Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)"

Transkript

1 Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

2 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet har upprättats enbart med anledning av att styrelsen i Arcam med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 6 december 2013, den 16 december 2013 beslutade att emittera nya aktier för upptagande till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Prospektet utgör inte någon inbjudan att teckna eller på annat sätt förvärva aktier i Arcam, vare sig i Sverige eller någon annan jurisdiktion. Distribution av Prospektet är föremål för legala begränsningar. Prospektet får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Arcam har inte vidtagit, och kommer inte att vidta, någon åtgärd för att tillåta ett erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon jurisdiktion i samband med att de nyemitterade aktierna tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Personer som mottar exemplar av Prospektet, eller önskar investera i Arcam, måste informera sig om och följa nämnda begränsningar. Åtgärder i strid med begränsningarna kan utgöra brott mot värdepapperslagstiftningen i relevanta jurisdiktioner. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Arcam har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än vad som framgår av Prospektet och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Arcam och Arcam ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Offentliggörandet av Prospektet innebär inte att informationen i Prospektet är korrekt och aktuell vid någon annan tidpunkt än per dagen för godkännande av Prospektet eller att det inte har förekommit någon förändring i Arcams verksamhet efter nämnda dag. Prospektet finns tillgängligt på Arcams huvudkontor och hemsida samt på Finansinspektionens hemsida, Framåtriktad information Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt, bland annat Riskfaktorer, Bakgrund och motiv, Marknadsöversikt, Verksamhetsbeskrivning samt Kommentar till den finansiella utvecklingen och inkluderar uttalanden rörande Arcams nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden kan identifieras utifrån sammanhanget. Även om Arcam anser att dessa framåtriktade uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar är de osäkra till sin natur och Arcam kan inte på något sätt garantera att sådana uttalanden kommer att förverkligas utan faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Arcam verksamhet påverkas av. Sådana faktorer nämns under avsnittet Riskfaktorer. Framåtriktade uttalanden i Prospektet gäller endast vid tidpunkten för Prospektet och Arcam gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Presentation av finansiell information Arcams finansiella rapporter för räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012, vilka upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards såsom de antagits av EU ( IFRS ), införlivas genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. 2 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

3 Innehåll SAMMANFATTNING... 4 RISKFAKTORER... 9 BAKGRUND OCH MOTIV MARKNADSÖVERSIKT AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL OCH STRATEGIER VERKSAMHETSBESKRIVNING FINANSIELL ÖVERSIKT KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER BOLAGSSTYRNING LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE BOLAGSORDNING ADRESSER DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR AM Additive Manufacturing, en tillverkningsteknik med vilken detaljer byggs upp lager för lager direkt från CAD-data. Arcam eller Bolaget Arcam AB (publ), org. nr D-CAD 3 Dimensional Computer Aided Design. Samlingsnamn för digitalt baserad design och skapande av tekniska ritningar i tre dimensioner som används för konstruktion. EBM Electron Beam Melting (Elektronstrålesmältning). Den metod Arcam utvecklat för att på ett kontrollerat sätt kunna smälta metallpulver och tillverka metalldetaljer från ett 3D-CAD underlag. Koncernen Arcam med samtliga dotterbolag. NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Stockholm AB, org. nr Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB, org. nr SEK/KSEK/MSEK Svenska kronor/ tusen svenska kronor/ miljoner svenska kronor. USD/KUSD/MUSD Prospektet Amerikanska dollar/ tusen amerikanska dollar/ miljoner amerikanska dollar. Föreliggande prospekt. PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 3

4 Sammanfattning Prospektsammanfattningar består av punkter som ska innehålla viss information. Dessa punkter är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller de punkter som ska ingå i en sammanfattning avseende en notering av aktier på en reglerad marknad såsom NASDAQ OMX Stockholm. Eftersom några andra punkter inte behöver ingå, finns det luckor i numreringen av punkterna. Även om en punkt i och för sig ska ingå i nu aktuell sammanfattning kan det förekomma att relevant information beträffande sådan punkt saknas. I dessa fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av informationskravet tillsammans med angivelsen Ej tillämplig. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Introduktion och varningar A.2 Samtycke till användning av Prospektet Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet, Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida, Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds, och Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Firma Bolagets registrerade firma är Arcam Aktiebolag (publ), org. nr Bolagets aktier handlas idag på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ARCM med ISIN-kod SE En handelspost uppgår till en (1) aktie. B.2 Säte och bolagsform B.3 Beskrivning av emittentens verksamhet Bolagets säte är i Mölndal, Sverige. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag registrerat i Sverige och bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Bolaget arbetar med agenter på de geografiska marknaderna Australien, Kina, Sydkorea, Frankrike, Israel, Italien, Storbritannien, Turkiet samt Tyskland och med egen försäljningsorganisation i USA och Norden. B.4a Tendenser Följande tendenser har under 2013 påverkat samt påverkar Arcam och de branscher där Bolaget är verksamt. Marknaden för ortopediska implantat är en växande marknad som är på väg att mogna vilket ökar priskonkurrensen och bromsar in tillväxten. Produktdifferentiering och kostnadsbesparingar blir en allt större utmaning för tillverkarna av ortopediska implantat, något som Arcams system hjälper kunderna att göra. Flygindustrin är en stor och stadigt växande marknad som karaktäriseras av optimerade komponenter som produceras i små serier. En viktig drivkraft inom flygindustrin är framtagandet av lättare och bränsleeffektivare flygplan, vilket ställer högra krav på nya komponenter och dess geometri. Tillverkningen av serier i avancerade och dyra material inom flygindustrin ökar vilket leder till högre krav på mindre spill. Kännedomen om och intresset för Arcams produkter ökar i samband med 4 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

5 den uppmärksamhet som riktas mot system för Additive Manufacturing, det vill säga verktygsfri tillverkning av produkter direkt från tredimensionella ritningar (3D-CAD), i media och hos allmänheten. Tendenserna nämnda ovan har bidragit positivt till Arcams tillväxt och förväntas ge en fortsatt positiv effekt på Bolagets försäljning av system och produkter på eftermarknaden framöver. B.5 Koncern Arcam AB är moderbolag i Koncernen som består av fem direkt eller indirekt ägda dotterbolag. B.6 Större aktieägare m.m. I Sverige är den lägsta gränsen för anmälningspliktigt innehav (så kallad flaggning) 5 procent av samtliga aktier eller av röstetalet för samtliga aktier. Nedan visas anmälningspliktiga innehav i Bolaget per den 29 november Arcam har inte kännedom om något indirekt ägande av anmälningspliktigt innehav. Aktieägare Antal aktier Andel (%) Stiftelsen Industrifonden ,94 Briban Invest ,73 Källa: Euroclear Sweden AB B.7 Utvald finansiell information Koncernens resultaträkningar i sammandrag 1 jan - 30 sep 1 jan - 31 dec MSEK Rörelsens Intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av immateriella anl. tillgångar Avskrivning av materiella anl. tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansnetto Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden Resultat per aktie före utspädning Resultat per aktie efter utspädning PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 5

6 Koncernens balansräkningar i sammandrag 30 Sep 31 Dec MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital SKULDER Kortfristiga skulder, ej räntebärande Summa eget kapital och skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckningar Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Koncernens kassaflödesanalyser och nyckeltal i sammandrag MSEK KASSAFLÖDESANALYS 1 jan - 30 sep 1 jan - 31 dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändingar av rörelsekapitalet Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamehten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Tillväxt nettoomsättning, % 73.2% 24.0% 29.1% 19.1% 21.5% Rörelsemarginal, % 5.7% -0.5% 10.3% 4.3% 1.9% Vinstmarginal, % 5.8% 1.6% 10.3% 4.8% 1.9% Avkastning på totalt kapital, % 4.0% 1.3% 12.1% 5.6% 2.2% Avkastning på eget kapital, % 5.6% 2.1% 20.1% 8.7% 3.0% Kapitalstruktur Soliditet, % 77.5% 60.3% 60.2% 60.3% 68.1% Nettokassa Skuldsättningsgrad, % Data per aktie Antal aktier vid periodens slut1, tusental 4,185 3,735 3,735 3,686 3,686 Resultat per aktie före utspädning, SEK Resultat per aktie efter utspädning, SEK Eget kapital per aktie, SEK Utdeltning per aktie, SEK Anställda Antal anställda, medelantal PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

7 Väsentliga händelser efter den 30 september 2013 Sedan den 30 september 2013 har Bolaget erhållit 10 orders på EBM -system från kunder. Bolaget lanserade den 4 december 2013 en ny generations EBM -system för industriell produktion inom flygindustrin, Arcam Q20. Den 12 december 2013 ingick Bolaget ett avtal att förvärva AP&C-divisionen inom Raymor Industries. Den 16 december 2013 beslutade Bolaget att genomföra en riktad nyemission som tillförde Bolaget 348 MSEK i eget kapital före emissionskostnader. B.8 Utvald proformaredovisning B.9 Resultatprognos B.10 Revisionsanmärkning B.11 Rörelsekapital Ej tillämplig. Bolaget har inte upprättat proformaredovisning. Ej tillämplig. Prospektet innehåller inte någon resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat. Ej tillämplig. Det finns inga anmärkningar i revisionsberättelserna beträffande räkenskapsåren 2010, 2011 och Bolaget har tillräckligt rörelsekapital för sina aktuella behov under den kommande tolvmånadersperioden. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Värdepapper som tas upp till handel C.2 Denominering C.3 Totalt antal aktier i Bolaget C.4 Rättigheter som sammanhänger med värdepapperna C.5 Inskränkningar i den fria överlåtbarheten C.6 Upptagande till handel C.7 Utdelningspolicy Aktier i Arcam (ISIN-kod SE ). Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK). Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till ,50 SEK, fördelat på aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 4,00 SEK. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst på bolagsstämman. Aktierna medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst samt till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclear Swedens försorg. Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Aktieägarna har normalt sett företrädesrätt vid teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler, såvida inte bolagsstämman, eller styrelsen efter bolagstämmans bemyndigande, beslutar om undantag härifrån. Ej tillämplig. Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta Bolagets aktier. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm. Arcam har hittills inte beslutat om eller utbetalat någon utdelning. För närvarande återinvesteras eventuella vinster för att kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen i Bolaget. I överväganden om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen. AVSNITT D RISKER D.1 Huvudsakliga risker relaterade till emittenten eller Arcams verksamhet är förenad med risker som kan ha väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, rörelseresultat eller framtidsutsikter eller medföra att värdet på Arcams aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i Arcam förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Arcam eller branschen samt risker förenade med aktien. Dessa risker inkluderar bl.a. följande huvudsakliga PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 7

8 branschen D.3 Risker relaterade till värdepapperna verksamhets- och branschrelaterade risker: Arcam är beroende av relationen med sina viktigaste kunder. Förlust av en eller flera av Bolagets största kunder skulle kunna ha en negativ inverkan på Arcams verksamhet, finansiella ställning och resultat; Marknaden för Additive Manufacturing är utsatt för konkurrens från olika aktörer i värdekedjan; Förvärv kan resultera i operationella problem och andra negativa konsekvenser vilka kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat; En förändring av konjunkturen i allmänhet och utsikterna för flygindustrin eller implantatindustrin i synnerhet kan komma att påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt; Om Arcam inte lyckas bygga upp och hantera en växande organisation kan Bolaget påverkas negativt; och Arcam är beroende av att erhålla nya och skydda befintliga patent samt att därutöver inte bedömas göra intrång i andras immateriella rättigheter. Det kan även finnas andra risker som ännu inte är kända för Bolaget. De huvudsakliga riskerna relaterade till Arcams aktie inkluderar risker avseende aktiekurs och likviditet, utdelning samt aktieägare med betydande inflytande, däribland att: aktiekursen inte kommer att utvecklas positivt; Bolaget i framtiden genomför nyemissioner vilket för innehavare av aktie i Bolaget kan minska proportionellt ägande och röstandel samt vinst per aktie; aktiekursen genomgår stora negativa variationer; Bolagets större aktieägare påverkar sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma eller förhindrar ett offentligt uppköpserbjudande av Bolaget; och att Bolaget inte kommer att lämna utdelning. AVSNITT E Erbjudande Det kan även finnas andra risker som ännu inte är kända för Bolaget. E.1 Emissionsbelopp och emissionskostnader Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. E.2a Motiv och användning av emissionslikviden Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. E.3 Former och villkor E.4 Intressekonflikter m.m. E.5 Säljande aktieägare/ Lock upavtal E.6 Utspädningseffekt E.7 Kostnader som åläggs investerare Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. Ej tillämplig. Prospektet innehåller inget erbjudande. 8 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

9 Riskfaktorer Arcams verksamhet är förknippad med risk. Med risker avser Arcam händelser som kan leda till verksamhetsavbrott, skador eller förluster och därmed avsevärd negativ inverkan på möjligheten att uppnå Koncernens mål. Var och en av nedanstående risker samt övriga risker och osäkerheter som nämns i Prospektet kan ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, rörelseresultat eller framtidsutsikter eller medföra att värdet på Arcams aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i Arcam förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Nedan anges de riskfaktorer som bedöms ha särskild betydelse för Koncernens framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte angivna i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för Arcam, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en väsentlig negativ inverkan på Arcams verksamhet, finansiella ställning och resultat. Detta Prospekt innehåller framåtriktade uttalanden vilka är föremål för risker och osäkerheter. Bolagets faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtriktade uttalandena. Faktorer som kan leda till sådana skillnader beskrivs nedan. Risker relaterade till Arcams verksamhet och marknad Marknaden karakteriseras av långa införsäljningsprocesser och tidpunkten för kundernas orderläggning kan påverka Bolagets resultat negativt Arcam möter ett stort intresse för sin teknologi. Försiktighet vid investeringar i ny teknologi är emellertid stor och införsäljningstiden lång. Uppbyggnad av en marknadsorganisation är förenad med väsentliga kostnader. Arcams strategi är att dels arbeta med direktförsäljning gentemot slutkunder och dels arbeta med indirekt försäljning genom att samarbeta med lokala agenter och distributörer. USA och Norden bearbetas genom direktförsäljning och på Bolagets övriga marknader bearbetas kunder genom agenter och distributörer. Internationella satsningar sker i första hand på de marknader som är stora användare av Additive Manufacturing. Bearbetningen av kunderna är både tids- och resurskrävande, då kunderna är mycket noggranna i sin utvärdering av teknologin. Bolaget verkar på en marknad som kan karakteriseras av långa införsäljningsprocesser vilket medför en stor prognososäkerhet. En senareläggning av orders kan innebära en avsevärd negativ påverkan på Bolagets årsomsättning och resultat. Om Arcam förlorar en agent eller distributör på en viktig marknad kan det påverka Bolagets omsättning och resultat negativt Arcam har som målsättning att arbeta nära sina agenter och distributörer för att bygga långsiktiga relationer med dessa. Bolagets viktigaste marknader är USA och Europa. Bolaget arbetar med agenter på de geografiska marknaderna Australien, Kina, Sydkorea, Frankrike, Israel, Italien, Storbritannien, Turkiet samt Tyskland, med en distributör på den japanska marknaden och med egen försäljningsorganisation i USA och Norden. Styrelsen bedömer, att Arcam för närvarande inte är beroende av någon enskild agent eller distributör utan att marknadsförutsättningarna för tillfället är av sådan karaktär att Bolaget har möjligheter att täcka eventuella bortfall av enskilda befintliga agenter och distributörer med nya. Trots detta kan förlust av en agent eller distributör på någon av Arcams viktigaste marknader på kort sikt medföra en negativ påverkan på Bolagets omsättning och resultat. Om de företag som Arcam kommer att ingå eller redan har ingått samarbets- eller licensavtal med inte uppfyller sina åtaganden enligt ingångna avtal kan det komma att ha negativ inverkan på Bolagets omsättning och resultat. Om Arcam skulle förlora nyckelpersoner finns det risk att Bolaget inte kan genomföra sin affärsstrategi eller utveckla nya produkter Arcam hade per den per den 30 september anställda, varav merparten är anställda inom Forskning & Utveckling och inom Service & Support. Flera av de anställda besitter mycket hög kompetens inom sina respektive områden. Om viktiga kompetenta personer väljer att avsluta sin anställning hos Arcam kan det komma att påverka Bolagets möjligheter att utveckla nya produkter och/eller vidareutveckla Bolagets teknik vilket kan påverka försäljningen negativt. Därutöver planerar Bolaget för en expansion, vilken kommer att innebära ett antal nyrekryteringar. Skulle nyrekryteringar utebli eller misslyckas kan detta medföra svårigheter för Bolaget att uppvisa tillväxt vilket i sin tur kan påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt. Konkurrensen om kvalificerade individer aktuella för positioner i företagsledningen, och ledande roller inom marknadsföring, utveckling och försäljning på olika geografiska marknader är hård, vilket kan försvåra både nyrekryteringar och att behålla befintliga anställda. Anställda har ingått anställningsavtal med Arcam, vilka innefattar sekretessklausuler och konkurrensbegränsning PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 9

10 under anställningstiden. Förlust av viktiga medarbetare eller oförmågan att inom rimlig tid ersätta medarbetare som avslutat sin anställning skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om Arcam inte lyckas bygga upp och hantera en växande organisation kan Bolaget påverkas negativt Arcam planerar för vidare expansion av verksamheten med tillväxt i omsättning och lönsamhet de kommande åren. Även om de underliggande fundamentala drivkrafterna för Arcams två marknader, ortopedimarknaden och flygindustrin, utvecklas som Bolaget förväntar sig, kan oförmåga att hantera stora organisatoriska förändringar skapa problem för Bolaget. Expansionsplanerna kräver att Bolaget lyckas vidareutveckla befintliga och ta fram nya produkter som kunderna vill köpa och att kunderna vill ha Arcam som leverantör och partner. För att vara framgångsrikt behöver Bolaget gradvis utöka den befintliga organisationen. Om Arcam misslyckas med att utöka organisationen i jämn takt på alla områden finns risk för att vissa funktioner blir eftersatta vilket i förlängningen kan påverka kunderna negativt. Om detta skulle ske finns risk för att Bolagets affärsverksamhet påverkas vilket skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Arcam är beroende av relationen med sina viktigaste kunder. Förlust av en eller flera av Bolagets största kunder skulle ha en negativ inverkan på Arcams verksamhet, finansiella ställning och resultat Under 2012 tog Arcam orders på 24 system, varav 16 system såldes till befintliga kunder. Försäljning av system utgjorde under 2012 totalt cirka 68 procent av Arcams omsättning. Resterande andel om cirka 32 procent av omsättningen utgjordes under 2012 av eftermarknad, vilket innefattar kundsupport och service samt metallpulver och andra förbrukningsvaror som används vid tillverkning med hjälp av Arcams system. Eftermarknaden har växt kraftigt som andel av Koncernens omsättning utgjorde eftermarknaden endast 10,2 procent av Arcams omsättning. Trots att Bolagets eftermarknad har utgjort en ökande andel av Bolagets totala omsättning under de senaste åren är Arcam fortfarande beroende av enskilda systemorder från befintliga och nya kunder. Under 2012 utgjorde Bolagets största kund cirka 15 procent av nettoomsättningen. Även om Bolagets relationer med sina största kunder består, kan kundernas efterfrågan avseende Bolagets produkter och tjänster komma att minska, till exempel till följd av strategibeslut, förlorade marknadsandelar eller ändrad produktefterfrågan hos slutkund. Sådana förändringar i efterfrågan eller förlust av en eller flera av Bolagets största kunder skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Några få leverantörer är av central betydelse för Arcams verksamhet Per den 30 september 2013 hade Arcam en orderstock om 11 system, med beräknad leverans under 2013 och Iordningställande av beställda system utförs av Arcams personal i egna lokaler. Vissa komponenter som är avgörande för systemens prestanda och funktion, bland annat det elektromagnetiska linssystemet, tillverkas av Arcam. I övrigt färdigställs delsystem av underleverantörer i så stor utsträckning som möjligt, vilket minskar behovet av egen tillverkningskapacitet. Då en stor del av de ingående komponenterna tillverkas av underleverantörer utgör planering av inköp, upprättande av specifikationer, upphandling och kvalitetssäkring hos leverantörer samt säkra leveranser en viktig del i Arcams driftsäkerhetsarbete. Huvuddelen av Arcams leverantörer är lokaliserade i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Betydande störningar, kvalitetsproblem eller andra negativa händelser som påverkar Bolagets relation med någon eller några av dessa större leverantörer skulle kunna resultera i ytterligare kostnader och påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Om Arcam behöver ersätta någon av dess främsta leverantörer kan Bolaget ställas inför risker och kostnader kring en sådan övergång. Vidare skulle det kunna få väsentliga negativa effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning om Bolaget inte lyckas ersätta någon av de större leverantörerna på kommersiellt rimliga villkor, eller överhuvudtaget. Om någon av Bolagets leverantörer skulle avsluta sitt samarbete med Arcam, eller om de av annan anledning inte skulle kunna leverera sina tjänster, finns det risk att Arcam inte kan sluta avtal med nya leverantörer inom önskvärd tid för att säkerställa befintlig eller framtida orderstock. En sådan situation skulle försvåra för Arcam att upprätthålla hela eller delar av sin verksamhet, vilket skulle påverka Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning negativt. Om efterfrågan på komponenter och produktionskapacitet skulle öka, kommer även tillverkningskostnaderna på Bolagets produkter att öka. En annan konsekvens av ökad efterfrågan 10 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

11 på komponenter kan vara leveransförseningar, vilket kan medföra intäktsförskjutningar samt förskjutningar i kassaflödet till följd av förskottsbetalningar. Negativ inverkan på Bolagets renommé kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat För att Arcam ska vara konkurrenskraftigt är det av stor vikt att Arcam uppfyller kundernas krav på kvalitet, precision och service. Därför strävar Arcam genomgående efter att hålla en hög nivå inom organisationen, från produkter och tjänster till service och uppföljning. Arcam har detaljerade kvalitetsmål för varje system som levereras till kunden. Dessa kvalitetsmål följs upp och utvärderas löpande. Inom Arcam bedrivs fortlöpande ett antal projekt som syftar till att ytterligare höja kvaliteten på Bolagets produkter och leveranser. Betydande negativ publicitet eller återkallande av produkter eller liknande händelser skulle kunna orsaka skada som inte kan repareras. En väsentlig försämring av Bolagets renommé, eller av värdet förknippat med Bolagets produkter, skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Arcam är exponerat för risker relaterade till rättsliga och administrativa processer samt beroende av erforderliga försäkringar Arcams kunder förväntar sig normalt ingående information om Bolagets produkters prestanda. Vid marknadsföring och försäljning tillhandahåller därför Bolaget detaljerade produktbeskrivningar och Arcam genomför kontinuerliga tester för att försäkra sig om att produkterna möter specifikationerna. Det kan dock inte uteslutas att produkter som Bolaget sålt inte motsvarar produktspecifikationerna, vilket kan få till följd att ersättningskrav riktas mot Arcam. Det kan heller inte uteslutas att skadeståndskrav kan komma att riktas mot Arcam även om produktspecifikationerna uppfylls. Arcam utfäster garantier för att täcka hårdvarukostnader avseende eventuella reservdelar för Bolagets maskiner, vanligtvis om ett år från leverans. Krav kan exempelvis avse kvalitetsbrister i Bolagets produkter, eller sak- och personskador orsakade av Bolagets produkter. För att minska risken för skadeståndskrav har Arcam tecknat en ansvarsförsäkring hos ett försäkringsbolag. I de fall ersättningskrav med framgång riktas mot Bolaget som inte täcks av Bolagets försäkring, kan det komma att få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Olika rättssystem och rättsliga förfaranden kan leda till ökade kostnader för legal rådgivning, vilket kan påverka Bolagets resultat negativt Bolagets teknologi förväntas även i fortsättningsvis till stor del säljas på andra marknader än den svenska. Detta innebär att Bolaget kan komma att behöva ta hänsyn till en rad olika rättssystem genom vilka Bolaget kan exponeras för legala risker som Bolaget inte kunnat förutse. Att hantera legala risker kan leda till ökade kostnader för legal rådgivning, vilket kan påverka Bolagets resultat negativt. Förvärv kan resultera i operationella problem och andra negativa konsekvenser vilka kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat Arcam utvärderar kontinuerligt olika förvärvsmöjligheter i linje med Bolagets strategiska mål. Förvärvsaktiviteter kan innebära vissa finansiella, ledningsrelaterade och operationella risker, som till exempel att ledningens uppmärksamhet inte riktas på kärnverksamheten, svårigheter med integration eller separation från befintlig verksamhet, och utmaningar som följer av förvärv vilka inte uppnår försäljningsnivåer och lönsamhet som motiverar den gjorda investeringen. Om förvärv inte blir framgångsrikt integrerade kan det få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Framtida förvärv kan också finansieras genom nyemissioner innebärande utspädning för befintliga aktieägare, upptagande av skuld, ansvarsförbindelser, amorteringskostnader, nedskrivning av goodwill eller omstruktureringskostnader, vilket kan inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och resultat. Arcam är beroende av att Bolagets huvudkontor i Mölndal är i drift Bolagets huvudkontor är beläget i Mölndal. Huvudkontoret samlar större delen av Bolagets kompetens och strukturkapital som ligger till grund för det värde Bolaget och Bolagets produkter skapar för kunderna. En väsentlig störning av något slag som brand, inbrott med omfattande skadegörelse, naturkatastrof, terrorism eller annan störning skulle allvarligt kunna skada Arcams verksamhet. Styrelsen bedömer att Bolaget har ett adekvat försäkringsskydd samt har rutiner och instruktioner för olika funktioner som i sammanhanget bedöms som väsentliga för verksamhetens bedrivande. Det finns dock inga garantier för att försäkringsskyddet skulle vara tillräckligt eller att de mått som i övrigt vidtas för att skydda verksamheten kan förhindra en framtida störning eller i önskvärd utsträckning bidra till att verksamheten kan återställas efter en sådan större störning. Alla större störningar av typen som exemplifieras ovan riskerar därmed att medföra negativa effekter för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och framtida resultatutveckling. PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 11

12 Om Bolagets produktionslokal förstörs, stängs eller om utrustning i anläggningarna blir allvarligt skadad, kan produktion och distribution av Arcams produkter komma att försvåras eller avbrytas under en viss tid. Ett omfattande och långvarigt driftstopp kan ha stor påverkan på Bolagets förmåga att producera eller distribuera de aktuella produkterna. Arcam har tecknat försäkringar mot egendomsskada och driftsavbrott till de belopp som Bolaget anser vara tillräckliga, det är dock inte säkert att hela Bolagets förlust kommer att ersättas vid eventuella skador. Skador på produktions- eller distributionsanläggningar kan därför få negativa effekter på Bolagets verksamhet. Marknaden där Arcam är verksamt präglas av snabba förändringar och om Arcam inte lyckas etablera sin teknologi kan det påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt Arcam är en systemtillverkare som introducerar en ny teknologi på en marknad som präglas av snabba förändringar. Arcams teknik konkurrerar med flera traditionella och etablerade tillverkningsmetoder samt med alternativa metoder inom Additive Manufacturing. Utveckling av konkurrerande teknologier pågår ständigt och nya aktörer tillkommer kontinuerligt. Bolagets teknologi måste därför i stor utsträckning accepteras av ledande marknadsaktörer, bland såväl leverantörer som kunder. Marknaden måste vara mogen för att förstå och ta till sig den teknologi som Bolaget tillför. Detta kan innebära att större investeringar i marknadsföring och försäljning krävs för att nå förväntade försäljningsvolymer. I takt med att Bolagets marknad utvecklas och antalet aktörer ökar finns det risk för att alternativa tekniker utvecklas och att priset på jämförbara produkter därmed sjunker, vilket kan inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och resultat. Arcam är beroende av att erhålla nya och skydda befintliga patent samt att därutöver inte bedömas göra intrång i andras immateriella rättigheter Arcam har etablerat en ny standard för Additive Manufacturing av avancerade detaljer i solid metall. Till skillnad från laserteknik, som också används inom Arcams marknader, är det Arcams bedömning att Bolagets elektronstråleteknik med sin högre effekt medger högre produktivitet. Arcams elektronstråle alstras med ett filament och styrs med hjälp av egenutvecklad mjukvara. Teknologin EBM-Multibeam är en vidareutveckling som kan styra flera elektronstrålar samtidigt och enligt Bolaget ges därmed ökad produktivitet och precision. Arcam skyddar sina innovationer dels genom patent på de marknader där det är tillämpligt och dels genom att bevaka patentansökningar från konkurrenter. Arcam hade per den 30 september 2013 cirka 77 patent och cirka 55 patentansökningar tillhörande 33 olika registrerade patentfamiljer. Det är betydelsefullt för Bolaget att skydda sin teknik genom patent eller andra immateriella rättigheter och således behålla sitt teknikförsprång gentemot konkurrenter och undvika plagiat och kopiering. Bolaget arbetar därför med en aktiv patentstrategi som innebär att Bolaget söker patent för strategiskt viktiga uppfinningar på de geografiska marknader som bedöms relevanta. För närvarande söker Bolaget patent i Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Kina, Ryssland, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Därtill föreligger det en risk att nya teknologier utvecklas vilka kringgår eller ersätter Arcam patent. Om Bolaget inte erhåller patent på de geografiska marknader som Bolaget önskar eller kan skydda redan erhållna patent kan det komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Vidare bedömer Bolaget att den egna teknologin vid upprättandet av detta Prospekt inte gör intrång i något annat företags immateriella rättigheter. Om sådant intrång däremot skulle föreligga för vilket Bolaget skulle finnas skyldigt kan Bolagets finansiella ställning och resultat påverkas negativt. En förändring av konjunkturen i allmänhet och utsikterna för flygindustrin eller implantatindustrin i synnerhet kan komma att påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt Arcam har valt att fokusera sin marknadsföring mot två (2) marknadssegment - flygindustrin och implantatindustrin. Dessa utgör globala marknader med tydliga och starka drivkrafter att använda Additive Manufacturing i sin tillverkning. Arcams framtida försäljning är därför delvis beroende av faktorer utanför Bolagets kontroll, såsom den allmänna konjunkturen, marknadsförutsättningarna för kunderna inom dessa segment och förekomsten av ny teknik. Konjunkturutvecklingen påverkar kundernas investeringsvilja samt allmänt investeringar inom näringslivet och därmed även Bolagets försäljning. En utdragen konjunkturnedgång med minskade investeringar, främst inom flygindustrin och implantatindustrin, kan medföra en minskad efterfrågan på Arcams produkter, vilket kan resultera i en negativ effekt avseende Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning. Marknaden för Additive Manufacturing är utsatt för konkurrens från olika aktörer i värdekedjan 12 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

13 Arcam verkar på den globala marknaden för tillverkningsindustrin med fokus på nischen Additive Manufacturing med Bolagets EBM -system. Arcams marknad är starkt konkurrensutsatt. Det finns även risk för att nya aktörer tillkommer från angränsande applikationsområden. Konkurrensbilden skulle också kunna förändras genom branschkonsolidering där finansiellt starkare aktörer förvärvar företag med teknologisk expertis. Samtliga de nuvarande konkurrenterna är aktiva med system baserade på annan teknologi än Arcams. Dessa aktörers konkurrenskraft skulle kunna stärkas om de förvärvades av en större aktör med befintlig distributions- och/eller utvecklingskapacitet. Sammantaget kan en växande marknad för Bolagets produkter förväntas leda till ett ökat konkurrenstryck, vilket sannolikt kommer skapa ytterligare krav på utvecklingsoch marknadsinvesteringar för Arcam. En ökad konkurrens kan även leda till prispress. Det finns risk för att en sådan marknadsutveckling leder till att Bolagets vinster sjunker och att den finansiella ställningen försämras. Arcams resultat påverkas av valutafluktuationer Valutarisken består i att valutakursförändringar har en påverkan på Bolagets resultat och uppstår i samband med betalningsflöden i utländsk valuta. Merparten av Bolagets fasta omkostnader betalas i SEK, medan produktion/varuinköp betalas i USD, EUR och GBP. Arcam verkar internationellt och utsätts för valutarisker från olika valutaexponeringar, framförallt avseende EUR och USD. Under 2012 skedde cirka 65 procent av försäljningen i EUR och cirka 35 procent i USD. Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder, samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Även om Koncernen använder terminskontrakt för att hantera den valutarisk som uppkommer från framtida affärstransaktioner och redovisade tillgångar och skulder finns det risk för att stora valutafluktuationer kan påverka Bolagets resultat negativt. Arcam är exponerat för kreditrisker Bolagets kundfordringar är förknippade med kreditrisk. För det fall Bolagets kunder inte kan betala sina fakturor i tid, eller överhuvudtaget, riskerar Arcam att drabbas av kreditförluster. Om kreditförlusterna skulle öka kan det få en negativ inverkan på Arcams verksamhet, finansiella ställning och resultat. Arcam är beroende av möjligheten att tillse eventuella framtida kapitalbehov Arcams framtida vinstpotential är i hög grad beroende av marknadens framtida utveckling. Enligt Bolagets bedömning är det befintliga rörelsekapitalet tillräckligt åtminstone för de aktuella behoven de kommande tolv månaderna. För eventuella förvärv eller kommande investeringar under eller efter denna period kan det inte uteslutas att det kommer att behövas tillskott av kapital. Detta kan medföra att ägar- eller externt kapital kan komma att behöva tillskjutas för att Arcam ska utvecklas på bästa sätt. Arcams möjlighet att tillse eventuella framtida kapitalbehov är beroende av Bolagets förutsättningar att kunna uppta lånefinansiering och det allmänna marknadsläget för kapitaltillskott. Det är inte säkert att Arcam kommer att kunna anskaffa önskvärt kapital. Skulle Bolaget inte få tillgång till ytterligare finansiering, eller kunna få sådan finansiering på skäliga villkor, kan detta komma att ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker relaterade till värdepappren Aktiekursen kan vara volatil och förlora väsentligt i värde Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i Bolaget bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell information om branschen. Aktiemarknaden i allmänhet och marknaden för mindre bolag i synnerhet, har upplevt betydande kurs- och volymsvängningar som många gånger har saknat samband med eller varit oproportionerliga i förhållande till Bolagets utveckling och faktiskt redovisade resultat. Arcams aktier kan bli föremål för en inaktiv och illikvid handel varvid priset på aktierna kan bli instabilt och investerare kan förlora en betydande del av sina investeringar Omsättningen i Arcams aktier kan variera under perioder och avståndet mellan köp- och säljkurser kan från tid till annan vara stort. Likviditeten i Bolagets aktie kan påverkas av ett antal olika interna och externa faktorer. Till de interna faktorerna hör bland annat förvärv av nya bolag och kvartalsvariationer. Till de externa faktorerna hör allmänna ekonomiska förhållanden, branschfaktorer, konjunktur samt ytterligare faktorer som inte är relaterade till Bolagets verksamhetsutveckling. PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 13

14 Utspädning genom framtida nyemissioner Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemission av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital, antingen beslutade av bolagsstämma eller av styrelsen på grundval av ett bemyndigande. Alla sådana emissioner kan minska det proportionerliga ägandet och röstandel samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ inverkan på aktiernas marknadspris. Påverkan från större aktieägare Bolaget har ett fåtal större aktieägare. Dock har dessa genom sina respektive innehav i Bolaget möjlighet att utöva ett inflytande över Bolaget och kan komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma. Större aktieägare kan även ha möjlighet att förhindra eller försvåra att Bolaget förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande om sådant erbjudande är förenligt med sedvanligt villkor av 90 procents acceptans. Det är inte säkert att Arcam i framtiden kan lämna utdelning Arcam har hittills inte lämnat utdelning till sina aktieägare. Storleken på kommande utdelningar beror på Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och kassaflöden. Styrelsens avsikt är att utdelningen ska spegla Arcams långsiktiga resultatutveckling och kapitalbehov. Under de närmaste åren bedöms eventuella överskottsmedel behöva återinvesteras i verksamheten för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt. 14 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

15 Bakgrund och motiv Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcam verkar på en global marknad med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget utvärderar kontinuerligt möjligheter till förvärv och i linje härmed, och för att stärka sin position inom Additive Manufacturing, ingick Bolaget den 12 december 2013 ett inkråmsöverlåtelseavtal med det kanadensiska bolaget Raymor Industries Inc. Överlåtelseavtalet omfattar affärsområdet/divisionen för metallpulver och beläggning (Eng. Advanced Powders and Coatings, AP&C). Det affärsområde som förvärvas är hemmahörande i Quebec, Kanada, och de har tidigare utgjort en av Arcams leverantörer av metallpulver. Förvärvet innebär att Arcam i framtiden kommer att ha egentillverkning av metallpulver och kan direktleverera metallpulver av hög kvalitet till sina kunder och därigenom förstärka sitt erbjudande i eftermarknaden. Förvärvet är villkorat av att sedvanliga förvärvsvillkor uppfylls och beräknas slutföras under första kvartalet För mer information om förvärvet, se Verksamhetsbeskrivning - Förvärv. I syfte att stärka Bolagets finanser och därmed möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter, genomförde Bolaget under juni 2013 två riktade aktieemissioner om totalt aktier vilka tillförde Bolaget totalt ca 117 MSEK före emissionskostnader. Av samma skäl, samt för att finansiera och möjliggöra näraliggande förvärvsmöjligheter, beslutade styrelsen i Arcam den 16 december 2013, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 6 december 2013, om en riktad nyemission om aktier till utvalda internationella investerare och kvalificerade investerare i Sverige. Emissionen tillförde Arcam 348 MSEK före emissionskostnader. Utöver nämnda skäl så breddas det långsiktiga internationella institutionella ägande i Arcam genom den riktade nyemissionen och Arcam utnyttjar därigenom möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital varvid Arcams möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare främjas. Ovan är syftena för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Kostnaderna för Prospektets upprättande uppgår till cirka 0,6 MSEK. Detta Prospekt upprättas med anledning av upptagande till handel av de aktier som nyemissionen omfattar. Styrelsen för Arcam är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen för Arcam har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Arcams styrelse vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Mölndal den 8 januari 2014 Arcam AB (publ) Styrelsen PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 15

16 Marknadsöversikt Informationen i detta avsnitt speglar Arcams styrelses uppfattning och baseras, om inte annan källa anges, på styrelsens tidigare erfarenhet och branschkompetens. Inledning Arcam verkar på den globala marknaden för tillverkningsindustri med fokus på nischen Additive Manufacturing. Bolaget utvecklar EBM -system vilka används av kund för att direkt framställa färdiga metallprodukter i korta och medellånga serier. Främst används Arcams system av kunder för tillverkning av ortopediska implantat såsom höftleder, axelleder och ryggimplantat samt inom flygindustrin för framställning av till exempel turbinblad i flygmotorer. Därutöver är universitet ett stort kundsegment som använder Arcams system för forskning inom till exempel resurssnåla material, implantat och applikationsutveckling för flygindustrin. Arcams huvudkontor är beläget i Mölndal, Sverige och Bolaget verkar på en global marknad. Bolaget arbetar med agenter på de geografiska marknaderna Australien, Kina, Sydkorea, Frankrike, Israel, Italien, Storbritannien, Turkiet samt Tyskland och med egen försäljningsorganisation i USA och Norden. Den japanska marknaden bearbetas via en distributör. Sedan Arcam sålde sitt första system 2002 har Bolaget levererat cirka 110 system per den 30 september Nedan framgår fördelningen av dessa per geografisk marknad och per kundsegment till och med Ackumulerat sålda system per geografi, 2012 Europa, 57% USA, 30% Övriga världen, 13% Källa: Bolaget Ackumulerat sålda system per kundsegment, 2012 Flygindustri, 31% Implantatindustri, 30% Universitet, 27% Kontraktstillverkare, 6% Övriga, 6% Källa: Bolaget 16 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

17 Marknaden för ortopediska implantat Ortopedimarknaden kan delas in i tre segment: rekonstruktiv ortopedi, trauma och spine (rygg). Arcam bearbetar framför allt marknaden för rekonstruktiv ortopedi, det vill säga återställande av det muskuloskeletala systemet med implantat för kroppslederna i rörelseapparaten. Tillverkning av implantat sker främst i material som titan och kobolt-krom då dessa material inte ger upphov till allergi eller risk för att kroppen stöter bort dem. Arcams system är väl lämpade för tillverkning av implantat i dessa material då andra tillverkningsmetoder är både dyra och medför att materialen blir svårbearbetade. Kunderna inom rekonstruktiv ortopedi utgörs primärt av leverantörer av ortopediska implantat, dess underleverantörer samt forskningsinstitut med inriktning på biomaterial. Såvitt avser tillverkning av implantat används Arcams teknik framförallt för produktion av ortopediska implantat inom nya applikationsområden. Detta då implantattillverkarna i sådana sammanhang i större utsträckning söker efter och är beredda att använda sig av ny teknik. Exempel på implantat som idag serietillverkas med hjälp av Arcams system är höftleder, axelleder och ryggimplantat. Arcams teknik möjliggör också produktion av prototyper och av individuellt anpassade implantat, där tillverkning med konventionell teknik skulle bli orimligt dyr och tidskrävande. Ett sådant område är tillverkning av implantat som används i samband med frakturer på skallbenenet, på engelska kallat Craniomaxillofacial surgery. Arcams system kräver inte godkännande av nationella myndigheter, däremot krävs godkännande för de implantatprodukter som tillverkas med systemen. Relevanta godkännande i Europa är CEmärkning och i USA godkänns implantatprodukter av FDA (Food and Drug Administration). Arcams system har levererats till kunder inom rekonstruktiv ortopedi som med systemen tillverkat implantatprodukter som för närvarande är godkända i bl.a. Europa, USA och Australien. Den globala implantatindustrin domineras enligt Orthoworld av sex USA-baserade aktörer som svarar för drygt 70 procent av marknaden. Dessa aktörer är Biomet, DePuy (Johnson & Johnson), Medtronic, Stryker, Smith & Nephew samt Zimmer. Dessa bolag använder för närvarande egenutvecklad teknik för tillverkning av avancerade implantat men Arcams teknik är föremål för utvärdering hos samtliga dessa aktörer. De bolag som dominerar marknaden inom rekonstruktiv ortopedi är DePuy, Stryker, Zimmer, Smith & Nephew och Biomet. Dessa bolag svarar tillsammans för 88 procent av marknaden inom detta segment. Resterande del av marknaden för rekonstruktiv ortopedi är fragmenterad med ett stort antal små och medelstora bolag som verkar på lokala marknader. Arcams största kund med huvudkontor i Italien, Lima, återfinns i denna senare grupp. Lima har köpt sammanlagt åtta EBM -system av Arcam för volymproduktion. Det amerikanska militärsjukhuset Walter Reed Army Medical Center i Washingon använder ett system för tillverkning av avancerade patientanpassade implantat. Medical Modeling Inc. i USA har fyra system och Nakashima Medical i Japan har två system. Totalt används ett trettiotal EBM system för implantatproduktion. En produktkategori inom vilket Arcams teknologi fått stort genomslag är i tillverkningen av acetabularkoppar till höftleder, där Bolaget uppskattar att omkring två procent av alla acetabularkoppar tillverkas med Bolagets EBM -teknologi. Marknaden för rekonstruktiv ortopedi har växt med i genomsnitt 10 procent per år. Tillväxten avtog dock under finanskrisen men bedöms framöver återgå till samma tillväxttakt enligt JP Consulting. Marknadsstorleken för rekonstruktioner och frakturreparationer uppgick 2011 till totalt cirka 14,6 miljarder USD enligt Orthoworld. Marknaden uppvisade, trots det försämrade makroklimatet i Europa, en ökning på drygt 6 procent under 2011 jämfört med Implantatmarknaden är i absoluta tal störst i den utvecklade delen av världen, det vill säga Europa, Nordamerika och Japan, som svarar för cirka 85 procent av den totala marknaden enligt Orthoworld. Störst procentuell tillväxt sker dock i tillväxtekonomier, där Bolaget bedömer att det finns stor potential framförallt i Kina. Implantatmarknaden drivs av ett antal faktorer såsom ökande global befolkningstillväxt, ökande äldre befolkning i Europa, Nordamerika och Japan, aktivare livsstilar, yngre patienter, globalt ökande övervikt, medicinska framsteg med fler behandlingsmöjligheter, nya produkter och bättre tekniker samt ökad andel trauma (olyckor). Marknaden för flygindustrin Utveckling av nya trafikflygplan drivs av utmaningen att uppnå kostnadsfördelar genom lättare och därmed bränslesnålare plan. Grundkonceptet i flygplanskonstruktion är under omvandling, efter att trafikflygplan har byggts i främst aluminium i över 50 år tas nu nya konstruktionslösningar fram som gör planen lättare och därmed bränslesnålare. Flygplanskroppen och vingarna förväntas framöver att utgöras av kolfiber istället för aluminium. PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 17

18 Flygplansmodellerna Airbus A350XWB och Boeings 787 är de första planen i denna generation. De beräknas även ha en avsevärd bränslebesparing jämfört med tidigare konstruktioner. Den globala ekonomiska tillväxten ökar resandet och i synnerhet flygresorna. Enligt Airbus och Boeings marknadsanalyser beräknas produktionen av trafikflygplan att uppgå till mellan och nya plan. Airbus bedömer också att passagerarantalet kommer att ha en årlig ökning om 5,6 procent fram till Kolfiber och aluminium är svåra att kombinera då kolfiber och aluminium lätt korroderar i kontakt med andra material. Konventionella titanlegeringar har däremot inga negativa egenskaper i kombination med kolfiber och lämpar sig därför väl i kommande konstruktioner. Detta innebär att efterfrågan på konstruktionsdetaljer i titan kommer att öka i takt med att kolfiber blir allt vanligare i tillverkningen. Såvitt avser tillverkning av flygmotorer så drivs efterfrågan på Arcams produkter av utvecklingen av helt nya material som är viktreducerande men med bibehållna avancerade egenskaper. Ett exempel på ett sådant material är legeringen titanaluminid, som är lättare och starkare än konventionella legeringar såsom inconel (nickel-krom). De första kommersiella applikationerna av dessa legeringar sker i kommande generation av flygplansmotorer vars produktion har påbörjats. Flygindustrin efterfrågar ofta tekniskt mycket avancerade detaljer som tillverkas i relativt korta serier. Materialkraven är mycket höga och flygindustrin är dessutom en viktig partner i utvecklingen av applikationer i nya material. Industrin använder idag Arcams teknik främst för prototyptillverkning men även för begynnande volymproduktion. De höga materialkraven utgör både möjlighet och hinder då flygindustrin traditionellt sett är restriktiv i val av nya produktionsmetoder. När väl en komponent har godkänts att ingå i en konstruktion blir dess livscykel ofta lång då flygplansmodeller vanligtvis byggs i långa serier över flera decennier. Flygindustrin domineras av två stora producenter av trafikflygplan Airbus och Boeing. Andra aktörer är brasilianska Embraer och kanadensiska Bombardier Aerospace och nya aktörer såsom japanska Mitsubishi och det kinesiska ACAC/COMAC-konsortiet. När det kommer till producenter av flygplansmotorer är det brittiska Rolls Royce, amerikanska GE samt Pratt & Withney som dominerar marknaden. Flygindustrin tillämpar produktionsprinciper hämtade från fordonsindustrin, där ett flertal underleverantörer levererar färdiga komponenter och delar som sedan slutmonteras av huvudmannen. Arcam har sålt sina system till både huvudaktörer såsom Airbus samt till underleverantörer som GKN i Storbritannien och Avio i Italien. Även rymdindustrin är potentiell kund för Arcams system då serierna är mycket små, samtidigt som kraven ofta är ännu högre än hos övriga flygindustrin. Amerikanska rymdstyrelsen NASA har köpt ett Arcam EBM -system för framtagning av prototyper och specialkomponenter. Universitet och forskningsinstitut Material- och produktionsmetodik sker ofta inom ramen för forskning på universitet och forskningsinstitut. Arcams teknik som utgör en relativt ny produktionsmetod skapar därför stort intresse på dessa institutioner. De forskningsrön som blir resultatet, ofta i samarbete med industrin, är viktiga för såväl Arcam som potentiella kunder då tekniken verifieras och applikationsområdena utvecklas. Försäljning av system sker oftast styckvis. Arcam har sålt ett trettiotal system till universitet sedan Bland kunderna finns North Carolina State University i Raleigh, USA, Oak Ridge National Laboratory i Tennessee, USA, Sheffield University, Storbritannien, Universitetet i Erlangen, Tyskland samt Tohoku University i Japan. Forskningsområdena sträcker sig över bland annat resurssnåla material, implantat och applikationsutveckling för flygindustrin. Arcam har för avsikt att successivt identifiera nya marknadssegment där EBM -teknologins möjligheter kan tillvaratas. Exempel på intressanta segment kan vara offshore-industri, kärnkraftindustri och annan avancerad kortserietillverkning. Marknadsstorlek Marknaden för Arcams system växer i snabb takt, framförallt genom att teknikutvecklingen gör det möjligt att använda teknologin inom allt fler applikationsområden. Mot denna bakgrund är det svårt att bedöma marknadens framtida storlek. Marknaden växer i takt med att systemen blir effektivare med högre precision och ökad kvalitet. Med utgångspunkt från de kontakter med potentiella kunder som Arcam har, uppskattar Bolaget att den totala marknadspotentialen inom nuvarande segment och användningsområden uppgår till i storleksordningen 500 system under de närmaste åren. Under denna period bedöms potentialen finnas främst inom implantat- och flygindustrin. Denna beräkning innefattar att kunder som använder utrustningen för direkttillverkning av korta serier kan behöva fler system, men tar inte hänsyn till hur lång tid det tar för kunder att utvärdera och anamma ny teknik eller andra omständigheter som kan påverka 18 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

19 när och om inköp sker. Användning inom flyg- och medicinteknik kräver också i vissa fall myndighetsgodkännande, vilket innebär att beslut kan ta längre tid. Arcam uppskattar att, av de utrustningar som Bolaget och de närmaste konkurrenterna sålde under 2012, svarade Arcam för omkring en fjärdedel. Konkurrenssituation Additive Manufacturing används än så länge i begränsad utsträckning för serieproduktion. Därför är Arcams största utmaning att lansera sin teknik för en bredare marknad och konkurrera med traditionella tillverkningsteknologier som är etablerade sedan mycket lång tid. Traditionella tillverkningsprocesser är i första hand gjutning samt avverkande bearbetning som svarvning och fräsning. Arcam möter även i vissa upphandlingar andra konkurrenter inom Additive Manufacturing. Arcams teknik lämpar sig väl för tillverkning med material, såsom titanlegeringar, där traditionella teknologier blir dyra och produkten svårbearbetade. De främsta fördelarna med Arcams teknik jämfört med dessa metoder är möjligheten att tillverka komplexa detaljer, med kortare ledtider och mindre materialspill. I avverkande bearbetning är materialspillet betydligt större vilket utgör en betydande kostnad vid tillverkning av komponenter i dyra material. Till skillnad från andra aktörer som har teknik för Additive Manufacturing är Arcam ensamt om att använda elektronstråleteknik. Det är Bolagets uppfattning att det i dagsläget inte finns någon annan leverantör som kan erbjuda system som presterar samma höga kombination av materialkvalitet, precision och produktivitet. Sett till andra Additive Manufacturing-processer utgörs konkurrenterna av en handfull företag som levererar laserbaserade processer. Laserteknologierna har generellt god precision och kan därmed generera komponenter med god detaljrikedom. Laserteknologin är dock långsammare än EBM, bland annat på grund av lägre effekt, vilket innebär lägre produktivitet. Ytterligare en konsekvens av den lägre effekten är sämre materialegenskaper med bland annat spänningar i materialet. Tack vare god precision och detaljrikedom lämpar sig dessa processer väl för tillverkning av prototyper. Detta är ett viktigt område för laserteknologierna. Ett annat område inom vilket laser lämpar sig väl är för dentala kronor (konstgjorda tänder). För mycket små applikationer som detta kommer detaljrikedomen väl till pass medan nackdelen med den långsamma processen ej blir avgörande. Så fort detaljerna blir större så blir dock bygghastigheten allt viktigare vilket talar till Arcams fördel för serieproduktion. Arcams teknik lämpar sig i första hand för metaller med titanlegeringar som är både dyra och svårbearbetade i andra tekniker såsom avverkande bearbetning och gjutning. De främsta fördelarna med Arcams teknik jämfört med dessa metoder är möjligheten att tillverka komplexa detaljer, kortare ledtider och mindre materialspill. I gjutning är materialspillet betydligt större. Laser har en fördel i och med att det är ett välkänt begrepp och en välkänd teknik med många användningsområden. Det innebär kommunikativa utmaningar att öka kännedomen om Additive Manufacturing och då i synnerhet EBM - teknologin som är förhållandevis okänd. Själva teknologin måste förklaras och produktionsfördelarna belysas, även om teknologin på senare tid blivit alltmer uppmärksammad. Konkurrenter Arcam konkurrerar således dels med företag som tillverkar utrustning för gjutning och avverkande bearbetning (tillverkande industri) och dels med företag som erbjuder lösningar baserade på Additive Manufacturing. Avverkande bearbetning innebär tillverkning med så kallade CNC-system, till exempel höghastighetsfräsar. I branschen finns ett stort antal stora internationella aktörer. Tekniken utvecklas fortlöpande mot allt högre prestanda, samtidigt som konkurrensen mellan de olika aktörerna pressar priserna. Konkurrerande aktörer som erbjuder laserbaserade system för Additive Manufacturing finns i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Närmast Arcam i prestanda är enligt Bolaget företagen EOS, Concept Laser och SLM Solutions. Realizer och Renishaw är exempel på ytterligare leverantörer av snarlik laserteknologi men av något mindre betydelse med avseende på konkurrens. EOS EOS GmbH (Electro Optical Systems) med säte i Kralling i Tyskland säljer system för Additive Manufacturing i både plast och metall och får anses vara marknadsledande inom metall med avseende på antal installerade system. Företaget har cirka 440 anställda och omsatte 2012 cirka 105 miljoner Euro. En stor del av omsättning representeras av försäljning av maskiner för tillverkning av plastdetaljer. Antalet installerade system uppgår till över 1100 varav cirka 450 metallsystem. EOS system ger detaljer med fina ytor och med hög noggrannhet. Produktiviteten PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL) 19

20 är dock låg och det är svårt att bygga stora detaljer utan alltför stora restspänningar i materialet vilket gör att processen lämpar sig bäst till små detaljer. Processen är anpassad för ett flertal legeringar varav de viktigaste är olika stålkvalitéer, CoCr samt aluminiumlegeringar. De viktigaste applikationerna har hittills varit prototyper, tooling (insatser för verktyg), ortopediska instrument och tandimplantat. Inom de kundsegment Arcam fokuserar på (Flygindustri och Ortopedi) uppskattar Bolaget att antalet sålda maskiner uppgår till cirka 30. Concept Laser Concept Laser med cirka 50 medarbetare i Tyskland utgör en del av Hofmannkoncernen och har en årlig omsättning om cirka 9 miljoner Euro. Concept Laser fokuserar på direkttillverkning av tooling (insatser för verktyg), tandimplantat och prototyper. Concept Laser erbjuder fyra modeller för tillverkning av detaljer i metall, en av modellerna är speciellt framtagen för att bygga mycket små detaljer som tandimplantat och även smycken. Antalet installerade system uppskattas till cirka 150 varav merparten används för tooling och prototyper. Inom de kundsegment Arcam fokuserar på (Aerospace och Ortopedi) uppskattar Arcam antalet maskiner sålda av Concept Laser till cirka 20. SLM Solutions SLM Solutions var tidigare en del av MTT Technologies Group men är sedan 2010 ett eget bolag med cirka 65 medarbetare i Tyskland. SLM solutions erbjuder en teknologi som är snarlik den som EOS och Concept Laser använder och bolaget erbjuder system för tillverkning av korta serier fokuserat mot segmenten fordon, utbildning, konsumentelektronik, flyg och medicin. Tekniken som SLM Solutions använder i sina system är s.k. SLM-teknologi (Eng. Selective Laser Melting) och bolaget har idag tre olika system i sin produktportfölj. Fördelarna med SLM-teknologi är i likhet med övriga laserteknologier förmågan att bygga små detaljer med hög upplösning. Arcam bedömer att SLM Solutions idag är en mindre aktör men att deras marknadsandel ökar. 20 PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I ARCAM AB (PUBL)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) 2016 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Probi AB (publ) Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner,

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer