Senior kring PLUS. om din trygghet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senior kring PLUS. om din trygghet."

Transkript

1 Senior försä kring PLUS seniorförsäkring om din trygghet.

2 Corbis/Scanpix

3 Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att skapa ett försäkringsbolag som passade dem och deras värderingar. Samma tanke fanns inom nykterhetsrörelsen. Det handlade om att se varje människa som en individ och att behandla hans eller hennes unika behov med respekt. Emotionella som materiella. Det handlade om att se människors ambitioner, men också att se deras fel och brister. Det handlade om att bry sig lite mer. Under 90-talet slog vi ihop våra verksamheter och bildade SalusAnsvar. Tack vare att vi redan hade en gemensam värdegrund och människosyn blev sammanslagningen både naturlig och framgångsrik. Vi tror på det goda i människan Där vi har våra rötter har man alltid hjälpt männi skor tillbaka till hälsa och ansvarstagande. I dag jobbar vi aktivt med bland annat trafiknykterhetsfrågor för att rädda liv. Vi vet att det är lättare för dig att tänka klart och må bra när du känner dig trygg. Därför jobbar vi med försäkringar. Vi tror på närhet och omtanke Du kommer kanske aldrig att se oss i tvreklamen. Men vi är desto mer närvarande på sjukhusen, i verkstäderna, på vägarna och bland företagen. I den här broschyren kan du läsa om en av de försäkringar vi erbjuder dig.. GÄLLER FRÅN 1 FEBRUARI 2013 seniorförsäkring plus 3

4 Begreppsförklaring Vi vet att det inte alltid är så lätt att förstå all information om försäkringarna. Därför har vi här gjort en förklaring av de svåraste orden och begreppen. Medicinsk Invaliditet Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som orsakas på grund av ett olycksfall. Olycksfallsskada En kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Som olycksfallsskada räknas även hälseneruptur, vridvåld mot knä och smitta p.g.a. fästingbett samt kroppsskada p.g.a. förfrysning, värmeslag eller solsting (kravet på plötslighet bortses från). Prisbasbelopp Prisbasbeloppet (pbb) är ett belopp som används inom skattesystemet, Socialförsäkringen och för att ange ersättningsnivåer för försäkringar. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer inflationen. För 2013 är prisbasbeloppet satt till kronor. 4 Begreppsförklaring

5 En försäkring anpassad för ditt behov När man blir senior förändras försäkringsskyddet ofta utan att man tänker på det. Försäkringar från arbetsgivare och fackförbund upphör och gäller i regel inte efter 65 år. Därför vill vi att du tecknar en Seniorförsäkring PLUS. Försäkringen du kan få hos oss ger dig extra trygghet dygnet runt, är helt skattefri och utan självrisk. I den här broschyren kan du läsa en kortfattad information om Seniorförsäkring PLUS. Fullständiga villkor hittar du på Vi hjälper dig gärna om det är något du undrar över.» Telefon: » e-post: Vi bryr oss lite mer. En försäkring anpassad för ditt behov 5

6 6 En försäkring anpassad för ditt behov

7 Seniorförsäkring PLUS Seniorförsäkring PLUS kan inte förhindra att du råkar ut för ett olycksfall, men vi på SalusAnsvar vill att du ska ha en möjlighet att minska de ekonomiska konsekvenserna som ett olycksfall medför. Försäkringen ger dig ett bra grundskydd och innehåller, förutom en olycksfallsförsäkring, även en försäkring vid allvarliga händelser och sjukdomar samt tillgång dygnet runt till Seniorstöd. Det bästa med försäkringen:» Ersätter Medicinsk invalidtet bestående nedsatt funktionsförmåga» Gäller dygnet runt i Norden» Kritisk Sjukdom ingår» Seniorstöd ingår Vem kan teckna försäkringen Seniorförsäkring PLUS kan tecknas från 55 år och före fyllda 71 år och kan behållas livet ut. Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration utan det räcker att du fyller i en ansökan. För att teckna försäkringen måste du vara folkbokförd i Sverige och omfattas av lagen om allmän försäkring. Vad försäkringen gäller för Olycksfallsförsäkringen ersätter nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet, om du råkar ut för ett olycksfall. Utöver detta kan du få ersättning för kostnader som inte täcks av samhället, till Jessica Löfstrand, SalusAnsvar Kundcenter Seniorförsäkring PLUS 7

8 exempel rehabilitering, hjälpmedel, läke- rese-, tandskade- och merkostnader i samband med olycksfallet, hemhjälp, Seniorstöd och Kritisk sjukdom Försäkringen gäller dygnet runt inom Norden, är skattefri och utan självrisk. Vid tillfällig vistelse (högst ett år) i övriga världen ersätter försäkringen endast bestående funktionsnedsättning och momentet klart framträdande ärr. Försäkringsbelopp Olycksfallsförsäkring Försäkringens ersättning beräknas på försäkringsbeloppet som är 10 pbb ( kronor) och anger hur stor ersättning du kan få beroende av grad av nedsatt funktionsförmåga. Beloppet reduceras med 5 procentenheter per år från 67 års ålder längst till att 4 pbb ( kronor) kvarstår. Försäkringen är värdesäkrad vilket innebär att försäkringsbeloppet och andra ersättningsbelopp som är knutna till prisbasbeloppet följer inflationen. Seniorstöd Ibland ställs man inför problem eller frågeställningar som underlättare om man får professionel hjälp och någon att prata med. Genom Seniorstöd får du via telefon tillgång till socionom dygnet runt vid frågor om t.ex. olika livshändelser. Du kan även vid behov få stöd av jurist, ekonomi, sjuksköterska, psykolog/psykoterapeut eller farmaceut. Kritisk sjukdom Försäkringen innehåller ett försäkringsskydd för kritiska diagnoser och händelser som exempelvis cancer, stroke och upphörande njurfunktion på grund av sjukdom. Försäkringsbeloppet på kronor utbetalas vid diagnos. det här ingår i seniorförsäkring plus Medicinsk invaliditet Försäkringsbelopp 10 pbb, kronor Klart framträdande ärr Schablonersättning kronor Läke- och resekstonader Schablonersättning Maximalt ersättningsbelopp inom ett år från skadetillfället är kronor Tandskada Skäliga kostnader Om du blir så svårt skadad i ett olycksfall att du får en bestående nedsatt funktionsförmåga. Beloppet reduceras med 5 procentenheter per år från 67 års ålder längst till att 4 pbb ( kronor) kvarstår. Om du efter avslutad behandling får klart framträdande ärr kan du få en schablonersättning på kronor oavsett ärrets placering. Försäkringen ersätter läke- och resekostnader som uppkommer tillföljd av olycksfallet med ett schablonbelopp. Beloppets storlek är beroende på skadans akuta läkningstid. Ett läkarbesök kronor, vid akut läkningstid över 30 dagar ytterligare kronor. Om skadans akuta läkningstid överstiger 90 dagar lämnas ersättning med kronor till. Om du råkar ut för en tandskada tillföljd av ett olycksfall lämnar vi ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling. 8 Seniorförsäkring PLUS

9 det här ingår i seniorförsäkring plus Sjukhusvistelse Försäkringsbelopp 150 kronor /dag > 3 dagar Vid olycksfall som är så allvarligt att du blir inlagd på sjukhus i minst 3 sammanhängande dagar kan du få ersättning för sjukhusvistelse i högst 30 dagar. Ersättning lämnas inte för sjukhusvistelse utanför Norden. Personliga tillhörigheter Försäkringsbelopp 0,5 pbb kronor Hemhjälp Schablonersättning Rehabilitering Schablonersättning Hjälpmedelskostnader Försäkringsbelopp Seniorstöd Telefonstöd dygnet runt 1 pbb kronor Personliga tillhörigheter som t.ex. cykelhjälm och kläder som skadas i samband med olycksfallet kan ersättas om skadan krävt läkarbehandling. Leder olycksfallsskadan till behov av hemhjälp under skadans akuta läkningstid kan du få en schablonersättning med kronor/månad under den tid hemhjälp behövs i maximalt 6 månader. Försäkringen ersätter kostnader för läkarvård och behandling för rehabilitering efter skadans akuta läkningstid med schablonersättning i den mån schablonersättning inte lämnats för läkekostnader innevarande år. Hjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga och medicinskt motiverade för att eftersträva en lägre invaliditetsgrad eller lindra invaliditetstillståndet. Genom försäkringen får du tillgång till Seniorstöd via telefon dygnet runt. Det kan t ex vara vägledning av socionomer, hjälp att lotsas vidare till psykolog, jurist eller sjukgymnast. Krisförsäkring Upp till Kritisk sjukdom Försäkringsbelopp Dödsfall Försäkringsbelopp 10 behandlingstillfällen kronor 0,5 pbb kronor Du kan även få korttidsterapi, Krisförsäkring upp till 10 behandlingstillfällen om t.ex. någon nära anhörig avlider eller om du själv råkar ut för ett olycksfall. Om du drabbas av följande diagnoser eller händelse kan du få ersättning från försäkringen: Diagnos: Cancer (malign tumör) Stroke med bestående hjärnskada Parkinsons sjukdom Händelse: Upphörande av njurfunktion på grund av sjukdom. Om du avlider på grund av olycksfallet utbetalas ett dödsfallsbelopp till dödsboet. Seniorförsäkring PLUS 9

10 Räkneexempel ersättning. Karl 67 år har valt att teckna en Seniorförsäkring PLUS. Han råkar ut för en halkolycka och ådrar sig en nackskada som kräver operation. I samband med olyckan förstörs hans jacka och glasögon. Trots rehabiliteringsåtgärder har Karl två år efter olyckan inte blivit återställd i nacken. Han har fått en bestående nedsatt funktionsförmåga som bedöms till 15 %. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 20 pbb x kr = kr. Efter åldersreducering (5 procentenheter) är försäkringsbeloppet kr. Den medicinska invaliditetsgraden ersätts med 15 % x kr = kr. Ärret efter operationen ersätts med schablonbelopp kr. Schablonersättning för läkekostnader ersätt med kr. Sjukhusvistelse 10 dagar, 150 kr/dag, kr. Jacka och glasögon enligt kvitto, kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. Seniorförsäkring plus Premie per månad (år) Försäkringsbelopp premie Olycksfallsförsäkring 10 pbb, kr 76 kr (912 kr) 10 Seniorförsäkring PLUS

11 » Ansökan Seniorförsäkring PLUS Jag är Senior 55+ och vill ansöka om följande försäkringar: Seniorförsäkring PLUS: Fyll i ansökan nedan. (Från 55 år och före fyllda 71 år.) Hemförsäkring: Fyll i personuppgifter nedan. Vi kontaktar dig för mer information. Övriga försäkringar: Fyll i personuppgifter nedan. Vi kontaktar dig för mer information. Personuppgifter Namn Personnummer Adress, postnummer och ort Telefonnummer inkl. riktnummer E-post Seniorförsäkring PLUS 912 kr/år Jag vill betala Med inbetalningskort halvår 456 kr helår 912 kr Inbetalningskortet skickas till den utdelningsadress som du har angett Via Autogiro månadsvis 76 kr Bankens namn Personkonto Annat konto Clearingnr Kontonr underskrift Personuppgiftslagen (PUL) SalusAnsvar är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer att behandlas i överensstämmelse med Personuppgiftslagens bestämmelser. Betalning via Autogiro Jag som har valt att betala med autogiro har tagit del av, och accepterat, villkoren för detta. Ort och datum Underskrift försäkringsbolagets noteringar G A Datum Sign Kndnr Mäklarkod 0803

12 vänta inte Ansök idag! VIK HÄR! frankeras ej salusansvar betalar portot SALUSANSVAR MARKNAD SVARSPOST KUNDNUMMER STOCKHOLM

13

14

15 Försäkra det du äger Vår ambition är att du som Senior ska få några av de bästa hem-, bil och villaförsäkringar som finns på marknaden, både till innehåll och pris. Vi hoppas att du tycker att vi har lyckats med det jämför oss gärna. Är du över 65 år får du dessutom upp till 40 % lägre pris på din hemförsäkring. Har du både din bil- och hemförsäkring hos SalusAnsvar får du även 10 % i kombirabatt. Hemförsäkring Hemförsäkring ger ditt hem ett riktigt bra grundskydd.» Alltid rätt försäkrad. Fullvärdesförsäkrad!» Skydd av dina saker utanför hemmet kronor. Bäst i branschen!» Bostadsrättsförsäkring ingår Hemförsäkring PLUS Utöver allt som ingår i Hemförsäkring ingår även:» Otursförsäkring för dina saker (Allrisk)» Nypris hemelektronik inget åldersavdrag!» ResKlar - förstärkt reseskydd. Res tryggt! Hemförsäkring PREMIUM Vår bästa hemförsäkring för dig med värdefulla ägodelar eller för dig som reser länge. Utöver allt som ingår i Hemförsäkring PLUS ingår även:» Reseskydd i 90 dagar. Bäst i branschen!» Olycksfallsförsäkring» Låg självrisk 800 kronor!» BoExtra ingår (ett extra otursförsäkring för din bostadsrätt)» Skydd av dina saker utanför hemmet kronor. Bäst i branschen! Villa- och fritidshusförsäkring» Byggnader och tomt är normalt försäkrade till sitt fulla värde. En försäkring mot angrepp av äkta Hussvamp ingår både i vår villa- och fritidshusförsäkring. Bil En medlemsförsäkring för bil ger dig samma villkor som den vanliga bilförsäkringen men till en lägre kostnad. Tilläggsförsäkringar Tilläggsförsäkringar ger dig ett utökat försäkringsskydd för hem, villa, fritidshus och bil anpassat efter ditt specifika behov. Trygghetsgaranti För att du ska känna dig extra trygg bjuder vi på 1 års Trygghetsgaranti när du tecknar en ny Sakförsäkring. Kort beskrivet innebär det att om du under ditt första försäkringsår får en skada som ditt nuvarande försäkringsbolag hade ersatt men som inte täcks av din nya försäkring, får du ersättning även hos SalusAnsvar. Försäkra det du äger 15

16 Viktigt att veta om begräns ningar och undantag för försäkringen Olycksfallsförsäkring Medicinsk invaliditet: Ersättning lämnas om olycksfallsskadan skulle medföra bestående funktionsnedsättning. Den kan vara mellan %. Ersättningens storlek är beroende av försäkringsbeloppet och hur stor invaliditetsgraden är. Bestämning av den medicinska invaliditeten sker med ledning av ett för försäkringsbranschen gemensamt tabellverk. Försäkringsbeloppet reduceras från 67 år med 5 procentenheter maximalt ned till 4 pbb. Klart framträdande ärr: Ersättning lämnas med schablonbelopp kr för klart framträdande ärr, oavsett placering om olycksfallet medfört läkarbehandling. Ersättning för läke-, och resekostnader: Ersättning lämnas med ett schablonbelopp beroende på skadans akuta läkningstid. Schablonersättning lämnas med kr efter ett läkarbesök. Överstiger skadans akuta läkningstid 30 dagar lämnas ersättning med ytterligare kr och om den akuta läkningstiden överstiger 90 dagar lämnas ytterligare kr. Maximalt ersättning år ett är kr. För kostnader lämnas därefter ersättning med kr per år. Kostnader ersätts i längst fem år från olycksfallet. Tandskade- och resekostnader: Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för tandbehandling som utförts av behörig tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Resekostnader till och från behandling lämnas i den mån schablonersättning inte lämnats för innevarande år genom försäkringens moment för läke- och resekostnader. Kostnader ersätts längst i fem år från olycksfallet. Personliga tillhörigheter: Ersättning kan lämnas för i samband med olycksfallet skadade, t ex personliga kläder, cykel- och ridhjälm om olycksfallsskadan medfört läkarbehandling. Rehabilitering och hjälpmedel: Ersättning lämnas med ett schablonbelopp för rehabiliterande läkarvård efter skadans akuta läkningstid, i den mån schablonersättning inte lämnats för innevarande år genom försäkringens moment för läke- och resekostnader. Hjälpmedelskostnader som av läkare bedöms som nödvändiga och medicinskt motiverade för att eftersträva en lägre invaliditetsgrad eller lindra invaliditetstillståndet. Kostnader ersätts längst i fem år från olycksfallet. Krisförsäkring: Ersättning lämnas för korttidsterapi upp till 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, vid ersättningsbar olycksfallsskada, nära anhörigs död eller vid överfall, rån eller våldtäkt som polisanmälts. Sjukhusvård: Ersättning för sjukhusvård lämnas om den försäkrade blir inskriven för vård på sjukhus under längre tid än tre dagar. Ersättning lämnas då från inskrivningsdagen och kan betalas för ett och samma olycksfall i maximalt 30 dagar. Hemhjälp: Schablonersättning lämnas med kr per månad under skadans akuta läkningstid i maximalt sex månader, om skadan leder till behov av hemhjälp. Dödsfall: Om den försäkrade avlider på grund av olycksfall utbetalas ett belopp till dödsboet. BEGRÄNSNINGAR I GILTIGHETEN FÖR OLYCKS- FALLSFÖRSÄKRING Med olycksfallsskada avses här inte: kroppsskada som uppkommit genom överansträngning, sträckning, ensidiga rörelser, förslitningsskada eller sjukliga förändringar smitta av bakterie eller virus oavsett orsak till smitta, eller förgiftning genom intagande av mat och dryck överkänslighetsreaktion eller allergi skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring om den försäkrades hälsotillstånd försämrats beroende på kroppsfel, som antingen redan fanns vid olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan. Med kroppsfel avses i detta sammanhang sjukdom, åldersförändringar, sjukliga förändringar, lyte eller men. Undantaget tillämpas även om symtom inte tidigare visat sig på dessa tillstånd. 16 Viktigt att veta om begräns ningar och undantag för försäkringen

17 Försäkringen ersätter inte: kostnader utanför Norden, dock lämnas ersättning för kostnader som uppstått i Sverige efter olycksfallsskada utomlands privat läkar- eller tandvård privata operationer och därmed sammanhängande kostnader tandskada på grund av tuggning eller bitning förlorad arbetsinkomst sjukdom skada som inte krävt läkarbehandling kostnader som kan ersättas från annat håll, t ex från kommun eller landsting, enligt lag eller kollektivavtal. kostnader för till exempel cykel vid cykelolycka eller specifik sport/skyddsutrustning. Kritisk Sjukdom Kritisk sjukdom ersätter vissa svåra diagnoser och händelser i form av ett engångsbelopp. Samtliga kriterier för diagnoser/händelser ska vara uppfyllda enligt villkoren. Följande svåra diagnoser ersätts: cancer (malign tumör), stroke med bestående hjärnskada samt Parkinsons sjukdom. Följande händelse ersätts: Upphörande av njurfunktion. BEGRÄNSNINGAR I GILTIGHETEN FÖR KRITISK SJUKDOM Kritisk sjukdom täcker inte sjukdomar eller händelse som visat symtom före tecknandet av försäkringen eller inom de 12 första månaderna efter det att försäkringen trätt i kraft. Försäkringen täcker inte alla allvarliga sjukdomar eller händelser. Rätt till ersättning föreligger när uppräknade sjukdomar och händelse i villkoret uppfyllt diagnoskriterierna i sin helhet. Försäkringen har en karenstid vilket innebär att ingen utbetalning görs i de fall diagnosen eller händelsen leder till dödsfall inom 30 dagar. Seniorstöd Den försäkrade kan få stöd och råd via telefon dygnet runt vid t.ex. förändrade livssituationer, hjälp med hälsovägledning, lättare sjukvårdsrådgivning och t.ex. få hjälp med att lotsas vidare till jurist, psykolog/psykoterapeut. Allmänna begränsningar i försäkringens giltighet Symtomklausul Ersättning beviljas inte för sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom eller förelegat före försäkringens ikraftträdande, även om diagnos eller orsak först kan fastställas sedan försäkringen trätt i kraft. Framkallande av försäkringsfall Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, är försäkringsgivaren fri från ansvar. Har den försäkrade begått självmord inom ett år från det att försäkringen trädde i kraft eller senast återupplivades, ansvarar ändå försäkringsgivaren, om det kan antas att försäkringen tagits eller återupplivats utan tanke på självmordet. Vid utökning eller höjning av försäkringen gäller också sådan tidsfrist. Vid brottslig handling och påverkan av alkohol m.m. Vid olycksfallsskada eller sjukdom kan ersättningen reduceras, upphöra eller utebli helt då den försäkrade: uppträtt grovt vårdslöst utfört eller medverkat till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse varit påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på felaktigt sätt. Begränsningen gäller inte om försäkrad var under 18 år eller allvarligt psykiskt störd. Försäkringarnas giltighet vid utlandsvistelse Försäkringen gäller vid vistelse utomlands i upp till ett år. Försäkringen gäller även vid vistelse utomlands i hela världen under obegränsad tid om den försäkrade, den försäkrades make/maka, sambo Allmänna begränsningar i försäkringens giltighet 17

18 eller registrerad partner är: i utlandstjänst hos svenska staten, ett svenskt företag eller en svensk ideell förening i tjänst hos ett utländskt företag med fast anknytning till Sverige i tjänst hos en sammanslutning av stater där Sverige är medlem i tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige utlandsstuderande au pair. För att vistelsen utomlands ska anses avbruten vid tillfälliga uppehåll i Sverige och ny utlandsvistelseperiod påbörjas krävs att den försäkrade varit i Sverige i minst 90 dagar. Vid olycksfall utanför Norden gäller enbart försäkringsmomenten medicinsk invaliditet och klart framträdande ärr. Dock lämnas ersättning för kostnader som uppstått i Sverige efter olycksfallsskada utomlands. Försäkringens giltighet vid krigstillstånd eller politiska oroligheter Försäkringen gäller inte då den försäkrade deltar i krig eller i politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller skadefall/försäkringsfall som inträffar inom 1 år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. Utökad information finns att läsa i försäkringsvillkoren. Vid flygning Försäkringen gäller inte vid flygolycka om den försäkrade är förare eller har annan funktion ombord vid: militärflygning avancerad flygning eller yrkesmässig provflygning flygning som utförs av flygbolag som inte är koncessionerat i nordiskt land. Allmän information om försäkringarna Du kan genom ditt förbund och SalusAnsvar AB teckna gruppförsäkringar. Gruppförsäkringarna regleras av gruppavtalet mellan SalusAnsvar AB, ditt förbund, SalusAnsvars Allmänna Villkor för gruppförsäkring samt den Gruppförsäkringsplan som anger vilka försäkringsbelopp och åldersregler som gäller för försäkringarna. Denna för-/efterköpsinformation innehåller en kortfattad information om omfattningen av gruppförsäkringarna och viktiga begränsningar i gruppförsäkringarnas giltighet. Fullständiga villkor kan beställas från SalusAnsvar eller hämtas på Försäkringsgivare SalusAnsvar Personförsäkring AB med organisationsnummer är försäkringsgivare. Bolaget bedriver försäkringsrörelse och erbjuder i huvudsak individuella riskförsäkringar och gruppförsäkringslösningar och står under Finansinspektionens tillsyn. Rätt att ansöka om försäkring För inträde i försäkringen krävs att den sökande är inskriven i svensk försäkringskassa alternativt är boende i Sverige minst 8 månader om året och inte inskriven i sluten vård. När försäkringen börjar gälla Om ansökan om försäkring sker i samband med erbjudande per telefon från SalusAnsvars personal gäller försäkringen från den tidpunkten. För övriga försäkringar gäller försäkringen från dagen efter den dag då fullständig skriftlig ansökan/ hälsodeklaration skickats in till SalusAnsvar eller gruppföreträdare, under förutsättning att försäkringen kan beviljas enligt de riskbedömningsregler försäkringsgivaren tillämpar, vid var tid gällande regelverk. Vid tvist om begynnelsedatum gäller ankomstdatum hos SalusAnsvar, om inte försäkringstagaren kan styrka annat datum för avsändande. Framgår det av Gruppavtal eller ansökan att försäkringen ska gälla först från en senare tidpunkt gäller denna senare tidpunkt. För utökning av försäkringsskydd gäller samma bestämmelser som vid ny ansökan om försäkring. 18 Allmän information om försäkringarna

19 Premiebetalning Försäkringsår: Gemensam huvudförfallodag för samt liga försäkringar är 1 februari varje år. För ny - till komna kunder i gruppen blir första försäkringsperioden den tid som är kvar till gruppens huvudförfallodag. Varje försäkringsperiod därefter blir tolv månader. Första premien: Första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag då försäkringsgivaren avsänt krav på premien. Förnyelsepremie: Premien för försäkringarna fastställs för ett år i sänder och bestäms på grundval av gruppens sammansättning och skaderesultat. Förnyelsepremie ska betalas senast på periodens första dag. Uppdelning av premiebetalning och autogiro: Utöver vad som anges ovan om premiebetalning gäller bestämmelserna i autogiroavtalet. Vid betalning via autogiro överförs premien den första bankdagen varje månad från det av försäkringstagaren meddelade bankkontot till försäkringsgivaren. Kan överföring inte ske från angivet bankkonto så aviseras premie för obetald del av försäkringsperioden för inbetalning. Premien ska betalas enligt regler i försäkringsvillkoret. När försäkringen upphör Försäkringen upphör att gälla vid utgången av den månad då Gruppavtal upphör, gruppmedlemmen utträder ur försäkringen, lämnar avtalsgruppen eller då premien inte betalats i tid. Uppsägning på grund av dröjsmål av premie: Betalas inte premien i tid, får försäkringsgivaren säga upp försäkringen. Uppsägning får verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes, om inte premie betalas inom denna tidsfrist. Om särskilda hinder föreligger förlängs fristen att gälla som längst tre månader från uppsägningen, under förutsättning att premie för perioden inbetalas. Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen: Försäkringen får när som helst sägas upp genom ett skriftligt meddelande till SalusAnsvar. Försäkringarna för gruppmedlem, medförsäkrad och barn upphör dagen efter uppsägningsbegäran inkommit till SalusAnsvar. Rätt till återupplivning av försäkring: Har en uppsägning fått verkan och försäkringsgivarens ansvar upphört, återupplivas försäkringen till sin tidigare omfattning, under förutsättning att obetald förnyelsepremie betalas inom tre månader från det att försäkringen upphörde att gälla. Försäkringen blir åter gällande från och med dagen efter betalningen. Ingen ny hälsoprövning krävs. Nytecknad försäkring återupplivas inte. Återbetalning av premie: Upphör försäkringen i förtid efter det att premie betalats i förskott, återbetalas den del som avser tiden efter att försäkringen upphört. Premier som inte uppgår till minst 51 kr återbetalas inte. Är försäkringsavtalet ogiltigt enligt 12 kap 2 första stycket i försäkringsavtalslagen, återbetalas inte premie för förfluten tid. Ångerrätt Försäkringstagaren har 30 dagars ångerrätt för nytecknad försäkring. Ångerfristen börjar räknas från den dag försäkringsbeskedet mottagits. Åtgärder vid ersättningsanspråk Dödsfall, sjukdom eller olycksfall, som kan ge rätt till ersättning, ska snarast möjligt anmälas till försäkringsgivaren. För enklare ärenden kan det räcka med ett samtal, men i vissa fall krävs en skriftlig skadeanmälan. En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade snarast anlitar ojävig läkare. Skadeanmälan och erforderliga blanketter kan rekvireras från SalusAnsvar. Vid dödsfall ska de efterlevande anskaffa dödsfallsintyg och släktutredning från lokal skattemyndighet, samt intyg om dödsorsak. Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning, ska väcka talan mot försäkringsbolaget senast inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsgivaren inom denna tid är fristen alltid max sex månader från det att försäkringsgivaren meddelat sitt slutgiltiga ställningstagande. Särskilt om försäkringsförmedling Identitetstuppgifter Försäkringsförmedlare: SalusAnsvar AB ( Salus- Ansvar ), Organisationsnummer Fakta om SalusAnsvar och information om bolagets verksamhet finns på bolagets webbplats: Registrering och tillsyn SalusAnsvar är, avseende skadeförsäkringsklasserna 1-13 samt (direkt), registrerat hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare. Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket, postadress: Sundsvall, e-post: telefon: , webbplats: Allmän information om försäkringarna 19

20 SalusAnsvar står enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling under Finansinspektionens tillsyn. Beträffande avtal som omfattas av lagen (2005:59) om distans- och hemförsäljning är Konsumentverket tillsynsmyndighet. Kvalificerade innehav SalusAnsvar äger 100 % av aktierna i SalusAnsvar Personförsäkring AB ( ) och 49 % av aktierna i Saco SalusAnsvar Försäkrings AB ( ). SalusAnsvars ersättning SalusAnsvar erhåller enligt avtal ersättning från SalusAnsvar Personförsäkring AB för marknadsföring, försäljning, skadereglering samt beståndsvård avseende SalusAnsvar Personförsäkringar AB:s produkter. Ersättningen utgår med 16 % på befintligt försäkringsbestånd. SalusAnsvars anställda som arbetar med förmedling av försäkringar erhåller utöver sin grundlön en prestationsbaserad ersättning som till del baseras på antal lösta försäkringar som den anställde förmedlat. Ansvarsförsäkring SalusAnsvar AB är ansvarig för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av att SalusAnsvar uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Kund som vill rikta anspråk enligt ovan mot SalusAnsvar AB gör detta genom att sända skriftligt meddelande till SalusAnsvar AB Tullvaktsvägen 11, Stockholm. Information om distans- och hemförsäljning Distansavtal Avtal som du som konsument ingår med SalusAnsvar utan att träffa någon från oss personligen, s.k. distansavtal, omfattas av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) Exempel på distansavtal är avtal via telefon, svar på brevutskicksamt på internet. Information om SalusAnsvars försäkringar finns i denna folder och på Specifik information om premier och eventuella avgifter kan du hitta på försäkringsbesked och faktura. Fakturorna innehåller även anvisningar om sätt för betalning och fullgörande. Premien för en försäkring bygger på de uppgifter som du som försäkringstagare lämnat till oss som försäkringsgivare. Vid premieberäkning tar vi hänsyn till en rad olika faktorer. För personförsäkringar bestäms premien efter s.k. riskbedömning och hänsyn tas till försäkringstagarens ålder och sjukdomshistoria. Information om Personuppgiftslagen (PuL) Alla personuppgifter du lämnar till oss eller som vi hämtar behandlas enligt Personuppgiftslagen, PuL. Hanteringen sker i syfte att kunna bedöma försäkringsansökningar, administrera försäkringsavtal, utreda skadeärenden, produktutveckling, riskhantering samt genomföra marknadsanalyser och marknadsföring. Uppgifter om icke beviljade försäkringar eller försäkringar som avslutats sparas endast under en begränsad tid. Riskbedömning kan komma att utföras av bolagets anlitade återförsäkringsbolag. SalusAnsvar Personförsäkring AB registrerar även anmälda skador i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR ). Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, Stockholm. Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi har om dig eller begära rättelse av felaktiga uppgifter behöver vi en skriftlig, egenhändigt undertecknad ansökan. Ansökan skickas till SalusAnsvar AB, PuL-ansvarig, Stockholm. Om du inte vill ha direktmarknadsföring eller avböja vissa kontaktvägar för marknadsföring, kan du anmäla detta skriftligen till ovanstående adress. Om du inte är nöjd Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Om du av någon anledning tycker att vårt beslut i ett ärende är felaktigt ska du i första hand vända dig till din handläggare och be att få ärendet omprövat. Om du ändå inte anser att ditt ärende har bedömts rätt kan du få det prövat av: Försäkringsnämnden SalusAnsvar Personförsäkring Stockholm Personförsäkringsnämnden telefon Allmänna reklamationsnämnden telefon Konsumenternas Försäkringsbyrå telefon

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Innehåll A Definitioner... 4 B Allmänna försäkringsregler... 9 B.1 Gruppavtal, Gruppförsäkringsplan och Gruppförsäkringsbesked... 9 B.2

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:5 2012-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:5 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:6 2013-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:6 2013-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:6 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:6 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra?

Läs mer

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Villkor 2015 Personförsäkringar Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Innehåll A. Definitioner 4 A.1 Arbetsoförmåga 4 A.2 Arbetstid 4 A.3 Basbelopp/prisbasbelopp

Läs mer

PRO Försäkringar. BRA VAL!

PRO Försäkringar. BRA VAL! PRO Försäkringar. PRO FÖRSÄKRINGAR 3 BRA VAL! PRO Försäkringar. I den här broschyren vill vi informera om de fördelaktiga och speciellt för PRO framtagna försäkringar du som medlem kan teckna. De är skräddarsydda

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring för medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 41 050 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Allmänna

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

bilförsäkringar om dig och din bil.

bilförsäkringar om dig och din bil. förköpsinformation besök salusans var.se ansök redan idag bilförsäkringar om dig och din bil. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 8082 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 8 4 Olycksfallsförsäkring 9 Ersättning

Läs mer

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn 2011-05-01 Innehållsförteckning A Allmänna försäkringsregler... 6 A.1

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Avtalsinformation för:

Avtalsinformation för: 242 Datum 2012-09-26 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 www.trygghansa.se Anläggningssamfälligheten Saltskogs Sm Stålhamrav.30/Ulf Löthberg 151 47 Södertälje Avtalsinformation

Läs mer