PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE"

Transkript

1 Detaljplan för Lunds Gård hästnära boende omfattande del av fastigheterna Odensala-Harg 5:8 och 5:21 i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSFÖRFARANDE Planprogrammet har varit utsänt för programsamråd från den 15 april till den 17 maj INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under programsamrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Yttrande med synpunkter Sakägare enligt fastighetsägarförteckning Ej tillgodosedda synpunkter 1. Länsstyrelsen Stockholms län X X 2. Lantmäterimyndigheten X 3. Trafikverket X 4. AB Storstockholms Lokaltrafik X X 5. TeliaSonera Skanova Access AB X 6. Vattenfall Eldistribution AB X X 7. Norrvatten X 8. Fortum Värme samägt med Stockholms X stad 9. Swedavia X 10. Hyresgästföreningen Sigtuna X 11. Miljö- och hälsoskyddsnämnden X 12. Kultur- och fritidsnämnden X 13. Komfast X 14. Barn- och ungdomsnämnden X 15. Skogsstyrelsen X 16. Brandkåren Attunda X 17. Försvarsmakten X 18. Svartsjöns sjösänkningsföretag genom Lars X Odenrick och Gunnar Söderlund 19. Svenska kraftnät X X 20. Knivsta kommun X X SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 1

2 1. Länsstyrelsen Influensområde till Stockholm-Arlanda flygplats Programområdet är beläget inom influensområde för flygbuller från Stockholm- Arlanda. Flygplatsen utgör anläggning av riksintresse enligt 3 kapitlet 8 miljöbalken och ska därmed skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen. I riksintresset ryms även behovet av en framtida utveckling av flygplatsen. För att flygverksamheten ska kunna fortgå och riksintresset ska kunna sägas vara beaktat måste de restriktioner i form av bullerstörningar som finns inom flygplatsens influensområde beaktas vid planläggning och olika tillståndsprövningar. Länsstyrelsen påtalade i granskningsyttrandet över Sigtunas översiktsplan antagen att riksintresset flyg inte är beaktat i tillräcklig omfattning. Utöver det egentliga flygplatsområdet med säkerhetszon bör flygplatsens influensområde framgå av och beaktas i översiktsplanen. Länsstyrelsen har därefter tillsammans med tidigare Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverket Arlanda gjort en översyn av tidigare planeringsunderlag, och utbredningen av influensområdet för flygbuller har beräknats utifrån nya tekniska förutsättningar. Influensområdet innefattar även reservat som håller öppet för två alternativa lägen för en fjärde start- och landningsbana. Utbredningen framgår av den karta som Länsstyrelsen beslutade om , och som tidigare har överlämnats till kommunen. Programområdets norra del ligger enligt kartan inom område som berörs eller kan komma att beröras av ekvivalent bullernivå FBN 55 db(a) eller högre, och den södra delen inom område som berörs eller kan komma att beröras av maxbullernivåer överstigande 70 db(a) tre gånger per årsmedelsdygn. Boverkets allmänna råd Boverket har på uppdrag av regeringen utrett och därefter presenterat allmänna råd 2009:1, Flygbuller i planeringen, vilka är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt plan- och bygglagen för tillkommande bostäder i områden som är flygbullerstörda. Där anges bland annat att vid planering och bygglovsprövning för nya bostäder bör lokaliseringen säkerställa att bebyggelsen kan placeras och utformas så att FBN 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid byggnadens fasader inte överskrids, och ej heller maximalnivån 70 dba mer än 30 gånger per dag/kväll eller mer än 3 gånger per årsmedelsnatt. Som enda skäl för undantag utanför tätortsområde anges generationsboende för drift av lantbruksfastigheter. Det kan konstateras att Boverkets allmänna råd innebär ett mindre restriktivt synsätt jämfört med tidigare riktvärden där maximalnivån 70 dba inte fick överskridas vid uteplats mer än tre gånger per årsmedelsdygn. Länsstyrelsen kan konstatera att beräkningar för maximal bullernivå 70 dba enligt Boverkets allmänna råd inte föreligger idag för Stockholm-Arlandas influensområde. Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsen kan konstatera att programmet handlar om att etablera en ny bostadsgruppering i ett område som är bullerstört från Arlanda flygplats, och som berörs eller kan komma att beröras av ekvivalent bullernivå FBN 55 db(a) eller högre. Att bostäderna rubriceras som hästgårdar innebär inte att de kan bedömas motsvara generationsboende för jordbruksverksamhet. Enligt Länsstyrelsens uppfattning är det fråga om en nyetablering av bostäder, vilket ska prövas mot riksintresset i miljöbalken, och gällande riktlinjer för buller ur hälsosynpunkt. 2

3 De bullerberäkningar och avgränsningar av influensområden för flygbuller som idag föreligger talar enligt Länsstyrelsens uppfattning starkt emot att nya bostäder etableras i området med hänsyn till riksintresset Stockholm-Arlanda flygplats. Anknytning till hästverksamhet på föreslagna nya fastigheter har litet att göra med jordbruksverksamheten och utgör inte särskilt skäl som är jämförbart med generationsskifte. ÖVRIGA PROGRAMFRÅGOR Väljer kommunen att ändå gå vidare med detaljplanering för området anser Länsstyrelsen att följande frågor särskilt behöver behandlas. Buller från Ostkustbanan/Arlandabanan Programmet redovisar att planområdet även berörs av buller från järnväg. Av Trafikverkets yttrande framgår att området kan vara bullerstört från Ostkustbanan/Arlandabanan och Länsstyrelsen delar Trafikverkets uppfattning att en bullerutredning behöver tas fram som grundar sig på en ökad trafik på järnvägen. Boverkets allmänna råd, som redovisats ovan, anger även att hänsyn alltid bör tas till en samlad bullersituation, d.v.s. när det utöver flygbuller även förekommer buller från andra trafikslag bör det ställas särskilt höga krav på hänsynstagande. De samlade bullerstörningarna bör således utredas med förslag till åtgärder som visar att bullerriktvärdena klaras såväl inomhus som utomhus. Fornlämningsbygd Inom programområdet finns flera kända fornlämningar som vittnar om att området har varit bebott sedan stenåldern. Länsstyrelsen utgår från att den arkeologiska utredningen genomförs enligt programmet för att säkerställa att inte ytterligare fornlämningar finns i området. Länsstyrelsen konstaterar att skisserade områden för bostäder och häststallar liksom vägsträckningen på några ställen ligger mycket nära kända fasta fornlämningar och därför behöver lokaliseras om. Detsamma gäller hästhagar som inte bör placeras nära fornlämningar. Detaljplanens närmare utformning behöver därför ske i samråd med Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö. Det är en fördel att även den avsedda arkeologiska utredningen kan ligga till grund vid detta samråd. Strandskydd Rickebyån som går igenom Svartsjön omfattas av 100 meter strandskydd. För att ta strandskyddsområde i anspråk genom detaljplanen ska särskilda skäl föreligga. De särskilda skälen finns redovisade i miljöbalkens 7 kapitel 18. Länsstyrelsen rekommenderar att strandskyddet för Rickebyån därför ligger kvar vid detaljplanering och att detaljplanen utformas så att de värden som strandskyddet värnar tillgodoses, dvs. rörligt friluftsliv och biologisk mångfald. Naturvärden Programmet redovisar att det inom planområdet finns flera värdefulla och skyddsvärda naturmiljöer, såsom Svartsjön med sina strandängar och ovanliga naturbetesmarker i områdets västra del utgör ovanliga och skyddsvärda miljöer. Länsstyrelsen vill också uppmärksamma att brynzoner ofta har höga naturvärden där programmet har illustrerat att bostäder och häststallar förläggs. Vidare kan i jordbrukslandskapet också finnas olika objekt/områden som omfattas av det generella 3

4 biotopskyddet i miljöbalken, se vidare nedan. Det bör klargöras om dessa förekommer inom planområdet och om hur de i så fall avses tas om hand. Länsstyrelsen förslår att de samlade naturvärdena dokumenteras för att kunna bevaras vid ett fortsatt planarbete. Det är inte minst angeläget att Svartsjöns och Rickebyåns värden inte påverkas, vilket även tas upp nedan under rubrik Vattenfrågor. Biotopskydd enligt miljöbalken Bestämmelser om biotopskydd finns i miljöbalkens 7 kapitel 11, och i bilaga 1 till förordningen om områdesskydd listas de objekt i jordbruksmark som omfattas av det generella biotopskyddet. Det gäller bland annat för källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, småvatten och våtmarker med en areal a högst 1 ha (arealbegränsningen gäller dock inte linjära objekt), stenmurar samt åkerholmar med en areal av högst 0,5 ha. Inom biotopskyddsområden får man inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen medge dispens från biotopskyddsbestämmelserna. Vattenfrågor Programmet tar upp flera vattenfrågor som behöver utredas vidare. Länsstyrelsen delar uppfattningen att det är särskilt viktigt att utreda och hantera VA-frågan och dagvattenfrågan i ett fortsatt planarbete, samt hur gödselhanteringen från hästhållningen utformas. Vidare behöver det klargöras om och hur en ändrad markanvändning inom planområdet kan påverka vattenståndet i Svartsjön och om det finns risk för att en framtida restaurering hindras. Som redovisas i programmet ska miljökvalitetsnormerna för vatten följas vid planläggning, och detta behöver framgå av planhandlingarna. Miljökvalitetsnormerna för berörda vattenverksamheter Miljökvalitetsnormerna berör Rickebyån och Svartsjön inom programområdet genom att de ingår i det större vattensammanhanget med Knivstaån/Lövstaån och Garnsviken, som båda utgör s.k. vattenförekomster enligt miljökvalitetsnormerna för vatten. - Knivstaån/Lövstaån med idag måttlig ekologisk status, som enligt miljökvalitetsnormerna ska utvecklas till god ekologisk status år Garnviken och utanförliggande fjärdar i Mälaren ingår i vattenförekomsten Mälaren-Lårstaviken med statusklassning otillfredställande ekologisk status, som enligt miljökvalitetsnormerna ska utvecklas till god ekologisk status till år 2021 Den vattenvårdsplan som finns framtagen för Garnsviken-Knivstaån/Lövstaån inom det pågående vattenvårdssamarbetet mellan Sigtuna och Knivsta, anger att Svartsjön ska restaureras för att kunna fungera som näringsfälla för det näringsrika vattnet i ån. Vad Länsstyrelsen känner pågår för närvarande inga åtgärder. Dricksvatten Resultat från kommunens undersökning av dricksvattenkvaliteten visar höga halter av uran, radon och arsenik i förhållandevis stor andel av de enskilda bergborrade brunnarna i kommunen. Länsstyrelsen anser att det är angeläget att klargöra dricksvattenkvaliteten i det nu aktuella området, såväl i grävda som i bergborrade brunnar. Översiktligt sammanhang Vid detaljplanering tillämpas bestämmelserna i plan- och bygglagens 2 kapitel som hänvisar till miljöbalkens 3 kapitel. Det ska därför framgå av handlingarna om planen går att förena med gällande översiktsplan inklusive Länsstyrelsens granskningsyttrande 4

5 och med regionplan. Vid ett fortsatt planarbete behöver det översiktliga sammanhanget ytterligare motiveras. Miljöbedömning Länsstyrelsen delar bedömningen att ett genomförande av detaljplan inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Planhanteringen Planområdets läge direkt intill kommungränsen innebär att även Knivsta kommun ska beredas tillfälle till samråd. Av de handlingar som kommit Länsstyrelsen till del framgår inte huruvida detta är gjort. Av programmet framgår att det för Svartsjön finns ett sjösänkningsföretag/markavvattningsföretag. Enligt Länsstyrelsens underlagskarta, KartoGIS, synes flera fastigheter än de som ingår i planområdet vara delaktiga i företaget. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att ägare till samtliga fastigheter som ingår i företaget ska betraktas som sakägare i detaljplaneprocessen. För vidare information om markavvattningsföretaget och dess juridiska innebörd kan kontakt tas med Länsstyrelsens enhet för lantbruksfrågor. Flygbuller Angående flygbullerfrågan/riksintresset Arlanda flygplats anser stadsbyggnadskontoret att nedan listade skäl motiverar ett fortsatt planarbete inkluderande en begränsad etablering av sex nya bostäder med tillhörande hästhagar inom planområdet. Koppling till på platsen befintlig verksamhet: Stadsbyggnadskontoret är medvetet om att aktuellt planområde ligger inom influensområdet för riksintresset Arlanda flygplats och att föreslagen användning, enligt Boverkets Allmänna råd för flygbuller i planeringen, inte kan räknas som generationsboende för drift av lantbruksfastighet. Stadsbyggnadskontoret anser dock ovanstående till trots att förslaget om sex stycken nya hästnära bostäder, som är explicit knutna till på platsen befintlig verksamhet, är lämpliga att genomföra. Den befintliga träningsanläggningen för trav- och hästsport innefattar uppfödning och träning av travhästar där etablerade träningsmöjligheter består av 1 km lång rakbana, 5 km träningsvägar, hästkarusell samt ett större antal hagar. Det är en unik verksamhet som inte står att finna på annan plats i kommunen. De potentiella nya boende kommer att bli ekonomiskt bundna till verksamheten genom avtal att nyttja dessa faciliteter vilket främjar deras profession och yrkesutövande. Geografisk plats: Stadsbyggnadskontoret anser att platsen är lämplig att komplettera med boende för yrkesutövande som starkt gynnas av närheten till befintlig verksamhet. Den befintliga verksamheten är lokaliserad till en plats som är avskuren av barriärer i form av motorväg och järnväg och kan därför inte växa mer än vad aktuellt förslag redovisar. Den mark som finns är erforderlig för nya boende då de behöver större ytor/hagmark plats för sina hästar. Platsen kan därför heller inte utvecklas på annat sätt, avseende boendeformer, än det unika hästboendet som föreslås. Enligt Sigtuna kommuns översiktsplan, som klassar planområdet som landsbygdsområde, är syftet med markanvändningen en bibehållen landsbygd i ett kulturlandskap där försiktig komplettering i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper kan ske om det passar in i landskapsbilden och inte försvårar jord- eller skogsbruk. Samrådsförslaget är anpassat 5

6 efter landskaps- och kulturmiljövärden och medger en försiktig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Åtgärder reglering i detaljplan: Som en konsekvens av ovan nämnda skäl föreslås nedanstående åtgärder för att sex nya bostäder ska kunna etableras inom planområdet. - En bullerutredning som tar höjd för flygbullrets och järnvägsbullrets sammanvägda påverkan ligger till grund för samrådsförslagets utformning. - Ljudklass B för bostäder (ljudventiler) enligt BBR (Boverkets byggregler) ska följas. Ovanstående åtgärder regleras i samrådsförslaget - Rakbanan inkluderas i planområdet, servitut skrivs med grannfastigheten (för Lunds Gård) för nyttjande av övriga träningsvägar. Tågbuller Stadsbyggnadskontoret anser att, trots ett avstånd på 800 meter mellan befintlig järnväg och ny planerad bostadsbebyggelse, den samlade flyg- och järnvägsbullersituationen ska utredas. Denna utredning ligger till grund för utformningen av samrådsförslaget. Utredningen ska utgå från befintlig bullernivå från järnvägstrafiken. Fornlämningar En arkeologisk utredning har gjorts och samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har hållits för att diskutera fornlämningar. I plankartan är ytor för bebyggelsen specificerade vilket gör att fornlämningarna inte påverkas. Ytor med användning för hästhagar preciseras i detaljplanen åtskilt från befintliga fornlämningar. Upplysning förs in på plankartan Alla markåtgärder som berör fasta fornlämningar kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Strandskydd Exploatören har tagit fram en konsekvensbeskrivning, enligt Naturvårdsverkets Handbok 2009:4, angående begäran om strandskyddsdispens. Beskrivningen ligger till grund för ansökan om strandskyddsdispens för Rickebyån inom aktuellt planområde. Naturvärden I planbeskrivningen är befintliga naturvärden presenterade. I kommunens naturinventering finns inga områden med biotopskydd för jordbrukslandskapet enligt miljöbalken. Naturvärdena avhandlas även i konsekvensbeskrivningen (för strandskyddet). Brynzonerna har inte noterats i kommunens naturinventering. Brynzonerna används i aktuellt planprojekt för att minimera påverkan på dalgången och landskapet i och med att bebyggelsen förläggs i detta läge. Vattenfrågor En VA-utredning är gjord vilken beskrivs ytterligare i planbeskrivningen. Ett gemensamt och lokalt reningsverk ska byggas för de nya fastigheterna. Gödselhanteringen är ingen planfråga. Planbeskrivningen visar statusen för påverkade recipienter. Den förändrade markanvändningen påverkar inte möjligheten att i framtiden använda Svartsjön för rening av vattnet och påverkade recipienter 6

7 Miljökvalitetsnormerna ska, som länsstyrelsen påpekat, följas och Sigtuna kommun anser att detta planarbete inte ska omöjliggöra ett nyttjande av Svartsjön för en framtida rening av vatten till recipienterna Garnsviken och Knivstaån/Lövstaån. Dricksvatten Markägarens skyldighet att kontrollera vattnet? Dyra prover för uran m.m. Översiktligt sammanhang I Sigtuna kommuns översiktsplan anges aktuellt planområde som landsbygdsområde som avses bibehållas och försiktigt utvecklas som landsbygd med huvudsaklig inriktning för jord- och skogsbruk. Stadsbyggnadskontoret anser att en mindre vidareutveckling av på platsen befintlig verksamhet är lämplig. Detta ska ske med en försiktig komplettering i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. Länsstyrelsens yttrande över Sigtuna kommuns översiktsplan berör riksintresset för Arlanda flygplats. För stadsbyggnadskontorets kommentar till flygbullerproblematiken se rubriken ovan. Antagen RUFS anger planområdet som bl.a. landsbygd. Landsbygd är viktiga områden för regionens identitet och rekreation samt till viss del för bostadsförsörjningen. Området är inte påverkat av gröna samband eller kilar. Planhantering Knivsta kommun gavs vid utskicket av programmet inte möjlighet att yttra sig på detsamma. Knivsta kommun har därför efter programsamrådet givits möjlighet att komma med synpunkter och deras yttrande redovisas sist i denna programsamrådsredogörelse. 3. Trafikverket Planområdet ligger i närheten av Ostkustbanan/Arlandabanan och kan vara bullerstört idag. Det finns en stor efterfrågan på att trafikera sträckan och det kommer i framtiden att råda kapacitetsbrist på banan. Det är således viktigt att hänsyn tas till en ökad trafik på spåren och eventuellt ytterligare spår vid en exploatering av området. Trafikverket förutsätter att en bullerutredning tas fram som grundar sig på en ökad trafik och inte på dagens. Trafikverket anser att riskdagens beslutade proposition (1996/979:53) ska följas vid nybyggnation av bostäder. Trafikverket anser att kommunen i fortsättningen bör studera hur besökare till anläggningen (barn och ungdomar) kan ta sig till hästgårdarna på ett trafiksäkert sätt. Går det exempelvis att ta sig dit med kollektivtrafik? Detsamma gäller självklart de boende. Trafikverket ställer sig även bakom yttrandet från Swedavia daterat Den samlade flyg- och järnvägsbullersituationen har utretts. Endast befintliga bullernivåer från dagens trafik på Arlandabanan har undersökts eftersom möjlig framtida tågtrafik (omfattande spårutvidgning) i dagsläget inte möjlig att utreda. Denna utredning ligger till grund för utformningen av samrådsförslaget. Busshållplats för kollektivtrafik finns utmed väg 897 (linje 574). Planområdet nås från busshållplatsen via en mindre väg förbi Lunds Gårds. Avståndet mellan ny bebyggelse och befintlig kollektivtrafik är cirka 1300 meter. 7

8 Se även kommentar på Swedavias yttrande. 4. AB Storstockholms lokaltrafik Planen saknar en beskrivning av områdets tillgänglighet till befintlig kollektivtrafik. Utifrån målet att nå en hållbar utveckling så är det viktigt att ny bebyggelse har god tillgänglighet till kollektivtrafiken. Planen uppfyller inte SLs riktlinjer (RIPLAN) när det gäller rimliga gångavstånd till SL trafiken. Avståndet till befintlig kollektivtrafik är längre än 2000 m. Det är viktigt att vid nybyggnation ta hänsyn till dessa riktvärden eftersom det kan vara förenat med stora svårigheter att i efterhand anpassa kollektivtrafiken till bebyggelsen. Resandeunderlaget är för litet för att generera egen trafik. Eftersom planområdet ligger dåligt till i förhållande till befintlig trafik som finns mellan Harg och Odensala, linje 574 så är det svårt att ge en bra kollektivtrafikförsörjning till en rimlig kostnad. En kostnadseffektiv lösning är att se över infartsparkering och cykelvägar till och från planområdet. Vi avstyrker planen med hänsyn till att den inte uppfyller de riktlinjer för kollektivtrafiken som SL planerar utifrån. SL vill utveckla pendlarparkering i Märsta Gång- och cykelvägar inte aktuellt Busshållplats för kollektivtrafik finns utmed väg 897 (linje 574). Planområdet nås från busshållplatsen via en mindre väg förbi Lunds Gårds. Avståndet mellan ny bebyggelse och befintlig kollektivtrafik är cirka 1300 meter och understiger därmed SL:s gränsvärden (RIPLAN) för avstånd till kollektivtrafik för enstaka villor på landsbygd. Dessutom anser stadsbyggnadskontoret att underlaget för kollektivtrafik ökar i ett redan befintligt bebyggelseområde i och med att sex nya bostäder kan etableras. 6. Vattenfall Eldistribution AB Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet; 22 kv högspänningsledning tillhörande regionnätet, 11 kv högspänningsledning och 0,4 kv lågspänningsledning. Vattenfall önskar en DWG-fil över planområdet. Vattenfalls regionnätsledning innehas med linjekoncession utfärdad av Energimarknadsinspektionen. Linjekoncession innebär att ledningens sträckning är bestämd av Energimarknadsinspektionen och kan inte flyttas eller kablifieras utan att ett nytt tillstånd eventuellt ges av myndigheten. Processen är dyrbar och tar lång tid och kan endast ske på initiativ av ledningsägaren. Man kan se denna process som ett eget planförfarande med samråd, miljökonsekvensbeskrivning, alternativa sträckningar m.m. Vattenfall har ej för avsikt att flytta ledningen. Om en ombyggnad eller flytt ändå skulle bli aktuell förutsätter detta att det finns en godtagbar teknisk lösning. Det förutsätter vidare att erforderliga tillstånd erhålles, att exploatören står för alla kostnader för flytt inkl. kostnader för tillstånd och rättigheter samt att ett avtal upprättas innan detaljplanen antas. 8

9 Eventuell flytt/förändring av andra befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Det är viktigt att Vattenfall kontaktas i god tid vid behov av förändrade ledningslägen. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls luftledningar och markförlagda kablar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter EBR standarder m.m. För Vattenfalls regionnätsluftledning 22 kv råder 25 meters skyddsavstånd till närmaste byggnad och Vattenfall yrkar på att detta markeras som ett E1-område för kraftledning i detaljplanekartan. För 11 kv högspänningsluftledningen yrkar Vattenfall på l-område med en byggnadsfri zon på 5 meter på vardera sidan om luftledningen. Vattenfall kommer att behöva förstärka nätet för att kunna strömförsörja detaljplanen. Ett nytt E2-område (10x10 m) med tillhörande nätstation kommer att behövas i enlighet med bifogad omarbetad plankarta. Det horisontella avståndet mellan nätstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag ska uppgå till minst fem (5) meter, enligt gällande starkströmsföreskrifter. Dessutom måste tillfartsväg för arbetsfordon finnas. Aktuella ledningar kan ligga kvar inom planområdet då bebyggelse lokaliserats till ett fåtal mindre områden. Vattenfalls önskan om DWG-fil över planområdet noteras. I övrigt beaktas Vattenfalls synpunkter. 9. Swedavia Det föreslagna planområdet är lokaliserat inom Stockholm-Arlanda flygplats influensområde. Merparten av planområdet är lokaliserat inom område som kan komma beröras av ekvivalentbullernivåer överstigande FBN 55 db(a). Vid ett fullt utnyttjande av nu gällande tillstånd exponeras området för ekvivalentbullernivåer på FBN db(a). Områdets bullerexponering härrör primärt från startflyg från Bana 1. Planprogrammet syftar till att pröva förutsättningar för att uppföra sex (6) hästgårdar i anslutning till Lunds Gård. De nya fastigheterna anges få en storlek på mellan 5 till 14 ha. I planen anges även ett nytt ridhus ingå. Planprogrammets bedömning avseende buller är att föreslagen begränsad bebyggelse i det aktuella läget med den beskrivna kopplingen till häst- och jordbruksverksamhet förefaller genomförbart. Swedavias grundsyn är att ny bostadsbebyggelse inom influensområdet enbart bör få tillkomma om särskilda skäl föreligger. I detaljplanesammanhang skall det allmänna intresset vägas mot riksintresse. Planprogrammet hanterar endast övergripande dessa avvägningsfrågor varför Swedavia ser att dessa måste utvecklas i den kommande planprocessen. Planområdets lokalisering inom influensområde gör att det allmänna och de kommunala intressena, områdets lämplighet för verksamheten och särskilt kopplingen till på platsen befintlig verksamhet enligt Swedavias uppfattning tillsammans måste väga tungt för att den föreslagna verksamheten skall kunna bedömas som lämplig. Väljer kommunen att gå vidare i planprocessen bör det i samrådsförslaget förutom ovan nämnda synpunkter även föras resonemang om och ges förslag på planbestämmelser avseende kompensatoriska åtgärder avseende bullerexponeringen. 9

10 För stadsbyggnadskontorets bedömning av flygbuller, riksintresse och influensområde för Arlanda flygplats och möjlig exploatering av bostäder inom planområdet se kommentar under punkt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planprogrammet för Lunds gård med följande synpunkter: En rad principiella anpassningar i detaljplanens utformning kan minska sannolikheten för att en olägenhet från hästhållning uppstår till en acceptabel nivå: Stallbyggnader ska placeras och utformas med tanke på risk för olägenheter från lukt och allergener. Stall och bostäder placeras med hänsyn till dominerande vindriktning och avskärmande topografi. Skyddsavstånd bör tillämpas som säkrar inomhusmiljön för de boende och inte riskerar försvåra drivandet av kommersiell hästverksamhet i närheten. Detaljplanen ska utformas så utrymme finns för uppförande av avskärmande vegetation eller plank om olägenheter uppstår. All gödselhantering ska ske i täkt och tät container och placeras så att stallbyggnaden utgör skärm gentemot närmsta bostadshus Antalet djur kan begränsas per fastighet. Planprogrammet borde omfatta hela Svartsjön samt Rosenlund och tillgodose att naturvärdena där bevaras och utvecklas. Ansvar och skötselform för naturvärdena vid Rosenlund och Svartsjön behöver utredas till samrådet för detaljplanen. För att gemensamma lösningar ska komma till stånd är det viktigt att avlopps- och dricksvattenfrågan utreds tidigt. Faktisk förekomst av markradon bör utredas innan eventuellt byggnadsskede alternativt kan bostadshus utföras radonsäkert. Ett minsta avstånd om 50 meter mellan bostäder och häststallar ska säkerställas i detaljplanen. Antalet hästar begränsas i detaljplanen till fyra per fastighet. Naturvärdena för Svartsjön och Rosenlund beskrivs i planhandlingarna i syfte att de ska bevaras och utvecklas i en positiv riktning. Dessa ingår dock inte i sin helhet inom planområdet. Ansvar och skötsel för naturvärdena kan inte regleras inom ramen för föreliggande detaljplan. En VA-utredning är gjord vilken beskrivs ytterligare i planbeskrivningen. Ett gemensamt och lokalt reningsverk ska byggas för de nya fastigheterna. Byggnaderna ska uppföras med radonsäker grundläggning och följa Boverkets Byggregler (BBR). 10

11 12. Kultur- och fritidsnämnden Planområdet ligger i norra delen av Sigtuna kommun, på gränsen till Knivsta kommun. Det är cirka 54 hektar stort och består i princip av två skogsbeklädda kullar i norr respektive öster, av åkermark i en dalgång och i sydväst den igenvuxna Svartsjöns strandängar. Svartsjön, som i kommunens naturinventering getts ett högt naturvärde klass III, har ett strandskydd på 100 meter. Om strandängarna betas kan de få ett högre värde för fågellivet. I områdets västra del ligger Rosenlund med naturbetesmark/björkhage som är ovanliga och skyddsvärda miljöer och som även de getts naturvärde klass III. Inom planområdet finns en hel del fornlämningar, bl.a. boplatser, stensträng, husgrund, skärvstenshögar och stensättningar. Av planprogrammet framgår att en arkeologisk utredning ska säkerställa att ytterligare, hittills okända, fornlämningar inte förekommer i området. De kända fornlämningarna ligger dels vid Rosenlund i västra delen, dels i östra delen där några ligger på mark som planeras för bostäder. Det är naturligtvis mycket glädjande att nya jordbruksfastigheter, om än i speciell form, ger en mer levande landsbygd. Två invändningar dock, eller påpekanden: - Programmet framhåller att tillkommande bebyggelse skall anpassas till landskapet, bl.a. vad gäller färgsättning, skala och volym. Det är av vikt att här även inbegrips material och byggnadsstil! - Fornlämningarna bör säkerställas från skada eller tas bort. Hästar betar ju marken hårt och det finns flera exempel på hur hästmulens framfart fått fornlämningar på fall. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker rubricerat planförslag. Ny bebyggelse regleras i detaljplanen avseende färgsättning, skala, volym, material och byggnadsstil. En arkeologisk utredning är gjord och kommunen har samrått med Länsstyrelsen kring denna. Bebyggelsen och hästverksamhet är lokaliserad till områden som inte påverkar fornlämningarna. 14. Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden ser inga hinder för sex nya fastigheter på platsen, eftersom en sådan exploatering sannolikt innebär en hanterbar volymförändring för befintliga skolor och förskolor i området. Bygget aktualiserar dock återigen det tidigare påtalade behovet av en utbyggnad av befintliga förskolor i Odensala. Barn- och ungdomsnämndens synpunkter noteras. 15. Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen har tagit del av planprogram för Lunds gård. I vårt register finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden noterade. I kommunens egen naturinventering 11

12 finns några områden med kommunalt naturvärde klass 3. Hänsyn bör tas i det fortsatta arbetet med planen för att inte de klassade områdenas naturvärde försämras. Skogsstyrelsens synpunkter beaktas i fortsatt planarbete. 16. Brandkåren Attunda Insatstiden till planområdet överstiger 10 minuter från nuvarande brandstationsplaceringar i Sigtuna kommun. För friliggande byggnader med maximalt 3 våningar anses 20 minuter vara normalt och planområdet ligger inom 20 minuter. Framkomlighet för räddningstjänstens fordon skall säkerställas i det fortsatta planarbetet. Avståndet mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats skall vara maximalt 50 meter. Utrymning bör kunna ske utan räddningstjänstens medverkan men kan i detta planförslag vid behov ske med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning i kombination med öppningsbara fönster. Viktigt att observera är att insatstiden är över 10 minuter. Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Primära samt sekundära transportvägar för farligt gods är i dagsläget på behörigt avstånd. Kommunalt vatten- och avlopp är inte aktuellt i planområdet varför konventionellt system för brandvatten inte kan ordnas enligt Svenskt Vattens rekommendationer. I övrigt beaktas Brandkåren Attundas synpunkter. 18. Svartsjöns sjösänkningsföretag genom Lars Odenrick och Gunnar Söderlund Svartsjöns sjösänkningsföretag av år 1944 har ansvaret för avvattning av och vattenflöden från markerna uppströms Lunds gård. Ansvaret sträcker sig även genom Svartsjön och vidare till Forsby. I de stadgar som antogs av Länsstyrelsen och fastställdes av Länsstyrelsen den 26 januari 1994 står det i paragraf 13: Blir en skifteslott delad åligger det delägare däri att genom behörig förrättningsman få fördelningstalet mellan de nya ägolotterna fördelade. Styrelsen vill härmed påpeka att en ny förrättning alltså måste ske och att ansvaret för beställning av denna tjänst, genomförandet, kostnaden och rapportering till styrelsen ligger inom ovan nämnda projekt. Synpunkten är noterad av stadsbyggnadskontoret. 12

13 19. Svenska kraftnät Svenska kraftnät (SvK) har två stycken 400 kv kraftledningar, med beteckningen FL4 S1-2, Odensala-Kolbotten och CL11 S3-5, Odensala-Hamra, som tangerar planområdets norra hörn. I övrigt har SvK inga ytterligare synpunkter. Synpunkten är noterad av stadsbyggnadskontoret. 20. Knivsta kommun Översiktsplanen redovisar inga intentioner för hur marken ska användas för området som gränsar mot programområdet, och förvaltningen har därför inga invändningar angående föreslaget program. Eftersom programområdet gränsar mot fastigheter i Knivsta kommun, är det viktigt att dessa får tillfälle att yttra sig. De fastigheter som ligger i Knivsta kommun har givits möjlighet att yttra sig på programhandlingen. STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE Stadsbyggnadskontoret anser att planarbetet med hästnära boende vid Lunds gård kan gå vidare till samrådsskedet. Frågor kring bland annat flygbuller utvecklas och redogörs för i samrådshandlingarna. Synpunkter som inkommit på programmet har bland annat påverkat samrådsförslaget angående flyg- och järnvägsbuller, Svartsjöns och Rosenlunds naturvärden, frågor kring hästhållning, vatten- och avlopp och utformning av tillkommande bebyggelse. SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN Synpunkter rörande flygbuller och beaktande av influensområdet har inte tillgodosetts. MEDVERKANDE I PROJEKTET Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret. Märsta Nils Sylwan Plan- och bygglovchef Hanna Aandahl Planeringsarkitekt 13

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län NORMALT PLANFÖRFARANDE Samrådshandling

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Preliminär Antagandehandling SÄRSKILT UTLÅTANDE Detaljplan för Del av Märsta centrum, kulturskola och bostäder omfattande del av fastigheterna Märsta 1:203 och Märsta 1:210 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S Detaljplan för Småhus vid Mjärden omfattande del av fastigheten Norrtil 3:1 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län ÖVERSIKTSKARTA PLANOMRÅDE

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Tomas Lennartsson, 0573-14076 tomas.lennartsson@arjang.se 2013-03-19 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl VAXHOLMS STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Vår beteckning STAD 2013:KS047 Streckad linje avser programområde Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl Inledning Vaxholms stad är en expansiv kommun och efterfrågan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Särskilt utlåtande efter reviderad utställning

Särskilt utlåtande efter reviderad utställning ANTAGANDEHANDLING 1 [7] Referens Jenny Borheim Särskilt utlåtande efter reviderad utställning Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun Bakgrund Ett förslag till detaljplan för

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning 1(6) Diarienr: 2012-000289 Miljöreda: 12/1149c Upprättad: 2013-08-21 Antagen av KF: 2013-09-04 Laga kraft: 2013-09-30 Särskilt utlåtande Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan Vårgårda tätort, Västra

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM 2011-05-13 PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:334 M. FL. (NY ICA- BUTIK) I GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM ÄRENDEHANTERING Med anledning av planerad exploatering av fastigheten Gårö 1:334

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling Detaljplan för Östra Rosersberg omfattande del av fastigheterna Rosersberg 9:1 i Rosersberg, Sigtuna kommun, Stockholms län Utställningshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen har varit

Läs mer

datum 2014-03-03 Detaljplan för fastigheten SKOGHOLM 2 i Fosie i Malmö

datum 2014-03-03 Detaljplan för fastigheten SKOGHOLM 2 i Fosie i Malmö datum 2014-03-03 diarienummer 2013-00965 Dp 5340 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SKOGHOLM 2 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att planbestämmelserna ändras så

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24 ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Detaljplan för BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Brännbackens arbetsområde har varit utställt på

Läs mer

Detaljplan för KAPELLET, del av Tuolluvaara 1:1 och del av Kiruna 1:173

Detaljplan för KAPELLET, del av Tuolluvaara 1:1 och del av Kiruna 1:173 Detaljplan för KAPELLET, del av Tuolluvaara 1:1 och del av Kiruna 1:173 1(6) Detaljplan för KAPELLET, del av Tuolluvaara 1:1 och del av Kiruna 1:173 2(6) Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 1 ³ ³ Detaljplan för Bävern 9 Granskningsutlåtande 1 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Inledning Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under granskningen, samt kommunens ställningstagande

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Löddeköpinge 14:78 m fl i Löddeköpinge, Kävlinge kommun.

Detaljplan för Löddeköpinge 14:78 m fl i Löddeköpinge, Kävlinge kommun. Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling 2010-09-22 Utställningshandling 2011-04-18 Godkänd i miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-21 Antagen i kommunfullmäktige 2011-11-14 Laga kraft 2011-12-13

Läs mer

Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort

Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort Nedanstående har under samrådstiden 2014-10-23-2014-11-14 inkommit med yttranden. Yttrandena har förkortats i redogörelsen, kontakta

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Dnr MN/2002-0967

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Dnr MN/2002-0967 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-12-17 301 att genomföra ett samråd gällande rubricerat

Läs mer

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg

Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg Kommunledningskontoret Plan- och exploateringsenheten Sida 1 av 10 Dnr 2007/731 KS 203 Detaljplaneprogram för fastigheten Sjöstjärnan 2 Sjöberg REMISSINSTANSER Externa remissinstanser Interna remissinstanser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun.

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-10-31 Dnr:2011.0275.211 Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådet Detaljplanen har varit utsänd

Läs mer

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-08-28

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-08-28 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Samrådshandling 1(7) Dnr: PLAN.2012.1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan Hammarby Smedby 1:461 i Johanneslund

Detaljplan Hammarby Smedby 1:461 i Johanneslund Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-25 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2013:136 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan Hammarby Smedby 1:461 i Johanneslund Bakgrund

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Härnö-Solum1:13

Detaljplan för Härnö-Solum1:13 PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM15-2624-214 2016-05-13 Detaljplan för Härnö-Solum1:13 Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastigheten Våren 5 i Tyresö kommun

Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastigheten Våren 5 i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret november 2010 Annika Almqvist Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastigheten Våren 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX Ny detaljplan för fastigheterna Prästbordet 1:16, 1:17, Gäveränge 2:76, del av Prästbordet 1:15 och Gäveränge 2:77,

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling. Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137

Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling. Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137 Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137 1. PLANHANDLINGAR - Plankarta i skala 1:400, skala 1:800 dat 2012-08-09 - Illustrationskarta

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län

Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län Plankarta med översikt Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande Behovsbedömning

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen April 2011 2010BN0419 Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

Samrådshandling Dnr Btn 2011/0692-214:M. Detaljplan för Småhus vid Hyacintvägen

Samrådshandling Dnr Btn 2011/0692-214:M. Detaljplan för Småhus vid Hyacintvägen Samrådshandling Dnr Btn 2011/0692-214:M Detaljplan för Småhus vid Hyacintvägen omfattande del av fastigheten Arenberga 1:279 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Översiktskarta PLANOMRÅDE STADSBYGGNADSKONTORET

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET

STADSBYGGNADSKONTORET Antagandehandling DNR BTN 2006/0554-214:S Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 Laga kraft, regeringsbeslut 2006-06-26 Ko Detaljplan för Särskilt boende, seniorboende & kolonilotter vid Ragvaldsbo

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län 1(7) Datum Diarienr: 2011-000299 Miljöreda: 11/0556d Sabina Talavanic, arkitekt Upprättad: 2013-02-13 Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLÄGGNING Planförslaget,

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB.

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB. DETALJPLAN Grönalid 1:1 VANSBRO KOMMUN DALARNAS LÄN SAMRÅDSFÖRSLAG HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte

Läs mer

Samrådsredogörelse 2016-02-08 Arjeplogs kommun MBR 2012/512. Detaljplan för ALLMÄNNINGSSKOGEN s:1, Stor-Mattaure Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Samrådsredogörelse 2016-02-08 Arjeplogs kommun MBR 2012/512. Detaljplan för ALLMÄNNINGSSKOGEN s:1, Stor-Mattaure Arjeplogs kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Standardförfarande Detaljplan för ALLMÄNNINGSSKOGEN s:1, Stor-Mattaure Arjeplogs kommun, Norrbottens län Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Allmänningsskogen s:1, daterat

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret PROGRAMHANDLING P 2010-01248. Program för. Hantverkaren 1. inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2011-05-01 PROGRAMSAMRÅD

Samhällsbyggnadskontoret PROGRAMHANDLING P 2010-01248. Program för. Hantverkaren 1. inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2011-05-01 PROGRAMSAMRÅD Samhällsbyggnadskontoret PROGRAMHANDLING P 2010-01248 Program för Hantverkaren 1 inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2011-05-01 PROGRAMSAMRÅD Kommunala beslut Stadsbyggnadsnämnd beslöt 2010-06-22 112 att

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2012-01-03 Diarienummer 0772/09 Sida 1/8 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:158 M. FL., ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-01-03 Diarienummer 0772/09 Sida 2/8 PLANENS

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE SAMRÅDSHANDLING Dnr:2011.0712 315 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397 november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE Storumans Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergnäset 1:1, Trygghetsboende, SBF 2015/5

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergnäset 1:1, Trygghetsboende, SBF 2015/5 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 62 180 Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergnäset 1:1, Trygghetsboende, SBF 2015/5 Dnr 2015 M3095 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsförvaltningens

Läs mer

Dp 1700 Detaljplan för Kv. Fallskärmen, Norra Hässlö, Västerås.

Dp 1700 Detaljplan för Kv. Fallskärmen, Norra Hässlö, Västerås. Dp 1700 Detaljplan för Kv. Fallskärmen, Norra Hässlö, Västerås. 2009-02-05. Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning 2 Handläggare Lars E

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde)

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 22 oktober 2010 A N

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor samhällsbyggnad Diarienummer: KS.2015.296 Datum: 2015-10-29 Planarkitekt Elin Celik E-post: elin.celik@ale.se Kommunstyrelsen Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Läs mer

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan. Mattias Samuelson 0767-244150 MOS 2010.1397 2011-12-14 1(6) Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-14, 152, har

Läs mer

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PROGRAM FÖR ALMÖSTRAND Tjörns kommun BEHOVSBEDÖMNING - Behövs miljöbedömning? MILJÖBEDÖMNING AV DETALJPLANER Enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken ska kommunen genomföra en miljöbedömning av alla

Läs mer

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl.

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Habo kommun Planbeskrivning Antagen 11 december 2013 Laga kraft 8 januari 2014 Genomförandetiden utgår 8 januari 2029 2 Plan- och genomförandebeskrivning Handlingar

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun

Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun Utsikt mot Nötholmen Samrådshandling 2011-11-22 PLANBESKRIVNING 1 Handlingar Till detaljplanen hör följande handlingar: Miljöbedömning, daterad 2011-11-22

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser.

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser. Antagandehandling 2010-12-06 Dnr 2009/2094 Detaljplan för del av Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) Mullsjö Mullsjö kommun Godkännande: 2010-10-26, 77, BN Antagande: 2010-12-21, 152, KF Laga kraft: 2011-07-21

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10)

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Byggnadsnämnden GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Detaljplan för Hede 3:122 i Kungsbacka stad Genomförande Byggnadsnämnden godkände 2014-06-05 det i maj 2014 upprättade planförslaget som underlag för granskning.

Läs mer

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/270 2012-05-21 Kommunstyrelsen Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Läs mer

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande Granskningshandling Datum 2016-01-05 1 (11) Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN Standardförfarande 2 (11) PLANBESKRIVNING Handlingar Till planen finns följande handlingar -

Läs mer

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3 Dnr: SBK 2009/167 Copyright BLOM Pictometry Planbeskrivning Detaljplan för del av Malmudden Svartholmen 3 Luleå kommun Norrbottens län Samrådshandling 2012-01 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD

Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD BYGGNADSNÄMNDEN LAGA KRAFTBEVIS Datum Dnr 2011-10-17 2011-BN0287 Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD Såvitt här fört diarium, har detta beslut inte

Läs mer

Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås

Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås Handläggare Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 Enkelt planförfarande Dp 1707 2009-04-14 Dnr 08:10104-BN 540 Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING

Läs mer

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 23 september. Beslutet har inte överklagats. Beslutet har vunnit laga kraft den 26 oktober 2015.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 23 september. Beslutet har inte överklagats. Beslutet har vunnit laga kraft den 26 oktober 2015. 2015-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden Dnr: 15SBN23 Handläggare: Emma Olofsson Sid 1 (1) Lagakraftbevis Källö 46:1 mfl, anstalten Gävle Detaljplan för kriminalvård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Detaljplan för Antagandehandling Antagen av Miljö- och Byggnämnden 2001-03-19 Sotenäs kommun, 2004-04-22. Justerad 2004-04-22 Laga kraft 2006-12-07. PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Kungshamn, Sotenäs kommun PLANBESKRIVNING

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LÄNSSTYRELSEN, LANTMÄTERIMYNDIGHETEN SAMT KOMMU- NAL INTERNREMISS

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LÄNSSTYRELSEN, LANTMÄTERIMYNDIGHETEN SAMT KOMMU- NAL INTERNREMISS SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer 08-0632 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR KVARTERET FOLKHÖGSKOLAN MM, MUNKA LJUNGBY, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten,

Läs mer

Kv Tjädern (Sofieberg)

Kv Tjädern (Sofieberg) Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 2009-00007-214 (P09006) Arkivnummer: P1583 B Detaljplan för Kv Tjädern (Sofieberg) inom stadsdelen Tälje i Södertälje Upprättad 2010-02-10 LAGAKRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02 Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Antagandehandling juni 2001

Antagandehandling juni 2001 Antagandehandling juni 2001 HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse med utlåtande Plankarta med bestämmelser Bilaga Fastighetsförteckning Planen antagen 2001-06-20 av byggnadsnämnden

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2014-11-03 DNR: 14BMN24 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun,

Läs mer