UDDEHOLMS SÄKERHETSDATABLAD Uddeholms AB (Materion Brush) Legeringar: Moldmax XL Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 1(7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UDDEHOLMS SÄKERHETSDATABLAD Uddeholms AB (Materion Brush) Legeringar: Moldmax XL Utfärdat: 2010-08-08 Omarbetning: 2011-03-08 Version: 3 Sida: 1(7)"

Transkript

1 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 1(7) 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Moldmax XL 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar det avråds ifrån Metallegeringar för vidare bearbetning Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör Sverige UDDEHOLMS AB S HAGFORS Sweden Tel.: Fax: Internet: Tillverkare Kundtjänst: Materion Brush Inc. Product Stewardship Department 6070 Parkland Boulevard Mayfield Heights, Ohio Phone: (800) or (216) Fax: (216) Kontaktperson: Lars Sundström, Telefonnummer för nödsituationer Giftinformationscentralen (akut): 112 Giftinformationscentralen (ej akut): FARLIGA EGENSKAPER 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Legeringar som innehåller nickel klassificeras för hudsensibilisering endast när frisättningshastigheten är minimum 0.5µg Ni/cm2/vecka Märkningsuppgifter Legeringar kräver inte märkning enligt gällande kemikalier klassificering och märkning föreskrifter, om de inte är klassificerade som farliga för hälsa och miljö. Leverantören rekommenderar dock att produkten ska märkas med etiketten som finns i avsnitt Andra faror Metalliska produkter innebär liten eller ingen omedelbar fara i fast form. Om materialet är involverat i en brand, måste andningsutrustning och skyddskläder bäras av personer som kan exponeras för luftburna partiklar under eller efter en brand. Processer som genererar partiklar från bearbetning av legeringarna kan medföra risker för hälsa och miljö. Se vidare avsnitt 5, 7 och 10 för ytterligare information. Kan orsaka en allergisk reaktion vid kontakt med huden eller genom inandning (dammande hantering). Legeringarna uppfyller inte kriterierna för PBT eller vpvb enligt REACH bilaga XIII. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.1. Ämnen Legeringar betraktas som särskilda beredningar endast om de är smälts om, annars klassificeras de som varor. För information om varje ämne i legeringen, se text nedan Blandningar Ingående ämnen, deras klassificering och koncentration. Kemiskt namn EINICS-Nr. CAS-Nr. Index- Nr. Symbol (CLP) Koppar (Cu) GHS09 Varning Faro- Symbol R-fraser* Angivelser* (CLP) H410 Xn, N R

2 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 2(7) Nickel (Ni) GHS06 GHS08 Fara Tenn (Sn) GHS07 GHS09 Varning Zink (Zn) GHS02 GHS09 Fara Varning H317 H331 H351 H315 H319 H335 H410 H250 H410 T R /23 F, Xi, N R11-36/37/38-50/53 ** F, N R /53 ** Järn (Fe) GHS02 H242 O R7 Fara * Angående R-frasers och faroangivelsers fullständiga lydelser, se avsnitt 16. **Officiell klassificering saknas. Avser ämnet i finfördelad form, ej massiva metallbitar. Kemiskt namn (vikt-%) Moldmax XL Koppar (Cu) Nickel (Ni) 8,5-9,5 Tenn (Sn) 5,5-6,5 Zink (Zn) 0-0,5 Järn (Fe) 0-0,5 *Angående R-frasers och faroangivelsers fullständiga lydelser, se avsnitt ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare Relevanta exponeringsvägar Inandning Vid inandning av damm/rök/ånga, sök frisk luft och vila. Om andningen upphört, utför konstgjord andning och få medicinsk hjälp. Koppar: Inandning av partiklar som innehåller metallisk koppar kan orsaka sår och perforation av nässkiljeväggen. Nickel: Kan orsaka huvudvärk, yrsel och svårt att andas. Symptom kan inkludera hosta, halsont och andnöd. Tenn: vid inandning som en partikel, kan orsaka dammlunga. Hudkontakt Om metallstickor/bitar hamnat under huden måste dessa genast avlägsnas. Tvätta huden noggrant med tvål och mycket vatten efter kontakt med metallpartiklar. Vid klåda eller annan hudirritation, kontakta läkare. Koppar: Metallpartiklar kan orsaka grön-svart missfärgning av huden. Nickel: Kan orsaka allergisk inflammation. Nickel är en kontakt allergen och allergiframkallande. Tenn: Långvarig och eller upprepad kontakt kan orsaka dermatit. Ögonkontakt Undvik att föra in finfördelat material i ögonen från händerna. Vid ögonkontakt, skölj genast med ljummet vatten i flera minuter, håll ögonlocken brett isär. Om irritation kvarstår, kontakta läkare. Vid eventuell transport till sjukhus, fortsätt att skölja under transporten. Koppar: Partiklar i ögonen kan orsaka missfärgning. Förtäring De massiva legeringarna är inte hälsoskadliga, men undvik att få dem i munnen. Tänk på att finfördelat material lätt kan ta sig ner i magen via mat, dryck och cigaretter. Om stor mängd förtärts, kontakta läkare för rådgivning.

3 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 3(7) Koppar: Koppar förtäring orsakar illamående, kräkningar, buksmärta, metallisk smak och diarré. Intag av stora doser kan orsaka mag-och tarm sårbildning, gulsot, samt njur-och leverskador. Nickel: Orsakar blödningar, irritation med illamående, kräkningar och diarré. Tenn: Kan orsaka blödningar, irritation med illamående, kräkningar och diarré. Intas oorganiskt tenn med endast måttliga effekter på grund av dålig absorption och snabba vävnad omsättning. Kan påverka olika enzymsystem. Oorganiskt tenn salter kan orsaka systemiska effekter på centrala nervsystemet, hjärta och lever De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Legeringen i sig eller partiklar från legeringen bedöms inte som akut toxiska. Från medicinsk synpunkt finns det inte underlag för att kunna ange någon absolut eller skarp gräns mellan skadlig och icke skadlig halt. En genomsnittlig halt i luften av ett enskilt ämne i nivå med gränsvärdet anses, med nuvarande kunskap, i regel inte medföra någon risk för skador eller besvär. Det är ändå viktigt att eftersträva att hålla alla luftföroreningar så låga som möjligt under det hygieniska gränsvärdet. Särskilt angeläget är detta om någon utsätts för flera luftföroreningar samtidigt eller exponeras för luftföroreningar i samband med tungt arbete. Håll dammnivåerna under de gränser som nämns i avsnitt Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Ingen omedelbar medicinsk behandling krävs vid hantering av legeringarna under normala omständigheter. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1. Släckmedel Legeringarna är inte brännbara. Vid eventuell släckning av brinnande damm/metall i pulverform ska torr sand, kemiskt pulver eller annat torrt släckmedel användas för att minimera explosionsrisken. Använd inte vatten! 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Finfördelad koppar i kontakt med klorater eller jodater exploderar vid värme eller stötar. Koppar kan även reagera med klor, klortrifluorid, fluor, svavelsyra, kaliumdioxid. Känslig för luftexponering. Mycket finfördelat nickelpulver kan antändas vid kontakt med luft. Ämnet reagerar kraftigt med fluor, ammoniumnitrat, hydrazin, permyrsyra, fosfor och svavel mm. Tenn reagerar våldsamt med koltetraklorid i närvaro av vattenånga. Tenn kan även reagera kraftigt med oxidanter och smält metall kan explodera i kontakt med vatten. Oxiderar lätt i kontakt med luft. Finfördelad zink innebär risk för dammexplosioner. Zinkdamm utvecklar vätgas vid kontakt med syre och vatten. Zink reagerar med oxidanter t ex ammoniumnitrat, salpeteryra, kaliumklorat. Reagerar häftigt med vatten under bildande av vätgas. Finfördelat järn kan antändas i luft. Järn reagerar med oxidationsmedel, fluor, klor, klortrifluorid, väteperoxid mm Råd till brandbekämpningspersonal Självförsörjande andningsapparat måste bäras av brandmän eller andra personer som kan exponeras för metallen rök eller damm frigörs under eller efter en brand. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1. Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Ej tillämpligt för fast metall/legering i massiv form. I partikelform, använd personlig skyddsutrustning som specificeras i avsnitt 8 och upprätta en säkerhetszon, beroende på utsläppet. Undvik kontakt med huden. Undvik inandning av damm Miljöskyddsåtgärder Säkerställ att partiklar och damm ej når avlopp, yt- och grundvatten. Undvik bildning av dammoln med hjälp av bra ventilation Metoder och material för inneslutning och sanering Ej applicerbart för den massiva legeringen. I partikelform: Använd en dammsugare med ett högeffektivt luftfilter, våttorka sedan ytorna. Särskilda försiktighetsåtgärder ska vidtas när man byter filter på dammsugare som används för att samla upp farliga

4 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 4(7) material. Använd inte tryckluft, borstar eller konventionell dammsugare för att avlägsna partiklar från ytor, då detta kan resultera i förhöjda exponeringar av luftburna partiklar. I smält tillstånd: Dämm upp det utläckta materialet med torr sand eller vägsalt. Använd inte skyffel eller handverktyg för att påverka den smälta metallens flöde Hänvisning till andra avsnitt Se även HANTERING OCH LAGRING 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Inga särskilda skyddsåtgärder är nödvändiga vid hantering av legeringar. Sörj för bra ventilation och arbeta under punktutsug vid arbete då damm, rök, dimma förekommer. Undvik kontakt med vassa kanter eller uppvärmd metall. Undvik långvarig inandning av damm. Använd handskar för att undvika kontakt med huden (se avsnitt 8). Legeringarna är inte hälsoskadliga, men undvik att få dem i munnen. Tänk på att finfördelat material lätt kan ta sig ner i magen via mat, dryck och cigaretter. Om stor mängd förtärts, kontakta läkare för rådgivning Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagras torrt. 7.3 Specifik slutanvändning Se avsnitt BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1. Kontrollparametrar Nivågränsvärden (NGV) vid dammande hantering: Koppar: NGV = 1 mg/m 3 totalt Nickel: NGV = 0,5 mg/m 3 totalt Tenn: NGV = 0,1 mg/m 3 totalt 8.2. Begränsning av exponering Kontrollera alltid med din leverantör vilken skyddsutrustning som rekommenderas vid hantering av legeringarna. Gör en bedömning av exponeringsrisker för att bestämma om behovet av ytterligare kontroller eller förbättrade arbetssätt behöver åtgärdas Ögonskydd Använd alltid ögonskydd vid dammande hantering, t ex skyddsglasögon med sidoskydd eller visir Hudskydd Använd skyddskläder vid dammande hantering Handskydd Använd skyddshandskar t ex läderhandskar vid hantering av legeringar med vassa kanter för att förhindra skärsår. Använd alltid engångshandskar, av t ex nitril eller vinyl, vid hantering där partiklar bildats för att undvika hudkontakt. Om nödvändigt, använd engångshandskar under arbetshandskarna för att få båda dessa typer av skydd Andningsskydd Arbeta vid punktutsug när partiklar (damm, rök, dimma) genereras. Vid långvarig eller frekvent exponering för partiklar, använd skyddsmask med partikelfilter (P3) Allmänna hygieniska åtgärder Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering dammiga material. Tvätta förorenade kläder Termisk fara Sörj för god ventilation för att hålla halterna av luftburna partiklar under de hygieniska gränsvärden som anges ovan. Arbetslokalerna bör hållas välstädade för att undvik onödig exponering Miljöexponering kontroll Undvik att damm och rök kommer ut i utomhusluften.

5 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 5(7) 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form Massiv legering Färg Brons Densitet 8,94 g/cm 3 Smältpunkter 950 C 9.2. Annan information Andra uppgifter för denna legering är ej tillämpbart. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Reaktivitet Legeringarna är stabila. De korroderar eller löses inte upp under normala förhållanden Kemisk stabilitet Stabil under normala användnings-, lagrings- och transportförhållanden (i levererad form) Risken för farliga reaktioner Se avsnitt Förhållanden som ska undvikas Det finns inga särskilda förhållanden som bör undvikas vad gäller legeringarna i sin levererade form, men förhindra att damm och rök kommer ut i miljön Oförenliga material Kontakt med syra kan generera explosiv vätgas Farliga sönderdelningsprodukter Legeringarna är stabila. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Information om de toxikologiska effekterna Legeringar innehåller nickel som innebär en risk för att ge upphov till en allergisk reaktion efter långvarig kontakt eller för redan sensibiliserade personer. Inga ytterligare toxikologiska uppgifter tillgängliga för legeringar. Partiklar från legeringarna är inte bedömda som akut toxiska. Se nedan för LD50 eller LC50 för de enskilda ämnena, eftersom ingen LC50 eller LD50 har fastställts för blandningen som helhet. Det exakta innehållet i ångorna/dammet som uppstår vid hantering av legeringen kan inte förutbestämmas, då de beror på huvudmaterialet och luftburna partiklar som formas i varje process. Notera att nickel är klassificeras som misstänkt cancerogen. Nickel- Oralt LD 50 råtta 1500 mg/kg kroppsvikt Zink Oralt LD 50 råtta 2000mg/kg kroppsvikt Järn - Oralt LD 50 råtta mg/kg kroppsvikt (ej giftig) Koppar- LC 50 Fisk 96h 0,017 mg/l art: Oncorhynchus mykiss (copper ion) Tenn- LC 50 Fisk 96h 0,42 mg/l 12. EKOLOGISK INFORMATION Toxicitet Legeringarna innehåller metaller som anses vara mycket giftiga för vattenlevande organismer. Legeringarna är därför i sin finfördelade form skadliga för vattenlevande organismer Persistens och nedbrytbarhet Legeringarna består av delar som inte kan brytas ned ytterligare i miljön Bioackumuleringsförmåga Legeringarna innehåller tungmetaller som sannolikt kan bioackumuleras i näringskedjan. Följande siffror är biokoncentrationsfaktorn (BCF) för ämnen som sådana. Tenn, BCF: Järn, BCF:

6 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 6(7) Zink, BCF: 92 Koppar, BCF: 29 Nickel, BCF: Rörlighet i jord Ej vattenlösliga metalliska legeringar. Partiklar från bearbetning av legeringarna kan transporteras i luften Resultat av PBT- och vpvb-bedömning Ingen kemikaliesäkerhetsrapport krävs för legeringar och varken legeringen i sig eller de ämnen som den består av, uppfyller kriterierna för PBT eller vpvb, i enlighet med REACH, bilaga XIII Andra skadliga effekter I massiv form utgör legeringarna inget hot mot vattenmiljön. Legeringar i partikelform och i jonform kan nå vattendrag i form av damm eller rök och där öka halten järn och tungmetaller i mark och vatten. 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Enligt SFS 2001:1063 är oanvänd produkt (massiv legering) ej farligt avfall och kan återvinnas. Förslag på EWC-koder*: Förslag på EWC-koder: * Avfall som innehåller tungmetall Fil- och svarvspån av andra metaller än järn *Rester av finfördelad produkt (partiklar, damm eller rök) klassas som farligt avfall. Kontakta leverantören och/eller rådgör med lokal avfallsentreprenör. 14. TRANSPORTINFORMATION UN-nummer Massiva legeringar är ej klassificerade som farligt gods enligt gällande lagstiftning Officiell transportbenämning Legeringar klassificeras inte som farligt gods för transport och har ingen FN transportbenämning Faroklass för transport Legeringar klassificeras inte som farligt gods för transport Förpackningsgrupp Det finns inte några särskilda försiktighetsåtgärder som användaren måste följa eller vara medveten om i samband med transport Miljöfaror Legeringar är inte miljöfarliga enligt kriterierna i FN: s modellregelverk (som återspeglas i IMDGkoden, ADR, RID och ADN) och/eller en marin förorening enligt IMDG-koden Särskilda försiktighetsåtgärder Det finns inte några särskilda säkerhetsåtgärder som användaren ska eller måste följa eller vara medveten om i samband med transport eller befordran såväl inom som utanför hans område av legeringar Bulktransport i enlighet med bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Legeringar är inte föremål under MARPOL73/78 och IBC-koden. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. Utarbetat i enlighet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1999/45, 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP) samt KIFS 2005:7. De klassificeringar som angivits i tabell 3.2 för respektive ämne avser ämnena i finfördelad form, ej massiva metallbitar. Legeringar behöver inte märkas enligt gällande regelverk för klassificering och märkning av kemiska produkter om de inte utgör en hälso- eller miljöfara Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har krävts för produkten.

7 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 7(7) 16. ANNAN INFORMATION 16.1 Ändringar Version 2: namnändring av företaget. Informationen har uppdaterats i alla avsnitt. För detaljerad redovisning av uppdateringen, kontakta Uddeholms AB. Viktig litteratur, referenser och källor för data För denna version har (en databas för kemiska ämnen som är en sammanställning av data från en mängd källor) använts för information om enskilda ämnen. Tillverkarens säkerhetsdatablad har också varit en grundläggande källa av information. Förklaring till förkortningar angivna under avsnitt 3 i klartext R-fraser angivna under avsnitt 3 i klartext R7 - Kan orsaka brand R11 - Mycket brandfarligt R15 - Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser R17 - Självantänder i luft R48/23 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning R20 - Farligt vid inandning R36/37/38 - Irriterar ögonen, andningsorganen och huden R40 - Misstänks kunna ge cancer R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt R48/23- Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning R50 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer R53 - Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Faroangivelser angivna under avsnitt 3 i klartext H242- Brandfarligt vid uppvärmning H250- Spontanantänder vid kontakt med luft. H315 - Irriterar huden H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation H331- Giftigt vid inandning H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna H351- Misstänks kunna orsaka cancer H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter Moldmax XL är ett registrerat märke hos Materion Brush Inc. - U.S.A. Se också Denna information är ett komplement till annan information. Vid behov av ytterligare information, vänligen kontakta: UDDEHOLMS AB Tel.: S HAGFORS Fax: Sverige web: Följande etikett åtföljer denna produkt under transporten från Uddeholms. Etiketten kan variera i storlek och har svart text och ram på gul botten. PRODUKTHANTERING: MOLDMAX XL VARNING! Inandning av damm eller rök kan vara farligt för din hälsa. LÄS MATERIALETS SÄKERHETSDATABLAD med din arbetsgivare innan arbete med detta material påbörjas! Hantering av denna produkt i sitt leveranstillstånd från Uddeholms AB kräver inga speciella säkerhetsåtgärder. Vid processer som slipning, svetsning, smältning eller annan bearbetning där damm eller rök kan bildas, ska kontrollerad utsugning av luften ske. Inandning av denna legering i form av damm eller rök kan innebära en möjlig risk för cancer, då nickel klassas som en potentiell cancerogen.

1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20100104 Omarbetat: Sida: 1 1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Namnet på ämnena/preparaten 1.2. Användningsområde Metallegering för vidare bearbetning. 1.3. Företagsinformation

Läs mer

1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20080409 (1) Omarbetat: 20100808 Version: 3 Sida: 1 (8) 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning GRANSHOT 2 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

UDDEHOLMS SÄKERHETSDATABLAD

UDDEHOLMS SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 2005-01-27 (1) Omarbetning: 2014-09-03 Version: 4 Sida: 1(6) 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Legeringarna uppfyller inte kriterierna för PBT eller vpvb enligt REACH bilaga XIII.

Legeringarna uppfyller inte kriterierna för PBT eller vpvb enligt REACH bilaga XIII. Utfärdat: 20100104 (1) Omarbetning: 20140903 Version: 3 Sida: 1(8) 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Järnlegeringar levererade från Uddeholms AB. 1.2. Relevanta

Läs mer

Legeringarna uppfyller inte kriterierna för PBT eller vpvb enligt REACH bilaga XIII.

Legeringarna uppfyller inte kriterierna för PBT eller vpvb enligt REACH bilaga XIII. Utfärdat: 2010-08-08 Omarbetning: 2011-03-08 Version: 3 Sida: 1(7) 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning UDDEHOLMS AB (MATERION BRUSH) Legeringar: Moldmax HH/LH and Weldpak

Läs mer

1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20100104 (1) Omarbetning: 20100808 Version: 2 Sida: 1(8) 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning GRANSHOT 1 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20100104 Omarbetat: 20100808 Version: 2 Sida: 1(7) 1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Namnet på ämnena/preparaten 1.2. Användningsområde Svetstråd för användning av TIGsvetsning

Läs mer

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad 20160401 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Kylarvätska MPG, koncentrerad 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SÄKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121127 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 3312 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

UDDEHOLMS AB SÄKERHETSDATABLAD CALDIE WELD, CALMAX/CARMO WELD, IMPAX WELD & QRO 90 WELD

UDDEHOLMS AB SÄKERHETSDATABLAD CALDIE WELD, CALMAX/CARMO WELD, IMPAX WELD & QRO 90 WELD Utfärdat: 2010-01-13 Omarbetat: 2014-09-03 Version: 4 Sida: 1 (7) 1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnena/preparaten Svetselektroder: 1.2 Användningsområde Svetselektroder

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 SPF Clay Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Ersätter dat. 2010-08-21 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn: SPF Clay (100g, 200g) Flex Leverantörens artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2017-03-17 Revisionsdatum 2017-03-17 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Batterivatten 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.03.2013 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Abnet 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Soft Care Soft H21 Omarbetad: 2012-10-17 Version 03 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) Turtle Wax LIST-FIX (311) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX MG

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX MG Omarbetad 11/08/2011 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 16405, 16426, 16406, 16428, 16408, 16407, 16429,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE017 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 41035,41045,41055,41051,41065 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1.

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : Artikelnummer: W7001 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Dalapro Joint

SÄKERHETSDATABLAD Dalapro Joint Dalapro Joint Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Dalapro Joint SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax Listskydd Tub (314) Produktnr. 314 1.2 Relevanta

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Datum 27.2.2015 Tidigare datum AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 32.15735261, 15735282,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX A 35 Mix

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX A 35 Mix Omarbetad 05.12.2012 Revision 3 Ersätter datum 05.04.2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 35226 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 01/10/2015 Revisionsnr: 2 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: OLJE-PROL Artikelnummer: P1050 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 11/04/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5736 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 04/02/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: WP20 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SÄKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Omarbetad 24.04.2012 Revision 01 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 60000040 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (19-187B): A3316, A3332 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GASSVETSTRÅD G2 202380507. Omarbetad: 2012-06-13 Internt nr: 202380507. KONTAKTPERSON Namn E-mail Telefon Land Mikael Olsson

SÄKERHETSDATABLAD GASSVETSTRÅD G2 202380507. Omarbetad: 2012-06-13 Internt nr: 202380507. KONTAKTPERSON Namn E-mail Telefon Land Mikael Olsson 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget Utfärdat: 2012-10-29, Version 1 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 63171 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:3 oktober 2013 ORAPI SAN

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:3 oktober 2013 ORAPI SAN Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning : G2310, G2316 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RTU - CLASSIC ALL PURPOSE CLEANER IC4-RTU

SÄKERHETSDATABLAD RTU - CLASSIC ALL PURPOSE CLEANER IC4-RTU Sida: 1 Datum för sammanställning: 14/05/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: IC4-RTU 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II Produkt: Tarkofoam II/Tarkoflex II Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkofoam II/Tarkoflex II Artikelnummer:

Läs mer

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg.

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg. Utfärdat: 2012-10-31 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Burk 1 kg. Produktnamn: Artikelnr: 6690310 RSK nr: 2360430 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE046 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

WAFIX SILICON SMÖRJMEDEL Tub 50 gr.

WAFIX SILICON SMÖRJMEDEL Tub 50 gr. Utfärdat: 2012-10-22 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Tub 50 gr. Produktnamn: Artikelnr: 6690400 RSK nr: 3115169 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 2P, 5P och 15P

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 2P, 5P och 15P Meltolit 2P, 5P och 15P Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 2P, 5P och 15P AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 18.11.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 09/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5814 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Skärolja SÄKERHETSDATABLAD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 27 november 2013 GLASPUTS P9

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 27 november 2013 GLASPUTS P9 Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: GLASPUTS Artikelnummer: P9 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ADERMO DUSCHCREME ALOE VERA

SÄKERHETSDATABLAD ADERMO DUSCHCREME ALOE VERA ADERMO DUSCHCREME ALOE VERA Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ADERMO DUSCHCREME ALOE VERA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 25.05.2002 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD

Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Jodlösning 2% Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Matt Bättringslack

SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Matt Bättringslack Produkt: Tarkett Matt Bättringslack Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Matt Bättringslack 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkett Matt Bättringslack Artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. ASTROflame Intumescent Pillow (ASTRO-PILLOW) Utfärdat: 2014-08-02 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD. ASTROflame Intumescent Pillow (ASTRO-PILLOW) Utfärdat: 2014-08-02 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 ASTROflame Intumescent Pillow (ASTROPILLOW) Utfärdat: 20140802 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ASTROflame Intumescent Pillow

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 15/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Email: info@swetradepharma.com

SÄKERHETSDATABLAD. Email: info@swetradepharma.com SÄKERHETSDATABLAD 1 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: DigiDerm ECO Produktkod 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20120611 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 20/01/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 9FG011 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget sid 1(5) 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget 1.1 Produktbeteckning: Modellera Artikelnummer: 10212 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5%

SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5% Kaliumpermanganat 0,5% Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.10.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kaliumpermanganat

Läs mer

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad Ver 1 utf 20120229 Ver 3 omarbetad 20141202 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Vaxschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Cat. No. 40300002 CAS-nr: 19125-99-6 EG nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - Förpackningsstorlek: 20 g 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Oppvask & Kjokken Spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Oppvask & Kjokken Spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer Intern identifiering BLE242 Issue1 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Histogel Utfärdat: 2011-12-05 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2015-05-19 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Histogel Utfärdat: 2011-12-05 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2015-05-19 Sida: 1 Utfärdat: 20111205 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 20150519 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Sida 1 av 5 Datum 20140507 Ersätter Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Mavala Nagellack (gäller för samtliga Mavala nagellack) Artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Lödtråd S3X-70M

SÄKERHETSDATABLAD Lödtråd S3X-70M Lödtråd S3X-70M Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Lödtråd S3X-70M AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.06.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Lödtråd S3X-70M

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: VAX-PROL Artikelnummer: P1020 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad I enlighet med förordning (EG) 1907/2006 (REACH), Annex II

Säkerhetsdatablad I enlighet med förordning (EG) 1907/2006 (REACH), Annex II Säkerhetsdatablad I enlighet med förordning (EG) 1907/2006 (REACH), Annex II Revideringsdatum: 20140915 Version nr: 1 Ammoniumnitrat Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeskrivning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LANDORA TERRASSLASYR

SÄKERHETSDATABLAD LANDORA TERRASSLASYR SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.1 Produktbeskrivning

Säkerhetsdatablad. 1.1 Produktbeskrivning Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Hybran Plus G2 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Pälsglans/Balsam för Hund och Katt 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/05/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hälsa- miljö- och varuinformationsblad

SÄKERHETSDATABLAD Hälsa- miljö- och varuinformationsblad Hälsa miljö och varuinformationsblad Senaste ändring: 20150511 Internt no.: Ersätter datum: Sida 1 Godkänd att användas Godkänd endast för lab.bruk 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER S&B Astro Rörskålar -

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER S&B Astro Rörskålar - Utfärdat: 20160814 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W Sida 1 (av 7) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel W 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: AVJONISERAT VATTEN REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING NAF 0,2% FRESH MINT UTFÄRDAD: 2012-04-26 ERSÄTTER - ARTIKELNUMMER -

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING NAF 0,2% FRESH MINT UTFÄRDAD: 2012-04-26 ERSÄTTER - ARTIKELNUMMER - SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING NAF 0,2% FRESH MINT UTFÄRDAD: 20120426 ERSÄTTER ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER

Läs mer

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad: 20150914 Elite Gejderolja 68 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Gejderolja 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer