Reseförsäkrin Plus med avbeställnin sskydd samt köpskydd för Skandiabanken Betal- & Kreditkort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseförsäkrin Plus med avbeställnin sskydd samt köpskydd för Skandiabanken Betal- & Kreditkort"

Transkript

1 Reseförsäkrin Plus med avbeställnin sskydd samt köpskydd för Skandiabanken Betal- & Kreditkort Gällande från 1 maj 2010 Försäkringstagare är Skandiabanken AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren ERV Försäkringsaktiebolag (nedan kallat ERV) om de försäkringsförmåner som här anges vilka är kopplade till innehavet av Kortet. Med Kortet avses i dessa försäkringsvillkor ett betal- och/eller kreditkort utgivet av Skandiabanken AB. A. Vem försäkrin en äller för Försäkringen gäller för innehavare av Skandiabanken Betal- & Kreditkort, nedan kallat Kortet. Med familjemedlem menas make/maka/sambo/registrerad partner och deras egna och arvsberättigade barn under 23 år. Barn och arvsberättigade barn ska vara folkbokförda på kortinnehavarens adress eller hos den andra föräldern. Med sambo menas person som den försäkrade sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden och som är folkbokförd på samma adress som kortinnehavaren. Ingen av dem får vara gift eller ha registrerat partnerskap med någon annan än den person den försäkrade sammanbor med. Samtliga familjemedlemmar, nedan kallat de försäkrade, är försäkrade även när de reser på egen hand. Försäkringen gäller endast för personer stadigvarande bosatta i Norden och som är försäkrade i nordisk allmän försäkringskassa. B. När äller/ äller inte försäkrin en? Försäkringen gäller under resa/researrangemang, som i förväg är betald till minst 75 procent med Kortet. Med betalning med Kortet likställs betalning direkt från kortinnehavarens konto hos Skandiabanken. Returresan ska även vara betald innan utresa från Norden påbörjats. Med resa/researrangemang menas av organiserad researrangör, hotell, resebyrå eller transportbolag såld färdbiljett eller logi alternativt paketresa som är en kombination av dessa. Korttidshyrd stuga/lägenhet (max 4 veckor) likställs med researrangemang. Korttidshyrd stuga/lägenhet ska vara hyrd via organiserad förmedlare/uthyrare. För att momentet Självriskskydd för hyrbil ska gälla, ska den försäkrade ha betalat fordonshyran i samband med resa enligt ovan. Fordonshyran kan även betalas på resmålet till 100 procent med Kortet. Avbeställningsskyddet gäller från och med när resa och anmälningsavgiften för sådan resa, inköpts och till minst 75 procent betalats med Kortet. Avbeställningsskyddet upphör att gälla efter incheckning då resan påbörjats. För momentet Outnyttjade kostnader för förbokade aktiviteter gäller att förbokade aktiviteter ska vara betalda till minst 75 procent med Kortet. För att momenten Allrisk, Leveransförsäkring vid internetköp, Prisgaranti och 1 års förlängd garanti gäller att varan ska vara inköpt och till 100 procent betald med Kortet. Försäkringen ersätter för hole-in-one när kortinnehavaren spelar golf på sin hemmabana, deltar i golftävling eller spelar på annan bana där greenfee betalats med Kortet. Försäkringen gäller inte för: resa som är betald till privatperson och där inte organiserad researrangör, hotell, resebyrå eller transportbolag är direkt mottagare av betalning av resa/researrangemang resor mellan bostaden och arbetsplatsen resor i tjänsten eller i samband med tjänsten. Försäkringsskyddet gäller parallellt med innehavet av Kortet. Upphör Kortet att gälla upphör även försäkringsskyddet att gälla. Detta gäller dock inte ersättningskort utan då fortsätter försäkringsskyddet att gälla på samma sätt som för det utbytta Kortet. C. Var äller försäkrin en? Försäkringen gäller från det den försäkrade lämnar hemmet eller annan plats i Norden där resan påbörjats, till dess resan är avslutad och den försäkrade kommit hem igen dock längst i 90 dagar. Vid köp av enkel biljett gäller försäkringen fr.o.m. att den försäkrade lämnat hemmet eller annan plats i Norden där resan påbörjats och tills den försäkrade kommit fram till resmålet. Försäkringen gäller utan självrisk och i hela världen. Med hemmet och hemlandet menas den plats/det land i Norden där de försäkrade är stadigvarande bosatta. Försäkringen gäller inte på den adress de försäkrade är folkbokförda, på försäkrades arbetsplats eller skola, på resa mellan bostaden och arbetsplatsen/skolan, eller på resa inom den kommun där den försäkrade är folkbokförd, har sin arbetsplats eller går i skolan. För resa till länder dit svenska utrikesdepartementet avråder från resor gäller inte försäkringen om inte annat separat avtalats med ERV.

2 D. Vad äller försäkrin en för? D. 1 Försening av allmänt färdmedel Försäkringen gäller om allmänt färdmedel från eller till resmålet ankommer med mer än 4 timmars försening, eller om den försäkrade förvägrats plats på reserverad avgång och den försäkrade inte erbjudits likvärdig transport med avgång inom 4 timmar. Högsta ersättningsbelopp per försäkrad (schablonersättning): Försening mer än 4 timmar 500 kronor Försening mer än 5 timmar 600 kronor Försening mer än 6 timmar 700 kronor Försening mer än 7 timmar 800 kronor Försening mer än 8 timmar 900 kronor Försening mer än 9 timmar kronor. D. 1.1 Försening av allmänt färdmedel överstigande 24 timmar Försäkringen gäller om allmänt färdmedel från eller till resmålet ankommer med mer än 24 timmar försening, eller om den försäkrade förvägrats plats på reserverad avgång och den försäkrade inte erbjudits likvärdig transport med avgång inom 24 timmar. Försäkringen ersätter kostnader för nödvändiga utlägg (t.ex. matinköp). Inköpen ska ske på den ort där förseningen inträffade och i omedelbar anslutning till förseningen. Kostnaderna ska styrkas med originalkvitton. Ersättning lämnas med maximalt kronor per försäkrad. Högsta ersättningsbelopp är maximalt kr per kort vid ett och samma förseningstillfälle, även om fler än fyra försäkrade blivit drabbade. Gemensamma anmärkningar D.1-D.1.1 Tidtabellsändringar jämställs inte med försening. Med tidtabellsändring avses i dessa villkor ändrad avgångstid som annonserats av researrangör/transportbolag tidigare än 24 timmar innan planerad avgångstid. D.2 Bagageförsening Om den försäkrades incheckade bagage inte lämnas ut efter färdmedlets ankomst till resmålet utanför hemlandet, lämnas ersättning med kronor per försäkrad. Högsta ersättningsbelopp är kr per kort vid ett och samma förseningstillfälle, även om fler än fyra försäkrade blivit drabbade. Om den försäkrade inte återfått bagaget inom 24 timmar efter färdmedlets ankomst till resmål utanför hemlandet lämnas ersättning med ytterligare kronor per försäkrad. Högsta ersättningsbelopp är kr per kort vid ett och samma förseningstillfälle, även om fler än fyra försäkrade blivit drabbade. D.3 Resestartskydd Kommer den försäkrade inte fram i tid till den plats i Norden där resan med flyg ska börja, lämnas ersättning enligt nedan för de extrakostnader som kan uppstå för att den försäkrade ska kunna ansluta sig till den planerade resan. D 3.1 Försenat allmänt färdmedel till resans startpunkt Ersättning lämnas om förseningen beror på att det allmänna färdmedel som försäkrad åkt med försenats och förseningen berott på kollision, dikeskörning, oförutsett väderlekshinder, tekniskt fel eller trafikolycka. Kostnaderna ska vara nödvändiga och skäliga och styrkas med kvitton i original. Högsta ersättningsbeloppet är kr per Kort. D 3.2 Försening med privat bil till resans startpunkt Ersättning lämnas om förseningen beror på att den privata bil som Försäkrad åkt med försenats och förseningen berott på trafikolycka under den direkta färden till resans utgångspunkt även om fordonet inte är direkt inblandat. Endast händelse som styrkts med alternativt polisintyg, verkstads- och bärgningsräkning ersätts eller på annat sätt verifierar förseningen. Kostnaderna ska vara nödvändiga och skäliga och styrkas med kvitton i original. Högsta ersättningsbeloppet är kr per Kort. Gemensamma begränsningar till D 3.1 och D 3.2 Ersättning lämnas inte för den återbetalning som kan lämnas från researrangör, trafikföretag, hotell eller liknande. Den försäkrade ska vara ute i så god tid att han/hon är på plats senast 2 timmar före avgång. Den försäkrade ska även ta hänsyn till väderlek och trafiksituationen när resan startas. D.4 Missat anslutningsflyg Försäkringen gäller vid försenat flyg som medför missat anslutningsflyg och ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för att komma fram till resmålet samt eventuella merkostnader för kost och logi. Högsta ersättning upp till kr per person, dock högst kr per familj. Kostnaderna ska kunna styrkas med kvitton i original. Den försäkrade ska vara ute i så god tid att han/hon enligt planerad tidtabell är på plats senast: en timme före meddelad avgångstid inom Norden, två timmar före meddelad avgångstid inom Europa, tre timmar före meddelad avgångstid övriga Världen, eller annan längre tid enligt transportörens/arrangörens skriftliga anvisning. Hänsyn ska även tas till den väderlek och trafiksituation som råder eller förväntas råda när resan påbörjades. Ersättning lämnas inte för kostnader: som uppkommit p.g.a. orsak som den försäkrade själv kan råda över som uppkommit om den försäkrade bokat anslutningsflyg utan att ta hänsyn till flygbolagets regler och rekommendationer för att vara i tid för incheckning som kan ersättas av annan part eller ersättning enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller motsvarande skydd eller skadestånd. Gemensamma begränsningar D.1 D.4 Försäkringen gäller inte: skada orsakad av konkurs, strejk, lockout, andra fackliga åtgärder eller myndighets ingripande, krigstillstånd eller krigsliknande politiska oroligheter. 2

3 D.5 Självriskskydd, hem-/villahemförsäkring Inträffar under resa en ersättningsbar skada i den försäkrades permanenta bostad i Sverige och skadan till sin omfattning överstiger självrisken lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken under hem-/villahemförsäkringen, dock högst kronor. Ersättning lämnas endast om bostaden under den försäkrades resa varit obebodd. Innan ersättning betalas ut från denna försäkring, ska skadan vara betald via den försäkrades hem-/ villahemförsäkring. D.6 Självriskskydd, hem-/villahemförsäkringens reseskydd Inträffar under resa en ersättningsbar skada som omfattas av den försäkrades hem-/villahemförsäkrings reseskydd och skadan till sin omfattning överstiger självrisken, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar hem-/villahemförsäkringens självrisk, dock högst kronor. D.7 Självriskskydd personbilsförsäkring Inträffar under resa en ersättningsbar skada på den försäkrades privata personbil och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk lämnas ersättning med ett belopp motsvarande självrisken under den ordinarie bilförsäkringen, dock högst kronor. Ersättning betalas endast om bilen stått oanvänd hemma eller på betald parkeringsplats i Norden. Självriskskyddet gäller inte för: skada som uppstår på bil som används under resan skada som omfattas av bilens rättsskydds- eller maskinskadeförsäkring bonusförlust stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil. Innan ersättning lämnas från denna försäkring, ska skadan vara betald via den försäkrades bilförsäkring. D.8 Självriskskydd hyrbil Inträffar under utlandsvistelse en ersättningsbar skada på den hyrbil eller hyrd vespa/moped (högst 100 cc) som den försäkrade hyrt på resmålet av auktoriserad uthyrningsfirma och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken dock högst kronor. Från ersättningen avräknas belopp som betalas av annan försäkringsgivare. Kostnaderna ska styrkas med kvitto i original. Självriskskyddet gäller under hyrtiden om fordonshyran har betalats enligt punkt B. i villkoret, samt att kortinnehavaren i samband med hyran tecknat erforderligt försäkringsskydd. Självriskskyddet gäller inte för skada som inträffar vid resa som är längre än 90 dagar. D.9 Olycksfall D 9.1 Medicinsk invaliditet Försäkringen gäller för rätt till invaliditets- eller dödsfallsersättning vid olycksfallsskada, d.v.s. kroppsskada, som drabbar den försäkrade ofrivilligt, genom en plötslig yttre händelse. Invaliditetskapital utbetalas om den försäkrade till följd av olycksfallsskada får en bestående nedsättning av kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet) med minst 20 procent. Så stor del av det avtalade försäkringsbeloppet, som svarar mot invaliditetsgraden, utbetalas. Invaliditetsgraden bestäms enligt tabellverket Gradering av medicinsk invaliditet, utgivet av Försäkringsförbundet. Försäkringsbeloppet vid fullständig medicinsk invaliditet (99 procent) är kronor. En förutsättning för rätt till ersättning är att olycksfallet inom 3 år från skadetillfället medfört en bestående mätbar invaliditet på minst 20 procent och att minst 12 månader förflutit från olycksfallet. Invaliditetsersättningen utbetalas när rätt till ersättning uppkommit och den definitiva invaliditetsgraden kan fastställas. Kan den definitiva invaliditetsgraden inte fastställas, när rätt till invaliditetsersättning uppkommer, utbetalas på begäran förskott. Vid slutlig utbetalning avräknas sådant förskott. Avlider den försäkrade sedan rätt till invaliditetsersättning uppkommit, men innan slutlig utbetalning skett, fastställs den invaliditetsgrad som olycksfallet sannolikt skulle ha givit upphov till. Slutlig utbetalning sker i detta fall till den försäkrades dödsbo, under förutsättning att invaliditetsgraden uppgår till minst 20 procent. Om olycksfallsskadan medfört att kroppsfunktionen väsentligen försämrats efter det att ärendet avslutats, har den försäkrade rätt att få ärendet prövat på nytt. Omprövningen medges dock inte sedan mer än 10 år förflutit från skadetillfället. D 9.2 Dödsfallskapital Dödsfallskapitalet kronor utbetalas om den försäkrade avlider till följd av en olycksfallsskada inom 3 år från skadetillfället. Beloppet utbetalas till den försäkrades dödsbo. Om ersättning vid medicinsk invaliditet har utbetalats föreligger ingen rätt till ersättning vid dödsfall om dödsfallet kan anses ha samband med den olycksfallskada för vilken invaliditetsersättning utbetalats. Vid invaliditetsgrad under 20 procent utgår ingen ersättning. Riskfylld sport eller sysselsättning Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit i samband med deltagande i exempelvis bergsbestigning, fallskärmshoppning, flygning (annat än som passagerare) samt tävlingar inom ridning och motorsport. Såsom olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom: bakterier, virus eller annat smittämne smitta vid intagande av mat eller dryck påverkan av narkotika, alkohol eller andra berusningsmedel ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling) eller genom användning av läkemedel förslitning, överbelastning eller överansträngning. Om hälsotillståndet försämras beroende på ett kroppsfel som antingen redan förelåg vid skadehändelsen eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan läm- 3

4 nas endast ersättning för den invaliditet, som olycksfallsskadan medfört. Med kroppsfel menas sjukdom, sjuklig förändring eller men. D.10 Avbeställningsskydd Avbeställningsskyddet gäller när resa eller anmälningsavgiften för sådan resa, inköpts och till minst 75 procent betalats med Kortet. Med resa som kan ersättas genom försäkringen, avses av organiserad researrangör, resebyrå eller transportföretag såld färdbiljett, eller sådant researrangemang som är en kombination av färdbiljett och logi. Korttidshyrd stuga (max 4 veckor) likställs med researrangemang. Ersättning lämnas för den försäkrades andel av de avbeställningskostnader som kan påföras den försäkrade enligt researrangör, uthyrare eller trafikföretag fastställda bestämmelser eller, om sådana bestämmelser saknas, de av Svenska Resebyråföreningen (SRF) och Researrangörsföreningen i Sverige (RIS) utfärdade allmänna resevillkor. Ersättning för ovan nämnda avbeställningskostnader lämnas om den försäkrade före avresan tvingas avbeställa resa eller researrangemang på grund av att: den försäkrade råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall till den försäkrade närstående person råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall. Med närstående person menas make/maka/registrerad partner/sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor-/farföräldrar, barnbarn samt person som har vårdnad om någon inom denna personkrets den försäkrades medresenär som tillsammans med den försäkrade beställt resa till samma resmål under samma tidsperiod, eller medresenärs närstående råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall person som den försäkrade med resan har för avsikt att besöka, råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall en oförutsedd och väsentlig skada inträffar på den försäkrades permanenta bostad. Högsta totala ersättningsbelopp är kronor per försäkrad person, och högst kronor per försäkrad familj. Ersättning lämnas inte för kostnader där ersättning kan erhållas från annan försäkring ersättning lämnas inte för skatter och avgifter som är återbetalningsbara av ansvarigt transportbolag försäkringen gäller endast vid sjukdom eller skada som uppstått akut och var okänd vid beställning av resa eller stuga försäkringen täcker inte kostnader som uppkommit genom att den försäkrade dröjt med avbeställningen försäkringen gäller inte vid sjukdom eller olycksfall som orsakats av graviditet eller barnafödsel försäkringen gäller inte om resa beställts mot medicinska råd för kroniska sjukdomar/infektionstillstånd som är eller har varit under medicinsk behandling gäller försäkringen bara om den försäkrade varit symptomfri/besvärsfri minst 6 månader före bokningsdatum ersättning lämnas inte för premie för avbeställningsskydd eller försäkring tecknad hos researrangör, eller kostnad för läkarintyg. - Akut sjukdom/olycksfall ska styrkas med läkarintyg från undersökning genomförd före avresa och vara utfärdad av behörig och ojävig läkare. - Då försäkrad får kännedom om att resa/researrangemang inte kommer att kunna genomföras ska avbokning omgående ske hos researrangör. - Avbeställningsskyddet upphör att gälla efter incheckning på flygplatsen eller annan plats där resa påbörjats, t.ex. färjeterminal, tåg-/busstation. D.11 Outnyttjade kostnader för förbokade aktiviteter Försäkringen gäller vid aktivitetsresa betald enligt punkten B. Ersättning lämnas för kostnad avseende hyra av aktivitetsutrustning (t.ex. skidutrustning, dykutrustning, klättringsutrustning, golfklubbor etc.) köp av liftkort, deltagande i aktivitetsskola (t.ex. dyk-/skid-/golfskola etc.) samt annan i förväg betald kostnad för aktivitet som inte kunnat utnyttjas p.g.a. att den försäkrade själv drabbas av akut sjukdom eller olycksfall, försenad aktivitetsutrustning vid färd med allmänt färdmedel eller stöld av sådan under pågående resa. Ersättningen lämnas för aktivitetskostnader som i förväg och innan resan påbörjades betalats med Kortet. Högsta ersättning är kronor per person. Sjukdomen eller olycksfallet ska kunna styrkas med läkarintyg och förseningen med förseningsintyg från tranportör. Alla merkostnader ska styrkas med kvitton och hyresavtal i original. Ersättning lämnas inte för kostnad: som enligt hyres- eller köpvillkor återbetalas från uthyraren/ anläggningen som uppkommit genom att den försäkrade dröjt med att återlämna utrustning, liftkort/greenfee eller avanmäla sig från aktivitetsskola om skadan inträffat före eller sjukdom visat symtom innan den försäkrade ingått avtal om hyra av aktivitetsutrustning, aktivitetsskola, köpt liftkort eller erlagt greenfee. D.12 Hole-in-one Försäkringen gäller för hole-in-one när försäkrad spelar minst 9 hål med godkänd markör på hemmabana, vid deltagande i golftävling eller spel på annan bana där greenfee betalats med Kortet. Med bana menas sådan bana som är ansluten till Svenska Golfförbundet eller motsvarande golfförbund i annat land. Markören eller sekreteraren eller hemmaklubbens sekreterare ska signera scorekortet. Ersättningsbeloppet är kr. Vid hole-in-one gäller försäkringen utan självrisk. D.13 Allriskförsäkring för hemelektronik och vitvaror D.13.1 Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för kortinnehavaren såsom ägare till varor inköpta med Kortet, från och med den 1 maj D Vad är försäkrat? Försäkringen gäller för hushållsmaskiner* och hemelektronik** som köpts för privat bruk, nedan kallad varan. varans inköpsvärde ska vara minst kr varan ska vara inköpt i hemlandet varan ska vara köpt hos auktoriserad återförsäljare 4

5 varan ska omfattas av sedvanliga garantier varan ska vara fabriksny vid köpet försäkringen ersätter ej förbrukningstillbehör såsom batterier och dylikt. * Med hushållsmaskin menas maskin avsedd för klädvård, disk, städning, förvaring eller tillagning av livsmedel. ** Med hemelektronik menas t.ex. radio, stereo, TV, video, DVD-spelare, TVspel, dock ej persondatorer, mobiltelefoner eller kameror med tillbehör. D.13.3 Var försäkringen gäller? Försäkringen gäller för varor som permanent placerats i kortinnehavarens ordinarie bostad eller fritidshus i Norden. D.13.4 Vad försäkringen gäller för? Försäkringen gäller för vara som till 100 procent betalats med Kortet. Varan ska vara inköpt från och med den 1 maj Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på vara eller förlust av inköpt vara. Försäkringen avser endast sådant intresse som består i att den försäkrade varans värde minskar eller går förlorat på grund av skadan eller förlusten. Affektionsvärde, förlorad arbetsförtjänst eller eget nedlagt arbete på varan ersätts ej. Försäkringen gäller ej då rätt till ersättning föreligger på grund av annan försäkring, garanti eller avtal. Den försäkrade är vid skada skyldig att på anmodan styrka ersättningskraven. Försäkringen gäller inte för: skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller annan gradvis försämring skada som den försäkrade borde inse skulle komma att inträffa skada som orsakats av att den försäkrade inte varit aktsam om sin egendom och handhaft den på så sätt att förlust och skada så långt som möjligt förhindrats skada som inte påverkar varans användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service skada genom djur eller insekter skada som består i självförstörelse skada som består i form- eller strukturförändring, färgeller luktförändring egendom som tappats bort, bortglömts eller förlagts skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller avtal. D.13.5 Hur värderas skadad vara? Högsta ersättning vid ersättningsbar skada är kr. Värdering av skada görs med utgångspunkt från vad ny likvärdig egendom kostar i allmänna handeln och med åldersavdrag enligt nedanstående tabell. Åldersavdrag räknas per påbörjad 12-månadersperiod från inköpsdagen. Första 24 månaderna (2 åren) sker inget åldersavdrag. Varans ålder 0 24 mån mån (0-2 år) (under 3 år) Åldersavdrag 0 % 20 % D.13.6 När försäkringen gäller Försäkringen gäller från inköpstillfället och 3 år framåt. Kortets upphörande, se anmärkning under punkt B. När gäller/gäller inte försäkringen? i villkoret. D.13.7 Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. D.13.8 Hur lämnas ersättning? Försäkringsbolaget har rätt att avgöra om skadad vara ska ersättas genom reparation, med kontant ersättning eller med likvärdig ny eller begagnad vara. Ersätts den skadade varan med ny eller begagnad likvärdig vara gäller försäkringen för den nya varan 5 år från den ursprungliga varans inköpsdatum. Ersättning beräknas enligt värderingsregler enligt punkt D.13.9 Återkrav I samma utsträckning som försäkringsbolaget har betalat ersättning för skada, övertar ERV kortinnehavarens rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan. D.14 Leveransförsäkring vid internetköp Ersättning upp till maximalt kronor. Varans inköpsvärde ska vara minst kr. D.14.1 Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för kortinnehavaren såsom ägare till varor köpta via Internet som betalts till 100 procent med Kortet. D.14.2 När gäller försäkringen Försäkringen gäller för utifrån kommande skada och/eller förlust som kan uppstå på varan från det den köpts via Internet tills den levererats till kortinnehavarens hemadress via postpaket eller auktoriserat transportföretag/budfirma. Kortets upphörande, se anmärkning under punkt B. När gäller/gäller inte försäkringen? i villkoret. D.14.3 Hur gäller försäkringen Försäkringen gäller för vara köpt via Internet av företag registrerat inom EU, Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein, avtalad att levereras till kortinnehavarens hemadress i hemlandet. D.14.4 Vad täcker försäkringen Utifrån kommande skada på varan vid leverans den beställda varan saknas i levererat paket förlust av vara under transport. Begränsning Köpt vara ska vara fabriksny, försäkringen täcker ej köp av begagnade varor, försäkringen täcker ej kostnader för tjänster såsom resor och konsultarvode. Varan ska i första hand reklameras till leverantören. D.14.5 Vid skada ersätts Vid skada enligt punkt 15.4 betalas ersättning enligt följande: om varan är skadad vid leverans ersätts kostnader för att returnera varan och om varan inte ersatts med reparerad eller ny vara inom 30 dagar lämnas ersättning motsvarande inköpspriset för den skadade varan saknas varan i levererat paket lämnas ersättning motsvarande inköpspriset samt verifierade kostnader som 5

6 Kortinnehavaren fått t.ex. vid kontakt med leverantören, om ingen ny vara levererats inom 30 dagar från reklamationsdagen (leveransdagen) vid förlust av vara under transporten ersätts varans inköpspris och verifierbara kostnader. Försäkringen gäller ej då rätt till ersättning föreligger på grund av annan försäkring, garanti eller avtal. Försäkringen ersätter ej småskador såsom repor, färgskillnad och dylikt Försäkringen ersätter ej skada orsakad av batterier. Affektionsvärde, förlorad arbetsförtjänst eller eget nedlagt arbete på varan ersätts ej. Ersättningen för varan är begränsad till det pris som kortinnehavaren betalt för varan, samt eventuella verifierade kostnader för tull, andra avgifter, kostnader i kontakt med leverantören och fraktkostnader, dock max kronor. Följande varor är undantagna levande djur, plantor, blommor, livsmedel och flytande varor motordrivna fordon och redskap pengar och värdehandlingar färdbiljetter föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar tjänster, service och data sänt via Internet varor inköpta för yrkesmässig verksamhet och/eller vidareförsäljning varor köpta via internetauktion läkemedel öl, vin, sprit narkotiska preparat konsumtionsvaror och/eller lättförstörbara produkter (t.ex. matvaror och bränsle). D.14.6 Återkrav I samma utsträckning som försäkringsbolaget har betalat ersättning för skada, övertar ERVs kortinnehavarens rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan. D.15 1 års Förlängd garanti Vid nyinköp av hemelektronik och vitvaror lämnas en motsvarande garanti, med ytterligare ett år, som den ursprunglige tillverkaren lämnade, dock inte mer än till totalt tre år från och med inköpsdatum. Försäkringen täcker mekaniska fel. Ersättning lämnas för reparationskostnader eller motsvarande ny produkt. Försäkringsskyddet gäller parallellt med innehavet av Kortet, se angående Kortets upphörande anmärkning under punkt B. När gäller/gäller inte försäkringen? i villkoret. D.15.1 Vem gäller försäkringen för Innehavare av Kortet. D.15.2 När gäller försäkringen Produkten måste till 100 procent vara betald med Kortet. Produkten måste vara köpt av ett företag registrerat i Sverige och utanför tull- eller skattefri zon. Högsta ersättningsbelopp Reparationskostnader upp till inköpspris, dock max kronor per produkt. Högsta belopp per försäkrad per år är kronor. D.15.3 Självrisk Självrisk per skada är 500 kronor. Ersättning lämnas inte för: 1. Kostnader för reparationer som har utförts av icke auktoriserade verkstäder. 2. Produkter som går sönder innan tillverkarens ursprungliga garanti har upphört. 3. Produkter som är begagnade, ändrade, eller som köpts i andra hand. 4. Produkter som är inköpta för vidareförsäljning. 5. Produkter utan serienummer och svensk originalgaranti från tillverkare. 6. Produkter som tillverkaren har definierat som förbrukningsprodukter eller produkter som ska kastas efter användning (t.ex. glödlampor, säkringar och batterier). 7. Kostnader för att ta bort blockeringar (med undantag av kylsystemet på kylprodukter). 8. Kostnader förbundna med att få åtkomst till att reparera apparater som är en del av en större anläggning. 9. Kostnader knutna till tillverkarens återkallande av en produkt. 10. Kostnader knutna till återuppbyggnad/ombyggnad. 11. Produkter avsedda för yrkesmässig verksamhet. 12. Kostnader knutna till reparationer förorsakade av rutinmässig service, underhåll, inspektion eller installation. 13. Skada som orsakats av användande av tilläggsutrustning som inte är sammansatt av tillverkaren. 14. Kostnader för tillkallande av reparatör utan att det hittas något fel på produkten. 15. Förluster som beror på att produkten inte kan användas, eller förluster utöver produktens kostnad, dock ersätts förstörda matvaror. 16. Försäkringen gäller ej då rätt till ersättning föreligger på grund av gällande lagstiftning eller annan försäkring, garanti, eller avtal. D.15.4 Hur lämnas ersättning? ERV har rätt att kräva att den försäkrade, på egen bekostnad sänder in den skadade produkten. Om det är omöjligt eller för kostbart att reparera produkten kommer den försäkrade att få produkten ersatt med en identisk produkt. Om det inte är möjligt att hitta en identisk produkt, kommer den försäkrade att få en motsvarande produkt med samma kvalitet och specifikationer. Ersättningsbeloppet kan reduceras eller bortfalla helt om alla förutsättningar för att få ersättning inte följs. Försäkringen gäller under förutsättning att den försäkrade varit aktsam om sin egendom på så sätt att stöld och skada så långt som möjligt förhindrats. 6

7 D.16 Prisgaranti D.16.1 När gäller försäkringen Om Kortinnehavaren hittar en identisk vara till den som inköpts med Kortet till ett lägre ordinarie pris inom 90 dagar från inköpsdatum, lämnas kontant ersättning för mellanskillnaden. Försäkringsskyddet gäller parallellt med innehavet av Kortet, se angående Kortets upphörande anmärkning under punkt B. När gäller/gäller inte försäkringen? i villkoret. Högsta ersättningsbelopp är kronor. Ersättning utbetalas som tidigast 30 dagar efter ursprungsvarans inköpsdatum. D.16.2 Hur gäller försäkringen Varan ska vara betald till 100 procent med Kortet varan ska ha ett inköpspris på lägst kronor varan Kortinnehavaren har hittat till ett lägre pris ska vara identisk med den med Kortet inköpta varan prisskillnaden ska vara minst 200 kronor det lägre priset ska vara ordinarie pris varan med lägre pris ska finnas att köpa i en annan affär i Sverige eller hos ett annat svenskregistrerat företag på Internet än där den ursprungliga varan inköpts. Ersättning utgår således inte om samma vara hittas hos en annan affär inom samma affärskedja som där den ursprungliga varan inhandlades en förutsättning för att ersättning ska utgå är att Kortinnehavaren förblir ägare till den ursprungliga varan och att varan inte återlämnas efter det att ersättning utbetalats enligt denna försäkring ersättning enligt denna förmån utgår till Kortinnehavaren för högst fem olika prisgarantifall per kalenderår för att ersättning för prisskillnad ska kunna lämnas krävs att ursprungsprodukten jämförs med en produkt som kan köpas på samma sätt som ursprungsprodukten. Det innebär bl.a. att inköpspriset på en produkt som köps i affär över disk inte kan jämföras med motsvarande produkts pris vid köp över Internet eller via postorder. Eventuella fraktkostnader ska medräknas i jämförelse av pris vid köp över Internet och postorder. Kortinnehavaren ska kunna dokumentera det lägre ordinarie priset i form av en annons eller katalog där det också framgår att det lägre priset hittats inom 90 dagar från inköpet av varan. E. Kri stillstånd och allmänna bestämmelser vikti a undanta och preciserin ar Vid en och samma skadehändelse är försäkringsbolagets totala ansvar begränsat till högst kronor, oavsett hur många Skandiabanken Betal- & Kreditkortförsäkringar som är i kraft och kan göras gällande i anledning av skadehändelsen. E. 1 Utbetalning och dröjsmålsränta Utbetalning av skadeersättning görs till kortinnehavarens konto i Skandiabanken. Rätt till ersättning inträder, när den som gör anspråk på ersättning fullgjort sina åligganden. Utbetalning ska därefter ske inom 30 dagar. Sker utbetalning senare, betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte ut om den understiger 200 kronor när utbetalningen sker. E.2 Force majeure Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust, som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjts pga. krig, politiska oroligheter, förändringar i lagstiftningen, myndigheters åtgärd eller stridsåtgärder i arbetslivet. E.3 Försäkringsavtalslagen För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen FAL (2005:104). E.4 Krigsskador eller krigsliknande händelser Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror har skada inträffat utanför Sverige genom krig, krigsliknande händelser eller andra här nämnda oroligheter, gäller försäkringen bara om försäkringstagaren redan befann sig i det aktuella området när någon av de uppräknade händelserna bröt ut försäkringen upphör att gälla 14 dagar efter det att någon av de uppräknade händelserna inträffat försäkringstagaren förbinder sig att omedelbart resa ut från det område som drabbats av någon av de uppräknade händelserna. Försäkringen gäller inte för skador som orsakas av att gränser, flygplatser, luftrum, hamnar, tåg och busstrafik som tvingas stänga eller spärras av på grund av hot, terrorism, eller ingrepp av statsmakt försäkringen gäller inte för skador som direkt eller indirekt orsakats av, eller står i samband med, atomkärnprocess. Försäkringen gäller heller inte för skador till följd av biologisk eller kemisk förgiftning orsakad av terrorism eller motsvarande former av politiska, etniska eller religiösa grupper/organisationer. F. Vid skada eller frå or krin försäkrin en Skadeanmälan kan göras direkt på ERVs hemsida så snart som möjligt efter det att du fått kännedom om skadan. Skadehändelsen som kan ge rätt till ersättning kan även skriftligen sändas till försäkringsbolaget: ERV Box Sundbyberg Telefon ERV Telefax ERV Utbetalning av ersättning lämnas till kortinnehavaren. 7

8 G. Skadeanmälan ska innehålla följande: Biljett/bokningsbekräftelse/resebevis eller dylikt som visar resenärer, avgångar och totala respriset. Vid försening av färdmedel/missat anslutningsflyg/bagage Intyg på försening (erhålles av transportföretaget). Kvitton på inköp. Vid resestartskyddskada Vid försening med privat bil; polisintyg, verkstads- och/eller bärgningsräkning. Vid försening med allmänt färdmedel; intyg på försening (erhålles av transportföretaget). Kvitton som styrker nödvändiga och skäliga kostnader till följd av missad resestart. Vid skada p.g.a. outnyttjade kostnader för förbokade aktiviteter Sjukintyg, intyg på försening och verifierade kostnader. Polisrapport bifogas vid stöld. Vid självriskskada Vid skada på hyrbil, verifikation som visar att hyrbilskostanden till 100 procent är betald med Kortet. Biljett/bokningsbekräftelse/resebevis eller dylikt som visar resenärer, avgångar och totala respriset. Dokumentation från bil-/hyrbil-/hem-/villahemförsäkring som visar att ersättning har utbetalats och som styrker avdragen självrisk (om skadan är polisanmäld ska kopia av polisrapporten bifogas). Vid avbeställning Biljett/bokningsbekräftelse/resebevis eller dylikt som visar resenärer, avgångar och totala respriset. Kvitto/verifikation på avbeställningskostnader (t.ex. flygbiljetter/resebevis). Läkarintyg från behörig och ojävig läkare där diagnos samt om sjukdom/olycksfallet var akut och okänt vid bokningstillfället. Polisrapport, dödsfallsintyg eller andra handlingar som visar orsaken till avbeställningen. Vid hole-in-one Vid spel på hemmabana ska kopia av medlemsbevis bifogas. Bevis på inbjudan vid deltagande i golftävling. Vid spel på annan bana ska kvitto/verifikation bifogas, på att greenfee betalats med Kortet. Signerat scorekort från spelad bana. Vid allriskskada Inköpskvitto på skadat/förlorat föremål samt reparationsprotokoll och kvitto på eventuell utförd reparation. Vid förlust ska polisanmälan bifogas. Föremålet ska vara inköpt med Kortet (100 procent). Garantibevis. Skada vid internetköp Bevis på inköpet och betalningen via Internet vid utifrån kommande skadat/förlorat föremål samt reparationsprotokoll och kvitto på eventuell utförd reparation. Vid förlust bör polisanmälan bifogas. Verifikation på andra merkostnader såsom telefonkostnader vid kontakt med leverantör. Föremålet ska vara inköpt på Internet och betalt med Kortet till 100 procent. Garantibevis. Vid skada kopplad till 1 års förlängd garanti Inköpskvitto i original från affären där produkten köptes. Kortkvitto i original från affären där produkten köptes eller kontoutdrag/fakturaspecifikation i original från bank/kortutgivare. Prisuppskattning från auktoriserad serviceverkstad som visar vad som måste repareras och vilka kostnader som är förbundna med reparationen. Tillverkarens originalgaranti. Vid skada kopplad till prisgaranti Skadeanmälan ska åtföljas av dokument som uppvisar det lägre priset i form av annons, katalog eller faktura där det också framgår att det lägre priset hittats inom 90 dagar från inköpet av varan. Vid olycksfallsskada Biljett/bokningsbekräftelse/resebevis eller dylikt som visar resenärer, avgångar och totala respriset. Läkarintyg. För utbetalning av dödsfallsersättning ska dödsfallsintyg och släktutredning bifogas. 8

9 Om vi inte skulle komma överens Din första åtgärd Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå. För det mesta kan sådana klaras upp om ny kontakt tas med försäkringsbolaget. Ring eller skriv till den som handlagt ditt ärende hos ERV, så hjälps vi åt att reda ut problemet. Om olika meningar ändå kvarstår finns det andra möjligheter att få ärendet prövat. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Box STOCKHOLM Tel: Fax: Personupp iftsla en För all behandling av personuppgifter tillämpas Personuppgiftslagen, PUL. Vi använder oss av den senaste registreringstekniken för att kunna administrera försäkringen och tillgodose dina önskemål som kund. För mer information om lagen, information om personuppgifter eller begäran om rättelse, kontakta ERVs personuppgiftsombud. SE-SB :1 (feb -12) / CITAT Konsumenternas Försäkringsbyrå Box (Karlavägen 108) STOCKHOLM Tel: Fax: Skandiabanken Aktiebolag (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

Kompletterande Reseförsäkrin med avbeställnin sskydd för Skandiabanken Bank- & Electronkort

Kompletterande Reseförsäkrin med avbeställnin sskydd för Skandiabanken Bank- & Electronkort Kompletterande Reseförsäkrin med avbeställnin sskydd för Skandiabanken Bank- & Electronkort Gällande från 1 maj 2010 Försäkringstagare är Skandiabanken AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer

Försäkringsvillkor Visa Gold

Försäkringsvillkor Visa Gold Försäkringsvillkor Visa Gold Villkor gällande från 2011-01-01 (version 2) Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. Vem gäller försäkringen för? Försäkringstagare är Nordea

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. ICA Bankkort Plus

FÖRKÖPSINFORMATION. ICA Bankkort Plus FÖRKÖPSINFORMATION ICA Bankkort Plus Reseförsäkring med avbeställningsskydd, allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner och förlängd garanti Gällande från 2016-01-01 FÖRKÖPSINFORMATION ICA

Läs mer

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsvillkor IKANO KORT Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ.) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Försäkringsvillkor Collector easyliving Köptrygghet

Försäkringsvillkor Collector easyliving Köptrygghet Försäkringsvillkor Collector easyliving Köptrygghet Villkor gällande från 2013-10-07 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vem gäller försäkringen för? Försäkringstagare

Läs mer

Kompletterande Reseförsäkrin med avbeställnin sskydd för Skandiabanken Bank- & Electronkort

Kompletterande Reseförsäkrin med avbeställnin sskydd för Skandiabanken Bank- & Electronkort Kompletterande Reseförsäkrin med avbeställnin sskydd för Skandiabanken Bank- & Electronkort Gällande från 1 januari 2014 Försäkringstagare är Skandiabanken AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren

Läs mer

Villkor - Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd OKQ8 VISA

Villkor - Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd OKQ8 VISA Villkor - Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd OKQ8 VISA Försäkringens giltighetstid Gäller för resor bokade efter den 1 april 2009 tills vidare. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd för ICA Bankkort

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd för ICA Bankkort FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd för ICA Bankkort Gällande från 2016-01-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd för ICA Bankkort

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Gällande från 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Gällande från 2016-01-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande Reseförsäkring med avbeställningsskydd, allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner och 1-års förlängd garanti för ICA Bankkort Plus Gällande från 2016-01-01

Läs mer

Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard

Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard Villkor gällande från 2011-01-01 Försäkringsgivare är Europeiska Försäkringsaktiebolaget (publ) nedan kallat försäkringsbolaget. 1. Vem gäller försäkringen för?

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Debit. Gällande från

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Debit. Gällande från FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Debit Gällande från 2016-05-02 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Debit Gällande från 2016-05-02 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MasterCard Silver. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MasterCard Silver. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MasterCard Silver Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MasterCard Silver Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Gold. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Gold. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Gold Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Gold Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor för Forex Bankkort

Försäkringsvillkor för Forex Bankkort Försäkringsvillkor för Forex Bankkort Gäller fr o m 19 mars 2007 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt Forex Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort Gällande från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring FOREX Bankkort Gällande från 2016-02-01 Försäkringsgivare är ERV

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Gäller resor bokade och betalade från den 1 maj 2005 Vem gäller försäkringen för (den försäkrade)? Försäkringen gäller för innehavare

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

Försäkringsvillkor Nordea Gold

Försäkringsvillkor Nordea Gold Försäkringsvillkor Nordea Gold Villkor gällande från 2013-05-06 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vem gäller försäkringen för? Försäkringstagare är Nordea Bank Sverige

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Agrolkortet. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Agrolkortet. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Agrolkortet Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Agrolkortet Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD UTFÄRDAD AV EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Gäller från och med 2007-12-01 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan

Läs mer

Försäkringsvillkor Agrolkortet

Försäkringsvillkor Agrolkortet Försäkringsvillkor Agrolkortet Villkor gällande från 2012-05-15 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat försäkringsbolaget. 1. Vem gäller försäkringen för? Försäkringstagare

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Gäller resor bokade och betalade från den 1 maj 2006 Vem gäller försäkringen för (den försäkrade)? Försäkringen gäller för innehavare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 1 Försäkringsvillkor Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Villkor gällande från 2012-05-01 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt FOREX Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

Utöver för Kortinnehavaren, gäller försäkringsförmånerna för:

Utöver för Kortinnehavaren, gäller försäkringsförmånerna för: FÖRSÄKRINGSVILLKOR för Eurocard Platinum gällande från och med 2009-07-01 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Försäkringstagare är Eurocard AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Handelsbankens Företagskort och Privat Företagskort

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Handelsbankens Företagskort och Privat Företagskort Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Handelsbankens Företagskort och Privat Företagskort Gäller för resor bokade och betalda efter den 1april 2005 Vem gäller försäkringen för (den försäkrade)? Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort

Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Försäkringsvillkor FOREX Bankkort Villkor gällande från 2012-02-01 FÖRSÄKRINGAR OCH SKYDD När du betalar med ditt FOREX Bankkort får du följande försäkringar och skydd: Kapitalbelopp Avbeställning Bagage-

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. MasterCard Silver. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. MasterCard Silver. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR MasterCard Silver Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor MasterCard Silver Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Agrolkortet. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Agrolkortet. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Agrolkortet Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Agrolkortet Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för FOREX Betal- & Kreditkort

Allmänna försäkringsvillkor för FOREX Betal- & Kreditkort Allmänna försäkringsvillkor för FOREX Betal- & Kreditkort Gäller fr o m 4 september 2010 Försäkringstagare är Nordea Finans AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren ERV Försäkringsaktiebolag (nedan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Premium. Gällande från 2016-06-09

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Premium. Gällande från 2016-06-09 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Nordea Premium Gällande från 2016-06-09 Försäkringsvillkor Nordea Premium Gällande från 2016-06-09 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Kompletterande reseförsäkring Om du betalar mer än 75 % av din resa med ditt EverydayCard

Läs mer

Försäkringsvillkor MasterCard Premium

Försäkringsvillkor MasterCard Premium Försäkringsvillkor MasterCard Premium Villkor gällande från 2011-01-01 (version 2) Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. Vem gäller försäkringen för? Försäkringstagare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Agrolkortet. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Agrolkortet. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Agrolkortet Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor Agrolkortet Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat försäkringsbolaget. Europeiska

Läs mer

Försäkringar med First Card

Försäkringar med First Card Försäkringar med First Card Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd och allrisk Har du First Card kort eller Resekonto omfattas du av vår kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ), nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ), nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort Gäller resor betalda från den 1 maj 2009 till och med den 31 april 2010. 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. MasterCard Premium. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. MasterCard Premium. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR MasterCard Premium Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor MasterCard Premium Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Platinum MasterCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Platinum MasterCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Platinum MasterCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor Platinum MasterCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbankens Allkort med MasterCard eller VISA-anslutning

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbankens Allkort med MasterCard eller VISA-anslutning Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbankens Allkort med MasterCard eller VISA-anslutning Gäller resor betalda från den 1 april 2008 till och med den 30 september 2008.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card Executive. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card Executive. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card Executive Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor First Card Executive Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member

Försäkringsvillkor re:member Försäkringsvillkor re:member Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard Sverige

Läs mer

Kompletterande Reseförsäkrin Plus med avbeställnin sskydd samt köpskydd för Skandiabanken Betal- & Kreditkort

Kompletterande Reseförsäkrin Plus med avbeställnin sskydd samt köpskydd för Skandiabanken Betal- & Kreditkort Kompletterande Reseförsäkrin Plus med avbeställnin sskydd samt köpskydd för Skandiabanken Betal- & Kreditkort Gällande från 1 januari 2014 Försäkringstagare är Skandiabanken AB, som har tecknat avtal med

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Kompletterande reseförsäkring Om du betalar mer än 75 % av din resa med ditt EverydayCard

Läs mer

Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card Villkor gällande fr o m 24 april 2008 Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet. Försäkringsförmånerna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Premium. Gällande från

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Premium. Gällande från FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Premium Gällande från 2016-06-09 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Premium Gällande från 2016-06-09 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV.

Läs mer

Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum

Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum Försäkringsvillkor för Eurocard Platinum Gällande fr.o.m. 2013-07-01 T-H-0121-1 1.0 Vem gäller försäkringen för Försäkringstagare är Eurocard AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren (se punkt

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Fritidsresor Blue Card Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 15

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Fritidsresor Blue Card Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 15 Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Fritidsresor Blue Card Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 15 september 2015 Allmänna Villkor Reseförsäkring för Fritidsresor

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Debit. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Debit. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR Nordea Debit Gällande från 2017-07-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Nordea Debit Gällande från 2017-07-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. First Card. Gällande från

FÖRKÖPSINFORMATION. First Card. Gällande från FÖRKÖPSINFORMATION First Card Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Collector easycard. Gällande från

FÖRKÖPSINFORMATION. Collector easycard. Gällande från FÖRKÖPSINFORMATION Collector easycard Gällande från 2016-03-08 Förköpsinformation Collector easycard Gällande från 2016-03-08 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor för Eurocard Corporate Platinum

Försäkringsvillkor för Eurocard Corporate Platinum Försäkringsvillkor för Eurocard Corporate Platinum Gällande fr.o.m. 2013-07-01 T-H-0122-1 1.0 Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Eurocard AB, som har tecknat avtal med försäkringsgivaren

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för DNB Bank Personalkort

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för DNB Bank Personalkort Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för DNB Bank Personalkort Kortgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige. Gäller resor betalda från och med den 11 november 2011 till och med den 30

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member more

Försäkringsvillkor re:member more Försäkringsvillkor re:member more Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR För SEB:s Selected gällande från och med 2013-05-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR För SEB:s Selected gällande från och med 2013-05-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR För SEB:s Selected gällande från och med 2013-05-01 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Försäkringstagare är SEB Kort Bank AB nedan kallat (SEB Kort) som har tecknat avtal med försäkringsgivaren

Läs mer

EUROCARD CORPORTE LIMIT FÖRMÅNSFÖRSÄKRING

EUROCARD CORPORTE LIMIT FÖRMÅNSFÖRSÄKRING EUROCARD CORPORTE LIMIT FÖRMÅNSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR EUROCARDCORPORATE LIMIT FÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER UTFÄRDAD AV FOLKSAM Gäller från och med 2008-06-01 Försäkring nr: K66500-0013 INFORMATION Försäkringsförmåner

Läs mer

Försäkringsvillkor för SJ Prio MasterCard

Försäkringsvillkor för SJ Prio MasterCard Försäkringsvillkor för SJ Prio MasterCard Gällande från och med 1 maj 2010 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare använder

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Credit. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Credit. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR Nordea Credit Gällande från 2016-06-09 Försäkringsvillkor Nordea Credit Gällande från 2016-06-09 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Media Markt MasterCard. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Media Markt MasterCard. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR Media Markt MasterCard Gällande från 2017-07-01 Försäkringsvillkor Media Markt MasterCard Gällande från 2017-07-01 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 16 december 2008

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 16 december 2008 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare använder Kortet för att betala, och betalar minst 75 % av det totala beloppet

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Black. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Nordea Black. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Black Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Nordea Black Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

KOMPLETTERANDE RESEFÖRSÄKRING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD

KOMPLETTERANDE RESEFÖRSÄKRING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD KOMPLETTERANDE RESEFÖRSÄKRING MED AVBESTÄLLNINGSSKYDD för bank- och betalkort med VISA-, Maestro- eller MasterCardsymbol utgivet av Cerdo Bankpartner AB 2 Försäkringsvillkor utfärdade av Folksam Gäller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Black. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Black. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Nordea Black Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor Nordea Black Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Collector easyliving. Gällande från

FÖRKÖPSINFORMATION. Collector easyliving. Gällande från FÖRKÖPSINFORMATION Collector easyliving Gällande från 2016-03-08 Förköpsinformation Collector easyliving Gällande från 2016-03-08 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Mitsubishi Motorskortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Mitsubishi Motorskortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Mitsubishi Motorskortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Suzukikort Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Suzukikort Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Suzukikort Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

Försäkringsvillkor utfärdade av Folksam Gäller från och med 1 januari 2005

Försäkringsvillkor utfärdade av Folksam Gäller från och med 1 januari 2005 Försäkringsvillkor utfärdade av Folksam Gäller från och med 1 januari 2005 Försäkring nr K 63815-0001 Information När du är ute och reser är det viktigt med ett ordentligt försäkringsskydd i form av t

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Gold. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Gold. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR Nordea Gold Gällande från 2017-07-01 Försäkringsvillkor Nordea Gold Gällande från 2017-07-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs

Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs Vad omfattar försäkringen? Försäkringen består av fyra delar. Här är en sammanfattning av de olika

Läs mer

Försäkringsvillkor för Djurgårdskortet MasterCard

Försäkringsvillkor för Djurgårdskortet MasterCard Försäkringsvillkor för Djurgårdskortet MasterCard Gällande från och med 1 juli 2013 TH-0120-1 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för Djurgårdskortet MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare

Läs mer

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0124-1 INFORMATION Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort Gällande från 2016-02-01 Försäkringsvillkor Kompletterande reseförsäkring Forex Bankkort Gällande från 2016-02-01 Försäkringsgivare är ERV

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Media Markt MasterCard. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Media Markt MasterCard. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card med privatbetalningsansvar. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card med privatbetalningsansvar. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card med privatbetalningsansvar Gällande från 2016-10-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card med privatbetalningsansvar Gällande från 2016-10-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Gäller från 2014-10-01 Vem gäller försäkringen för Försäkringen gäller för dig som via Sparbanken har en gällande hemförsäkring, villahemförsäkring eller

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Collector easycard. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Collector easycard. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR Collector easycard Gällande från 2016-03-08 Försäkringsvillkor Collector easycard Gällande från 2016-03-08 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card med företagsbetalningsansvar. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card med företagsbetalningsansvar. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card med företagsbetalningsansvar Gällande från 2016-11-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card med företagsbetalningsansvar Gällande från 2016-11-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat

Kompletterande reseförsäkring privat Kompletterande reseförsäkring privat - när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0123-1 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Agrolkortet. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Agrolkortet. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR Agrolkortet Gällande från 2017-07-01 Försäkringsvillkor Agrolkortet Gällande från 2017-07-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat försäkringsbolaget. Europeiska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera Betala Efter. MedMera Bank AB. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera Betala Efter. MedMera Bank AB. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera Betala Efter MedMera Bank AB Gällande från 2016-12-01 Försäkringsvillkor Kompletterande Reseförsäkring Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera

Läs mer

1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING OCH GILTIGHET

1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING OCH GILTIGHET Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 april 2014 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Platinum. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Nordea Platinum. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR Nordea Platinum Gällande från 2016-06-09 Försäkringsvillkor Nordea Platinum Gällande från 2016-06-09 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV.

Läs mer

Kompletterande kortförsäkring

Kompletterande kortförsäkring Kompletterande kortförsäkring Gäller för Classic betal- och kreditkort MasterCard utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsvillkor K 66620-0012 Gäller från och med 1 januari 2011 2 Innehåll 1. Kompletterande

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Lån & Spar Bank. Gällande från

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Lån & Spar Bank. Gällande från FÖRSÄKRINGSVILLKOR Lån & Spar Bank Gällande från 2016-09-01 Försäkringsvillkor Lån & Spar Bank Gällande från 2016-09-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV.

Läs mer

Kompletterande kortförsäkring

Kompletterande kortförsäkring Kompletterande kortförsäkring Gäller för Classic betal- och kreditkort MasterCard utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsvillkor K 66620-0012 Gäller från och med 1 januari 2011 2 3 Innehåll 1. Kompletterande

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Forex Betal- och kreditkort

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Forex Betal- och kreditkort FÖRSÄKRINGSVILLKOR Forex Betal- och kreditkort Gällande från 2016-02-01 Försäkringsvillkor FOREX Betal- och kreditkort Gällande från 2016-02-01 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer