Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2009-02-10"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson (s) Thomas Hoonk (s) Kerstin Junker (s) Thor-Leif Andersson (v) Sara Lindström (kd) Håkan Berggren (m) Göran Engström (c) Jan Tholerus (c) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Lars Nylén ekonomichef Ulf Hällqvist kommunrevisorer Utses att justera Jan Tholerus Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, onsdag den 11 februari 2009, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-20 Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ärendemening 1 Delegation Anmälan om anställning Gubbo Folkets Hus, ansökan om driftövertagande Ansökan om driftbidrag och bidrag för omläggning av tak Riktlinjer för förlängt ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar i Smedjebacken Köpeavtal Stimmerbo 15: Samarbetsavtal SOS Alarm Revisionsrapport Översiktlig granskning av IT-säkerheten Nyttjanderättsavtal Gamla Meken Samverkan kring barn och ungdomar i Smedjebackens kommun Kommunal borgen vid omsättning av lån Bärkehus AB Energi- och klimatstrategi Motion angående växthusgasutsläpp Godkännande av borgen Smedjebacken Energi AB Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Kv Solrosen Instruktion till ombud på bolagsstämma Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Rapporter Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting...24

3 Kommunstyrelsen Ks 1 Delegation Kommunalråd Leif Nilssons beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende kommunens förköpsrätt: Nr Fastighet Köpare 86/2008 Viadukten 2 Kristina Winqvist 87/2008 Sörbo 36:1+36:2 Ulrika Lodén, Per Herbertsson 88/2008 Björsbo 14:1 Bo Junggren, Christine Sundqvist 89/2008 Malingsbo 1:113 Eva Eriksson 90/2008 Västerby 9:3 Robin Andersson 91/2008 Hagge 7:94 Jörgen Busk Entreprenad AB 92/2008 Stensbo 3:4 och 3:5 Owe Asmola, Gunilla Hellman 93/2008 Skisshyttan 1:35 Rita Lindström 94/2008 Jobsbo 7:4 Marie Nygren 95/2008 Mataren 1, Skakbordet 1 och 2, Hagbacken 4, Kugghjulet 5 Kopparleden AB 96/2008 Västerby 4:17 Lenny Jakobsson 97/2008 Vad 5:46 Stefan Granström 98/2008 Sandåsen 6 och 7 Henry Krogars och Karin Krogars Jaxelius 99/2008 Hagge 1:99 Margareta och Jörgen Lindkvist 100/2008 Stora Tolvsbo 3:43 Lina Kihlmark och Magnus Edvinsson 1/2009 By och Bengtsgård 71:18 Bengt Knutsson 2/2009 Söderbärke Kyrkby 12:11 VA-Hus AB 3/2009 Posten 13 VA-Hus AB 4/2009 Saxe 2:12 Ulla och Bengt Elfwendahl 5/2009 Bävern 19 6/2009 Stora Tolvsbo18:14 Åsa Norberg 7/2009 Göberget 1:7 Franz anton Sertl Beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende avtal träffade av kommunstyrelsens ansvarige för personalfrågor Ingemar Hellström, förhandlingschef Åke Jansson tillsammans eller var för sig. Nr 47-54/2008 Teknik- och fritidsutskottets beslut 2008/ , , 2009/1-3, 5-16

4 Kommunstyrelsen Ks 2 Anmälan om anställning Socialförvaltningen Alyaa Mothar Shahin, personlig assistent Lars Watz, boendestödjare Jonas Ljus, biståndshandläggare tillsvidare Gunnel Åhman, projektanställd Jamilla Netzell, projektanställd Barn- och utbildningsförvaltningen Josefine Marklund Åhs, Kokerska Pernilla Grenehag, lärare Pernilla Grenehag, lärare Kerstin Mohlin, vik. lärare bild Emma Risberg, vik lärare SO Annika Westman, måltidsbiträde Lena Karlsson, lärare 4-9 sv Maria Larsson, vik lärare 7-9 sp Maria Burvall, vik. administratör Teresa Parmlind, förskollärare Pernilla Grenehag, lärare Margot Berglund, kokerska Helena Gustafsson, vik. lärare eng Birthe Pott, vik. lärare tyska Malin Hult, lärare tillsvidare Karin Eriksson, skolmåltidsbiträde tillsvidare Kommunstyrelsen Erik Blomqvist, trädgårdsm/arbetande förman tillsvidare Lovisa Dahlström, lokalvårdare Tommy Pettersson, projektanställd Anneli Rosin Zettergren, tekn administratör tillsvidare Ann-Mari Kristiansson, projektanställd Gerd Hellqvist, assistent

5 Kommunstyrelsen Forts. Kulturnämnden Frans Van Bruggen, verks.led Gamla meken Eva Gustafsson, assistent Lars Näsström, biblioteksassistent Lars Näsström, biblioteksassistent Miljö- och byggnadsnämnden Linn Josefsson, projektanställd miljöingenjör

6 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 3 Tfu 214 Dnr Gubbo Folkets Hus, ansökan om driftövertagande Föreningen Folkets Hus i Gubbo har lämnat in en skrivelse med ansökan om att kommunen övertar driften på Folkets Hus-fastigheten i Gubbo. Detta för att föreningen inte ekonomiskt klarar av att sköta underhållet på fastigheten och den upprustning som krävs. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att inte överta driften på Folkets Hus fastigheten i Gubbo. att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag.

7 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 4 Tfu 4 Dnr Ansökan om driftbidrag och bidrag för omläggning av tak Hagge Byalag har lämnat in en ansökan om att få ett driftbidrag på kronor/år samt kronor i bidrag för omläggning av tak på det s.k Badhuset i Hagge. Kommunen lämnar normalt ej bidrag till investeringar gällande av andra ägda fastigheter. För bystugor (en per större by) gäller vanligtvis ett ränte- och amorteringsfritt lån. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. att återremittera ärendet för ytterligare handläggning.

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 5 Au 1 Dnr Riktlinjer för förlängt ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar i Smedjebacken Från kanslichef Ewa Dagwall föreligger tjänsteskrivelse angående riktlinjer för förlängt ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar i Smedjebacken: Smedjebacken köper tjänst av Ludvika kommun för genomförandet av mottagande av nyanlända flyktingar enligt det avtal som finns om mottagande. För att detta ska fungera på ett bra sätt krävs bl.a att kommunerna har samma riktlinjer för mottagandet. Från Ludvika kommun, integrationsenheten föreligger förslag till riktlinjer för förlängt ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar efter avslutad introduktion fr.o.m 1 januari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att fastställa förslag till riktlinjer. att bifalla arbetsutskottets förslag.

9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 6 Au 2 Dnr Köpeavtal Stimmerbo 15:38 Smedjebackens kommun överlåter och försäljer fastigheten Smedjebacken Stimmerbo 15:38 till Storsands samfällighetsförening, c/o Göran Lindgren, Yxviksvägen 15, Smedjebacken enligt upprättat förslag till köpeavtal. Grönområdena överlåts till samfällighetsföreningen för en köpeskilling på en (1:-) krona. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Frågan lämnas öppen. att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar.

10 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 7 Au 3 Dnr Samarbetsavtal SOS Alarm Samarbetsavtal mellan SOS Alarm och Smedjebackens kommun avseende kommunal räddningstjänst har upprättats. Avtalet gäller från 1 januari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att godkänna föreliggande förslag till samarbetsavtal att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar. att bifalla arbetsutskottets förslag.

11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 8 Au 4 Dnr Revisionsrapport Översiktlig granskning av IT-säkerheten Komrev har på kommunrevisionens uppdrag översiktligt granskat IT-säkerheten. Synpunkter har sammanställts i en sammanfattande granskringsrapport. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Frågan lämnas öppen. att med beaktande lägga rapporten till handlingarna.

12 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 9 Au 5 Dnr Nyttjanderättsavtal Gamla Meken Från Ovako Bar AB, Smedjebacken, Smedjebacken föreligger förslag till nyttjanderättsavtal gällande lokalerna Gamla Meken och avgränsade delar av gamla Mediumverket. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att godkänna föreliggande förslag till nyttjanderättsavtal att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar. att bifalla arbetsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 10 Au 6 Dnr Samverkan kring barn och ungdomar i Smedjebackens kommun Kommunstyrelsen beslöt att uppdra till förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen att tillsammans med företrädare för socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt ungdomskontoret vara ansvarig för formalisering av diskussion kring förutsättningarna för samverkan för barn och unga. Förvaltningschef Anders Hjelm har upprättat PM med beskrivning av nuvarande verksamhet och organisation, beskrivning av arbetsprocessen och förslag på utveckling och åtgärder för beslut. Kommunstyrelsen beslöt att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden och de politiska partierna för yttrande samt att yttranden ska vara inlämnat senast Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och Socialdemokraterna i Smedjebacken har lämnat in yttranden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Frågan lämnas öppen. att avge följande viljeinriktning: Kommunens viljeinriktning är att basen för kommunens arbete med barn och unga är att förskola, skola, fritidsverksamhet och socialtjänst ska arbeta utifrån målet att alla barn ska ges förutsättningar för en god hälsa och livskvalitet. De gemensamma resurserna ska stärka och systematisera det främjande och förebyggande arbetet genom nätverksarbete och insatser primärt på hemmaplan samt omfatta alla barn och unga i åldrarna 0-24 år. Med hänvisning till detta uppdrar kommunstyrelsen socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden att samlokalisera verksamheterna elevhälsa och individ- och familjeomsorg.

14 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 11 Au 7 Dnr Kommunal borgen vid omsättning av lån Bärkehus AB Från Bärkehus VD Rolf Bergkvist föreligger följande skrivelse: För att underlätta hanteringen med kommunal borgen i samband med låneomsättningar ansöker Bärkehus AB härmed om ett rambeslut för kommunal borgen. Rambeslutet omfattar befintliga lån uppgående till som högst kronor. Rambeslutet innebär att ett borgensbeslut kan omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas varje gång. Borgensbeslutet får ej vara äldre än 10 år när lånet beviljas. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Bärkehus AB ett rambeslut omfattande befintliga lån uppgående till högst kronor under förutsättning att borgensbeslutet får ej vara äldre än 10 år när lånet beviljades. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

15 Kommunstyrelsen Ks 12 Dnr Energi- och klimatstrategi En arbetsgrupp har utifrån ett antal möten med olika intressenter i kommunen arbetat fram en energi- och klimatstrategi med mål och åtgärdsförslag. Styrgrupp för arbetet har varit samhällsbyggnadsgruppen, som i denna fråga kompletterats med representanter för de kommunala bolagen. Förslagen bygger till största delen på väl underbyggd statistik men för vissa av delmålen och åtgärdsförslagen har de varit svårare att hitta jämförelsetal. Arbetsgruppens metod och viljeinriktning har dock varit att så långt det är möjligt ha en relevant och förståelig strategi. Klimatstrategin med åtgärdsprogram ska årligen följas upp. Revidering ska göras med längsta intervall på fyra år. Förslaget till energi- och klimatstrategi har med åtgärdsförslag varit på remiss från 18 oktober till 12 december Remissyttranden med kommentarer är sammanställda i en redogörelse. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att godkänna förslaget till energi- och klimatstrategi för Smedjebackens kommun, samt att överlämna det till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att antaga förslag till energi- och klimatstrategi för Smedjebackens kommun.

16 Kommunstyrelsen Ks 13 Dnr Motion angående växthusgasutsläpp Calle Morgården (mp) har till kommunfullmäktige lämnat in nedanstående motion angående växthusgasutsläpp. Smedjebackens kommun har under lång tid legat i förgrunden vad det gäller åtgärder för en bättre miljö. Arbetet får dock ej stanna av och det behovs ständigt nya grepp som flyttar fram våra positioner. När det gäller utsläppen av växthusgaser så är valet av färdmedel en avgörande faktor. Karlstads kommun har efter initiativ från bl.a Miljöpartiet i kommunen beslutat införa ett system där förvaltningarna i kommunen får betala in straffavgifter för de resor man gör som orsakar växthusutsläpp. De pengar som flyter in via dessa avgifter går sedan till ett gemensamt kontor för lokala miljösatsningar. Detaljerna för hur ett sådant arbete skull kunna fungera i vår kommun är värt att tänka över ordentligt och jag föreslår därför att kommunfullmäktige uppdrar lämplig instans (t.ex miljö- och byggnadsnämnden, kretsloppsgruppen eller miljösamordnaren) ta fram ett förslag i motionens anda. Kommunstyrelsen beslöt att remittera motionsskrivelsen till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet och avger följande yttrande och förslag till beslut: En energi- och klimatstrategi för Smedjebackens kommun har tagits fram under Strategin har remissbehandlats under november-december och beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i februari I energi- och klimatstrategin finns ett delmål för kommunen som organisation (D2) som lyder utsläppen av koldioxid från transporter ska år 2012 ha minskat med 15 % jämfört med 2004 års nivå. Delmålet åtföljs av följande åtgärder. Energikrav vid köp av motordriven utrustning och fordon pol Prioritering av GC-vägar Kommunal resepolicy Leasing av elbilar Genomförandet av energi- och klimatstrategin fyller just det syfte om minskade växthusgasutsläpp som motionen vill uppnå. Den kommunala resepolicyn bör utformas så den blir ett raftfullt redskap för att minska den kommunala

17 Kommunstyrelsen Forts organisationens växthusgasutsläpp. Uppföljningen av strategin är också synnerligen viktig. Den redovisning av utsläpp från tjänsteresor med bil som redan görs i hållbarhetsbokslutet kan i detta sammanhang utvecklas. Genom att differentiera redovisningen på förvaltningar och utsträcka den till alla typer av resor, blir den ett bra medel för förbättringar. Det system med straffavgifter som motionen föreslår syns dock onödigt komplicerat. Behovet av transporter är mycket olika för förvaltningarna och en diskussion om budgetkompensation skulle säkert uppstå. Den interndebitering som blir nödvändig är också svår att motivera. Slutligen förefaller det lite märkligt att det skulle bli mer pengar till lokala miljösatsningar om kommunens förvaltningar sköter sig dåligt. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att genomförandet av kommunens energi- och klimatstrategi fyller det syfte motionen vill uppnå och att motionen därmed anses besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

18 Kommunstyrelsen Ks 14 Dnr Godkännande av borgen Smedjebacken Energi AB Dala Kraft AB har till Smedjebacken Energi AB framställt om bogen på lån för finansiering av företagsförvärv. Styrelsen för Smedjebacken Energi AB beslöt att bifalla framställningen om borgen med ett belopp på kronor för en tid av två år under förutsättning att beslutet kan godkännas av kommunfullmäktige. Jan Tholerus (c) yrkar avslag på begäran. Solweig Nyrede (s) yrkar bifall. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige efter framställd proposition: Kommunfullmäktige beslutar att medge att Smedjebacken Energi AB kan ge Dala Kraft AB borgen på kronor för en tid av två år. Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (c), Göran Engström (c), Håkan Berggren (m) och Sara Lindström (kd).

19 Kommunstyrelsen Ks 15 Dnr Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 09 Förslag till ABVA 09 har tagits fram inom Dala VA. Styrelsen för Smedjebacken Energi AB beslöt att tillstyrka förslaget samt att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för fastställelse tillsammans med aktuell va-taxa för år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 09 samt aktuell va- taxa för år 2009.

20 Kommunstyrelsen Ks 16 Dnr Kv Solrosen 18 Kommunfullmäktige beslöt att uppföra 12 lägenheter på fastigheten Solrosen 18 och uppdra till Bärkehus AB att svara för samordning av byggentreprenaden samt uppta lån om 15 Mkr för finansiering av bostadsprojektet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att försälja fastigheten Solrosen 18 till Bärkehus AB för en köpeskilling av kronor.

21 Kommunstyrelsen Ks 17 Dnr Instruktion till ombud på bolagsstämma Kommunstyrelsen har att formulera instruktion till ombud på Smedjebacken Energi AB:s och Smedjebacken Energi Nät AB:s bolagsstämma den 3 april att uppdra till ordföranden formulera instruktion.

22 Kommunstyrelsen Ks 18 Dnr Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Komrev har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor. Synpunkterna har sammanställts i en sammanfattande granskningsrapport. att med beaktande lägga rapporten till handlingarna.

23 Kommunstyrelsen Ks 19 Dnr Rapporter Fältarbetare Mia Ströms verksamhetsberättelse 2008 för fritidsgården Huset samt uppsökande ungdomsverksamhet i Smedjebacken. Kvalitetsredovisning för Västerbergslagens dans- och musikskola. Integrationsenhetens verksamhetsberättelse Årsuppföljning 2008 kommunens uppgifter enligt Lagen om skydd mot olyckor/lagen om brandfarliga och explosiva varor Lagen om kommuners och landstigns åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Information om aktuellt läge i FSF. Information om aktuellt läge i bokslutsarbetet 2008.

24 Kommunstyrelsen Ks 20 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2008:69 Preliminär utjämning 2009 m.m. 2008:70 Budgetförutsättningar för åren :71 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Arbetsgivarpolitik nr ) 2008:72 Taxa för tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel 2008:73 Överenskommelse om ändringar i AB och AGS-KL (Arbetsgivarpolitik nr ) 2008:74 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv (Arbetsgivarpolitik nr ) 2008:75 Arbetsdomstolen dom nr 2008 nr 81 Beräkning av anställningstid för intermittent anställd (Arbetsgivarpolitik nr ) 2008:76 Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI 2008:77 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 några nyheter på arbetlivets område (Arbetsgivarpolitik nr ) 2008:78 Behörig lärare ej berättigad till skadestånd av kommunen då obehörig lärare anställts 2008:79 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år :80 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år :81 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2009

25 Kommunstyrelsen Forts. 2008:82 Basbelopp för år 2009 (Arbetsgivarpolitik nr ) 2008:83 Överenskommelse rörande RiB 07 med SKTF och Kommunal (Arbetsgivarpolitik nr ) 2008:84 Ändrade rättegångsregler prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m. (Arbetsgivarpolitik nr ) 2008:85 Från sjukersättning till arbete (Arbetsgivarpolitik nr ) 2008:86 Lag (2008:962) om valfrihetssystem 2008:87 Seniorbostäder Kommunkartläggning :88 Information om nya regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES fr.o.m. den 15 dec (Arbetsgivarpolitik nr ) 2008:89 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 2008:90 Budgetförutsättningar för åren :91 Ändringar i föräldrarbalken fr.o.m. den 1 januari :01 Cirkulärhantering 2009 samt abonnemang på cirkulär 2009 och cirkulärförteckning :02 Undantaget vid offentlig upphandling i LOU/LUF som avser fastighet, byggnad m.m. gäller bara befintliga byggnader och inte byggnader som ska uppföras 2009:03 Redovisningsfrågor för åren 2008 och :04 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting m.m. 2009:05 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2009

26 Kommunstyrelsen Forts. 2009:06 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2009 (Arbetsgivarpolitik nr )

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-07

Kommunstyrelsen 2010-12-07 Kommunstyrelsen 2010-12-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Ola Larsen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-11-23

Kommunfullmäktige 2009-11-23 Kommunfullmäktige 2009-11-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 23.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Ola Larsen (S) Anders Lindblom (C) Carin Runeson (S) Ing-Britt Bergström (S) Birgitta Bolin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-05-07

Kommunstyrelsen 2013-05-07 Kommunstyrelsen 2013-05-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson (S) Kjell Midér (S) Anders Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-04-09

Kommunstyrelsen 2013-04-09 Kommunstyrelsen 2013-04-09 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-13.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Helena Andersson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2009-06-16 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson (S) Ylva Bergström

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 15.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Leif Sternfeldt

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Omsorgsnämnden 2008-05-12 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (27) Socialnämnden 2005-04-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 april 2005 kl 9.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Gudrun Hallberg (s) (i Leif Petersons ställe)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-05

Kommunstyrelsen 2013-02-05 Kommunstyrelsen 2013-02-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Kjell Midér (S) Margareta Åhrman (S) Lars-Ove

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-06-22

Kommunfullmäktige 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Kjell Midér (S) Bjarne Magnusson (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Andreas Trygg (V) Köping, Rådhuset, 2015-11-19 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Daniel Åkervall. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Köping, Rådhuset, 2015-11-19 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Daniel Åkervall. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.20 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Daniel Åkervall (MP) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-08-25 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2004-02-26

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2004-02-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2004-02-26 kl 14.00-17.00 ande Bengt Nilsson, s Eva Johansson Rosso, kd Kjell Lundgren, s Lars Eriksson, kd Karl-Göran Jonsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 09.00-13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(13) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-04-09 Kl. 13.30 14.40 Justering Plats: Datum och tid: Kommunhuset, Skutskär Paragrafer: 31-44 Sekreterare:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

Gertrud Jernberg-Zernig

Gertrud Jernberg-Zernig Familje- och utbildningsnämnden 2012-03-27 Plats och tid Familje- och utbildningsförvaltningen, klockan 13:00-15:00 Beslutande Bengt Norrlén (S) ordförande Åsa Engberg (S) vice ordförande Lars-Ove Norling

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Behandlade ärenden. 48 Organisationsförändring på fritidskontoret.

Behandlade ärenden. 48 Organisationsförändring på fritidskontoret. 1 Fritidsnämnden 2009-08-26 Behandlade ärenden 44 Budgetuppföljning 2009-06-30. 45 Budgetuppföljning 2009-07-31. 46 Delårsrapport per 2009-06-30. 47 Planeringsramar för 2010. 48 Organisationsförändring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1(19) Eva Pärsson (M) Michael Melby

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1(19) Eva Pärsson (M) Michael Melby Nr 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1(19) Tid och plats Tisdagen den 22 januari 2013, klockan 08.30 12.10, 13.00 16.00 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45)

Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Sammanträdet ajournerades 15.40 16.00 ( 45) Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 114 14:00-16:15 Beslutande Anders Tell (S), ordförande Fredrik Axelsson (M), vice ordf Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Lena Fantenberg (S)

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30 Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-11 1 (13) Plats och tid Beslutande Ersätttare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 14:30 Birgith Olsson Johansson (s), ordf., Gösta Svensson (s), Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Sammanträdesdatum Blad 1 (26) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Mayvor Lundberg (s) Senja Peltonen (v) Kerstin Eriksson (s) Berit Karlsson (s) Agnetha Bertheau (v) Bror Sterner

Läs mer

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Övriga deltagande Erik Nordén), VD

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 11-00 Beslutande Ledamöter Ersättare Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Birger Lagerström Gunilla Josefsson Bengt

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-9.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer