Barntandvård i Blekinge. Anvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barntandvård i Blekinge. Anvisningar"

Transkript

1 Barntandvård i Blekinge Anvisningar

2 Barntandvård i Blekinge Barn- och ungdomstandvården är ett prioriterat område som utvecklas i förhållande till det samhälle vi lever i. Barn- och ungdomstandvården i Blekinge arbetar enligt FN s Barnkonvention för barnets bästa. Det är viktigt att ha gemensamma riktlinjer att arbeta efter för bästa möjliga vård, att erbjuda vård på lika villkor och att samtidigt kunna mäta våra resultat. Målsättning: arbeta för en positiv attityd till förebyggande tandvård hos barn- och ungdomar och kunskap om den egna möjligheten att påverka tandhälsan. ge en positiv inskolning till tandvårdsmiljön. korrekt diagnostik, terapiplanering, dokumentation och kommunikation med barnet/familjen. ge en vård som syftar till att minimera barnets/tonåringens behov av tandvård i framtiden. Nyckelord för barntandvården i Blekinge är: Evidensbaserat arbetssätt Målstyrning Helhetssyn på barnet och familjen med barnet i fokus för barnets bästa Omhändertagande och ansvarsnivå Teamtandvården öppnar möjlighet till nya arbetsformer med engagemang från alla yrkeskategorier och med tydlig inriktning på förebyggande vård. Tandläkaren. Varje barn och ungdom inom den organiserade tandvården ska ha en ansvarig tandläkare. Ansvaret för diagnostik, bedömning av tand/bettutveckling, terapiplanering, riskbedömning och beslut om revisionsintervall ligger på patientansvarig tandläkare. Ansvaret för den första undersökningen vid 3 års ålder liksom den sista avgiftsfria undersökningen vid 19 års ålder ligger alltid på tandläkaren. Tandhygienisten arbetar på egen legitimation vad gäller diagnostik av karies och parodontala sjukdomar. Tandläkaren kompletterar med sin mer övergripande kunskap inkluderande bettutveckling/bettfunktionskontroll och smärta. Tandsköterskan med lång erfarenhet av barn- och ungdomstandvård och kompetens kan självständigt ta hand om inskolning och kariesprofylax. Tandsköterskan kan hjälpa tandläkaren/tandhygienisten att samla in underlag för diagnostik och terapiplanering. Teamtandvård Tandläkaren har vårdansvaret för patienten samt arbetsledarroll i teamet Folktandvården har områdesansvar 0 19 år (det vill säga ansvar för att alla barn/ungdomar i landstinget får vård). Barnet kallas första gången till tandvårdens tandsköterska/tandhygienist vid ett års ålder. Upptäcks karies, kallas barnet med förälder med täta intervaller för profylax. 2

3 Samarbete med barnhälsovården innebär att läkaren gör en munhåleundersökning och tittar på barnets tänder i samband med hälsoundersökning vid 1 års ålder. Barn/ungdomar med behandlingssvårigheter som tandvårdsrädsla, spruträdsla och/ eller funktionsnedsättning kallas oftare till teamet för regelbunden inskolning och profylax som anpassas till den enskilda individens behov. För barn- och ungdomar 3-19 år gäller fritt vårdval; Folktandvården eller privattandläkare. Tandläkare ansvarar för diagnostik, terapiplanering, riskbedömning, beslutar om nästa kallelse samt när röntgen ska tas. Barn- och ungdomar 3-19 år kallas inom teamet efter individuell riskbedömning. Barn med manifesta kariesangrepp riskbedöms som ökad risk för ny karies och kallas mer frekvent till tandvårdsteamet för profylax och inskolning hos tandsköterska/tandhygienist samt tandläkare som utvärderar inskolning, prognosbedömer och utför behandling så att vårdbehovet vid varje revision blir mindre. Undersökning av barn- och ungdomar i åldrarna 3, 6, 9, 12 och 19 år är obligatoriskt och utförs alltid av tandläkare. Information om vuxentandvård görs vid 19 år. Barn i riskålder eller med ökad kariesrisk som karies i primära tänder, nedsatt allmäntillstånd eller medicinering samt funktionsnedsättning med minskad möjlighet till egenvård, erbjuds komma till teamet för extra profylax inklusive fluor-lackning 2 gånger/år eller med intervall anpassat för individens kariesrisk och vårdbehov. Kariespreventionsprogram Arbetssättet innebär att vi ska arbetar på ett evidensbaserat sätt med kariesprofylax, d v s som det finns vetenskapligt underlag för att det ger bra resultat. Evidensbaserad profylax o Tandborstning med fluortandkräm två gånger/dag o Kostinformation fokuseras till regelbundna måltider, vatten vid törst och lördagsgodis. o Fissurförsegling av 6:or på patienter med karies i primära molarer. o Fluorlackning (Duraphat) 2 gånger/år på riskpatienter o Fluorsköljning i skolor Evidensbaserad kariesterapi o Kariesdiagnostik efter visuell/taktil undersökning i kombination med rtg-bilder o Bite-wing enligt schema, noggrant tagna och avlästa. o Lagning av approximala skador när de har spridning i dentinet. o Lagning av ocklusala skador vid substansförlust. Informationsbroschyrer för fyra olika åldergrupper utarbetades parallellt med KAPP. Broschyrer riktade till barn/ungdomar och föräldrar inför de fyra perioder i barnets liv då det erupterar tänder och det därför föreligger högre kariesrisk. 1. Vi börjar innan det finns karies (0 2 år). Tandborstning introduceras. 2. Förskoleåldern (2 4 år). De barn som har karies i den här åldern finner vi ofta bland de kariesaktiva tonåringarna. Därför är det viktigt att barn och förälder skolas in regelbundet om det finns behandlingssvårigheter. Inskolningen ger profylax och förbereder barn och föräldrar inför ett eventuellt kommande behandlingsbehov. 3. Tidig skolålder (5-7 år). 6-årsmolaren som tar % av tandvårdens tid, kommer nu längst bak. Studier visar att karies i 6-årsmolaren i regel har sin början under det första året efter eruptionen. Föräldrar och barn uppmanas att tidigt upptäcka tanden med målsättningen att borsta den från eruptionsstarten. 3

4 4. Mellanstadieåldern (10 13 år). De flesta nya tänderna kommer nu. Studier visar att karies i premolarer och 7:or har sin början under de tre första åren efter eruptionen. Små initiala kariesangrepp ska hållas i schack med tandborstning två gånger dagligen. Folkhälsoinriktat arbetssätt Idag är andelen barn och ungdomar som är helt kariesfria eller har långsamt progredierande karies hög. Målsättningen är att andelen kariesfria barn och ungdomar skall öka. Varje barn- och ungdom undersöks av tandvårdsteamet, riskgrupperas och konsekvenserna av denna bedömning följs. Varje barn får individuell och kollektivt anpassad profylax samt inskolning Utåtriktad verksamhet o Tandhälsolektion i skolorna, klass 3 och 5. Tandhälsolektionen utförs med fluorsköljning i riskskolor avseende karies. Tobaksinformation ges i klass 7. o Tandhälsobudskap i allt vi gör: Fluor Vila Vatten o Samarbete med barn- och familjehälsa i kommun och landsting för det enskilda barnets och/eller barngruppens bästa. o Profylaxresurser riktade till individer och områden med ökat vårdbehov. Pedodontinätverk för samarbete mellan allmän- och specialisttandvård. Strukturerat samarbete med Barnhälsovården (BHV) o Information om kost och munhygien enligt Rikshandboken Barnhälsovård av BHVsköterskan. o Läkaren som undersöker barnet vid 1års ålder gör samtidigt en tandkontroll. Remiss till tandvården vid misstanke om karies och man lämnar ut Folktandvårdens folder 0-2 år. o Individuell kallelse till tandvården vid 1 års ålder för hälsosamtal och riskbedömning. Samarbete med Mödrahälsovården (MHV) o o Tandhälsan finns i åtanke vid föräldrainformation inför barnets födelse. Folktandvårdens folder Egen brunn? angående fluorhalten i barnets dricksvatten finns tillgänglig på MHV och lämnas ut vid behov 4

5 Riskytor och riskåldrar Risken för att kariesskadan progredierar snabbt är större ju yngre individen är. 6:or är vanligaste tanden för ocklusala djupa kariesangrepp 15, 25 distalt är ytor med störst kariesrisk o dvs. initialkaries där innebär störst risk för snabb progression 46, 36 distalt o näst störst risk för snabb progression. 16, 26 distalt har lägsta risken för snabb progression Riskbedömning Riskbedömning av patientens orala hälsa görs på grundval av kunskap om den sociodemografi patienten lever i samt på anamnes och status. Kariesförekomst och kariesrisk utgör en del av riskbedömningen liksom parodontal hälsa och allmän hälsa. Indelning i riskgrupp görs med låg, måttlig och hög risk att utveckla sjukdom. Karies: o Aktivitet o Kost o Munhygien o Tidigare karies o Fluorexponering o Övrigt Parodontal risk: o Aktivitet o Munhygien o Tobaksbruk Allmänt: o Sjukdomar o Mediciner o Kooperation/kommunikation o Tandvårdsrädsla Bite-wingundersökning (bw) hos barn och ungdomar Tandläkaren avgör när röntgen ska tas med stöd av följande schema: Basåldrar Intervall till nästa bite-wing Liten risk Stor risk 5-6 år 3-4 år 1 år 9 år 3-4 år 1 år år 2 år 1 år* år 3 år 1 år* * vid många skador i emalj-dentingränsen: 6 månader (Espelid 2003) 5

6 Tidsaxeln speglar tidsförhållandet mellan olika stadier i kariesskadans utveckling. Karies progredierar exponentiellt så snart kavitet bildats. (SBU 2007) Genomsnittlig överlevnad i år för karies i emaljens inre hälft till dentinets yttre hälft och från emaljdentingränsen till dentinets yttre hälft i åldrarna Kariesprogressionen i emalj stannar ibland helt av eller progredierar långsamt. Y-axeln visar antalet år av överlevnad (medianvärden). (Mejáre 2004) A. Individuellt anpassad kariesbehandling Behandling av karies i det primära bettet o Karies i primära bettet åtgärdas så att smärta och infektioner undviks och god munhygien möjliggörs. o Primära molarer o Använd grovexcavering med handinstrument och gör rent i kavitetskanterna för att stanna upp kariesprogressionen. Använd glasjonomer/irm som långtidsprovisorium. Avvakta tandväxling och bettutveckling. Lagning med glasjonomer/alternativt extraktion av i första hand 04:or o Primära incisiver o Lagas inte o Hygienslipning, fluorlackning och tandborstning med fluortandkräm o Extraktion vid pulpainvolvering 6

7 Behandling av karies i växelbettet Primära tänder med karies kan grovexcaveras och erhålla långtidsprovisorium med glasjonomercement men om snar exfoliation efter 9 års ålder kan de lämnas utan åtgärd. Planera bettet och fokusera på de permanenta tänderna. o Fissurförsegla 6:or innan de primära tänderna är lagade (barn med karies uteblir oftare och behandling av permanenta tänder riskeras) o Restaurera med glasjonomer/irm och/eller slipa på mest rationella sätt så att de primära tänderna kan behållas besvärsfria till exfoliation. Extrahera vid besvär. o 6-årsmolar med omfattande substansförlust, pga karies eller måttlig/grav MIH (molarincisor hypomineralization): överväg extraktion som terapialternativ i det unga bettet, förslagsvis vid 8-9 års ålder Primära tänder kan grovexcaveras utan lokalbedövning enligt ART (atraumatic restorative treatment), rent i emaljkanterna och lämna dentinkaries samt fyllas med glasjonomercement för att invänta barnets fortsatta mognad eller tandens exfoliation. B. Ortodonti Allmäntandläkare utför och ansvarar för bettutvecklingskontroller. När ska patienten visas för ortodontist? Patienter med trauma och pågående resorptioner av permanenta tänder visas omgående. Tvångsförande korsbett, saxbett eller inverteringar i fronten visas i tidigt växelbett. 6:or bör ha erumperat. Vid ektopisk eruption av 6:or avvakta minst ½-år innan visning, för att invänta spontankorrektion. Undertal och övertal visas i tidiga växelbettet. Stora horisontella och vertikala överbitningar visas normalt i sena växelbettet eller efter avslutad tandväxling. Extrema överbett i kombination med inkompetent läppslutning kan visas tidigare. Platsbrist visas i sena växelbettet eller efter avslutad tandväxling. Kraftiga platsbrister kan behöva åtgärdas tidigare med t.ex. ex 03:or. Retinerade tänder visas när den normala tidpunkten för eruption väsentligt överskridits. OBS! Palpera 3:or i 9-11-årsåldern och var uppmärksam på skillnader i eruption mellan höger och vänster sida. Patienter med behovsgrad 5, 4, 3b och 3c kan i dagsläget erbjudas kostnadsfri behandling i landstingets regi medan övriga patientgrupper får bekosta behandlingen själva. 7

8 IOTN-INDEX BEHOVSGRAD 5 (Erbjuds behandling) 5.a HÖB större än 9 mm 5.b Omfattande undertal i behov av ersättning (mer än 1 tand saknas i någon kvadrant) som fodrar preprotetisk tandreglering. 5.c Eruptionshindrade tänder (utom visdomständer) beroende på trångställning, ektopisk eruption, närvaro av övertal, retinerade primära tänder, eller annan patologisk orsak. 5.d Frontal invertering större än 3,5 mm med funktions- och talproblem. 5.e LKG- och andra kraniofaciala anomalier. 5.f Retinerade primära tänder. BEHOVSGRAD 4 (Erbjuds behandling) 4.a HÖB större än 6 mm eller mindre eller lika med 9 mm 4.b Frontal invertering större än 3,5 mm utan funktions- eller talsvårigheter. 4.c Anteriora eller posteriora korsbett med större avvikelse mellan RP och IP än 2 mm. 4.d Omfattande kontaktpunktsförskjutning större än 4 mm. 4.e Extrema laterala eller frontala öppna bett större än 4 mm. 4.f Frontalt djupbett med gingivalt eller palatinalt trauma. 4.g Mindre omfattande undertal som fodrar preprotetisk tandreglering eller luckslutning för att undvika protetisk behandling 4.h Uni- eller bilaterala postreriora saxbett utan funktionell occlusal kontakt 4.i Frontal invertering större än 1 mm eller mindre än 3,5 mm med diagnostiserade funktions- eller talsvårigheter 4.j Partiellt erupterade tänder, tippade och retinerade mot angränsande tänder. 4.k Förekomst av övertaliga tänder. BEHOVSGRAD 3 (Gränsfall) 3.a HÖB större än 3,5 mm eller mindre eller lika med 6 mm med inkompetent läppslutning, 3.b Frontal invertering större än 1 mm eller mindre än eller lika med 3,5 mm. 3.c Anteriora eller posteriora korsbett med större än 1 mm eller mindre än eller lika med 2 mm avvikelse mellan RP och IP. 3.d Kontaktpunktsförskjutning större än 2 mm eller mindre än eller lika med 4 mm. 3.e Lateralt eller frontalt öppet bett större än 2 mm eller mindre än eller lika med 4 mm. 3.f Djupbett men gingival eller palatinal kontakt utan trauma. BEHOVSGRAD 2 (Litet behov) 2.a HÖB större än 3,5 mm eller mindre än eller lika med 6 mm med kompetent läppslutning. 2.b Frontal invertering större än 0 mm eller mindre eller lika med 1 mm. 2.c Anteriora eller posteriora korsbett med mindre än eller lika med 1 mm avvikelse mellan RP och IP. 2.d Kontaktpunktsförskjutning större än 1 mm eller mindre än eller lika med 2 mm. 2.e Anteriort eller posteriort öppna bett större än 1 mm eller mindre än eller lika med 2 mm. 2.f VÖB större än eller lika med 3,5 mm utan gingival kontakt. 2.g Prenormal eller postnormal ocklusion utan andra anomalidrag 8

9 BEHOVSGRAD 1 (Inget behov) 1. Mindre bettavvikelser inklusive kontaktpunktsförskjutning mindre än 1 mm. Shaw WC, Richmond S, O'Brien KD: The use of Indices: A European perspective. AM J ORTHOD 1995; 107:1 - I 0. C. Rutiner för parodontologiskt omhändertagande inom barn- och ungdomstandvården Att hos den unga individen etablera tandvårdsmedvetenhet och en god munhygien är grundläggande för att förebygga eller reducera risken för framtida sjukdomar i tänder och parodontier. Det är också angeläget att tidigt identifiera och behandla barn och ungdomar med parodontit. Förekomsten av parodontit hos barn och ungdomar är ca 1/1000 i svensk population. I vissa invandrargrupper, främst från Asien är förekomsten betydligt högre. Detta är ett observandum och innebär att de flesta kliniker och vårdgivare som har ansvaret för minst 1000 barn och ungdomar har en eller flera barn och ungdomar med parodontit. När dessa patienter identifierats rekommenderas i första hand klinisk konsultation med parodontolog eller pedodontist och vid behov remiss till parodontolog alternativt pedodontist för bedömning och ev. behandling. Barn och ungdomar med subgingival tandsten, papillatrofi, barn och ungdomar med sjukdom eller syndrom som påverkar immunförsvaret eller förmågan till god munhygien samt barn och ungdomar som har biologiska föräldrar med parodontiterfarenhet har en ökad risk för utveckling av parodontit. Primära dentitionen Vid röntgengranskning värderas marginal bennivå i mjölktandsbettet. Avstånd emalj-cementgräns till margo >2 mm föranleder fickmätning och ev. scaling. Värdering i växelbettet görs lämpligen före exfoliation av 05or och 04or. Permanenta dentitionen Fickdjupsmätning utförs mesialt på 6:or när 5:or är fullt erupterade, dock senast vid 15 års ålder. Därefter sondering av 6:or mesialt vid varje undersökning t.o.m. 19 år. Vid alla åldrar Förekomst av subtandsten. Intervention enligt nedan. Förekomst av sänkt marginal bennivå approximalt 6:or. Intervention enligt nedan. Intervention Om subgingival tandsten eller fickor upptäcks, görs registrering av plack efter infärgning, gingivit, fickdjup, mobilitet och furkationsinvolveringar i hela bettet. Åtgärder innefattande sjukdomsinformation, patientutbildning, infärgning, instruktion och scaling sätts in. I samtliga fall är det mycket viktigt att etablera en utomordentligt god plackkontroll. Vid terapisvikt konsultera parodontolog. Det rekommenderas också att syskon undersöks eftersom ärftliga inslag finns. 9

10 Vid 15 års ålder eller något senare Information om tandsjukdomar inklusive gingivit och parodontit Instruktion i approximalrengöring/ borstning Vid 19 års ålder Slutkontroll av parodontala variabler; plack, gingivit, mobilitet, fickor och furkationsinvolveringar. Indicerad intervention. D. Riktlinjer avseende funktionsstörning i käksystemet vid undersökning 12, 15 eller 16 år och 19 år Anamnes Gör det ont i tinning, ansikte, käke eller käkled en gång i veckan eller oftare? Gör det ont speciellt vid stora käkrörelser? Har du huvudvärk minst en gång i veckan? I anamnesen ska generella led- och muskelsymptom samt övriga parafunktioner anges. Vid positivt fynd komplettera med uppgift om Nagelbitning Tuggummituggning Klinisk undersökning Maximal gapförmåga (mm) Tydlig palpationsömhet i m masseter superior och m temporalis anterior Tydlig palpationsömhet över käkleder Käkledsknäppning. E. Riktlinjer avseende protetisk behandling Protetik inom ungdomstandvården skall planeras och utföras på odontologiska indikationer och med beaktande av den unga patientens behov och mognad. Barn och ungdomar ska erhålla den vård som från odontologisk synpunkt ger ett funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat för varje patient. Protetisk behandling och implantatterapi bör övervägas när andra terapiformer (se Terapimöjligheter nedan) värderats och uteslutits. I de fall där fast protetik eller implantatterapi planeras får patienten vid behov en semipermanent fast eller avtagbar ersättning, som bärs till dess att patienten nått en ålder där det bedöms lämplig att utföra planerad terapi. Barn och ungdomar med aplasi/agenesi eller tandförluster på grund av trauma visas vid ortodontikonsultation för terapiplanering så tidigt som möjligt efter diagnos, lämpligen i 8-10 årsåldern och absolut senast det år patienten fyller 17 år. Vid behov diskuterar och planerar ortodontisten lämplig behandling i samråd med multidiciplinär specialistgrupp. Samtliga patienter där implantatterapi övervägs ska planeras med specialist i oral protetik. Implantatterapi kan i första hand komma i fråga vid avsaknad av incisiv, hörntand eller premolar. Implantatbehandling i premolarområdet kan endast bli aktuell vid avsaknad av minst två permanenta tänder i en kvadrant eller tre permanenta tänder i en käke, eller då avsaknad av en eller flera tänder bedöms kunna 10

11 bidra till en ogynnsam bettutveckling. Endast i undantagsfall, vid komplexa bettavvikelser, utförs implantatbehandling i molarområdet. Det är i vissa fall inte biologiskt möjligt eller lämpligt att färdigställa en rehabilitering under barn- och ungdomstandvården. Omfattande trauman, multipla agenesier eller andra utvecklingsdefekter kräver ofta en långsiktig, multidisciplinär behandlingsplan. Behandlingsplanen skall i dessa fall upprättas på specialistklinik så tidigt som möjligt och skall då även ligga till grund för förlängd barn- och ungdomstandvård eller för Bedömningstandläkares godkännande av förhandsbedömning, angående stöd enligt tandvårdsreformen, i de fall den avslutande behandlingen sträcker sig förbi det år då patienten lämnar den organiserade barn- och ungdomstandvården. Terapimöjligheter vid agenesi/förlorad tand. Följande terapiformer kan övervägas i samband med avsaknad/förlust av tänder inom barn- och ungdomstandvården. Behålla mjölktand En del nyare undersökningar visar att hos många patienter som saknar 1-2 permanenta premolarer är långtidsöverlevnaden av mjölkmolaren (05:an) högre än man tidigare trott (Bjerklin et al 2008). Hos patienter som saknar 1-2 permanenta tänder kan ibland persisterande mjölktänder vara en acceptabel semipermanet lösning av problemet (Ith-Hansen et al 2000). Vid fall med avsaknad av enstaka premolar i ett i övrigt bra bett, bör man överväga att behålla mjölktanden. En slutbedömning bör göras i 17 års ålder. Att behålla mjölktanden kan vara en bra semipermanent lösning under flera år. Behandling utförs i samråd med specialist i ortodonti. Spontan luckslutning Extraktioner i mjölktandbettet utlöser alltid tandvandringar och detta kan man utnyttja vid fall av agenesi genom att extrahera mjölktänder. I fall med agenesier av lateraler i ök, incisiver i uk samt premolarer bör detta övervägas, speciellt i fall där man förväntar sig trångställning i bettet senare. Behandling utförs i samråd med specialist i ortodonti. Lateraler i överkäken Vid agenesier av lateraler i överkäken kan man tidigt extrahera mjölklateralen (02:an) för att styra ner den erupterande överkäkshörntanden till platsen för lateralen. Ofta krävs det även extraktioner av mjölktänder i överkäkens sidosegment för att få en mesialvandring av hela dentitionen i överkäken. Detta görs för att få en bra postnormal bettrelation. Vid enkelsidiga aplasier av lateraler i överkäken bör man vara försiktig så man inte åstadkommer estetiskt störande assymetrier i bettet. Behandling utförs i samråd med specialist i ortodonti. Premolarer Vid agenesier av 5:or i båda käkar, med neutralrelation och viss trångställning brukar planerade extraktioner av mjölkfemmor ge mycket bra resultat. Man bör extrahera innan eruptionen av 7:or i underkäken samt extrahera mjölktänderna i underkäken 6-12 månader för extraktionerna i överkäken för att erhålla en bra neutralrelation. Agenesier av enbart premolarer i överkäken löses oftast mycket bra med spontan luckslutning om man extraherar mjölkfemmorna. Vid agenesier enbart på underkäksfemmor, kräver det oftast att man extraherar mjölkfemmorna i underkäken, avvaktar 6-12 månader och sedan gör kompensatorisk extraktion av permanent premolar i överkäken för att få en bra ocklusion. Risken för assymetrier vid ensidiga extraktioner måste övervägas! 11

12 Vid fall med agenesier enbart i premolarregionen i underkäken och samtidigt postnormalt bett är inte extraktioner det alternativ man väljer. Behandling utförs av eller i samråd med specialist i ortodonti. Ortodontisk luckslutning Ortodontisk luckslutning beslutas av ortodontist och görs oftast på specialistklinikerna. Det bör vara det primära terapivalet där det finns förutsättningar med tanke på bettförhållanden och estetik. Behandling utförs av specialist i ortodonti. Autotransplantation Autotransplantation bör planeras i tidig ålder. Metoden har en begränsad indikation i den estetiska zonen. Detta är ett terapival som är mycket operatörsberoende och måste utföras i rätt tid. Behandling utförs av specialist i käkkirurgi. Kompositretinerade broar Kompositretinerade broar har betraktats som en semipermanent lösning med begränsad livslängd. Detta gäller för den klassiska utformning som sk Maryland- och Rochettebroar har, med en metallbacking utan mekanisk retention till tanden. En utvecklad metod innebär att en modifierad ¾-kronepreparation utförs på stödtandens palatinala, cervikala hälft. Detta ger en mekanisk låsning till tanden, vilket minskar belastningen på cementet och därför ger ersättningen en bättre livslängd. Det räcker då att utnyttja en tand som stöd och företrädesvis är metoden lämplig vid ersättning av överkäkslateraler då den kraftiga hörntanden kan tjäna som fundament. Estetiskt har metoden en fördel då hörntandens relativt höga opacitet och tjocklek reducerar färgpåverkan på grund av metallbackingen. En samtidig mjukvävnadsplastik för optimering av gingival kontur kan ge ett mycket gott funktionellt och estetiskt utfall. Behandling utförs av eller i samråd med specialist i oral protetik. Konventionell broprotetik Konventionell broprotetik, där en stor del av den kliniska kronan avverkas genom beslipning, bör i möjligaste mån undvikas på unga individer. Risken för såväl tidiga som sena komplikationer står hos unga ofta inte i proportion till nyttan med behandlingsformen, och bör endast tillämpas i undantagsfall. Behandling utförs av eller i samråd med specialist i oral protetik. Implantat Det saknas idag långtidsstudier som belyser funktionellt och estetiskt utfall av anteriora implantat. Befintliga studier belyser risken för utveckling av infraposition hos anteriora implantat (Bernard et al). Dock antyder kliniska observationer av utförda behandlingar att behandlingsformen är beroende av goda vävnadsförutsättningar och god erfarenhet hos operatören/protetikern för att ge ett långsiktigt gott resultat. Implantatbehandling i framtandsområdet bör tillämpas endast i de fall då ortodontisk behandling och minimalinvasiv protetisk behandling ej kan genomföras. Posteriora luckor, i bett där risken för bettkollaps kan antas vara stor, kan med god prognos behandlas med dentala implantat. Behandling utförs av eller i samråd med specialist i oral protetik. F. Visdomständer Position för visdomständer och omgivande benstruktur samt granntänder bör undersökas och riskbedömas av tandläkare inom ramen för barn och ungdomstandvården. Bedömning bör ske från 15-års 12

13 åldern. Dock senast då undersökning 19 år utförs ska en bedömning göras. Evidens finns för bättre benläking om operativt avlägsnande av visdomstand utförs före 24 års ålder. Terapival för visdomstand Visdomständer utan kliniska symptom eller radiologiska tecken på patologi Ingen behandling vid Total benretention oavsett ålder Total mjukvävnadsretention om patient är över 25 år Ingen behandling men klinisk och radiologisk kontroll vid Total mjukvävnadsretention om patient är under 25 år Partiell retention om patient är över 25 år Operativt avlägsnande bör alltid övervägas vid Partiell retention om patienten är under 25 år, vid mesioangulär position och bred anläggningsyta mot granntand Visdomständer med kliniska symptom, radiologiska tecken på patologi eller övriga terapeutiska indikationer Operativt avlägsnande alternativt kausal behandling vid Samtliga retentionsgrader oavsett ålder. Lämplig terapi avgörs från fall till fall Fall där profylaktiskt avlägsnande är motiverat Immunosupprimerade patienter där tanden kan sonderas i fickan Strålning mot visdomstandsregionen Inför infektionskänslig kirurgi Käkfraktur där 8:an förhindrar/försvårar reposition eller är en uppenbar infektionsrisk Inför ortognat kirurgi där visdomstand intefererar med osteotomisnitten G. Rutiner Barn som far illa Enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen(sol) har all personal som arbetar med barn-ungdomar skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får kännedom eller misstänker att barn-ungdom far illa. Ange åtgärdsskod 99soc/99socS i Lifecare vid orosanmälan till socialtjänsten. Barn i riskmiljö För utförligare anvisningar hänvisas till: Folktandvårdens riktlinjer: Barn som far illa, på intranätet Landstingets handlingsplan: Barn som far illa Socialstyrelsens handlingsplan: Barn som far illa Tandläkarförbundets skrift nr 9 i serien Kunskap och kvalitet: Barn som far illa. Se bilagor Barn som far illa 13

14 Uteblivanden och sena återbud Vid uteblivande kontaktas målsman/patienten per telefon. Fråga om orsak till uteblivandet, erbjud ny tid som också skickas per post. Ge stöd och uppmuntran Vid frekventa uteblivanden och återbud skickas ett brev med information om vår anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen Kontakt kan även tas med skol- eller barnhälsovården samt migrationsverket för att uppmärksamma problemet och kunna erbjuda samarbete/stöd därifrån Kontakt/anmälan till socialtjänst vid stort behandlingsbehov, funktionsnedsättning och/eller sjukdom som medför ökad risk för sämre munhälsa och om barnet/ungdomen uteblir även efter information per brev Rutiner Barn som närstående/anhörig Enligt 2g hälso-sjukvårdslagen(hsl) ska all vårdpersonal särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada, missbrukar alkohol eller annat beroendeframkallande medel, oväntat avlider. Fråga barn-ungdom, förälder om information, stöd och hjälp angående aktuell situation har givits Erbjud möjlighet till kontakt med skolhälsovård eller kurator på sjukhuset Karlshamn/Karlskrona Vid misstanke om att barn-ungdom far illa ska orosanmälan till socialtjänsten göras Folktandvårdens stab Karlskrona den 21 december 2015 Ovanstående dokument är revision av ursprungsdokument Barntandvård i Blekinge 2010 framtaget 26 februari

RIKTLINJER FÖR ORTODONTIVISNINGAR SPECIALISTTANDVÅRDEN ORTODONTI BLEKINGE

RIKTLINJER FÖR ORTODONTIVISNINGAR SPECIALISTTANDVÅRDEN ORTODONTI BLEKINGE RIKTLINJER FÖR ORTODONTIVISNINGAR SPECIALISTTANDVÅRDEN ORTODONTI BLEKINGE 2016 1 ANVISNINGAR INFÖR ORTODONTIVISNINGAR Den behandlande tandläkaren avgör vilka patienter som skall sättas upp för visning

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Riskbedömning - revisionsintervall Dokumenttitel Riskbedömning - revisionsintervall Klinik/Funktion/Process Avd för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti Utgåva

Läs mer

Barntandvård i Blekinge. för barn, ungdomar och unga vuxna Anvisningar

Barntandvård i Blekinge. för barn, ungdomar och unga vuxna Anvisningar Barntandvård i Blekinge för barn, ungdomar och unga vuxna Anvisningar Barntandvård i Blekinge Barn- och ungdomstandvården är ett prioriterat område som utvecklas i förhållande till det samhälle vi lever

Läs mer

Patienterna ska riskgrupperas avseende risken för oral sjukdom i förhållande till aktuell anamnes och aktuellt STATUS.

Patienterna ska riskgrupperas avseende risken för oral sjukdom i förhållande till aktuell anamnes och aktuellt STATUS. Riskbedömning Vilka ska riskbedömas? Alla patienter 3 år och äldre som genomgår en sanerings- eller revisionsundersökning hos tandläkare eller tandhygienist samt de barn 0-2 år som får Hälsossamtal hos

Läs mer

Vårdprogram Förebyggande vård Barn och ungdom

Vårdprogram Förebyggande vård Barn och ungdom Arbetsplats: Division Folktandvård, Norrbottens läns landsting Sida 1 (6) Vårdprogram Förebyggande vård Barn och ungdom INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Riskåldrar för karies... 2 Riskåldrar för bettutveckling...

Läs mer

Rutiner. över det delningen.

Rutiner. över det delningen. 19: Ortodonti Den ortodontiska vården skötss i samverkan mellan allmäntandvård och specialisttandvård. Det är viktigt att det görs en kontroll av bettutvecklingen i samband med dee regelbundna revisionsundersökningarna

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

Översikt tandvård för barnoch ungdomar

Översikt tandvård för barnoch ungdomar Översikt tandvård för barnoch ungdomar Allmänt Barn och ungdomar 3-19 år som är folkbokförda i Blekinge kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget Blekinge. Den avgiftsfria

Läs mer

Angle Klass I. Termin 7

Angle Klass I. Termin 7 Angle Klass I Termin 7 Klass I Neutralbett med: Trångställning Korsbett-Saxbett Glesställning-Luckbett Ektopisk eruption Retinerade tänder Prevalens Normal ocklusion 7 % Klass I (Neutralt bett) 60-65 %

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

Diagnostik vid olika dentalstadier

Diagnostik vid olika dentalstadier Diagnostik vid olika dentalstadier Berörda enheter Tandvårdspersonal verksamma inom allmäntandvården Syfte Skapa rutiner för säkrare bettdiagnostik i de olika dentalstadierna. Dentalstadier OBS! Det finns

Läs mer

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Innehållsförteckning KARIOLOGISK RISKBEDÖMNING... 3 PRIMÄRA DENTITIONEN 1-6 ÅR... 3 PERMANENTA DENTITIONEN 6-19 ÅR... 5 RISKBEDÖMNING BETTUTVECKLING... 6 LITTERATUR...

Läs mer

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek Version: 1 Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 OMFATTNING... 3 3 TEKNISK FÖRMÅGA OCH KAPACITET... 3 4 ÅTAGANDE... 3 4.1 Epidemiologisk uppföljning...

Läs mer

Avsaknad av permanenta tänder

Avsaknad av permanenta tänder Avsaknad av permanenta tänder 2010-05-02 Rutiner för omhändertagande av barn och ungdomar inom Folktandvården i Jämtlands läns landsting Ansvariga: Maria Gunneriusson, Kristina Johansson, Per-Ola Malmström

Läs mer

Riktlinjer för barnoch

Riktlinjer för barnoch Riktlinjer för barnoch ungdomstandvården 2016 Syfte Att tillhandahålla länsövergripande riktlinjer för den organiserade barn- och ungdomstandvården. Mål Att skapa kännedom hos tandvårdspersonal om landstingets

Läs mer

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Innehållsförteckning KARIOLOGISK RISKBEDÖMNING... 3 PRIMÄRA DENTITIONEN 1-6 ÅR... 3 PERMANENTA DENTITIONEN 6-19 ÅR... 5 RISKBEDÖMNING BETTUTVECKLING... 6 LITTERATUR...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013 UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 2013 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för allmän barn- och ungdomstandvård

Förfrågningsunderlag/ Regelbok för allmän barn- och ungdomstandvård Dnr HSS2013-0226 Förfrågningsunderlag/ Regelbok för allmän barn- och ungdomstandvård Gäller från den 1 maj 2016 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax

Läs mer

Alla patienter 3-19 år som genomgår en sanerings- eller revisionsundersökning hos tandläkare eller tandhygienist ska riskbedömas.

Alla patienter 3-19 år som genomgår en sanerings- eller revisionsundersökning hos tandläkare eller tandhygienist ska riskbedömas. Riskbedömning Vilka ska riskbedömas? Alla patienter 3-19 år som genomgår en sanerings- eller revisionsundersökning hos tandläkare eller tandhygienist ska riskbedömas. Inom vilka områden ska patienterna

Läs mer

Barntandvårdsprogram 2015

Barntandvårdsprogram 2015 www.ltv.se RIKTLINJE 1 (10) VALET Sedan 1 juli 2000 har barn och ungdomar, 3 19 år, möjligheten att välja mellan folktandvård och privattandvård. Patienten ska erbjudas fullständig allmäntandvård i enlighet

Läs mer

Röntgendiagnostik vad missar vi utan röntgen?

Röntgendiagnostik vad missar vi utan röntgen? Röntgendiagnostik vad missar vi utan röntgen? Radiologins roll för diagnostik inom barntandvården Till dess primära bettet är etablerat (0-3 3 år) För tidig eller försenad tanderuption Grav karies på erupterande

Läs mer

Så här kan patienten behandlas

Så här kan patienten behandlas Så här kan patienten behandlas SAMMANFATTAT Ett av symposierna på årets riksstämma hade rubriken Hur tycker du att patienten ska behandlas?. Fyra fall inom barn- och ungdomstandvården presenterades. Vilka

Läs mer

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Första tecken Första tecken på karies är ofta en kritaktig, matt, rå emaljyta längs gingivalranden, vanligen lokaliserad till buccal- och

Läs mer

Så kan patienten behandlas

Så kan patienten behandlas När är det lämpligt att Amanda kallas till tandvården igen? Till vem ska hon kallas? Vad ska man göra med 85 och 75? Figur 1 Figur 2 Varför vill inte Amanda laga 75? När är det lämpligt att Amanda kallas

Läs mer

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Folktandvården Dalarna Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Reviderad 2016-04-05 Innehåll Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård 2 Syfte Remiss Ansvar Beskrivning av

Läs mer

Pa#en&all Downs syndrom. Pedodon# Presenta#on av pa#en&all termin 10

Pa#en&all Downs syndrom. Pedodon# Presenta#on av pa#en&all termin 10 Pa#en&all Downs syndrom Pedodon# Presenta#on av pa#en&all termin 10 Vad innebär diagnosen Downs syndrom? Varje individs DNA finns samlat i 46 kromosomer (22 par) som ligger inu# cellens kärna. I vissa

Läs mer

RIKTLINJER Rationell kariesterapi primära tänder

RIKTLINJER Rationell kariesterapi primära tänder RIKTLINJER Rationell kariesterapi primära tänder 1 Rationell kariesterapi primära tänder För barn med flera kariesangrepp och/eller symptomgivande kariesangrepp Akutfas Tänder med infektion och/eller värk

Läs mer

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Örebro Läns Landsting Huvudhandledare Maria Holmgren Övertandläkare Legitimation 1989 Certifieringskompetens

Läs mer

Evidensbaserad parodontologi Termin 4, 25 februari 2011

Evidensbaserad parodontologi Termin 4, 25 februari 2011 Evidensbaserad parodontologi Termin 4, 25 februari 2011 Björn Klinge, Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi, Avd för Parodontologi Bjorn.Klinge@ki.se Risktänder Riskytor Per Axelsson,

Läs mer

NYHETER Svarsformulär s 12 (obs! Uk 48...38) Konstruktionsritning s 13 Förkortsningar s 14 Bilagor: OPG +hst Klin foto 8 st

NYHETER Svarsformulär s 12 (obs! Uk 48...38) Konstruktionsritning s 13 Förkortsningar s 14 Bilagor: OPG +hst Klin foto 8 st VUX-prov 2 Övning NYHETER Svarsformulär s 12 (obs! Uk 48...38) Konstruktionsritning s 13 Förkortsningar s 14 Bilagor: OPG +hst Klin foto 8 st ANAMNES ALLMÄN: Patienten är en 62-årig man. Han söker vård

Läs mer

VUXENORTODONTI. Terapival. Remiss till ortodontiklinik. Ortodontisk behandling på. Varför söker vuxna ortodontibehandling.

VUXENORTODONTI. Terapival. Remiss till ortodontiklinik. Ortodontisk behandling på. Varför söker vuxna ortodontibehandling. Varför söker vuxna ortodontibehandling VUXENORTODONTI Termin 8 VT 2012 Lena Berglund-Stevenberg Estetisk indikation vanligast Protetisk indikation för att kunna göra en bro eller ett entandsimplantat Prekirurgisk

Läs mer

VUXENORTODONTI Termin 8 VT 2013

VUXENORTODONTI Termin 8 VT 2013 VUXENORTODONTI Termin 8 VT 2013 Varför söker vuxna ortodontibehandling Estetisk indikation vanligast Protetisk indikation för att kunna göra en bro eller ett entandsimplantat Prekirurgisk ortodonti inför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd; SFS 2008:432 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Vårdval Östergötland

Vårdval Östergötland Vårdval Östergötland Regelbok för vårdval inom allmäntandvård för barn och ungdomar Giltig från och med 2016-01-01 HSN 2015-378 Innehåll INNEHÅLL...2 VÅRDVAL ÖSTERGÖTLAND...5 1. UPPDRAG ALLMÄNTANDVÅRD

Läs mer

PRIMÄRA BETTET. BETTUTVECKLING-interceptiv behandling 2015-10-23. Indelning. Eruption primära bettet

PRIMÄRA BETTET. BETTUTVECKLING-interceptiv behandling 2015-10-23. Indelning. Eruption primära bettet Indelning BETTUTVECKLING-interceptiv behandling Övertandläkare Marie Pegelow Avdelningen för ortodonti Karolinska Institutet Primära bettet Tidiga växelbettet Sena växelbettet Permanenta bettet PRIMÄRA

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn. Behandlingsprinciper

Folktandvården Dalarna. RamBarn. Behandlingsprinciper Folktandvården Dalarna RamBarn Klinik/Funktion/Process Upprättad av Dokumenttitel Utgåva Gäller from 4 2017-06-01 Fastställd av Tandvårdschef Sida (av) 1(10) All tandvård skall utformas enligt barnets

Läs mer

PREVENTION AV GINGIVIT

PREVENTION AV GINGIVIT Björn Klinge, Odontologiska institutionen, Avd för Parodontologi PREVENTION AV GINGIVIT Metoder för att reducera gingivit Tandborste Tandkräm med antiseptika Munsköljningsvätskor Påverka kunskaper attityder

Läs mer

Vuxenkliniken Anvisningar för Arbetskort (2011-08-24)

Vuxenkliniken Anvisningar för Arbetskort (2011-08-24) Vuxenkliniken Anvisningar för Arbetskort (2011-08-24) OPUS-journal och arbetskort skall föras för varje patient som behandlas på Vuxenkliniken. Arbetskortet är en kompletterande journalhandling som gör

Läs mer

Dokumentet gäller tandläkare och annan tandvårdspersonal som genomför undersökningar på barn och ungdomar.

Dokumentet gäller tandläkare och annan tandvårdspersonal som genomför undersökningar på barn och ungdomar. Styrande Förebygga karies bland barn- och ungdomar Omfattning Dokumentet gäller tandläkare och annan tandvårdspersonal som genomför undersökningar på barn och ungdomar. Bakgrund De första åren efter eruption

Läs mer

Agenesi av laterala incisiven i överkäken

Agenesi av laterala incisiven i överkäken Agenesi av laterala incisiven i överkäken Ortodontisk luckslutning eller implantat? BIRGIT THILANDER Undertal av permanenta tänder (agenesi) (bortsett från visdomstanden) förekommer i runt 6% i den nordeuropeiska

Läs mer

Regiongemensamma Riktlinjer om tandvård till barn 3-19 år

Regiongemensamma Riktlinjer om tandvård till barn 3-19 år R Regiongemensamma Riktlinjer om tandvård till barn 3-19 år 2013-01-01 Innehåll 1 Målet för Regionens tandvård till barn och ungdomar...3 1.1 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli ansvarar till och med

Läs mer

Hur ofta skall barnen komma till tandkliniken? Youdens s index

Hur ofta skall barnen komma till tandkliniken? Youdens s index Hur ofta skall barnen komma till tandkliniken? Youdens s index Uppgiften Fullständig, regelbunden och avgiftsfri tandvård skall erbjudas alla barn och ungdomar 0-19 år Fullständig tandvård Karies Bettutvecklingsstörningar

Läs mer

Riktlinjer vid undersökning. Barn- och ungdomstandvård

Riktlinjer vid undersökning. Barn- och ungdomstandvård vid undersökning Barn- och ungdomstandvård Innehåll: Barn och ungdom -allmänna riktlinjer... 3 Anamnes... 3 Hälsodeklaration-uppdatera regelbundet... 3 Social situation... 3 Matvanor... 3 Munhygienvanor...

Läs mer

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Innehåll: Första tecken... 3 Vanligt förekommande... 4 Riskfaktorer... 4 Söta drycker... 5 Behandling... 6 Intervention... 6 Uppföljning...

Läs mer

1(6) Nödvändig tandvård

1(6) Nödvändig tandvård 1(6) Nödvändig tandvård Den som har rätt till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård. Att en person blivit föremål för uppsökande verksamhet och munhälsobedömning är inte en förutsättning

Läs mer

Information till tandvården om ändringar i det statliga tandvårdsstödet till den 1 januari 2013.

Information till tandvården om ändringar i det statliga tandvårdsstödet till den 1 januari 2013. Datum 2012-06-18 Information till tandvården om ändringar i det statliga tandvårdsstödet till den 1 januari 2013. Sammanfattning Ändringarna, som börjar gälla den 1 januari 2013, kan delas in i följande

Läs mer

Nationellt och regionalt centrum för specialisttandvård 15

Nationellt och regionalt centrum för specialisttandvård 15 ÖVERENSKOMMELSE MED FOLKTANDVÅRDEN 2009 Innehållsförteckning Sida Parter, giltighetstid, omfattning 1 Allmänt 1 Tandvård till barn och ungdomar 3 Allmäntandvård, exklusive tandreglering 3 Särskilt ansvar

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn Behandlingsprinciper

Folktandvården Dalarna. RamBarn Behandlingsprinciper Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Behandlingsprinciper Klinik/Funktion/Process Avdelningen för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti, Fredrik Lundström Dokumenttitel Behandlingsprinciper Utgåva

Läs mer

Göran Friman 1. Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) 2011 Göran Friman 2. 2011 Göran Friman 1. 2011 Göran Friman 4. 2011 Göran Friman 3

Göran Friman 1. Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) 2011 Göran Friman 2. 2011 Göran Friman 1. 2011 Göran Friman 4. 2011 Göran Friman 3 Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) Nödvändig tandvård Uppsökande verksamhet inom tandvård Uppsökande verksamhet Munhälsobedömning Munbedömning Uppsökande munhälsovård Uppsökande tandvård / hemtandvård

Läs mer

Barn och ungdomstandvården 2013

Barn och ungdomstandvården 2013 Barn och ungdomstandvården 2013 Gemensamma riktlinjer för Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Västernorrlands läns landsting Jämtlands läns landsting Innehåll FN:s barnkonvention...

Läs mer

Mineraliseringsstörningar

Mineraliseringsstörningar Mineraliseringsstörningar Innehåll Orsak till mineraliseringsstörningar...3 Benämningen MIH (molar-incisiv-hypomineralisation)...3 Klinisk bild...4 Kliniska symtom...4 Behandling...5 Kliniska råd...6 Ortodontiska

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv Inledning

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från observationsschema. Turners syndrom

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från observationsschema. Turners syndrom Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Turners syndrom Rapport från observationsschema Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Särskilda riktlinjer avseende specialisttandvård för barn och ungdomar

Särskilda riktlinjer avseende specialisttandvård för barn och ungdomar Särskilda Vårdfrågor Tandvårdsenheten PM 2013-04-17 1 (8) Handläggare Telefon E-post Kjell Bjerrehorn Särskilda riktlinjer avseende specialisttandvård för barn och ungdomar Bakgrund I enlighet med tandvårdslagen

Läs mer

Bettutvecklingskontroll

Bettutvecklingskontroll Bettutvecklingskontroll Vid revisionsundersökningarna av barn ingår en bettundersökning för att se om bettutvecklingen förlöper normalt. För att kunna upptäcka avvikelser måste man känna till och förstå

Läs mer

Flik: Riskgruppering. Vilka ska riskgrupperas? Alla revisions- och saneringspatienter från 3 år och uppåt ska riskgrupperas.

Flik: Riskgruppering. Vilka ska riskgrupperas? Alla revisions- och saneringspatienter från 3 år och uppåt ska riskgrupperas. DATUM 2007-01-01 Riskgruppering Vilka ska riskgrupperas? Alla revisions- och saneringspatienter från 3 år och uppåt ska riskgrupperas. Inom vilka områden ska patienterna riskgrupperas? Patienterna ska

Läs mer

Tandreglering / Ortodonti

Tandreglering / Ortodonti KURS I BETTUTVECKLING/ ORTODONTI FÖR TANDHYGIENISTER Tandreglering / Ortodonti Th1 HT 2015 Övertandläkare Avdelningen för Ortodonti Karolinska Institutet 2 Undervisningens mål och innehåll Kunskap om det

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn Riskbedömning - revisionsintervall

Folktandvården Dalarna. RamBarn Riskbedömning - revisionsintervall Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Riskbedömning - revisionsintervall Dokumenttitel Riskbedömning - revisionsintervall Klinik/Funktion/Process Avd för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti,

Läs mer

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder

Läs mer

prislista Specialisttandvård

prislista Specialisttandvård lista Specialisttandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndrom Rapport från observationsschema

Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndrom Rapport från observationsschema Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndrom Rapport från observationsschema Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion

Läs mer

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller Tandvårdstaxa Folktandvården Örebro läns landsting 2011-10-01 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 725 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Hur tycker du att patienten ska behandlas?

Hur tycker du att patienten ska behandlas? vetenskap & klinik fallpresentationer Hur tycker du att patienten ska behandlas? Tyck till på riksstämman Ett av symposierna på årets riksstämma har rubriken Hur tycker du att patienten ska behandlas?.

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Röntgen, vad ser vi och vad såg vi inte?

Röntgen, vad ser vi och vad såg vi inte? Barntandvårdsdagar 2009 i Uppsala Röntgen, vad ser vi och vad såg vi inte? Indikationer för röntgenundersökningar på barn och ungdomar Karies Olycksfallskador Tandutvecklingsstörningar Parodontala skador

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Prislista. Tandläkare Per Backe

Prislista. Tandläkare Per Backe Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn Röntgenundersökning på barn och ungdomar

Folktandvården Dalarna. RamBarn Röntgenundersökning på barn och ungdomar Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Röntgenundersökning på barn och ungdomar Klinik/Funktion/Process Avdelningen för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti, Philip Mundt Dokumenttitel Röntgenundersökning

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 1(5) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne

Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne Enheten för tandvård Datum 2012-10-22 Vårdprogram för barn- och ungdomstandvård i Region Skåne (innehållet uppdaterat 2012-10-03 och kompletterat med innehåll från det tidigare dokumentet Vårdstandard

Läs mer

Riktlinjer för vårdprogram för vuxna

Riktlinjer för vårdprogram för vuxna Riktlinjer för vårdprogram för vuxna Profylax- och vårdprogrammet är framtaget av Folktandvården Gävleborg AB på uppdrag av beställarenheten Landstinget Gävleborg. Innehåll: RIKTLINJER FÖR VÅRDPROGRAM

Läs mer

Early childhood caries (ECC)

Early childhood caries (ECC) Early childhood caries (ECC) Norrtingsdokument med giltighetstid 20160701 20181231 Tecken på karies före 3 års ålder Berörda enheter Samtliga tandvårdskliniker i Folktandvården. Syfte Att få en enhetlig

Läs mer

Prislista. Luna Tandläkarna

Prislista. Luna Tandläkarna Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Mejàre 2010 1. MIH, karies progression och riskbedömning av karies. Mineraliseringsstörningar med fokus på MIH (Molar incisor hypomineralization).

Mejàre 2010 1. MIH, karies progression och riskbedömning av karies. Mineraliseringsstörningar med fokus på MIH (Molar incisor hypomineralization). MIH, karies progression och riskbedömning av karies. Alta 2 juni 2010 Ingegerd Mejàre Mineraliseringsstörningar med fokus på MIH (Molar incisor hypomineralization). Orsaker diagnostik behandling Mejàre

Läs mer

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Behandling Vårt pris Referenspris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 810 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Apollonia Dentalklinik. Prislista

Apollonia Dentalklinik. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 600 820 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista. Sanei Tandvårdsteam

Prislista. Sanei Tandvårdsteam Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2015

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-04-15 1 (2) HSN 2016-0588 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2016-05-24, p 28 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Spinal muskelatrofi Rapport från observationsschema

Spinal muskelatrofi Rapport från observationsschema Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Spinal muskelatrofi Rapport från observationsschema Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Orofacial smärta och käkfunktion T6

Orofacial smärta och käkfunktion T6 Nikolaos Christidis En bettskena framställs vid: Temporomandibulär dysfunktion (TMD) Bruxism, parafunktioner Attrition Som diagnostiskt hjälpmedel Plan stabiliseringsskena Michiganskena (med eller utan

Läs mer

SPECIFIKA KRAV PÅ VÅRDEN... 3 DIAGNOSTIK OCH TERAPIPLAN... 4

SPECIFIKA KRAV PÅ VÅRDEN... 3 DIAGNOSTIK OCH TERAPIPLAN... 4 Kvalitetsprogram INLEDNING...2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRDEN...2 ALLMÄNNA KRAV ANSVAR... 2 FÖRFATTNINGSREGLERADE KRAV... 2 VÅRDENS INRIKTNING OCH INNEHÅLL... 2 TILLGÄNGLIGHET... 2 PSYKOLOGISKT

Läs mer

Tandvårdsgruppen. Prislista

Tandvårdsgruppen. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn Specialisttandvård Ortodonti

Folktandvården Dalarna. RamBarn Specialisttandvård Ortodonti Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Specialisttandvård Ortodonti Dokumenttitel Ortodonti Klinik/Funktion/Process Ortodontiklinikerna i Dalarna Upprättad av Tove Lindberger Utgåva Gäller from 2 2016-06-01

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Barn som far illa

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Barn som far illa Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Barn som far illa Klinik/Funktion/Process Avd för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti Dokumenttitel Barn som far illa Utgåva Gäller from 1 2015-03-23 Fastställd

Läs mer

Övre Husartandläkarna. Prislista

Övre Husartandläkarna. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 995 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Karies hos skolbarn HT2011. Prevalens Andelen i en population med en specifik egenskap el sjukdom vid en given tidpunkt

Karies hos skolbarn HT2011. Prevalens Andelen i en population med en specifik egenskap el sjukdom vid en given tidpunkt Karies hos skolbarn HT211 Prevalens Riskbedömning Diagnostik Kariesprogression Vad menas med prevalens? Prevalens Andelen i en population med en specifik egenskap el sjukdom vid en given tidpunkt Vad menas

Läs mer

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S)

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Dnr HSS2012-0156 Prislista för landstingets sstöd Nödvändig (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Gäller från den 15 januari

Läs mer

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet.

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet. 130101 Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 S-Tandvård Skall användas för vissa patientkategorier som inte kräver mertid vid behandling. Dessa patientkategorier är följande: S-1 Tandvårdsbehandling

Läs mer

Prislista Tandl. Lena Hansson AB

Prislista Tandl. Lena Hansson AB Prislista Tandl. Lena Hansson AB Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

Bild. Fråga 1) (bildmapp) Fråga 2a) (bildmapp)

Bild. Fråga 1) (bildmapp) Fråga 2a) (bildmapp) Bild Obs! I flersvarsfrågorna finns det ingen direkt koppling mellan antalet alternativ som är korrekta och antalet poäng som frågan kan ge! På flersvarsfrågorna ger korrekta alternativ poäng och felaktiga

Läs mer

Tandvårdshuset Bromölla, Olle Holmström och Lars Wibäck. Friska tänder är en lönsam investering. Prislista

Tandvårdshuset Bromölla, Olle Holmström och Lars Wibäck. Friska tänder är en lönsam investering. Prislista Friska tänder är en lönsam investering Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 745 102 Fullständig

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Hörntanden. Prislista

Hörntanden. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 860 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista. Gäller från den 15 januari 2016

Prislista. Gäller från den 15 januari 2016 Prislista Gäller från den 15 januari 2016 Innehåll 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 4 400 Kirurgiska åtgärder

Läs mer

Mineraliseringsstörningar

Mineraliseringsstörningar Specialistkliniken för Pedodonti, Umeå 20160701-20181231 Styrgruppen 3.1 Riktlinjer Mineraliseringsstörningar Orsak till mineraliseringsstörningar Orsaken till defekter i de hårda tandvävnaderna kan vara

Läs mer

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Prislista 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vad betyder orden i prislistan? Attachments kopplingsdel mellan tand och protes. Benaugmentation

Läs mer

Passen är obligatoriska.

Passen är obligatoriska. Institutionen för odontologi Vuxenkliniken INSKRIVNINGEN / ORAL DIAGNOSTIK HT-15, VT-16 Passen är obligatoriska. Varje grupp har 3 pass på HT-15 och 3 pass på VT-16. Vid sjukdom eller annat giltig frånvaro

Läs mer