Inbjudan till teckning av aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Midelfart Sonesson AB (publ)

2 Viktig information Detta Prospekt har upprättats av Midelfart Sonesson i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Företrädesemissionen enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Varken Teckningsrätterna, BTA eller de Nya B-Aktierna som omfattas av Prospektet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse, någon provinslag i Kanada, eller enligt tillämplig lag i t ex Australien, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland och får ej, med vissa undantag, distribueras, publiceras, erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller till personer med hemvist där eller till eller på uppdrag av eller till förmån för U.S. Persons såsom detta definieras i Regulation S i United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Presentation av marknadsinformation Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Midelfart Sonessons aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Midelfart Sonesson anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Midelfart Sonesson inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktande uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Andra faktorer som kan medföra att Midelfart Sonessons faktiska verksamhetsresultat eller prestationer avviker från innehållet i framåtriktade uttalanden innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Framåtriktade uttalanden i Prospektet gäller endast vid tidpunkten för Prospektet. Midelfart Sonesson gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar. Prospektet innehåller marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende storleken på marknader där Bolaget är verksam. Även om Midelfart Sonesson anser att dessa källor är tillförlitliga, har Midelfart Sonesson inte oberoende veri fierat informationen. Viss information bygger också på uppskattningar av Midelfart Sonesson. Presentation av finansiell information Midelfart Sonessons reviderade koncernredovisning för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008, vilka upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU, införlivas genom hänvisning och utgör en del av detta prospekt. Viss finansiell och annan sifferinformation som presenteras i detta prospekt har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan det hända att siffrorna i vissa tabeller inte summerar exakt till angiven totalsumma. Förutom Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008 samt den översiktligt granskade delårsrapporten för niomånadersperioden januari till september 2009, har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Definitioner Avstämningsdagen Dag för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla Teckningsrätter. Befintliga Aktier Utestående aktier i Midelfart Sonesson av serie A och serie B. BTA De nytecknade Nya B-aktierna bokförs som BTA ( Betalda Tecknade Aktier) till dess att registrering av Företrädesemissionen skett hos Bolagsverket. Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB, tidigare VPC AB. Företrädes emissionen Föreliggande Företrädesemission i enlighet med villkoren i detta prospekt. Midelfar t Sonesson, Bolaget eller Koncernen Midelfart Sonesson AB, organisationsnummer eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken Midelfart Sonesson är moderbolag. NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Stockholm AB, handelsplatsen för Bolagets aktier. Nya B-aktier Nya aktier av serie B i Midelfart Sonesson som emitteras i Företrädesemissionen. Prospektet Midelfart Sonessons prospekt i samband med Företrädesemissionen. Tecknaren Den som tecknar sig i Företrädesemissionen. Teckningsrätter Den rätt att teckna aktier i Bolaget som aktieägarna i Midelfart Sonesson erhåller för varje aktie som aktie - ägarna enligt Bolagets aktiebok innehar på Avstämningsdagen den 25 november MIDELFART SONESSON

3 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt Varje Befintlig Aktie i Midelfart Sonesson berättigar till två (2) Teckningsrätter. Tre (3) Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) Ny B-aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Teckningskurs 3,50 kronor per aktie Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädes emissionen 25 november 2009 Teckningstid 30 november 14 december 2009 Teckning och betalning med stöd av Teckningsrätter (företrädesrätt) Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Observera att Teckningsrätter som inte avses utnyttjas måste säljas senast den 9 december 2009 för att inte bli värdelösa. Teckning och betalning utan företrädesrätt Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till Swedbank senast den 14 december 2009 och betalas enligt instruktioner i utsänd avräkningsnota. Handel med BTA Beräknas ske 30 november 21 december Handel med Teckningsrätter 30 november 9 december 2009 Övrig information Handelssymbol A-aktier B-aktier Teckningsrätter BTA MSON A MSON B MSON TR B MSON BTA B De Nya B-aktierna kommer att handlas med samma handelssymbol som de befintliga B-aktierna. ISIN-kod B-aktier Teckningsrätter BTA SE SE SE De Nya B-aktierna kommer att ha samma ISIN-kod som befintliga B-aktier. Finansiell information Bokslutskommuniké januari-december februari 2010 Innehåll 4 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 11 Inbjudan till teckning av aktier i Midelfart Sonesson 12 Bakgrund och motiv 13 VD-ord 14 Villkor och anvisningar 17 Marknadsöversikt 21 Verksamhetsbeskrivning 29 Sammanfattning av finansiell utveckling 33 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 35 Kapitalstruktur och annan finansiell information Styrelse, ledande befattningshavare 38 och revisorer 43 Bolagsstyrning 46 Bolagsordning 48 Aktiekapital och ägarförhållanden 51 Legala frågor och kompletterande information 54 Skattefrågor i Sverige 55 Delårsrapport januari september Adresser MIDELFART SONESSON 3

4 Sammanfattning Denna sammanfattning är endast en introduktion till och ett sammandrag av Prospektet. Investeringsbeslut skall fattas mot bakgrund av informationen i Prospektet i sin helhet och således inte enbart på grundval av denna sammanfattning. Läsare av detta Prospekt bör inte fatta ett beslut att investera i Midelfart Sonesson utan att ha läst och tillgodogjort sig hela Prospektet och noggrant studerat och förstått riskerna som är förenade med en investering i Midelfart Sonesson. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av informationen i detta Prospekt kan tvingas att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person får göras ansvarig för information som ingår, eller saknas, i den här sammanfattningen, eller en eventuell översättning av sammanfattningen, bara om sammanfattningen eller översättningen av sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Företrädesemissionen i korthet Den 21 oktober 2009 beslutade styrelsen för Midelfart Sonesson, under förutsättning av den extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. Den 5 november 2009 beslutade styrelsen för Midelfart Sonesson att upp till Nya B-aktier skall emitteras till en Teckningskurs om 3,50 kronor per Ny B-aktie, vilket innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst kronor, från nuvarande kronor till kronor. Den 20 november 2009 godkände den extra bolagsstämman styrelsens beslut. Innehavare av Befintliga Aktier har företrädesrätt att teckna de Nya B-aktierna i förhållande till det antal Befintliga Aktier de äger. Aktieägarna erhåller två (2) Teckningsrätter för varje Befintlig Aktie som innehas på Avstämningsdagen den 25 november Tre (3) Teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) Ny B-aktie. En fulltecknad Företrädesemission kommer att ge ett kapitaltillskott om cirka 127,4 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 30 november 2009 till och med den 14 december Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske senast den 14 december 2009 på därför avsedd anmälningssedel. Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna Nya B-aktier motsvarande sina respektive ägarandelar, vilket sammanlagt motsvarar 45,8 procent av emissionslikviden. Därutöver har Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB garanterat att teckna resterande Nya B-aktier motsvarande 54,2 procent av emissionslikviden. Teckningsåtagandena och garantiåtagandena motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet. Se vidare under avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Midelfart Sonesson i korthet Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kosttillskott och naturläkemedel, hälsolivsmedel, förkylning samt skönhet. Bolaget utgörs av fem affärsområden, varav tre geografiska områden, Sverige, Norge och Finland samt två rörelsegrenar, Direkt och Supply. Affärsområdena Sverige, Norge och Finland marknadsför och försäljer kosttillskott, naturläkemedel, hälsolivsmedel, förkylnings-, hudvårds- och skönhetsprodukter till dagligvaruhandeln, apoteken, parfymerier och hälsofackhandeln på respektive geografisk marknad. Affärsområdet Direkt marknadsför och försäljer kosttillskott, naturläkemedel, hudvårds- och skönhetsprodukter direkt till konsument på den nordiska marknaden. Verksamheten bedrivs genom direktreklam, telefonförsäljning och kampanjer på internet. Från och med januari 2010 kommer affärsområdet Direkt att ingå i det geografiska området Sverige, vilket följer den beslutade nya integrerade organisationen för den svenska verksamheten. Affärsområdet Supply producerar och försäljer kosttillskott, naturläkemedel, hälsolivsmedel, förkylnings-, hudvårdsoch skönhetsprodukter internt till Koncernens andra rörelsesegment och kontraktstillverkning av färdiga konsumentprodukter, främst så kallade private label till internationella kunder. Produktion Koncernen har två tillverkningsanläggningar: Vitamex i Norrköping och Miwana i Gällivare. Av total produktion säljs en del som egna varumärken. Resterande del är kontraktstillverkning åt andra hälsobolag eller så kallade private labels, till internationella dagligvarukedjor, t ex Tesco. Koncernen låter även kontraktstillverka produkter, exempelvis Friggs riskakor och teer som säljs till dagligvaruhandeln. Samtliga produkter som marknadsförs genom Koncernens dotterbolag har genomgått och genomgår regelbundet kvalitetstester. Försäljning Friggs är Koncernens försäljningskanal mot dagligvaruhandeln i Sverige och MaxMedica gentemot Apoteket och hälsofackhandeln i Sverige, Danmark och Finland. Midelfart Sonesson AS är Koncernens säljkanal till samtliga kanaler i Norge. HKC Egenvård är Koncernens 4 MIDELFART SONESSON

5 distributionsföretag samt grossist till framförallt hälsofackhandeln. HKC har partihandelstillstånd för receptfria läkemedel. Den svenska verksamheten kommer att integreras för att effektivisera och öka samordningen mellan de olika organisatoriska enheterna. Integrationen kommer att ske stegvis och vara fullt genomförd under år Dotterföretagen Friggs AB, MaxMedica AB, Vitalas AB och HKC Egenvård AB samlas därmed i en gemensam svensk organisation. Koncernens försäljning består till cirka 55 procent av egna varumärken såsom Friggs, Triomega, MyggA, MaxMedica och Just Glow samt till cirka 45 procent av andras varumärken. Koncernen har ett antal försäljningsuppdrag som exempelvis Esberitox, Blutsaft och Remifemin, där Koncernen inte äger varumärket. Genom Vitalas säljs produkter direkt till konsument främst genom post-order/telefon och internet. Marknad Midelfart Sonesson verkar på den dynamiska marknaden för hälsoprodukter med en stark hemmamarknad i Sverige och Norge. Marknaden för hälsoprodukter i Sverige uppskattades till cirka Mkr i konsumentledet under 2008, vilket var en ökning med cirka 1 procent jämfört med ) I Norge uppskattades marknaden för hälsoprodukter under 2008 att uppgå till cirka MNOK. Den norska marknaden har vuxit med cirka 48 procent mellan 2000 och Under 2008 minskade dock försäljningen med cirka 5 procent jämfört med ) Bolaget bedömer dess marknadsandel till cirka 27 procent inom hälsa- och egenvårdmarknaden i Sverige, Norge och Finland. Riskfaktorer Midelfart Sonessons verksamhet och ägande av aktier i Bolaget är förenat med risker relaterade till konjunkturpåverkan, lagstiftning och myndighetsbeslut, konkurrenter, acceptans för egenvårdsprodukter, samarbetspartners, produktansvar, beroendet av nyckelpersoner, kunder, distributionsavtal och leverantörer, råvaror, patent och varumärken, miljörelaterade risker, tillstånd, private label, förvärv och integration av företag, valutarisk, ränterisk, kreditrisk, framtida finansiering, ej säkerställda teckningsoch garantiåtaganden, bolagets aktiekurs och påverkan från huvudaktieägare. Ovannämnda risker är endast en sammanfattning av de risker som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Utelämnandet av en risk i denna sammanfattning är inte en indikation på dess betydelse. Handlingar tillgängliga för inspektion Midelfart Sonessons bolagsordning och finansiell information för Koncernen (årsredovisningar från 2004 och framåt samt delårsrapporter från första kvartalet 2005 och framåt) finns tillgängliga på Bolagets hemsida Övrigt Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelsen består av Harald Norvik (Ordförande), Lennart Bohlin, Celina Midelfart, Sven Sandberg och Johan Wester. Ledande befattningshavare är Peter Åsberg (VD och koncernchef), Jukka Allos (VD för MaxMedica Oy samt ansvarig för den finska verksamheten), Vidar Eskelund (VD Midelfart Sonesson AS samt ansvarig för den norska verksamheten), Anders Göthberg (VD för Vitamex och Miwana samt ansvarig för Supply), Daniel Juhlin (VD för Friggs AB samt Direktör Affärsutveckling), Lennart Svensson (CFO), Anders Ström (Direktör Nordisk Marknad) och Ingvar Wirfelt (VD för MaxMedica AB samt Direktör Svenska organisationen). Midelfart Sonessons revisor är KPMG med Alf Svensson som huvudansvarig revisor. För mer information om styrelsens leda möter, ledande befattningshavare samt Bolagets revisorer, se avsnitt Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Finansiella rådgivare Swedbank Markets är Midelfart Sonessons finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Juridisk rådgivare Fredersen Advokatbyrå är Midelfart Sonessons juridiska rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Större aktieägare och transaktioner mellan närstående parter Per den 30 oktober 2009 var Midelfart Sonessons största aktieägare Stena Adactum AB med 22,9 procent av kapitalet och 25,5 procent av rösterna, följt av Midelfart Holding AS med 22,9 procent av kapitalet och 26,6 procent av rösterna. För mer information, se avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden. För information rörande transaktioner med närstående, se avsnitt Legala frågor och kompletterande information. Finansiell utveckling i sammandrag Nedan presenteras Midelfart Sonessons finansiella utveckling i sammandrag för helåren samt för perioderna januari-september 2008 och ) Källa: Svensk Egenvård 2) Källa: GfK Norge MIDELFART SONESSON 5

6 Nyckeltal *) jan sept 2009 jan sept Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal före engångsposter, % Periodens resultat Vinstmarginal, % Vinst per aktie, kr 0,92 0,21 0,32 6,27 0,93 Utdelning per aktie, kr Eget kapital, Mkr Nettoskuldsättning, Mkr Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,9 1,1 1,1 1,2 1,5 Soliditet, % Genomsnittligt antal utestående aktier (tusen) Antal anställda, vid periodens slut *) För definitioner se avsnitt Sammanfattning av finansiell utveckling. 6 MIDELFART SONESSON

7 Riskfaktorer Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Midelfart Sonesson. Det finns risker beträffande förhållanden som har anknytning till Midelfart Sonesson och sådana som saknar direkt anknytning till Midelfart Sonesson, men som påverkar den bransch i vilken Midelfart Sonesson är verksamt. Nedan lämnas en redogörelse för vissa riskfaktorer som enligt styrelsen kan komma att ha betydelse för Midelfart Sonesson eller en investering i Midelfart Sonessonaktien. Riskfaktorerna är inte rangordnade och redogörelsen är inte heller heltäckande. Det innebär att det kan finns ett antal andra risker som i större eller mindre grad kan ha betydelse för Midelfart Sonessons verksamhet. Utöver nedan angivna riskfaktorer och andra förekommande risker, bör läsaren också noggrant beakta övrig information i detta prospekt. Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunkturpåverkan Efterfrågan på Midelfart Sonessons produkter påverkas, liksom de flesta konsumentvaror, av det allmänna konjunkturläget. Konsumtionsmönstren påverkas av ett antal allmänna faktorer utanför Midelfart Sonessons kontroll, bland annat av allmänna affärsförhållanden, räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivå, skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån, andra lokala ekonomiska faktorer, osäkerheter om framtida ekonomiska utsikter med mera. En mer gynnsam konjunktur får ett positivt genomslag på hushållens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar deras konsumtionsmönster positivt. Försäljning av egenvårdsprodukter anses historiskt ha en låg konjunkturkänslighet. En försämring i konjunkturen kan dock ändå innebära en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Lagstiftning och myndighetsbeslut En betydande del av de egenvårdsprodukter som Bolaget säljer omfattas till stor del, direkt eller indirekt, av lagstiftning om läkemedel eller livsmedel. Förändringar i lagstiftningen för läkemedel, myndighetsbeslut avseende kosttillskott och naturläkemedel eller ändrade alternativt indragna tillstånd kan få en stor betydelse för Bolagets möjlighet att marknadsföra eller sälja en enstaka produkt eller grupper av produkter vilket kan medföra att Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt på ett betydande sätt. Konkurrenter Marknaden för Midelfart Sonessons produkter är konkurrensutsatt med endast ett fåtal stora konkurrenter. Det kan dock inte uteslutas att konkurrens från etablerade eller nya andra aktörer ökar, vilket kan leda till prispress samt minskade marknadsandelar för Midelfart Sonesson och följaktligen påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Acceptans för egenvårdsprodukter Koncernens intäkter genereras genom försäljning inom huvudsakligen områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien som till övervägande del är konsumentprodukter. Verksamheten är därför exponerad för konsumentsamhällets inställning till hälso- och egenvårdsprodukter i allmänhet, svängningar i konsumentopinionen samt medias intresse för hälsomarknaden. För det fall negativa forskningsresultat eller liknande skulle publiceras eller negativa uppgifter lämnas i media om egenvårdsprodukter skulle detta bland annat kunna medföra en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning även om uppgifterna inte avsåg Bolagets produkter, utan konkurrenters produkter. Verksamhetsrelaterade risker Samarbetspartners Midelfart Sonesson bedriver samarbeten med ett flertal partners däribland inom produktlanseringar och utveckling av nya produkter genom forskning och förvärv av produkter. Det kan inte garanteras att de företag som Midelfart Sonesson redan ingått eller i framtiden kommer att ingå samarbets-/licensavtal med kommer att uppfylla sina åtaganden enligt ingångna avtal, vilket kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, omsättning och resultat. Det kan inte heller garanteras att Midelfart Sonesson lyckas ingå samarbets-/licensavtal på acceptabla villkor framöver. Produktansvar Bolaget kan under vissa förhållanden tvingas att återkalla eller återköpa produkter med defekter. Sådana återkallelser kan bli kostsamma och skada Bolagets anseende samt medföra att varulager inte kan säljas. Bolaget kan även bli föremål för produktansvarskrav om Bolagets produkter påstås ha orsakat skador på person eller egendom. Bolaget är försäkrat mot sådana krav men det finns inga garantier för att detta försäkringsskydd är tillämpligt i det enskilda fallet eller tillräckligt, eller att produktansvarskrav inte av annat skäl kan komma att ha en påtagligt negativ inverkan på Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning. MIDELFART SONESSON 7

8 Beroendet av nyckelpersoner Midelfart Sonesson är i hög grad beroende av ett antal nyckelpersoners kunskaper, erfarenheter och engagemang. Detta gäller särskilt de personer som sitter i ledningsgruppen för Bolaget samt för respektive dotterbolags VD. En eventuell förlust av någon eller några av dessa personer kan ge negativa finansiella och kommersiella effekter på Midelfart Sonesson. Förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare är av betydelse för att säkerställa kompetensnivån i Bolaget. Midelfart Sonesson har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor som Bolaget bedömer vara marknadsmässiga. Trots detta finns det inte någon garanti för att Bolaget kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner eller kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal. Kunder Koncernens verksamhet är diversifierad genom att verksamheten bedrivs i flera av värdekedjans led och att försäljningen sker genom flera försäljningskanaler samt i samtliga nordiska länder, med tyngdpunkt på Sverige och Norge. Midelfart Sonesson har cirka 400 aktiva kunder, varav de 10 största svarade för cirka 39 procent av Koncernens omsättning under Midelfart Sonesson tillämpar kreditgivning till kunderna som varierar beroende på marknad och produkt. Risken att Koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, dvs. att betalning inte erhålls från kunderna utgör en kundkreditrisk. Exponering för kommersiell kreditrisk hanteras löpande av respektive dotterföretag genom bevakning av kunders betalningsmoral och finansiella ställning. För större kundfordringar begränsas risken för kreditförluster till viss del genom kreditförsäkring. Bankgaranti eller annan säkerhet krävs för kunder med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. Om någon eller flera av dessa kunder inte skulle ha möjlighet att betala sina fakturor från Koncernen skulle Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning kunna påverkas negativt. Distributionsavtal och leverantörer En betydande del av Koncernens försäljning avser andra företags produkter med stöd av antingen långsiktiga distributionsavtal för en definierad geografisk marknad eller löpande leveransavtal för grossist- eller detaljhandel. För att Midelfart Sonesson skall kunna sälja och leverera produkter till sina kunder är Bolaget beroende av att leveranser från leverantörerna lever upp till överenskomna krav vad gäller exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser kan innebära att leveransen från relevanta bolag inom Koncernen i sin tur försenas, vilket påtagligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet och omsättning negativt. Ingen enskild leverantör av produkter anses emellertid ha en väsentlig betydelse för Koncernens verksamhet. Det kan inte garanteras att Midelfart Sonesson lyckas förlänga och ingå nya distributions- eller leveransavtal på acceptabla villkor framöver. Råvaror Delar av Koncernen utgörs av producerande verksamheter vilka är beroende av ett stort antal råvaror, vilkas priser kan fluktuera mer eller mindre över tiden. För Koncernen är det främst förändringar i pris på askorbinsyra ingående i alla C-vitaminpreparat och fiskolja ingående i alla Omega 3-produkter som utgör en råvaruprisrisk. Bolaget använder sig av långsiktiga leveransavtal för att säkra försörjning till på förhand kända prisnivåer. Stigande och höga råvarupriser skulle inverka negativt på Bolagets lönsamhet och resultat. Patent och varumärken Genom produktförvärv övertar Midelfart Sonesson eventuella patent, varumärken, licensrättigheter och andra immateriella tillgångar från avtalspartnern. Det finns dock alltid en risk i den verksamhet som Midelfart Sonesson bedriver att tvister beträffande intrång i patent och övriga immateriella tillgångar inleds såväl mot som av Midelfart Sonesson. Tvister av detta slag skulle påverka Bolagets verksamhet negativt. Vidare är tvister vanligen kostnadskrävande vilket skulle påverka Bolagets lönsamhet negativt, och det kan inte garanteras att Bolaget får framgång i de eventuella tvister där Bolaget är part. Miljörelaterade risker Midelfart Sonessons dotterbolag HKC Egenvård AB och Vitamex Production AB bedriver miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Bolagets miljöpåverkan till följd av tillverkning omfattar främst utsläpp till vatten och uppkomst av avfall. Om Midelfart Sonesson bryter mot, eller inte lyckas nå upp till de krav som ställs i någon av dessa bestämmelser eller tillstånd, eller inte lyckas utverka erforderliga tillstånd, kan Midelfart Sonesson komma att bötfällas eller bli föremål för andra sanktioner. I den mån miljöskada har konstaterats kan Midelfart Sonesson i sådana fall också drabbas av kostnader för sanering och andra efterbehandlingsåtgärder. Miljölagstiftningen är komplex, ändras ofta och har tenderat att med tiden bli allt striktare. Det finns inga garantier för att miljölagstiftningen inte kommer att ändras eller bli striktare i framtiden på ett sätt som skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Styrelsen bedömer att Bolaget och dotterbolagen i Koncernen har gjort de anmälningar som krävs enligt miljöbalken samt att inga tillstånd enligt miljöbalken krävs. Inom Koncernen finns en fastighet, Järven 4 i Norrköping, beträffande vilken ansvar för avhjälpande enligt miljöbalken kan uppkomma med hänsyn till den verksamhet som bedrivits på fastigheten av tidigare innehavare. En fastighet som avyttrades i oktober 2002 är belägen på mark där kontamination eller miljöfarligt avfall inte kan uteslutas och även avseende denna fastighet kan därför ett ansvar för avhjälpandeåtgärder enligt miljölagstiftningen uppkomma. Tillstånd Midelfart Sonessons dotterbolag Vitamex Production AB har tillverkningstillstånd avseende naturläkemedel från Läkemedelsverket samt kommunalt tillverkningstillstånd avseende livsmedel. Vidare har dotterbolaget Miwana AB tillstånd från Läkemedelsverket att tillverka medicin- 8 MIDELFART SONESSON

9 tekniska produkter och HKC Egenvård AB tillstånd från Läkemedelsverket för partihandel med läkemedel. Om Midelfart Sonesson bryter mot, eller inte lyckas nå upp till de krav som ställs i någon av dessa bestämmelser eller tillstånd, eller inte lyckas utverka erforderliga tillstånd skulle detta få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Styrelsen bedömer att Midelfart Sonesson uppfyller tillämpliga bestämmelser och regler samt har de tillstånd och gjort de anmälningar som krävs för den verksamhet Koncernen bedriver. Private label En väsentlig del av Midelfart Sonessons omsättning genereras genom försäljning av egenvårdprodukter till hälsofackhandeln, dagligvaruhandeln och apotek. Dessa försäljningskanaler försäljer även i olika grad egenvårdprodukter av egna varumärken, vilka konkurrerar med Bolagets produkter. Om dessa försäljningskanaler skulle bredda dess produktutbud av egenvårdsprodukter under egna varumärken eller öka marknadsföringsinsatserna gällande dessa produkter skulle detta inverka negativt på Bolagets omsättning och resultat. För Midelfart Sonesson finns dock möjligheten att reducera denna risk genom att vara producent av dessa konkurrerande private label. Förvärv och integration av företag Koncernens verksamhet är uppbyggd huvudsakligen genom en serie av förvärv och Bolaget kommer sannolikt göra ytterligare förvärv i framtiden. Det föreligger alltid risk för att förvärv inte ger det utfall som förväntats vad avser integration, synergier och lönsamhet, vilket kan dämpa Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets resultat och finansiella ställning. En naturlig följd av Koncernens strategi är överlåtelse av vissa förvärvade verksamheter som inte passar in i kärnverksamheten. I samband med dessa överlåtelser har garantier lämnats, vilka kan komma att aktualiseras och medföra negativa effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning. Finansiella risker Valutarisk Koncernens valutarisker uppkommer dels genom de inköp och försäljningar som sker i utländsk valuta, dels genom den valutaexponering som sker vid omräkning av utländska dotterföretags nettotillgångar till moderbolagets funktionella valuta. Valutarisken är den resultateffekt en valutakursförändring orsakar. Koncernens policy är för närvarande att inte säkra den valutariskexponering som uppstår främst genom exportförsäljning och inköp i utländsk valuta (transaktionsrisk). Transaktionsexponering består i att Koncernens intäkter främst genereras i valutorna SEK och NOK, medan inköp av råvaror, insatsvaror och vissa färdigvaror framförallt sker i EUR. Detta utflöde i EUR motverkas till viss del av den export som sker till marknader utanför Norden. Koncernens dotterföretag ska i möjligaste mån endast ha in- och utbetalningar i lokal valuta. Transaktionsexponeringen avser främst EUR och NOK. Ränterisk Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto negativt. Ränterisken i Koncernen uppstår dels vid placeringar i räntebärande tillgångar vars värde förändras när räntan ändras, dels vid upplåning då kostnaden för Koncernens finansiering förändras när ränteläget ändras. Koncernens policy är för närvarande att alla räntebärande skulder till kreditinstitut skall löpa med rörlig ränta. Koncernen är netto - låntagare och en höjning av marknadsräntan kan påverka Bolagets räntenetto, resultat och finansiella ställning negativt. Kreditrisk Med kreditrisk avses bland annat att en motpart i en finansiell transaktion inte kan fullfölja sina åtaganden. Koncernens nuvarande policy är att minimera exponeringen för finansiell kreditrisk genom att ingen användning sker av räntederivatinstrument och att samtidig likviditet placeras i bank. Om Midelfart Sonessons åtgärder för att minimera kreditrisk inte är tillräckliga kan detta få negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning. Framtida finansiering Även om Företrädesemissionen stärker Bolagets finansiella ställning kan det inte uteslutas att Midelfart Sonesson i framtiden kan komma att behöva erhålla ytterligare finansiering, till exempel genom upptagande av lån eller genom nyemission. För det fall Bolaget behöver ytterligare kapital kan det vara svårt att erhålla upplåning till attraktiva villkor eller upplåning över huvudtaget. Möjligheten att tillgodose framtida kapitalbehov är starkt beroende av Bolagets utveckling och av det allmänna marknadsläget för tillförsel av kapital. Om Bolaget inte kan uppbringa tillräcklig lånefinansiering för att tillgodose sina kapitalbehov kan Bolaget behöva öka sitt egna kapital. Sådan ytterligare finansiering via aktiekapitalökning kan komma att späda ut nuvarande aktieägares innehav. Risker förenade med Företrädesemissionen Tecknings- och garanti - åtag anden är inte säkerställda Midelfart Sonesson har erhållit skriftliga teckningsåtaganden från Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB om teckning av aktier motsvarande sammanlagt cirka 45,8 procent av emissionslikviden. Återstående cirka 54,2 procent av Företrädesemissionen är garanterad att tecknas av Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB genom garantiåtagande. Tecknings- och garantiåtagandena enligt ovan är dock inte säkerställda. Följaktligen finns risk att någon av dessa aktieägare inte kommer att kunna uppfylla sina respektive åtaganden. Uppfylls inte ovannämnda tecknings- och garantiåtaganden kan det inverka på Midelfart Sonessons möjligheter att genom Företrädesemissionen tillföras ett belopp om cirka 127,4 Mkr före emissionskostnader. För ytterligare information, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Bolagets aktiekurs Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i Midelfart MIDELFART SONESSON 9

10 Sonessons aktie bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell information om branschen. En investering i aktier bör aldrig ses som ett snabbt sätt att generera avkastning utan snarare som en långsiktig investering med kapital man kan undvara. Påverkan från huvudaktieägare Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB innehar vid tidpunkten för detta prospekt 26,6 procent respektive 25,5 procent av rösterna i Midelfart Sonesson och kan komma att öka sitt aktieinnehav som en följd av Företrädesemissionen, eftersom Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB har förbundit sig att teckna aktier utöver sina respektive ägarandelar (se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information ). Om Företrädesemissionen inte fulltecknas, kan Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB efter Företrädesemissionen, till följd av sitt garantiåtagande, komma att inneha högst cirka 34,7 procent respektive 34,0 procent av rösterna i Bolaget. Som en följd härav kan Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB komma att, var för sig eller tillsammans, stärka sitt inflytande över Bolaget i frågor som underställs bolagsstämmans beslut, inklusive beslut om utdelning, kapitalökning, tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt ändring av bolagsordningen. Om Midelfart Sonessons huvudaktieägare säljer ett betydande antal aktier på aktiemarknaden, eller om marknaden tror att en sådan försäljning kan komma att ske, kan Midelfart Sonessons aktiekurs påverkas negativt. Ingen av Midelfart Sonesson huvudaktieägare har någon förpliktelse att bibehålla sin ägarandel, och därmed finns det inga garantier om att större aktieägare kommer att bibehålla sin nuvarande ägarandel i Midelfart Sonesson efter Företrädesemissionen. 10 MIDELFART SONESSON

11 Inbjudan till teckning av aktier i Midelfart Sonesson Den 21 oktober 2009 beslutade styrelsen för Midelfart Sonesson, under förutsättning av den extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. Den 5 november 2009 beslutade styrelsen för Midelfart Sonesson att upp till Nya B-aktier skall emitteras till en Teckningskurs om 3,50 kronor per Ny B-aktie, vilket innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst kronor, från nuvarande kronor till kronor. Den 20 november 2009 godkände den extra bolagsstämman styrelsens beslut. Innehavare av Befintliga Aktier har företrädesrätt att teckna de Nya B-aktierna i förhållande till det antal Befintliga Aktier de äger. Aktieägarna erhåller två (2) Teckningsrätter för varje Befintlig Aktie som innehas på Avstämningsdagen den 25 november Tre (3) Teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) Ny B-aktie. En fulltecknad Företrädesemission kommer att ge ett kapitaltillskott om cirka 127,4 Mkr före avdrag för emissionskostnader. 1) De Nya B-aktierna ska medföra samma rätt som de nuvarande B-aktierna i Bolaget. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd, men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädnings effekten genom att sälja sina Teckningsrätter. Sådan försäljning måste ske senast den 9 december Den potentiella utspädningen kommer inte att överstiga 40,0 procent eller aktier. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna Nya B-aktier motsvarande sina respektive ägarandelar, vilket sammanlagt motsvarar 45,8 procent av emissionslikviden. Därutöver har Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB garanterat att teckna resterande Nya B-aktier, motsvarande 54,2 procent av emissionslikviden. Teckningsåtagandena och garantiåtagandena motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet. Se vidare under avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Innehavare av Befintliga Aktier i Midelfart Sonesson inbjuds härmed att, med företrädesrätt, teckna Nya B-aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta prospekt. Malmö den 25 november 2009 Styrelsen för Midelfart Sonesson AB (publ) 1) F rån emissionslikviden om cirka 127,4 Mkr uppskattas avdrag göras för kostnader hänförliga till emissionen om cirka 5,5 Mkr, varav cirka 1,4 Mkr utgör garantiprovisioner. MIDELFART SONESSON 11

12 Bakgrund och motiv Midelfart Sonesson har som vision att bli Nordens ledande egenvårdsbolag. Under de senaste åren har Midelfart Sonesson renodlats med den tydliga ambitionen att skapa en stabil plattform för tillväxt och lönsamhet på den nordiska hemmamarknaden. Verksamheter har integrerats och tydliga affärsområden har skapats. Produktportföljen har strukturerats och prioriterats samt flera nya produkter har lanserats. Samarbetsavtal har slutits med strategiska uppdragsgivare och de icke-prioriterade verksamheterna, Australian Bodycare och Bioglan, har avyttrats. Genomförda aktiviteter har haft en positiv inverkan på resultatet i Midelfart Sonesson och bedöms skapa förutsättningar för Koncernen att ytterligare förstärka positionen på den nordiska hemmamarknaden. Den nordiska marknaden för hälsoprodukter bedöms ha fortsatt stor utvecklingspotential då konsumtionen per capita ligger under snittet i Västeuropa samt att det finns ett ökat intresse för hälsa och att andel äldre ökar. Strukturella förändringar, såsom apoteksomregleringen i Sverige, kommer också att skapa tillväxtmöjligheter. Midelfart Sonesson avser att aktivt delta i den förväntade strukturomvandlingen av den nordiska marknaden. Fokus kommer att ligga på att skapa organisk tillväxt genom att bygga starka varumärken, ingå avtal med strategiska uppdragsgivare samt utveckla relationer med nuvarande och nya kunder. Kompletterande förvärv inom prioriterade områden kan också komma i fråga i takt med att Bolagets finansiella ställning stärks. Genomförandet av tillväxtplanen i Midelfart Sonesson kräver en förstärkning av kapitalbasen. Mot bakgrund av detta har styrelsen för Midelfart Sonesson beslutat att genomföra en nyemission av Nya B-aktier om cirka 127,4 Mkr. Styrelsen i Midelfart Sonesson anser att en förstärkning av den finansiella ställningen ger stabilitet, ökad trygghet och framförallt nödvändig handlingsfrihet framöver. Därutöver avser Midelfart Sonesson att använda emissionslikviden för att minska Koncernens räntebärande skulder. Genomförandet av nyemissionen ger Midelfart Sonesson möjlighet att säkra den långsiktiga finansieringen på mer förmånliga villkor än tidigare. Detta arbete har pågått parallellt med utformningen av nyemissionen. I övrigt hänvisar styrelsen till redogörelsen i detta prospekt som upprättats med anledning av förestående Företrädes emission. Styrelsen för Midelfart Sonesson är ansvarig för innehållet i detta prospekt och försäkrar att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att inget är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I det fall information har inhämtats från tredje man har informationen återgivits korrekt och ingen information har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Styrelsen vill samtidigt göra aktieägarna och andra intressenter uppmärksamma på att all form av investering i aktier är förknippad med risk och vill särskilt uppmana potentiella investerare att läsa avsnittet Riskfaktorer. Malmö den 25 november 2009 Styrelsen för Midelfart Sonesson AB (publ) 12 MIDELFART SONESSON

13 VD-ord Peter Åsberg Verkställande direktör och koncernchef Midelfart Sonesson har under de senaste åren tagit viktiga steg mot sin vision som är att bli Nordens ledande egenvårdsbolag. Koncernen har renodlats med den tydliga ambitionen att skapa en stabil plattform för tillväxt och lönsamhet i den nordiska hemmamarknaden. Verksamheter har integrerats och tydliga affärsområden har skapats. Produktportföljen har strukturerats och prioriterats. Flera nya produkter har lanserats. Samarbetsavtal har slutits med strategiska uppdragsgivare. De icke-prioriterade verksam - heterna, Australian Bodycare och Bioglan, har avyttrats. Genomförda initiativ har haft en positiv inverkan på resultatet i Midelfart Sonesson och bedöms skapa förutsättningar för Koncernen att ytterligare förstärka positionen på den nordiska hemmamarknaden. Midelfart Sonesson befinner sig på en spännande marknad. Människors ökade intresse för den egna hälsan är en drivkraft i samhället som talar för vår bransch. Utvecklingspotentialen i Norden, som är vår hemmamarknad, bedöms som särskilt stor. Per capita konsumtionen av hälsoprodukter ligger under snittet i Västeuropa. Strukturella förändringar, såsom apoteksomregleringen i Sverige, kommer också att skapa tillväxtmöjligheter. Midelfart Sonesson avser att, som en ledande aktör, aktivt delta i den förväntade strukturomvandlingen av den nordiska marknaden. Fokus kommer att ligga på att skapa organisk tillväxt genom att bygga starka varumärken, ingå avtal med strategiska uppdragsgivare och utveckla relationer med nuvarande och nya kunder. Kompletterande förvärv, för att stärka Midelfart Sonessons nordiska position, kan också komma i fråga i takt med att bolagets finansiella ställning stärks. Midelfart Sonesson har under 2009 genomfört flera tillväxtorienterade produktlanseringar. Ett exempel är lanseringen av hårvårdserien Just Glow under andra halvåret Serien är helt egenutvecklad och har på kort tid rönt stora framgångar. I den första lanseringsmarknaden, Norge, nådde serien en marknadsandel på över 8 procent en dryg månad efter lansering. Ett annat exempel är framtagandet av hälsoprodukter för barn under varumärket Disney. Produkterna har på kort tid med framgång lanserats i alla relevanta kanaler i den nordiska marknaden. Nuvarande kapitalstruktur utgör ett hinder för expansion. Genomförandet av nyemissionen har gett Midelfart Sonesson möjlighet att säkra den långsiktiga finansieringen, genom refinansiering av befintligt lån samt att rörelsekapitalfinansieringen säkerställts, på mer förmånliga villkor än tidigare. Ny finansiering kommer, allt annat lika, att väsentligt sänka Bolagets finansiella kostnader och minska amorteringstakten de närmaste åren. Förutom nämnda tillväxtplan avser Midelfart Sonesson att använda emissionslikviden dels för att minska Koncernens räntebärande skulder, dels för att stärka Koncernens likviditet. Midelfart Sonesson anser att en förstärkning av den finansiella ställningen ger stabilitet, ökad trygghet och framförallt nödvändig handlingsfrihet framöver. De senaste årens renodling av Koncernen har givit resultat. Vår tillväxtorienterade strategi fungerar och med nyemissionen tar Midelfart Sonesson ytterligare ett viktigt steg mot att skapa en stabil plattform för tillväxt och lönsamhet på den nordiska hemma marknaden. Med detta hoppas jag att föreliggande emissionserbjudande ses som attraktivt och att vi ges möjlighet att fortsätta att fokusera samt förädla verksamheten för att därigenom förverkliga aktieägarnas höga förväntningar på avkastning. Malmö i november 2009 Peter Åsberg Verkställande direktör och koncernchef MIDELFART SONESSON 13

14 Villkor och anvisningar Villkor och anvisningar Teckningsrätter Innehavare av Befintliga Aktier har företrädesrätt att teckna de Nya B-aktierna pro rata i förhållande till det antal Befintliga Aktier de äger. Innehavare av Befintliga Aktier, dvs. A-aktier och/eller B-aktier, i Midelfart Sonesson erhåller två (2) Teckningsrätter för varje på Avstämningsdagen innehavd Befintlig Aktie. Tre (3) Teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) Ny B-aktie. Genomförandet av Företrädesemissionen kommer att leda till att antalet aktier i Bolaget ökas från aktier per den 25 november 2009 till högst aktier, vilket motsvarar en ökning om cirka 66,7 procent. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina Teckningsrätter. Utspädningen kommer inte att överstiga 40,0 procent. Utspädning i procent för aktieägare som inte tecknar sig för Nya B-aktier i Företrädesemissionen beräknas som antalet Nya B-aktier delat med det totala antalet Befintliga Aktier och Nya B-aktier efter fulltecknad Företrädesemission. Teckningskurs De Nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 3,50 kronor per Ny B-aktie. Inget courtage utgår. Avstämningsdag Avstämningsdag för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla Teckningsrätter var den 25 november A-aktier och B-aktier handlades exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 23 november Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 20 november Teckningstid Teckning av Nya B-aktier ska ske under tiden från och med den 30 november 2009 till och med den 14 december Emissionsredovisning till direktregistrerade aktieägare Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på Avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken, dock med undantag för sådana som är bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna Teckningsrätter och det hela antal Nya B-aktier som kan tecknas. VP-avi avseende registrering av Teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut. Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning skall i stället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Handel med Teckningsrätter Handel med Teckningsrätter äger rum på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 30 november 2009 till och med den 9 december Swedbank samt andra värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av Teckningsrätter. ISIN-koden för Teckningsrätterna är SE Om en aktieägare inte utnyttjar några eller alla sina Teckningsrätter genom betalning senast den 14 december 2009 eller inte säljer sina Teckningsrätter senast den 9 december 2009, kommer sådan aktieägares outnyttjade Teckningsrätter att förfalla utan värde och innehavaren kommer inte att erhålla någon kompensation. Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner Tilldelning av Teckningsrätter och utgivande av Nya B-aktier vid utnyttjande av Teckningsrätter till personer som är bosatta eller medborgare i andra länder än Sverige, Danmark, Finland, Irland, Tyskland, Norge och Storbritannien kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina Befintliga Aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i t ex USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland inte att erhålla detta prospekt. De kommer inte heller att erhålla några Teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De Teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 kronor kommer inte att utbetalas. Rätt till utdelning De Nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de Nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket. Offentliggörande av teckningsresultat i Företrädesemissionen Teckningsresultatet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande från Bolaget omkring den 18 december MIDELFART SONESSON

15 Övrig information Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. För det fallet att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de Nya B- aktierna kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. De Nya B-aktierna kommer att tas upp till handel vid NASDAQ OMX Stockholm i samband med genomförandet av Företrädesemissionen. En teckning av Nya B-aktier, med eller utan stöd av Teckningsrätter, är oåterkallelig och Tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av Nya B-aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej ianspråktagits kommer i så fall att återbetalas. Swedbank är s k. emissionsinstitut för Företrädesemissionen, dvs. bistår Bolaget med vissa administrativa tjänster kring emissionen. Att Swedbank är emissionsinstitut innebär inte i sig att Swedbank betraktar Tecknaren som kund hos Swedbank. Tecknaren betraktas för placeringen endast som kund hos Swedbank om Swedbank har lämnat råd till Tecknaren om placeringen eller annars har kontaktat Tecknaren individuellt angående placeringen eller om Tecknaren har tecknat sig via bankens kontor, Internetbanken eller Telefonbanken. Följden av att Swedbank inte betraktar Tecknaren som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken s k. kundkategorisering eller s k. passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. Tecknaren ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen. Adressinformation kan komma att inhämtas av Swedbank genom en automatisk datakörning av Euroclear Sweden. Teckning med stöd av Teckningsrätter Teckning av Nya B-aktier med stöd av Teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med 30 november 2009 till och med 14 december Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade Teckningsrätter ogiltiga och kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från VP-kontona. För att inte värdet av erhållna Teckningsrätter skall gå förlorat måste aktieägaren antingen: utnyttja erhållna Teckningsrätter och teckna Nya B-aktier senast den 14 december 2009, eller sälja erhållna och ej utnyttjade Teckningsrätter senast den 9 december Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att ske senast den 14 december En teckning av Nya B-aktier med stöd av Teckningsrätter är oåterkallelig och aktieägare kan inte upphäva eller modifiera en teckning av Nya B-aktier. Direktregistrerade teckningsberättigade aktieägare bosatta i Sverige Teckning av Nya B-aktier med stöd av Teckningsrätter sker genom kontant betalning, antingen genom att använda den förtryckta bankgiroavin eller därför avsedd anmälningssedel med samtidig betalning enligt något av följande alternativ. Bankgiroavin används om samtliga Teckningsrätter, enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden, skall utnyttjas. Anmälningssedeln används om Teckningsrätter har köpts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal Teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen skall utnyttjas för teckning. Betalning för tecknade Nya B-aktier skall göras samtidigt som insändandet av anmälningssedeln. Betalning kan göras på samma sätt som en bankgirobetalning, exempelvis via Internetbank, bankgiro eller på bankkontor. Anmälningssedlar kan erhållas från Midelfart Sonesson (hemsida: telefon: ) eller Swedbank (hemsida: telefon: , e-post: Betalning skall ha skett senast den 14 december Direktregistrerade teckningsberättigade aktieägare ej bosatta i Sverige Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte skall använda den förtryckta bankgiroavin kan betala i svenska kronor via SWIFT i enlighet med nedanstående. Midelfart Sonesson AB c/o Swedbank Emissioner E676 SE Stockholm, Sverige BIC/SWIFT: SWEDSESS IBAN-nummer: SE Kontonamn: Midelfart Sonesson Vid betalning måste Tecknarens namn, adress, VP-kontonummer och referensen ISSUE Midelfart Sonesson anges. Anmälningssedel och betalning skall vara Swedbank, Emissioner E676, SE Stockholm, Sverige, tillhanda senast den 14 december Teckning av förvaltarregistrerade aktieägare Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna Nya B-aktier med stöd av Teckningsrätter anmäler sig för teckning i enlighet med instruktion från sin förvaltare. BTA Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear Sweden att sända ut en avi som bekräftelse på att BTA bokats in på Tecknarens VP-konto. De Nya B-aktierna kommer att bokföras som BTA på VPkontot till dess att registrering av Företrädesemissionen skett hos Bolagsverket. Registrering av Nya B-aktier förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 29 december Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning. MIDELFART SONESSON 15

16 Handel med BTA Handel med BTA på NASDAQ OMX Stockholm beräknas ske under perioden 30 november 21 december Swedbank och övriga värdepappersinstitut står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA. ISIN-koden för BTA är SE Teckning och tilldelning av Nya B-aktier utan stöd av Teckningsrätter Teckning av direktregistrerade aktieägare Anmälan om teckning av Nya B-aktier utan stöd av Teckningsrätter skall göras på därför avsedd anmälningssedel. Endast en anmälan får inges. Om flera anmälningssedlar inges kommer endast den anmälningssedel som först kommit Swedbank tillhanda att beaktas. Anmälningssedlar kan erhållas från Midelfart Sonesson (hemsida: telefon: ) eller Swedbank (hemsida: telefon: , e-post: Anmälningssedeln skall skickas till Swedbank, Emissioner E676, Stockholm, Sverige. Anmälningssedeln måste vara Swedbank tillhanda senast den 14 december Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att ske senast den 14 december Teckning av förvaltarregistrerade aktieägare Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna Nya B-aktier utan företrädesrätt måste anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion från sin förvaltare. Tilldelning Om inte samtliga Nya B-aktier tecknats med stöd av Teckningsrätter, skall styrelsen besluta om tilldelning av Nya B-aktier tecknade utan Teckningsrätter. Tilldelning skall därvid ske enligt följande: I första hand skall tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat Nya B-aktier med stöd av Teckningsrätter, oavsett om Tecknaren var aktieägare på Avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal Nya B-aktier som tecknats med stöd av Teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal Nya B-aktier som anges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand skall eventuella återstående aktier tilldelas Garanterna med hälften vardera och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Som bekräftelse på tilldelning av Nya B-aktier tecknade utan stöd av Teckningsrätter kommer avräkningsnota skickas till Tecknaren omkring den 18 december Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade Nya B-aktier skall betalas kontant i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan som har skickats till Tecknaren. Efter att betalning gjorts kommer Euroclear Sweden att skicka ut VP-avier som bekräftar att BTA har bokats in på VP-kontot. De Nya B-aktierna kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att registreringen av sådana Nya B-aktier har genomförts hos Bolagsverket, vilket förväntas ske omkring den 12 januari Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med denna ombokning. ISIN-koden för BTA tecknade utan Teckningsrätter är SE Sådana BTA kommer inte att vara marknadsnoterade och de kommer inte att tas upp till handel. 16 MIDELFART SONESSON

17 Marknadsöversikt Midelfart Sonesson verkar på den dynamiska marknaden för hälsoprodukter med en stark hemmamarknad i Sverige och Norge. Den svenska marknaden för hälsoprodukter uppskattades till cirka Mkr i konsumentledet under 2008, enligt Svensk Egenvård. I Norge uppskattades marknaden för hälsoprodukter uppgå till cirka MNOK, enligt GfK Norge. För hela Europa uppskattades marknaden för egenvårdsprodukter omsätta cirka MEUR, enligt AESGP. Under 2008 uppgick Midelfart Sonessons nettoomsättning i Sverige till 856 Mkr, övriga Norden till 479 Mkr och övriga länder till 123 Mkr. Produktgrupper De produktområden inom vilka Midelfart Sonesson är verksamma är läkemedel, medicintekniska produkter, vissa utvärtes läkemedel (VUM) och livsmedel. Läkemedel Under 2009 har produkter under den tidigare benämningen naturläkemedel börjat omklassificeras till att vara antingen växtbaserade läkemedel (VBL) eller traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL). Växtbaserade läkemedel Ett läkemedel ska, för att kunna klassas som VBL, uppvisa effekt genom kliniska studier av god kvalitet. Det vill säga, det är samma krav på VBL som på ett konventionellt läkemedel. Läkemedelsverket har gått ut med denna rekommendation: Växtbaserade läkemedel bör legitimerad personal betrakta som vanliga läkemedel och kan, inom ramen för sin yrkeskompetens, informera om, rekommendera eller ordinera. Ett exempel på VBL är läkemedel med den aktiva substansen Echinacea purpurea. Traditionella växtbaserade läkemedel Skillnaden mellan VBL och TVBL är att det för ett TVBL inte finns krav på effekt genom kliniska studier utan för dessa typer av läkemedel krävs det istället dokumenterad traditionell användning under minst 30 år. Läkemedelsverket har publicerat denna rekommendation: Till traditionella växtbaserade läkemedel bör legitimerad personal inta en mer restriktiv hållning då det vetenskapliga underlaget för effekten är mycket begränsat. Legitimerad personal kan informera om traditionella växtbaserade läkemedel, men att ge en förbehållslös rekommendation eller ordination kan komma att stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett exempel på TVBL är Japol, där den aktiva substansen är myntaolja. Medicintekniska produkter En medicinteknisk produkt kan både vara ett rent tekniskt hjälpmedel, t ex doseringshjälpmedel, eller i piller- eller tablettform. För att den sistnämnda formen inte ska klassas som ett läkemedel får produkten inte ha en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan i kroppen. VUM Vissa utvärtes läkemedel (VUM) ska vara väl beprövade produkter för utvärtes bruk som är avsedda för behandling av enklare sjukdomstillstånd lämpliga för egenvård. Den eller de aktiva beståndsdelarna skall ha en väletablerad användning med erkänd effekt och en godtagbar säkerhetsmarginal. Livsmedel Livsmedel är egentligen allt som man stoppar i munnen som inte innehåller läkemedelssubstanser. Livsmedel förekommer i alla former, från piller och tuggummi till exempelvis grönsaker. I och med en ny EU-förordning får hälsopåståenden göras för livsmedel om det finns väldokumenterat vetenskapligt stöd för påståendet. Under år 2010 kommer förhoppningsvis även en lista på näringsämnen och deras allmänt vedertagna hälsoeffekter att presenteras av EU. Efter ansökan och godkännande av EU får till och med påståenden om minskad sjukdomsrisk göras. Allt för att förenkla för individen att välja hälsosamma livsmedel. Kosttillskott Kosttillskott ska fungera som ett tillskott till den vanliga maten. Det kan innehålla vitaminer och mineraler eller andra näringsämnen som t ex Omega 3. Functional Foods Functional Foods är ett begrepp som har använts för att karaktärisera livsmedel som har en specifik fysiologisk hälsoeffekt, utöver att tillföra traditionella näringsämnen. Dessa livsmedel skulle följa den svenska livsmedelsbranschens egenåtgärdsprogram för att få användas, då europeisk lagstiftning saknades. Framöver kommer troligen uttrycket användas mindre då det inte längre är lika väl tillämpbart. Hälsolivsmedel Till övriga hälsolivsmedel kan andra livsmedel med hälsomervärden räknas t ex olika viktminskningsprodukter och örtteer. MIDELFART SONESSON 17

18 Försäljningskanaler 2008, Sverige Sortimentsfördelning 2008, Sverige Internet, Postorder, Övrigt 683 Mkr 21 % 34 % Hälsofackhandel Mkr Viktminskning 228 Mkr Hudvård 293 Mkr 9 % 7 % Apotek 650 Mkr 20 % 24 % Dagligvaruhandel 780 Mkr Naturläkemedel 748 Mkr 23 % 61 % Kosttillskott Mkr Källa: Svensk Egenvård Källa: Svensk Egenvård Den svenska marknaden 1) Marknaden för hälsoprodukter i Sverige uppskattades till cirka Mkr i konsumentledet under 2008, vilket var en ökning med cirka 1 procent jämfört med Försäljningskanaler 2) Den traditionella och största försäljningskanalen för hälsoprodukter i Sverige är hälsofackhandeln. Det finns cirka 500 hälsofackbutiker och 2008 stod dessa för cirka 34 procent av marknaden för hälsoprodukter vilket var en minskning med cirka 8 procentenheter jämfört med De största aktörerna är fackhandelskedjan Life med drygt 200 butiker och Hälsokraft med cirka 80 butiker. Det pågår en konsolidering inom hälsofackhandeln där fler oberoende butiker ansluter sig till någon av de större kedjorna. Under 2008 etablerades ett antal nya kedjor, exempelvis Nature, som uttalat att de har stora ambitioner inom hälsofackhandeln. Dagligvaruhandeln är den nästa största försäljningskanalen och har som ambition att stärka sitt hälsofokus. Försäljningen av hälsoprodukter inom dagligvaruhandeln ökade under 2008 till cirka 24 procent jämfört cirka 20 procent Apoteken stod 2008 för cirka 20 procent av försäljningen av hälsoprodukter i form av naturläkemedel och kosttillskott vilket var en ökning med cirka 2 procentenheter jämfört med Sverige har relativt få apotek, i relation till antalet invånare, ur ett europeiskt perspektiv med 880 apotek, 40 Apoteket Shop samt 850 apoteksombud. 3) Den 29 april 2009 beslutade riksdagen om en omreglering av apoteksmarknaden som innebär att Apoteket AB:s monopol försvinner och apoteksmarknaden öppnas upp för konkurrens. Det nya regelverket trädde i kraft den 1 juli 2009 och innebär att det blir möjligt för nya aktörer att öppna apotek samt att cirka två tredjedelar av apoteken tillhörande Apoteket AB kommer att säljas till andra aktörer. Den 9 november 2009 presenterades köparna av totalt 465 apotek, vilka delats upp i ett antal kluster. Affärerna är villkorade av godkännanden från Läkemedelsverket och konkurrensmyndigheter, samt att köparna kan kopplas in i övergångslösningen avseende bland annat IT. När dessa villkor har uppfyllts kan bolagen överta och börja driva verksamheten i respektive apotekskluster. Omregleringen av apoteksmarknaden kommer sannolikt att medföra att antalet apotek ökar och att ett flertal större internationella apoteksbolag etablerar sig på den svenska apoteksmarknaden. Från den 1 november 2009 kan även vissa receptfria läkemedel säljas i dagligvaruhandeln. Övrig försäljning, det vill säga främst postorderhandeln och internet, ökade något under 2008 till cirka 21 procent från cirka 20 procent Sortimentsfördelning Kunskapen om betydelsen av att äta Omega 3 som finns i fet fisk har successivt ökat och under 2008 ökade försäljningen av fiskolja/omega 3 i Sverige med cirka 26 procent var det första året som Omega 3 värdemässigt var större än C-vitamin i svensk handel. Andra starka trender inom marknaden för hälsoprodukter är antioxidanter, förkylningsläkemedel, preparat för viktminskning, kosttillskott för hår, hud och naglar, betakaroten samt roeller sömngivande preparat. Det största segmentet i Sverige inom hälsoprodukter är kosttillskott som 2008 utgjorde cirka 61 procent av marknaden. Naturläkemedel 4) stod för cirka 23 procent av marknaden för hälsoprodukter under Därutöver stod hudvård för cirka 9 procent och viktminskning för cirka 7 procent av försäljning under ) Siffrorna avser försäljning av naturläkemedel, växtbaserade läkemedel, vitaminer, mineraler, övriga kosttillskott, viktminskningsprodukter i hälsofackbutik, dagligvaruhandeln, apoteken samt internet och postorderförsäljningen. Tidigare publicerade uppgifter för 2006 och äldre är inte jämförbara med 2007 och 2008 då försäljningssiffrorna tidigare även innehållit omsättningen av hälsolivsmedel främst i hälsofackhandeln. 2) I försäljningssiffror för apoteken ingår naturläkemedel, växtbaserade läkemedel, vitaminer, mineraler. För dagligvaruhandeln, internet, postorder och övriga ingår detsamma som apotek samt viktminskningsprodukter. För hälsofackhandeln ingår, förutom samma sortiment som övriga försäljningskanaler, även hudvårdsprodukter. 3) Apoteket AB, delårsrapport januari-juni ) I siffrorna för naturläkemedel ingår även växtbaserade traditionella läkemedel och väletablerade växtbaserade läkemedel. 18 MIDELFART SONESSON

19 Internet, Postorder, Övrigt 292 MNOK Försäljningskanaler 2008, Norge Apotek 422 MNOK Dagligvaruhandel 602 MNOK 13 % 20 % 28 % 39 % Hälsofackhandel 822 MNOK Källa: GfK Norge Sortimentsfördelning 2008, Norge Viktminskning 113 MNOK 5 % Mineraler 419 MNOK Vitaminer 532 MNOK 20 % 25 % 50 % Kosttillskott MNOK Källa: GfK Norge Den norska marknaden 1) I Norge uppskattades marknaden för hälsoprodukter under 2008 att uppgå till cirka MNOK. Den norska marknaden har vuxit med cirka 48 procent mellan 2000 och Under 2008 minskade dock försäljningen med cirka 5 procent jämfört med Försäljningskanaler Även i Norge är hälsofackhandeln, med Life och Sunkost som de största aktörerna, den viktigaste kanalen för försäljning av hälsokost. Hälsofackhandeln utgjorde cirka 39 procent av marknaden för hälsoprodukter under 2008 vilket var en minskning med cirka 2 procentenheter jämfört med Försäljningen av hälsoprodukter inom dagligvaruhandeln utgjorde cirka 28 procent av marknaden under 2008 vilket var oförändrat jämfört med Den norska apoteksmarknaden genomgick en reformering i mars 2001 och möjliggjorde i praktiken fri etablering samt lokalisering av apotek. Sedan reformeringen har antalet apotek ökat från knappt 400 till drygt 630 och många av de kommuner i glesbygden som tidigare saknat apotek, har nu fått apotek. 2) Vidare har det både skett en horisontell integration genom uppköp av apotek samt en vertikal integration mellan apotek och läkemedelsdistributörer. Den norska apoteksmarknaden präglas nu av ett oligopol där tre stora europeiska aktörer dominerar, Celesio (Vitusapotek och Ditt Apotek), Phoenix (Tamro och Apotek 1) och Alliance Boots. Nästa steg i reformen av apoteksmarknaden genomfördes i november 2003 och det blev tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel utanför apoteken genom tillstånd från Legemiddelsverket. Försäljningen av hälsoprodukter via apotek har ökat sedan reformeringen. Apotekens marknadsandel var cirka 20 procent under 2008 vilket kan jämföras med cirka 13 procent under Försäljningen via postorder, internet och parfymerier ökade sina marknadsandelar något under 2008 till cirka 13 procent från cirka 12 procent Sortimentsfördelning Den tillgängliga marknadsstatistiken för den norska marknaden avser försäljning av vitaminer, mineraler, andra kosttillskott samt viktkontrollpreparat. Den största andelen av försäljningen av hälsoprodukter utgörs av andra kosttillskott som under 2008 utgjorde cirka 50 procent av marknaden. Följt av vitaminer och mineraler som stod för cirka 25 procent respektive cirka 20 procent av marknaden samt viktminskning som utgjorde cirka 5 procent av marknaden under Andra aktörer på den nordiska marknaden Bolaget bedömer sin marknadsandel till cirka 27 procent inom hälsa- och egenvårdmarknaden i Sverige, Norge och Finland. Marknaden för hälsoprodukter i Norden är starkt fragmenterad. Det finns både stora och små aktörer som konkurrerar med att erbjuda konsumenterna de mest attraktiva produkterna. För många mindre aktörer är lönsamheten låg och mycket tyder på en fortsatt konsolidering i marknaden. Bland de större aktörerna återfinns bland annat Orkla med Axellus, Ferrosan, Cederroth, Recip samt Bringwell. 1) Siffrorna avser försäljning av vitaminer, mineraler, kosttillskott samt från 2007 även viktkontrollpreparat. 2) Apoteksmarknadsutredningen, SOU 2008:4 MIDELFART SONESSON 19

20 Europa Under 2008 uppskattades den totala europeiska marknaden för egenvårdsprodukter omsätta cirka MEUR och marknaden har under de tre senaste åren vuxit med cirka 5 procent per år. Förbrukningen av naturläkemedel är traditionellt betydligt större i Mellan- och Sydeuropa än i Norden. Tyskland är Europas största marknad för egenvårdsprodukter med en omsättning om cirka MEUR vilket är drygt 10 gånger mer än den svenska marknaden. Andra stora marknader för egenvårdsprodukter i Europa är Ryssland, Storbritannien, Polen, Frankrike och Italien, vilka tillsammans med Tyskland stod för cirka 70 procent av den europeiska marknaden under Drivkrafter och tendenser på marknaden för hälsoprodukter En åldrande aktiv befolkning Andelen äldre ökar i hela Europa, vilket innebär en större användning av hälsoprodukter för åldersrelaterade sjukdomar. Det innebär också att försäljningen av hälsoprodukter generellt ökar, eftersom konsumenten av hälsoprodukter ofta är över 45 år. Livsstilsrelaterade hälsoproblem Ohälsa i form av osund kost och livsstil tenderar att öka och kan leda till övervikt, diabetes och andra sjukdomar. Förutom att många väljer bort grönsaker och fisk i sin kost är kvaliteten på de råvaror som konsumeras sämre idag än tidigare. Råvarornas kvalitet påverkas av odlingsmetoder, transporter och hantering. Andelen naturliga vitaminer och mineraler i kosten har minskat och fortsätter att minska, exempelvis innehåller lax mindre Omega 3 än tidigare. Detta har medfört att valen av råvaror och hur maten lagas ökar i betydelse. Samtidigt som det ställs höga krav på val och agerande har många människor brist på tid samt dåliga kunskaper om kost och matlagning. Att följa alla råd och uppmaningar om hur man bör leva är inte enkelt och för många är det därför bra att kunna komplettera med högkvalitativa kosttillskott. Ett ökat intresse för sin egen hälsa och välbefinnande Det finns starkt ökande intresse och insikt hos många om kostens betydelse för god hälsa, hur den kan förbättra mentala och fysiska prestationer samt öka det allmänna välbefinnandet. Under de senaste åren har allt större fokus lagts på vilken slags mat barn äter och på vilket näringsinnehåll skolmaten har. Detta har fått stort genomslag i media, såväl i Norden som internationellt. Dagens höga krav på uppmärksamhet, inlärning, uthållighet och kreativitet inom utbildning och arbetsliv skapar också nya behov. Många är intresserade av behandlingar som erbjuder en helhetssyn. Fokus ligger inte bara på symptomen, utan även på bakomliggande orsaker och kunskapen om att många kosttillskott kan bidra till att göra konsumenten piggare samt förbättra dess kognitiva förmåga ökar. Ökade samhällskostnader för sjukvård Hälsoprodukter blir en allt viktigare del av förebyggande behandlingar inom sjukvården. För att samhället ska kunna klara en åldrande befolkning kommer det att krävas ett ökat ansvar av individen. Starka varumärken Det är viktigt för Midelfart Sonesson att bygga och utveckla starka varumärken för att ha större möjligheter att använda dem i alla försäljningskanaler samt för att möta den ökade konkurrensen från handelns egna varumärken. Försäljning egenvårdsprodukter i konsumentpriser 2008, MEUR Belgien Bulgarien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Kroatien Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Ryssland Schweiz Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Österrike Källa: Association of the European Self-Medication Industry (AESGP) 20 MIDELFART SONESSON

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products 1 Nordic leader in health & wellbeing products 2 Wilh. Sonesson förvärvar norska Midelfart och namnändrar till Midelfart Sonesson Midelfart är Norges ledande leverantör av produkter för hälsa och välbefinnande

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:19 2009-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-10-22.

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Wilh. Sonesson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Wilh. Sonesson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Wilh. Sonesson AB (publ) VILLKOR I SAMMANDRAG Teckningskurs: 13,00 kronor per aktie Emissionsbelopp: 230 739 158 kronor Teckningstid: 15 januari 29 januari 2007 Handel

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE 2011-10-10 kl. 14:00 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. KappAhl genomför

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Victoria Park AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Victoria Park AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Victoria Park AB (publ) Prospekt februari 2010 Nyemissionen i sammandrag företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 24 februari 2010 är registrerade som aktieägare har företrädesrätt

Läs mer

Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor

Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor Pressmeddelande 17 maj 2016 Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor Styrelsen för Recipharm AB (publ) ( Recipharm eller Bolaget

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:19 2016-07-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-07-05.

Läs mer

Halvårsrapport för Midelfart Sonesson

Halvårsrapport för Midelfart Sonesson Halvårsrapport för Midelfart Sonesson januari juni 2008 ANDRA KVARTALET 2008 Nettoomsättning 379 Mkr (424) Rörelseresultat 16 Mkr ( 12) Resultat före skatt 6 Mkr ( 20) Periodens resultat 4 Mkr ( 16) Periodens

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Grimsbygatan 24, SE 211 20 Malmö Org nr. 556708-0303 Pressmeddelande Malmö, 20. 04. 2016 Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Victoria Park offentliggör nyemission om cirka 208 Mkr med en övertilldelningsoption om cirka 208 Mkr

Victoria Park offentliggör nyemission om cirka 208 Mkr med en övertilldelningsoption om cirka 208 Mkr Pressmeddelande 13 februari 2014 Victoria Park offentliggör nyemission om cirka 208 Mkr med en övertilldelningsoption om cirka 208 Mkr Styrelsen för Victoria Park AB (publ) ( Victoria Park eller Bolaget

Läs mer

Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor

Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor Pressmeddelande från Rörvik Timber AB (publ) Rörvik Timber AB (publ) genomför garanterad företrädesemission om 250 miljoner kronor Rörvik Timber-koncernen driver träförädling på tio produktionsställen

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Pressmeddelande, den 30 mars 2015 Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Oscar Properties eller

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:29 2011-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer