Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar ( ) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning."

Transkript

1 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 ( ) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of

2 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten 3 Fastighetens skick 4 Förvärvskostnader och finansiering 5 Beräkning av föreningens årliga intäkter och kostnader 6 Fördelningsgrunder avseende insatser och årsavgifter 7 Insatser och boendekostnader 8 Ekonomisk prognos, känslighetsanalys och anslutningsgrad 9 Förslag till avskrivningsplan 10 Särskilda förhållanden 11 Intyg 12 Bilagor: Registreringsbevis Stadgar Fastighetsutdrag Besiktningsprotokoll Ordlista Kontaktuppgifter Brf Gösen 5: Per Harrysson S:ta Gertruds Gata Kalmar Tel SBR Svensk Bostadsrättsbildning: Esplanaden Kalmar Tel Köpenhamnsvägen Malmö Tel

3 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Gösen 5 som har registrerats hos Bolagsverket (se Registreringsbevis under rubriken Bilagor) har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen kommer att inneha fastigheten Kalmar Gösen 5 med adress S:ta Gertruds Gata 8, Kalmar. Fastigheten innehåller 6 bostadslägenheter. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1929 med tillbyggnad Värdeår är I enlighet med vad som stadgas i 3 kap. Bostadsrättslagen och 1 Bostadsrättsförordningen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i denna ekonomiska plan grundar sig på förvärvskostnaden samt föreningens årliga kapital och driftskostnader, gällande vid tillfället för upprättandet av planen. Byggnadens skick och reparationsbehov har fastlagts efter tre besiktningar; byggnads-, eloch VVS-teknisk. Den totala anskaffningskostnaden avser alla kostnader i samband med förvärvet samt tio års reparationsbehov. Planen redovisar därför den totala kostnaden för förvärvet. Kapitalkostnaderna grundas på en prognostiserad räntenivå för den kommande 10- årsperioden. Driftskostnaderna är baserade på en analys av den nuvarande fastighetsägarens faktiska kostnader. I framtagandet av denna ekonomiska plan har styrelsen särskilt eftersträvat ett balanserat förhållande mellan insats och årsavgift, i syfte att ge medlemmarna ett långsiktigt tryggt boende. Fastighetens mycket centrala läge, insatsens och avgiftens storlek samt avsättningar till reparationer och underhåll borgar för en god framtida ekonomisk utveckling både för föreningen och i synnerhet för dess medlemmar. Upplåtelse av bostadsrätterna sker i maj 2012 eller senare då fastigheten tillträtts. Inflyttning har skett. Planens offentlighet BRL 3 kap. 5 Styrelsen ska hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen. Nyckeltal: Genomsnittlig insats per kvm: kr Avgift per kvm och år: 477 kr Genomsnittlig förändring av boendekostnaden år 1 med full belåning och ränteavdrag: -7 % 3

4 2. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning Kalmar Gösen 5 Upplåtelseform Ägande Adress S:ta Gertruds Gata 8, Kalmar Tomtareal 1250 kvm Area 619 kvm bostadsyta, enligt taxeringsinformationen. 622 kvm bostadsyta om 6 bostadslägenheter, enligt fakturering och ekonomisk plan Byggnadsutformning På fastigheten finns 1 byggnadskropp, 1 portuppgång och 1 trapphus med sammanlagt 6 lägenheter Byggnadsår Enligt taxeringsinformationen 1929 med tillbyggnadsår Värdeår Servitut/nyttjanderätt Se utdrag ur Fastighetsdata under rubriken Bilagor Försäkringar Fullvärde Taxeringsvärde 5102 tkr varav markvärde 1518 tkr Typkod 320 Gemensamma utrymmen och anordningar Sophantering Undercentral el Undercentral fjärrvärme Teknikutrymme Källare Förråd Utrymme för tvätthantering Trapphus Cykeluppställning Parkeringsplatser Trädgård Kortfattad byggnadsbeskrivning Grundläggning: Sockel: Stomme: Bjälklag: Fasad: Tak: Balkong: Mark: Fönster: Lägenhetsdörrar: Trapphus: Uppvärmning: Ventilation: Byggnaden är troligen grundlagd på utbredd förstärkt bottenplatta Putsad med fönster i källarplan Bärande väggar i tegel Bjälklag i trä Putsad, nyrenoverad Yttertak med tvåkupigt tegel på strö- och bärläkt, underlagspapp på råspont. 3 st plåtinklädda takkupor. Hängrännor och stuprör i plåt Balkong mot gatan i vindsplan Kortsida delvis trädgård med gräsyta och buskage och gatumark med trottoar. Långsida mot entré grusad samt 5 st parkeringsplatser stenbelagda. Stor trädgårdstomt på tre sidor med gräsytor, fruktträd och planteringar Originalfönster i trä, 1+1 med vissa undantag i renoverad lägenhet 2+1 fönster med isolerglas. Takfönster från 2005 Lägenhetsdörrar i originalskick, invändigt brandskyddsförstärkta. Undantag nyrenoverad lägenhet Trappor med klinkerbelagda viloplan och steg med linoleummatta och trappnos med plastlist. Målade väggar med marmorering Fjärrvärmeväxlare Ventilation via självdrag från toalett och badrum. Luftintag från uteluft saknas Kortfattad beskrivning av lägenheternas inre standard Kök: Badrum: Golv: Invändiga tak: Invändiga väggar: Braskamin: Blandad inredning från 50-talet och framåt. Utrustning lägre basskick; elspis, kyl och frys 3 renoverade med kakel på väggar och klinker på golv samt målade tak. Badkar/dusch, tvättställ och WC-stol. 3 badrum med plastgolv och väggar Parkett-/trägolv i vardagsrum, samt blandat plastmatta/linoleum/parkett i övriga rum Målade, vävade/målade Målade, vävade/målade eller tapetserade Vindsvåning med braskamin 4

5 3. Fastighetens skick Byggnaden har underhållits löpande. Det nuvarande skicket bedöms vara normal standard. Fastigheten har besiktigats Besiktningen har gjorts avseende det bygg-, eloch VVS-tekniska skicket. Ansvarig och projektledare för besiktningen har varit Ingenjör Per Jonsson, Ramböll Sverige AB. Besiktning av el har utförts av Ingenjör Anders Arvefalk, Sweco AB samt VVS av Ingenjör Lars-Gunnar Carlsson, Sweco AB. Se bilagda protokoll under rubriken Besiktningsprotokoll. Ansvarigheten finns beskrivet i Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2008(ABK 08). I sammanställningen på nästa sida har reparationsbehovet för nästkommande tioårsperiod tagits upp. Avsättning till yttre underhållsfonden sker med 25 kr/kvm och år. Det inre underhållet åligger den enskilde bostadsrättsinnehavaren och har därför inte tagits med. Vissa avvikelser kan föreligga i det enskilda fallet. I det fall då det vid besiktningen framkommit flera alternativa åtgärder har det alternativ valts som besiktningsmannen förordat. Efter genomförda åtgärder kommer byggnaden att få ett skick som bör rubriceras som bra. 5

6 Sammanställning av reparationsbehovet i fastigheten Kalmar Gösen 5 under nästkommande 10-årsperiod År Bygg El VVS moms Totalt I denna ekonomiska plan finns upptaget kostnader för reparationer över åren Styrelsen kan dock fördela renoveringarna annorlunda om man finner detta lämpligt med utgångspunkt av behovet. Under Bygg år 1 finns kostnader upptagna för målning av fönsterkarmar, kontroll och infästning av takpannor, målning av stuprör, omfogning av skorsten samt montering av ventilationsgaller. Under El år 1 finns kostnader upptagna att upprätta drifts- och underhållsinstruktioner samt för uppmärkning av centraler, apparater och apparatskåp. I övrigt finns kostnader upptagna för arbeten med brandlarmsystemet. Under VVS år 1 finns kostnader upptagna för att ordna med drift- och underhållsinstruktioner för VVS samt kostnader för OVKbesiktning och energibesiktning. Montering av mekanisk frånluft i tvättstugan samt filmning av spillvattenledning i källargolv. Under Bygg år 2-5 finns kostnader upptagna för uppsättande av staket och diverse arbeten i samband med detta. Här finns även upptaget kostnader för markdränering runt huset och kostnader för byte av källarfönster, byte av räcke i källartrappen och byte av utvändig källardörr. Dessutom finns upptaget kostnader för utbyte av invändiga källardörrar, utbyte av vissa stamledningar och ny tvättstuga etc. Under El år 2-5 finns kostnader upptagna för renovering av eftersatta elinstallationer i källare och utbyte renovering av elinstallationer i tvättstugan. Under VVS år 2-5 finns kostnader upptagna för utbyte av cirkulationspumpar, byte av avloppsstammar i kök, byte av vatten värmerör och ventiler samt omläggning av spillvattenledning i källargolv. I lägenheter finns upptaget kostnader för nytt ventilationssystem samt montering av tilluftsfilter. Här finns även kostnader upptaget för nytt värmesystem, ledningar och radiatorer, undantaget nyrenoverad lägenhet på vinden. Under Bygg år 6-10 finns kostnader upptagna för nybygge av cykelställ och allmän förnyelse av innergården. Här finns även upptaget kostnader för renovering av taket, målning av plåtkupor på taket, fönstermålning och uppsättande av snörasskydd. Invändigt finns upptaget kostnader för att måla källaren och utbyte av utrustning i tvättstugan. Under El år 6-10 finns kostnader upptagna för montering av befintlig huvudledning till nyrenoverade lägenheten samt montering av befintliga gruppledningar till lägenhet Per Harryssson. Under VVS år 6-10 finns kostnader upptagna för OVK-besiktning och Energideklaration samt ytterligare utbyte av cirkulationspumpar i undercentral. I övrigt se respektive besiktningsprotokoll; bygg, el och VVS. Utöver ovanstående görs årligen en avsättning till den yttre underhållsfonden, avsedd för framtida reparationer, samt en avskrivning. 6

7 4. Förvärvskostnader och finansiering Sammanställning förvärvskostnader och finansiering Se sammanställning nästa sida. Initiala kostnader utöver köpeskillingen på kr är kr för föreningsbildning och kr för lagfart. Pantbrevskostnaden är kr. Lånebindningstid Styrelsen har för avsikt att dela upp lånen på olika bindningstider för att minimera risken för räntehöjningar i framtiden. Denna placeringsstrategi anser styrelsen ansvarsfull och syftar till att ge föreningen ekonomisk stabilitet de kommande åren. Ränta och revers Räntekostnader första året avser kostnader för lån upptagna vid ombildningen/tillträdet och första årets reparationer. Räntekostnaderna kommer successivt att öka varefter mer lån tas upp för reparationer enligt underhållsplanen. Räntekostnadernas utveckling beskrivs i den ekonomiska prognosen, kap. 8:1. Säljaren lämnar en revers på två år med ränta 1,5 % år 1 och 2 % år 2. Reversen löses år 3. Anslutningsgrad En viss initial kostnadsökning kan ske om ett antal medlemmar väljer att inte omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt. Detta borde mer än väl kompenseras av kommande hyreshöjningar. Därtill kommer även ett eventuellt dolt övervärde föreningen tillgodo när respektive hyresavtal upphör och lägenheten säljs. Årsavgiften Årsavgiften beslutas årligen av styrelsen och sätts efter den beräknade kostnadsmassan för det kommande året. En initialt lägre anslutningsgrad än 100 % kan första året öka behovet av intäkter. De kommande årens förväntade hyreshöjningar, på de lägenheter som inte övergår till bostadsrätter, minskar behovet av en ökning av årsavgiften. 7

8 Kostnader för förvärv av fastigheten Kalmar Gösen 5 samt dess finansiering Anskaffningskostnad Köpeskilling Föreningsbildning Lagfart 1,5% av köpeskillingen Styrelsearvode Dispositionsfond Reparationsbehov Pantbrev Totalt Finansieringsplan Ränta Ränta kr 6 Avskrivning Lån ,0 % Revers ,5 % Insatser Totalt LAGFARTEN är beräknad på 1,5 % av köpeskillingen plus en avgift på kr. 2 STYRELSEARVODET baseras på ett basbelopp plus sociala avgifter. 3 DISPOSITIONSFONDEN är till för oförutsedda utgifter i samband med tillträdet. 4 REPARATIONSBEHOV Beloppet avser totala renoveringsbehovet över 10 år. I verkligheten kommer lånen att tas upp efterhand de behövs. År 1 behövs kr för renoveringar/reparationer. Taxeringsvärde Bostäder Lokaler Mark Byggnad PANTBREVSKOSTNADEN är 2 % av lånet minus 2 % av befintliga inteckningar. 6 RÄNTA kr är det totala lånebehovet inklusive alla renoveringar. Eftersom lånen för renoveringar tas upp efterhand är räntekostnaden år 1 endast kr. Den ekonomiska prognosen på sidan 16 visar hur räntekostnaden förändras över tiden när mer lån tas upp. 8

9 5. Beräkning av föreningens årliga intäkter och kostnader Intäkter Årsavgifter, bostäder P-plats Drift El Fjärrvärme Vatten Sopor Fastighetsförvaltning 175 kr/kvm Fastighetsskötsel och städ Administrativ förvaltning (c:a 1000 kr/lgh + lokalkostnader) Revisionsarvode Reparationer Föreningens reparationsfond (25 kr/kvm och år) Reparationer (25 kr/kvm och år) Övriga kostnader Kabel-TV, c:a 1020 kr/lgh Fastighetsförsäkring, c:a 15,5 kr x 622 kvm Övriga driftkostnader Övriga arvoden Summa driftkostnader 379 kr/kvm Kapitalkostnader Räntekostnader fastighetslån år Avskrivning (se Förslag till avskrivningsplan) Skatter och avgifter Kommunal fastighetsavgift (6 lgh x 1365 kr) Fastighetsskatt lokaler Totalsumma Intäkter./. Kostnader = vinst 0 9

10 6. Fördelningsgrunder avseende insatser och årsavgifter Insatser En differentiering av insatserna för lägenheterna har diskuterats och styrelsen har beslutat följande: På grund av att lägenhet nr. 6 i fastigheten är extra ordinär har denna lägenhet fått ett tillägg på insatsen med kr. Detta belopp har sedan dragits av, jämnt fördelat på insatserna för de lägenheter som har sämre badrumsstandard, så att den totala summan av insatserna ej ändrats. Årsavgifter Även frågan om andelstalsbestämningen har diskuterats. Enligt stadgarna ska årsavgiften fördelas i förhållande till lägenhetens yta. 10

11 7. Insatser och boendekostnader Insatser och boendekostnader Tabellen 7:1 visar en detaljerad redovisning av insatser, andelstal, månadsavgifter och boendekostnader i förhållande till nuvarande hyresnivå. Den förändrade månadskostnaden baseras på hyror för 2012 och i planen fastställd månadsavgift, samt ränteinbetalning vid 100 % belåning och 30 % ränteavdrag. Den genomsnittliga räntenivån i kalkylen är 4 %. Diagram över hyresrättsinnehav kontra bostadsrättsinnehav Diagrammet visar utvecklingen över tiden mellan hyres- och bostadsrättsformen under angivna förutsättningar. Diagrammet 7:2 visar en initial nettokostnadssänkning om 7 %. Skillnaden mellan boendekostnaden i bostadsrätt och motsvarande kostnad i hyresrätt kommer efter att de första årens renoveringar är gjorda att successivt öka. Planens offentlighet BRL 3 kap. 5 Styrelsen ska hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen. Nyckeltal: Genomsnittlig insats per kvm: kr Avgift per kvm och år: 477 kr Genomsnittlig förändring av boendekostnaden år 1 med full belåning och ränteavdrag: -7 % 11

12 7:1 Detaljredovisning

13 7:1 Detaljredovisning BRF Gösen 5 Lgh Namn Kvm Andel Slutlig Beräknad Beräknad Rta/år Rta/år Boende- Årshyra Årshyra Boende- Förändrad Månads- Beräknad # lgh insats års- månads- 4,00 % 70 % kostnad /kvm 2012 kostnad månadskostnad hyra månads- % avgift avgift netto /kvm kr % 2012 kostnad 1 Ekblad , , Durdel* , , Harryson , , Carlsson* , , Nilsson* 96 15, , Apell** 96 15, , Totalt 6 lgh: , ,9 % st P-platser Totalt: , % kr/kvm kr/kvm och år * Nedsättning för sämre badrum, kr. **Före detta fastighetsägarens lgh med extra luxiös inredning, kr. 13

14 7:2 Diagram över hyresrättsinnehav kontra bostadsrättsinnehav År 1 Hyresnivå 948 Boendekostnad 883 Avgift + låneränta År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År kr/kvm Hyresnivå Boendekostnad År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 Genomsnittlig boendekostnad 2012 (hyra): 948 kr/kvm. Genomsnittlig boendekostnad vid köp, det vill säga avgift + låneränta efter räntekr/kvm = en initial sänkning avdrag: 883 med c:a 7% jämfört med dagens boendekostnad. Under den närmaste tioårsperioden väntas kraftiga höjningar av hyrorna. Vi har här kalkylerat med en höjning med 3% per år. Grafen visar att boendekostnaden för boende i bo-stadsrättsförening bör, efter att de första årens renoveringar är gjorda, vara relativt stabil och på sikt även billigare jämfört med boende i hyresrätt. Ovanstående graf visar prognostiserade kostnader för hyresrätt kontra bostadsrätt. 14

15 8. Ekonomisk prognos, känslighetsanalys och anslutningsgrad 15

16 8:1 Ekonomisk prognos År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kapitalkostnader 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Räntekostnader Räntekostnader för revers Avskrivning (skattemässig) Drift Underhållskostnader Fastighetsförvaltning Reparationer Övriga kostnader Övriga kostnader Kommunal fastighetsavgift Summa Kostnader (löpande) Intäkter exklusive årsavgifter Lokalhyresintäkter Årsavgifter Löpande penningvärde totalt Löpande penningvärde/kvm Fast penningvärde totalt Fast penningvärde/kvm Summa Intäkter (löpande) Ränteantagande: 4 % Inflationsantagande: 2 % Prognosen beräknas på helår, 1/1-31/12 16

17 8:2 Känslighetsanalys Fast penningvärde Årsavgift enligt ekonomisk prognos År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Enligt ekonomisk prognos men med Räntenivå +2 procentenheter Räntenivå +1 procentenheter Räntenivå -1 procentenheter Räntenivå -2 procentenheter Enligt ekonomisk prognos men med Inflationsnivå +2 procentenheter Inflationsnivå +1 procentenheter Inflationsnivå -1 procentenheter Inflationsnivå -2 procentenheter Analysen avser helår 17

18 8:3 Anslutningsgrad Andel hyresgäster som köper 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Ökat lån för föreningen (kr) Ökade räntekostnader (kr) Ökade hyresintäkter (kr) Ökat kostnadsnetto (kr) Kostnad netto (= summa årsavgifter) Antal kvm köpare Årsavgift (kr/kvm och år)

19 9. Förslag till avskrivningsplan Avskrivningen baseras på byggnadens del av köpeskillingen efter den andel som anges i fastighetstaxeringen. De första 10 åren skrivs fastigheten av med 0,1 % av detta värde. Från och med år 11 höjs avskrivningen med 0,2 % var tionde år vilket medför att byggnaden kommer att vara avskriven på 100 år. Taxeringsvärde Bygg ,2% Byggnadens del av köpeskillingen Mark ,8% Summa År Belopp % År Belopp % År Belopp % ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,90% ,50% ,10% ,90% ,50% ,10% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,30% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,70% ,50% ,10% ,90% ,50% ,10% ,90% ,50% ,10% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,50% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,70% ,30% ,90% ,90% Summa

20

21 Intyg

22

23 12. Bilagor Registreringsbevis Stadgar Fastighetsutdrag Besiktningsprotokoll Ordlista Ordlista 23

24

25

26

27

28

29

30 Metria FastighetSök - Kalmar Gösen 5 Fastighet Beteckning Kalmar Gösen 5 Nyckel: Församling Kalmar Domkyrkoförsamling Adress Adress S:ta Gertruds Gata Kalmar Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation Senaste ändringen i inskrivningsdelen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (SWEREF ) E (SWEREF ) Registerkarta KALMAR Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Linde, Ulf Drag Rockneby Köp (även transportköp): Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten / Linde, Kätie Drag Rockneby Köp (även transportköp): Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten. Anteckningar och Inskrivningar Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning. Sida 1 av

31 Metria FastighetSök - Kalmar Gösen 5 Inteckningar Totalt antal inteckningar: 7 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer, bestämmelser och fornlämningar Planer Datum Akt Tomtindelning: K-2388 Gösen Stadsplan K-I:62 Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder (320) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde därav därav markvärde byggnadsvärde SEK SEK SEK Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Fysisk person Lagfart, taxerad Linde, Ulf Per Drag Rockneby Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Fysisk person Lagfart, taxerad Linde, Kätie Ingrid Anita Drag Rockneby Värderingsenhet bostadsmark Taxeringsvärde Riktvärdeområde SEK Byggrätt ovan mark Riktvärde byggrätt 759 kvm SEK/kvm Värderingsenhet bostäder Taxeringsvärde Bostadsyta SEK 619 kvm Årtal för hyresnivå Hyra SEK/år Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Tomtmätning Sammanläggning K-2416 Under byggnad Nej Värdeår 1950 Sida 2 av

32 Metria FastighetSök - Kalmar Gösen 5 Ursprung Kalmar Gösen 16 Del av Kalmar Gösen 2, 7 Tidigare Beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt H-Kalmar Gösen Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Inskrivning Eksjö Box Eksjö Kontorbeteckning: HI41 Telefon: Copyright 2012 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 3 av

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 H GÖSEN 5, KALMAR STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM BESIKNINGSUTLÅTANDE EL- OCH TELESYSTEM Upprättad Rev. SWECO Systems AB Installation Kalmar SWECO Theorells Uppdragsnummer Uppdragsansvarig Anders Arvefalk SWECO SYSTEMS AB Norra vägen 40, Kalmar Telefon Telefax P:\4331\ _STATUSBES._KALMAR\000\15 Handlingar\EL\Gösen5\Statusbesiktning EL_Gösen 5.doc

52 Gösen 5, KALMAR STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM H Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01 UPPDRAG UPPDRAGSGIVARE BESIKTNINGEN UTLÅTANDE ALLMÄNT DOKUMENTATION, MÄRKNING CENTRALER OCH HUVUDLEDNINGAR LEDNINGSNÄT BELYSNING OCH UTTAG TELESYSTEM FASTIGHETSTVÄTTSTUGA KOSTNADSREDOVISNING FÖR ATT ÅTGÄRDA BRISTER DOKUMENTATION, MÄRKNING CENTRALER OCH HUVUDLEDNINGAR LEDNINGSNÄT BELYSNING OCH UTTAG TELESYSTEM FASTIGHETSTVÄTTSTUGA... 8 SWECO Theorells P:\4331\ _STATUSBES._KALMAR\000\15 Handlingar\EL\Gösen5\Statusbesiktning EL_Gösen 5.doc

53 Gösen 5, KALMAR STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM H Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida (8) 01 UPPDRAG Statusbesiktning av El- och Telesystem inom fastigheten Gösen 5 med adressen S:ta Gertruds gata UPPDRAGSGIVARE Ramböll Norra vägen KALMAR Per-Olof Jonsson 03 BESIKTNINGEN Besiktningsman Anders Arvefalk Tfn: Sweco Systems AB Mobil: Telefax: Besiktningens omfattning: Besiktningen är utförd som statusbesiktning av befintliga El- och Telesystem inom fastigheten med anledning av planerad ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Avsikten med besiktningen är att bedöma det kommande underhålls- och reparationsbehovet för El- och Telesystem inom fastigheten. Statusbesiktningen är utförd som okulär översyn inom nedan beskrivna ytor / delar, utvalda i samråd med representant för uppdragsgivaren. Ytor och/eller delar utöver protokoll är ej granskade i denna besiktning. SWECO Theorells I protokollet är angivna kostnadsuppgifter uppskattade entreprenörskostnader. Besiktningen utfördes: Besiktningen utfördes P:\4331\ _STATUSBES._KALMAR\000\15 Handlingar\EL\Gösen5\Statusbesiktning EL_Gösen 5.doc

54 Gösen 5, KALMAR STATUSBESIKTNING EL- OCH TELESYSTEM H Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida (8) Närvarande: Vid besiktningen närvarade: Carl Nilsson Per Harrysson Kent Sylsjö Sandra Neumark Per-Olof Jonsson Lars-Gunnar Carlsson Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Hyresgästföreträdare Hyresgästföreträdare Besiktningsman bygg Besiktningsman VVS Vid besiktningen tillgängliga ritningar Inga ritningar var tillgängliga. Vid besiktning tillgängligt övrigt material: Utdrag ur Lantmäteriets / allmän fastighetsinformation. Översikt: Fastigheten är uppförd: 1929 enligt Fastighetssök, men förmodligen tidigare. Fastigheten innehåller 6 st lägenheter med källare under hela huset. Total bostadsyta: 619 m² 04 UTLÅTANDE 04.1 ALLMÄNT Elinstallationer inom källarplan är från flera olika tidsåldrar och skick. Det finns allt från tygkablar från 30-talet till relativt nya ljusarmaturer från 2000-talet. Kompletteringar och ändringar upplevs som om de har gjorts när de varit absolut nödvändiga, men man har inte tagit något helhetsgrepp. I trapphus är de flesta tryckknappar till belysningen original från det att huset fick elektricitet. På översta våningsplanet ligger en nyrenoverad lägenhet (2005) i en tidigare oinredd vind. El-statusen i lägenheten är enligt dagens standard, men kommer man upp på vinden ovan, så hittar man elinstallationer till denna lägenhet som inte håller god installationssed eller praxis. SWECO Theorells De övriga lägenheterna (vi var inne i 4 av 5 äldre lägenheter) har fått nya installationer förmodligen under 80-talet, där man fått jordade installationer i kök, men i övrigt så är det ojordat i övriga delar av lägenheten. Man har i huvudsak använd sig av de gamla infällda dosorna och rören. Centralerna har kompletterats med jordfelsbrytare. I den lägenhet som Per Harrysson bor i finns elinstallationer i köket och närmare bestämt under bänkskåpsinredningen som inte P:\4331\ _STATUSBES._KALMAR\000\15 Handlingar\EL\Gösen5\Statusbesiktning EL_Gösen 5.doc

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Sida 1 av 8 Förvärvet Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Ägaren av bolaget Rörsjöborg AB har erbjudit Brf Sankta Thora att förvärva bolaget Rörsjöborg AB, vars enda tillgång är

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TEGEVESSLAN ORG NR 769629-5281 A. ALLMÄNT 3 B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 4 C. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV 7 D. FINANSIERINGSPLAN 7 E.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl Kostnadskalkyl Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Beräkning av kostnader för föreningens fastighetsförvärv 4.

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN. Innehållsförteckning EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Gunillbacken Org. nr 769624-7548 ÅRE KOMMUN Innehållsförteckning Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 2 C. Beräknade kostnader för föreningens

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Vänligen Stefan Wahlström

Vänligen Stefan Wahlström Till bolagsverket: Härmed vill styrelsen i B rf Ombrytaren org nr: 769626-6084 anmäla registrering av ekonomisk plan. Registreringsavgiften är betald till BG: 5050-0255 med 900:- den 11/6 2014 Med vänliga

Läs mer

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15)

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15) EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141 november 2014 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning och teknisk status... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket

2010-04-21. Ekonomisk plan Brf Södrabruket VÄRDERINGSBYRÅN AB. Brf. Södrabruket Ekonomisk plan Brf Södrabruket 2010-04-21 VÄRDERINGSBYRÅN AB Brf. Södrabruket Sida 2 av 18 Brf. Södrabruket Ekonomisk plan enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Bostadsrättsföreningen Södrabruket org.

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

kommersiella fastigheter

kommersiella fastigheter Rosengren kommersiella fastigheter rosengren november 2013 1 kommersiella fastigheter stocholm slagan 1 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Svavlet 4. Org.nr. 769621-1445. Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12

Bostadsrättsföreningen Svavlet 4. Org.nr. 769621-1445. Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12 Org.nr. 769621-1445 Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12 Innehållsförteckning Allmänna förutsättningar... 3 Beskrivning av fastigheten... 3 Objekt... 3 Byggnad... 4 Taxeringsvärde 2007... 7 Försäkring...

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 VÄLKOMNA Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 Dagordning Genomgång av Ekonomisk plan för registrering hos Boverket Att amortera eller inte Köpestämma regler och förfarande Inkomna frågor Hur är intresset?

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontaktuppgifter

Innehållsförteckning. Kontaktuppgifter Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreninge Bostadsrättsföreningen Furan 7 (769623-1229) Kalmar Upprättad i oktober 2011 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6

Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6 Ekonomisk plan för: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRSBAKEN 6 Borensvägen 33 A-C, Årsta, Stockholms kommun Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Örsbaken 6 under tredje kvartalet 2014. Innehållsförteckning0

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). , BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN Nacka kommun, Stockholms län Org.nr: 769625-6374 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2013-02-26 (version 26 j) EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

HUMLEN 11 - OXELÖSUND

HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Brf Smedjehusen Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 2 Bostadsrättsföreningen Smedjehusen Org.nr 769616-8095 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Smedjehusen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

KATA 22, HAMMARBYGATAN 6A VÄSTERMALM, VÄSTERÅS

KATA 22, HAMMARBYGATAN 6A VÄSTERMALM, VÄSTERÅS BOSTADSHYRESHUS KATA 22, HAMMARBYGATAN 6A VÄSTERMALM, VÄSTERÅS 31609.doc Kata 22, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Enskede Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin tvårummare i mycket gott skick! Renoverat badrum, stambytt 2006.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Välkomna till www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Hall Stor hall

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Ekonomisk plan för: Brf Skarpövägen

Ekonomisk plan för: Brf Skarpövägen Ekonomisk plan för: Brf Skarpövägen Skarpövägen 1-21, Saltsjö-Boo Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Skarpövägen biträdda av Ombildningskonsulten våren 2013. Innehållsförteckning 1.

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS

KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS BOSTADSHYRESHUS KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS 31610.doc Kata 23, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer