Inbjudan till teckning av aktier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Midelfart Sonesson AB (publ)

2 Viktig information Detta Prospekt har upprättats av Midelfart Sonesson i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Företrädesemissionen enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Varken Teckningsrätterna, BTA eller de Nya B-Aktierna som omfattas av Prospektet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse, någon provinslag i Kanada, eller enligt tillämplig lag i t ex Australien, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland och får ej, med vissa undantag, distribueras, publiceras, erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller till personer med hemvist där eller till eller på uppdrag av eller till förmån för U.S. Persons såsom detta definieras i Regulation S i United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Presentation av marknadsinformation Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Midelfart Sonessons aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Midelfart Sonesson anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Midelfart Sonesson inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktande uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Andra faktorer som kan medföra att Midelfart Sonessons faktiska verksamhetsresultat eller prestationer avviker från innehållet i framåtriktade uttalanden innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Framåtriktade uttalanden i Prospektet gäller endast vid tidpunkten för Prospektet. Midelfart Sonesson gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar. Prospektet innehåller marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende storleken på marknader där Bolaget är verksam. Även om Midelfart Sonesson anser att dessa källor är tillförlitliga, har Midelfart Sonesson inte oberoende veri fierat informationen. Viss information bygger också på uppskattningar av Midelfart Sonesson. Presentation av finansiell information Midelfart Sonessons reviderade koncernredovisning för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008, vilka upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU, införlivas genom hänvisning och utgör en del av detta prospekt. Viss finansiell och annan sifferinformation som presenteras i detta prospekt har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan det hända att siffrorna i vissa tabeller inte summerar exakt till angiven totalsumma. Förutom Bolagets reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008 samt den översiktligt granskade delårsrapporten för niomånadersperioden januari till september 2009, har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Definitioner Avstämningsdagen Dag för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla Teckningsrätter. Befintliga Aktier Utestående aktier i Midelfart Sonesson av serie A och serie B. BTA De nytecknade Nya B-aktierna bokförs som BTA ( Betalda Tecknade Aktier) till dess att registrering av Företrädesemissionen skett hos Bolagsverket. Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB, tidigare VPC AB. Företrädes emissionen Föreliggande Företrädesemission i enlighet med villkoren i detta prospekt. Midelfar t Sonesson, Bolaget eller Koncernen Midelfart Sonesson AB, organisationsnummer eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken Midelfart Sonesson är moderbolag. NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Stockholm AB, handelsplatsen för Bolagets aktier. Nya B-aktier Nya aktier av serie B i Midelfart Sonesson som emitteras i Företrädesemissionen. Prospektet Midelfart Sonessons prospekt i samband med Företrädesemissionen. Tecknaren Den som tecknar sig i Företrädesemissionen. Teckningsrätter Den rätt att teckna aktier i Bolaget som aktieägarna i Midelfart Sonesson erhåller för varje aktie som aktie - ägarna enligt Bolagets aktiebok innehar på Avstämningsdagen den 25 november MIDELFART SONESSON

3 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt Varje Befintlig Aktie i Midelfart Sonesson berättigar till två (2) Teckningsrätter. Tre (3) Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) Ny B-aktie med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Teckningskurs 3,50 kronor per aktie Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädes emissionen 25 november 2009 Teckningstid 30 november 14 december 2009 Teckning och betalning med stöd av Teckningsrätter (företrädesrätt) Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Observera att Teckningsrätter som inte avses utnyttjas måste säljas senast den 9 december 2009 för att inte bli värdelösa. Teckning och betalning utan företrädesrätt Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till Swedbank senast den 14 december 2009 och betalas enligt instruktioner i utsänd avräkningsnota. Handel med BTA Beräknas ske 30 november 21 december Handel med Teckningsrätter 30 november 9 december 2009 Övrig information Handelssymbol A-aktier B-aktier Teckningsrätter BTA MSON A MSON B MSON TR B MSON BTA B De Nya B-aktierna kommer att handlas med samma handelssymbol som de befintliga B-aktierna. ISIN-kod B-aktier Teckningsrätter BTA SE SE SE De Nya B-aktierna kommer att ha samma ISIN-kod som befintliga B-aktier. Finansiell information Bokslutskommuniké januari-december februari 2010 Innehåll 4 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 11 Inbjudan till teckning av aktier i Midelfart Sonesson 12 Bakgrund och motiv 13 VD-ord 14 Villkor och anvisningar 17 Marknadsöversikt 21 Verksamhetsbeskrivning 29 Sammanfattning av finansiell utveckling 33 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 35 Kapitalstruktur och annan finansiell information Styrelse, ledande befattningshavare 38 och revisorer 43 Bolagsstyrning 46 Bolagsordning 48 Aktiekapital och ägarförhållanden 51 Legala frågor och kompletterande information 54 Skattefrågor i Sverige 55 Delårsrapport januari september Adresser MIDELFART SONESSON 3

4 Sammanfattning Denna sammanfattning är endast en introduktion till och ett sammandrag av Prospektet. Investeringsbeslut skall fattas mot bakgrund av informationen i Prospektet i sin helhet och således inte enbart på grundval av denna sammanfattning. Läsare av detta Prospekt bör inte fatta ett beslut att investera i Midelfart Sonesson utan att ha läst och tillgodogjort sig hela Prospektet och noggrant studerat och förstått riskerna som är förenade med en investering i Midelfart Sonesson. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av informationen i detta Prospekt kan tvingas att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person får göras ansvarig för information som ingår, eller saknas, i den här sammanfattningen, eller en eventuell översättning av sammanfattningen, bara om sammanfattningen eller översättningen av sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Företrädesemissionen i korthet Den 21 oktober 2009 beslutade styrelsen för Midelfart Sonesson, under förutsättning av den extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. Den 5 november 2009 beslutade styrelsen för Midelfart Sonesson att upp till Nya B-aktier skall emitteras till en Teckningskurs om 3,50 kronor per Ny B-aktie, vilket innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst kronor, från nuvarande kronor till kronor. Den 20 november 2009 godkände den extra bolagsstämman styrelsens beslut. Innehavare av Befintliga Aktier har företrädesrätt att teckna de Nya B-aktierna i förhållande till det antal Befintliga Aktier de äger. Aktieägarna erhåller två (2) Teckningsrätter för varje Befintlig Aktie som innehas på Avstämningsdagen den 25 november Tre (3) Teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) Ny B-aktie. En fulltecknad Företrädesemission kommer att ge ett kapitaltillskott om cirka 127,4 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 30 november 2009 till och med den 14 december Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske senast den 14 december 2009 på därför avsedd anmälningssedel. Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna Nya B-aktier motsvarande sina respektive ägarandelar, vilket sammanlagt motsvarar 45,8 procent av emissionslikviden. Därutöver har Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB garanterat att teckna resterande Nya B-aktier motsvarande 54,2 procent av emissionslikviden. Teckningsåtagandena och garantiåtagandena motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet. Se vidare under avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Midelfart Sonesson i korthet Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kosttillskott och naturläkemedel, hälsolivsmedel, förkylning samt skönhet. Bolaget utgörs av fem affärsområden, varav tre geografiska områden, Sverige, Norge och Finland samt två rörelsegrenar, Direkt och Supply. Affärsområdena Sverige, Norge och Finland marknadsför och försäljer kosttillskott, naturläkemedel, hälsolivsmedel, förkylnings-, hudvårds- och skönhetsprodukter till dagligvaruhandeln, apoteken, parfymerier och hälsofackhandeln på respektive geografisk marknad. Affärsområdet Direkt marknadsför och försäljer kosttillskott, naturläkemedel, hudvårds- och skönhetsprodukter direkt till konsument på den nordiska marknaden. Verksamheten bedrivs genom direktreklam, telefonförsäljning och kampanjer på internet. Från och med januari 2010 kommer affärsområdet Direkt att ingå i det geografiska området Sverige, vilket följer den beslutade nya integrerade organisationen för den svenska verksamheten. Affärsområdet Supply producerar och försäljer kosttillskott, naturläkemedel, hälsolivsmedel, förkylnings-, hudvårdsoch skönhetsprodukter internt till Koncernens andra rörelsesegment och kontraktstillverkning av färdiga konsumentprodukter, främst så kallade private label till internationella kunder. Produktion Koncernen har två tillverkningsanläggningar: Vitamex i Norrköping och Miwana i Gällivare. Av total produktion säljs en del som egna varumärken. Resterande del är kontraktstillverkning åt andra hälsobolag eller så kallade private labels, till internationella dagligvarukedjor, t ex Tesco. Koncernen låter även kontraktstillverka produkter, exempelvis Friggs riskakor och teer som säljs till dagligvaruhandeln. Samtliga produkter som marknadsförs genom Koncernens dotterbolag har genomgått och genomgår regelbundet kvalitetstester. Försäljning Friggs är Koncernens försäljningskanal mot dagligvaruhandeln i Sverige och MaxMedica gentemot Apoteket och hälsofackhandeln i Sverige, Danmark och Finland. Midelfart Sonesson AS är Koncernens säljkanal till samtliga kanaler i Norge. HKC Egenvård är Koncernens 4 MIDELFART SONESSON

5 distributionsföretag samt grossist till framförallt hälsofackhandeln. HKC har partihandelstillstånd för receptfria läkemedel. Den svenska verksamheten kommer att integreras för att effektivisera och öka samordningen mellan de olika organisatoriska enheterna. Integrationen kommer att ske stegvis och vara fullt genomförd under år Dotterföretagen Friggs AB, MaxMedica AB, Vitalas AB och HKC Egenvård AB samlas därmed i en gemensam svensk organisation. Koncernens försäljning består till cirka 55 procent av egna varumärken såsom Friggs, Triomega, MyggA, MaxMedica och Just Glow samt till cirka 45 procent av andras varumärken. Koncernen har ett antal försäljningsuppdrag som exempelvis Esberitox, Blutsaft och Remifemin, där Koncernen inte äger varumärket. Genom Vitalas säljs produkter direkt till konsument främst genom post-order/telefon och internet. Marknad Midelfart Sonesson verkar på den dynamiska marknaden för hälsoprodukter med en stark hemmamarknad i Sverige och Norge. Marknaden för hälsoprodukter i Sverige uppskattades till cirka Mkr i konsumentledet under 2008, vilket var en ökning med cirka 1 procent jämfört med ) I Norge uppskattades marknaden för hälsoprodukter under 2008 att uppgå till cirka MNOK. Den norska marknaden har vuxit med cirka 48 procent mellan 2000 och Under 2008 minskade dock försäljningen med cirka 5 procent jämfört med ) Bolaget bedömer dess marknadsandel till cirka 27 procent inom hälsa- och egenvårdmarknaden i Sverige, Norge och Finland. Riskfaktorer Midelfart Sonessons verksamhet och ägande av aktier i Bolaget är förenat med risker relaterade till konjunkturpåverkan, lagstiftning och myndighetsbeslut, konkurrenter, acceptans för egenvårdsprodukter, samarbetspartners, produktansvar, beroendet av nyckelpersoner, kunder, distributionsavtal och leverantörer, råvaror, patent och varumärken, miljörelaterade risker, tillstånd, private label, förvärv och integration av företag, valutarisk, ränterisk, kreditrisk, framtida finansiering, ej säkerställda teckningsoch garantiåtaganden, bolagets aktiekurs och påverkan från huvudaktieägare. Ovannämnda risker är endast en sammanfattning av de risker som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Utelämnandet av en risk i denna sammanfattning är inte en indikation på dess betydelse. Handlingar tillgängliga för inspektion Midelfart Sonessons bolagsordning och finansiell information för Koncernen (årsredovisningar från 2004 och framåt samt delårsrapporter från första kvartalet 2005 och framåt) finns tillgängliga på Bolagets hemsida Övrigt Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelsen består av Harald Norvik (Ordförande), Lennart Bohlin, Celina Midelfart, Sven Sandberg och Johan Wester. Ledande befattningshavare är Peter Åsberg (VD och koncernchef), Jukka Allos (VD för MaxMedica Oy samt ansvarig för den finska verksamheten), Vidar Eskelund (VD Midelfart Sonesson AS samt ansvarig för den norska verksamheten), Anders Göthberg (VD för Vitamex och Miwana samt ansvarig för Supply), Daniel Juhlin (VD för Friggs AB samt Direktör Affärsutveckling), Lennart Svensson (CFO), Anders Ström (Direktör Nordisk Marknad) och Ingvar Wirfelt (VD för MaxMedica AB samt Direktör Svenska organisationen). Midelfart Sonessons revisor är KPMG med Alf Svensson som huvudansvarig revisor. För mer information om styrelsens leda möter, ledande befattningshavare samt Bolagets revisorer, se avsnitt Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Finansiella rådgivare Swedbank Markets är Midelfart Sonessons finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Juridisk rådgivare Fredersen Advokatbyrå är Midelfart Sonessons juridiska rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Större aktieägare och transaktioner mellan närstående parter Per den 30 oktober 2009 var Midelfart Sonessons största aktieägare Stena Adactum AB med 22,9 procent av kapitalet och 25,5 procent av rösterna, följt av Midelfart Holding AS med 22,9 procent av kapitalet och 26,6 procent av rösterna. För mer information, se avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden. För information rörande transaktioner med närstående, se avsnitt Legala frågor och kompletterande information. Finansiell utveckling i sammandrag Nedan presenteras Midelfart Sonessons finansiella utveckling i sammandrag för helåren samt för perioderna januari-september 2008 och ) Källa: Svensk Egenvård 2) Källa: GfK Norge MIDELFART SONESSON 5

6 Nyckeltal *) jan sept 2009 jan sept Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat före engångsposter Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal före engångsposter, % Periodens resultat Vinstmarginal, % Vinst per aktie, kr 0,92 0,21 0,32 6,27 0,93 Utdelning per aktie, kr Eget kapital, Mkr Nettoskuldsättning, Mkr Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,9 1,1 1,1 1,2 1,5 Soliditet, % Genomsnittligt antal utestående aktier (tusen) Antal anställda, vid periodens slut *) För definitioner se avsnitt Sammanfattning av finansiell utveckling. 6 MIDELFART SONESSON

7 Riskfaktorer Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Midelfart Sonesson. Det finns risker beträffande förhållanden som har anknytning till Midelfart Sonesson och sådana som saknar direkt anknytning till Midelfart Sonesson, men som påverkar den bransch i vilken Midelfart Sonesson är verksamt. Nedan lämnas en redogörelse för vissa riskfaktorer som enligt styrelsen kan komma att ha betydelse för Midelfart Sonesson eller en investering i Midelfart Sonessonaktien. Riskfaktorerna är inte rangordnade och redogörelsen är inte heller heltäckande. Det innebär att det kan finns ett antal andra risker som i större eller mindre grad kan ha betydelse för Midelfart Sonessons verksamhet. Utöver nedan angivna riskfaktorer och andra förekommande risker, bör läsaren också noggrant beakta övrig information i detta prospekt. Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunkturpåverkan Efterfrågan på Midelfart Sonessons produkter påverkas, liksom de flesta konsumentvaror, av det allmänna konjunkturläget. Konsumtionsmönstren påverkas av ett antal allmänna faktorer utanför Midelfart Sonessons kontroll, bland annat av allmänna affärsförhållanden, räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivå, skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån, andra lokala ekonomiska faktorer, osäkerheter om framtida ekonomiska utsikter med mera. En mer gynnsam konjunktur får ett positivt genomslag på hushållens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar deras konsumtionsmönster positivt. Försäljning av egenvårdsprodukter anses historiskt ha en låg konjunkturkänslighet. En försämring i konjunkturen kan dock ändå innebära en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Lagstiftning och myndighetsbeslut En betydande del av de egenvårdsprodukter som Bolaget säljer omfattas till stor del, direkt eller indirekt, av lagstiftning om läkemedel eller livsmedel. Förändringar i lagstiftningen för läkemedel, myndighetsbeslut avseende kosttillskott och naturläkemedel eller ändrade alternativt indragna tillstånd kan få en stor betydelse för Bolagets möjlighet att marknadsföra eller sälja en enstaka produkt eller grupper av produkter vilket kan medföra att Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt på ett betydande sätt. Konkurrenter Marknaden för Midelfart Sonessons produkter är konkurrensutsatt med endast ett fåtal stora konkurrenter. Det kan dock inte uteslutas att konkurrens från etablerade eller nya andra aktörer ökar, vilket kan leda till prispress samt minskade marknadsandelar för Midelfart Sonesson och följaktligen påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Acceptans för egenvårdsprodukter Koncernens intäkter genereras genom försäljning inom huvudsakligen områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien som till övervägande del är konsumentprodukter. Verksamheten är därför exponerad för konsumentsamhällets inställning till hälso- och egenvårdsprodukter i allmänhet, svängningar i konsumentopinionen samt medias intresse för hälsomarknaden. För det fall negativa forskningsresultat eller liknande skulle publiceras eller negativa uppgifter lämnas i media om egenvårdsprodukter skulle detta bland annat kunna medföra en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning även om uppgifterna inte avsåg Bolagets produkter, utan konkurrenters produkter. Verksamhetsrelaterade risker Samarbetspartners Midelfart Sonesson bedriver samarbeten med ett flertal partners däribland inom produktlanseringar och utveckling av nya produkter genom forskning och förvärv av produkter. Det kan inte garanteras att de företag som Midelfart Sonesson redan ingått eller i framtiden kommer att ingå samarbets-/licensavtal med kommer att uppfylla sina åtaganden enligt ingångna avtal, vilket kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, omsättning och resultat. Det kan inte heller garanteras att Midelfart Sonesson lyckas ingå samarbets-/licensavtal på acceptabla villkor framöver. Produktansvar Bolaget kan under vissa förhållanden tvingas att återkalla eller återköpa produkter med defekter. Sådana återkallelser kan bli kostsamma och skada Bolagets anseende samt medföra att varulager inte kan säljas. Bolaget kan även bli föremål för produktansvarskrav om Bolagets produkter påstås ha orsakat skador på person eller egendom. Bolaget är försäkrat mot sådana krav men det finns inga garantier för att detta försäkringsskydd är tillämpligt i det enskilda fallet eller tillräckligt, eller att produktansvarskrav inte av annat skäl kan komma att ha en påtagligt negativ inverkan på Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning. MIDELFART SONESSON 7

8 Beroendet av nyckelpersoner Midelfart Sonesson är i hög grad beroende av ett antal nyckelpersoners kunskaper, erfarenheter och engagemang. Detta gäller särskilt de personer som sitter i ledningsgruppen för Bolaget samt för respektive dotterbolags VD. En eventuell förlust av någon eller några av dessa personer kan ge negativa finansiella och kommersiella effekter på Midelfart Sonesson. Förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare är av betydelse för att säkerställa kompetensnivån i Bolaget. Midelfart Sonesson har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor som Bolaget bedömer vara marknadsmässiga. Trots detta finns det inte någon garanti för att Bolaget kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner eller kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal. Kunder Koncernens verksamhet är diversifierad genom att verksamheten bedrivs i flera av värdekedjans led och att försäljningen sker genom flera försäljningskanaler samt i samtliga nordiska länder, med tyngdpunkt på Sverige och Norge. Midelfart Sonesson har cirka 400 aktiva kunder, varav de 10 största svarade för cirka 39 procent av Koncernens omsättning under Midelfart Sonesson tillämpar kreditgivning till kunderna som varierar beroende på marknad och produkt. Risken att Koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, dvs. att betalning inte erhålls från kunderna utgör en kundkreditrisk. Exponering för kommersiell kreditrisk hanteras löpande av respektive dotterföretag genom bevakning av kunders betalningsmoral och finansiella ställning. För större kundfordringar begränsas risken för kreditförluster till viss del genom kreditförsäkring. Bankgaranti eller annan säkerhet krävs för kunder med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. Om någon eller flera av dessa kunder inte skulle ha möjlighet att betala sina fakturor från Koncernen skulle Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning kunna påverkas negativt. Distributionsavtal och leverantörer En betydande del av Koncernens försäljning avser andra företags produkter med stöd av antingen långsiktiga distributionsavtal för en definierad geografisk marknad eller löpande leveransavtal för grossist- eller detaljhandel. För att Midelfart Sonesson skall kunna sälja och leverera produkter till sina kunder är Bolaget beroende av att leveranser från leverantörerna lever upp till överenskomna krav vad gäller exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser kan innebära att leveransen från relevanta bolag inom Koncernen i sin tur försenas, vilket påtagligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet och omsättning negativt. Ingen enskild leverantör av produkter anses emellertid ha en väsentlig betydelse för Koncernens verksamhet. Det kan inte garanteras att Midelfart Sonesson lyckas förlänga och ingå nya distributions- eller leveransavtal på acceptabla villkor framöver. Råvaror Delar av Koncernen utgörs av producerande verksamheter vilka är beroende av ett stort antal råvaror, vilkas priser kan fluktuera mer eller mindre över tiden. För Koncernen är det främst förändringar i pris på askorbinsyra ingående i alla C-vitaminpreparat och fiskolja ingående i alla Omega 3-produkter som utgör en råvaruprisrisk. Bolaget använder sig av långsiktiga leveransavtal för att säkra försörjning till på förhand kända prisnivåer. Stigande och höga råvarupriser skulle inverka negativt på Bolagets lönsamhet och resultat. Patent och varumärken Genom produktförvärv övertar Midelfart Sonesson eventuella patent, varumärken, licensrättigheter och andra immateriella tillgångar från avtalspartnern. Det finns dock alltid en risk i den verksamhet som Midelfart Sonesson bedriver att tvister beträffande intrång i patent och övriga immateriella tillgångar inleds såväl mot som av Midelfart Sonesson. Tvister av detta slag skulle påverka Bolagets verksamhet negativt. Vidare är tvister vanligen kostnadskrävande vilket skulle påverka Bolagets lönsamhet negativt, och det kan inte garanteras att Bolaget får framgång i de eventuella tvister där Bolaget är part. Miljörelaterade risker Midelfart Sonessons dotterbolag HKC Egenvård AB och Vitamex Production AB bedriver miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Bolagets miljöpåverkan till följd av tillverkning omfattar främst utsläpp till vatten och uppkomst av avfall. Om Midelfart Sonesson bryter mot, eller inte lyckas nå upp till de krav som ställs i någon av dessa bestämmelser eller tillstånd, eller inte lyckas utverka erforderliga tillstånd, kan Midelfart Sonesson komma att bötfällas eller bli föremål för andra sanktioner. I den mån miljöskada har konstaterats kan Midelfart Sonesson i sådana fall också drabbas av kostnader för sanering och andra efterbehandlingsåtgärder. Miljölagstiftningen är komplex, ändras ofta och har tenderat att med tiden bli allt striktare. Det finns inga garantier för att miljölagstiftningen inte kommer att ändras eller bli striktare i framtiden på ett sätt som skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Styrelsen bedömer att Bolaget och dotterbolagen i Koncernen har gjort de anmälningar som krävs enligt miljöbalken samt att inga tillstånd enligt miljöbalken krävs. Inom Koncernen finns en fastighet, Järven 4 i Norrköping, beträffande vilken ansvar för avhjälpande enligt miljöbalken kan uppkomma med hänsyn till den verksamhet som bedrivits på fastigheten av tidigare innehavare. En fastighet som avyttrades i oktober 2002 är belägen på mark där kontamination eller miljöfarligt avfall inte kan uteslutas och även avseende denna fastighet kan därför ett ansvar för avhjälpandeåtgärder enligt miljölagstiftningen uppkomma. Tillstånd Midelfart Sonessons dotterbolag Vitamex Production AB har tillverkningstillstånd avseende naturläkemedel från Läkemedelsverket samt kommunalt tillverkningstillstånd avseende livsmedel. Vidare har dotterbolaget Miwana AB tillstånd från Läkemedelsverket att tillverka medicin- 8 MIDELFART SONESSON

9 tekniska produkter och HKC Egenvård AB tillstånd från Läkemedelsverket för partihandel med läkemedel. Om Midelfart Sonesson bryter mot, eller inte lyckas nå upp till de krav som ställs i någon av dessa bestämmelser eller tillstånd, eller inte lyckas utverka erforderliga tillstånd skulle detta få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Styrelsen bedömer att Midelfart Sonesson uppfyller tillämpliga bestämmelser och regler samt har de tillstånd och gjort de anmälningar som krävs för den verksamhet Koncernen bedriver. Private label En väsentlig del av Midelfart Sonessons omsättning genereras genom försäljning av egenvårdprodukter till hälsofackhandeln, dagligvaruhandeln och apotek. Dessa försäljningskanaler försäljer även i olika grad egenvårdprodukter av egna varumärken, vilka konkurrerar med Bolagets produkter. Om dessa försäljningskanaler skulle bredda dess produktutbud av egenvårdsprodukter under egna varumärken eller öka marknadsföringsinsatserna gällande dessa produkter skulle detta inverka negativt på Bolagets omsättning och resultat. För Midelfart Sonesson finns dock möjligheten att reducera denna risk genom att vara producent av dessa konkurrerande private label. Förvärv och integration av företag Koncernens verksamhet är uppbyggd huvudsakligen genom en serie av förvärv och Bolaget kommer sannolikt göra ytterligare förvärv i framtiden. Det föreligger alltid risk för att förvärv inte ger det utfall som förväntats vad avser integration, synergier och lönsamhet, vilket kan dämpa Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets resultat och finansiella ställning. En naturlig följd av Koncernens strategi är överlåtelse av vissa förvärvade verksamheter som inte passar in i kärnverksamheten. I samband med dessa överlåtelser har garantier lämnats, vilka kan komma att aktualiseras och medföra negativa effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning. Finansiella risker Valutarisk Koncernens valutarisker uppkommer dels genom de inköp och försäljningar som sker i utländsk valuta, dels genom den valutaexponering som sker vid omräkning av utländska dotterföretags nettotillgångar till moderbolagets funktionella valuta. Valutarisken är den resultateffekt en valutakursförändring orsakar. Koncernens policy är för närvarande att inte säkra den valutariskexponering som uppstår främst genom exportförsäljning och inköp i utländsk valuta (transaktionsrisk). Transaktionsexponering består i att Koncernens intäkter främst genereras i valutorna SEK och NOK, medan inköp av råvaror, insatsvaror och vissa färdigvaror framförallt sker i EUR. Detta utflöde i EUR motverkas till viss del av den export som sker till marknader utanför Norden. Koncernens dotterföretag ska i möjligaste mån endast ha in- och utbetalningar i lokal valuta. Transaktionsexponeringen avser främst EUR och NOK. Ränterisk Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto negativt. Ränterisken i Koncernen uppstår dels vid placeringar i räntebärande tillgångar vars värde förändras när räntan ändras, dels vid upplåning då kostnaden för Koncernens finansiering förändras när ränteläget ändras. Koncernens policy är för närvarande att alla räntebärande skulder till kreditinstitut skall löpa med rörlig ränta. Koncernen är netto - låntagare och en höjning av marknadsräntan kan påverka Bolagets räntenetto, resultat och finansiella ställning negativt. Kreditrisk Med kreditrisk avses bland annat att en motpart i en finansiell transaktion inte kan fullfölja sina åtaganden. Koncernens nuvarande policy är att minimera exponeringen för finansiell kreditrisk genom att ingen användning sker av räntederivatinstrument och att samtidig likviditet placeras i bank. Om Midelfart Sonessons åtgärder för att minimera kreditrisk inte är tillräckliga kan detta få negativ effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning. Framtida finansiering Även om Företrädesemissionen stärker Bolagets finansiella ställning kan det inte uteslutas att Midelfart Sonesson i framtiden kan komma att behöva erhålla ytterligare finansiering, till exempel genom upptagande av lån eller genom nyemission. För det fall Bolaget behöver ytterligare kapital kan det vara svårt att erhålla upplåning till attraktiva villkor eller upplåning över huvudtaget. Möjligheten att tillgodose framtida kapitalbehov är starkt beroende av Bolagets utveckling och av det allmänna marknadsläget för tillförsel av kapital. Om Bolaget inte kan uppbringa tillräcklig lånefinansiering för att tillgodose sina kapitalbehov kan Bolaget behöva öka sitt egna kapital. Sådan ytterligare finansiering via aktiekapitalökning kan komma att späda ut nuvarande aktieägares innehav. Risker förenade med Företrädesemissionen Tecknings- och garanti - åtag anden är inte säkerställda Midelfart Sonesson har erhållit skriftliga teckningsåtaganden från Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB om teckning av aktier motsvarande sammanlagt cirka 45,8 procent av emissionslikviden. Återstående cirka 54,2 procent av Företrädesemissionen är garanterad att tecknas av Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB genom garantiåtagande. Tecknings- och garantiåtagandena enligt ovan är dock inte säkerställda. Följaktligen finns risk att någon av dessa aktieägare inte kommer att kunna uppfylla sina respektive åtaganden. Uppfylls inte ovannämnda tecknings- och garantiåtaganden kan det inverka på Midelfart Sonessons möjligheter att genom Företrädesemissionen tillföras ett belopp om cirka 127,4 Mkr före emissionskostnader. För ytterligare information, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Bolagets aktiekurs Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i Midelfart MIDELFART SONESSON 9

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 II VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i Rörvik Timber AB (publ)

Inbjudan till teckning av konvertibler i Rörvik Timber AB (publ) Inbjudan till teckning av konvertibler i Rörvik Timber AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Nyemission 2014 2 X X X X X VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet har upprättats av Active Biotech AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980)

Läs mer

Inbjudan till teckning, upptagande till handel samt förvärv av aktier i Rottneros AB (publ)

Inbjudan till teckning, upptagande till handel samt förvärv av aktier i Rottneros AB (publ) Inbjudan till teckning, upptagande till handel samt förvärv av aktier i Rottneros AB (publ) Innehållsförteckning OM EMISSIONEN Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 7 Inbjudan... 13 Bakgrund och motiv...

Läs mer

Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Årsredovisning 2013. Asset Management. Januari-februari 2015

Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Årsredovisning 2013. Asset Management. Januari-februari 2015 Inbjudan till teckning av Konvertibler i Stockwik Förvaltning AB (publ) Januari-februari 2015 Årsredovisning 2013 Asset Management Information till investerare Väsentlig information och definitioner Med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Eniro, Bolaget eller Koncernen avses häri Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) och dess dotterbolag, såvida inte

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer