arkivmaterial med fokus på kyrkoboksmaterial för försäljning till enskilda individer och institutioner som arkiv, bibliotek, föreningar och utbildningsförbund. Produktion bedrivs idag vid landsarkiven i Göteborg, Lund, Uppsala och Vadstena, Värmlandsarkiv i Karlstad, Stadsarkivet i Malmö samt vid Krigsarkivet i Stockholm. Allt material indexeras med så kallad NAD-kod ned till sidnivå och erbjuds kunderna via abonnemangstjänsten AD OnLine. Det är också möjligt att beställa enskilda volymer och få dessa levererade på CD-skivor. Arkiv Digital åtar sig också såväl mindre som större digitaliseringsuppdrag av annat arkivmaterial. Inbjudan till teckning av aktier Styrelsen i Arkiv Digital AD AB, inbjuder härmed sina aktieägare samt ett antal utvalda externa personer att teckna aktier i Arkiv Digital AD AB i samband med nyemission av som lägst aktier och som högst aktier om nominellt 0,10 kronor per aktie. Emissionskursen är 6 kr per aktie, vilket innebär att nyemissionen sammanlagt tillför bolaget som lägst kr och som högst kr vid full teckning och före avdrag för emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer efter nyemissionen att uppgå till som lägst kr fördelat på aktier och som högst kr fördelat på aktier. Syftet med emissionen är att öka takten i uppbyggnaden av bilddatabasen ytterligare, förstärka bolagets marknadsnärvaro, vidareutveckla vår onlinetjänst AD OnLine, att säkerställa finansieringen av den löpande verksamheten, samt att förstärka de finansiella resurserna för att kunna vara med och konkurrera om större internationella digitaliseringsuppdrag. Styrelsen bedömer att notering av bolagets aktie kan komma att ske Bolagets aktie kommer att VPC-registreras i god tid före notering. Emissionsgarantier Ett garantikonsortium av aktieägare har förbundit sig att tillsammans teckna minst aktier i nyemissionen, vilket medför att 100 procent av den lägsta emissionsvolymen och 25 procent av den maximala emissionsvolymen är garanterad. Utdelningspolicy När så är möjligt är det bolagets målsättning att dela ut minst 10 % av vinsten efter skatt 2

3 Emissionsvillkor i sammandrag Emissionsbelopp Beloppet skall uppgå till som lägst kronor och som högst kronor. Teckningskurs Teckningskursen är sex (6) kr per aktie. Teckning Företrädesemission för samtliga aktieägare att för var 77:e aktie teckna 10 nya aktier. Kvittning av kontantfordran får ske. Teckning får ske i poster om minst aktier (6 000 kr). Avstämningsdag Avstämningsdag är den 18 augusti Anmälningstid Anmälningstiden är den 22 augusti till den 10 september Anmälan sker till bolaget. Besked om tilldelning När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Det beräknas ske den 12 september Betalning Full betalning för tilldelade aktier erläggs kontant senast den 17 september 2008 enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota till bolagets nyemissionskonto i Nordea Aktiekapitalets ökning Aktiekapitalet kommer att ökas med som lägst kr och som högst kr. Företrädesrätt Befintliga aktieägare har företrädesrätt till teckning av aktier i relation till aktuellt aktieinnehav på avstämningsdagen Aktieägare med kontantfordran på bolaget har rätt att kvitta hela eller del av sådan fordran mot aktier till teckningskurs sex (6) kronor Aktier som inte tecknats enligt punkterna ovan erbjuds allmänheten Styrelse, ledning och revisor Magnus Näslund (f 1975), styrelseordförande, programmerare, aktier (privat och bolag) Daniel Hultman (f 1979), styrelseledamot, lantbrukare, entreprenör Karin Almlöf (f 1981), styrelseledamot, sjökapten, magisterexamen i logistik, aktier Magnus Lindskog (f 1967), styrelseledamot, ekonom, släktforskare, aktier Gabriel Wallgren (f 1967), VD, nationalekonom, släktforskare, aktier (privat och bolag) Niklas Hertzman (f 1969), vice VD, studier i datorteknik, släktforskare, aktier Görgen Olsson (f 1957), ekonomiansvarig, aktier (privat och bolag) Mikael Karlsson (f 1971), produktionsansvarig, släktforskare, aktier Jan Strand (f 1963), auktoriserad revisor, Hurtigs revisionsbyrå 3

4 Företagspresentation och framtidsplaner Allmänt Från idé till verklighet Initiativet till grundandet av företaget Arkiv Digital togs av Mikael Karlsson, Gabriel Wallgren, Magnus Näslund med flera under sommaren Mikael Karlsson hade då sedan något år tillbaka börjat digitalfotografera Bohusläns kyrkoböcker systematiskt, Gabriel Wallgren hade ett mångårigt förflutet som släktforskare och som delägare i Genline där Magnus Näslund varit programmerare och också delägare. Under hösten 2005 formaliserades samarbetet genom bildandet av bolaget Arkiv Digital AD AB. Under sommaren 2008 slogs Arkiv Digital AD AB ihop med HH DigiArkiv AB (f d GH Microscan, grundat 2001) genom att Arkiv Digital förvärvade samtliga aktier i bolaget och därmed togs ett viktigt steg i skapandet av framtidens släktforskarföretag. Personal Bolaget har idag 18 personer anställda varav fem på deltid, motsvarande 15 heltidstjänster samt har under vissa perioder haft uppemot ytterligare tre personer extra anställda. För att utöka produktionen i framtiden kommer personalstyrkan att utökas med fler anställda under de kommande åren. Säkerhet Arkiv Digital har lagt ner mycket arbete på säkerhet. Konkret innebär detta att bolaget redan i produktionsledet säkerhetskopierar de digitala bilderna. Bilddatabasen är för närvarande försäkrad för 21 miljoner kronor. Framtidsplaner Parallellt med att Arkiv Digital kommer att starta produktion vid fler arkiv under resten av 2008 så kommer också de traditionella kyrkoböckerna färdigställas för fler län på redan aktuella arkiv. Arkiv Digitals målsättning är att vara klar med kyrkböckerna för hela Sverige under När väl kyrkböckerna för ett helt landsarkivs område är klart fortsätter Arkiv Digital med digitaliseringen av andra källor såsom domböcker, bouppteckningar och mantalslängder för att nämna några. Längst har Arkiv Digital hunnit i Värmlands län, där vi förutom kyrkböckerna (fram till ca 1894) är klara med bouppteckningar (till och med 1900), generalmönsterrullor, domböcker (för närvarande till och med 1725), sockenstämmoprotokoll och flyttattester. Arkiv Digital har också systematiskt börjat digitalisera det så kallade moderna materialet av kyrkböckerna, d v s församlingsböcker, flyttningslängder, födelse-, vigsel- och dödböcker fram till den 70-åriga sekretessgränsen (för närvarande 1938). Än så länge så har modernt material endast fotograferats vid landsarkiven i Göteborg och Lund samt stadsarkivet i Malmö. Det har tidigare rått en viss förvirring kring det moderna materialet då Personuppgiftslagen (PUL) tolkats olika av olika arkiv och personer. Riksarkivet har nyligen gjort en omtolkning av Personuppgiftslagen, vilket signalerar för en öppnare syn på digitalisering av yngre material och vi räknar därför med att få tillstånd att fotografera modernt material vid de arkiv där vi ännu inte gör det. Allt eftersom den digitala databasen för släktforskning kommer att färdigställas räknar Arkiv Digital med att kunna dra fördelar av vår speciellt framtagna teknik för storskalig databasproduktion av digitala bilder. Ett första exempel på detta är att Arkiv Digital har integrerat en koppling mellan arkivförteckning och bildpresentationsprogram (se vidare i stycket om databasen, nedan). Så väl privata företag som offentliga myndigheter har material som kan komma att bli föremål för digitalisering. På samma sätt gäller givetvis att Arkiv Digital inte på något sätt är bundna till Sverige för sin verksamhet. 4

5 Kyrkoboksbilder och kvalitet Arkiv Digital har valt en annan väg än andra aktörer då det gäller att framställa digitala bilder av kyrkböcker och annat arkivmaterial. Då alla andra har utgått ifrån mormonernas (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), i många fall mer än 50 år gamla, mikrofilmning och framställt digitala kopior ur denna, har Arkiv Digital istället valt att nyfotografera kyrkböckerna och annat material med högupplösta digitalkameror. Genom att Arkiv Digital valt att själva direktfotografera originalkällan innebär detta också att Arkiv Digital ensamt innehar upphovsrätten på de digitala bilderna och alltså inte riskerar någon rättslig strid vad gäller intrång i upphovsrätten. Detta medför också att vi på sikt skulle kunna licensiera ut delar av vår bilddatabas till andra aktörer och på så sätt få licensintäkter. Trots att det finns många fördelar med Arkiv Digitals sätt att arbeta, kan inte nog betonas bolagets främsta konkurrensfördel, kvaliteten på bilderna. Genom att bilderna är i färg är det också möjligt att utläsa olika nyanser, vilket t ex gör att även svårt fuktskadade volymer kan vara läsbara hos Arkiv Digital. Bilderna nedan visar hur mycket det kan skilja i läsbarhet mellan en mikrofilmsbild och Arkiv Digitals bild av originalet. Mikrofilm Arkiv Digitals bild Källa: Godegård C:3, s 367, Vadstena landsarkiv 5

6 Teknik Produktionssystemet Arkiv Digital arbetar idag med avancerade digitalkameror för att kunna återge originalhandlingen med bästa möjliga skärpa och precision. Bolaget har idag en produktionskapacitet på bilder per arbetsdag. Systemet är skalbart och produktionskapaciteten kommer därför att höjas i takt med tillgången på ökade finansiella resurser. Produktionssystemet är idag skräddarsytt för Arkiv Digitals nuvarande verksamhet (digitalisering av kyrkböcker), men kan enkelt tillämpas på all form av stordriftsproduktion av digitala bilder. Databasen Databasen är mycket flexibelt konstruerad vilket gör att det går att samköra data på bästa sätt för att ge våra kunder relevant information. All denna information visas inte för kunderna idag, och utveckling av databasen sker kontinuerligt. En av svårigheterna vid konstruktionen av databaser med mycket kringinformation är att kunna presentera komplexa data på ett bra och överskådligt sätt. Arkiv Digital har lagt ner stora resurser och ansträngningar på att designa en framtidssäker databas som går att utöka till andra användningsområden än släktforskning. Konkret innebär detta att Arkiv Digital nyligen som enda aktör kunde lansera en integrerad koppling mellan arkivförteckning, annan information om arkivet och själva bilderna i vårt bildpresentationsprogram AD OnLine. Den grundläggande informationen kommer från NAD (nationella arkivdatabasen), men här finns också möjlighet att lägga till ytterligare relevant information. Sökfönstret i AD OnLine. Bilden visar information om Acklinga kyrkoarkiv (vänstersidan) och om volymen Acklinga C:2 (högersidan). Samtidigt finns en klickbar weblänk, som poppar upp om man klickar på den, till NAD (Riksarkivets nationella arkivdatabas). Via ytterligare ett klick på volymen Acklinga C:2 öppnas den första bilden av originalboken i en ny flik. 6

7 Detta innebär att Arkiv Digital redan idag förfogar över tekniken för att i nästa steg länka ihop personregister och enskilda bilder där personen i registret är omnämnd. Inom en snar framtid kommer Arkiv Digital presentera en sökfunktion där en sökning på Anders Larsson född 1786 i Acklinga ger en träff och därefter genom ett enkelt klick komma direkt till bilden i originalkällan Acklinga C:2 bild 125 (därefter är det naturligtvis upp till användaren att göra en bedömning om det är rätt Anders Larsson). Bildformat Arkiv Digital har utvecklat ett eget bildformat, baserat på marknadens bästa waveletkompressionsteknologi. Det är detta bildformat (ad1) som används i presentationen av bilderna i abonnemangstjänsten AD OnLine. Detta innebär att vi kan specialanpassa komprimeringen efter den tekniska kvaliteten och statistiska data associerad med digitala bilder av historiska böcker. Detta ger naturligtvis upphov till alternativa användningsområden av bildformatet inom andra former av digitaliseringsprojekt. Den teknik vi använder är inte royaltybaserad per bild eller per kund. Arkiv Digital har undersökt hur mjukvarupatent relaterar till tekniken så att bolaget inte riskerar att drabbas av framtida problem i det fall EU i framtiden kommer att tillåta mjukvarupatent. Klientapplikationer Utöver databasen och det egenutvecklade bildformatet har Arkiv Digital utvecklat flera program som används internt samt genom bolagets internettjänst AD OnLine (programvaran AD Client) även externt. Samtliga program är utvecklade med en metod som både gör att Arkiv Digital kan återanvända all källkod mellan olika plattformar som bolaget önskar stödja (exempelvis windows, mac, linux och unix) men samtidigt har prestanda som är jämförbar med en applikation som är utvecklad specifikt för en plattform. Detta betyder att Arkiv Digital kan nå andra typer av kunder på sikt, t ex universitet, som ofta är antingen mainframe- eller unixbaserade. Detta medför också att vår personal kan välja rätt plattform för uppgiften i produktionsledet. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att Arkiv Digital med en hög grad av egenutvecklad teknik uppnår fördelar, dels genom att man kan skräddarsy sitt användande av tekniken på ett optimalt och effektivt sätt, dels uppnår långsiktiga kostnadsfördelar genom detta eftersom man slipper licensavgifter och royalties. Arkiv Digital har genom denna höga egenutvecklandegrad också skapat sig andra fördelar på teknikområdet. Den tekniska kompetensen i kombination med insikter och kunskaper om arkivmaterial och släktforskning ger Arkiv Digital ett övertag gentemot dess konkurrenter. Även om syftet i nuläget är att använda tekniken för framställning och tillgängliggörande av en bilddatabas avsedd för främst släktforskare, kan samma teknik användas i helt andra sammanhang inom all form av storskalig produktion av digitala bilddatabaser. Genom Arkiv Digitals höga tekniska kunnande kommer Arkiv Digital att kunna konkurrera på den internationella marknaden, där kunderna ställer stora krav på lättillgänglighet, komplexitet och kvalitet. Marknaden Marknadsunderlag Enligt uppskattning finns det drygt 25 miljoner personer i världen med svenska rötter. Av nio miljoner svenskar uppskattas drygt släktforska själva. Över människor är idag föreningsanslutna i en av Sveriges största folkrörelser. Samtidigt beräknas antalet släktforskare öka de kommande åren i samband med att personer födda på 1940-talet går i pension. 7

8 Diagram 1. Tillväxten i antalet medlemmar i till Sveriges Släktforskarförbund anslutna föreningar I Sverige finns också viktiga kundgrupper i form av bibliotek, föreningar och olika former av studieförbund exempelvis ABF, Medborgarskolan och Vuxenskolan med flera. Kontakten med dessa kundgrupper kommer att intensifieras under resten av 2008 då Arkiv Digital kommer att kunna erbjuda specialdesignade abonnemang till speciella grupper. I övriga världen, där USA, Finland, Norge, Danmark och Australien utmärker sig, är intresset redan stort för vad Arkiv Digital har att erbjuda. Av naturliga skäl är distribution via CD inte rätt medium för att nå ut på denna mycket stora marknad. Då man numera kan beställa ett abonnemang och samtidigt betala med betalkort kommer utlandsförsäljningen att öka kraftigt. Samtidigt kommer delar av hemsidan att göras tillgänglig på andra språk, till att börja med på engelska. Marknaden Digitala bilder Branschen digitalt distribuerade bilder av arkivhandlingar omsatte ca 27 Mkr Det var en ökning med sju procent mot året innan jämfört med en 25 procentig ökning mellan 2005 och I denna siffra ingår även Riksarkivets enhet SVAR:s försäljning och uthyrning av mikrokort. Avmattningen i branschtillväxten beror sannolikt på ökad konkurrens med en viss prispress som följd. Marknaden domineras fortfarande av SVAR och Genline. Arkiv Digitals bedömning är att marknaden kommer att växa med 25 procent (mätt i antalet kunder) och procent (mätt i omsättning) årligen under de kommande åren. Arkiv Digitals målsättning är att under 2009 uppnå en marknadsandel på över 30 procent. Marknadsstrategi Arkiv Digital bedriver ett intensivt arbete för att nå ut med budskapet om de högkvalitativa bilderna vi står för. Detta sker med hjälp av hittills etablerade kontakter med olika släktforskarföreningar samt närvaro på mässor och andra sammankomster för släktforskare. Våra nyheter citeras ofta av Sveriges släktforskarförbunds dagliga nättidning Rötter och diskussionsforumet Anbytarforum. Vi förser också släktforskarföreningar med informationsmaterial för publicering i deras publikationer. Nästintill all försäljning sker idag genom att kunderna själva lägger in sina beställningar direkt i vårt egenutvecklade orderhanteringssystem via bolagets hemsida Årets stora händelse blir släktforskardagarna i Malmö augusti Arkiv Digital är en av de större sponsorerna och satsar stort på att bli huvudattraktionen vid årets släktforskardagar. 8

9 Tjänsten Arkiv Digitals huvudprodukt är abonnemangstjänsten AD OnLine. Priset för ett årsabonnemang är kr för privatpersoner. Bibliotek, föreningar och andra institutioner betalar kr för första licensen och kr per licens för ytterligare licenser och år. Dessutom finns specialanpassade abonnemangsformer till bland annat utbildningsförbund där vi har möjlighet att skräddarsy abonnemangen beroende på antalet deltagare och tidslängd på abonnemanget. I dagsläget innehåller databasen drygt 11 miljoner bilder motsvarande 22 miljoner sidor. Arkiv Digital gör bedömningen att databasen kommer att innehålla minst 13 miljoner bilder vid årets slut. Samtidigt som det är möjligt att abonnera på Arkiv Digitals bilddatabas kommer möjligheten att köpa volymer på CD att finnas kvar, en möjlighet som idag saknas hos Arkiv Digitals konkurrenter. Det egenutvecklade bildvisningsprogrammet i AD OnLine är lättnavigerat, lättfattligt och leder till ingång i originalkällan med några enkla klick. Från sökfunktionen (se bild på sidan 11) kommer man med ett enkelt klick direkt till bildvisningen i programmet. Bilderna är indexerade ner på sidnivå (vi utgår ifrån högersidan, därför visas sidan 179 i programmet medan prästens originalpaginering visar 178, se bilden nedan). Det är möjligt att ha flera arkivvolymer öppna samtidigt varför det är möjligt att med ett enkelt klick växla mellan husförhörslängd och födelsebok. I verktygsfältet finns tydliga ikoner för utskrift (med källangivelse), bokmärke (för att snabbt komma till en sparad bild igen eller delge andra släktforskare vilken bild man tittar på), förflyttning mellan bilderna (en eller fem bilder framåt eller tillbaka), rullningslist (för att snabbt komma till rätt bild eller sida), zoomfunktion, bildrotering samt bildinställningar (för att kunna förbättra läsbarheten än mer). Självklart finns det snabbfunktioner via tangentbordet och mushjul som underlättar användandet. 9

10 Nedanstående karta visar hur långt Arkiv Digital hunnit med digitaliseringen av de svenska kyrkböckerna i färg. I flera län är det inte bara kyrkböckerna som är digitaliserade utan även andra källor såsom sockenstämmoprotokoll, bouppteckningar, domböcker, generalmönsterrullor för att nämna några. Arkiv Digitals målsättning är att vara klara med kyrkböckerna för hela Sverige under

11 Aktieägareabonnemang Nyligen införde Arkiv Digital aktieägareabonnemang. Detta innebär att aktieägare som äger minst aktier i Arkiv Digital AD AB får köpa abonnemang till mycket förmånliga priser. Detta innebär att aktieägare (se ovan) har rätt att köpa tvåårsabonnemang för 995 kronor (ordinarie pris kronor - en rabatt på drygt 58 %). Samma rabattstorlek gäller även de föreningar som är aktieägare i Arkiv Digital (två års abonnemang för samma pris som för ett år). Konkurrensfördelar Arkiv Digital är med sin Internettjänst AD OnLine ett mycket konkurrenskraftigt alternativ. Med ett högt tempo i produktionen och möjlighet att snabbt digitalisera serier som inte tidigare varit mikrofilmade kommer Arkiv Digital snabbt att ta ytterligare marknadsandelar. Arkiv Digital har även en fördel i sitt teknikkunnande där vi ständigt utvecklar nya sätt att utveckla applikationer för att underlätta kopplingar mellan arkiv, register och originalinformation. Genom en kostnadseffektiv produktion kan Arkiv Digital hålla konkurrenskraftiga priser. Den egenutvecklade tekniken i flera led samt att originalböckerna digitaliseras direkt gör att Arkiv Digital inte är beroende av andra. Sist men inte minst så är Arkiv Digitals färgbilder av en överlägsen kvalitet jämfört med vad våra konkurrenter kan erbjuda. Finansiella mål Arkiv Digitals verksamhet kan delas in i tre delar: Digitalisering av de svenska kyrkböckerna för släktforskare, andra digitaliseringsuppdrag och försäljning av det teknologiska kunnandet. Då de båda sistnämnda affärsområdena ännu befinner sig på utvecklingsstadiet är osäkerheten allt för stor för att sätta upp finansiella mål för dessa. Det kan dock inte nog understrykas att dessa båda affärsområden på sikt kan komma att utgöra huvuddelen av Arkiv Digitals verksamhet. De finansiella målen de närmaste åren för den släktforskningsrelaterade delen av Arkiv Digitals verksamhet kan formuleras enligt nedanstående tabell: Omsättning Investeringar i bilddatabas Årets resultat Uppfyllandet av ovanstående finansiella mål är avhängigt följande förutsättningar: Att kundtillväxten fortsätter att öka allteftersom databasen byggs upp i en allt snabbare takt och därigenom även omfattar nya geografiska områden, vilket attraherar kunder med intresse i nya delar av landet Att Arkiv Digital får tillträde till de arkiv där man idag saknar verksamhet Diversifiering till nya serier och arkivbildare Ökade marknadsföringsinsatser och fler samarbetsavtal med släktforskarföreningar Fortsatt teknisk utveckling av produktionssystem, databasen och klientapplikationer 11

12 VD har ordet Arkiv Digital har i mycket hög utsträckning satsat på att ta fram egen teknik för att hantera stora digitala databaser som kan hantera en mängd kringinformation kring de enskilda digitala bilderna. Dessutom har vi utvecklat ett eget bildformat med speciell teknik för att kunna skräddarsy bildkomprimeringen med hänsyn till specialförhållanden för den specifika databasen. Detta gör att vår teknologi i framtiden också kommer att kunna appliceras på helt andra marknader än den svenska släktforskarmarknaden. Den historiska utvecklingen visar att ju mer lättanvänd, tillgänglig och billig ny teknik är, ju större förutsättningar finns det för att marknaden i sig växer snabbare. Med drygt elva miljoner bilder av överlägsen kvalitet, en kraftfull och innehållsrik plattform, i form av AD OnLine, har vi skapat en mycket stark produkt som ger släktforskare en snabb ingång till de svenska kyrkböckerna till ett av marknadens absolut lägsta priser. Vi har satt en ny standard för vad kunderna kan kräva av en leverantör av kyrkböcker online - bilderna ska vara i färg! Arkiv Digital inte bara leder utvecklingen utan vi tar hjälp av våra kunder som är med som ett naturligt led i utvecklingen av nya tjänster och produkter. På kort tid har vi byggt en stabil och uppskattad plattform att fortsätta skapandet av det perfekta verktyget för släktforskandet ifrån. Arkiv Digital ser en mycket spännande framtida utveckling inom släktforskningen där integration av exempelvis arkivförteckningar och olika typer av register direkt integreras med vårt bildpresentationsprogram AD OnLine. För att uppnå detta kommer Arkiv Digital att utöka samarbetet med föreningar och andra former av sammanslutningar. Förestående nyemission genomförs för att säkerställa att vi kan fortsätta vidareutvecklingen av tekniken, hålla ett högt tempo i den fortsatta bildproduktionen samt stärka de finansiella resurserna, som är en förutsättning för fortsatt expansion. Av Arkiv Digitals 116 aktieägare är flertalet släktforskare. Nyligen införde Arkiv Digital speciella aktieägareabonnemang till kraftigt reducerat pris. Sveriges släktforskare, våra kunder, utgör den viktigaste samarbetspartnern för oss och vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och delta i förverkligandet av vår vision. Ett breddat ägande ger också förutsättningar för en kommande notering av aktien. I somras förstärkte Arkiv Digital sin ledande position ytterligare genom att gå samman med den andra leverantören av digitala färgbilder, DigiArkiv, med verksamhet främst i Skåne. Mycket värdefull kompetens och kunnande tillfördes därmed Arkiv Digital och samtidigt blev de tidigare ägarna av DigiArkiv delägare i Arkiv Digital. Tillsammans går vi därmed med de bästa förutsättningar och med stor optimism framtiden till mötes. Välkommen att bli delägare i framtidens släktforskningsföretag Arkiv Digital! Gabriel Wallgren VD, Arkiv Digital AD AB 12

Investment memorandum

Investment memorandum Investment memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Business Control Systems Sverige AB (publ) inför listning på AktieTorget. Teckningstid: 15 november 3 december 2010. Distributionsområde Aktierna

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

DNA-Guide Investment memorandum Emission nummer 2: 2009-10-01

DNA-Guide Investment memorandum Emission nummer 2: 2009-10-01 DNA-Guide Investment memorandum Emission nummer 2: 2009-10-01 VIKTIG INFORMATION I det här investment memorandumet används termerna DNA-Guide, bolaget eller företaget, beroende på sammanhang, för att beteckna

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Viktig information Detta memorandum

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Private Placement ART2DENT AB. Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB

Private Placement ART2DENT AB. Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB Private Placement ART2DENT AB Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB VD har ordet Tandteknik handlar i första hand om att ge patienter en ersättning för tänder som gått

Läs mer

Axonkids AB Emissionsmemorandum 2014

Axonkids AB Emissionsmemorandum 2014 Axonkids AB Emissionsmemorandum 2014 Innehåll Styrelsens försäkran 3 Villkor och anvisningar 5 Handel i aktien 6 Välkommen som aktieägare 7 Bakgrund till noteringen och framtida kapitalbehov 8 Axonkids

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget

Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget FDT tillhandahåller affärs- och butiksdatasystem som förenklar och effektiviserar för

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

investeringsmemorandum 2008

investeringsmemorandum 2008 Occasion Wine Sweden AB Postadress: Box 55 653, 102 14 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 9-11, 114 47 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8-40 01 52 30 :: Fax: +46 (0)8-6 64 68 48 info@occasionwine.se

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 RISKFAKTORER... 5 OM PROSPEKTET... 7 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER... 8 BAKGRUND OCH MOTIV...

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö MEMorAndUM 1 Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser Vi vet en sak: Om vi fortsätter att förbruka resurser

Läs mer

L I O N. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 MAGASIN THE WIZARD OF WOZ WWW.MEDIAMAC.DK DANMARKS STØRSTE MAC COMMUNITY FINAL CUT PRO X

L I O N. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 MAGASIN THE WIZARD OF WOZ WWW.MEDIAMAC.DK DANMARKS STØRSTE MAC COMMUNITY FINAL CUT PRO X Memorandum Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 2011 LÆS DANMARKS ENESTE MAGASIN KUN OM MAC - FØRSTE NUMMER Mobil Business Mobilbranschens magasin och mötesplats #1 2011 www.mobilbusiness.se MAGASINET

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer