AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006"

Transkript

1 AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006

2

3 Innehåll Sammanfattning Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar Riskfaktorer Historik VD har ordet Affärsidé, konkurrensfördelar, mål och strategier Verksamhet och marknad Husqvarna AB:s legala räkenskaper i sammandrag Finansiell information i sammandrag för segmentet Utomhusprodukter och kommentarer till den finansiella utvecklingen Pro forma-redovisning Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information Trender och framtidsutsikter Styrelse, koncernledning och revisorer Aktien och ägarförhållanden Bolagsordning m m Legala frågor och kompletterande information Skattefrågor Räkenskaper för Husqvarna AB Redovisningsprinciper för Husqvarna AB från 1 januari Revisorsrapport avseende omarbetade historiska finansiella rapporter Detta prospekt har upprättats med anledning av att styrelsen i AB Electrolux beslutat föreslå att årsstämman 2006 fattar beslut om att aktieägarna i Electrolux genom vinstutdelning ska erhålla aktier i Husqvarna AB och att styrelsen för Husqvarna avser att ansöka om notering av dessa aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Med "Husqvarna", "bolaget" respektive "koncernen" avses Husqvarna AB med dotterbolag om inte annat framgår av sammanhanget. Med "Electrolux" avses AB Electrolux med dotterbolag om inte annat framgår av sammanhanget. Den nya Husqvarna-koncernen utgörs av det tidigare segmentet Utomhusprodukter inom Electrolux, också benämnt "Utomhusverksamheten" eller "verksamheten inom Utomhusprodukter" i detta prospekt. Med "Inomhusprodukter" eller Inomhusverksamheten avses Electrolux övriga verksamhet. Inför Husqvarnas ansökan om notering på Stockholmsbörsen kommer detta prospekt att kompletteras med en delårsrapport för Husqvarna avseende perioden januari mars 2006 och med ytterligare information som kan komma att erfordras inför sådan notering. Svensk lag ska tillämpas på innehållet i detta prospekt. Tvist rörande innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta prospekt finns tillgängligt på Electrolux kontor, på Electrolux hemsida på Enskilda Securities AB:s ( SEB Enskilda ) kontor samt på SEB Enskildas hemsida Detta prospekt har översatts till engelska. I den engelska versionen finns information rörande amerikanska regulatoriska frågor samt skattekonsekvenser av Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna för aktieägare i USA och Storbritannien som bedömts vara relevant endast för aktieägare i USA respektive Storbritannien. SEB Enskilda och Lehman Brothers Ltd har agerat som finansiella rådgivare till Electrolux. Husqvarna avser inte att notera Husqvarna-aktien på en börs eller handelsplats i USA. Enligt Husqvarnas uppfattning är det därför inte troligt att en aktiv handel i Husqvarna-aktien skulle utvecklas i USA. Den föreslagna utdelningen till Electrolux aktieägare hemmahörande i USA kommer inte att vara föremål för registreringsåtgärder enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse. Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som grundas på nuvarande antaganden och uppskattningar som gjorts av Husqvarnas ledning vad gäller framtida händelser och omständigheter. Husqvarnas verkliga resultat kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttryckts eller antagits i de framåtriktade uttalandena på grund av olika orsaker, inkluderande men inte begränsat till de risker som angivits under "Riskfaktorer". 1

4 Sammanfattning Utdelningen av Husqvarna i korthet Styrelsen för Electrolux har föreslagit att aktieägarna vid årsstämman den 24 april 2006 fattar beslut om att genom vinstutdelning dela ut samtliga aktier i Husqvarna till aktieägarna i Electrolux. Utdelningen av aktierna i Husqvarna är, enligt de s k Lex ASEAreglerna, skattefri i Sverige för såväl Electrolux som för aktieägarna i Electrolux. Utdelningen föreslås ske i proportion till varje enskild aktieägares innehav i Electrolux. För varje aktie av serie A i Electrolux erhålls en aktie av serie A i Husqvarna och för varje aktie av serie B i Electrolux erhålls en aktie av serie B i Husqvarna. Aktierna i Husqvarna avses bli föremål för handel på O-listan vid Stockholmsbörsen i samband med utdelningen. Aktieägarna i Electrolux erhåller aktierna i Husqvarna utan vidare åtgärd. 1) Exempel tilldelning av aktier Electrolux Husqvarna 1 A-aktie i Electrolux ger 1 A-aktie i Husqvarna Electrolux Husqvarna 1 B-aktie i Electrolux ger 1 B-aktie i Husqvarna Avstämningsdag och noteringsdag Avstämningsdagen hos VPC AB ( VPC ) för erhållande av aktier i Husqvarna och första dag för notering av Husqvarna-aktien vid Stockholmsbörsens O-lista avses infalla under andra veckan i juni Den exakta avstämningsdagen och första dag för notering kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske i slutet av maj ) Beträffande innehavare av Electrolux amerikanska depåbevis, s k ADRs, se s. 7. 2

5 Sammanfattning Husqvarna i korthet Husqvarna är världens största tillverkare av motorsågar, gräsklippare och andra bensindrivna trädgårdsprodukter som trimmare och lövblåsare, samt en av de största inom trädgårdstraktorer. Husqvarna är också den största tillverkaren i världen av kaputrustning för byggnads- och stenindustrierna. Ovan nämnda produktkategorier svarar totalt för cirka 90 % av nettoomsättningen. Husqvarnas verksamhet är organiserad i de två affärsområdena Konsumentprodukter och Professionella produkter. Konsumentprodukter indelas i de två geografiska områdena Nordamerika och Övriga världen och de professionella produkterna i de tre användarområdena Skog, Park och trädgård samt Byggnadsindustrin. Konsumentprodukter Konsumentprodukterna svarade under 2005 för 64 % av Husqvarnas totala omsättning. Produktutbudet omfattar gräsklippare, trädgårdstraktorer, trimmare, lövblåsare, häcksaxar, snöslungor och motorsågar. Produkterna säljs huvudsakligen genom stora varuhus- och byggmarknadskedjor, men även genom fristående mindre återförsäljare och s k servande fackhandel, dvs mindre återförsäljare som även erbjuder teknisk service. Produkterna säljs under varumärkena Husqvarna, Jonsered, Flymo, Partner, McCulloch, Poulan, Poulan Pro och Weed Eater. Utöver försäljningen under egna varumärken tillverkas även produkter för utvalda stora varuhuskedjors egna varumärken, s k private label. Affärsområdet kännetecknas av betydande säsongsvariationer, med huvuddelen av försäljningen under första halvåret. Professionella produkter Produkterna för professionella användare svarade under 2005 för 36 % av Husqvarnas totala omsättning. Produktutbudet för användarområdet Skog omfattar motorsågar, röjsågar och tillbehör. Inom användarområdet Park och trädgård utgörs produktutbudet av gräsklippare, andra hjulburna produkter och bärbara produkter som grästrimmare, häcksaxar och lövblåsare. Produktprogrammet inom användarområdet Byggnadsindustrin utgörs av maskiner och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. De viktigaste varumärkena för motorsågar och trädgårdsprodukter är Husqvarna och Jonsered. Produkterna för byggnads- och stenindustrierna säljs huvudsakligen under varumärkena Dimas, Partner, Target och Diamant Boart. Nettoomsättning 2005 per affärsområde Professionella produkter 36 % Konsumentprodukter 64 % De uppgifter avseende marknadsandelar och Husqvarnas marknadsposition i absoluta tal eller i förhållande till konkurrenterna som anges i prospektet är Husqvarnas samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Husqvarna har inte kännedom om någon enskild tillgänglig marknadsstatistik som ger en relevant bild av Husqvarnas marknader. De källor som Husqvarna baserat sin bedömning på är bl a branschstatistik, uppgifter från oberoende undersökningsinstitut som TraQline i USA och GFK i Storbritannien samt uppgifter från underleverantörer. Husqvarna har eftersträvat att i prospektet korrekt återge information baserat på dessa källor. Varken Husqvarna eller Electrolux har emellertid själva verifierat sådan information baserat på dessa källor och kan inte ta ansvar för dess riktighet eller fullständighet. 3

6 Sammanfattning Nettoomsättning 2005 per geografiskt område Genomsnittligt antal anställda 2005 per geografiskt område Övriga världen 6 % Övriga världen 6 % Nordamerika 57 % Europa 37 % Nordamerika 52 % Europa 42 % Marknad Den globala marknaden för Husqvarnas konsumentprodukter och professionella produkter beräknas sammanlagt omsätta cirka 150 miljarder kronor per år. Nordamerika representerar cirka 60 % av den globala marknaden, Europa över 30 % och övriga världen mindre än 10 %. Efterfrågan drivs övergripande av den allmänna konjunkturen, aktiviteten inom skogsbruket och byggnadsindustrin samt utvecklingen av den privata konsumtionen avseende kapitalvaror för hus och hem. Husqvarna bedömer att den globala efterfrågan i genomsnitt ökar med 2 3 % per år i volym över en konjunkturcykel. Lokalt kan betydande variationer uppkomma beroende på väderleksförhållanden, framförallt när det gäller trädgårdsprodukterna. Konkurrensfördelar Verksamheten har under lång tid visat stabil tillväxt och hög lönsamhet. Den goda lönsamheten har uppnåtts genom bl a följande konkurrensfördelar: Ledande positioner på världsmarknaden inom cirka 90 % av produktområdena Stark position för Husqvarna-varumärket för motorsågar i de högre prissegmenten Hög teknisk kompetens och betydande resurser inom produktutveckling Brett produktsortiment för många kundkategorier och globalt distributionsnät Global försäljnings- och serviceorganisation Starka positioner hos ledande återförsäljare Effektiv leveranskedja inom konsumentverksamheten i USA Satsningar på kompletterande förvärv som snabbt integrerats i verksamheten Operativa mål och strategier Målet för Husqvarna är att även i fortsättningen skapa värde för aktieägarna genom fortsatt god tillväxt och hög lönsamhet. Detta ska uppnås genom att Husqvarna ska vara ledande på världsmarknaden inom de produktområden och marknadssegment där koncernen är verksam. Det interna arbetet inriktas framförallt på följande områden: Organisk tillväxt genom bl a satsningar på produktutveckling och ett effektivt utnyttjande av koncernens globala försäljnings- och distributionsnät Ökad kostnadseffektivitet genom bl a omflyttning av viss tillverkning och en ökning av inköpen från lågkostnadsländer Fortsatt konsolidering och effektivisering av administration samt försäljnings- och marknadsfunktioner Kompletterande förvärv Riskfaktorer Husqvarnas verksamhet är förenad med risker relaterade till konjunkturen, hård konkurrens, framförallt inom Konsumentprodukter, förändringar i materialpriser, väderpåverkan, beroendet av ett fåtal stora kunder, beroendet av externa leverantörer, innovation och produktutveckling, avbrott i tillverkning och produktion, personal och arbetskonflikter, produktkvalitet vid utveckling och tillverkning av produkter, produktansvar, offentligrättsliga regleringar och miljölagstiftning på olika marknader, skattesituationen, miljö, hälsa och säkerhet, immateriella rättigheter, tvister, försäkringsskyddet, exponering för förändringar i euron, den amerikanska dollarn, det brittiska pundet samt andra valutor, ränteförändringar, framtida kapitalbehov och risker relaterade till separationen från Electrolux. Ovannämnda risker utgör ett sammanfattande urval av riskfaktorer som har betydelse för Husqvarna eller en investering i Husqvarna-aktien. För mer utförlig information, se Riskfaktorer på s

7 Sammanfattning Finansiell utveckling i sammandrag Den finansiella informationen som presenteras i denna sammanfattning utgör utvald finansiell historisk information baserad på den segmentsinformation som Electrolux har rapporterat för segmentet Utomhusprodukter samt pro forma-räkenskaper för Husqvarna Segmentsinformationen grundas inte på en legal koncernredovisning för Husqvarna utan utgör en sammanställning av rörelseresultat och nettotillgångar som är hänförliga till den verksamhet, som kommer att ingå i Husqvarna-koncernen, inklusive de förvärv och avyttringar som gjorts under respektive år. Segmentsinformationen inkluderar inte kostnader Husqvarnakoncernen kommer att ha som separat noterat bolag. Beträffande principerna för segmentsinformation se s. 33 samt beträffande pro forma-redovisning se s. 38. Styrelsens sammansättning, koncernledning och revisorer Styrelsen för Husqvarna består av Lars Westerberg, Bengt Andersson, Peggy Bruzelius, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Anders Moberg, Gun Nilsson, Peder Ramel, Annika Ögren och Malin Björnberg. Koncernledningen består av Bengt Andersson, Bo Andreasson, Robert E. Cook, Hans Linnarson, Anders Ströby, Bernt Ingman, Åsa Stenqvist, Olle Wallén och Lars Worsøe- Petersen. Bolagets revisorer är PricewaterhouseCoopers AB. För mer information om styrelsens ledamöter, koncernledningen samt bolagets revisorer se avsnittet Styrelse, koncernledning och revisorer på s. 47. Nyckeltal 2005 Mkr Pro forma 1) ) ) ) Nettoomsättning Bruttoresultat Bruttomarginal, % 26,6 26,8 26,7 25,6 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 10,0 10,8 11,5 11,0 Nettotillgångar Avkastning på nettotillgångar, % 25,2 26,6 31,3 29,5 Rörelsekapital Totala tillgångar Operativt kassaflöde 4) Investeringar 4) Genomsnittligt antal anställda 4) ) Se vidare avsnitt Pro forma-redovisning, s ) Redovisas enligt IFRS. 3) Redovisas enligt standarder och tolkningar utgivna av Redovisningsrådet. 4) Redovisas ej i avsnittet Pro forma-redovisning. Finansiella mål Nettoomsättningstillväxt Husqvarnas långsiktiga mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig organisk tillväxt på cirka 5 %. Husqvarnas ambition är också att växa genom kompletterande förvärv. Rörelsemarginal Husqvarnas långsiktiga mål är att över en konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal överstigande 10 %. Skuldsättning Målet för Husqvarnas kapitalstruktur är i princip att bolagets kreditvärdering ska motsvara en långsiktig rating om lägst BBB, enligt Standard & Poor s eller liknande instituts kreditvärderingsprinciper. Detta bedöms för närvarande innebära att långsiktig säsongsjusterad nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) inte bör överstiga 2,5 gånger. Sammanfattningen ovan ska endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att rösta för vinstutdelning av aktier i Husqvarna eller att investera i Husqvarna-aktien ska grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. 5

8 Bakgrund och motiv Styrelsen för Electrolux fattade i februari 2005 beslut om att koncernens verksamhet inom Utomhusprodukter skulle avskiljas till en separat enhet och tilldelas aktieägarna på ett kostnadseffektivt sätt. Den nuvarande styrelsen föreslår nu att aktieägarna vid årsstämman i Electrolux den 24 april 2006 fattar beslut om att genom vinstutdelning, utöver kontantutdelning på 7:50 kronor per aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Husqvarna till aktieägarna i Electrolux. Husqvarna-koncernen utgörs således av det tidigare segmentet Utomhusprodukter inom Electrolux. Utomhusprodukterna har sedan förvärvet av Husqvarna 1978 utvecklats mycket väl med god tillväxt och lönsamhet och har idag ledande positioner på världsmarknaden. Nettoomsättningen uppgick 2005 till 28,8 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 3,1 miljarder kronor. Genomsnittligt antal anställda uppgick till i cirka 40 länder. Under de senaste åren har det blivit tydligt att de operationella synergierna mellan verksamheterna inom Utomhusprodukter och Inomhusprodukter inom Electrolux är mycket begränsade. Verksamheterna kännetecknas även av vissa skillnader i den strategiska inriktningen. Inom Inomhusprodukter gäller det framförallt att under de närmaste åren genomföra annonserade strukturåtgärder för att uppnå en ökad kostnadseffektivitet samt att fortsätta att stärka varumärket Electrolux genom satsningar på produktutveckling och marknadsföring. Även om marknaderna för en del av utomhusprodukterna kännetecknas av hård konkurrens och prispress, vilket kräver en hög intern effektivitet, gäller det för Husqvarna att framförallt tillvarata de goda möjligheter som finns till tillväxt, både organiskt och genom selektiva förvärv. En renodling av Electrolux genom en uppdelning i två separata delar för Inomhus- respektive Utomhusprodukter, underlättar för ledning och styrelse att tillvarata de operationella och strategiska möjligheterna inom respektive område. Styrelsen för Electrolux bedömer även att värdet för aktieägarna långsiktigt ökar genom en uppdelning av verksamheten och en utdelning av Husqvarna. En separat notering av Husqvarna innebär en möjlighet för nuvarande såväl som nya aktieägare att investera direkt i Husqvarna, vilket även möjliggör en finansiering av bolagets framtida expansion genom utgivande och överlåtelse av aktier. En separat notering av Husqvarna bedöms vidare underlätta genomlysningen av de två verksamheterna samtidigt som aktieägarna får möjlighet att anpassa sina aktieinnehav i respektive bolag efter eget önskemål Styrelsen för AB Electrolux med säte i Stockholm och styrelsen för Husqvarna AB med säte i Jönköping är ansvariga för informationen i detta prospekt. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt Electrolux respektive Husqvarnas styrelse vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 5 april 2006 Stockholm den 5 april 2006 AB Electrolux (publ) Styrelsen Husqvarna AB (publ) Styrelsen 6

9 Villkor och anvisningar Förutsatt att Electrolux årsstämma den 24 april 2006 fattar beslut om att genom vinstutdelning dela ut samtliga aktier i Husqvarna till aktieägarna i Electrolux har den, som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen för utdelningen, rätt att för varje aktie i Electrolux erhålla en aktie i Husqvarna. 1) Utöver att vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen, behöver inga åtgärder vidtas för att erhålla aktier i Husqvarna. 2) ADRs och andra depåbevis För aktieägare som innehar Electrolux-aktier genom amerikanska depåbevis, s k ADRs, eller andra sådana bevis, gäller andra regler för den föreslagna utdelningen. Innehavare av sådana bevis uppmanas att i god tid före den planerade utdelningen kontakta sin bank, förvaltare eller utgivaren av depåbevisen för mer information. Utdelningsrelation För varje aktie av serie A i Electrolux erhålls en aktie av serie A i Husqvarna och för varje aktie av serie B i Electrolux erhålls en aktie av serie B i Husqvarna. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC för fastställande av vem som har rätt att erhålla aktier i Husqvarna avses infalla under andra veckan i juni Så snart sådan avstämningsdag fastställts kommer Electrolux genom pressmeddelande att offentliggöra avstämningsdagen, vilket beräknas ske i slutet av maj Erhållande av aktier De som på avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken över aktieägare i Electrolux erhåller utan åtgärd aktier i Husqvarna. 2) Aktierna i Husqvarna kommer dagen efter avstämningsdagen att finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton (eller VP-konton som tillhör den som på annat sätt är berättigad till utdelning). Därefter kommer VPC att sända ut en VP-avi med uppgift om det antal aktier som finns registrerat på mottagarens VP-konto. 3) Förvaltarregistrerade aktieinnehav Aktieägare som har sitt innehav i Electrolux förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen redovisning från VPC. Avisering sker i stället i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Börsnotering Styrelsen för Husqvarna avser att ansöka om notering av bolagets aktier av serie A och serie B på O-listan vid Stockholmsbörsen. Varje handelspost föreslås vara 100 aktier av respektive serie. Handel beräknas påbörjas under andra veckan i juni Den exakta första dagen för notering kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske i slutet av maj Bolagets kortnamn på Stockholmsbörsen, s k ticker, kommer att vara HUSQ. ISIN-kod för A-aktien kommer att vara SE och ISIN-kod för B-aktien kommer att vara SE Husqvarna har inte för avsikt att ansöka om upptagande till handel av Husqvarna-aktien på någon annan börs eller handelsplats än Stockholmsbörsen. Vidare har Husqvarna inte för avsikt att registrera aktierna enligt United States Securities Exchange Act från 1934 i dess nuvarande lydelse eller vidta några andra åtgärder som skulle kunna göra Husqvarna till föremål för periodiska rapporteringskrav från SEC (Securities and Exchange Commission). Rätt till utdelning Aktierna i Husqvarna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av VPC eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Se vidare Utdelningspolitik på s ) Enligt svensk lag respektive Electrolux bolagsordning föreligger inte några särskilda rättigheter för aktieägare som röstar mot vinstutdelningsförslaget vid Electrolux årsstämma (i USA s k dissenters rights). Således, om aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget, kommer ett sådant beslut att binda samtliga aktieägare i Electrolux inklusive de aktieägare som röstat mot förslaget, och samtliga aktieägare i Electrolux kommer till följd därav att erhålla aktier i Husqvarna efter det att utdelningen godkänts av årsstämman och verkställts. 2) Beträffande innehavare av Electrolux amerikanska depåbevis, s k ADRs, se under ADRs och andra depåbevis ovan. 3) I enlighet med det förhandsbesked från den amerikanska skattemyndigheten som beskrivs närmare på s och s måste utdelningen ha fullbordats senast den 27 juni

10 Riskfaktorer Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Husqvarna. Risker finns beträffande sådana förhållanden som har anknytning till Husqvarna och sådana som saknar direkt anknytning till Husqvarna, men som påverkar den bransch där Husqvarna är verksamt. Nedan lämnas en redogörelse för vissa riskfaktorer som enligt Husqvarnas styrelse kan komma att ha betydelse för Husqvarna eller en investering i Husqvarna-aktien. Riskfaktorerna är inte rangordnade och redogörelsen är inte heller heltäckande. Det innebär att det finns ett stort antal andra risker som i större eller mindre grad kan ha betydelse för Husqvarnas verksamhet. Utöver nedan angivna riskfaktorer och andra förekommande risker, bör läsaren också noggrant beakta övrig information i detta prospekt. Risker förenade med branschen och marknaden Husqvarna har en världsomspännande verksamhet som är beroende av den allmänna ekonomiska och politiska situationen i världen och omständigheter som är unika för ett visst land eller region. Globala ekonomiska förhållanden Historiskt sett har marknaden för Husqvarnas produkter generellt kännetecknats av en relativt stabil efterfrågan över en konjunkturcykel. En utdragen konjunkturnedgång eller en långvarig nedgång i konsumenternas tillförsikt på de marknader där Husqvarna är verksamt skulle dock kunna medföra en betydande minskning av efterfrågan på Husqvarnas produkter och en nedgång i både branschens och Husqvarnas försäljning. Husqvarna genererar huvuddelen av sin försäljning i Nordamerika och Europa och är därmed beroende av den ekonomiska utvecklingen på dessa marknader. Utvecklingen i Europa har varit dämpad de senaste åren. Om den ekonomiska utvecklingen och konsumtionen i Nordamerika försvagas, kan resultatet för koncernens amerikanska verksamhet påverkas negativt. En försvagning av efterfrågan i Europa kan medföra en försämring av resultatet för verksamheten i denna region. Både globala och regionala ekonomiska och politiska förhållanden kan komma att ha ett ogynnsamt inflytande på Husqvarnas omsättning, resultat och finansiella ställning. Konkurrens och prispress Marknaderna för Husqvarnas produkter är i hög grad konkurrensutsatta. Framförallt marknaden för konsumentprodukter är utsatt för prispress då den kännetecknas av konsolidering bland återförsäljarna. Detta gäller i synnerhet de lägre specificerade produkterna för massmarknaden, som koncernen säljer genom stora återförsäljare i både Nordamerika och Europa. Husqvarna konkurrerar med starka företag som kan visa sig ha större resurser inom vissa områden och som därmed kan komma att ytterligare stärka sina positioner jämfört med Husqvarna. Företag från Asien och andra lågkostnadsregioner söker sig in på marknaden och kan, genom att förbättra sin nuvarande teknologi och produktkunskap, komma att bli betydande konkurrenter och ta marknadsandelar. Husqvarna kan tvingas att göra kostnadskrävande omstruktureringar av verksamheten för att kunna hävda sig i en tilltagande konkurrens och vidmakthålla lönsamheten, genom exempelvis nedläggning eller flyttning av produktionsenheter. Om konkurrenter i ledande position med starka varumärken väljer en aggressiv prissättning för att öka sina marknadsandelar, eller om konsumenter i högre utsträckning än tidigare föredrar lågt pris framför varumärke, kan detta få en betydande negativ effekt på Husqvarnas resultat och finansiella ställning. Se även Verksamhet och marknad på s. 18. Förändringar i materialpriser Konkurrenssituationen och efterfrågan kan vid materialprishöjningar göra det svårt för Husqvarna att höja priserna för att kompensera för de ökade kostnaderna. Detta gäller i synnerhet för konsumentprodukterna. Utvecklingen på många råvarumarknader har under de senaste åren resulterat i högre inköpspriser, i synnerhet på stål och plast, som är viktiga råvaror för Husqvarna. Kostnadsökningar på inköpta råvaror och komponenter hade en negativ påverkan på koncernens rörelseresultat under 2005, främst inom Konsumentprodukter i Nordamerika. För att motverka kostnadsökningar på inköpt material och komponenter arbetar koncernen kontinuerligt med bl a kostnadseffektiviseringar och en ökning av inköpen från lågkostnadsländer. Strategiska och operationella risker Husqvarnas verksamhet är beroende av en mängd olika faktorer, som var och en väsentligt kan påverka koncernens resultat negativt. Väderpåverkan Efterfrågan på koncernens produkter är väderberoende. Oförutsedda eller ovanliga väderförhållanden i vissa områden eller regioner kan ha en negativ såväl som positiv effekt på försäljningen av koncernens produkter. Erfarenhetsmässigt tenderar efterfrågan på gräsklippare och trädgårdstraktorer att minska vid torr väderlek medan efterfrågan på motorsågar ökar efter stormar. För att kunna möta plötsliga svängningar i efterfrågan har Husqvarna anpassat produktionsprocessen och leveranskedjan. Långvariga ogynnsamma väderförhållanden kan dock ha en påtaglig negativ effekt på koncernens omsättning och resultat. 8

11 Riskfaktorer Kunder Husqvarnas kunder avseende Konsumentprodukter utgörs främst av större varuhuskedjor, framförallt Sears, men också Lowe s, Home Depot och Wal-Mart i USA och B&Q och Carrefour i Europa, samt den s k servande fackhandeln, dvs mindre återförsäljare som även erbjuder teknisk service. Beroendet av ett fåtal stora kunder medför ökad exponering för affärs- och kreditrisker. Om det skulle ske en väsentlig minskning av orderingången från någon av de stora kunderna eller om en sådan affärsrelation skulle upphöra eller om koncernen inte skulle få full betalning för sina kundfordringar från en stor kund, skulle Husqvarnas omsättning, finansiella ställning och resultat kunna påverkas väsentligen negativt. En ökad marknadsandel för de stora varuhuskedjorna på bekostnad av den servande fackhandeln skulle kunna medföra en lägre försäljning av högspecificerade produkter för koncernen, vilket skulle kunna påverka omsättningen och resultatet negativt. Leverantörer Husqvarnas tillverkningsprocess är beroende av externa leverantörers tillgänglighet och leverans i rätt tid av råmaterial och komponenter. Material och komponenter som t ex stål, plast och motorsågskedjor samt motorer för gräsklippare och andra hjulburna produkter är särskilt känsliga för Husqvarna. Försenade eller uteblivna leveranser kan få negativa följder för produktionen och därmed betydande negativa effekter på koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. För att undvika leveransrelaterade problem arbetar Husqvarna i nära samarbete med leverantörerna och strävar efter att fördela inköpen av viktiga komponenter på minst två leverantörer. När det gäller komponenterna bensinmotorer för gräsklippare och trädgårdstraktorer samt kedjor och svärd för motorsågar sker emellertid inköpen huvudsakligen från en leverantör inom respektive område, nämligen Briggs & Stratton respektive Blount. Normalt sett ingår inte Husqvarna långfristiga avtal med sina leverantörer. Se vidare Verksamhet och marknad Leverantörer på s. 27. Innovation och produktutveckling Innovation och produktutveckling är avgörande faktorer för att behålla marknadsandelar och varumärkespositioner. Detta gäller särskilt för varumärket Husqvarna, som är positionerat i de högre prissegmenten. För att möta kundernas önskemål, miljörättsliga krav m m måste koncernen fortlöpande förbättra prestanda och utveckla befintligt produktsortiment samt investera i och utveckla ny teknik. Produktutvecklingen styrs vidare bl a av krav på bättre ergonomi, lägre driftskostnader och bättre miljöprestanda. Att introducera nya produkter kräver betydande insatser i forskning och utveckling, som inte nödvändigtvis leder till framgång. Investeringar i teknik som inte fungerar som förväntat eller inte accepteras av marknaden kan komma att påverka Husqvarnas marknadsposition, finansiella ställning och resultat negativt. Tillverkning Husqvarna bedriver tillverkning och montering vid flera större produktionsanläggningar världen över. Ett längre avbrott i tillverkning och produktion kan innebära en negativ påverkan på koncernens omsättning och resultat. Framförallt skulle ett längre avbrott i produktionen av motorsågar i fabriken i Huskvarna medföra en negativ effekt på omsättning och resultat. Husqvarna arbetar för att motverka detta genom förebyggande åtgärder och genom att teckna egendoms- och avbrottsförsäkringar, men det finns inga garantier för att sådana försäkringsersättningar kommer att utgå eller att försäkringsersättningarna är tillräckliga för att täcka eventuella kostnader eller förluster. Personal och arbetskonflikter Husqvarna har historiskt sett haft låg personalomsättning bland tillsvidareanställd personal. Det kan dock inte garanteras att Husqvarna inte kommer att behöva genomföra uppsägningar framöver eller att nyckelpersoner slutar. Om nyckelpersoner slutar och lämpliga efterträdare till dessa personer inte kan rekryteras, kan det få en negativ effekt på Husqvarnas verksamhet. För ytterligare information se Styrelse, koncernledning och revisorer på s Husqvarna har historiskt sett inte drabbats av arbetskonflikter i större utsträckning. Det kan dock inte uteslutas att sådana uppstår t ex i samband med beslutade nedläggningar eller om Husqvarna väljer att flytta tillverkning till lågkostnadsländer. Arbetskonflikter skulle kunna skada Husqvarnas verksamhet och resultat allvarligt. Garantikostnader Husqvarnas verksamhet omfattar alla steg i värdekedjan, dvs forskning och utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. Fel i någon process eller del av värdekedjan skulle kunna resultera i kvalitetsproblem eller innebära risker med avseende på miljö, produktsäkerhet, arbetssäkerhet eller lagar och bestämmelser. Sådana risker är framförallt relaterade till Husqvarnas produktionsanläggningar, som huvudsakligen är belägna i Europa och USA. Oförutsedda problem med produktkvalitet vid utveckling och tillverkning av nya och existerande produkter skulle kunna skada Husqvarnas varumärken, medföra förlust av marknadsandelar och högre garantikostnader. Produktansvar I enlighet med lagstiftning i många länder kan Husqvarna under vissa omständigheter tvingas att återkalla eller återköpa vissa av sina produkter. Nya och mer restriktiva regler kan även komma att införas i framtiden. Som tillverkare och distributör av konsumentprodukter i USA lyder Husqvarna t ex under US Consumer Products Safety Act, vilken ger den amerikanska kommissionen för produktsäkerhet, Consumer Products Safety Commission (CPSC) möjlighet att utestänga produkter som bedömts vara osäkra eller riskabla från den amerikanska marknaden. Om Husqvarna skulle tvingas dra tillbaka eller frivilligt drar tillbaka sina produkter från marknaden, skulle detta kunna bli kostsamt och skada Husqvarnas rykte och medföra att stora volymer av färdiga produkter inte kan säljas. Det finns inga garantier för att återkallande av produkter inte kan komma att ha en påtaglig negativ inverkan på Husqvarnas resultat och finansiella ställning. Husqvarna är också utsatt för produktansvarskrav i fall då Husqvarnas produkter påstås ha orsakat skador på person eller egendom. Husqvarna är försäkrat mot sådana krav dels genom försäkringar i försäkringsdotterbolag (s k captives), dels hos externa försäkringsgivare. Det finns dock inte några garantier för att detta försäkringsskydd är tillämpligt i enskilda fall eller tillräckligt, eller att krav på produktansvar inte kan ha en påtagligt negativ inverkan på Husqvarnas resultat och finansiella ställning. Förvärv och avyttringar Husqvarna har genom åren gjort ett antal förvärv. Strategin är att fortsätta att göra förvärv inom befintliga eller kompletterande pro- 9

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Förslag till utdelning av aktierna i Husqvarna AB till AB Electrolux aktieägare

Förslag till utdelning av aktierna i Husqvarna AB till AB Electrolux aktieägare Informationsbroschyr till Electrolux aktieägare inför beslut på årsstämman den 24 april 2006 Förslag till utdelning av aktierna i Husqvarna AB till AB Electrolux aktieägare Electrolux styrelse har föreslagit

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER GENOM FÖRETRÄDESEMISSION I HUSQVARNA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER GENOM FÖRETRÄDESEMISSION I HUSQVARNA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER GENOM FÖRETRÄDESEMISSION I HUSQVARNA AB (PUBL) Viktig information Med Företrädesemissionen avses inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieinnehavare

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Innehåll. Ledande i världen inom utomhusprodukter ÅRSREDOVISNING 20 07

Innehåll. Ledande i världen inom utomhusprodukter ÅRSREDOVISNING 20 07 ÅRSREDOVISNING 2 7 Postadress Box 3224 4 25 Stockholm Besöksadress Lindhagensgatan 26 Telefon: 36-4 65 www.husqvarna.com Säte Husqvarna AB (publ) Jönköping Postadress 56 82 Huskvarna Besöksadress Drottninggatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB 8 1 e Insänt till Københavns Fondsbørs via Company News Service den 23 maj 2007. Styrelsen i Keops har i dag genomfört styrelsemöte, där koncernens halvårsrapport blev avhandlad. Rapporten bifogas. Sammandrag:

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer