undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "undantagsintyg. kommer t ska snabb 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep Sida 1 av 20"

Transkript

1 ENDAST FÖR ANVÄNDNING MED SOFIA CLIA komplexitet: Undantaget Endast för användning in vitro; Receptbelagt läkemedel Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta test i en CLIA undantagen miljö. Detta test kan användas av laboratorier som utför tester av måttlig och hög komplexitet. Kontakta ditt landsting för att erhålla ett undantagsintyg. Övrig information om CLIA undantag finns på Centers for Medicare och Medicaids hemsida eller fås från landstinget. Underlåtenhet att följa instruktionerna eller modifiering av testsystemets instruktioner kommer att resultera i att testet inte längre uppfyller kraven för undantagsintyg. AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A+ FIA detekterar antigener mot grupp A streptokocker från halsstickor från patienter med tecken och symtom på faryngit, som till exempel halsont. Alla negativa testresultat t ska bekräftas med bakterieodling eftersom negativa resultat inte utesluter infektion med grupp A streptokocker och bör inte utgöra enda grund för behandling. Testet är avsett för yrkesmässig användning och laboratorieanvändning som ett hjälpmedel vid diagnos av grupp A streptokockinfektion. SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING Grupp A streptokocker är en av de vanligaste orsakerna till akut infektion i övre luftvägarna. Tidig diagnos och behandling av faryngit orsakad av grupp A streptokocker har visat sig minska symtomens svårighetsgrad och allvarliga komplikationer, som till exempel reumatisk feber och glomerulonefrit. 1, 2 De primära metoderna för att identifiera arterr av grupp A streptokocker är användning av odling, immunologiska och/eller molekylära metoder. Konventionella metoder för identifiering av gruppp A streptokocker från halsstickor innebär odling, isolering och efterföljande identifiering av levande patogen, vilket kräver 24 till 48 timmar eller mer för att ge resultat. 3, 4 Tester för snabb detektering av antigen, som till exempel Sofia Strep A+ FIA, är ett av de mest använda diagnostiskaa hjälpmedlen för grupp A streptokocker, på grund av att det har en snabb körtid och att det är enkelt att använda. Den senaste tiden har ettt antal nya in vitro tester för diagnostik som använder molekylbaserade tekniker för förstärkning av nukleinsyra blivit tillgängliga. Dessa identifierar grupp A streptokocker med hög noggrannhet betydligt snabbare än 24 timmar. TESTPRINCIP Sofia Strep A+ FIA utnyttjar immunofluorescensteknik som används tillsammans med Sofia analysatorn (Sofia) för att detektera grupp A streptokockantigen. Sofia Strep A+ FIA Sida 1 av 20

2 Sofia Strep A+ FIA utför extraktion av antigenkomponenterna i grupp A streptokockbakterier (GAS). Patientstickprovet placeras i reagensröret med reagenslösningen, varvid bakterieantigener extraheras, vilket gör dem mer tillgängliga för de specifika antikropparna. En alikvot av det extraherade provet dispenseras i kassettens provbrunn. Från provbrunnen vandrar provet genom en testremsa som innehåller olika unika kemiska miljöer. Om det finns antigener för grupp A streptokocker kommer dessa att bindas av antikroppar kopplade till fluorescerande mikropartiklar som vandrar genom testremsan. De fluorescerande mikropartiklar som innehåller bundet antigen kommer att fångas av antikropparna vid en bestämd plats på testremsan, där de detekteras av Sofia. Om inga antigener finns kommer de fluorescerande mikropartiklarna inte att fångas av infångningsantikropparna och heller inte detekteras av Sofia. Obs! När provet har placerats i kassetten, placeras kassetten direkt i Sofia för automatisk planerad utveckling (GÅ IFRÅN läge). Sofia skannar, mäter och tolkar immunofluorescenssignalerna med hjälp av metodspecifika algoritmer. Sofia visar testresultaten (positivt, negativt eller ogiltigt) på skärmen. Resultaten kan även skrivas ut automatiskt på en inbyggd skrivare om det alternativet har valts eller skickas via en LIS anslutning. REAGENS OCH MATERIAL SOM MEDFÖLJER Kit med 25 tester: Individuellt förpackade testkassetter (25): Polyklonala kaninantikroppar mot grupp A streptokocker Reagensrör (25) Reagenslösningsflaskor (25): 4 M natriumnitrit och 0,4 N saltsyra i glasampull Sterila halsstickor i rayon (25) Fixerade volympipetter, 120 µl (25) Positiv kontrollsticka (1): Stickan är belagd med värmeinaktiverade, icke smittsamma grupp A streptokocker Negativ kontrollsticka (1): Stickan är belagd med värmeinaktiverade, icke smittsamma grupp C streptokocker Bipacksedel (1) Snabbreferens (1) QC kort (på kartongen) Skrivarpapper (1) MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I KITET Sofia Kalibreringskassett (medföljer Sofia installationspaketet) Timer eller klocka VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER För in vitro diagnostiskt bruk. Använd inte kitets innehåll efter det utgångsdatum som anges på förpackningens utsida. Använd lämpliga försiktighetsåtgärder vid insamling, hantering, förvaring och avfallshantering av patientprover och använt kitinnehåll. 5 Användning av nitrilgummihandskar eller latexhandskar (eller liknande) rekommenderas vid hantering av patientprover. 5 Sofia Strep A+ FIA Sida 2 av 20

3 Kassera behållare och använt innehåll enligt gällande nationella och lokala bestämmelser. Återanvänd inte använda kassetter, reagensrör, fixerade volympipetter, lösningar eller kontrollstickor. Kalibreringskassetten måste förvaras i det medföljande fodralet mellan varje användning. För att få korrekta resultat måste anvisningarna på bipacksedeln följas. Otillräcklig eller olämplig provtagning, förvaring och transport kan ge felaktiga testresultat. Provtagningsförfarande och hanteringsrutiner kräver särskild utbildning och handledning. Använd de rayontäckta stickor som medföljer denna analys för insamling av halsprover. De anspråk på prestanda som anges i avsnittet Prestandaegenskaper erhölls med de stickor som medföljde kitet. Använd inte stickor med kalciumalginat, bomullstoppar eller träskaft. Användaren får aldrig öppna foliepåsen runt testkassetten så att den utsätts för omgivande miljö innan kassetten är klar för omgående bruk. Kassera och använd inte skadade kassetter eller skadat material. Reagenslösningen innehåller en sur lösning. Om lösningen kommer i kontakt med huden eller ögonen ska du spola med rikliga mängder vatten. För mer information, se det säkerhetsdatablad som finns på quidel.com. Reagenslösningsflaskan innehåller glas; bryt den försiktigt och kläm endast ihop en gång för att bryta ampullen. Om reagenslösningsflaskan saknar glasampullen, om lösningen är grön innan ampullen bryts eller om lösningen inte blir grön efter att glaset bryts och skakas, ska den kasseras och en annan reagenslösningsflaska ska användas. Häll inte prover från reagensröret i testkassettens provbrunn. Använd medföljande 120 µl fixerad volympipett för att tillsätta provet till testkassetten. Sofia Strep A+ FIA kommer automatiskt att tvingas till GÅ IFRÅN läget när det sätts in i Sofia. Låt INTE testkassetten utvecklas på bänken eller ovanpå disken innan kassetten placeras i Sofia. Skriv inte på kassettens streckkod. Den används av Sofia för att identifiera den typ av test som körs samt kassettens utgångsdatum. Försök inte skanna en kassett mer än en gång. Streckkoden på kassetten innehåller en unik identifieringskod som förhindrar Sofia från att utföra en andra läsning på en tidigare skannad kassett. Om en kassett skannas mer än en gång på samma Sofia visas ett felmeddelande. Eftersom detekteringsreagensen är en fluorescent sammansättning bildas inga synliga resultat på testremsan. Sofia måste användas för resultattolkning. KITETS FÖRVARING OCH HÅLLBARHET Förvara kitet i rumstemperatur, C (59 86 F), i skydd mot direkt solljus. Kitets innehåll är stabilt fram till det utgångsdatum som är tryckt på ytterförpackningen. Får ej frysas. KVALITETSKONTROLL Det finns tre typer av kvalitetskontroller för Sofia och Strep A+ FIA: Sofia kalibreringskontrollprocedur, inbyggda procedurkontrollsfunktioner och externa kontroller. Sofia kalibreringskontrollprocedur OBS! Detta är en procedur för kalibreringskontroll. Kalibreringskontrollproceduren bör utföras var 30:e dag. Sofia är lätt att ställa in för att påminna användaren om att slutföra kalibreringskontrollproceduren. Sofia Strep A+ FIA Sida 3 av 20

4 Kalibreringskontrollenn är en nödvändig funktion som kontrollerar Sofias optik och beräkningssystem med användning av en speciell kalibreringskassett. Denna kalibreringskassett medföljer Sofias installationspaket. Se användarhandboken för Sofia för detaljer om kalibreringskontrollproceduren. Viktigt: Se till att kalibreringskassetten förvaras i det medföljandee fodralet mellan varje användning för att skydda den mot ljus. 1. För att kontrollera kalibreringen av Sofia, välj Kalibrering i huvudmenyn. 2. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofia och stäng lådan. Sofia utför kalibreringskontrollen automatiskt utan att någon åtgärd krävs från användaren. Sofia visar när kalibreringskontrollen är klar. Välj OK för att återgåå till huvudmenyn. OBS! Om kalibreringskontrollen inte godkänns, meddela platsarbetsledaren och kontakta Quidels tekniska service för hjälp måndag till fredag kl till Stillahavstid på (i USA); (utanför USA); Fax: ; (kundtjänst); (teknisk service); eller kontakta din lokala återförsäljare. Inbyggda procedurkontroller Sofia Strep A+ FIA innehåller två inbyggda procedurkontrollsfunktioner. Tillverkarens rekommendation för daglig kontroll är att dokumentera dessa inbyggda procedurkontroller för det första provet som analyserass varje dag. Sofia Strep A+ FIA Sida 4 av 20

5 En kontroll av extraktionsproceduren ges genom en färgförändring från klart till grönt medan reagenslösningen blandas. Färgförändringen är en indikation på reagenslösningens integritet och även en indikation på att extraktionsproceduren utfördes korrekt. Varje gångg ett test körs i Sofia, tolkas procedurkontroller i testkassetten av Sofia och resultatet visas på Sofias skärm. Denna information loggas automatiskt i Sofia med varje testresultat. Ett giltigt resultat som erhållits med procedurkontrollerna visar att det extraherade provet flödade på rätt sätt och att kassettens funktionella integritet bibehölls. Denna procedurkontroll tolkas av Sofia när kassetten har utvecklats i 5 minuter. Om provet inte har flödat korrekt kommer Sofia att indikera att resultatet är ogiltigt. Om detta inträffar ska du se över proceduren och upprepa testet med ett nytt patientprov och en ny testkassett. Exempel: resultat. Displayen visar ett ogiltigt Extern kvalitetskontroll Externa kontroller kan också användas för att visa att reagensernaa och analysproceduren fungerar korrekt. Quidel rekommenderar att man kör positiva och negativa kontroller: en gång för varje outbildad operatörr en gång för varje ny kitleverans förutsatt att vart och ett av de olika partierna som ingår i leveransen testas enligt vad dina interna kvalitetskontrollprocedurer därutöver finner nödvändigt och i enlighet med lokala och statliga bestämmelser eller ackrediteringskrav. För att testa externa kontroller, måste användaren först välja Kör QC på Sofias huvudmeny. Sedan, när du uppmanas, skannaa QC kortet (finns på kitförpackningen). Detta kort innehåller information som är specifik för just denna kit lot, inklusive lotnummer och utgångsdatum. Externa positiva och negativa kontrollstickor följer med kitet och ska testas enligt den testprocedur som anges i denna bipacksedel eller i snabbreferensen. Det positiva kontrolltestet måste köras före det negativa kontrolltestet. När QC körningen är klar kommer varje resultat att visas som Godkänd eller Underkänd för den positiva kontrollen och den negativa kontrollen. Utför inte patienttester eller rapportera resultat för patientprov om något av QC testresultaten underkänns. Upprepa testet eller kontakta Quidels tekniska service innan du testar patientprover. Sofia Strep A+ FIA Sida 5 av 20

6 Om både de positiva och negativa kontrollerna underkänns, upprepa testerna en andra gång med nya positiva och negativa kontroller. Om endast en enskild kontroll underkänns, kan användaren välja att upprepa både de positiva och negativa kontrollerna ELLER att endast upprepa den kontroll som underkänts. Användaren kan välja Hoppa över på Sofia displayen för att hoppa över det kontrolltest som tidigare godkänts. QC resultaten visar ett kontrolltest som hoppats över som okänt. Ytterligare externa kontrollstickor kan erhållas separat genom att kontakta Quidels kundtjänst på (inom USA) eller (utanför USA). PROVTAGNING Använd de rayontäckta stickorna som medföljer kitet för insamling av halsprover. Insamla halsprover enligt gängse kliniska metoder. Tryck ner tungan med en tungspatel eller sked. Gnid stickan mot tonsillerna och bakre delen av svalget. Konsultera standardreferensprocedurer, som till exempel den insamlingsmetod som beskrivs av Facklam. 6 PROVTRANSPORT OCH LAGRING Det rekommenderas att provstickorna bearbetas så snart som möjligt efter provtagningen. Stickorna kan förvaras i ett rent och torrt plaströr eller en hylsa i upp till 24 timmar vid rumstemperatur (23 C) eller i kylskåp 2 8 C) i upp till 48 timmar. Om odling önskas, samla in två halsstickprov en sticka för testning med Sofia Strep A+ FIA och den andra stickan för odling. TESTPROCEDUR Viktigt: Alla kliniska prover och allt testmaterial måste ha rumstemperatur innan testet startas. Använd inte reagenslösningen om den är grön innan glasampullen bryts eller om den inte blir grön efter att glasampullen bryts. Låt inte kassetten utvecklas på bänken eller ovanpå disken innan kassetten placeras i Sofia. Obs! Sofia Strep A+ FIA kommer automatiskt att köras i GÅ IFRÅN läge i Sofia när en förberedd testkassett sätts i. Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum på ytterförpackningen före användningen. Använd inte någon testkassett efter det utgångsdatum som anges på etiketten. 1. Tryck EN GÅNG för att bryta glasampullen inuti reagenslösningsflaskan innan du ska köra analysen. Sofia Strep A+ FIA Sida 6 av 20

7 2. Skaka reagenslösningsflaskan ordentligt 5 gånger för att blanda lösningarna. Lösningen ska bli grön efter att ampullen har brutits. 3. Tillsätt reagens: a) Knacka eller skaka reagenslösningsflaskan så att all vätska finns på botten. b) Vrid av fliken. c) Häll långsamt i reagenslösningen i reagensröret upp till fyllnadslinjen. 4. Lägg patientstickprovet i reagensröret. Blanda lösningarna ordentligt genom att doppa stickan upp och ner i röret 5 gånger. OBS! Bäst resultat erhålls när provet extraheras ordentligt i lösningen. 5. Låt stickan stå i reagensröret i 1 minut. 6. Blanda lösningen ordentligt igen genom att doppa stickan 5 gånger upp och ner i röret. 7. Pressa ut så mycket vätska som möjligt från stickan genom att klämma ihop sidorna på röret när stickan dras ut med en helt vridande rörelse. Kassera stickan i enlighet med bestämmelserna för kassering av miljöfarligt avfall. Sofia Strep A+ FIA Sida 7 av 20

8 8. Fyll den medföljande klara 120 μl fixerade volympipetten med provet: För attt fylla den fixerade volympipetten med provet: a) Kläm ihop den översta blåsan ORDENTLIGT och placera pipettspetsen i provet. c) När pipettspetsen fortfarande befinner sig i provet, släppp långsamt trycket på den översta blåsan för att fylla pipetten. 9. Töm pipettens innehåll i provbrunnen genom att klämma ihop den översta blåsan ordentligt. Extra vätskerester i överflödesanspänningen lämnas kvar. OBS! Den fixeradee volympipetten är utformad för att samla in och dispensera rätt mängd av patientprovet. Kassera pipetten tillsammans med miljöfarligt avfall. ANVÄNDA SOFIA Se användarhandboken för Sofia för driftsinstruktioner. 10. Välj Kör test från huvudmenyn på Sofia. 11. Ange användar ID med hjälp av den handhållna streckkodsläsaren eller ange data manuellt med knappsatsen. OBS! Om du av misstag skannar in fel streckkod ska du använda piltangenterna på Sofia för att markera fältet på nytt, och skanna om med rätt streckkod. Den föregående koden kommer att skrivass över med korrekt streckkod. Sofia Strep A+ FIA Sida 8 av 20

9 12. Ange patient ID eller ordernummer med hjälp av den handhållna streckkodsläsaren eller ange data manuellt med knappsatsen. 13. Tryck på Starta test så öppnas lådan på Sofia automatiskt. Obs! Oavsett aktuellt valt läge kommer Sofia Strep A+ FIA automatiskt attt tvingas in i GÅ IFRÅN läget när testkassetten sätts i och lådan stängs. 14. Sätt i patientprovskassetten i lådan och stäng lådan försiktigt. 15. Sofia startar automatiskt i GÅ IFRÅN läget och visar förloppet som i exemplet nedan. Testresultaten kommer att visas på skärmen i cirka 5 minuter. Se avsnittet Tolkning av resultat. Sofia Strep A+ FIA Sida 9 av 20

10 Exempel: Denna display visar att det återstår 4 minuter och 13 sekunder av testet. TOLKNING AV RESULTAT När testet är klart kommer resultaten att visas på Sofia skärmen. Resultaten kan skrivas ut automatiskt på den inbyggda skrivaren om det alternativet har valts. Testlinjerna är fluorescerande och kommer aldrig att vara synliga för blotta ögat. Skärmen på Sofia visar resultaten för procedurkontrollen som giltigt eller ogiltigt och kommer att ange ett positivt eller negativt resultat för Strep A. Om procedurkontrollen visar ogiltigt ska testet göras om med ett nytt patientprov och en ny testkassett. Mätarens display Strep A: Positivt Strep A: Negativt Strep A: Ogiltigt Procedurkontroll: Ogiltigt Tolkning Positivt test för Strep A (förekomst av Strep A- antigen) Negativt test för Strep A (inget antigen detekterat) Resultat ogiltigt ( upprepa testet) Positiva resultat: Exempel: Denna display visar ett giltigtt positivt resultat för Strep A. Sofia Strep A+ FIA Sida 10 av 20

11 Negativa resultat: Exempel: Denna display visar ett giltigtt negativt resultat för Strep A. Ogiltiga resultat: Exempel: Detta resultat. resultat visar ett ogiltigt Ogiltigt resultat: Om testet är ogiltigt ska ett nytt test göras med ett nytt patientprov och en ny testkassett. BEGRÄNSNINGAR Innehållet i detta kit ska användas för kvalitativ detektering av grupp A streptokockantigener från halssticksprover. Testet detekterar både livskraftiga och ej livskraftiga grupp A streptokockbakterier och kan ge ett positivt resultat utan levande organismer. Luftvägsinfektioner, inklusive faryngit, kan orsakas av streptokocker från andra serogrupper än grupp A, och även av andra patogener. Sofia Strep A+ FIA kommer inte att skilja mellan asymtomatiska bärare av grupp A streptokocker och dem som uppvisar streptokockinfektion. 7 Ett negativt testresultat kan uppstå om nivån av antigen i ett prov är under detekteringsgränsen för testet eller om provet samlades in, transporterades eller förvarades felaktigt. Underlåtenhet attt följa testproceduren kan påverka testets prestanda negativt och/ eller göra testresultatet ogiltigt. För patienter med symtom och ett negativt antigentest bör en uppföljande odling göras. 1 Testresultaten måste utvärderas tillsammans med andra kliniska data som finns tillgängliga för läkaren. Ett negativt testresultat utesluter inte andra möjliga infektioner. Ett positivt testresultat utesluter inte koinfektioner med andraa patogener. Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus parasanginis, Streptokocker grupp C, D och F, Sofia Strep A+ FIA Sida 11 av 20

12 Adenovirus typ 1 och 3, Epstein Barrvirus samt påssjuka (Enders) kan interferera med denna analys. Blod, mucin och Doritos chips med nachosmak kan interferera med analysen. FÖRVÄNTADE VÄRDEN Grupp A streptokockbakterier svarar för omkring 19 % av alla infektioner i övre luftvägarna. 8 Infektion är vanligast på vintern och under den tidiga våren och de flesta fallen uppstår hos patienter som bor i tätbefolkade områden. I överensstämmelse med dessa siffror visade sig, i den kliniska multicenterstudie som genomfördes av Quidel under 2014, 21 % (175/851) av patienterna med faryngit ha positiva odlingar för grupp A streptokocker. Nästan hälften av dessa individer, 45 %, var män. Individerna var mellan 3 och 76 år och 80 % (685/851) var barn (3 till 17 år). PRESTANDAEGENSKAPER Sofia Strep A+ FIA:s prestanda jämfört med cellodling och jämfört med cellodling analyserad med PCR Prestandan för Sofia Strep A+ FIA jämfördes med vanliga bakterieodlingar och identifiering och en av FDA godkänd grupp A streptokockanalys med RT PCR i en klinisk multicenterstudie. Denna studie utfördes av outbildad hälsovårdspersonal under 2014 vid 7 olika CLIA undantagna platser i olika geografiska områden inom USA. I denna point of care (POC) multicenterfältstudie togs två (2) halsstickor från åttahundrafemtioen (851) patienter med symtom som tydde på bakteriell faryngit. En halssticka testades färsk vid den CLIA undantagna platsen i Sofia Strep A+ FIA. En andra sticka placerades i transportmedium och transporterades på kylda ispackar till ett centralt referenslaboratorium. Stickan ströks ut på en fårblodsagarplatta (SBA) och odlades under upp till 48 timmar. En del av transportmediet testades därefter i PCR analysen. Prestandan för Sofia Strep A+ FIA fastställdes genom jämförelse av resultatet från det snabba FIA testet med det motsvarande resultatet från odlingen (tabell 1) med PCR disharmonisk upplösning i fotnoterna. Tabell 1 Sofia Strep A+ FIA:s prestanda jämfört med odling Odling Sensitivitet = 93,7 % (164/175) Pos Neg (95 % KI = 89,1 96,5 %) Sofia Pos * Specificitet = 94,4 % (638/676) Sofia Neg 11** 638 (95 % KI = 92,4 95,9 %) Totalt: PPV = 81,2 % (164/202) NPV = 98,3 % (638/649) *Av de 38 disharmoniska proverna var 24 prover positiva för GAS när de testades med en av FDA godkänd molekylär anordning och 14 var negativa. **Av de 11 disharmoniska proverna var 3 negativa när de testades med en av FDA godkänd molekylär anordning och 8 var positiva. Studier på reproducerbarhet Sofia Strep A+ FIA:s reproducerbarhet har utvärderats vid 3 olika laboratorier. Två olika operatörer vid var och en av klinikerna testade en serie kodade, planerade prover som förberetts i negativ klinisk matris, omfattande alltifrån negativa (inga bakterier) till måttligt positiva (3 x LOD) grupp A streptokocker. Överensstämmelsen mellan laboratorier (tabell 2) för negativa prov var Sofia Strep A+ FIA Sida 12 av 20

13 % och % för positiva prov. Överensstämmelsen inom laboratoriet (tabell 3) för alla prover låg mellan %. Tabell 2 Sofia Strep A+ FIA:s överensstämmelse mellan laboratorier gällande reproducerbarhetsstudie Klinik Negativ* (C 0 ) Hög negativ* (C 5 ) Låg positiv** (C 95 ) Måttligt positiv** (C 100 ) 1 30/30 27/30 27/30 30/ /30 29/30 23/30 30/ /30 25/30 28/30 30/30 Totalt 90/90 81/90 78/90 90/90 % total överensstämmelse (95 % KI) *Inga bakterier detekterade/totalt **Bakterier detekterade/totalt 100 % (95,9 100,0 %) 90 % (82,1 94,7 %) 87 % (78,1 92,2 %) 100 % (95,9 100,0 %) Tabell 3 Sofia Strep A+ FIA:s överensstämmelse inom laboratoriet gällande reproducerbarhetsstudie Klinik Negativ* (C 0 ) Hög negativ* (C 5 ) Låg positiv** (C 95 ) Måttl. positiv** (C 100 ) 1 30/30 27/30 27/30 30/ /30 29/30 23/30 30/ /30 25/30 28/30 30/30 *Inga bakterier detekterade/totalt **Bakterier detekterade/totalt % total överensstämmelse (95 % KI) 95 % (114/120) (89,5 97,7 %) 93 % (112/120) (87,4 96,6 %) 94 % (113/120) (88,5 97,2 %) Detekteringsgräns Detekteringsgränsen (LOD) för Sofia Strep A+ FIA bestämdes med 3 stammar av grupp A Streptococcus pyogenes. LOD varierade mellan 2,76E+03 och 8,13E+03 kolonibildande enheter (cfu)/test (tabell 4). Tabell 4 Detektionsgränser för Sofia Strep A+ FIA Stam Bruno [CIP ] CDC SS 1402 CDC SS 1460 Minsta detekterbara nivå* 4,00E+03 cfu/test 8,13E+03 cfu/test 2,76E+03 cfu/test cfu/test = kolonibildande enheter/test *Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakterieodling och koloniräkningen för att ge cfu/test. Sofia Strep A+ FIA Sida 13 av 20

14 Analytisk reaktivitet Analytisk reaktivitet för Sofia Strep A+ FIA påvisades med hjälp av 21 stammar av Streptococcus pyogenes grupp A som testades med 1,74E+04 kolonibildande enheter (cfu)/test (tabell 5). Tabell 5 Analytisk reaktivitet Streptococcus pyogenes stam Stam nr 1 (ATCC 19615) Stam nr 2 (ATCC ) Stam nr 3 (ATCC ) Stam nr 4 (kliniskt isolat 52123) Stam nr 5 (kliniskt isolat 52120) Stam nr 6 (kliniskt isolat 62055) Stam nr 7 (kliniskt isolat 52152) Stam nr 8 (kliniskt isolat 62092) Stam nr 9 (kliniskt isolat 52151) Stam nr 10 (ATCC ) Stam nr 11 (ATCC BAA 1315) Stam nr 12 (ATCC ) Stam nr 13 (ATCC 12203) Stam nr 14 (ATCC ) Stam nr 15 (kliniskt isolat 52154) Stam nr 16 (kliniskt isolat 5036) Stam nr 17 (kliniskt isolat 5095) Stam nr 18 (kliniskt isolat 5017) Stam nr 19 (kliniskt isolat 5060) Stam nr 20 (kliniskt isolat 5112) Stam nr 21 (kliniskt isolat 5008) Analytisk specificitet Korsreaktivitet Korsreaktiviteten för Sofia Strep A+ FIA utvärderades med totalt 61 bakteriella och fungala mikroorganismer som inte tillhör grupp A streptokocker samt 26 virusisolat. Inga av de mikroorganismer eller virus som listas nedan i tabell 6 visade några tecken på korsreaktivitet i analysen. Samma mikroorganismer och virus i tabell 6 blandades i förväg med grupp A streptokocker och testades i Sofia Strep A+ FIA. Sofia Strep A+ FIA Sida 14 av 20

15 Tabell 6 Korsreaktivitet Organism/virus Arcanobacterium haemolyticum Bacteroides fragilis Bordetella pertussis Candida albicans Corynebacterium diphtheriae Corynebacterium pseudodiphtheriticum* Enterococcus faecalis* Enterococcus faecium Escherichia coli Fusobacterium necrophorum Haemophilus influenzae Haemophilus parahaemolyticus Klebsiella pneumoniae Moraxella catarrhalis Neisseria gonorrhoeae Neisseria lactamica Neisseria meningitidis Neisseria sicca Neisseria subflava Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Staphylococcus aureus (gula stafylokocker)* Staphylococcus epidermidis Staphylococcus haemolyticus Staphylococcus intermedius Staphylococcus saprophyticus Streptococcus anginosus Streptococcus gordonii Streptococcus mitis Streptococcus mutans* Streptococcus oralis Streptococcus parasanguinis* Streptococcus pneumoniae Streptococcus salivarius Streptococcus sanguinis Grupp B streptokocker stam nr 1: Streptococcus agalactiae Testkoncentration** 3,00E+05 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 1,40E+06 cfu/test 1,50E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+05 cfu/test Sofia Strep A+ FIA Sida 15 av 20

16 Organism/virus Grupp B streptokocker stam nr 2 Grupp B streptokocker stam nr 3 Grupp B streptokocker stam nr 4 Grupp B streptokocker stam nr 5 Grupp C streptokocker stam nr 1 Grupp C streptokocker stam nr 2 Grupp C streptokocker stam nr 3 Grupp C streptokocker stam nr 4: Streptococcus dysgalactiae* Grupp C streptokocker stam nr 5 Grupp D streptokocker stam nr 1: Enterococcus casseliflavus Grupp D streptokocker stam nr 2 Grupp D streptokocker stam nr 3* Grupp D streptokocker stam nr 4: Enterococcus faecalis Grupp D streptokocker stam nr 5: Enterococcus faecalis Grupp F streptokocker stam nr 1 Grupp F streptokocker stam nr 2 Grupp F streptokocker stam nr 3 Grupp F streptokocker stam nr 4* Grupp F streptokocker stam nr 5 Grupp G streptokocker stam nr 1: Streptococcus dysgalactiae Grupp G streptokocker stam nr 2 Grupp G streptokocker stam nr 3 Grupp G streptokocker stam nr 4 Grupp G streptokocker stam nr 5 Adenovirus typ 1* Adenovirus typ 3* Adenovirus typ 4 Adenovirus typ 5 Adenovirus typ 11 Coronavirus 229E Coronavirus OC43 Coxsackievirus B5 (Faulkner) Cytomegalovirus (Towne) ECHO virus typ 3 Epstein Barrvirus (EBV)* Herpes Simplex virus 1 Herpes Simplex virus 2 Testkoncentration** 3,00E+05 cfu/test 1,00E+05 cfu/test 1,00E+06 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+11 TCID 50 /test 3,00E+05 TCID 50 /test 7,50E+03 TCID 50 /test 3,00E+05 TCID 50 /test 3,00E+06 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test 1,50E+04 TCID 50 /test 3,00E+07 genkopior/test Sofia Strep A+ FIA Sida 16 av 20

17 Organism/virus Influensa A/New Jersey/8/76 (H1N1) Influensa A/Victoria/3/75 (H3N2) Influensa B/Hong Kong/5/72 Influensa B/Panama/45/90 Influensa C/Taylor/1233/47 Mässling (Edmonston) Påssjuka (Enders)* Parainfluensavirus 1 Parainfluensavirus 2 Parainfluensavirus 3 Parainfluensavirus 4A Rhinovirus typ 2 Rhinovirus typ 15 Testkoncentration** 1,50E+04 TCID 50 /test 1,50E+04 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test 1,10E+05 TCID 50 /test 6,80E+05 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test cfu/test = kolonibildande enheter/test TCID50/test = 50 % vävnadsodling med smittsam dos *Denna organism/detta virus kan interferera med denna analys. **Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakterieodling och koloniräkningen för att ge cfu/test. Viruskoncentrationerna bestämdes enligt standard virologimetoder, Reed Muench. Interfererande ämnen Flera receptfria produkter, helblod, mucin och blodagar har utvärderats med Sofia Strep A+ FIA vid de nivåer som testades (tabell 7). Tabell 7 Interferenstester Ämne Crest Pro Health Deep Clean Mint Mouth wash (cetylpyridinklorid) Listerine Original Antiseptic Mouth wash (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol) Listerine Cool Mint Antiseptic Mouth wash (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol) RiteAid Sore throat relief (bensokain och mentol) Chloraseptic Max Sore Throat (fenol och glycerin) Dimetapp Children s Cold & Cough (bromfeniraminmaleat, dextrometorfanhydrobromid och fenylefrinhydroklorid) RiteAid Children s Cold & Allergy (bromfeniraminmaleat och fenylefrinhydroklorid) CVS Children s Cold & Cough DM (bromfeniraminmaleat, dextrometorfanhydrobromid och fenylefrinhydroklorid) RiteAid tussin cough&cold mucus relief CF (dextrometorfanhydrobromid, guaifenesin och fenylefrinhydroklorid) Robitussin Max Strength Multi Symptom CF Max (dextrometorfanhydrobromid, guaifenesin och fenylefrinhydroklorid) Robitussin Night Time Multi Symptom Cold CF (acetaminofen, difenhydraminhydroklorid och fenylefrinhydroklorid) Koncentration Sofia Strep A+ FIA Sida 17 av 20

18 Ämne Cepacol Sore Throat Cherry (bensokain och mentol) Halls Triple Soothing Action Cherry (mentol) Halls Triple Soothing Action Menthol lyptus (mentol) Ricola Natural Herb Cough Drops (mentol) Sucrets Complete Vapor Cherry (dykloninhydroklorid och mentol) Chloraseptic Sore Throat Cherry (fenol och glycerin) BreathSavers Spearmint (cetylpyridinklorid) Tic Tac freshmints (eukalyptol, mentol, metylsalicylat och tymol) Cheetos, Flaming Hot Doritos, nachosmak Färskt helblod Mucin Blodagar från får (5 % fårblod) Blodagar från häst (5 % hästblod) *Doritos med nachosmak interfererade vid 25 % w/v ** Färskt helblod interfererade vid 100 µl/sticka *** Submaxillärt mucin från nötkreatur interfererade vid 28,7 mg/ml Koncentration 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 12 % w/v 12 % w/v* 75 µl/sticka** 4,3 % w/v*** 24 % w/v 24 % w/v CLIA undantagsstudier En studie genomfördes för att visa att outbildade tilltänkta användare kan utföra testet konsekvent och exakt med hjälp av svagt reaktiva prover. Studien bestod av 3 olika CLIAundantagna platser där Sofia Strep A+ FIA utvärderades med hjälp av kodade, randomiserade paneler av simulerade prover, varav en svagt positiv (C 95 en koncentration vid analysens brytgräns) och en svagt negativ (C 5 en koncentration strax under analysens brytgräns). Två eller flera operatörer på varje plats (10 operatörer totalt) testade panelen på var och en av 10 dagar, som sträckte sig över en period på cirka 2 veckor. Prestandan för Sofia Strep A+ FIA med prover nära analysens brytgräns var acceptabel vid användning av outbildade tilltänkta användare. Den procentuella överensstämmelsen med förväntade resultat för varje prov visas i tabell 8. Tabell 8 Sofia Strep A+ FIA:s prestanda nära brytgränsen (alla platser) Provnivå Svagt positiv Strep A (C 95 ) Svagt negativ Strep A (C 5 ) *Bakterier detekterade/totalt **Inga bakterier detekterade/totalt Outbildade tilltänkta användare Procentuell överensstämmelse med 95 % konfidensintervall förväntade resultat 90 % (54/60)* 79,9 95,3 % 97 % (58/60)** 88,6 99,1 % HJÄLP Om du har några frågor angående användningen av denna produkt eller om du vill rapportera ett testsystemproblem, ring Quidels tekniska servicenummer (i USA) eller , måndag till fredag, från kl. 7:00 till 17:00, normaltid vid Stillahavskusten. Utanför Sofia Strep A+ FIA Sida 18 av 20

19 USA kan du kontakta din lokala återförsäljare eller com. Testsystemproblem kan även rapporteras till FDA genom rapporteringsprogrammet för MedWatch medicinska produkter (telefon: FDA 1088; fax: FDA 0178; REFERENSER 1. American Academy of Pediatrics. [Gruppp av streptokockinfektion]. I: Pickering L.K., Baker C.J., Kimberlin D.W., Long S.S., eds. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious Diseases. 28:e upplagan Elk Grove Village, IL: America Academy of Pediatrics; 2009: Youmans G.P., Paterson P.Y., and Sommer H.M., Upper Respiratory Tract Infection: General Considerations, in the Biological and Clinical Basis of Infectious Disease, W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1980, s Versalovic J., Carroll K.C., Jorgensen J.H., Funke G., Landry M.L., Warnock D.W., eds. Manual of Clinical Microbiology. 10:e upplagan ASM Press, Washington, DC. Kapitel 20, Streptococcus, 2011, s Youmans G.P., Paterson P.Y., and Sommers H.M. The Biological and Clinical Basis of Infectious Disease, 1975, s Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5:e upplagan. U.S. Department of Health and Human Services, CDC, NIH, Washington, DC (2007). 6. Facklam R.R. and Washingtonn J.A. Manual of Clinical Microbiology 5:e upplagan, 1991, s Rammelkamp C.H., Jr. Principles of Internal Medicine, 8:e upplagan, 1977, s Lauer B.A., Reller L.D., and Mirrett S., Journal of Clinical Microbiology, 17: , Sofia Strep A+ FIA 25 Test Sofia Strep A+ FIA 25 Test MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Quidel Corporation McKellar Court San Diego, CA USA quidel.com SV000 (03/15) Sofia Strep A+ FIA Sida 19 av 20

20 Sofia Strep A+ FIA Sida 20 av 20

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen.

Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik och används tillsammans med Sofia Analyzer för att detektera grupp A streptokockantigen. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA använder immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokocker, antigen från svalgprov med bomullstoppar eller

Läs mer

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand.

SAMMAN FATTNING CIP TESTPRINC. halsprover på. symtomen. efterföljande. e identifiering resultat. 3,4. Om det finns fluorescerand. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Strep A FIA utnyttjar immunofluorescensteknik för att detektera grupp A streptokockantigener från halsprover på symtomatiska patienter.

Läs mer

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV

under 7 år att erhålla Medicaids och direkt från äranalys. % 3, 5, 6 Sofia RSV Endast för användning med Sofia CLIA komplexitet: Måttlig för barn från 7 år till under 19 årr CLIA komplexitet: AVSTÅ för barn under 7 år Endast för in vitro Ett undantagsintyg krävs för att utföra detta

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer

AVSEDD ANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING TESTPRINCIP. Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer AVSEDD ANVÄNDNING Sofia Legionella FIA använder immunofluorescens för kvalitativ detektering av Legionella pneumophila serogrupp 1-antigen i humana urinprov.

Läs mer

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator

Influensa A+B FIA. Enbart för användning med Sofia analysator Influensa A+B FIA Enbart för användning med Sofia analysator AVSEDD ANVÄNDNING Sofia influensa A+B FIA använder immunfluorescens för att upptäcka antigener för influensa A+B virus i preparat med pinnprov

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING CLIA Complexity: WAIVED AVSEDD ANVÄNDNING QuickVue Influenza A+B test möjliggör en snabb, kvalitativ bestämning av influensa typ A och B-antigen direkt från prov från nässekret, nasopharynxprov, nässköljning

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Användarhandbok Innehållsförteckning Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Allmän information 3 Quidel kontaktinformation 3 Struktur 4 Handledarmeny Struktur 5 Etiketter

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

ANALYZER. Användarhandbok

ANALYZER. Användarhandbok ANALYZER Användarhandbok by Innehåll: Quidel Corporation Worldwide Headquarters 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com 858-552-1100 Allmän Information.................... 4 Kortfattade Varningar,

Läs mer

NOW Streptococcus pneumoniae Test

NOW Streptococcus pneumoniae Test Produktinstruktioner NOW Streptococcus pneumoniae Test För spårning av S. pneumoni antigen i urin och cerebrospinalvätska EMERGO EUROPE P.O. BOX 18510 2502 EM THE HAGUE THE NETHERLANDS AVSEDD ANVÄNDNING

Läs mer

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Avsedd användning APTIMA unisex-pinnprovtagningssats

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET

REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET REFERENSLABORATORIEVERKSAMHET TEST AV ANTIMIKROBIELLA MEDEL Bilaga 3. Testning av antimikrobiella medel Staphylococcus sp. Hundar, katter Nötkreatur Svin Hästar ß-laktamastest* G-penicillin amoxicillinklavulansyra

Läs mer

Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år

Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år Projektplan Fynd av bakterier och virus vid halsont hos barn mellan 0 och 14 år Katarina Hedin, MD Specialist i allmänmedicin FoU Kronoberg Landstinget Kronoberg Institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

IBDoc Calprotectin-test

IBDoc Calprotectin-test IBDoc Calprotectin-test Bruksanvisning Patienter och icke professionella användare LF-IBDOC8 8 testet Version 2.0: 25-03-2015 BÜHLMANN Laboratories AG Telefon +41 61 487 12 12 Baselstrasse 55 Faxbeställningar

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi?

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Per-Eric Lindgren Inst för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet Linköping Grupper av humanpatogener

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit För in vitro-diagnostik: MycXtra MycXtra Fungal DNA Extraction Kit REF 080-005 Avsedd användning MycXtra Fungal DNA Extraction Kit är avsett till isolering och rening av fungalt DNA i humant bronkoalveolärt

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

Metojectpen (metotrexat)

Metojectpen (metotrexat) SE Patientinformation metotrexat och Metojectpen (metotrexat) Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika infl ammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, psoriasis

Läs mer

Snabbreferensguide: Glukos- och ß-ketonmätare för sjukhus

Snabbreferensguide: Glukos- och ß-ketonmätare för sjukhus Snabbreferensguide: För fullständiga instruktioner, indikationer, försiktighetsåtgärder och systembegränsningar hänvisar vi till bruksanvisningen och förpackningsbilagorna som medföljer StatStrip glukos-

Läs mer

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison,

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Pall ebds. PALL ebds PROVTAGNINGSSET

Pall ebds. PALL ebds PROVTAGNINGSSET Svenska Pall ebds REF: 00-0E PALL ebds PROVTAGNINGSSET Bakteriedetektionssystem för testning av trombocytprodukter och leukocytfria erytrocyter. För in vitro-diagnostik. EJ FÖR TRANSFUSION. Better Blood,

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

Om biobankslagen. och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning. Landstingens Biobanksprojekt

Om biobankslagen. och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning. Landstingens Biobanksprojekt Info till dig som ordinerar eller tar prover Pappersremiss Om ioan och de förändringar denna lag medför för rutiner i samand med provtagning Landstingens Bioanksprojekt Regionalt ioanksregister, Universitetssjukhuset

Läs mer

Om biobankslagen och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning

Om biobankslagen och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning Info till dig som ordinerar eller tar prover Pappersremiss Om ioan och de förändringar denna lag medför för rutiner i samand med provtagning Landstingens Bioanksprojekt ioan info info Inledning Vilka rutiner

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

MIKR BLADET. Nr 2 2015

MIKR BLADET. Nr 2 2015 MIKR BLADET Nr 2 2015 Mikrobladet i egen regi. För synpunkter och för inlämning av artiklar, foton med mera mejla direkt till darinka.bogicevic-andersson@vgregion.se. Väl mött Styrelsen RFM, Redaktionen

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Gamla patientbroschyren bilder Lonquexlipegfilgrastim Din läkare har ordinerat Lonquex Du får Lonquex eftersom du har ett

Läs mer

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik. Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Infekterade diabetesfotsår. Mikrobiologisk diagnostik Göran Hedin Överläkare Avd för klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Disposition Betydelse Tecken på infektion. Indikation för odling. Provtagningsmetoder,

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV)

Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) Directigen EZ RSV För direkt detektion av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) AVSEDD ANVÄNDNING L009004JAA 2008/12 Svenska Directigen EZ RSV-testen är en snabb kromatografisk immunanalys för direkt och

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet Indikation Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion Kontroll efter UVI när sådan är indicerad Provtagningsteknik Urinodling kan

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Beliclean SP Produktnummer 4330 Användningsområde (12) kalkborttagningsmedel; professionell

Läs mer

Directigen EZ Flu A+B För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och B-virusantigener

Directigen EZ Flu A+B För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och B-virusantigener Directigen EZ Flu A+ För differentierat, direkt påvisande av influenza A- och -virusantigener 8010589 2008/03 Svenska AVSEDD ANVÄNDNING Directigen EZ Flu A+-testen är en snabb kromatografisk immunanalys

Läs mer

Patientinformation. Bakgrund och studiemål

Patientinformation. Bakgrund och studiemål Patientinformation I PsAer-IgY studien kommer vi att undersöka om långtidsanvändning av en ny medicin mot Pseudomonas-bakterien har möjlighet att förlänga tiden till återfall av Pseudomonasinfektion hos

Läs mer

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5

Växt/ Ingen växt Respektive Bakterier/ Ej. bakterier - CFU <15 CFU 15-100 CFU >100 CFU. - CFU/mL 1x10 3-1x10 4 1x10 4-1x10 5 >1x10 5 Godkänd av: Annika Wistedt Datum: 2013-09-02 Sidan 1 av 6 Ackrediterade metoder Komponent/ undersökning System Metod/ Mätprincip Utrustning Enhet Nivå/ Mätosäkerhet Lab/ Ort Klinisk bakteriologi Bakterier,

Läs mer

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se

2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se Kikhosta Anmälnings- och smittspårningspliktig Vad är kikhosta? Kikhosta = Pertussis är en luftvägsinfektion som orsakas av kikhostebakterien Bordetella pertussis. Inkubationstiden 1 2 veckor. Bakterien

Läs mer

Dödar 99,9 % av bakterierna

Dödar 99,9 % av bakterierna Experterna på hygienservice En hygienrevolution för ytor och händer Verkar direkt Långtidsverkade Dödar 99,9 % av bakterierna 0 % alkohol Hygienutmaningen Det här är UltraProtect Oavsett vilket verksamhetsområde

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) Datum 2012-01-26 Meddelande 1/20 2012 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) B-Celler, svarsrapportering Vid differentialräkning av

Läs mer

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 1, februari 2015 Innehåll: 2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 3-4 Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - Antikroppar mot Beta-2-glykoprotein-1

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Lätt att jämföra dina resultat med

Lätt att jämföra dina resultat med Lätt att jämföra dina resultat med pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna Vårdcentral & Primärvårdens FoU enhet Jönköping Tumregler Våra vanliga patienter handlägger vi till stor del med

Läs mer

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Ett vårdhygieniskt perspektiv Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus

Läs mer

2007-03-19 ALCO-SENSOR FST. Handbok för provtagare. Intoximeters Inc.

2007-03-19 ALCO-SENSOR FST. Handbok för provtagare. Intoximeters Inc. 2007-03-19 ALCO-SENSOR FST Handbok för provtagare Intoximeters Inc. 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion...4 2 Beskrivning...5 ON-knappen...5 OFF-knappen...5 Display...5 Munstycke...5 Sniffer...6 Tratt

Läs mer

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 UG0001 - SV AW201195 Rev. 1 Mars 2015 Innan du börjar Det finns flera viktiga informationskällor tillgängliga för att hjälpa dig att komma

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Bruksanvisning Distribuerat av: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Bipacksedel: information till användaren Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Historik 1980 Mycoplasma genitalium isolerades från 2 av 13 män med NGU 1985 Chimpanser inolkulerades

Läs mer

Hantering på KUL av prov från patient med misstänkt eller säkerställd Ebola eller annan viral hemorrhagisk feber (VHF)

Hantering på KUL av prov från patient med misstänkt eller säkerställd Ebola eller annan viral hemorrhagisk feber (VHF) 1(5) Klinisk mikrobiologi misstänkt eller säkerställd Ebola eller annan viral Inledning... 1 Omhändertagande av patient... 1 Diagnostik... 1 Om prov ändå kommer till KUL... 2 Destruktion av prov... 2 Skyddsutrustning

Läs mer

Säkerhetsdatablad Snabbkylpåse BSN. Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad Snabbkylpåse BSN. Säkerhetsdatablad Sidan 1/5 REF OCH PRODUKTENS NAMN BIOSPORT REF BSN REF BESKRIVNING BS3011/BSN 47423-01 Instant cold pack (Snabbkylpåse) BSN 24x14,5 cm PRODUKTENS KEMISKA SAMMANSÄTTNING UREA i pärlor/vatten INCI-namn CAS-nr.:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay (analys med DNA-amplifiering) 8081408 2009/01

ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay (analys med DNA-amplifiering) 8081408 2009/01 ProbeTec Chlamydia trachomatis (CT) Q x Amplified DNA Assay (analys med DNA-amplifiering) 8081408 2009/01 U 0344 Svenska Patentnummer: 5 270 184; 5 547 861; 5 648 211; 5 712 124; 5 744 311; 5 846 726;

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkod: 008R13152,

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun Miljö och hälsoskydd Projekt Provtagning av köttfärs i butik 2008 Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun 1(5) Sammanfattning För att kontrollera den hygieniska kvaliteten på butiksmald köttfärs har provtagning

Läs mer

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna.

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna. Självstudiematerial för information om preanalytiska faktorer vid lab.analyser, inom, LmD. Inom LmD finns laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi & cytologi och transfusionsmedicin,

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 /2014

Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 /2014 Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 Meddelande 8/20 /2014 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m. 2014-06-11 (om inget annat datum anges i texten) Till kunder inom Skaraborgs

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer