AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006"

Transkript

1 AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006

2

3 Innehåll Sammanfattning Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar Riskfaktorer Historik VD har ordet Affärsidé, konkurrensfördelar, mål och strategier Verksamhet och marknad Husqvarna AB:s legala räkenskaper i sammandrag Finansiell information i sammandrag för segmentet Utomhusprodukter och kommentarer till den finansiella utvecklingen Pro forma-redovisning Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information Trender och framtidsutsikter Styrelse, koncernledning och revisorer Aktien och ägarförhållanden Bolagsordning m m Legala frågor och kompletterande information Skattefrågor Räkenskaper för Husqvarna AB Redovisningsprinciper för Husqvarna AB från 1 januari Revisorsrapport avseende omarbetade historiska finansiella rapporter Detta prospekt har upprättats med anledning av att styrelsen i AB Electrolux beslutat föreslå att årsstämman 2006 fattar beslut om att aktieägarna i Electrolux genom vinstutdelning ska erhålla aktier i Husqvarna AB och att styrelsen för Husqvarna avser att ansöka om notering av dessa aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Med "Husqvarna", "bolaget" respektive "koncernen" avses Husqvarna AB med dotterbolag om inte annat framgår av sammanhanget. Med "Electrolux" avses AB Electrolux med dotterbolag om inte annat framgår av sammanhanget. Den nya Husqvarna-koncernen utgörs av det tidigare segmentet Utomhusprodukter inom Electrolux, också benämnt "Utomhusverksamheten" eller "verksamheten inom Utomhusprodukter" i detta prospekt. Med "Inomhusprodukter" eller Inomhusverksamheten avses Electrolux övriga verksamhet. Inför Husqvarnas ansökan om notering på Stockholmsbörsen kommer detta prospekt att kompletteras med en delårsrapport för Husqvarna avseende perioden januari mars 2006 och med ytterligare information som kan komma att erfordras inför sådan notering. Svensk lag ska tillämpas på innehållet i detta prospekt. Tvist rörande innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta prospekt finns tillgängligt på Electrolux kontor, på Electrolux hemsida på Enskilda Securities AB:s ( SEB Enskilda ) kontor samt på SEB Enskildas hemsida Detta prospekt har översatts till engelska. I den engelska versionen finns information rörande amerikanska regulatoriska frågor samt skattekonsekvenser av Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna för aktieägare i USA och Storbritannien som bedömts vara relevant endast för aktieägare i USA respektive Storbritannien. SEB Enskilda och Lehman Brothers Ltd har agerat som finansiella rådgivare till Electrolux. Husqvarna avser inte att notera Husqvarna-aktien på en börs eller handelsplats i USA. Enligt Husqvarnas uppfattning är det därför inte troligt att en aktiv handel i Husqvarna-aktien skulle utvecklas i USA. Den föreslagna utdelningen till Electrolux aktieägare hemmahörande i USA kommer inte att vara föremål för registreringsåtgärder enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse. Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som grundas på nuvarande antaganden och uppskattningar som gjorts av Husqvarnas ledning vad gäller framtida händelser och omständigheter. Husqvarnas verkliga resultat kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttryckts eller antagits i de framåtriktade uttalandena på grund av olika orsaker, inkluderande men inte begränsat till de risker som angivits under "Riskfaktorer". 1

4 Sammanfattning Utdelningen av Husqvarna i korthet Styrelsen för Electrolux har föreslagit att aktieägarna vid årsstämman den 24 april 2006 fattar beslut om att genom vinstutdelning dela ut samtliga aktier i Husqvarna till aktieägarna i Electrolux. Utdelningen av aktierna i Husqvarna är, enligt de s k Lex ASEAreglerna, skattefri i Sverige för såväl Electrolux som för aktieägarna i Electrolux. Utdelningen föreslås ske i proportion till varje enskild aktieägares innehav i Electrolux. För varje aktie av serie A i Electrolux erhålls en aktie av serie A i Husqvarna och för varje aktie av serie B i Electrolux erhålls en aktie av serie B i Husqvarna. Aktierna i Husqvarna avses bli föremål för handel på O-listan vid Stockholmsbörsen i samband med utdelningen. Aktieägarna i Electrolux erhåller aktierna i Husqvarna utan vidare åtgärd. 1) Exempel tilldelning av aktier Electrolux Husqvarna 1 A-aktie i Electrolux ger 1 A-aktie i Husqvarna Electrolux Husqvarna 1 B-aktie i Electrolux ger 1 B-aktie i Husqvarna Avstämningsdag och noteringsdag Avstämningsdagen hos VPC AB ( VPC ) för erhållande av aktier i Husqvarna och första dag för notering av Husqvarna-aktien vid Stockholmsbörsens O-lista avses infalla under andra veckan i juni Den exakta avstämningsdagen och första dag för notering kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske i slutet av maj ) Beträffande innehavare av Electrolux amerikanska depåbevis, s k ADRs, se s. 7. 2

5 Sammanfattning Husqvarna i korthet Husqvarna är världens största tillverkare av motorsågar, gräsklippare och andra bensindrivna trädgårdsprodukter som trimmare och lövblåsare, samt en av de största inom trädgårdstraktorer. Husqvarna är också den största tillverkaren i världen av kaputrustning för byggnads- och stenindustrierna. Ovan nämnda produktkategorier svarar totalt för cirka 90 % av nettoomsättningen. Husqvarnas verksamhet är organiserad i de två affärsområdena Konsumentprodukter och Professionella produkter. Konsumentprodukter indelas i de två geografiska områdena Nordamerika och Övriga världen och de professionella produkterna i de tre användarområdena Skog, Park och trädgård samt Byggnadsindustrin. Konsumentprodukter Konsumentprodukterna svarade under 2005 för 64 % av Husqvarnas totala omsättning. Produktutbudet omfattar gräsklippare, trädgårdstraktorer, trimmare, lövblåsare, häcksaxar, snöslungor och motorsågar. Produkterna säljs huvudsakligen genom stora varuhus- och byggmarknadskedjor, men även genom fristående mindre återförsäljare och s k servande fackhandel, dvs mindre återförsäljare som även erbjuder teknisk service. Produkterna säljs under varumärkena Husqvarna, Jonsered, Flymo, Partner, McCulloch, Poulan, Poulan Pro och Weed Eater. Utöver försäljningen under egna varumärken tillverkas även produkter för utvalda stora varuhuskedjors egna varumärken, s k private label. Affärsområdet kännetecknas av betydande säsongsvariationer, med huvuddelen av försäljningen under första halvåret. Professionella produkter Produkterna för professionella användare svarade under 2005 för 36 % av Husqvarnas totala omsättning. Produktutbudet för användarområdet Skog omfattar motorsågar, röjsågar och tillbehör. Inom användarområdet Park och trädgård utgörs produktutbudet av gräsklippare, andra hjulburna produkter och bärbara produkter som grästrimmare, häcksaxar och lövblåsare. Produktprogrammet inom användarområdet Byggnadsindustrin utgörs av maskiner och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. De viktigaste varumärkena för motorsågar och trädgårdsprodukter är Husqvarna och Jonsered. Produkterna för byggnads- och stenindustrierna säljs huvudsakligen under varumärkena Dimas, Partner, Target och Diamant Boart. Nettoomsättning 2005 per affärsområde Professionella produkter 36 % Konsumentprodukter 64 % De uppgifter avseende marknadsandelar och Husqvarnas marknadsposition i absoluta tal eller i förhållande till konkurrenterna som anges i prospektet är Husqvarnas samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Husqvarna har inte kännedom om någon enskild tillgänglig marknadsstatistik som ger en relevant bild av Husqvarnas marknader. De källor som Husqvarna baserat sin bedömning på är bl a branschstatistik, uppgifter från oberoende undersökningsinstitut som TraQline i USA och GFK i Storbritannien samt uppgifter från underleverantörer. Husqvarna har eftersträvat att i prospektet korrekt återge information baserat på dessa källor. Varken Husqvarna eller Electrolux har emellertid själva verifierat sådan information baserat på dessa källor och kan inte ta ansvar för dess riktighet eller fullständighet. 3

6 Sammanfattning Nettoomsättning 2005 per geografiskt område Genomsnittligt antal anställda 2005 per geografiskt område Övriga världen 6 % Övriga världen 6 % Nordamerika 57 % Europa 37 % Nordamerika 52 % Europa 42 % Marknad Den globala marknaden för Husqvarnas konsumentprodukter och professionella produkter beräknas sammanlagt omsätta cirka 150 miljarder kronor per år. Nordamerika representerar cirka 60 % av den globala marknaden, Europa över 30 % och övriga världen mindre än 10 %. Efterfrågan drivs övergripande av den allmänna konjunkturen, aktiviteten inom skogsbruket och byggnadsindustrin samt utvecklingen av den privata konsumtionen avseende kapitalvaror för hus och hem. Husqvarna bedömer att den globala efterfrågan i genomsnitt ökar med 2 3 % per år i volym över en konjunkturcykel. Lokalt kan betydande variationer uppkomma beroende på väderleksförhållanden, framförallt när det gäller trädgårdsprodukterna. Konkurrensfördelar Verksamheten har under lång tid visat stabil tillväxt och hög lönsamhet. Den goda lönsamheten har uppnåtts genom bl a följande konkurrensfördelar: Ledande positioner på världsmarknaden inom cirka 90 % av produktområdena Stark position för Husqvarna-varumärket för motorsågar i de högre prissegmenten Hög teknisk kompetens och betydande resurser inom produktutveckling Brett produktsortiment för många kundkategorier och globalt distributionsnät Global försäljnings- och serviceorganisation Starka positioner hos ledande återförsäljare Effektiv leveranskedja inom konsumentverksamheten i USA Satsningar på kompletterande förvärv som snabbt integrerats i verksamheten Operativa mål och strategier Målet för Husqvarna är att även i fortsättningen skapa värde för aktieägarna genom fortsatt god tillväxt och hög lönsamhet. Detta ska uppnås genom att Husqvarna ska vara ledande på världsmarknaden inom de produktområden och marknadssegment där koncernen är verksam. Det interna arbetet inriktas framförallt på följande områden: Organisk tillväxt genom bl a satsningar på produktutveckling och ett effektivt utnyttjande av koncernens globala försäljnings- och distributionsnät Ökad kostnadseffektivitet genom bl a omflyttning av viss tillverkning och en ökning av inköpen från lågkostnadsländer Fortsatt konsolidering och effektivisering av administration samt försäljnings- och marknadsfunktioner Kompletterande förvärv Riskfaktorer Husqvarnas verksamhet är förenad med risker relaterade till konjunkturen, hård konkurrens, framförallt inom Konsumentprodukter, förändringar i materialpriser, väderpåverkan, beroendet av ett fåtal stora kunder, beroendet av externa leverantörer, innovation och produktutveckling, avbrott i tillverkning och produktion, personal och arbetskonflikter, produktkvalitet vid utveckling och tillverkning av produkter, produktansvar, offentligrättsliga regleringar och miljölagstiftning på olika marknader, skattesituationen, miljö, hälsa och säkerhet, immateriella rättigheter, tvister, försäkringsskyddet, exponering för förändringar i euron, den amerikanska dollarn, det brittiska pundet samt andra valutor, ränteförändringar, framtida kapitalbehov och risker relaterade till separationen från Electrolux. Ovannämnda risker utgör ett sammanfattande urval av riskfaktorer som har betydelse för Husqvarna eller en investering i Husqvarna-aktien. För mer utförlig information, se Riskfaktorer på s

7 Sammanfattning Finansiell utveckling i sammandrag Den finansiella informationen som presenteras i denna sammanfattning utgör utvald finansiell historisk information baserad på den segmentsinformation som Electrolux har rapporterat för segmentet Utomhusprodukter samt pro forma-räkenskaper för Husqvarna Segmentsinformationen grundas inte på en legal koncernredovisning för Husqvarna utan utgör en sammanställning av rörelseresultat och nettotillgångar som är hänförliga till den verksamhet, som kommer att ingå i Husqvarna-koncernen, inklusive de förvärv och avyttringar som gjorts under respektive år. Segmentsinformationen inkluderar inte kostnader Husqvarnakoncernen kommer att ha som separat noterat bolag. Beträffande principerna för segmentsinformation se s. 33 samt beträffande pro forma-redovisning se s. 38. Styrelsens sammansättning, koncernledning och revisorer Styrelsen för Husqvarna består av Lars Westerberg, Bengt Andersson, Peggy Bruzelius, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Anders Moberg, Gun Nilsson, Peder Ramel, Annika Ögren och Malin Björnberg. Koncernledningen består av Bengt Andersson, Bo Andreasson, Robert E. Cook, Hans Linnarson, Anders Ströby, Bernt Ingman, Åsa Stenqvist, Olle Wallén och Lars Worsøe- Petersen. Bolagets revisorer är PricewaterhouseCoopers AB. För mer information om styrelsens ledamöter, koncernledningen samt bolagets revisorer se avsnittet Styrelse, koncernledning och revisorer på s. 47. Nyckeltal 2005 Mkr Pro forma 1) ) ) ) Nettoomsättning Bruttoresultat Bruttomarginal, % 26,6 26,8 26,7 25,6 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 10,0 10,8 11,5 11,0 Nettotillgångar Avkastning på nettotillgångar, % 25,2 26,6 31,3 29,5 Rörelsekapital Totala tillgångar Operativt kassaflöde 4) Investeringar 4) Genomsnittligt antal anställda 4) ) Se vidare avsnitt Pro forma-redovisning, s ) Redovisas enligt IFRS. 3) Redovisas enligt standarder och tolkningar utgivna av Redovisningsrådet. 4) Redovisas ej i avsnittet Pro forma-redovisning. Finansiella mål Nettoomsättningstillväxt Husqvarnas långsiktiga mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig organisk tillväxt på cirka 5 %. Husqvarnas ambition är också att växa genom kompletterande förvärv. Rörelsemarginal Husqvarnas långsiktiga mål är att över en konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal överstigande 10 %. Skuldsättning Målet för Husqvarnas kapitalstruktur är i princip att bolagets kreditvärdering ska motsvara en långsiktig rating om lägst BBB, enligt Standard & Poor s eller liknande instituts kreditvärderingsprinciper. Detta bedöms för närvarande innebära att långsiktig säsongsjusterad nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) inte bör överstiga 2,5 gånger. Sammanfattningen ovan ska endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att rösta för vinstutdelning av aktier i Husqvarna eller att investera i Husqvarna-aktien ska grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. 5

8 Bakgrund och motiv Styrelsen för Electrolux fattade i februari 2005 beslut om att koncernens verksamhet inom Utomhusprodukter skulle avskiljas till en separat enhet och tilldelas aktieägarna på ett kostnadseffektivt sätt. Den nuvarande styrelsen föreslår nu att aktieägarna vid årsstämman i Electrolux den 24 april 2006 fattar beslut om att genom vinstutdelning, utöver kontantutdelning på 7:50 kronor per aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Husqvarna till aktieägarna i Electrolux. Husqvarna-koncernen utgörs således av det tidigare segmentet Utomhusprodukter inom Electrolux. Utomhusprodukterna har sedan förvärvet av Husqvarna 1978 utvecklats mycket väl med god tillväxt och lönsamhet och har idag ledande positioner på världsmarknaden. Nettoomsättningen uppgick 2005 till 28,8 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 3,1 miljarder kronor. Genomsnittligt antal anställda uppgick till i cirka 40 länder. Under de senaste åren har det blivit tydligt att de operationella synergierna mellan verksamheterna inom Utomhusprodukter och Inomhusprodukter inom Electrolux är mycket begränsade. Verksamheterna kännetecknas även av vissa skillnader i den strategiska inriktningen. Inom Inomhusprodukter gäller det framförallt att under de närmaste åren genomföra annonserade strukturåtgärder för att uppnå en ökad kostnadseffektivitet samt att fortsätta att stärka varumärket Electrolux genom satsningar på produktutveckling och marknadsföring. Även om marknaderna för en del av utomhusprodukterna kännetecknas av hård konkurrens och prispress, vilket kräver en hög intern effektivitet, gäller det för Husqvarna att framförallt tillvarata de goda möjligheter som finns till tillväxt, både organiskt och genom selektiva förvärv. En renodling av Electrolux genom en uppdelning i två separata delar för Inomhus- respektive Utomhusprodukter, underlättar för ledning och styrelse att tillvarata de operationella och strategiska möjligheterna inom respektive område. Styrelsen för Electrolux bedömer även att värdet för aktieägarna långsiktigt ökar genom en uppdelning av verksamheten och en utdelning av Husqvarna. En separat notering av Husqvarna innebär en möjlighet för nuvarande såväl som nya aktieägare att investera direkt i Husqvarna, vilket även möjliggör en finansiering av bolagets framtida expansion genom utgivande och överlåtelse av aktier. En separat notering av Husqvarna bedöms vidare underlätta genomlysningen av de två verksamheterna samtidigt som aktieägarna får möjlighet att anpassa sina aktieinnehav i respektive bolag efter eget önskemål Styrelsen för AB Electrolux med säte i Stockholm och styrelsen för Husqvarna AB med säte i Jönköping är ansvariga för informationen i detta prospekt. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt Electrolux respektive Husqvarnas styrelse vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 5 april 2006 Stockholm den 5 april 2006 AB Electrolux (publ) Styrelsen Husqvarna AB (publ) Styrelsen 6

9 Villkor och anvisningar Förutsatt att Electrolux årsstämma den 24 april 2006 fattar beslut om att genom vinstutdelning dela ut samtliga aktier i Husqvarna till aktieägarna i Electrolux har den, som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen för utdelningen, rätt att för varje aktie i Electrolux erhålla en aktie i Husqvarna. 1) Utöver att vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen, behöver inga åtgärder vidtas för att erhålla aktier i Husqvarna. 2) ADRs och andra depåbevis För aktieägare som innehar Electrolux-aktier genom amerikanska depåbevis, s k ADRs, eller andra sådana bevis, gäller andra regler för den föreslagna utdelningen. Innehavare av sådana bevis uppmanas att i god tid före den planerade utdelningen kontakta sin bank, förvaltare eller utgivaren av depåbevisen för mer information. Utdelningsrelation För varje aktie av serie A i Electrolux erhålls en aktie av serie A i Husqvarna och för varje aktie av serie B i Electrolux erhålls en aktie av serie B i Husqvarna. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC för fastställande av vem som har rätt att erhålla aktier i Husqvarna avses infalla under andra veckan i juni Så snart sådan avstämningsdag fastställts kommer Electrolux genom pressmeddelande att offentliggöra avstämningsdagen, vilket beräknas ske i slutet av maj Erhållande av aktier De som på avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken över aktieägare i Electrolux erhåller utan åtgärd aktier i Husqvarna. 2) Aktierna i Husqvarna kommer dagen efter avstämningsdagen att finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton (eller VP-konton som tillhör den som på annat sätt är berättigad till utdelning). Därefter kommer VPC att sända ut en VP-avi med uppgift om det antal aktier som finns registrerat på mottagarens VP-konto. 3) Förvaltarregistrerade aktieinnehav Aktieägare som har sitt innehav i Electrolux förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen redovisning från VPC. Avisering sker i stället i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Börsnotering Styrelsen för Husqvarna avser att ansöka om notering av bolagets aktier av serie A och serie B på O-listan vid Stockholmsbörsen. Varje handelspost föreslås vara 100 aktier av respektive serie. Handel beräknas påbörjas under andra veckan i juni Den exakta första dagen för notering kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske i slutet av maj Bolagets kortnamn på Stockholmsbörsen, s k ticker, kommer att vara HUSQ. ISIN-kod för A-aktien kommer att vara SE och ISIN-kod för B-aktien kommer att vara SE Husqvarna har inte för avsikt att ansöka om upptagande till handel av Husqvarna-aktien på någon annan börs eller handelsplats än Stockholmsbörsen. Vidare har Husqvarna inte för avsikt att registrera aktierna enligt United States Securities Exchange Act från 1934 i dess nuvarande lydelse eller vidta några andra åtgärder som skulle kunna göra Husqvarna till föremål för periodiska rapporteringskrav från SEC (Securities and Exchange Commission). Rätt till utdelning Aktierna i Husqvarna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av VPC eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Se vidare Utdelningspolitik på s ) Enligt svensk lag respektive Electrolux bolagsordning föreligger inte några särskilda rättigheter för aktieägare som röstar mot vinstutdelningsförslaget vid Electrolux årsstämma (i USA s k dissenters rights). Således, om aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget, kommer ett sådant beslut att binda samtliga aktieägare i Electrolux inklusive de aktieägare som röstat mot förslaget, och samtliga aktieägare i Electrolux kommer till följd därav att erhålla aktier i Husqvarna efter det att utdelningen godkänts av årsstämman och verkställts. 2) Beträffande innehavare av Electrolux amerikanska depåbevis, s k ADRs, se under ADRs och andra depåbevis ovan. 3) I enlighet med det förhandsbesked från den amerikanska skattemyndigheten som beskrivs närmare på s och s måste utdelningen ha fullbordats senast den 27 juni

10 Riskfaktorer Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Husqvarna. Risker finns beträffande sådana förhållanden som har anknytning till Husqvarna och sådana som saknar direkt anknytning till Husqvarna, men som påverkar den bransch där Husqvarna är verksamt. Nedan lämnas en redogörelse för vissa riskfaktorer som enligt Husqvarnas styrelse kan komma att ha betydelse för Husqvarna eller en investering i Husqvarna-aktien. Riskfaktorerna är inte rangordnade och redogörelsen är inte heller heltäckande. Det innebär att det finns ett stort antal andra risker som i större eller mindre grad kan ha betydelse för Husqvarnas verksamhet. Utöver nedan angivna riskfaktorer och andra förekommande risker, bör läsaren också noggrant beakta övrig information i detta prospekt. Risker förenade med branschen och marknaden Husqvarna har en världsomspännande verksamhet som är beroende av den allmänna ekonomiska och politiska situationen i världen och omständigheter som är unika för ett visst land eller region. Globala ekonomiska förhållanden Historiskt sett har marknaden för Husqvarnas produkter generellt kännetecknats av en relativt stabil efterfrågan över en konjunkturcykel. En utdragen konjunkturnedgång eller en långvarig nedgång i konsumenternas tillförsikt på de marknader där Husqvarna är verksamt skulle dock kunna medföra en betydande minskning av efterfrågan på Husqvarnas produkter och en nedgång i både branschens och Husqvarnas försäljning. Husqvarna genererar huvuddelen av sin försäljning i Nordamerika och Europa och är därmed beroende av den ekonomiska utvecklingen på dessa marknader. Utvecklingen i Europa har varit dämpad de senaste åren. Om den ekonomiska utvecklingen och konsumtionen i Nordamerika försvagas, kan resultatet för koncernens amerikanska verksamhet påverkas negativt. En försvagning av efterfrågan i Europa kan medföra en försämring av resultatet för verksamheten i denna region. Både globala och regionala ekonomiska och politiska förhållanden kan komma att ha ett ogynnsamt inflytande på Husqvarnas omsättning, resultat och finansiella ställning. Konkurrens och prispress Marknaderna för Husqvarnas produkter är i hög grad konkurrensutsatta. Framförallt marknaden för konsumentprodukter är utsatt för prispress då den kännetecknas av konsolidering bland återförsäljarna. Detta gäller i synnerhet de lägre specificerade produkterna för massmarknaden, som koncernen säljer genom stora återförsäljare i både Nordamerika och Europa. Husqvarna konkurrerar med starka företag som kan visa sig ha större resurser inom vissa områden och som därmed kan komma att ytterligare stärka sina positioner jämfört med Husqvarna. Företag från Asien och andra lågkostnadsregioner söker sig in på marknaden och kan, genom att förbättra sin nuvarande teknologi och produktkunskap, komma att bli betydande konkurrenter och ta marknadsandelar. Husqvarna kan tvingas att göra kostnadskrävande omstruktureringar av verksamheten för att kunna hävda sig i en tilltagande konkurrens och vidmakthålla lönsamheten, genom exempelvis nedläggning eller flyttning av produktionsenheter. Om konkurrenter i ledande position med starka varumärken väljer en aggressiv prissättning för att öka sina marknadsandelar, eller om konsumenter i högre utsträckning än tidigare föredrar lågt pris framför varumärke, kan detta få en betydande negativ effekt på Husqvarnas resultat och finansiella ställning. Se även Verksamhet och marknad på s. 18. Förändringar i materialpriser Konkurrenssituationen och efterfrågan kan vid materialprishöjningar göra det svårt för Husqvarna att höja priserna för att kompensera för de ökade kostnaderna. Detta gäller i synnerhet för konsumentprodukterna. Utvecklingen på många råvarumarknader har under de senaste åren resulterat i högre inköpspriser, i synnerhet på stål och plast, som är viktiga råvaror för Husqvarna. Kostnadsökningar på inköpta råvaror och komponenter hade en negativ påverkan på koncernens rörelseresultat under 2005, främst inom Konsumentprodukter i Nordamerika. För att motverka kostnadsökningar på inköpt material och komponenter arbetar koncernen kontinuerligt med bl a kostnadseffektiviseringar och en ökning av inköpen från lågkostnadsländer. Strategiska och operationella risker Husqvarnas verksamhet är beroende av en mängd olika faktorer, som var och en väsentligt kan påverka koncernens resultat negativt. Väderpåverkan Efterfrågan på koncernens produkter är väderberoende. Oförutsedda eller ovanliga väderförhållanden i vissa områden eller regioner kan ha en negativ såväl som positiv effekt på försäljningen av koncernens produkter. Erfarenhetsmässigt tenderar efterfrågan på gräsklippare och trädgårdstraktorer att minska vid torr väderlek medan efterfrågan på motorsågar ökar efter stormar. För att kunna möta plötsliga svängningar i efterfrågan har Husqvarna anpassat produktionsprocessen och leveranskedjan. Långvariga ogynnsamma väderförhållanden kan dock ha en påtaglig negativ effekt på koncernens omsättning och resultat. 8

11 Riskfaktorer Kunder Husqvarnas kunder avseende Konsumentprodukter utgörs främst av större varuhuskedjor, framförallt Sears, men också Lowe s, Home Depot och Wal-Mart i USA och B&Q och Carrefour i Europa, samt den s k servande fackhandeln, dvs mindre återförsäljare som även erbjuder teknisk service. Beroendet av ett fåtal stora kunder medför ökad exponering för affärs- och kreditrisker. Om det skulle ske en väsentlig minskning av orderingången från någon av de stora kunderna eller om en sådan affärsrelation skulle upphöra eller om koncernen inte skulle få full betalning för sina kundfordringar från en stor kund, skulle Husqvarnas omsättning, finansiella ställning och resultat kunna påverkas väsentligen negativt. En ökad marknadsandel för de stora varuhuskedjorna på bekostnad av den servande fackhandeln skulle kunna medföra en lägre försäljning av högspecificerade produkter för koncernen, vilket skulle kunna påverka omsättningen och resultatet negativt. Leverantörer Husqvarnas tillverkningsprocess är beroende av externa leverantörers tillgänglighet och leverans i rätt tid av råmaterial och komponenter. Material och komponenter som t ex stål, plast och motorsågskedjor samt motorer för gräsklippare och andra hjulburna produkter är särskilt känsliga för Husqvarna. Försenade eller uteblivna leveranser kan få negativa följder för produktionen och därmed betydande negativa effekter på koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. För att undvika leveransrelaterade problem arbetar Husqvarna i nära samarbete med leverantörerna och strävar efter att fördela inköpen av viktiga komponenter på minst två leverantörer. När det gäller komponenterna bensinmotorer för gräsklippare och trädgårdstraktorer samt kedjor och svärd för motorsågar sker emellertid inköpen huvudsakligen från en leverantör inom respektive område, nämligen Briggs & Stratton respektive Blount. Normalt sett ingår inte Husqvarna långfristiga avtal med sina leverantörer. Se vidare Verksamhet och marknad Leverantörer på s. 27. Innovation och produktutveckling Innovation och produktutveckling är avgörande faktorer för att behålla marknadsandelar och varumärkespositioner. Detta gäller särskilt för varumärket Husqvarna, som är positionerat i de högre prissegmenten. För att möta kundernas önskemål, miljörättsliga krav m m måste koncernen fortlöpande förbättra prestanda och utveckla befintligt produktsortiment samt investera i och utveckla ny teknik. Produktutvecklingen styrs vidare bl a av krav på bättre ergonomi, lägre driftskostnader och bättre miljöprestanda. Att introducera nya produkter kräver betydande insatser i forskning och utveckling, som inte nödvändigtvis leder till framgång. Investeringar i teknik som inte fungerar som förväntat eller inte accepteras av marknaden kan komma att påverka Husqvarnas marknadsposition, finansiella ställning och resultat negativt. Tillverkning Husqvarna bedriver tillverkning och montering vid flera större produktionsanläggningar världen över. Ett längre avbrott i tillverkning och produktion kan innebära en negativ påverkan på koncernens omsättning och resultat. Framförallt skulle ett längre avbrott i produktionen av motorsågar i fabriken i Huskvarna medföra en negativ effekt på omsättning och resultat. Husqvarna arbetar för att motverka detta genom förebyggande åtgärder och genom att teckna egendoms- och avbrottsförsäkringar, men det finns inga garantier för att sådana försäkringsersättningar kommer att utgå eller att försäkringsersättningarna är tillräckliga för att täcka eventuella kostnader eller förluster. Personal och arbetskonflikter Husqvarna har historiskt sett haft låg personalomsättning bland tillsvidareanställd personal. Det kan dock inte garanteras att Husqvarna inte kommer att behöva genomföra uppsägningar framöver eller att nyckelpersoner slutar. Om nyckelpersoner slutar och lämpliga efterträdare till dessa personer inte kan rekryteras, kan det få en negativ effekt på Husqvarnas verksamhet. För ytterligare information se Styrelse, koncernledning och revisorer på s Husqvarna har historiskt sett inte drabbats av arbetskonflikter i större utsträckning. Det kan dock inte uteslutas att sådana uppstår t ex i samband med beslutade nedläggningar eller om Husqvarna väljer att flytta tillverkning till lågkostnadsländer. Arbetskonflikter skulle kunna skada Husqvarnas verksamhet och resultat allvarligt. Garantikostnader Husqvarnas verksamhet omfattar alla steg i värdekedjan, dvs forskning och utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. Fel i någon process eller del av värdekedjan skulle kunna resultera i kvalitetsproblem eller innebära risker med avseende på miljö, produktsäkerhet, arbetssäkerhet eller lagar och bestämmelser. Sådana risker är framförallt relaterade till Husqvarnas produktionsanläggningar, som huvudsakligen är belägna i Europa och USA. Oförutsedda problem med produktkvalitet vid utveckling och tillverkning av nya och existerande produkter skulle kunna skada Husqvarnas varumärken, medföra förlust av marknadsandelar och högre garantikostnader. Produktansvar I enlighet med lagstiftning i många länder kan Husqvarna under vissa omständigheter tvingas att återkalla eller återköpa vissa av sina produkter. Nya och mer restriktiva regler kan även komma att införas i framtiden. Som tillverkare och distributör av konsumentprodukter i USA lyder Husqvarna t ex under US Consumer Products Safety Act, vilken ger den amerikanska kommissionen för produktsäkerhet, Consumer Products Safety Commission (CPSC) möjlighet att utestänga produkter som bedömts vara osäkra eller riskabla från den amerikanska marknaden. Om Husqvarna skulle tvingas dra tillbaka eller frivilligt drar tillbaka sina produkter från marknaden, skulle detta kunna bli kostsamt och skada Husqvarnas rykte och medföra att stora volymer av färdiga produkter inte kan säljas. Det finns inga garantier för att återkallande av produkter inte kan komma att ha en påtaglig negativ inverkan på Husqvarnas resultat och finansiella ställning. Husqvarna är också utsatt för produktansvarskrav i fall då Husqvarnas produkter påstås ha orsakat skador på person eller egendom. Husqvarna är försäkrat mot sådana krav dels genom försäkringar i försäkringsdotterbolag (s k captives), dels hos externa försäkringsgivare. Det finns dock inte några garantier för att detta försäkringsskydd är tillämpligt i enskilda fall eller tillräckligt, eller att krav på produktansvar inte kan ha en påtagligt negativ inverkan på Husqvarnas resultat och finansiella ställning. Förvärv och avyttringar Husqvarna har genom åren gjort ett antal förvärv. Strategin är att fortsätta att göra förvärv inom befintliga eller kompletterande pro- 9

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 II VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners VILLKOR I SAMMANDRAG Försäljningspris Beräknas fastställas i intervallet 65 78 kronor per aktie. Försäljningspriset

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 18 maj 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Ledarbank

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm VIKTIG INFORMATION Sportamore AB (publ) organisationsnummer 556788-8614 har upprättat detta prospekt i samband med en övervägd

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) 0 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) VISSA DEFINITIONER Referenser till Eniro, Bolaget eller Koncernen i detta prospekt avser Eniro AB (publ), organisationsnummer 556588-0936, och

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer