Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar ( ) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning."

Transkript

1 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 ( ) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of

2 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Fastighetens skick 4 Förvärvskostnader och finansiering 5 Beräkning av föreningens årliga intäkter och kostnader 6 Fördelningsgrunder avseende insatser och årsavgifter 7 Insatser och boendekostnader 8 Ekonomisk prognos, känslighetsanalys och anslutningsgrad 9 Förslag till avskrivningsplan 10 Särskilda förhållanden 11 Intyg 12 Bilagor: Registreringsbevis Stadgar Fastighetsutdrag Besiktningsprotokoll Ordlista Kontaktuppgifter Brf Gösen 5: Per Harrysson S:ta Gertruds Gata Kalmar Tel SBR Svensk Bostadsrättsbildning: Esplanaden Kalmar Tel Köpenhamnsvägen Malmö Tel

3 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Gösen 5 som har registrerats hos Bolagsverket (se Registreringsbevis under rubriken Bilagor) har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen kommer att inneha fastigheten Kalmar Gösen 5 med adress S:ta Gertruds Gata 8, Kalmar. Fastigheten innehåller 6 bostadslägenheter. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1929 med tillbyggnad Värdeår är I enlighet med vad som stadgas i 3 kap. Bostadsrättslagen och 1 Bostadsrättsförordningen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i denna ekonomiska plan grundar sig på förvärvskostnaden samt föreningens årliga kapital och driftskostnader, gällande vid tillfället för upprättandet av planen. Byggnadens skick och reparationsbehov har fastlagts efter tre besiktningar; byggnads-, eloch VVS-teknisk. Den totala anskaffningskostnaden avser alla kostnader i samband med förvärvet samt tio års reparationsbehov. Planen redovisar därför den totala kostnaden för förvärvet. Kapitalkostnaderna grundas på en prognostiserad räntenivå för den kommande 10- årsperioden. Driftskostnaderna är baserade på en analys av den nuvarande fastighetsägarens faktiska kostnader. I framtagandet av denna ekonomiska plan har styrelsen särskilt eftersträvat ett balanserat förhållande mellan insats och årsavgift, i syfte att ge medlemmarna ett långsiktigt tryggt boende. Fastighetens mycket centrala läge, insatsens och avgiftens storlek samt avsättningar till reparationer och underhåll borgar för en god framtida ekonomisk utveckling både för föreningen och i synnerhet för dess medlemmar. Upplåtelse av bostadsrätterna sker i maj 2012 eller senare då fastigheten tillträtts. Inflyttning har skett. Planens offentlighet BRL 3 kap. 5 Styrelsen ska hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen. Nyckeltal: Genomsnittlig insats per kvm: kr Avgift per kvm och år: 477 kr Genomsnittlig förändring av boendekostnaden år 1 med full belåning och ränteavdrag: -7 % 3

4 2. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning Kalmar Gösen 5 Upplåtelseform Ägande Adress S:ta Gertruds Gata 8, Kalmar Tomtareal 1250 kvm Area 619 kvm bostadsyta, enligt taxeringsinformationen. 622 kvm bostadsyta om 6 bostadslägenheter, enligt fakturering och ekonomisk plan Byggnadsutformning På fastigheten finns 1 byggnadskropp, 1 portuppgång och 1 trapphus med sammanlagt 6 lägenheter Byggnadsår Enligt taxeringsinformationen 1929 med tillbyggnadsår Värdeår Servitut/nyttjanderätt Se utdrag ur Fastighetsdata under rubriken Bilagor Försäkringar Fullvärde Taxeringsvärde 5102 tkr varav markvärde 1518 tkr Typkod 320 Gemensamma utrymmen och anordningar Sophantering Undercentral el Undercentral fjärrvärme Teknikutrymme Källare Förråd Utrymme för tvätthantering Trapphus Cykeluppställning Parkeringsplatser Trädgård Kortfattad byggnadsbeskrivning Grundläggning: Sockel: Stomme: Bjälklag: Fasad: Tak: Balkong: Mark: Fönster: Lägenhetsdörrar: Trapphus: Uppvärmning: Ventilation: Byggnaden är troligen grundlagd på utbredd förstärkt bottenplatta Putsad med fönster i källarplan Bärande väggar i tegel Bjälklag i trä Putsad, nyrenoverad Yttertak med tvåkupigt tegel på strö- och bärläkt, underlagspapp på råspont. 3 st plåtinklädda takkupor. Hängrännor och stuprör i plåt Balkong mot gatan i vindsplan Kortsida delvis trädgård med gräsyta och buskage och gatumark med trottoar. Långsida mot entré grusad samt 5 st parkeringsplatser stenbelagda. Stor trädgårdstomt på tre sidor med gräsytor, fruktträd och planteringar Originalfönster i trä, 1+1 med vissa undantag i renoverad lägenhet 2+1 fönster med isolerglas. Takfönster från 2005 Lägenhetsdörrar i originalskick, invändigt brandskyddsförstärkta. Undantag nyrenoverad lägenhet Trappor med klinkerbelagda viloplan och steg med linoleummatta och trappnos med plastlist. Målade väggar med marmorering Fjärrvärmeväxlare Ventilation via självdrag från toalett och badrum. Luftintag från uteluft saknas Kortfattad beskrivning av lägenheternas inre standard Kök: Badrum: Golv: Invändiga tak: Invändiga väggar: Braskamin: Blandad inredning från 50-talet och framåt. Utrustning lägre basskick; elspis, kyl och frys 3 renoverade med kakel på väggar och klinker på golv samt målade tak. Badkar/dusch, tvättställ och WC-stol. 3 badrum med plastgolv och väggar Parkett-/trägolv i vardagsrum, samt blandat plastmatta/linoleum/parkett i övriga rum Målade, vävade/målade Målade, vävade/målade eller tapetserade Vindsvåning med braskamin 4

5 3. Fastighetens skick Byggnaden har underhållits löpande. Det nuvarande skicket bedöms vara normal standard. Fastigheten har besiktigats Besiktningen har gjorts avseende det bygg-, eloch VVS-tekniska skicket. Ansvarig och projektledare för besiktningen har varit Ingenjör Per Jonsson, Ramböll Sverige AB. Besiktning av el har utförts av Ingenjör Anders Arvefalk, Sweco AB samt VVS av Ingenjör Lars-Gunnar Carlsson, Sweco AB. Se bilagda protokoll under rubriken Besiktningsprotokoll. Ansvarigheten finns beskrivet i Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2008(ABK 08). I sammanställningen på nästa sida har reparationsbehovet för nästkommande tioårsperiod tagits upp. Avsättning till yttre underhållsfonden sker med 25 kr/kvm och år. Det inre underhållet åligger den enskilde bostadsrättsinnehavaren och har därför inte tagits med. Vissa avvikelser kan föreligga i det enskilda fallet. I det fall då det vid besiktningen framkommit flera alternativa åtgärder har det alternativ valts som besiktningsmannen förordat. Efter genomförda åtgärder kommer byggnaden att få ett skick som bör rubriceras som bra. 5

6 Sammanställning av reparationsbehovet i fastigheten Kalmar Gösen 5 under nästkommande 10-årsperiod År Bygg El VVS moms Totalt I denna ekonomiska plan finns upptaget kostnader för reparationer över åren Styrelsen kan dock fördela renoveringarna annorlunda om man finner detta lämpligt med utgångspunkt av behovet. Under Bygg år 1 finns kostnader upptagna för målning av fönsterkarmar, kontroll och infästning av takpannor, målning av stuprör, omfogning av skorsten samt montering av ventilationsgaller. Under El år 1 finns kostnader upptagna att upprätta drifts- och underhållsinstruktioner samt för uppmärkning av centraler, apparater och apparatskåp. I övrigt finns kostnader upptagna för arbeten med brandlarmsystemet. Under VVS år 1 finns kostnader upptagna för att ordna med drift- och underhållsinstruktioner för VVS samt kostnader för OVKbesiktning och energibesiktning. Montering av mekanisk frånluft i tvättstugan samt filmning av spillvattenledning i källargolv. Under Bygg år 2-5 finns kostnader upptagna för uppsättande av staket och diverse arbeten i samband med detta. Här finns även upptaget kostnader för markdränering runt huset och kostnader för byte av källarfönster, byte av räcke i källartrappen och byte av utvändig källardörr. Dessutom finns upptaget kostnader för utbyte av invändiga källardörrar, utbyte av vissa stamledningar och ny tvättstuga etc. Under El år 2-5 finns kostnader upptagna för renovering av eftersatta elinstallationer i källare och utbyte renovering av elinstallationer i tvättstugan. Under VVS år 2-5 finns kostnader upptagna för utbyte av cirkulationspumpar, byte av avloppsstammar i kök, byte av vatten värmerör och ventiler samt omläggning av spillvattenledning i källargolv. I lägenheter finns upptaget kostnader för nytt ventilationssystem samt montering av tilluftsfilter. Här finns även kostnader upptaget för nytt värmesystem, ledningar och radiatorer, undantaget nyrenoverad lägenhet på vinden. Under Bygg år 6-10 finns kostnader upptagna för nybygge av cykelställ och allmän förnyelse av innergården. Här finns även upptaget kostnader för renovering av taket, målning av plåtkupor på taket, fönstermålning och uppsättande av snörasskydd. Invändigt finns upptaget kostnader för att måla källaren och utbyte av utrustning i tvättstugan. Under El år 6-10 finns kostnader upptagna för montering av befintlig huvudledning till nyrenoverade lägenheten samt montering av befintliga gruppledningar till lägenhet Per Harryssson. Under VVS år 6-10 finns kostnader upptagna för OVK-besiktning och Energideklaration samt ytterligare utbyte av cirkulationspumpar i undercentral. I övrigt se respektive besiktningsprotokoll; bygg, el och VVS. Utöver ovanstående görs årligen en avsättning till den yttre underhållsfonden, avsedd för framtida reparationer, samt en avskrivning. 6

7 4. Förvärvskostnader och finansiering Sammanställning förvärvskostnader och finansiering Se sammanställning nästa sida. Initiala kostnader utöver köpeskillingen på kr är kr för föreningsbildning och kr för lagfart. Pantbrevskostnaden är kr. Lånebindningstid Styrelsen har för avsikt att dela upp lånen på olika bindningstider för att minimera risken för räntehöjningar i framtiden. Denna placeringsstrategi anser styrelsen ansvarsfull och syftar till att ge föreningen ekonomisk stabilitet de kommande åren. Ränta och revers Räntekostnader första året avser kostnader för lån upptagna vid ombildningen/tillträdet och första årets reparationer. Räntekostnaderna kommer successivt att öka varefter mer lån tas upp för reparationer enligt underhållsplanen. Räntekostnadernas utveckling beskrivs i den ekonomiska prognosen, kap. 8:1. Säljaren lämnar en revers på två år med ränta 1,5 % år 1 och 2 % år 2. Reversen löses år 3. Anslutningsgrad En viss initial kostnadsökning kan ske om ett antal medlemmar väljer att inte omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt. Detta borde mer än väl kompenseras av kommande hyreshöjningar. Därtill kommer även ett eventuellt dolt övervärde föreningen tillgodo när respektive hyresavtal upphör och lägenheten säljs. Årsavgiften Årsavgiften beslutas årligen av styrelsen och sätts efter den beräknade kostnadsmassan för det kommande året. En initialt lägre anslutningsgrad än 100 % kan första året öka behovet av intäkter. De kommande årens förväntade hyreshöjningar, på de lägenheter som inte övergår till bostadsrätter, minskar behovet av en ökning av årsavgiften. 7

8 Kostnader för förvärv av fastigheten Kalmar Gösen 5 samt dess finansiering Anskaffningskostnad Köpeskilling Föreningsbildning Lagfart 1,5% av köpeskillingen Styrelsearvode Dispositionsfond Reparationsbehov Pantbrev Totalt Finansieringsplan Ränta Ränta kr 6 Avskrivning Lån ,0 % Revers ,5 % Insatser Totalt LAGFARTEN är beräknad på 1,5 % av köpeskillingen plus en avgift på kr. 2 STYRELSEARVODET baseras på ett basbelopp plus sociala avgifter. 3 DISPOSITIONSFONDEN är till för oförutsedda utgifter i samband med tillträdet. 4 REPARATIONSBEHOV Beloppet avser totala renoveringsbehovet över 10 år. I verkligheten kommer lånen att tas upp efterhand de behövs. År 1 behövs kr för renoveringar/reparationer. Taxeringsvärde Bostäder Lokaler Mark Byggnad PANTBREVSKOSTNADEN är 2 % av lånet minus 2 % av befintliga inteckningar. 6 RÄNTA kr är det totala lånebehovet inklusive alla renoveringar. Eftersom lånen för renoveringar tas upp efterhand är räntekostnaden år 1 endast kr. Den ekonomiska prognosen på sidan 16 visar hur räntekostnaden förändras över tiden när mer lån tas upp. 8

9 5. Beräkning av föreningens årliga intäkter och kostnader Intäkter Årsavgifter, bostäder P-plats Drift El Fjärrvärme Vatten Sopor Fastighetsförvaltning 175 kr/kvm Fastighetsskötsel och städ Administrativ förvaltning (c:a 1000 kr/lgh + lokalkostnader) Revisionsarvode Reparationer Föreningens reparationsfond (25 kr/kvm och år) Reparationer (25 kr/kvm och år) Övriga kostnader Kabel-TV, c:a 1020 kr/lgh Fastighetsförsäkring, c:a 15,5 kr x 622 kvm Övriga driftkostnader Övriga arvoden Summa driftkostnader 379 kr/kvm Kapitalkostnader Räntekostnader fastighetslån år Avskrivning (se Förslag till avskrivningsplan) Skatter och avgifter Kommunal fastighetsavgift (6 lgh x 1365 kr) Fastighetsskatt lokaler Totalsumma Intäkter./. Kostnader = vinst 0 9

10 6. Fördelningsgrunder avseende insatser och årsavgifter Insatser En differentiering av insatserna för lägenheterna har diskuterats och styrelsen har beslutat följande: På grund av att lägenhet nr. 6 i fastigheten är extra ordinär har denna lägenhet fått ett tillägg på insatsen med kr. Detta belopp har sedan dragits av, jämnt fördelat på insatserna för de lägenheter som har sämre badrumsstandard, så att den totala summan av insatserna ej ändrats. Årsavgifter Även frågan om andelstalsbestämningen har diskuterats. Enligt stadgarna ska årsavgiften fördelas i förhållande till lägenhetens yta. 10

11 7. Insatser och boendekostnader Insatser och boendekostnader Tabellen 7:1 visar en detaljerad redovisning av insatser, andelstal, månadsavgifter och boendekostnader i förhållande till nuvarande hyresnivå. Den förändrade månadskostnaden baseras på hyror för 2012 och i planen fastställd månadsavgift, samt ränteinbetalning vid 100 % belåning och 30 % ränteavdrag. Den genomsnittliga räntenivån i kalkylen är 4 %. Diagram över hyresrättsinnehav kontra bostadsrättsinnehav Diagrammet visar utvecklingen över tiden mellan hyres- och bostadsrättsformen under angivna förutsättningar. Diagrammet 7:2 visar en initial nettokostnadssänkning om 7 %. Skillnaden mellan boendekostnaden i bostadsrätt och motsvarande kostnad i hyresrätt kommer efter att de första årens renoveringar är gjorda att successivt öka. Planens offentlighet BRL 3 kap. 5 Styrelsen ska hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen. Nyckeltal: Genomsnittlig insats per kvm: kr Avgift per kvm och år: 477 kr Genomsnittlig förändring av boendekostnaden år 1 med full belåning och ränteavdrag: -7 % 11

12 7:1 Detaljredovisning

13 7:1 Detaljredovisning BRF Gösen 5 Lgh Namn Kvm Andel Slutlig Beräknad Beräknad Rta/år Rta/år Boende- Årshyra Årshyra Boende- Förändrad Månads- Beräknad # lgh insats års- månads- 4,00 % 70 % kostnad /kvm 2012 kostnad månadskostnad hyra månads- % avgift avgift netto /kvm kr % 2012 kostnad 1 Ekblad , , Durdel* , , Harryson , , Carlsson* , , Nilsson* 96 15, , Apell** 96 15, , Totalt 6 lgh: , ,9 % st P-platser Totalt: , % kr/kvm kr/kvm och år * Nedsättning för sämre badrum, kr. **Före detta fastighetsägarens lgh med extra luxiös inredning, kr. 13

14 7:2 Diagram över hyresrättsinnehav kontra bostadsrättsinnehav År 1 Hyresnivå 948 Boendekostnad 883 Avgift + låneränta År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År kr/kvm Hyresnivå Boendekostnad År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 Genomsnittlig boendekostnad 2012 (hyra): 948 kr/kvm. Genomsnittlig boendekostnad vid köp, det vill säga avgift + låneränta efter räntekr/kvm = en initial sänkning avdrag: 883 med c:a 7% jämfört med dagens boendekostnad. Under den närmaste tioårsperioden väntas kraftiga höjningar av hyrorna. Vi har här kalkylerat med en höjning med 3% per år. Grafen visar att boendekostnaden för boende i bo-stadsrättsförening bör, efter att de första årens renoveringar är gjorda, vara relativt stabil och på sikt även billigare jämfört med boende i hyresrätt. Ovanstående graf visar prognostiserade kostnader för hyresrätt kontra bostadsrätt. 14

15 8. Ekonomisk prognos, känslighetsanalys och anslutningsgrad 15

16 8:1 Ekonomisk prognos År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kapitalkostnader 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Räntekostnader Räntekostnader för revers Avskrivning (skattemässig) Drift Underhållskostnader Fastighetsförvaltning Reparationer Övriga kostnader Övriga kostnader Kommunal fastighetsavgift Summa Kostnader (löpande) Intäkter exklusive årsavgifter Lokalhyresintäkter Årsavgifter Löpande penningvärde totalt Löpande penningvärde/kvm Fast penningvärde totalt Fast penningvärde/kvm Summa Intäkter (löpande) Ränteantagande: 4 % Inflationsantagande: 2 % Prognosen beräknas på helår, 1/1-31/12 16

17 8:2 Känslighetsanalys Fast penningvärde Årsavgift enligt ekonomisk prognos År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Enligt ekonomisk prognos men med Räntenivå +2 procentenheter Räntenivå +1 procentenheter Räntenivå -1 procentenheter Räntenivå -2 procentenheter Enligt ekonomisk prognos men med Inflationsnivå +2 procentenheter Inflationsnivå +1 procentenheter Inflationsnivå -1 procentenheter Inflationsnivå -2 procentenheter Analysen avser helår 17

18 8:3 Anslutningsgrad Andel hyresgäster som köper 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Ökat lån för föreningen (kr) Ökade räntekostnader (kr) Ökade hyresintäkter (kr) Ökat kostnadsnetto (kr) Kostnad netto (= summa årsavgifter) Antal kvm köpare Årsavgift (kr/kvm och år)

19 9. Förslag till avskrivningsplan Avskrivningen baseras på byggnadens del av köpeskillingen efter den andel som anges i fastighetstaxeringen. De första 10 åren skrivs fastigheten av med 0,1 % av detta värde. Från och med år 11 höjs avskrivningen med 0,2 % var tionde år vilket medför att byggnaden kommer att vara avskriven på 100 år. Taxeringsvärde Bygg ,2% Byggnadens del av köpeskillingen Mark ,8% Summa År Belopp % År Belopp % År Belopp % ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,90% ,50% ,10% ,90% ,50% ,10% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,90% ,50% ,10% ,90% ,50% ,10% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,90% Summa

20

21 Intyg

22

23 12. Bilagor Registreringsbevis Stadgar Fastighetsutdrag Besiktningsprotokoll Ordlista Ordlista 23

24

25

26

27

28

29

30 Metria FastighetSök - Kalmar Gösen 5 Fastighet Beteckning Kalmar Gösen 5 Nyckel: Församling Kalmar Domkyrkoförsamling Adress Adress S:ta Gertruds Gata Kalmar Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation Senaste ändringen i inskrivningsdelen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (SWEREF ) E (SWEREF ) Registerkarta KALMAR Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Linde, Ulf Drag Rockneby Köp (även transportköp): Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten / Linde, Kätie Drag Rockneby Köp (även transportköp): Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten. Anteckningar och Inskrivningar Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning. Sida 1 av

31 Metria FastighetSök - Kalmar Gösen 5 Inteckningar Totalt antal inteckningar: 7 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Datum Akt Tomtindelning: K-2388 Gösen Stadsplan K-I:62 Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder (320) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde därav därav markvärde byggnadsvärde SEK SEK SEK Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Fysisk person Lagfart, taxerad Linde, Ulf Per Drag Rockneby Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Fysisk person Lagfart, taxerad Linde, Kätie Ingrid Anita Drag Rockneby Värderingsenhet bostadsmark Taxeringsvärde Riktvärdeområde SEK Byggrätt ovan mark Riktvärde byggrätt 759 kvm SEK/kvm Värderingsenhet bostäder Taxeringsvärde Bostadsyta SEK 619 kvm Årtal för hyresnivå Hyra SEK/år Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Tomtmätning Sammanläggning K-2416 Under byggnad Nej Värdeår 1950 Sida 2 av

32 Metria FastighetSök - Kalmar Gösen 5 Ursprung Kalmar Gösen 16 Del av Kalmar Gösen 2, 7 Tidigare Beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt H-Kalmar Gösen Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Inskrivning Eksjö Box Eksjö Kontorbeteckning: HI41 Telefon: Copyright 2012 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 3 av

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 H GÖSEN 5, KALMAR STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM BESIKNINGSUTLÅTANDE EL- OCH TELESYSTEM Upprättad Rev. SWECO Systems AB Installation Kalmar SWECO Theorells Uppdragsnummer Uppdragsansvarig Anders Arvefalk SWECO SYSTEMS AB Norra vägen 40, Kalmar Telefon Telefax P:\4331\ _STATUSBES._KALMAR\000\15 Handlingar\EL\Gösen5\Statusbesiktning EL_Gösen 5.doc

52 Gösen 5, KALMAR STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM H Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01 UPPDRAG UPPDRAGSGIVARE BESIKTNINGEN UTLÅTANDE ALLMÄNT DOKUMENTATION, MÄRKNING CENTRALER OCH HUVUDLEDNINGAR LEDNINGSNÄT BELYSNING OCH UTTAG TELESYSTEM FASTIGHETSTVÄTTSTUGA KOSTNADSREDOVISNING FÖR ATT ÅTGÄRDA BRISTER DOKUMENTATION, MÄRKNING CENTRALER OCH HUVUDLEDNINGAR LEDNINGSNÄT BELYSNING OCH UTTAG TELESYSTEM FASTIGHETSTVÄTTSTUGA... 8 SWECO Theorells P:\4331\ _STATUSBES._KALMAR\000\15 Handlingar\EL\Gösen5\Statusbesiktning EL_Gösen 5.doc

53 Gösen 5, KALMAR STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM H Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida (8) 01 UPPDRAG Statusbesiktning av El- och Telesystem inom fastigheten Gösen 5 med adressen S:ta Gertruds gata UPPDRAGSGIVARE Ramböll Norra vägen KALMAR Per-Olof Jonsson 03 BESIKTNINGEN Besiktningsman Anders Arvefalk Tfn: Sweco Systems AB Mobil: Telefax: Besiktningens omfattning: Besiktningen är utförd som statusbesiktning av befintliga El- och Telesystem inom fastigheten med anledning av planerad ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Avsikten med besiktningen är att bedöma det kommande underhålls- och reparationsbehovet för El- och Telesystem inom fastigheten. Statusbesiktningen är utförd som okulär översyn inom nedan beskrivna ytor / delar, utvalda i samråd med representant för uppdragsgivaren. Ytor och/eller delar utöver protokoll är ej granskade i denna besiktning. SWECO Theorells I protokollet är angivna kostnadsuppgifter uppskattade entreprenörskostnader. Besiktningen utfördes: Besiktningen utfördes P:\4331\ _STATUSBES._KALMAR\000\15 Handlingar\EL\Gösen5\Statusbesiktning EL_Gösen 5.doc

54 Gösen 5, KALMAR STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM H Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida (8) Närvarande: Vid besiktningen närvarade: Carl Nilsson Per Harrysson Kent Sylsjö Sandra Neumark Per-Olof Jonsson Lars-Gunnar Carlsson Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Hyresgästföreträdare Hyresgästföreträdare Besiktningsman bygg Besiktningsman VVS Vid besiktningen tillgängliga ritningar Inga ritningar var tillgängliga. Vid besiktning tillgängligt övrigt material: Utdrag ur Lantmäteriets / allmän fastighetsinformation. Översikt: Fastigheten är uppförd: 1929 enligt Fastighetssök, men förmodligen tidigare. Fastigheten innehåller 6 st lägenheter med källare under hela huset. Total bostadsyta: 619 m² 04 UTLÅTANDE 04.1 ALLMÄNT Elinstallationer inom källarplan är från flera olika tidsåldrar och skick. Det finns allt från tygkablar från 30-talet till relativt nya ljusarmaturer från 2000-talet. Kompletteringar och ändringar upplevs som om de har gjorts när de varit absolut nödvändiga, men man har inte tagit något helhetsgrepp. I trapphus är de flesta tryckknappar till belysningen original från det att huset fick elektricitet. På översta våningsplanet ligger en nyrenoverad lägenhet (2005) i en tidigare oinredd vind. El-statusen i lägenheten är enligt dagens standard, men kommer man upp på vinden ovan, så hittar man elinstallationer till denna lägenhet som inte håller god installationssed eller praxis. SWECO Theorells De övriga lägenheterna (vi var inne i 4 av 5 äldre lägenheter) har fått nya installationer förmodligen under 80-talet, där man fått jordade installationer i kök, men i övrigt så är det ojordat i övriga delar av lägenheten. Man har i huvudsak använd sig av de gamla infällda dosorna och rören. Centralerna har kompletterats med jordfelsbrytare. I den lägenhet som Per Harrysson bor i finns elinstallationer i köket och närmare bestämt under bänkskåpsinredningen som inte P:\4331\ _STATUSBES._KALMAR\000\15 Handlingar\EL\Gösen5\Statusbesiktning EL_Gösen 5.doc

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kronan 5 ( )

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kronan 5 ( ) Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kronan 5 (769635-4013) Upprättad i oktober 2017 av Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Anskaffningskostnad och finansiering

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

H KV. ULLA 3, MALMÖ STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM BESIKNINGSUTLÅTANDE EL- OCH TELESYSTEM Upprättad 2008-10-08 Rev. SWECO Systems AB Installation Lund SWECO Theorells 2007-10-22 Uppdragsnummer 4013689

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr. 769625-3827 Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för fastighetens förvärv 4. Försäkring

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kullerstenskvadranten ( )

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kullerstenskvadranten ( ) Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Kullerstenskvadranten (769634-8171) Upprättad i maj 2017 av Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Anskaffningskostnad

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Tunnan 10. organisationsnummer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Tunnan 10. organisationsnummer Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tunnan 10 organisationsnummer 769616-4933 1. Allmänna förutsättningar. 2. Beskrivning av fastigheten. 3. Försäkring. 4. Taxeringsvärde. 5. Kostnader för föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA Organisationsnummer 769611-4847 Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 Upprättad den 2005-02-26 Denna ekonomiska plan har upprättats med

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. 1 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Rättikan 7 i Västerås, org. nr 769631-3746, som har sitt säte i Västerås kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 2015-12-16, har till ändamål

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr

Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr 769628-9862 1 Innehållsförteckning Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Ullna Allé, org.nr 769628-9862... 1 1. Allmänna förutsättningar...

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Haga Enköping

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun. Bostadsrättsföreningen Hagaäng Haga Enköping Bostadsrättsföreningen Hagaäng Enköping kommun KOSTNADSKALKYL Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Hagaäng org.nr. 769627-9764 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552)

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552) Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar. 2 B. Beskrivning av

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLADET 3 Orgnr INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLADET 3 Orgnr INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLADET 3 Orgnr 769634-8718 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Allmänna förutsättningar 2 2. Beskrivning av fastigheten 3 3. Försäkring 4 4. Förvärvskostnader och taxeringsvärde

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro Ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3 I VISBY Org.nr. 769629-5067 REGION GOTLAND. Innehållsförteckning. A Allmänna förutsättningar 2

EKONOMISK PLAN FÖR. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3 I VISBY Org.nr. 769629-5067 REGION GOTLAND. Innehållsförteckning. A Allmänna förutsättningar 2 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PIGGVAREN 3 I VISBY Org.nr. 769629-5067 REGION GOTLAND Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B Beskrivning av fastigheten 3 och 4 C Beräknade

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER:

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER: EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER: 769632-2630 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2152-1-134 Hsb Brf Västkusten i Malmö Kronetorpsgatan 50A 212 26 Malmö 2016-09-30 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Svenska Högarna 4

Ekonomisk plan för Brf Svenska Högarna 4 Ekonomisk plan för Brf Svenska Högarna 4 Kärrtorpsvägen 89-93 i Johanneshov Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Svenska Högarna 4 biträdda av Ombildningskonsulten hösten 2012. Innehållsförteckning

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx,

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx, Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx, 1(8) 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, med org.nr. xxxxxxxx, registrerat den xx juli 2014

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C.

Läs mer

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Sida 1 av 8 Förvärvet Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Ägaren av bolaget Rörsjöborg AB har erbjudit Brf Sankta Thora att förvärva bolaget Rörsjöborg AB, vars enda tillgång är

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Org nr. 769631-8463. Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Sid 1

Org nr. 769631-8463. Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Sid 1 Org nr. 7696318463 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: Sid. A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker. C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker. C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Ekonomisk plan Tillika avsedd att användas som Kostnadskalkyl BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Smedjan 1 Gotlands kommun ORG NR 769622-4109 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A.

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281 A. ALLMÄNT 3 B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 4 C. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV 7 D. FINANSIERINGSPLAN 7 E.

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15)

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15) EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141 november 2014 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning och teknisk status... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl Kostnadskalkyl Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Beräkning av kostnader för föreningens fastighetsförvärv 4.

Läs mer

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN Innehållsförteckning Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 2 C. Beräknade kostnader för föreningens

Läs mer

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer 716417-4604. A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer 716417-4604. A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar EKONOMISK PLAN för Brf Kungsängen 3:1 Östra Ågatan 51 A-D Uppsala Organisationsnummer 716417-4604 Inneliggande ekonomisk plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13 038 Allmän+Taxering XML 2016-11-29 Fastighet Beteckning Södertälje Brynjan 13 Nyckel: 010402022 Distrikt Östertälje Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-12 Distriktskod 212071 Fastigheten är upplåten

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Kattedaben. för. Organisationsnummer Tanums kommun, Västra Götalands län

KOSTNADSKALKYL. Bostadsrättsföreningen Kattedaben. för. Organisationsnummer Tanums kommun, Västra Götalands län KOSTNADSKALKYL för Bostadsrättsföreningen Kattedaben Organisationsnummer 769630-8647 Tanums kommun, Västra Götalands län 2016-10-28 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna förutsättningar 3 B. Beskrivning av

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19

Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19 , Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19 Åminnevägen 19, Stockholm Bostadsrättsföreningen Åminnevägen 19, 104 05 Stockholm, org. nr: 769602-9797 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR*

11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 11-ÅRSKALKYL BRF STORA MAGASINET UB *ORG NR* 2017-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grunduppgifter...3 2. Föreningens anskaffningskostnad...3 3. Finansiering...3 4. Föreningens utgifter...4 4.1. Drifts- och

Läs mer

Vänligen Stefan Wahlström

Vänligen Stefan Wahlström Till bolagsverket: Härmed vill styrelsen i B rf Ombrytaren org nr: 769626-6084 anmäla registrering av ekonomisk plan. Registreringsavgiften är betald till BG: 5050-0255 med 900:- den 11/6 2014 Med vänliga

Läs mer

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6 Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Beskrivning av fastigheten 4 3. Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv 5 4. Finansieringsplan 6 5. Beräkning av föreningens årliga

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker:

Ekonomisk plan. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv... 4 4.

Läs mer

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Försäkring 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan 7. Beräkning

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR:

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR: KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TALLSTIGEN I ABRAHAMSBERG STOCKHOLMS KOMMUN ORG NR: 769631-1088 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 2 B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Kostnadskalkyl för. Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna,

Kostnadskalkyl för. Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, 769631-9412 1(11) 1 Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Bystaden i Sollentuna, 769631-9412, registrerat den 21 mars 2016 vid

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2 Bostadsrättsföreningen Sika NORRTÄLJE KOMMUN OrgNr 7696XX-XXXX KOSTNADSKALKYL 2017-01-02 A. Allmänna förutsättningar Sid 2 B. Beräknade kostnader för föreningens förvärv Sid 2 C. Preliminär finansieringsplan,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRITTSBO ÄNGAR 1

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRITTSBO ÄNGAR 1 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRITTSBO ÄNGAR 1 Östersunds kommun Organisationsnummer 769629-4029 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Ekonomisk plan (Preliminär)

Ekonomisk plan (Preliminär) Ekonomisk plan (Preliminär) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 VÄLKOMNA Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 Dagordning Genomgång av Ekonomisk plan för registrering hos Boverket Att amortera eller inte Köpestämma regler och förfarande Inkomna frågor Hur är intresset?

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Ekonomisk plan (Preliminär)

Ekonomisk plan (Preliminär) Ekonomisk plan (Preliminär) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

EKONOMISK PLAN. för. Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255

EKONOMISK PLAN. för. Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255 EKONOMISK PLAN för Bostadsrättsföreningen Visby Katten 8 med organisationsnummer 769626-3255 Planen har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastighet och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr )

Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr ) Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÖRKVIKEN I BORGHOLM. (Org. nr. 769621-5552) Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar. 2 B. Beskrivning av

Läs mer

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6

1. Allmänna förutsättningar Beskrivning av fastigheten Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv Finansieringsplan 6 Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Beskrivning av fastigheten 4 3. Beräknad kostnad för föreningens fastighetsförvärv 5 4. Finansieringsplan 6 5. Beräkning av föreningens årliga

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Lillstaden, 1(9)

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Lillstaden, 1(9) Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Lillstaden, 769632 7639 1(9) 1 Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Lillstaden,769632 7639, registrerat den 22 augusti 2016 vid Bolagsverket har till

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSOL Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769606-9306. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSOL Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769606-9306. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSOL Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769606-9306 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

kommersiella fastigheter

kommersiella fastigheter Rosengren kommersiella fastigheter rosengren november 2013 1 kommersiella fastigheter stocholm slagan 1 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer