Sammandrag av Investment Memorandum. Nyemission

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag av Investment Memorandum. Nyemission"

Transkript

1 Sammandrag av Investment Memorandum Nyemission september 2008

2 Allmän information om emissionen Affärsidé Arkiv Digitals affärsidé är att med så hög kvalitet som möjligt, digitalisera historiskt källmaterial i original, med senast tillgängliga tekniska utrustning samt sälja de digitaliserade bilderna till släktforskare, föreningar, bibliotek och andra forskare. Kontaktuppgifter Med Arkiv Digital respektive bolaget avses i detta investment memorandum Arkiv Digital AD AB. Postadress: Organisationsnummer: Telefon: Hemsida: E-post: Säte: Grusmalenvägen FALKENBERG Falkenberg Verksamhet Arkiv Digital digitaliserar genom nyfotografering historiskt arkivmaterial med fokus på kyrkoboksmaterial för försäljning till enskilda individer och institutioner som arkiv, bibliotek, föreningar och utbildningsförbund. Produktion bedrivs idag vid landsarkiven i Göteborg, Lund, Uppsala och Vadstena, Värmlandsarkiv i Karlstad, Stadsarkivet i Malmö samt vid Krigsarkivet i Stockholm. Allt material indexeras med så kallad NAD-kod ned till sidnivå och erbjuds kunderna via abonnemangstjänsten AD OnLine. Det är också möjligt att beställa enskilda volymer och få dessa levererade på CD-skivor. Arkiv Digital åtar sig också såväl mindre som större digitaliseringsuppdrag av annat arkivmaterial. Inbjudan till teckning av aktier Styrelsen i Arkiv Digital AD AB, inbjuder härmed sina aktieägare samt ett antal utvalda externa personer att teckna aktier i Arkiv Digital AD AB i samband med nyemission av som lägst aktier och som högst aktier om nominellt 0,10 kronor per aktie. Emissionskursen är 6 kr per aktie, vilket innebär att nyemissionen sammanlagt tillför bolaget som lägst kr och som högst kr vid full teckning och före avdrag för emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer efter nyemissionen att uppgå till som lägst kr fördelat på aktier och som högst kr fördelat på aktier. Syftet med emissionen är att öka takten i uppbyggnaden av bilddatabasen ytterligare, förstärka bolagets marknadsnärvaro, vidareutveckla vår onlinetjänst AD OnLine, att säkerställa finansieringen av den löpande verksamheten, samt att förstärka de finansiella resurserna för att kunna vara med och konkurrera om större internationella digitaliseringsuppdrag. Styrelsen bedömer att notering av bolagets aktie kan komma att ske Bolagets aktie kommer att VPC-registreras i god tid före notering. Emissionsgarantier Ett garantikonsortium av aktieägare har förbundit sig att tillsammans teckna minst aktier i nyemissionen, vilket medför att 100 procent av den lägsta emissionsvolymen och 25 procent av den maximala emissionsvolymen är garanterad. Utdelningspolicy När så är möjligt är det bolagets målsättning att dela ut minst 10 % av vinsten efter skatt 2

3 Emissionsvillkor i sammandrag Emissionsbelopp Beloppet skall uppgå till som lägst kronor och som högst kronor. Teckningskurs Teckningskursen är sex (6) kr per aktie. Teckning Företrädesemission för samtliga aktieägare att för var 77:e aktie teckna 10 nya aktier. Kvittning av kontantfordran får ske. Teckning får ske i poster om minst aktier (6 000 kr). Avstämningsdag Avstämningsdag är den 18 augusti Anmälningstid Anmälningstiden är den 22 augusti till den 10 september Anmälan sker till bolaget. Besked om tilldelning När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Det beräknas ske den 12 september Betalning Full betalning för tilldelade aktier erläggs kontant senast den 17 september 2008 enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota till bolagets nyemissionskonto i Nordea Aktiekapitalets ökning Aktiekapitalet kommer att ökas med som lägst kr och som högst kr. Företrädesrätt Befintliga aktieägare har företrädesrätt till teckning av aktier i relation till aktuellt aktieinnehav på avstämningsdagen Aktieägare med kontantfordran på bolaget har rätt att kvitta hela eller del av sådan fordran mot aktier till teckningskurs sex (6) kronor Aktier som inte tecknats enligt punkterna ovan erbjuds allmänheten Styrelse, ledning och revisor Magnus Näslund (f 1975), styrelseordförande, programmerare, aktier (privat och bolag) Daniel Hultman (f 1979), styrelseledamot, lantbrukare, entreprenör Karin Almlöf (f 1981), styrelseledamot, sjökapten, magisterexamen i logistik, aktier Magnus Lindskog (f 1967), styrelseledamot, ekonom, släktforskare, aktier Gabriel Wallgren (f 1967), VD, nationalekonom, släktforskare, aktier (privat och bolag) Niklas Hertzman (f 1969), vice VD, studier i datorteknik, släktforskare, aktier Görgen Olsson (f 1957), ekonomiansvarig, aktier (privat och bolag) Mikael Karlsson (f 1971), produktionsansvarig, släktforskare, aktier Jan Strand (f 1963), auktoriserad revisor, Hurtigs revisionsbyrå 3

4 Företagspresentation och framtidsplaner Allmänt Från idé till verklighet Initiativet till grundandet av företaget Arkiv Digital togs av Mikael Karlsson, Gabriel Wallgren, Magnus Näslund med flera under sommaren Mikael Karlsson hade då sedan något år tillbaka börjat digitalfotografera Bohusläns kyrkoböcker systematiskt, Gabriel Wallgren hade ett mångårigt förflutet som släktforskare och som delägare i Genline där Magnus Näslund varit programmerare och också delägare. Under hösten 2005 formaliserades samarbetet genom bildandet av bolaget Arkiv Digital AD AB. Under sommaren 2008 slogs Arkiv Digital AD AB ihop med HH DigiArkiv AB (f d GH Microscan, grundat 2001) genom att Arkiv Digital förvärvade samtliga aktier i bolaget och därmed togs ett viktigt steg i skapandet av framtidens släktforskarföretag. Personal Bolaget har idag 18 personer anställda varav fem på deltid, motsvarande 15 heltidstjänster samt har under vissa perioder haft uppemot ytterligare tre personer extra anställda. För att utöka produktionen i framtiden kommer personalstyrkan att utökas med fler anställda under de kommande åren. Säkerhet Arkiv Digital har lagt ner mycket arbete på säkerhet. Konkret innebär detta att bolaget redan i produktionsledet säkerhetskopierar de digitala bilderna. Bilddatabasen är för närvarande försäkrad för 21 miljoner kronor. Framtidsplaner Parallellt med att Arkiv Digital kommer att starta produktion vid fler arkiv under resten av 2008 så kommer också de traditionella kyrkoböckerna färdigställas för fler län på redan aktuella arkiv. Arkiv Digitals målsättning är att vara klar med kyrkböckerna för hela Sverige under När väl kyrkböckerna för ett helt landsarkivs område är klart fortsätter Arkiv Digital med digitaliseringen av andra källor såsom domböcker, bouppteckningar och mantalslängder för att nämna några. Längst har Arkiv Digital hunnit i Värmlands län, där vi förutom kyrkböckerna (fram till ca 1894) är klara med bouppteckningar (till och med 1900), generalmönsterrullor, domböcker (för närvarande till och med 1725), sockenstämmoprotokoll och flyttattester. Arkiv Digital har också systematiskt börjat digitalisera det så kallade moderna materialet av kyrkböckerna, d v s församlingsböcker, flyttningslängder, födelse-, vigsel- och dödböcker fram till den 70-åriga sekretessgränsen (för närvarande 1938). Än så länge så har modernt material endast fotograferats vid landsarkiven i Göteborg och Lund samt stadsarkivet i Malmö. Det har tidigare rått en viss förvirring kring det moderna materialet då Personuppgiftslagen (PUL) tolkats olika av olika arkiv och personer. Riksarkivet har nyligen gjort en omtolkning av Personuppgiftslagen, vilket signalerar för en öppnare syn på digitalisering av yngre material och vi räknar därför med att få tillstånd att fotografera modernt material vid de arkiv där vi ännu inte gör det. Allt eftersom den digitala databasen för släktforskning kommer att färdigställas räknar Arkiv Digital med att kunna dra fördelar av vår speciellt framtagna teknik för storskalig databasproduktion av digitala bilder. Ett första exempel på detta är att Arkiv Digital har integrerat en koppling mellan arkivförteckning och bildpresentationsprogram (se vidare i stycket om databasen, nedan). Så väl privata företag som offentliga myndigheter har material som kan komma att bli föremål för digitalisering. På samma sätt gäller givetvis att Arkiv Digital inte på något sätt är bundna till Sverige för sin verksamhet. 4

5 Kyrkoboksbilder och kvalitet Arkiv Digital har valt en annan väg än andra aktörer då det gäller att framställa digitala bilder av kyrkböcker och annat arkivmaterial. Då alla andra har utgått ifrån mormonernas (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), i många fall mer än 50 år gamla, mikrofilmning och framställt digitala kopior ur denna, har Arkiv Digital istället valt att nyfotografera kyrkböckerna och annat material med högupplösta digitalkameror. Genom att Arkiv Digital valt att själva direktfotografera originalkällan innebär detta också att Arkiv Digital ensamt innehar upphovsrätten på de digitala bilderna och alltså inte riskerar någon rättslig strid vad gäller intrång i upphovsrätten. Detta medför också att vi på sikt skulle kunna licensiera ut delar av vår bilddatabas till andra aktörer och på så sätt få licensintäkter. Trots att det finns många fördelar med Arkiv Digitals sätt att arbeta, kan inte nog betonas bolagets främsta konkurrensfördel, kvaliteten på bilderna. Genom att bilderna är i färg är det också möjligt att utläsa olika nyanser, vilket t ex gör att även svårt fuktskadade volymer kan vara läsbara hos Arkiv Digital. Bilderna nedan visar hur mycket det kan skilja i läsbarhet mellan en mikrofilmsbild och Arkiv Digitals bild av originalet. Mikrofilm Arkiv Digitals bild Källa: Godegård C:3, s 367, Vadstena landsarkiv 5

6 Teknik Produktionssystemet Arkiv Digital arbetar idag med avancerade digitalkameror för att kunna återge originalhandlingen med bästa möjliga skärpa och precision. Bolaget har idag en produktionskapacitet på bilder per arbetsdag. Systemet är skalbart och produktionskapaciteten kommer därför att höjas i takt med tillgången på ökade finansiella resurser. Produktionssystemet är idag skräddarsytt för Arkiv Digitals nuvarande verksamhet (digitalisering av kyrkböcker), men kan enkelt tillämpas på all form av stordriftsproduktion av digitala bilder. Databasen Databasen är mycket flexibelt konstruerad vilket gör att det går att samköra data på bästa sätt för att ge våra kunder relevant information. All denna information visas inte för kunderna idag, och utveckling av databasen sker kontinuerligt. En av svårigheterna vid konstruktionen av databaser med mycket kringinformation är att kunna presentera komplexa data på ett bra och överskådligt sätt. Arkiv Digital har lagt ner stora resurser och ansträngningar på att designa en framtidssäker databas som går att utöka till andra användningsområden än släktforskning. Konkret innebär detta att Arkiv Digital nyligen som enda aktör kunde lansera en integrerad koppling mellan arkivförteckning, annan information om arkivet och själva bilderna i vårt bildpresentationsprogram AD OnLine. Den grundläggande informationen kommer från NAD (nationella arkivdatabasen), men här finns också möjlighet att lägga till ytterligare relevant information. Sökfönstret i AD OnLine. Bilden visar information om Acklinga kyrkoarkiv (vänstersidan) och om volymen Acklinga C:2 (högersidan). Samtidigt finns en klickbar weblänk, som poppar upp om man klickar på den, till NAD (Riksarkivets nationella arkivdatabas). Via ytterligare ett klick på volymen Acklinga C:2 öppnas den första bilden av originalboken i en ny flik. 6

7 Detta innebär att Arkiv Digital redan idag förfogar över tekniken för att i nästa steg länka ihop personregister och enskilda bilder där personen i registret är omnämnd. Inom en snar framtid kommer Arkiv Digital presentera en sökfunktion där en sökning på Anders Larsson född 1786 i Acklinga ger en träff och därefter genom ett enkelt klick komma direkt till bilden i originalkällan Acklinga C:2 bild 125 (därefter är det naturligtvis upp till användaren att göra en bedömning om det är rätt Anders Larsson). Bildformat Arkiv Digital har utvecklat ett eget bildformat, baserat på marknadens bästa waveletkompressionsteknologi. Det är detta bildformat (ad1) som används i presentationen av bilderna i abonnemangstjänsten AD OnLine. Detta innebär att vi kan specialanpassa komprimeringen efter den tekniska kvaliteten och statistiska data associerad med digitala bilder av historiska böcker. Detta ger naturligtvis upphov till alternativa användningsområden av bildformatet inom andra former av digitaliseringsprojekt. Den teknik vi använder är inte royaltybaserad per bild eller per kund. Arkiv Digital har undersökt hur mjukvarupatent relaterar till tekniken så att bolaget inte riskerar att drabbas av framtida problem i det fall EU i framtiden kommer att tillåta mjukvarupatent. Klientapplikationer Utöver databasen och det egenutvecklade bildformatet har Arkiv Digital utvecklat flera program som används internt samt genom bolagets internettjänst AD OnLine (programvaran AD Client) även externt. Samtliga program är utvecklade med en metod som både gör att Arkiv Digital kan återanvända all källkod mellan olika plattformar som bolaget önskar stödja (exempelvis windows, mac, linux och unix) men samtidigt har prestanda som är jämförbar med en applikation som är utvecklad specifikt för en plattform. Detta betyder att Arkiv Digital kan nå andra typer av kunder på sikt, t ex universitet, som ofta är antingen mainframe- eller unixbaserade. Detta medför också att vår personal kan välja rätt plattform för uppgiften i produktionsledet. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att Arkiv Digital med en hög grad av egenutvecklad teknik uppnår fördelar, dels genom att man kan skräddarsy sitt användande av tekniken på ett optimalt och effektivt sätt, dels uppnår långsiktiga kostnadsfördelar genom detta eftersom man slipper licensavgifter och royalties. Arkiv Digital har genom denna höga egenutvecklandegrad också skapat sig andra fördelar på teknikområdet. Den tekniska kompetensen i kombination med insikter och kunskaper om arkivmaterial och släktforskning ger Arkiv Digital ett övertag gentemot dess konkurrenter. Även om syftet i nuläget är att använda tekniken för framställning och tillgängliggörande av en bilddatabas avsedd för främst släktforskare, kan samma teknik användas i helt andra sammanhang inom all form av storskalig produktion av digitala bilddatabaser. Genom Arkiv Digitals höga tekniska kunnande kommer Arkiv Digital att kunna konkurrera på den internationella marknaden, där kunderna ställer stora krav på lättillgänglighet, komplexitet och kvalitet. Marknaden Marknadsunderlag Enligt uppskattning finns det drygt 25 miljoner personer i världen med svenska rötter. Av nio miljoner svenskar uppskattas drygt släktforska själva. Över människor är idag föreningsanslutna i en av Sveriges största folkrörelser. Samtidigt beräknas antalet släktforskare öka de kommande åren i samband med att personer födda på 1940-talet går i pension. 7

8 Diagram 1. Tillväxten i antalet medlemmar i till Sveriges Släktforskarförbund anslutna föreningar I Sverige finns också viktiga kundgrupper i form av bibliotek, föreningar och olika former av studieförbund exempelvis ABF, Medborgarskolan och Vuxenskolan med flera. Kontakten med dessa kundgrupper kommer att intensifieras under resten av 2008 då Arkiv Digital kommer att kunna erbjuda specialdesignade abonnemang till speciella grupper. I övriga världen, där USA, Finland, Norge, Danmark och Australien utmärker sig, är intresset redan stort för vad Arkiv Digital har att erbjuda. Av naturliga skäl är distribution via CD inte rätt medium för att nå ut på denna mycket stora marknad. Då man numera kan beställa ett abonnemang och samtidigt betala med betalkort kommer utlandsförsäljningen att öka kraftigt. Samtidigt kommer delar av hemsidan att göras tillgänglig på andra språk, till att börja med på engelska. Marknaden Digitala bilder Branschen digitalt distribuerade bilder av arkivhandlingar omsatte ca 27 Mkr Det var en ökning med sju procent mot året innan jämfört med en 25 procentig ökning mellan 2005 och I denna siffra ingår även Riksarkivets enhet SVAR:s försäljning och uthyrning av mikrokort. Avmattningen i branschtillväxten beror sannolikt på ökad konkurrens med en viss prispress som följd. Marknaden domineras fortfarande av SVAR och Genline. Arkiv Digitals bedömning är att marknaden kommer att växa med 25 procent (mätt i antalet kunder) och procent (mätt i omsättning) årligen under de kommande åren. Arkiv Digitals målsättning är att under 2009 uppnå en marknadsandel på över 30 procent. Marknadsstrategi Arkiv Digital bedriver ett intensivt arbete för att nå ut med budskapet om de högkvalitativa bilderna vi står för. Detta sker med hjälp av hittills etablerade kontakter med olika släktforskarföreningar samt närvaro på mässor och andra sammankomster för släktforskare. Våra nyheter citeras ofta av Sveriges släktforskarförbunds dagliga nättidning Rötter och diskussionsforumet Anbytarforum. Vi förser också släktforskarföreningar med informationsmaterial för publicering i deras publikationer. Nästintill all försäljning sker idag genom att kunderna själva lägger in sina beställningar direkt i vårt egenutvecklade orderhanteringssystem via bolagets hemsida Årets stora händelse blir släktforskardagarna i Malmö augusti Arkiv Digital är en av de större sponsorerna och satsar stort på att bli huvudattraktionen vid årets släktforskardagar. 8

9 Tjänsten Arkiv Digitals huvudprodukt är abonnemangstjänsten AD OnLine. Priset för ett årsabonnemang är kr för privatpersoner. Bibliotek, föreningar och andra institutioner betalar kr för första licensen och kr per licens för ytterligare licenser och år. Dessutom finns specialanpassade abonnemangsformer till bland annat utbildningsförbund där vi har möjlighet att skräddarsy abonnemangen beroende på antalet deltagare och tidslängd på abonnemanget. I dagsläget innehåller databasen drygt 11 miljoner bilder motsvarande 22 miljoner sidor. Arkiv Digital gör bedömningen att databasen kommer att innehålla minst 13 miljoner bilder vid årets slut. Samtidigt som det är möjligt att abonnera på Arkiv Digitals bilddatabas kommer möjligheten att köpa volymer på CD att finnas kvar, en möjlighet som idag saknas hos Arkiv Digitals konkurrenter. Det egenutvecklade bildvisningsprogrammet i AD OnLine är lättnavigerat, lättfattligt och leder till ingång i originalkällan med några enkla klick. Från sökfunktionen (se bild på sidan 11) kommer man med ett enkelt klick direkt till bildvisningen i programmet. Bilderna är indexerade ner på sidnivå (vi utgår ifrån högersidan, därför visas sidan 179 i programmet medan prästens originalpaginering visar 178, se bilden nedan). Det är möjligt att ha flera arkivvolymer öppna samtidigt varför det är möjligt att med ett enkelt klick växla mellan husförhörslängd och födelsebok. I verktygsfältet finns tydliga ikoner för utskrift (med källangivelse), bokmärke (för att snabbt komma till en sparad bild igen eller delge andra släktforskare vilken bild man tittar på), förflyttning mellan bilderna (en eller fem bilder framåt eller tillbaka), rullningslist (för att snabbt komma till rätt bild eller sida), zoomfunktion, bildrotering samt bildinställningar (för att kunna förbättra läsbarheten än mer). Självklart finns det snabbfunktioner via tangentbordet och mushjul som underlättar användandet. 9

10 Nedanstående karta visar hur långt Arkiv Digital hunnit med digitaliseringen av de svenska kyrkböckerna i färg. I flera län är det inte bara kyrkböckerna som är digitaliserade utan även andra källor såsom sockenstämmoprotokoll, bouppteckningar, domböcker, generalmönsterrullor för att nämna några. Arkiv Digitals målsättning är att vara klara med kyrkböckerna för hela Sverige under

11 Aktieägareabonnemang Nyligen införde Arkiv Digital aktieägareabonnemang. Detta innebär att aktieägare som äger minst aktier i Arkiv Digital AD AB får köpa abonnemang till mycket förmånliga priser. Detta innebär att aktieägare (se ovan) har rätt att köpa tvåårsabonnemang för 995 kronor (ordinarie pris kronor - en rabatt på drygt 58 %). Samma rabattstorlek gäller även de föreningar som är aktieägare i Arkiv Digital (två års abonnemang för samma pris som för ett år). Konkurrensfördelar Arkiv Digital är med sin Internettjänst AD OnLine ett mycket konkurrenskraftigt alternativ. Med ett högt tempo i produktionen och möjlighet att snabbt digitalisera serier som inte tidigare varit mikrofilmade kommer Arkiv Digital snabbt att ta ytterligare marknadsandelar. Arkiv Digital har även en fördel i sitt teknikkunnande där vi ständigt utvecklar nya sätt att utveckla applikationer för att underlätta kopplingar mellan arkiv, register och originalinformation. Genom en kostnadseffektiv produktion kan Arkiv Digital hålla konkurrenskraftiga priser. Den egenutvecklade tekniken i flera led samt att originalböckerna digitaliseras direkt gör att Arkiv Digital inte är beroende av andra. Sist men inte minst så är Arkiv Digitals färgbilder av en överlägsen kvalitet jämfört med vad våra konkurrenter kan erbjuda. Finansiella mål Arkiv Digitals verksamhet kan delas in i tre delar: Digitalisering av de svenska kyrkböckerna för släktforskare, andra digitaliseringsuppdrag och försäljning av det teknologiska kunnandet. Då de båda sistnämnda affärsområdena ännu befinner sig på utvecklingsstadiet är osäkerheten allt för stor för att sätta upp finansiella mål för dessa. Det kan dock inte nog understrykas att dessa båda affärsområden på sikt kan komma att utgöra huvuddelen av Arkiv Digitals verksamhet. De finansiella målen de närmaste åren för den släktforskningsrelaterade delen av Arkiv Digitals verksamhet kan formuleras enligt nedanstående tabell: Omsättning Investeringar i bilddatabas Årets resultat Uppfyllandet av ovanstående finansiella mål är avhängigt följande förutsättningar: Att kundtillväxten fortsätter att öka allteftersom databasen byggs upp i en allt snabbare takt och därigenom även omfattar nya geografiska områden, vilket attraherar kunder med intresse i nya delar av landet Att Arkiv Digital får tillträde till de arkiv där man idag saknar verksamhet Diversifiering till nya serier och arkivbildare Ökade marknadsföringsinsatser och fler samarbetsavtal med släktforskarföreningar Fortsatt teknisk utveckling av produktionssystem, databasen och klientapplikationer 11

12 VD har ordet Arkiv Digital har i mycket hög utsträckning satsat på att ta fram egen teknik för att hantera stora digitala databaser som kan hantera en mängd kringinformation kring de enskilda digitala bilderna. Dessutom har vi utvecklat ett eget bildformat med speciell teknik för att kunna skräddarsy bildkomprimeringen med hänsyn till specialförhållanden för den specifika databasen. Detta gör att vår teknologi i framtiden också kommer att kunna appliceras på helt andra marknader än den svenska släktforskarmarknaden. Den historiska utvecklingen visar att ju mer lättanvänd, tillgänglig och billig ny teknik är, ju större förutsättningar finns det för att marknaden i sig växer snabbare. Med drygt elva miljoner bilder av överlägsen kvalitet, en kraftfull och innehållsrik plattform, i form av AD OnLine, har vi skapat en mycket stark produkt som ger släktforskare en snabb ingång till de svenska kyrkböckerna till ett av marknadens absolut lägsta priser. Vi har satt en ny standard för vad kunderna kan kräva av en leverantör av kyrkböcker online - bilderna ska vara i färg! Arkiv Digital inte bara leder utvecklingen utan vi tar hjälp av våra kunder som är med som ett naturligt led i utvecklingen av nya tjänster och produkter. På kort tid har vi byggt en stabil och uppskattad plattform att fortsätta skapandet av det perfekta verktyget för släktforskandet ifrån. Arkiv Digital ser en mycket spännande framtida utveckling inom släktforskningen där integration av exempelvis arkivförteckningar och olika typer av register direkt integreras med vårt bildpresentationsprogram AD OnLine. För att uppnå detta kommer Arkiv Digital att utöka samarbetet med föreningar och andra former av sammanslutningar. Förestående nyemission genomförs för att säkerställa att vi kan fortsätta vidareutvecklingen av tekniken, hålla ett högt tempo i den fortsatta bildproduktionen samt stärka de finansiella resurserna, som är en förutsättning för fortsatt expansion. Av Arkiv Digitals 116 aktieägare är flertalet släktforskare. Nyligen införde Arkiv Digital speciella aktieägareabonnemang till kraftigt reducerat pris. Sveriges släktforskare, våra kunder, utgör den viktigaste samarbetspartnern för oss och vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och delta i förverkligandet av vår vision. Ett breddat ägande ger också förutsättningar för en kommande notering av aktien. I somras förstärkte Arkiv Digital sin ledande position ytterligare genom att gå samman med den andra leverantören av digitala färgbilder, DigiArkiv, med verksamhet främst i Skåne. Mycket värdefull kompetens och kunnande tillfördes därmed Arkiv Digital och samtidigt blev de tidigare ägarna av DigiArkiv delägare i Arkiv Digital. Tillsammans går vi därmed med de bästa förutsättningar och med stor optimism framtiden till mötes. Välkommen att bli delägare i framtidens släktforskningsföretag Arkiv Digital! Gabriel Wallgren VD, Arkiv Digital AD AB 12

Sammandrag av Investment Memorandum. Nyemission

Sammandrag av Investment Memorandum. Nyemission Sammandrag av Investment Memorandum Nyemission maj 2007 Affärsidé Arkiv Digitals affärsidé är att med så hög kvalitet som möjligt digitalisera historiskt källmaterial i original med senast tillgängliga

Läs mer

Investment Memorandum. Nyemission

Investment Memorandum. Nyemission Investment Memorandum Nyemission maj 2007 Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning Arkiv Digital AD AB (emissionserbjudande maj 2007) Affärsidé och affärsvision Sidan 3 Definitioner Sidan 3 Inbjudan till

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2006. Sida 1 av 12

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2006. Sida 1 av 12 Årsredovisning 2006 Sida 1 av 12 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 6 Balansräkning sidan 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2008 Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633

Årsredovisning 2008 Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633 Årsredovisning 2008 Arkiv Digital AD AB Innehåll VD har ordet... 3 Kort om Arkiv Digital... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Allmänt om verksamheten... 7 Flerårsjämförelse... 7 Investeringar... 7 Omsättning

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

SVAR. Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar

SVAR. Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar SVAR Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar Version: 2.8 Datum: 2017-10-03 SVAR Svensk arkivinformation Box 160, 880 40 Ramsele

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA!

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA! . ATT BÖRJA SLÄKTFORSKA... A. Varför?... B. Information...6 C. Föreningar och kurser...8 D. Dataprogram...9 E. Referensverk.... VAD BEHÖVS?... DEL LETA! DEL KONTAKTA! 8. KONTAKTER ÄR ALLT!... 9. SKAFFA

Läs mer

SVAR. Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar

SVAR. Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar SVAR Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar Version: 2.2 Datum: 2015-03-26 SVAR Svensk arkivinformation Box 160, 880 40 Ramsele

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 Användarmanual till AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2010 Arkiv Digital AD AB Innehåll Kort om Arkiv Digital... 3 VD har ordet... 5 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 7 Företagsledning... 7 Styrelse och Revisor...

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Modul: Sök släkt i kyrkoböckerna

Modul: Sök släkt i kyrkoböckerna Modul: Sök släkt i kyrkoböckerna Kyrkoböckerna Kyrkoböckerna online Demogafisk Databas Södra Sverige, ddss.nu Sök i Arkiv Digital Sök i Arkiv Digital Dokumentera uppgifter från kyrkoböckerna i Disgen Kom

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2013 kl. 13.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C i Malmö. A. Rätt att

Läs mer

SeniorNet Lidingö 2015-11-23

SeniorNet Lidingö 2015-11-23 SeniorNet Lidingö 2015-11-23 Vi har AD-Online gratis t.o.m. den 30 November-2015 1. Gå till denna länk: http://www.arkivdigital.se/kod/dis1503 2. Registrera dig. (glöm inte skriva upp lösenordet du väljer)

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars 2015. Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: 556688-7633

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari mars 2015. Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: 556688-7633 Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari mars 2015 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

Lina Samuelsson. Släktforskning PÅ NÄTET

Lina Samuelsson. Släktforskning PÅ NÄTET Lina Samuelsson Släktforskning PÅ NÄTET Del LETA!. Hur släktforskar man?... 4 4. Kyrkböcker på Internet.... Söka i databaser... 0 6. Utomlands... 4 7. Soldater, sjömän och smeder... 48 . HUR SLÄKTFORSKAR

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

SVAR, Riksarkivet, Nationella arkivdatabasen och lite ArkivDigital (SVAR, RA, NAD och AD)

SVAR, Riksarkivet, Nationella arkivdatabasen och lite ArkivDigital (SVAR, RA, NAD och AD) SVAR, Riksarkivet, Nationella arkivdatabasen och lite ArkivDigital (SVAR, RA, NAD och AD) 1. Avancerad sökning i ArkivDigital 2. Riksarkivets nya portal 3. Svar 4. NAD inte gå över ån efter vatten! 2014-03-30

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Släktforska där du är...

Släktforska där du är... Årsredovisning 2012 Arkiv Digital AD AB Släktforska där du är... Släktforska där du är... Innehåll 1 ArkivDigital i korthet, 2012 i siffror 2 VD har ordet 3 Styrelse och ledning 4 150 000 böcker i dina

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Välkommen till ArkivDigital! Låt oss bjuda på en kort rundtur.

Välkommen till ArkivDigital! Låt oss bjuda på en kort rundtur. Välkommen till ArkivDigital! Låt oss bjuda på en kort rundtur. Du har just startat Arkiv Digital. Klicka på Sök i arkivet för att komma till kyrkböcker och andra historiska dokument. Där hittar du också

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014 VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014 AFFÄRSIDÉ Bolagets affärsidé är att våra närodlade naturchips ska upplevas som godare,

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete

Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Riktlinjer och mål för digitaliseringsarbete Inledning I december 2011 beslutade regeringen om en Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial

Läs mer

Avrapportering av uppdrag till Riksarkivet att beskriva förutsättningarna för öppen och fri arkivinformation

Avrapportering av uppdrag till Riksarkivet att beskriva förutsättningarna för öppen och fri arkivinformation Datum 2017-05-15 1 (4) Avrapportering av uppdrag till Riksarkivet att beskriva förutsättningarna för öppen och fri arkivinformation Regeringen beslutade den 23 mars 2017 att ge Riksarkivet i uppdrag att

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:29 2011-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) 2016-08-23 Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 september 2016 klockan 18:00,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

DIS-Filbyter.se. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm.

DIS-Filbyter.se. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen Inbjudan till kurser i Linköping våren 2014 Innehåll Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 2 Kurser I Disgen L 1 Disgen

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer