Inbjudan till teckning av aktier i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i FormPipe Software AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 2 juli 2012; eller Senast den 27 juni 2012 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte utnyttjats för teckning av nya aktier. Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare och att tidsfristen för teckning kan variera. Notera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter.

2 Definitioner FormPipe Software eller Bolaget avser i detta prospekt FormPipe Software AB (publ), org. nr , eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken FormPipe Software AB (publ) är moderbolag (även benämnd enbart Koncernen). Traen avser i detta prospekt Traen Holding A/S, danskt bolagsregistreringsnummer , eller, beroende på sammanhanget, den koncern i vilken Traen Holding A/S är moderbolag. Transaktionen avser i detta prospekt FormPipe Softwares förvärv av Traen. När begreppet Företrädesemission används i detta Prospekt avses inbjudan till befintliga aktieägare i FormPipe Software att med företrädesrätt teckna nya aktier. Med betalda tecknade aktier (BTA) avses interimsaktier som utfärdas vid betalning av teckningskursen (som den definieras nedan) innan utfärdande av de nya aktierna. Med teckningskurs avses teckningskursen för de nya aktierna, vilken uppgår till 3,40 kronor per aktie. Teckningsperiod avser den perioden då nya aktier kan tecknas. Med avstämningsdag avses avstämningsdag hos Euroclear Sweden för tilldelning av teckningsrätter, vilken är bestämd till den 13 juni Med Euroclear Sweden avses Euroclear Sweden AB. Prospektet avser detta prospekt, vilket upprättats av styrelsen för FormPipe Software med anledning av Företrädesemissionen och upptagande till handel av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Hänvisningen till Garantiavtalet avser det avtal under vilket Carnegie Investment Bank AB har förbundit sig att teckna sin i garantiavtalet specificerade andel av nya aktier som inte tecknats under teckningstiden, till ett sammanlagt belopp om maximalt 10 miljoner kronor. Övriga garanter avser i detta Prospekt Provider Capital Sweden AB, Karl Perlhagen, Erik Selin Fastigheter AB, AB Stena Metall Finans AB, Ponderus Securities AB, Vätterleden AB, Nordstenen AB, Traction Delta AB, Tibia Konsult AB, och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som var för sig och inte solidariskt, förbundit sig att teckna och betala för nya aktier för ett belopp motsvarande sammanlagt maximalt 94 miljoner kronor. Viktig Information Detta prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varken teckningsrätterna, BTA eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess senaste form ( Securities Act ), någon provinslag i Kanada, eller i någon jurisdiktion utanför Sverige och får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas, utbjudas till försäljning eller överlåtas, direkt eller indirekt, inom USA, Kanada, eller på uppdrag av eller till förmån för så kallade U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet enligt detta prospekt riktar sig inte heller, direkt eller indirekt, till personer med hemvist eller som befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller Japan, eller i något annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller där deltagande skulle strida mot regler i sådant land. Prospektet, anmälningssedeln eller andra till erbjudandet hänförliga handlingar, får inte heller distribueras i eller till något land där distribution eller erbjudandet enligt detta prospekt kräver sådana ytterligare åtgärder eller strider mot tillämpliga regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta prospekt och erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt, Företrädesemissionen eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet har endast upprättats i en svenskspråkig version. Prospektet har sammanställts av FormPipe Software baserat på egen information samt information från källor som FormPipe Software anser vara tillförlitliga. Ingen garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd, lämnas av Carnegie Investment Bank AB avseende riktigheten eller fullständigheten av den information som finns i detta prospekt och ingenting i detta prospekt ska ses som en utfästelse eller garanti, oavsett om det avser förfluten tid eller framtiden, då Carnegie Investment Bank AB inte har gjort någon oberoende verifiering av informationen. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av FormPipe Software och erbjudandet enligt detta prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker, och investerare får inte förlita sig på annan information än den som intagits i detta prospekt samt eventuella tillägg till detta prospekt. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information avseende erbjudandet eller göra några andra utlåtanden än de som finns i detta prospekt, och om så ändå sker, ska sådan information eller sådana utlåtanden inte anses ha godkänts av FormPipe Software. Vidare, värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i FormPipe Software-aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell information om branschen. En investering i aktier bör inte ses som ett snabbt sätt att generera avkastning utan snarare som en investering man gör på lång sikt med kapital man kan undvara. I samband med Företrädesemissionen kan Carnegie Investment Bank AB (eller en representant för eller närstående till Carnegie Investment Bank AB) (i denna egenskap benämnd stabiliseringsansvarig) vidta åtgärder ägnade att stödja handeln i eller marknadspriset på aktierna, teckningsrätterna, BTA eller de nya aktierna på nivåer som i annat fall kanske inte skulle varit rådande (i denna egenskap benämnd stabiliseringsåtgärder). Sådana transaktioner kan komma att utföras på den börs där aktierna är noterade, på OTC-marknaden eller på annat sätt. Den stabiliseringsansvarige har inte någon skyldighet att vidta stabiliseringsåtgärder och dylika åtgärder kan, om de påbörjats, komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Stabiliseringsåtgärder kan komma att företas från och med offentliggörandet av detta prospekt till och med 30 kalenderdagar efter teckningsperiodens utgång, vilket förväntas vara den 2 augusti Stabiliseringsansvarig får inte stabilisera (i) teckningsrätterna till ett pris överstigande 2,13 kronor per teckningsrätt, motsvarande teckningsrättens teoretiska värde vid offentliggörandet av teckningskursen, och (ii) aktierna, BTA respektive de nya aktierna till ett pris överstigande 5,53 kronor per aktie, BTA respektive ny aktie, motsvarande summan av teckningskursen och teckningsrättens teoretiska värde vid offentliggörandet av teckningskursen (3,40 kronor plus 2,13 kronor). För en mer detaljerad beskrivning av stabiliseringsaktiviteter, se avsnitt Legala frågor och övrig information, rubrik Stabilisering och andra handelsåtgärder på sidan 61. Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar FormPipe Softwares aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktade uttalanden. Även om FormPipe Software anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan FormPipe Software inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Dessa framåtriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för prospektet och FormPipe Software gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt annat än i enlighet med gällande lag. Även om FormPipe Software anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framåtriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framåtriktade uttalanden. I avsnittet Riskfaktorer på sidorna 7 10 finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling skiljer sig från framåtriktade uttalanden. Prospektet innehåller marknadsinformation, däribland information avseende storleken på marknader där FormPipe Software är verksamt. Informationen har inhämtats från en rad olika utomstående källor och FormPipe Software ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Mottagare av detta prospekt bör vara medvetna om att all nämnd information inte är verifierad och att det således finns risk för att den inte ger en rättvisande bild av marknaderna och deras storlek eller tillväxtpotential. Viss information bygger därutöver på egna uppskattningar av FormPipe Software. Viss finansiell och annan information som presenteras i detta prospekt har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa tabeller exakt med angiven totalsumma. Kopior av prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från FormPipe Software via e-post eller telefon och går även att ladda ner elektroniskt via FormPipe Softwares hemsida Prospektet går även att ladda ner elektroniskt via Carnegie Investment Bank AB:s hemsida

3 Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 7 Bakgrund och motiv 11 Inbjudan till teckning av aktier i FormPipe Software 13 Villkor och anvisningar 14 Så här gör du 16 VD har ordet 17 FormPipe Softwares förvärv av Traen 18 Det nya FormPipe Software 19 Proformaredovisning 21 Rapport från revisor avseende proformaredovisning 23 Marknadsöversikt 24 Beskrivning FormPipe Software 30 Beskrivning av Traen 35 Finansiell översikt FormPipe Software 38 Kommentarer till den finansiella utvecklingen FormPipe Software 40 Finansiell översikt Traen 43 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Traen 45 Kapitalstruktur och annan finansiell information 46 Aktiekapital och ägarförhållanden 48 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 51 Bolagsstyrning i FormPipe Software 55 Legala frågor och övrig information 59 Bolagsordning 62 Skattefrågor i Sverige 63 Adresser 65 Information som införlivats genom hänvisning Följande dokument, vilka tidigare har offentliggjorts och finns tillgängliga på FormPipe Softwares webbplats, införlivas genom hänvisning och utgör en del av prospektet: 1. FormPipe Softwares reviderade årsredovisning för 2009, inklusive revisionsberättelse, sid. 59 i årsredovisningen för FormPipe Softwares reviderade årsredovisning för 2010, inklusive revisionsberättelse, sid. 62 i årsredovisningen för FormPipe Softwares reviderade årsredovisning för 2011, inklusive revisionsberättelse, sid. 66 i årsredovisningen för FormPipe Softwares delårsrapport januari mars FormPipe Softwares årsredovisningar för , vilka har införlivats i detta prospekt genom hänvisning, har reviderats av PricewaterhouseCoopers AB med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor. Revisionsberättelser för 2009, 2010 och 2011 finns intagna i årsredovisningarna för respektive år. De aktuella revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar. Utöver nämnda årsredovisningar och proformaredovisningen har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt För varje aktie i FormPipe Software som innehas den 13 juni 2012 erhålls tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i FormPipe Software. Teckningskurs 3,40 kronor per ny aktie. VIKTIGA DATUM Avstämningsdag 13 juni 2012 Teckningsperiod 18 juni juli 2012 Handel med teckningsrätter 18 juni juni 2012 Övrig information Handelsplats nasdaq OMX Stockholm Kortnamn aktier FPIP ISIN-koder aktier SE teckningsrätter SE bta 1 SE Finansiell kalender Delårsrapport januari juni 23 augusti 2012 Delårsrapport januari september 29 november 2012 Bokslutskommuniké 28 februari 2013

4 Sammanfattning Sammanfattning Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan ska ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut som baserar sig på detta prospekt ska grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för information som ingår i eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. Transaktionen Genom att tillhandahålla marknadens mest efterfrågade produkter för dokument- och ärendehantering hjälper Form- Pipe Software sina kunder att skapa ordning och struktur i den stadigt ökande mängden av digital information. Form- Pipe Software har som strategi att utveckla marknadens bästa ECM-produkter (ECM-Enterprise Content Management). FormPipe Softwares produkterbjudande vänder sig uteslutande till kunder som redan identifierat nyttan av effektiv informationshantering och bedömer detta som affärskritiskt. FormPipe Softwares kunder återfinns främst inom offentlig sektor som ligger i framkant för användandet av dokument- och ärendehanteringssystem. Ständigt ökade krav på förbättrad medborgarservice och administrativ produktivitet inom offentlig sektor har gjort att FormPipe Software över tid utvecklats tillsammans med sina kunder. FormPipe Software har marknadens starkaste produktutbud med väl utvecklad standardfunktionalitet för offentlig förvaltning i Sverige. Bolaget gör bedömningen, baserat på offentliga handlingar, att man väljs som leverantör för ECM-produkter i merparten av upphandlingarna inom det offentliga Sverige. Förvärvet av Traen är ett väsentligt steg i FormPipe Softwares strategi att via förvärv växa och utöka sin geografiska närvaro på den än så länge fragmenterade ECM-marknaden. Genom förvärvet kommer FormPipe Software att bli det ledande programvarubolaget inom ECM till offentlig sektor i Norden. FormPipe Softwares affärsmodell ger möjligheter till skalfördelar, och genom att växa verksamheten är det styrelsens bedömning att Bolagets marginaler kommer att förbättras. FormPipe Software har de senaste åren genomfört flera lyckosamma förvärv, vilka framgångsrikt har integrerats i Bolagets verksamhet. Under 2005 förvärvades Digital Diary med produkten W3D3, under 2006 ALP Data, under 2007 det danska bolaget EFS Technology med produkten LaserNet och under 2008 EBI Systems med produkten Platina. Förvärven har bidragit till en utökad kundbas såväl som ett breddat och stärkt produkterbjudande. FormPipe Software har sedan ett flertal år tillbaka utvärderat förvärvsmöjligheter på de närliggande Nordiska marknaderna, där Danmark är ett föregångsland inom digital dokumenthantering till offentlig sektor. Traen identifierades i ett tidigt skede som ett bolag med närliggande verksamhet, inklusive en attraktiv produktnära tjänsteleverans, och efter en utvärdering av FormPipe Softwares alternativ för att växa på den danska marknaden anser Bolagets styrelse och ledning att ett förvärv av Traen är det mest fördelaktiga. Traen och FormPipe Softwares produkterbjudanden är i hög utsträckning likartade och båda riktas till offentlig sektor men på skilda geografiska marknader. Traen har en ledande ställning på den danska marknaden för ECM-lösningar för offentlig sektor och i likhet med FormPipe Software arbetar Traen med ett starkt, lokalt förankrat erbjudande på en marknad karakteriserad av höga krav på lokal kännedom och lokal anpassning. Det sammanslagna bolaget kommer att ha starkare resurser att adressera nya marknader och kundsegment med nya produkterbjudanden, som exempelvis FormPipe Softwares produkter för Life Science och långtidsbevarande samt Traens produkter Grants Management (bidragsprocesser etc.). En gemensam större och starkare bas genom ett samgående ger förbättrade förutsättningar för att expandera dessa och andra vertikalerbjudanden på en vidare geografisk marknad. Bolaget förväntar sig en relativt kort startsträcka för att kunna erbjuda långtidsbevarande till den offentliga sektorn i Danmark. En ytterligare potentiell intäktssynergi som identifierats för det kombinerade bolaget är möjligheten att, med hjälp av Traens goda rykte och styrka i leverans till kund, sälja Form- Pipe Softwares produkter för dokument- och ärendehantering till större myndigheter i Danmark. Traen har tidigare medvetet valt att inte fokusera på detta kundsegment avseende dokument- och ärendehantering. FormPipe Software och Traen besitter varsin välbalanserad produktportfölj med stabil kundbas inom offentlig sektor och stor andel repetitiva intäkter. FormPipe Softwares andel repetitiva intäkter var 57 procent för 2011, vilket motsvarar 64 miljoner kronor av den totala omsättningen samma år. Motsvarande siffror för Traen var 37 procent för 2011 och 79 1) miljoner kronor. Av Traens tio största kunder har nio varit bland de 20 största kunderna i minst tre år. Koncernen beräknas efter förvärvet ha över 350 kunder inom svensk och dansk offentlig sektor. 1) Baserat på genomsnittlig växelkurs för 2011 DKK/SEK 1,21 2

5 Sammanfattning Traen levererar idag sina produkter med en egen leveransorganisation bestående av drygt 70 medarbetare. Detta ser FormPipe Software som positivt då Bolaget i de senaste årens omställning till renodlat produktbolag identifierat ett behov av att återskapa en närmare relation med slutkunderna för att säkerställa att produktutvecklingen får rätt prioriteringar. På den danska marknaden kommer Bolaget även fortsatt att genomföra kundleveranserna huvudsakligen med egen leveransorganisation, dock kombinerat med partnerbolag som underleverantörer för att åstadkomma maximal flexibilitet och leveranssäkerhet i affärsmodellen. På den svenska marknaden kommer leveranserna även framöver till övervägande del att ske genom partnerbolag, dock kommer Bolaget att utnyttja möjligheten att använda den nyförvärvade leveransorganisationen i Sverige för att genomföra ett mindre antal leveransprojekt årligen. Framförallt ser Bolaget ett värde av att kunna genomföra leveransprojekt vid lansering av nya produkterbjudanden, i dessa fall bedöms det som extra viktigt att få goda referenskunder i produktion snabbt och kvalitetssäkrat samt säkerställa att feedback från dessa pilotkunder kommer tillbaka till produktutvecklingen i ett tidigt skede. Sammanslagningen kommer över tid att kunna ge direkta kostnadsbesparingar inom produktutveckling, initialt främst inom test- och kvalitetssäkring, men ger på sikt även möjligheter till kostnadsbesparingar genom en samordnad produktutveckling. Bolaget ser även möjlighet till samordningsvinster av den nya koncernens totalt fyra off-shore center. Kostnadsbesparingar förväntas också uppnås genom att fasta kostnader inom administration, ledning och styrelse kan minskas. Traen har ackumulerade förlustavdrag om 19 1) miljoner kronor vilket FormPipe Software beräknas kunna utnyttja under kommande år. Den 7 maj 2012 offentliggjorde FormPipe Software att Bolaget ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Traen. Baserat på en nettoskuld i Traen om 164 2) miljoner kronor och ett bolagsvärde om 300 3) miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis, uppgår köpeskillingen till 136 miljoner kronor. Förvärvet betalas till fullo med kontanta medel som finansieras genom upptagande av bankfinansiering om 210 miljoner kronor och Företrädesemissionen om cirka 125 miljoner kronor. Företrädesemissonen i korthet I syfte att finansiera genomförandet av Transaktionen beslutade FormPipe Softwares styrelse den 6 maj 2012, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, om Företrädesemissionen. En extra bolagsstämma i FormPipe Software godkände den 7 juni 2012 styrelsens beslut. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer 36,7 miljoner nya aktier att ges ut och Bolagets aktiekapital att öka med 3,7 miljoner kronor, från nuvarande 1,2 miljoner kronor till 4,9 miljoner kronor. Teckningskursen har fastställts till 3,40 kronor per ny aktie, vilket innebär att Företrädes emissionen, om den fulltecknas, kommer att tillföra Bolaget cirka 125 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckning av aktier ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 18 juni till och med den 2 juli 2012, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Aktieägare, inklusive huvudägaren Provider Capital Sweden AB samt delar av företagsledningen, vilka tillsammans innehar ca cirka 17 procent av aktierna och rösterna i FormPipe Software, har förbundit sig att teckna sig för sin respektive pro rata-andel i Företrädesemissionen. Därutöver har ett garantikonsortium lett av Carnegie Investment Bank AB garanterat att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, teckna aktier i Företrädesemissionen för resterande cirka 83 procent av Företrädesemissionsbeloppet. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad. Det nya FormPipe Software i korthet Förvärvet av Traen är ett väsentligt steg i FormPipe Softwares strategi att via förvärv växa och utöka sin geografiska närvaro på ECM-marknaden. Genom förvärvet kommer FormPipe Software att bli det ledande programvarubolaget inom ECM till offentlig sektor i Norden. FormPipe Softwares affärsmodell baseras fortsatt på att teckna långsiktiga licens- och underhållsavtal. Licensen betalas av kund vid avtalets tecknande och avgiften för underhållsavtalet, som ger kunden rätt till uppgraderingar och mjukvarustöd, erläggs årligen i förskott. Då Traen även står för implementering och anpassning av sålda licenser för kundens räkning tillkommer i den nya Koncernen även intäktsslaget implementering som är betalning för detta arbete. Styrelsen för FormPipe Software har sedan tidigare fastställt långsiktiga finansiella mål för bolaget i syfte att generera ökat aktieägarvärde genom uthållig tillväxt och god lönsamhet. Till följd av att förvärvet väsentligen förändrar Bolagets resultatoch balansräkning har styrelsen beslutat att förtydliga att de finansiella målen fortfarande är giltiga även för den nya Koncernen. FormPipe Software ska, via marknadens mest attraktiva produktutbud, generera god lönsamhet samt en tillväxt som överstiger generell tillväxt inom ECM-området. FormPipe Software ska över tid lämna en utdelning till aktieägarna om i genomsnitt minst procent av Bolagets resultat efter skatt. Givet den nettoskuld som finansieringen av förvärvet av Traen medför kommer bolaget prioritera amorteringar före utdelningar avseende verksamhetsåret 2012, varför ingen utdelning kommer att föreslås för verksamhetsåret FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett programvarubolag inom ECM. ECM är det samlade namnet på olika tekniker, produkter och system som fångar, processar, lagrar, långtidsbevarar och levererar information på ett systematiserat och kontrollerat sätt. Med professionella ECM-produkter tar offentlig sektor, företag och organisationer kontroll över den ökande mängden information som genereras i dagens samhälle. 1) Baserat på växelkursen per den 31 december 2011 DKK/SEK 1,20 2) Nettoskuld per den 31 december Baserat på växelkursen per den 31 december 2011 DKK/SEK 1,20 3) Baserat på växelkursen per den 6 maj 2012 DKK/SEK 1,19 3

6 Sammanfattning FormPipe Softwares produkter FormPipe W3D3, FormPipe Platina, FormPipe LaserNet, FormPipe Long-Term Archive, och FormPipe Life Science hjälper organisationer att selektera och välja rätt information och därmed skapa ordning och struktur i informationsflödet. Bolagets programvaror fångar, strukturerar, effektiviserar och distribuerar informationsflöden för att rätt person ska nås av rätt information. FormPipe Softwares produkter bidrar därmed till att minska riskexponeringen i informationsintensiva organisationer och företag. I ett alltmer informationsintensivt samhälle är effektiv informationshantering en möjlig konkurrensfördel. Bolagets har under senare år vuxit genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. FormPipe Softwares totala intäkter under 2011 uppgick till 112,5 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 20,2 miljoner kronor. Traen i korthet Traen är ett ledande danskt programvaru- och tjänstebolag som fokuserar på kunder inom offentlig sektor. Bolaget utvecklar programvaror inom ECM (eller ESDH, Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering, enligt dansk benämning) och har en bred och stabil kundbas bestående av cirka 80 kunder. Kunderna utgörs främst av kommuner och statliga verk. Traen lägger sin tyngdpunkt på erbjudanden inom områden som dokument- och ärendehantering, arbetsflöden och Grants Management samt självbetjänings- och samverkanstjänster. Bolaget hade 159 heltidsanställda och 30 heltidsresurser off-shore per den 31 december Traen har även en svensk verksamhet med cirka 15 anställda, vilka är baserade i Stockholm. Traen omsatte 215 1) miljoner kronor år 2011 med ett rörelse resultat före avskrivningar (EBITDA) om 49 1) miljoner kronor. 1) Baserat på genomsnittlig växelkurs för 2011 DKK/SEK 1,21 4

7 Sammanfattning Proformaredovisning FormPipe Softwares förvärv av Traen, som genomförs den 31 juli 2012, kommer att ha en direkt påverkan på framtida resultat och kassaflöden för FormPipe Software, dels genom den förvärvade koncernen, dels genom lånefinansieringen. Efter beslut av styrelsen för FormPipe Software, villkorat av godkännande från extra bolagstämman, ska FormPipe Software genomföra en företrädesemission för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen kommer även den att påverka FormPipe Softwares resultat och ställning. Ändamålet med nedanstående proformaredovisning är att ge en översiktlig bild av de finansiella effekterna som förvärvet och finansieringen härav skulle ha haft på FormPipe Softwares koncernbalansräkning per den 31 december 2011 respektive på koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 1 januari 31 december Proforma resultaträkning januari December 2011 Belopp i miljoner kronor Traen 1) Formpipe rapporterad 2) Justeringar 3) Proforma Nettoomsättning 112,5 214,8 0,2 a) 327,4 Försäljningsomkostnader 16,2 22,2 0,1 b) 38,5 Övriga kostnader 33,5 35,5 2,4 c) 66,6 Personalkostnader 50,0 119,1 0,0 169,1 Aktiverat arbete för egna kostnader 17,6 8,9 0,0 26,5 Avskrivningar 10,2 21,3 5,7 d) 25,8 Rörelseresultat 20,2 25,4 8,3 53,9 Finansiella intäkter 0,1 0,0 0,0 0,1 Finansiella kostnader 0,3 11,6 0,6 e) 12,5 Resultat efter finansiella poster 20,0 13,8 7,6 41,5 Skatt 5,3 3,6 1,9 f) 10,8 Årets resultat 14,7 10,2 5,7 30,7 Varav minoritet 0,0 0,4 0,4 Noter till resultaträkningen proforma ) Reviderad finansiell information som hämtats från FormPipe Softwares årsredovisning för ) Traen Management accounts 2011 upprättade i enlighet med god redovisningssed i Danmark. Resultaträkningen har omräknats från danska kronor till svenska kronor med en DKK/SEK valutakurs om 1,21255 vilket är genomsnittskursen för kalenderåret ) Justeringar: a, b) Justering avseende underhållsavtal där intäktsredovisningen inte överensstämmer med IFRS. Total justering på omsättningen respektive rörelseresultat uppgår till 0,2 miljoner kronor och 0,1 miljoner kronor. c) Justering avseende existerande implementeringsavtal i Traen som upphör i och med transaktionens fullgörande. d) Justering avseende avskrivning av goodwill i Traen. Avskrivningen uppgick till 5,7 miljoner kronor under e) Justering avseende att Traens historiska finansiering i samband med förvärvet kommer att ersättas av ny finansiering. Samtliga räntekostnader kopplade till den historiska finansieringen, totalt 10,1 miljoner kronor, har återlagts och istället ersatts med räntekostnaden för den nya finansieringen, vilken beräknas att uppgå till 10,7 miljoner kronor. f) Justering avseende skatteeffekter av alla resultatjusteringar är beräknade till 25%. 5

8 Sammanfattning Proforma balansräkning per den 31 december 2011 Belopp i miljoner kronor Formpipe 1) Traen 2) Justeringar 3) Eliminering 4) Proforma Anläggningstillgångar Goodwill 109,9 27,4 0,0 186,9 e) 324,3 Övriga immateriella anläggningstillgångar 36,8 71,4 0,0 0,0 108,2 Materiella anläggningstillgångar 0,9 1,4 0,0 0,0 2,3 Finansiella anläggningstillgångar 6,4 20,1 139,0 a) 135,8 f) 29,8 Summa anläggningstillgångar 154,0 120,3 139,0 51,2 464,5 Omsättningstillgångar Varulager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga fordringar 34,0 59,1 0,0 0,0 93,1 Kassa och bank 12,8 6,6 0,0 0,0 19,4 Summa omsättningstillgångar 46,8 65,7 0,0 0,0 112,5 Summa tillgångar 200,8 186,0 139,0 51,2 577,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 130,4 44,4 97,2 b) 51,2 g) 234,4 Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 0,0 77,2 31,8 c) 0,0 109,0 Övriga långfristiga skulder 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 Kortfristiga räntebärande skulder 0,0 93,6 0,0 0,0 93,6 Övriga kortfristiga skulder 61,9 58,3 10,0 d) 0,0 130,2 Summa skulder 70,4 229,1 41,8 0,0 341,3 Summa skulder och eget kapital 200,8 186,0 139,0 51,2 577,0 Noter till balansräkningen proforma ) Reviderad finansiell information som hämtats från FormPipe Softwares årsredovisning för ) Traen Management accounts 2011 upprättade i enlighet med god redovisningssed i Danmark. Balansräkningen har omräknats från danska kronor till svenska kronor med en DKK/SEK valutakurs om 1,2033 vilket är balansdagskursen per den 31 december ) Justeringar: a) förvärv av aktier 135,8 miljoner kronor och 3,2 miljoner kronor i skattefordran kopplad till justering av intäktsredovisning enligt not d. b, d) Eget kapital justeras även genom nyemission 104 miljoner kronor samt 9,7 miljoner kronor som en effekt av den förändrade redovisningsprincipen enligt not d. c) Ökning av långfristiga skulder till följd av förvärvet. d) Justering avseende underhållsavtal där intäktsredovisning inte överensstämmer med IFRS. För att åskådliggöra effekterna av den justerade redovisningsprincipen har en kortfristig skuld uppgående till 13 miljoner kronor inkluderats i proforma, skulden justeras mot eget kapital 9,7 miljoner, netto skatteeffekten om 25%. Justerat för ränteswapen om 2,9 miljoner kronor innebär en netto effekt på 10 miljoner kronor. 4) Elimineringar e) Förvärvsanalysen kommer att upprättas per den 31 juli Samtliga övervärden kommer därav att redovisas som goodwill tills dess att förvärvsanalysen är genomförd. f, g) Värdet av de förvärvade aktierna 135,8 miljoner kronor och det egna kapitalet elimineras. Riskfaktorer FormPipe Softwares verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat konjunkturutveckling, teknisk utveckling, kundkoncentration, marknadsutveckling, politiska risker, konkurrens, underleverantörer, beroende av nyckelpersoner och rekrytering, förvärv, integrering av Traen, avtalsrelationer, immateriella rättigheter, tekniska risker, tvister, skatterisker, kapital- och kreditmarknad, valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk och finansieringsrisk. FormPipe Softwares aktie och Företrädesemissionen är förenade med risker relaterade till bland annat aktiekursens utveckling, att det inte kan garanteras att en aktiv handel i teckningsrätter eller BTA utvecklas, utspädning, ej säkerställda teckningsåtaganden och framtida utdelning. Ovannämda risker är endast en sammanfattning av de risker som beskrivs i avsnitt Riskfaktorer. Tidsplan Teckningsperiod 18 juni 2 juli 13 juni 18 juni 27 juni 2 juli 6 juli 31 juli 2012 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare registrerade som ägare i FormPipe Software denna dag erhåller teckningsrätter i Företrädesemissionen Handel med teckningsrätter 18 juni 27 juni Slutgiltigt teckningsresultat offentliggörs Beräknat slutförande av förvärvet av Traen 6

9 Riskfaktorer Riskfaktorer FormPipe Softwares verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande, de riskfaktorer och viktiga förhållanden som styrelsen i FormPipe Software bedömt ha betydelse för FormPipe Softwares framtida utveckling. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser obetydliga, kan komma att få väsentlig betydelse för FormPipe Softwares verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. Sådana risker kan vidare leda till att priset på FormPipe Softwares aktie, BTA och teckningsrätter sjunker väsentligt och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. Utöver nedan angivna riskfaktorer och andra förekommande risker, bör läsaren också noggrant beakta övrig information i detta prospekt samt en allmän omvärldsbedömning. Marknadsrisker Konjunkturutveckling Minskad tillväxt i ekonomin, både lokalt och globalt, kan ha effekt på IT-investeringarna i stort, vilket även kan påverka investeringsviljan i ECM-produkter. Beslutsprocesserna hos kunderna kan även förlängas. För det fall efterfrågan på FormPipe Softwares produkter sjunker eller den turbulenta situationen för den globala ekonomin fortsätter framöver, kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, lönsamhet och resultat. Teknisk utveckling Teknisk utveckling är en ständigt pågående process på ECMmarknaden. Nya trender, programmeringsspråk och tekniska behov hos slutanvändarna är några av de faktorer som styr denna utveckling. FormPipe Software arbetar aktivt med ett internt Produktråd där produktägare och Bolagets CTO analyserar och diskuterar dessa frågor. Om Bolaget skulle misslyckas med att utveckla och lansera produkter baserat på det utvecklingsarbete som bedrivs finns risk att Bolaget påverkas negativt. FormPipe Softwares fortsatta utveckling är även beroende av att Bolaget håller jämna steg med den tekniska utvecklingen och andra aktörers innovationer, samt kan anpassa produkter till förändringar av marknadens behov. Detta kan kräva betydande ledningsinsatser och kapital. Om FormPipe Software utvecklar nya produkter är det inte säkert att de mottas positivt av marknaden. Detta riskerar att påverka Bolagets möjligheter att bibehålla och attrahera kunder, vilket kan komma att påverka FormPipe Softwares verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Kundkoncentration FormPipe Software bedömer att Bolaget har en väl diversifierad kundstock. Under de fem första månaderna 2012 stod ingen av Bolagets kunder för mer än 10 procent av Bolagets intäkter. Även om FormPipe Softwares kundstock har en god spridning kan det inte uteslutas att flera större kunder väljer att säga upp sina avtal med Bolaget. Skulle detta inträffa kan det inte garanteras att Bolaget kan etablera nya kundrelationer i samma utsträckning. FormPipe Software har en dominerande del av sin försäljning inom svensk offentlig sektor. Riskområden som är specifika för svensk offentlig sektor, som Bolaget inte kan påverka eller förutspå, kan således också ha en betydande negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Marknadsutveckling Kunders preferenser kan påverkas av nya regler och förordningar som lagstadgas både nationellt och globalt, vilket kan förändra marknaden för ECM-produkter. Under 2010 och 2011 påverkade förändrade marknadsförutsättningar kundernas efterfrågan och därmed Bolagets nyförsäljning genom försenade ramavtalsupphandlingar, riksdagsval, finanskriser och allmänna konjunktursvängningar. Det som direkt kan hänföras till riskbilden kring marknadsutvecklingen är nya aktörer som snabbt kan ställa om och utveckla sitt erbjudande i en redan diversifierad produktportfölj för att möta nya förutsättningar på marknaden. FormPipe Software möter dessa risker genom att arbeta aktivt med att utveckla och förfina befintliga och nya partnersamarbeten. Det kan dock inte garanteras att FormPipe Software kan hålla jämna steg med marknaden, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Politiska risker FormPipe Softwares marknad styrs delvis av nationella och globala politiska beslut som implementeras genom lagar och regler. Bolagets nuvarande marknadsposition är starkt fokuserad på den offentliga sektorn. Politiska beslut är en drivkraft på marknaden för ECM-produkter, men kan även påverka FormPipe Softwares verksamhetsförutsättningar på ett för Bolaget ogynnsamt sätt. Även om FormPipe Software möter dessa risker genom att aktivt, via Bolagets certifierade partners, bearbeta nya marknader och kundsegment för ökad riskspridning, kan det inte garanteras att förändrade politiska förutsättningar inte kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets intjäningsförmåga. 7

10 Riskfaktorer Konkurrens Risken består i att antingen aktörer, erbjudanden och/eller prisbild hastigt förändras. Det är därför av stor vikt för Form- Pipe Software att positionera sig med ett konkurrenskraftigt produkterbjudande. Den europeiska marknaden bedöms stå inför en konsolidering. FormPipe Software avser att aktivt delta i konsolideringen av marknaden och ser detta som en tillväxtpotential. Vissa av Bolagets konkurrenter har dock större finansiella och industriella resurser till sitt förfogande än FormPipe Software, vilket ger dessa aktörer möjlighet att påverka prissättningen på marknaden och bättre anpassa sig till förändringar i kundefterfrågan samtidigt som de kan avsätta mer resurser för säljdrivande aktiviteter samt rekrytering. Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens kan leda till minskad marknadsandel för FormPipe Software, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning i betydande omfattning. Underleverantörer FormPipe Software outsourcar vissa moment av sin verksamhet till en utvecklingspartner i Ukraina. Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat skulle, åtminstone kortsiktigt, kunna påverkas negativt om partneravtalet avslutas. Affärsrisker Beroende av nyckelpersoner och rekrytering FormPipe Softwares verksamhet är beroende av kvalificerad arbetskraft och specialistkompetens på såväl ledningsnivå som positioner som styr den tekniska utvecklingen av Bolagets produkter. Även om FormPipe Software anser att personalen kan ersättas påverkas Bolagets framtida utveckling av Bolagets förmåga att rekrytera och behålla kvalificerad personal i hård konkurrens från andra mjukvaru- och produktutvecklingsbolag. Förlust av medarbetare eller svårighet att rekrytera nya medarbetare kan ge negativa finansiella och kommersiella effekter för FormPipe Software. Förvärv FormPipe Software har historiskt genomfört ett flertal företagsförvärv och kan komma att genomföra ytterligare förvärv i framtiden som ett led i Bolagets expansionsstrategi. Förvärv av företag, inklusive förvärvet av Traen, är förenade med osäkerheter och risker. Dessa risker inkluderar bland annat mer eller mindre kända bolagsspecifika risker och att kunder eller nyckelpersoner beslutar sig för att lämna det förvärvade företaget. Vidare kan tillväxt genom förvärv utgöra en risk på grund av svårigheter att integrera verksamheter, medarbetare och teknologi. Det kan inte heller uteslutas att FormPipe Software kan komma att missbedöma det rätta värdet av en förvärvskandidat. Dessa risker och andra förvärvsrelaterade risker kan komma att få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Integrering av Traen Transaktionen medför att Traen kommer att integreras med FormPipe Softwares befintliga verksamhet, vilket är en komplex, kostsam och tidskrävande process. Traens verksamhet skiljer sig i vissa avseenden från FormPipe Softwares verksamhet, genom att exempelvis inkludera mer implementeringsverksamhet. Integreringen kan därmed aktualisera risker som FormPipe Software inte i dagsläget möter i sin verksamhet. För det fall arbetet med att integrera Traen kommer att pågå under en längre tid än förväntat finns det en risk att FormPipe Software går miste om synergieffekter eller att Traen inte kan ledas effektivt och att dess verksamhet utvecklas negativt. Integreringsprocessen kan också bli mer kostsam än väntat. Om FormPipe Software inte framgångsrikt lyckas integrera de verksamheter som förvärvats eller att dessa efter integrering inte presterar som förväntat, kan de komma att påverka FormPipe Softwares verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Avtalsrelationer Gällande ramavtal i Sverige kan komma att bli viktiga försäljningskanaler för FormPipe Softwares produkter. FormPipe Softwares produkter och tjänster är i dagsläget indirekt avropbara genom ramavtalen Licensförsörjning 2010 samt E-förvaltningsstödjande tjänster Dessa avtal omförhandlas utifrån förutbestämda tidsintervall varpå fler aktörer på ECM-marknaden har möjlighet att delta i upphandlingsförfarandet. Ramavtalet Licensförsörjning 2010 löper till den 31 juli 2013 med möjlig förlängning om ytterligare två år. Ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 löper till den 9 november 2014, med möjlig förlängning om ytterligare ett år. Även om förutsättningarna nu är kända för en tid framåt innebär de nya ramavtalen ett mer komplicerat avropsförfarande än tidigare där varje avrop genomförs som en upphandling i begränsat format, vilket är i enlighet med gällande EU-direktiv. Bolaget bedömer inte att detta på sikt bör påverka marknadens efterfrågan, men att det på kort sikt innebär en fördröjning i avropsförfarandet och därmed eventuellt ett långsammare transaktionstempo. Det finns också en risk att Bolagets produkter inte är avropbara i framtida avtal när ovanstående avtal löpt ut. Detta kan få konsekvenser för Bolagets förmåga att sälja sina produkter inom den offentliga sektorn, vilket kan påverka Bolagets möjlighet att nå upp till förväntad utveckling. FormPipe Software gör bedömningen, baserat på offentliga handlingar, att man väljs som leverantör för ECM-produkter i merparten av upphandlingarna inom det offentliga Sverige. Om FormPipe Software inte skulle finnas representerade på något ramavtal kan det få negativ effekt på Bolagets försäljning och lönsamhet. Immateriella rättigheter Det finns inga garantier för att FormPipe Software har oinskränkt äganderätt till samtliga immateriella rättigheter som behövs för att bedriva verksamheten. Påståenden att FormPipe Software skulle göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, liksom tredje mans eventuella intrång i FormPipe Softwares immateriella rättigheter, skulle kunna försämra konkurrensförmågan eller på annat sätt skada Bolagets verksamhet. Det kan visa sig nödvändigt för FormPipe Software att inleda rättsprocesser för att skydda Bolagets immateriella rättigheter. Sådana rättsprocesser skulle kunna bli betungande och kostsamma och det finns ingen garanti för att FormPipe Software vinner en sådan process. I dagsläget finns inga kända eller pågående processer. 8

11 Riskfaktorer Tekniska risker FormPipe Software utvecklar och tar löpande fram nya tekniska lösningar och produkter. Vid produktutvecklingen kan det uppstå tekniska problem som gör att utvecklingen tar längre tid och det dröjer innan produkten når marknaden. Kostnaderna för Bolaget kan därför bli högre än beräknat. Den egenutvecklade tekniken kan komma att innehålla ännu okända programfel eller felaktiga prestanda. Vidare kan det inte helt uteslutas att produktkoden skadas av interna eller externa utvecklare, medvetet eller omedvetet. Detta kan påverka Bolaget negativt. Tvister FormPipe Software och dess dotterbolag kan framledes komma att bli föremål för rättsliga processer. Större och komplicerade processer kan vara kostsamma, tids- och resurskrävande samt kan komma att störa den normala affärsverksamheten. Även om styrelsen för FormPipe Software bedömer att inga bolag inom Koncernen för tillfället är föremål för några rättsliga processer, kan eventuella framtida tvister, vid negativt utfall, få en icke oväsentlig negativ inverkan på Form- Pipe Softwares verksamhet, resultat och finansiella ställning. Skatterisker FormPipe Software bedriver verksamhet genom dotterbolag i Danmark. Verksamheten, inklusive transaktioner mellan Koncernbolag, bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i Sverige och Danmark samt berörda skattemyndigheters krav. Bolaget har inhämtat råd i dessa frågor från oberoende skatterådgivare. Det kan dock inte generellt uteslutas att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser eller av berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis är felaktig, eller att sådana regler ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom beslut från berörda myndigheter kan FormPipe Softwares skattesituation förändras och påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt. Finansiella risker Kapital- och kreditmarknad Kapital- och kreditmarknaden har under de senaste åren präglats av hög volatilitet och störningar. Det är av stor vikt att arbeta aktivt med styrning och kontroll för att minimera riskerna i finansiella kriser, särskilt som Bolagets belåningsgrad ökar väsentligt i samband med Transaktionen. Tillgången till nytt kapital vid framtida förvärv eller för andra ändamål påverkas av flera allmänna parametrar på kreditmarknaden. Bolagets kreditvärdighet kan försämras exempelvis beroende på hur övriga risker i detta riskavsnitt hanteras. Detta kan medföra att Bolaget inte kan anskaffa nytt kapital på för Bolaget acceptabla villkor, eller att de villkor som uppställs för Bolagets finansiering har en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Valutarisk FormPipe Software är verksamt i Sverige och Danmark och utsätts för valutarisker som uppstår från valutaexponering avseende framför allt danska kronor. Valutarisker kan uppstå i samband med framtida affärstransaktioner, och beror bland annat på storleken på redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheten. Även om Bolaget avser att löpande utvärdera verksamhetens behov av valutasäkring, kan det inte uteslutas att valutakursförändringar kan ha en negativ påverkan på Koncernens resultat, kassaflöden och finansiella ställning. Ränterisk Ränterisken består i att Koncernens räntenetto påverkas negativt på grund av förändringar av det allmänna ränteläget. Ränteexponeringen för Bolaget hänför sig huvudsakligen till upptagna lån, se vidare avsnitt Legala frågor och övrig information. Ränteförändringar kan således ha en negativ påverkan på Koncernens resultat, kassaflöde och finansiella ställning. Då en del av Bolagets kassaflöde används till räntebetalningar på Koncernens skulder, kan räntehöjningar medföra en begräsning av tillgängliga medel för Bolagets verksamhet och framtida affärsmöjligheter. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken att Koncernen på grund av bristande likvida medel inte till fullo kan uppfylla sina betalningsåtaganden när de förfaller eller endast kan göra det på mycket ofördelaktiga villkor. Det kan inte garanteras att likviditeten vid varje given tidpunkt är tillräcklig för att FormPipe Software ska kunna fullgöra sina ekonomiska åtaganden eller för att Bolaget ska kunna bedriva verksamheten på effektivast möjliga sätt. Detta skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på FormPipe Softwares verksamhet, resultat och finansiella ställning. Finansieringsrisk Bolaget kommer i samband med Transaktionen att ta upp ny finansiering hos Swedbank AB om totalt 210 miljoner kronor. Bankfinansieringen utgörs av en förvärvskredit, med en löptid om fem år, uppgående till 180 miljoner kronor samt därtill två checkräkningskrediter uppgående till totalt 30 miljoner kronor. Ramarna för finansieringen, vilka bland annat innefattar sedvanliga finansiella åtaganden från Bolaget, framgår av ett s.k. term sheet som Bolaget ingått med Swedbank AB. Detta term sheet har godkänts av kreditkommittén i Swedbank AB, men är villkorat av att parterna fastställer de slutliga lånevillkoren i ett låneavtal. Sådant låneavtal kommer att ingås senast i samband med fullgörandet av Transaktionen, dvs. den 31 juli Även om parterna således är överens om samtliga huvudsakliga lånevillkor, kan det inte helt uteslutas att oenighet uppstår kring de slutliga villkoren, vilket kan medföra att Bolaget måste finansiera Transaktionen på annat sätt. Det kan inte uteslutas att Bolagets verksamhet i framtiden kommer att kräva ytterligare finansiella resurser. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna erhålla nödvändigt kapital eller att sådant kapital kan erhållas till rimliga kostnader. Om Bolaget skaffar ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning, medan skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bolagets flexibilitet. Det kan inte garanteras att nytt kapital kan 9

12 Riskfaktorer anskaffas då behov uppstår eller att det kan anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor. Det kan inte heller uteslutas att FormPipe Software i framtiden kan komma att bryta mot finansiella åtaganden i upptagna krediter på grund av till exempel den allmänna konjunkturen eller störningar på kapital- och kreditmarknaden. Det skulle i sådana fall kunna påverka FormPipe Softwares finansiella ställning och resultat negativt. Risker relaterade till aktien och erbjudandet Aktiekursens utveckling Såväl befintliga aktieägare som potentiella nya investerare bör beakta att en investering i FormPipe Software är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden i allmänhet och marknaden för mindre aktier i synnerhet har upplevt betydande kurs- och volymsvängningar som ofta har saknat samband med, eller varit oproportionerliga mot, företagens redovisade resultat. Aktiekursen kan också komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas negativt av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Sådana kursvariationer kan påverka FormPipe Softwares aktiekurs negativt, oavsett faktiskt redovisat resultat. En aktiv handel i teckningsrätter eller BTA kanske inte utvecklas Det kan inte garanteras att en aktiv handel i teckningsrätter eller BTA kommer att utvecklas på NASDAQ OMX Stockholm, eller att tillfredsställande likviditet kommer att finnas tillgänglig under den tid som sådana värdepapper handlas. Utspädning Väljer aktieägare att inte utnyttja sina teckningsrätter eller att inte sälja sina teckningsrätter kommer teckningsrätterna att förfalla och bli värdelösa utan rätt till ersättning för innehavaren. Följaktligen kommer sådana aktieägares proportionella ägande och rösträtt i FormPipe Software att minska och den andel deras aktier representerar av det totala antalet aktier i FormPipe Software kommer att minska i motsvarande grad. Även om en aktieägare väljer att sälja sina outnyttjade teckningsrätter eller om dessa teckningsrätter säljs på aktieägarens vägnar är det inte säkert att den ersättning aktieägaren erhåller för teckningsrätterna på marknaden motsvarar den ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande i FormPipe Software efter att Företrädesemissionen slutförts. Ej säkerställda teckningsåtaganden Som ett led i att säkerställa att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt har FormPipe Software ingått ett flertal avtal med aktieägare och externa investerare om emissionsgaranti och/eller teckningsåtaganden. Dessa avtal är skriftliga, men inte säkerställda av t.ex. bank eller på annat sätt. Följaktligen finns det en risk att avtalen inte kommer att uppfyllas. Detta skulle kunna inverka negativt på FormPipe Softwares möjligheter att genomföra Företrädesemissionen. Framtida utdelning Tidpunkten för, och storleken på eventuella framtida utdelningar förslås av styrelsen, i enlighet med Bolagets utdelningspolicy. FormPipe Softwares uttalade ambition är långsiktigt att till aktieägarna dela ut motsvarande procent av varje års vinst. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in flera faktorer, bland annat moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet, ekonomiska ställning i övrigt samt förmåga att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Det finns inga garantier för att styrelsen kommer att föreslå att utdelning utbetalas till aktieägarna varje år eller att beloppet för sådan utdelning inte kommer avvika negativt från historiska nivåer. Givet den nettoskuld som finansieringen av förvärvet av Traen medför kommer Bolaget att prioritera amorteringar före utdelningar avseende verksamhetsåret

13 Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv FormPipe Software har som strategi att utveckla marknadens bästa ECM-produkter (ECM-Enterprise Content Management). FormPipe Softwares produkterbjudande vänder sig uteslutande till kunder som redan identifierat nyttan av effektiv informationshantering och bedömer denna som affärskritiskt. Form- Pipe Softwares kunder återfinns främst inom offentlig sektor som ligger i framkant för användandet av dokument- och ärendehanteringssystem. Genom ständigt ökade krav på förbättrad medborgarservice och administrativ effektivitet inom offentlig sektor har FormPipe Softwares produkter över tid förädlats i nära samverkan med Bolagets kundgrupper. Idag har FormPipe Software marknadens starkaste produktutbud med väl utvecklad standardfunktionalitet för effektiv e- förvaltning. Bolaget gör bedömningen, baserat på offentliga handlingar, att man väljs som leverantör för ECM-produkter i merparten av upphandlingarna inom det offentliga Sverige. Den europeiska ECM-marknaden är i dagsläget fragmenterad och består av en rad mindre leverantörer med lokal och nationell förankring. Förvärvet av Traen är ett väsentligt steg i FormPipe Softwares strategi att via förvärv växa och utöka sin geografiska närvaro på ECM-marknaden. Genom förvärvet kommer FormPipe Software att bli det ledande programvarubolaget inom ECM till offentlig sektor i Norden. FormPipe Softwares affärsmodell ger möjligheter till skalfördelar, och genom att växa verksamheten är det styrelsens bedömning att Bolagets marginaler kommer att förbättras. FormPipe Software har de senaste åren genomfört flera lyckosamma förvärv, vilka framgångsrikt har integrerats i Bolagets verksamhet. Under 2005 förvärvades Digital Diary med produkten W3D3, under 2006 ALP Data, under 2007 det danska bolaget EFS Technology med produkten LaserNet och under 2008 EBI Systems med produkten Platina. Förvärven har bidragit till en utökad kundbas såväl som ett breddat och stärkt produkterbjudande. FormPipe Software har sedan ett flertal år tillbaka utvärderat förvärvsmöjligheter på de närliggande Nordiska marknaderna. Den danska marknaden bedöms som särskilt intressant då Danmark är ett föregångsland inom digital dokumenthantering till offentlig sektor och den danska ECM-marknaden är av betydande storlek. På denna marknad identifierades Traen i ett tidigt skede som ett framgångsrikt bolag med närliggande verksamhet, inklusive en attraktiv produktnära tjänsteleverans. Efter en utvärdering av FormPipe Softwares alternativ för att växa på den danska marknaden anser Bolagets styrelse och ledning att ett förvärv av Traen är det mest fördelaktiga. Positiva effekter av förvärvet Traen och FormPipe Softwares produkterbjudanden är i hög utsträckning likartade och båda riktas till offentlig sektor men på skilda geografiska marknader. Traen har en ledande ställning på den danska marknaden för ECM-lösningar för offentlig sektor och i likhet med FormPipe Software arbetar Traen med ett starkt, lokalt förankrat erbjudande på en marknad karakteriserad av höga krav på lokal kännedom och lokal anpassning. Det sammanslagna bolaget kommer att ha starkare resurser att adressera nya marknader och kundsegment med nya produkterbjudanden, som exempelvis FormPipe Softwares produkter för Life Science och långtidsbevarande samt Traens produkter för Grants Management. En gemensam större och starkare bas genom ett samgående ger förbättrade förutsättningar för att expandera dessa och andra vertikalerbjudanden på en vidare geografisk marknad. Bolaget förväntar sig en relativt kort startsträcka för att kunna erbjuda långtidsbevarande till den offentliga sektorn i Danmark. En ytterligare potentiell intäktssynergi som identifierats för det kombinerade bolaget är möjligheten att, med hjälp av Traens goda rykte och styrka i leverans till kund, sälja FormPipe Softwares produkter för dokument- och ärendehantering till större myndigheter i Danmark. Traen har tidigare medvetet valt att inte fokusera på detta kundsegment avseende dokument- och ärendehantering. 11

14 Bakgrund och motiv FormPipe Software och Traen besitter varsin välbalanserad produktportfölj med stabil kundbas inom offentlig sektor och stor andel repetitiva intäkter. FormPipe Softwares andel repetitiva intäkter var 57 procent för 2011, vilket motsvarar 64 miljoner kronor av den totala omsättningen samma år. Motsvarande siffror för Traen var 37 procent för 2011 och 79 1) miljoner kronor. Av Traens tio största kunder har nio varit bland de 20 största kunderna i minst tre år. Koncernen beräknas efter förvärvet ha över 350 kunder inom svensk och dansk offentlig sektor. Traen levererar idag sina produkter med en egen leveransorganisation. Detta ser FormPipe Software som positivt då Bolaget under de senaste årens omställning till renodlat produktbolag identifierat ett behov av att återskapa en närmare relation med slutkunderna för att säkerställa att produktutvecklingen får rätt prioriteringar. På den danska marknaden kommer den nya gruppen även fortsatt att genomföra kundleveranserna huvudsakligen med egen leveransorganisation, dock kombinerat med partnerbolag som underleverantörer för att åstadkomma minimal risk i affärsmodellen. På den svenska marknaden kommer leveranserna även framöver till övervägande del att ske genom partnerbolag, dock kommer Bolaget att utnyttja möjligheten att använda den nyförvärvade leveransorganisationen i Sverige för att genomföra ett mindre antal leveransprojekt årligen. Framförallt ser Bolaget ett värde av att kunna genomföra leveransprojekt vid lansering av nya produkterbjudanden, i dessa fall bedöms det som extra viktigt att få goda referenskunder i produktion snabbt och kvalitetssäkrat samt säkerställa att feedback från dessa pilotkunder kommer tillbaka till produktutvecklingen i ett tidigt skede. Sammanslagningen kommer över tid att kunna ge direkta kostnadsbesparingar inom produktutveckling, initialt främst inom test- och kvalitetssäkring, men ger på sikt även möjligheter till kostnadsbesparingar genom en samordnad produktutveckling. Bolaget ser även möjlighet till samordningsvinster av den nya koncernens totalt fyra off-shore center. Kostnadsbesparingar förväntas också uppnås genom att fasta kostnader inom administration, ledning och styrelse kan minskas. Traen har ackumulerade förlustavdrag om 19 2) miljoner kronor vilket FormPipe Software beräknas kunna utnyttja under kommande år. Den 7 maj 2012 offentliggjorde FormPipe Software att Bolaget ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Traen. Baserat på en nettoskuld i Traen om 164 3) miljoner kronor och ett bolagsvärde om 300 4) miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis, uppgår köpeskillingen till 136 miljoner kronor. Förvärvet betalas till fullo med kontanta medel som finansieras genom upptagande av bankfinansiering om 210 miljoner kronor och Företrädesemissionen om cirka 125 miljoner kronor. I övrigt hänvisar styrelsen i FormPipe Software till detta prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i FormPipe Software med anledning av föreliggande Företrädesemission. Styrelsen för FormPipe Software är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Styrelsen för FormPipe Software försäkrar härmed att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka prospektets innebörd. Stockholm 12 juni 2012 FormPipe Software AB (publ) Styrelsen 1) Baserat på genomsnittlig växelkurs för 2011 DKK/SEK 1,21 2) Baserat på växelkursen per den 31 december 2011 DKK/SEK 1,20 3) Nettoskuld per den 31 december Baserat på växelkursen per den 31 december 2011 DKK/SEK 1,20 4) Baserat på växelkursen per den 6 maj 2012 DKK/SEK 1,19 12

15 Inbjudan till teckning av aktier i FormPipe Software Inbjudan till teckning av aktier i FormPipe Software Den 7 maj 2012 offentliggjorde FormPipe Software att Bolaget ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Traen. I syfte att finansiera genomförandet av Transaktionen beslutade FormPipe Softwares styrelse den 6 maj 2012, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, om Företrädesemissionen. En extra bolagsstämma i FormPipe Software godkände den 7 juni 2012 styrelsens beslut. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer 36,7 miljoner nya aktier att ges ut och Bolagets aktiekapital att öka med 3,7 miljoner kronor, från nuvarande 1,2 miljoner kronor till 4,9 miljoner kronor. FormPipe Softwares aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger i Bolaget. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna de nya aktierna är onsdagen den 13 juni Teckning av aktier ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 18 juni till och med den 2 juli 2012, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Emissionsbeslutet innebär att de som på avstämningsdagen den 13 juni 2012 är registrerade som aktieägare i FormPipe Software får teckna tre (3) nya aktier för varje befintlig aktie. Teckningskursen har fastställts till 3,40 kronor per ny aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 125 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till omkring 13 miljoner kronor, varav omkring 4 miljoner kronor utgör kostnad för emissionsgarantier. Teckningsåtagande och emissionsgaranti Aktieägare inklusive huvudägaren Provider Capital Sweden AB samt delar av företagsledningen, vilka tillsammans innehar cirka 17 procent av aktierna och rösterna i FormPipe Software, har förbundit sig att teckna sig för sin respektive pro rata-andel i Företrädesemissionen. Därutöver har ett garantikonsortium lett av Carnegie Investment Bank AB garanterat att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, teckna aktier i Företrädesemissionen för resterande cirka 83 procent av Företrädesemissionsbeloppet. Därmed är Företrädesemissionen i sin helhet garanterad, se vidare avsnitt Legala frågor och övrig information, under rubriken Teckningsåtaganden och garantiavtal. Härmed inbjuds aktieägarna i FormPipe Software att med företrädesrätt teckna nya aktier i FormPipe Software i enlighet med villkoren i detta prospekt. Stockholm 12 juni 2012 FormPipe Software AB (publ) Styrelsen 13

16 Villkor och anvisningar Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen 13 juni 2012 är registrerade som aktieägare i FormPipe Software äger företrädesrätt att för varje befintlig aktie teckna tre (3) nya aktier för 3,40 kronor per aktie. Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 3,40 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen har fastställts av styrelsen med utgångspunkt i marknadens prissättning av Bolagets aktier och med hänsyn till sedvanlig rabatt i förhållande till börskurs i liknande företrädesemissioner med garantikonsortium. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 13 juni Aktierna i FormPipe Software handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 8 juni Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 11 juni Information från Euroclear Sweden till direktregistrerade aktieägare Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiro avi samt en anmälningssedel med betalningsinstruktioner utsänds till de aktieägare eller företrädare för aktieägare i FormPipe Software som på avstämningsdagen den 13 juni 2012 är registrerade i den av Euroclear Sweden för FormPipe Softwares räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som kan tecknas. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. Fövaltarregistrerade innehav Aktieägare vars innehav av aktier i FormPipe Software är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear Sweden. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren. Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investerarsparkonto måste du kontakta din förvaltare för teckning av aktier. Teckningsrätter För en (1) befintlig aktie i FormPipe Software som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) teckningsrätter. För teckning av en (1) ny aktie i FormPipe Software erfordras en (1) teckningsrätt. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter äger rum vid NASDAQ OMX Stockholm under perioden 18 juni 27 juni Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd i Sverige står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Vid sådan handel uttas sedvanligt courtage. Teckning med stöd av teckningsrätter Teckning ska ske genom betalning under perioden 18 juni 2 juli Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 2 juli 2012 kommer ej utnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från VP-kontona. Styrelsen för FormPipe Software förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras senast den 2 juli Aktieägare bosatta i Sverige Teckning av de nya aktierna med företrädesrätt sker genom kontant betalning enligt instruktioner på beskedet om tilldelning. Betalning ska senast ha skett den 2 juli Den förtryckta bankgiroavin, som vidhänger den förtryckta emissionsredovisningen används om samtliga teckningsrätter benämnt jämnt teckningsbart ska utnyttjas. Anmälningssedel enligt nedan ska då inte användas. Den ej förtryckta anmälningssedeln med betalningsinstruktioner används om teckningsrätter köpts eller sålts, överförts från annat VP-konto eller om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisning från Euroclear Sweden benämnt jämnt teckningsbart ej ska utnyttjas. Anmälningssedlar utsänds till de aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i FormPipe Software och kan även erhållas av Carnegie Investment Bank AB på telefon , eller laddas ned från Carnegie Investment Bank AB:s hemsida, Aktieägare bosatta i vissa andra jurisdiktioner än Sverige Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta eller medborgare i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder (se vidare avsnittet Viktig information). Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i till exempel Australien, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller Japan inte att erhålla detta prospekt. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och 14

17 Villkor och anvisningar försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 kronor kommer inte att utbetalas. Aktieägare ej bosatta i Sverige Aktieägare som har rätt att delta i Företrädesemissionen, men som ej är bosatta i Sverige och inte kan använda den förtryckta bankgiroavin ska alltid använda den utsända anmälningssedeln vid teckning. I samband med att anmälningssedeln insänds till nedan angivna adress ska betalning göras i svenska kronor genom valfri bank via S.W.I.F.T till nedan angivet bankkonto i Sverige. Carnegie Investment Bank AB Transaction Support Stockholm Sverige S.W.I.F.T: ESSESESS Bankkontonummer: IBAN: SE Vid betalning måste såväl tecknarens namn som VP-konto anges. Anmälningssedel och betalning ska vara Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support tillhanda senast den 2 juli Betalda tecknade aktier ( BTA ) Några dagar efter betalning och teckning kommer Euroclear Sweden att sända en avi som bekräftelse på att BTA bokats in på aktieägarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket (eller om möjligheten till delregistrering utnyttjas vid delregistrering av BTA 1). Om möjligheten till delregistrering utnyttjas kommer en ytterligare serie av BTA att utfärdas varvid den första benämns BTA 1. Efter det att en första delregistrering gjorts hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 10 juli 2012, omvandlas BTA 1 till vanliga aktier som registreras på aktieägarnas VP-konton omkring 11 juli 2012 utan särskild avisering från Euroclear Sweden. En andra serie av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas för teckning som skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och av Euroclear Sweden bokas om till vanliga aktier när en slutlig registrering gjorts hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 17 juli Om möjligheten till delregistrering inte utnyttjas beräknas registrering hos Bolagsverket ske omkring den 17 juli Därefter kommer BTA att bokas om till vanliga aktier, vilket beräknas ske omkring den 20 juli Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning. BTA kommer att tas upp till handel vid NASDAQ OMX Stockholm från och med den 18 juni 2012 och beräknas att handlas till och med den 4 juli För det fall två serier av BTA utfärdas kommer endast den första serien, BTA 1, att handlas vid NASDAQ OMX Stockholm. Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på därför avsedd anmälningssedel. Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter kan laddas ned från Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter kan ske per post till Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, Stockholm. Anmälnings sedeln måste vara Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, tillhanda senast den 2 juli Bolagets styrelse ska tilldela de tecknade aktierna enligt följande: För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan senast tre bankdagar efter att tecknaren tillställts besked om tilldelning. De nya aktierna kommer att levereras snarast möjligt efter likviddagen med avisering från Euroclear Sweden. Handel med nya aktier FormPipe Softwares aktier handlas på NASDAQ OMX Stockholm. Efter att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen kommer även de nyemitterade aktierna att kunna handlas på NASDAQ OMX Stockholm. De nya aktierna förväntas bli föremål för handel i samband med att de nya aktierna registreras på aktieägarnas VP-konton. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna (se vidare avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden, under rubriken Utdelningspolicy). Offentliggörande av teckningsresultat i Företrädesemissionen Slutligt resultat i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande från FormPipe Software, omkring den 6 juli Övrig information Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som inte ianspråktagits kommer i så fall att återbetalas. 15

18 Så här gör du Så här gör du Villkor: För varje aktie i FormPipe Software får du tre (3) teckningsrätter En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie Teckningskurs: 3,40 kronor per ny aktie Avstämningsdag: 13 juni 2012 Teckningsperiod: 18 juni juli 2012 Handel med teckningsrätter: 18 juni juni ) Du tilldelas teckningsrätter För varje aktie i FormPipe Software som du innehar den 13 juni 2012 Erhåller du tre (3) teckningsrätter Varje aktie i FormPipe Software Tre (3) teckningsrätter 2) Så här utnyttjar du dina teckningsrätter En (1) teckningsrätt En (1) ny aktie För dig som har VP-konto: Om du har aktierna i FormPipe Software på ett VP-konto hos Euroclear Sweden framgår det antal teckningsrätter som du erhåller av emissionsredovisningen från Euroclear Sweden Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter, använd den förtryckta bankgiroavin från Euroclear Sweden Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i den särskilda anmälningssedeln som finns på Betala på valfritt svenskt bankkontor senast den 2 juli 2012 För dig som har depå: Om du har aktierna i FormPipe Software i en depå hos bank eller annan förvaltare får du information från din förvaltare om det antal teckningsrätter som du erhållit Följ de instruktioner du får från din förvaltare, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa 16

19 VD har ordet VD har ordet Genom förvärvet av Traen fortsätter vi vår strategi att via förvärv växa och utöka vår geografiska närvaro på ECM-marknaden. ECM-marknaden är idag mycket fragmenterad och karaktäriseras av många små aktörer med nationell förankring. Genom förvärvet av Traen får FormPipe Software en ledande ställning även på den danska ECM-marknaden mot offentlig sektor. Danmark är ett föregångsland inom digital dokumenthantering inom offentlig sektor och i en nyligen genomförd undersökning beställd av svenska e-delegationen blev slutsatsen att offentlig sektor i övriga nordiska länder bör följa det danska exemplet under kommande år. Den danska marknaden är, precis som den svenska, mycket svår att slå sig in på, då den kräver lokalt förankrade produkter med specifika funktioner vilka till stor del är styrda av nationella regler och förordningar. I upphandlingsprocesser är det, precis som i Sverige, mycket viktigt att kunna lämna nationella referenskunder. Att FormPipe Software nu blir marknadsledande även i Danmark ger oss kunskaper och erfarenheter från en sofistikerad marknad som vi kommer kunna dra nytta av i hela koncernen. FormPipe Software har under många år gjort ett flertal lyckosamma förvärv i Sverige vilket gett oss den marknadsledande positionen mot offentlig sektor som vi idag innehar. Vi ser betydande värde i att fortsätta växa och vi har därför under en längre tid utvärderat förvärvskandidater på de närliggande geografiska marknaderna, speciellt Danmark. Nyckelkriterier i detta arbete har varit: Stark marknadsposition; kunderna är mycket långsiktiga och marknaden präglas av långa kontraktstider med få leverantörsbyten. Att bygga en stark marknadsposition tar dessutom lång tid men när man väl nått dit så står man väldigt stark. Fokus på offentlig sektor: genom vårt starka produkterbjudande mot offentlig sektor ser vi stora intäktssynergier genom att kunna erbjuda våra produkter till kunder med liknande behov på nya geografiska marknader. Närliggande produkter av högsta kvalitet: störst möjlighet till synergier finns inom produktutveckling och ju mer likartade produkterna är, ju större blir samordningsvinsterna och även möjligheten till kompetensöverföring, både tekniskt och kommersiellt. Stabila kunder och repetitiva intäkter: FormPipe Software har under många år byggt upp en stark kundportfölj och en hög andel repetitiva intäkter vilket gjort Bolaget så stabilt som det är idag. Detta är en av hörnstenarna i vår strategi. Redan i ett tidigt skede identifierades Traen som en kandidat som uppfyllde dessa kriterier och som dessutom var verksam på den attraktiva danska marknaden. Vi har haft förmånen att följa och närmare lära känna bolaget under en längre tid och varit imponerande av det vi har sett. Som programvarubolag har FormPipe Software en affärsmodell med betydande skalfördelar, framför allt inom produktutveckling. Genom förvärvet av Traen ser vi dels möjligheter till direkta kostnadsbesparingar inom test och kvalitetssäkring, men på sikt även möjligheter till samordning av produktutvecklingen. Utöver detta ser vi också besparingsmöjligheter inom administration och ledning. Det sammanslagna bolaget kommer även att ha starkare resurser att adressera nya marknader och kundsegment med produkterbjudanden, som exempelvis FormPipe Softwares produkter för Life Science och långtidsbevarande samt Traens produkter för Grants Management. En större och starkare bas ger förbättrade förutsättningar för att expandera dessa och andra vertikalerbjudanden på en vidare geografisk marknad. En tillräcklig stor massa är också en förutsättning för att även i fortsättning ha muskler att utveckla produkter i världsklass. FormPipe Software har under senare år gått från egen leveransstyrka till att endast sälja in och leverera projekt tillsammans med partners. Vi har under denna omställning identifierat ett behov av att i vissa situationer även ha egen implementerings kapacitet. Exempel på sådana situationer är när vi snabbt behöver referenskunder för nya produkter, då partners inte har möjlighet att ta vissa projekt, eller när vi behöver säkerställa kvaliteten i strategiskt viktiga projekt. Vi har därför sedan tidigare beslutat att vi skall anställa en mindre implementeringsstyrka för just dessa situationer. Vi har fått tydliga signaler från våra partners att de inte ser detta som ett problem i den partnerstrategi som fortsatt kommer att vara vårt huvudspår på den svenska marknaden. Traen har sedan tidigare en egen leveransstyrka med en grupp produktspecialister. Lönsamheten och stabiliteten i denna typ av produktnära projekt är mycket hög och vi ser positivt på att kunna dra nytta och lärdom av Traen i hur denna verksamhet skall bedrivas även på den svenska marknaden. Traen har precis som FormPipe Software en mycket stabil kundbas bestående av kunder framförallt inom offentlig sektor och verksamheten präglas av en hög andel repetitiva intäkter. Tillsammans med Traen får vi en lika stabil, men nu betydligt större grund att stå på. Tillsammans med de synergier vi identifierat, både i form av kostnadsbesparingar, men framförallt genom ökad försäljning till befintliga kunder och större möjligheter att ta våra produkter ut i Europa, är det min övertygelse att förvärvet av Traen gör FormPipe Software till ett starkare bolag och öppnar upp mängder av intressanta möjligheter i framtiden. Det kommer att skapa betydande värden för aktieägarna i FormPipe Software. Christian Sundin Verkställande direktör FormPipe Software AB (publ) 17

20 FormPipe Softwares förvärv av Traen FormPipe Softwares förvärv av Traen Den 7 maj 2012 offentliggjorde FormPipe Software att Bolaget ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Traen. Baserat på en nettoskuld i Traen om 164 1) miljoner kronor och ett bolagsvärde om 300 2) miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis, uppgår köpeskillingen till 136 miljoner kronor. Förvärvet betalas till fullo med kontanta medel som finansieras genom bankfinansiering om 210 miljoner kronor och Företrädesemissionen om cirka 125 miljoner kronor. För ytterligare information om förvärvet av Traen, se vidare avsnitt Legala frågor och övrig information på sidorna För information om FormPipe Software och Koncernen efter genomförandet av Transaktionen, se vidare avsnitt Beskrivning FormPipe Software på sidorna respektive Beskrivning Traen på sidorna ) Nettoskuld per den 31 december Baserat på växelkursen per den 31 december 2011 DKK/SEK 1,20 2) Baserat på växelkursen per den 6 maj 2012 DKK/SEK 1,19 18

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE 2011-10-10 kl. 14:00 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. KappAhl genomför

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 september 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 48 ksek 157 ksek Periodens bruttoresultat -93 ksek

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer