Inbjudan till teckning av aktier i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i FormPipe Software AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 2 juli 2012; eller Senast den 27 juni 2012 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte utnyttjats för teckning av nya aktier. Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare och att tidsfristen för teckning kan variera. Notera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter.

2 Definitioner FormPipe Software eller Bolaget avser i detta prospekt FormPipe Software AB (publ), org. nr , eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken FormPipe Software AB (publ) är moderbolag (även benämnd enbart Koncernen). Traen avser i detta prospekt Traen Holding A/S, danskt bolagsregistreringsnummer , eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken Traen Holding A/S är moderbolag. Transaktionen avser i detta prospekt FormPipe Softwares förvärv av Traen. När begreppet Företrädesemission används i detta Prospekt avses inbjudan till befintliga aktieägare i FormPipe Software att med företrädesrätt teckna nya aktier. Med betalda tecknade aktier (BTA) avses interimsaktier som utfärdas vid betalning av teckningskursen (som den definieras nedan) innan utfärdande av de nya aktierna. Med teckningskurs avses teckningskursen för de nya aktierna, vilken uppgår till 3,40 kronor per aktie. Teckningsperiod avser den perioden då nya aktier kan tecknas. Med avstämningsdag avses avstämningsdag hos Euroclear Sweden för tilldelning av teckningsrätter, vilken är bestämd till den 13 juni Med Euroclear Sweden avses Euroclear Sweden AB. Prospektet avser detta prospekt, vilket upprättats av styrelsen för FormPipe Software med anledning av Företrädesemissionen och upptagande till handel av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Hänvisningen till Garantiavtalet avser det avtal under vilket Carnegie Investment Bank AB har förbundit sig att teckna sin i garantiavtalet specificerade andel av nya aktier som inte tecknats under teckningstiden, till ett sammanlagt belopp om maximalt 10 miljoner kronor. Övriga garanter avser i detta Prospekt Provider Capital Sweden AB, Karl Perlhagen, Erik Selin Fastigheter AB, AB Stena Metall Finans AB, Ponderus Securities AB, Vätterleden AB, Nordstenen AB, Traction Delta AB, Tibia Konsult AB, och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som var för sig och inte solidariskt, förbundit sig att teckna och betala för nya aktier för ett belopp motsvarande sammanlagt maximalt 94 miljoner kronor. Viktig Information Detta prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varken teckningsrätterna, BTA eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess senaste form ( Securities Act ), någon provinslag i Kanada, eller i någon jurisdiktion utanför Sverige och får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas, utbjudas till försäljning eller överlåtas, direkt eller indirekt, inom USA, Kanada, eller på uppdrag av eller till förmån för så kallade U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet enligt detta prospekt riktar sig inte heller, direkt eller indirekt, till personer med hemvist eller som befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan, eller i något annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller där deltagande skulle strida mot regler i sådant land. Prospektet, anmälningssedeln eller andra till erbjudandet hänförliga handlingar, får inte heller distribueras i eller till något land där distribution eller erbjudandet enligt detta prospekt kräver sådana ytterligare åtgärder eller strider mot tillämpliga regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta prospekt och erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt, Företrädesemissionen eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet har endast upprättats i en svenskspråkig version. Prospektet har sammanställts av FormPipe Software baserat på egen information samt information från källor som FormPipe Software anser vara tillförlitliga. Ingen garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd, lämnas av Carnegie Investment Bank AB avseende riktigheten eller fullständigheten av den information som finns i detta prospekt och ingenting i detta prospekt ska ses som en utfästelse eller garanti, oavsett om det avser förfluten tid eller framtiden, då Carnegie Investment Bank AB inte har gjort någon oberoende verifiering av informationen. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av FormPipe Software och erbjudandet enligt detta prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker, och investerare får inte förlita sig på annan information än den som intagits i detta prospekt samt eventuella tillägg till detta prospekt. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information avseende erbjudandet eller göra några andra utlåtanden än de som finns i detta prospekt, och om så ändå sker, ska sådan information eller sådana utlåtanden inte anses ha godkänts av FormPipe Software. Vidare, värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i FormPipe Software-aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell information om branschen. En investering i aktier bör inte ses som ett snabbt sätt att generera avkastning utan snarare som en investering man gör på lång sikt med kapital man kan undvara. I samband med Företrädesemissionen kan Carnegie Investment Bank AB (eller en representant för eller närstående till Carnegie Investment Bank AB) (i denna egenskap benämnd stabiliseringsansvarig) vidta åtgärder ägnade att stödja handeln i eller marknadspriset på aktierna, teckningsrätterna, BTA eller de nya aktierna på nivåer som i annat fall kanske inte skulle varit rådande (i denna egenskap benämnd stabiliseringsåtgärder). Sådana transaktioner kan komma att utföras på den börs där aktierna är noterade, på OTC-marknaden eller på annat sätt. Den stabiliseringsansvarige har inte någon skyldighet att vidta stabiliseringsåtgärder och dylika åtgärder kan, om de påbörjats, komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Stabiliseringsåtgärder kan komma att företas från och med offentliggörandet av detta prospekt till och med 30 kalenderdagar efter teckningsperiodens utgång, vilket förväntas vara den 2 augusti Stabiliseringsansvarig får inte stabilisera (i) teckningsrätterna till ett pris överstigande 2,13 kronor per teckningsrätt, motsvarande teckningsrättens teoretiska värde vid offentliggörandet av teckningskursen, och (ii) aktierna, BTA respektive de nya aktierna till ett pris överstigande 5,53 kronor per aktie, BTA respektive ny aktie, motsvarande summan av teckningskursen och teckningsrättens teoretiska värde vid offentliggörandet av teckningskursen (3,40 kronor plus 2,13 kronor). För en mer detaljerad beskrivning av stabiliseringsaktiviteter, se avsnitt Legala frågor och övrig information, rubrik Stabilisering och andra handelsåtgärder på sidan 61. Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar FormPipe Softwares aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktade uttalanden. Även om FormPipe Software anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan FormPipe Software inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Dessa framåtriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för prospektet och FormPipe Software gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt annat än i enlighet med gällande lag. Även om FormPipe Software anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framåtriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framåtriktade uttalanden. I avsnittet Riskfaktorer på sidorna 7 10 finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling skiljer sig från framåtriktade uttalanden. Prospektet innehåller marknadsinformation, däribland information avseende storleken på marknader där FormPipe Software är verksamt. Informationen har inhämtats från en rad olika utomstående källor och FormPipe Software ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Mottagare av detta prospekt bör vara medvetna om att all nämnd information inte är verifierad och att det således finns risk för att den inte ger en rättvisande bild av marknaderna och deras storlek eller tillväxtpotential. Viss information bygger därutöver på egna uppskattningar av FormPipe Software. Viss finansiell och annan information som presenteras i detta prospekt har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa tabeller exakt med angiven totalsumma. Kopior av prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från FormPipe Software via e-post eller telefon och går även att ladda ner elektroniskt via FormPipe Softwares hemsida Prospektet går även att ladda ner elektroniskt via Carnegie Investment Bank AB:s hemsida

3 Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 7 Bakgrund och motiv 11 Inbjudan till teckning av aktier i FormPipe Software 13 Villkor och anvisningar 14 Så här gör du 16 VD har ordet 17 FormPipe Softwares förvärv av Traen 18 Det nya FormPipe Software 19 Proformaredovisning 21 Rapport från revisor avseende proformaredovisning 23 Marknadsöversikt 24 Beskrivning FormPipe Software 30 Beskrivning av Traen 35 Finansiell översikt FormPipe Software 38 Kommentarer till den finansiella utvecklingen FormPipe Software 40 Finansiell översikt Traen 43 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Traen 45 Kapitalstruktur och annan finansiell information 46 Aktiekapital och ägarförhållanden 48 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 51 Bolagsstyrning i FormPipe Software 55 Legala frågor och övrig information 59 Bolagsordning 62 Skattefrågor i Sverige 63 Adresser 65 Information som införlivats genom hänvisning Följande dokument, vilka tidigare har offentliggjorts och finns tillgängliga på FormPipe Softwares webbplats, införlivas genom hänvisning och utgör en del av prospektet: 1. FormPipe Softwares reviderade årsredovisning för 2009, inklusive revisionsberättelse, sid. 59 i årsredovisningen för FormPipe Softwares reviderade årsredovisning för 2010, inklusive revisionsberättelse, sid. 62 i årsredovisningen för FormPipe Softwares reviderade årsredovisning för 2011, inklusive revisionsberättelse, sid. 66 i årsredovisningen för FormPipe Softwares delårsrapport januari mars FormPipe Softwares årsredovisningar för , vilka har införlivats i detta prospekt genom hänvisning, har reviderats av PricewaterhouseCoopers AB med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor. Revisionsberättelser för 2009, 2010 och 2011 finns intagna i årsredovisningarna för respektive år. De aktuella revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar. Utöver nämnda årsredovisningar och proformaredovisningen har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt För varje aktie i FormPipe Software som innehas den 13 juni 2012 erhålls tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i FormPipe Software. Teckningskurs 3,40 kronor per ny aktie. VIKTIGA DATUM Avstämningsdag 13 juni 2012 Teckningsperiod 18 juni juli 2012 Handel med teckningsrätter 18 juni juni 2012 Övrig information Handelsplats nasdaq OMX Stockholm Kortnamn aktier FPIP ISIN-koder aktier SE teckningsrätter SE bta 1 SE Finansiell kalender Delårsrapport januari juni 23 augusti 2012 Delårsrapport januari september 29 november 2012 Bokslutskommuniké 28 februari 2013

4 Sammanfattning Sammanfattning Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan ska ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut som baserar sig på detta prospekt ska grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för information som ingår i eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. Transaktionen Genom att tillhandahålla marknadens mest efterfrågade produkter för dokument- och ärendehantering hjälper Form- Pipe Software sina kunder att skapa ordning och struktur i den stadigt ökande mängden av digital information. Form- Pipe Software har som strategi att utveckla marknadens bästa ECM-produkter (ECM-Enterprise Content Management). FormPipe Softwares produkterbjudande vänder sig uteslutande till kunder som redan identifierat nyttan av effektiv informationshantering och bedömer detta som affärskritiskt. FormPipe Softwares kunder återfinns främst inom offentlig sektor som ligger i framkant för användandet av dokument- och ärendehanteringssystem. Ständigt ökade krav på förbättrad medborgarservice och administrativ produktivitet inom offentlig sektor har gjort att FormPipe Software över tid utvecklats tillsammans med sina kunder. FormPipe Software har marknadens starkaste produktutbud med väl utvecklad standardfunktionalitet för offentlig förvaltning i Sverige. Bolaget gör bedömningen, baserat på offentliga handlingar, att man väljs som leverantör för ECM-produkter i merparten av upphandlingarna inom det offentliga Sverige. Förvärvet av Traen är ett väsentligt steg i FormPipe Softwares strategi att via förvärv växa och utöka sin geografiska närvaro på den än så länge fragmenterade ECM-marknaden. Genom förvärvet kommer FormPipe Software att bli det ledande programvarubolaget inom ECM till offentlig sektor i Norden. FormPipe Softwares affärsmodell ger möjligheter till skalfördelar, och genom att växa verksamheten är det styrelsens bedömning att Bolagets marginaler kommer att förbättras. FormPipe Software har de senaste åren genomfört flera lyckosamma förvärv, vilka framgångsrikt har integrerats i Bolagets verksamhet. Under 2005 förvärvades Digital Diary med produkten W3D3, under 2006 ALP Data, under 2007 det danska bolaget EFS Technology med produkten LaserNet och under 2008 EBI Systems med produkten Platina. Förvärven har bidragit till en utökad kundbas såväl som ett breddat och stärkt produkterbjudande. FormPipe Software har sedan ett flertal år tillbaka utvärderat förvärvsmöjligheter på de närliggande Nordiska marknaderna, där Danmark är ett föregångsland inom digital dokumenthantering till offentlig sektor. Traen identifierades i ett tidigt skede som ett bolag med närliggande verksamhet, inklusive en attraktiv produktnära tjänsteleverans, och efter en utvärdering av FormPipe Softwares alternativ för att växa på den danska marknaden anser Bolagets styrelse och ledning att ett förvärv av Traen är det mest fördelaktiga. Traen och FormPipe Softwares produkterbjudanden är i hög utsträckning likartade och båda riktas till offentlig sektor men på skilda geografiska marknader. Traen har en ledande ställning på den danska marknaden för ECM-lösningar för offentlig sektor och i likhet med FormPipe Software arbetar Traen med ett starkt, lokalt förankrat erbjudande på en marknad karakteriserad av höga krav på lokal kännedom och lokal anpassning. Det sammanslagna bolaget kommer att ha starkare resurser att adressera nya marknader och kundsegment med nya produkterbjudanden, som exempelvis FormPipe Softwares produkter för Life Science och långtidsbevarande samt Traens produkter Grants Management (bidragsprocesser etc.). En gemensam större och starkare bas genom ett samgående ger förbättrade förutsättningar för att expandera dessa och andra vertikalerbjudanden på en vidare geografisk marknad. Bolaget förväntar sig en relativt kort startsträcka för att kunna erbjuda långtidsbevarande till den offentliga sektorn i Danmark. En ytterligare potentiell intäktssynergi som identifierats för det kombinerade bolaget är möjligheten att, med hjälp av Traens goda rykte och styrka i leverans till kund, sälja Form- Pipe Softwares produkter för dokument- och ärendehantering till större myndigheter i Danmark. Traen har tidigare medvetet valt att inte fokusera på detta kundsegment avseende dokument- och ärendehantering. FormPipe Software och Traen besitter varsin välbalanserad produktportfölj med stabil kundbas inom offentlig sektor och stor andel repetitiva intäkter. FormPipe Softwares andel repetitiva intäkter var 57 procent för 2011, vilket motsvarar 64 miljoner kronor av den totala omsättningen samma år. Motsvarande siffror för Traen var 37 procent för 2011 och 79 1) miljoner kronor. Av Traens tio största kunder har nio varit bland de 20 största kunderna i minst tre år. Koncernen beräknas efter förvärvet ha över 350 kunder inom svensk och dansk offentlig sektor. 1) Baserat på genomsnittlig växelkurs för 2011 DKK/SEK 1,21 2

5 Sammanfattning Traen levererar idag sina produkter med en egen leveransorganisation bestående av drygt 70 medarbetare. Detta ser FormPipe Software som positivt då Bolaget i de senaste årens omställning till renodlat produktbolag identifierat ett behov av att återskapa en närmare relation med slutkunderna för att säkerställa att produktutvecklingen får rätt prioriteringar. På den danska marknaden kommer Bolaget även fortsatt att genomföra kundleveranserna huvudsakligen med egen leveransorganisation, dock kombinerat med partnerbolag som underleverantörer för att åstadkomma maximal flexibilitet och leveranssäkerhet i affärsmodellen. På den svenska marknaden kommer leveranserna även framöver till övervägande del att ske genom partnerbolag, dock kommer Bolaget att utnyttja möjligheten att använda den nyförvärvade leveransorganisationen i Sverige för att genomföra ett mindre antal leveransprojekt årligen. Framförallt ser Bolaget ett värde av att kunna genomföra leveransprojekt vid lansering av nya produkterbjudanden, i dessa fall bedöms det som extra viktigt att få goda referenskunder i produktion snabbt och kvalitetssäkrat samt säkerställa att feedback från dessa pilotkunder kommer tillbaka till produktutvecklingen i ett tidigt skede. Sammanslagningen kommer över tid att kunna ge direkta kostnadsbesparingar inom produktutveckling, initialt främst inom test- och kvalitetssäkring, men ger på sikt även möjligheter till kostnadsbesparingar genom en samordnad produktutveckling. Bolaget ser även möjlighet till samordningsvinster av den nya koncernens totalt fyra off-shore center. Kostnadsbesparingar förväntas också uppnås genom att fasta kostnader inom administration, ledning och styrelse kan minskas. Traen har ackumulerade förlustavdrag om 19 1) miljoner kronor vilket FormPipe Software beräknas kunna utnyttja under kommande år. Den 7 maj 2012 offentliggjorde FormPipe Software att Bolaget ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Traen. Baserat på en nettoskuld i Traen om 164 2) miljoner kronor och ett bolagsvärde om 300 3) miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis, uppgår köpeskillingen till 136 miljoner kronor. Förvärvet betalas till fullo med kontanta medel som finansieras genom upptagande av bankfinansiering om 210 miljoner kronor och Företrädesemissionen om cirka 125 miljoner kronor. Företrädesemissonen i korthet I syfte att finansiera genomförandet av Transaktionen beslutade FormPipe Softwares styrelse den 6 maj 2012, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, om Företrädesemissionen. En extra bolagsstämma i FormPipe Software godkände den 7 juni 2012 styrelsens beslut. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer 36,7 miljoner nya aktier att ges ut och Bolagets aktiekapital att öka med 3,7 miljoner kronor, från nuvarande 1,2 miljoner kronor till 4,9 miljoner kronor. Teckningskursen har fastställts till 3,40 kronor per ny aktie, vilket innebär att Företrädes emissionen, om den fulltecknas, kommer att tillföra Bolaget cirka 125 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckning av aktier ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 18 juni till och med den 2 juli 2012, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Aktieägare, inklusive huvudägaren Provider Capital Sweden AB samt delar av företagsledningen, vilka tillsammans innehar ca cirka 17 procent av aktierna och rösterna i FormPipe Software, har förbundit sig att teckna sig för sin respektive pro rata-andel i Företrädesemissionen. Därutöver har ett garantikonsortium lett av Carnegie Investment Bank AB garanterat att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, teckna aktier i Företrädesemissionen för resterande cirka 83 procent av Företrädesemissionsbeloppet. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad. Det nya FormPipe Software i korthet Förvärvet av Traen är ett väsentligt steg i FormPipe Softwares strategi att via förvärv växa och utöka sin geografiska närvaro på ECM-marknaden. Genom förvärvet kommer FormPipe Software att bli det ledande programvarubolaget inom ECM till offentlig sektor i Norden. FormPipe Softwares affärsmodell baseras fortsatt på att teckna långsiktiga licens- och underhållsavtal. Licensen betalas av kund vid avtalets tecknande och avgiften för underhållsavtalet, som ger kunden rätt till uppgraderingar och mjukvarustöd, erläggs årligen i förskott. Då Traen även står för implementering och anpassning av sålda licenser för kundens räkning tillkommer i den nya Koncernen även intäktsslaget implementering som är betalning för detta arbete. Styrelsen för FormPipe Software har sedan tidigare fastställt långsiktiga finansiella mål för bolaget i syfte att generera ökat aktieägarvärde genom uthållig tillväxt och god lönsamhet. Till följd av att förvärvet väsentligen förändrar Bolagets resultatoch balansräkning har styrelsen beslutat att förtydliga att de finansiella målen fortfarande är giltiga även för den nya Koncernen. FormPipe Software ska, via marknadens mest attraktiva produktutbud, generera god lönsamhet samt en tillväxt som överstiger generell tillväxt inom ECM-området. FormPipe Software ska över tid lämna en utdelning till aktieägarna om i genomsnitt minst procent av Bolagets resultat efter skatt. Givet den nettoskuld som finansieringen av förvärvet av Traen medför kommer bolaget prioritera amorteringar före utdelningar avseende verksamhetsåret 2012, varför ingen utdelning kommer att föreslås för verksamhetsåret FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett programvarubolag inom ECM. ECM är det samlade namnet på olika tekniker, produkter och system som fångar, processar, lagrar, långtidsbevarar och levererar information på ett systematiserat och kontrollerat sätt. Med professionella ECM-produkter tar offentlig sektor, företag och organisationer kontroll över den ökande mängden information som genereras i dagens samhälle. 1) Baserat på växelkursen per den 31 december 2011 DKK/SEK 1,20 2) Nettoskuld per den 31 december Baserat på växelkursen per den 31 december 2011 DKK/SEK 1,20 3) Baserat på växelkursen per den 6 maj 2012 DKK/SEK 1,19 3

6 Sammanfattning FormPipe Softwares produkter FormPipe W3D3, FormPipe Platina, FormPipe LaserNet, FormPipe Long-Term Archive, och FormPipe Life Science hjälper organisationer att selektera och välja rätt information och därmed skapa ordning och struktur i informationsflödet. Bolagets programvaror fångar, strukturerar, effektiviserar och distribuerar informationsflöden för att rätt person ska nås av rätt information. FormPipe Softwares produkter bidrar därmed till att minska riskexponeringen i informationsintensiva organisationer och företag. I ett alltmer informationsintensivt samhälle är effektiv informationshantering en möjlig konkurrensfördel. Bolagets har under senare år vuxit genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. FormPipe Softwares totala intäkter under 2011 uppgick till 112,5 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 20,2 miljoner kronor. Traen i korthet Traen är ett ledande danskt programvaru- och tjänstebolag som fokuserar på kunder inom offentlig sektor. Bolaget utvecklar programvaror inom ECM (eller ESDH, Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering, enligt dansk benämning) och har en bred och stabil kundbas bestående av cirka 80 kunder. Kunderna utgörs främst av kommuner och statliga verk. Traen lägger sin tyngdpunkt på erbjudanden inom områden som dokument- och ärendehantering, arbetsflöden och Grants Management samt självbetjänings- och samverkanstjänster. Bolaget hade 159 heltidsanställda och 30 heltidsresurser off-shore per den 31 december Traen har även en svensk verksamhet med cirka 15 anställda, vilka är baserade i Stockholm. Traen omsatte 215 1) miljoner kronor år 2011 med ett rörelse resultat före avskrivningar (EBITDA) om 49 1) miljoner kronor. 1) Baserat på genomsnittlig växelkurs för 2011 DKK/SEK 1,21 4

7 Sammanfattning Proformaredovisning FormPipe Softwares förvärv av Traen, som genomförs den 31 juli 2012, kommer att ha en direkt påverkan på framtida resultat och kassaflöden för FormPipe Software, dels genom den förvärvade koncernen, dels genom lånefinansieringen. Efter beslut av styrelsen för FormPipe Software, villkorat av godkännande från extra bolagstämman, ska FormPipe Software genomföra en företrädesemission för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen kommer även den att påverka FormPipe Softwares resultat och ställning. Ändamålet med nedanstående proformaredovisning är att ge en översiktlig bild av de finansiella effekterna som förvärvet och finansieringen härav skulle ha haft på FormPipe Softwares koncernbalansräkning per den 31 december 2011 respektive på koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 1 januari 31 december Proforma resultaträkning januari December 2011 Belopp i miljoner kronor Traen 1) Formpipe rapporterad 2) Justeringar 3) Proforma Nettoomsättning 112,5 214,8 0,2 a) 327,4 Försäljningsomkostnader 16,2 22,2 0,1 b) 38,5 Övriga kostnader 33,5 35,5 2,4 c) 66,6 Personalkostnader 50,0 119,1 0,0 169,1 Aktiverat arbete för egna kostnader 17,6 8,9 0,0 26,5 Avskrivningar 10,2 21,3 5,7 d) 25,8 Rörelseresultat 20,2 25,4 8,3 53,9 Finansiella intäkter 0,1 0,0 0,0 0,1 Finansiella kostnader 0,3 11,6 0,6 e) 12,5 Resultat efter finansiella poster 20,0 13,8 7,6 41,5 Skatt 5,3 3,6 1,9 f) 10,8 Årets resultat 14,7 10,2 5,7 30,7 Varav minoritet 0,0 0,4 0,4 Noter till resultaträkningen proforma ) Reviderad finansiell information som hämtats från FormPipe Softwares årsredovisning för ) Traen Management accounts 2011 upprättade i enlighet med god redovisningssed i Danmark. Resultaträkningen har omräknats från danska kronor till svenska kronor med en DKK/SEK valutakurs om 1,21255 vilket är genomsnittskursen för kalenderåret ) Justeringar: a, b) Justering avseende underhållsavtal där intäktsredovisningen inte överensstämmer med IFRS. Total justering på omsättningen respektive rörelseresultat uppgår till 0,2 miljoner kronor och 0,1 miljoner kronor. c) Justering avseende existerande implementeringsavtal i Traen som upphör i och med transaktionens fullgörande. d) Justering avseende avskrivning av goodwill i Traen. Avskrivningen uppgick till 5,7 miljoner kronor under e) Justering avseende att Traens historiska finansiering i samband med förvärvet kommer att ersättas av ny finansiering. Samtliga räntekostnader kopplade till den historiska finansieringen, totalt 10,1 miljoner kronor, har återlagts och istället ersatts med räntekostnaden för den nya finansieringen, vilken beräknas att uppgå till 10,7 miljoner kronor. f) Justering avseende skatteeffekter av alla resultatjusteringar är beräknade till 25%. 5

8 Sammanfattning Proforma balansräkning per den 31 december 2011 Belopp i miljoner kronor Formpipe 1) Traen 2) Justeringar 3) Eliminering 4) Proforma Anläggningstillgångar Goodwill 109,9 27,4 0,0 186,9 e) 324,3 Övriga immateriella anläggningstillgångar 36,8 71,4 0,0 0,0 108,2 Materiella anläggningstillgångar 0,9 1,4 0,0 0,0 2,3 Finansiella anläggningstillgångar 6,4 20,1 139,0 a) 135,8 f) 29,8 Summa anläggningstillgångar 154,0 120,3 139,0 51,2 464,5 Omsättningstillgångar Varulager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga fordringar 34,0 59,1 0,0 0,0 93,1 Kassa och bank 12,8 6,6 0,0 0,0 19,4 Summa omsättningstillgångar 46,8 65,7 0,0 0,0 112,5 Summa tillgångar 200,8 186,0 139,0 51,2 577,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 130,4 44,4 97,2 b) 51,2 g) 234,4 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 0,0 77,2 31,8 c) 0,0 109,0 Övriga långfristiga skulder 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 Kortfristiga räntebärande skulder 0,0 93,6 0,0 0,0 93,6 Övriga kortfristiga skulder 61,9 58,3 10,0 d) 0,0 130,2 Summa skulder 70,4 229,1 41,8 0,0 341,3 Summa skulder och eget kapital 200,8 186,0 139,0 51,2 577,0 Noter till balansräkningen proforma ) Reviderad finansiell information som hämtats från FormPipe Softwares årsredovisning för ) Traen Management accounts 2011 upprättade i enlighet med god redovisningssed i Danmark. Balansräkningen har omräknats från danska kronor till svenska kronor med en DKK/SEK valutakurs om 1,2033 vilket är balansdagskursen per den 31 december ) Justeringar: a) förvärv av aktier 135,8 miljoner kronor och 3,2 miljoner kronor i skattefordran kopplad till justering av intäktsredovisning enligt not d. b, d) Eget kapital justeras även genom nyemission 104 miljoner kronor samt 9,7 miljoner kronor som en effekt av den förändrade redovisningsprincipen enligt not d. c) Ökning av långfristiga skulder till följd av förvärvet. d) Justering avseende underhållsavtal där intäktsredovisning inte överensstämmer med IFRS. För att åskådliggöra effekterna av den justerade redovisningsprincipen har en kortfristig skuld uppgående till 13 miljoner kronor inkluderats i proforma, skulden justeras mot eget kapital 9,7 miljoner, netto skatteeffekten om 25%. Justerat för ränteswapen om 2,9 miljoner kronor innebär en netto effekt på 10 miljoner kronor. 4) Elimineringar e) Förvärvsanalysen kommer att upprättas per den 31 juli Samtliga övervärden kommer därav att redovisas som goodwill tills dess att förvärvsanalysen är genomförd. f, g) Värdet av de förvärvade aktierna 135,8 miljoner kronor och det egna kapitalet elimineras. Riskfaktorer FormPipe Softwares verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat konjunkturutveckling, teknisk utveckling, kundkoncentration, marknadsutveckling, politiska risker, konkurrens, underleverantörer, beroende av nyckelpersoner och rekrytering, förvärv, integrering av Traen, avtalsrelationer, immateriella rättigheter, tekniska risker, tvister, skatterisker, kapital- och kreditmarknad, valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk och finansieringsrisk. FormPipe Softwares aktie och Företrädesemissionen är förenade med risker relaterade till bland annat aktiekursens utveckling, att det inte kan garanteras att en aktiv handel i teckningsrätter eller BTA utvecklas, utspädning, ej säkerställda teckningsåtaganden och framtida utdelning. Ovannämda risker är endast en sammanfattning av de risker som beskrivs i avsnitt Riskfaktorer. Tidsplan Teckningsperiod 18 juni 2 juli 13 juni 18 juni 27 juni 2 juli 6 juli 31 juli 2012 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare registrerade som ägare i FormPipe Software denna dag erhåller teckningsrätter i Företrädesemissionen Handel med teckningsrätter 18 juni 27 juni Slutgiltigt teckningsresultat offentliggörs Beräknat slutförande av förvärvet av Traen 6

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 II VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Eniro, Bolaget eller Koncernen avses häri Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) och dess dotterbolag, såvida inte

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Inbjudan till teckning av preferensaktier i RealXState AB VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ)

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) Februari 2012 Viktig information Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) VISSA DEFINITIONER Referenser till Eniro, Bolaget eller Koncernen i detta prospekt avser Eniro AB (publ), organisationsnummer 556588-0936, och

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) V INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) VIKTIGT INFORMATION TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent Inbjudan till teckning av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) Lead manager and bookrunner Retail selling agent Retail selling agent VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer