1014 -"- 1O SJV-IE. ~ Jordbruks verket / PROJEKTSTÖO Slutrapport. A. Uppg ifter om stödmottagare. B. Uppg ifter om konta ktpersonen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1014 -"- 1O SJV-IE. ~ Jordbruks verket 112 0 1 2 / 3 1 3 1. PROJEKTSTÖO Slutrapport. A. Uppg ifter om stödmottagare. B. Uppg ifter om konta ktpersonen"

Transkript

1 , ~ Jordbruks verket / PROJEKTSTÖO Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resu ltatet 8V projek tet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen föf Iandsbygd sp'"ojekl. Dusita skicll.a slutra pporten i elelltronisll: fonn tillsamman s med ansokan om slutulbeta lning til den myndiglet som har fattat besl utet om stöe!. Silicka bilagorna 1 och 2 i original med post. Orn du har fått p!'otelttstoo inom Leader kontakta ditt lead erkontor inna n du siliekar slutra pporten och ansök an om slututt>etalnltlg til län$$tyrelsen. Kom ihag att skido:.a en kopia 8 \1 slulra rmt>r1en till dltl leaoerilonlor A. Uppg ifter om stödmottagare Namn och adress Pl'OIektet -Ett drottningadöme i Mälardalen- Söde rmanlands Hembygdsfö rbund Behmbrogatan NYKÖPING Joumalnummer E-postad res s kansl jenn B. Uppg ifter om konta ktpersonen Namn och adres s n Brandt Nybohms gränd TORSHÄLLA Telefonnummer Mobi ltelefonnum mer FSlUlummer (även riktnummer ) E-postadress l.com C. Sammanfattning av projektet C.1. Projektet genomfördes under perioden SJV-IE "- 1O

2 I r ll octl med Från octl med / Var genomfördes projeiltet? Mälsåkers slott, Selaön, tätort StaUamolmen, Strängnäs komm un, Södermanlands län. Här ska du kort och konkret beskriva projektet Förstärka Mälsåkers slott oc h Selaön som ett exkl usivt besöksmål i norra Södermanland. Plattforme n är en ny popurärtustonsk utställning med fokus främst på riksänkedrottningen Hedvig Eleonora ( ), en framstående men föga känd kunglig makthavare och kulturpersonlighet i Stormakts-Sverige. I en tid av förödallde krig investerade hon i vackra slottsbyggen - frä mst Drottn ingholm - som är bestående attraktiva kulturarv i vår tid. Resursema kom från skatter (både kontanter och spannmål) som inkasserades främst frå n bondebefolkningen i Mälarda len och västra Östergötl and, börd iga områden som var hennes s.k. livgeding. ett "drottningad öme" eller stat i staten. I utstä llningen gestaltas den tid och de levnadsvillkor som som sammanföll med Hed vig Eleonora och hennes "nätveri<.". Centrala personligheter är Mälsåkers byggherre friherre Gustaf Soop ( ), guvernör i "drottningadömet". och hans dotter Anna Maria Soop ( ) hovjung fru hos Hed vig Eleonora och tvåfaldig grevinna genom giftermål. Anna Maria Soop är den privatperson som ägt Mälsåker längsta periode n under seklernas gång, hon blev mycket förm ögen och med tiden även soci alt medveten på ett sätt som inte var så vanligt i Stormakts-S verige. Hon byggde ett "fattighus" för behö vand e kvinnor i Stockholm och inrättade stipendier vid Strä ngnäs gymnasium. Hennes bibel från detta kvinnohus är ett exklusivt föremål på plats i utställningen, som är inrymd i två rum i slottets andra våning. Där fin ns bl.a. en lång tidsaxel, en gestaltning av Hedvig Eleonoras "mob ila hov" under en färd till Medevi brunn och Vadstena, berättelser om torpare och soldater på Setaön m.m. Besökare kan studera det omväxlande och rikha ltiga innehållet i tre ntv årer. dels på en slor projektion med främst bilder, dels i "nyhetstexter" till porträtt, kartor etc. dels i ett 1Q-tal monitorer med texter och illustra tioner som utgör fördjupande infonnation. Utställningen är byggd för att kunna studeras både enskiltlindividuellt och av guidade grupper. D. Målgruppen - vem riktade sig projektet till P&r'SOf'ler eller ru PlII vilket sätt har de fått n av oroieklet? Historie intresserade tu rister från när och fjärran. specialgrupper Besökarna får i en genuin historiskt miljö möjl ighet att med hjälp som hembygdsvänner och släktforskare, skolungdom och lärare av modem utställningst ekn ik skaffa sig nya insikter och "fackfolk" från andra kulturinstitutioner som arkiv, bibliot ek, kunskaper om personligheter och rörtrållanden under Sveriges museer etc. stormaktstid. I en tid av "manliga" krig med enorma förl uster i män nisk oliv och material gestaltar vi kung lig kvinnokraft och kultur. E. Genomförandet av projektet E.1, Varför ville ni genomföra projektet Befästa och bredda Mälsåker som ett attraktivt och exklusivt besöksmål j norra Södermanland. Slottet rymmer historia från tidig storm aktst id till norsk motståndskamp under andra världskriget. Bistå Föreningen Mälsåkers Framtid genom att gestalta en viktig historisk epok för nya besöksqrupper och bredda slottets utbud av kultur och pcourämrstona. "Ett drottningadöme i Mälarda len" lyfter fram en an norlunda berättelse om såväl barocken som Stormakts-Sveriges uppgång och fall och märklig kung lig kvinnokraft i dess mitt. Denna nya utstä llning omspän ner både lokalhistoria, regionala perspektiv och personligheter, händelser och fö reteelser som är relevanta och av intresse såväl på riksplanet som utomla nds, främst i Nord-Eruopa _Vi har byggt ett plattfonn som kan föfbättras och utvecklas eftertland under yttef1igare minst tre år. E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange Inga namn på personer) Om de representerat organisation, Kön Anla! Beskriv deras roll i orcreetet förening. företag eller myndighet ance i så fall vilken. Män 18 Resurspersoner, kuns kapa re, föredragshållare etc Se Punkt EA 1KlIlnnor 1_2' I_o_"_0 1"5:.: ",,p,,"::.",,kt::e::.,,4 _ E.3. Hur har ni förankrat projektet?

3 ' / Idearbetet påbörjades redan 2009 genom en första informell träff på Mä lsåker med arkivrå den och författarna Björn As.kar och ~ a n Brunius. som gett oss generös och ovärderlig hjälp alltsedan dess. Vi började bygga upp ett närverk ge nom studiebesök på ark jv, bibliotek och andra slott och besöllsmål med koppling till -drottningadömet". Vi inbjöd till '1<.unskapsverksläder" på Malsåkers slott för att dels skaffa information och inspiration, dels infonnera om våra projektplaner. Seminarierna följdes upp med fortlöpande kontakter med personer, fören ingar och institutioner inom nätverket. Vi presenterade projektet i skriftl ig form (Bil. kort PM november 2011 ) och sökte bidrag för en förstudie under 2012, då också en första preliminär utställni ngsversion presenterades under turistsommaren på Mätsåker. Vi eftertysie synpunkter och goda råd som vi sedan kunde anvä nda för att förbättra koncept, gestaltning och innehåll fram till permtärert den 30 maj 2013, Föredra g har håll its inför bl.a. Sörm lands hembyg dsförbund, ABF och Rotarv l Sträncnäs. E 4 Vilka har ni samarbetat med? Har ni haft kontakter med andf1l organisationer. föreningar, företag. k.ommuner eller myndigheter under I29 J. U NO; projektet? Om", vilka Riksart<ivet, Slonsarkivet. Kungliga Biblioteket Nationa lmuseum, Stockholms stift, Hedvig Elecnoras försa mling på Östermalm i Stockholm, Kung liga Slotten {Gripshcl m och Stromsholm), Landsarkivet i Vadstena, Med evi brunn, Riksantikvarie ämbetet, Södermanlands läns länsstyrelse, Landstinget Sörmland, Sträng näs kommun, Rotary i Strängnäs,Sörm lands Museum, Hembygdsföreningar inom Strängnäs kommun, ABF,Mälardalen s högskola, Ba rbro Osher Pro Suecia Foundation, Snarbanksstiftelsen Rekarne Lånomanska Kulturfonden Ridda rtur set och oivetvis sist men inte mins t Leeder Inlandet Har projektet skapat nya samarbeten eller nåtver\\? ~J. U NO Om "", med vilk.a Flertalet av ovan nämnda - exklusi ve gamla samarbetsparter som Länsstyre lse, Landsting. kommun, hembygdsför eninga r, Mä lardalens högskola samt finan siärem a SparbankSstift elsen Rekame och Leaderlnlandet. Ett 4O-tal priv atpersoner har ställt upp under projektets gång. en del mo t ersättning men de flesta på ideell basis, och hjälpt till på olika sätt ( Se Punkt E.2 ovan! ) med att skaffa fram kunskapsundertag i arkiv och bibliotek etc, sknva och förmedla texter, illustrationer och annat bakgrundsmaterial, bygga figurer och interiörer till modeller, göra översä ttningar, tolka handstil från 1600 ta let hålla rörecrao vid kunskaosverkstäder etc E.5. Vad har ni genomfört i projektet? Utställningsbygg et har förver~.iigats i stort sett enligt plan exklusive viss komplettering i projektionen. Vi har skapat en plattform för fler sem inarier, föreläsninga r och studiebesök med sårskilda teman. Utställningen erbjuder kunskaper om och främjar förståelse för en tidigare till stor del föga känd epok i svensk historia samt skapar medvetenhet om kvinnors betydelse i sve nska monarkin under stormaktstide n. E.6. Har något gått bättre än planerat? Engagemang och positiv respons från "etablerade" institutioner som Riks- och Slottsarkiven, Nationa lmuseum m.f1. har varit större och mer öpp enhjärtigt än vi räknat med. Vi har också mötts av stort tillmötesgående från enskilda forskare, främst docent Margareta Revera. som gav oss nya insikter och väckte vårt intresse för främst Anna Maria Soop och henn es betydelse. Vi har med tillfredsställelse noterat upptäckarglädje och aha -upp levelser hos många besökare som fått kunskaper om en för dem tidigare okänd historia. E.7. Vilka svårigheter eller h inder har n i upplevt under projektets gång? Mar1<.nandsföri ngens potential har inte utnyttjats fullt ut men kan bli effe ktiva re inför och under kommande turistsäsonger efte rsom det är tänkt att utställningen ska vara kvar i ytterligare minst tre år. -Marll servicen- från Fören ingen Mä lsäkers Fra mtid kan bli bättre med hänvisning till vunna erfarenheter. Fören ingen ändrade en del av föru tsättningama ujnder projektets gång vilket I påverkade arbetstid och resurser. Med flexibilitet, c on humör och recem "rätta mun efter matsäcken" har hind er oassera rs. F. Projektets mål och resultat F.1. Vilka resultat skapade projektet? Projektet har medv erkat tin att Mä lsäkers pos ition som besöksmål med kulturlhistoria som profil har blivit befäst. Vi har i hög grad nått tilltän kta målgrup per. SnJdiebe sök av "ackfo lk~ vid ar\(iv, institutioner etc fler än vi hoppat s på. Vi har vacld nyfi kenh et och förmedlat kun skaper om en föga känd epok i Svenges historia. Vi har etablerat ett nätverk som kan användas fler gå nger på Mälsäker och i and ra liknand e proje kt. Vi har initierat fler skolresor av lärare och elever inom Leaderln landets område under kom mande säsonger. Utställningen har fått hyggligt genomslag i massmedia med bland annat stora repo rtage i Eskilstuna-Kurirens sommarbilaga och veckotidningen Sörm landsbygden (bifog as) och varit prominent placerad flera veck or på ~Nä ttid ni ng e n Sve nsk historia" som har m ånca abonnenter. F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?

4 Il 2 o Om måtet bara är delvis upplylll..., Resultat Ar malet u...-n If? /N""'\ anne ~k tstä llningsbygget. unskapsverkstäder tudiebesök Genom fört. Genomförda Genomförda. Men fler kan arra nneras F 3 Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? Funktionshindrade Hållbar utv eckling Integration Kom petenshöjn ing /Ne" Om "", å vilket sätt? Utstä llningen kan återbrukas och rumm en återstä llas Hos både besökare och guider på Mälsåkers slott Jäm ställdhet Vi har prioriterat kung lig kvinnokraft i Stonnakts-S venqe Kvinnor Se pun kten ovan Miljö Ungdomar Skolu ngdom särskild målgrupp F 4 Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? Mätbara rnuttat Antal nya företag Anta l nya produkter Anlal nya ~ änster Antal nya lelm ikef R.s~~..'.~~r.kl efter ro " kl Komment.r. och beskriv Antal nva nätveli< ocil mötesp latser Anta l bevarade arbe tsbiifallen Anta l nya arbets tillfällen Anta l deltagare i utbildningar Totallantal nya övernattningar per ar Antal nya Ovem attningar for besöka re från andra kommuner eller länder ee Totalt antal nya dagsbesöil.are per år Antal nya ~~~besökare från andra kommuner eller lander r år Män Mao Män 25 år eller Sldr. Yngr e än 25 ar I G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (and ra än de I tabellen ovan) Malbara resultat Resu lla t direkt efter projekt Komm entar H. Hur har ni spridit projektets resultat? Projektet är inte avslutat. utställningen fortsätter men erfarenheter 0CtI resultat ska diskuteras vid ny kunskaps verkstad. Utstä llningen har redan använts som forum utbildningsdag inom hembyg dsförbundet. PrOiektra~~rt ska -s-;'-ridas till sa marbets~~ rte r. J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra

5 Förankra projektet på bred front från början och håll samarbe tsparter underrä ttade fortlöpande. Engagemang av -eldsj älar- behövs men de måste uppmuntras för att inte tappa energi. kreativitet och uthållighet. Använd kunskaper där de finn s och tveka inte att efterlysa infonnation hos "specialister- inom olika fack. -Auktoriteter- är oftast mer villiga att medverka och hjälpa till än man inbillar sig. Skapa ett koncept från början med Specifi ka riktl injer men visa ödmjukhet och ha öppna sinnen för att fånga nya insikter och kunskaper under projektets gång, Dela med er beröm och upp skattning till samarbetsparter, särskilt enskilda entusiaster. Vårda och värna spon sorer och finan siärer. både positiva som gett bidrag men också potentiella som kan bli värdefulla framöve r. I. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat Även om den här aktue lla projektperioden är slut inom kort kommer resu ltatet- dvs den populärhistoriska utstä llningen "Ett drottningad öme i Mälardalen- - att leva vidare änn u flera år, Erlarenheter. kontakter och kunskaper kan användas i nya liknande sammanhang både av Föreningen Mälsåkers Fra mtid och inom leaderlnlandets verksamh etsområde I sto rt. Allmänhetens intresse för historia är stort och bestående. Slott och herresäten ska också lyftas fram av turismorga nisationer i Sörmland de närmaste aren, Detta talar för att utstä llnina en har en fram tid. J. Bilagor Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel.broschyrer. filmer, bilder eller annat material som ni har tagit fram för alt markneostöra ert projekt. Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för alt anlägga. bygga ut eller uppgradera bredband

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hög tid för matematik

Hög tid för matematik Hög tid för matematik Inledning Denna rapport sammanfattar resultatet av ett uppdrag från utbildningsdepartementet till NCM om kompetenutvecklingsprogram och forskningsbaserade utecklingsstudier med fokus

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden FoU-Södertörn skriftserie nr 42/05 Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden En studie av metodfrågor i en utredningslägenhet Ingrid Johansson ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Då det

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer