Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen"

Transkript

1 1(11) Handläggare Johan von Schantz Trafiknämnden , punkt 6 Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen Ärendebeskrivning Ärendet omfattar förslag till genomförande- och anskaffningsbeslut för Tvärbana Norr Kistagrenen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 24 februari 2014 (). Trafiknämndens beslut den 30 augusti 2011 om godkännande av förstudie och förslag till sträckning för Tvärbana Norr Kistagrenen (TN ). Trafiknämndens beslut den 11 mars 2014 om godkännande av fördjupad förstudie Tvärbana Norr Kistagrenen (TN ). Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås dels besluta att fatta genomförande- och anskaffningsbeslut avseende Bromma Blocks till en investeringsutgift om 50 mnkr inklusive index dels besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att fatta genomförandebeslut avseende utbyggnad av Tvärbana Norr Kistagrenen enligt i detta ärende angivna förutsättningar till en investeringsutgift om mnkr inklusive index, dels besluta, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut ovan, att uppdra åt förvaltningschefen att verkställa genomförande och anskaffning enligt ovan, dels besluta att förklara paragrafen omedelbart justerad.

2 2(11) Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Trafikförvaltningen har tagit fram ett underlag för beslut om genomförande och anskaffning avseende Tvärbana Norr Kistagrenen enligt tidigare beslut i trafiknämnden 30 augusti Underlaget utgör grund för beslut om genomförande om banutbyggnad inklusive depå på Kistagrenen samt anskaffning av fordon, baserat på genomförd fördjupad förstudie. Kistagrenen omfattar ca 8 km dubbelspår, varav ca 2,2 km på bro. Nio hållplatser planeras. 34 spårvagnar föreslås köpas in. En ny depå föreslås byggas längs Kistagrenen. Tekniska krav och utformning av lösningar har optimerats utifrån funktion och kostnadseffektivitet. Det finns dock ett antal geografiska områden där respektive kommun eller fastighetsägare har idéer och planer avseende utvecklingen och där förutsättningarna för närvarande inte är klarlagda. Dessa områden finns vid Bromma flygplats, vid passagen av Bällstavägen, inom Solvalla-området, i södra samt i norra Rissne, i Ärvinge samt i Helenelund. Ett gestaltningsprogram har tagits fram för Kistagrenen. Gestaltningsprogrammet bygger i delar på gestaltningen av Solnagrenen. Dock har erfarenheter och synpunkter från Solnagrenen tillvaratagits och kommer att påverka bl.a. omfattningen av stängsel kring banvallen samt anslutande ytors ytskikt. Anläggningarna dimensioneras för 5-minuterstrafik. Trafikprognoser visar på ett behov av 6-minuterstrafik på såväl Kistagrenen som Solnagrenen fram till år En sådan trafikering kräver att 34 ytterligare vagnar införskaffas. En ny depå föreslås byggas längs Kistagrenen för att inrymma 24 av de totalt 34 nya fordonen som föreslås anskaffas. Resterande andel av de nya fordonen planeras att ställas upp i Ulvsundadepån där också del av underhållet avses att hanteras. Det finns i nuläget två alternativa depålägen, ett i anslutning till bussdepån i Rissne och ett i närområdet. Utredningar pågår och det sammantaget mest optimala alternativet föreslås utföras. De kommande entreprenaderna planeras anpassas till de olika detaljplaneavgränsningarna. Om en detaljplan vinner laga kraft kan utbyggnad starta i detta område förutsatt att överenskommelser med kommuner och övriga intressenter föreligger. Beroende bland annat på kravbild, typ av arbeten och behov av samordning mellan tekniska system föreslås en behovsstyrd indelning och upplägg av entreprenader där både utförande- och totalentreprenader kan förekomma.

3 3(11) En erfarenhetsbaserad kalkyl, genomförd enligt den s.k. succesivkalkylmetoden, har tagits fram. Kostnaden för Kistagrenen är med nu kända förutsättningar och med 85 % säkerhet kalkylerad till mnkr exklusive index. Med 3 % årligt index från 2014 till färdigställandet blir totalkostnaden mnkr. Projektering inom Bromma Blocks-området kommer att behöva påbörjas under våren 2014 p.g.a. synkronisering med andra byggherrar inom området. För att möjliggöra start av projektering av Bromma Blocks så snart som möjligt under 2014 förutsätts att separat genomförandebeslut fattas avseende denna del. Bakgrund Tvärbanan ingick i den s.k. Dennis-överenskommelsen från Genom att binda samman olika kollektivtrafikslag ville man förstärka och skapa nya knutpunkter. Tvärbanan har byggts ut i steg. Den första sträckan mellan Gullmarsplan och Alvik togs i trafik Förlängningen från Gullmarsplan till Sickla udde togs i trafik Under perioden har sträckan Alvik Solna centrum byggts ut, med trafikstart oktober Sträckan Solna centrum Solna station kommer att färdigställas under En förlängning från Sickla udde till Sickla station har beslutats och påbörjas under Tvärbana norr Kistagrenen utgör ytterligare en etapp på Tvärbanan. Kistagrenen omfattar sträckan från norra Ulvsunda i Stockholms stad till Helenelunds station i Sollentuna kommun via Bromma flygfält, Solvalla, Rissne, Stora Ursvik och Kista. AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har i nära samverkan med kommunerna Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna genomfört en förstudie för att finna en funktionell och ekonomiskt optimal sträckning för Kistagrenen. Förstudien färdigställdes Trafiknämnden beslutade den 30 augusti 2011 (TN ) att uppdra åt SL att godkänna förstudien och förslaget till sträckning samt att uppdra åt verkställande direktören att ta fram ett underlag som möjliggör beslut om att påbörja arbete med järnvägsplan och systemhandlingar. Sedan etablerandet av trafikförvaltningen fullgörs uppdraget inom förvaltningen. Med anledning av förändringar sedan beslutet togs, dels i trafiknämndens investeringsplan och dels i landstingets investeringsprocess, har arbetet inom trafikförvaltningen ändrats till att genomföra programskedet (som en fördjupad förstudie), vilket resulterat i programrapporten Tvärbana Norr Kistagrenen Fördjupad förstudie. Programrapporten är underlag för detta genomförandebeslut.

4 4(11) Överväganden Detaljerade mål Målen från förstudien för Kistagrenen, att bidra till ett attraktivt kollektivtrafiksystem i Stockholmsregionen samt att bidra till en ekonomiskt effektiv trafik, har brutits ner i mer detaljerade mål. Ett attraktivt kollektivtrafiksystem i Stockholmsregionen innebär att kollektivtrafiken ska vara; Tillgänglig hållplatserna ska vara enkelt nåbara, lätta att orientera sig till och bytespunkterna effektiva och ändamålsenliga. Snabb, säker och trafiksäker sträckningen ska optimeras, egen körfält ska användas för hög framkomlighet och trafiksäkerhet. Trygg och säker hållplatser, fordon och trafikmiljöer ska utformas medvetet. En ekonomiskt effektiv trafik ska uppnås genom att; Sträckningen ska detaljanpassas för att uppnå en effektiv trafik med god framkomlighet Antalet hållplatser ska optimeras med avseende på körtider och antalet möjliga påstigande Slutsatser och erfarenheter från tredjepartsgranskning samt från egna och andras spårvägsprojekt ska utvärderas och användas Effektiva byggmetoder ska användas Life Cycle Cost-perspektivet ska beaktas vid val av material och lösningar Omfattning Kistagrenen omfattar ca 8 km dubbelspår, varav ca 2,2 km på bro. Huvuddelen av banan, ca 5,8 km, föreslås gå på egen banvall, resterande 2,2 km föreslås förläggas i gatuområde. Antalet järnvägsbroar är sex och antalet vägbroar är fyra. Nio hållplatser planeras på Kistagrenen. 34 spårvagnar föreslås köpas in. Tio av dessa kan ställas upp i Ulvsundadepån. För övriga 24 spårvagnar föreslås en ny depå byggas längs Kistagrenen. Den aktuella sträckningen framgår av karta i bilaga 1. Kostnadseffektiva lösningar Tekniska krav har setts över i förhållande till tidigare utbyggda etapper för att erhålla kostnadseffektiva lösningar. De viktigaste förändringarna är:

5 5(11) profillutning upp till 6 %, jämfört med tidigare 5 %, tillåts för att minska brolängder antalet kabelrännor på egen banvall har minskats från fyra till två kontaktledningsstolpar kan vid behov placeras i mitten för att minska banvallsbredden Högspänningsnät 11 kv ska utredas, tidigare har kravet varit 33 kv Ny gaturälsprofil för att minska rälsslitage, medför minskat underhåll En minskning av teknikhusens storlek och antal Under genomförandefasen kommer de tekniska kraven att ytterligare detaljeras för att svara upp till de behov som uppstår under projektering och byggande. Detaljering av krav kommer att prövas med avseende på ekonomi och funktionalitet och gestaltning. Banans plan- och profilläge har kunnat optimeras på flera punkter, där de viktigaste är: Avgreningen från Solnagrenen utförs med växlar i plan i stället för planskild korsning på bro. Hållplatsen i norra Ulvsunda kan därmed behållas som idag. Åtgärden påverkar Tvärbanans kapacitet endast marginellt. Sträckningsjusteringar har kunnat göras på ett antal ställen för att minimera schakter och längder på tunnlar och broar samt för att undvika intrång. Bland annat kan rivning av befintligt P-däck i Ärvinge och intrång i del av Kistagallerian undvikas. Osäkra förutsättningar längs banan Utmed den planerade sträckan finns ett antal förändringsområden som befinner sig i ett tidigt skede i planeringsprocessen vilket innebär att förutsättningarna är osäkra. Swedavia har ännu inte beslutat om terminalens läge vid Bromma flygplats samt flygplatsens övriga funktioner. Detta påverkar eventuellt banans spår- och hållplatsläge. Stockholms stad har planer på att bygga om trafikplatsen vid korsningen mellan Bällstavägen och Ulvsundavägen på dess västra sida med ramper. Detta innebär att banan behöver flyttas vilket i sin tur påverkar ramper vid Solvalla och en planerad betongtunnel under ramperna. Om banan måste flyttas ökar också intrånget på Swedavias mark. Det är i nuläget oklart om betongtunneln måste byggas. Kring Solvalla pågår planering och utbyggnad av bostadsområden. Planeringen kan påverka bansträckningen.

6 6(11) Kommunen och trafikförvaltningen är inte överens om huruvida banan ska förläggas i eget gatuområde eller inte vid Kavallerivägen i södra Rissne. Kommunen önskar blandtrafik. I samband med pågående planeringsarbete inom Sundbybergs stad har framkommit önskemål om att flytta banan något österut för att ge plats för utbyggnad av Bankhus 90 i norra Rissne. Anpassningar av sträckning och hållplatsläge diskuteras med fastighetsägaren Atrium-Ljungberggruppen i Ärvinge. Även överbyggnad av Tvärbanan diskuteras på initiativ av fastighetsägaren. Det finns också önskemål om att flytta trafikplatsen norr om Ärvinge till ett mer nordligt läge. Sollentuna kommun har inlett planeringsarbete för att utveckla området runt Helenelunds station. Detta kan påverka banans sträckning i det specifika området liksom utformningen av hållplatsen i Helenelund. Gestaltning Ett gestaltningsprogram har tagits fram för Kistagrenen. Gestaltningsprogrammet bygger i delar på gestaltningen av Solnagrenen. Dock kommer erfarenheter och synpunkter från Solnagrenen att tillvaratas. Bland sådant som har setts över kan nämnas utformningen av tak på teknikbyggnader, omfattningen av stängsel kring banvallen samt ytskikt på slänter och anslutande ytor. Trafikeringsförutsättningar Tidigare sträckor av Tvärbanan har byggts för att anläggningen ska klara 5- minuterstrafik. Detta är utgångspunkten även för Kistagrenen. Trafikprognoser visar på ett behov av 6-minuterstrafik såväl på Kistagrenen som på Solnagrenen fram till år En sådan trafikering kräver 86 spårvagnar. År 2014 finns det 52 vagnar i systemet. Fram till år 2030 behöver således ytterligare 34 vagnar införskaffas. Vagnarna föreslås införskaffas i takt med att behov uppstår, vilket kan påverkas av affärsmässiga överväganden och samverkan med andra spårvägsprojekt. Slutgiltigt trafikupplägg vid trafikstart avgörs av trafikentreprenören. Med en snitthastighet på knappt 30 km/h beräknas körtiden från Alvik till Helenelund till ca 23 minuter. Om ändringar sker avseende antalet hållplatser eller den förutsatta framkomligheten så krävs ett ökat antal fordon för att klara den planerade trafiken. Sådana ändringar ger också längre körtider. För att klara 6-minuterstrafik på Kistagrenen och uppnå attraktiva restider förutsätts egna körfält för spårvägen så långt det är möjligt. Förläggning på egen

7 7(11) banvall utförs där det är möjligt med hänsyn till lokala förhållanden och omgivande bebyggelse. Även för den delen av banan som förläggs i gatumark eftersträvas eget område av framkomlighetsskäl. Depå Kistagrenens behov av uppställning och verkstad föreslås täckas dels genom Ulvsundadepån, dels genom en ny depå längs Kistagrenen. Tio av de 34 fordonen avses ställas upp i Ulvsundadepån. Viss underhållsverksamhet så som t.ex. hjulsvarvning kommer också att utföras i Ulvsundadepån. Det främsta alternativet vid förläggning av en ny depå på Kistagrenen är i Rissne i anslutning till befintlig tunnelbanedepå. Eftersom detta är en komplicerad lösning har även andra alternativ studerats. För närvarande studeras ett möjligt depåläge norr i Rissnes närområde. Läget och förutsättningarna på platsen bedöms vara goda. Affärsupplägg Baserat på trafikförvaltningens strategier föreslås följande affärsupplägg för Kistagrenen. Anläggningsentreprenader bedöms i nuläget vara ca tio till antalet. Den slutliga entreprenadindelningen kommer att anpassas till kommunernas detaljplanearbete för att kunna starta arbete då en detaljplan har vunnit laga kraft. Under fortsatt arbete ska beaktas om det är möjligt och ändamålsenligt att skapa färre men större entreprenader. Några av entreprenaderna omfattar långa broar vilka föreslås upphandlas som totalentreprenader. Resterande entreprenader föreslås upphandlas som utförandeentreprenader. På grund av stort behov av samordning med de tekniska systemen så bedöms det nödvändigt att trafikförvaltningen ansvarar för samordningen. Konstbyggnader kan dock med fördel upphandlas med konstruktionsansvar för entreprenören. BEST-arbeten (bana, el, signal, tele) föreslås upphandlas i huvudsak som utförandeentreprenader till fast pris med en entreprenad för varje system för hela sträckan. Upphandling av funktionsentreprenader kan förekomma, t.ex. för likriktarstationer. Samma signalsäkerhetssystem ska användas som på övriga Tvärbanan. Ett avrop förutsätts kunna göras på befintligt avtal med leverantören General Electric (GE). Avtalet måste dock ses över avseende avropstider. Depån föreslås upphandlas som ett antal delentreprenader och i huvudsak som utförandeentreprenader med trafikförvaltningen som samordningsansvarig. Delar kan, om så bedöms lämpligt, upphandlas som funktions- eller totalentreprenader.

8 8(11) Fordon ska avropas enligt avtal med leverantören Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF). SL har rätt att avropa upp till 106 optionsfordon. Samverkan ska ske med programmet Spårväg City för att om möjligt synkronisera avrop. Trafikdriften föreslås hanteras inom det gällande trafikavtalet E20, Block 1, vilket har förberetts så att vissa kommande utbyggnader är möjliga att koppla på avtalet. Kistagrenen avses inkluderas i E20-avtalet. Drift och underhåll föreslås hanteras inom det gällande avtalet UH 2012 som ger möjlighet till utökning med Kistagrenen. Samverkan med kommuner och andra externa parter Förhandlingar pågår med kommuner och övriga berörda parter avseende ansvars- och kostnadsfördelning. Trafikförvaltningens intention vid de pågående förhandlingarna är att kommunerna ska stå för kostnader för anpassningar och standardhöjningar av egna anläggningar i anslutning till spårvägsområdet liksom för andra kostnader som berör det kommunala ansvarsområdet. Kommunerna kommer att ta fram detaljplaner längs den aktuella sträckan för att möjliggöra Kistagrenens utbyggnad och anpassning av kommunala anläggningar. Planläggningen är ett arbete som kommer att bedrivas i nära samverkan mellan kommunerna och trafikförvaltningen. Tidplan Arbete med planer måste påbörjas under våren 2014 med målsättning att inleda samråd under tidig höst Projektering kan inledas så snart genomförandebeslut har fattats av landstingsfullmäktige. Allteftersom detaljplanerna vinner laga kraft kan upphandling genomföras och anläggningsentreprenaderna påbörjas förutsatt att överenskommelser med kommuner och övriga intressenter föreligger. Produktion kan ske parallellt på skilda avsnitt av banan. Vid Bromma Blocks där speciella förutsättningar råder (se nedan under avsnitt Förtida arbeten vid Bromma Blocks ) avseende kringliggande gallerior måste projektering inledas snarast för att kunna synkronisera produktionen av Tvärbanan med produktionen av galleriorna. Projektering Bromma Blocks Detaljplanearbete Projektering Upphandling Byggproduktion Driftsättning och trafikstart 2021

9 9(11) Förtida arbeten vid Bromma Blocks Den första hållplatsen efter avgreningen från Solnagrenen avses bli inom handelsområdet Bromma Blocks. Här planeras en utbyggnad av handelsområdet i form av gallerior på båda sidor om banan och hållplatsen som kommer att förläggas på bro mellan galleriorna. Kontakter med intressenterna i området har gett vid handen att de kommer att påbörja sina arbeten under år 2014/2015. För att på bästa sätt synkronisera och genomföra utbyggnaden av bron inom Bromma Blocks-området i förhållande till övrig byggnation krävs att trafikförvaltningens arbete startar så snart som möjligt. För att möjliggöra start av projektering av Bromma Blocks så snart som möjligt under 2014 förutsätts att separat genomförandebeslut fattas avseende denna del. Ekonomiska konsekvenser av beslutet En successiv kalkyl har genomförts under november Den är baserad på det spårläge som gällde Alla kostnader i kalkylen är i prisnivå Den successiva kalkylen ger med givna förutsättningar 84 % säkerhet att en totalkostnad på mnkr exklusive index inte överskrids. Med 3 % årligt index från år 2014 till färdigställandet årtal blir totalkostnaden mnkr. Som ovan nämnts föreslås trafiknämnden fatta två separata genomförande- och anskaffningsbeslut i detta ärende, varav det ena avser Bromma Blocks och det andra övriga arbeten För att omgående kunna komma igång med arbeten vid Bromma Blocks krävs beslut om en investeringsutgift om 50 mnkr inklusive index, som fördelas över 2014 och Investeringsutgiften för resterande arbeten omfattar mnkr inklusive index. Enligt bifogad investeringskalkyl fördelas investeringskostnaden5 546 mnkr över åtta år med följande belopp: ,500 mnkr ,737 mnkr ,975 mnkr ,766 mnkr ,829 mnkr ,674 mnkr ,324 mnkr ,493 mnkr

10 10(11) I investeringsplanen finns budget för Kistagrenen upptagen till beloppet mnkr. Detta belopp inkluderar ej index. Enligt den senast genomförda successiva kalkylen uppgår totalkostnaden till mnkr exklusive index, vilket innebär en sänkning av kostnaden gentemot tidigare kalkylerad kostnad i investeringsplanen Med en relativt jämn investeringstakt över produktionsåren, vilket även inkluderar fordonen, kommer driftkostnaderna att öka med ca 565 mnkr per år varav merparten avser kapitalkostnad. I praktiken kommer fordonsavropen inte att ske jämnt fördelat över åren utan vid några valda tillfällen beroende på behovet. Beroende på att det är svårt att i nuläget förutse när och i vilken omfattning avropen kommer att ske, avspeglas denna stegvisa utökning inte i de kalkylerade driftkostnaderna. Sociala konsekvenser Med en ny gren av Tvärbanan tillförs Stockholmsregionen nya möjligheter att resa med kollektivtrafiken. För bästa resultat för alla grupper av resande ska trafikförvaltningens riktlinjer för tillgänglighet och social hållbarhet tillämpas i det kommande arbetet. Konsekvenser för miljön Miljö SLL begärde år 2002 att länsstyrelsen skulle ta ställning till om Kistagrenen kunde antas nedföra betydande miljöpåverkan. Enligt länsstyrelsens beslut kan Kistagrenen antas medföra sådan miljöpåverkan. Enligt beslutet är det därför angeläget att förbättra passagemöjligheterna och spridningskorridoren vid Igelbäcken samt att passagen utformas så att upplevelsen av Tvärbanans intrång i grönstråket minimieras. Fortsatt samarbete kommer att ske med länsstyrelsen inom ramen för kommande planläggning. Anders Lindström Förvaltningschef Johan von Schantz Avdelningschef Bilaga 1. Kistagrenens sträckning Bilaga 2. Investeringskalkyl

11 11(11) Bilaga 1 Figur 1 Kistagrenens sträckning

12 Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program Huvudprojekt Projekt Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Registrering i Copernicus Objekt Projektstart - slut Tvärbana norr Kistagrenen Tvärbana norr Kistagrenen/Bro vid Bromma Blocks 250 PU Programportfölj 10 AB SL Strategiska investeringar Lokalbanor Mikael Eriksson Eva Anderling JA Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 10 Förstudie 0 20 Program 0 30 Genomförande Investeringsutgifter totalt ID

13 2) Kalkyl (tkr) Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas 10 - Förstudie Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Kravspecificering Förstudie Intern tid 0 Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas 20 - Program Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Kravspecificering Kravspecifiering Utredningar Förstudie Förstudieprojektering Programhandlingsprojektering Systemhandlingsprojektering Järnvägspalneprojektering Bygghandlingsprojektering Förfrågningsunderla 0 Upphandling - Publicer & utvärdera Frågor och svar Utvärdering av anbud Förhandling 0 Övrigt Intern tid 0

14 2) Kalkyl (tkr) 1,0609 1,0609 Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 30 - Genomförande Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Upphandling - Publicer & utvärdera Frågor och svar Utvärdering av anbud Förhandling 0 genomförande/realisering Realisering Mark Och anläggning Husbyggnad BEST Konstruktion Produktion Komponenttest Tilldelningsbeslut Kontraktstecknande 0 Provdrift, besiktning & verifiering Verifiering Provdrift Ibruktagandebesiktning Entreprenadbesiktning Verifiering prestanda 0 Införande Införande Garantiuppföljning utbildning 0 Överlämnande Överlämnande Förvaltningshandlingar 0 Övrigt Mark och fastighetsärenden Miljöåtgärder Arkeologi Ersättningstrafik Intäkter Drift Intern tid Externt arbete 0

15 Investeringsbidrag

16 3) Anläggning Typ av investeringar Avs.tid Andel% Mjukvara och Licens 5 år Grundkonstr,stommar 50 år 100,0% Byggnadstillbehör 17 år Skyddsrum 50 år Telesystem för tågdr 17 år Förb.utg. på annans fastighet 25 år Mark 0 år Markanläggningar 20 år Underbyggnad 50 år Banöverbyggnad 20 år El- och signalsystem 20 år Maskiner och inventarier 10 år Byggnadsinventarier 17 år Spårbundna fordon 30 år Bussar 12 år Person- och lastbilar 5 år Datorer 5 år IT-inventarier 5 år Konst 0 år 100,0%

17 Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program Huvudprojekt Projekt Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Registrering i Copernicus Objekt Projektstart - slut 250 PU Programportfölj 10 AB SL Strategiska investeringar Lokalbanor Mikael Eriksson Eva Anderling JA Tvärbana norr Kistagrenen Tvärbana norr Kistagrenen Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 10 Förstudie 0 20 Program 0 30 Genomförande Investeringsutgifter totalt ID

18 2) Kalkyl (tkr) Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas 10 - Förstudie Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Kravspecificering Förstudie Intern tid 0 Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas 20 - Program Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Kravspecificering Kravspecifiering Utredningar Förstudie Förstudieprojektering Programhandlingsprojektering Systemhandlingsprojektering Järnvägspalneprojektering Bygghandlingsprojektering Förfrågningsunderla 0 Upphandling - Publicer & utvärdera Frågor och svar Utvärdering av anbud Förhandling 0 Övrigt Intern tid 0

19 2) Kalkyl (tkr) 1, , Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 30 - Genomförande Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management 0 Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI 0 Upphandling - Publicer & utvärdera Frågor och svar Utvärdering av anbud Förhandling 0 genomförande/realisering Realisering Mark Och anläggning Husbyggnad BEST Konstruktion Produktion Komponenttest Tilldelningsbeslut Kontraktstecknande 0 Provdrift, besiktning & verifiering Verifiering Provdrift Ibruktagandebesiktning Entreprenadbesiktning Verifiering prestanda 0 Införande Införande Garantiuppföljning utbildning 0 Överlämnande Överlämnande Förvaltningshandlingar 0 Övrigt Mark och fastighetsärenden Miljöåtgärder Arkeologi Ersättningstrafik Intäkter Drift Intern tid Externt arbete 0

20 Investeringsbidrag

21 3) Anläggning Typ av investeringar Avs.tid Andel% Mjukvara och Licens 5 år Grundkonstr,stommar 50 år 20,0% Byggnadstillbehör 17 år Skyddsrum 50 år Telesystem för tågdr 17 år Förb.utg. på annans fastighet 25 år Mark 0 år Markanläggningar 20 år Underbyggnad 50 år 10,0% Banöverbyggnad 20 år 47,0% El- och signalsystem 20 år 3,0% Maskiner och inventarier 10 år Byggnadsinventarier 17 år Spårbundna fordon 30 år 20,0% Bussar 12 år Person- och lastbilar 5 år Datorer 5 år IT-inventarier 5 år Konst 0 år 100,0%

Anskaffningsbeslut avseende finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19

Anskaffningsbeslut avseende finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19 1(4) Trafikavdelningen Handläggare Ragna Forslund 8-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-2-1 Version Trafiknämnden 214-3-11, punkt 3 Diarienummer TN 214-61 Infosäk. klass K1 (Öppen) Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Verkställighets- och anskaffningsbeslut avseende upprustning av tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg

Verkställighets- och anskaffningsbeslut avseende upprustning av tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg 1(3) Projekt och Upphandling Handläggare Stefan Lindqvist 08-686 40 47 stefan.lindqvist@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-27 Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 4 Diarienummer TN 2013-0693 Infosäk. klass K1

Läs mer

Investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon

Investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon 1(3) Juridik och Internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-03 Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 18 Diarienummer TN 2013-0643 Infosäk. klass K1 (Öppen) Investering i lågfrekvent

Läs mer

Genomförandebeslut avseende bussdepå Ekerö

Genomförandebeslut avseende bussdepå Ekerö Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi 2016-04-28 LS 2016-0528 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon

Investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon 1(5) Juridik och Internrevision Handläggare Daniel Angerman 08-686 1695 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 7 Diarienummer TN 2013-0643 Infosäk. klass K1 (Öppen) Investering

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Beslut om justerad tidplan avseende Program Roslagsbanan

Beslut om justerad tidplan avseende Program Roslagsbanan 1 (4) Datum 2011-10-17 Identitet TN 1110-212 Trafiknämnden Beslut om justerad tidplan avseende Program Roslagsbanan Kapacitetsförstärkning inkl. dubbelspår Etapp 1 och 2, depåer, upprustning och tillgänglighetsanpassning

Läs mer

GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm

GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm 1 (6) Mellan Stockholms kommun, genom dess exploateringsnämnd och trafik- och renhållningsnämnd, och Sundbybergs kommun har tecknats följande GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen

Läs mer

Genomförandebeslut samt beslut om inledande av upphandling för om- och nybyggnation av tvätthall i Norrtälje bussdepå

Genomförandebeslut samt beslut om inledande av upphandling för om- och nybyggnation av tvätthall i Norrtälje bussdepå 1(4) Trafikavdelningen Fredrik Cavalli Björkman 08-686 3904 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 17-07-18 Trafiknämnden 17-08-29, punkt 6 Ärende SL 14-0353 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Genomförandebeslut

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

Tvärbana Norr Kistagrenen, fortsatt programstudie - delrapportering

Tvärbana Norr Kistagrenen, fortsatt programstudie - delrapportering 1(8) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-12-02, info punkt 18 Tvärbana Norr Kistagrenen, fortsatt programstudie - delrapportering Bakgrund I trafiknämnden den 29 april 2014 beslutades

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Årsrapport för 2015. Februari 2016 TRV 2015/41258

Årsrapport för 2015. Februari 2016 TRV 2015/41258 Årsrapport för 2015 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Rapport 2015:3

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (10) 2014-11-12 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och

Läs mer

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station 1(4) Projekt och Upphandling Programsektionen Pendeltåg Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-22 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 23 Ärende/Dok. id. SL-2014-0538 Infosäk. klass

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen 1(4) Slussen Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 10 0577 Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen Bakgrund Miljöpartiet

Läs mer

Förnyat genomförandebeslut - Spårväg City, fortsatt utbyggnad

Förnyat genomförandebeslut - Spårväg City, fortsatt utbyggnad 1 Stockholms läns landsting Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2013-01-14 1(14) Identitet TN2-2013-00198 Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3877 STYRELSFSAMMAiniiÄDE ÄRENDE NR 2013 02-fl5 3 Förnyat

Läs mer

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3788 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 ( 4 ) 2012-10-02 TN 1210-0206 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 201JHO- 16 A. Genomförande-

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2.

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Anders Hallmén Sidan 1 av 7 Diariekod: 300 Kommunstyrelsen Remiss av stomnätsstrategin, etapp 2 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Dnr 2014-17962 Dnr 2014-18097 Dnr 2014-18909 Dnr 2014-18962 Sida 1 (8) Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Elin Lundbäck Telefon:08-508

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (2)

JUL Stockholms läns landsting i (2) JUL Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1402-0228 Landstingsstyrelsen Motion 2014:5 av Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl. om pendeltågsstation i Rågsved Föredragande

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I STORSTÄDERNA SAMT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE STORSTAD STOCKHOLM Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Stockholm De objekt som ger nyttor till Stockholms

Läs mer

grön obligation Återrapportering av

grön obligation Återrapportering av Återrapportering av grön obligation Som första landsting i Sverige emitterade Stockholms läns landsting i maj 2014 en grön obligation. Obligationen finansierade två miljöinriktade investeringsprojekt:

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen:

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen: Vid handelsområdet i Väla lokaliseras den norra ändhållplatsen av spårvägen mellan Väla centrum och IKEA, spårvägen lokaliseras söderut under Djurhagshusvägen och Ängelholmsleden (E4) till norra änden

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Allmänt Vägvalet anser att de föreslagna detaljplanerna inte bör genomföras. Motiveringen framgår nedan: Tågtunneln i Göteborg (Västlänken) var från början ett

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:13 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:17 av Maria Wallhager (fp) om pendeltågstation i Uttran Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner Ärendet Motionärerna föreslår

Läs mer

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed

Konferensöppning. Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010. Kjell Windelhed Konferensöppning Trafiksäkerhet i Nordiska tunnlar Stockholm 20-21 oktober 2010 Kjell Windelhed Vi är samhällsutvecklaren som ansvarar för Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Vi ansvarar

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

Kalkyl PM. E20 förbi Hova

Kalkyl PM. E20 förbi Hova Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2008-05-06, 2008-06-12 samt 2008-07-08 Datum: 2008-07-08 Rev 2008-10-26 1(10) 1. Bakgrund E 20 är en viktig kommunikationsled som ingår i

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: Väg 45, delen Marieholm - Agnesberg Objektsnummer: 85 43 74 70 Planobjekt:?

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: Väg 45, delen Marieholm - Agnesberg Objektsnummer: 85 43 74 70 Planobjekt:? Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg Mölndalsvägen 30 B www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Fax: 031-63 51 38 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil:

Läs mer

Uppdaterad 2007-12-20

Uppdaterad 2007-12-20 Uppdaterad 2007-12-20 Uppdrag Projekt Citybanan, Projekteringsledare Norr Tjänst Stockholm november -07 december -07 februari -08 < 5 Projekt Citybanan, Biträdande projekteringsledare/samordnande byggledare

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik Sidan 1 Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik Sidan 2 Stockholm en av Europas snabbast växande städer Ca 35-40 000 fler invånare per år Behov av fler bostäder Behov av utökad

Läs mer

Markanvisningar Stavlund etapp 1

Markanvisningar Stavlund etapp 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2016:220-251 Mark- och exploateringsenheten 2016-04-07 1/2 Handläggare Jörgen Altin Tel. 0152-293 03 Kommunstyrelsen Markanvisningar Stavlund etapp 1 Förslag

Läs mer

Information om idéstudie inför upphandling av busstrafik i Södertälje, Järfälla samt Upplands-Bro

Information om idéstudie inför upphandling av busstrafik i Södertälje, Järfälla samt Upplands-Bro 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, info punkt 24 TN 2014-0045 Information om idéstudie inför upphandling av busstrafik i Södertälje, Järfälla samt

Läs mer

Godkännande av fördjupad förstudie Tvärbana Norr Kistagrenen

Godkännande av fördjupad förstudie Tvärbana Norr Kistagrenen 1(5) Projekt och upphandling Handläggare Johan von Schantz 08-686 38 77 Johan.vonschantz@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-24 Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 5 Diarienummer TN 2014-0080 Infosäk. klass K1

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 070-786 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-22 Trafiknämnden 2015-01-19, punkt 5 Ärende/Dok. id. TN 2015-0993 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning

Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning 2015-12-29 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2007/81-311 Kommunstyrelsen Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande. Sammanfattning

Läs mer

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Dnr Sida 1 (13) 2013-12-17 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-07 Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Planförfarandet sker enligt nya plan- och bygglagen, PBL (2010:900). UTSTÄLLNING LAGA KRAFT

Planförfarandet sker enligt nya plan- och bygglagen, PBL (2010:900). UTSTÄLLNING LAGA KRAFT STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2013-01-18 Annika Colbengtson DNR SMN-0878/2012 PROGRAMHANDLING Detaljplan för kvarteret STOCKMAKAREN 1 och del av SUNDBYBERG 2:26, tillbyggnad av kontorsbyggnad,

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1216 Landstingsstyrelsen) LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 43 Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad

Läs mer

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 2015-06-18 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 Förvaltningens

Läs mer

Ärendet och dess beredning

Ärendet och dess beredning Bilaga 9 Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2007 Motion 2007:6 av Lena-Maj Anding m fl (mp) utredning av spårbilssystem Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendet Motionärerna

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

Markanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station)

Markanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station) TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR E2007-554-00587 Gunilla Wesström Stora Projekt Telefon: 08-508 263 83 gunilla.wesstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2009-11-19 Markanvisning tillsammans med Locum för

Läs mer

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg

Näringslivslunch. 2 september. Anna Hamberg Näringslivslunch 2 september Anna Hamberg Välkomna Anna-Lena Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Aktuellt avseende infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen Tyra Wikström, enhetschef Samhällsplanering,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:

Läs mer

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Övergripande Skåne är med sin flerkärnighet och mångfald fantastiskt. I andra delar av landet blickas avundsjukt på pågatågseffekten, på hur satsningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-25, Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-25, Tekniska nämnden 1/3, Stadshuset, sessionssalen, 2015-06-25, 13:00-16.00 65-76 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Kent Persson (S) Othmar Fiala (S) Helena Gustafsson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2014-03-20 Mats Grufman 08-590 973 03 Dnr: mats.grufman@upplandsvasby.se KFN/2013:57 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Förslag

Läs mer

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016

RAPPORT. Östlig förbindelse. Trafikanalys och nyttor. Sammanfattande rapport april 2016 RAPPORT Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor Sammanfattande rapport april 2016 Trafikverket Postadress: Adress, Post nr Ort E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 PM 2015:207 RI (Dnr 111-1591/2015) Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan av Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 godkänns.

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås. Påldagen 2015 2015-05-21

Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås. Påldagen 2015 2015-05-21 Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås Påldagen 2015 2015-05-21 i Sverige 2 Stambanorna 150 år gamla 100 tåg/dygn Olika trafik på samma bana Olika hastigheter begränsar kapaciteten. Sårbart

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning för Järnvägsplan Tvärbana Norr delen Alvik- Solna station Solna station Sundbybergs station Solna centrum Alvik Förord Denna Miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram av Ramböll

Läs mer

Projekt Ostlänken. Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef

Projekt Ostlänken. Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef Projekt Ostlänken Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef En del av ny generation järnväg Byggandet av höghastighetsjärnväg är det

Läs mer

Underlags-PM Stadsutvecklingsplaner

Underlags-PM Stadsutvecklingsplaner Fördjupad utredning om trängselskattesystemets utformning på Östra Hisingen Underlags- Stadsutvecklingsplaner Göteborg 1 (28) S w e co Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14 Göteborg, Sverige Telephone

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Version 1.0 2015-10-15 1 Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Inledning Vikten av att arbeta tillsammans och övergripande Göteborg utvecklas just nu i ett rasande tempo som vi inte sett

Läs mer

Utvärdering av Nynäshamn

Utvärdering av Nynäshamn 1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen),

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten(Dnr KS2011/362-13)

Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten(Dnr KS2011/362-13) Tjänsteskrivelse 1(5) Handläggarens namn Jenny Lindqvist 2014-01-13 Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten(Dnr KS2011/362-13) Sammanfattning Utifrån visionen om att göra Kongahälla till

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal med Trafikverket för anläggande av tunnel kring Värtabanan vid Norra Station

Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal med Trafikverket för anläggande av tunnel kring Värtabanan vid Norra Station Utlåtande 2016:33 RI (Dnr 123-205/2016) Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal med Trafikverket för anläggande av tunnel kring Värtabanan vid Norra Station Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer