undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20"

Transkript

1 ENDAST FÖR ANVÄNDNING MED SOFIA CLIA komplexitet: Undantaget Endast för användning in vitro; Receptbelagt läkemedel Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta test i en CLIA undantagen miljö. Detta test kan användas av laboratorier som utför tester av måttlig och hög komplexitet. Kontakta ditt landsting för att erhålla ett undantagsintyg. Övrig information om CLIA undantag finns på Centers for Medicare och Medicaids hemsida eller fås från landstinget. Underlåtenhet att följa instruktionerna eller modifiering av testsystemets instruktioner kommer att resultera i att testet inte längre uppfyller kraven för undantagsintyg. AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A+ FIA detekterar antigener mot grupp A streptokocker från halsstickor från patienter med tecken och symtom på faryngit, som till exempel halsont. Alla negativa testresultat t ska bekräftas med bakterieodling eftersom negativa resultat inte utesluter infektion med grupp A streptokocker och bör inte utgöra enda grund för behandling. Testet är avsett för yrkesmässig användning och laboratorieanvändning som ett hjälpmedel vid diagnos av grupp A streptokockinfektion. SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING Grupp A streptokocker är en av de vanligaste orsakerna till akut infektion i övre luftvägarna. Tidig diagnos och behandling av faryngit orsakad av grupp A streptokocker har visat sig minska symtomens svårighetsgrad och allvarliga komplikationer, som till exempel reumatisk feber och glomerulonefrit. 1, 2 De primära metoderna för att identifiera arterr av grupp A streptokocker är användning av odling, immunologiska och/eller molekylära metoder. Konventionella metoder för identifiering av gruppp A streptokocker från halsstickor innebär odling, isolering och efterföljande identifiering av levande patogen, vilket kräver 24 till 48 timmar eller mer för att ge resultat. 3, 4 Tester för snabb detektering av antigen, som till exempel Sofia Strep A+ FIA, är ett av de mest använda diagnostiskaa hjälpmedlen för grupp A streptokocker, på grund av att det har en snabb körtid och att det är enkelt att använda. Den senaste tiden har ettt antal nya in vitro tester för diagnostik som använder molekylbaserade tekniker för förstärkning av nukleinsyra blivit tillgängliga. Dessa identifierar grupp A streptokocker med hög noggrannhet betydligt snabbare än 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep A+ FIA utnyttjar immunofluorescensteknik som används tillsammans med Sofia analysatorn (Sofia) för att detektera grupp A streptokockantigen. Sofia Strep A+ FIA Sida 1 av 20

2 Sofia Strep A+ FIA utför extraktion av antigenkomponenterna i grupp A streptokockbakterier (GAS). Patientstickprovet placeras i reagensröret med reagenslösningen, varvid bakterieantigener extraheras, vilket gör dem mer tillgängliga för de specifika antikropparna. En alikvot av det extraherade provet dispenseras i kassettens provbrunn. Från provbrunnen vandrar provet genom en testremsa som innehåller olika unika kemiska miljöer. Om det finns antigener för grupp A streptokocker kommer dessa att bindas av antikroppar kopplade till fluorescerande mikropartiklar som vandrar genom testremsan. De fluorescerande mikropartiklar som innehåller bundet antigen kommer att fångas av antikropparna vid en bestämd plats på testremsan, där de detekteras av Sofia. Om inga antigener finns kommer de fluorescerande mikropartiklarna inte att fångas av infångningsantikropparna och heller inte detekteras av Sofia. Obs! När provet har placerats i kassetten, placeras kassetten direkt i Sofia för automatisk planerad utveckling (GÅ IFRÅN läge). Sofia skannar, mäter och tolkar immunofluorescenssignalerna med hjälp av metodspecifika algoritmer. Sofia visar testresultaten (positivt, negativt eller ogiltigt) på skärmen. Resultaten kan även skrivas ut automatiskt på en inbyggd skrivare om det alternativet har valts eller skickas via en LIS anslutning. REAGENS OCH MATERIAL SOM MEDFÖLJER Kit med 25 tester: Individuellt förpackade testkassetter (25): Polyklonala kaninantikroppar mot grupp A streptokocker Reagensrör (25) Reagenslösningsflaskor (25): 4 M natriumnitrit och 0,4 N saltsyra i glasampull Sterila halsstickor i rayon (25) Fixerade volympipetter, 120 µl (25) Positiv kontrollsticka (1): Stickan är belagd med värmeinaktiverade, icke smittsamma grupp A streptokocker Negativ kontrollsticka (1): Stickan är belagd med värmeinaktiverade, icke smittsamma grupp C streptokocker Bipacksedel (1) Snabbreferens (1) QC kort (på kartongen) Skrivarpapper (1) MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I KITET Sofia Kalibreringskassett (medföljer Sofia installationspaketet) Timer eller klocka VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER För in vitro diagnostiskt bruk. Använd inte kitets innehåll efter det utgångsdatum som anges på förpackningens utsida. Använd lämpliga försiktighetsåtgärder vid insamling, hantering, förvaring och avfallshantering av patientprover och använt kitinnehåll. 5 Användning av nitrilgummihandskar eller latexhandskar (eller liknande) rekommenderas vid hantering av patientprover. 5 Sofia Strep A+ FIA Sida 2 av 20

3 Kassera behållare och använt innehåll enligt gällande nationella och lokala bestämmelser. Återanvänd inte använda kassetter, reagensrör, fixerade volympipetter, lösningar eller kontrollstickor. Kalibreringskassetten måste förvaras i det medföljande fodralet mellan varje användning. För att få korrekta resultat måste anvisningarna på bipacksedeln följas. Otillräcklig eller olämplig provtagning, förvaring och transport kan ge felaktiga testresultat. Provtagningsförfarande och hanteringsrutiner kräver särskild utbildning och handledning. Använd de rayontäckta stickor som medföljer denna analys för insamling av halsprover. De anspråk på prestanda som anges i avsnittet Prestandaegenskaper erhölls med de stickor som medföljde kitet. Använd inte stickor med kalciumalginat, bomullstoppar eller träskaft. Användaren får aldrig öppna foliepåsen runt testkassetten så att den utsätts för omgivande miljö innan kassetten är klar för omgående bruk. Kassera och använd inte skadade kassetter eller skadat material. Reagenslösningen innehåller en sur lösning. Om lösningen kommer i kontakt med huden eller ögonen ska du spola med rikliga mängder vatten. För mer information, se det säkerhetsdatablad som finns på quidel.com. Reagenslösningsflaskan innehåller glas; bryt den försiktigt och kläm endast ihop en gång för att bryta ampullen. Om reagenslösningsflaskan saknar glasampullen, om lösningen är grön innan ampullen bryts eller om lösningen inte blir grön efter att glaset bryts och skakas, ska den kasseras och en annan reagenslösningsflaska ska användas. Häll inte prover från reagensröret i testkassettens provbrunn. Använd medföljande 120 µl fixerad volympipett för att tillsätta provet till testkassetten. Sofia Strep A+ FIA kommer automatiskt att tvingas till GÅ IFRÅN läget när det sätts in i Sofia. Låt INTE testkassetten utvecklas på bänken eller ovanpå disken innan kassetten placeras i Sofia. Skriv inte på kassettens streckkod. Den används av Sofia för att identifiera den typ av test som körs samt kassettens utgångsdatum. Försök inte skanna en kassett mer än en gång. Streckkoden på kassetten innehåller en unik identifieringskod som förhindrar Sofia från att utföra en andra läsning på en tidigare skannad kassett. Om en kassett skannas mer än en gång på samma Sofia visas ett felmeddelande. Eftersom detekteringsreagensen är en fluorescent sammansättning bildas inga synliga resultat på testremsan. Sofia måste användas för resultattolkning. KITETS FÖRVARING OCH HÅLLBARHET Förvara kitet i rumstemperatur, C (59 86 F), i skydd mot direkt solljus. Kitets innehåll är stabilt fram till det utgångsdatum som är tryckt på ytterförpackningen. Får ej frysas. KVALITETSKONTROLL Det finns tre typer av kvalitetskontroller för Sofia och Strep A+ FIA: Sofia kalibreringskontrollprocedur, inbyggda procedurkontrollsfunktioner och externa kontroller. Sofia kalibreringskontrollprocedur OBS! Detta är en procedur för kalibreringskontroll. Kalibreringskontrollproceduren bör utföras var 30:e dag. Sofia är lätt att ställa in för att påminna användaren om att slutföra kalibreringskontrollproceduren. Sofia Strep A+ FIA Sida 3 av 20

4 Kalibreringskontrollenn är en nödvändig funktion som kontrollerar Sofias optik och beräkningssystem med användning av en speciell kalibreringskassett. Denna kalibreringskassett medföljer Sofias installationspaket. Se användarhandboken för Sofia för detaljer om kalibreringskontrollproceduren. Viktigt: Se till att kalibreringskassetten förvaras i det medföljandee fodralet mellan varje användning för att skydda den mot ljus. 1. För att kontrollera kalibreringen av Sofia, välj Kalibrering i huvudmenyn. 2. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofia och stäng lådan. Sofia utför kalibreringskontrollen automatiskt utan att någon åtgärd krävs från användaren. Sofia visar när kalibreringskontrollen är klar. Välj OK för att återgåå till huvudmenyn. OBS! Om kalibreringskontrollen inte godkänns, meddela platsarbetsledaren och kontakta Quidels tekniska service för hjälp måndag till fredag kl till Stillahavstid på (i USA); (utanför USA); Fax: ; (kundtjänst); (teknisk service); eller kontakta din lokala återförsäljare. Inbyggda procedurkontroller Sofia Strep A+ FIA innehåller två inbyggda procedurkontrollsfunktioner. Tillverkarens rekommendation för daglig kontroll är att dokumentera dessa inbyggda procedurkontroller för det första provet som analyserass varje dag. Sofia Strep A+ FIA Sida 4 av 20

5 En kontroll av extraktionsproceduren ges genom en färgförändring från klart till grönt medan reagenslösningen blandas. Färgförändringen är en indikation på reagenslösningens integritet och även en indikation på att extraktionsproceduren utfördes korrekt. Varje gångg ett test körs i Sofia, tolkas procedurkontroller i testkassetten av Sofia och resultatet visas på Sofias skärm. Denna information loggas automatiskt i Sofia med varje testresultat. Ett giltigt resultat som erhållits med procedurkontrollerna visar att det extraherade provet flödade på rätt sätt och att kassettens funktionella integritet bibehölls. Denna procedurkontroll tolkas av Sofia när kassetten har utvecklats i 5 minuter. Om provet inte har flödat korrekt kommer Sofia att indikera att resultatet är ogiltigt. Om detta inträffar ska du se över proceduren och upprepa testet med ett nytt patientprov och en ny testkassett. Exempel: resultat. Displayen visar ett ogiltigt Extern kvalitetskontroll Externa kontroller kan också användas för att visa att reagensernaa och analysproceduren fungerar korrekt. Quidel rekommenderar att man kör positiva och negativa kontroller: en gång för varje outbildad operatörr en gång för varje ny kitleverans förutsatt att vart och ett av de olika partierna som ingår i leveransen testas enligt vad dina interna kvalitetskontrollprocedurer därutöver finner nödvändigt och i enlighet med lokala och statliga bestämmelser eller ackrediteringskrav. För att testa externa kontroller, måste användaren först välja Kör QC på Sofias huvudmeny. Sedan, när du uppmanas, skannaa QC kortet (finns på kitförpackningen). Detta kort innehåller information som är specifik för just denna kit lot, inklusive lotnummer och utgångsdatum. Externa positiva och negativa kontrollstickor följer med kitet och ska testas enligt den testprocedur som anges i denna bipacksedel eller i snabbreferensen. Det positiva kontrolltestet måste köras före det negativa kontrolltestet. När QC körningen är klar kommer varje resultat att visas som Godkänd eller Underkänd för den positiva kontrollen och den negativa kontrollen. Utför inte patienttester eller rapportera resultat för patientprov om något av QC testresultaten underkänns. Upprepa testet eller kontakta Quidels tekniska service innan du testar patientprover. Sofia Strep A+ FIA Sida 5 av 20

6 Om både de positiva och negativa kontrollerna underkänns, upprepa testerna en andra gång med nya positiva och negativa kontroller. Om endast en enskild kontroll underkänns, kan användaren välja att upprepa både de positiva och negativa kontrollerna ELLER att endast upprepa den kontroll som underkänts. Användaren kan välja Hoppa över på Sofia displayen för att hoppa över det kontrolltest som tidigare godkänts. QC resultaten visar ett kontrolltest som hoppats över som okänt. Ytterligare externa kontrollstickor kan erhållas separat genom att kontakta Quidels kundtjänst på (inom USA) eller (utanför USA). PROVTAGNING Använd de rayontäckta stickorna som medföljer kitet för insamling av halsprover. Insamla halsprover enligt gängse kliniska metoder. Tryck ner tungan med en tungspatel eller sked. Gnid stickan mot tonsillerna och bakre delen av svalget. Konsultera standardreferensprocedurer, som till exempel den insamlingsmetod som beskrivs av Facklam. 6 PROVTRANSPORT OCH LAGRING Det rekommenderas att provstickorna bearbetas så snart som möjligt efter provtagningen. Stickorna kan förvaras i ett rent och torrt plaströr eller en hylsa i upp till 24 timmar vid rumstemperatur (23 C) eller i kylskåp 2 8 C) i upp till 48 timmar. Om odling önskas, samla in två halsstickprov en sticka för testning med Sofia Strep A+ FIA och den andra stickan för odling. TESTPROCEDUR Viktigt: Alla kliniska prover och allt testmaterial måste ha rumstemperatur innan testet startas. Använd inte reagenslösningen om den är grön innan glasampullen bryts eller om den inte blir grön efter att glasampullen bryts. Låt inte kassetten utvecklas på bänken eller ovanpå disken innan kassetten placeras i Sofia. Obs! Sofia Strep A+ FIA kommer automatiskt att köras i GÅ IFRÅN läge i Sofia när en förberedd testkassett sätts i. Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum på ytterförpackningen före användningen. Använd inte någon testkassett efter det utgångsdatum som anges på etiketten. 1. Tryck EN GÅNG för att bryta glasampullen inuti reagenslösningsflaskan innan du ska köra analysen. Sofia Strep A+ FIA Sida 6 av 20

7 2. Skaka reagenslösningsflaskan ordentligt 5 gånger för att blanda lösningarna. Lösningen ska bli grön efter att ampullen har brutits. 3. Tillsätt reagens: a) Knacka eller skaka reagenslösningsflaskan så att all vätska finns på botten. b) Vrid av fliken. c) Häll långsamt i reagenslösningen i reagensröret upp till fyllnadslinjen. 4. Lägg patientstickprovet i reagensröret. Blanda lösningarna ordentligt genom att doppa stickan upp och ner i röret 5 gånger. OBS! Bäst resultat erhålls när provet extraheras ordentligt i lösningen. 5. Låt stickan stå i reagensröret i 1 minut. 6. Blanda lösningen ordentligt igen genom att doppa stickan 5 gånger upp och ner i röret. 7. Pressa ut så mycket vätska som möjligt från stickan genom att klämma ihop sidorna på röret när stickan dras ut med en helt vridande rörelse. Kassera stickan i enlighet med bestämmelserna för kassering av miljöfarligt avfall. Sofia Strep A+ FIA Sida 7 av 20

8 8. Fyll den medföljande klara 120 μl fixerade volympipetten med provet: För attt fylla den fixerade volympipetten med provet: a) Kläm ihop den översta blåsan ORDENTLIGT och placera pipettspetsen i provet. c) När pipettspetsen fortfarande befinner sig i provet, släppp långsamt trycket på den översta blåsan för att fylla pipetten. 9. Töm pipettens innehåll i provbrunnen genom att klämma ihop den översta blåsan ordentligt. Extra vätskerester i överflödesanspänningen lämnas kvar. OBS! Den fixeradee volympipetten är utformad för att samla in och dispensera rätt mängd av patientprovet. Kassera pipetten tillsammans med miljöfarligt avfall. ANVÄNDA SOFIA Se användarhandboken för Sofia för driftsinstruktioner. 10. Välj Kör test från huvudmenyn på Sofia. 11. Ange användar ID med hjälp av den handhållna streckkodsläsaren eller ange data manuellt med knappsatsen. OBS! Om du av misstag skannar in fel streckkod ska du använda piltangenterna på Sofia för att markera fältet på nytt, och skanna om med rätt streckkod. Den föregående koden kommer att skrivass över med korrekt streckkod. Sofia Strep A+ FIA Sida 8 av 20

9 12. Ange patient ID eller ordernummer med hjälp av den handhållna streckkodsläsaren eller ange data manuellt med knappsatsen. 13. Tryck på Starta test så öppnas lådan på Sofia automatiskt. Obs! Oavsett aktuellt valt läge kommer Sofia Strep A+ FIA automatiskt attt tvingas in i GÅ IFRÅN läget när testkassetten sätts i och lådan stängs. 14. Sätt i patientprovskassetten i lådan och stäng lådan försiktigt. 15. Sofia startar automatiskt i GÅ IFRÅN läget och visar förloppet som i exemplet nedan. Testresultaten kommer att visas på skärmen i cirka 5 minuter. Se avsnittet Tolkning av resultat. Sofia Strep A+ FIA Sida 9 av 20

10 Exempel: Denna display visar att det återstår 4 minuter och 13 sekunder av testet. TOLKNING AV RESULTAT När testet är klart kommer resultaten att visas på Sofia skärmen. Resultaten kan skrivas ut automatiskt på den inbyggda skrivaren om det alternativet har valts. Testlinjerna är fluorescerande och kommer aldrig att vara synliga för blotta ögat. Skärmen på Sofia visar resultaten för procedurkontrollen som giltigt eller ogiltigt och kommer att ange ett positivt eller negativt resultat för Strep A. Om procedurkontrollen visar ogiltigt ska testet göras om med ett nytt patientprov och en ny testkassett. Mätarens display Strep A: Positivt Strep A: Negativt Strep A: Ogiltigt Procedurkontroll: Ogiltigt Tolkning Positivt test för Strep A (förekomst av Strep A- antigen) Negativt test för Strep A (inget antigen detekterat) Resultat ogiltigt ( upprepa testet) Positiva resultat: Exempel: Denna display visar ett giltigtt positivt resultat för Strep A. Sofia Strep A+ FIA Sida 10 av 20

11 Negativa resultat: Exempel: Denna display visar ett giltigtt negativt resultat för Strep A. Ogiltiga resultat: Exempel: Detta resultat. resultat visar ett ogiltigt Ogiltigt resultat: Om testet är ogiltigt ska ett nytt test göras med ett nytt patientprov och en ny testkassett. BEGRÄNSNINGAR Innehållet i detta kit ska användas för kvalitativ detektering av grupp A streptokockantigener från halssticksprover. Testet detekterar både livskraftiga och ej livskraftiga grupp A streptokockbakterier och kan ge ett positivt resultat utan levande organismer. Luftvägsinfektioner, inklusive faryngit, kan orsakas av streptokocker från andra serogrupper än grupp A, och även av andra patogener. Sofia Strep A+ FIA kommer inte att skilja mellan asymtomatiska bärare av grupp A streptokocker och dem som uppvisar streptokockinfektion. 7 Ett negativt testresultat kan uppstå om nivån av antigen i ett prov är under detekteringsgränsen för testet eller om provet samlades in, transporterades eller förvarades felaktigt. Underlåtenhet attt följa testproceduren kan påverka testets prestanda negativt och/ eller göra testresultatet ogiltigt. För patienter med symtom och ett negativt antigentest bör en uppföljande odling göras. 1 Testresultaten måste utvärderas tillsammans med andra kliniska data som finns tillgängliga för läkaren. Ett negativt testresultat utesluter inte andra möjliga infektioner. Ett positivt testresultat utesluter inte koinfektioner med andraa patogener. Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus parasanginis, Streptokocker grupp C, D och F, Sofia Strep A+ FIA Sida 11 av 20

12 Adenovirus typ 1 och 3, Epstein Barrvirus samt påssjuka (Enders) kan interferera med denna analys. Blod, mucin och Doritos chips med nachosmak kan interferera med analysen. FÖRVÄNTADE VÄRDEN Grupp A streptokockbakterier svarar för omkring 19 % av alla infektioner i övre luftvägarna. 8 Infektion är vanligast på vintern och under den tidiga våren och de flesta fallen uppstår hos patienter som bor i tätbefolkade områden. I överensstämmelse med dessa siffror visade sig, i den kliniska multicenterstudie som genomfördes av Quidel under 2014, 21 % (175/851) av patienterna med faryngit ha positiva odlingar för grupp A streptokocker. Nästan hälften av dessa individer, 45 %, var män. Individerna var mellan 3 och 76 år och 80 % (685/851) var barn (3 till 17 år). PRESTANDAEGENSKAPER Sofia Strep A+ FIA:s prestanda jämfört med cellodling och jämfört med cellodling analyserad med PCR Prestandan för Sofia Strep A+ FIA jämfördes med vanliga bakterieodlingar och identifiering och en av FDA godkänd grupp A streptokockanalys med RT PCR i en klinisk multicenterstudie. Denna studie utfördes av outbildad hälsovårdspersonal under 2014 vid 7 olika CLIA undantagna platser i olika geografiska områden inom USA. I denna point of care (POC) multicenterfältstudie togs två (2) halsstickor från åttahundrafemtioen (851) patienter med symtom som tydde på bakteriell faryngit. En halssticka testades färsk vid den CLIA undantagna platsen i Sofia Strep A+ FIA. En andra sticka placerades i transportmedium och transporterades på kylda ispackar till ett centralt referenslaboratorium. Stickan ströks ut på en fårblodsagarplatta (SBA) och odlades under upp till 48 timmar. En del av transportmediet testades därefter i PCR analysen. Prestandan för Sofia Strep A+ FIA fastställdes genom jämförelse av resultatet från det snabba FIA testet med det motsvarande resultatet från odlingen (tabell 1) med PCR disharmonisk upplösning i fotnoterna. Tabell 1 Sofia Strep A+ FIA:s prestanda jämfört med odling Odling Sensitivitet = 93,7 % (164/175) Pos Neg (95 % KI = 89,1 96,5 %) Sofia Pos * Specificitet = 94,4 % (638/676) Sofia Neg 11** 638 (95 % KI = 92,4 95,9 %) Totalt: PPV = 81,2 % (164/202) NPV = 98,3 % (638/649) *Av de 38 disharmoniska proverna var 24 prover positiva för GAS när de testades med en av FDA godkänd molekylär anordning och 14 var negativa. **Av de 11 disharmoniska proverna var 3 negativa när de testades med en av FDA godkänd molekylär anordning och 8 var positiva. Studier på reproducerbarhet Sofia Strep A+ FIA:s reproducerbarhet har utvärderats vid 3 olika laboratorier. Två olika operatörer vid var och en av klinikerna testade en serie kodade, planerade prover som förberetts i negativ klinisk matris, omfattande alltifrån negativa (inga bakterier) till måttligt positiva (3 x LOD) grupp A streptokocker. Överensstämmelsen mellan laboratorier (tabell 2) för negativa prov var Sofia Strep A+ FIA Sida 12 av 20

13 % och % för positiva prov. Överensstämmelsen inom laboratoriet (tabell 3) för alla prover låg mellan %. Tabell 2 Sofia Strep A+ FIA:s överensstämmelse mellan laboratorier gällande reproducerbarhetsstudie Klinik Negativ* (C 0 ) Hög negativ* (C 5 ) Låg positiv** (C 95 ) Måttligt positiv** (C 100 ) 1 30/30 27/30 27/30 30/ /30 29/30 23/30 30/ /30 25/30 28/30 30/30 Totalt 90/90 81/90 78/90 90/90 % total överensstämmelse (95 % KI) *Inga bakterier detekterade/totalt **Bakterier detekterade/totalt 100 % (95,9 100,0 %) 90 % (82,1 94,7 %) 87 % (78,1 92,2 %) 100 % (95,9 100,0 %) Tabell 3 Sofia Strep A+ FIA:s överensstämmelse inom laboratoriet gällande reproducerbarhetsstudie Klinik Negativ* (C 0 ) Hög negativ* (C 5 ) Låg positiv** (C 95 ) Måttl. positiv** (C 100 ) 1 30/30 27/30 27/30 30/ /30 29/30 23/30 30/ /30 25/30 28/30 30/30 *Inga bakterier detekterade/totalt **Bakterier detekterade/totalt % total överensstämmelse (95 % KI) 95 % (114/120) (89,5 97,7 %) 93 % (112/120) (87,4 96,6 %) 94 % (113/120) (88,5 97,2 %) Detekteringsgräns Detekteringsgränsen (LOD) för Sofia Strep A+ FIA bestämdes med 3 stammar av grupp A Streptococcus pyogenes. LOD varierade mellan 2,76E+03 och 8,13E+03 kolonibildande enheter (cfu)/test (tabell 4). Tabell 4 Detektionsgränser för Sofia Strep A+ FIA Stam Bruno [CIP ] CDC SS 1402 CDC SS 1460 Minsta detekterbara nivå* 4,00E+03 cfu/test 8,13E+03 cfu/test 2,76E+03 cfu/test cfu/test = kolonibildande enheter/test *Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakterieodling och koloniräkningen för att ge cfu/test. Sofia Strep A+ FIA Sida 13 av 20

14 Analytisk reaktivitet Analytisk reaktivitet för Sofia Strep A+ FIA påvisades med hjälp av 21 stammar av Streptococcus pyogenes grupp A som testades med 1,74E+04 kolonibildande enheter (cfu)/test (tabell 5). Tabell 5 Analytisk reaktivitet Streptococcus pyogenes stam Stam nr 1 (ATCC 19615) Stam nr 2 (ATCC ) Stam nr 3 (ATCC ) Stam nr 4 (kliniskt isolat 52123) Stam nr 5 (kliniskt isolat 52120) Stam nr 6 (kliniskt isolat 62055) Stam nr 7 (kliniskt isolat 52152) Stam nr 8 (kliniskt isolat 62092) Stam nr 9 (kliniskt isolat 52151) Stam nr 10 (ATCC ) Stam nr 11 (ATCC BAA 1315) Stam nr 12 (ATCC ) Stam nr 13 (ATCC 12203) Stam nr 14 (ATCC ) Stam nr 15 (kliniskt isolat 52154) Stam nr 16 (kliniskt isolat 5036) Stam nr 17 (kliniskt isolat 5095) Stam nr 18 (kliniskt isolat 5017) Stam nr 19 (kliniskt isolat 5060) Stam nr 20 (kliniskt isolat 5112) Stam nr 21 (kliniskt isolat 5008) Analytisk specificitet Korsreaktivitet Korsreaktiviteten för Sofia Strep A+ FIA utvärderades med totalt 61 bakteriella och fungala mikroorganismer som inte tillhör grupp A streptokocker samt 26 virusisolat. Inga av de mikroorganismer eller virus som listas nedan i tabell 6 visade några tecken på korsreaktivitet i analysen. Samma mikroorganismer och virus i tabell 6 blandades i förväg med grupp A streptokocker och testades i Sofia Strep A+ FIA. Sofia Strep A+ FIA Sida 14 av 20

15 Tabell 6 Korsreaktivitet Organism/virus Arcanobacterium haemolyticum Bacteroides fragilis Bordetella pertussis Candida albicans Corynebacterium diphtheriae Corynebacterium pseudodiphtheriticum* Enterococcus faecalis* Enterococcus faecium Escherichia coli Fusobacterium necrophorum Haemophilus influenzae Haemophilus parahaemolyticus Klebsiella pneumoniae Moraxella catarrhalis Neisseria gonorrhoeae Neisseria lactamica Neisseria meningitidis Neisseria sicca Neisseria subflava Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Staphylococcus aureus (gula stafylokocker)* Staphylococcus epidermidis Staphylococcus haemolyticus Staphylococcus intermedius Staphylococcus saprophyticus Streptococcus anginosus Streptococcus gordonii Streptococcus mitis Streptococcus mutans* Streptococcus oralis Streptococcus parasanguinis* Streptococcus pneumoniae Streptococcus salivarius Streptococcus sanguinis Grupp B streptokocker stam nr 1: Streptococcus agalactiae Testkoncentration** 3,00E+05 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 1,40E+06 cfu/test 1,50E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+05 cfu/test Sofia Strep A+ FIA Sida 15 av 20

16 Organism/virus Grupp B streptokocker stam nr 2 Grupp B streptokocker stam nr 3 Grupp B streptokocker stam nr 4 Grupp B streptokocker stam nr 5 Grupp C streptokocker stam nr 1 Grupp C streptokocker stam nr 2 Grupp C streptokocker stam nr 3 Grupp C streptokocker stam nr 4: Streptococcus dysgalactiae* Grupp C streptokocker stam nr 5 Grupp D streptokocker stam nr 1: Enterococcus casseliflavus Grupp D streptokocker stam nr 2 Grupp D streptokocker stam nr 3* Grupp D streptokocker stam nr 4: Enterococcus faecalis Grupp D streptokocker stam nr 5: Enterococcus faecalis Grupp F streptokocker stam nr 1 Grupp F streptokocker stam nr 2 Grupp F streptokocker stam nr 3 Grupp F streptokocker stam nr 4* Grupp F streptokocker stam nr 5 Grupp G streptokocker stam nr 1: Streptococcus dysgalactiae Grupp G streptokocker stam nr 2 Grupp G streptokocker stam nr 3 Grupp G streptokocker stam nr 4 Grupp G streptokocker stam nr 5 Adenovirus typ 1* Adenovirus typ 3* Adenovirus typ 4 Adenovirus typ 5 Adenovirus typ 11 Coronavirus 229E Coronavirus OC43 Coxsackievirus B5 (Faulkner) Cytomegalovirus (Towne) ECHO virus typ 3 Epstein Barrvirus (EBV)* Herpes Simplex virus 1 Herpes Simplex virus 2 Testkoncentration** 3,00E+05 cfu/test 1,00E+05 cfu/test 1,00E+06 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+11 TCID 50 /test 3,00E+05 TCID 50 /test 7,50E+03 TCID 50 /test 3,00E+05 TCID 50 /test 3,00E+06 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test 1,50E+04 TCID 50 /test 3,00E+07 genkopior/test Sofia Strep A+ FIA Sida 16 av 20

17 Organism/virus Influensa A/New Jersey/8/76 (H1N1) Influensa A/Victoria/3/75 (H3N2) Influensa B/Hong Kong/5/72 Influensa B/Panama/45/90 Influensa C/Taylor/1233/47 Mässling (Edmonston) Påssjuka (Enders)* Parainfluensavirus 1 Parainfluensavirus 2 Parainfluensavirus 3 Parainfluensavirus 4A Rhinovirus typ 2 Rhinovirus typ 15 Testkoncentration** 1,50E+04 TCID 50 /test 1,50E+04 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test 1,10E+05 TCID 50 /test 6,80E+05 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test cfu/test = kolonibildande enheter/test TCID50/test = 50 % vävnadsodling med smittsam dos *Denna organism/detta virus kan interferera med denna analys. **Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakterieodling och koloniräkningen för att ge cfu/test. Viruskoncentrationerna bestämdes enligt standard virologimetoder, Reed Muench. Interfererande ämnen Flera receptfria produkter, helblod, mucin och blodagar har utvärderats med Sofia Strep A+ FIA vid de nivåer som testades (tabell 7). Tabell 7 Interferenstester Ämne Crest Pro Health Deep Clean Mint Mouth wash (cetylpyridinklorid) Listerine Original Antiseptic Mouth wash (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol) Listerine Cool Mint Antiseptic Mouth wash (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol) RiteAid Sore throat relief (bensokain och mentol) Chloraseptic Max Sore Throat (fenol och glycerin) Dimetapp Children s Cold & Cough (bromfeniraminmaleat, dextrometorfanhydrobromid och fenylefrinhydroklorid) RiteAid Children s Cold & Allergy (bromfeniraminmaleat och fenylefrinhydroklorid) CVS Children s Cold & Cough DM (bromfeniraminmaleat, dextrometorfanhydrobromid och fenylefrinhydroklorid) RiteAid tussin cough&cold mucus relief CF (dextrometorfanhydrobromid, guaifenesin och fenylefrinhydroklorid) Robitussin Max Strength Multi Symptom CF Max (dextrometorfanhydrobromid, guaifenesin och fenylefrinhydroklorid) Robitussin Night Time Multi Symptom Cold CF (acetaminofen, difenhydraminhydroklorid och fenylefrinhydroklorid) Koncentration Sofia Strep A+ FIA Sida 17 av 20

18 Ämne Cepacol Sore Throat Cherry (bensokain och mentol) Halls Triple Soothing Action Cherry (mentol) Halls Triple Soothing Action Menthol lyptus (mentol) Ricola Natural Herb Cough Drops (mentol) Sucrets Complete Vapor Cherry (dykloninhydroklorid och mentol) Chloraseptic Sore Throat Cherry (fenol och glycerin) BreathSavers Spearmint (cetylpyridinklorid) Tic Tac freshmints (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol) Cheetos, Flaming Hot Doritos, nachosmak Färskt helblod Mucin Blodagar från får (5 % fårblod) Blodagar från häst (5 % hästblod) *Doritos med nachosmak interfererade vid 25 % w/v ** Färskt helblod interfererade vid 100 µl/sticka *** Submaxillärt mucin från nötkreatur interfererade vid 28,7 mg/ml Koncentration 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 12 % w/v 12 % w/v* 75 µl/sticka** 4,3 % w/v*** 24 % w/v 24 % w/v CLIA undantagsstudier En studie genomfördes för att visa att outbildade tilltänkta användare kan utföra testet konsekvent och exakt med hjälp av svagt reaktiva prover. Studien bestod av 3 olika CLIAundantagna platser där Sofia Strep A+ FIA utvärderades med hjälp av kodade, randomiserade paneler av simulerade prover, varav en svagt positiv (C 95 en koncentration vid analysens brytgräns) och en svagt negativ (C 5 en koncentration strax under analysens brytgräns). Två eller flera operatörer på varje plats (10 operatörer totalt) testade panelen på var och en av 10 dagar, som sträckte sig över en period på cirka 2 veckor. Prestandan för Sofia Strep A+ FIA med prover nära analysens brytgräns var acceptabel vid användning av outbildade tilltänkta användare. Den procentuella överensstämmelsen med förväntade resultat för varje prov visas i tabell 8. Tabell 8 Sofia Strep A+ FIA:s prestanda nära brytgränsen (alla platser) Provnivå Svagt positiv Strep A (C 95 ) Svagt negativ Strep A (C 5 ) *Bakterier detekterade/totalt **Inga bakterier detekterade/totalt Outbildade tilltänkta användare Procentuell överensstämmelse med 95 % konfidensintervall förväntade resultat 90 % (54/60)* 79,9 95,3 % 97 % (58/60)** 88,6 99,1 % HJÄLP Om du har några frågor angående användningen av denna produkt eller om du vill rapportera ett testsystemproblem, ring Quidels tekniska servicenummer (i USA) eller , måndag till fredag, från kl. 7:00 till 17:00, normaltid vid Stillahavskusten. Utanför Sofia Strep A+ FIA Sida 18 av 20

19 USA kan du kontakta din lokala återförsäljare eller com. Testsystemproblem kan även rapporteras till FDA genom rapporteringsprogrammet för MedWatch medicinska produkter (telefon: FDA 1088; fax: FDA 0178; REFERENSER 1. American Academy of Pediatrics. [Gruppp av streptokockinfektion]. I: Pickering L.K., Baker C.J., Kimberlin D.W., Long S.S., eds. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious Diseases. 28:e upplagan Elk Grove Village, IL: America Academy of Pediatrics; 2009: Youmans G.P., Paterson P.Y., and Sommer H.M., Upper Respiratory Tract Infection: General Considerations, in the Biological and Clinical Basis of Infectious Disease, W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1980, s Versalovic J., Carroll K.C., Jorgensen J.H., Funke G., Landry M.L., Warnock D.W., eds. Manual of Clinical Microbiology. 10:e upplagan ASM Press, Washington, DC. Kapitel 20, Streptococcus, 2011, s Youmans G.P., Paterson P.Y., and Sommers H.M. The Biological and Clinical Basis of Infectious Disease, 1975, s Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5:e upplagan. U.S. Department of Health and Human Services, CDC, NIH, Washington, DC (2007). 6. Facklam R.R. and Washingtonn J.A. Manual of Clinical Microbiology 5:e upplagan, 1991, s Rammelkamp C.H., Jr. Principles of Internal Medicine, 8:e upplagan, 1977, s Lauer B.A., Reller L.D., and Mirrett S., Journal of Clinical Microbiology, 17: , Sofia Strep A+ FIA 25 Test Sofia Strep A+ FIA 25 Test MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Quidel Corporation McKellar Court San Diego, CA USA quidel.com SV000 (03/15) Sofia Strep A+ FIA Sida 19 av 20

20 Sofia Strep A+ FIA Sida 20 av 20

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV Endast för användning med Sofia CLIA komplexitet: Måttlig för barn från 7 år till under 19 årr CLIA komplexitet: AVSTÅ för barn under 7 år Endast för in vitro Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning

Läs mer

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) AVSEDD ANVÄNDNING L009004JAA 2008/12 Svenska Directigen EZ RSV-testen är en snabb kromatografisk immunanalys för direkt och

Läs mer

NOW Streptococcus pneumoniae Test

NOW Streptococcus pneumoniae Test Produktinstruktioner NOW Streptococcus pneumoniae Test För spårning av S. pneumoni antigen i urin och cerebrospinalvätska EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS AVSEDD ANVÄNDNING

Läs mer

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 UG0001 - SV AW201195 Rev. 1 Mars 2015 Innan du börjar Det finns flera viktiga informationskällor tillgängliga för att hjälpa dig att komma

Läs mer

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison,

Läs mer

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss SPECIELL DEL 117 118 Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss Stor noggrannhet krävs vid märkning av prov och remiss. Socialstyrelsen har för att förhindra förväxlingar utarbetat nedanstående författningar:

Läs mer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

INTERRLINER V8 BRUKSANVISNING

INTERRLINER V8 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING INTERRLINER V8 BRUKSANVISNING Master Registration Number: MRN-124-SV Tillverkare: Mechatronics Manufacturing B.V. Telefon: +31 (0)229-29 11 29 Fax: +31 (0)229-24 15 34 E-mail: support@mechatronics.nl

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin

Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin Laborationer Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014 Institutionen för kemi och biomedicin FÖRORD Föreliggande kompendium för Allmän kemi är en sammanställning, bearbetning och komplettering av laborationshandledningar

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

BAP. MicroVue BAP EIA Sammanfattning SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AVSETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

BAP. MicroVue BAP EIA Sammanfattning SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AVSETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE BAP Enzymimmunoanalys för kvantitering av benspecifikt alkaliskt fosfatas (BAP) i mänskligt serum MicroVue BAP EIA Sammanfattning Reagent och Prov Förberedelse Späd 10X Tvättlösningskoncentrat 1:10 med

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012382 Ver. B Upphovsrätt Copyright 2008,

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET HEp-2000 FLUORESCERANDE ANA-Ro TESTSYSTEM För diagnostisk användning in vitro För yrkesmässigt bruk AVSEDD ANVÄNDNING: Det här är ett indirekt fluorescerande antikroppstest för halvkvantitativ detektion

Läs mer