Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)"

Transkript

1 Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

2 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet har upprättats enbart med anledning av att styrelsen i Arcam med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 6 december 2013, den 16 december 2013 beslutade att emittera nya aktier för upptagande till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Prospektet utgör inte någon inbjudan att teckna eller på annat sätt förvärva aktier i Arcam, vare sig i Sverige eller någon annan jurisdiktion. Distribution av Prospektet är föremål för legala begränsningar. Prospektet får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Arcam har inte vidtagit, och kommer inte att vidta, någon åtgärd för att tillåta ett erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon jurisdiktion i samband med att de nyemitterade aktierna tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Personer som mottar exemplar av Prospektet, eller önskar investera i Arcam, måste informera sig om och följa nämnda begränsningar. Åtgärder i strid med begränsningarna kan utgöra brott mot värdepapperslagstiftningen i relevanta jurisdiktioner. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Arcam har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än vad som framgår av Prospektet och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Arcam och Arcam ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Offentliggörandet av Prospektet innebär inte att informationen i Prospektet är korrekt och aktuell vid någon annan tidpunkt än per dagen för godkännande av Prospektet eller att det inte har förekommit någon förändring i Arcams verksamhet efter nämnda dag. Prospektet finns tillgängligt på Arcams huvudkontor och hemsida samt på Finansinspektionens hemsida, Framåtriktad information Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt, bland annat Riskfaktorer, Bakgrund och motiv, Marknadsöversikt, Verksamhetsbeskrivning samt Kommentar till den finansiella utvecklingen och inkluderar uttalanden rörande Arcams nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden kan identifieras utifrån sammanhanget. Även om Arcam anser att dessa framåtriktade uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar är de osäkra till sin natur och Arcam kan inte på något sätt garantera att sådana uttalanden kommer att förverkligas utan faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Arcam verksamhet påverkas av. Sådana faktorer nämns under avsnittet Riskfaktorer. Framåtriktade uttalanden i Prospektet gäller endast vid tidpunkten för Prospektet och Arcam gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Presentation av finansiell information Arcams finansiella rapporter för räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012, vilka upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards såsom de antagits av EU ( IFRS ), införlivas genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. 2 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

3 Innehåll SAMMANFATTNING... 4 RISKFAKTORER... 9 BAKGRUND OCH MOTIV MARKNADSÖVERSIKT AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL OCH STRATEGIER VERKSAMHETSBESKRIVNING FINANSIELL ÖVERSIKT KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER BOLAGSSTYRNING LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE BOLAGSORDNING ADRESSER DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR AM Additive Manufacturing, en tillverkningsteknik med vilken detaljer byggs upp lager för lager direkt från CAD-data. Arcam eller Bolaget Arcam AB (publ), org. nr D-CAD 3 Dimensional Computer Aided Design. Samlingsnamn för digitalt baserad design och skapande av tekniska ritningar i tre dimensioner som används för konstruktion. EBM Electron Beam Melting (Elektronstrålesmältning). Den metod Arcam utvecklat för att på ett kontrollerat sätt kunna smälta metallpulver och tillverka metalldetaljer från ett 3D-CAD underlag. Koncernen Arcam med samtliga dotterbolag. NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Stockholm AB, org. nr Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB, org. nr SEK/KSEK/MSEK Svenska kronor/ tusen svenska kronor/ miljoner svenska kronor. USD/KUSD/MUSD Prospektet Amerikanska dollar/ tusen amerikanska dollar/ miljoner amerikanska dollar. Föreliggande prospekt. PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 3

4 Sammanfattning Prospektsammanfattningar består av punkter som ska innehålla viss information. Dessa punkter är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller de punkter som ska ingå i en sammanfattning avseende en notering av aktier på en reglerad marknad såsom NASDAQ OMX Stockholm. Eftersom några andra punkter inte behöver ingå, finns det luckor i numreringen av punkterna. Även om en punkt i och för sig ska ingå i nu aktuell sammanfattning kan det förekomma att relevant information beträffande sådan punkt saknas. I dessa fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av informationskravet tillsammans med angivelsen Ej tillämplig. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Introduktion och varningar A.2 Samtycke till användning av Prospektet Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet, Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida, Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds, och Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Firma Bolagets registrerade firma är Arcam Aktiebolag (publ), org. nr Bolagets aktier handlas idag på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ARCM med ISIN-kod SE En handelspost uppgår till en (1) aktie. B.2 Säte och bolagsform B.3 Beskrivning av emittentens verksamhet Bolagets säte är i Mölndal, Sverige. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag registrerat i Sverige och bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Bolaget arbetar med agenter på de geografiska marknaderna Australien, Kina, Sydkorea, Frankrike, Israel, Italien, Storbritannien, Turkiet samt Tyskland och med egen försäljningsorganisation i USA och Norden. B.4a Tendenser Följande tendenser har under 2013 påverkat samt påverkar Arcam och de branscher där Bolaget är verksamt. Marknaden för ortopediska implantat är en växande marknad som är på väg att mogna vilket ökar priskonkurrensen och bromsar in tillväxten. Produktdifferentiering och kostnadsbesparingar blir en allt större utmaning för tillverkarna av ortopediska implantat, något som Arcams system hjälper kunderna att göra. Flygindustrin är en stor och stadigt växande marknad som karaktäriseras av optimerade komponenter som produceras i små serier. En viktig drivkraft inom flygindustrin är framtagandet av lättare och bränsleeffektivare flygplan, vilket ställer högra krav på nya komponenter och dess geometri. Tillverkningen av serier i avancerade och dyra material inom flygindustrin ökar vilket leder till högre krav på mindre spill. Kännedomen om och intresset för Arcams produkter ökar i samband med 4 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

5 den uppmärksamhet som riktas mot system för Additive Manufacturing, det vill säga verktygsfri tillverkning av produkter direkt från tredimensionella ritningar (3D-CAD), i media och hos allmänheten. Tendenserna nämnda ovan har bidragit positivt till Arcams tillväxt och förväntas ge en fortsatt positiv effekt på Bolagets försäljning av system och produkter på eftermarknaden framöver. B.5 Koncern Arcam AB är moderbolag i Koncernen som består av fem direkt eller indirekt ägda dotterbolag. B.6 Större aktieägare m.m. I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt innehav (så kallad flaggning) 5 procent av samtliga aktier eller av röstetalet för samtliga aktier. Nedan visas anmälningspliktiga innehav i Bolaget per den 29 november Arcam har inte kännedom om något indirekt ägande av anmälningspliktigt innehav. Aktieägare Antal aktier Andel (%) Stiftelsen Industrifonden ,94 Briban Invest ,73 Källa: Euroclear Sweden AB B.7 Utvald finansiell information Koncernens resultaträkningar i sammandrag 1 jan - 30 sep 1 jan - 31 dec MSEK Rörelsens Intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av immateriella anl. tillgångar Avskrivning av materiella anl. tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansnetto Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden Resultat per aktie före utspädning Resultat per aktie efter utspädning PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 5

6 Koncernens balansräkningar i sammandrag 30 Sep 31 Dec MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital SKULDER Kortfristiga skulder, ej räntebärande Summa eget kapital och skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckningar Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Koncernens kassaflödesanalyser och nyckeltal i sammandrag MSEK KASSAFLÖDESANALYS 1 jan - 30 sep 1 jan - 31 dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändingar av rörelsekapitalet Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamehten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Tillväxt nettoomsättning, % 73.2% 24.0% 29.1% 19.1% 21.5% Rörelsemarginal, % 5.7% -0.5% 10.3% 4.3% 1.9% Vinstmarginal, % 5.8% 1.6% 10.3% 4.8% 1.9% Avkastning på totalt kapital, % 4.0% 1.3% 12.1% 5.6% 2.2% Avkastning på eget kapital, % 5.6% 2.1% 20.1% 8.7% 3.0% Kapitalstruktur Soliditet, % 77.5% 60.3% 60.2% 60.3% 68.1% Nettokassa Skuldsättningsgrad, % Data per aktie Antal aktier vid periodens slut1, tusental 4,185 3,735 3,735 3,686 3,686 Resultat per aktie före utspädning, SEK Resultat per aktie efter utspädning, SEK Eget kapital per aktie, SEK Utdeltning per aktie, SEK Anställda Antal anställda, medelantal PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

7 Väsentliga händelser efter den 30 september 2013 Sedan den 30 september 2013 har Bolaget erhållit 10 orders på EBM -system från kunder. Bolaget lanserade den 4 december 2013 en ny generations EBM -system för industriell produktion inom flygindustrin, Arcam Q20. Den 12 december 2013 ingick Bolaget ett avtal att förvärva AP&C-divisionen inom Raymor Industries. Den 16 december 2013 beslutade Bolaget att genomföra en riktad nyemission som tillförde Bolaget 348 MSEK i eget kapital före emissionskostnader. B.8 Utvald proformaredovisning B.9 Resultatprognos B.10 Revisionsanmärkning B.11 Rörelsekapital Ej tillämplig. Bolaget har inte upprättat proformaredovisning. Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat. Ej tillämplig. Det finns inga anmärkningar i revisionsberättelserna beträffande räkenskapsåren 2010, 2011 och Bolaget har tillräckligt rörelsekapital för sina aktuella behov under den kommande tolvmånadersperioden. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Värdepapper som tas upp till handel C.2 Denominering C.3 Totalt antal aktier i Bolaget C.4 Rättigheter som sammanhänger med värdepapperna C.5 Inskränkningar i den fria överlåtbarheten C.6 Upptagande till handel C.7 Utdelningspolicy Aktier i Arcam (ISIN-kod SE ). Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK). Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till ,50 SEK, fördelat på aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 4,00 SEK. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst på bolagsstämman. Aktierna medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst samt till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclear Swedens försorg. Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Aktieägarna har normalt sett företrädesrätt vid teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler, såvida inte bolagsstämman, eller styrelsen efter bolagstämmans bemyndigande, beslutar om undantag härifrån. Ej tillämplig. Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta Bolagets aktier. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm. Arcam har hittills inte beslutat om eller utbetalat någon utdelning. För närvarande återinvesteras eventuella vinster för att kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen i Bolaget. I överväganden om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen. AVSNITT D RISKER D.1 Huvudsakliga risker relaterade till emittenten eller Arcams verksamhet är förenad med risker som kan ha väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, rörelseresultat eller framtidsutsikter eller medföra att värdet på Arcams aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i Arcam förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Arcam eller branschen samt risker förenade med aktien. Dessa risker inkluderar bl.a. följande huvudsakliga PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 7

8 branschen D.3 Risker relaterade till värdepapperna verksamhets- och branschrelaterade risker: Arcam är beroende av relationen med sina viktigaste kunder. Förlust av en eller flera av Bolagets största kunder skulle kunna ha en negativ inverkan på Arcams verksamhet, finansiella ställning och resultat; Marknaden för Additive Manufacturing är utsatt för konkurrens från olika aktörer i värdekedjan; Förvärv kan resultera i operationella problem och andra negativa konsekvenser vilka kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat; En förändring av konjunkturen i allmänhet och utsikterna för flygindustrin eller implantatindustrin i synnerhet kan komma att påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt; Om Arcam inte lyckas bygga upp och hantera en växande organisation kan Bolaget påverkas negativt; och Arcam är beroende av att erhålla nya och skydda befintliga patent samt att därutöver inte bedömas göra intrång i andras immateriella rättigheter. Det kan även finnas andra risker som ännu inte är kända för Bolaget. De huvudsakliga riskerna relaterade till Arcams aktie inkluderar risker avseende aktiekurs och likviditet, utdelning samt aktieägare med betydande inflytande, däribland att: aktiekursen inte kommer att utvecklas positivt; Bolaget i framtiden genomför nyemissioner vilket för innehavare av aktie i Bolaget kan minska proportionellt ägande och röstandel samt vinst per aktie; aktiekursen genomgår stora negativa variationer; Bolagets större aktieägare påverkar sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma eller förhindrar ett offentligt uppköpserbjudande av Bolaget; och att Bolaget inte kommer att lämna utdelning. AVSNITT E Erbjudande Det kan även finnas andra risker som ännu inte är kända för Bolaget. E.1 Emissionsbelopp och emissionskostnader Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. E.2a Motiv och användning av emissionslikviden Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. E.3 Former och villkor E.4 Intressekonflikter m.m. E.5 Säljande aktieägare/ Lock upavtal E.6 Utspädningseffekt E.7 Kostnader som åläggs investerare Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. 8 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

9 Riskfaktorer Arcams verksamhet är förknippad med risk. Med risker avser Arcam händelser som kan leda till verksamhetsavbrott, skador eller förluster och därmed avsevärd negativ inverkan på möjligheten att uppnå Koncernens mål. Var och en av nedanstående risker samt övriga risker och osäkerheter som nämns i Prospektet kan ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, rörelseresultat eller framtidsutsikter eller medföra att värdet på Arcams aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i Arcam förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Nedan anges de riskfaktorer som bedöms ha särskild betydelse för Koncernens framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte angivna i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för Arcam, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en väsentlig negativ inverkan på Arcams verksamhet, finansiella ställning och resultat. Detta Prospekt innehåller framåtriktade uttalanden vilka är föremål för risker och osäkerheter. Bolagets faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtriktade uttalandena. Faktorer som kan leda till sådana skillnader beskrivs nedan. Risker relaterade till Arcams verksamhet och marknad Marknaden karakteriseras av långa införsäljningsprocesser och tidpunkten för kundernas orderläggning kan påverka Bolagets resultat negativt Arcam möter ett stort intresse för sin teknologi. Försiktighet vid investeringar i ny teknologi är emellertid stor och införsäljningstiden lång. Uppbyggnad av en marknadsorganisation är förenad med väsentliga kostnader. Arcams strategi är att dels arbeta med direktförsäljning gentemot slutkunder och dels arbeta med indirekt försäljning genom att samarbeta med lokala agenter och distributörer. USA och Norden bearbetas genom direktförsäljning och på Bolagets övriga marknader bearbetas kunder genom agenter och distributörer. Internationella satsningar sker i första hand på de marknader som är stora användare av Additive Manufacturing. Bearbetningen av kunderna är både tids- och resurskrävande, då kunderna är mycket noggranna i sin utvärdering av teknologin. Bolaget verkar på en marknad som kan karakteriseras av långa införsäljningsprocesser vilket medför en stor prognososäkerhet. En senareläggning av orders kan innebära en avsevärd negativ påverkan på Bolagets årsomsättning och resultat. Om Arcam förlorar en agent eller distributör på en viktig marknad kan det påverka Bolagets omsättning och resultat negativt Arcam har som målsättning att arbeta nära sina agenter och distributörer för att bygga långsiktiga relationer med dessa. Bolagets viktigaste marknader är USA och Europa. Bolaget arbetar med agenter på de geografiska marknaderna Australien, Kina, Sydkorea, Frankrike, Israel, Italien, Storbritannien, Turkiet samt Tyskland, med en distributör på den japanska marknaden och med egen försäljningsorganisation i USA och Norden. Styrelsen bedömer, att Arcam för närvarande inte är beroende av någon enskild agent eller distributör utan att marknadsförutsättningarna för tillfället är av sådan karaktär att Bolaget har möjligheter att täcka eventuella bortfall av enskilda befintliga agenter och distributörer med nya. Trots detta kan förlust av en agent eller distributör på någon av Arcams viktigaste marknader på kort sikt medföra en negativ påverkan på Bolagets omsättning och resultat. Om de företag som Arcam kommer att ingå eller redan har ingått samarbets- eller licensavtal med inte uppfyller sina åtaganden enligt ingångna avtal kan det komma att ha negativ inverkan på Bolagets omsättning och resultat. Om Arcam skulle förlora nyckelpersoner finns det risk att Bolaget inte kan genomföra sin affärsstrategi eller utveckla nya produkter Arcam hade per den per den 30 september anställda, varav merparten är anställda inom Forskning & Utveckling och inom Service & Support. Flera av de anställda besitter mycket hög kompetens inom sina respektive områden. Om viktiga kompetenta personer väljer att avsluta sin anställning hos Arcam kan det komma att påverka Bolagets möjligheter att utveckla nya produkter och/eller vidareutveckla Bolagets teknik vilket kan påverka försäljningen negativt. Därutöver planerar Bolaget för en expansion, vilken kommer att innebära ett antal nyrekryteringar. Skulle nyrekryteringar utebli eller misslyckas kan detta medföra svårigheter för Bolaget att uppvisa tillväxt vilket i sin tur kan påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt. Konkurrensen om kvalificerade individer aktuella för positioner i företagsledningen, och ledande roller inom marknadsföring, utveckling och försäljning på olika geografiska marknader är hård, vilket kan försvåra både nyrekryteringar och att behålla befintliga anställda. Anställda har ingått anställningsavtal med Arcam, vilka innefattar sekretessklausuler och konkurrensbegränsning PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 9

10 under anställningstiden. Förlust av viktiga medarbetare eller oförmågan att inom rimlig tid ersätta medarbetare som avslutat sin anställning skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om Arcam inte lyckas bygga upp och hantera en växande organisation kan Bolaget påverkas negativt Arcam planerar för vidare expansion av verksamheten med tillväxt i omsättning och lönsamhet de kommande åren. Även om de underliggande fundamentala drivkrafterna för Arcams två marknader, ortopedimarknaden och flygindustrin, utvecklas som Bolaget förväntar sig, kan oförmåga att hantera stora organisatoriska förändringar skapa problem för Bolaget. Expansionsplanerna kräver att Bolaget lyckas vidareutveckla befintliga och ta fram nya produkter som kunderna vill köpa och att kunderna vill ha Arcam som leverantör och partner. För att vara framgångsrikt behöver Bolaget gradvis utöka den befintliga organisationen. Om Arcam misslyckas med att utöka organisationen i jämn takt på alla områden finns risk för att vissa funktioner blir eftersatta vilket i förlängningen kan påverka kunderna negativt. Om detta skulle ske finns risk för att Bolagets affärsverksamhet påverkas vilket skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Arcam är beroende av relationen med sina viktigaste kunder. Förlust av en eller flera av Bolagets största kunder skulle ha en negativ inverkan på Arcams verksamhet, finansiella ställning och resultat Under 2012 tog Arcam orders på 24 system, varav 16 system såldes till befintliga kunder. Försäljning av system utgjorde under 2012 totalt cirka 68 procent av Arcams omsättning. Resterande andel om cirka 32 procent av omsättningen utgjordes under 2012 av eftermarknad, vilket innefattar kundsupport och service samt metallpulver och andra förbrukningsvaror som används vid tillverkning med hjälp av Arcams system. Eftermarknaden har växt kraftigt som andel av Koncernens omsättning utgjorde eftermarknaden endast 10,2 procent av Arcams omsättning. Trots att Bolagets eftermarknad har utgjort en ökande andel av Bolagets totala omsättning under de senaste åren är Arcam fortfarande beroende av enskilda systemorder från befintliga och nya kunder. Under 2012 utgjorde Bolagets största kund cirka 15 procent av nettoomsättningen. Även om Bolagets relationer med sina största kunder består, kan kundernas efterfrågan avseende Bolagets produkter och tjänster komma att minska, till exempel till följd av strategibeslut, förlorade marknadsandelar eller ändrad produktefterfrågan hos slutkund. Sådana förändringar i efterfrågan eller förlust av en eller flera av Bolagets största kunder skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Några få leverantörer är av central betydelse för Arcams verksamhet Per den 30 september 2013 hade Arcam en orderstock om 11 system, med beräknad leverans under 2013 och Iordningställande av beställda system utförs av Arcams personal i egna lokaler. Vissa komponenter som är avgörande för systemens prestanda och funktion, bland annat det elektromagnetiska linssystemet, tillverkas av Arcam. I övrigt färdigställs delsystem av underleverantörer i så stor utsträckning som möjligt, vilket minskar behovet av egen tillverkningskapacitet. Då en stor del av de ingående komponenterna tillverkas av underleverantörer utgör planering av inköp, upprättande av specifikationer, upphandling och kvalitetssäkring hos leverantörer samt säkra leveranser en viktig del i Arcams driftsäkerhetsarbete. Huvuddelen av Arcams leverantörer är lokaliserade i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Betydande störningar, kvalitetsproblem eller andra negativa händelser som påverkar Bolagets relation med någon eller några av dessa större leverantörer skulle kunna resultera i ytterligare kostnader och påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Om Arcam behöver ersätta någon av dess främsta leverantörer kan Bolaget ställas inför risker och kostnader kring en sådan övergång. Vidare skulle det kunna få väsentliga negativa effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning om Bolaget inte lyckas ersätta någon av de större leverantörerna på kommersiellt rimliga villkor, eller överhuvudtaget. Om någon av Bolagets leverantörer skulle avsluta sitt samarbete med Arcam, eller om de av annan anledning inte skulle kunna leverera sina tjänster, finns det risk att Arcam inte kan sluta avtal med nya leverantörer inom önskvärd tid för att säkerställa befintlig eller framtida orderstock. En sådan situation skulle försvåra för Arcam att upprätthålla hela eller delar av sin verksamhet, vilket skulle påverka Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning negativt. Om efterfrågan på komponenter och produktionskapacitet skulle öka, kommer även tillverkningskostnaderna på Bolagets produkter att öka. En annan konsekvens av ökad efterfrågan 10 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) 0 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) VIKTIG INFORMATION Företrädesemissionen i korthet Med Cortus Energy eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhanget,

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Upprättande och registrering av Prospekt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DU KOMMER SOM AKTIEÄGARE I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) ATT ERHÅLLA TECKNINGSRÄTTER. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm VIKTIG INFORMATION Sportamore AB (publ) organisationsnummer 556788-8614 har upprättat detta prospekt i samband med en övervägd

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Nyemission 2014 2 X X X X X VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet har upprättats av Active Biotech AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980)

Läs mer