Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen"

Transkript

1 Malmö Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: Reviderad:

2 Om jag säger att jag vill ge dig en hundralapp, visst vill du ha den då? Även om jag lägger den på golvet och trampar på den? Mm Visst vill du ha den då? Om jag skrynklar ihop den och river lite i den då? Jodå, du vill ha den då Varför? Jo för du vet att dess värde inte är förändrat fast den är skrynklig och skitig. Tänk på dej själv på samma sätt Ibland kan de kännas som att man blir trampad på och dragen i skiten Men du är precis lika mycket värd ändå Låt ingen trampa på dig eller skita ner ditt självförtroende, du är VÄRDEFULL!!! Anonym författare på en högstadieskola någonstans i Sverige 2

3 Innehållsförteckning Fastställd av... 1 Skolans vision gällande likabehandling... 5 Inledning... 5 Lagarna... 5 Definitioner... 6 Kartläggning av verksamheten i dagsläget... 6 Analys av tillbudsrapporterna läsåret 2013/ Nulägesanalys ht Mål för läsåret... 7 Uppföljning av mål... 7 Övergripande ansvarsfördelning/förväntansdokument... 8 Rektor... 8 Lärare och övrig personal... 8 Eleven... 8 Förälder/ vårdnadshavare... 8 Förebyggande åtgärder för att motverka att kränkande behandling, mobbning och diskriminering uppstår... 9 Skolnivå... 9 Klassnivå Åtgärder kring specifika områden Könstillhörighet Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Upptäcka Varningssignaler Rutiner för att upptäcka diskriminering Kännetecken offer/förövare Arbetsgång vid misstanke om diskriminering/kränkande behandling/trakasserier Utredning Under utredningar ska skolan: Likabehandlingsgruppen Elev elev Ansvar Personal - elev Elev - personal

4 Uppföljning Utvärdering av likabehandlingsplanen (Kontrollfrågor) Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

5 Skolans vision gällande likabehandling Vi vill att vår skola präglas av respekt för människors olikheter och att den är trygg för våra elever. Skolan ska dessutom vara fri från diskriminering och alla former av kränkande behandling. Skolan ska utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och medarbetare allt viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö Skolans ledning och all personal tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsgruppen består av: Anette Lindberg, kurator Linus Isberg, pedagog Giancarlo Svenato, pedagog Sofia Viking, pedagog Inledning Från den 1 januari 2009 ska huvudmannen beakta bestämmelserna i två lagrum. De två lagar som vi har att förhålla oss till i vårt likabehandlingsarbete är Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen. Lagarna Diskrimineringslag 1: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Skollagen 1kap. 5: Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Skollagen 6 kap. 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8. Skollagen 6 kap. 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 5

6 Definitioner Kränkande behandling: Detta är ett omfattande begrepp som inte kan eller bör tolkas för snävt. Kränkande behandling innefattar exempelvis sexuella trakasserier, rasistiskt beteende, utfrysning, osynliggörande och öknamn för att nämna några yttringar som faller under denna term. En kränkning kan uppstå mellan elever, elev och vuxen eller vuxen och elev, dvs. att eleven kränker en vuxen eller tvärtom. Trakasserier: Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, och som 1. har samband med - etnisk tillhörighet (etniska trakasserier), - religion eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning), - sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning), - funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder), - kön (trakasserier på grund av kön), eller 2. är av sexuell natur (sexuella trakasserier), - Trakasserier kan t ex vara verbala, fysiska, psykiska och/eller psykosociala. Direkt diskriminering: När en elev missgynnas och det har en direkt koppling t.ex. elevens kön (t.ex. skolan anordnar fotbollsturnering där endast killar får medverka). Indirekt diskriminering: När skolan diskriminerar genom att alla behandlas lika. (t.ex. om alla elever serveras samma mat, diskriminerar skolan elever som pga. religiösa skäl behöver annan kost) Könsöverskridande identitet: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön Etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, Religion eller annan trosuppfattning: en religiös, livsfilosofisk eller motsvarande livsåskådning. Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Rasistiska beteende: rasistiska, främlingsfientliga eller andra kränkande symboler och musik med ett sådant budskap. Kartläggning av verksamheten i dagsläget En kartläggning i form av en enkät genomförs varje termin med samtliga elever. Enkäten kompletteras av en subjektiv bedömning av läget i varje klass genomförd av varje mentor på skolan. Även på utvecklingssamtalen, klassråd samt elevråden är det en stående punkt, hur 6

7 eleverna trivs och hur klimatet är i klassen/på skolan. Kartläggningen ska ligga till grund för planerade åtgärder. Analys av tillbudsrapporterna läsåret 2013/2014 Under det gångna läsåret har vi haft 4 incidentrapport till likabehandlingsgruppen. Tre av incidenterna skedde i korridoren och en incident skedde i klassrummet. De är alla verbala kränkningar. Alla incidenterna är elever som kränker elever. Vi har pratat med alla inblandade och på uppföljningarna har det skett förbättringar i alla ärenden. Nulägesanalys ht 2014 Utifrån de fyra incidentrapporterna ovan kan vi konstatera att det inte är inom en klass som de verbala kränkningarna yttrades utan det är i samläsningsgrupper. Det vi behöver titta på och utveckla är hur vi arbetar; inte bara med klasser, utan även med vår skola som en helhet. Känner eleverna att de går på en skola eller i en klass? Hur kan vi arbeta med att förbättra klimatet mellan olika klasser och inte endast fokusera på att de olika klasserna får en stark sammanhållning och gemenskap? Detta är särskilt aktuellt i år då vi har fler klasser som samläser än förra terminen. Enligt vår enkät trivs 68 % av eleverna på skolan och 80 % har svarat att de känner sig trygga i skolan. 65 % upplever att personalen tar ansvar för att alla blir behandlade med respekt. Detta kan jämföras med att 42 % av eleverna anser att de som elever behandlar varandra med respekt. 8 % av eleverna anser att de någon gång har blivit trakasserade, slagna eller illa behandlade. Mål för läsåret Likabehandlingsplanen ska vara förankrad bland elever, personal och vårdnadshavare. När kränkande behandling/trakasserier upptäcks i skolan skall detta upphöra. Att gemensamma ordningsregler följs. Varje klass går igenom ordningsregler som man vill ha på skolan och elevrådet tillsammans med personal/ledning tar beslut om vilka regler som gäller utifrån det. Stärka pedagogernas ledarskap i klassrummet genom bland annat kompetensutveckling läsåret 14/15 Vi behöver mer tid att tala om likabehandlingsplanen samt värdegrund (se kontrollfrågorna på s. 15). Detta gäller all personal på skolan. Vi behöver på ett tydliga sätt visa vem som ingår i Likabehandlingsgruppen för elever och skolpersonal. Alla beslut som kan överklagas måste vid behov skickas på ett annat språk än svenska Uppföljning av mål Ovanstående mål ska följas upp genom: utvecklingssamtal mellan elev och mentor (2 ggr/läsår) enkät som besvaras av alla elever (1 ggr/läsår) och sammanställs av LBG medarbetarsamtal mellan anställd och skolledare (2 ggr/ läsår) föräldramöte i år 1 som mentor ansvarar för uppföljning av alla ärenden i likabehandlingsgruppen en halv studiedag ska läggas till att diskutera likabehandlingsplanen samt värdegrunden (se kontrollfrågor på s. 15). 7

8 Övergripande ansvarsfördelning/förväntansdokument Rektor Det är rektors ansvar enligt lag att: se till att all personal, alla elever och alla vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan. se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller annan kränkande behandling. årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och elever. om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits. Lärare och övrig personal Det är lärares och övrig personals ansvar att: följa skolans likabehandlingsplan vara goda förebilder arbeta för en lugn och trygg arbetsmiljö reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter lika behandling se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas se till att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling där den enskilda läraren är berörd följs upp mentorn i varje klass ansvarar för att skolans ordningsregler gås igenom varje läsår. Eleven Det är elevens ansvar att: vara en god medmänniska visa andra elever hänsyn och respekt påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan genom att kontakta mentorn, likabehandlingsgruppen eller annan personal. ha kunskap om skolans ordningsregler och likabehandlingsplanen att genom klassråd och elevråd vara delaktig i och påverkar revisionen och utvärderingen av denna plan Förälder/ vårdnadshavare Det är föräldrarnas/vårdnadshavarnas ansvar att prata med din son/ dotter om hur hen upplever skolan. Om du misstänker att din son/ dotter inte trivs eller känner sig illa behandlad bör du ta kontakt med mentorn. 8

9 närvara vid föräldramöten och utvecklingssamtal, därmed även bidrar till upprättandet av likabehandlingsplanen. ha kunskap om skolans ordningsregler och likabehandlingsplanen att genom utvecklingssamtal och föräldramöte vara delaktig i och påverkar revisionen och utvärderingen av denna plan Förebyggande åtgärder för att motverka att kränkande behandling, mobbning och diskriminering uppstår För att förhindra kränkningar ska skolan upprätta relevanta rutiner i preventivt syfte. Om det trots detta förekommer diskriminering eller kränkande behandling på skolan upptäcks det i ett tidigt stadium tack vare skolans aktiva arbete. Skolnivå Likabehandlingsplanen implementeras bland anställda och elever/vårdnadshavare vid terminsstart (första föräldramötet) eller när eleven/anställd börjar på skolan under pågående läsår. Tidpunkt: Löpande Ansvar: Mentor/ Rektor Likabehandlingsplanen finns tillgänglig för elever och vårdnadshavare på Tidpunkt: Löpande Ansvar: Ledning Likabehandlingsgruppen arbetar fram en enkät om hur eleven upplever sin situation på skolan och sammanställer svaren. Varje mentor har ansvar för att eleverna fyller i enkäten. Sammanställningen ligger till grund för eventuellt akuta åtgärder eller för framtiden förebyggande åtgärder som likabehandlingsgruppen tar fram. Tidpunkt: oktober Ansvar: Rektor och Likabehandlingsgruppen Personal äter tillsammans med eleverna i matsalen. Tidpunkt: Varje dag Ansvar: Schemalagda pedagoger Programdagar under läsåret där alla klasser i ett program gör något tillsammans. Tidpunkt: Löpande under läsåret Ansvar: Programsamordnande Vi har ett aktivt förhållningssätt som innebär att vi avsätter minst en arbetslagsträff per läsår till att ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som skolan förmedlar, genom sin organisation och undervisning. Tidpunkt: En gång varje läsår Ansvar: Arbetslagsledare tillsammans med kuratorn 9

10 Klassnivå Under terminens gång har alla klasser mentorsdagar tillsammans med för att arbeta ihop klassen. Då arbetar mentorerna med värdegrunden, samarbete och trivsel tillsammans med klassen. Tidpunkt: Terminsstart och fortlöpande under läsåret Ansvar: Mentorn Trygghet, trivsel och information om likabehandlingsplanen tas upp på klassråden samt mentors- och hälsosamtalen. Tidpunkt: Två gånger per termin och vid hälsosamtal(endast år 1) Ansvar: Mentor/ skolsköterska Eleverna släpps inte in i idrottsomklädningsrummen utan att personal har översikt, innan och efter obligatoriska lektioner. Det innebär att personal alltid finns inom hörhåll. Tidpunkt: Varje situation där eleverna måste byta om Ansvar: Undervisande lärare Åtgärder kring specifika områden Med specifika områden åsyftas i detta fall sådana kränkningar som kretsar kring sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder, könstillhörighet eller annan kränkande behandling. Det är i första hand den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling är kränkande. Om sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller annan kränkande behandling upptäcks eller anmäls ska likabehandlingsplanens rutiner och ansvarsfördelning tillämpas. Tidpunkt: Omgående Ansvarig: Skolpersonal som får kännedom om trakasserier Könstillhörighet All verksamhet på skolan ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av könstillhörighet. Vi arbetar för en jämställd skola genom att ha ett könsperspektiv på skolans organisation och verksamhet. Det gör vi genom att beakta könsaspekten i alla beslut, i organiseringen av skolans arbete samt i kvalitetsredovisning. Tidpunkt: Kontinuerligt samt vid verksamhetsårets slut. Ansvar: Rektor 10

11 Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning På vår skola ska alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ha samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Skolan ska engagera tolkar och översättare vid behov. Skolan ska översätta viktig information till vårdnadshavare samt informera om att det finns möjlighet att få tolkhjälp vid samtal och möten på skolan. Tidpunkt: Kontinuerligt. Ansvar: Rektor och mentorer. All skolpersonal ska ha gemensamma riktlinjer för hur de bör hantera situationer där etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet har betydelse. Exempel på frågeställningar som ska arbetas fram: - Hur agerar vi om elever använder nedlåtande jargong i klassrum och på raster? - Hur arbetar vi bort negativa attityder bland eleverna? Tidpunkt: Kontinuerligt Ansvar: Rektor samt all skolpersonal Vid konflikter som grundar sig på rasistiska åsikter ska de berörda parterna samlas till diskussion för ett försök att lösa konflikten om den som är utsatt har ett behov av detta. Tidpunkt: Vid incidenter. Ansvar: Berörda lärare, mentorer samt Likabehandlingsgruppen. Funktionshinder På vår skola ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionshinder. Skolan ska arbeta för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet, oavsett funktionshinder. Vid planering av skolans verksamhet ska konsekvenserna för elever med olika funktionshinder beaktas. Tidpunkt: Ansvar: Vid verksamhetsplanering samt kontinuerligt under läsåret. Rektor, kurator, specialpedagog och skolsköterska. 11

12 Sexuell läggning Vår skola ska arbeta för ökad förståelse för olika sexuella läggningar. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av sin sexuella läggning eller familjebildning. Vår skola ska informera och undervisa om olika sexuella läggningar. Tidpunkt: Kontinuerligt under läsåret. Ansvar: Alla lärare på respektive sätt enligt kursernas upplägg All skolpersonal ska vid kränkande tillmälen som rör sexuell läggning reagera genom att tydliggöra att sådana åsikter inte är förenliga med skolans värdegrund. Tidpunkt: Löpande Ansvar: Skolpersonal som får kännedom om trakasserier. Upptäcka Varningssignaler För att motverka kränkningar krävs att man som personal på skolan och elev är uppmärksam på eventuella signaler som kan påvisa att personen i fråga är kränkt. Följande är exempel på hur dessa signaler kan te sig: Andra gör sig lustiga på personens bekostnad Personen tyr sig till vuxna under såväl lektioner som raster Personen har ofta åkommor som halsont, magont och huvudvärk Personen har utbredd frånvaro Personen spenderar rasterna för sig själv Personen verkar uttråkad, orkeslös och okoncentrerad Rutiner för att upptäcka diskriminering Alla anställda på skolan ska vara lyhörda och reagera även på små signaler. All personal på skolan har uppdrag att observera beteenden i klassrummet, på raster och i matsal. All personal ska vara uppmärksam till händelser som kan vara indikatorer på trakasserier. Kännetecken offer/förövare Den som mobbar har enligt Maltén (1992) ett aggressivt beteende mot både kamrater och vuxna och är oftast positiv till våld. Den mobbande har ett starkt behov av att ha makt och att vara dominant mot andra, mobbaren känner ett behov av att hävda sig själv (Friends). Offret för mobbaren är oftast en person som är tystlåten och känslig av sig, personen står oftast för sig själv och har inte så många vänner. Denna person upplever sig som misslyckad och gråter eller drar sig undan vid angrepp (Maltén, 1992). Offert är även inställd negativ till våld och har oftast en bra relation med sina föräldrar. Ibland kan mobbningen vara relaterad till offrets bakgrund, kultur eller religion. De flesta tror att man blir mobbad på grund av att man inte har de rätta kläderna eller något annat som är annorlunda hos den utsatta individen. Men för det 12

13 mesta så är detta ett rätt så falskt påstående. Det är klart att det speglar in lite men det är inte det som är till grunden för själva mobbingen. 13

14 Arbetsgång vid misstanke om diskriminering/kränkande behandling/trakasserier Om de åtgärder som i förebyggande syfte upprättats inte förhindrar en kränkning av något slag så gäller nedan stående rutiner. Alla incidentrapporter ska vidarebefordras till huvudman och detta ansvarar rektor för. Utredning Utredningen ska syfta till att få reda på kränkningens karaktär för att sedan ligga till grund för bestämmandet av vilka åtgärder som ska vidtas. Under denna dokumentation ska alltid datum, inblandade personer, beskrivning av händelseförlopp, genomförda åtgärder, tidpunkt för uppföljning och ansvarig för utredningen anges. LBG har ansvar för utredningen när det gäller elever som är förövare, när det är personal som är förövare är rektor ansvarig. Under utredningar ska skolan: ha tolerans för att olika personer kan ha olika versioner och reagera på olika sätt. vara goda lyssnare och inta information, men förhålla sig neutrala. inte lova saker som senare inte kan uppfyllas. aldrig inta en medlarroll. En kränkning är inte en konflikt. Medling görs endast på begäran av den kränkte. Likabehandlingsgruppen Det finns ett team vars medlemmar är beredda att ta itu med upptäckta eller misstänkta fall av kränkande behandling och mobbning av elever. Teamet består av personal verksamma vid skolan. Elev elev Ansvar 1. Visa att du ser situationen och tala om att du inte accepterar /Den som upptäcker det det du ser. 2. Ta hand om eleven och lyssna på den som tar kontakt /Den som upptäcker det 3. Om det är en annan elev, än den som tagit första kontakten, /Den som upptäcker det som är utsatt ska den berörda eleven kontaktas. 4. Man fyller i en incidentrapport och någon av /Den som upptäcker det LBG medlemmar kontaktas (bilaga 1) 5. Teamet beslutar vilka medlemmar i teamet som ska utreda /Någon i likabeh.gr. händelsen/händelserna eller den aktuella situationen. 6. Kontakt tas med uppgiftslämnaren och med den utsatte/ de /De utvalda i likabeh.gr. utsatta för insamling av information. 7. Enskilda samtal med den eller de som misstänks ha utsatt /De utvalda i likabeh.gr. någon för mobbning, trakasserier eller kränkning. Åtgärdsrapport fylls i. (Bilaga 2) 8. Föräldrar till berörda elever under 18 år kontaktas /De utvalda i likabeh.gr. skyndsamt, helst samma dag som samtalen enligt punkt 4. Här kan göras en enskild bedömning. 9. Observationer av de aktuella eleverna. Kontakt med /Undervisande lärare den/de som utsatts för kränkningar eller mobbning. 10. Enskilda uppföljningssamtal med de inblandade efter ca /De utvalda i likabeh.gr. en-två veckor. Tiden och antal uppföljningssamtal kan variera beroende på hur situationen sett ut och hur samtalen 14

15 med de inblandade har gått. 11. Vårdnadshavare informeras om samtalens resultat om /De utvalda i likabeh.gr. eleven är under18 år senast nästföljande arbetsdag, enskild bedömning kan göras. 12. Polisanmälan/anmälan till sociala myndigheterna kan göras /Rektor/bitr.rektor av rektor om det inträffade är av brottslig karaktär. 13. Om överenskomna åtgärder inte följs eller inte givit önskat /Likabeh.gr. och någon resultat tas beslut om fortsatt tillvägagångssätt efter från ledningen uppföljningssamtalen. Åtgärder som kan bli aktuella är t.ex. skriftlig varning och avstängning. Avsteg från ovanstående punkter kan göras vid fall då detta bedöms vara lämpligt. Bedömning görs då av likabehandlingsgruppen kontaktpersoner. Alternativa åtgärder som kan bli aktuella är t.ex. klassamtal. Beslut om alternativt tillvägagångssätt tas efter insamlande av information (se punkt tre ovan). Arbetet dokumenteras fortlöpande på upprättad mobbningsanmälan. Personal - elev 1. Ta hand om eleven. Läraren eller annan skolpersonal som får kännedom om en kränkning ska lyssna på den elev som tar kontakt. 2. Om det är en annan elev än den som tagit första kontakten som är utsatt ska den berörda eleven kontaktas. 3. Rektor kontaktas. 4. Kontakt tas av rektor med uppgiftslämnaren och med den utsatte eller de utsatta för insamling av information. Om kränkande behandling eller mobbning misstänks ha förekommit kontaktas skyndsamt föräldrar till elever som ej fyllt 18 år. 5. Enskilda samtal hålls av rektor med den eller de i personalen som misstänks ha utsatt någon för kränkning eller mobbning. 6. Enskilda uppföljningssamtal hålls av rektor med de inblandade efter ca en vecka. Tiden kan variera beroende på hur situationen sett ut och hur samtalen med de inblandade har gått. 7. Föräldrar informeras av rektor om samtalens resultat. 8. Om överenskomna åtgärder inte följs eller inte givit önskat resultat tas beslut om fortsatt tillvägagångssätt av rektor efter uppföljningssamtalen. Repressalier mot elev som anmält någon personal på skolan eller medverkat i utredning om kränkande behandling är förbjudet enligt lagen 2006: Arbetet dokumenteras fortlöpande. Elev - personal 1. Visa att du ser situationen och tala om att du inte accepterar det du ser. 2. Om någon i personalen upplever sig kränkt av en elev ska rektor informeras. 3. Läraren eller annan skolpersonal som fått kännedom om kränkningen ska dessutom kontakta likabehandlingsgruppen som utifrån sin kompetens kan ge råd, stöd och vägledning. 4. Rektorn talar därefter med både inblandad elev och lärare för att höra bådas versioner 5. Kränkningen tas därefter upp med eleven och elevens vårdnadshavare 6. Ärendet dokumenteras och åtgärdsprogram upprättas och följs upp av rektor 7. Om alla möjliga lösningar tagit slut innan lösning uppnåtts ska ytterligare möten hållas för att reda ut problemet. 15

16 8. Rektor är ytterst ansvarig för elevvård och arbetsmiljöfrågor och anmäler allvarliga fall av kränkande behandling till Arbetsmiljöinspektionen. Uppföljning Skolan ska ha rutiner för hur varje enskilt fall av kränkning ska följas upp. Det är viktigt att alla inblandade får komma till tals i uppföljningen. Därför rekommenderas att uppföljningen inleds med ett samtal med den som varit utsatt. Uppföljningen bör göras inom rimlig tid, och innehålla utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen: Det är också viktigt att diskutera om händelsen ingår i ett mönster på skolan. I sådana fall måste skolan upprätta en handlingsplan för att ta tag i problemet i stort. Det kan också leda till att likabehandlingsplanen behöver revideras. Stäm av med de inblandade när de önskar att återkoppling ska ske. Vilka förväntningar finns och vad är lämpligt? Avstämning bör ske löpande och anpassas till kränkningens omfattning, oavsett om kränkningen varit stor eller liten och situationen börjar lägga sig och åtgärderna kan avta. Varje gång något inträffat ska åtgärderna ha ett tydligt avslut så att alla parter är införstådda. När man har haft en uppföljning och åtgärderna avslutas är det viktigt att den utsatte känner sig så trygg att personen vet vart den ska vända sig om något händer igen. Skolan ska ha rutiner för hur utredning om kränkningar och uppföljningar ska dokumenteras: Varje misstanke om kränkning ska dokumenteras. Varje utredning om misstänkta kränkningar ska dokumenteras. Varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras. Uppföljningen av varje fall ska dokumenteras. Utvärdering av likabehandlingsplanen (Kontrollfrågor) Denna del utgör några exempel på kontrollfrågor som syftar till att fungera som underlag vid utvärdering av likabehandlingsplanen. Vad har vi åtagit oss att göra under året? Har det blivit utfört? Om inte, varför? Har vi nått vårt mål? Om inte, varför? Var målen för högt satta eller var åtgärderna felaktiga eller otillräckliga? Hur lyckades vi nå målet? Beror det på åtgärderna eller var det något annat som påverkade? Vad kostade åtgärderna? Finns det alternativ som leder till samma mål men som är mindre kostsamma? Hur använder vi de här erfarenheterna i nästa likabehandlingsplan? Vad gjorde vi som fick effekt? Vad fungerade inte? Bör vi ändra taktik i nästa plan? Hur ser det ut idag jämfört med tidigare? Går det åt rätt håll? Har åtgärderna gett positiv effekt? 16

17 Skolledningen har ansvar för att årets arbete enligt denna plan följs upp och utvärderas vid läsårets slut. Målen i planen utvärderas årligen av eleverna och personalen på skolan. Planen uppdateras en gång per läsår och måluppfyllelsen bifogas till skolans kvalitetsredovisning. 17

18 Bilaga 1 Incidentrapport Kränkande behandling Datum och klockslag: Plats för incident: Typ av kränkning Fysiskt våld Verbal kränkning Psykosocial (t.ex. utfrysning, ryktesspridning) Text och bildburna (t.ex. klotter, sms, internet, lappar) Sexuella trakasserier Diskriminering Materiella kränkningar (t.ex. förstörelse av personliga saker, punktera cykel) Inblandade personer Beskrivning av incidenten Åtgärder Underskrift av rapportskrivare: Inkommet till likabehandlingsgruppen: 18

19 Bilaga 2 Åtgärdsrapport Kränkande behandling Datum Närvarande: Kortfattat beskrivning av incidenten: (hänvisa även till incidentrapport) Åtgärder: Ansvarig: Offerts vårdnadshavare kontaktas av Datum: Utövares vårdnadshavare kontaktas av Datum: Underskrift av närvarande: Uppföljning: 19

20 Bilaga 3 Ordningsregler På Fria Läroverken i Malmö gäller följande regler Jag visar hänsyn mot elever, personal och egendom. Jag lyssnar på andra och använder ett vårdat språk. Jag bidrar till att det är arbetsro på lektionerna. Jag kommer i tid och har rätt arbetsmaterial med mig. Jag sitter på av läraren bestämd plats. Jag äter och dricker inte i lektionssalen. Jag använder de hjälpmedel som läraren tillåter. Jag använder min telefon med förstånd, ljudlös eller avstängd under lektionstid. Jag följer skolans nolltolerans mot hot, våld och kränkningar. Jag följer skolans nolltolerans mot tobak, droger, alkohol och röker inte på skolans område. 20

21 Bilaga 4 Litteraturtips För personal och föräldrar: Mobbning och människovärde Mobbing i skolan Vuxna stöttar varandra Vuxenkontakt och vuxenauktoritet Mobbning i skolan Utstött Inneslutning och uteslutning Gunnar Höistad Karl Ljungström Karl Ljungström Karl Ljungström Dan Olweus Christina Thors Marie Wrethander Bliding Skönlitteratur för vuxen/tonår: Den osynlige Hon går genom tavlan ut ur bilden Ondskan Låt den rätte komma in Var det bra så Mats Wahl Johanna Nilsson Jan Guillou John Ajvide Lindqvist Lena Andersson 21

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-06-11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna På Vuxenutbildningen i Skara ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Frödinge Skola Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Grundskola och förskoleklass, läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi) HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-08-14 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi) På sfi ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal och studerande på

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gällande för År F-6 och fritidshem i Tuna Tuna 2014-05-28 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan Förskolan Fantasi Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för förskolan fantasi. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla på Förskolan Fantasi är skyldiga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Alborga skola, förskoleklass och fritidshem 2016 Vision Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2016-2017 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision och värdegrund: Våga språnget vinn världen Om jag blir sedd och hörd blir jag trygg Om jag är trygg, vågar och kan jag se

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Onsala Montessoriskola Reviderad sept -15 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. Introduktion Del 1 2. Lagar och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Tillbergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tillbergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-02-20 Tillbergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Inledning... 3 Tillbergaskolans vision... 4 Definitioner och begrepp... 4 FN:s konvention om barnets rättigheter...

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Huvudman för CyberGymnasiet är PPS AB Organisationsnummer: 55 65 54 79 Innehåll 1. Inledning och Vision 2. Definitioner och begrepp 3. Främjande och förebyggande arbete

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013 Likabehandlingsplan Komvux Örebro 2012/2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Värdegrund 3 Bakgrund 3 Definitioner av begrepp 4 Elevers rätt till stöd 6 Åtgärder vid kränkande behandling 6 Förebyggande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Likabehandlingsplan för Eksjö gymnasium justerad 060829 Definitioner av nyckelbegrepp Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Gullberna Parks förskola, Rödmyran

Likabehandlingsplan. För Gullberna Parks förskola, Rödmyran Likabehandlingsplan För Gullberna Parks förskola, Rödmyran 2009/2010 1. Vision för våra förskolor Vår förskola ska vara trygg för alla, barn, personal och föräldrar och fri från trakasserier och annan

Läs mer

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Skarsjö förskola Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Vision Vårt viktigaste uppdrag är att värna om människors okränkbarhet, individens frihet och integritet. Där alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan

Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan Bildningsförvaltningen Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan Gyttorps fritidshem Både barn och personal på Gyttorpskolans fritidshem jobbar med och ingår i skolans alla aktiviteter. Därför är

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer