UDDEHOLMS SÄKERHETSDATABLAD Uddeholms AB (Materion Brush) Legeringar: Moldmax XL Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 1(7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UDDEHOLMS SÄKERHETSDATABLAD Uddeholms AB (Materion Brush) Legeringar: Moldmax XL Utfärdat: 2010-08-08 Omarbetning: 2011-03-08 Version: 3 Sida: 1(7)"

Transkript

1 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 1(7) 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Moldmax XL 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar det avråds ifrån Metallegeringar för vidare bearbetning Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör Sverige UDDEHOLMS AB S HAGFORS Sweden Tel.: Fax: Internet: Tillverkare Kundtjänst: Materion Brush Inc. Product Stewardship Department 6070 Parkland Boulevard Mayfield Heights, Ohio Phone: (800) or (216) Fax: (216) Kontaktperson: Lars Sundström, Telefonnummer för nödsituationer Giftinformationscentralen (akut): 112 Giftinformationscentralen (ej akut): FARLIGA EGENSKAPER 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Legeringar som innehåller nickel klassificeras för hudsensibilisering endast när frisättningshastigheten är minimum 0.5µg Ni/cm2/vecka Märkningsuppgifter Legeringar kräver inte märkning enligt gällande kemikalier klassificering och märkning föreskrifter, om de inte är klassificerade som farliga för hälsa och miljö. Leverantören rekommenderar dock att produkten ska märkas med etiketten som finns i avsnitt Andra faror Metalliska produkter innebär liten eller ingen omedelbar fara i fast form. Om materialet är involverat i en brand, måste andningsutrustning och skyddskläder bäras av personer som kan exponeras för luftburna partiklar under eller efter en brand. Processer som genererar partiklar från bearbetning av legeringarna kan medföra risker för hälsa och miljö. Se vidare avsnitt 5, 7 och 10 för ytterligare information. Kan orsaka en allergisk reaktion vid kontakt med huden eller genom inandning (dammande hantering). Legeringarna uppfyller inte kriterierna för PBT eller vpvb enligt REACH bilaga XIII. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.1. Ämnen Legeringar betraktas som särskilda beredningar endast om de är smälts om, annars klassificeras de som varor. För information om varje ämne i legeringen, se text nedan Blandningar Ingående ämnen, deras klassificering och koncentration. Kemiskt namn EINICS-Nr. CAS-Nr. Index- Nr. Symbol (CLP) Koppar (Cu) GHS09 Varning Faro- Symbol R-fraser* Angivelser* (CLP) H410 Xn, N R

2 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 2(7) Nickel (Ni) GHS06 GHS08 Fara Tenn (Sn) GHS07 GHS09 Varning Zink (Zn) GHS02 GHS09 Fara Varning H317 H331 H351 H315 H319 H335 H410 H250 H410 T R /23 F, Xi, N R11-36/37/38-50/53 ** F, N R /53 ** Järn (Fe) GHS02 H242 O R7 Fara * Angående R-frasers och faroangivelsers fullständiga lydelser, se avsnitt 16. **Officiell klassificering saknas. Avser ämnet i finfördelad form, ej massiva metallbitar. Kemiskt namn (vikt-%) Moldmax XL Koppar (Cu) Nickel (Ni) 8,5-9,5 Tenn (Sn) 5,5-6,5 Zink (Zn) 0-0,5 Järn (Fe) 0-0,5 *Angående R-frasers och faroangivelsers fullständiga lydelser, se avsnitt ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare Relevanta exponeringsvägar Inandning Vid inandning av damm/rök/ånga, sök frisk luft och vila. Om andningen upphört, utför konstgjord andning och få medicinsk hjälp. Koppar: Inandning av partiklar som innehåller metallisk koppar kan orsaka sår och perforation av nässkiljeväggen. Nickel: Kan orsaka huvudvärk, yrsel och svårt att andas. Symptom kan inkludera hosta, halsont och andnöd. Tenn: vid inandning som en partikel, kan orsaka dammlunga. Hudkontakt Om metallstickor/bitar hamnat under huden måste dessa genast avlägsnas. Tvätta huden noggrant med tvål och mycket vatten efter kontakt med metallpartiklar. Vid klåda eller annan hudirritation, kontakta läkare. Koppar: Metallpartiklar kan orsaka grön-svart missfärgning av huden. Nickel: Kan orsaka allergisk inflammation. Nickel är en kontakt allergen och allergiframkallande. Tenn: Långvarig och eller upprepad kontakt kan orsaka dermatit. Ögonkontakt Undvik att föra in finfördelat material i ögonen från händerna. Vid ögonkontakt, skölj genast med ljummet vatten i flera minuter, håll ögonlocken brett isär. Om irritation kvarstår, kontakta läkare. Vid eventuell transport till sjukhus, fortsätt att skölja under transporten. Koppar: Partiklar i ögonen kan orsaka missfärgning. Förtäring De massiva legeringarna är inte hälsoskadliga, men undvik att få dem i munnen. Tänk på att finfördelat material lätt kan ta sig ner i magen via mat, dryck och cigaretter. Om stor mängd förtärts, kontakta läkare för rådgivning.

3 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 3(7) Koppar: Koppar förtäring orsakar illamående, kräkningar, buksmärta, metallisk smak och diarré. Intag av stora doser kan orsaka mag-och tarm sårbildning, gulsot, samt njur-och leverskador. Nickel: Orsakar blödningar, irritation med illamående, kräkningar och diarré. Tenn: Kan orsaka blödningar, irritation med illamående, kräkningar och diarré. Intas oorganiskt tenn med endast måttliga effekter på grund av dålig absorption och snabba vävnad omsättning. Kan påverka olika enzymsystem. Oorganiskt tenn salter kan orsaka systemiska effekter på centrala nervsystemet, hjärta och lever De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Legeringen i sig eller partiklar från legeringen bedöms inte som akut toxiska. Från medicinsk synpunkt finns det inte underlag för att kunna ange någon absolut eller skarp gräns mellan skadlig och icke skadlig halt. En genomsnittlig halt i luften av ett enskilt ämne i nivå med gränsvärdet anses, med nuvarande kunskap, i regel inte medföra någon risk för skador eller besvär. Det är ändå viktigt att eftersträva att hålla alla luftföroreningar så låga som möjligt under det hygieniska gränsvärdet. Särskilt angeläget är detta om någon utsätts för flera luftföroreningar samtidigt eller exponeras för luftföroreningar i samband med tungt arbete. Håll dammnivåerna under de gränser som nämns i avsnitt Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Ingen omedelbar medicinsk behandling krävs vid hantering av legeringarna under normala omständigheter. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1. Släckmedel Legeringarna är inte brännbara. Vid eventuell släckning av brinnande damm/metall i pulverform ska torr sand, kemiskt pulver eller annat torrt släckmedel användas för att minimera explosionsrisken. Använd inte vatten! 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Finfördelad koppar i kontakt med klorater eller jodater exploderar vid värme eller stötar. Koppar kan även reagera med klor, klortrifluorid, fluor, svavelsyra, kaliumdioxid. Känslig för luftexponering. Mycket finfördelat nickelpulver kan antändas vid kontakt med luft. Ämnet reagerar kraftigt med fluor, ammoniumnitrat, hydrazin, permyrsyra, fosfor och svavel mm. Tenn reagerar våldsamt med koltetraklorid i närvaro av vattenånga. Tenn kan även reagera kraftigt med oxidanter och smält metall kan explodera i kontakt med vatten. Oxiderar lätt i kontakt med luft. Finfördelad zink innebär risk för dammexplosioner. Zinkdamm utvecklar vätgas vid kontakt med syre och vatten. Zink reagerar med oxidanter t ex ammoniumnitrat, salpeteryra, kaliumklorat. Reagerar häftigt med vatten under bildande av vätgas. Finfördelat järn kan antändas i luft. Järn reagerar med oxidationsmedel, fluor, klor, klortrifluorid, väteperoxid mm Råd till brandbekämpningspersonal Självförsörjande andningsapparat måste bäras av brandmän eller andra personer som kan exponeras för metallen rök eller damm frigörs under eller efter en brand. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1. Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Ej tillämpligt för fast metall/legering i massiv form. I partikelform, använd personlig skyddsutrustning som specificeras i avsnitt 8 och upprätta en säkerhetszon, beroende på utsläppet. Undvik kontakt med huden. Undvik inandning av damm Miljöskyddsåtgärder Säkerställ att partiklar och damm ej når avlopp, yt- och grundvatten. Undvik bildning av dammoln med hjälp av bra ventilation Metoder och material för inneslutning och sanering Ej applicerbart för den massiva legeringen. I partikelform: Använd en dammsugare med ett högeffektivt luftfilter, våttorka sedan ytorna. Särskilda försiktighetsåtgärder ska vidtas när man byter filter på dammsugare som används för att samla upp farliga

4 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 4(7) material. Använd inte tryckluft, borstar eller konventionell dammsugare för att avlägsna partiklar från ytor, då detta kan resultera i förhöjda exponeringar av luftburna partiklar. I smält tillstånd: Dämm upp det utläckta materialet med torr sand eller vägsalt. Använd inte skyffel eller handverktyg för att påverka den smälta metallens flöde Hänvisning till andra avsnitt Se även HANTERING OCH LAGRING 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Inga särskilda skyddsåtgärder är nödvändiga vid hantering av legeringar. Sörj för bra ventilation och arbeta under punktutsug vid arbete då damm, rök, dimma förekommer. Undvik kontakt med vassa kanter eller uppvärmd metall. Undvik långvarig inandning av damm. Använd handskar för att undvika kontakt med huden (se avsnitt 8). Legeringarna är inte hälsoskadliga, men undvik att få dem i munnen. Tänk på att finfördelat material lätt kan ta sig ner i magen via mat, dryck och cigaretter. Om stor mängd förtärts, kontakta läkare för rådgivning Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagras torrt. 7.3 Specifik slutanvändning Se avsnitt BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1. Kontrollparametrar Nivågränsvärden (NGV) vid dammande hantering: Koppar: NGV = 1 mg/m 3 totalt Nickel: NGV = 0,5 mg/m 3 totalt Tenn: NGV = 0,1 mg/m 3 totalt 8.2. Begränsning av exponering Kontrollera alltid med din leverantör vilken skyddsutrustning som rekommenderas vid hantering av legeringarna. Gör en bedömning av exponeringsrisker för att bestämma om behovet av ytterligare kontroller eller förbättrade arbetssätt behöver åtgärdas Ögonskydd Använd alltid ögonskydd vid dammande hantering, t ex skyddsglasögon med sidoskydd eller visir Hudskydd Använd skyddskläder vid dammande hantering Handskydd Använd skyddshandskar t ex läderhandskar vid hantering av legeringar med vassa kanter för att förhindra skärsår. Använd alltid engångshandskar, av t ex nitril eller vinyl, vid hantering där partiklar bildats för att undvika hudkontakt. Om nödvändigt, använd engångshandskar under arbetshandskarna för att få båda dessa typer av skydd Andningsskydd Arbeta vid punktutsug när partiklar (damm, rök, dimma) genereras. Vid långvarig eller frekvent exponering för partiklar, använd skyddsmask med partikelfilter (P3) Allmänna hygieniska åtgärder Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering dammiga material. Tvätta förorenade kläder Termisk fara Sörj för god ventilation för att hålla halterna av luftburna partiklar under de hygieniska gränsvärden som anges ovan. Arbetslokalerna bör hållas välstädade för att undvik onödig exponering Miljöexponering kontroll Undvik att damm och rök kommer ut i utomhusluften.

5 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 5(7) 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form Massiv legering Färg Brons Densitet 8,94 g/cm 3 Smältpunkter 950 C 9.2. Annan information Andra uppgifter för denna legering är ej tillämpbart. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Reaktivitet Legeringarna är stabila. De korroderar eller löses inte upp under normala förhållanden Kemisk stabilitet Stabil under normala användnings-, lagrings- och transportförhållanden (i levererad form) Risken för farliga reaktioner Se avsnitt Förhållanden som ska undvikas Det finns inga särskilda förhållanden som bör undvikas vad gäller legeringarna i sin levererade form, men förhindra att damm och rök kommer ut i miljön Oförenliga material Kontakt med syra kan generera explosiv vätgas Farliga sönderdelningsprodukter Legeringarna är stabila. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Information om de toxikologiska effekterna Legeringar innehåller nickel som innebär en risk för att ge upphov till en allergisk reaktion efter långvarig kontakt eller för redan sensibiliserade personer. Inga ytterligare toxikologiska uppgifter tillgängliga för legeringar. Partiklar från legeringarna är inte bedömda som akut toxiska. Se nedan för LD50 eller LC50 för de enskilda ämnena, eftersom ingen LC50 eller LD50 har fastställts för blandningen som helhet. Det exakta innehållet i ångorna/dammet som uppstår vid hantering av legeringen kan inte förutbestämmas, då de beror på huvudmaterialet och luftburna partiklar som formas i varje process. Notera att nickel är klassificeras som misstänkt cancerogen. Nickel- Oralt LD 50 råtta 1500 mg/kg kroppsvikt Zink Oralt LD 50 råtta 2000mg/kg kroppsvikt Järn - Oralt LD 50 råtta mg/kg kroppsvikt (ej giftig) Koppar- LC 50 Fisk 96h 0,017 mg/l art: Oncorhynchus mykiss (copper ion) Tenn- LC 50 Fisk 96h 0,42 mg/l 12. EKOLOGISK INFORMATION Toxicitet Legeringarna innehåller metaller som anses vara mycket giftiga för vattenlevande organismer. Legeringarna är därför i sin finfördelade form skadliga för vattenlevande organismer Persistens och nedbrytbarhet Legeringarna består av delar som inte kan brytas ned ytterligare i miljön Bioackumuleringsförmåga Legeringarna innehåller tungmetaller som sannolikt kan bioackumuleras i näringskedjan. Följande siffror är biokoncentrationsfaktorn (BCF) för ämnen som sådana. Tenn, BCF: Järn, BCF:

6 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 6(7) Zink, BCF: 92 Koppar, BCF: 29 Nickel, BCF: Rörlighet i jord Ej vattenlösliga metalliska legeringar. Partiklar från bearbetning av legeringarna kan transporteras i luften Resultat av PBT- och vpvb-bedömning Ingen kemikaliesäkerhetsrapport krävs för legeringar och varken legeringen i sig eller de ämnen som den består av, uppfyller kriterierna för PBT eller vpvb, i enlighet med REACH, bilaga XIII Andra skadliga effekter I massiv form utgör legeringarna inget hot mot vattenmiljön. Legeringar i partikelform och i jonform kan nå vattendrag i form av damm eller rök och där öka halten järn och tungmetaller i mark och vatten. 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Enligt SFS 2001:1063 är oanvänd produkt (massiv legering) ej farligt avfall och kan återvinnas. Förslag på EWC-koder*: Förslag på EWC-koder: * Avfall som innehåller tungmetall Fil- och svarvspån av andra metaller än järn *Rester av finfördelad produkt (partiklar, damm eller rök) klassas som farligt avfall. Kontakta leverantören och/eller rådgör med lokal avfallsentreprenör. 14. TRANSPORTINFORMATION UN-nummer Massiva legeringar är ej klassificerade som farligt gods enligt gällande lagstiftning Officiell transportbenämning Legeringar klassificeras inte som farligt gods för transport och har ingen FN transportbenämning Faroklass för transport Legeringar klassificeras inte som farligt gods för transport Förpackningsgrupp Det finns inte några särskilda försiktighetsåtgärder som användaren måste följa eller vara medveten om i samband med transport Miljöfaror Legeringar är inte miljöfarliga enligt kriterierna i FN: s modellregelverk (som återspeglas i IMDGkoden, ADR, RID och ADN) och/eller en marin förorening enligt IMDG-koden Särskilda försiktighetsåtgärder Det finns inte några särskilda säkerhetsåtgärder som användaren ska eller måste följa eller vara medveten om i samband med transport eller befordran såväl inom som utanför hans område av legeringar Bulktransport i enlighet med bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Legeringar är inte föremål under MARPOL73/78 och IBC-koden. 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. Utarbetat i enlighet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1999/45, 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP) samt KIFS 2005:7. De klassificeringar som angivits i tabell 3.2 för respektive ämne avser ämnena i finfördelad form, ej massiva metallbitar. Legeringar behöver inte märkas enligt gällande regelverk för klassificering och märkning av kemiska produkter om de inte utgör en hälso- eller miljöfara Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har krävts för produkten.

7 Utfärdat: Omarbetning: Version: 3 Sida: 7(7) 16. ANNAN INFORMATION 16.1 Ändringar Version 2: namnändring av företaget. Informationen har uppdaterats i alla avsnitt. För detaljerad redovisning av uppdateringen, kontakta Uddeholms AB. Viktig litteratur, referenser och källor för data För denna version har (en databas för kemiska ämnen som är en sammanställning av data från en mängd källor) använts för information om enskilda ämnen. Tillverkarens säkerhetsdatablad har också varit en grundläggande källa av information. Förklaring till förkortningar angivna under avsnitt 3 i klartext R-fraser angivna under avsnitt 3 i klartext R7 - Kan orsaka brand R11 - Mycket brandfarligt R15 - Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser R17 - Självantänder i luft R48/23 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning R20 - Farligt vid inandning R36/37/38 - Irriterar ögonen, andningsorganen och huden R40 - Misstänks kunna ge cancer R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt R48/23- Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning R50 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer R53 - Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Faroangivelser angivna under avsnitt 3 i klartext H242- Brandfarligt vid uppvärmning H250- Spontanantänder vid kontakt med luft. H315 - Irriterar huden H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation H331- Giftigt vid inandning H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna H351- Misstänks kunna orsaka cancer H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter Moldmax XL är ett registrerat märke hos Materion Brush Inc. - U.S.A. Se också Denna information är ett komplement till annan information. Vid behov av ytterligare information, vänligen kontakta: UDDEHOLMS AB Tel.: S HAGFORS Fax: Sverige web: Följande etikett åtföljer denna produkt under transporten från Uddeholms. Etiketten kan variera i storlek och har svart text och ram på gul botten. PRODUKTHANTERING: MOLDMAX XL VARNING! Inandning av damm eller rök kan vara farligt för din hälsa. LÄS MATERIALETS SÄKERHETSDATABLAD med din arbetsgivare innan arbete med detta material påbörjas! Hantering av denna produkt i sitt leveranstillstånd från Uddeholms AB kräver inga speciella säkerhetsåtgärder. Vid processer som slipning, svetsning, smältning eller annan bearbetning där damm eller rök kan bildas, ska kontrollerad utsugning av luften ske. Inandning av denna legering i form av damm eller rök kan innebära en möjlig risk för cancer, då nickel klassas som en potentiell cancerogen.

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140224 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER L41131/231/331/431/531 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Octenol Utgivningsdatum: 2009-03-25 Omarbetat: 2011-04-18 Version nr 2 Ersätter: 2009-03-25

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Octenol Utgivningsdatum: 2009-03-25 Omarbetat: 2011-04-18 Version nr 2 Ersätter: 2009-03-25 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Sida 1 av 7 1.1 Produktbeteckning: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Lockmedel

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare ABC Brandsläckare Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 31.10.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ABC Brandsläckare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn SPACKEL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad uppfyller Förordning (EG) Nr 1907/2006 och ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad uppfyller Förordning (EG) Nr 1907/2006 och ISO 11014-1 Sida 1(7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning StainClean Betpasta 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: -

SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: - Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: - Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning Art.nr: 222-XXXX KEMI (Reg.nr): 505252-7 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer