Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar ( ) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning."

Transkript

1 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 ( ) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of

2 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Fastighetens skick 4 Förvärvskostnader och finansiering 5 Beräkning av föreningens årliga intäkter och kostnader 6 Fördelningsgrunder avseende insatser och årsavgifter 7 Insatser och boendekostnader 8 Ekonomisk prognos, känslighetsanalys och anslutningsgrad 9 Förslag till avskrivningsplan 10 Särskilda förhållanden 11 Intyg 12 Bilagor: Registreringsbevis Stadgar Fastighetsutdrag Besiktningsprotokoll Ordlista Kontaktuppgifter Brf Gösen 5: Per Harrysson S:ta Gertruds Gata Kalmar Tel SBR Svensk Bostadsrättsbildning: Esplanaden Kalmar Tel Köpenhamnsvägen Malmö Tel

3 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Gösen 5 som har registrerats hos Bolagsverket (se Registreringsbevis under rubriken Bilagor) har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen kommer att inneha fastigheten Kalmar Gösen 5 med adress S:ta Gertruds Gata 8, Kalmar. Fastigheten innehåller 6 bostadslägenheter. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1929 med tillbyggnad Värdeår är I enlighet med vad som stadgas i 3 kap. Bostadsrättslagen och 1 Bostadsrättsförordningen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i denna ekonomiska plan grundar sig på förvärvskostnaden samt föreningens årliga kapital och driftskostnader, gällande vid tillfället för upprättandet av planen. Byggnadens skick och reparationsbehov har fastlagts efter tre besiktningar; byggnads-, eloch VVS-teknisk. Den totala anskaffningskostnaden avser alla kostnader i samband med förvärvet samt tio års reparationsbehov. Planen redovisar därför den totala kostnaden för förvärvet. Kapitalkostnaderna grundas på en prognostiserad räntenivå för den kommande 10- årsperioden. Driftskostnaderna är baserade på en analys av den nuvarande fastighetsägarens faktiska kostnader. I framtagandet av denna ekonomiska plan har styrelsen särskilt eftersträvat ett balanserat förhållande mellan insats och årsavgift, i syfte att ge medlemmarna ett långsiktigt tryggt boende. Fastighetens mycket centrala läge, insatsens och avgiftens storlek samt avsättningar till reparationer och underhåll borgar för en god framtida ekonomisk utveckling både för föreningen och i synnerhet för dess medlemmar. Upplåtelse av bostadsrätterna sker i maj 2012 eller senare då fastigheten tillträtts. Inflyttning har skett. Planens offentlighet BRL 3 kap. 5 Styrelsen ska hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen. Nyckeltal: Genomsnittlig insats per kvm: kr Avgift per kvm och år: 477 kr Genomsnittlig förändring av boendekostnaden år 1 med full belåning och ränteavdrag: -7 % 3

4 2. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning Kalmar Gösen 5 Upplåtelseform Ägande Adress S:ta Gertruds Gata 8, Kalmar Tomtareal 1250 kvm Area 619 kvm bostadsyta, enligt taxeringsinformationen. 622 kvm bostadsyta om 6 bostadslägenheter, enligt fakturering och ekonomisk plan Byggnadsutformning På fastigheten finns 1 byggnadskropp, 1 portuppgång och 1 trapphus med sammanlagt 6 lägenheter Byggnadsår Enligt taxeringsinformationen 1929 med tillbyggnadsår Värdeår Servitut/nyttjanderätt Se utdrag ur Fastighetsdata under rubriken Bilagor Försäkringar Fullvärde Taxeringsvärde 5102 tkr varav markvärde 1518 tkr Typkod 320 Gemensamma utrymmen och anordningar Sophantering Undercentral el Undercentral fjärrvärme Teknikutrymme Källare Förråd Utrymme för tvätthantering Trapphus Cykeluppställning Parkeringsplatser Trädgård Kortfattad byggnadsbeskrivning Grundläggning: Sockel: Stomme: Bjälklag: Fasad: Tak: Balkong: Mark: Fönster: Lägenhetsdörrar: Trapphus: Uppvärmning: Ventilation: Byggnaden är troligen grundlagd på utbredd förstärkt bottenplatta Putsad med fönster i källarplan Bärande väggar i tegel Bjälklag i trä Putsad, nyrenoverad Yttertak med tvåkupigt tegel på strö- och bärläkt, underlagspapp på råspont. 3 st plåtinklädda takkupor. Hängrännor och stuprör i plåt Balkong mot gatan i vindsplan Kortsida delvis trädgård med gräsyta och buskage och gatumark med trottoar. Långsida mot entré grusad samt 5 st parkeringsplatser stenbelagda. Stor trädgårdstomt på tre sidor med gräsytor, fruktträd och planteringar Originalfönster i trä, 1+1 med vissa undantag i renoverad lägenhet 2+1 fönster med isolerglas. Takfönster från 2005 Lägenhetsdörrar i originalskick, invändigt brandskyddsförstärkta. Undantag nyrenoverad lägenhet Trappor med klinkerbelagda viloplan och steg med linoleummatta och trappnos med plastlist. Målade väggar med marmorering Fjärrvärmeväxlare Ventilation via självdrag från toalett och badrum. Luftintag från uteluft saknas Kortfattad beskrivning av lägenheternas inre standard Kök: Badrum: Golv: Invändiga tak: Invändiga väggar: Braskamin: Blandad inredning från 50-talet och framåt. Utrustning lägre basskick; elspis, kyl och frys 3 renoverade med kakel på väggar och klinker på golv samt målade tak. Badkar/dusch, tvättställ och WC-stol. 3 badrum med plastgolv och väggar Parkett-/trägolv i vardagsrum, samt blandat plastmatta/linoleum/parkett i övriga rum Målade, vävade/målade Målade, vävade/målade eller tapetserade Vindsvåning med braskamin 4

5 3. Fastighetens skick Byggnaden har underhållits löpande. Det nuvarande skicket bedöms vara normal standard. Fastigheten har besiktigats Besiktningen har gjorts avseende det bygg-, eloch VVS-tekniska skicket. Ansvarig och projektledare för besiktningen har varit Ingenjör Per Jonsson, Ramböll Sverige AB. Besiktning av el har utförts av Ingenjör Anders Arvefalk, Sweco AB samt VVS av Ingenjör Lars-Gunnar Carlsson, Sweco AB. Se bilagda protokoll under rubriken Besiktningsprotokoll. Ansvarigheten finns beskrivet i Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2008(ABK 08). I sammanställningen på nästa sida har reparationsbehovet för nästkommande tioårsperiod tagits upp. Avsättning till yttre underhållsfonden sker med 25 kr/kvm och år. Det inre underhållet åligger den enskilde bostadsrättsinnehavaren och har därför inte tagits med. Vissa avvikelser kan föreligga i det enskilda fallet. I det fall då det vid besiktningen framkommit flera alternativa åtgärder har det alternativ valts som besiktningsmannen förordat. Efter genomförda åtgärder kommer byggnaden att få ett skick som bör rubriceras som bra. 5

6 Sammanställning av reparationsbehovet i fastigheten Kalmar Gösen 5 under nästkommande 10-årsperiod År Bygg El VVS moms Totalt I denna ekonomiska plan finns upptaget kostnader för reparationer över åren Styrelsen kan dock fördela renoveringarna annorlunda om man finner detta lämpligt med utgångspunkt av behovet. Under Bygg år 1 finns kostnader upptagna för målning av fönsterkarmar, kontroll och infästning av takpannor, målning av stuprör, omfogning av skorsten samt montering av ventilationsgaller. Under El år 1 finns kostnader upptagna att upprätta drifts- och underhållsinstruktioner samt för uppmärkning av centraler, apparater och apparatskåp. I övrigt finns kostnader upptagna för arbeten med brandlarmsystemet. Under VVS år 1 finns kostnader upptagna för att ordna med drift- och underhållsinstruktioner för VVS samt kostnader för OVKbesiktning och energibesiktning. Montering av mekanisk frånluft i tvättstugan samt filmning av spillvattenledning i källargolv. Under Bygg år 2-5 finns kostnader upptagna för uppsättande av staket och diverse arbeten i samband med detta. Här finns även upptaget kostnader för markdränering runt huset och kostnader för byte av källarfönster, byte av räcke i källartrappen och byte av utvändig källardörr. Dessutom finns upptaget kostnader för utbyte av invändiga källardörrar, utbyte av vissa stamledningar och ny tvättstuga etc. Under El år 2-5 finns kostnader upptagna för renovering av eftersatta elinstallationer i källare och utbyte renovering av elinstallationer i tvättstugan. Under VVS år 2-5 finns kostnader upptagna för utbyte av cirkulationspumpar, byte av avloppsstammar i kök, byte av vatten värmerör och ventiler samt omläggning av spillvattenledning i källargolv. I lägenheter finns upptaget kostnader för nytt ventilationssystem samt montering av tilluftsfilter. Här finns även kostnader upptaget för nytt värmesystem, ledningar och radiatorer, undantaget nyrenoverad lägenhet på vinden. Under Bygg år 6-10 finns kostnader upptagna för nybygge av cykelställ och allmän förnyelse av innergården. Här finns även upptaget kostnader för renovering av taket, målning av plåtkupor på taket, fönstermålning och uppsättande av snörasskydd. Invändigt finns upptaget kostnader för att måla källaren och utbyte av utrustning i tvättstugan. Under El år 6-10 finns kostnader upptagna för montering av befintlig huvudledning till nyrenoverade lägenheten samt montering av befintliga gruppledningar till lägenhet Per Harryssson. Under VVS år 6-10 finns kostnader upptagna för OVK-besiktning och Energideklaration samt ytterligare utbyte av cirkulationspumpar i undercentral. I övrigt se respektive besiktningsprotokoll; bygg, el och VVS. Utöver ovanstående görs årligen en avsättning till den yttre underhållsfonden, avsedd för framtida reparationer, samt en avskrivning. 6

7 4. Förvärvskostnader och finansiering Sammanställning förvärvskostnader och finansiering Se sammanställning nästa sida. Initiala kostnader utöver köpeskillingen på kr är kr för föreningsbildning och kr för lagfart. Pantbrevskostnaden är kr. Lånebindningstid Styrelsen har för avsikt att dela upp lånen på olika bindningstider för att minimera risken för räntehöjningar i framtiden. Denna placeringsstrategi anser styrelsen ansvarsfull och syftar till att ge föreningen ekonomisk stabilitet de kommande åren. Ränta och revers Räntekostnader första året avser kostnader för lån upptagna vid ombildningen/tillträdet och första årets reparationer. Räntekostnaderna kommer successivt att öka varefter mer lån tas upp för reparationer enligt underhållsplanen. Räntekostnadernas utveckling beskrivs i den ekonomiska prognosen, kap. 8:1. Säljaren lämnar en revers på två år med ränta 1,5 % år 1 och 2 % år 2. Reversen löses år 3. Anslutningsgrad En viss initial kostnadsökning kan ske om ett antal medlemmar väljer att inte omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt. Detta borde mer än väl kompenseras av kommande hyreshöjningar. Därtill kommer även ett eventuellt dolt övervärde föreningen tillgodo när respektive hyresavtal upphör och lägenheten säljs. Årsavgiften Årsavgiften beslutas årligen av styrelsen och sätts efter den beräknade kostnadsmassan för det kommande året. En initialt lägre anslutningsgrad än 100 % kan första året öka behovet av intäkter. De kommande årens förväntade hyreshöjningar, på de lägenheter som inte övergår till bostadsrätter, minskar behovet av en ökning av årsavgiften. 7

8 Kostnader för förvärv av fastigheten Kalmar Gösen 5 samt dess finansiering Anskaffningskostnad Köpeskilling Föreningsbildning Lagfart 1,5% av köpeskillingen Styrelsearvode Dispositionsfond Reparationsbehov Pantbrev Totalt Finansieringsplan Ränta Ränta kr 6 Avskrivning Lån ,0 % Revers ,5 % Insatser Totalt LAGFARTEN är beräknad på 1,5 % av köpeskillingen plus en avgift på kr. 2 STYRELSEARVODET baseras på ett basbelopp plus sociala avgifter. 3 DISPOSITIONSFONDEN är till för oförutsedda utgifter i samband med tillträdet. 4 REPARATIONSBEHOV Beloppet avser totala renoveringsbehovet över 10 år. I verkligheten kommer lånen att tas upp efterhand de behövs. År 1 behövs kr för renoveringar/reparationer. Taxeringsvärde Bostäder Lokaler Mark Byggnad PANTBREVSKOSTNADEN är 2 % av lånet minus 2 % av befintliga inteckningar. 6 RÄNTA kr är det totala lånebehovet inklusive alla renoveringar. Eftersom lånen för renoveringar tas upp efterhand är räntekostnaden år 1 endast kr. Den ekonomiska prognosen på sidan 16 visar hur räntekostnaden förändras över tiden när mer lån tas upp. 8

9 5. Beräkning av föreningens årliga intäkter och kostnader Intäkter Årsavgifter, bostäder P-plats Drift El Fjärrvärme Vatten Sopor Fastighetsförvaltning 175 kr/kvm Fastighetsskötsel och städ Administrativ förvaltning (c:a 1000 kr/lgh + lokalkostnader) Revisionsarvode Reparationer Föreningens reparationsfond (25 kr/kvm och år) Reparationer (25 kr/kvm och år) Övriga kostnader Kabel-TV, c:a 1020 kr/lgh Fastighetsförsäkring, c:a 15,5 kr x 622 kvm Övriga driftkostnader Övriga arvoden Summa driftkostnader 379 kr/kvm Kapitalkostnader Räntekostnader fastighetslån år Avskrivning (se Förslag till avskrivningsplan) Skatter och avgifter Kommunal fastighetsavgift (6 lgh x 1365 kr) Fastighetsskatt lokaler Totalsumma Intäkter./. Kostnader = vinst 0 9

10 6. Fördelningsgrunder avseende insatser och årsavgifter Insatser En differentiering av insatserna för lägenheterna har diskuterats och styrelsen har beslutat följande: På grund av att lägenhet nr. 6 i fastigheten är extra ordinär har denna lägenhet fått ett tillägg på insatsen med kr. Detta belopp har sedan dragits av, jämnt fördelat på insatserna för de lägenheter som har sämre badrumsstandard, så att den totala summan av insatserna ej ändrats. Årsavgifter Även frågan om andelstalsbestämningen har diskuterats. Enligt stadgarna ska årsavgiften fördelas i förhållande till lägenhetens yta. 10

11 7. Insatser och boendekostnader Insatser och boendekostnader Tabellen 7:1 visar en detaljerad redovisning av insatser, andelstal, månadsavgifter och boendekostnader i förhållande till nuvarande hyresnivå. Den förändrade månadskostnaden baseras på hyror för 2012 och i planen fastställd månadsavgift, samt ränteinbetalning vid 100 % belåning och 30 % ränteavdrag. Den genomsnittliga räntenivån i kalkylen är 4 %. Diagram över hyresrättsinnehav kontra bostadsrättsinnehav Diagrammet visar utvecklingen över tiden mellan hyres- och bostadsrättsformen under angivna förutsättningar. Diagrammet 7:2 visar en initial nettokostnadssänkning om 7 %. Skillnaden mellan boendekostnaden i bostadsrätt och motsvarande kostnad i hyresrätt kommer efter att de första årens renoveringar är gjorda att successivt öka. Planens offentlighet BRL 3 kap. 5 Styrelsen ska hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen. Nyckeltal: Genomsnittlig insats per kvm: kr Avgift per kvm och år: 477 kr Genomsnittlig förändring av boendekostnaden år 1 med full belåning och ränteavdrag: -7 % 11

12 7:1 Detaljredovisning

13 7:1 Detaljredovisning BRF Gösen 5 Lgh Namn Kvm Andel Slutlig Beräknad Beräknad Rta/år Rta/år Boende- Årshyra Årshyra Boende- Förändrad Månads- Beräknad # lgh insats års- månads- 4,00 % 70 % kostnad /kvm 2012 kostnad månadskostnad hyra månads- % avgift avgift netto /kvm kr % 2012 kostnad 1 Ekblad , , Durdel* , , Harryson , , Carlsson* , , Nilsson* 96 15, , Apell** 96 15, , Totalt 6 lgh: , ,9 % st P-platser Totalt: , % kr/kvm kr/kvm och år * Nedsättning för sämre badrum, kr. **Före detta fastighetsägarens lgh med extra luxiös inredning, kr. 13

14 7:2 Diagram över hyresrättsinnehav kontra bostadsrättsinnehav År 1 Hyresnivå 948 Boendekostnad 883 Avgift + låneränta År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År kr/kvm Hyresnivå Boendekostnad År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 Genomsnittlig boendekostnad 2012 (hyra): 948 kr/kvm. Genomsnittlig boendekostnad vid köp, det vill säga avgift + låneränta efter räntekr/kvm = en initial sänkning avdrag: 883 med c:a 7% jämfört med dagens boendekostnad. Under den närmaste tioårsperioden väntas kraftiga höjningar av hyrorna. Vi har här kalkylerat med en höjning med 3% per år. Grafen visar att boendekostnaden för boende i bo-stadsrättsförening bör, efter att de första årens renoveringar är gjorda, vara relativt stabil och på sikt även billigare jämfört med boende i hyresrätt. Ovanstående graf visar prognostiserade kostnader för hyresrätt kontra bostadsrätt. 14

15 8. Ekonomisk prognos, känslighetsanalys och anslutningsgrad 15

16 8:1 Ekonomisk prognos År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kapitalkostnader 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Räntekostnader Räntekostnader för revers Avskrivning (skattemässig) Drift Underhållskostnader Fastighetsförvaltning Reparationer Övriga kostnader Övriga kostnader Kommunal fastighetsavgift Summa Kostnader (löpande) Intäkter exklusive årsavgifter Lokalhyresintäkter Årsavgifter Löpande penningvärde totalt Löpande penningvärde/kvm Fast penningvärde totalt Fast penningvärde/kvm Summa Intäkter (löpande) Ränteantagande: 4 % Inflationsantagande: 2 % Prognosen beräknas på helår, 1/1-31/12 16

17 8:2 Känslighetsanalys Fast penningvärde Årsavgift enligt ekonomisk prognos År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Enligt ekonomisk prognos men med Räntenivå +2 procentenheter Räntenivå +1 procentenheter Räntenivå -1 procentenheter Räntenivå -2 procentenheter Enligt ekonomisk prognos men med Inflationsnivå +2 procentenheter Inflationsnivå +1 procentenheter Inflationsnivå -1 procentenheter Inflationsnivå -2 procentenheter Analysen avser helår 17

18 8:3 Anslutningsgrad Andel hyresgäster som köper 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Ökat lån för föreningen (kr) Ökade räntekostnader (kr) Ökade hyresintäkter (kr) Ökat kostnadsnetto (kr) Kostnad netto (= summa årsavgifter) Antal kvm köpare Årsavgift (kr/kvm och år)

19 9. Förslag till avskrivningsplan Avskrivningen baseras på byggnadens del av köpeskillingen efter den andel som anges i fastighetstaxeringen. De första 10 åren skrivs fastigheten av med 0,1 % av detta värde. Från och med år 11 höjs avskrivningen med 0,2 % var tionde år vilket medför att byggnaden kommer att vara avskriven på 100 år. Taxeringsvärde Bygg ,2% Byggnadens del av köpeskillingen Mark ,8% Summa År Belopp % År Belopp % År Belopp % ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,90% ,50% ,10% ,90% ,50% ,10% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,90% ,50% ,10% ,90% ,50% ,10% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,90% Summa

20

21 Intyg

22

23 12. Bilagor Registreringsbevis Stadgar Fastighetsutdrag Besiktningsprotokoll Ordlista Ordlista 23

24

25

26

27

28

29

30 Metria FastighetSök - Kalmar Gösen 5 Fastighet Beteckning Kalmar Gösen 5 Nyckel: Församling Kalmar Domkyrkoförsamling Adress Adress S:ta Gertruds Gata Kalmar Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation Senaste ändringen i inskrivningsdelen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (SWEREF ) E (SWEREF ) Registerkarta KALMAR Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Linde, Ulf Drag Rockneby Köp (även transportköp): Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten / Linde, Kätie Drag Rockneby Köp (även transportköp): Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten. Anteckningar och Inskrivningar Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning. Sida 1 av

31 Metria FastighetSök - Kalmar Gösen 5 Inteckningar Totalt antal inteckningar: 7 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Datum Akt Tomtindelning: K-2388 Gösen Stadsplan K-I:62 Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder (320) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde därav därav markvärde byggnadsvärde SEK SEK SEK Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Fysisk person Lagfart, taxerad Linde, Ulf Per Drag Rockneby Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Fysisk person Lagfart, taxerad Linde, Kätie Ingrid Anita Drag Rockneby Värderingsenhet bostadsmark Taxeringsvärde Riktvärdeområde SEK Byggrätt ovan mark Riktvärde byggrätt 759 kvm SEK/kvm Värderingsenhet bostäder Taxeringsvärde Bostadsyta SEK 619 kvm Årtal för hyresnivå Hyra SEK/år Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Tomtmätning Sammanläggning K-2416 Under byggnad Nej Värdeår 1950 Sida 2 av

32 Metria FastighetSök - Kalmar Gösen 5 Ursprung Kalmar Gösen 16 Del av Kalmar Gösen 2, 7 Tidigare Beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt H-Kalmar Gösen Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Inskrivning Eksjö Box Eksjö Kontorbeteckning: HI41 Telefon: Copyright 2012 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 3 av

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 H GÖSEN 5, KALMAR STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM BESIKNINGSUTLÅTANDE EL- OCH TELESYSTEM Upprättad Rev. SWECO Systems AB Installation Kalmar SWECO Theorells Uppdragsnummer Uppdragsansvarig Anders Arvefalk SWECO SYSTEMS AB Norra vägen 40, Kalmar Telefon Telefax P:\4331\ _STATUSBES._KALMAR\000\15 Handlingar\EL\Gösen5\Statusbesiktning EL_Gösen 5.doc

52 Gösen 5, KALMAR STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM H Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01 UPPDRAG UPPDRAGSGIVARE BESIKTNINGEN UTLÅTANDE ALLMÄNT DOKUMENTATION, MÄRKNING CENTRALER OCH HUVUDLEDNINGAR LEDNINGSNÄT BELYSNING OCH UTTAG TELESYSTEM FASTIGHETSTVÄTTSTUGA KOSTNADSREDOVISNING FÖR ATT ÅTGÄRDA BRISTER DOKUMENTATION, MÄRKNING CENTRALER OCH HUVUDLEDNINGAR LEDNINGSNÄT BELYSNING OCH UTTAG TELESYSTEM FASTIGHETSTVÄTTSTUGA... 8 SWECO Theorells P:\4331\ _STATUSBES._KALMAR\000\15 Handlingar\EL\Gösen5\Statusbesiktning EL_Gösen 5.doc

53 Gösen 5, KALMAR STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM H Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida (8) 01 UPPDRAG Statusbesiktning av El- och Telesystem inom fastigheten Gösen 5 med adressen S:ta Gertruds gata UPPDRAGSGIVARE Ramböll Norra vägen KALMAR Per-Olof Jonsson 03 BESIKTNINGEN Besiktningsman Anders Arvefalk Tfn: Sweco Systems AB Mobil: Telefax: Besiktningens omfattning: Besiktningen är utförd som statusbesiktning av befintliga El- och Telesystem inom fastigheten med anledning av planerad ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Avsikten med besiktningen är att bedöma det kommande underhålls- och reparationsbehovet för El- och Telesystem inom fastigheten. Statusbesiktningen är utförd som okulär översyn inom nedan beskrivna ytor / delar, utvalda i samråd med representant för uppdragsgivaren. Ytor och/eller delar utöver protokoll är ej granskade i denna besiktning. SWECO Theorells I protokollet är angivna kostnadsuppgifter uppskattade entreprenörskostnader. Besiktningen utfördes: Besiktningen utfördes P:\4331\ _STATUSBES._KALMAR\000\15 Handlingar\EL\Gösen5\Statusbesiktning EL_Gösen 5.doc

54 Gösen 5, KALMAR STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM H Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida (8) Närvarande: Vid besiktningen närvarade: Carl Nilsson Per Harrysson Kent Sylsjö Sandra Neumark Per-Olof Jonsson Lars-Gunnar Carlsson Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Hyresgästföreträdare Hyresgästföreträdare Besiktningsman bygg Besiktningsman VVS Vid besiktningen tillgängliga ritningar Inga ritningar var tillgängliga. Vid besiktning tillgängligt övrigt material: Utdrag ur Lantmäteriets / allmän fastighetsinformation. Översikt: Fastigheten är uppförd: 1929 enligt Fastighetssök, men förmodligen tidigare. Fastigheten innehåller 6 st lägenheter med källare under hela huset. Total bostadsyta: 619 m² 04 UTLÅTANDE 04.1 ALLMÄNT Elinstallationer inom källarplan är från flera olika tidsåldrar och skick. Det finns allt från tygkablar från 30-talet till relativt nya ljusarmaturer från 2000-talet. Kompletteringar och ändringar upplevs som om de har gjorts när de varit absolut nödvändiga, men man har inte tagit något helhetsgrepp. I trapphus är de flesta tryckknappar till belysningen original från det att huset fick elektricitet. På översta våningsplanet ligger en nyrenoverad lägenhet (2005) i en tidigare oinredd vind. El-statusen i lägenheten är enligt dagens standard, men kommer man upp på vinden ovan, så hittar man elinstallationer till denna lägenhet som inte håller god installationssed eller praxis. SWECO Theorells De övriga lägenheterna (vi var inne i 4 av 5 äldre lägenheter) har fått nya installationer förmodligen under 80-talet, där man fått jordade installationer i kök, men i övrigt så är det ojordat i övriga delar av lägenheten. Man har i huvudsak använd sig av de gamla infällda dosorna och rören. Centralerna har kompletterats med jordfelsbrytare. I den lägenhet som Per Harrysson bor i finns elinstallationer i köket och närmare bestämt under bänkskåpsinredningen som inte P:\4331\ _STATUSBES._KALMAR\000\15 Handlingar\EL\Gösen5\Statusbesiktning EL_Gösen 5.doc

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Målaren 3, Stockholm Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning... 2 Uppdragsgivare... 2 Ändamål... 2 Ytfördelning... 3 Värdebedömning... 3 2.0 Uppdraget... 4 3.0 Beskrivning

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD Org.nr: 769621-8218 Karlstad kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna förutsättningar... 2 B. Beskrivning av fastigheterna... 3 C. Kostnader

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, 113 36 Stockholm, orgnr: 769604-5439. Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande

Läs mer

Danderyd Sökvabäck 8

Danderyd Sökvabäck 8 2011-05-24 2 (14) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten. Fastigheten är bebyggd med en villaliknande byggnad innehållande 2 bostadslägenheter och ett uthyrningsrum/lägenhet

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Kråkbärsvägen 1A-H, Umeå Bostadsrättsföreningen Aspgärdan, 904 34 UMEÅ, org. nr: 769627-1068 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN /449615/13 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN BoKlok Apotekaren Växjö Växjö kommun GRG NR 769623~5139 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer