undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20"

Transkript

1 ENDAST FÖR ANVÄNDNING MED SOFIA CLIA komplexitet: Undantaget Endast för användning in vitro; Receptbelagt läkemedel Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta test i en CLIA undantagen miljö. Detta test kan användas av laboratorier som utför tester av måttlig och hög komplexitet. Kontakta ditt landsting för att erhålla ett undantagsintyg. Övrig information om CLIA undantag finns på Centers for Medicare och Medicaids hemsida eller fås från landstinget. Underlåtenhet att följa instruktionerna eller modifiering av testsystemets instruktioner kommer att resultera i att testet inte längre uppfyller kraven för undantagsintyg. AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A+ FIA detekterar antigener mot grupp A streptokocker från halsstickor från patienter med tecken och symtom på faryngit, som till exempel halsont. Alla negativa testresultat t ska bekräftas med bakterieodling eftersom negativa resultat inte utesluter infektion med grupp A streptokocker och bör inte utgöra enda grund för behandling. Testet är avsett för yrkesmässig användning och laboratorieanvändning som ett hjälpmedel vid diagnos av grupp A streptokockinfektion. SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING Grupp A streptokocker är en av de vanligaste orsakerna till akut infektion i övre luftvägarna. Tidig diagnos och behandling av faryngit orsakad av grupp A streptokocker har visat sig minska symtomens svårighetsgrad och allvarliga komplikationer, som till exempel reumatisk feber och glomerulonefrit. 1, 2 De primära metoderna för att identifiera arterr av grupp A streptokocker är användning av odling, immunologiska och/eller molekylära metoder. Konventionella metoder för identifiering av gruppp A streptokocker från halsstickor innebär odling, isolering och efterföljande identifiering av levande patogen, vilket kräver 24 till 48 timmar eller mer för att ge resultat. 3, 4 Tester för snabb detektering av antigen, som till exempel Sofia Strep A+ FIA, är ett av de mest använda diagnostiskaa hjälpmedlen för grupp A streptokocker, på grund av att det har en snabb körtid och att det är enkelt att använda. Den senaste tiden har ettt antal nya in vitro tester för diagnostik som använder molekylbaserade tekniker för förstärkning av nukleinsyra blivit tillgängliga. Dessa identifierar grupp A streptokocker med hög noggrannhet betydligt snabbare än 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep A+ FIA utnyttjar immunofluorescensteknik som används tillsammans med Sofia analysatorn (Sofia) för att detektera grupp A streptokockantigen. Sofia Strep A+ FIA Sida 1 av 20

2 Sofia Strep A+ FIA utför extraktion av antigenkomponenterna i grupp A streptokockbakterier (GAS). Patientstickprovet placeras i reagensröret med reagenslösningen, varvid bakterieantigener extraheras, vilket gör dem mer tillgängliga för de specifika antikropparna. En alikvot av det extraherade provet dispenseras i kassettens provbrunn. Från provbrunnen vandrar provet genom en testremsa som innehåller olika unika kemiska miljöer. Om det finns antigener för grupp A streptokocker kommer dessa att bindas av antikroppar kopplade till fluorescerande mikropartiklar som vandrar genom testremsan. De fluorescerande mikropartiklar som innehåller bundet antigen kommer att fångas av antikropparna vid en bestämd plats på testremsan, där de detekteras av Sofia. Om inga antigener finns kommer de fluorescerande mikropartiklarna inte att fångas av infångningsantikropparna och heller inte detekteras av Sofia. Obs! När provet har placerats i kassetten, placeras kassetten direkt i Sofia för automatisk planerad utveckling (GÅ IFRÅN läge). Sofia skannar, mäter och tolkar immunofluorescenssignalerna med hjälp av metodspecifika algoritmer. Sofia visar testresultaten (positivt, negativt eller ogiltigt) på skärmen. Resultaten kan även skrivas ut automatiskt på en inbyggd skrivare om det alternativet har valts eller skickas via en LIS anslutning. REAGENS OCH MATERIAL SOM MEDFÖLJER Kit med 25 tester: Individuellt förpackade testkassetter (25): Polyklonala kaninantikroppar mot grupp A streptokocker Reagensrör (25) Reagenslösningsflaskor (25): 4 M natriumnitrit och 0,4 N saltsyra i glasampull Sterila halsstickor i rayon (25) Fixerade volympipetter, 120 µl (25) Positiv kontrollsticka (1): Stickan är belagd med värmeinaktiverade, icke smittsamma grupp A streptokocker Negativ kontrollsticka (1): Stickan är belagd med värmeinaktiverade, icke smittsamma grupp C streptokocker Bipacksedel (1) Snabbreferens (1) QC kort (på kartongen) Skrivarpapper (1) MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I KITET Sofia Kalibreringskassett (medföljer Sofia installationspaketet) Timer eller klocka VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER För in vitro diagnostiskt bruk. Använd inte kitets innehåll efter det utgångsdatum som anges på förpackningens utsida. Använd lämpliga försiktighetsåtgärder vid insamling, hantering, förvaring och avfallshantering av patientprover och använt kitinnehåll. 5 Användning av nitrilgummihandskar eller latexhandskar (eller liknande) rekommenderas vid hantering av patientprover. 5 Sofia Strep A+ FIA Sida 2 av 20

3 Kassera behållare och använt innehåll enligt gällande nationella och lokala bestämmelser. Återanvänd inte använda kassetter, reagensrör, fixerade volympipetter, lösningar eller kontrollstickor. Kalibreringskassetten måste förvaras i det medföljande fodralet mellan varje användning. För att få korrekta resultat måste anvisningarna på bipacksedeln följas. Otillräcklig eller olämplig provtagning, förvaring och transport kan ge felaktiga testresultat. Provtagningsförfarande och hanteringsrutiner kräver särskild utbildning och handledning. Använd de rayontäckta stickor som medföljer denna analys för insamling av halsprover. De anspråk på prestanda som anges i avsnittet Prestandaegenskaper erhölls med de stickor som medföljde kitet. Använd inte stickor med kalciumalginat, bomullstoppar eller träskaft. Användaren får aldrig öppna foliepåsen runt testkassetten så att den utsätts för omgivande miljö innan kassetten är klar för omgående bruk. Kassera och använd inte skadade kassetter eller skadat material. Reagenslösningen innehåller en sur lösning. Om lösningen kommer i kontakt med huden eller ögonen ska du spola med rikliga mängder vatten. För mer information, se det säkerhetsdatablad som finns på quidel.com. Reagenslösningsflaskan innehåller glas; bryt den försiktigt och kläm endast ihop en gång för att bryta ampullen. Om reagenslösningsflaskan saknar glasampullen, om lösningen är grön innan ampullen bryts eller om lösningen inte blir grön efter att glaset bryts och skakas, ska den kasseras och en annan reagenslösningsflaska ska användas. Häll inte prover från reagensröret i testkassettens provbrunn. Använd medföljande 120 µl fixerad volympipett för att tillsätta provet till testkassetten. Sofia Strep A+ FIA kommer automatiskt att tvingas till GÅ IFRÅN läget när det sätts in i Sofia. Låt INTE testkassetten utvecklas på bänken eller ovanpå disken innan kassetten placeras i Sofia. Skriv inte på kassettens streckkod. Den används av Sofia för att identifiera den typ av test som körs samt kassettens utgångsdatum. Försök inte skanna en kassett mer än en gång. Streckkoden på kassetten innehåller en unik identifieringskod som förhindrar Sofia från att utföra en andra läsning på en tidigare skannad kassett. Om en kassett skannas mer än en gång på samma Sofia visas ett felmeddelande. Eftersom detekteringsreagensen är en fluorescent sammansättning bildas inga synliga resultat på testremsan. Sofia måste användas för resultattolkning. KITETS FÖRVARING OCH HÅLLBARHET Förvara kitet i rumstemperatur, C (59 86 F), i skydd mot direkt solljus. Kitets innehåll är stabilt fram till det utgångsdatum som är tryckt på ytterförpackningen. Får ej frysas. KVALITETSKONTROLL Det finns tre typer av kvalitetskontroller för Sofia och Strep A+ FIA: Sofia kalibreringskontrollprocedur, inbyggda procedurkontrollsfunktioner och externa kontroller. Sofia kalibreringskontrollprocedur OBS! Detta är en procedur för kalibreringskontroll. Kalibreringskontrollproceduren bör utföras var 30:e dag. Sofia är lätt att ställa in för att påminna användaren om att slutföra kalibreringskontrollproceduren. Sofia Strep A+ FIA Sida 3 av 20

4 Kalibreringskontrollenn är en nödvändig funktion som kontrollerar Sofias optik och beräkningssystem med användning av en speciell kalibreringskassett. Denna kalibreringskassett medföljer Sofias installationspaket. Se användarhandboken för Sofia för detaljer om kalibreringskontrollproceduren. Viktigt: Se till att kalibreringskassetten förvaras i det medföljandee fodralet mellan varje användning för att skydda den mot ljus. 1. För att kontrollera kalibreringen av Sofia, välj Kalibrering i huvudmenyn. 2. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofia och stäng lådan. Sofia utför kalibreringskontrollen automatiskt utan att någon åtgärd krävs från användaren. Sofia visar när kalibreringskontrollen är klar. Välj OK för att återgåå till huvudmenyn. OBS! Om kalibreringskontrollen inte godkänns, meddela platsarbetsledaren och kontakta Quidels tekniska service för hjälp måndag till fredag kl till Stillahavstid på (i USA); (utanför USA); Fax: ; (kundtjänst); (teknisk service); eller kontakta din lokala återförsäljare. Inbyggda procedurkontroller Sofia Strep A+ FIA innehåller två inbyggda procedurkontrollsfunktioner. Tillverkarens rekommendation för daglig kontroll är att dokumentera dessa inbyggda procedurkontroller för det första provet som analyserass varje dag. Sofia Strep A+ FIA Sida 4 av 20

5 En kontroll av extraktionsproceduren ges genom en färgförändring från klart till grönt medan reagenslösningen blandas. Färgförändringen är en indikation på reagenslösningens integritet och även en indikation på att extraktionsproceduren utfördes korrekt. Varje gångg ett test körs i Sofia, tolkas procedurkontroller i testkassetten av Sofia och resultatet visas på Sofias skärm. Denna information loggas automatiskt i Sofia med varje testresultat. Ett giltigt resultat som erhållits med procedurkontrollerna visar att det extraherade provet flödade på rätt sätt och att kassettens funktionella integritet bibehölls. Denna procedurkontroll tolkas av Sofia när kassetten har utvecklats i 5 minuter. Om provet inte har flödat korrekt kommer Sofia att indikera att resultatet är ogiltigt. Om detta inträffar ska du se över proceduren och upprepa testet med ett nytt patientprov och en ny testkassett. Exempel: resultat. Displayen visar ett ogiltigt Extern kvalitetskontroll Externa kontroller kan också användas för att visa att reagensernaa och analysproceduren fungerar korrekt. Quidel rekommenderar att man kör positiva och negativa kontroller: en gång för varje outbildad operatörr en gång för varje ny kitleverans förutsatt att vart och ett av de olika partierna som ingår i leveransen testas enligt vad dina interna kvalitetskontrollprocedurer därutöver finner nödvändigt och i enlighet med lokala och statliga bestämmelser eller ackrediteringskrav. För att testa externa kontroller, måste användaren först välja Kör QC på Sofias huvudmeny. Sedan, när du uppmanas, skannaa QC kortet (finns på kitförpackningen). Detta kort innehåller information som är specifik för just denna kit lot, inklusive lotnummer och utgångsdatum. Externa positiva och negativa kontrollstickor följer med kitet och ska testas enligt den testprocedur som anges i denna bipacksedel eller i snabbreferensen. Det positiva kontrolltestet måste köras före det negativa kontrolltestet. När QC körningen är klar kommer varje resultat att visas som Godkänd eller Underkänd för den positiva kontrollen och den negativa kontrollen. Utför inte patienttester eller rapportera resultat för patientprov om något av QC testresultaten underkänns. Upprepa testet eller kontakta Quidels tekniska service innan du testar patientprover. Sofia Strep A+ FIA Sida 5 av 20

6 Om både de positiva och negativa kontrollerna underkänns, upprepa testerna en andra gång med nya positiva och negativa kontroller. Om endast en enskild kontroll underkänns, kan användaren välja att upprepa både de positiva och negativa kontrollerna ELLER att endast upprepa den kontroll som underkänts. Användaren kan välja Hoppa över på Sofia displayen för att hoppa över det kontrolltest som tidigare godkänts. QC resultaten visar ett kontrolltest som hoppats över som okänt. Ytterligare externa kontrollstickor kan erhållas separat genom att kontakta Quidels kundtjänst på (inom USA) eller (utanför USA). PROVTAGNING Använd de rayontäckta stickorna som medföljer kitet för insamling av halsprover. Insamla halsprover enligt gängse kliniska metoder. Tryck ner tungan med en tungspatel eller sked. Gnid stickan mot tonsillerna och bakre delen av svalget. Konsultera standardreferensprocedurer, som till exempel den insamlingsmetod som beskrivs av Facklam. 6 PROVTRANSPORT OCH LAGRING Det rekommenderas att provstickorna bearbetas så snart som möjligt efter provtagningen. Stickorna kan förvaras i ett rent och torrt plaströr eller en hylsa i upp till 24 timmar vid rumstemperatur (23 C) eller i kylskåp 2 8 C) i upp till 48 timmar. Om odling önskas, samla in två halsstickprov en sticka för testning med Sofia Strep A+ FIA och den andra stickan för odling. TESTPROCEDUR Viktigt: Alla kliniska prover och allt testmaterial måste ha rumstemperatur innan testet startas. Använd inte reagenslösningen om den är grön innan glasampullen bryts eller om den inte blir grön efter att glasampullen bryts. Låt inte kassetten utvecklas på bänken eller ovanpå disken innan kassetten placeras i Sofia. Obs! Sofia Strep A+ FIA kommer automatiskt att köras i GÅ IFRÅN läge i Sofia när en förberedd testkassett sätts i. Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum på ytterförpackningen före användningen. Använd inte någon testkassett efter det utgångsdatum som anges på etiketten. 1. Tryck EN GÅNG för att bryta glasampullen inuti reagenslösningsflaskan innan du ska köra analysen. Sofia Strep A+ FIA Sida 6 av 20

7 2. Skaka reagenslösningsflaskan ordentligt 5 gånger för att blanda lösningarna. Lösningen ska bli grön efter att ampullen har brutits. 3. Tillsätt reagens: a) Knacka eller skaka reagenslösningsflaskan så att all vätska finns på botten. b) Vrid av fliken. c) Häll långsamt i reagenslösningen i reagensröret upp till fyllnadslinjen. 4. Lägg patientstickprovet i reagensröret. Blanda lösningarna ordentligt genom att doppa stickan upp och ner i röret 5 gånger. OBS! Bäst resultat erhålls när provet extraheras ordentligt i lösningen. 5. Låt stickan stå i reagensröret i 1 minut. 6. Blanda lösningen ordentligt igen genom att doppa stickan 5 gånger upp och ner i röret. 7. Pressa ut så mycket vätska som möjligt från stickan genom att klämma ihop sidorna på röret när stickan dras ut med en helt vridande rörelse. Kassera stickan i enlighet med bestämmelserna för kassering av miljöfarligt avfall. Sofia Strep A+ FIA Sida 7 av 20

8 8. Fyll den medföljande klara 120 μl fixerade volympipetten med provet: För attt fylla den fixerade volympipetten med provet: a) Kläm ihop den översta blåsan ORDENTLIGT och placera pipettspetsen i provet. c) När pipettspetsen fortfarande befinner sig i provet, släppp långsamt trycket på den översta blåsan för att fylla pipetten. 9. Töm pipettens innehåll i provbrunnen genom att klämma ihop den översta blåsan ordentligt. Extra vätskerester i överflödesanspänningen lämnas kvar. OBS! Den fixeradee volympipetten är utformad för att samla in och dispensera rätt mängd av patientprovet. Kassera pipetten tillsammans med miljöfarligt avfall. ANVÄNDA SOFIA Se användarhandboken för Sofia för driftsinstruktioner. 10. Välj Kör test från huvudmenyn på Sofia. 11. Ange användar ID med hjälp av den handhållna streckkodsläsaren eller ange data manuellt med knappsatsen. OBS! Om du av misstag skannar in fel streckkod ska du använda piltangenterna på Sofia för att markera fältet på nytt, och skanna om med rätt streckkod. Den föregående koden kommer att skrivass över med korrekt streckkod. Sofia Strep A+ FIA Sida 8 av 20

9 12. Ange patient ID eller ordernummer med hjälp av den handhållna streckkodsläsaren eller ange data manuellt med knappsatsen. 13. Tryck på Starta test så öppnas lådan på Sofia automatiskt. Obs! Oavsett aktuellt valt läge kommer Sofia Strep A+ FIA automatiskt attt tvingas in i GÅ IFRÅN läget när testkassetten sätts i och lådan stängs. 14. Sätt i patientprovskassetten i lådan och stäng lådan försiktigt. 15. Sofia startar automatiskt i GÅ IFRÅN läget och visar förloppet som i exemplet nedan. Testresultaten kommer att visas på skärmen i cirka 5 minuter. Se avsnittet Tolkning av resultat. Sofia Strep A+ FIA Sida 9 av 20

10 Exempel: Denna display visar att det återstår 4 minuter och 13 sekunder av testet. TOLKNING AV RESULTAT När testet är klart kommer resultaten att visas på Sofia skärmen. Resultaten kan skrivas ut automatiskt på den inbyggda skrivaren om det alternativet har valts. Testlinjerna är fluorescerande och kommer aldrig att vara synliga för blotta ögat. Skärmen på Sofia visar resultaten för procedurkontrollen som giltigt eller ogiltigt och kommer att ange ett positivt eller negativt resultat för Strep A. Om procedurkontrollen visar ogiltigt ska testet göras om med ett nytt patientprov och en ny testkassett. Mätarens display Strep A: Positivt Strep A: Negativt Strep A: Ogiltigt Procedurkontroll: Ogiltigt Tolkning Positivt test för Strep A (förekomst av Strep A- antigen) Negativt test för Strep A (inget antigen detekterat) Resultat ogiltigt ( upprepa testet) Positiva resultat: Exempel: Denna display visar ett giltigtt positivt resultat för Strep A. Sofia Strep A+ FIA Sida 10 av 20

11 Negativa resultat: Exempel: Denna display visar ett giltigtt negativt resultat för Strep A. Ogiltiga resultat: Exempel: Detta resultat. resultat visar ett ogiltigt Ogiltigt resultat: Om testet är ogiltigt ska ett nytt test göras med ett nytt patientprov och en ny testkassett. BEGRÄNSNINGAR Innehållet i detta kit ska användas för kvalitativ detektering av grupp A streptokockantigener från halssticksprover. Testet detekterar både livskraftiga och ej livskraftiga grupp A streptokockbakterier och kan ge ett positivt resultat utan levande organismer. Luftvägsinfektioner, inklusive faryngit, kan orsakas av streptokocker från andra serogrupper än grupp A, och även av andra patogener. Sofia Strep A+ FIA kommer inte att skilja mellan asymtomatiska bärare av grupp A streptokocker och dem som uppvisar streptokockinfektion. 7 Ett negativt testresultat kan uppstå om nivån av antigen i ett prov är under detekteringsgränsen för testet eller om provet samlades in, transporterades eller förvarades felaktigt. Underlåtenhet attt följa testproceduren kan påverka testets prestanda negativt och/ eller göra testresultatet ogiltigt. För patienter med symtom och ett negativt antigentest bör en uppföljande odling göras. 1 Testresultaten måste utvärderas tillsammans med andra kliniska data som finns tillgängliga för läkaren. Ett negativt testresultat utesluter inte andra möjliga infektioner. Ett positivt testresultat utesluter inte koinfektioner med andraa patogener. Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus parasanginis, Streptokocker grupp C, D och F, Sofia Strep A+ FIA Sida 11 av 20

12 Adenovirus typ 1 och 3, Epstein Barrvirus samt påssjuka (Enders) kan interferera med denna analys. Blod, mucin och Doritos chips med nachosmak kan interferera med analysen. FÖRVÄNTADE VÄRDEN Grupp A streptokockbakterier svarar för omkring 19 % av alla infektioner i övre luftvägarna. 8 Infektion är vanligast på vintern och under den tidiga våren och de flesta fallen uppstår hos patienter som bor i tätbefolkade områden. I överensstämmelse med dessa siffror visade sig, i den kliniska multicenterstudie som genomfördes av Quidel under 2014, 21 % (175/851) av patienterna med faryngit ha positiva odlingar för grupp A streptokocker. Nästan hälften av dessa individer, 45 %, var män. Individerna var mellan 3 och 76 år och 80 % (685/851) var barn (3 till 17 år). PRESTANDAEGENSKAPER Sofia Strep A+ FIA:s prestanda jämfört med cellodling och jämfört med cellodling analyserad med PCR Prestandan för Sofia Strep A+ FIA jämfördes med vanliga bakterieodlingar och identifiering och en av FDA godkänd grupp A streptokockanalys med RT PCR i en klinisk multicenterstudie. Denna studie utfördes av outbildad hälsovårdspersonal under 2014 vid 7 olika CLIA undantagna platser i olika geografiska områden inom USA. I denna point of care (POC) multicenterfältstudie togs två (2) halsstickor från åttahundrafemtioen (851) patienter med symtom som tydde på bakteriell faryngit. En halssticka testades färsk vid den CLIA undantagna platsen i Sofia Strep A+ FIA. En andra sticka placerades i transportmedium och transporterades på kylda ispackar till ett centralt referenslaboratorium. Stickan ströks ut på en fårblodsagarplatta (SBA) och odlades under upp till 48 timmar. En del av transportmediet testades därefter i PCR analysen. Prestandan för Sofia Strep A+ FIA fastställdes genom jämförelse av resultatet från det snabba FIA testet med det motsvarande resultatet från odlingen (tabell 1) med PCR disharmonisk upplösning i fotnoterna. Tabell 1 Sofia Strep A+ FIA:s prestanda jämfört med odling Odling Sensitivitet = 93,7 % (164/175) Pos Neg (95 % KI = 89,1 96,5 %) Sofia Pos * Specificitet = 94,4 % (638/676) Sofia Neg 11** 638 (95 % KI = 92,4 95,9 %) Totalt: PPV = 81,2 % (164/202) NPV = 98,3 % (638/649) *Av de 38 disharmoniska proverna var 24 prover positiva för GAS när de testades med en av FDA godkänd molekylär anordning och 14 var negativa. **Av de 11 disharmoniska proverna var 3 negativa när de testades med en av FDA godkänd molekylär anordning och 8 var positiva. Studier på reproducerbarhet Sofia Strep A+ FIA:s reproducerbarhet har utvärderats vid 3 olika laboratorier. Två olika operatörer vid var och en av klinikerna testade en serie kodade, planerade prover som förberetts i negativ klinisk matris, omfattande alltifrån negativa (inga bakterier) till måttligt positiva (3 x LOD) grupp A streptokocker. Överensstämmelsen mellan laboratorier (tabell 2) för negativa prov var Sofia Strep A+ FIA Sida 12 av 20

13 % och % för positiva prov. Överensstämmelsen inom laboratoriet (tabell 3) för alla prover låg mellan %. Tabell 2 Sofia Strep A+ FIA:s överensstämmelse mellan laboratorier gällande reproducerbarhetsstudie Klinik Negativ* (C 0 ) Hög negativ* (C 5 ) Låg positiv** (C 95 ) Måttligt positiv** (C 100 ) 1 30/30 27/30 27/30 30/ /30 29/30 23/30 30/ /30 25/30 28/30 30/30 Totalt 90/90 81/90 78/90 90/90 % total överensstämmelse (95 % KI) *Inga bakterier detekterade/totalt **Bakterier detekterade/totalt 100 % (95,9 100,0 %) 90 % (82,1 94,7 %) 87 % (78,1 92,2 %) 100 % (95,9 100,0 %) Tabell 3 Sofia Strep A+ FIA:s överensstämmelse inom laboratoriet gällande reproducerbarhetsstudie Klinik Negativ* (C 0 ) Hög negativ* (C 5 ) Låg positiv** (C 95 ) Måttl. positiv** (C 100 ) 1 30/30 27/30 27/30 30/ /30 29/30 23/30 30/ /30 25/30 28/30 30/30 *Inga bakterier detekterade/totalt **Bakterier detekterade/totalt % total överensstämmelse (95 % KI) 95 % (114/120) (89,5 97,7 %) 93 % (112/120) (87,4 96,6 %) 94 % (113/120) (88,5 97,2 %) Detekteringsgräns Detekteringsgränsen (LOD) för Sofia Strep A+ FIA bestämdes med 3 stammar av grupp A Streptococcus pyogenes. LOD varierade mellan 2,76E+03 och 8,13E+03 kolonibildande enheter (cfu)/test (tabell 4). Tabell 4 Detektionsgränser för Sofia Strep A+ FIA Stam Bruno [CIP ] CDC SS 1402 CDC SS 1460 Minsta detekterbara nivå* 4,00E+03 cfu/test 8,13E+03 cfu/test 2,76E+03 cfu/test cfu/test = kolonibildande enheter/test *Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakterieodling och koloniräkningen för att ge cfu/test. Sofia Strep A+ FIA Sida 13 av 20

14 Analytisk reaktivitet Analytisk reaktivitet för Sofia Strep A+ FIA påvisades med hjälp av 21 stammar av Streptococcus pyogenes grupp A som testades med 1,74E+04 kolonibildande enheter (cfu)/test (tabell 5). Tabell 5 Analytisk reaktivitet Streptococcus pyogenes stam Stam nr 1 (ATCC 19615) Stam nr 2 (ATCC ) Stam nr 3 (ATCC ) Stam nr 4 (kliniskt isolat 52123) Stam nr 5 (kliniskt isolat 52120) Stam nr 6 (kliniskt isolat 62055) Stam nr 7 (kliniskt isolat 52152) Stam nr 8 (kliniskt isolat 62092) Stam nr 9 (kliniskt isolat 52151) Stam nr 10 (ATCC ) Stam nr 11 (ATCC BAA 1315) Stam nr 12 (ATCC ) Stam nr 13 (ATCC 12203) Stam nr 14 (ATCC ) Stam nr 15 (kliniskt isolat 52154) Stam nr 16 (kliniskt isolat 5036) Stam nr 17 (kliniskt isolat 5095) Stam nr 18 (kliniskt isolat 5017) Stam nr 19 (kliniskt isolat 5060) Stam nr 20 (kliniskt isolat 5112) Stam nr 21 (kliniskt isolat 5008) Analytisk specificitet Korsreaktivitet Korsreaktiviteten för Sofia Strep A+ FIA utvärderades med totalt 61 bakteriella och fungala mikroorganismer som inte tillhör grupp A streptokocker samt 26 virusisolat. Inga av de mikroorganismer eller virus som listas nedan i tabell 6 visade några tecken på korsreaktivitet i analysen. Samma mikroorganismer och virus i tabell 6 blandades i förväg med grupp A streptokocker och testades i Sofia Strep A+ FIA. Sofia Strep A+ FIA Sida 14 av 20

15 Tabell 6 Korsreaktivitet Organism/virus Arcanobacterium haemolyticum Bacteroides fragilis Bordetella pertussis Candida albicans Corynebacterium diphtheriae Corynebacterium pseudodiphtheriticum* Enterococcus faecalis* Enterococcus faecium Escherichia coli Fusobacterium necrophorum Haemophilus influenzae Haemophilus parahaemolyticus Klebsiella pneumoniae Moraxella catarrhalis Neisseria gonorrhoeae Neisseria lactamica Neisseria meningitidis Neisseria sicca Neisseria subflava Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Staphylococcus aureus (gula stafylokocker)* Staphylococcus epidermidis Staphylococcus haemolyticus Staphylococcus intermedius Staphylococcus saprophyticus Streptococcus anginosus Streptococcus gordonii Streptococcus mitis Streptococcus mutans* Streptococcus oralis Streptococcus parasanguinis* Streptococcus pneumoniae Streptococcus salivarius Streptococcus sanguinis Grupp B streptokocker stam nr 1: Streptococcus agalactiae Testkoncentration** 3,00E+05 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 1,40E+06 cfu/test 1,50E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+05 cfu/test Sofia Strep A+ FIA Sida 15 av 20

16 Organism/virus Grupp B streptokocker stam nr 2 Grupp B streptokocker stam nr 3 Grupp B streptokocker stam nr 4 Grupp B streptokocker stam nr 5 Grupp C streptokocker stam nr 1 Grupp C streptokocker stam nr 2 Grupp C streptokocker stam nr 3 Grupp C streptokocker stam nr 4: Streptococcus dysgalactiae* Grupp C streptokocker stam nr 5 Grupp D streptokocker stam nr 1: Enterococcus casseliflavus Grupp D streptokocker stam nr 2 Grupp D streptokocker stam nr 3* Grupp D streptokocker stam nr 4: Enterococcus faecalis Grupp D streptokocker stam nr 5: Enterococcus faecalis Grupp F streptokocker stam nr 1 Grupp F streptokocker stam nr 2 Grupp F streptokocker stam nr 3 Grupp F streptokocker stam nr 4* Grupp F streptokocker stam nr 5 Grupp G streptokocker stam nr 1: Streptococcus dysgalactiae Grupp G streptokocker stam nr 2 Grupp G streptokocker stam nr 3 Grupp G streptokocker stam nr 4 Grupp G streptokocker stam nr 5 Adenovirus typ 1* Adenovirus typ 3* Adenovirus typ 4 Adenovirus typ 5 Adenovirus typ 11 Coronavirus 229E Coronavirus OC43 Coxsackievirus B5 (Faulkner) Cytomegalovirus (Towne) ECHO virus typ 3 Epstein Barrvirus (EBV)* Herpes Simplex virus 1 Herpes Simplex virus 2 Testkoncentration** 3,00E+05 cfu/test 1,00E+05 cfu/test 1,00E+06 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+11 TCID 50 /test 3,00E+05 TCID 50 /test 7,50E+03 TCID 50 /test 3,00E+05 TCID 50 /test 3,00E+06 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test 1,50E+04 TCID 50 /test 3,00E+07 genkopior/test Sofia Strep A+ FIA Sida 16 av 20

17 Organism/virus Influensa A/New Jersey/8/76 (H1N1) Influensa A/Victoria/3/75 (H3N2) Influensa B/Hong Kong/5/72 Influensa B/Panama/45/90 Influensa C/Taylor/1233/47 Mässling (Edmonston) Påssjuka (Enders)* Parainfluensavirus 1 Parainfluensavirus 2 Parainfluensavirus 3 Parainfluensavirus 4A Rhinovirus typ 2 Rhinovirus typ 15 Testkoncentration** 1,50E+04 TCID 50 /test 1,50E+04 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test 1,10E+05 TCID 50 /test 6,80E+05 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test cfu/test = kolonibildande enheter/test TCID50/test = 50 % vävnadsodling med smittsam dos *Denna organism/detta virus kan interferera med denna analys. **Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakterieodling och koloniräkningen för att ge cfu/test. Viruskoncentrationerna bestämdes enligt standard virologimetoder, Reed Muench. Interfererande ämnen Flera receptfria produkter, helblod, mucin och blodagar har utvärderats med Sofia Strep A+ FIA vid de nivåer som testades (tabell 7). Tabell 7 Interferenstester Ämne Crest Pro Health Deep Clean Mint Mouth wash (cetylpyridinklorid) Listerine Original Antiseptic Mouth wash (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol) Listerine Cool Mint Antiseptic Mouth wash (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol) RiteAid Sore throat relief (bensokain och mentol) Chloraseptic Max Sore Throat (fenol och glycerin) Dimetapp Children s Cold & Cough (bromfeniraminmaleat, dextrometorfanhydrobromid och fenylefrinhydroklorid) RiteAid Children s Cold & Allergy (bromfeniraminmaleat och fenylefrinhydroklorid) CVS Children s Cold & Cough DM (bromfeniraminmaleat, dextrometorfanhydrobromid och fenylefrinhydroklorid) RiteAid tussin cough&cold mucus relief CF (dextrometorfanhydrobromid, guaifenesin och fenylefrinhydroklorid) Robitussin Max Strength Multi Symptom CF Max (dextrometorfanhydrobromid, guaifenesin och fenylefrinhydroklorid) Robitussin Night Time Multi Symptom Cold CF (acetaminofen, difenhydraminhydroklorid och fenylefrinhydroklorid) Koncentration Sofia Strep A+ FIA Sida 17 av 20

18 Ämne Cepacol Sore Throat Cherry (bensokain och mentol) Halls Triple Soothing Action Cherry (mentol) Halls Triple Soothing Action Menthol lyptus (mentol) Ricola Natural Herb Cough Drops (mentol) Sucrets Complete Vapor Cherry (dykloninhydroklorid och mentol) Chloraseptic Sore Throat Cherry (fenol och glycerin) BreathSavers Spearmint (cetylpyridinklorid) Tic Tac freshmints (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol) Cheetos, Flaming Hot Doritos, nachosmak Färskt helblod Mucin Blodagar från får (5 % fårblod) Blodagar från häst (5 % hästblod) *Doritos med nachosmak interfererade vid 25 % w/v ** Färskt helblod interfererade vid 100 µl/sticka *** Submaxillärt mucin från nötkreatur interfererade vid 28,7 mg/ml Koncentration 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 12 % w/v 12 % w/v* 75 µl/sticka** 4,3 % w/v*** 24 % w/v 24 % w/v CLIA undantagsstudier En studie genomfördes för att visa att outbildade tilltänkta användare kan utföra testet konsekvent och exakt med hjälp av svagt reaktiva prover. Studien bestod av 3 olika CLIAundantagna platser där Sofia Strep A+ FIA utvärderades med hjälp av kodade, randomiserade paneler av simulerade prover, varav en svagt positiv (C 95 en koncentration vid analysens brytgräns) och en svagt negativ (C 5 en koncentration strax under analysens brytgräns). Två eller flera operatörer på varje plats (10 operatörer totalt) testade panelen på var och en av 10 dagar, som sträckte sig över en period på cirka 2 veckor. Prestandan för Sofia Strep A+ FIA med prover nära analysens brytgräns var acceptabel vid användning av outbildade tilltänkta användare. Den procentuella överensstämmelsen med förväntade resultat för varje prov visas i tabell 8. Tabell 8 Sofia Strep A+ FIA:s prestanda nära brytgränsen (alla platser) Provnivå Svagt positiv Strep A (C 95 ) Svagt negativ Strep A (C 5 ) *Bakterier detekterade/totalt **Inga bakterier detekterade/totalt Outbildade tilltänkta användare Procentuell överensstämmelse med 95 % konfidensintervall förväntade resultat 90 % (54/60)* 79,9 95,3 % 97 % (58/60)** 88,6 99,1 % HJÄLP Om du har några frågor angående användningen av denna produkt eller om du vill rapportera ett testsystemproblem, ring Quidels tekniska servicenummer (i USA) eller , måndag till fredag, från kl. 7:00 till 17:00, normaltid vid Stillahavskusten. Utanför Sofia Strep A+ FIA Sida 18 av 20

19 USA kan du kontakta din lokala återförsäljare eller com. Testsystemproblem kan även rapporteras till FDA genom rapporteringsprogrammet för MedWatch medicinska produkter (telefon: FDA 1088; fax: FDA 0178; REFERENSER 1. American Academy of Pediatrics. [Gruppp av streptokockinfektion]. I: Pickering L.K., Baker C.J., Kimberlin D.W., Long S.S., eds. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious Diseases. 28:e upplagan Elk Grove Village, IL: America Academy of Pediatrics; 2009: Youmans G.P., Paterson P.Y., and Sommer H.M., Upper Respiratory Tract Infection: General Considerations, in the Biological and Clinical Basis of Infectious Disease, W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1980, s Versalovic J., Carroll K.C., Jorgensen J.H., Funke G., Landry M.L., Warnock D.W., eds. Manual of Clinical Microbiology. 10:e upplagan ASM Press, Washington, DC. Kapitel 20, Streptococcus, 2011, s Youmans G.P., Paterson P.Y., and Sommers H.M. The Biological and Clinical Basis of Infectious Disease, 1975, s Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5:e upplagan. U.S. Department of Health and Human Services, CDC, NIH, Washington, DC (2007). 6. Facklam R.R. and Washingtonn J.A. Manual of Clinical Microbiology 5:e upplagan, 1991, s Rammelkamp C.H., Jr. Principles of Internal Medicine, 8:e upplagan, 1977, s Lauer B.A., Reller L.D., and Mirrett S., Journal of Clinical Microbiology, 17: , Sofia Strep A+ FIA 25 Test Sofia Strep A+ FIA 25 Test MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Quidel Corporation McKellar Court San Diego, CA USA quidel.com SV000 (03/15) Sofia Strep A+ FIA Sida 19 av 20

20 Sofia Strep A+ FIA Sida 20 av 20

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen.

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA använder immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokocker, antigen från svalgprov med bomullstoppar eller

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand.

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokockantigener från halsprover på symtomatiska patienter.

Läs mer

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand.

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokockantigener från halsprover på symtomatiska patienter.

Läs mer

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV Endast för användning med Sofia CLIA komplexitet: Måttlig för barn från 7 år till under 19 årr CLIA komplexitet: AVSTÅ för barn under 7 år Endast för in vitro Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Legionella FIA använder immunofluorescens för kvalitativ detektering av Legionella pneumophila serogrupp 1-antigen i humana urinprov.

Läs mer

IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA

IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA IMMUVIEW URINANTIGENTEST FÖR S. PNEUMONIAE OCH L. PNEUMOPHILA SVENSKA Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres langues Per le altre lingue For andre språk Для других языках

Läs mer

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator Influensa A+B FIA Enbart för användning med Sofia analysator AVSEDD ANVÄNDNING Sofia influensa A+B FIA använder immunfluorescens för att upptäcka antigener för influensa A+B virus i preparat med pinnprov

Läs mer

Metodbeskrivning Strep A test, Innovacon

Metodbeskrivning Strep A test, Innovacon Metodbeskrivning Strep A test, Innovacon Förändring sedan föregående utgåva Under rubrik Provtagning/provhantering: Testet skall utföras omedelbart efter det att svalgprovet tagits, men finns inte den

Läs mer

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover Avsedd användning Aptima multitest provtagningskit för pinnprover för användning med Aptima-assays. Aptima multitest provtagningskit för pinnprover används av kliniker och vid patientinsamling av vaginala

Läs mer

Produktanvisningar NOW RSV. Test Kit EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS

Produktanvisningar NOW RSV. Test Kit EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS Produktanvisningar NOW RSV Test Kit EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS ANVÄNDNINGSOMRÅDE Binax NOW RSV Testet är ett snabbt immunkromatografiskt prov för kvalitativ detektion

Läs mer

Analysutförande 1. Märk upp extraktionsröret med patientidentitet och placera röret i provrörsstället.

Analysutförande 1. Märk upp extraktionsröret med patientidentitet och placera röret i provrörsstället. sida 1 (6) Provmaterial Typ av provmaterial Skrap från tonsiller, bakre svalg och ev. vita fläckar i tonsillområdet. Typ av provrör och tillsatser Steril provtagningspinne som medföljer kitet. Provberedning

Läs mer

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010. EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin.

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010. EQUALIS-representanter Eva Burman, Karin Dahlin-Robertsson och Keng-Ling Wallin. Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2010 Kåre Bondesson Uppsala Maria Brytting Stockholm (SMI) Eva Hedvall Malmö Torbjörn Kjerstadius Karlstad Ilona Lewensohn-Fuchs Stockholm Inger Ljungström Stockholm

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning

Läs mer

TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY

TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY TABLE 1. BACTERIA COMMONLY FOUND ON THE SURFACES OF THE HUMAN BODY Sk Conjuncti No Phary Mou Lower Anterior Vagi BACTERIUM in va se nx th Intestine urethra na Staphylococcus epidermidis (1) ++ + ++ ++

Läs mer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Läkaranvisningar PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Anvisningar 1. Det kan underlätta att be patienten dricka rikligt med vatten (cirka 500

Läs mer

Rapport från 2015 års ringtest för kliniska mastiter

Rapport från 2015 års ringtest för kliniska mastiter Rapport från 201 års ringtest för kliniska mastiter SAMMANFATTNING Det var ett stort intresse för årets ringtest med nästan dubbelt så många arbetsplatser som förra året. Det negativa provet och E coli

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia RSV FIA använder immunofluorescens för detektering av respiratorisk syncytialvirus (RSV) nukleoprotein-antigen direkt från nasofaryngeal

Läs mer

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT.

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT. För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-TT.610-SE-V5 Bruksanvisning Avsedd användning Reagenset T-Cell Xtend är avsett

Läs mer

Ringtesten bestod av 6 olika prover med olika mastitpatogener. I år hade vi valt att inrikta oss på grampositiva bakterier.

Ringtesten bestod av 6 olika prover med olika mastitpatogener. I år hade vi valt att inrikta oss på grampositiva bakterier. Rapport från 24 års ringtest för kliniska mastiter Ringtesten skickades ut till 27 arbetsplatser. Totalt svarade 48 personer från 26 olika arbetsplatser. De flesta arbetsplatser odlar ut sina prover på

Läs mer

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Indikation Graviditet Medicinskbakgrund Humant koriongonadotropin (hcg) är ett glykoproteinhormon som utsöndras av moderkakan när den utvecklas

Läs mer

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Siemens Anna Nilsson Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Elisabeth Galle-Österdahl Cecilia Junfors Pernilla Jörgensen Page 1 Njurfunktion Page 2 Njurfunktion

Läs mer

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Siemens Anna Nilsson Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Elisabeth Galle-Österdahl Cecilia Junfors Pernilla Jörgensen Page 1 Njurfunktion Page 2 Njurfunktion

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige

QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi

Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi Expertgruppen för medicinsk mikrobiologi 2012-13 Therese Bergstrand Kåre Bondesson Mia Brytting Eva Hedvall Torbjörn Kjerstadius Kerstin Malm Margareta Nordin Magnus Thore Christina Welinder-Olsson Stockholm

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER. Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet

ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER. Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet Mastit (juverinflammation) Är den mest förlustbringande sjukdomen bland Sveriges mjölkkor

Läs mer

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD David Nestor, Sara Thulin Hedberg, Paula Mölling & Martin Sundqvist Laboratoriemedicinska Länskliniken,

Läs mer

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Avsedd användning APTIMA unisex-pinnprovtagningssats

Läs mer

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Bruksanvisning Avsedd användning Leucosep-rör är avsedda att användas vid insamling och separation av perifera mononukleära celler

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Användarhandbok Innehållsförteckning Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Allmän information 3 Quidel kontaktinformation 3 Struktur 4 Handledarmeny Struktur 5 Etiketter

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen

Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Diagnostik allmänt Diagnoser baserar sig mycket på sjukdomens symptom, förlopp och sjukdomens utbreddhet i befolkningen Utifrån sjukdomens symptom och förlopp finns ofta ett antal möjliga bakterier (och

Läs mer

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08 Resistensdata Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 12 - Första halvåret 15 Urinodling Topplistor -Antal patienter med visst fynd Första halvåret 13 Första halvåret 15 Urinodling

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7

Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Urinprover med Clinitek Status+ & Multistix 7 Siemens Anna Nilsson Laboratoriemedicin, Klinisk kemi Elisabeth Galle-Österdahl Cecilia Junfors Pernilla Jörgensen Page 1 Clinitek Status+ Består av - instrument

Läs mer

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) 1 OCH Referenser. Jawas et al: Medical Microbiology. Delves, Martin, Burton and Roitt:

Läs mer

Tidig Graviditetstest Sticka

Tidig Graviditetstest Sticka SE Tidig Graviditetstest Sticka Bruksanvisning För hemmabruk. Version 1.0 SE 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidig Graviditetstest är ett snabbt graviditetstest som du själv lätt kan utföra. Testet

Läs mer

ANALYZER. Användarhandbok

ANALYZER. Användarhandbok ANALYZER Användarhandbok by Innehåll: Quidel Corporation Worldwide Headquarters 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com 858-552-1100 Allmän Information.................... 4 Kortfattade Varningar,

Läs mer

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet 18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet Christina.fjaeraa@kau.se 054-7001687 Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi.

Läs mer

BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE VITEK 2 Piperacillin/Tazobactam-Test

BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE VITEK 2 Piperacillin/Tazobactam-Test Bästa VITEK 2-kund, 2 BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE VITEK 2 Piperacillin/Tazobactam-Test, Göteborg 12 april, 2011 Med detta brev vill vi informera er som använder VITEK 2 AST-kort innehållande Piperacillin/Tazobactam

Läs mer

Provtagning för blododling, information till vårdenhet

Provtagning för blododling, information till vårdenhet sida 1 (6) Provtagning för blododling, information till vårdenhet Indikation Vid misstanke om bakteriemi/septikemi, meningit, pneumoni eller annan svår infektion. Förberedelser Remiss och etikett Ange

Läs mer

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Danderyds sjukhus Sammanställt av Aina Iversen, mikrobiolog Granskat av Christian Giske, bitr. överläkare Klinisk mikrobiologi, Solna 2011-09-15 Uppdaterad

Läs mer

Quantiferon-TB Gold Plus

Quantiferon-TB Gold Plus Quantiferon-TB Gold Plus Verifiering av metoden, svarsrutiner, problem och fallgropar Torbjörn Kjerstadius 2017-03-14 Vad är Quantiferon-TB Gold Plus? Quantiferon TB-Gold Plus (QFT) är en Interferon Gamma

Läs mer

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Förändring sedan förra utgåvan Då tidigare test (Clearview IM) utgått har ett nytt snabbtest, MNITOP OPTIMA IM, validerats vid klinisk mikrobiologi. Förändringar

Läs mer

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014.

1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN JULI-DECEMBER 2014. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden 20140701-20141231. Prover från ytliga lokaler på

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Tel: +46 31 68 58 58 Fax: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Våran referens.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE API

Läs mer

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20 Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus (MERS-CoV) reviderad version 2013-06-20 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om

Läs mer

System för blodsockerkontroll 5.2. mmol/l. Före måltid. Se inställningar. Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING

System för blodsockerkontroll 5.2. mmol/l. Före måltid. Se inställningar. Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING System för blodsockerkontroll 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Före måltid Se inställningar Använder endast Bayers Contour Next blodsockerteststickor BRUKSANVISNING AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next system

Läs mer

NOW Streptococcus pneumoniae Test

NOW Streptococcus pneumoniae Test Produktinstruktioner NOW Streptococcus pneumoniae Test För spårning av S. pneumoni antigen i urin och cerebrospinalvätska EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS AVSEDD ANVÄNDNING

Läs mer

Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå. Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016

Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå. Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016 Diagnostik av luftvägsinfektioner i Umeå Urban Kumlin Klinisk mikrobiologi Umeå 2016 Ökande behov av diagnostik vid luftvägsinfektion behandlingsmöjligheter ökande antibiotikaresistens allt fler immunsupprimerade

Läs mer

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET TEST AV ANTIMIKROBIELLA MEDEL Bilaga 3. Testning av antimikrobiella medel Staphylococcus sp. Hundar, katter Nötkreatur Svin Hästar ß-laktamastest* G-penicillin amoxicillinklavulansyra

Läs mer

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Södersjukhuset

Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Södersjukhuset Antibiotikaresistensstatisik Blododlingsfynd 2010 Södersjukhuset Sammanställt av Inga Fröding, ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Huddinge, 20120113 Granskat av Christian Giske, bitr. överläkare Klinisk

Läs mer

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Användarhandbok L010108(03) 2013-09 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING BD Veritor System Reader (Avläsare för BD Veritor-systemet) är avsedd att användas med BD Veritor System Test Kit Devices

Läs mer

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske

Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske Diagnostik vid bakteriella infektioner Christian G. Giske Påvisande av bakterier För diagnostik av bakteriella infektioner använder mikrobiologiska laboratorier olika metoder Odling av bakterier mikroskopi

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650 2014-02-04 BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650 , Syftet med detta

Läs mer

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se STRAMA aktuellt Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Vem/Vad styr oss? 98/79/EG - IVD direktivet Lagen (1993:584)

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015.

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden januari till och med juni 2015. Prover från ytliga

Läs mer

EZ-PEC Microorganisms

EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms-preparat tillhandahåller kvantitativa experiment för testning av både antimikrobiell verkan och konserveringsmedlets effektivitet. AVSEDD ANVÄNDNING EZ-PEC (Preservative

Läs mer

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent alirokumab alirokumab PRALUENT (alirokumab), Rx, (EF) C10B, förfyllda pennor 75 mg och 150 mg. Indikation: Praluent är indicerat hos vuxna med

Läs mer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. - [SE] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning...

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Viscotears 2 mg/ml ögongel, endosbehållare Karbomer Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

artus EBV QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analytisk sensitivitet plasma artus EBV QS-RGQ Kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analytisk sensitivitet plasma artus EBV QS-RGQ Kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ Kit Prestandaegenskaper artus EBV QS-RGQ Kit, Version 1, 4501363 Verificar a disponibilidade de novas revisões de rotulagem electrónica em www.qiagen.com/products/artuscmvpcrkitce.aspx

Läs mer

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen.

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen. I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen Vad är sjukdom? och hur bedriver vi bäst det diagnostiska arbetet? Trygg diagnostisk strategi

Läs mer

emboliserande läkemedelseluerande partikel STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE-PYROGEN

emboliserande läkemedelseluerande partikel STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE-PYROGEN BRUKSANVISNING DC Bead M1 emboliserande läkemedelseluerande partikel STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE-PYROGEN BESKRIVNING: DC Bead M1 M1, tillverkas av DC Bead M1 kan binda och eluera irinotekan och

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 13 C-urea 50 mg, anrikad stabil isotop. För fullständig förteckning över

Läs mer

IBDoc Calprotectin-test

IBDoc Calprotectin-test IBDoc Calprotectin-test Bruksanvisning Patienter och icke professionella användare LF-IBDOC8 8 testet Version 2.0: 25-03-2015 BÜHLMANN Laboratories AG Telefon +41 61 487 12 12 Baselstrasse 55 Faxbeställningar

Läs mer

Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år

Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år Katarina Hedin, MD Specialist i allmänmedicin FoU Kronoberg Landstinget Kronoberg Institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Utfärdad den 21 mars 1988 AFS 1988:1 2 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer.

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer. UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11 Institutionen för molekylärbiologi RUT10 - Biomedicinsk vetenskap I FÄRGNING OCH MIKROSKOPERING AV MIKROORGANISMER Målsättning Att använda metoder för direkt observation av

Läs mer

U-Testremsa Multistix på Clinitek Status+, maskinell avläsning Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet

U-Testremsa Multistix på Clinitek Status+, maskinell avläsning Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet 1(6) U-Testremsa Multistix på Clinitek Status+, maskinell avläsning Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet Vid användning av avläsaren Clinitek Status + kan testremsa Multistix 7, Multistix 5 och

Läs mer

SKandinavisk Utprövning av laboratorieutrustning för Primärvården. Elisabet Eriksson Boija, Equalis SKUP-koordinator i Sverige

SKandinavisk Utprövning av laboratorieutrustning för Primärvården. Elisabet Eriksson Boija, Equalis SKUP-koordinator i Sverige SKandinavisk Utprövning av laboratorieutrustning för Primärvården Elisabet Eriksson Boija, Equalis SKUP-koordinator i Sverige SKUP-fakta Grundat 1997, norskt initiativ Samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Porcilis PCV M Hyo, injektionsvätska, emulsion för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Nobivac L4, injektionsvätska, suspension för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (1 ml) innehåller: Aktiva substanser:

Läs mer

Biosäkerhet för nya virus och lite annat lokala erfarenheter. Maria Rotzén Östlund Områdeschef, Klinisk mikrobiologi, Karolinska, Solna

Biosäkerhet för nya virus och lite annat lokala erfarenheter. Maria Rotzén Östlund Områdeschef, Klinisk mikrobiologi, Karolinska, Solna Biosäkerhet för nya virus och lite annat lokala erfarenheter Maria Rotzén Östlund Områdeschef, Klinisk mikrobiologi, Karolinska, Solna Vad ska jag tala om? Inledning Nya luftvägsvirus Exempel på samarbeten

Läs mer

TROMBOCYT-ORIENTERAD INHIBITION AV NY TIA OCH MINDRE ISCHEMISK STROKE TIA AND MINOR ISCHEMIC STROKE)

TROMBOCYT-ORIENTERAD INHIBITION AV NY TIA OCH MINDRE ISCHEMISK STROKE TIA AND MINOR ISCHEMIC STROKE) TROMBOCYT-ORIENTERAD INHIBITION AV NY TIA OCH MINDRE ISCHEMISK STROKE (PLATELET-ORIENTED INHIBITION IN NEW TIA AND MINOR ISCHEMIC STROKE) PROTOKOLL FÖR BIOMARKÖRUNDERSTUDIE BLODPROVSTAGNING OUS-protokoll

Läs mer

Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske

Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske Sammanfattning Generellt är antibiotikaresistensnivån relativt låg bland kliniska bakterieisolat

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4).

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Donaxyl 10 mg vaginaltabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Läs instruktionerna noggrant före användning. INNEHÅLL: Ägglossningstest, 7 teststickor, Bruksanvisning

Läs instruktionerna noggrant före användning. INNEHÅLL: Ägglossningstest, 7 teststickor, Bruksanvisning Digital Ägglossningstest Läs instruktionerna noggrant före användning. INNEHÅLL: Ägglossningstest, 7 teststickor, Bruksanvisning OBS!: Teststickan ska sitta fast i anordningen under hela tiden för testet.

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Coxevac injektionsvätska, suspension för nötkreatur och get 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller Aktiv substans:

Läs mer

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar)

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 2016-10-07 Sida 1 (5) Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 1. Vilken av följande mikrobiologiska analyser används INTE för att diagnostisera legionella? a. Blododling b. Sputumodling c. PCR på sputum

Läs mer

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet 1(5) Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet HbA1c eller glykerat hemoglobin är en hemoglobinvariant som bildas då glukos i blodet långsamt binds till Hb och som återspeglar medelkoncentrationen

Läs mer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renad matrissubstans för matrisstödd laserdesorption och laserjonisering med löptidsmätt masspektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter är utformade för att stödja

Läs mer

Meddelande 1/2013. U-Proteinprofil ersätter Pt(U)-Proteinfraktioner fr o m 2012-02-13

Meddelande 1/2013. U-Proteinprofil ersätter Pt(U)-Proteinfraktioner fr o m 2012-02-13 Datum 2013-01-28 Meddelande 1/2013 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk kemi U-Proteinprofil ersätter Pt(U)-Proteinfraktioner fr o m 2012-02-13 U-Proteinprofil är, liksom den hittills använda

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer