Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, Stockholm 20 Telefon , 07

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 7

2 Innehåll VD har ordet 4 Teknik och marknad 6 Arbetsgivarverksamheten 10 information, IT och elinstallatören 12 Styrelsens berättelse 14 Förvaltningsberättelse 20 Koncernresultaträkning 21 Koncernbalansräkning 22 Kassaflödesanalys koncernen 24 Moderföreningens resultaträkning 25 Moderföreningens balansräkning 26 Kassaflödesanalys moderföreningen 28 Redovisningsprinciper 29 Noter 30 Underskrifter 36 Revisionsberättelse 36 EIO:s Medarbetare 37 3 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2007

3 VD har ordet eio en aktiv och synlig intresseor ett EIO är ett av Svenskt Näringslivs 50 medlemsförbund. EIO representerar cirka 2500 medlemsföretag med mer än anställda. EIO har en lång och händelserik historia som bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges elteknikföretag. Ett markant tekniksprång och högre kompetenskrav framstod som tydliga utmaningar i Framtidsstudie 2010 från elinstallationsbransch till elteknikbransch, en studie som 2006 togs fram i samarbete med Svenska Elektrikerförbundet och Elbranschens Utvecklings och Utbildningscenter. Förmåga och vilja till förnyelse och omställning är kännetecknande för hela EIO:s hundraåriga historia. Vi verkar inom en bransch där kompetens och kvalitet är mycket viktiga ledord. Marknaden efterfrågar bättre och mer kostnadseffektiva anläggningar. Och det skapar stora möjligheter för elteknikbranschen men det ställer också stora krav på EIO som bransch- och arbetsgivarorganisation. EIO:s styrka bygger på de elva aktiva och väl fungerande distriktsföreningarna. Det är distriktsföreningarna och dess medlemsföretag som har den nära kontakten med marknaden. Därför kan de fånga upp trender och viktiga förändringar som kan slussas vidare till EIO:s styrelse och övriga i organisationen. God marknadskontakt och intern samverkan gör att EIO kan ligga i framkant i utvecklingen! I oktober 2007 samlades EIO:s styrelse och distriktsordföranden för att diskutera nya framtidsinriktade mål och strategier för perioden Detta med den tydliga målsättningen att EIO även framgent ska vara en ledande och aktad bransch- och arbetsgivarförening för Sveriges elteknikföretag. Oktoberkonferensen resulterade i att styrelsen beslutade om ny vision och verksamhetsidé och att organisationens arbete speciellt ska fokuseras på fem prioriterade områden: VIsIon och VerksamhetsIDé EIO ska vara den självklara intresseorganisationen för Sveriges el- och teletekniska företag. EIO ska bidra till att stärka medlemsföretagens lönsamhet och utveckling genom att verka för bättre förutsättningar i både arbetsgivar- och näringsfrågor, till sunda marknadsvillkor, till tidsenliga avtal och regelverk samt genom att tillhandahålla efterfrågad medlemsservice och aktivt arbeta med kompetensutveckling. EIO ska vara en aktiv och synlig intresseorganisation med starkt varumärke. prioriterade områden 1. Kraftfull, aktiv och synlig Höja mervärdet av medlemskapet i EIO elbranschens utvecklings- och utbildningscenter (euu) EIO:s dotterbolag EUU redovisar en fortsatt bra utveckling under Nettoomsättningen blev lägre än extremåret 2006 men väl i nivå med åren innan. Antalet kursdeltaeio ska bidra till att stärka medlemsföretagens lönsamhet och utveckling genom att verka för bättre förutsättningar i både arbetsgivaroch näringsfrågor Kvalitet, säkerhet och teknik Efterfrågat affärsstöd till medlemsföretagen 3. Kompetensförsörjning Arbetskraftsutbudet ska motsvara medlemsföretagens efterfrågan 4. Kollektivavtal, arbetsrätt och arbetsmiljö Anpassade och väl fungerande kollektivavtal 5. Lönsamma företag God och stabil lönsamhet i medlemsföretagen I fokus under 2007 EIO fick en ny ordförande vid årsmötet den 10 maj i Göteborg. Gösta Allthin från Tranås avgick efter tio år som ordförande i EIO och dessförinnan ett år som ordförande i gamla EIA. Som ny ordförande valdes Thomas Carlsson från Elteknik EEA AB i Lidköping. avtal 2007 År 2007 genomfördes den största avtalsrörelsen i Sverige sedan Cirka 270 nya avtal slöts mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom den privata sektorn. Under avtalsrörelsen utlöstes tre uppmärksammade strejker; av Svenska Elektrikerförbundet, SEF, på elinstallationsområdet av Byggarbetarförbundet på byggnadsavtalets område och av HTF för den svenska kabinpersonalen på SAS. Domen i Europadomstolen i februari 2007 om granskningsarvoden innebar också behov av grundläggande ändringar i SEF:s motsvarande avgift. I stället för att vidta ändringar, som till exempel Byggnads gjorde, strejkade SEF för att arbetsgivarna skulle betala för förbundets fackliga verksamhet. Kravet specificerades till att arbetsgivarna skulle betala 0,6 procent av lönesumman till SEF, eller motsvarande 40 miljoner kronor om året. EIO sa naturligtvis nej till SEF:s krav, som skulle innebära ett systemskifte i Sverige, och konflikt utbröt den 24 april. Efter intensiv medling kunde ett nytt treårigt avtal träffas den 14 maj där SEF:s 40 miljonerskrav reducerats till ett tvåårigt omställningsbidrag om 6 miljoner kronor. SEF:s hantering av konfliktvapnet understryker starkt behovet av en reformering av konfliktreglerna. EIO har under 2007 aktivt verkat för en ändring av nuvarande konfliktregler, bland annat i framtagandet av rapporten En konfliktfri avtalsrörelse? Iso-certIfIerIng med eio-q Fem av EIO:s medlemsföretag har under 2007 genomfört ISO-certifiering enligt EIO-Q Ledningssystem. Dessa företag har också bildat EIO-Q Intressegrupp. Målsättningen är att 50 företag ska ha certifierats fram till år ny Webbplats Under året lades resurser på att göra om EIO:s webbplats www. eio.se. Den 11 december lanserades den nya, mer moderna och användarvänliga hemsidan. Nya eio.se är också mer målgruppsanpassad än den tidigare, den tar hänsyn till framförallt medlemsföretagens behov. Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

4 ganisation med starkt varumärke eio:s medlemsföretag kan se tillbaka på ett bra 2007 med en fortsatt marknadstillväxt och en positiv lönsamhetsutveckling. gare minskade men kurserna blev i stället generellt längre. gymnasieskolan etg Friskolan ETG startade med en första intagning av 28 elever för höstterminen Skolan har riksintag och utvecklar tillsammans med elteknikbranschens ett verklighetsnära elprogram i samarbete med företagen. Hela utbildningen inklusive lärlingsperioden genomförs på tre år, att jämföra med fyra år för traditionell elektrikerutbildning. EIO:s medlemsföretag kan se tillbaka på ett bra 2007 med en fortsatt marknadstillväxt och en positiv lönsamhetsutveckling. Det finns tecken på både avmattning och tillväxt de närmaste åren; avmattning inom nybyggnadsinvesteringar och tillväxt inom till exempel energibesparande åtgärder. Hur väl dessa balanserar varandra får framtiden utvisa men genom en stark samverkan och aktivt arbete med våra fem prioriterade områden är jag säker på att EIO:s medlemsföretag kan se framtiden an med tillförsikt. Hans Enström, Stockholm april 2008 Foto: Johanna Norin 5 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2007

5 teknik och marknad svagströmsmarknaden Växer Industriinstallationer, som avser löpande investeringar i produktionsprocesser ökade med 7 procent. Bakom ökningen ligger bland annat växande maskininvesteringar. Sektorn svarade för drygt 35 procent av total elinstallationsvolym och är den största enskilda delsektorn. Svagströmsinstallationer svarade 2007 för 30 procent av total elteknikmarknad. Analyser av vissa tjänstebranschers investeringsutveckling visar att svagströmsmarkgod konjunkturutveckling under 2007 Den ekonomiska tillväxten har bromsat in och industrikonjunkturen har passerat sin kulmen. men tack vare en fortsatt bra byggmarknad och tillväxt inom svagströmssektorn kan elteknikbranschen se 2008 an med tillförsikt. Detta är den tredje utgåvan av EIO:s företagshandbok. Den första boken gavs ut redan 1992 och följdes upp med en ny utgåva Bägge böckerna har tagits emot med stort intresse från företag i branschen. Syftet med den här tredje utgåvan är, liksom de tidigare, att på ett e n k e lto c hlä ttb e g rip lig tsä ttb id ratile nlö n sa mu tv e c k - ling och ett bra ledarskap för EIO:s medlemsföretag. I boken belyser vi de vanligaste processerna som förekommer i dagens elteknikföretag, alltifrån affärsidé och mål till ett modernt ledningssystem för företaget. EIO Medlemsservice AB Box Stockholm Telefon Fax eio.se ISBN Art nr: , 3:e utgåvan, 1:a upplagan, 2007, Elförlaget. en guide för ökad lönsamhet Redaktör Johan Lysholm Företagshandboken Foto: Henrik Nygård en guide för ökad lönsamhet Redaktör Johan Lysholm Under 2007 beräknas den totala elteknikmarknaden ha ökat med cirka 3 procent. En fjärdedel av total elinstallationsvolym 2007 var relaterad till påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler. Denna volym minskade med 3 procent till följd av ett minskat byggande av flerbostadshus. fortsatt bra byggmarknad Den negativa rekylen för påbörjat flerbostadshusbyggande förklaras av tidigarelagda investeringar under 2006, så kallade Odellplattor. Det påbörjade lokalbyggandet utvecklades positivt Industrins husbyggande växte med närmare 50 procent och kontor, handel och andra privata lokaler med cirka 20 procent. Offentligt husbyggande, som svarade för ungefär en tredjedel av de totala husbyggnadsinvesteringarna, växte med cirka 10 procent. Det löpande byggnadsunderhållet fortsatte att växa med 3 procent Industriinstallationer svarade för drygt 35 procent av total elinstallationsvolym och är den största enskilda delsektorn. naden har vuxit med cirka 4 procent under Starkast tillväxt har skett inom området larm och säkerhet medan data, tele med mera utvecklades svagare beräknas den samlade elinstallationsvolymen fortsätta växa med i storleksordningen 3 procent. Det är de stora sektorerna svagström, industriinstallationer och offentligt husbyggande, som väntas ligga bakom tillväxten kan man förutse vissa tecken på en tydlig avmattning till följd av en allmän försvagning av konjunkturläget i omvärlden. Källa: Industrifakta AB Elinstallationer. Mkr, 2007 års priser Regional utveckling Index: 1995=100 Elteknikinstallationer, hela riket. Mkr, 2007 års priser Sektor miljoner kronor påbörjade objekt Bostäder, ny- och ombyggnad Industri och lager Kontor, handel m m Offentlig sektor Byggnadsunderhåll Industriinstallationer Svagström, totalt data, tele, kabel-tv styr- och reglerinstallationer i byggnader larm och säkerhet Totalt % % p 2008 p Hela riket Stockholm Västra Götaland Skåne Sydsverige Mellansverige Norrland ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar. 2) Exkl UMTSnät. Genomsnittlig prisökning hos installatörer 2007 har beräknats till 5,2 procent. Under 2008 beräknas den samlade elinstallationsvolymen fortsätta växa med cirka tre procent. Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

6 Företagshandboken Överst längst t v: Gösta Allthin lämnar över ordförandeklubban till efterträdaren Thomas Carlsson på EIO:s årsmöte den 10 maj i Göteborg. Underst längst t v: Lars-Åke Ericsson och Gustav Sjölund från Kempes El i Kramfors besökte EIO-dagarna i Sundsvall för att bland annat få information om nyheter, juridik och föreskrifter. Underst t v: Medarbetare på EIO-företaget Elgruppen i Örebro deltog i EIO-Qprojektet med målet att nå ISO-certifiering. T v: Till Hem & Villa-mässan i Älsvjö, där EIO var med och informerade besökarna, kom drygt personer. lönsamma företag Branschutskottets vision är att EIO:s medlemsföretag ska vara lönsamma med hög kompetens, god attraktionskraft och goda framtidsutsikter, säger Hans Enström, VD i EIO. Utskottets uppgifter är att undersöka och kartlägga elbranschens möjligheter och problem och medverka till lösningar genom att undanröja hinder och tillhandahålla verksamhetsstöd. Elsäkerhets-, Kvalitets- och Miljö- och Teleutskottet rapporterar till Branschutskottet, som i sin tur rapporterar till EIO:s styrelse. rådgivning I företagarfrågor Teknik- och marknadsverksamheten på EIO ger medlemsföretagen råd, hjälp och service i företagarfrågor. Under 2007 gick EIO med i Energieffektiviseringsföretagen, en ny grupperingen inom energirådgivarna, säger Johan Lysholm, marknadsansvarig på EIO. EIO deltog på Elfack i Göteborg den 7 11 maj. Dessutom deltog vi för andra gången på Hem och Villa i Stockholm den 4 7 oktober. Tidningen Elinstallatören var media partner till EasyFairs i Stockholm och Malmö, säger han. Alla EIO:s trycksaker och vissa administrativa hjälpmedel säljs via EIO Förlagsservice i Sandviken. eio:s medlemsföretag ska vara lönsamma med hög kompetens, god attraktionskraft och goda framtidsutsikter. Under 2007 påbörjades arbetet med Elförlaget som lanseras under våren Vi gav under året ut Lilla Elhandboken och Företagshandboken. Under 2007 fick Elinstallatören ansvaret för Elbranschnytt som samtidigt bytte namn till Kanal 11. Elbranschnytt var tidigare en nyhetstidning på video som har funnits sedan mitten på 80-talet. statistik och nyckeltal EIO tar fram och bearbetar statistik och nyckeltal för elteknikbranschen. I år fick vi in över årsredovisningar från våra medlemsföretag. Från dessa tar vi fram ekonomiska nyckeltal, för bland annat lönsamhet, likviditet samt rating av alla företag som ingår i underlaget, säger Lars G Andersson som ansvarar för bland annat konjunkturrapporter, försäkringar, rabattavtal och medlemsmöten på EIO. Varje vår och höst presenterar vi konjunkturrapporter för våra medlemmar med historiska värden respektive prognossiffror två år framåt, berättar han vidare. försäkringslösningar Bolaget Moderna Försäkringar, EIO och Willis AB i Örebro har sedan 2004 erbjudit försäkringslösningar för EIO:s medlemsföretag. Cirka 900 företag har tecknat företagsförsäkringen. Innehållet är brett till förmånlig kostnad. Flera tillval finns, till exempel fullgörandegaranti, ett komplement till bankgaranti, utökad ROT-försäkring och möjlighet till mer omfattande byggherre- och miljöansvar, säger Lars G Andersson. Söderberg & Partners har hjälpt till att ta fram ett personförsäkringsskydd där grupplivförsäkring, inklusive olycksfall, sjukförsäkring, barnsjukförsäkring och barnolycksfall, ingår. Cirka personer har försäkringslösningen på olika sätt. När det gäller bilförsäkringar har avtal träffats med Trygg Hansa via konsulten Rosén & Partner AB i Norrköping. På varje fordon sätts en ordinarie premie som sedan rabatteras. Det är en extra förmån för EIOföretagen, säger Lars G Andersson. Cirka fordon har nu försäkringen via avtalet. medlemsmöten och kurser EIO genomför varje år introduktionsträffar för nya medlemsföretag för att ge en inblick i EIO:s erbjudanden i form av tjänster, produkter, utbildning med mera. Under 2007 har ett 90-tal företag introducerats. Under första halvåret informerade de flesta distriktsföreningarna om det nya regelverket omvänd moms inom byggsektorn. Cirka 750 företag med över 900 anställda har tagit del av informationen. Även möten om ekonomi har hållits i alla EIO:s distriktsföreningar. Under året hölls också en tvådagars företags- och projektekonomikurs i Flen. eio tar fram och bearbetar statistik och nyckeltal för elteknikbranschen. I år fick vi in över årsredovisningar från våra medlemsföretag. 7 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2007

7 forts. teknik och marknad Liksom tidigare år har EIO deltagit i det nordiska ekonomimötet där ansvariga från Danmark, Finland, Norge och Sverige träffas för att utbyta erfarenheter om branschens ekonomiska utveckling. Kostnadsnivåer är snarlika, men lönsamheten i Sverige är betydligt lägre än i Norge och Finland, berättar Lars G Andersson. På årsmötet, som avhandlades i Göteborg i samband med Elfack den 10 maj, deltog cirka 110 personer. Vid årsmötet avtackades Gösta Allthin som EIO:s ordförande samtidigt som nye ordföranden Tomas Carlsson välkomnades. förmånliga rabattavtal EIO förhandlar kontinuerligt fram bra inköpsvillkor till medlemsföretagen. Ett enkelt sätt att reducera företagets kostnader är att utnyttja dessa. På medlemssidorna på www. eio.se finns en komplett förteckning över EIO:s samarbetspartners. entreprenadjuridik EIO har en heltidsarbetande entreprenadjurist som enbart arbetar med entreprenadjuridik och upphandling. Flera av föreningens övriga jurister arbetar också till viss del med dessa frågor. Under året har förhandlingar med SEG om revidering av ALEM 95 påbörjats. EIO har även deltagit, såsom ett led i BKK:s verksamhet, i framtagandet av ABM 07. EIO har fortsatt tillhandahålla lärare till EUU:s kurser i entreprenadjuridik. Vidare har information om nyheter inom entreprenadjuridik hållits på olika platser i samband med EIO-dagarna, säger Lars Engell, entreprenadjurist på EIO. Förutom sedvanlig rådgivning har EIO även biträtt medlemsföretag i tvister med beställare i domstol samt i ärenden om överprövning enligt lagen offentlig upphandling. under året har eio, tillsammans med övriga organisationer i branschen, arbetat för att få till stånd ett gemensamt material för utförande av elsäkert arbete. elsäkerhetsutskottet diskuterar förändring En av Elsäkerhetsutskottet viktigaste uppgifter är att diskutera frågor som berör förändringsprocessen för föreskrifter och standarder och hur medlemsföretagen på bästa sätt kan utnyttja den förändring som sker i branschen, säger Tord Martinsen, elsäkerhetsansvarig på EIO. En annan viktig uppgift är att yngre medlemmar ska få del av gammal kunskap. En del av utskottets resultat införs i det elsäkerhetsmaterial som utarbetas inom EIO och en del framförs inom till exempel standardiseringen, säger Tord Martinsen vidare. Som vanligt har Elsäkerhetsutskottet under året arbetat med olika frågor som berör pärmen Ansvar, Instruktion och Kontroll, ett levande dokument som ständigt behöver diskuteras och vid behov förändras och förenklas. EIO Elkontroll, ett system för Skötsel, Tillsyn och Underhåll av elanläggningar för högst V, har under året marknadsförts i bland annat tidningsintervjuer, vid föredrag och olika medlemsträffar. Materialet används även i EUU: s utbildningar om skötsel och underhåll. förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter från Elsäkerhetsverket om behörighet för elinstallatörer har varit ute på remiss samt trätt i kraft under året, ELSÄK-FS 2007:2. Förslag till nya Ovan: Peter Östlund, Sjölin och Åkergren El, och Christina Sevebo Riis, Lidingö Elektriska, besökte EIO-dagen i Stockholm i september. T h: Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier, och Hans Enström, vd i EIO, i Almedalen där EIO medverkade som en av aktörerna i Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan. föreskrifter om 1) hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, 2) om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och anordningar och 3) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar har också varit ute på remiss. Remisstiderna har vid båda tillfällena varit mycket korta så därför har sekreteraren inhämtat synpunkter per korrespondens, även från EIO:s grupp Behörighet för elarbeten Vägval för framtiden. fortsatt arbetet med ami Arbetet med att utarbeta en AMIhandbok har fortsatt under året. AMI står för Anslutning, Mätning och Installation. De delar av standarden SS som reglerar förhållandet mellan elinstallatören och nätägaren samt kunden kommer att behandlas i AMI-handboken. Den utarbetas av EIO tillsammans med Svensk Energi och arbetet kommer att vara klart under 2008, berättar Tord Martinsen. esa InstallatIon Isa Under året har EIO, tillsammans med övriga organisationer i branschen, arbetat för att få till stånd ett gemensamt material för utförande av säkert elarbete. Skriften ska fungera som hjälp till föreskrifter och standard. Arbetet beräknas vara klart under våren Den färdiga handlingen kommer att benämnas ESA Installation ISA, och innebär att man ska arbeta enligt ett spänningsskyddat arbetssätt. Utskottet har diskuterat vilka kontroller som ska utföras enligt standard i befintliga enkla anläggningar innan spänningssättning sker. Under året har även arbete med att revidera EIO Eltest påbörjats. Arbetet går ut på att uppdatera materialet samt ytterligare tydliggöra den del som behandlar energieffektivisering. En uppdaterad EIO Eltest planeras föreligga under Elsäkerhetsutskottet har under året också fortsatt det arbete som syftar till att ge input till den undersökning om elolycksfall och skadekonsekvenser som Elsäkerhetsverket, EIO och Svenska Eletrikerförbundet samarbetar kring. eio:s elsäkerhetspolicy Inom ramen för EIO:s elsäkerhetspolicy har ett antal medlemsföretag fått stöd med utredningar och yttranden till myndigheter och försäkringsbolag vid inträffade skador. Under året inträffade inga dödsolyckor för fackmän inom lågspänningsområdet till följd av strömgenomgång. Totalt inträffade dock åtta elolyckor med dödlig utgång. En elyrkesman utsattes för strömgenomgång i en transformatorstation 30 kv. Fyra klättringso- Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

8 Ovan: Mikael och Lotta Nykvist från Hylte Elektriska AB, Hyltebruk, besökte EIO:s monter på Elfack i Göteborg. Th: EIO:s monter och caffeleria var välbesökt under Elfack i Göteborg i maj. Besökarna passade på att dricka gott kaffe och samtidigt få information om EIO:s tjänster och produkter. Tv: Eilert Ericsson och Lars Jonasson från Sejfa i Östersund besökte EIO:s Teledagar TORD MARTINSEN Lilla Elhandboken Elinstallationer i teori och praktik BOK 3 lyckor inträffade vid järnvägen. I övriga fall var lekmän inblandade. Elsäkerhetsutskottet bevakar fortlöpande och följer upp inträffade elolyckor för erfarenhetsåterföring till medlemsföretagen. stark utveckling inom tele-data-säkerhet Utvecklingen inom tele-, data- och säkerhetsområdet är fortsatt starkt och utgör en betydande del av verksamheten för många av EIO:s medlemsföretag. Vi vill stärka medlemmarnas förutsättningar att arbeta inom det här segmentet, säger Joakim Carlsson som ansvarar för den löpande verksamheten inom tele-data-säkerhet på EIO. yrkes-vm I japan EIO ansvarar för uttagning och träning av tävlande i det svenska yrkeslandslaget i grenen telekommunikation, en viktig aktivitet för att väcka intresse för teleområdet. Sverige slutade på sjätte plats i yrkes-vm i Japan i november. Nu laddar vi om inför nästa VM i Calgary 2009, säger Joakim Carlsson. På EIO:s teledagar i Malmö, Göteborg respektive Stockholm var fokus energieffektivisering med hjälp av fastighetsautomation och infrautvecklingen inom teledata- och säkerhetsområdet är fortsatt starkt och utgör en betydande del av verksamheten för många av eio:s medlemsföretag. Vi är engagerade inom den elektroniska infrastrukturutbyggnaden. Fibernäten utgör en nödvändig grund för ökad systemintegration av bredbandstjänster, säkerhetsfunktioner, energibesparing och andra telerelaterade tjänster, säger Joakim Carlsson. Under året har arbetet med den nya standarden för dokumentation av teleanläggningar samt de nya standarderna för fastighetsnät väckt mest frågor. EIO:s sortiment av litteratur inom teleområdet har utökats under året för att förenkla för medlemmarna att hålla sig uppdaterade på nya standarder och regler. Framförallt har sortimentet utökats med normer och regelverk från SBF (Svenska Brandskyddsföreningen), SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen) samt nya läromedel. strukturutbyggnad med utgångspunkt från de nya standarderna. Teledagarna besöktes av cirka 110 personer under de tre dagarna. Nyhetsmejlet svagströmsnyheter distribueras till ca 5000 mottagare 4 gånger/år. Det innehåller aktuella ämnen inom teleområdet, till exempel nya standarder och föreskrifter, marknadstrender och nyheter. Under de tre easyfairs-mässorna anordnade EIO ett frukostseminarium där Framtidsstudien diskuterades ur ett teleperspektiv. Vidare har ett antal lokala träffar för medlemmar med verksamhet inom teleområdet arrangerats. De nya standarderna för fastighetsnät har varit det genomgående temat, men även energieffektivisering med hjälp av fastighetsautomation och andra smarta styrsystem diskuterades, berättar Joakim Carlsson. Tele- och datautskottet har haft fyra möten under året. Dessutom har ett nordiskt telesamarbete startats för att byta erfarenheter och få ökad insyn i de olika ländernas respektive arbeten. SBF:s regelgrupp för brandlarm hade två möten under 2007 och inom AIE arbetade man vidare med en arbetsgrupp inom tillväxtområdet smarta hus. Även SEK:s kommittéer TK 215 och TK 79 hade ett antal möten där EIO var delaktiga. fem medlemsföretag Iso-certifierades Under 2007 har ett stort EIO-Qprojekt genomförts för att ge förutsättningar att lyfta hela branschen vad gäller kvalitets- och miljöarbete genom en ISO-certifiering som upplevs enkel och värdefull. En pilotgrupp med fem företag, i storlekarna från en till cirka hundra medarbetare, har infört och ISO- certifierat sitt ledningssystem med det nya upplägget, berättar Pär Lanner, kvalitetschef på EIO. En viktig ingrediens för det lyckade resultatet har varit bildandet av EIO-Q Intressegrupp, som utgör en del av ryggraden i systemet och som underlättar för företagen med viss administration av ledningssystemet, fortsätter han. För att sprida resultatet av projektet och visa möjligheterna för övriga medlemsföretag anordnades fem Kvalitets- och miljödagar runt om i landet i november. Utfallet från dessa dagar var mycket positivt och det tyder på att det finns förutsättningar för en ökad anslutning till EIO-Q Intressegrupp under kommande år. EIO har deltagit i en intressentgrupp inom BQR:s (Rådet för byggkvalitet) best practice- projekt under I detta projekt är målet att realisera ett kommersiellt mätverktyg för projekt under Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2007

9 Arbetsgivarverksamheten Året präglades av avtalsrörelsen Avtal 2007 den stora avtalsrörelsen på arbetsmarknaden som omfattade runt 3 miljoner arbetstagare i Sverige satte stark prägel på EIO:s arbetsgivarverksamhet under EIO:s treåriga kollektivavtal med samtliga motparter Svenska Elektrikerförbundet, SIF (numera Unionen), Sveriges Ingenjörer, Ledarna samt SEKO löpte alla ut per den 31 mars respektive den 30 april Åsa Kjellberg Kahn, EIO:s förhandlingschef, ledde EIO:s förhandlingsarbete under avtalsrörelsen Installationsavtalet Förberedelserna för avtalsrörelsen med Elektrikerförbundet började redan under 2006 med diskussioner i distriktsföreningar och EIO:s styrelse. En löpande, längre dialog pågick med förbundets förhandlingsledning och i olika arbetsgrupper, berättar Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på EIO. Avtalskraven överlämnades i slutet av januari och det stod rätt snart klart vilka frågor som var viktigast frågor som det borde finnas goda förutsättningar att lösa på ett för båda sidor acceptabelt sätt, fortsätter hon. Trycket i förhandlingen kom först efter att industrins parter gjort upp och satt märket som blev en kostnadsnivå på 10,2 procent för treårsperioden. Industrinormen kom att styra stora delar av arbetsmarknaden, dock inte hela denna gång. Avtalsrörelsen med Elektrikerförbundet kom emellertid att starkt påverkas av en annan faktor. Europadomstolen fann i en dom som meddelades i mitten av februari att det stred mot Europakonventionen Trycket i förhandlingen kom först efter att industrin satt märket som blev kostnadsnivå på 10,2 procent för treårsperioden. om mänskliga rättigheter att ta ut granskningsarvoden från oorganiserade byggnadsarbetares löner och betala dessa till Byggnads. Domen fick också till följd att EIO rekommenderade medlemsföretagen att inte längre inkassera kontrollavgift åt Elektrikerförbundet av oorganiserade montörer som inte arbetar på ackord. Elektrikerförbundet utökade därefter sina avtalskrav och krävde att företagen skulle betala en avgift på 0,6 procent av lönesumman för att bekosta den fackliga verksamheten totalt skulle det ha gett runt 40 miljoner kronor för hela avtalsområdet till Elektrikerförbundet. Kontrollavgiften skulle också vara kvar i någon form. EIO ansåg med fullt stöd av Svenskt Näringsliv att fackets verksamhet skulle betalas av dess medlemmar inte av arbetsgivarna, annat än enligt lagen om facklig förtroendeman på den egna arbetsplatsen. medlare tillsattes Elektrikerförbundet varslade den 14 april om övertidsblockad för alla företag och strejk och blockad för en större arbetsplats i övre Norrland. Dessutom togs 33 mindre företag ut i total strejk. Stridsåtgärden trädde i kraft successivt från den 25 april, säger Åsa Kjellberg Kahn. Medlingsinstitutet tillsatte omedelbart medlare Göte Larsson, Gunnar Högberg och Ingrid Efraimsson. De två förstnämnda var medlare även Medlarna lämnade ett bud till parterna den 24 april, som EIO accepterade, men inte förbundet. Efter ytterligare medlingsförhandlingar då medlarna klart deklarerade att de inte kunde leverera en lösning på förbundets krav på facklig avgift varslade förbundet den 8 maj om ytterligare stridsåtgärder av mycket omfattande slag. Samtliga anställda inom installationsavtalsområdet i EIO-företag i hela Norrland samt Skåne och Blekinge togs ut i strejk från och med den 21 maj. Mot bakgrund av det extrema varslet, som exempelvis skulle ha inneburit mycket svåra störningar för industrin i Norrland togs i samråd med EIO förhandlingskontakter mellan Svenskt Näringsliv och LO, säger Åsa Kjellberg Kahn vidare. Ett förslag togs fram, som innebar att EIO-företagen skulle betala ett särskilt bidrag om 0,1 procent av lönesumman för åren 2008 och Med det konflikthot som rådde fann sig EIO:s sty- Ett treårsavtal tecknades den 14 maj 2007 med löner enligt industrinormen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

10 Elektriska Installatörsorganisationen EIO Odelius #4027 Installationsavtalet Svenska Elektrikerförbundet EO Grafiska, Stockholm 2007 Installationsavtalet Ovan: EIO-medarbetarna Anders Kågner och Anders Elf arbetar i förhandlingsgruppen tillsammans med Staffan Påhlsson, Bravida, ledamot i EIO:s styrelse. T v: Ulf Nordström, Lars Engell, och Johan Gillberg var tre av de EIO-medarbetare som informerade medlemmarna på årets EIO-dagar runt om i landet. T h: Hans Enström, vd i EIO, och Stig Larsson, förbundsordförande på Svenska Elektrikerförbundet, utanför den nyinvigda gymnasieskolan ETG i Nyköping den 27 augusti relse nödsakad att acceptera den lösningen. Ett treårsavtal tecknades den 14 maj 2007 med löner enligt industrinormen. Ändringar i avtalet var bland annat regler om dygnsvila och möjligheter till avbrott i denna, mer specificerad standard på boende vid arbeten på annan ort samt ytterligare arbetstidsförkortning. tjänstemannaavtalet och övriga avtalsområden På tjänstemannaområdet träffades också ett treårsavtal tillsammans med de övriga installationsanknutna arbetsgivarorganisationerna, bland andra VVS-Installatörerna och Plåtslageriernas Riksförbund. EIO:s hängavtal med Handels på detaljhandelsavtalet och lageravtalet förlängdes för tre år, liksom avtalet med SEKO. övriga arbetsgivarfrågor Under 2007 har 17 centrala förhandlingar slutförts och endast ett mål avgjorts i Arbetsdomstolen. Flera mål har dock drivits dit eller till skiljeförfarande och har förlikts eller pågår fortfarande. Målet som avgjorts innebär att ett medlemsföretag inte ansågs ha involverat ett skyddsombud i tillräcklig omfattning i ombyggnationen av ett lunchrum istället hade frågan, felaktigt enligt arbetsmiljölagen hanterats i företagets MB-grupp. EIO har liksom tidigare engagerat sig i arbetet med att ändra reglerna om konflikt på svensk arbetsmarknad. Under hösten 2007 genomfördes EIO-dagar på sex orter i landet med arbetsgivarfrågor som tema halva tiden. samverkan kring arbetsmiljöfrågor EIO har i samverkan med övriga arbetsgivareförbunds arbetsmiljöhandläggare inom Svenskt Näringsliv varit remissinstans i arbetsmiljöfrågor. Bland remissarbetena med ändringen av Arbetsmiljölagen, har de gemensamma kraven på begripligare texter i lagar och författningar stärkts. Tillsammans med våra motparter har EIO också medverkat i Prevents arbete med framtagande under hösten 2007 genomfördes eio-dagar på sex orter i landet med arbetsgivarfrågor som tema halva tiden. av hjälpmedel åt företagen för att minska belastningsskador och andra ohälsoeffekter, säger Lennart Månsson, arbetsmiljöansvarig på EIO. elteknikbranschens arbetsmiljökommitté, etak Inom ETAK har samarbetet med våra motparter utvecklats vidare. Gruppen har under året haft två sammanträden, berättar Lennart Månsson. Tillsammans med Lunds Tekniska Högskola har projektet om installationselektrikernas arbetsmiljö omarbetats och en ansökan har lämnats till AFA. Gruppen har också fört dialog om hur IS-avtalets 12 kap 2 har tillämpats och hur dessa överläggningar ska kunna förbättra arbetsmiljön på företagens arbetsplatser. eio referensgrupp arbetsmiljö Gruppen har under året fortsatt arbetet med vad kurser i arbetsmiljöansvar åt chefer/ledare ska innehålla. Arbetet i gruppen har också innefattat de remissvar EIO som remissinstans behandlat. Gruppen bestod även under 2007 av Lars Erik Andersson, Emil Lundgren AB, Jan Olof Bengtsson, Elteam AB, Thomas Jernelo, Skanska Electro AB, Leif Sjöström, Midroc Electro AB, Kerstin Lundmark-Carls, Carls Elektriska AB och EIO:s arbetsmiljöansvarige Lennart Månsson. elsäkerhetsgruppen Elsäkerhetsgruppen har fortsatt samtalen om gemensam syn på elsäkerheten och hur denna kan utvecklas. I samverkan med Elsäkerhetsverket och Röda korset har Elsäkerhetsgruppen vidareutvecklat insatserna med hur branschens aktörer kan verka för att minska antalet olyckor orsakade av el. 11 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2007

11 forts. ARBETSGIVARVERKSAMHETEN Ovan: Petra Gillebert, yrkeslärare på elprogrammet vid Staffansgymnasiet i Söderhamn, har under tre år arbetat med Mål 3-projektet Fler tjejer i yrken med spänning, ett projekt som EIO och Svenska Elektrikerförbundet har medfinansierat som syftar till att få flera tjejer att utbilda sig och arbeta inom elteknikbranschen. Ovan t h: Carl-Magnus Lundberg (tv) och Magnus Lundberg representerade Sverige i grenen elinstallation respektive telekommunikation under Yrkes-VM i Japan. T h: Tre av de nya eleverna på ETG i Nyköping. BRA TILLSKOTT TILL UTBILDNING Under 2007 avslutades EIO:s samlingsprojekt för kompetensutveckling, Mål-3 där drygt deltagare genomförde cirka utbildningstimmar. Totalt fick branschen drygt 8,4 miljoner i bidrag vilket är ett gott tillskott till en bransch som ständigt behöver kompetensutvecklas, säger Ulf Pettersson, utbildningsansvarig på EIO. Tillsammans med Valideringsdelegationen har ECY utarbetat ett koncept för validering. 30 nyanlända svenskar har fått sina kunskaper validerade utifrån reglerna i vårt Yrkesutbildningsavtal, fortsätter han. Vår egen gymnasieskola ETG startade upp under året med drygt 100 sökande till 28 platser. 26 killar och två tjejer går nu det första året. Det så kallade Skaraborgsprojektet, ett samordningsprojekt för elutbildningarna i regionen, har övergått Under 2007 slogs återigen rekord vad gäller anställda lärlingar i branschen, närmare st, vilket är 300 fler än förra året. till permanent verksamhet. Kontakterna mellan skolan och det lokala näringslivet har stärkts och intressanta evenemang har hållits, till exempel en gemensam skol- och företagsmässa i Lidköping med 50-talet utställare och flera hundra besökare. LÄRLINGAR SLÅR REKORD Under 2007 slogs återigen rekord avseende anställda lärlingar i branschen, närmare st, vilket är 300 fler än förra året. ECY-Cup har nästan nått 100 procent deltagare och eleverna visar allt bättre resultat. Vinnarna från Yrkes-SM, Patrik Gillberg, Bravida och Carl-Magnus Lundberg, Telekontakt i Partille har i hård konkurrens tävlat vid World Skills Competition i Japan. Tyvärr blev det inga medaljer men de goda insatserna renderade hedersdipom, säger Ulf Pettersson. ECY har lanserat sin nya målgruppsinriktade webbplats ecy. com vilken har fått mycket positivt bemötande. Likt tidigare år har EUU:s branschfinansierade utbildning dominerats av kravutbildningar inom elsäkerhet. En svag tendens till ökat intresse för teknikutbildningar kan skönjas. Trots den goda konjunkturen har endast ett litet antal utbildningar behövt ställas in. Inom EIO Kompetens har utbildning skett för Löneadministratörer vid tre olika tillfällen. Viktigt satsa bå Informationsavdelningen står för daglig service precis som alla andra avdelningar inom EIO. Året inriktades dock på att synas ännu mer ute bland medlemsföretag på lokala möten. I november 2006 började informatören Sofia Pettersson sin anställning på EIO:s informationsavdelning, och i juni 2007 kom webbredaktören Katarina Odmark som ett välkommet nytillskott. Det fanns mycket att göra för dem på en gång på avdelningen och det var bra att vi inte anställde några duvungar, säger Peter Olofsson, informationschef i EIO. EIO:s nya webbplats introducerades i december Hela året präglades av förarbete med workshoppar, arbetsgrupper, analyser, enkäter och träffar med medlemsföretag och EIO-medarbetare. Ett bra grundarbete ledde till att tidplanen för eio.se kunde hållas, och att användarna i mångt och mycket kunde få sina åsikter tillgodosedda. Informationsavdelningen var också involverade då ECY (El- IT-satsningar un Som ett naturligt steg i EIO:s renodlade Microsoftmiljö har beslutet att införa Microsoft Office Sharepoint 2007 tagits under året. Satsningen på Sharepoint, som är en mycket omfångsrik teknisk plattform, innebär ett helhetsgrepp på EIO:s informationshantering, säger Carl Leijon, ITchef på EIO. Infrastrukturen för Sharepoint har lagts på plats och först ut på den nya plattformen blev EIO:s webbplats eio.se som lanserades i december. Även om nästa steg i Sharepointsatsningen också blir en webbplats, produktwebben EIO- Q, finns omfattande planer på att tillvarata Sharepoints övriga Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

12 InformatIon, It och elinstallatören stora framgångar för elinstallatören åde på tryckta och digitala kanaler branschens Centrala Yrkesnämnd) introducerade en ny webbplats, ecy.com. EIO-Aktuellt kom liksom tidigare år ut med 11 utgåvor I slutet av året skickades en läsvärdesundersökning till målgruppen, det vill säga EIO:s medlemsföretag. Företagens svar tyder på att man gillar vad man får, och att EIOAktuellts inriktning som en tidning för i första hand arbetgivarfrågor - men också bransch- och företagarfrågor - ska bestå. Enkäten tyder också på att läsarna vill ha en medlemstidning som komplement till branschtidningen Elinstallatören. Den visar också en tydlig viljeinriktning: tryckt tidning ska vara komplement till digital information, säger Peter Olofsson. Informationsavdelningen kom att påtagligt påverkas av det rådande förhandlingsläget under året. Till exempel producerades en speciell avtalsbilaga riktad till medlemsföretagen. Mediabearbetningen fortsatte men med in- tensifierad styrka, vilket ledde till åtskilliga uttalanden i press, radio och tv. En avtalsrörelse innebär med automatik merarbete för en informationsavdelning på en bransch- och arbetsgivarorganisation, menar Peter Olofsson. Samarbetet inom Byggbranschen i samverkan fortsatte också under Det innebar till exempel aktiviteter av opinionsbildande karaktär i Almedalen på Gotland i början av juli. ID06-arbetet (Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen) var under året i högsta grad prioriterat inom EIO. Avtal tecknades med en kortleverantör (XPonCard), och det kom att gynna våra medlemsföretag på bästa sätt. ID06 spelar en viktig roll för att vi i bygg- och installationsnäringen ska uppfattas som seriösa, trovärdiga och med respekt, men vi har mycket kvar innan vi är kompletta i branschen, menar Peter Olofsson.!+45%,,4 AKELLT TUELLT!+45%,,4AKTU AKTUELLT ).&/2-!4)/. 4),, %,%+42)3+! ).34!,,!4d23/2'!.)3!4)/.%.3 -%$,%--!2.2 3%04%-"%2 ).&/2-!4)/. 4),, % INFORMATION TILL ELEKTRISKA ECY lanserar ny hemsida,%+42)3+! ).34!,,!4 d23/2'!.)3!4)/.%. Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft, vi måste ge folk en chans att jobba vitt, sa Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, under en debatt i Almedalen, här tillsammans med moderatorn Stig-Björn Ljunggren. INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS 3 -%$,%--!2.2 Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) lanserar i början av september en ny hemsida. Nu har vi anpassat hemsidan till målgrupperna och Arbetsgivarna vi tror att den nya hemsidan lever livsfarligt kommer att fungera bättre somnär de anlitar svart rekryteringssajt, säger Ulf Pet-arbetskraft, vi måste ge folk en chans tersson, utbildningschef på EIO. jobba vitt, sa Mats Vi fortsätter attatt utveckla hemsidan och tar gärnaodell, emot kommun- och finansmarkn synpunkter, fortsätter han. adsminister,- under en debatt ECY är ett samarbets i Almedalen organ mellan EIO och Svenska, här tillsamelektrikerförbundetmans (SEF).med En moderator n huvuduppgift för ECY är att på- Ljunggren Stig-Björn. verka myndigheter och beslutsfattare så att grund- och fortbildningen anpassas till branschens behov. ECY är även remissinstans rörande utbildningsfrågor för elinstallationsbranschen. ECY:s hemsida finner du liksom tidigare på INSTALLATÖRSORGANISATIONENS JULI 2007MEDLEMMAR NR 7/8 JULI 2007 MEDLEMMAR NR 7/8 Till elektriker i EIO-företagen så drabbades småföretagarna av SEF-strejken 3%04%-"%2 ECY lanserar ny hemsida Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) lanserar i början av september en ny hemsida. Nu har vi anpassat sidan till målgruppern hema och vi tror att den nya hemsidan kommer att fungera bättre som rekryteringssajt, säger Ulf Pettersson, utbildningsch ef på EIO. Vi fortsätter att utveckla hemsidan och tar gärna synpunkter, fortsätter emot han. ECY är ett samarbets organ mellan EIO och Svenska Elektrikerförbundet (SEF). En huvuduppgift för ECY är att påverka myndigheter och beslutsfattare så att grundoch fortbildningen anpassas till branschens behov. ECY är även remissinstans rörande utbildningsfrå för elinstallationsbranschen.gor ECY:s hemsida finner du tidigare på liksom. Till elektriker i EIO-företagen så drabbades småföretagarna av SEF-strejken Den 14 april fick vi på EIO INFORMATIO Den 14 april fick vi på EIO N TILL ta emot ett strejkvarsel från ELEKT ta emot ettriska strejkvarsel från INSTAL Svenska Elektrikerförbundet LATÖRSORGA Svenska Elektrikerförbundet NISATIONEN (SEF). Varslet innebar bland (SEF). Varslet innebar bland S MEDLEMMAR annat att ett trettiotal av annat att ett trettiotal av NR 11 NOVEMBER EIO:s mindre medlemsföretag EIO:s mindre medlemsföretag 2007 drabbades av total arbetsneddrabbades av total arbetsnedläggelse från och med måndaläggelse från och med måndagen den 7 maj. Strejken fortgen den 7 maj. Strejken fortgick ett par dagar, och konsegick ett par dagar, och konsekvenserna före, under och efter kvenserna före, under och efter SEF-strejken har satt spår hos SEF-strejken har satt spår hos de drabbade företagarna. de drabbade företagarna. Företagarna ställer sig Företagarna ställer sig oförstående till varför SEF oförstående till varför SEF valde att ta ut just deras förevalde att ta ut just deras företag i strejk. Detta eftersom tag i strejk. Detta eftersom en sådan punktmarkering inte en sådan punktmarkering inte bara drabbade småföretagarna bara drabbade småföretagarna utan också i högsta grad elekutan också i högsta grad elektrikerna SEF:s egna medtrikerna SEF:s egna medlemmar! i företagen. lemmar! i företagen. Den här medlemstidningen Den här medlemstidningen Per Hans Heldrin elektrikerna Wintermalm riktar vi också till elektrikerna riktar vi också till g,inom alla tagsrådgivare är ny som förewintermalm inom alla EIO-företag. EIO medverkade även i år under Almedalsveckan i Visby som en av aktörerna i EIO-företag. på EIO Örebros Elekt Värmland. riska: EIO-Aktuellt har pratat med de 33 småföretagare Han PS. Tidningen finns också att PS. Tidningen finns också att Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan. En viktig fråga närmast från kommer Så här tyckte Bengt Ingvarsson, Bravida Sverige här tyckte Bengt Ingvarsson, DS. läsa på EIO medverkade även somsmåföretagare blev varslade om strejksåav läsa på DS. Lasses AB där han El AB, Malung om att EIO-Aktuellt har pratat med de 33 för branschen är bekämpandet av svartarbete, en fråga som debatterades under Elektrikerom att i år under Almedalsv El AB, Malung LassesSvenska var avdelnin Hans Enström, vd EIO hans företag Hans Enström, vd EIO eckan i Visby som i åtta år för togs ut i strejk gschef förbundet Nätverket Svensk (SEF) under årets strejk Elektrikerföretag togs ut i Trots hansavtalsrörelse. en El- och en av aktörerna i som blev varslade om strejk av Svenska Byggnäring och Byggbrans (bilden ovan). Företaget har att flera av de seminarier som byggbranschen arrangerade. VSavdelning (bilden ovan). Företaget har Installationsavtalet i Karlskoga/Dege chen i samverkan. Trots attsedan länge 15 anställda. för branschen är bekämpan är tecknat mellan förbundet (SEF) under årets avtalsrörelse. fors. Dessför En viktig fråga 15 anställda. detpåavagendan innan arbetad rsvartarbet EIO Endast En fråga som också stod högt för ar-e, en och två SEF av mellan våra finns elva elekfortfarande han på BPA elek-hur Mer information skickas direkt till våra elvaom två avåsikter många fråga flera av de seminarier Installationsavtalet sedan länge är tecknat Endast som debatterad triker är organiserade så vi El som elektrike betsgivarorganisationerna inom Svenskt Näringsliv es under som byggbransc facket hanterat triker är organiserade så vi EIO:s medlemsföretag. Anmäl på hur Jag ser er. åsikter om konflikträtten. kunde i princip jobba på som EIO och SEF finns fortfarande många fram emot var förändringar av konfliktreglerna. hen arrangerade. bland i princip jobba på som kundekonsekvenserna hjälpa att under rubriken EIOvanligt efter EIO:s företagarna att ha kollat med bland är allt medlemsföretag få från förlorade att ha kollat med Jag noterar med intresse att LO:s ordförande vanligt efter facket hanterat konflikträtten. Konsekvenserna kunduppdrag Byggbranschen med deras EIO. Jag förstår att mina antill förkompetens och EIO-dag. dagliga frågor EIO. Jag förstår att mina anwanja Lundby-Wedin öppnar för möjligheten till En fråga som också stod sämrat förespråkar ID06, för-den fackliga förtroende till för ställda tog illa vid sig när SEF kunduppdrag det gäller högt på agendan för när företagarna är allt från förlorade illa vid sig när SEF obligatorisk ställda togverksamheten. kollekti arsamtal mellan parterna. Jag hoppas att LO har betsgivarorganisationerna kallade vavtal, dem för strejkbrytare. Mer information skickas inom Svenskt Näringsliv prenadjuridik legitimationsplikt entrekallade dem för strejkbrytare. Jag modernisera för den fackliga verksamheten. har funderaträtten till var förändringar av förtroende sämrat Vi har ett öppet klimat på firdirekt kraften och modet att våga till och närvaroredoen del över den konfliktreglerna. öppet klimat på fireio:s medlemsföret har ett Ekonomi och och utbildning. Per-AndersViLjung, Byggbranschen läggande Ljungs man och hanterar eventuella Elektriska, Jag grundag. Anmäl på visning på arbetsstridsåtgärder, säger Hans Enström, vd EIO noterar medhär betydelse branschfrågor eventuella finnsattmycket och hanterar intresse n som förespråkar Karlskoga.man av ett står också Företaget LO:s ordförande ID06, bra kollekplatsen. På bilden har 10 anställda. diskussioner bra läsning omwww.eio.se under rubriken tivavtal. Wanja meningsskiljper-anders Ljung, Ljungs Elektriska, Hem &och Lundby-Wediavtalets högt på agendan är medlem i Nätverket Svensk Byggnäring. obligatorisk EIOdiskussioner och meningsskiljkollektivn öppnar Villa-m Bo Antoni, vd stora Kompetens för Anmäl via eller tillmöjligheten säger Hans aktigheter internt. betydelse för, ässan i Älvsjö oss nästan och EIO-dag. legitimationsplikt Karlskoga. Företaget har 10 anställda. Den påverkade tillatt reglera Vi vet Jag har ju i färskt minne av- samtal mellan parterna. internt.inte alls eftersom Heldring. aktigheter juden Sveriges Bygginatt senaste hållandena en väl fungerande 60 Jag hoppas vi fick dispens. för Jag400 besökt tyckerperson och Men tidningarna skrev mellan inte att SEF att LO inte alls eftersom kraften att SEF HUR HUR Ny företags rådgivare i Örebro Spännande AV TALSNYTT debatt Spännande debatt ade strejken strejken i Almedalen påverkadepåverk Arbetet med ditt företag? i Almed ditt företag? n7 Avtale al 200 är i full gån Komg ihåg ID06 skap ar trygghet fö r våra kunder EIO-dagarna... Kom ihåg EIO-dagarna och Teledagarna %)/!+45%,,4 NR på... och på den svenska än en gång arbetsgiva ordning ju att vi har re och Jag tycker inte Den påverkade oss nästan talsrörelsen där Elektrikerförbundet och modet atttagare. var visning på arbetsmark våga modernisera arbetsuttagna Men då krävs arbetsföretagen vi av dehade att ett Sista anmälningsdag så vissa denkunnaden att strejka rätten skäl nog stridsåtgärder vi fick dispens. Men tidningarna skrev juder är viktig förinnan att till företagens blåste till strid nästan vi sattkonkurrens vid förplatsen. kollektivavtalen, säger moderna Påoss bilden Hans Enström, vd vi vardet i strejk. kun-trodde nog gå att måstetelefonerna är gången. 1 oktober. här att kraft var ett av de uttagna företagen så vissa var EIO som Bodärför är och Antoni,att medlem för atti Nätverket Svenskoch attraktiva vd vi redan handlingsbordet. JagSverige hoppasska i alla fall för parterna. ovanligt tysta de mellan varabyggindagarna. arattraktivt som EIO ochbyggnäring. Sveriges förhandlingar der trodde nog att vi var i strejk. Telefonerna Det lösa Svenska Elektriker Jag har nd. hade varit en och i nästa avtalsrörelse kan Ett få ett kollektivavtal utan företagarla sak om ju i färskt dustrier, kollektivav SEF kämpat för arbetstagare och Hans förbundet har gemensam minne den senaste var i alla fall ovanligt tysta de dagarna.högre löner betsgivare tal, det vill Anmäl via talsrörelsen t tagit framavför sina säga en där Elektrikerförb Enström, medlemmar konflikt, säger Hansskriftlig Enström. för men vi har vd EIO, eller till för konflikter konflikter, en framtidsst utan överensko Det hade varit en sak om SEF kämpat die som undet än en mmelse om ingen förståelse ann-marie.eri med unamnbrickor för ingen blåste att de på gång togi strid,is MER Pk SID lönertill om kontrolllängden. allmännasom strid nästan innanvisar på en tjugoproce tjänar högre löner för sina medlemmar men vi har och anställning avgifterna. Det alla på svillkorhandlingsbord i vår bransch vi satt tillväxt är skönt att det nya avtalet är oss vid för- ntig Sista anmälningsdag de närmaste mellan en ar- et. Jag hoppas ingen förståelse för att de tog strid om kontrollbetsgivaro byggarbetsplatsen undertecknat så att fem 1 En rganisation och i på sidorna fårintervjuer Läsvifler arbetsro igen. att oktober. såredan åren. nästa avtalsrörelse dan positivdärför avgifterna. Det är skönt att det nya avtalet är skyldiga att marknadsu en facklig vi tveckling sation påärförbundsn kanvifå ett kollektivavtal 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 igen. förutsätter att bära i och medivå, är konflikt, organiarbetsro får vi att så vågar undertecknat utan tänka därför säger EIO-AKTUELLT nr 7/ annorlunda och vikt för den ID06. Enström. svenska arbetsmar av högstahanslåt flexibelt. oss inte cementera knaden. Både för den fast %)/!+45%,,4 NR schen, utan,is MER Pk SID elteknikbransom EIO-AKTUELLT nr 7/ låt oss tillsamma lektivavtal i allmänhet är intresserad av kolns verka för att de svenska och Installatio elteknikföretagen talet i synnerhet nsavden kompetens får behålla kan som titta in på hemsidan jag rekommendera att fortsatt konkurren de så väl behöver för skraft! dustrier, och Hans Enström, vd EIO, med namnbrickor som alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära i och med ID06. n Teledagarna äve o.se på w.ei även oss ww se ittar Du h.eio. www r oss hitta Du Hans Enström, vd EIO es i år av drygt hade skäl nog att strejkaer. denprecis som tidigar för att Det inform här gången. e år var måste era gå att och ge råd lösaper förhandlingar om bland annat EIO med Wintermalm mellan arbetsgivare och arbetstagare, Wintermalm på mässan elsäkerhet också och s Elektriska, fanns utan konflikter, för på konflikter plats var en av fyra energibesparing. tjänar ingen Jagpå i längden. i EIO:s monte medle n re e läsa lla re en R läsa R MA MA SOM SOM D D A A GL GL a la r. msföretag aärr med på Hem ar al som privatp Läs fler intervjuer på sidorna & villa för att nsk skmina ersone kunder är 2, 3,r4,som kunde 6, 7, 9, 10 llt ö mässa r i Stockh llt önolmsområde här, jag har tue n och visar upp sig, säger cirka t. Det är bra ktueper Winte 1 -A -Ak att EIO är rmalm. 1 med på EIO I år passade persona EIO len i EIO:s monter även än de tidigare på att informe ID06, en, ra om åtgärd mot de är enklare bland annat för att svartarbete och ekonom och Vi handsk isk brottslig vårt eget företagsatt vi kan ha med as mycket het branschen. nycklar och namn nu, med Per Winterm i byggper Winter koder, vi säger alm tycker att arbetet malm. Han rör oss ju på många med ID06 vidare att kontor och berättar är viktigt för många av branschen. springer i korridorerna. deras kunder, bland annat Jag tror att AP en trygghe många banker, Fastigheter och t för våra kunderdet är kan legitime har börjat i stället för med kort ra oss, detsamm att vi nycklar när vi går hem till privatpea gäller kunderna uppskatt och han tror att och jobbar, rsoner ar att byggbra schen arbetar säger han. nmed ID06. EIO-AKTUELLT nr Vi har alltid använt oss brickor i vårt av IDarbete, men ID06-brickorna de här är mycket bättre Läs mer på sid 2 3 och 9 Hjälp oss att göra EIOAktuellt bätt re Vad tycker du ellt? Genom om EIO-Aktuatt svara på enkätfrågor några som finns på sid 9 i tidningen kan lemsföretagare du som medoss på redaktio i EIO hjälpa nen att förbättra EIO-Ak tuellt. hjälpen deltar Som tack för du i en utlottning av 50 trisslotter. Läs mer på sid 9 en Vinn kät! vår en 11 nder 2007 styrkor som informationsflöden, dokumenthantering och allehanda samarbetsytor, fortsätter Carl Leijon. Till följd av den utredning runt virtualiseringsteknik som gjordes 2006 har en virtualiserad IT-plattform skapats. Flera system har flyttats in i den med mycket lyckat resultat. Tekniken har fungerat felfritt och både miljö och pengar har sparats in. Fler system kommer definitivt att följa under För att ytterligare kostnadseffektivisera har förhandlingar om samarbete med systerorganisationen Almega bedrivits under året. Dessa har resulterat 13 i att IT-avdelningen kommer att placera sin serverpark in i Almegas nybyggda serverhall. Utöver de ekonomiska fördelarna blir en av de mer utmärkande positiva synergieffekterna att Almegas IT-avdelning kan stötta EIO i tekniska frågor och vice versa. För att stärka stödet till EIO:s personal har dessutom EIO anställt en IT-tekniker i slutet av Förutom att agera som stöd internt svarar givetvis teknikern på IT-frågor av tter isslo 50 tr på Svara runt EIO:s tjänster till medlemmarna, säger Carl Leijon. Precis som föregående år har IT-tekniska tjänster sålts till systerorganisationerna VVS-Installatörerna, Plåtslageriernas Riksförbund, INCERT, Kylentreprenörernas Förening och Svensk Ventilation. Överenskommelse har även slutits kring IT-stöd för Mekaniska Verkstädernas Riskförbund. Likaså fortlöper samarbetet med Svenskt Näringsliv, där EIO:s IT-tekniska miljö ingår var ett mycket framgångsrikt år för Elinstallatören. Den officiella TS-upplagan ökade med hela 20 procent, från till exemplar. Det var en av de största upplageökningarna inom fackpressen under året, säger Henrik Nygård, chefredaktör för Elinstallatören. Även ekonomiskt var det ett starkt år, vinsten uppgick till knappt 3,5 miljoner kronor, omkring 1 miljon kronor högre än budget, fortsätter han. Elinstallatörens nya innehåll och form har vunnit gehör hos läsarna. En läsarundersökning som gjordes under hösten bekräftar läsarnas förtroende för tidningen. Två av tre (66 procent) läser tre fjärdedelar av numren eller mer. Varannan (49 procent) läser alla nummer. Antalet besökare på Elinstallatörens nya hemsida ökade under året. Även antalet läsare av tidningens digitala nyhetsbrev, Elinstallatören Direkt, växer kontinuerligt vecka för vecka. Kanal 11 (f.d Elbranschnytt) fortsatte under 2007 sin satsning på temaprogram om ny teknik och produktnyheter. Fyra filmer producerades under året. Förutom att skickas ut till prenumeranterna publicerades temafilmerna på Elinstallatörens hemsida, berättar Henrik Nygård. Även för Kanal 11 genomfördes under hösten en större undersökning om vad prenumeranterna tycker om kanalen och hur de använder den, dock inte med ett lika starkt resultat som för Elinstallatören. Intervjuerna visar att en av fem prenumeranter tittar på alla fyra program. Mest positiva till Kanal 11 är skolorna, som också uppskattar satsningen på temaprogram. Grossisten Solar sponsrade Kanal 11 under 2007, vilket hade en positiv påverkan på det ekonomiska resultatet. Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2007

13 Styrelsens berättelse Elektriska Installatörsorganisationen EIO, organisationsnummer , får härmed avge i stadgarnas 8 föreskriven förvaltningsberättelse för år EIO:s styrelse Vid EIO:s föreningsmöte den 10 maj och i anslutning därtill konstituerade sammanträde erhöll styrelsen följande sammansättning. Ordinarie ledamöter Thomas Carlsson, Lidköping, ordförande Bengt Nylén, Malmö, vice ordförande Hans Enström, VD, kassaförvaltare Hans Engvall, Gävle Hans Hallin, Örebro Jörgen Mattsson, Linköping Göran Nordin, Örebro Per Ove Pettersson, Visby Staffan Påhlsson, V:a Frölunda Suppleanter Lars Johansson, Boden Karl-Ivar Jönsson, Sandviken Ola Karlsson, Älvsjö Ingemar Lindberg, Göteborg Per-Åke Nilsson, Nyköping Erik Oskarsson, Örebro Marie Qvennerstedt, Stockholm mandatperiod 1 år 2 år 1 år 1 år 2 år 2 år 1 år 2 år 2 år 1 år 1 år 2 år 2 år 1 år 1 år Styrelsen har hållit ordinarie sammanträden 28 mars, 4 juni, 5 oktober samt 6 december. EMA:s styrelse Vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i EIO Medlemsservice AB, EMA, den 10 maj erhöll styrelsen följande sammansättning. Ordinarie ledamöter Thomas Carlsson Ordförande, Lidköping Bengt Nylén Vice ordförande, Malmö Hans Enström VD, kassaförvaltare Hans Engvall Gävle Hans Hallin Örebro Jörgen Mattsson Linköping Göran Nordin Örebro Per Ove Pettersson Visby Staffan Påhlsson V:a Frölunda ESA:s styrelse Vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Elinstallationsbranschens Service AB, ESA, den 10 maj erhöll styrelsen följande sammansätting. Ordinarie ledamöter Thomas Carlsson Ordförande, Lidköping Bengt Nylén Vice ordförande, Malmö Hans Enström VD, kassaförvaltare Hans Engvall Gävle Hans Hallin Örebro Jörgen Mattsson Linköping Göran Nordin Örebro Per Ove Pettersson Visby Staffan Påhlsson V:a Frölunda Hedersordförande i föreningen är Johan Bottheim, Oslo och Gösta Allthin, Tranås. Hedersledamöter är Bo Eriksson, Åkersberga, Helge Rask, Sandviken, Lennart Lundgren, Göteborg och Stig Marklund, Brunflo samt hederssuppleant Sture Engberg, Göteborg. Revisor Ordinarie revisor har varit Stefan Älgne med Kari Falk som suppleant, båda i Stockholm och auktoriserade av Revisorsnämnden. Årsmötet omvalde auktoriserade revisorn Stefan Älgne, Stockholm, till ordinarie revisor samt auktoriserade revisorn Kari Falk, Stockholm, till suppleant. Valberedning Ordförande i valberedningen har varit Gunnar Nilsson, Göteborg. Övriga ledamöter utsedda av årsmötet har varit Nils-Åke Elheim, Tingsryd, Christer Göransson, Eskilstuna, Lars Johansson, Boden, Peter Lejfjord, Lund, Mats Norenäs, Uppsala och Marie Qvennerstedt, Stockholm. Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

14 Arbetsgivarutskottet Bengt Nylén Ordförande, Skanska Electro AB, Malmö Hans Enström Vice ordförande, EIO, Stockholm Thomas Carlsson Elteknik EEA AB, Lidköping Owe Hallgrén EIO, Växjö Hans Hallin Närkes Elektriska AB, Örebro Staffan Påhlsson Bravida Sverige AB, V:a Frölunda Åsa Kjellberg Kahn Sekreterare, EIO, Stockholm utbildningsutskottet Per-Åke Nilsson Ordförande, YIT Sverige AB, Nyköping Bo Andersson Midroc Electro AB, Jönköping Sven Olof Andersson EIO, Örebro Anders Elf EIO, Stockholm Bo-Lennart Holmsten Elajo Elinstallationer AB, Kalmar Laurentz Howard Bravida Sverige AB, Stockholm Conny Jönsson Levins Elektriska AB, Hässleholm Lars Lundell YIT Sverige AB, Stockholm Ulf Pettersson Sekreterare, ECY, Linköping Branschutskottet Göran Nordin Ordförande, Elgruppen AB, Örebro Hans Enström EIO Stockholm, vice ordförande Lars G Andersson EIO, Stockholm Leif Ernelind Skandia Elmontage AB, Göteborg Kjell Lundmark E/S Installation AB, Skellefteå Johan Lysholm Sekreterare, EIO, Stockholm Elsäkerhetsutskottet Göte Norlander Ordförande, Krokoms Elektriska AB, Krokom Curt Cevenell Ce-Ce Elservice AB, Stockholm Lennart Månsson EIO, Malmö Lennart Mårland Emil Lundgren AB, Göteborg Tord Martinsen Sekreterare, EIO Stockholm Kvalitets- och miljöutskottet Benny Klang Ordförande, Stockholms El-team AB, Bandhagen Lars-Åke Ericsson Kempes El, Kramfors Lennart Månsson EIO, Malmö Erik Oskarsson Närkes Elektriska AB, Örebro Anders Henrikson YIT Sverige AB, Stockholm Pär Lanner Sekreterare, EIO, Stockholm Tele- och datautskottet Gunnar Olson Ordförande, Bravida Sverige AB, Göteborg Roger Almholt EIO, Skåne Örjan Borgström EUU, Nyköping Dan Olsson Telekontakt AB, Partille Per Ove Pettersson J & P Elmontage Visby AB, Visby Björn Stålstierna Telehantering i Stockholm AB, Stockholm Joakim Carlsson Sekreterare, EIO, Stockholm Storföretagarberedningen Bengt Nylén Ordförande, Skanska Electro AB, Malmö Stefan Daun Salléns AB, Uppsala Curt Frenmark Securitas Larm AB, Stockholm Hans Hallin Närkes Elektriska AB, Örebro Karl-Ivar Jönsson Midroc Electro AB, Sandviken Jörgen Mattsson YIT Sverige AB, Linköping Gunnar Nilsson Vinci Energies Sweden AB, Göteborg Göthe Nilsson El & Industrimontage Svenska AB, Umeå Staffan Påhlsson Bravida Sverige AB, V:a Frölunda Tomas Sandstedt Elajo Elinstallationer AB, Oskarhamn Anders Elf Sekreterare, EIO, Stockholm 15 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2007

15 forts. Styrelsens berättelse Små- och egenföretagarberedningen Hans Engvall Bengt Swartz Johan Johansson Peder Johansson Ulf Johnson Bo Jonsson Mats Norenäs Jan Olofsson Åke Olsson Per-Olov Rosander Marie Qvennerstedt Hans Tedesjö Ordförande, Elteknik i Gävle AB, Gävle Vice ordförande, Åby Eltjänst AB, Norrköping Eltjänst i Falkenberg AB, Falkenberg Skellefteå Elektriska AB, Skellefteå Johnsons EL AB, Åre El & Säkerhet i Skåne AB, Malmö Wikmans Elektriska AB, Uppsala JIO Eltjänst AB, Älvängen Elcommunication Sweden AB, Karlshamn El & PC Installationer AB, Örebro Lennströms El AB, Stockholm Sekreterare, EIO, Linköping Representation i Svenskt Näringsliv Föreningsmötet valde följande representanter för EIO inom Föreningen Svenskt Näringsliv. Styrelseledamot Thomas Carlsson Stämmoombud Thomas Carlsson Hans Engvall Hans Enström Hans Hallin Jörgen Mattsson Göran Nordin Bengt Nylén Per Ove Pettersson Staffan Påhlsson Lidköping Lidköping Gävle Stockholm Örebro Göteborg Örebro Malmö Visby V:a Frölunda EIO:s representant i Svenskt Näringslivs SME-kommitté har varit Hans Engvall. Representation i Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ecy) gemensam med Svenska Elektrikerförbundet (sef) Anders Elf, Stockholm, ordförande, Ulf Pettersson, Linköping och Bo-Lennart Holmsten, Kalmar. Sekreterare Karin Björklund, Nyköping. Representation i Elteknikbranschens arbetsmiljökommitté (etak) gemensam med CF (numera Sveriges Ingenjörer), Sif (numera Unionen), Ledarna och sef. EIO har representerats av Lennart Månsson, Åsa Kjellberg Kahn, och Leif Sjöström, Sandviken. Representation i Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter (euu) Per Åke Nilsson, ordförande, Bengt Nylén och Hans Enström som ordinarie styrelseledamöter med Thomas Carlsson, Bo-Lennart Holmsten och Ulf Pettersson som suppleanter. Representation i Elbranschens Teknikgymnasium (etg) Ulf Pettersson, ordförande och Per-Åke Nilsson som ordinarie styrelseledamot. Representation i Elsäkerhetsverket Tord Martinsen har varit representant för elinstallatörerna i Elsäkerhetsrådet. Ledamöterna i rådet utses av regeringen. Representation i Elsäkerhetsgruppen Håkan Lidman, ordförande, Elsäkerhetsverket, Arne Dufåker och Göran Söderlund, Svenska Elektrikerförbundet. EIO har representerats av Leif Pettersson och Lennart Månsson. Representation i Svenska elektriska Kommissionen (sek) Representant i SEK:s styrelse har varit Johan Lysholm och i SEK:s fullmäktige Tord Martinsen. Tord Martinsen har varit representant i SEK:s TK 64 (Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock) och arbetsgrupper för Jordfelsbrytare, Värmekablar och Värmefolier, Besiktning, Frågor och Svar, Ställverksrum i byggnader och Medicinska lokaler samt i TK 724 (Drift och underhåll av elanläggningar), TK 23 (Installationsmateriel) och TK 89 (Brandriskprovning). Joakim Carlsson, EIO, har varit representant i SEK TK 79 (Larmsystem) samt i TK 215 (Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning). Örjan Borgström, EUU, har varit EIO:s representant i SEK TK 100 (Multimedia). Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

16 Representation i elbranschens arbetsgrupp Instruktioner för Spänningsskyddat Arbetssätt (ISA) Representanter i ISA har varit Tord Martinsen, Lennart Månsson och Leif Pettersson. Representation i Svensk Energi Representant i Svensk Energis kommitté Mätning och Installation har varit Tord Martinsen. Representant i Svensk Energis arbetsgrupp AMI (Anslutning, Mätning och Installation) har varit Tord Martinsen. Representation i Brandskyddsföreningens Elektriska nämnd (EN) Tord Martinsen har varit representant i EN som ordinarie styrelseledamot och i EN:s tekniska utskott som ordinarie ledamot. Representation i Svenska brandskyddsföreningen (SBF) Representant i SBF:s regelgrupp för brandlarm har varit Joakim Carlsson. Representation i Semko Representant i Semko AB:s Certifieringskommitté och Rådgivande Nämnd samt Intertek Semkos Certifieringskommitté och Rådgivande Nämnd har varit Tord Martinsen. Representation i Kretsloppsrådet Ordinarie styrelseledamot i Kretsloppsrådet har varit Pär Lanner. Representation i rådet för Byggkvalitet (BQR) Representant för installatörerna i Rådet för byggkvalitets referensgrupp Best Practice Projekt har varit Pär Lanner. Representation i Byggandets kontraktskommitté (bkk) Representation i styrelsen för Byggandets Kontraktskommitté har varit Åsa Kjellberg Kahn, ledamot, och Pontus Vrethem, YIT Sverige AB, suppleant. Representation i Svensk Byggtjänst Representant i Svensk Byggtjänsts referensgrupp för AMA-Nytt har varit Joakim Carlsson, Kåre Nordin och Örjan Bergström, EUU. Representation i Föreningen för elektricitetens rationella användning (fera) Representant i FERA:s styrelse har varit Kåre Nordin. Representation i Installationscertifiering i Stockholm AB (Incert)) Ordinarie ledamöter i INCERT:s styrelse har varit Hans Enström och Johan Lysholm med Joakim Carlsson som suppleant. Representation i European Association of Electrical Contractors (AIE) Representanter i AIE har varit Gösta Allthin, Thomas Carlsson och Hans Enström. Representant i AIE:s Task Force Standardization and Safety och Smart Homes har varit Tord Martinsen. VD Stab kommunikation Affärsavtal A r b e t s- marknad Elinstallatören Marknad Teknik Stab Ekonomi/administration Region EIO Norr Stab Utbildning Region EIO Mellan Region EIO Syd Region EIO Väst Kansli Den operativa verksamheten inklusive service till medlemskåren bedrivs av EIO Medlemsservice AB. Beträffande det ekonomiska utfallet av bolagets verksamhet hänvisas till särskild avgiven årsredovisning. EIO:s verksamhet har i huvudsak bestått av finansförvaltning. Verkställande direktören Hans Enström har lett arbetet vid EIO:s kansli. Kansliets ledningsgrupp har bestått av Hans Enström, Åsa Kjellberg Kahn och Lars Törnberg. 17 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2007

17 forts. Styrelsens berättelse Lars Törnberg har varit föreningens ekonomichef, ansvarat för distriktskontoren och den regionala verksamheten samt varit IT-chef t o m september. Åsa Kjellberg Kahn har varit föreningens förhandlingschef och chefsjurist. Tvisteförhandlingar och övriga centrala förhandlingar liksom rådgivning och information i avtals- och arbetsrättsliga frågor har handlagts av Gunilla Blomberg Rengård, Anders Elf, Johan Gillberg, Ulf Nordström och lönefrågor särskilt av Johan Gillberg och Anders Kågner. I den centrala förhandlingsverksamheten har det även ingått en förhandlingsgrupp bestående av fyra företagsrådgivare Owe Hallgrèn, Henrik Junzell, Thomas Lansing och Leif Pettersson, där centrala förhandlingar genomförts även av Owe Hallgren och Anders Kågner. Rådgivning och information i arbetsrätt, entreprenadjuridik och offentlig upphandling liksom processföring i arbetsrättsliga tvister har ingått i arbetsuppgifterna för föreningens jurister Åsa Kjellberg Kahn och Ulf Nordström. Lars Engell har arbetat med entreprenadjuridik och branschjuridik. Johan Lysholm har ansvarat för bransch- och marknadsaktiviteter samt servicebolagets varuförsäljning. Kåre Nordin har ansvarat för produktion och uppdatering av EIO:s prisdisketter, Kundprislista och indexfrågor samt handlagt elsäkerhets- och CE-märkningsfrågor. Lennart Månsson har haft det rikstäckande ansvaret för arbetsmiljöfrågor. Pär Lanner har ansvarat för EIO:s kvalitets- och miljöfrågor. Inger Grape har varit sekreterare på föreningens centrala kansli. Inger gick i pension i december. Lars G Andersson har ansvarat för introduktionsutbildningen av nya medlemmar samt handlagt försäkringsfrågor och uppgifter inom områdena ekonomi och skatter. Carl Leijon har arbetat på IT-avdelningen som driftansvarig och Jens Chef som systemutvecklingsansvarig. Jens avslutade sin anställning i juni. Carl Leijon tillträde som IT-chef i oktober. Daniel Björkquist tillträdde som IT-tekniker i december. Tord Martinsen har ansvarat för elsäkerhetsfrågor samt handlagt tekniska frågor och representerat EIO i ett stort antal arbetsgrupper och tekniska kommittéer inom bland annat Elsäkerhetsverket, SEK och SEMKO. Joakim Carlsson har ansvarat för området tele/data/säkerhet. Föreningen och servicebolaget inrättade i maj en egen avdelning för ekonomi och administration. Ekonomichef har varit Lars Törnberg och Carina Fogelström, som började i februari, har varit avdelningschef. Övriga medarbetare har varit Margareta Mineur, Gun Olsson och Lena Widman. Åsa Anderberg har ansvarat för föreningens medlemsärenden. Margareta Mineur och Lena Widman gick i pension i december. Peter Olofsson har tillsammans med Katarina Odmark och Sofia Pettersson ansvarat för föreningens informationsfrågor. Katarina Odmark tillträdde sin anställning som webbredaktör i juni. Tidigare webbredaktör Mikael Grönlund avslutade sin anställning i april. Redaktör och ansvarig utgivare för Elinstallatören har varit Henrik Nygård. Redaktionen har i övrigt bestått av Robert Weström som ansvarat för annonser. Ulf Pettersson och Pontus Slättman har, med Karin Björklund som sekreterare, ansvarat för rekryterings- och yrkesutbildningsfrågor i Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY. Medlemmar 2007 Medlemsantalet samt antalet hos medlemsföretagen anställda arbetstagare framgår av nedanstående uppställning. Medlemmar arbetare övr.arbetstag. Vid årets början Inträde under året Utträde under året Ändring av antalet arbetstagare vid företag som vid periodens början tillhörde föreningen Vi årets slut summa arbetstagare Vid årets början Vid årets slut AVGIfter 2007 ELEKTRISKA InstallatörsorganIsatIonen EIo Inträdesavgift har debiterats med kr per företag Avgift till konfliktfond EIO MEDlemsserVICE AB 0,08 % på lönesumman för samtliga anställda FAST SERVIceaVGIFT 0 anställda 700 kr per medlem 1-3 anställda kr per medlem >3 anställda kr per medlem RÖRLIG SERVIceaVGIFT Fullservice Grundservice SVenskt näringsliv 0,77 % på total lönesumma 0,45 % på total lönesumma FÖRETAG och koncerner MED högst 249 anställda, InklusIVE VD och ägare 0,09 % x lönesumman minskad med ett grundavdrag på kr Svenskt Näringsliv 0,039 % föreningsavgift Svenskt Näringsliv Service AB 0,051 % serviceavgift FÖRETAG och koncerner MED MInst 249 anställda, InklusIVE VD och ägare 0,07 % x summan av lönesumman och rörelseresultat efter avskrivningar (eller motsvarande). Svenskt Näringsliv 0,03 % föreningsavgift Svenskt Näringsliv Service AB 0,04 % serviceavgift Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

18 Distriktsföreningar Distriktsförening Ordförande Kontor Företagsrådgivare EIO Syd EIO Sydöstra Sverige Nils-Åke Elheim Växjö Owe Hallgrèn, Dennis Ahlgren, Irene Hallgrèn, sekreterare EIO Skåne Bengt Nylén Malmö Roger Almholt, Kenneth Andersson, Ann-Marie Ericsson, sekreterare EIO Väst EIO Göteborg Gunnar Nilsson Göteborg Morgan Allansson, Karl-Erik Hassling, Jeanette Lundgren, sekreterare EIO Västra Sverige Thomas Carlsson Göteborg Thomas Lansing, Tomas Nilsson, t o m 30 mars Jeanette Lundgren, sekreterare Johan Johansson fr o m 30 mars EIO Mellan EIO Stockholm Per Ove Pettersson Stockholm Barry Hägglund, Greger Burnelius, Terese Kalinski fr o m 1 feb, Inga Ahlström, sekreterare EIO Uppsala-Västerås Tage Niemi Västerås Henrik Junzell EIO Örebro-Värmland Göran Nordin Örebro Sven Olof Andersson, Hans Heldring fr om 1 oktober, Elisabeth Nordholm, sekreterare EIO Östgöta-Sörmland Bengt Swartz Linköping Hans Tedesjö EIO Norr EIO Gävle-Dala Pär Larsson Falun Bo Gustavsson, t o m 24 februari Brita Ekblom, sekreterare Lars Helsing fr o m 24 februari EIO Mellersta Norrland John Birve Sundsvall Leif Pettersson Christin Thelin, sekreterare EIO Övre Norrland Berth-Ove Larsson Skellefteå Åke Jonsson t o m 21 mars Maud Nilsson, sekreterare Lars Johansson fr o m 21 mars 19 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2007

19 förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Elektriska Installatörsorganisationen EIO, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning för verksamheten under år Organisation Koncernen består av moderföreningen Elektriska Installatörsorganisationen EIO och dotterbolagen EIO Medlemsservice AB, El-installationsbranschens Service AB samt Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter i Nyköping AB med dotterbolaget Elteknikbranschens Gymnasium i Nyköping AB. Verksamhet Föreningen har till ändamål för sin verksamhet att utgöra huvudorganisation och företagarförening i bransch samt arbetsgivarfrågor för Sveriges elteknikföretag. Den operativa verksamheten inklusive service till medlemskåren bedrivs av föreningens servicebolag EIO Medlemsservice AB. Föreningens ekonomiska verksamhet består i huvudsak av finansförvaltning. Det delägda dotterbolaget Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter i Nyköping AB bedriver teknisk utvecklings- och utbildningsverksamhet inom elinstallationsbranschen samt gymnasie- och högskolan i Nyköpings kommun. Verksamhetsåret 2006 innebar att föreningen haft förmånen att tillsammans med medlemsföretagen leva under hundra år. Föreningens hundraårsresa firades genom produktion av jubileumsboken Spänning och ledning under hundra år samt med jubileumsfestligheter i samband med föregående års årsmöte. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Föreningen kommer under år 2008 att fortsätta verka för förbättrade villkor och regelverk för medlemsföretagen inom områdena avtal, juridik, ekonomi, teknik samt miljö. En stor del av dessa aktiviteter kommer att bedrivas av föreningens helägda dotterbolag EIO Medlemsservice AB. Ekonomi moderföreningen De totala intäkterna uppgår till (7 164) tkr, en ökning med 41%. Branschinsamlade medel för utbildning har givit ett ökat bidrag till föreningens verksamhet. Rörelseresultatet uppgår till 386 ( 5 904) tkr. Verksamhetsåret 2006 belastades med kostnader hänförliga till föreningens hundraårsjubileum. Efter finansiella poster om netto till (26 944) tkr, redovisas ett resultat om (21 040) tkr. Bokslutsdispositioner uppgår till ( 3 320) tkr. Verksamheten har belastats med skattekostnader om (7 049) tkr, varefter årets resultat uppgår till (10 671) tkr. Föreningens balansräkning uppvisar vid årets slut en omslutning av ( ) tkr. Förslag till vinstdisposition Föreningens fria egna kapital uppgår till ,43 kr, varav årets resultat är kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det fria egna kapitalet disponeras enligt följande: Avsättes till konfliktfonden ,00 Balanseras i föreningens kapitalbehållning ,43 Summa kronor ,43 Av koncernens fria egna kapital, tkr, föreslås inga medel bli överförda till bundna reserver. Beträffande koncernens och moderföreningens resultat samt ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt bokslutskommentarer. Ekonomi koncernen De totala intäkterna uppgår till ( ) tkr, en ökning med 6%. Rörelseresultatet uppgår till ( 539) tkr. Verksamhetsåret 2006 belastades med kostnader hänförliga till föreningens hundraårsjubileum. Efter finansiella poster om netto till (28 689) tkr, redovisas ett resultat om (28 150) tkr. Verksamheten har belastats med skattekostnader om (10 169) tkr och minoritets andel i årets resultat om (2 361), varefter årets resultat uppgår till (15 620) tkr. Föreningens koncernbalansräkning uppvisar vid årets slut en omslutning av ( ) tkr. Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning

20 koncernresultaträkning Belopp i tkr Not RÖRELSENS INTÄKTER Föreningsverksamhet Serviceverksamhet Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Personalkostnader Övriga externa kostnader 3, Avskrivningar på anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT FÖRE SKATT SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT MINORITETS ANDEL I ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2007

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2015 EIO 1 2 EIO Elsäkerhetsbarometern 2015 Därför en elsäkerhetsbarometer 4 Så elsäkert är Sverige 5 Varningsflagg på nio av tio

Läs mer

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen MERVÄRDEN Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 2 Mervärden Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 VD har ordet Fastigo arbetar på olika sätt att arbeta för att medlems företagen ska vara attraktiva som

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen 1 Elektriska Installatörsorganisationen 3,3% Branschfördelning, omsättning 2006 2,8% Branschfördelning, omsättning 2010 10,9% 13,1% 32,1% 53,7% 33,6% 50,6% Elinstallationer (35 810 291tkr) Värme- och sanitetsarbeten

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008 eio västra sverige träffades i Borås: elfel orsakar Bränder för 1 000 000 000 kronor varje år vissa stora bostadsbolag

Läs mer

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Y 4 A 1 Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Anställ lärlingar och ETG-certifierade ungdomar en möjlighet du inte har råd att missa Elektriska

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 6 1 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 Innehåll EIO:s HUNDRAÅRSJUBILEUM 4 100 ÅR MED EIO 1906 2006 6 POSITIV MARKNADSUTVECKLING 8 ARBETSGIVARVERKSAMHETEN 12 INFORMATION, IT

Läs mer

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben!

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben! I fokus: Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Hinder på vägen mellan studier och yrkesliv SIDAN 3 Många faktorer försvårar rekrytering till

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 PROGRAMRÅDSGUIDEN ett hjälpmedel till dig i programrådet när du, och vi gemensamt, ska bevaka våra intressen i elteknikbranschen Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 Som ledamot i våra programråd

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013 Motioner Styrelsens propositioner Inkommen motion till GBFs Föreningsmöte 2013 med styrelsens yttrande Motion 1. Samgående av 1:a och 2:a distriktet Motion

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Framtiden är elektrisk Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? Om du både gillar tekniska utmaningar och att arbeta med händerna så är elektrikerjobbet det rätta

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Varsel om utökade stridsåtgärder

Varsel om utökade stridsåtgärder Elektriska Installatörsorganisationen EIO Postadress: Box 17537, 118 91 Stockholm För kännedom: Medlingsinstitutet Varsel om utökade stridsåtgärder Arbetsgivarna vägrar diskutera förbundets krav Förbundet

Läs mer

Lønnsdannelse og økonomisk politikk i Sverige. Hur fungerar lönebildningen i Sverige? Åsa Olli Segendorf, Enheten för arbetsmarknad och prisbildning

Lønnsdannelse og økonomisk politikk i Sverige. Hur fungerar lönebildningen i Sverige? Åsa Olli Segendorf, Enheten för arbetsmarknad och prisbildning Lønnsdannelse og økonomisk politikk i Sverige Hur fungerar lönebildningen i Sverige? Åsa Olli Segendorf, Enheten för arbetsmarknad och prisbildning Disposition 1. Lönebildningen i Sverige 2. Arbetsmarknadens

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007. Redan nu är framtidens medarbetare i fokus

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007. Redan nu är framtidens medarbetare i fokus AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007 Kom till EIO:s årsmöte den 10 maj! EIO:s årsmöte hålls i anslutning till Elfack på Svenska mässan i Göteborg.

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR www.etgsverige.se 9 av 10 får jobb efter examen ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR Vi utbildar framtidens elektriker SPÄNNANDE, UTVECKLANDE OCH KREATIVT FOTO: PETTER ELNERUD FOTO: PETTER ELNERUD VARFÖR

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

ESA, ISA eller Skötsel av elanläggningar? Postad av Svenne Eriksson - 17 jan :35

ESA, ISA eller Skötsel av elanläggningar? Postad av Svenne Eriksson - 17 jan :35 ESA, ISA eller Skötsel av elanläggningar? Postad av Svenne Eriksson - 17 jan 2014 12:35 Jag har fått för mig att man inte ska gå både ESA och "Skötsel av elanläggningar" utan att det är två olika arbetssätt.

Läs mer

Elektrikerförbundets konflikthistoria. Strejken som standardverktyg. 1 EIO Elektrikerförbundets konflikthistoria

Elektrikerförbundets konflikthistoria. Strejken som standardverktyg. 1 EIO Elektrikerförbundets konflikthistoria Elektrikerförbundets konflikthistoria Strejken som standardverktyg 1 EIO Elektrikerförbundets konflikthistoria Säg Elektrikerna och många tänker strejk Ingen bransch i Sverige drabbas så ofta av arbetskonflikt

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Välkommen till Teledagarna Malmö 4/11 Göteborg 5/11 Stockholm 6/11

Välkommen till Teledagarna Malmö 4/11 Göteborg 5/11 Stockholm 6/11 Välkommen till Teledagarna 2008 Malmö 4/11 Göteborg 5/11 Stockholm 6/11 Vad gör EIO? Informera marknaden om trender, marknadsförändringar, standarder Tillhandahålla hjälpmedel till branschen Rådgivning

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Häng-info oktober 2010

Häng-info oktober 2010 Häng-info oktober 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, vvs isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Ta emot en lärling Det glädjer oss att konjunkturen nu

Läs mer

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 Målbilder för Sveriges Byggindustrier VISIONEN ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE I VÄRLDSKLASS DET ÖVERGRIPANDE MÅLET EN ATTRAKTIV BYGGBRANSCH

Läs mer

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta.

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta. Om konflikten inträffar 2016 Allt en måleriföretagare behöver veta. Moderna avtal! 3 Moderna avtal! Kollektivavtalet är det dokument som reglerar det formella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

DLE Oslo Lars Hansson

DLE Oslo Lars Hansson DLE Oslo Lars Hansson Något om dagen Hur ser elsäkerhetsmyndigheten ut i Sverige Hur arbetar vi i Sverige Hur ser lagstiftningen ut i Sverige Hur ser hjälpmedlen ut i Sverige Hur når vi elsäkerhet i Sverige

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr:

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr: Elektriska Installatörsorganisationen 1 EIO är en bransch- och arbetsgivarorganisation Elteknik-, tele-, data- och säkerhetsföretag 2.600 medlemsföretag med 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor

Läs mer

Därför måste resereglerna moderniseras

Därför måste resereglerna moderniseras I fokus: Därför måste resereglerna moderniseras Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Så tycker branschen SIDAN 4 En bransch i rörelse Intervju

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) ÄR BRANSCH- OCH ARBETSGIVARORGANISATION FÖR 3 200 BYGG-, ANLÄGGNINGS- OCH SPECIALFÖRETAG VERKSAMMA I SVERIGE. Fredrik Isaksson, chefekonom Johan Deremar,

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan :41

SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan :41 SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan 2013 17:41 Voltium. Skulle någon förklara vad det handlar om? Inkasseringsavtalet. Kan någon förklara? Edit:

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 Foto: Sofia Pettersson Spännande debatt i Almedalen Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft,

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI 2007 INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI 2007 Foto: Henrik Nygård Gösta lämnar

Läs mer

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar Innehåll Förord 5 7 Elsäkerhet vid arbete 10 ELSÄK-FS 2006:1 12 Utförande av elektriska starkströmsanläggningar 17 ELSÄK-FS 2008:1 23 ELSÄK-FS 2008:2 52 Innehavarens kontroll 63 Starkströmsförordning (2009:22)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat EIO Q Ledningssystem Leder till bättre resultat Nöjda kunder Gör rätt från början Nöjda medarbetare 2 EIO Q leder till bättre resultat Installatörsföretagen erbjuder EIOs medlemmar att utveckla verksamheten

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Konferensprogram för Elteknikbranschens kompetensbåt 29-30 oktober 2013

Konferensprogram för Elteknikbranschens kompetensbåt 29-30 oktober 2013 Konferensprogram för Elteknikbranschens kompetensbåt 29-30 oktober 2013 29 oktober 2013 Kl. 10:45-11:45 Samling för incheckning Viking Lines terminal, Statsgårdskajen Kl.12:00-13:00 Lunch ombord på M/S

Läs mer

Innehållsförteckning till Yrkesutbildningsavtalet 57 Avtalets giltighet 58

Innehållsförteckning till Yrkesutbildningsavtalet 57 Avtalets giltighet 58 Innehållsförteckning till Sid Yrkesutbildningsavtalet 57 Avtalets giltighet 58 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY 59 2 Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) 60 3 Centrala

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

I fokus: Arbetstider

I fokus: Arbetstider I fokus: Arbetstider Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen

Läs mer